Page 1

,O?L:+OE

AEA B *HK300< 807 9C C!J 0*BH0B08- 6 =330:8B- 60 B = 6 : " 5 E B / C = , 8 < C 8 < : , 0 B + 0 :8 ,8 JB8 <J0 HC0C2 ’) 8-8600 388; "; ;<= 08<0 H B0C! * = B 0 "6  :C%K8B "6<B; 8EE:H<5 B0< B9EK0BE7 $*

F M>F > /0 < ; , ) #>6: 2 14 =K0:E0<@ 0 :E 0 4 K 6 $&4.5 ; = ; 8 ; 7 B ? 9 "; %+ &, 1*58432 #672 0<. KKK@ &, 0 =K0:E ; "; %+ &

3îłj½Œ~àÛàÕ\´' èŽ Ÿ”ã㉠KàÕ\îj'¬˚\Õ~à˝(½¬ò'˛Œ'Õ M'ŒÅ ÿŸÿfiè ãµµµ òòòÅ‚Õ\¬ØÛ˝Ûàî~˛½Å~'

2 87265

866592

Ihre Wochenzeitung für Ettlingen und Umgebung I 31.310 Exemplare I www.boulevard-baden.de

Sonntag, 1. Juli 2012

AKTUELL I SEITE 3

SPORT I SEITE 9

KRIPPE WALDBRONN I SEITE 6

Designer Guido Maria Kretschmer war vergangene Woche in Karlsruhe. Im Interview spricht er über Mode und die Sendung „Shopping Queen“.

» KSC kehrt als Einheit aus dem Trainingslager zurück » KSC-Berichterstattung mit Wildpark-TV » DFB-Pokal KSC vs HSV: Respekt und Freude » Erste und zweite Bundesliga: Spielplan veröffentlicht

Die Entscheidung über den Neubau der Kindertagesstätte in Waldbronn wurde auf die nächste Gemeinderatssitzung vertagt.

» www.boulevard-baden.de

» Ausführliche Lokalberichterstattung finden Sie unter www.boulevard-baden.de/LOKALSPORT

» www.boulevard-baden.de

rung auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden. Viel zu viel, so Casper: „Die Sanierung ist ohne Frage wichtig. Aber neben der ökologischen muss auch die soziale Komponente betrachtet werden.“ Beim aktuellen Modell zahlen Mieter quasi „in Raten“ die Modernisierung aus eigener Tasche. Nach gut neun Jahren ha-

Karlsruhe (pas). In Karlsruhe wird zu wenig gebaut. Das klingt im ersten Moment etwas paradox, ist aber das Ergebnis einer aktuellen Studie des Pestel-Instituts. In fünf Jahren werden in der Fächerstadt und dem Landkreis

rund 6 000 Mietwohnungen fehlen, so die Berechnung der Experten. Besonders kritisch: Die hohe Nachfrage treibt die Mietpreise in die Höhe, die Zahl der Sozialwohnungen sinkt Jahr für Jahr, bezahlbarer Wohnraum für Ge-

,3=ASLL7A 9SK &=K7 (0KK?7K7J )DV ;=I 4I=PF4IIV=I &%’C,PY?XIAQC XI; 3=PVD@F4VQG=BPA5IA=I: &%’C/4A=QC Q=HDI4P=I XI; &%’C,P4[DQVP4DIDIAQ B46=I .D= ;D= -X4GD@]D=PXIA=I: ;D= DI ;=P 2DPVQ8B4?V A=?P4AV QDI;O

UUUJ?=@>2?VJ57 ,7KT?37>!7CP7K WMQFNF M;>Q QQ %4D;CXI;C*=XC.VPO R 7 RSKWK ’4PGQPXB=

FOTO I DOMENIC REINER

Günstiger Wohnraum wird immer knapper ringverdiener ist Mangelware. „Wir warnen schon seit geraumer Zeit vor dieser Entwicklung“, sagt Udo Casper, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes BadenWürttemberg. „Gerade in Ballungsräumen hat sich die Situati-

&=K ,P0KP 0AL &%(><7GKS9P7NK

8 ,?7 @ECC7C B7=K 7KK7?3=7C8 .V4PV=I .D= 4H 6=QV=I E=V]VO

on deutlich verschlechtert.“ Zusätzlich angetrieben wird die Preisspirale von Sanierungsmaßnahmen, die zu großen Teilen auf die Mieter umgelegt werden. Elf Prozent der Kosten dürfen im Falle einer energetischen Sanie-ŒRL2?A57KN?C C03= Œ#.+ *#0 4GQ HJ6DG= G=4PIDIA (=BPA4IA> M/=8BIDQ8B=TPN =VPD=6QZDPVTDI DG4I]6X8BB4GV=PTDI $48BF4X?H4IIT?P4X M,=PQJI4G: #DIF4X?T(JADQVDFN &I;XQVPD=H=DQV=PTDI M)=V4GG: (JADQVDF: ,PDIV: #G=FVPJV=8BIDFN $48BZDPVTDI M4GG= $48BPD8BVXIA=IN

    

).C+?@8=C‰IZ=I;=PTDI M&%’N &I;XQVPD=?48BFP4?V !‰"C/=8BIDF &/C$JP=IQDF $JP;=PXIAQH4I4A=PTDI M&%’N (DIX[ .\QV=HC‰;HDIDQVP4VJPTDI ’JQV=ICT(=DQVXIAQP=8BIXIA ,=PQJI4GLG4IXIA ,=PQJI4G46P=8BIXIA ,=PQJI4GH4I4A=H=IV

BOULEVARD BADEN VIDEO

Baden-TV Bericht zu den Badischen U18-Leichtathletikmeisterschaften. VIDEO ansehen unter www.boulevard-baden.de 877998

ben sie über die Miete die kompletten Kosten bezahlt, ab dann profitiert nur noch der Vermieter. Daher fordert der Deutsche Mieterbund Nachbesserungen. „Wir könnten uns vorstellen, die Mieterhöhung von den tatsächlich erzielten Einsparungen bei den Nebenkosten abhängig zu machen“, sagt Casper. Fortsetzung auf Seite 2

*7R7L 7KR9L>(CDU>=DU B?P &%(>/7KP?:@0P 

Nr. 27, 15. Jahrgang

FOTO I GEMEINDE WALDBRONN

850916   

#[V=PI=TP "4V=IQ8BXV]C 6=4X?VP4AV=TP M&%’N /P4DI VB= /P4DI=P M&%’N -)C‰X;DVJP M&%’N &HHJ6DGD=IH4FG=PTDI )4PF=VDIA4QQDQV=IVTDI XQDI=QQC!J48B M&%’N .,‰C XI; 2=GGI=QQC =P4V=PTDI M&%’N

KSC-Wiederaufstieg klappt Karlsruhe (mia). Regelmäßig fragt Boulevard Baden in der Online-Umfrage nach der Meinung der Leser. In der vergangenen Umfrage fragten wir, ob die Leser es dem in die Dritte Fußballliga abgestiegenen KSC zutrauen, sofort wieder in die Zweite Bundesliga aufzusteigen. 45 Prozent der Leser halten den sofortigen Wiederaufstieg für möglich, wenn die Mannschaft stimmt. 18,5 Prozent dagegen halten es für schwer in dieser Liga. Dass es Zeit braucht, sagen 36,5 Prozent der Umfrageteilnehmern. Aktuell wollen wir wissen, ob Sie fürs Autofahren in Frankreich bereits einen Alkoholtester haben. Stimmen Sie ab unter » www.boulevard-baden.de

&%(>H-0<7L>I,7B?C0K7    

‰]X6D/P4DIDIA M.=HDI4PP=DB=N #[LJPVFJIVPJGG= XO .4IFVDJIQGDQV=ILPY?XIA ‰#+ C ;=P 2=A ]XP 3=PVD@]D=PXIA .=8XPDV\ ‰Z4P=I=QQ DH 0IV=PI=BH=I )4I4A=H=IVC/P4DIDIA ?O $YBPXIAQFP5?V= )DV4P6=DV=P?YBPXIA ‰]X6DQ =P?JGAP=D8B 6=XPV=DG=I =F4IIV=P 1=PQ=I;=P9 ;=P 2=A ]XP QD8B=P=I (D=?=PF=VV=

"?7L7 RC5 T?7A7 U7?P7K7 )7=K<1C<74 -7KB?C7 RC5 $EK57KBE<A?3=@7?P7C 9?C57C ,?7 RCP7K UUUJ?=@>2?VJ57

877963

871425

"-: $76:=?*:*/5 %>, )*3 $3%:=7-65*9 #% 12%:+ !/* 6>2*?%:) %)*5.#%’-:/’-=*5.77;& 4 >5) $/* @/;;*5 0*=A=( @%; 0*=A= 7%;;/*:=8 ’#6=-: AAA9(7>4-@%:+0(%+-69+- /6+-6 "1- +1- 8%;;-6+- 88 .?: 6+:71+* 884-* 4%)3(-::B* $16+7A; >6+ 2-+-; %6+-:- 57(14- !-:&=9

878049

878024

20120701_BB-ETT_ 01


2 I AKTUELL

BOULEVARD BADEN I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang

I 300. Stadtgeburtstag: â&#x20AC;&#x17E;Zeit, MuĂ&#x;e und Mittelâ&#x20AC;&#x153; sind vorhanden!

Ein emotionales Ereignis, keine Eintagsfliege

)-, (-- "#+ ,-"- â&#x20AC;&#x2122;+(,+.%#

114 &%+$*$

*.))#+ //

)-, (-- "#+ ,-"- â&#x20AC;&#x2122;+(,+.%#

$&"!") *"%, # â&#x20AC;&#x2122;,-"(( -),"*

111* )/â&#x20AC;&#x2122;"0+!$ !"(*!"-2"%./(#,&%),&

817078

ANGEDACHT

Die erste BĂźrgermeisterin Margret Mergen mĂśchte aus dem Jubiläum ein emotionales Ereignis machen, das die Karlsruher mit Stolz feiern. â&#x20AC;&#x17E;Es soll ein Fest fĂźr die Karlsruher werden, aber wir wollen auch die Stadt nach auĂ&#x;en sichtbar werden lassen.â&#x20AC;&#x153; Dabei denkt sie nicht nur an Einrichtungen wie das Zentrum fĂźr Kunst- und Medientechnologie (ZKM) oder das Karlsruher Institut of Technology (KIT). Sie sagt: â&#x20AC;&#x17E;Die Stadt soll mit ihren Besonderheiten in das Bewusstsein gerĂźckt werden â&#x20AC;&#x201C; nicht als Eintagsfliege, von der am Ende nichts bleibt.â&#x20AC;&#x153; Die im Masterplan verankerten Projekte â&#x20AC;&#x201C; Exotenhaus, Kreativpark Alter Schlachthof und Rheinter-

FOTO I MON

I Von Tanja Rastätter

Rund um das Karlsruher Schloss â&#x20AC;&#x201C; dem historischen Geburtsort der Stadt â&#x20AC;&#x201C; finden 2015 die wichtigen Feierlichkeiten und Aktionen zum 300. Stadtgeburtstag statt. rassen bei Maxau â&#x20AC;&#x201C; sollen fĂźr Nachhaltigkeit sorgen. Mergen mĂśchte das Jubiläum nutzen, um die Identifikation der BĂźrger mit der Stadt zu stärken und um

den BĂźrgerstolz zu wecken. Pa- stattfinden, bei der alle drei Morallel zu den 15 Wochen dauern- nate die Ausstellungsobjekte den Feierlichkeiten soll im ZKM wechseln, sodass die Besucher mit der â&#x20AC;&#x17E;Globalenâ&#x20AC;&#x153; eine tempo- wiederkommen und um immer räre, 300 Tage lange Ausstellung wieder Neues zu zeigen. Dies

sind Themen wie IT und Mobilität. Das Ganze lässt sich die Stadt einiges kosten, rund 22 Millionen, wenn man neben dem Stadtgeburtstag die â&#x20AC;&#x17E;Globaleâ&#x20AC;&#x153; mitrechnet. Zwei Drittel des Jubiläums werden von der Stadt, ein Drittel wird von Partnern finanziert werden. Mit welcher Summe sich das Land beteilige sei noch offen. Ein Karlsruher Sponsor mit 1,2 Millionen sei bereits gefunden. Allein die ErĂśffnungsveranstaltung wird 1,5 Millionen Netto kosten. â&#x20AC;&#x17E;Wir haben die Zeit, die MuĂ&#x;e und die Mittel das Fest gebĂźhrend zu feiernâ&#x20AC;&#x153;, sagt Mergen als FinanzbĂźrgermeisterin, die die Meinung vertritt, dass man nur mit einer bunten Vielfalt nicht mehr punkten kĂśnne. â&#x20AC;&#x17E;Es geht uns darum, den Sommer als Karlsruher Sommer erlebbar zu machenâ&#x20AC;&#x153;, meint auch Norbert Käthler vom Stadtmarketing. Er hat einige Konzepte â&#x20AC;&#x201C; von der ErĂśffnungsveranstaltung Ăźber einen multifunktionalen Pavillon, ein Kaleidoskop bis hin zu Schlossprojektionen â&#x20AC;&#x201C; vorgestellt, die es nun auszuwerten gilt.

Es war eine schĂśne und seltene Gelegenheit, die sich mir letzten Sonntag bot. Am Nachmittag stand ich auf dem Turm der evangelischen Markuskirche in der Weststadt und beobachtete die Aktion der Gemeinde, die im Rahmen des Gemeindefests stattfand. Besucher des Festes hatten eine Menschenkette zum nahegelegenen Berckholtzstift gebildet und drĂźckten dadurch ihre Verbundenheit mit dem Alten- und Pflegeheim aus, das in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Danach verweilte ich noch auf dem Turm und genoss die wunderbare Aussicht. In der Ferne waren die Pfälzer Berge und der Schwarzwald zu erkennen, der Durlacher Turmberg. Je mehr ich entdeckte, desto mehr wurde mir klar: ich lebe gern in dieser schĂśnen Stadt und ihrer herrlichen Umgebung, dem vielen GrĂźn. Der Verfasser des Psalm 104 drĂźckt in Vers 24 seine Dankbarkeit so aus: â&#x20AC;&#x17E;Herr, wie sind deine Werke so groĂ&#x; und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner GĂźter.â&#x20AC;&#x153; FOTO I BB

Karlsruhe. Nicht nur ein Wochenende, sondern ganze 15 Wochen lang soll ab dem 17. Juni 2015 der 300. Stadtgeburtstag von Karlsruhe gefeiert werden. Das Konzept und die Finanzierung des Stadtjubiläums wurden vergangene Woche vorgestellt und vom Gemeinderat beschlossen.

Christina MĂźller ist Ă&#x2013;ffentlichkeitsreferentin der Evangelischen Kirche in Karlsruhe

I Fortsetzung von Seite 1

Alles schwarz, rot, gold? Am vergangenen Donnerstag beendete Mario Balotelli nicht nur den deutschen Traum vom vierten FuĂ&#x;ball-Europameisterschaftstitel, sondern auch den â&#x20AC;&#x17E;gesunden Patriotismusâ&#x20AC;&#x153; in Deutschland. Zusammen mit der Hoffnung auf den Einzug ins Finale wurde ebenfalls der deutsche Nationalstolz in Form der FanUtensilien wieder zurĂźck in die Schublade gepackt. I Ein Einwurf von Corina Bohner FĂźr einige â&#x20AC;&#x17E;Fansâ&#x20AC;&#x153; und Zuschauer bedeutet das Ausscheiden der deutschen FuĂ&#x;ballnationalmannschaft zugleich das Ende der gesamten Europameisterschaft 2012. Das Finale am Sonntag anschauen? Fehlanzeige! Warum denn auch, Deutschland spielt ja nicht mehr. Zum einen mag diese Einstellung sicherlich aus dem nachvollziehbaren Frust Ăźber die achte Niederlage gegen Italien und einem erneuten Halbfinal-Aus in einem internationalen FuĂ&#x;ballturnier resultieren. Zum anderen gibt es fĂźr viele

â&#x20AC;&#x17E;Deutschlandfans auf Zeitâ&#x20AC;&#x153; aber schlicht und einfach keinen Anlass mehr, sich noch fĂźr die Finalrunde zu interessieren. Denn mit Deutschlands Ausscheiden aus der EM ist auch Schluss mit dem gemeinschaftlichen Tragen grĂźner, weiĂ&#x;er oder schwarzer FuĂ&#x;balltrikots der Nationalelf. Schluss mit schwarz-rot-goldenen Kombinationen bei der Kleiderwahl und der Autodekoration. Und vor allem Schluss mit ausgelassenem Feiern auf Plätzen oder in Autokorsos. Das liebevoll angelegte Sammelsurium schwarzrot-goldener Utensilien und Accessoires wird zusammen mit der Deutschlandfahne erstmal wieder in einer Kiste eingemottet. Eigentlich traurig, denn auch zwischen den FuĂ&#x;ballgroĂ&#x;ereignissen EM und WM gibt es genug Anlässe, Flagge zu bekennen, beispielsweise andere internationale Veranstaltungen wie Olympia. Und sowieso: Liebe Deutsche, macht euren Nationalstolz doch nicht ausschlieĂ&#x;lich von sportlichen Ereignissen abhängig.

GĂźnstiger Wohnraum wird knapp (pas). In Karlsruhe gibt es zu wenige Mietwohnungen, steigende Preise sind die Folge. Besonders Wohnraum fĂźr Geringverdiener ist deshalb Mangelware. Verschärft wird die Lage auf dem Wohnungsmarkt durch SanierungsmaĂ&#x;nahmen, deren Kosten oft zu groĂ&#x;en Teilen auf die Mieter umgelegt werden. â&#x20AC;&#x17E;Die Modernisierungswelle läuft erst richtig anâ&#x20AC;&#x153;, sagt Udo Casper, GeschäftsfĂźhrer des Deutschen Mieterbundes Baden-WĂźrttemberg. Neben dem Heranziehen der tatsächlichen Einsparungen bei den Nebenkosten zur Ermittlung des Mieteranteils, kĂśnne er sich auch eine Drittelung der Kosten vorstellen. â&#x20AC;&#x17E;In diesem Fall wĂźrde je ein Drittel durch FĂśrdermittel, Mieter und Vermieter getragen.â&#x20AC;&#x153; Während die Bundesrepublik im sozialen Wohnungsbau viele Jahre eine Vorreiterrolle eingenommen hat, sinkt seit Mitte der 1980er die Zahl der Sozialwohnungen kontinuierlich. Allein von 2002 bis 2011 ging sie bei den im Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) organisierten Unternehmen,

darunter die Karlsruher Wohnungsbaugesellschaft Volkswohnung, von rund 1,9 auf eine Million zurĂźck. In der Fächerstadt verloren beispielsweise einige Häuser der Volkswohnung im Stadtteil Oberreut kurz nach der energetischen Sanierung ihren Status als Sozialwohnung. â&#x20AC;&#x17E;Die Mieten sind mittlerweile fĂźr uns fast unbezahlbarâ&#x20AC;&#x153;, klagt Anwohnerin Manuela Kurz. 2005 musste sie noch 302 Euro Kaltmiete fĂźr ihre 85-Quadratmeter-Wohnung berappen. Nach der Sanierung stieg die Miete 2009 um satte 111 Euro, zwei Jahre später folgte der Verlust der Mietpreisbindung und der nächste Preissprung auf nun knapp 500 Euro. Unter dem Strich bedeutet dies eine ErhĂśhung um 64 Prozent binnen sechs Jahren. â&#x20AC;&#x17E;Viele sind seitdem ausgezogenâ&#x20AC;&#x153;, sagt Kurz, die selbst auf der Suche nach einer anderen Wohnung ist. FĂźr unverhältnismäĂ&#x;ig hält man bei der Volkswohnung die PreissprĂźnge nicht. â&#x20AC;&#x17E;Wir legen nie die vollen elf Prozent Sanierungskosten auf unsere Mieter umâ&#x20AC;&#x153;, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage von Boulevard Baden. Vielmehr sei man

bemĂźht, auf die MĂśglichkeiten der Mieter RĂźcksicht zu nehmen. Wie viele Sozialwohnungen bei der städtischen Gesellschaft in den vergangenen Jahren weggefallen sind, war vor Redaktionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen. â&#x20AC;&#x17E;Was wir an neuen Mietwohnungen brauchen, ist mit der derzeitigen staatlichen WohnungsbaufĂśrderung nicht hinzubekommenâ&#x20AC;&#x153;, sagt Matthias GĂźnther, Leiter des Pestel-Instituts, das fĂźr Stadt- und Landkreis Karlsruhe einen Mietwohnungsmangel von 6 000 bis 2017 vorhersagt. Er sieht die Politik nun in der Pflicht. In den vergangenen Jahren sei es â&#x20AC;&#x17E;einfach zu unattraktivâ&#x20AC;&#x153; gewesen, Mietwohnungen zu bauen â&#x20AC;&#x201C; insbesondere im unteren Preissegment mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 5,84 Euro pro Quadratmeter. Diese hatten beispielsweise bei den 2010 von GdW-Unternehmen gebauten Wohnungen trotz hoher Nachfrage nur einen Anteil von 17 Prozent. Jeder FĂźnfte erhält laut Zahlen der Arbeitsagentur bereits jetzt â&#x20AC;&#x17E;staatliche Leistungen zur sozialen Absicherung des Wohnensâ&#x20AC;&#x153;.

815226

798171

/5 A9> 059-/9 &5/+

$,-"(â&#x20AC;&#x2122;* "& #/, %"!"( -0+5

â&#x20AC;&#x2122;< < (A> #:7F, %/@(77, 7A8595A8, "/07/*3@ A9$A9>@>@:00 -/= 0B3=/9-/9 #/=>@/77/=< A2/=-/8 &:99/94 A9- !=/5(=8>*35=8/, A07(1/9, &@=(9-6;=)/, #:77ED::->*3(A6/79, "=577> A9- C5/7/> 8/3= 59 =5/>51/= A>D(37 (A0 8/3= (7> .*000 (. /++-"â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;/)%+$â&#x20AC;&#x2122; !&"#

767356

Baden

)RFF:M GB6@P ?:;RG8:GL #M:8 D:GGP NB6@ 8:RPN6@E2G8T:BP 2RN RG8 @BE;P &@G:G T:BP:MK 03@E:G -B: C:PUP ?E:B6@ 8B:

!! !! %%

4J7QV "., JK(BGK7 V7HH "., C:8: T:BP:M: (BGK 2RN 8:F 8:RPN6@:G #:NPG:PUK Â RN 8:F (I5BE;RGDG:PU ??;K 25T:B6@:G8: +M:BN:K

(

"

!

%% â&#x20AC;&#x2122;

)

$

& 

#

%#2#. #%# â&#x20AC;&#x2122;#0 0#)#$,+4 ? :> ?>;:? =? (.)/ " -$$+1+%/3#â&#x20AC;&#x2122;0#+4 )+%#+/0#â&#x20AC;&#x2122;+ !& *, 6 $. 79??6879?? 1&. #+3/0.//# : 6 7 / 79?? 6 859?? 1&. --&2 6/0 !+67&,, *.(/2-*&26 ",&*"&.â&#x20AC;&#x2122; /.%&2!+6*/.&. 7.% -&)2 .*&-!,3 8&20!33&.â&#x20AC;&#x2122; )660$449991(!#&"//+1#/-402/(*39&,6 877941

755949

20120701_BB-ETT_ 02


AKTUELL I 3

BOULEVARD BADEN I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang

I Shopping Queen in Karlsruhe: Interview mit Designer Guido Maria Kretschmer I Macht Freizeit glĂźcklich?

Eine Fernsehsendung mit Lerneffekt Berlin/Karlsruhe (tra). FĂźnf shoppinghungrige Frauen waren vergangene Woche fĂźr die VOX-Sendung â&#x20AC;&#x17E;Shopping Queenâ&#x20AC;&#x153; in Karlsruhe einkaufen. Moderator und Juror ist der Designer Guido Maria Kretschmer. Er hat am Schluss jeder Sendung die Aufgabe, die Outfits zu bewerten. Ausgestrahlt wird die in Karlsruhe gedrehte Sendung zwar erst im Herbst, Boulevard Baden hat Kretschmar schon jetzt Fragen zur Show, zu Sommertrends und zu ModesĂźnden gestellt.

Feiern Männer anders?

Welches ist fßr Sie die modischste Stadt in Deutschland? Kretschmer: Berlin. Und wie schätzen Sie Karlsruhe ein? Kretschmer: Die Karlsruher, die ich kennengelernt habe, sind alle offene Menschen. Dort, wo offene Menschen leben, hat man auch Mut sich anzuziehen und etwas Neues zu wagen. Auf die Outfits der Karlsruher Teilnehmerinnen kÜnnen die Zuschauer also gespannt sein.

Was hat sie bewegt, bei der Show â&#x20AC;&#x17E;Shopping Queenâ&#x20AC;&#x153; mitzumachen? Guido Maria Kretschmer: Ich habe schon seit Kindheitstagen Frauen beim Einkaufen beobachtet und ihnen immer gerne Tipps gegeben. Bei â&#x20AC;&#x17E;Shopping Queenâ&#x20AC;&#x153; kĂśnnen die Leute etwas lernen, das finde ich gut.

Was ist diesen Sommer-Trend? Kretschmer: Das Sommerkleid! Leider oft in groĂ&#x;en floralen Mustern. Aber ich finde es grundsätzlich toll, dass Kleider wieder in sind. FOTO I VOX/ANNE WILK

Angenommen Sie wären selbst Teilnehmer bei der â&#x20AC;&#x17E;Shopping Queenâ&#x20AC;&#x153;. Was wäre Ihr Wunschmotto? Kretschmer: Sie bleiben zu Hause und machen es sich sehr gemĂźtlich.

Wem wĂźrden Sie gerne einmal ein neues Outfit verpassen und warum? Kretschmer: Angela Merkel wĂźrde FĂźr Guido Maria Kretschmer ist es bisher ein sehr erfolgreiches Jahr: Seit Januar präsentiert er die Stylingich gern mal ein neues Outfit ver- Doku â&#x20AC;&#x17E;Shopping Queenâ&#x20AC;&#x153; auf VOX, im März hat er seinen langjährigen Lebensgefährten geheiratet.

FOTO I KLAUS EPPELE

passen. Ich wĂźrde ihr so gern zeigen, dass ein Blazer keine dicken KnĂśpfe braucht. An dieser Stelle ein Hoch auf die verdeckte Knopfleiste! Angela Merkel ist so charmant und mädchenhaft â&#x20AC;&#x201C; wäre doch schĂśn, wenn man das sehen kĂśnnte.

Männer haben andere WĂźnsche als Frauen. Auch bei der Freizeitgestaltung. Deshalb kann man in Karlsruhe zwei unterschiedliche Angebote buchen, die die gängigen Klischees bedienen: Nämlich ein Freundinnen-Wochenende â&#x20AC;&#x201C; nur fĂźr Mädels, und ein Männerwochenende â&#x20AC;&#x201C; fĂźr echte Kerle. Das Paket fĂźr die Frauen enthält einen Gutschein zum Shoppen gehen, fĂźr eine Massage, einen erfrischenden Saft, einen Cocktail, Sekt und Schokolade. Das Paket fĂźr die Männer enthält einen Gutschein fĂźrs ZKM mit Cyberspace-Simulationen und Softwareapplikationen, einen Besuch in einer Bierbrauerei mit Vesper, bei dem man so

Welche Mode-SĂźnden gehen gar nicht? Kretschmer: Ein No-Go ist ein kleiner Rucksack auf groĂ&#x;en FrauenrĂźcken, Ballerinas ab GrĂśĂ&#x;e 42 und BHs, die nicht sitzen und immer aus dem T-Shirt schauen.

%,?9@C?,@@0 3=63D

%,?9@?E50

Bei optimalem Verlauf neun Monate Untergeschobene Verträge Karlsruhe/Stuttgart (pas). Was Autofahrer bereits jetzt Ăźben, kĂśnnte im Falle einer umfangreichen Sanierung der RheinbrĂźcke zum Dauerzustand werden. Rund neun Monate mĂźsste die BrĂźcke halbseitig gesperrt werden â&#x20AC;&#x201C; bei optimalem Bauverlauf. Zudem seien zwĂślf bis 16 ganztägige Vollsperrungen erforderlich. Dies teilte das Ministerium fĂźr Verkehr und Infrastruktur auf Nachfrage einiger CDU-Landtagsabgeordneter mit.

Neue Wege sollen laut dem Papier beim Bauverfahren gegangen werden. Die in Deutschland bislang noch nicht verwendete UHPC-Verstärkungsmethode fĂźhre dazu, dass â&#x20AC;&#x17E;die Verkehrsbeeinträchtigungen (...) deutlich geringer ausfallenâ&#x20AC;&#x153;. Bei dem Verfahren wird die Fahrbahndecke durch das Aufbringen einer dĂźnnen Schicht aus ultrahochfestem Beton verstärkt. Die Methode, mit der in den Niederlanden und der Schweiz positive Erfahrungen gesammelt wurden, solle in einem Pilotprojekt getestet werden.

Neues in Sachen zweiter RheinbrĂźcke gibt es indes nicht. Mitte Juli sollen die Ergebnisse der länderĂźbergreifenden Arbeitsgruppe präsentiert werden, die aktuell den Faktencheck im November 2011 auswertet. â&#x20AC;&#x17E;Eine Positionierung fĂźr oder gegen eine zweite RheinbrĂźcke ist nicht Gegenstand des Arbeitsauftragsâ&#x20AC;&#x153;, steht in dem Papier des Ministeriums. Vorrangiges Ziel der Arbeitsgruppe sei es, VerbesserungsmĂśglichkeiten und Alternativen zur bestehenden Verkehrssituation aufzuzeigen.

Karlsruhe (cob). Kostenpflichtige Verträge, die den Verbrauchern untergeschoben werden, sind immer noch ein Dauerbrenner bei der Verbraucherzentrale Baden-WĂźrttemberg. Die â&#x20AC;&#x17E;ButtonlĂśsungâ&#x20AC;&#x153; zum 1. August soll dies fĂźr das Internet zukĂźnftig verhindern. Der Anbieter ist ab diesem Zeitpunkt zu einer klaren Darstellung, sowohl in Bezug auf die Gestaltung als auch den Beschriftungstext, des Bestellbuttons verpflichtet. FĂźr den Verbraucher wird so in Zukunft klar erkenntlich sein, wenn er eine kostenpflichtige Bestellung abgibt. Gegen unerlaub-

viel Bier trinken darf, wie man in zwei Stunden schaffen kann. Und als Andenken gibtâ&#x20AC;&#x2122;s einen originalen Bierkrug zum Mit-Nach-Hause-Nehmen. Und dann? Wie gehtâ&#x20AC;&#x2122;s abends weiter? Die Frauen sind nun massageverwĂśhnt und energiegeladen, wollen ihre neuen Klamotten zeigen, ausgehen, tanzen, flirten, SpaĂ&#x; haben. Und die Männer? Wenn sie tatsächlich in zwei Stunden getrunken haben, so viel sie kĂśnnen, liegen sie abends wahrscheinlich fix und fertig auf der Couch. Oder klammern sich an der Theke fest. Vielleicht sind die Interessen gar nicht so unterschiedlich? SchlieĂ&#x;lich gibt es viele Frauen, die ein gepflegtes Bier schätzen. Und Männer, die gern tanzen. Leider nicht viele. Aber vielleicht melden sich welche? Ich kenne viele Frauen, die sich freuen wĂźrdenâ&#x20AC;Ś Online mitreden? Klicken Sie auf www.boulevard-baden.de. Monika Wehn organisiert Freizeitprogramme, Tagestouren und Urlaubsreisen: www. freizeitclub-karlsruhe.de.

te Telefonwerbung und am Telefon aufgedrängte Verträge fehlt weiterhin eine wirksame Regelung. â&#x20AC;&#x17E;Die Anrufe sind meist massiv aggressiv und bringen den Verbraucher in eine unangenehme Gesprächssituation aus der er sich durch den Abschluss eines Vertrages schnellstmĂśglich befreien mĂśchteâ&#x20AC;&#x153;, so Verbraucherberaterin Barbara Strobel. Des weiteren stellt der Verbraucherschutz Mängel bei der Kennzeichnung von Produkten und deren Inhaltsstoffen fest. Diese sind oft nicht eindeutig, beschĂśnigend oder nur schwer zu finden.

&<6"? ),

=G 6 =1/DG +5? == 6 =A/GG +5?

8?7@ â&#x20AC;&#x2122;E;C< <4;0? !-# $?7@ F> ?;7: *,9.<C (E;5<2 E>F>:>

 

 

877877

,$"(")."+â&#x20AC;&#x2122; -# (%, +-)!") * &"â&#x20AC;&#x2122; ,")

%? 23E (/<A>;=/ 839JDF EM?2 ) â&#x20AC;&#x2122;+( ,%$! â&#x20AC;&#x2122;-"â&#x20AC;&#x2122;& # #N9EM?83?0 B71 B6CKP1 BG1 B4CKP 9 9/O38 H:41 GHBKB â&#x20AC;&#x2122;/E>FEM93 ,3>35A? PGLB @BLKGGH

877955

#"" %#$! !20068:.0)& )./0,)1& 008$-6./0,)1 * ;/5 .$%)1 â&#x20AC;&#x2122;/) 3$66)1â&#x20AC;&#x2122;) #18)568:8<91,:5 "/)+ !)( )â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;".)+ #&, 0/( $)).%+*

9,-)%$98 $%.20%)5)/84

 

C   

s !"/+0/2(& 3 $-5â&#x20AC;&#x2122;45:4$*â&#x20AC;&#x2122; 177 3 #â&#x20AC;&#x2122;.2 =6<18(( 0==,<(= s 11+*,â&#x20AC;&#x2122;&, 3 4-â&#x20AC;&#x2122;&4-%+5:4$*â&#x20AC;&#x2122; ) 3 #â&#x20AC;&#x2122;.2 =6<);8)( 7( s "%&,)"%&, 3 !-%+:â&#x20AC;&#x2122;/:$.â&#x20AC;&#x2122;4 ":42 <0 3 #â&#x20AC;&#x2122;.2 =6<<18;=10 00,=

877812

877313

20120701_BB-ETT_ 03


4 I AKTUELL

BOULEVARD BADEN I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang

I Rund 80 Prozent aller Deutschen sind im Laufe ihres Lebens auf eine Blutspende angewiesen, nur ein Teil davon spendet selbst

Business Award fĂźr Ritter

Ein kleiner Pieks, der Leben rettet Karlsruhe. Es ist nur ein kleiner Pieks, der Leben retten kann. Vorgenommen hatte ich mir das oft, gemacht noch nie. Angst war kein Problem, ich habe es nur immer wieder verschoben. Dieses Mal entscheide ich mich nach der Arbeit spontan und fahre zur Blutspendezentrale im Städtischen Klinikum.

Blut spenden rettet Leben: Weitere Informationen zur Blutspende gibt es im Internet. Die Blutspendezentrale im Städtischen Klinikum ist unter der Telefonnummer 0721 974 17 20 erreichbar. kleinen Stich ins Ohrläppchen spĂźre ich gar nicht. Ermittelt wird der Eisenwert im Blut, auĂ&#x;erdem werden Puls und Blutdruck gemessen. Die Ă&#x201E;rztin fragt, ob ich im

Lauf des Tages genug getrunken habe â&#x20AC;&#x201C; rund eineinhalb Liter sollten es mindestens gewesen sein. Auch eine Mahlzeit in den vergangenen zwei bis drei Stunden ist

Filme fĂźr Filmfest gesucht

Stimmen zum Stadtgeburtstag Karlsruhe (mm). Mit einem klaren Bekenntnis hat der Karlsruher Gemeinderat die Konzeption und Finanzierung fĂźr den 300. Stadtgeburtstag gebilligt. FĂźr CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Luczak-Schwarz ist das â&#x20AC;&#x17E;kein normaler runder Geburtstagâ&#x20AC;&#x153;. Allerdings fehle noch etwas â&#x20AC;&#x17E;Beständigesâ&#x20AC;&#x153;, an das man sich auch noch in einigen Jahren erinnert. FĂźr die GrĂźnen erklärte Ute Leidig, dass man â&#x20AC;&#x17E;ein Fest fĂźr die BĂźrgerâ&#x20AC;&#x153; wolle. Das vorliegende Konzept sei gut, allerdings werde

zu groĂ&#x;en Wert auf Event und Tourismus gelegt. AuĂ&#x;erdem sollten die bestehenden Feste wie Altstadtfest oder Kamuna integriert werden. Bei den Kosten sehen die GrĂźnen noch Handlungsbedarf. Ihrer Meinung nach sollten zehn Millionen Euro ausreichen. SPD-Fraktionschefin Doris Baitinger sieht die Finanzierung gelassen. GroĂ&#x;es Lob gab es fĂźr den Schlossplatz als Festplatz: â&#x20AC;&#x17E;Das Schloss ist schlieĂ&#x;lich der Ursprung der Stadt.â&#x20AC;&#x153; Die SPD wĂźn-

wichtig. Nachdem ich den Test bestanden habe, folgt ein letztes Gespräch ßber die Verantwortung, die mit einer Spende verbunden ist: Wer fßrchtet, sich in den zu-

sche sich, dass der Aspekt der Planstadt stärker eingebunden wird und als ErinnerungsstĂźck eine FuĂ&#x;gänger- und RadfahrerbrĂźcke Ăźber den Rheinhafen. Sabine ZĂźrn forderte fĂźr die Linke zudem â&#x20AC;&#x17E;Geburtstagsfreikartenâ&#x20AC;&#x153; fĂźr Menschen mit geringem Einkommen sowie einen kostenlosen Ă&#x2013;PNV. Friedemann Kalmbach (Gemeinsam fĂźr Karlsruhe) forderte eine Reduzierung der Angebote, â&#x20AC;&#x17E;sonst bleibt die emotionale Nachhaltigkeit auf der Streckeâ&#x20AC;&#x153;.

wenn sie den Baden-Baden Business Award erhalten mĂśchte. Ritter habe in den vergangenen Jahren erfolgreiche und nachhaltige Unternehmenspolitik betrieben â&#x20AC;&#x201C; und das nicht nur im Bereich Schokolade. So geht eines der ersten Elektroautos aus dem Jahr 1992 auf seine Initiative zurĂźck. Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr auch der Ehrenpreis fĂźr das Lebenswerk vergeben. Preisträgerin ist die Ursula Ida Lapp. Lapp, die nach dem Krieg mit wenigen Habseligkeiten aus ThĂźringen nach Stuttgart kam, grĂźndete mit ihrem Mann in den 1950er Jahren die Firma U.I.Lapp, die Keimzelle der heutigen Lapp Holding, deren Aufsichtsrat die heute 82-Jährige vorsteht. Wirtschaftsforum zur Zukunft des Automobils Erstmals finden die Baden-Baden Business Night und das Internationale Wirtschaftsforum am gleichen Tag statt. An jenem 19. Oktober beraten GrĂśĂ&#x;en der internationalen Wirtschaft unter der Schirmherrschaft von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer ab 9 Uhr Ăźber das Auto der Zukunft.

KAMUNA-Button fĂźr Max Giesinger

Karlsruhe (bb). Der Call for Entries fĂźr das â&#x20AC;&#x17E;Independent Days 13 Filmfestâ&#x20AC;&#x153; ist online. Filmemacher haben nun die MĂśglichkeit, Ăźber www. independentdays-filmfest.com ihre aktuellen Werke beim Festivalteam in Karlsruhe einzureichen. Es werden Filmproduktionen gesucht, die mit mĂśglichst geringen finanziellen Mitteln entstanden sind. Das Festival richtet sich demnach an unabhängige Filmemacher oder Filmstudenten, bei denen die freie kreative Entfaltung im Vordergrund steht.

FOTO I TANJA RASTĂ&#x201E;TTER

Als ich die TĂźr Ăśffne, bin ich Ăźberrascht. Das Wartezimmer ist gut gefĂźllt â&#x20AC;&#x201C; kommt vor, ist aber nicht die Regel, sagt mir eine Ă&#x201E;rztin später. Ich bekomme einen umfangreichen Fragebogen. Die meisten Fragen drehen sich um meine Gesundheit. Habe ich in den letzten zwĂślf Stunden Alkohol getrunken? Nehme ich Medikamente? Auch Impfungen, Auslandsaufenthalte oder die ZugehĂśrigkeit zur â&#x20AC;&#x17E;AIDS-Risikogruppeâ&#x20AC;&#x153; werden abgefragt. Eine Krankenschwester schaut den Bogen durch, dann darf ich mich wieder setzen. Mit mir warten eine Gruppe junger Mädchen, einige Studenten, aber auch ein Mittvierziger und ein älteres Ehepaar. Kurz darauf findet eine Voruntersuchung statt. Den

FOTO I DRK

I Von Pascal SchĂźtt

Baden-Baden (mm). Der GeschäftsfĂźhrer des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Alfred rĂźckliegenden Tagen mit dem HI- Theodor Ritter, erhält in diesem Virus angesteckt zu haben, kann Jahr im Rahmen der Baden-Baden die Freigabe der Spende auch im Business Night den Business Nachgang anonym verhindern. Award. Der Preis fĂźr das LebensIm Spenden-Raum stehen mehre- werk geht an die GrĂźnderin und re Liegen. Ich darf links hinten Aufsichtsratsvorsitzende der Platz nehmen. Als ich mich setze, Lapp Holding, Ursula Ida Lapp. sackt einer jungen Frau neben mir der Kreislauf zusammen. Sie be- Mittelständische Wirtschaft, Mukommt Tropfen, es geht ihr schnell sik und Charity sind die Bausteibesser. Ein bisschen nervĂśs bin ich ne der Baden-Baden Business jetzt trotzdem, aber ich lasse mir Night am 19. Oktober, betonte nichts anmerken. der Initiator Reinhard Hofmann Kurz darauf kĂźmmert sich eine bei der Bekanntgabe des ProSchwester um mich. Sie erklärt gramms. So werden zunächst die jeden Schritt. Sie sticht die Nadel beiden Preisträger geehrt, bevor in eine Vene in meinem rechten es danach mit Musik und der BeArm. Zunächst werden Blutpro- kanntgabe der Spendensumme ben fĂźr die Untersuchung abge- aus dem Losverkauf, deren ErlĂśs fĂźllt, danach flieĂ&#x;t ein halber Liter in diesem Jahr an den FĂśrderverin einen Plastikbeutel. Nach sechs ein fĂźr krebskranke Kinder in Minuten wird mir ein wenig Freiburg geht, weitergeht. schwummrig. Ich bekomme etwas â&#x20AC;&#x17E;Alfred Ritter vereint alle Kritezu trinken, die Liege wird herun- rien, um diesen Preis zu erhaltergefahren. Zwei Minuten später tenâ&#x20AC;&#x153;, sagte Jury-Mitglied Hansist alles vorbei. Ich muss noch et- JĂźrgen Wischhof. â&#x20AC;&#x17E;Und in was liegen bleiben, mein Kreislauf Baden-WĂźrttemberg gibt es eine muss sich auf den Blutverlust ein- ganze Reihe solcher Unternehstellen. Doch schon 30 Minuten men.â&#x20AC;&#x153; Erfolgreich, mittelstänspäter fĂźhle ich mich pudelwohl. disch, inhabergefĂźhrt und natĂźrWas bleibt sind ein kleines Pflaster lich in Baden-WĂźrttemberg am Arm und das GefĂźhl, etwas beheimatet, das sind die KriteriGutes getan zu haben. en, die eine Firma erfĂźllen muss,

Karlsruhe (tra). Der Vorverkauf fĂźr die 14. Karlsruher Museumsnacht (KAMUNA), die zweitgrĂśĂ&#x;te Kulturveranstaltung nach â&#x20AC;&#x17E;Das Festâ&#x20AC;&#x153; in Karlsruhe, ist gestartet. Sänger und Songwriter Max Giesinger hat vom Leiter der Literarischen Gesellschaft/ Museum fĂźr Literatur am Oberrhein, Hansgeorg Schmidt-Bergmann, den ersten Button erhalten. â&#x20AC;&#x17E;Max ist ein tolles Beispiel dafĂźr, was die Kultur in Karlsruhe zu bieten hatâ&#x20AC;&#x153;, so Eva Lichtenberger, Gesamtkoordinatorin der KAMUNA.

 >72-@J2 #M<: C JgPcNJ hTQ e[ <N^ dV[ *fPN emVe .FU9EQFC .QA<Q -FCC FE %9C4 +gLPc fR@ PNR@A]c *f=O]ANl fR@ !]ARRAR? l[ ![ R8=L )R^AOcAR^cN=LAR T@A] <AN 2TRRAR<]8R@? I QP e?Vm 450> % G?dS JA^W8]cE

â&#x20AC;&#x2122;(#

9I1EQ?9E BT?C9E89N .6?1SDNIM1W4

$$$$ : -A@NlNRW]T@fOc[ f^ JA^AclPN=LAR â&#x20AC;&#x2122;]gR@AR OANR OcNTR^M"TfWTR QUJPN=L[

EQA MSDD $FMQ9 ,SDIX9MNQ2S59M

#>1/ 

%2M2 â&#x20AC;&#x2122;E@1M;J2 := (@EJ:=2>J4 Jgnnclqrgdrc ¡ Jgbqaf_rrcl ¡ L_ecjj_ai

OcNTR^M W]AN^E

!]NPPN8Rc ^c]8LPAR@A &8]<AR <AN Q8jNQ8PA] 0HAJA[

$Rc^W]N=Lc % VI?BV W]T Vmm QP : -A@NlNRW]T@fOc[ f^ JA^AclPN=LAR â&#x20AC;&#x2122;]gR@AR OANR OcNTR^M"TfWTR QUJPN=L[

*9MA8FC &1CAQFNAN *SE8NITCSE>

!%#

e?GV JA^W8]cE

2WAR@Ac hNAP &Af=LcNJOANc? ^T]Jc Fg] $Rc^W8RRfRJ @A] (8fc? <AfJc hT]lANcNJA] (8fc8PcA]fRJ hT]? Gm QP 450> % Ve?IG

##

V?â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC; JA^W8]cE

 C@J82;2 := E2,<09 #f]P8=LA] PPAA VVV \ _â&#x20AC;&#x2DC;Vd_ +8]P^]fLA 3APAFTR m_ eV[Sâ&#x20AC;&#x2DC; VmBMm 3APAF8j m_ eV[Sâ&#x20AC;&#x2DC; VmBMem O8]P^]fLA;8WTcLAOAMFfA]^MPA<AR[@A iii[8WTcLAOAMFfA]^MPA<AR[@AaO8]P^]fLA !ME.87282>12 &55>M>7FN2:J2>/ $@>J,7 -:F (,=FJ,7 3DOO )8E 9 LODOO )8E

,91MCN 3 "9EQN

$M9A $9S6?QA>B9AQN!M9D9 &W8MFCAIA8 1C1E69

2=Lgclc iN]O^8Q hT] -fR@JA]f=L? QNc dMF8=LM6N]OM QA=L8RN^Qf^ JAJAR JA]f=L^8OcNhA !8OcA]NAR 8fF @A] 7fRJA fR@ NQ JA^8QcAR -fR@]8fQ? TLRA POTLTP? Imm QP 450> % _?IG

#NA iN]OfRJ^hTPPA <iAL] JAJAR )R^AOcAR? ^=Lgclc lfhA]P9^^NJ <N^ lf Ve 2cfR@AR hT] 2cN=LAR fR@ <N^ lf I 2cfR@AR hT] 7A=OAR? iAL]c -g=OAR? &PNAJAR? !]AQ^AR? &PULA? 7A=OAR f[ [ 8<? VGm QP 450> % VI?Gm

$$##

3>8 /2

!AN PAN=LcAR 5A]<]ARRfRJAR fR@ 2TRRAR<]8R@? OgLPc? PNR@A]c fR@ ^WAR@Ac &Af=LcNJOANc? fRcA]^cgclc @AR R8cg]PN=LAR (ANPfRJ^W]TlA^^? _G QP

$jOPf^NhA +TQWPAccWFPAJA Fg] 78LRFPAN^=L fR@ 79LRA? ^8RFcA +gJAP=LAR ]ANRNJAR ^=LTRAR@ fR@ AFFAOcNh <N^ NR @NA 78LRliN^=LAR]9fQA? Vmm QP V?Sâ&#x20AC;&#x2DC; 450> % â&#x20AC;&#x2DC;?SG JA^W8]cE

"##

$Rc^W]N=Lc % VI?IB W]T ,NcA]

$Rc^W]N=Lc % V_?SB W]T Vmm QP

#S69MAE "9MDF ,SMA<W9M -9AEA>SE>N>9C

U;E9 .SENAQAU9 -:<C9V9 .FC1AM9 #DSCNAFE ).$ =YL

&1EN1IC1NQ 0SE8NIM1W4

+CAU9EGC (GMI9M@ 1CN1D

1ANRNJc ^8RFc fR@ AFFAOcNh? ARcFA]Rc g<A]^=Lg^^NJAR 38PJ? 2=LQfclW8]cNOAP fR@ -8OAMfW? <AN fR]ANRA] fR@ lf ORA RANJAR@A] (8fc? emm QP

2AL] LTLA] 2TRRAR^=Lfcl? Fg] ^TRRARg<A]AQWFNR@PN=LA (8fc JAANJRAc? ^=LRAPP ANRlNALAR@A? PAN=LcA &T]QfPNA]fRJ? N@A8P Fg] 2WT]cPA] JAANJRAc? ^AL] i8^^A]FA^c? dm QP 450> % S?Sm

7f] ^=LQA]lF]ANAR 1ANRNJfRJ hTR 6fR@AR? fRcA]^cgclc @NA 6fR@LANPfRJ? <AfJc )RFAOcNTRAR hT]? Gm QP

7f] c9JPN=LAR 0FPAJA c]T=OARA] fR@ AQWFNR@PN=LA] (8fc? lNALc ^=LRAPP ANR fR@ FAccAc RN=Lc? emm QP 450> % S?Im

OcNTR^M W]AN^E

%##

"##

V?SV JA^W8]cE

!AO9QWFc AFFAOcNh (8fcfR]ANRLANcAR? Q8ccNA]c fR@ hA]FANRA]c @8^ (8fc<NP@ ^N=Lc<8]? Fg] FAccNJA fR@ lf 4R]ANRLANcAR RANJAR@A (8fc? Gm QP

$â&#x20AC;&#x2122;%#

d?Iâ&#x20AC;&#x2DC; JA^W8]cE

$Rc^W]N=Lc % _?SS W]T Vmm QP

$)%#

#S69MAE "9MDF ,SMA<W9M $9S6?QA>B9AQNI<C9>9

$Rc^W]N=Lc % e_?GB W]T Vmm QP

&"#

OcNTR^M W]AN^E

$Rc^W]N=Lc % S?SB W]T Vmm QP : -A@NlNRW]T@fOc[ f^ JA^AclPN=LAR â&#x20AC;&#x2122;]gR@AR OANR OcNTR^M"TfWTR QUJPN=L[

9I1EQ?FC (GMI9MCFQAFE 6TLPcfAR@A fR@ ]AJARA]NA]AR@A &Af=LcNJOANc^WFPAJA? Fg] RT]Q8PA <N^ c]T=OARA (8fc? emm QP

%##

e?SV JA^W8]cE

$Rc^W]N=Lc % eâ&#x20AC;&#x2DC;?â&#x20AC;&#x2DC;d W]T Vmm QP

)9EN61M9 (FD5ACGNSE>4

*1>E9QM1EN RO= D> "AM9BQ>M1ESC1Q

"FII9C?9MX .WNQ9D +D9>1@R (FEX9EQM1Q

0A]FAOcA 0FPAJA Fg] 8PPA iAN=LAR +TRc8OcM PNR^AR> 1ANRNJAR? #A^NRFNlNA]AR? <^WgPAR fR@ fF<Ai8L]AR? dBm QP 450> % G?SS

.8L]fRJ^A]J9RlfRJ^QNccAP QNc -8JRA^NfQ? iN]Oc ^=LRAPP fR@ FgPPc @NA OU]WA]ANJARAR -8JRA^NfQM#AWTc^ iNA@A] 8fF? Vmm Z @A^ 38JA^<A@8]F^ NR ANRAQ 2cN=O? em 2cN=O^ 450> % B?SG

7f] JAlNAPcAR .8L]fRJ^A]J9RlfRJ? 8f^ LT=LJA]ANRNJcAR 2AAFN^=LUPAR? LTLA] â&#x20AC;&#x2122;AL8Pc 8R /QAJ8MdM&Acc^9f]AR? â&#x20AC;&#x2DC;m +8W^APR 450> % Vâ&#x20AC;&#x2DC;?SG

!##

e?_m JA^W8]cE

$Rc^W]N=Lc % d?eG W]T Vmm QP

OcNTR^M W]AN^E

$Rc^W]N=Lc % G?Im W]T Vmm QP

â&#x20AC;&#x2122;(#

OcNTR^M W]AN^E

$Rc^W]N=Lc % I?mm W]T Vmm QP

$(##

e?Sâ&#x20AC;&#x2DC; JA^W8]cE

d?Sâ&#x20AC;&#x2DC; JA^W8]cE

$Rc^W]N=Lc % B?â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC; W]T ,NcA] : -A@NlNRW]T@fOc[ f^ JA^AclPN=LAR â&#x20AC;&#x2122;]gR@AR OANR OcNTR^M"TfWTR QUJPN=L[

5?7 $&â&#x20AC;&#x2122;&;;*

876799

!4>643

5

5?7 $&â&#x20AC;&#x2122;&;;*

!4>643

=

5?7 $&â&#x20AC;&#x2122;&;;*

!4>643

<

5?7 $&â&#x20AC;&#x2122;&;;*

!4>643

,

.A9 9M?1CQ9E DAQ /FMC1>9 89N !FSIFEN HYJ -151QQ 1S< H MQAB9C â&#x20AC;&#x2122;?M9M 01?C 1SN 89D .9C5NQ598A9ESE>N@.FMQAD9EQK SN>9EFDD9E 15>95AC89Q9 BQAFEN1MQAB9C7 MXE9ADAQQ9C SE8 *98AXAEIMF8SBQ9K

.A9 9M?1CQ9E DAQ /FMC1>9 89N !FSIFEN HYJ -151QQ 1S< H MQAB9C â&#x20AC;&#x2122;?M9M 01?C 1SN 89D .9C5NQ598A9ESE>N@.FMQAD9EQK SN>9EFDD9E 15>95AC89Q9 BQAFEN1MQAB9C7 MXE9ADAQQ9C SE8 *98AXAEIMF8SBQ9K

.A9 9M?1CQ9E DAQ /FMC1>9 89N !FSIFEN HYJ -151QQ 1S< H MQAB9C â&#x20AC;&#x2122;?M9M 01?C 1SN 89D .9C5NQ598A9ESE>N@.FMQAD9EQK SN>9EFDD9E 15>95AC89Q9 BQAFEN1MQAB9C7 MXE9ADAQQ9C SE8 *98AXAEIMF8SBQ9K

.A9 9M?1CQ9E DAQ /FMC1>9 89N !FSIFEN HYJ -151QQ 1S< H MQAB9C â&#x20AC;&#x2122;?M9M 01?C 1SN 89D .9C5NQ598A9ESE>N@.FMQAD9EQK SN>9EFDD9E 15>95AC89Q9 BQAFEN1MQAB9C7 MXE9ADAQQ9C SE8 *98AXAEIMF8SBQ9K

%/8 +8)>)3 >39 &>+ "-8)3 )9>(-*

%/8 +8)>)3 >39 &>+ "-8)3 )9>(-*

%/8 +8)>)3 >39 &>+ "-8)3 )9>(-*

%/8 +8)>)3 >39 &>+ "-8)3 )9>(-*

OLDOGD -:F OGDOGDLOBL

O?DOGD -:F B6DOGDLOBL

BHDOGD -:F LBDOGDLOBL

LKDOGD -:F KBDOGDLOBL

"==2E F.8A> .@@< -<2:-2> f=L 8R LANKAR 2TQQA]c8JAR L9Pc @NA^A] c]AR@NJA &P8^=LAROgLPA] )L]A â&#x20AC;&#x2122;Ac]9ROA LA]]PN=L OgLP[

0;/439. !4>643

2NA <AOTQQAR NLR NR ANRA] hTR hNA] hA]^=LNA@ARAR &8]<AR J8Rl ANRF8=L J]8cN^? iARR 2NA @AR "TfWTR 8f^^=LRAN@AR? <AN fR^ hT]<ANOTQQAR fR@ ANRA^ @A] LNA] 8<JA<NP@AcAR 0]T@fOcA O8fFAR[

+:E 5E2M2> M>F ,M5 "8E2> 2FM.84

%ME F@<,>72 *@EE,J E2:.8J4

450 D 4RhA]<NR@PN=LA 0]AN^AQWFALPfRJ @A^ (A]^cAPPA]^ X2c8R@ mG[mâ&#x20AC;&#x2DC;[emVeY \ RJA<Tc JgPcNJ hTQ me[m_[ <N^ dV[m_[emVe \ <J8<A Rf] NR L8f^L8Pc^g<PN=LAR -ARJAR? ^TP8RJA 5T]]8c ]AN=LcE \ OcNTR^M"TfWTR^ JAPcAR RN=Lc NR 5A]<NR@fRJ QNc 8R@A]AR !TRf^^k^cAQAR[ \ &g] #]f=OFALPA] g<A]RALQAR iN] OANRA (8FcfRJE R@A]fRJAR hT]<AL8PcARE

20120701_BB-ETT_ 04


KULTUR I 5

BOULEVARD BADEN I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang

I Der Gastfreund/Die Argonauten â&#x20AC;&#x201C; Interview mit Schauspieler und Musiker Peter Schneider I Die Boulevard Baden Top-Tipps

Die SĂźdstadt ist ein bisschen wie Urlaub

Tolle Feste und Festivals

Schneider: Ich empfinde Karlsruhe schon als eine sehr offene Stadt, als bunte Stadt. Die Sßdstadt gefällt mir sehr gut, weil es dort so durchmischt und dadurch sehr lebendig ist. Das ist eine Ecke, in der ich sehr gerne bin, mich ins CafÊ setze und es ist immer ein bisschen wie Urlaub, weil es so bunt und sehr wild ist.

FOTO I BB

Gab es zuvor schon BerĂźhrungspunkte mit der Stadt? Schneider: Weniger, aber wir haben im â&#x20AC;&#x17E;Gastfreund-Teamâ&#x20AC;&#x153; unglaublich viel recherchiert fĂźr das StĂźck, alternative StadtfĂźhrungen gemacht, geschaut, woher der Begriff â&#x20AC;&#x17E;SĂźdstadtindianerâ&#x20AC;&#x153; herkommt ... und ich habe ein paar Freunde, die hier studiert haben.

Ab dieser Woche mĂśchte ich Ihnen hier immer ein paar ausgewählte Veranstaltungstipps vorstellen. Gerne kĂśnnen Sie mir fĂźr diese Rubrik unter der Woche Ihre Empfehlungen mitteilen. Sicher sind darunter sehr gute Anregungen. Seit Freitag findet in GrĂźnwinkel schon das Sommerfest an der Albkapelle statt. Heute geht es von 10 bis 18 Uhr weiter. Am Geschicktesten erreichen Sie das Fest fĂźr die ganze Familie mit dem Fahrrad. Ein weiterer Termin â&#x20AC;&#x201C; und fĂźr mich ein Pflichttermin â&#x20AC;&#x201C; ist heute und morgen das Tanja Rastätter Peter-und Paul-Fest in Bret- Redaktionsleiterin ten. Wer bisher noch nicht trastaetter@boulevard-baden.de

FOTO I TANJA RASTĂ&#x201E;TTER

Peter Schneider spielt gerade in â&#x20AC;&#x17E;Der Gastfreund/Die Argonautenâ&#x20AC;&#x153; im Staatstheater. Karlsruhe (tra). Peter Schneider (37) spielt den Medea in â&#x20AC;&#x17E;Der Gastfreund/Die Argonautenâ&#x20AC;&#x153;, das am 30. Juni im Staatstheater Premiere gefeiert hat. Boulevard Baden hat mit dem Schauspieler und Musiker Ăźber seinen Beruf und das aktuelle StĂźck gesprochen. Musik, Film, Theater â&#x20AC;&#x201C; Was macht Ihnen gerade am meisten SpaĂ&#x;? Peter Schneider: Das kann ich nicht sagen â&#x20AC;&#x201C; es macht alles SpaĂ&#x; und ich muss mich nicht fĂźr eins entscheiden, was schĂśn ist. Im Moment mache ich gerade mehr Schauspiel als Musik. Wenn ich einen Bereich zu viel mache, fehlt mir der andere. Sie waren dieses Jahr fĂźr den Deutschen Filmpreis in der Kategorie â&#x20AC;&#x17E;Beste darstellerische Leistung â&#x20AC;&#x201C; männliche Hauptrolleâ&#x20AC;&#x153; nominiert fĂźr Ihre Rolle als Martin Blunt in â&#x20AC;&#x17E;Die Summe meiner einzelnen Teileâ&#x20AC;&#x153;. Hätten Sie damit gerechnet? Schneider: Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Man wird

von der Deutschen Filmakademie nominiert, das heiĂ&#x;t, alle Schauspieler, die in dieser Akademie sind, wählen die drei Nominierten. Das ist schon etwas Besonderes, von Kollegen gewählt zu werden. Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Schauspieler und Musiker geworden wären? Gab es einen Kindheitstraum? Schneider: Es gab einen Kindheitstraum, der allerdings mit der DDR zusammenhing. Ich wäre Orchester-Musiker geworden. Vor dem Schauspielstudium habe ich auch ganz klassisch Klarinette studiert. Die Orchester waren zu DDR-Zeiten ein Pool von Oppositionellen; das habe ich fĂźr mich so ausgesucht, um KĂźnstler sein zu kĂśnnen und um in diesem Umfeld arbeiten zu kĂśnnen. Doch dann war die Welt nach der Wende plĂśtzlich so bunt und so offen, dass es mir dann zu einseitig war. Ich habe mich entschieden, Abitur zu machen und Theater zu spielen. So bin

ich auch zu der Verbindung von Musik und Schauspiel gekommen und auch dort hineingewachsen. Wie kam der Kontakt zu Karlsruhe und dem Staatstheater? Schneider: Das ist ganz witzig. Intendant Peter Spuhler wurde zum Ende meines Studiums gerade Intendant in TĂźbingen und wollte mich mit dorthin nehmen. Das ging jedoch nicht, da ich anderthalb Jahre bei â&#x20AC;&#x17E;Heimat 3â&#x20AC;&#x153; von Edgar Reitz gedreht habe. Danach hatten wir losen Kontakt, haben uns auch mal in Heidelberg getroffen, als ein Film dort gezeigt wurde, in dem ich die Hauptrolle gespielt habe. Mit der Regisseurin Mareike Mikat hatte ich in Leipzig schon viel gearbeitet, als sie Hausregisseurin am Centraltheater Leipzig war und dann hat sie mich gefragt, ob ich hier mitmachen mĂśchte. Am 30. Juni war die Premiere von â&#x20AC;&#x17E;Der Gastfreund/Die Argonautenâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; ein StĂźck, bei dem es um Gastfreundschaft geht und bei dem Karlsruher BĂźrger mit-

dort war, hat etwas verpasst: denn frĂźh kommt man bei diesem Fest nicht heim oder eher schon wieder frĂźh. Das mittelalterliche Stadtfest wird jedes Jahr am ersten Juli-Wochenende veranstaltet. Dabei steht die ganze Stadt Kopf, feiert und tanzt zu den mittelalterlichen Gesängen â&#x20AC;&#x201C; egal ob mit oder ohne Gewand. Wenn Sie morgen um 11 Uhr Zeit haben, sollten Sie sich unbedingt den mittelalterlichen Umzug anschauen. Von 14 bis 16 Uhr gibt es dann das Kinderfest. Das Sommerfestival Zeltival ist am Freitagabend mit seinem diesjährigen Programm gestartet. Bis 5. August kommen groĂ&#x;e Namen und interessante Neuentdeckungen in das Kulturzentrum. Morgen Abend spielt beispielsweise Shantel und sein Bucovina Club Orkestar dort und am Dienstag die isländische Band Ă&#x161;tidĂşr. Das gesamte ZeltivalProgramm ist äuĂ&#x;erst abwechslungsreich und bleibt dabei noch fĂźr jeden erschwinglich.

Wir hatten vom ersten Teil gesprochen. Wie geht es denn im zweiten Teil weiter? Schneider: In â&#x20AC;&#x17E;Die Argonautenâ&#x20AC;&#x153; kommt Jason, ein entfernter Verwandter des Phryxus, um das wirken. Worum geht es darin Vlies wieder zurĂźckzubringen genau? nach Griechenland, notfalls Schneider: Es ist im Prinzip die auch mit Gewalt. Jason ist ein Vorgeschichte zum Medea-Stoff, Krieger mit einem Auftrag, eiden man gut kennt: Der Grieche gentlich ein Soldat und KoloniaPhryxus kommt mit einem golde- list. Dann verliebt er sich in Menen Vlies nach Kolchis, will sich dea, die Tochter des KĂśnig dort niederlassen und denkt, Aietes. Und Medea verliebt sich dass er willkommen ist. Doch in Jason. Und daraus entsteht der aus Angst vor dem Fremden er- Konflikt: was ist wichtiger, die schlägt KolcherkĂśnig Aietes sei- Liebe? Der Auftrag? KĂśnnen nen Gastfreund und behält das sich zwei lieben, deren VĂślker Vlies â&#x20AC;&#x201C; der Beginn eines schlim- sich bekämpfen? SchlieĂ&#x;lich hat men Fluchs, der von nun an auf Medeas Vater den Phryxus auf den Kolchern lastet. Das ist der dem Gewissenâ&#x20AC;Ś Es ist eine sehr Karlsruhe (bb). Mit farbenfrohen Afrikamärkten wird das 21. Afrierste Teil des Theaterabends, der spannende Geschichte! von 20 Karlsruher BĂźrgern gecan Sommer Festival, das vom spielt wird, die wir Ăźber ein drei- ... und Sie spielen die KĂśnigs- 13. bis 15. Juli stattfindet, den viertel Jahr beim â&#x20AC;&#x17E;Club der Gast- tochter Medea und haben auch Gästen einen Einblick in die freundeâ&#x20AC;&#x153; und bei der â&#x20AC;&#x17E;Woche der die Musik zu dem StĂźck kom- Handwerks-/Kunst und Kultur Gastfreundeâ&#x20AC;&#x153; im Stadtraum ken- poniert ... afrikanischer Länder vermitteln. nengelernt haben. Karlsruhe ist Schneider: Ja, das sind eigentlich Bei diesem jährlich stattfindeneine ganz junge Stadt und im Ur- die schĂśnsten Projekte, wenn ich den afrikanischen Kultur-Festival sprung sehr gastfreundlich â&#x20AC;&#x201C; wir beides verbinden kann. FĂźr die ist immer ein hohes kulturelles wollten schauen, wie das heute Musik hat man einen ganz ande- Niveau durch das Mitwirken von ist. Wie geht die Stadt, wie geht ren Zugriff, wenn man selbst mit- repräsentativen Musik- und Tanzder Staat mit Gastfreundschaft spielt. FĂźr die Rolle ist es etwas gruppen verschiedener afrikaniund mit Migranten um. ganz besonderes, wenn man so scher Länder gewährleistet. Diese einen musikalischen Anteil dar- bringen den Besuchern ihre jeSie sind ja auch Gast in Karls- an hat. Als Medea singe ich auch weilige Lebensweise schwungvoll ruhe. Wie sind denn die Karls- â&#x20AC;&#x201C; und spiele eine Frau, was auch näher. Das Ambiente wird vom ruher? eine schĂśne Herausforderung ist. Freitag bis Sonntag durch Musik

21. African Summer Festival von bekannten Gruppen wie Gabriela Mendes aus Kapverden, Soneros de Verdad live aus Kuba, Dallaway aus Trinidad, Bambi Sahab, Jah Culture Afrocarribean & Rootsreggaeband bestimmt. Boulevard Baden verlost 3x2 Eintrittskarten fĂźr das Konzert der Musikgruppe â&#x20AC;&#x17E;Jah Culture Afrocarribean & Rootsreggaebandâ&#x20AC;&#x153; am Sonntag, 13. Juli, 17 Uhr. Wer die Tickets gewinnen mĂśchte, sollte bis 2. Juli eine EMail mit dem Betreff â&#x20AC;&#x17E;African Summer Festivalâ&#x20AC;&#x153; an verlosung@boulevard-baden.de senden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verlässliche Geschäftsempfehlungen Karlsruhe (bb). Das BNI-Chapter Weinbrenner in Karlsruhe feiert am 4. Juli um 7 Uhr sein fßnfjähriges Bestehen. Dazu sind die Unternehmer in und um Karlsruhe herzlich auf die MS-Karlsruhe eingeladen.

oder Händler â&#x20AC;&#x201C; alle treffen sich donnerstags mit dem Ziel, die anderen Mitglieder und deren Kompetenzen und Schwerpunkte besser kennenzulernen. Jedes Mitglied hat bei jedem Treffen 60 Sekunden Zeit, sich zu präsentieren. Das ermĂśglicht zum Beispiel BNI (Business Network Interna- dem Maler, die neuesten Trendtional) ist ein Netzwerk zum Auf- farben darzustellen, dem Augenbau und zur Pflege von Geschäfts- optiker Ăźber die Nachtlinsen zu beziehungen. Das Erfolgsprinzip berichten, die dafĂźr sorgen, tagsbasiert auf verlässlichen Ge- Ăźber ohne Sehhilfe scharf sehen schäftsempfehlungen, durch wel- zu kĂśnnen, oder dem Steuerberache die Mitglieder ihren Umsatz ter, auf die neuesten Verwirrunsteigern. gen im Steuerrecht hinzuweisen. Die Mitglieder im Chapter Weinbrenner haben seit der GrĂźndung Mit gutem Gewissen vor fĂźnf Jahren einen Umsatz von weiterempfehlen 4,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit ist man Ăźber die Stärken 60 Sekunden und das Alleinstellungsmerkmal des Kollegen bestens informiert. fĂźr die Vorstellung Man kann ihn bei Bedarf mit guWie funktioniert das BNI Chapter tem Gewissen in sein Privat- und Weinbrenner? Die Mitglieder des Geschäftsnetzwerk weiterempChapters sind Unternehmer aus fehlen. Die Gewinner sind neben verschiedenen Berufsgruppen. den BNI-Mitgliedern auch die Ob Handwerker, Dienstleister eigenen Kunden. Sie erhalten den

richtigen Fachmann und kĂśnnen von der hohen Qualität der Mitglieder und deren Zuverlässigkeit profitieren. Die Kundenzufriedenheit und Bindung steigt. Nur ein Mitglied pro Branche In jedem Chapter ist aber nur ein Vertreter aus jeder Branche erlaubt. â&#x20AC;&#x17E;Das fĂźhrt schon dazu, dass einige Mitglieder morgens eine Anreise von mehr als 45 Minuten mit dem Pkw in Kauf nehmen, damit sie in unserem Chapter Mitglied sein kĂśnnenâ&#x20AC;&#x153;, sagt der derzeitige Chapter-Direktor Bernd Weidenmaier vom Weidenmaier Haus & Gartenservice. Derzeit sind im WeinbrennerChapter 22 verschiedene Berufsgruppen vertreten. Bei Interesse einfach unter www.bni-suedwest. de nachschauen oder am 4. Juli alle Mitglieder persĂśnlich kennenlernen. Besucher sind beim Chapter Weinbrenner herzlich willkommen.

2ĂąĹ&#x2019;Ă Ë&#x203A;` Ë&#x203A;Ĺ&#x201A; 9ĂŽĹ&#x2019;Ë&#x203A; Ă&#x203A;½Ĺ&#x2019;\ÂŹ`' ~'Ă&#x2022; T½Ă&#x2022;Ă&#x2022;\Ă  Ă&#x2022;'Ë&#x203A;tË&#x161;Ă Ă&#x2026; j`\j' ÂŹĂŽĂ&#x2022; Ë&#x203A;ÂŹ Ë&#x161;\ĂŽĂ&#x203A;Ë&#x161;\Ĺ&#x2019;Ă Ă&#x203A;ĂąjĹ&#x2019;Ë&#x203A;tË&#x161;'Ă&#x2022; ='ÂŹ`'Ă&#x2026; 1ĂąĂ&#x2022; *Ă&#x2022;ĂŽtĂ&#x2DC;â&#x20AC;&#x161;'Ë&#x161;Ĺ&#x2019;'Ă&#x2022; Ăąj'Ă&#x2022;ÂŹ'Ë&#x161;Ĺ&#x201A;'ÂŹ òË&#x203A;Ă&#x2022; Ă&#x2DC;'Ë&#x203A;ÂŹ' 3\â&#x20AC;&#x161;Ă ĂŽÂŹ`Ă&#x2026; ĂžĂ&#x201E; ZĂŽ JË&#x203A;Ă&#x203A;Ë&#x203A;Ă&#x2DC;'ÂŹ ĂŽÂŹ~ >'j'òË&#x203A;Ă&#x2022;Ă&#x2DC;ĂŽÂŹ`'ÂŹ Ĺ&#x2019;'Ă&#x203A;'ÂŹ KË&#x203A;' ~Ë&#x203A;' H\tĂ&#x2DC;ĂŽÂŹ`Ă&#x203A;j'Ë&#x203A;Ĺ&#x2019;\`' ĂŽÂŹ~ â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2022;\`'ÂŹ KË&#x203A;' 4Ë&#x161;Ă&#x2022;'ÂŹ Ă&#x2022;Úà ½~'Ă&#x2022; Š½àË&#x161;'Ă&#x2DC;'Ă&#x2022;Ă&#x2026; èĂ&#x201E; Š½àË&#x161;'Ă&#x2DC;'ÂŹ\j`\j'ŠĂ&#x2022;'Ë&#x203A;Ă&#x203A; `'Ĺ&#x201A;â&#x20AC;&#x2DC;´ ;\ĂŽ'Ă&#x2022;Ă \Ăľ'{ KĂ \ÂŹ~ ÿÞĂ&#x2026;ÿÞĂ&#x2026;èÿÞè Ë&#x203A;Ă&#x203A;Ă  ~'Ă&#x2022; Ăś'Ă&#x2022;jË&#x203A;ÂŹ~Ĺ&#x2019;Ë&#x203A;tË&#x161;' jĂ&#x2022;'tË&#x161;ÂŹĂŽÂŹ`Ă&#x203A;ŠĂ&#x2022;'Ë&#x203A;Ă&#x203A; ÂŹ\tË&#x161; ~'Ă&#x2022; `Ă&#x2022;½´'ÂŹ ~'ĂŽĂ Ă&#x203A;tË&#x161;'ÂŹ KŠ'ĂšË&#x203A;\Ĺ&#x2019;Ë&#x203A;Ă â&#x20AC;&#x2DC;Ă 'ÂŹĂ \Ăľ' Ă&#x201A;Ă&#x203A;½`'ÂŹ\ÂŹÂŹĂ  ;\ĂŽ'Ă&#x2022;Ë? Ă \Ăľ'Ă&#x201E; j'Ë&#x203A; j`\j' ÚÎ ;\Ă&#x203A;Ă 'ÂŹ ~'Ă&#x2022; `'Ă&#x203A;'Ă ĂšĹ&#x2019;Ë&#x203A;tË&#x161;'ÂŹ :Ă&#x2022;\ÂŹĂ&#x2DC;'ÂŹĂś'Ă&#x2022;Ă&#x203A;Ë&#x203A;tË&#x161;'Ă&#x2022;ĂŽÂŹ`{ ~Ë&#x203A;' Ă&#x203A;Ë&#x203A;tË&#x161; `'Ĺ&#x201A;â&#x20AC;&#x2DC;´ Ă&#x2122; Þè¾ jĂ&#x203A;Ă&#x2026; â&#x20AC;?\ K2â&#x20AC;&#x2122; T \ĂŽĂ&#x203A; ~'Ĺ&#x201A; j`\j'ŠĂ&#x2022;'Ë&#x203A;Ă&#x203A; ~'Ă&#x203A; ŠË&#x161;\Ă&#x2022;Ĺ&#x201A;\Ăš'ĂŽĂ Ë&#x203A;Ă&#x203A;tË&#x161;'ÂŹ OÂŹĂ 'Ă&#x2022;ÂŹ'Ë&#x161;Ĺ&#x201A;'ÂŹĂ&#x203A; ĂŽÂŹ~ ~'Ă&#x2022; Ă&#x2022;ڏ'Ë&#x203A;Ĺ&#x201A;Ë&#x203A;Ă Ă 'Ĺ&#x2019;ŠĂ&#x2022;'Ë&#x203A;Ă&#x203A;Ăś'Ă&#x2022;½Ă&#x2022;~ÂŹĂŽÂŹ` Ë&#x203A;ÂŹ ~'Ă&#x2022; 1\Ă&#x203A;Ă&#x203A;ĂŽÂŹ` ÚÎĹ&#x201A; ĂŁĂžĂ&#x2026;ÞèĂ&#x2026;èÿÿã 'Ă&#x2022;`Ë&#x203A;jĂ Ă&#x2026; +Ă&#x203A; òË&#x203A;Ă&#x2022;~ ~\Ă&#x2022;\ĂŽâ&#x20AC;&#x161; Ë&#x161;Ë&#x203A;ÂŹ`'òË&#x203A;'Ă&#x203A;'ÂŹ{ ~\Ă&#x203A;Ă&#x203A; ~'Ă&#x2022; `'ÂŹ\ÂŹÂŹĂ ' HĂ&#x2022;'Ë&#x203A;Ă&#x203A;ܽĂ&#x2022;Ă 'Ë&#x203A;Ĺ&#x2019; \ĂŽâ&#x20AC;&#x161;`Ă&#x2022;ĂŽÂŹ~ ~'Ă&#x203A; â&#x20AC;&#x2122;'Ă&#x203A;Ă 'Ë&#x161;'ÂŹĂ&#x203A; ܽ J\j\Ă Ă Ăś'Ă&#x2022;Ă Ă&#x2022;â&#x20AC;&#x2DC;`'ÂŹ ÚòË&#x203A;Ă&#x203A;tË&#x161;'ÂŹ :Ă&#x2022;\ÂŹĂ&#x2DC;'ÂŹĂ&#x2DC;\Ă&#x203A;Ă&#x203A;'ÂŹ ĂŽÂŹ~ @Ă&#x2022;Ë&#x203A;`Ë&#x203A;ÂŹ\Ĺ&#x2019;Ë&#x161;'Ă&#x2022;Ă&#x203A;Ă 'Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;'Ă&#x2022; â&#x20AC;&#x161;ĂąĂ&#x2022; 'Ë&#x203A;ÂŹ'ÂŹ M'Ë&#x203A;Ĺ&#x2019; ~'Ă&#x2022; T'Ă&#x2022;Ă&#x203A;tË&#x161;Ă&#x2022;'Ë&#x203A;jĂŽÂŹ` ÂŹË&#x203A;tË&#x161;Ă  'Ă&#x2022;ĂšË&#x203A;'Ĺ&#x2019;Ă  ò'Ă&#x2022;~'ÂŹ Ă&#x2DC;\ÂŹÂŹĂ&#x2026;

-,+#&$â&#x20AC;&#x2122;( 2ĂąĹ&#x2019;Ă Ë&#x203A;` Ë&#x203A;Ĺ&#x201A; 9ĂŽĹ&#x2019;Ë&#x203A;

)%* !"!,,

Ă&#x203A;Ă \Ă Ă 

 è¾{fiÿ

Ă&#x203A;Ă \Ă Ă 

èĂ&#x201E;

8.

FE

>M4KMVĹ +VMJ ĂžĂ&#x201E; T'ÂŹ'ÂŹĂ \jĹ&#x2019;'Ă Ă 'ÂŹ Žÿ 1Ë&#x203A;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201A;Ă \jĹ&#x2019;'Ă Ă 'ÂŹ Ă&#x203A;Ă \Ă Ă 

 â&#x20AC;?{â&#x20AC;°Ĺ¸

èĂ&#x201E;

EA.

 Þÿ{¾fi

èĂ&#x201E;

8.

A

@=+HĹ :OM èÿ =2 ĂžĂ&#x201E; Ăžâ&#x20AC;° KĂ ĂątĂ&#x2DC; Ă&#x203A;Ă \Ă Ă 

 Ăžfi{â&#x20AC;°Ăż

èĂ&#x201E;

;E8.

Ă&#x203A;Ă \Ă Ă 

 Âľ{â&#x20AC;°â&#x20AC;?

èĂ&#x201E;

8.

A

M>>(@=HĹ ĂžĂ&#x201E; èÿ 1Ë&#x203A;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201A;Ă \jĹ&#x2019;'Ă Ă 'ÂŹ Ă&#x203A;Ă \Ă Ă 

 Þè{Âľâ&#x20AC;?

èĂ&#x201E;

88.

(G/ -37 %?9+G4D "2?-? â&#x20AC;&#x2122;(25 (G@ G7@-?-6 73*2D I-?@*2?-3)G71@</53*2D31-7 &9?D36-7D

1+>4KM4;Ĺ 2+; ;= èÿ `{ Þÿÿ ` â&#x20AC;Ą Ăžfi{¾ÿ Ă&#x203A;Ă \Ă Ă  !35D 73*2D /H? 4D397@(71-)9D-> $-37- 9<<-5?()(DD3-?G71 6:153*2>

 A{Âľâ&#x20AC;?

èĂ&#x201E;

8.

0

@JM3@=@;Ĺ T4M; 1 c = ĂžĂ&#x201E; Ÿ MĂ&#x2022;Ë&#x203A;ÂŹĂ&#x2DC;â&#x20AC;&#x161;Ĺ&#x2019;â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x203A;tË&#x161;tË&#x161;'ÂŹ Ă&#x203A;Ă \Ă Ă 

 fi{Âľfi

èĂ&#x201E;

8.

B

*@(Ĺ 4â&#x20AC;&#x2122;OHJ@1+> K(3=+JZ2+; ;= Þÿÿ ` Ă&#x203A;Ă \Ă Ă 

 è{¾¾

;

èĂ&#x201E;

8.

â&#x20AC;&#x2122;$/(â&#x20AC;&#x2122;

#5:;0<<- 1

%454?0/ /4?486 @A9@

277.3 127.3 C2</7 *+& (81 B?,A1; H<M/7

!*â&#x20AC;&#x2122;%$" ( â&#x20AC;&#x2122;,08= JB.619 1@#@ *JAGDGCB E@ 3 EH CDGHC &3;LF,97(>998;51; 876632

â&#x20AC;&#x2122;2;24>= PEI6P @P65 &:NA2 C*19>-J2D.82; 9=4>,C*19>-J2D.82;B12

+ " */ $ ! " 1 * " ) * , - * " â&#x20AC;&#x2122; # . * % # # " " - ,(& , " â&#x20AC;&#x2122;

!H5D31 36 #G53 FJ;F Ĺ&#x201A;Ë&#x203A;Ă ~Ë&#x203A;'Ă&#x203A;'Ĺ&#x201A;

)9C D9=1 *JG>C9D92CG2C &2CL9.2A>9=G L>= "JC*0 %9L>=* J=1 &*2.>B Â?*CK-2C 89=*JD C2A*C92C2= M9C *;;2 7+=972= $*C:2= 9= J=D2C2C $29DG2CM2C:DG*GG OJ 7K=DG972= &2CL9.2A*JD.8*;AC29D2=B (=1 4*;;D &92 *J4 !8C2= #*4422 =9.8G L2CO9.8G2= <?.8G2=/ 18 )1A:8;K1A18;-,AI;5 ,I.6 8;;1A6,9- H4 (FI;01;@

'Ă&#x2022;Ë&#x161;\Ĺ&#x2019;Ă 'ÂŹ KË&#x203A;' \ĂŽâ&#x20AC;&#x161; 'Ë&#x203A;ÂŹ ܽĂ&#x2022;Ă&#x2022;â&#x20AC;&#x2DC;Ă Ë&#x203A;`'Ă&#x203A; HĂ&#x2022;½~ĂŽĂ&#x2DC;Ă  ܽ

*0368 ;92547

2OMK(3+4> èÿĂ&#x20AC;

4â&#x20AC;&#x2122;OË?;WK4> JM4@H3J=Ĺ Ĺ˝fiâ&#x20AC;° ĂžĂ&#x201E; èÿ M\jĹ&#x2019;'Ă Ă 'ÂŹ

Z@T4JVĹ ;4HH+>3+JH+K(J+=+ è `{ Þÿ ` â&#x20AC;Ą ĂŁâ&#x20AC;°{¾ÿ 

=+J4*@;Ĺ Z3>HKM Ÿâ&#x20AC;? Ĺ&#x201A;Ĺ&#x2019;{ Þÿÿ Ĺ&#x201A;Ĺ&#x2019; â&#x20AC;Ą è{Ĺ˝â&#x20AC;° 

J\j\Ă Ă 

; !GD@*2-37 G7+ ?D34-5 <?9 %-?@97 $-37- 9<<-5?()(DD3-?G71 6:153*2> 877806

20120701_BB-ETT_ 05


6 I AUS DER REGION

%28/(9$5'%$'(1,-XOL,1U-DKUJDQJ  

MIT DER DAMPFLOK DURCH DAS MURGTAL

 

  

    Â

Eine historische Dampfzugfahrt fährt heute, um 9.05 Uhr, vom Karlsruher Hauptbahnhof durch das Murgtal bis zum Bahnhof Baiersbronn, Ankunft 12.10 Uhr. Zwischenhalt ist in SchÜnmßnzach. Zum Einsatz kommt eine Dampflokomotive mit historischem Eilzug und rotem Speisewagen aus den 1930er- und 1950er-Jahren.

  

   Â Â?Â? Â?    

� ���  �

   

Âť Die TOTAL LOKAL Suchmaschine unter: www.boulevard-baden.de/lokales/

877707

877708

I Gemeinderat Waldbronn vertagt Entscheidung Ăźber Krippenprojekt

KURZ & BĂ&#x153;NDIG

Krippe Waldbronn: Vorerst kein Neubau

Programmreihe: Musical-Evergreens in Ettlingen. Verbunden mit einem Fßnf-Gänge-Menß werden die schÜnsten Hits und bekanntesten Songs aus berßhmten Musicals dargeboten. Gesungen von Julia GamÊz Martin und Hans Neblung, Darstellern der Schlossfestspiele Ettlingens, begleitet am Flßgel von Jßrgen Voigt, dem musikalischen Leiter der Freilichtbßhne. Premiere feiert dieser Programmabend am kommenden Freitag, 6. Juli, um 19 Uhr im Hotel-Restaurant Erbprinz.

Eigentlich sollte der Gemeinderat Waldbronn am vergangenen Mittwoch, 27. Juni, ßber den Neubau eines zentralen Krippenprojektes entscheiden. Doch dann stoppten Zweifel ßber die korrekte Grundlage der Bedarfsberechnung der zukßnftig benÜtigten Krippenplätze die Beschlussvorlage zur Vorbereitung der Ausschreibung.

â&#x20AC;&#x17E;SchĂźrzenjägerâ&#x20AC;&#x153; beim Sportverein Burbach. Morgen, 2. Juli, spielen die SchĂźrzenjäger auf dem Jubiläum des Sportvereins Burbach zum dessen 50-jährigen Bestehen. Shakespeare-Premiere im Schlosshof Ettlingen. â&#x20AC;&#x17E;Wir sind vom Stoff, aus dem die Träume sindâ&#x20AC;&#x153; sagt Prospero, der groĂ&#x;e Magier in Shakespeares mehrfacher verfilmter Romanze â&#x20AC;&#x17E;Der Sturmâ&#x20AC;&#x153;, die seit Ăźber 400 Jahren Zuschauer jeden Alters in den Bann zieht. Am kommenden Donnerstag, 5. Juli, um 20.30 Uhr feiert â&#x20AC;&#x17E;Der Sturmâ&#x20AC;&#x153; in der von Regisseur Manfred Langner inszenierten Fassung seine Premiere im Schlosshof. Die beiden TV-Stars Susanne Steidle und Christopher Krieg, die in ihrem Privatleben ein Paar sind, kann man als Zauberer Prospero und Luftgeist Ariel live auf der BĂźhne erleben.

Die Ăśffentliche Ausschreibung fĂźr das Krippenprojekt war fĂźr den kommenden Herbst geplant. Die Vergabe sollte im Dezember 2012 erfolgen, sodass im FrĂźhjahr 2013 mit den BaumaĂ&#x;nahmen hätte begonnen werden kĂśnnen. Das Konzept stand â&#x20AC;&#x201C; in der Sitzung sollte lediglich die Verwaltung beauftragt werden, die Ausschreibung des Bauprojekts sowie seinen Betrieb vorzubereiten. Das Einstiegszitat aus dem 24. Paragraphen des KinderfĂśrderungsgesetz (KiFĂśG), â&#x20AC;&#x17E;ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einen Anspruch auf eine frĂźhkindliche FĂśrderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflegeâ&#x20AC;&#x153;, wurde zum Stolperstein fĂźr Rechtsamtsleiter Harald Irion und das geplante Projekt.

FOTO I GEMEINDE WALDBRONN

I Corina Bohner

Die neue Krippe soll in unmittelbarer Nähe zur westlich angrenzenden Albert-Schweizer-Schule und dem angebautem Kindergarten Sankt Elisabeth errichtet werden. Laut dieser Definition mßssten folglich nur zwei Geburtenjahrgänge, anstelle von bisher drei, in die Berechnungsgrundlage einbezogen werden. Die Folge wäre eine Reduzierung des Bedarfs an Krippenplätzen von 46 auf 16 Plätze und die damit einhergehende Frage nach der generellen Notwendigkeit eines Neubaus, argumentierten eini-

ge Mitglieder des Gemeinderats. BĂźrgermeister Franz Masino sah sich gezwungen die Abstimmung Ăźber diesen Tagesordnungspunkt auf die nächste Gemeinderatssitzung zu verlegen. Es sei eine â&#x20AC;&#x17E;Nachfrage an Ăźbergeordneter Stelleâ&#x20AC;&#x153; nĂśtig, um die vermeintlich schwammige Formulierung des Gesetzestextes zu klären.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte sollten 40 neue Betreuungsplätze entstehen. Die Kosten des Krippenprojekts liegen momentan bei 1 250 000 Euro. Die Üffentliche FÜrderung beträgt 600 000 Euro. Die verbleibenden 625 000 sollten durch einen privaten Investor und einen privaten Betreiber abgedeckt werden.

Bei der Diskussion um die Berechnungsgrundlage wurde jedoch nicht der erste Absatz des zitierten Paragraphen berßcksichtigt. In diesem wird festgelegt, dass auch ein Kind vor dem vollendeten ersten Lebensjahr Anspruch auf einen Krippenplatz hat. Folglich ist die Berechnung mit drei Jahrgängen korrekt.

/K? IQX?O Gb]= 7:?X d?XY]?I?O Y;IM?;I]V /]b>K?OJ1?KMO?IN?X G?Yb;I]< 7Y O?bY]? &QXG?X8] dPO /K?N?OY ]?Y]?O B LPY]?OMPY 9 bOd?X:KO>MK;IC 2Q\@[ &T[@Q e@[9Q?@[â&#x20AC;&#x2DC; \L<JW @L M@?@P +@Q\<J@Q QLPPâ&#x20AC;&#x2DC; ?L@ &T[O@L\â&#x20AC;&#x2DC;cQH LP *8cD@ ?@[ (8J[@ 8;W 5L[ JT[@Q eL@OO@L<Jâ&#x20AC;&#x2DC; QS<J 8OO@\> 8;@[ ?8\ 4@[\â&#x20AC;&#x2DC;@J@Q eSQ 0V[8<J@ D9OOâ&#x20AC;&#x2DC; cQ\ hcQ@JP@Q? \<Jf@[W "L@\ L\â&#x20AC;&#x2DC; QL<Jâ&#x20AC;&#x2DC; Qc[ Dd[ @LQ@Q \@O;\â&#x20AC;&#x2DC;> \SQ?@[Q 8c<J Dd[  QH@JT[LH@ cQ? $[@cQ?@ @LQ@ @O8\â&#x20AC;&#x2DC;cQHW %@\@OOLK H@ /cQ?@Q f@[?@Q 8Q\â&#x20AC;&#x2DC;[@QH@Q? cQ? SDâ&#x20AC;&#x2DC; NSPPâ&#x20AC;&#x2DC; @\ hc +L\\e@[\â&#x20AC;&#x2DC;9Q?QL\\@QW *P>?XO? &QXG?X8]? I?MD?O 2Qâ&#x20AC;&#x2DC;@[\c<JcQH@Q h@LH@Q> ?8\\ &T[H@[9â&#x20AC;&#x2DC;@ 8c<J J@câ&#x20AC;&#x2DC;@ QS<J PLâ&#x20AC;&#x2DC; eL@O@Q 4S[c[â&#x20AC;&#x2DC;@LO@Q ;@J8Dâ&#x20AC;&#x2DC;@â&#x20AC;&#x2DC; \LQ?W  QH@;OL<J \LQ? \L@ H[SI cQ? VD@LD@Q> â&#x20AC;&#x2DC;[8H@Q \L<J cQ8QH@Q@JP S?@[ ;[8c<J@Q eL@O@ â&#x20AC;&#x2DC;@c[@ 8â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;@K [L@QW "8\ \â&#x20AC;&#x2DC;LPPâ&#x20AC;&#x2DC; 8;@[ QL<Jâ&#x20AC;&#x2DC; P@J[C "@Q @f@L\ ?8Dd[ @[;[LQHâ&#x20AC;&#x2DC; M@â&#x20AC;&#x2DC;hâ&#x20AC;&#x2DC; %##/0 PLâ&#x20AC;&#x2DC; ?@[ 8Nâ&#x20AC;&#x2DC;c@OO@Q .[8gL\K0â&#x20AC;&#x2DC;c?L@= %?Yb;I] e?X>?O 1?KMO?IN?X= >K? 7MY "XY]? >K? O?b?O ,bX?J&QXG?X8]? dPO /K?N?OY ?KO? 5P;I? M7OG LPY]?ODX?K 7bYTXP:K?X?O NQ;I]?OU "L@ Q@c\â&#x20AC;&#x2DC;@Q &T[H@[9â&#x20AC;&#x2DC;@ eSQ 0L@P@Q\ .c[@ 6!#* d;@[h@cH@Q ?c[<J LJ[@ [@eSOcâ&#x20AC;&#x2DC;LSQ9[@ @\â&#x20AC;&#x2DC;0ScQ?K 1@<JQSOSHL@W "L@\@ e@[;LQ?@â&#x20AC;&#x2DC; PS?@[Q@ 1@<JQLN PLâ&#x20AC;&#x2DC; #O@H8Qh cQ? \S[Hâ&#x20AC;&#x2DC; Dd[ @LQ &T[H@DdJO> ?8\ \L<J

8câ&#x20AC;&#x2DC;SP8â&#x20AC;&#x2DC;L\<J ?@Q LQ?LeL?c@OO@Q @?d[DQL\\@Q cQ? ?@[ M@f@LOLH@Q 0Lâ&#x20AC;&#x2DC;c8â&#x20AC;&#x2DC;LSQ 8QV8\\â&#x20AC;&#x2DC;W /K? ]?Y]?O NP>?XOY]? /TK]g?O]?;IOPMPGK?U â&#x20AC;&#x2122;J[@ +@LQcQH L\â&#x20AC;&#x2DC; H@D[8Hâ&#x20AC;&#x2DC;= 5L@ NSPDS[â&#x20AC;&#x2DC;8;@O cQ? fL@ O@L\â&#x20AC;&#x2DC;cQH\D9JLH L\â&#x20AC;&#x2DC; ?L@ Q@c@ &T[H@[9â&#x20AC;&#x2DC;@K%@Q@[8â&#x20AC;&#x2DC;LSQ LP  OOâ&#x20AC;&#x2DC;8HX +Lâ&#x20AC;&#x2DC; â&#x20AC;&#x2122;J[@[ 2Qâ&#x20AC;&#x2DC;@[\â&#x20AC;&#x2DC;dâ&#x20AC;&#x2DC;hcQH \8PP@OQ fL[ fL<Jâ&#x20AC;&#x2DC;LH@ #[H@;QL\\@W @f@[â&#x20AC;&#x2DC;@Q 0L@ ?L@ )O8[J@Lâ&#x20AC;&#x2DC; ?@\ )O8QH@[O@;QL\\@\ cQ? ?L@ 0V[8<Je@[\â&#x20AC;&#x2DC;9Q?OL<JK N@Lâ&#x20AC;&#x2DC; ;@L 2Qâ&#x20AC;&#x2DC;@[J8Oâ&#x20AC;&#x2DC;cQH@Q= 7c &8c\@> cQâ&#x20AC;&#x2DC;@[f@H\ LQ ?@[ ,8â&#x20AC;&#x2DC;c[ S?@[ ;@L %@\V[9<J@Q PLâ&#x20AC;&#x2DC; @N8QQK â&#x20AC;&#x2DC;@Q NTQQ@Q 0L@ \L<J 7@Lâ&#x20AC;&#x2DC; Q@JP@Q> 8OO@ 4S[â&#x20AC;&#x2DC;@LO@ hc H@QL@I@QW â&#x20AC;&#x2122;N /]X7H?Od?XL?IX KY] ?Y :?YPO>?XY eK;I]KG= >K? 3NG?:bOG dPMMY]8O>KG e7IXgbO?IJ N?OU 58[Q\LHQ8O@ fL@ hW W ?8\ +8[â&#x20AC;&#x2DC;LQ\JS[Q S?@[ @LQ@ $8J[[8?NOLQH@O \SOOâ&#x20AC;&#x2DC;@Q QL<Jâ&#x20AC;&#x2DC; d;@[JT[â&#x20AC;&#x2DC; cQ? LQ LJ[@[ /L<Jâ&#x20AC;&#x2DC;cQH @[N8QQâ&#x20AC;&#x2DC; f@[?@QW @c[â&#x20AC;&#x2DC;@LO@Q 0L@ ?L@ @?L@Q;8[N@Lâ&#x20AC;&#x2DC; @;@Q\S fL@ ?L@ N8;@OOS\@ 3;@[â&#x20AC;&#x2DC;[8K HcQH ?@\ 1SQ\ eSQ $@[Q\@J@[ S?@[ +S;LOâ&#x20AC;&#x2DC;@O@DSQW W$cX >K? 1?KMO?IN?X KY] >K? ,X7fKYJ/]b>K? ?KO? ?KON7MKG? %?M?G?OI?K]= NP>?XOY]? &QXG?X8]? dPO /K?N?OY LPY]?OMPY bO> bOd?X:KO>MK;I gb ]?Y]?OZ> \S 5@[Q@[ )8J[f@H> *@Lâ&#x20AC;&#x2DC;@[ ?@\ *8;S[\  Nc\â&#x20AC;&#x2DC;LP@? eSQ %##/0 &T[H@[9â&#x20AC;&#x2DC;@W $d[ ?L@ %##/0

.[8gL\K0â&#x20AC;&#x2DC;c?L@ f@[?@Q 1@LOQ@JP@[ PLâ&#x20AC;&#x2DC; cQ? SJQ@ &T[H@[9â&#x20AC;&#x2DC;@@[D8J[cQH H@\c<Jâ&#x20AC;&#x2DC;W Y+Lâ&#x20AC;&#x2DC;P8<J@Q N8QQ M@?@[Z> D9J[â&#x20AC;&#x2DC; 5@[Q@[ )8J[f@H DS[â&#x20AC;&#x2DC;W Y5L<Jâ&#x20AC;&#x2DC;LH L\â&#x20AC;&#x2DC; Dd[ cQ\ ?8\ 8c\DdJ[OL<J@ %@\V[9<J Q8<J ?@P 1@\â&#x20AC;&#x2DC;W +Lâ&#x20AC;&#x2DC; ?@Q &LQf@L\@Q ?@[ 1@\â&#x20AC;&#x2DC;@[ f@[?@Q fL[ ?L@  QV8\\cQH ?@[ &T[H@[9â&#x20AC;&#x2DC;@ f@Lâ&#x20AC;&#x2DC;@[ e@[;@\\@[QZ> \S )8J[f@HW â&#x20AC;&#x2122;Qâ&#x20AC;&#x2DC;@[@\\@Qâ&#x20AC;&#x2DC;@Q f@Q?@Q \L<J ;Lâ&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;@ 8Q cQ\@[ %##/0 $8<JH@\<J9Dâ&#x20AC;&#x2DC; eS[ -[â&#x20AC;&#x2DC;W "S[â&#x20AC;&#x2DC; @[J8Oâ&#x20AC;&#x2DC;@Q \L@ 8OO@ â&#x20AC;&#x2122;QDS[K P8â&#x20AC;&#x2DC;LSQ@Q hcP  ;O8cD ?@[ 0â&#x20AC;&#x2DC;c?L@W "L@ 1@LOQ8JP@ L\â&#x20AC;&#x2DC; Q8â&#x20AC;&#x2DC;d[OL<J NS\â&#x20AC;&#x2DC;@QD[@L cQ? cQe@[;LQ?OL<JW

,4G@4G %.:GN482 &4<J4G 34H &.0AGH =KHJ<?43 04< "!!)* #BG84G/J4

Lindenbrunnenfest in Schluttenbach. Am kommenden Wochenende, 7. und 8. Juli, veranstaltet der Sängerkranz Schluttenbach sein traditionelles Lindenbrunnenfest. Am Samstag, um 16 Uhr findet die ErĂśffnung mit dem Fassanstich durch OberbĂźrgermeister Johannes Arnold statt. An beiden Abenden werden â&#x20AC;&#x17E;Rainer und Bernhardâ&#x20AC;&#x153; die anwesenden Gäste unterhalten. Am Sonntag ist Festbeginn um 10.30 Uhr. Einsendeschluss verlängert bei â&#x20AC;&#x17E;Sterne des Sportsâ&#x20AC;&#x153; in Bronze. Bewerbungen kĂśnnen noch bis zum 20. Juli bei der Ăśrtlichen Volksbank Ettlingen eingereicht werden. Die â&#x20AC;&#x17E;Sterne des Sportsâ&#x20AC;&#x153; in Bronze werden an Vereine im Geschäftsgebiet Ettlingen verliehen. Der Sportverein mit der besten Bewerbung gewinnt den â&#x20AC;&#x17E;GroĂ&#x;en Stern des Sportsâ&#x20AC;&#x153; in Bronze und ist automatisch fĂźr die Teilnahme am Wettbewerb auf Landesebene und fĂźr die â&#x20AC;&#x17E;Sterne des Sportsâ&#x20AC;&#x153; in Silber qualifiziert. Alle Siegervereine erwartet ein attraktiver Geldpreis. Hassler-Chor Malsch singt Gabriel FaurĂŠ. Der Hassler-Chor Malsch und der â&#x20AC;&#x17E;Chorale Encantarello dâ&#x20AC;&#x2DC;Uzèsâ&#x20AC;&#x153; aus SĂźdfrankreich veranstalten am Samstag, 14. Juli in Malsch und am 31. August in Uzès ein Konzert, in dem die beiden ChĂśre eine deutsch-franzĂśsische Chorgemeinschaft bilden, um das Werk des franzĂśsischen Komponisten Gabriel FaurĂŠ, die â&#x20AC;&#x17E;Messe de Requiemâ&#x20AC;&#x153;, aufzufĂźhren.

Neue Krippenplätze

Gottesdienst im GrĂźnen

Waldbronn (cob). Mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde am vergangenen Mittwochabend, 27. Juni, auf der Gemeinderatssitzung in Waldbronn die Schaffung von sechs Krippenplätzen fßr Kinder unter drei Jahren beschlossen. Der Gemeinderat gewährte den Zuschuss von 78 450 Euro fßr die Umwidmung der beiden Kindergartengruppen im Kindergarten Sankt Bernhard im Ortsteil Etzenrot.

Karlsbad-Langensteinbach (bb). Heute um 10.45 Uhr findet in der Sankt Barbara Kapelle bei Langensteinbach ein Ükumenischer Gottesdienst statt. Die Predigt hält Pfarrer Torsten Ret und Pfarrerin Andrea Schweizer, die Liturgie ßbernimmt Pfarrer Theo Breisacher. Der Posaunenchor Spielberg und die vereinigten KirchenchÜre Karlsbad sorgen fßr musikalische Begleitung. Der Gottesdienst findet bei jeder Witterung statt.

3â&#x20AC;&#x2122;. 0."$$"+ 1+/ â&#x20AC;&#x2122;* ". -.â&#x20AC;&#x2122;+4R

*<4?4@H (KG4 - !& 5 =>4<@ K@3 K@.K7/>><8 B =.K? 8GB94G .>H 4<@4 !KGA;â&#x20AC;&#x2122;L@O46

(# %""-/ ,.Â&#x2018;6(0J/24!(# 

5?X>?O /K? 1?KMO?IN?X bO> ]?Y]?O /K? >K? O?b?Y]? &QXG?X8]?]?;IOKL dPO /K?N?OYU 1?KMO7IN? :KY gbN _SUiAUaiSaU )PY]?OMPY 9 bOd?X:KO>MK;IU %""-/ &QXG?X8]?< c:?X Fhh *7M KO ?b]Y;IM7O> B ?KON7M 7b;I KO â&#x20AC;&#x2122;IX?X +8I?< +8[Nâ&#x20AC;&#x2DC;\â&#x20AC;&#x2DC;[8I@ b^ Z[S__ )7XMYXbI? ]]Raa *8J[ UiUKUia )8L\@[\â&#x20AC;&#x2DC;[8I@ 1@O@DSQ=i]bU i]AbU ab]bGUA 1@O@DSQ RaURRR 1@O@D8g= ab]bGUR $8g i]bUi]AbU RaURRAA

+8[Nâ&#x20AC;&#x2DC;\â&#x20AC;&#x2DC;[8I@ b^ bXM7;I Z[aaZ )7XMYXbI?J ]]Raa *8J[ ^ .EQhâ&#x20AC;&#x2DC;8O\â&#x20AC;&#x2DC;[8I@ 1@O@DSQ=i]bU i]AbU ab]bGUA 1@O@DSQ GFaAFGU 1@O@D8g= ab]bGUR $8g i]bUi]AbU GFaAFGb

Z[S__ )7XMYXbI? )8[O\â&#x20AC;&#x2DC;[8I@ bU 1@O@DSQ i]bU RbUb]]] $8g i]bU RbUb]]A

Z[aZE "]]MKOG?O 0<JTOO;[SQQ@[ 0â&#x20AC;&#x2DC;[8I@ b 1@O@DSQ i]bGa a]AFi $8g i]bGa U^^FR

    

      Â?Â? Â? Â? Â? Â? Â?  Â? ­Â?Â?  Â&#x20AC;Â?   Â?Â? Â&#x201A; Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026; Â&#x192;­Â?Â&#x192; Â&#x2020;Â?    Â&#x192; Â&#x2021;Â?  Â? ­Â&#x2C6;Â? Â&#x201A;Â?Â&#x192;Â&#x2021; Â&#x192;Â? Â&#x2030;Â&#x192; Â&#x160; Â?  Â&#x160; Â?  Â&#x2039; Â&#x152; Â&#x192;Â&#x2021;Â?Â?     Â&#x20AC;Â&#x192;Â?Â?Â? Â? Â? Â?

   Â&#x17D;   Â&#x17D;  Â&#x2018;Â?  

E$1: :.04 H1:A@ >.@84 (GA0>4?4 ?<J 34? #BG4@D 04G 4GHJ 04< "!!)* 04=.? <1: 4<@ #BG84G/J2 3.H N<G=><1: OK ?<G C.HHJD !H <HJ 3.H 4GHJ4 #BG84G/J2 3.H 04< ?<G @<1:J <@ 34G *1:K0>.34 84>.@34J <HJD "#$ #%%! +04GO4K84@ *<4 H<1: H4>0HJ 04<? =AHJ4@>AH4@ K@3 K@M4G0<@3><1:4@ (GA04JG.84@DF â&#x20AC;&#x2122;.G><2 "!!)* %K@3<@

Â&#x160; Â&#x2019; Â&#x201C; ­   Â?       Â&#x201D; Â&#x2018;Â?Â? Â&#x201E; Â? Â&#x2022; Â&#x192;  Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x152;Â&#x2039;  Â? Â&#x2026;Â&#x2021; Â?Â? Â&#x2014; Â&#x192; Â&#x2026;Â?   Â?   Â&#x152;Â? Â&#x2013; ­Â&#x192;  Â?   Â?   Â&#x2021; Â?Â&#x2C6; Â?    Â&#x2030;Â&#x192; Â?Â? 

Â&#x2DC; Â&#x2122; Â? Â&#x192; Â&#x2026; Â&#x192; ­ Â&#x2018;Â?Â&#x2014; Â?Â&#x2021;  Â? Â&#x2030;     Â? Â&#x17D;Â&#x17D; Â&#x192; Â? Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x161; Â? Â? Â?

877922

"-: $76:=?*:*/5 %>, )*3 $3%:=7-65*9 #% 12%:+ !/* 6>2*?%:) %)*5.#%â&#x20AC;&#x2122;-:/â&#x20AC;&#x2122;-=*5.77;& 4 >5) $/* @/;;*5 0*=A=( @%; 0*=A= 7%;;/*:=8 &M[>J "U9PUHLc S .F>HLV[U5E> O S WX]WB "[[JHLD>L S 0>J>@ML dW]C\ \]] d $5b dW]C\ \]] \]] S HL@M8>U9PUHLcQ=> S aaaQ>U9PUHLcQ=>

â&#x20AC;&#x2122;#6=-: AAA9(7>4-@%:+0(%+-69+- /6+-6 "1- +1- 8%;;-6+- 88 .?: 6+:71+* 884-* 4%)3(-::B* $16+7A; >6+ 2-+-; %6+-:- 57(14- !-:&=9 877994

20120701_BB-ETT_ 06


877918

877797

877975

20120701_BB-ETT_ 07


877982

20120701_BB-ETT_ 08


SPORT I 9

BOULEVARD BADEN I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang

I Ihre zuständige Redakteurin

TALENTFÖRDERUNG IM SPORT Im Rahmen des Wettbewerbs „Talentförderung im Sport“ vom Badischen Sportbund Nord wurde auch der SSC Karlsruhe (Tennis) für die „herausragende Arbeit der Vereine bei der Nachwuchsförderung im Leistungssport“ geehrt. Einen Anerkennungspreis erhielten die Karlsruher Schachfreunde 1853.

Michaela Anderer Telefon 07 21 / 93 38 02 - 14 Telefax 07 21 / 93 38 02 - 23 Mobil 01 51 / 16 23 31 19 E-Mail: manderer@roeser-presse.de

» www.boulevard-baden.de/LOKALSPORT 787920

I KSC nach dem Trainingslager

SPORTSPLITTER

Eine Einheit kehrt zurück

Fleißige Titelsammler. Bei den Badischen Meisterschaften in Schutterwald konnten drei Sieger des IHM Jugend-Cups Titel in ihrer Altersklasse holen. Bei den 800 Metern der U18-Frauen lief Michelle Nohe von der LG Karlsruhe als erste durchs Ziel. Zwei weitere Jugend-Cup Sieger konnten sich gleich zweimal in die Ergebnislisten eintragen lassen. Saskia Kossmann von der LG Ortenau Nord sprang am weitesten und holte zudem über 100 Meter Silber. Ebenso Raphael Baumann von der LG Offenburg der im Weitsprung siegte und im Hochsprung höhengleich den Silberplatz belegte. Mit dem Jugend-Cup, der beim Internationalen Hallenleichtathletik Meeting im Februar 2011 in der Europahalle Karlsruhe erstmals stattfand, soll die Jugendleichtathletik in der Region, aber auch überregional weiter gestärkt werden. Beim kommenden Indoor Meeting am 2. Februar 2013 werden wieder junge Athleten der Altersklasse U18 im Vorprogramm der Veranstaltung im Weitsprung und über 1 000 Meter an den Start gehen.

Karlsruhe. Am Freitag kehrten die Profis des Karlsruher SC aus dem in jeder Hinsicht „positiven“ Sommertrainingslager zurück. Am Montag geht die Vorbereitung im Wildpark drei Wochen vor Saisonstart in die letzte Phase. Weitere Trainingseinheiten, Testspiele und der Familientag stehen an, bevor am vorletzten Juliwochenende der Drittligaalltag startet.

Das Trainingslager war „super“, so KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Nicht nur die „Bedingungen waren hervorragend“, auch begeistert ihn, wie die neu zusammengestellte Mannschaft, die fußballerisch viel und gut gearbeitet habe, so schnell eine Einheit geworden sei – das sei nicht üblich. Fit sind alle, allein Christoph Sauter musste das Trainingslager verletzt abbrechen, Manuel Bölstler hat Probleme mit der Wade und Hakan Calhanoglu hat seit dem Testspiel gegen Dynamo Kiew noch leichte Knieprobleme. Der von Bundesligaclubs umworbene 18-Jährige soll nun bei einem weiteren Bundesligaverein im Gespräch sein. „Jeden zweiten Tag meldet sich ein Interessent.“ Mit Werder Bremen komme man allerdings eher nicht überein. Bremen hatte diese Woche ein Angebot für Calha-

FOTO I MON

I Von Michaela Anderer

Wer die Auswärtsspiele des Karlsruher SC künftig live mitverfolgen will, muss auf Übertragungen des SWR hoffen. noglu abgegeben, das „weit unter dem ist, was wir uns vorgestellt haben“, so Kreuzer. „Das war nicht akzeptabel.“ „Hakan hat im Testspiel wieder seine Extraklasse gezeigt. Er hat große Qualität“, so der KSCSportdirektor, „verschleudern“ werde man ihn nicht. Live-Übertragungen? Indes öffnet der KSC mit Wildpark-TV ein neues Kapitel. „Bewegtbild war schon lange angedacht“, so KSC-Sprecher Jörg Bock. Mit Medienpartner Baden TV hat man nun den geeigneten

Partner gefunden, um aktuelle Berichte, Interviews, Trainingseindrücke oder einen Blick hinter die Kulissen des Drittligisten in Form von Videos zu transportieren. Ein erster „Testlauf“ waren die Videos aus dem Trainingslager, bei denen „Kreativität“ an oberster Stelle stand. Die personellen Möglichkeiten sind nicht unerschöpflich, aber „wir wollen Wildpark TV weiterführen und ausbauen“. Das Ziel: Die Fans über alle Kanäle informieren. Während man dagegen über laola.tv die Möglichkeit hatte, Testspiele im Stubaital als

Livestream zu übertragen, ist dies bei Ligaspielen eher nicht machbar. Das ist personell und finanziell ein großer Aufwand, zudem müssen die TV-Rechte teuer erworben werden. Die TV-Rechte für die Dritte Liga liegen bei der Sportrechteagentur SportA (ARD und ZDF). Der SWR hat das Recht, ausgewählte Spiele zu übertragen, in Sky kommen lediglich Erste und Zweite Bundesliga. Somit dürfte ein Antrag der Karlsruher Liste Gemeinderatsfraktion, „die Stadtverwaltung möge Konzepte erarbeiten, um den Karlsruher Gastronomen

Karlsruhe (mia). Endlich wieder ein Fußball-Bundesligist in Karlsruhe, so oder so ähnlich waren die Reaktionen nach der Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde. Denn der Karlsruher SC hat dabei ein Hammer-Los erhalten. In der ersten Runde des Pokals empfangen die Blau-Weißen den Bundesliga-Dino Badische Erstligisten Hamburger SV zwischen dem 17. und 20. August im heimischen Mit einem Gastspiel bei Borussia Wildpark. Mönchengladbach startet die TSG 1899 Hoffenheim am Wo- Die Erinnerungen an das Aufeinchenende 25./26. August in ihre andertreffen im Pokal im Jahr fünfte Bundesligasaison. Eine 2000 sind bestens aus Sicht des Woche später erwartet das Team KSC. Der damals ebenfalls drittvon Markus Babbel Aufsteiger klassige KSC gewann durch eiEintracht Frankfurt zur Heimp- nen Treffer von Vitus Nagorny remiere in der WIRSOL Rhein- mit 1:0 und zog in die nächste Neckar-Arena. Runde ein. TSG-Chefcoach Babbel sieht es Das will man in Karlsruhe gerne positiv: „Ich betrachte unseren wiederholen und freut sich auf Erfolg von damals mal als ein das Spiel. „Es ist ein hochinteresgutes Omen. Immerhin haben santes Los – ein toller Gegner. wir in Gladbach einen frühen Wir rechnen damit, dass das Staund ganz wichtigen Schritt in dion voll sein wird“, so KSC-PräRichtung Klassenerhalt machen sident Ingo Wellenreuther, der können. Wir werden unsere ebenfalls auf eine Wiederholung Hausaufgaben erledigen und der Partie von 2000 hofft. Das bestens vorbereitet in dieses Auf- Ziel ist die zweite Runde, auch taktspiel gehen.“ Mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz beginnt für den Sport-Club Freiburg die neue Saison in der Fußball-Bundesliga.

FOTO I MON

Liganeuling SpVgg Greuther Fürth hat am ersten Spieltag gleich den Rekordmeister Bayern München zu Gast und Aufsteiger Eintracht Frankfurt startet zuhause gegen Bayer 04 Leverkusen.

Frankfurt (mia/bb). Die Bundesliga startet am 24. August in die kommende Saison 2012/2013 mit dem Aufeinandertreffen der Gründungsmitglieder Meister Borussia Dortmund und SV Werder Bremen. In der 50. Saison wartet die Liga mit der Neuauflage des Duells,

bei dem am Tag genau 49 Jahre nach der ersten Bundesliga-Begegnung der beiden Vereine, Timo Konietzka das PremierenTor der Liga-Historie erzielte, auf. Sky sowie ARD und Liga total übertragen die traditionell als Heimspiel des amtierenden Meisters ausgetragene Partie ab 20.30 Uhr live.

Hertha: Unterschrift von Franz und Bastians, Marcel Ndjeng neu. Hertha BSC hat mit den Spielern Maik Franz und Felix Bastians die jeweiligen Verträge für die Zweite Liga angepasst und verlängert. Neu dabei ist Marcel Ndjeng, die dritte Neuverpflichtung für die kommende Saison. Der Offensivspieler, der zuletzt beim FC Augsburg unter Vertrag stand und vornehmlich im rechten Mittelfeld eingesetzt werden kann, unterschrieb eine Vereinbarung über zwei Jahre. Tanzsport der Extraklasse in der Europahalle. Mit der Weltmeisterschaft der Rock’n’Roll-Formationen Jugend, den World Masters Boogie Woogie Main Class sowie dem World Cup Boogie Woogie Senior Class wird am 24. November der großen Tanzsport-Tradition der Karlsruher Europahalle ein weiteres Highlight hinzugefügt. Die drei international bedeutenden Veranstaltungen sorgen für Spitzensport und bieten einen großen und langen Tanzsporttag in der Europahalle. Mit dabei ist auch ein Paar des Ausrichters Rock’n’Roll Club „Golden Fifties“ Karlsruhe. Sylvia Gauß und Karl-Heinz Stahl setzen als amtierende Vizeweltmeister auf das Karlsruher Heimpublikum, damit es beim Boogie Woogie World Cup Senior Class ganz nach oben aufs Treppchen reicht. Veranstalter ist die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH.

„Kein einfaches Los“

Saison-Auftakt mit Tradition

Der amtierende Meister BVB trifft zum Auftakt auf Werder Bremen.

eine Übertragung der KSCSpiele auch in der Dritten Liga zu ermöglichen“ wenig Chancen haben. Die KAL vermutete, dass der Wegfall der Übertragung der Spiele des KSC „bei den Gastwirten zu Umsatz- und Gewinneinbußen führt und somit auch die Stadt Karlsruhe weniger Gewerbesteuer einnimmt“. Dem gegenüber steht das Interesse der Fans des KSC an Live- Übertragungen der KSC-Spiele. „Somit liegt es im Interesse der Karlsruher Bürger und des Gemeinderats, diese Sparte im kulturellen Leben der Stadt zu fördern.“

Über 5 000 Meldungen. Am 23. September startet der 30. Marathon in Karlsruhe. Die Jubiläumsveranstaltung verzeichnet aktuell eine starke Steigerung der Marathonteilnehmer. Mit 1 308 Marathonmeldungen liegt die Zahl der gemeldeten Teilnehmer für die Königsdistanz um 28 Prozent über den Vergleichszahlen des Vorjahres. Mit dem Halbmarathon zusammen liegen die Meldezahlen bereits bei über 5 000 Sportler. Der 1. Vorsitzende des Marathon Karlsruhe, Bürgermeister Klaus Stapf freut sich über die damit deutliche, ungebrochene Beliebtheit der Veranstaltung.

wenn dies sicher nicht einfach werde. „Wir wollen gewinnen“ „Für Spieler, Verein und Zuschauer ist es eine hochinteressante Geschichte“, so KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Auch wenn hier ein Drittligist gegen den Bundesligisten antrete – Favorit oder nicht, „jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden. Wir haben schon zwei drei Ligaspiele hinter uns, der HSV startet erst später in die Bundesliga“ und die Vergangenheit habe gezeigt, dass alles möglich ist. „Wir wollen gewinnen.“ Kein einfaches Los HSV-Cheftrainer Thorsten Fink, zwischen 1994 und 1997 als Profi beim Karlsruher SC, freut sich über das Los: „Das ist kein einfaches Los. Der KSC will sofort wieder aufsteigen. Aber wir sind natürlich klarer Favorit. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit meinem alten Klub, wo ich noch viele Bekannte wie den Zeugwart Hussein habe.“

Furia Roja vs Squadra Azzura Karlsruhe/Kiew (mia). Das Finale der Europameisterschaft 2012 steht an. Um 20.45 Uhr treffen heute Abend in Kiew Spanien und Italien aufeinander. Still war es am Donnerstagabend fast überall in Deutschland. Nach dem bitteren 1:2-Aus für die deutsche Nationalmannschaft gegen die Italiener beherrschten neben den wenigen Freudenschreien der italienischen Fans, Trauer und Enttäuschung der Deutschen das Bild. Gravierende Abwehrfehler hatten dazu geführt, dass man das hierzulande schon fest eingeplante Finale gegen Spanien, nun den Italienern überlassen muss. Was bleibt: Das Aus trotz einer guten EM und weiter das Warten auf den Titel seit der Europameisterschaft 1996. Die Squadra Azzura dagegen könnten sich durchaus Chancen

gegen den Titelverteidiger Spanien ausrechnen. Denn unschlagbar haben die sich nicht präsentiert in den bisherigen Partien. Allein der Einzug ins heutige Finale gelang den Spaniern mit ihrem Kurzpassspiel nur knapp und mit Glück im Elfmeterschießen gegen Portugal. Oft wurde ihnen vorgeworfen nur das Nötigste zu tun – dennoch es reichte. Und Vorsicht die Furia Roja kann ihrem Namen alle Ehre machen. Mit ihrer mannschaftlichen Geund vor allem Entschlossenheit nutzt sie Fehler der Gegner schnell aus und setzt sich durch. Es verspricht somit eine interessante und spannende Partie zu werden, die im Übrigen eine Serie fortsetzt. Seit 1988 treffen in jedem zweiten EM-Finale zwei Teams aufeinander, die das Auftaktspiel der Gruppenphase gegeneinander bestritten hatten.

Zweite Liga Die Zweite Liga beginnt am 3. August. Hertha BSC startet gegen den SC Paderborn, der 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Union Berlin. Auswärts ran muss Absteiger Köln gegen Eintracht Braunschweig. 757485

725782

20120701_BB-ETT_ 09


10 I WELLNESS, GESUNDHEIT, PFLEGE

BOULEVARD BADEN I AnzeigensonderverĂśffentlichung I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang

I â&#x20AC;&#x17E;Unsere wunderbare Freundschaft begann beim Joggenâ&#x20AC;&#x153;

Gute Freundinnen träumen miteinander Gut zehn Jahre liefen sich die beiden Schauspielerinnen immer wieder Ăźber den Weg, sagten sich bei den Dreharbeiten zu â&#x20AC;&#x17E;Die Rosenheim Copsâ&#x20AC;&#x153; oder â&#x20AC;&#x17E;St. Angelaâ&#x20AC;&#x153; Hallo und Guten Tag. Doch auf die Idee, einmal gemeinsam einen Latte Macchiato trinken zu gehen oder sich privat zu treffen, kam keiner der beiden TV-Stars. â&#x20AC;&#x17E;Dabei gibt es so viel, was uns verbindet. Nicht nur, dass wir beide Schauspielerinnen sind, und unsere Männer aus Slowenien kommen, auch dass wir beide Morgenmenschen sind und gerne Sport machen, verbindet uns.â&#x20AC;&#x153; Tatsächlich war es die Schauspielagentin, die wegen letzterem, die beiden Frauen â&#x20AC;&#x17E;zusammenbrachteâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Karin suchte eine Partnerin zum Joggen und rief bei mir anâ&#x20AC;&#x153;, erinnert sich Golenac. â&#x20AC;&#x17E;Ich war froh, endlich jemanden gefunden zu haben, der mich zum Joggen animiert.â&#x20AC;&#x153; Viel zu Wort kam

der Deutschen spielte, mal richtig entspannen kann, greift sie täglich zu Magnesium-Diasporal. â&#x20AC;&#x17E;Das hält meinen Magnesium-Haushalt aufrecht und sorgt dafĂźr, dass ich mich selbst nach dem anstrengendsten Drehtag noch fit und locker fĂźhleâ&#x20AC;&#x153;, verrät die 46-jährige, blonde Mimin im Interview. â&#x20AC;&#x17E;Auch mein lästiges Augenlidzucken bleibt damit an stressig langen Tagen einfach weg.â&#x20AC;&#x153; Den Tipp hat sie â&#x20AC;&#x201C; wie es sich unter Freundinnen gehĂśrt â&#x20AC;&#x201C; bereits an Bojana weitergegeben. Und auch die 41-Jährige nimmt inzwischen regelmäĂ&#x;ig nach dem Sport das Power-Magnesium â&#x20AC;&#x201C; sie vor allem gegen lästige Wadenkrämpfe. â&#x20AC;&#x17E;Den hochwertigen Wirkstoff Magnesiumcitrat vertrage ich beGute Gespräche, viel SpaĂ&#x; und ab und zu mal die Seele baumeln lassen. Die Schauspielerinnen Karin sonders gut, weil er kĂśrperfreundThaler und Bojana Golenac (v.l.) verbinden viele Gemeinsamkeiten. lich ist und mir gut hilft.â&#x20AC;&#x153; Ă&#x153;berhaupt helfen und unterstĂźtzen die 1,60 Meter groĂ&#x;e, deutsche dung haben wir nicht nur ober- cken wir uns noch jede Menge sich die beiden Freundinnen einSchauspielerin slowenischer Her- flächlich geplappert, sondern uns SMSâ&#x20AC;&#x153;, sagt Thaler, â&#x20AC;&#x17E;verabreden uns ander, wo es nur geht. â&#x20AC;&#x17E;Da gibt es kunft zunächst nicht. â&#x20AC;&#x17E;Karin ist die richtig miteinander ausgetauscht.â&#x20AC;&#x153; zum Shopping, die nächste After- keine Show-AllĂźren oder StutenErzählqueen, die sich gerne hinter Seitdem ist der Redestrom zwi- Show-Party oder die nächste Trai- bissigkeitenâ&#x20AC;&#x153;, sagen beide Ăźbereinso manchâ&#x20AC;&#x2DC; lustigen Geschichten schen den beiden Freundinnen nings-Einheit.â&#x20AC;&#x153; stimmend. â&#x20AC;&#x17E;Genauso selbstververstecktâ&#x20AC;&#x153;, plaudert Bojana aus nicht mehr zum Erliegen gekom- Damit die vielbeschäftigte Schau- ständlich teilen wir uns die dem Nähkästchen. â&#x20AC;&#x17E;Doch ich liebe men. Mindestens einmal täglich spielerin, die sich als Kommissars- Kosmetikerin, leihen uns gegenes, Menschen zu knacken. Und telefonieren die beiden Frauen mit- Schwester Marie Hofer in den seitig Klamotten aus oder hĂśren schon bei unserer zweiten Verabre- einander. â&#x20AC;&#x17E;Zwischendurch schi- Rosenheim-Cops in die Herzen einander unsere Rollen ab.â&#x20AC;&#x153; FOTO I ANDRĂ&#x2030; BERGER, BONNPRESS/BASICA

Region (bb). Manchmal sieht man sprichwÜrtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder besser: die Freundin vor lauter Menschen. So auch bei Karin Thaler (46) und Bojana Golenac (41).

Infovortrag Knieschmerzen

Region (bb). Harninkontinenz kommt bei demenzkranken Menschen Ăźberdurchschnittlich häufig vor. Viele Betroffene werden bereits im frĂźhen Krankheitsstadium mit Hilfsmitteln wie Vorlagen oder Windeln versorgt. Das ist nicht nur entwĂźrdigend, sondern auch unnĂśtig. Denn die meisten Demenzkranken kĂśnnen mit einer passenden Behandlung, ein paar praktischen MaĂ&#x;nahmen und etwas Hilfe noch lange Zeit die Toilette aufsuchen. Bis zu 40 Prozent der Ăźber 75-Jährigen haben eine Harninkontinenz. Demenzkranke Senioren trifft es doppelt so häufig wie geistig Fitte. Die Schlussfolgerung, Harninkontinenz sei

eine zwangsläufige Folge der Demenz, ist jedoch falsch. â&#x20AC;&#x17E;Durch den Verlust der bewussten KĂśrperkontrolle im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz kann es zur Inkontinenz kommenâ&#x20AC;&#x153;, erklärt Ingo FĂźsgen, Experte fĂźr Altersmedizin am St. Elisabeth Krankenhaus in Velbert. â&#x20AC;&#x17E;Es gibt jedoch eine Reihe anderer Ursachen, die eine Inkontinenz begĂźnstigen. Viele Demenzkranke finden einfach den Weg zur Toilette nicht rechtzeitig.â&#x20AC;&#x153; Auch begleitende organische Erkrankungen wie Prostataleiden oder Diabetes sowie bestimmte Medikamente, etwa gegen Herzschwäche und Bluthochdruck, kĂśnnen eine Inkontinenz verur-

sachen. Ein Blick auf die verordneten Medikamente lohnt sich daher auf jeden Fall: MĂśglicherweise verschwinden die Symptome, wenn in Absprache mit dem Arzt ein Medikament gegen ein weniger harntreibendes ausgetauscht wird. Mitunter genĂźgt es auch, den Einnahmezeitpunkt zu verschieben. Kleine Veränderungen mit groĂ&#x;er Wirkung

Karlsruhe (bb). â&#x20AC;&#x17E;Knieschmerz â&#x20AC;&#x201C; moderne Therapieformenâ&#x20AC;&#x153; lautet der Titel eines Vortrages des Bestseller-Autors und Knie-Experten Wolfgang Franz am Dienstag, 3. Juli, um 19 Uhr, im Schofersaal im Gemeindehaus St. Stephan in Karlsruhe. Er informiert Ăźber BehandlungsmĂśglichkeiten von sanfter Naturheilkunde bis Hightech-Medizin. Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Karlsruhe (djd/pt). Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Die DurchblutungsstĂśrung des Gehirns ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Anders als vielfach vermutet, ist sie keine reine Alterserscheinung. Statistisch gesehen sind bis zu zehn Prozent der betroffenen Patienten unter 45 Jahre alt. Beim leisesten Verdacht auf einen Schlaganfall sollte sofort der Notarzt Ăźber den Notruf 112 oder die Ăśrtliche Notrufnummer alarmiert werden. Die meisten Schlaganfälle treffen die Patienten vĂśllig unvorbereitet. Tatsächlich kĂśnnten viele Menschen aber bereits anhand ihres Lebensstils RĂźckschlĂźsse auf ihr Risikoprofil ziehen. Neben genetischen Faktoren wirkt sich vor allem hoher Blutdruck begĂźnstigend aus. â&#x20AC;&#x17E;Die sogenannte arterielle Hypertonie erhĂśht das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, um das Dreifacheâ&#x20AC;&#x153;, betont Viktor Reichert. Bluthochdruck sei deshalb so gefährlich, weil er die Entstehung und das Fortschreiten einer Arteriosklerose wesentlich verstärke, erläutert der Chefarzt der Klinik fĂźr GefäĂ&#x;chirurgie/Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie am Klinikum Sindelfingen-

BĂśblingen. Allen, die einen Verdacht auf Bluthochdruck haben, rät er daher zu einer grĂźndlichen Untersuchung beim Spezialisten. Kommt bei einem Schlaganfall jede Hilfe zu spät, so ist dies vor allem fĂźr junge Familien auch ein gravierender finanzieller Schicksalsschlag. Wenn das Einkommen des Hauptverdieners wegfällt, kann daraus leicht ein finanzielles Fiasko werden. Um dies zu verhindern, ist eine langfristige finanzielle Absicherung ratsam. â&#x20AC;&#x17E;Mit einer Risikolebensversicherung lässt sich ein hoher Versicherungsschutz sehr preiswert absichernâ&#x20AC;&#x153; erklärt Dieter Sprott, Experte fĂźr Zusatzversicherungen bei den Ergo Direkt Versicherungen in FĂźrth. Beim Abschluss mĂźsse allerdings auf eine angemessen hohe Versicherungssumme von mindestens fĂźnf Brutto-Jahresgehältern geachtet werden. Die Laufzeit sollte sich an einem Zeitpunkt orientieren, an dem zum Beispiel die Kinder beruflich auf eigenen Beinen stehen kĂśnnen. â&#x20AC;&#x17E;Da bei einer Risikolebensversicherung nur der Todesfall versichert ist, sind fĂźr niedrige Beiträge hohe Versicherungssummen mĂśglichâ&#x20AC;&#x153;, betont Sprott.

Wenn die Zahnbehandlung Luxus ist Region (djd/pt). Boulevard Baden hat Markus Pellarin, Facharzt fĂźr MundKiefer-Gesichtschirurgie in Stuttgart, und Felix Zierer, Spezialist fĂźr LeistungsprĂźfung auf dem Gebiet â&#x20AC;&#x17E;Zahnärztliche Behandlungâ&#x20AC;&#x153; in MĂźnchen, ein paar Fragen zu Implantaten, Amalgam-FĂźllungen und ProphylaxeMaĂ&#x;nahmen gestellt.

sind unverzichtbar und welche eine sinnvolle Ergänzung der Vorsorge? Pellarin: Zweimalige zahnärztliche Untersuchungen im Jahr zusammen mit einer professionellen Zahnreinigung gehÜren zu den unverzichtbaren Elementen der Vorsorge. Eine Fissurenversiegelung der Zähne kann eine sinnvolle Ergänzung darstellen.

FĂźr wen und unter welchen Voraussetzungen sind Implantate geeignet? Markus Pellarin: Implantate sind fĂźr fast alle Menschen geeignet. Es gibt nur wenige allgemeinmedizinische Erkrankungen, bei denen sie nicht verwendet werden kĂśnnen.

Warum ist Zahnersatz heute fĂźr die Patienten eine so teure AngeleMit ein wenig Hilfe bei der zeitligenheit und wie wird die persĂśnlichen und räumlichen Orientieche Zuzahlung berechnet? rung kĂśnnen es viele Menschen Felix Zierer: In der heutigen Zeit trotz ihrer Demenz rechtzeitig auf sind die AnsprĂźche an Zahnersatz die Toilette schaffen. Eine gute hinsichtlich Funktion und Ă&#x201E;sthetik Beleuchtung Tag und Nacht, eine Geht man ein Risiko ein, wenn enorm hoch, was sich natĂźrlich offene ToilettentĂźr mit einem verman seinen Zahnersatz in Asien auch im Preis widerspiegelt. Die getrauten Symbol und ein farbiger Karlsruhe (bb). Um aktuelle fertigen lässt? setzlichen Krankenkassen beteiliToilettendeckel kĂśnnen bereits Beauty-Themen und Trends aus Pellarin: Soweit diese von den Kasgen sich an diesen Kosten nicht viel ausrichten. GĂźnstig ist auch dem Wellness- und Gesundheits- sen unterstĂźtzt und akzeptiert wermehr in prozentualer HĂśhe wie praktische Kleidung, wie etwa bereich geht es auf der Informa- den, gibt es kein Risiko. noch vor einigen Jahren, sondern Hosen mit Gummizug. Wer nicht tionsplattform â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201E;sthetik und leisten lediglich einen befundorienmehr zuverlässig spĂźrt, ob seine Wellness Karlsruheâ&#x20AC;&#x153;, die erst- Sollte man Amalgam-FĂźllungen in Mit Prophylaxe und Vorsorge ge- tierten Festzuschuss. Wenn sich ein Blase voll ist, profitiert von einem mals am Samstag, 3., und Sonn- jedem Fall durch andere ersetzen gen hohe Zahnarztrechnungen. Patient nicht mit der RegelversorToilettentraining, bei dem feste tag, 4. November, parallel zur lassen? gung der gesetzlichen KrankenverToilettenzeiten eingeĂźbt werden. offerta in der Messe Karlsruhe Pellarin: Amalgam-FĂźllungen sollte Pellarin: Wenn es allgemeinmedizi- sicherung zufrieden gibt, sondern Auf diese Weise kĂśnnen selbst stattfindet. Die Karlsruher Mes- man ersetzen, wenn diese groĂ&#x; oder nische Grunderkrankungen gibt, aufwändigeren Zahnersatz wählt, fortgeschritten demenzkranke se- und Kongress-GmbH veran- defekt sind. die eine Implantat-Behandlung erhält er den gleichen Zuschuss, der Menschen in Begleitung einer staltet das Sonderthema in Konicht erlauben. in solchen Fällen allerdings meisPflegeperson auf die Toilette ge- operation mit den Deutschen Wann ist eine Vollprothese unabtens nur einen Bruchteil der Kosten hen, statt Windeln zu benutzen. Wellnesstagen. dingbar? Welche Prophylaxe-MaĂ&#x;nahmen abdeckt.

Ă&#x201E;sthetik und Wellness

FOTO I DJD THX

FOTO I FANCY SENIOR CARE

Dement gleich inkontinent?

Ratgeber fßr Schlaganfälle

I Ihre Medienberaterin (IHK/BVDA)

Claudia Kästner fßr das Gebiet: Ettlingen, Waldbronn, Karlsbad Schwerpunkt: Rechtsanwälte/Steuerberater, Immobilienmarkt Telefon 07 21 / 93 38 02 - 18, Fax - 99 18 Mobil 01 51 / 16 23 31 12 E-Mail ckaestner@roeser-presse.de

*)" !" # !#/3")$,8 ),($ 6 "-< 9 +-!(* (+ **1&:

ď&#x203A;˘

(,%-1& #$0 5$,1/2+0 %3/ 4(/!$*0 2*$,"â&#x20AC;&#x2122;(/2/&($8 -/1â&#x20AC;&#x2122;-. #($ 2,# 1/2+1-*-&($

{Eqâ&#x20AC;&#x2DC;fdmytqYtrsdkktmf>

/7//2412707

1#,,#(â&#x20AC;&#x2122;&$6# #1â&#x20AC;&#x2122;#!#( $* *.6 .6:.9 .><=)+4 *.6 !4:.: DA4(A>. ;-.= *.6 .6:.= %=;*.1(4=@ 6: A:>.=.: #40;3*/7;9/7 / *.6 A:> 2:-.: &6. -(> 3.>(9@. &<.7@=A9 (: "61@5 >C>@.9. 1B4=.:-.= .=>@.88.=, (8> #.A5, â&#x20AC;&#x2122;;=1B4=5 A:- .*=(A+4@9;-.88.0 â&#x20AC;&#x2122;() %#&â&#x20AC;&#x2122; $8-454;,; 7+.2 $+1 !6-" *A0;K05 G> @ CD>4< !)A9BAI60 $33;I;5BL08F0; "83F7(0;FAI: #= 7 A<?GM 7 >1?GM â&#x20AC;&#x2122;6A %)>M?MM 7 >H?MM â&#x20AC;&#x2122;6A &0A:8;J0A08;+)AI;5 AI;/ I: /80 â&#x20AC;&#x2122;6A. )I,6 B):BF)5B I;/ B=;;F)5B2

)RFF:M GB6@P ?:;RG8:GL #M:8 D:GGP NB6@ 8:RPN6@E2G8T:BP 2RN RG8 @BE;P &@G:G T:BP:MK 03@E:G -B: C:PUP ?E:B6@ 8B:

!! !! 

%%

#â&#x20AC;&#x2122; -:37+. 44 )) 7:) 0 &($* 268$#(%â&#x20AC;&#x2122;*2/"# 0 999/268$#(%â&#x20AC;&#x2122;*2/"# 877390

878137

jnrsdmeqdhdQtemtlldq4J7QV "., JK(BGK7 V7HH "., C:8: T:BP:M: (BGK 2RN 8:F 8:RPN6@:G #:NPG:PUK Â RN 8:F (I5BE;RGDG:PU ??;K 25T:B6@:G8: +M:BN:K

(

"

!

%% â&#x20AC;&#x2122;

)

$

& 

.>H 8H7N7B NBI 0N8 #<H7B Â?7IN3< 0A R9G $N@> MREM PDB EC4RR 2>I ME4RR ,<H >A (/=!DHNA >B (8DHQ<7>A (DILILH0;7 EM J 3?7 &N>I7BILH0;7

/GS:R )EBGBDZF BSW S:BW \B:E:G (3@R:G 3Z< 9B: :@3G9EZG> \IG #RDR3GDZG>:G ZG9 0:RE:W^ZG>:G 9:S :]:>ZG>S3LL3R3W:S SL:^B3EBSB:RWO

-DHLH1:74 &1-A!@BRZR>B:7 0IG -W3G93R9 5BS &B>@A#G9 Â&#x2030;DWZ:EE:S 3ZS 9:R )GB:A ZG9 &[<W:G9ILRIW@:WBD &3G9A ZG9 +E3SWBS6@: !@BRZR>B:7 13S BSW FJ>EB6@Q /G<3EE6@BRZR>B: @:ZW: %ZW ^Z $Z?7 *+ ; C38 G:BG8 \B:EE:B6@WQ

"B: -:DWBIG:G 1BR5:ES4ZE:G6@BRZR>B:8 )BG9:RA1BR5:ES4ZE:G6@BRZR>B:8 #G9ILRIW@:WBD8 .R3ZF3WIEI>B:8 ,Z:RS6@GBWWE4@FZG>:G SI]B: 9B: &3G9A8 $Z?A ZG9 +E3SWBS6@: !@BRZR>B: 3R5:BW:G ZGW:R 9:F "36@ :BG:S >:F:BGS3F:G 2:GWRZFS ^ZS3FF:GO

  

â&#x20AC;&#x2122;F /7BLHNA 8OH .>H27@I1N@7B3<>HNH:>75 â&#x20AC;&#x2122;HL<DF16>7 NB6 +H0NA0LD@D:>7 ]BR9 93S F:9B^BGBS6@: 1BSS:G BGW:R9BS^BLEBG4R >:5[G9:EW ; ^ZF 1I@E: 9:S +3WB:GW:GO

*)" %@>B>?NA %0H@I206=&0B:7BIL7>B203< %ZWWF3GGSWR3?: K â&#x20AC;&#x2122; TUX_T )3RES539 .:E:<IG P=H M_N TY_Y UKA_

!$02"â&#x20AC;&#x2122;$, 0($ 2,0 2,1$/7 444<)*(,()2+;)/*0!#;*,&$,01$(,!"â&#x20AC;&#x2122;<#$

#

877635

20120701_BB-ETT_ 10


I 11

BOULEVARD BADEN I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang

Kinder und Eltern aus der Region kennenlernen Praktisch und gĂźnstig: MĂźtter als Babysitter im Tausch bei MĂźttertausch.de Region. Mit einem Kind

mĂśglich, hilft das Portal

ben gerufen hat. Heute sind ihre Kinder

andere Mutter hat, die auf das Kind

den, desto mehr MĂśglichkeiten zum Kennenlernen und Tauschen gibt es. â&#x20AC;&#x17E;Bevor man einen MĂźttertausch eingeht, sollten sich die MĂźtter natĂźrlich erst einmal kennenlernenâ&#x20AC;&#x153;, so Pecht. Neuigkeiten und Veranstaltungen Es gibt mittlerweile auch Funktionen, wie einen Marktplatz, wo jeder Nutzer Neuigkeiten oder aber Veranstaltungen in seiner Nähe eintragen kann. Ganz nach Belieben dĂźrfen Eltern auf der Seite nette und informative Dinge rund um das Thema Familie hinterlegen, die Nutzung ist kostenlos. Tipps und Diskussionen

877972

FOTO I MATTON IMAGES

â&#x20AC;&#x17E;Die Seite ist nicht so professionell, wie man es gewohnt ist. Das liegt in der Tat daran, dass ich die Seite aus einer Art innerem Weltverbesserungsdrang initiiert habe und dafĂźr mein ganzes Sparbuch geplĂźndert habeâ&#x20AC;&#x153;, erzählt Pecht. Mehrere Tausend Euro sind so schon in das Projekt geflossen. Spenden fĂźr Muettertausch.de sind daher willkommen. Da der Mann von Pecht schwer aufpasst damit man selbst weggehen erkrankt ist, findet sie momentan wenig kann.â&#x20AC;&#x153; Zeit, Muettertausch.de weiter voran zu Mit dem Portal kĂśnnen Eltern andere treiben. Doch jeder registrierte Nutzer Eltern kennenlernen und neue Spielka- kann selbst dazu beitragen, das Portal meraden fĂźr ihre Kinder suchen. Damit mit Tipps und Diskussionen zu fĂźllen dies funktioniert, gibt es eine Suche nach und zu beleben. Postleitzahlen. Je mehr Leute sich anmel- Link zum Portal:www.muettertausch.de

verändert sich das ganze Leben, die Welt steht Kopf und die Familie kommt an erster Stelle. Perfekt ist es, wenn man Opa und Oma einmal das Baby abgeben und eigene Besorgungen machen kann. Ist dies nicht

acht und zehn Jahre alt. FĂźr sie hat sich das Thema des Babysitter-Tauschs also bald erledigt. â&#x20AC;&#x17E;Doch Bedarf gibt es ja Von Tanja Rastätter genugâ&#x20AC;&#x153;, sagt sie und verfolgt ihr Projekt Vor drei Jahren hatte Melanie Pecht die weiter. Denn: â&#x20AC;&#x17E;Nicht jeder kann sich Idee zu der Seite, die sie mit Hilfe eines einen Babysitter leisten. Da ist man befreundeten Programmierers ins Le- froh, wenn man ab und an mal eine â&#x20AC;&#x17E;Muettertausch.deâ&#x20AC;&#x153;.

Helden der Aschenbahn

Kindereinträge im Reisepass Karlsruhe (bb). Am 26. Juli beginnen in Baden-WĂźrttemberg die Sommerferien. Die Zeit bis zu den Ferien sollten Eltern nutzen, um fĂźr ihre Kinder eigene Reisedokumente beim zuständigen Passamt der Gemeinde oder Stadt zu beantragen, denn im deutschen Passrecht gibt es eine wichtige Ă&#x201E;nderung: â&#x20AC;&#x17E;Ab Ende Juni werden Kindereintragungen in den Ausweisen der Eltern ungĂźltig. Das Kind benĂśtigt ein eigenes Reisedokumentâ&#x20AC;&#x153;, erklärt Michael Ludwig, Abteilungsdirektor Kraftfahrt bei den Badischen Versicherungen.. Hintergrund ist eine Verordnung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2009, die aus

Karlsruhe (bb). Der Stadtjugendausschuss fĂźhrt am 7. und 8. Juli den zehnten â&#x20AC;&#x17E;24hLauf fĂźr Kinderrechteâ&#x20AC;&#x153; durch. Angemeldet sind in diesem Jubiläumsjahr 41 Laufteams, die 24 Stunden rund um die Uhr auf dem Sportgelände der Welcher Pass SG Siemens ihre Runden drehen. Start fĂźr welches Land? ist Samstag um 16 Uhr, das Ende des Laufs am Sonntag um 16 Uhr. Die teilWelches Dokument fĂźr die Einreise not- nehmenden SchĂźler, Mitglieder von wendig ist, hängt von den Einreisebe- Vereinen und Institutionen sowie Mitstimmungen des jeweiligen Urlaubslan- arbeiter von Firmen sind dabei fĂźr einen des ab. guten Zweck unterwegs: Mit den RunNähere Informationen hierzu gibt es auf den- und Spendengeldern, die von den der Internetseite des Auswärtigen Am- Teilnehmern im Vorfeld eingeworben tes unter www.auswaertigesamt.de/ wurden, kĂśnnen soziale Projekte fĂźr laenderinformation. SicherheitsgrĂźnden genau einen Pass pro Person vorsieht. FĂźr Eltern bleibt das bisherige Dokument bis zum eingetragenen Ablaufdatum gĂźltig.

FOTO I BOJE VERLAG

Der Rabe empfiehlt... Karlsruhe (bb). Endlich Sommerferien! Derek kann es kaum erwarten, den Postboten mit Wasserbomben zu bewerfen und sich anderen BlĂśdsinn auszudenken. Vor allem aber will er endlich mal ein richtiges Abenteuer erleben. Als seine Eltern ihn ins Sommerlerncamp schicken â&#x20AC;&#x201C; wo er sogar BĂźcher lesen muss! â&#x20AC;&#x201C;, befĂźrchtet Derek das Schlimmste. Langweilige Streber und lange Leselisten sind nicht gerade seine Traumvorstellung von gelungenen Ferien. Doch dann lernt Derek im Camp einige coole neue Leute kennen... Janet Tashjian â&#x20AC;&#x201C; Mein Leben als Superagent/Boje Verlag 12,99 Euro.

Nachhilfe ist wichtig Region (bb/tra). Individuelle FĂśrderung stellt im heutigen Bildungssystem einen festen Bestandteil dar. Jeder dritte bis vierte SchĂźler (Bertelsmann-Studie 2010) nimmt im Laufe seiner Schulkarriere Nachhilfe in Anspruch. â&#x20AC;&#x17E;WĂźrden unsere Nachhilfelehrer die leistungsschwachen oder besonders begabten SchĂźler nicht fĂśrdern, dann wĂźrden sie häufiger sitzen bleiben, die Quote der Schulabbrecher wĂźrde steigen oder die Talente von besonders begabten SchĂźlern wĂźrden sich nicht weiterentwickelnâ&#x20AC;&#x153;, betont Andrea Heiliger, Sprecherin des Bundesverbandes Nachhilfe- und Nachmittagsschulen (VNN e. V.).Kinder in Karlsruhe umgesetzt werden, die sonst keine Chance auf Verwirklichung hätten. Die Umsetzung der Projekte stellt sicher, dass Kinder aus allen Schichten am gesellschaftlichen Leben teilhaben kĂśnnen â&#x20AC;&#x201C; ein zentraler Auftrag des Stadtjugendausschuss. FĂźr das Rahmenprogramm sorgt unter anderem die Mobile Spielaktion. Auf dem groĂ&#x;en FuĂ&#x;ballfeld wird am Samstag die Tanzschule Dance Vision auftreten. Hinzu kommt eine Feuershow des Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni und am Sonntag Beiträge von Sportgruppen der SG Siemens. Auch ein Kinderrechte-Quiz wird durchgefĂźhrt.

An beiden Tagen wird auch Henrys Dreiradzirkus zu Gast sein. Die Siegerehrung der Teams mit den meisten Runden und den meisten Spenden wird direkt nach der Ehrenrunde aller Teilnehmer am Sonntag um 16 Uhr von BĂźrgermeister Martin Lenz und Moderator Martin Wacker durchgefĂźhrt. Prominenter Laufpate ist SWR-Moderator Markus Brock. Im Jahr 2011 konnten 32 Projekte mit den erlaufenen Spendengeldern unterstĂźtzt werden. Insgesamt kamen 43 300 Euro zusammen. Gelaufen wurden von den 40 Teams genau 24 458 Runden. www.24hlauf.org.

$).<&6=<â&#x20AC;&#x2122;1*+6 !6+/1/).92;7+;2 %4-97(&;+63.4,

:::1? @>"%- 4 %-B"8CB"/&$"-05 !â&#x20AC;&#x2122;/6 DD+1 4D5 :(?3 < 1? *; D 7 .0)2#A2,>9$"@â&#x20AC;&#x2122;80-2)628, /6+09 &3 *+6 :: =</7).+3 #&;7&). ;3* ";9&).5 ""%)%#&*!$(!% 1â&#x20AC;&#x2122;( !%8> &.9 1*$1+ "3=(0&(8 <%+/7 =31 2 - 4) #,8 5/(<><(8 .1/$99 4: #,86 877778

Kinderfeste und -ferien 844032

Karlsruhe (bb/tra). Kindergeburtstage mit Themen wie Vampire, Indianer, Harry Potter, Starwars, Bauernolympiade, Piraten, Prinzessin oder Ritter gefallen jedem Kind. Wenn das Ganze noch in einem Haus am See in KarlsruheKnielingen veranstaltet wird, steht dem Vergnßgen nichts mehr im Wege. Die Eltern erleben einen stressfreien Geburtstag und das Kind einen Geburtstag von dem die kleinen Gäste noch lange erzählen werden. Das Tolle dabei: Das Geburtstagskind feiert kostenlos, die Eltern mßssen nur fßr die Geburtstagsgäste bezahlen.

Wer unter den vielen Themenvorschlägen nichts Passendes findet, kann sich den Geburtstag auch nach den eigenen Wßnschen ganz individuell planen lassen.

%9E +E-L> ;FI L?F3E ?IE;3/D Ferienbetreuung

!1F

(:) 5R %+9F1 "0;M;A?E

Neben Geburtstagen bietet Marion Lang seit 2005 im Frauenhäusleweg 11 auch fßr Kinder von fßnf bis zehn Jahren eine Ferienbetreuung an. Informationen ßber die Ferien- und Geburtstagsangebote gibt es online unter www.hausamsee.tv oder telefonisch unter 0721 56 66 06.  

>;I <AGM1?=AG1> (@/;=;I.IFB-<3I4JC

/3â&#x20AC;&#x2122; $ ?38< (6"6 #%143A(78<7#,( ) . 9:5)* #7187?-( !(1& 9*>:+= . @@@60/3â&#x20AC;&#x2122;(72#1@(708<#<<6â&#x20AC;&#x2122;(

6 &,8E3 +,EHK>7FF3EM:/3IB 6 &,8E3 â&#x20AC;&#x2122;?.:<:H-HFF3EM:/3IB I D J &,8E3 >F/8<KFF7,E,>H:3IB

873459

& !â&#x20AC;&#x2122;)#&( !"$% ,;G QO

# JERRR/3 {HgqdLdchdmadqâ&#x20AC;&#x2DC;sdqhmâ&#x20AC;&#x2122;HGJ.AUC@(

Bkâ&#x20AC;&#x2DC;tchâ&#x20AC;&#x2DC;JĂ&#x201C;rsmdq

 $("â&#x20AC;&#x2122; !+(%â&#x20AC;&#x2122;"#(*&

# N6E@@R/3

&F+4MGMA44P1F,F+O-9 ;? =KBRR <>. ;??1FAFMG BB/B:2/RH +O81FAFMG J/@:5/JH <A>,;?;1FM 2/6:J/5E â&#x20AC;&#x2122;N :">;GG;A? ;? 7K<>. B@5:BIB CÂ&#x2020;==1 *1FM1 71>1GG1? ?+-9 B@@@K@6K"$DE

eĂ­qcâ&#x20AC;&#x2DC;rFdahds9Dsskhmfdm+Jâ&#x20AC;&#x2DC;qkraâ&#x20AC;&#x2DC;c+ Vâ&#x20AC;&#x2DC;kcaqnmm Rbgvdqotmjs9Qdbgsrâ&#x20AC;&#x2DC;mvĂ&#x201C;ksd+ Rsdtdqadqâ&#x20AC;&#x2DC;sdq+ Hllnahkhdmlâ&#x20AC;&#x2DC;qjs

­ Â? Â?Â? Â&#x20AC; Â?    Â&#x20AC;

 

    

 

   Â?  Â? Â? Â?  ­ Â&#x20AC; Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2026; Â&#x2021; Â&#x2C6; Â&#x2030; Â? Â?  ­ Â? Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2026; Â&#x2021;

877967

   

   Â? Â?Â? Â?   Â?      

Sdkdenm/610.8227/1,07 Eâ&#x20AC;&#x2DC;w /610.8227/1,8807 Lnahk /040.05122101

bjâ&#x20AC;&#x2DC;drsmdq?qndrdq,oqdrrd-cd

@B (E3:FM?EH3:< 4LE 1,F â&#x20AC;&#x2122;?13<< )9* "N3/KH:M3 5P &,8E3 "1:H:?> := *3E7<3:/8 OKE K>M3E9 .:>1<:/83> (E3:F3=A438<K>7 :>;<KF:M3 6A<KF (,;3H 13E %?>1, !3KHF/8<,>1 $=.% 4LE 3:> M3E7<3:/8.,E ,KF73FH,HH3H3F #,8EO3K7C JB >73.?H 7L<H:7 4LE 13> )9* JCP ?=4?EH 5P &,8E3 "1:H:?>C JC â&#x20AC;&#x2122;?.:<:H-H0 +,EHK>7 K>1 $,E,>H:3 73=C 13> %?>1, 6A<KF â&#x20AC;&#x2122;?.:<H-HFA,;3H.31:>7K>73>0 ;@FI3?5E3; /3; /F09=LFF 3;?3E 6B=LF %?<=LF;N +-E;5 ";?-?P;3EL?7 23E $@?2- -?< #>/$1 $-?-L3E â&#x20AC;&#x2122;-?2FIE-83 KKK:KK61 GQJA6 "E-?<5LEI -> (-;?D ?23E3?5-==F 5-==3? &@FI3? ;D$DND AQQ1: ! ;?<=D (O*ID 5ME 2-F )-<3I -?D ,3;I3E3 %?5@E>-I;@?3? 3E9-=I3? *;3 /3; L?F3E3> "-09B3EF@?-=D 877971

20120701_BB-ETT_ 11


12 I AKTUELL

BOULEVARD BADEN I AnzeigensonderverĂśffentlichung I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang

I Musikfestival in Karlsruhe

Schwetzingen (bb). Im Rahmen des Mannheimer Mozartsommers 2012 steht die Schwetzinger Residenz am 8. Juli im Mittelpunkt des Veranstaltungshighlights: eine Schloss-Nacht im Festlichen Rahmen unter totaler farblicher Illumination der gesamten Schlossfassade. Geboten wird eine Mozart-Gala des Nationaltheaters Mannheim sowie dem Orchester und den Solisten des Nationaltheaters. Es dirigiert Generalmusikdirektor Dan Ettinger die schĂśnsten Kompositionen aus den Werken Mozarts. Beim anschlieĂ&#x;enden und die Veranstaltung krĂśnenden Abschlussfeuerwerk nach dem Vorbild englischer KĂśnigshĂśfe entspricht die gesamte Boden- und Luftpyrotechnik einer partiturgerechten Abfeuerung, wie sie die Region noch nicht gesehen hat. Wasserfälle aus Feuer, Blitze, Installationen auf der

Erde, an den Springbrunnen und am Gebäude ergänzen das HĂśhenspektakel und die Gesamtillumination des Schlosses, wenn das â&#x20AC;&#x17E;Feuerwerk der Superlativeâ&#x20AC;&#x153; synchron zur mitreiĂ&#x;enden und live gespielten Konzertmusik von Rossiniâ&#x20AC;&#x2DC;s â&#x20AC;&#x17E;La gazza ladraâ&#x20AC;&#x153; OuvertĂźre abgefeuert wird. FĂźr die Rasenflächen hinter der Bestuhlung gibt es gĂźnstige Picknick-Karten. Die Picknick-Gäste dĂźrfen sich selbst versorgen. Der schĂśnste Tisch, beziehungsweise Platz wird von einer Jury prämiert werden. Die Veranstalter freuen sich Ăźber einfallsreiche Arrangements und auffällige Kleidung. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der Theaterkasse/Goetheplatz, sowie unter 0180 557 00 00 oder 0621 168 01 50, sowie unter www.schlossinflammen.de.

877860

6B $)/!>99-1:-

), (13,>4/-4

14238 â&#x20AC;&#x2122;"

6 &DHCT.Z7EQ;DR; DG $;QHQ;DR;5YR 6 A S +â&#x20AC;&#x2122; <? !-K"- <@=>E ,B>>D4@H<B@ 6 W> "D4V=IQG;H GJ@C FD7B 6 2DFFEIGG;HR:QDHE 6 4Q_VFD7B;R #DH@3H@RC @;RLQ47B MR^GLVIGIQD;HVD;QV; 1HV;QRY7BYH@9 0B;Q3LD;;GL=;BFYH@N 6 Â&#x201A;Q_V[IQVQ4@;9 #QH4BC QYH@R5;Q3VYH@9 @;=ZBQV; 23H:;QYH@;H 6 Â&#x201A;5;H:C [;Q3HRV3FVYH@;H 6 &3FF;H53:HYV_YH@ M3YA;QB3F5 :;Q 0B;Q3LD;_;DV;HN 6 X? /V:O ;Q;DVR7B3=V M(Q3HC E;HR7B\;RV;QN 6 %PGDGB8G.??1 X DH:D[D:Y;FF [;QC IQ:H;V; Â&#x201A;H\;H:YH@;H LQI Â&#x201A;Q5;DVRV3@ M3YA;Q Â&#x201A;HC YOÂ&#x201A;5Q;DR;V3@N8_O O23RR;Q@^GH3RVDE9 +IQ:D7 23FC EDH@9 *YRE;FQ;F3]3VDIH9 â&#x20AC;&#x2122;HB3F3VDIH;H9 .IVFD7BV9 (H;DLLC%ZRR;

#4HP@3:4<MHT4@MGP? $4>4@4@FP4>>4 M+D7BVQ3Y7B;QB3YRN :DQ;EV DG (YQ[D;QV;F9 0B;Q3LD;_;HVQYG9 /7B\DGG53:9 )D=V9 !3=<9 0;QQ3RR; YO[OGO "D; (YQV3]; MX9K> LO-OT03@N DRV [IQ ,QV _3BF53QO

DE(E

)4<H4M4G?<@1 U7ECUE;CNECUECOÂ&#x20AC;>M4G@.M<R /P0:/.G4 (.=4M4 M;QR;V_;H :3R FDHER RV;B;H:; (YQLQI@Q3GGN )Q0=4@H0:?4GT4@ M:4G.D<4G4@ P KW>9C *G.3<M<B@E :<@4H<H0:4 &43<T<@ P Xâ&#x20AC;&#x2DC;S9C 2;DV;Q; â&#x20AC;&#x2122;H=IR8 \\\O7YLO:;

(BHMHMG.94 J2 I6CIO (5BGT:4<?2 *4>45B@1 UIONC;N 7A 7O

@@@8+>78,- * %" 1:= #-1:-?-9)4:=)3=-9 :-1= 65;5 >4, $&â&#x20AC;&#x2122;0A-9=1.1A1-9= 877899

â&#x20AC;&#x17E;Karlsruhe klingt â&#x20AC;&#x201C; music to goâ&#x20AC;&#x153; Karlsruhe (bb). Oper auf dem Kirchplatz St. Stephan, Kammermusik im Modegeschäft, Blechbläser auf dem Brunnen: Am Samstag, 7. Juli, werden die Studierenden der Hochschule fĂźr Musik Karlsruhe die Karlsruher Innenstadt wieder in einen Freiluft-Konzertsaal verwandeln. â&#x20AC;&#x17E;Karlsruhe klingt â&#x20AC;&#x201C; music to goâ&#x20AC;&#x153; heiĂ&#x;t das Festival, das Hochschule fĂźr Musik Karlsruhe, Stadtmarketing Karlsruhe, KASIG und City Initiative Karlsruhe (CIK) innerhalb des Kooperationsmarketings zum vierten Mal präsentieren. Die Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr Karlsruhes OberbĂźrgermeister Heinz Fenrich Ăźbernommen. â&#x20AC;&#x17E;Mit dem gemeinsamen Projekt leisten die Partner und die Hochschule fĂźr Musik Karlsruhe einen wichtigen Beitrag zur â&#x20AC;&#x161;Studentenund Wissenschaftsstadt Karlsruheâ&#x20AC;&#x2DC; und zum Kooperationsmarketingâ&#x20AC;&#x153;, erklärt das Stadtoberhaupt. â&#x20AC;&#x17E;Die Lebendigkeit einer GroĂ&#x;stadt wird nicht nur geprägt durch Bauwerke und Parks, sondern auch durch Klänge, durch Musik. Music to go ist ein Musikfestival von Studieren-

Blechbläser und Schlagwerker erĂśffnen, bevor im Anschluss Sambarhythmen der Gruppe SambaBatucada folgen. Zwischen 17 und 19.30 Uhr wird Karlsruhes Innenstadt zum Freiluft-Konzertsaal: In der KarstadtCafeteria wird CafĂŠhausmusik vom Feinsten geboten. Auf dem Friedrichsplatz wechseln Posaunenund HĂśrnerensembles sich ab, der Garten der Badischen Landesbibliothek bietet die passende Atmosphäre fĂźr wechselnde Holzbläserensembles der Hochschule fĂźr Musik Karlsruhe. Im Infopavillon â&#x20AC;&#x17E;K.â&#x20AC;&#x153; ist die Liedklasse mit einem Chanson Programm zu erleben. Auf dem Ludwigsplatz spielt die Big Band unter der Leitung des Karlsruher Jazz-Saxophonisten Peter Lehel. Opernszenen fĂźr â&#x20AC;&#x17E;die Kleinenâ&#x20AC;&#x153; bekommt das Publikum auf dem Spielplatz in der HerrenstraĂ&#x;e zu sehen. Ein StreichensemEin Musikfestival von Studierenden fĂźr die Karlsruher BĂźrger. ble präsentiert sich im Musikhaus Schlaile und um 19 Uhr lässt eine Hochschule auf. Zur besten Ein- OB Fenrich und Hartmut HĂśll, Streicherbesetzung in der Kaiserden fĂźr die Karlsruher BĂźrger.â&#x20AC;&#x153; An dreizehn Orten in der Innen- kaufszeit ist das Publikum eingela- Rektor der Hochschule fĂźr Musik passage das Mendelssohn-Oktett stadt treten am Samstagnachmittag den zum ZuhĂśren und Zuschauen, Karlsruhe, werden um 16 Uhr auf erklingen. zwischen 16 und 20 Uhr zahlreiche zum Umherschlendern und Ver- dem Kirchplatz St. Stephan das Infos unter: www.stadtmarketingEnsembles mit Studierenden der weilen. Startsignal zum Festival geben: karlsruhe de. FOTO I BB

Schloss in Flammen

Arbeitslosigkeit geht weiter zurĂźck

â&#x20AC;&#x17E;Stur ist das Herzâ&#x20AC;&#x153;

Karlsruhe (bb). Im Juni ist die Arbeitslosigkeit erneut zurĂźckgegangen â&#x20AC;&#x201C; allerdings weniger stark als in den vergangenen beiden Jahren. 15 218 Frauen und Männer waren zum Stichtag ohne Arbeit â&#x20AC;&#x201C; 187 weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote hat sich nicht verändert. Mit vier Prozent liegt sie jetzt um 0,3 Prozent Ăźber dem Landesdurchschnitt. Die Entwicklung im Stadt- und Landkreis Karlsruhe ist dabei sehr unterschiedlich. Im Stadtkreis liegt sie bei 5,5 Pro-

Karlsruhe (bb). â&#x20AC;&#x17E;Lieber Gottâ&#x20AC;&#x153;, betet Bettina, â&#x20AC;&#x17E;schenk mir einen eigenen Menschen.â&#x20AC;&#x153; Stur ist das Herz, trotzig die Sehnsucht, und sieht noch dazu bei jedem anders aus. Ob bei Nora und Tom oder Vera und Pit oder Bettina und Tom, immer liebt das blĂśde Herz eins, das grad nicht zurĂźckliebt. Schwer wird es da das Herz, doppelt schwer in einer Welt, die nur mehr aus Schaufenstern und einem Leben, das nur mehr aus Surrogaten besteht. â&#x20AC;&#x17E;Sie haben uns alle Sorgen genommen, bis nur noch wir Ăźbriggeblieben

GESCHĂ&#x201E;FTSWELT Service steht an erster Stelle

zent, im Landkreis bei drei Prozent. â&#x20AC;&#x17E;Die positive Grundtendenz auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin da. Das zeigen mir auch die aktuellen Zugangswerte. Im Monats- aber auch im Jahresvergleich mussten sich deutlich weniger Menschen neu oder wieder arbeitslos melden. Allerdings wird ein weiterer Abbau der Arbeitslosigkeit Ăźber die saisonĂźbliche Entwicklung hinaus kĂźnftig in deutlich kleineren Schritten erfolgen. Ein Grund dafĂźr ist die

Mobil zur AEVO-PrĂźfung

FOTO I BB

Karlsruhe (bb). Ab dem 1. September kann mit dem IHK-Bildungszentrum mobil gelernt werden. Mobile-Learning startet mit dem Lehrgang â&#x20AC;&#x17E;Ausbildung der Ausbilder AEVOâ&#x20AC;&#x153;. Zum Lehrgangspaket gehĂśrt ein iPad samt Lernapplikationen. Angesprochen sind alle, die Aufgaben der beruflichen Ausbildung Ăźbernehmen und sich auf die PrĂźfung gemäĂ&#x; Ausbildereignungsverordnung (AEVO) vorbereiten wollen. Knapp die Hälfte der insgesamt 80 Unterrichtsstunden sind Selbstlerneinheiten. Das hat fĂźr

KĂźchen-MĂśbel Rosswag: Auf zwei Etagen kĂśnnen sich Interessierte die neusten KĂźchentrends anschauen und sich ihre TraumkĂźche in 3D planen lassen. PersĂśnliche und individuelle Beratung, professionelle Planung und Montage der KĂźche sowie ein vernĂźnftiges Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Stärken des Unternehmens. â&#x20AC;&#x17E;KĂźchenplanung ist ein Weg des Vertrauens. Was wir tun, tun wir mit ganzer Hingabeâ&#x20AC;&#x153;, so RoĂ&#x;wag. Durch die Mitgliedschaft in einem der grĂśĂ&#x;ten Einkaufsverbände kĂśnnen gĂźnstige Konditionen bei den Herstellern erzielt

FOTO I BB

Kreischer auf der Fashion Week Karlsruhe/Berlin (bb). Simone Kreischer Hairstyling aus Karlsruhe ist vom 4. bis 7. Juli zum sechsten Mal auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin fĂźr auĂ&#x;ergewĂśhnliche Hairstyles und Kreationen nationaler und internationaler Design-Stars mit verantwortlich. Die kompetente Inhaberin des gefragten Karlsruher Salons Simone Kreischer ist in kĂźrzester Zeit zu einer echten Fashion Week-Expertin gereift und fĂźhlte sich von der Anerkennung ihrer Arbeit auf den letzten Fashion Weeks, wo

sie als anerkannte und beliebte Stylistin die berĂźhmte â&#x20AC;&#x17E;Berliner Luftâ&#x20AC;&#x153; schnuppern durfte, sehr geehrt. â&#x20AC;&#x17E;Schon als junge Friseurmeisterin durfte ich die ersten Erfahrungen im Catwalk-Styling sammeln. Das war anfangs natĂźrlich spannend und neu fĂźr mich. Aber schnell wurde ich viel routinierter. Und die einmal erlernten Tipps und Tricks im hektischen Backstage-Geschäft zahlen sich spätestens heute ausâ&#x20AC;&#x153;, sagt die Stylistin. Infos: www.kreischer-hairstyling.de

Berufstätige besondere Vorteile: So lassen sich Nischenzeiten zum Durcharbeiten der Lernstoffs nutzen. Im Präsenzunterricht dient das iPad zum Recherchieren, Informieren und Präsentieren. Zu den Lehrgangsinhalten gehÜren die Ausbildungsplanung, die Mitwirkung bei der Einstellung von Azubis, die Durchfßhrung und der Abschluss der Ausbildung. Das iPad bleibt im Besitz des Lehrgangsteilnehmers. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0721 17 42 22 sowie unter www.ihk-biz.de.

EM-Sonderziehung

werden. â&#x20AC;&#x17E;Das geben wir an unsere Kunden weiter.â&#x20AC;&#x153; Mit rund 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt das Unternehmen die ganze Bandbreite der aktuellen KĂźcheneinrichtungen. â&#x20AC;&#x17E;Wir haben Platz fĂźr 30 MusterkĂźchenâ&#x20AC;&#x153;, sagt Michael RoĂ&#x;wag. Erst kĂźrzlich wurde die Ausstellungsfläche renoviert und modernisiert. Weitere Infos: www.kuechenrosswag.de

Karlsruhe (bb). Wohl gesonnen ist die GlĂźcksgĂśttin Fortuna seit Monaten den Mitspielern der in Deutschland einmaligen GlĂźcksaktion â&#x20AC;&#x17E;Wunschlos in Karlsruheâ&#x20AC;&#x153;. Zur siebten WunschlosEtappe im Juni, die sich mit den hoffnungsvollen Fans der FuĂ&#x;ball-EM verbrĂźdert hatte, standen nicht nur 100 Supergewinne im Gesamtwert von Ăźber 4 000 Euro zur Verlosung an, sondern auch die zweite Wunschlos-Sonderaktion mit einem EM-starken Hauptgewinn. Die Karlsruher Wunschlos-Aktion verschenkte bei der Sonderziehung mit dem GlĂźcksbot-

sindâ&#x20AC;&#x153;, klagen diese Eingeborenen der In-CafĂŠs und suchen und finden und verwerfen und suchen von neuem in Kalifornien, Venedig oder doch lieber zuhause: â&#x20AC;&#x17E;Es mĂźsste etwas geben. Irgendwas, das uns von uns ablenkt.â&#x20AC;&#x153; Ein Abend nach â&#x20AC;&#x17E;Ein paar Leute suchen das GlĂźck und lachen sich totâ&#x20AC;&#x153;, dem Erstlingswerk von Sibylle Berg mit Sebastian Schwab. Dabei ist ein Schauspieler in mindestens sieben Rollen zu sehen â&#x20AC;&#x201C; im Kammertheater am Samstag, 7. Juli, 19.30 Uhr, in Karlsruhe.

WUNSCH-LOS GEWINNER

FOTO I ONUK

Ettlingen (bb). â&#x20AC;&#x17E;Service steht bei uns an erster Stelleâ&#x20AC;&#x153;, beschreibt Michael RoĂ&#x;wag die Firmenphilosophie von KĂźchen-MĂśbel Rosswag. SchlieĂ&#x;lich sind zufriedene Kunden das Kapital des Familienunternehmens, das in der dritten Generation gefĂźhrt wird. Bereits seit Ăźber 50 Jahren gibt es KĂźchen und MĂśbel von Rosswag, seit sechs Jahren ist das Unternehmen in Ettlingen am Wasen vertreten.

insgesamt gesehene niedrige Arbeitslosenzahl, die auf einem Niveau von vor zwanzig Jahren liegtâ&#x20AC;&#x153;, sagt Ingo Zenkner, Chef der Karlsruher Arbeitsagentur. Besonders im Blickpunkt stehen bei der Betrachtung des Arbeitsmarktes junge und ältere Menschen. Bei den Jugendlichen liegt die Arbeitslosenquote mit drei Prozent eindeutig unter der Gesamtquote. Die Arbeitslosigkeit bei Arbeitnehmern ab 55 Jahren dagegen liegt mit 4,9 Prozent deutlich darĂźber.

schafter Siegfried Weber, Chef des Badisch Brauhaus, am 28. Juni einen LED TV Marke â&#x20AC;&#x17E;Loewe Individual 40 Compose 3Dâ&#x20AC;&#x153; vom Karlsruher MultimediaSpezialist LĂśb High-Fidelity im Wert von 5 000 Euro. â&#x20AC;&#x17E;In Karlsruhe kann man sich auf Fortuna noch wirklich verlassen. Auch nach der EM hat hier jeder die Chance auf sein persĂśnliches Wunsch-Los-GlĂźckâ&#x20AC;&#x153;, so LĂśbVerkaufsleiter Pascal Angst. Alle weiteren Gewinn-Nummern sind in der Liste auf dieser Seite zu finden. Weitere Informationen gibt es unter www.wunschlos-inkarlsruhe.de.

Die folgenden Losnummern haben bei der siebten Wunsch-Los-Ziehung im Juni gewonnen: 0884614 Loewe Indvidual 40 Compose 3D im Wert von 5 000 Euro, LĂśb High Fidelity, 1495922 Gutschein im Wert von 150 Euro, Giulietta Patou Boutique fĂźr Ballet & Tanz, 1493157 Vier Gutscheine im Gesamtwert von 100 Euro, Lehnerâ&#x20AC;&#x2DC;s Wirtshaus, 6025848 Zwei Geschenkkarten im Gesamtwert von 100 Euro, Breuninger, 6028729 Centergutschein im Wert von 100 Euro, Ettlinger Tor, 6029462 BĂźrostuhl â&#x20AC;&#x161;Osloâ&#x20AC;&#x2DC; im Wert von 100 Euro, C+C BĂźromarkt, 0016848, 0114335, 0198704, 0201607, 0201608, 0267491, 0361759, 0385439, 0587297, 0606810, 2022609, 2472329, 2680219, 2712020, 2789279 Ticket fĂźr einen groĂ&#x;en Erste Hilfe Kurs im Wert von 59 Euro, M.A.U.S. Seminare gGmbH, 0020036, 0196707, 0587315, 2022606, 2684304 Karlsruher Geschenk Gutschein im Wert von 50 Euro, City Initiative Karlsruhe, 0199704 Gutschein im Wert von 50 Euro, Aposto, 0266480, 0367569, 1523477, 1540605, 1550113 Centergutschein im Wert von 50 Euro, Ettlinger Tor, 0387468 Geschenkgutschein im Wert von 50 Euro, Marc Oâ&#x20AC;&#x2DC;Polo, 0495822, 1497483, 2613036 Geschenkkarte im Wert von 50 Euro, Breuninger, 2615367 Gutschein im Wert von 50 Euro, Tanzschulen Vollrath-TĂśnnies, 2051922 Visomat Comfort (Blutdruckmessgerät) im Wert von 49,95 Euro, Internationale Apotheke, 0694671, 6021900 Halbjahreskarte fĂźr die Fahrradstation am Hauptbahnhof im Wert von 42 Euro, Abzuholen im Parkhaus Kronenplatz, 1038179 Filzhausschuhe im Wert von 40 Euro, Schuh-Roth, 2064398 Strandtuch im Wert von 38 Euro, Stadtmarketing Karlsruhe GmbH, 2789297 Gutschein zum Sonntagsbrunch fĂźr zwei Personen im Wert von 33,60 Euro, El Taquito, 0188671, 1478850 Fahrradcomputer der Marke Sigma Modell BC1609 im Wert von 31,95 Euro, Rat und Tat Fahrradhandlung, 0061101, 0586313, 1025130, 2052733, 6021787 Karlsruher Geschenk Gutschein im Wert von 30 Euro, City Initiative Karlsruhe, 0205852, 0312958, 1011426, 1038320, 6022707 Geschenktalersäckchen Im Wert von 30 Euro, Doering Spielwaren, 1039354 Gutschein im Wert vom 30 Euro, Riedel-Schatz, 2470315 hochwertige Pralinenpackung im Wert von 30 Euro, BĂśckler Confiserie- und Kaffeehaus, 0016872, 0201640, 1522255, 2767521 Gutschein im Wert von 25 Euro, Tanzschulen VollrathTĂśnnies, 0017450, 0615200, 1232426, 2509386, 6027024 Gutschein im Wert von 25 Euro, Lehnerâ&#x20AC;&#x2DC;s Wirtshaus, 0101277, 0203661, 0206894, 0370863, 0372844, 0615944, 0719009, 0942654, 1016830, 1213554, 1487913, 1490772, 1491227, 2140039, 2506386, 2655254, 2713009, 2767103, 6020197, 6021033 Gutschein im Wert von 25 Euro, Eichsteller, 0113334, 2767952 Gutschein im Wert von 25 Euro, Buchhandlung am Kronenplatz, 0184340, 0210104, 0609811, 0669901 Erdbeerkuchen im Wert von 25 Euro, BĂśckler Confiserie- und Kaffeehaus, 0189675, 0371450, 2830513 Gutschein im Wert von 25 Euro anzurechnen auf eine Ă&#x153;bernachtung im Alfa***hotel, Alfa***hotel, 1229535 Gutschein im Wert von 25 Euro, Trompeter von Säckingen, 1493773 Gutschein im Wert von 25 Euro, burgert apotheke am Ludwigsplatz, 2144059 Parkwertkarte fĂźr das Parkhaus Kronenplatz im Wert von 25 Euro, Parkhaus Kronenplatz, 2789296 Parkwertkarte fĂźr das Parkhaus â&#x20AC;&#x161;ZKM-Garageâ&#x20AC;&#x2DC; im Wert von 25 Euro, Abzuholen im Parkhaus Kronenplatz, 6019732 Gutschein im Wert von 25 Euro, SKOG 4, 1038300 Gutschein im Wert von 20 Euro, Sun & Fun Sonnenstudio. Herzlichen GlĂźckwunsch an alle Gewinner! Weitere Informationen zur Gewinnabholung, zu frĂźheren Ziehungen und allem Wissenswerten Ăźber die Aktion â&#x20AC;&#x17E;Wunschlos in Karlsruheâ&#x20AC;&#x153; gibt es im Internet unter www.wunschlos-in-karlsruhe.de. 20120701_BB-ETT_ 12


KLEINANZEIGEN I 13

BOULEVARD BADEN I 1. Juli 2012 I Nr. 27, 15. Jahrgang I Anzeigenannahme: 0800 9 33 80 20 kostenfreie Rufnummer

STELLENMARKT

ANKAUF

STELLENANGEBOTE

HAUSHALT/MĂ&#x2013;BEL

BEKLEIDUNG/SCHMUCK 

vor 1985 zum Herrichten! Tel. 0178/6874104

874195

UNTERRICHT BJ 98, 50 TKm, TĂźv neu, Reifen neu, aus 2. Hand, fĂźr VHB 1.500.-, Tel. 0721/704308

877874

Helfen Sie mit im Kampf gegen die Banken! Helfen Sie mit: www.fxtrading24.de

REISEN/ERHOLUNG Sommer an der Ostsee 038391/764690 www.ferienpark-heidehof.de

859233

 

bis 16.- / Std., freie Zeiteinteilung selbst. Bas., Info: Tel. 01520/4797195

MOTORRĂ&#x201E;DER/MOPEDS

in Mathe, Tel. 0176/51264478

876598 853900

WOHNMOBILE/-WAGEN

  

825423

       Â?Â?Â? Â? Â?    Â? ­ Â&#x20AC; Â&#x201A;  Â? 

ab 13 J., Fernsehzeitungen etc. fĂźr Mi./Fr., verschiedene Bezirke in: SĂźdweststadt, Weststadt, Durlach Aue, GrĂźnwinkel, Nordweststadt, SĂźdstadt und Oststadt. Zeitschriftenvertrieb: Fa. BĂźrgel, Tel. 0721/578311, Fax. 0721/95759789

      

849728

Tel. 0800/1860000 (gebĂźhrenfrei) FA 856810

06.07.12 in KARLSRUHE, T. 07043/959233 www.Ăź-40party.de 872738

BAU/HANDWERK

874432

VERANSTALTUNGEN

IMMOBILIEN-VERKAUF SONSTIGES

875373

   

     Â Â?Â? 

Malerarbeiten, Fliesenverlegung+Plattenverlegung, Estricharbeiten u. Balkonsanierung, Laminatverlegung u. sämtliche Reparaturarbeiten im Innen- u. AuĂ&#x;enbereich. Tel. 0721/3842207 od. Tel. 0163/1461018 829241

878023

Baumschnitt. Rasen- und Gartenpflege, Haus-Service, zuverlässig, preiswert, schnell, Tel. 0721/8643415 862342

877944

grenznah im Elsass/Seltz zu verkaufen. GroĂ&#x;es, gepflegter GrundstĂźck, KĂźche, Wohn-/Essbereich, Dusche/WC, flieĂ&#x;end Warm-/Kaltwasser, Terrasse. In 30 Metern Entfernung Badesee und div. SportmĂśglichkeiten. WunderschĂśn gelegen direkt am Naturschutzgebiet. Jahrespacht bereits bezahlt ist im Kaufpreis enthalten. Von privat fĂźr VHB, Tel. 0173/3184704 oder Tel. 0151/22568084 876449

weitere Kleinanzeigen aus allen Bereichen finden Sie online unter: www.roeser-presse.de, â&#x20AC;&#x17E;Kleinanzeigenâ&#x20AC;&#x153;. Viel SpaĂ&#x; b. Suchen u. Finden! 874431

ETW

850644

ZU VERSCHENKEN

849680

VERMIETUNG

mit Anleitung zu Verschenken! Tel. 07244/540496 877902

VERKAUF HONDA

jeder Art! Reparaturen, TĂźren, Glas, MĂśbel auf MaĂ&#x;, Treppensanierungen, Holzterrassen. Der mobile Schreinermeister, G. Meyer, 76356 Weingarten Handy 0176/20840677 855697

25 Min. bis KA-Stadtmitte, Ăźber 70 qm, groĂ&#x;e WohnkĂźche, kleines Schlafzimmer, groĂ&#x;es Wohnzimmer, Bad, begehbarer Kleiderschrank, viele Einbauschränke, Kfz-Stellplatz, zum 1. August, Miete aller NK 480.-, Tel. 0176/92206017 877958

Zuverlässig- schnell- gßnstig! Auch Garagendächer u. Dachfenster, T. 0175/2408914

MIETGESUCHE

849956

Honda-Vertragshändler Toyota-Vertragswerkstatt 76275 Ettlingen-Bruchhausen Im Katzentach 10 Telefon 07243/91050 www.hondamueller.de 850546

VW

875828

877920

Gold - Schmuck, Zahngold, Mßnzen, Briefmarken, Gemälde und Antiquitäten kauft Willi DÜrr, 74821 Mosbach, Im Bauernbrunnen 28. Auf Wunsch Hausbesuch, Diskretion, Barzahlung. Tel. 06261/37404

797373

529120

Grundreinigung und EntrĂźmpelungen aller Art. Firma Heinz. Tel. 0160/97524304 845750

in Hagsfeld ein Häuschen mit Garten zur Miete und später evtl. zum Kauf. Tel. 0721/9685776. 827819

Maurer-, Beton-, Estrich-, GerĂźstbauarbeiten, sowie alle sonstigen Rohbauarbeiten aus. Mithilfe des Bauherren mĂśglich. Tel. 0721/9462237 oder 0171/1477128

in KA-GrĂźnwinkel oder Umgebung. Tel. 0151/22568084 874430

832925

weitere Kleinanzeigen aus allen Bereichen finden Sie online unter: www.roeser-presse.de, â&#x20AC;&#x17E;Kleinanzeigenâ&#x20AC;&#x153;. Viel SpaĂ&#x; b. Suchen u. Finden! 850541

SONSTIGES

EntrĂźmpelungen aller Art, von klein bis extrem, verwertbares wird angerechnet, Tel. 0721/5164012, www.rohrer-aufloesungen.de

Orden, Urkunden, z.B. aus dem 2. WK. Tel. 0160/90822855 877865

875441

VERKAUF

Maler-, Gipser- und Bodenlegerarbeiten, Balkonsanierung und Mauerwerk-Trockenlegung. Zu gĂźnstigen Festpreisen, Tel. 07243/5148003 od. Tel. 0178/1887574

ALLES FĂ&#x153;RS KIND

GĂźnther DĂźrr GmbH Tel. O721/9640713 www.duerr-ka.de 877405

869530

mit Kinderspielsachen fßr Mädchen von 3-9 Jahren, wie z.B. Polly-Pocket, LegoDuplo, Mädchen-Bßcher, Stofftiere, Bekleidung etc. Tel. 0151/22568084 874429

COMPUTER

ANKAUF Zahle 50.- bis 150.- !!! Fa. Schmidt, Tel. 0172/6348230

Fliesen-, Platten-, Estriche, Maler- und Tapezierarbeiten. Bad-, Sanierungen-Abdichtungen, Abbruch. Tel. 0721/468015 od. Tel. 0157/87429033

BEKANNTSCHAFTEN

821748

EDV/INTERNET

Sofort-Barankauf, auch Unfallfahrzeuge Auto-Ecke Schlindwein, KA-Hagsfeld, T. 0170/3121251 od. T. 0721/95782640

Entrßmpelungen sowie besenreine Räumungen aller Art, evtl. kostenlos. Tel. 0721/845864 od. Tel. 0172/7236983 842597

Finden Sie die Liebe fĂźrs Leben in Karlsruhe! www.boulevard-baden.de/partnersuche

847852

871778

877903

876569

841509

PKW, LKW BUSSE, TRAKTOREN, WOHNMOBILE, STAPLER, auch mit Motor- und Unfallschaden. Zustand egal! Zahle gut u. Bar, auch am Sonntag. Anruf lohnt sich! T. 07233/942748; Mobil: T. 0170/5285292 (Gewerblich)

801215

Tel. 0721/854287 od. 0170/2451908 kirch-entruempelungen@web.de Angebot und Beratung kostenlos

Prof. Digitalisierung von KBDia,-Negativ,-Positiv, APS-Film auf DVD. Tel. 0721/9431971 840664

Mit Namens-Gravur, Tel. 0761/54821 BenĂśtige Hilfe fĂźr Outlook bz i-phone-info@itc-gwk.de

827331

812759

876795

KONTAKTE

Junger, erfahrener und kompetenter PC-Fachmann hilft Ihnen bei Problemen! Schnell und Gßnstig. Seit 12 Jahren ganz in Ihrer Nähe! www.dalo.de, Tel. 0721/9339989

MSG u.v.m. Auch HHB + WE Tel. 0160/95664621, Kollegin mit PKW dringend gesucht!!! 871489

819195

KFZ-ZUBEHĂ&#x2013;R

878138 876791

752524

Neu und ungebraucht fĂźr 50.Tel. 07249/913664

finden Sie unter: www.Dating123.de 861354

853035

PC infiziert? Kein SpaĂ&#x; mehr? Ehrliche, erfahrene Hilfe fĂźr Ettlingen, KA und Umland. DSL, E-Mail, Antivirus. Ihr Computer ist langsam? PrĂźfung ab â&#x201A;Ź 20.-, Installation ab â&#x201A;Ź 35.-, SeriĂśs, kompetent, erfahren, Verschwiegenheit garantiert! Termine auch abends und samstags. www.hilfeholen.de Dipl. Ing. H. Hutt, Tel. 07243/31114 691117

Kostenlose Muffin-Rezepte, täglich neu, gratis zum Ausdrucken auf www.cafecube.de 794605

Restaurationen von Porzellan, Majolika, Porzellanpuppen! Fachbetrieb fĂźr Restaurationen, Hannelore Schalk, 76275 Ettlingen. hannelore.schalk@gmx.de T. 07243/39635 od. 07243/217504 714071

FREIZEIT/SPORT/HOBBY mal wieder...! Nehme kein Geld da privat! Pv 0171-7600073

mit Winterreifen (1 Winter gefahren), Marke: Toyo-Snowprox , noch 5-6 mm, 205/65 R15, VHB 150.-. Dachträger Original fßr Mazda, 5 Winter benutzt, VHB 80.-, Tel. 0171/1912399

877776

Tel. 0176/51517391 845904

799665

840913

Krav Maga Selbstverteidigung Training Di. 20 Uhr, Fr. 19.30 Uhr, Info: www. km-karlsruhe.de Tel. 0170/7786697 740034

SALECOUPONS

877891 808919

877068

832897

20120701_BB-ETT_ 13


TIERMARKT

876441

878041

878072

878039

878070

878073

878040

878071

878074

               

        

      ­ €  ‚ ƒ   „ … † ‡ˆ 877942

%&$ "&’$# !

/I;G?TN /I? UI;G U;GON J?YbY >I?

4INY?TUONN? IN >?T 0]TK?I B @HY8FIF? $L\FT?IU?= %T7N7>7 )\‘\Ta .?UOTY 9 /R7

IA?C9 = LLH’N;L\UI^?

%D.>.3. ’JMJDN )4E@DH / *B.

’NKL\UI^L?IUY\NF?N<

$L\F MIY T?NOMMI?TY?T $L\FF?U?LLU;G7CY 7: W :IU !?\YU;GL7N> N7;G NY7La7 0T7NUC?TU $L\FG7C?N A .?UOTY A $L\FG7C?N V 2:?TN7;GY\NF?N IM DH/Y?TN?H.?UOTY IM !ORR?LbIMM?T 0aR LLH’N;L\UI^? !?\YU;GURT7;GIF? .?IU?H L?IY\NF .7IL 9 $La [S (L7UU? INKLS ’ "H+\Yb\NF -."’/" 9 0".*’+" [cQ[ W QZ ’+ # W -"./,+ ’+ !6 05- &OY?L:?U;GT?I:\NF< #7Z 0AZPY_ LJAF_ JN L7Nh7I.KcY=7L7Y @JYAK_ P<AYH7L< @AZ 06<J78.64> ’4:BO:7 *3,&+ "KEE4<3@D6 *)(,&+ (K>184> *)#,&+ ,AAYAZ 7M Z=HM7LAN HP_ALAJFANAN 17N@I ] *JAZZ_Y7N@W #JA NL7FA eAYCdF_ d<AY *.:E@> 3$,)2, )),)2, 32,)2, 3(,)2, 3.,)2, )1,)2, 0AiAS_JPN? +JC_Z? !cCCA_YAZ_7cY7N_? ‘ IL7I=7Y_AI0AZ_7cY7N_Z TFAFAN ’A<dHY? "&0%’%! 1)(,& ).,)2, 0AZAYeJAYcNF AYCPY@AYLJ=HU? /8_JZZAYJA? !7YZ? ’AZ=H9C_A? &YJZAcY? *JNP? #JZKPI )#&0%’%! $#(,& 3",3), )#,3), 3.,3), )1,3), 31,3), )3,3), )-,3), _HAK? <AHAJi<7YAZ (7LLAN<7@ ZPfJA AJN ‘ajj Mb FYPGAZ 1S7I cN@ 5ALLNAZZ=ANI *.:E@> "&0%’%! 11(,& 22,3), 2(,3), 23,3), 2-,3), 2$,3), 1),3), _AYW 6IMM?T:?U;GT?I:\NF< #JA !ORR?LbIMM?T 0aR T!ALAFcNF> MJNW a $YfW? )#&0%’%! $-(,& )2,32, 31,32, 3-,32, )$,32, M7gW a $YfWXa *JN@AYU ZJN@ 7cZFAZ_7__A_ MJ_ !7@ ] 5"? &QN? ,JA_Z7CA? 24? ,JI *.:E@> ! 23,)), 2-,)), 2#,)), )-,32, 22,)), 2(,)), "&0%’%! 1.(,& 3),3), )(,32, 2),32, NJ<7Y T_AJLfAJZA FAFAN ’A<dHYU? *LJM77NL7FA ] (AJicNF cN@ _AJLfAJZA MJ_ !7LKPN )#&0%’%! #3(,& P@AY 1_AH<7LKPN icY +7N@ZAJ_AW 57HLfAJZA ZJN@ !ORR?LbIMM?T MIY *??T:LI;K *.:E@> " )",)2, 3#,32, )3,32, 2$,32, 23,)2, FAFAN cCSYAJZ <c=H<7YW LLH’N;L\UI^?< &YdHZ_d=KZI? ,J__7FZI cN@ <AN@<cCCA_[ "&0%’%! $)(,& 2.,32, )#&0%’%! .#(,& _7FZd<AY 1N7=KZ[ LPK7LA 7LKPHPLCYAJA cN@ 7LKPHPLJZ=HA ’A_Y9NKA TRjWjjB 4EH4<<>J==4D2 -+II9IF aEWjj 3HYU[ 2ANNJZ? 2JZ=H_ANNJZ? #7Y_Z? AYP<J=? &J_NAZZY7cM? 17cN7? #7MSCI <7@? _dYKJZ=HAZ !7@[ NJM7_JPNZSYPFY7MMW #7Z 2Y7FAN AJNAZ LLI)N=LcZJeAI 5AJ_AYA <CLcFH9CAN cN@ 2AYMJNA 7cC NCY7FA <c=H<7YW NFA<P_ NcY <c=H<7Y <JZ jDWj\WajRa ; !AJ RDI_9FJFAY !c=HcNF FJL_ @AY /YAJZ @AY N9=HZ_HQHAYAN 17JZPNW YM<7N@AZ JZ_ P<LJF7_PYJZ=HW (IN>?TRT?IU< 7cC NCY7FA 4\NU;GL?IUY\NF?N RTO 3?T7NUY7LY?T >?T .?IU? S -?TUON W +7;GY< 6cZ=HL7F #PSSALiJMMAY MJ_ ,AAY<LJ=K> 7< % \WI

1NY?T >I?U?T .\CN\MM?T UIN> _IT Y8FLI;G ^ON @SccA[[Scc1GT R?TUPNLI;G C]T /I? ?TT?I;G:7TS #cSQEW*INS INKLS *_/YS 7\U >?M >?\YU;G?N $?UYN?Yb= *O:ILC\NKGP;GUYH RT?IU #cSE[W*INS INKLS *_/YS 1_AYNAKL7ZZJCJiJAYcNF @AY 3N_AY<YJNFcNF N7=H +7N@AZK7_AFPYJAW +J@L JZ_ <AJ @JAZAN 0AJZAN KAJN 0AJZAeAY7NZ_7L_AYW 4AYMJ__LAY @AY 0AJZA> 1=Hf7Yi $I"PMMAY=A ’M<(:"PW *’? 1_JC_Z<AYFZ_Y7GA R? #\ER\a -A=K7YZcLMW $Z FAL_AN @JA 0AJZAI cN@ 67HLcNFZ<A@JNFcNFAN @AZ 4AY7NZ_7L_AYZW ,J_ $YH7L_ @AY Z=HYJC_LJ=HAN 0AJZA<AZ_9_JFcNF cN@ 6cF7NF @AZ 0AJZASYAJZZJ=HAYcNFZZ=HAJNAZ fJY@ AJNA Ni7HLcNF JN (QHA ePN ajB‘jV @AZ 0AJZASYAJZAZ C9LLJF? @AY 0AZ_<A_Y7F JZ_ ‘j27FA ePY <YAJZA ic LAJZ_ANW R iiFLW %RWOO 4AYZ7N@KPZ_ANW 822319

843800

20120701_BB-ETT_ 14

Boulevard Baden, Ausgabe Ettlingen, 01.07.2012  
Boulevard Baden, Ausgabe Ettlingen, 01.07.2012  

Boulevard Baden, Ausgabe Ettlingen, 01.07.2012