Page 1

Petro Bevza

1


TERTIUM (NON?) DATUR Важко писати про сучасний сакральний живопис. Повсякчасні коливання між єлеєм і єрессю – нестерпні. Наскільки ж важче такий живопис сьогодні створювати. Дві прірви: прірва благолєпія; прірва блюзнірства. Покоління митців скрутили собі в”язи, намагаючись прокласти над ними місток, бодай проскочити між ними… куди? Отже, tertium non datur (третього не дано)? Очевидно – якщо усвідомлювати протилежності як фатальні. Український мистець Петро Бевза усією своєю творчістю не лише реалізує можливість “третього шляху” в малярстві, але й спромогається на більш серйозний проект “зняття суперечностей”, які давно ввижаються нам усім на полі жанрового та тематичного розмаїття сучасних муз. Аби це стало можливим, потрібно було, аби в житті його зійшлися, не розсварившися, кілька важливих – і не дуже – чинників, спричнинених ледве не примхою долі. Насправді ж, глибоко закономірних. Робота над проектом церкви Покрови для села Липівка, що на Київщині; подорож до Хорватії (де на нього накотило, за власним визнанням, “безумне відчуття свободи”); осмислення доробку польського лемка Єжи Новосельського… нарешті, той особливий внутрішній стан, який уможливив поєдннаня усіх цих різномастних вражень та опіній, інтерпретовних у дзеркалі власного малярства. Щось відбулося раніше і довго визрівало в душі, щось спалахнуло одразу, але долучилося до загального задуму насамкінець. Внутрішній голос озвався – і так звелів. Акорд з”єднався з акордом, і склалася мелодія. Ноти її вельми нетрадиційні – і незвичні, та дивно було б чекати моцартівського солодкоголосся після Штокгаузена й Кейджа. Справжньою знахідкою цього циклу виявилося тло композиції. У якості такого виступив простацький смугастий килимок – на кшталт тих, які зазвичай стелять на сільській кухні, встидаючись прикрашати ними вітальні – але тут вони невимушено оточили постаті та лиця Христа, Богоматері, апостолів… Реді-мейдова інтервенція, всупереч очікуванню майже неминучого побутовізму, спричинила зворотній ефект – поетизації образу, розчиненого в плавних горизонталях пістрявого обрамлення. Як не дивно, лише Казимир Малевич наприкінці 20-х “напав на слід” цього цікавого мотиву, який було ним воднораз використано з метою “обеззараження” новонародженого соціального архетипу. Тут інше: “вічні супутники” спустилися з небес на землю, аби підтвердити сакральність землі. Послідовний розвиток авторської концепції “вічності під ногами” невблаганно підводив мистця до висновків, близьких пантеїстичним. Але класичний пантеїзм не став би йти так далеко, як дозволив собі йти художник, сучасник Кіфера та “11 вересня”, у жазі оптимістичної альтернативи прямуючи назустріч ідеям та образам різних релігійних конфесій. Наприклад, зближуючи Оранту з Буддою. До речі, саме в далекосхідних релігіях існувала та досі існує традиція “підножності сакрального”, “духовного корму”… над яким варто тільки нахилитися, аби знайти. І “підняти”; принаймні поглядом. У першій чверті ХVІ століття німецький гуманіст Муціан Руф висловив цікаву думку, співзвучну пошукам нашого художника: Христос, Зевес, Магомет – личини одного і того ж героя-спасителя, напише він у приватному листі другу (а інакше не минути б йому “ясного вогню”, розпаленого ортодоксами). Важливо, що думка ця належить щиро віруючій людині, а не досліднику міфологічних архетипів, “гравцеві в бісер” наступних поколінь… з холодним серцем в грудях. Бевзова серія “Елегій”, пропонована увазі глядача, власне й не є релігійним живописом. Точніше, не лише ним. Ще точніше, до її складу 2

невимушено увійшли картини, які, на перший погляд, навіть і не дають привід запідозрення такої приналежності. Христологічний мотив, а поряд полум”яний приморський пейзаж… Усе це – “одного поля ягоди”? Треба гадати, не тільки завдяки спільному “полум”яному колориту” – який виділяє ці твори серед багатьох попередніх, написаних Петром? У стражданні вигнулося тіло Христа на хресті, але й багряна крона дерев на інших полотнах, де ні Христа, ні Марії не передбачено, охоплена якоюсь шаленою гарячкою. Зрештою, і в Біблії природа виступає активним акомпонементом, а часом – повноправним виразником (передвісником, замінником) людського чи над-людського страждання. А подекуди перебирає на себе людські якості та тілесні прикмети: “пар підіймався із землі та зрошував усе лице землі” (Буття; 2; 6). Курсив, пробачте, наш. Автор не прописує усіх деталей Священної Історії, й без того знайомих нашому оку з канонічної ікони. Обмежується натяком, ситуаційною тінню, привидом події. Картина мовби писалася в нашій присутності; художник, стомившись, на хвильку відклав убік пензель… аби дуже скоро до нього повернутися. Авжеж, ні: перед нами – закінчена річ, яка принципово не вимагає шліфування кожної деталі, відрихтування будьякого фрагменту. Власне, таких в цій серії й не існує: усе сповито об”єднавчим серпанком, який лише усе збирає докупи, та не рівняє одне з одним. Тільки встигаєш до чого придивитися уважніше, аж погляд зіслизує вбік, вниз, догори. З речей та людей наче зідрано шкіру випадковостей, унаочнено “свіжу плоть” квінтесенції. Тож, замість того, аби милуватися зашарілістю Богоматері, глядач приникає до тіла душі. Таким чином, образ певного рівня імпресійності – мова тут лише про легкість мазку, а не про глибину внутрішнього переконання – майже невіддільний від образу зімітованої пост-понівеченості, пост-руйнації. Картини ці часом скидаються на старі фрески, що зазнали осипань, які, подекуди оголивши фактуру тинькування, продемонстрували шрами та виразки часу, а ті, в свою чергу, сумістилися з “лініями доль” їхніх персонажів, зазвичай – далекими від ідилії, помережаних випробуваннями та митарствами. Темпоральна екзема наповзає на апріорну тугу, страх і трепет озиваються далеким відлунням. Збереглося, утім, найголовніше: конфігурація події (знов таки, узаконена каноном) та пропорційність колористичних плям, схожих на потривожені рани, з яких здерли пов”язки, порухавши струпи. Але й у власне “світській частині” серії грунт та його флоральні породження живуть і бурхливо дихтять, здається, цілком забувши свій первісний розфарбунок, даний їм матінкою-природою. Стирання несуттєвого, наносного чи надто вже набридлого оку (в одному випадку – богомазних умовностей, в іншому – туристичних прикметностей) не тільки звертає наш погляд до суті. Передусім така операція сприяє зникненню антагонізмів, як вони уявляються в західному мистецтві – і від яких давно відмовився художник Сходу, вшановуючи “гори й потоки” поряд з потретом боддісатви, та художник Античності, славлячи священні гаї, а не тільки статую Аполлона. Третій давно вже не зайвий. “Третє” – не просто дано: на-дано, передано від ніби чужих йому “першого” і “другого”, емановано ними на шляху до такої болісної, абсолютно негламурної, зате цілком життєздатної гармонії. Pinxit… et animama levae: Petrus Bevza. Олег Сидор-Гібелінда


TERTIUM (NON?) DATUR It is difficult to write about modern sacral painting. Constant rush from anointing oil to heresy and vice versa are unbearable. How more difficult it has become to create sacral canvases nowadays. Two abysses: the abyss of reverence and the abyss of sacrilege. Generations of artists are worn out trying to build a bridge above them, to sneak between them... where to? Consequently, tertium non datur (there is no third way)? Obviously, if to realize oppositions as fatal. By all his work Ukrainian artist Petro Bevza not only exploits the potentialities of the “third way” in painting but also dares to carry out this much more serious project to “resolve the contradictions” which we have been observing in genre and thematic variety of modern muses for a long time. In order to make it happen, several important – and not so important – life factors had to come together into unity as the fates decree. Not being accidental at all, in fact. Work on the Pokrova church project for the village Lipivka in Kyiv region; a trip to Croatia (where by his own admission he was overwhelmed by the “impetuous feeling of freedom”); comprehension of art work of Polish artist Ezhi Novosel'sky…and finally, that special internal state which allows to join all these variegated impressions and opinions interpreted in the mirror of his painting. Some events happened earlier and had been ripening in his soul, others blazed up at once but joined the general project in the end. The internal voice arouse and ordered to do so. Chord attuned another chord, and a melody appeared. Its notes are very unusual. And it would be strange to expect Mozart’s sweet polyphony after Stockhausen and Cage. The background appeared to be the real find of this cycle. So, what has made a background? A simple striped carpet like those that are usually used at rural kitchen as it is a shame to use them for decoration of living rooms. Here they naturally surround figures and faces of Christ, the Blessed Virgin and disciples. Ready-made intervention, despite expectation of almost inevitable reflection of everyday life, caused a converse effect - poeticizing of the image dissolved in smooth horizontal lines. Strangely enough but only Kazimir Malevich at the end of the 20th “found the traces” of this interesting motive which he used to “disinfect” the newborn social archetype. Here it is different: “eternal satellites” came down to Earth to acknowledge its sacral nature. The progressive advance of artist’s concept of “eternity under our feet” unavoidably led him to conclusions similar to pantheistic ones. But classic pantheism would not go as far as the artist who being a contemporary of Kiffer and “September 11” went further in thirst of optimistic alternative, following to meet the ideas and images of different religious confessions. For example, approaching Oranta with Buddha. By the way, in FarEastern religions there still exists the tradition of “foot sacral”, “spiritual pasturage”…a man should only bend over to find it. And to “pick it up”, with his eyes at least. In the first quarter of the ХVІ century German humanist Mutsian Ruff came up with an interesting idea which is close to the artist’s search: Christ, Zeus, Mahomet are masks of one hero-rescuer. That is what he wrote in a private letter to his friend (otherwise he wouldn’t have escaped a “sacred fire” prepared by Orthodoxies ). It is important to remember that this idea belongs to a true believer but not a researcher of mythological archetypes, a “glass bead player” of the following generations… with a cold heart in breasts. Display of Bevza’s series of “Elegies” is not actually a religious painting. To be more precise, not only religious. To be even more precise, some works which naturally fit into the display don’t even give any basis to relate them to such kind of painting prima facie. The motive of Christ and

alongside a flame-colored sea-shore landscape. Are they all the same? We believe they are, and not only due to the general fire-coloring that distinguish these works from many previous ones created by Petro. Christ’s body is bent in suffering on a cross while on the other canvases, where you will not find neither Christ nor Maria, a crimson crown of trees is in some reckless fever. Finally, in the Bible nature comes forward as an active accompaniment to or a full exponent (a herald, a substitute) of human or over-human suffering. And sometimes it assumes human qualities and physical features: “but a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground” (Genesis 2:6). Sorry, italic type is ours. The artist does not register all the details of the Holly Scripture that we are familiar with due to a canonical icon. He does not go beyond a hint, a shade of situation, a ghost of event. It seems that a picture was created in our presence; the tired artist set a brush aside for a moment... in order to come to it again very soon? Certainly, no: we see a fully completed work which in principle does not require any polishing of every detail, grinding of any fragment. Actually, there are no works which would need that in the series. Everything is swaddled with a uniting haze that is to collect but not to peer. When you have just got used to looking at something with more attention, your look slips aside, up, down. As if the skin of fortuitousness is torn off from things and people making “fresh flesh” of quintessence evident. Therefore, instead of pleasing an eye with a reddening Mother of God, a spectator nestles close to the body of the soul. Thus, the image of some level of impressioness (here we only talk about lightness of paint dabs but not about the depth of internal persuasion) is almost inseparable from the image of modeled post-extermination and postdestruction. These pictures sometimes remind of old crumbled frescos that having uncovered their texture showed scars and ulcers of time which, in their turn, concurred with the “life lines” of their characters that are usually distant from being idyll, furrowed with adversities and ordeals. A temporal eczema crawls over an a priori melancholy. Fear and trembling respond as a distant echo. However, the main thing remained unchanged: configuration of an event (again, legalized by a canon) and proportion of color spots that look like disturbed wounds as if somebody tore bandages off and twisted a knife in them. And in an actual “secular part” of the series Soil and its floral generations live and breath, as if they totally forgot about their initial colors given them by Nature. Elimination of unimportant, alluvial or too pestered for an eye (in one case these are dauber’s conventions, in another these are tourist’s omen) not only attracts our attention to the essence. Foremost, such operation cause disappearance of antagonisms, as they are viewed in Western Art and that an Eastern artist has renounced a long time ago, esteeming “mountains and streams” next to the portrait of bodhisattva, and an artist of Antiquity, glorifying not only Apollo statue but sacred groves. The third way is not superfluous anymore. “The Third Way” is not simply given, it is conveyed, transmited from apparently alien “the First” and “the Second” ones. It is emanated by them on a way to such a tense and absolutely non-glamorous but entirely viable harmony. Pinxit… et animama levae: Petrus Bevza. Oleg Sydor-Gibelinda

3


Про виставку «Елегії» На мотив Олександра Блока

«Елегії» були задумані у місті Трпань, що розкинувся на хорватському острові Пелєшац у вересні минулого 2007 року. Це було саме те місце де Я хочу божевільно жити. «Елегії» були задумані як цикл картин, в яких би продовжилась ідея художнього проекту «ЦКІ», але носіями образів би стали також небо, море, дерева і хорватські храми, що ніби віддзеркалюють новгородські давньоруські «одноденні» церкви. Із вічністю звести хаос, Безлике – зобразотворити, І втілити, що не збулось. «Елегії» пишуться як цикл радісних картин. Картин, де немає місця кольорам і тонам не яскравим. Де дерева червоні, а тіні ультрамаринні, де море синє, а все інше – як Бог дасть. Похмурості не бачу – безмір довкола з вітром тон у тон. Увесь він – зблиск на тонкім лезі. Увесь – свободи торжество. Петро Бевза

Я вдячний Євгену Пащенку, Давору Єлавичу, Миколі Журавлю, Ігореві Яремчуку, Івану Мештровичу, Олегу Сидору-Гібелинді, Віктору Хоменку, Марині та Віталію Щербенкам і моїй сім’ї за допомогу у створенні «Елегій». 4


Нерукотворний образ. 2007. 30x35. Полотно, олія. (Збірка Олени Федорищевої)

5


6


Нерукотворний образ. 2007. 60x50. Оргаліт, олія. (Приватна колекція)

7


Туман Михайла Греку. 2007. 80x95. Полотно, олія.

8


Туман Максиміліана Волошина. 2007. 100x130. Полотно, олія.

9


10

Богоматір українська. 2007. 100x70. Полотно, олія. (Колекція Олександра Каменця).


11

Італійська Богоматір. 2007. 100x70. Дерево, олія. (Колекція Богдана Батруха).


12


Акорд Гори Хорив. 2008. 120x210. Полотно, олія.

На стор. 12: Хрест Михайла Врубеля. 2007. 40x25. Полотно, олія.

13


14


Акорд Трпаня. 2008. 80x115. Полотно, олія.

15


Хрест Шагала. 2008. 60x40. Полотно, олія.

16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


Петро БЕВЗА Petro Bevza Народився 1 січня 1963 року, живе і працює у Вишневому та в Києві. 1985 року закінчив Київський державний художній інститут. З 1990 року член Національної спілки художників України.

Born in 1963. Graduated from Kyiv State Arts Academy in 1985. Lives and works in Kyiv and Vyshneve. Member of the National Artists Union of Ukraine (from 1990).

Вибрані виставки та художні проекти: 2008 - Петро Бевза: СІНАЙ. Галерея Гамла Вастер. (Мальме, Швеція), персональна, каталог - Номади. На лінії горизонту, Київська фортеця «Косий капонір» (Київ, Україна), каталог 2007 - Арт-Манеж’2007, Манеж (Москва, Росія), каталог - ЦКІ, Галерея Триптих, (Київ, Україна) , персональна, буклет - Спомин, Музей Івана Гончара (Київ, Україна) - INNATURA. Усі Теодозії, Галерея Ательє Карась (Київ, Україна), персональна, каталог - Бевза, Живопис, Галерея «Ленін» (Запоріжжя, Україна), персональна - IN NATURA, Центр Сучасного Мистецтва Совіарт, (Київ, Україна), персональна, альбом - Сучасне мистецтво України, Галерея Hobby (Тбілісі, Грузія), каталог - Гоголь-Портрет, Центр Мистецький Арсенал (Київ, Україна) 2006 - Петро Бевза: КООРДИНАТИ ПРОСТОРУ. Галерея Гамла Вастер. (Мальме, Швеція),

Selected Exhibitions: 2008 - Petro Bevza. SINAY. Gallery Gamla Vaster. (Malme, Sveden), personal, catalogue - Nomady. On the line of horizon, Fortress the «Slanting caponier» (Kiev, Ukraine) catalogue 2007 - Art-Manege’2007. Manege (Moskow, Russia), catalogue - TSKI, Gallery Tryptykh, (Kyiv, Ukraine), personal, catalogue - IN NATURA. All Theodosics, Atelier Karas gallery (Kyiv, Ukraine), personal, catalogue - Bevza. Painting. Lenin gallery (Zaporizhya, Ukraine), personal - IN NATURA, Center for Contemporary Art Soviart (Kyiv, Ukraine), personal, catalogue - Contemporary art of Ukraine, Hobby Gallery (Tbilisi, Georgia), catalogue - Gogol-Portrait. Center of Arts “Mystetskyi Arsenal” (Kyiv, Ukraine) 2006 - Contemporary art of Ukraine, Lufcik gallery (Warsaw, Poland), catalogue - Four Artists from the Ukraine. Mason Murer Fine Art gallery (Atlanta, USA) - Anblick - Durchblick – Lichtblick. Gallery Anixis (Baden, Switzerland) - Contemporary art of Ukraine, Ukrainian institute of America (New York, USA) - Petro Bevza. Coordinates of Spase. Gallery Gamla Vaster. (Malme, Sveden), personal, catalogue 2005 - Bevza. Landscape, Atelier Karas gallery (Kyiv, Ukraine), personal, catalogue - International Art Salon. The central hall for exhibitions of the National Union of artists of Russia (Moskow, Russia), catalogue - HOMO ERRATICUS. The Art Exhibition Hall (Klaipeda, Vilnus, Lithua), catalogue - New vision, Zaporizhya Commercial and industrial chambers (Zaporizhya, Ukraine), catalogue - Art YES of Our Ukraine. Gallery Rogers (Vashington, USA), catalogue - Art-Manege’2005. Manege (Moskow, Russia), catalogue 2004 - Theodosics-2, Atelier Karas gallery (Kyiv, Ukraine), personal, catalogue - Magdeburg International Art Festival, Galakunsthaus (Magdeburg, Germany), catalogue - Landscape: Graund-Bevza, Water-Lytvynenko. Center of Arts “Dzyga” (Lviv, Ukraine), catalogue - International Landart and Etnomusic symposium in Sheshory (Kosiv Region, Ukraine) - Theodosics, Kharkiv City Art Gallery, (Kharkiv, Ukraine), personal, catalogue - 350 afterwards. The central hall for exhibitions of the NUA of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 2003 - Theodosics, Museum of Contemporary Art Soviart (Kyiv, Ukraine), personal, catalogue - Projects: CRETACEOUS’ 2004, Center for Contemporary Art Soviart (Kyiv, Ukraine) - INVASIO. The central hall for exhibitions of the NUA of Ukraine (Kyiv, Ukraine) - Four Steps. Painting, Gallery ArtEast, (Kyiv, Ukraine) - Jump of Goat, Atelier Karas gallery (Kyiv, Ukraine), personal 2002 - Ukrainische Malerai, Gallery ArtLaue, (Avenches, Switzerland) - CRETACEOUS, Center for Contemporary Art Soviart (Kyiv, Ukraine), catalogue - Art of Ukraine. The central hall for exhibitions of the National Union of artists of Russia (Moskow, Russia), catalogue - New View. The central hall for exhibitions of the NUA of Ukraine (Kyiv, Ukraine), catalogue - International Landart symposium in Mogrytsa CRETACEOUS (Ukraine), catalogue Bevza. Painting, Gallery ArtEast, (Kyiv, Ukraine), personal Symbols of Existence, Hlibnia exhibition hall (St.Sophia in Kyiv, Ukraine), catalogue 2001 - Sofine Symbols of Existence, Hlibnia exhibition hall (St.Sophia in Kyiv, Ukraine), catalogue

персональна, каталог

- Сучасне мистецтво України, Галерея Луфсік (Варшава, Польща) - Чотири художники з України, Галерея Мезон Мюрер (Атланта, США) - Anblick - Durchblick – Lichtblick. Живопис. Галерея Аніксіс (Баден, Швейцарія) - Сучасне мистецтво України, Український інститут Америки (Нью-Йорк, США) 2005 - Петро Бевза. КРАЄВИД, Галерея Ательє Карась (Київ, Україна), персональна, каталог - Арт-Манеж’2005, Манеж (Москва, Росія), каталог - HOMO ERRATICUS, Виставковий зал (Клайпеда, Вільнюс, Литва), каталог - Міжнародний художній салон, Центральний будинок художника (Москва, Росія), каталог - Нове проявлення, Виставковий зал, (Запоріжжя, Україна), каталог - Мистецьке так нашій Україні, Галерея Роджерс (Вашингтон, США), каталог 2004 - Четвертий Міжнародний ART фестиваль, Галакунстхаус (Магдебург, Німеччина), каталог - Теодозії-2, галерея Ательє Карась (Київ, Україна), персональна, каталог - Міжнародний симпозіум з лендарту та етнічної музики у Шешорах, (Україна) - Краєвид: Земля-Бевза, Вода-Литвиненко, Мистецький центр “Дзига”, (Львів, Україна) - Теодозії, Харківська міська галерея , (Харків, Україна), персональна, каталог - 350 років потому, Центральний виставковий зал НСХУ (Київ, Україна) 2003 - Стрибок кози, галерея Ательє Карась (Київ, Україна), персональна - Крейдяний період-2003, Центр Сучасного Мистецтва Совіарт, (Київ, Україна) - Інвазія, Центральний виставковий зал НСХУ (Київ, Україна) - Чотири кроки. Живопис, галерея ArtEast, (Київ, Україна) - Теодозії, Музей Сучасного Мистецтва Совіарт, (Київ, Україна), персональна, каталог 2002 - Українське малярство, галерея “АртЛоу”, ( Аванш, Швейцарія) - Крейдяний період, Центр Сучасного Мистецтва Совіарт, (Київ, Україна), каталог - Мистецтво України, Центральний Будинок Художника, (Москва, Росія), каталог - Міжнародний симпозіум з лендарту у Могриці “Крейдяний період”, (Україна), каталог - Нові спрямування, Центральний виставковий зал НСХУ (Київ, Україна), каталог - Бевза. Живопис, галерея ArtEast, (Київ, Україна), персональна - Символи. Виставковий зал “Хлібня” Національного заповідника “Софія Київська” (Україна) 2001 - Софійні символи буття, Виставковий зал “Хлібня” Національного заповідника “Софія

42


Київська” (Київ, Україна), каталог - Українське малярство, галерея “Докторхаус”, (Обердисбах, Швейцарія) - Бевза і Литвиненко, Вільні лани, Музей сучасного мистецтва Centre PasquArt, (Біль-Б'єнн, Швейцарія), каталог - Дні Української культури у Швейцарії, Центральний зал Консерваторії, (Берн, Швейцарія) - Міжнародний симпозіум з лендарту у Курессааре “Відкрите коло”, (Сааремаа, Естонія) - Лінія сили, Дніпропетровський історичний музей (Дніпропетровськ, Україна) - ХХ художників України (кінець сторіччя), Національний художній музей (Київ, Україна), каталог - ІІІ бієнале українського живопису, Центральний виставковий зал НСХУ (Київ, Україна), каталог 2000 - Процесія, галерея Ательє Карась (Київ, Україна), персональна - Білий Перехід. Національний художній музей (Київ, Україна), каталог - Перехід. Живопис, Центральний виставковий зал НСХУ (Київ, Україна), каталог - Перехід. Бевза, Литвиненко, Малишко, Центр Сучасного Мистецтва при НУКМА засн. Дж.Соросом (Київ, Україна), каталог 1999 - Біла тінь, галерея Ательє Карась (Київ, Україна), персональна - Художній проект Спадщина, Четвертий Міжнародний АРТ фестиваль (Київ, Україна), каталог - Національний арт-рейтинг України, Центр Сучасного Мистецтва Совіарт (Київ, Україна), каталог - Ранній Бевза, галерея Ірена (Київ, Україна), персональна - Боже борони. Ленд-артпроект, (Тадіївка, Київської області, Україна) - Біла тінь. Ленд-артпроект, (Київ-Варва, Чернігівської області, Україна) 1998 - Міфи і символи, галерея Ательє Карась (Київ, Україна) - Живопис і скульптура, галерея Кюнсткауфхоф (Лейпціг, Німеччина), персональна - Книга поглядів, галерея Лавра (Київ, Україна), каталог - Мистецтво України XX століття, Український дім (Київ, Україна), каталог - Артистична Знижка, Галерея S.a.r.l. (Люксембург), каталог 1997 - Весна України в Парижі, Галерея Робен-Ладуз (Париж, Франція), персональна, каталог - GANG. Мистецтво нової України, Представництво Баварії в Бонні (Бонн, Німеччина), каталог - Другий Міжнародний ART фестиваль, Український дім (Київ, Україна), каталог 1996 - Хвиля Мистецтва. Виставковий зал Тютесаль (Люксембург), каталог - Міжнародний Салон сучасного мистецтва D`ART`96, Ніцекспо (Ніца, Франція), каталог - Бевза, Лебединець, Литвиненко. ЕТ CAETERA, Національний художній музей (Київ, Україна), каталог - ET CAETERA, Міжнародна Академія Довкілля (Женева, Швейцарія) - ET CAETERA, Фонд Ганса Зайделя (Київ, Україна) каталог 1995 - C’EST MOI.Реальність абстракції, Національний Художній музей (Київ, Україна) персональна, каталог 1994 - Українсько-Французькі зустрічі, Український дім (Київ, Україна), каталог 1993 - Мистецтво України, Музей Августинців (Тулуза, Франція), каталог - Живописна пластика`93, Національний Художній музей (Київ, Україна) каталог 1992 - Живопис Бевзи, Французький культурний центр, Посольство Франції в Україні (Київ, Україна), персональна 1991 - Міжнародне Бієнале Відродження`91, Львівська картинна галерея (Львів, Україна), каталог - Седнів’ 91, Республіканський будинок художника (Київ, Україна) - Живопис і скульптура (спільно з О.Пінчуком, скульптура), Будинок Кіно (Київ, Україна)

- Ukrainische Malerai, Doctorhous Gallery (Oberdisbah, Switzerland) - Bevza and Lytvynenko, Freefields, Centre PasquArt (Biel-Bienne, Switzerland), catalogue - Ukrainische Kulturtage in Switzerland, Conservatory Hall of Bern (Bern, Switzerland) - International Landart symposium in Kuressaare Open Circle (Saaremaa, Eesti) - XX artists of Ukraine (end of the century), National Art Museum (Kyiv, Ukraine), catalogue - III Biennale of Ukrainian painting, The central hall for exhibitions of the National Union of artists of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 2000 - Transition. Bevza, Atelier Karas gallery (Kyiv, Ukraine), personal - White Transition. National Art Museum (Kyiv, Ukraine), catalogue - Transition. Painting. The central hall for exhibitions of the NUA of Ukraine (Kyiv, Ukraine) - Transition. Bevza, Lytvynenko, Malyshko, Center for Contemporary Art at NaUKMA founded by G.Soros (Kyiv, Ukraine) 1999 - White Shadow. Atelier Karas gallery (Kyiv, Ukraine), personal - Heritage, art project, 4th International Art-festival (Kyiv, Ukraine), catalogue - National art-reiting of Ukraine, Center for Contemporary Art Soviart (Kyiv, Ukraine), catalogue - Early Bevza, Irena gallery (Kyiv, Ukraine), personal 1998 - Myths and Symbols, Atelier Karas' gallery (Kyiv, Ukraine) - Painting and Sculpture, Gallery Kunstkaufhaus (Leipzig, Germany), personal - Behold Ukraine, Lavra Gallery (Kyiv, Ukraine), catalogue - Art of Ukraine of the XX century, Ukrainian House (Kyiv, Ukraine), catalogue - Minimal Art Discount, Gallery S.a.r.l. (Luxembourg), catalogue 1997 - Printemps d`Ukraine, Gallery Robin-Leadouze (Paris, France), personal, catalogue - GANG. Bayerischen Landesvertretung, (Bonn, Germany), catalogue - 2th International Art-festival, Ukrainian House (Kyiv, Ukraine), catalogue 1996 - Du Vague a l`Art, The central hall for exhibitions Tutesall (Luxembourg), catalogue - Salon international D`ART contemporaine, NICEXPO (Nice, France), catalogue - Bevza, Lebedynets, Lytvynenko. ET CAETERA, National Art Museum, (Kyiv, Ukraine) catalogue

- ET CAETERA, International Academy of Environment (Geneve, Swiss) - ET CAETERA, Found Hans Seidel (Kyiv, Ukraine) 1995 - C`est moi. Reality of Abstraction, National Museum of Arts (Kyiv, Ukraine), personal, catalogue 1994 - Rencontres Franko-Ukrainiennes, Ukrainian House (Kyiv, Ukraine), catalogue 1993 - L`ART en Ukraine, Musee d`Avgustinian (Toulouze, France), catalogue - Pictorial plastic arts`93, National museum of Arts (Kyiv, Ukraine), catalogue 1992 - Bevza’s Painting, The French Culture Center, Embassy of France in Ukraine (Kyiv, Ukraine), personal 1991 - International Bienalle Vidrodzhennya `91, Lviv Picture gallery (Lviv, Ukraine), catalogue - Sedniv’ 91, The central hall for exhibitions of the NUA of Ukraine (Kyiv, Ukraine) - Painting and Sculpture (jointly with O.Pinchuk), Palace of Cinema (Kyiv, Ukraine)

Відзнаки: - Почесна грамота міста Києва за кращий твір живопису за 1994 рік, Київ, Україна, 1994 - Почесний приз Міжнародного Салону сучасного мистецтва D`ART`96, Ніца, Франція, 1996 - Приз Золотий перетин та звання Художник року в сфері живопису на Міжнародному АРТ фестивалі, Київ, Україна, 1997 - Грант Центру Сучасного Мистецтва Совіарт за кращий художній проект 1999 року, Київ, Україна, 1999 Грант Центру Сучасного Мистецтва при НУКМА засн. Дж.Соросом за художній проект Перехід, Київ, Україна, 2000 - Грант Фундації Про Гельвеція на художній проект Вільні лани, Біль-Б’єнн, Швейцарія, 2001

Merits - Grant Foundation Pro Helvetia (Switzerland) for the project Freefields from the Centre PasquArt (Biel-Bienne), 2001 - Grant Center for Contemporary Art at NaUKMA founded by G.Soros for the project Transition from the Center for Contemporary Art at NaUKMA founded by G.Soros, Kyiv, Ukraine, 2000 - First place for the project Heritage in the 1999 project of the year contest organised by the Center for Contemporary Art Soviart, Kyiv, Ukraine, 1999 - Honor prize Zolotyi Peretyn, title Artist of the Year at 2nd International ART festival. Kyiv, Ukraine, 1997 - Honor prize of Salon International D`ART Contemporain. Nice, France, 1996 - Honor diploma of the city of Kyiv for the best piece of painting art of the year 1994. Kyiv, Ukraine, 1994

Контакт: Петро Бевза, Україна, 08132, Київська область, Вишневе, Орджонікідзе, 9, кв 3, тел.: (+38 044) 985-2785, майстерня (+38 044) 417-8453, mob.: (+38050) 312-1105 e-mail: petro@bevza.kiev.ua http://www.bevza.kiev.ua

Contact: Petro Bevza, Ukraine, 08132, Kyiv Region, Vyshneve, 9, Ordzhonikidze str., apt. 3 home (+38 044) 985-2785, atelier (+38 044) 417-8453, mob (+38050) 312-1105 e-mail: petro@bevza.kiev.ua http://www.bevza.kiev.ua

43


Петро Бевза Київ. 2008 Куратори: Віталій Щербенко, Марина Щербенко Автор статті: Олег Сидор-Гібелінда Переклад на англійську: Каріна Лютенко Фото, макет, друк: ВХ[студіо] п/с 103, Київ—54, 01054, Україна Тел.: +38044 / 4175389, 3612557 bx-studio@ukr.net

Petro Bevza Kyiv. 2008 Curators: Vitaliy Shcherbenko, Маrina Shcherbenko Text: Oleg Sydor-Gibelinda Translation: Karina Liutenko Design & printing: ВХ[studio] P.O.box 103, Кyiv—54, 01054, Ukraine Tel.: +38044 / 4175389, 3612557 bx-studio@ukr.net

вул.Михайлівська, 22б, 01001 Київ, Україна Тел.: +38044 2795353 +38044 2798383 info@bottega-gallery.com www.bottegagallery.com

44

22b, Мykhaylivska str., 01001 Kyiv, Ukraine Tel.: +38044 / 2795353 +38044 / 2798383 info@bottega-gallery.com www.bottegagallery.com

Petro Bevza  

Petro Bevza catalogue