Page 120

23.7

Med undtagelse af 2-mandshold, hvor man ikke har udskiftningsspiller, praksissers "flyvende udskiftning" i alle holddiscipliner efter følgende retningslinier: 1. En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning. 2. En spiller, der udskiftes, før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i samme kamp, og den indtrædende spiller skal spille serien færdig på den plads han/hun overtager.

23.7

3. Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes herom.

23.8

I turneringskampe skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskriver benyttes. Hel- eller halvautomatiske scoreapparater kan benyttes, dog skal der samtidig føres manuelle slagsedier under hele serieforløbet.

23.9

Overtrædelseslinien skal ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlen med et "F". Hvis en spiller med fuldt overlæg begår overtrådt for at drage fordel heraf, skal spilleren noteres for O kegler i den pågældende rude og omgående bortvises.

23.10 Den i turneringsplanen førstnævnte klub er jourhavende for kampen. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedier eftertælles, og for at scoresedlen udfyldes korrekt med navne, licensnummer og score. Det er ikke tilladt at rette på slagsedlens scorede kegler. Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder rette scoren til de faktisk faldne kegler. 23.11 De af Unionen udpegede turneringsledere/dommere er øverste myndighed, hvis afgørelse skal respekteres. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan indankes for Idrætsudvalget. Turneringsledere/dommere er ansvarlige overfor Unionens Idrætsudvalg.

§ 24. GENERELLE TURNERINGSREGLER 24.1 Klubberne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af dem anmeldte hold. Startgebyret for ikke spillede kampe skal være betalt, før næste kamp kan spilles. 24.2

24.3 118

For at kunne spille i en turneringskamp skal spilleren være i besiddelse af gyldig licens. Licensansøgning skal være Unionens licensformand i hænde senest 8 dage før en start i en turneringskamp eller stævne. Poststemplets dato afgør alene ansøgningstidspunktet. I øvrigt henvises til DBwF's love § 23.

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement