BOVAGkrant 2022-06

Page 18

OMGEVINGSWET

Is de nieuwe Omgevings D Makkelijker en eenvoudiger. Dat is de belofte van de nieuwe Omgevingswet die aanvragen regelt van bedrijven en burgers over ruimtelijke activitei­ ten. Pakt dat in de praktijk ook echt zo uit? BOVAG heeft twijfels. Ook Eerste Kamerlid Mary Fiers (PvdA) is kritisch. “Mijn beeld is dat die ambitie in de loop der jaren is verschoven van D L E T S UITGE n die BOVAG met deko- ‘beter’ naar ‘niet slechter l ge ntacte dan voorheen’.” or de c o een uitste M ede d o ad, is er datum

llings eft geh rkingste amer he en r de inwe Eerste K e v o en he b b g d e in rl K ame r stemm te o b en o rs k v e m E n t e t. e m en uit h vingswe e ld g e e m rb O o e AG heeft va n d k tijk vo o ok B OV at de pra re d e n d e n v a e r g ond e e digitale a a nge ven dat d atsen’ die e la g p id rk ft e e rh de ‘w VAG hee e zeke n, niet d bruik. BO e e p g o r rl o o o o v d r is Eerste g al klaa g me t d e omgevin w overle u a en n d ls le e inmidd voor zijn n houd t e r e . m ls a K n de p o vinger aa

e Omgevingswet bundelt alle wetten en regels voor ruimte, bouw, infrastructuur, milieu, natuur en water. U kunt hem dus vaker nodig hebben dan u nu denkt, bijvoorbeeld bij een verbouwing. Het voornemen is om de nieuwe wet te laten ingaan op 1 januari 2023. Vanaf die datum kunnen ondernemers dan verschillende zaken via één online loket checken en regelen: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het gaat dan om bijvoorbeeld het eenvoudig kunnen zien welke regelgeving op een bepaalde locatie van toepassing is, op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf of het doen van vergunningaanvragen en meldingen. Het DSO vervangt het huidige Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding. Het klinkt goed, maar de praktijk is weerbarstiger weten ze bij BOVAG inmiddels. Hannie Stappers van BOVAG: “Het tijdig rea-

BOVAG en de Omgevingswet

Mei 2021 Brief aan Tweede Kamer: vraag om meer aandacht voor bedrijfsleven.

18 BOVAGkrant NUMMER 06 / JULI 2022

Juni 2021 Aanstelling implementatiemanager bedrijfsleven naar aanleiding van inzet BOVAG.

Februari 2022 Interview met Telegraaf over zorgen BOVAG met betrekking tot ondernemersloket.

Februari 2022 BOVAG initiatiefnemer samen met andere branches van brief aan Tweede Kamer met pleidooi voor verder uitstel Omgevingswet.

Maart 2022 ‘Werkplaats’ BOVAG test DSO. Bevindingen verontrustend; niet compleet, niet ondernemersvriendelijk (tijdrovend). Conclusie: niet haalbaar en uitvoerbaar.

April 2022 Bevindingen werkplaats op agenda Eerste Kamer zodat Eerste Kamer ook de praktijkverhalen uit eerste hand krijgt.