Page 1

Vrijdag 25 april 2014

www.limburger.nl

opgroe:en

opgroe:en is een redactionele bijlage van Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad | Coordinatie Carola de Boer | Vormgeving Vera Carovigno | Cover illustratie Geertje Grom


Vrijdag 25 april 2014 Vrijdag25 25april april2014 2014Limburg Limburg••HE-E02 HE-E02 E02 Vrijdag E02 Infotorial Infotorial

extra

www.limburger.nl

E3

GO-E02R

De bijzondere zorg van Zigzag

Een Waarom hebben hebben ouders ouders zoveel zoveel Waarom waardering voor gespecialiseerd waardering voor gespecialiseerd kinderdagverblijf Zigzag Zigzag in in Kerkrade? Kerkrade? kinderdagverblijf

Als opgroeien niet vanzelf gaat... De behandeling behandeling van van ernstige ernstige De enkelvoudige dyslexie wordt enkelvoudige dyslexie wordt vergoeddoor doorde deziektekostenziektekostenvergoed verzekering. verzekering.

Omdat hun hun kindjes kindjes hier hier alle alle individuele individuele Omdat aandacht en verpleegkundige zorg aandacht en verpleegkundige zorg krijgen die zo hard nodig is. Het krijgen die zo hard nodig is. Het team van van pedagogisch pedagogisch medewerkers medewerkers team en kinderverpleegkundigen werkt en kinderverpleegkundigen werkt er intensief aan, waar nodig met er intensief aan, waar nodig met logopedisten en fysiotherapeuten, om logopedisten en fysiotherapeuten, om elk kindje de best mogelijke start in het elk kindje de best mogelijke start in het leven te geven. leven te geven.

Onderzoek en en behandeling behandeling van van Onderzoek problemen in de ontwikkeling problemen in de ontwikkeling van het het kind: kind: van • Intelligentie • Intelligentie Dyslexie •• Dyslexie • Taal en rekenen rekenen(dyscalculie) (dyscalculie) • Taal en • Gedrag • Gedrag

En dat dat is is een een indrukwekkende indrukwekkende taak, taak, En want hier is elk kind anders. Heeft de want hier is elk kind anders. Heeft de een normaal gesproken geen moeite een normaal gesproken geen moeite met eten, eten, een een ander ander kan kan daarvan daarvan met totaal in de stress raken. Eten, zitten, zitten, totaal in de stress raken. Eten, staan, voelen, kijken, praten, luisteren staan, voelen, kijken, praten, luisteren en spelen, spelen, wordt wordt hier hier stapje stapje voor voor en stapje geleerd. In een rustig tempo stapje geleerd. In een rustig tempo en aangepast aan de behoeften en en aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van elk kind. Prikkels mogelijkheden van elk kind. Prikkels voelen is is daarbij daarbij heel heel belangrijk. belangrijk. Hoe Hoe voelen ervaren de kindjes zand, scheerschuim, ervaren de kindjes zand, scheerschuim,

www.bco-onderwijsadvies.nl www.bco-onderwijsadvies.nl Telefoon:(077) (077)351 35192 9284 84 Telefoon:

macaroni, een een massagemat massagemat of of macaroni, bewegende beelden op de muur? bewegende beelden op de muur? In de de snoezelkamer snoezelkamer kunnen kunnen ze ze met met In een warmwaterbed, lichtkolom vol een warmwaterbed, lichtkolom vol bubbeltjes, heerlijke geuren en zachte bubbeltjes, heerlijke geuren en zachte muziek volledig ontspannen. De muziek volledig ontspannen. De kinderen genieten genieten daarvan daarvan en en worden worden kinderen tegelijk ook gestimuleerd om te tegelijk ook gestimuleerd om te focussen. Dat Dat draagt draagt ook ook enorm enorm bij bij aan aan focussen. hun ontwikkeling. hun ontwikkeling. Joan van van Dokkum Dokkum van van Zigzag: Zigzag: Joan “Dit maakt ons werk zo dankbaar en en “Dit maakt ons werk zo dankbaar kinderdagverblijf Zigzag zo bijzonder” kinderdagverblijf Zigzag zo bijzonder”.. www.zigzagzorg.nl www.zigzagzorg.nl

Veel kinderen kinderen en en ook ook volwassenen volwassenen Veel hebben dyslexie. Bij dyslexie is er er sprake sprake hebben dyslexie. Bij dyslexie is van een hardnekkig probleem met van een hardnekkig probleem met lezen en en spellen. spellen. Hoe Hoe veel veel je je ook ook oefent: oefent: lezen elk woord blijft een samenraapsel elk woord blijft een samenraapsel van letters letters dat dat telkens telkens opnieuw opnieuw van gevormd moet worden. Een medicijn medicijn gevormd moet worden. Een voor dyslexie bestaat niet. Wel zijn er er voor dyslexie bestaat niet. Wel zijn methodes en hulpmiddelen die helpen methodes en hulpmiddelen die helpen om met met dyslexie dyslexie om om te te gaan. gaan.Adelante Adelante om helpt vooruit als lezen niet vanzelf gaat. helpt vooruit als lezen niet vanzelf gaat.

Diagnostiek en en behandeling behandeling van van ernstige ernstige Diagnostiek enkelvoudige dyslexie dyslexie in in Limburg Limburg en en Oost-Brabant Oost-Brabant enkelvoudige

Als lezen niet vanzelf gaat

BESSEMS UIT HEIBLOEM, HAAR MOEDER EN HAAR OMA VERTELLEN HOE ZIJ HUN KINDEREN HEBBEN GROOTGEBRACHT. Tekst Carola de Boer Foto Stefan Koopmans

NEL VAN VELDHOVEN (85)

:

„Ik had al twee jongens toen er na bijna acht jaar nog een nakomeling kwam, Miriam. Dat was ook net een jongen. We hadden het best goed in Heythuysen. Mijn man was uitvoerder in de wegenbouw, we hadden een auto en een kleine tv. De kinderen speelden veel buiten, vooral de jongens. Altijd voetballen.”

Wie behandelen behandelen dyslexie dyslexie bij bijAdelante? Adelante? Wie Het dyslexieteam van Adelante Het dyslexieteam van Adelante audiologie & & communicatie communicatie is is audiologie multidisciplinair samengesteld. multidisciplinair samengesteld. Dit team team bestaat bestaat uit uit een een Dit gezondheidszorgpsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog, een een spraakspraakorthopedagoog, taalpatholoog en een logopedist met met taalpatholoog en een logopedist Master SEN/dyslexiespecialisatie. Master SEN/dyslexiespecialisatie. Al deze deze specialisten specialisten hebben hebben ruime ruime Al ervaring met het onderzoeken en ervaring met het onderzoeken en begeleiden van kinderen met dyslexie, begeleiden van kinderen met dyslexie, leer- en en taalstoornissen taalstoornissen en en auditieve auditieve leerverwerkingsproblemen. verwerkingsproblemen. Waar behandelt behandeltAdelante Adelante dyslexie? dyslexie? Waar Het onderzoek naar dyslexie vindt Het onderzoek naar dyslexie vindt plaats bij audiologie & communicatie plaats bij audiologie & communicatie in Hoensbroek, Hoensbroek, Maastricht, Maastricht, Roermond, Roermond, in Venlo-Blerick of Eindhoven. Bij dit dit Venlo-Blerick of Eindhoven. Bij onderzoek wordt ook het gehoor en onderzoek wordt ook het gehoor en auditief functioneren getest, want soms auditief functioneren getest, want soms gaat dyslexie samen met een auditief gaat dyslexie samen met een auditief verwerkingsprobleem. De De behandeling behandeling verwerkingsprobleem. kan worden uitgevoerd door een kan worden uitgevoerd door een orthopedagoog of logopedist met orthopedagoog of logopedist met dyslexiespecialisatie uit het netwerk van dyslexiespecialisatie uit het netwerk van Adelante. Gewoon dus bij u in de buurt! Adelante. Gewoon dus bij u in de buurt!

In groep groep 33 beginnen beginnen kinderen kinderen te te lezen. lezen. In Nu heeft de vader van Camiel dyslexie, Nu heeft de vader van Camiel dyslexie, en dyslexie dyslexie kan kan erfelijk erfelijk zijn. zijn. In In groep groep 55 en is Camiel daarom getest. En inderdaad: is Camiel daarom getest. En inderdaad: hij heeft heeft ernstige ernstige dyslexie. dyslexie. Een Een keer keer hij per week gaan we naar Adelante voor per week gaan we naar Adelante voor begeleiding. En elke dag lezen wij thuis begeleiding. En elke dag lezen wij thuis samen. Daar gaat veel tijd in zitten samen. Daar gaat veel tijd in zitten maar gelukkig gelukkig leest leest Camiel Camiel graag. graag. Dat Dat maar hij zo goed vooruit gaat, motiveert hem hij zo goed vooruit gaat, motiveert hem zelfs extra. zelfs extra.

TIJD HEEFT ZIJN EIGEN KENMERKEN. JOLANDA

Straf?

Wie verwijst verwijst er? er? Wie Meestal is het de leerkracht leerkracht op op de de Meestal is het de basisschool die vermoedt dat een kind basisschool die vermoedt dat een kind dyslexie heeft. Maar ook een logopedist dyslexie heeft. Maar ook een logopedist of de de ouders ouders kunnen kunnen in in overleg overleg met met de de of leerkracht aan de bel trekken. Adelante leerkracht aan de bel trekken. Adelante audiologie & & communicatie communicatie test test en en audiologie onderzoekt het kind en bij ernstige onderzoekt het kind en bij ernstige enkelvoudige dyslexie dyslexie zorgt zorgt Adelante Adelante enkelvoudige ook voor de behandeling. Met een ook voor de behandeling. Met een dyslexieverklaring komt het kind op dyslexieverklaring komt het kind op de eigen school in aanmerking voor de eigen school in aanmerking voor aangepaste leerleer- en en leesprogramma’s. leesprogramma’s. aangepaste Elk kind krijgt zo de kans om zichzelf zichzelf Elk kind krijgt zo de kans om optimaal te ontwikkelen. optimaal te ontwikkelen. Wanneer laat laat je je een een kind kind testen? testen? Wanneer De criteria om in aanmerking te De criteria om in aanmerking te komen voor vergoede diagnostiek en komen voor vergoede diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie zijn zijn vastgesteld vastgesteld door door de de dyslexie Stichting Dyslexie Nederland: Stichting Dyslexie Nederland: het kind kind is is 77 tot tot 13 13 jaar. jaar. •• het • het heeft bij 3 opeenvolgende • het heeft bij 3 opeenvolgende toetsmomenten een een E-score E-score voor voor toetsmomenten lezen, ondanks planmatige hulp. lezen, ondanks planmatige hulp. of het het heeft heeft een een E-score E-score voor voor •• of spelling en bij 3 opeenvolgende spelling en bij 3 opeenvolgende toetsmomenten een een D-score D-score voor voor toetsmomenten lezen. lezen.

OPVOEDEN IS VAN ALLE TIJDEN. MAAR ELKE

Gezin?

Infotorial Infotorial

Dankzij de de aangepaste aangepaste leesprogramleesprogramDankzij ma’s en de medewerking van school school ma’s en de medewerking van hoeft dyslexie hem dan ook verder niet hoeft dyslexie hem dan ook verder niet in de weg te staan. Op dat vlak is de in de weg te staan. Op dat vlak is de laatste jaren jaren zó zó veel veel veranderd. veranderd. Camiel Camiel laatste voelt zich goed bij de aanpak. Hij staat voelt zich goed bij de aanpak. Hij staat zelfs te springen als hij naar zijn begezelfs te springen als hij naar zijn begeleidster bij bij Adelante Adelante mag. mag. leidster

Wieke, Joost Joost en en Camiel Camiel Haans Haans Wieke,

eeuw opvoeden

„Als het nodig was, kregen de kinderen straf. Als ze vervelend deden tijdens het eten bijvoorbeeld. Dan gingen ze met opzet knoeien met de soep en zo. Moesten ze in de hoek. Maar ze bleven daar nog geen vijf minuten staan, hoor! Dan zeiden ze gauw: ‘ik ben weer braaf’, en mochten ze weer gaan.”

Regels?

„We aten altijd netjes aan de keukentafel. Niks voor de televisie! Dat was er niet bij. De deur van de gooi kamer was ook altijd dicht. Daar kwamen we alleen als er bezoek was. Naar bed gaan was voor de kinderen geen probleem, behalve als we bezoek hadden. Dan kwamen ze alle drie natuurlijk uit bed. Na het eten mochten de kinderen nog even spelen. Ze werden gewassen in de lavette, zo’n grote stenen bak, want een douche hadden we toen nog niet. Ik was wel gemakkelijk denk ik. Niet echt streng. Reden tot klagen heb ik nooit gehad. We hadden geen financiële zorgen.”

Eigen jeugd?

„Toen ik zelf klein was, moest ik elke zondag naar de kerk. Ook op school werd gebeden. Als je iets fout had gedaan, niet geluisterd had of ruzie had gemaakt, moest je in de gang op je knieën voor het Mariabeeld gaan zitten. En daar moesten we soms heel lang blijven zitten hoor! Ach, toen was alles héél anders. Een groot verschil met nu.”

MIRIAM GUBBELS (49)

:

:

JOLANDA BESSEMS (26)

Gezin?

Streng?

„Ik kreeg twee kinderen, Jolanda en Robert. Woonde toen in Heythuysen dicht bij pap en mam, waar de kinderen vaak gingen logeren. Jolanda was heel gemakkelijk, Robert het zorgenkindje. Hij had vergroeiingen aan zijn been, liep moeilijk en kon niet zo goed leren. Mijn man was timmerman in de bouw. We zijn gescheiden toen Jolanda 5 en Robert 4 jaar was, gelukkig zonder ruzie. Ik kon met vragen over de kinderen altijd bij hem terecht.”

„Ach, dat opvoeden gaat eigenlijk vanzelf. Ik vind dat ik best streng ben. Nou, consequent beter gezegd. En mijn man Rik is dat ook. Wíj bepalen hoe het hier gaat. Niet de kinderen. Dochter Lynn is nu 2,5 jaar en zoon Coen is 3 maanden.”

Verwend?

„Ja, enorm. Kijk, je hebt mijn ouders met hun nieuwe partners. Dan heb je nog de ouders van Rik en mijn oma. Dus drie oma’s, drie opa’s en een overgrootmoeder. Hoe denk je dat dat gaat met Sinterklaas en Kerstmis? Ze krijgen dan zó veel. Best moeilijk hoor. Gelukkig is er wel overleg over de cadeaus.”

Heibloem

„Twee jaar later leerde ik No kennen en ik verhuisde naar Heibloem. No was een stuk strenger. Als alleenstaande moeder hield ik de teugels niet zo strak. No was consequent. ‘Regels zijn regels’, zei hij. ‘Je bent op tijd thuis om te eten en je eet wat de pot schaft’, was zijn motto. Ik geloof niet dat de kinderen dat heel erg vonden. Ze wilden wel altijd chips, maar bij ons was het: niet eten, dan ook geen chips en snoep. Wij aten ook áltijd aan tafel. Zo was je dat gewend.”

Rituelen?

„’s Morgens eten we een boterham voor de tv. ’s Middags en ’s avonds eten we aan tafel. Lynn is helaas een slechte eter. Toch houden we vast aan één patroon: niet eten, dan ook niks anders. Anders beloon je slecht gedrag. ’s Avonds is het: in bad, een verhaaltje en om zeven uur in bed. Anders hebben wij een vermoeid kind en dat is voor niemand leuk. Als Lynn bij mijn moeder is, gaat dat anders. Dan krijgt ze pap of een frikadel als ze weigert te eten. Dat vinden wij niet leuk. Maar ja, daar is ze oma voor, zegt ze dan.”

Straf?

„Ja hoor, ze hebben zeker straf gehad. Als ze iets gedaan hadden wat niet mocht, stuurde ik ze naar boven. Naar hun kamer. Totdat Robert een keer de kabel van een radio, waarvan de stekker in het stopcontact zat, door- knipte. Met een schaar! Daar heb ik toch wel zorgen om gehad, om dit soort zaken.”

Stout?

„Ach, die vreselijke gezinnen die je op tv ziet, dat kan nooit echt zijn. Als Lynn stout is, krijgt ze één waarschuwing. Daarna gaat ze in de hoek. Ik vertel ook waarom. Meestal moet ze meteen plassen. Als ze terug is van de wc gaat ze alsnog in de hoek. Na 1 minuut is het kusje, knuffel en sorry zeggen en dan is het goed. Dan praten we er ook niet meer over.”

Oma?

„Zelf was ik een verwende aap. Een nakomertje en papa’s lievelingetje. Ik kreeg altijd mijn zin. Als iets van mam niet mocht, ging ik wel naar pap. Nu ik oma ben van Lynn, merk ik dat ik haar ook verwen. Als oma mag ik dat, vind ik.”

Van boven naar beneden: Lynn, Jolanda, Nel en Miriam. Wilt uu meer meer informatie? informatie? Wilt Neem gerust contact op op met met het het Neem gerust contact secretariaat van audiologie & secretariaat van audiologie & communicatie via via 045 045 528 528 2962 2962 of of communicatie kijk op www.adelante-zorggroep.nl kijk op www.adelante-zorggroep.nl

opgroe:en


Vrijdag 25 25 april april 2014 2014 Vrijdag

extra

www.limburger.nl www.limburger.nl

TIPS VAN DE MEDIACOACH (Cyber)pesten (Cyber)pesten

E5

:

Bespreek met met je je kind kind zijn zijn of of Bespreek haar rol rol bij bij het het pesten pesten (dader/ (dader/ haar slachtoffer/passief of of actief actief toetoeslachtoffer/passief schouwer). schouwer). Stimuleer dat dat je je kind kind opkomt opkomt Stimuleer voor zichzelf zichzelf en en anderen anderen (fysiek (fysiek voor en digitaal). digitaal). en Bespreek signalen signalen van van Bespreek kinderen/jongeren met met anderen, anderen, kinderen/jongeren zoals ouders ouders en en leerkrachten. leerkrachten. zoals

men hoe hoe je je contacten contacten kunt kunt blokblokmen keren. keren. Zorg ervoor ervoor dat dat de de profielpagiprofielpagi Zorg na van van uw uw kind kind op op bijvoorbeeld bijvoorbeeld na Facebook alleen alleen zichtbaar zichtbaar isis voor voor Facebook vrienden. vrienden. Wanneer je je kind kind regelmatig regelmatig Wanneer ongewenste berichten berichten krijgt, krijgt, sla sla ongewenste deze gesprekken gesprekken dan dan op op of of maak maak deze screenshots voor voor eventuele eventuele bebescreenshots wijsvoering. wijsvoering.

Internetgebruik Internetgebruik

Mobiel (internet)gebruik (internet)gebruik Mobiel

Geef zelf zelf het het goede goede voorbeeld voorbeeld Geef in gebruik gebruik van van smartphone, smartphone, laplapin top en en tablet tablet wat wat betreft betreft tijdstijdstop duur, taalgebruik, taalgebruik, wanneer wanneer wél wél duur, en wanneer wanneer niet. niet. en Praat over over online online contacten contacten en en Praat ‘vrienden’. Maak Maak duidelijk duidelijk dat dat op op ‘vrienden’. internet nooit nooit zekerheid zekerheid bestaat bestaat internet over de de identiteit identiteit van van een een ander ander over persoon. persoon. Attendeer je je kinderen kinderen erop erop dat dat Attendeer ze hun hun wachtwoorden wachtwoorden voor voor zichzichze zelf houden. houden. Morgen Morgen kan kan een een zelf vriendschap over over zijn. zijn. vriendschap Spreek af af dat dat je je kinderen kinderen nooit nooit Spreek persoonlijke informatie informatie geven geven persoonlijke aan iemand iemand die die ze ze alleen alleen kennen kennen aan van internet. internet. van Leer je je kind kind niet niet te te reageren reageren Leer op vervelende vervelende berichten. berichten. Vaak Vaak op provoceert de de schrijver schrijver om om een een provoceert reactie te te ontlokken. ontlokken. Bekijk Bekijk sasareactie

Besef dat dat met met mobiel mobiel interinter Besef net, via via wifi wifi of of 3/4G, 3/4G, je je kind kind alalnet, tijd online online kan kan zijn. zijn. Maak Maak samen samen tijd afspraken over over het het gebruik gebruik van van afspraken de mobiele mobiele telefoon telefoon op op de de slaapslaapde kamer. Dit Dit kan kan namelijk namelijk ten ten koskoskamer. te gaan gaan van van de de noodzakelijke noodzakelijke te slaap. Heb Heb je je thuis thuis wifi? wifi? Die Die kan kan slaap. nachts uitgezet uitgezet worden. worden. ’s’s nachts Wijs erop erop dat dat het het (onbewust) (onbewust) Wijs aanmelden bij bij zogenaamde zogenaamde goedgoedaanmelden kope sms-services sms-services snel snel veel veel geld geld kope kost. kost. Multitasken levert levert geen geen tijdtijd Multitasken winst op op en en werkt werkt enkel enkel bij bij eeneenwinst voudige handelingen. handelingen. Dus Dus niet niet tijtijvoudige dens huiswerk huiswerk of of lezen. lezen. dens Altijd bereikbaar bereikbaar moeten moeten zijn zijn Altijd een verslavend verslavend gevoel. gevoel. StimuStimuisis een leer dat dat je je kind kind altijd altijd een een keuze keuze leer heeft om om zelf zelf te te bepalen bepalen of of het het heeft bereikbaar is. is. bereikbaar

RELEVANTE WEBSITES: www.mijnkindonline.nl www.mijnkindonline.nl www.newkidsontheweb.nl www.newkidsontheweb.nl www.mediawijsheid.nl www.mediawijsheid.nl www.mediaopvoeding.nl www.mediaopvoeding.nl www.surfsafe.nl www.surfsafe.nl

Groot worrden met smartphone, iPad en laptop

DE OUDERS OUDERS VAN VAN NU NU DE GROEIDEN WAT WAT MEDIA MEDIA GROEIDEN BETREFT OP OP MET MET NIET NIET BETREFT MEER DAN DAN KRANT, KRANT, RARAMEER DIO EN EN TELEVISIE. TELEVISIE. DE DE OPOPDIO GROEIENDE KINDEREN KINDEREN GROEIENDE VAN NU NU KOMEN KOMEN AL AL VANVANVAN AF JONGE JONGE LEEFTIJD LEEFTIJD IN IN AF AANRAKING MET MET TABTABAANRAKING LETS, SMARTPHONES SMARTPHONES ,, LETS, SOCIALE MEDIA MEDIA EN EN ININSOCIALE TERNET. HOE HOE MAKEN MAKEN OPOPTERNET. VOEDERS DE DE JONGERE JONGERE VOEDERS GENERATIE ‘MEDIA‘MEDIAGENERATIE WIJS’? WIJS’? Tekst Daan Daan de de Hulster Hulster Tekst Foto Hollandse Hollandse Hoogte Hoogte Foto

Z

omaar twee twee berichten berichten op op omaar sociaal medium medium Twitter. Twitter. sociaal ‘Wat een een kut kut docent’. docent’. Of: Of: ‘Wat ‘Geef me me aub aub nu nu direct direct ‘Geef een andere andere vader’. vader’. Bleef Bleef een een gedachgedacheen tegang of of scheldpartij scheldpartij vóór vóór het het digidigitegang tale tijdperk tijdperk binnenskamers binnenskamers of of in in tale kleine kring, kring, nu nu opgroeiende opgroeiende jeugd jeugd kleine toegang heeft heeft tot tot sociale sociale media media kunkuntoegang nen die die hartenkreten hartenkreten gedeeld gedeeld worwornen den met met de de hele hele wereld. wereld. Iedere Iedere opopden voeder zou zou een een kind kind graag graag op op die die voeder jeugdige onbezonnenheid onbezonnenheid wijzen, wijzen, jeugdige maar wat wat als als het het kennisniveau kennisniveau over over maar social media media en en internet internet veel veel lager lager social dan die die van van het het eigen eigen kind? kind? Of Of isis dan deze uitingen uitingen zich zich buiten buiten het het gegedeze zichtsveld afspelen? afspelen? zichtsveld Kant en en klare klare antwoorden antwoorden wat wat bebeKant treft mediaopvoeding mediaopvoeding zijn zijn er er niet, niet, treft zegt Jurn Jurn Glazenburg Glazenburg (38). (38). Hij Hij isis ininzegt formatiespecialist bij bij bibliotheek bibliotheek formatiespecialist Centre Céramique Céramique in in Maastricht Maastricht en en Centre volgde de de nationale nationale opleiding opleiding tot tot volgde mediacoach. Die Die komt komt voort voort uit uit mediacoach. een advies advies van van de de Raad Raad voor voor CulCuleen tuur uit uit 2005. 2005. Daarin Daarin werd werd gesteld gesteld tuur dat meer meer aandacht aandacht besteed besteed moet moet dat

worden aan aan mediawijsheid: mediawijsheid: ‘het ‘het leleworden ren hoe hoe je je bewust, bewust, kritisch kritisch en en acacren tief kunt kunt bewegen bewegen in in een een fundafundatief menteel gemedialiseerde gemedialiseerde wereld’. wereld’. menteel Als mediacoach mediacoach houdt houdt Glazenburg Glazenburg Als zich onder onder meer meer bezig bezig met met het het aanaanzich leren van van mediavaardigheden mediavaardigheden bij bij leren jongeren en en voorlichting voorlichting geven geven aan aan jongeren opvoeders. Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld op op spespeopvoeders. ciaal georganiseerde georganiseerde ouderavonden ouderavonden ciaal op scholen scholen over over sociale sociale media. media. op Daar bemerkt bemerkt Glazenburg Glazenburg bij bij opopDaar voeders vaak vaak een een uit uit elkaar elkaar liggend liggend voeders kennisniveau. Voor Voor de de een een isis interinterkennisniveau. net onbekend onbekend terrein, terrein, de de ander ander inteintenet resseert het het simpelweg simpelweg niet niet wat wat er er resseert online allemaal allemaal te te vinden vinden is. is. DesonDesononline danks kiest kiest de de mediacoach mediacoach er er in in dat dat danks geval bewust bewust voor voor zijn zijn gehoor gehoor van van geval vaders, moeders moeders en en leerkrachten leerkrachten vaders,

 60 60 procent procent van van de de kinderen van van tien tien jaar jaar kinderen en ouder ouder heeft heeft een een en telefoon. telefoon.

niet mee mee te te nemen nemen langs langs de de diverse diverse niet bestaande platformen, platformen, zoals zoals FaceFacebestaande book, Twitter, Twitter, Whatsapp Whatsapp en en InstaInstabook, gram. „Wij „Wij kennen kennen Facebook Facebook nu, nu, gram. maar dat dat wordt wordt al al minder minder populair. populair. maar Kinderen gaan gaan wat wat betreft betreft sociale sociale Kinderen media andere andere keuzes keuzes maken.” maken.” media Bovendien isis commercie commercie platformplatformBovendien onafhankelijk en en overal overal aanwezig. aanwezig. onafhankelijk Iets om om alert alert op op te te zijn. zijn. „Commer„CommerIets cie isis niet niet duivels, duivels, maar maar je je moet moet cie daar wél wél inzicht inzicht in in krijgen. krijgen. Laat Laat kinkindaar deren zien zien hoe hoe bedrijven bedrijven je je probeprobederen ren over over te te halen halen iets iets te te kopen. kopen. ren Leer hoe hoe ze ze dat dat kunnen kunnen herkenherkenLeer nen. Dat Dat isis belangrijk belangrijk omdat omdat een een nen. kind op op een een smartphone smartphone helemaal helemaal kind in zijn zijn eigen eigen wereld wereld kan kan zitten. zitten. BeBein drijven kunnen kunnen gebruikers gebruikers daar daar drijven één op op één één benaderen.” benaderen.” één Glazenburgs voornaamste voornaamste advies advies Glazenburgs aan opvoeders, opvoeders, dat dat op op meerdere meerdere aan vraagstukken toepasbaar toepasbaar is: is: blijf blijf vraagstukken met het het kind kind in in gesprek gesprek over over zijn zijn met of haar haar gedrag gedrag op op internet, internet, maar maar of stel toch toch regels. regels. stel Om kinderen kinderen te te behoeden behoeden voor voor ononOm geremde uitspattingen uitspattingen op op het het wewegeremde

reldwijde web, web, zoals zoals eerder eerder aangeaangereldwijde haald, kan kan het het raadzaam raadzaam zijn zijn om om haald, als opvoeder opvoeder ook ook aanwezig aanwezig te te zijn zijn als op een een profielwebsite profielwebsite als als Facebook. Facebook. op Maak een een eigen eigen pagina pagina aan aan en en voeg voeg Maak zoon, dochter dochter of of kind kind in in de de klas klas toe toe zoon, als vriend. vriend. Zeker Zeker bij bij kinderen kinderen op op de de als basisschool of of jeugd jeugd die die nog nog weinig weinig basisschool ervaring heeft heeft met met het het plaatsen plaatsen van van ervaring berichten, kan kan het het nuttig nuttig zijn zijn die die berichten, berichtgeving te te volgen. volgen. Niet Niet om om ze ze berichtgeving te controleren controleren of of in in de de gaten gaten te te houhoute den, maar maar aan aan de de hand hand van van prakprakden, tijkvoorbeelden te te vertellen vertellen hoe hoe tijkvoorbeelden het moet. moet. „Kinderen „Kinderen kunnen kunnen daar daar het veel van van leren”, leren”, zegt zegt Glazenburg. Glazenburg. veel Aan leerkrachten leerkrachten heeft heeft hij hij daarbij daarbij Aan wel het het advies advies een een eigen eigen profielpagiprofielpagiwel na niet niet te te privé privé te te maken, maken, dus dus zonzonna der vakantievakantie- en en feestfoto’s. feestfoto’s. Een Een der apart profiel profiel naast naast het het eigen eigen al al bebeapart staande kan kan ook. ook. staande Maar wat wat nu nu als als online online uitspattinuitspattinMaar gen zich zich buiten buiten het het gezichtsveld gezichtsveld gen van de de opvoeder opvoeder afspelen? afspelen? Zoals Zoals bijbijvan voorbeeld in in een een ‘groepschat’ ‘groepschat’ op op bebevoorbeeld richtendienst Whatsapp. Whatsapp. Daarbij Daarbij richtendienst worden ouders ouders en en leerkrachten leerkrachten worden

écht niet niet uitgenodigd uitgenodigd om om mee mee te te leleécht zen. Mocht Mocht zo’n zo’n chatgesprek chatgesprek uit uit de de zen. hand lopen, lopen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld doordat doordat hand iemand consequent consequent wordt wordt gepest, gepest, iemand komt een een ouder ouder of of leerkracht leerkracht daar daar komt pas later later achter. achter. De De gesprekken gesprekken vinvinpas den dan dan wel wel buiten buiten schooltijd schooltijd den plaats, maar maar die die hebben hebben wel wel degedegeplaats, lijk effect effect op op de de uren uren binnen binnen schoolschoollijk tijd. „Een „Een juf juf of of meester meester zou zou chatgechatgetijd. drag op op regelmatige regelmatige basis basis in in de de klas klas drag kunnen bespreken”, bespreken”, adviseert adviseert GlaGlakunnen zenburg. „Zo „Zo kun kun je je klassikaal klassikaal bebezenburg. spreken hoe hoe je je met met elkaar elkaar omgaat.” omgaat.” spreken Op ouderavonden ouderavonden neemt neemt de de mediamediaOp coach zijn zijn gehoor gehoor mee mee langs langs een een coach aantal trends trends op op het het gebied gebied van van sosoaantal ciale media. media. Zo Zo haalt haalt hij hij de de ciale ‘wifi-peuters’ aan. aan. „Peuters „Peuters die die bebe‘wifi-peuters’ ter omgaan omgaan met met de de iPad iPad dan dan hun hun ter ouders. Toch Toch isis het het maar maar een een selecselecouders. te groep groep die die op op een een tablet tablet diepgang diepgang te kan zoeken. zoeken. De De grootste grootste groep groep kan maakt er er slechts slechts oppervlakkig oppervlakkig gegemaakt bruik van.” van.” bruik Mobiel leven, leven, nog nog zo’n zo’n trend. trend. „Op „Op Mobiel steeds meer meer plekken plekken isis internet internet bebesteeds schikbaar, we we zijn zijn overal overal bereikbereikschikbaar,

baar. Maar Maar je je kind kind al al op op jonge jonge leefleefbaar. tijd een een smartphone smartphone meegeven, meegeven, isis tijd soms een een waanveiligheid.” waanveiligheid.” Volgens Volgens soms Glazenburg heeft heeft 60 60 procent procent van van Glazenburg de tienjarigen tienjarigen een een telefoon. telefoon. In In de de de brugklas isis dit dit percentage percentage 99 99 proprobrugklas cent. Goed Goed om om te te weten weten voor voor cent. ouders wier wier kind kind zegt zegt dat dat ‘alle ‘alle ouders vrienden er er al al één één hebben’. hebben’. vrienden Het ter ter sprake sprake brengen brengen van van populaipopulaiHet re fotonetwerken fotonetwerken als als Pinterest, Pinterest, InInre stagram en en Vine Vine kan kan voer voer zijn zijn voor voor stagram een discussie discussie over over foto’s foto’s van van eigen eigen een kinderen die die ongewenst ongewenst op op interinterkinderen net verschijnen. verschijnen. Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld als als net een andere andere ouder ouder foto’s foto’s maakt maakt van van een een activiteit activiteit op op school school en en die die deelt deelt een op Facebook. Facebook. Veel Veel ouders ouders vinden vinden op dat niet niet fijn. fijn. Glazenburg Glazenburg stelt stelt dat dat ze ze dat een goede goede afweging afweging moeten moeten mamaeen

Laat zien zien hoe hoe bedrijven bedrijven Laat proberen je je te te over over te te proberen halen iets iets te te kopen. kopen. halen Jurn Glazenburg Glazenburg Jurn

ken. „Is „Is je je angst angst wel wel gegrond? gegrond? VerVerken. bieden dat dat je je kind kind op op de de foto foto komt, komt, bieden kan tot tot uitsluiting uitsluiting leiden. leiden. Het Het isis kan zaak de de balans balans te te houden houden tussen tussen bebezaak scherming en en meegaan meegaan met met de de scherming tijd.” tijd.” Leidt veel veel communicatie communicatie via via interinterLeidt net tot tot taalverloedering? taalverloedering? Nee, Nee, zegt zegt net Glazenburg. „De „De taalvaardigheid taalvaardigheid Glazenburg. van kinderen kinderen wordt wordt er er juist juist beter beter van door.” De De mediacoach mediacoach merkt merkt dat dat in in door.” discussies met met ouders ouders over over sociale sociale discussies media vaak vaak over over de de nadelen nadelen wordt wordt media gesproken. „Maar „Maar er er zitten zitten ook ook posiposigesproken. tieve kanten kanten aan. aan. Kinderen Kinderen trainen trainen tieve hun motorische motorische vaardigheden. vaardigheden. Het Het hun sociale leven leven wordt wordt vaak vaak beter beter als als sociale ze op op sociale sociale media media aanwezig aanwezig zijn. zijn. ze Ze leren leren daarnaast daarnaast hoe hoe ze ze op op die die Ze platformen moeten moeten communicecommuniceplatformen ren. En En via via spellen spellen als als World World of of ren. Warcraft komen komen ze ze in in contact contact met met Warcraft spelers die die overal overal vandaan vandaan komen. komen. spelers Dat verrijkt verrijkt je je wereldbeeld. wereldbeeld. En En in in Dat dat soort soort gemeenschappen gemeenschappen bestaan bestaan dat ook gewoon gewoon regels: regels: spelers spelers worden worden ook gecorrigeerd als als ze ze over over de de schreef schreef gecorrigeerd gaan.” gaan.”

Mediacoach Jurn Jurn Glazenburg Glazenburg Mediacoach

opgroe:en

GO-E04R GO-E04R


Vrijdag 25 april 2014

extra

Vrijdag 25 25 april april 2014 2014 Limburg Limburg •• HE-E06 HE-E06 E06 Vrijdag E06 Infotorial Infotorial

Somnium, uniek in zorg Opgroeien, de de weg weg naar naar volwassenheid, volwassenheid, gaat gaat met met vallen vallen en en opstaan. opstaan. Dat Dat lukt lukt niet niet Opgroeien, iedereen volledig volledig op op eigen eigen kracht. kracht. Kinderen Kinderen en en jongeren jongeren en en hun hun ouders/opvoeders ouders/opvoeders iedereen hebben soms soms hulp hulp nodig. nodig. Somnium Somnium Zorg Zorg helpt helpt hen hen weer weer op op weg. weg. Met Met hulp, hulp, hebben begeleiding en en sturing. sturing. Op Op maat maat en en vanuit vanuit ieders ieders eigen eigen kracht. kracht. begeleiding

We kijken kijken hoe hoe we we de de zelfstandigheid zelfstandigheid en en We zelfredzaamheid kunnen kunnen vergroten. vergroten. Hoe Hoe zelfredzaamheid we kinderen kinderen en en jongeren jongeren kunnen kunnen helpen helpen we zich te te ontplooien, ontplooien, stevig stevig met met beide beide zich voeten op op de de grond. grond. Samen Samen kijken kijken wat wat voeten iemand al al kan kan en en wat wat iemand iemand kan kan leren. leren. iemand Dat geldt geldt voor voor alle alle pijlers pijlers van van het het leven, leven, Dat zoals het het gezin, gezin, school school of of werk, werk, vrije vrije zoals tijd, persoonlijke persoonlijke verzorging, verzorging, wonen wonen tijd, en huishouden. huishouden. Ook Ook heeft heeft Somnium Somnium en vrijetijdsbesteding voor voor kinderen kinderen en en vrijetijdsbesteding volwassenen hoog hoog in in het het vaandel vaandel staan. staan. volwassenen

Onze uitgangspunten uitgangspunten zijn zijn geborgenheid, geborgenheid, Onze veiligheid, zelfredzaamheid zelfredzaamheid en en vooral vooral veiligheid, het benutten benutten van van de de eigen eigen kracht kracht van van het mensen. Somnium Somnium biedt biedt jeugdzorg jeugdzorg en en mensen. volwassenenzorg. volwassenenzorg. Naast individuele individuele begeleiding, begeleiding, zijn zijn we we Naast gespecialiseerd in in autisme. autisme. Somnium Somnium gespecialiseerd betekent droom. droom. Het Het is is de de droom droom van van betekent veel mensen mensen om om zo zo zelfstandig zelfstandig mogelijk mogelijk veel deel uit uit te te maken maken van van de de maatschappij. maatschappij. deel Het is is onze onze droom droom hen hen daarbij daarbij te te Het helpen, zodat zodat hun hun droom droom werkelijkheid werkelijkheid helpen, wordt. wordt.

www.limburger.nl

Een van van de de vele vele kinderen kinderen die die Een we ondersteunen ondersteunen is is Kim. Kim. we Hier leest leest uu haar haar verhaal. verhaal. Hier

Ik durf eindelijk naar de tandarts Panisch voor voor de de tandarts, tandarts, bang bang voor voor de de Panisch kapper, moeite moeite om om aansluiting aansluiting te te vinden vinden kapper, bij leeftijdgenootjes; leeftijdgenootjes; het het leven leven van van Kim Kim bij en haar haar omgeving omgeving was was niet niet gemakkelijk. gemakkelijk. en Haar moeder moeder meldde meldde Kim Kim bij bij Daelzicht Daelzicht Haar aan voor voor behandeling behandeling bij bij de de gedragsdesgedragsdesaan kundige. Na Na een een aantal aantal gesprekken gesprekken maakmaakkundige. te de de gedragsdeskundige gedragsdeskundige een een behandelbehandelte plan. In In samenwerking samenwerking met met het het gezin gezin plan. en een een gespecialiseerde gespecialiseerde tandartspraktijk tandartspraktijk en werd een een traject traject gestart gestart om om de de angst angst werd voor de de tandarts tandarts terug terug te te dringen. dringen. Na Na voor een intensieve intensieve periode periode en en een een perfecte perfecte een samenwerking zien zien de de bezoekjes bezoekjes aan aan de de samenwerking tandarts er er totaal totaal anders anders uit. uit. Voorheen Voorheen tandarts mocht de de tandarts tandarts nog nog niet niet in in de de buurt buurt mocht van Kim Kim komen, komen, nu nu klimt klimt ze ze dapper dapper in in van de tandartsstoel tandartsstoel om om te te oefenen. oefenen. Door Door de de de succeservaringen krijgt krijgt ze ze meer meer zelfverzelfversucceservaringen trouwen, waardoor waardoor het het steeds steeds beter beter met met trouwen, haar gaat. gaat. Zo Zo groeit groeit ze ze naar naar de de volgende volgende haar stap, die die haar haar gaat gaat helpen helpen meer meer contact contact stap, te maken maken met met leeftijdgenootjes. leeftijdgenootjes. te

Mensen in in hun hun kracht kracht zetten, zetten, Mensen daar gaan gaan we we voor. voor. daar

GO-E06R

Stap voor stap op weg naar een

zelfstandig leven

HOE ZIET HET LEVEN VAN EEN TIENJARIGE ER UIT? SEJRAN UIT ARMENIË WOONT AL VIER JAAR IN HET ASIELZOEKERSCENTRUM IN BAEXEM.

Ben jij jij tussen tussen de de 16 16 en en 23 23 jaar jaar en en heb heb je je psychiatrische psychiatrische of of psychopsychoBen sociale problemen problemen die die ervoor ervoor zorgen zorgen dat dat je je niet niet zo zo zelfstandig zelfstandig kunt kunt sociale functioneren als als je je zelf zelf zou zou willen? willen? In In dat dat geval geval bieden bieden wij wij je je een een functioneren helpende hand. hand. Stap Stap voor voor stap stap leer leer je je vaardigheden vaardigheden die die nodig nodig zijn zijn helpende om zo zo zelfstandig zelfstandig mogelijk mogelijk te te kunnen kunnen leven. leven. We We ondersteunen ondersteunen om je zolang zolang dat dat nodig nodig is is en en laten laten je je los los zodra zodra je je de de juiste juiste balans balans in in je je leven leven hebt hebt gevonden gevonden en en op op eigen eigen benen benen kunt kunt staan. staan. je

Tekst Carola de Boer Foto John Peters

„K

Wil je je dat dat doel doel samen samen met met ons ons bereiken? bereiken? Neem Neem gerust gerust contact contact met met ons ons op. op. Wil 046 -- 423 423 13 13 05 05 ee info@ribw.nl info@ribw.nl tt 046

Niels Reinders, Reinders, oprichter oprichter en en directeur directeur Niels Kijk voor voor meer meer informatie informatie op op Kijk www.somniumzorg.nl of of www.somniumzorg.nl www.somniumbegeleiding.nl www.somniumbegeleiding.nl

E7

www.ribw.nl www.ribw.nl

RIBW H&M H&M isis onderdeel onderdeel van van RIBW

Waar je ook bent Jouw talent is de basis Daelzicht Kind Kind en en Jeugd Jeugd ondersteunt ondersteunt kinderen kinderen met met Daelzicht ontwikkelingsproblemen (en (en hun hun ouders) ouders) ontwikkelingsproblemen Ondersteuning bij bij opvoeding, opvoeding, leren leren en en leven leven Ondersteuning Vroegtijdige begeleiding begeleiding en en behandeling behandeling in in het het gezin gezin en en op op school school •• Vroegtijdige Psychologische behandeling behandeling door door gedragswetenschapper gedragswetenschapper •• Psychologische Onze uitgangspunten uitgangspunten Onze Het talent talent van van het het kind kind is is de de basis basis van van onze onze ondersteuning. ondersteuning. We We ononHet dersteunen zo zo kort kort als als het het kan kan en en zo zo lang lang als als nodig nodig is. is. Dit Dit doen doen we we dersteunen thuis, op op school school of of op op locatie, locatie, door door gesprekken gesprekken van van mens mens tot tot mens mens thuis, en een een behandeling behandeling die die past past bij bij de de vraag. vraag. We We werken werken samen samen met met het het en kind, de de ouders ouders en en het het gezin, gezin, scholen, scholen, expertisecentra, expertisecentra, jeugdzorg, jeugdzorg, kind, zorgorganisaties en en de de wetenschap. wetenschap. We We maken maken ons ons sterk sterk voor voor passend passend zorgorganisaties onderwijs en en ondersteuning ondersteuning die die werkt. werkt. onderwijs Hier gaan gaan we we voor voor Hier kind, 11 plan, plan, 11 regisseur regisseur •• 11 kind, Mensen in in hun hun kracht kracht zetten zetten •• Mensen Talent de de ruimte ruimte geven geven •• Talent Samen de de mogelijkheden mogelijkheden van van het het eigen eigen netwerk netwerk in in kaart kaart brengen brengen •• Samen Focus op op aansluiting aansluiting bij bij collectieve collectieve voorzieningen voorzieningen •• Focus Samen met met andere andere partijen partijen zoeken zoeken naar naar de de beste beste ondersteuning ondersteuning •• Samen Meer informatie? informatie? Meer Neem gerust gerust contact contact op op met met cliëntservice cliëntservice via via 0475 0475 577333 577333 Neem of stuur stuur een een e-mail e-mail naar: naar: clientservice@daelzicht.nl clientservice@daelzicht.nl of

10 en

gek van Messi

en je Messi?’, zegt Sejran als ik binnenkom in zijn ‘huis’. „Tuurlijk, beroemde voetballer toch?” zeg ik. „Vanavond moet Barcelona tegen Atletico. Ik ben een grote fan. Ik heb een vriend, die woont hier naast mij, hij komt uit Tsjetsjenië en is voor Ronaldo. En verderop woont een vriend die voor Ibrahimovic is. Maar Messi is de beste. Hij heeft al vier gouden ballen en Ronaldo nog maar twee. Kijk, ik heb zelfs voetbalschoenen van Messi.” Hij pakt vol aanbidding de wit-met-regenboogkleurige exemplaren. Ze zijn volgens Sejran „precies hetzelfde” als de schoenen van zijn Grote Held. Hij straalt van oor tot oor. Sejrans huiselijk leven speelt zich af in één kamer. Daar woont hij al vier jaar met zijn vader, moeder en twee oudere zussen. Douche, wc en keuken zijn verderop in de gang. Die moeten ze delen met andere families. Armenië kent Sejran alleen uit verhalen. Elke ochtend staat hij om kwart voor acht op, eet en fietst in een kwartiertje met twee anderen uit het AZC naar de basisschool in Baexem. „Ik vind het heel leuk op school”, zegt hij. „Vooral rekenen en gym.” Als hij weer terugkeert in het AZC, trekt hij zijn ‘Messi’s’ aan en gaat voetballen. Hij grijnst: „Ze noemen mij ook wel eens Messi omdat ik zo klein ben tussen al die grote jongens.” Hij speelt bij RKVB in de E1. Trainen op maandag en woensdag en wedstrijden op zaterdag. Om tien uur ’s avonds moet Sejran naar bed. „Maar het wordt ook wel eens twaalf uur”, grijnst hij ondeugend. Als hij met zijn vrienden Uno zit te spelen op de gang bijvoorbeeld. En ja, de rest van de familie praat, eet en kijkt tv in dezelfde ruimte. Dus vroeg naar bed is ook een beetje lastig. „Toch is het best leuk hier. Maar het zou ook fijn zijn een eigen kamer te hebben en altijd in Nederland te mogen blijven.” Dan springt hij op van de slaapbank en grijnst. „Ik ga nog even voetballen”, roept hij, terwijl hij zijn bal pakt. De beperkingen van zijn leven lijken hem niet te deren. Zolang hij maar kan dromen over zijn Grote Held.

Kijk ook ook eens eens op op www.daelzicht.nl www.daelzicht.nl Kijk

opgroe:en


Vrijdag 25 april 2014 Vrijdag25 25april april2014 2014Limburg Limburg••HE-E08 HE-E08 E08 Vrijdag E08 Infotorial Infotorial

Infotorial Infotorial

Oók met met dyslexie: dyslexie: Oók

Groeien, opgroeien, opgroeien, ontwikkelen ontwikkelen Groeien,

“Sneller en en leuker leuker leren leren kan!” kan!” “Sneller “Oudersvinden vindenhet het “Ouders vreselijkals alshun hunkind kind vreselijk nietvooruit vooruitkomt komtop op niet school.Extra Extrabegebegeschool. leidinghelpt helptdan. dan. leiding Hetisisprachtig prachtigom omte te Het zienhoe hoekinderen kinderener er zien metwat wathulp hulpweer weerin in met geloven!Hun Hunzelfzelfgeloven! vertrouwengroeit groeitals alsze zeervaren ervarendat datze ze vertrouwen tochmee meekunnen kunnenkomen,” komen,”vertelt verteltAloys Aloys toch Friedrich,de deenthousiaste enthousiasteeigenaar eigenaarvan van Friedrich, Dyslexitin inAmstenrade. Amstenrade. Dyslexit Alsdyslexiespecialist dyslexiespecialisten enonderwijsonderwijsAls kundigeheeft heeftAloys Aloysde deafgelopen afgelopenjaren jaren kundige tientallenkinderen kinderenweer weerop opde derails rails tientallen gekregen. gekregen.

ontwikkeldheeft. heeft.Een Eendyslexiebehandyslexiebehanontwikkeld delingstopt stoptna naongeveer ongeveer50 50sessies. sessies. deling Maarde dedyslexie dyslexieisisniet nietover! over!Kinderen Kinderen Maar hebbenook ookna naeen eenbehandeling behandelingbaat baatbij bij hebben ondersteuning. ondersteuning. Ineen eenoriënterend oriënterendadviesgesprek adviesgesprekwordt wordt In samenbepaald bepaaldwelke welkevorm vormvan vanbegebegesamen leidinghet hetbeste besteaansluit. aansluit.Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld leiding remedialteaching, teaching,coaching, coaching,of ofleren leren remedial werkenmet meteen eenhulpmiddel hulpmiddelals alsKurKurwerken zweil,dat datheel heelwaardevol waardevolisisom omgoed goed zweil, meete tekomen komenin inhet hetVoortgezet VoortgezetOnderOndermee wijs. wijs.

Kinderengroeien groeienop opin ineen een Kinderen maatschappijwaarin waarinze zesteeds steedsminder minder maatschappij bewegen,omdat omdater ereen eennieuwe nieuwe bewegen, maniervan vanspelen spelenen encommuniceren communicerenisis manier ontstaan,namelijk namelijkde dedigitale digitalemanier. manier. ontstaan, Anderzijdsworden wordener ersteeds steedshogere hogere Anderzijds eisengesteld gesteldaan aande debewegingsvaardigbewegingsvaardigeisen hedenvan vankinderen kinderenomdat omdatde dewereld wereld heden waarinze zeleven levensteeds steedssneller, sneller,drukker drukker waarin encomplexer complexerwordt. wordt. en

Dekinderfysiotherapeut kinderfysiotherapeutisisdé dé De bewegingsspecialistvoor voorkinderen. kinderen. bewegingsspecialist DeBundeling Bundelingbiedt biedto.a. o.a.kinderfysiokinderfysioDe therapiebij bijzuigelingen zuigelingendie diezich zich therapie tengevolge gevolgevan vanvroeggeboorte vroeggeboorte ten tragerontwikkelen, ontwikkelen,bij bijonhandige onhandige trager motoriek(DCD) (DCD)op opde deschoolleeftijd, schoolleeftijd, motoriek bijbewegingsproblemen bewegingsproblemenin in bij combinatiemet metmoeilijk moeilijkgedrag gedrag combinatie (ADHDof ofASS), ASS),bij bijhoofdpijnklachten, hoofdpijnklachten, (ADHD poep-en enplasklachten plasklachtenen enbij bij poepademhalingsproblemen. ademhalingsproblemen. Meestalisisde dekinderfysiotherapie kinderfysiotherapie Meestal individueel.indien indiennodig nodigkomen komenwe we individueel. aanhuis huisen ensoms somsvindt vindtde detherapie therapiein in aan groepsverbandplaats. plaats. groepsverband

Dyslexit :: Dyslexit

Specialistin inlezen, lezen,schrijven schrijvenen enleren leren Specialist

Ommeer meerjeugdigen jeugdigente tehelpen helpenbiedt biedt Om hijnu nuook ookde decursus cursus‘Snel ‘Snelleren leren==leuk leuk hij leren’aan aanvoor voormiddelbare middelbarescholieren. scholieren. leren’ Scholierenzijn zijnnamelijk namelijkgraag graagzo zosnel snel Scholieren mogelijkmet methun hunhuiswerk huiswerkklaar. klaar.Maar Maar mogelijk hetmoet moetwel welgoed goedgebeuren! gebeuren!Daarom Daarom het lerenze zebij bijDyslexit Dyslexitin inzes zeslessen lessenbeter beter leren enmakkelijker makkelijkerleren lerenin inminder mindertijd. tijd. en Snellezen,mindmappen mindmappenen engeheugengeheugenSnellezen, techniekenmaken makenleren lerenécht échtleuker! leuker! technieken

Alsbewegen bewegenniet nietvanzelf vanzelfgaat, gaat,als als Als gedragsproblemenzoals zoalsautisme autisme gedragsproblemen ofADHD ADHDeen eenextra extrabelemmering belemmering of vormen,als alser erlichamelijke lichamelijkeziektes ziektesof of vormen, beperkingenaanwezig aanwezigzijn, zijn,of ofals alsangst, angst, beperkingen onzekerheiden enkwetsbaarheid kwetsbaarheidhet het onzekerheid spontanebewegingsgedrag bewegingsgedragvan vaneen een spontane kindremmen, remmen,isishet hetverstandig verstandigom omde de kind hulpvan vaneen eenspecialist specialistte teraadplegen. raadplegen. hulp

Meerinformatie informatiegewenst? gewenst?Zie Zieonze onze Meer websitewww.debundeling.nl www.debundeling.nlof ofstel stel website eenvraag vraagvia viainfo@debundeling.nl info@debundeling.nl een Eengoede goedemotoriek motoriekhelp helphet hetkind kindom om Een weerbaaren ensociaal sociaalvaardig vaardigte tezijn. zijn.Een Een weerbaar goedemotoriek motoriekisisook ooknodig nodigom omveilig veilig goede tekunnen kunnenfietsen fietsenin inhet hetverkeer verkeerdat dat te steedsdrukker drukkeren encomplexer complexerwordt. wordt.Een Een steeds goedeoog-handcoördinatie oog-handcoördinatieisisnodig nodigom om goede tevlot vloten envloeiend vloeiendkunnen kunnenschrijven. schrijven.Of Of te omlater laterde dekost kostte tekunnen kunnenverdienen verdienenin in Bunderstraat Bunderstraat10 10- -6442 6442XA XABrunssum Brunssum om eenpraktisch praktischberoep. beroep. 045-5250116 een T.T.045-5250116

Daarnaastisishij hijtrots trotsop opde denazorg nazorg Daarnaast diehij hijvoor voorkinderen kinderenmet metdyslexie dyslexie die Poststraat11, 11, Poststraat 6436CJ CJAmstenrade Amstenrade 6436 0610678192 0610678192  info@dyslexit.nl info@dyslexit.nl  www.dyslexit.nl www.dyslexit.nl

Infotorial Infotorial Hetbegint begintmet metbrabbelen… brabbelen…het heteerste eerste Het woordje…het heteerste eerstezinnetje. zinnetje.Rond Rond woordje… anderhalfjaar jaarkunnen kunnende demeeste meeste anderhalf peutertjesaardig aardiguit uithun hunwoorden woorden peutertjes komen.Maar Maarsoms somsverloopt verlooptde de komen. taalontwikkelingmoeizamer. moeizamer.Het Hetkind kind taalontwikkeling kanzich zichniet nietof ofonvoldoende onvoldoendeuiten uitenen en kan datkan kanweer weertot totgedragsproblemen gedragsproblemen dat leiden.Adelante Adelanteisisgespecialiseerd gespecialiseerd leiden. inonderzoek onderzoeken en behandeling behandelingvan van in kinderenwaarbij waarbijde despraak-, spraak-,taaltaal-en en kinderen gehoorontwikkelingniet nietvanzelf vanzelfgaat. gaat. gehoorontwikkeling Samenmet metde deouders oudershelpen helpenwij wijhet het Samen kindvooruit! vooruit!Spelenderwijs Spelenderwijsin ineen eenkleine kleine kind peutergroep! peutergroep!

Kleinschalige diagnosediagnose- en en behandelgroepen behandelgroepen Kleinschalige voor kinderen kinderen met met taal-, taal-, spraakspraak- en en gehoorproblemen gehoorproblemen voor

Als spreken spreken niet niet vanzelf vanzelf gaat gaat Als

Wanneerlaat laatjejeeen eenkind kindonderzoeken? onderzoeken? Wanneer Adelantekan kankinderen kinderenalalvanaf vanafdag dagéén één Adelante nade degeboorte geboortetesten testenop opeventuele eventuele na gehoorproblemen.Voor Voorde deontwikkeling ontwikkeling gehoorproblemen. vande detaal taalen enspraak spraakkunnen kunnenwe wealal van onderzoekdoen doenbij bijkinderen kinderenvanaf vanaf1,5 1,5 onderzoek jaar.Hier Hiergeldt: geldt:hoe hoeeerder eerderuuerbij erbijbent, bent, jaar. deste tebeter beterkunnen kunnenwij wijuw uwkind kindhelpen. helpen. des Zodathet hetkind kindgoed goedvoorbereid voorbereidof ofmet met Zodat dejuiste juistebegeleiding begeleidingonderwijs onderwijskan kan de volgen. volgen. Hoehelpt helptAdelante? Adelante? Hoe Dekinderen kinderenkomen komentwee tweetot totacht acht De dagdelennaar naarde depeutergroep peutergroepvan van dagdelen Adelante.In Indeze dezegroep groepwordt wordtelk elk Adelante. kindgeobserveerd geobserveerden enbehandeld behandeld kind dooreen een(interdisciplinair) (interdisciplinair)team teamvan van door deskundigen.Spelenderwijs Spelenderwijsleert leerthet het deskundigen. kindcommuniceren: communiceren:met mettaal, taal,maar maarwaar waar kind nodigook ookondersteund ondersteundmet metgebaren. gebaren. nodig alsouder ouderleert leertnatuurlijk natuurlijkmee! mee!En Enals als UUals hetkind kindgehoorproblemen gehoorproblemenheeft, heeft,leert leert het hetom omte tegaan gaanmet methulpmiddelen. hulpmiddelen.Al Al het dezevaardigheden vaardighedenontwikkelt ontwikkelthet hetkind kind deze inde dewarme, warme,gezellige gezelligeomgeving omgevingvan vande de in peutergroep. peutergroep.

Wieverwijst verwijster? er? Wie Deconsultatiebureauarts consultatiebureauartsisismeestal meestal De deeerste eerstedie diede dezorgen zorgenvan vanouders ouders de oppaktals alser eriets ietsniet nietgoed goedgaat gaatbij bijde de oppakt ontwikkelingvan vaneen eenbaby babyof ofpeuter. peuter. ontwikkeling Maarook ookuuals alsouder ouderof ofuw uwhuisarts huisarts Maar kancontact contactopnemen opnemenmet metAdelante. Adelante. kan Bijvoorbeeldals alsuutwijfelt twijfeltover overhet het Bijvoorbeeld gehoorvan vanuw uwkind. kind.Als Alsuuvindt vindtdat datuw uw gehoor kindte teweinig weinigof ofniet nietduidelijk duidelijkgenoeg genoeg kind spreekt.Of Ofals alsuuhet hetgevoel gevoelhebt hebtdat dat spreekt. uwkind kindzich zichonvoldoende onvoldoendekan kanuiten. uiten. uw Dooruw uwkind kindte telaten latenonderzoeken onderzoeken Door kuntuutwijfels twijfelsomzetten omzettenin inpositieve positieve kunt ondersteuning. ondersteuning.

Kyanoisisdoof doofaan aanzijn zijnlinkeroortje linkeroortje Kyano enrechts rechtszeer zeerslechthorend. slechthorend.Toen Toenhij hij en 14maanden maandenoud oudwas waskreeg kreeghij hijeen een 14 cochleairimplantaat implantaatwaarmee waarmeehij hijtoch toch cochleair kanhoren. horen.En Envanaf vanafzijn zijntweede tweedegaat gaat kan hijnaar naarde depeutergroep peutergroepin inGeleen. Geleen. hij Spelenderwijsleert leerthij hijhier hierhoren horenen en Spelenderwijs spreken.Tegelijk Tegelijkhelpt helptAdelante Adelanteons onsom om spreken. metKyano Kyanote tecommuniceren. communiceren. met

Onderandere anderemet metondersteunende ondersteunende Onder gebaren.Kyano Kyanohoort hoortnu nuniet nietalleen alleen gebaren. goed,hij hijpraat praatook ookgoed, goed,zelfs zelfsin in goed, dialect.Over Overeen eenpaar paarweken wekenmag maghij hij dialect. naarde debasisschool. basisschool.Een Eenhele helegrote grote naar stap,maar maargelukkig gelukkigbereidt bereidtAdelante Adelante stap, hemhier hierook ookheel heelgoed goedop opvoor. voor. hem Maureen,Leon Leonen enKyano KyanoSchmitz Schmitz Maureen,

Adelanteheeft heeftdiagnosediagnose-en enbehandelbehandelAdelante groepenin inMaastricht, Maastricht,Sittard-Geleen Sittard-Geleenen en groepen inVenlo-Blerick. Venlo-Blerick.Vraag Vraagnaar naarde demogelijkmogelijkin hedenin inuw uwbuurt. buurt.Dat Datkan kantelefonisch telefonisch heden viahet hetsecretariaat secretariaatvan vanaudiologie audiologie&& via communicatie045 045528 5282960 2960of ofkijk kijkop op communicatie www.adelante-zorggroep.nl www.adelante-zorggroep.nl

extra

www.limburger.nl

10 en gek

op klimmen

E9

GO-E08R

HOE ZIET HET LEVEN VAN EEN TIENJARIGE ER UIT? IVO JACOBS UIT BOEKEND VERTELT. Tekst Carola de Boer Foto John Peters

H

ij zit al ongeduldig in de lerarenkamer van basisschool de Harlekijn in Blerick te wachten. We gaan lekker buiten zitten. „Ik laat mijn klimspullen nog even binnen liggen”, besluit hij. „Prima”, zeg ik. Ivo is gek op klimmen. „Eén keer per week ga ik met mijn vader naar de Klimtuin Fliegerhorst in Venlo. Dat was vroeger een vliegveld. Op de toren die er nog staat, hebben ze klimroutes gemaakt. En verder kun je daar boulderen, klettersteigen of abseilen. Ik heb een eigen klimgordel, een ‘acht’, twee karabiners, een tuber, een magnesiumzakje, een prusik en speciale schoenen”, vertelt Ivo, die later hoe kan het ook anders - professioneel klimmer wil worden. „Het gaat om de uitdaging. Als je niet direct bij een greep komt, moet je een manier bedenken om er alsnog bij te komen”, vertelt hij met een ernstig gezicht. „Die techniek wil ik weten.” Met voetballen is hij een tijdje geleden opgehouden. „Ik was keeper, maar moest naar een ander team. Daar kon ik geen keeper meer zijn. Toen ben ik met mijn kinderfeest een keer naar La Vita Sana geweest om te klimmen en dat vond ik echt te gek.” Ivo woont in Boekend, met zijn vader, moeder en zus van dertien jaar. „Die is best aardig hoor, want ze helpt mij ook met huiswerk. Ze zit op het gymnasium. Mwah, het gaat best goed op school. Voor rekenen en spellen heb ik de beste cijfers. Gym vind ik trouwens ook heel leuk.” ’s Morgens staat Ivo om zeven uur op. „Dan doe ik eerst gel in mijn haren, geef de cavia eten en ga de hond begroeten. Dan gaan we met zijn allen eten, kijk ik nog even naar Disney XD op tv en fiets met mijn vriend Freek om kwart op acht naar school. Ik speel ook vaak met Freek, want hij heeft een grote tuin waar we hutten bouwen. Soms spelen we bij mij thuis. Op de computer. Minecraft of zo, maar dat vind ik eigenlijk niet zó leuk. Ik heb wel een Lego-kamer. In de aanbouw van ons huis. Ik heb gebouwen van wel 38 centimeter hoog!” zegt hij enthousiast. „En soms sleep ik de Lego mee naar de grote trampoline in de achtertuin.”

opgroe:en


Vrijdag 25 april 2014

extra

www.limburger.nl

E11

Opvoeden OPVOEDEN IS DE LAATSTE JAREN BEHOORLIJK VERANDERD. VROEGER VROEG JE JE MOEDER OF JE BROER OM HULP, TEGENWOORDIG GAAN OUDERS LIEVER NAAR EEN ADVIESBUREAU. „OPVOEDEN MAG WEL WEER WAT GEWONER WORDEN.” Tekst Monique Evers Foto’s Hollandse Hoogte/Spaarnestad

O

nze kinderen zijn stuk voor stuk prinsen en prinsessen. En als er kritiek op komt van bijvoorbeeld de juf, gaan we op school verhaal halen. Wanneer we denken dat er iets bijzonders met ons kroost aan de hand is, staan er honderden pedagogen en opvoeding- en adviesbureaus klaar om ons te helpen bij de opvoeding. „We zijn wel een beetje doorgeschoten”, vindt Goos Cardol, lector opvoeden in het publieke domein, bij Zuyd Hogeschool. Opvoeden mag van hem wel weer wat gewoner worden. Vroeger dachten de mensen nauwelijks na over opvoeding. Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog, toen dr. Spock ons in zijn immens populaire Baby- en Kinderverzorging en Opvoeding vertelde hoe we onze kinderen groot moesten brengen. „Vanaf dat moment wa-

ren we daar bewuster mee bezig”, zegt Cardol. In al die jaren is de positie van kinderen veranderd. Vroeger werd er niet gevraagd naar wat een kind wil. Je had gewoon te luisteren. Nu draait bijna alles om de wil van het kind. En hoe anders is het ouderschap nu. Ouders hebben carrières, hobby’s, een druk sociaal leven en daarbij voeden ze ook nog kinderen op. „Opvoeden is echt wel een dingetje geworden. Ouders vragen zich veel vaker af: wat heeft mijn kind nodig? Want als ik het niet goed doe, word ik er door de samenleving op

 Onze lontjes zijn een stuk korter geworden.

aangesproken. Opvoeden moet ook nog eens leuk zijn. Dat is tenminste wat in de Libelle en de Margriet zien. Moeder en dochter, ongeveer hetzelfde gekleed, zijn samen op stap. Een misstap kun je je eigenlijk niet permitteren. Maar opvoeden is helemaal niet altijd leuk. Ruzies en conflicten hebben een functie. Het leert je als ouders om grenzen te stellen en zet de verhoudingen weer even op scherp.” Staan de kinderen van nu niet te zeer op een voetstuk? Zeker, daar heeft het alles mee te maken, zegt Carol. „Vroeger keek het hele dorp of de buurt mee. En kreeg je zelfs nog een tik van de melkboer als je je misdragen had. Dat hoeft-ie nu niet te proberen. Ik heb hier studenten die onderzoek doen onder leraren. En waar lopen die leraren tegenaan? Tegen ouders die vinden dat hun kinderen allemaal prinsen en prinsesjes zijn. Nou probeer

GO-E10R GO-E10R

is niet altijd leuk daar maar eens kritiek op te hebben.” Cardol merkt dat onze lontjes korter zijn geworden. We kunnen echt minder hebben. „Als jongetje van veertien voetbalde ik ook met vriendjes op een veldje naast een flat. Dat werd toen echt niet als overlast gezien. De kans dat een bewoner de politie belt, is tegenwoordig een stuk groter. Waarom dacht je dat programma’s als ‘Het spijt me’ en ‘Het familiediner’ bestaan? Omdat we niet geleerd hebben om ruzie te maken en die vervolgens samen op te lossen. Wij zijn koningen in ons eigen koninkrijken.” Dat verklaart volgens Cardol ook de hausse aan advies- en opvoedingsbureaus. Die willen dolgraag ouders bijstaan en een boterham verdienen. Dat is niet erg. Opvoeden kan soms heel lastig zijn. En geef maar eens toe dat het thuis met je kinderen niet zo lekker gaat.

„Als ik mijn broer om hulp vraag, weet hij zijn leven lang dat ik mijn kind niet kan opvoeden. En als hij al kan helpen, vraagt hij misschien wel een gunst terug. Dat vinden we lastig. Dan zoeken we liever ons heil bij een pedagoog of adviesbureau. Lekker anoniem.” Vanaf 1 januari volgend jaar wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Daarin wordt onder meer van mensen verwacht dat ze elkaar gaan aanspreken op hun gedrag. „Ja dat gaat nog wat worden. Belangrijk is natuurlijk de toon waarop we mensen aanspreken. Een voetbaltrainer kan bijvoorbeeld tegen ouders zeggen dat hun zoontje zich tijdens de training als een etter heeft gedragen. Maar hij kan ook zeggen: ik heb gemerkt dat hij niet lekker in z’n vel zit, kan ik ergens mee helpen?” Over ruim een half jaar is het de bedoeling dat we er meer voor elkaar

Wie is Goos Cardol? Mr. dr. Goos Cardol is lector bij Zuyd Hogeschool. Zijn lectoraat heet: ‘Opvoeden in het publieke domein’ en is in 2011 voor vier jaar geleden door de provincie ingesteld. Doel van het lectoraat is een bijdrage leveren aan het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociaal netwerk daarbij. Daarnaast is Cardol adviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming.

zijn. Dat we meer verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Het moet niet raar zijn om straks gewoon te durven zeggen ‘ik red het even niet’. Dat wordt nog wel een klus, erkent Cardol. Het kan zomaar nog een hele generatie duren voor we zover zijn. „We kunnen er niet genoeg Postbus 51-spotjes tegenaan gooien. Of gaan kijken in Engeland waar de kinderen al heel jong leren om samen problemen op te lossen.” Het blijft gek, zegt Cardol, overal heb je een diploma voor nodig, maar kinderen opvoeden mag iedereen. „Er zijn wel eens stemmen opgegaan voor een verplichte opvoedcursus voor aanstaande ouders. Dat gaat ver maar het is echt niet verkeerd als een huis-

arts of een kraamhulp ouders adviseert een soort cursus te volgen. Je leert wat vaardigheden en dan voel je je in elk geval een stuk zekerder.” Wie dan nog in de knoop komt of goede raad nodig heeft, maakt een afspraak bij een van de vele adviesen opvoedingsbureautjes. „We hebben er kennelijk behoefte aan. Al is het niet zonder risico. Hoe professioneel zijn ze? Houden ze hun kennis op peil met cursussen? Ik denk dat je dat als ouder niet helemaal goed kunt inschatten. Iedereen kan namelijk een adviesbureau beginnen. Voor echtscheidingsadvies of opvoedingsvragen.”

opgroe:en


www.limburger.nl

Vrijdag 25 april 2014

extra

€ 4 3 2 1 0

5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar

Uit dit onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de vijfjarigen al zakgeld krijgt. Het Nibud adviseert kinderen vanaf 6 jaar zakgeld te geven. Vanaf die leeftijd leren ze lezen en rekenen en begrijpen ze munten en biljetten.

as

EN

BA

Vakanties en uitstapjes 90 euro Kleding en schoenen 45 euro Zwemles 28 euro Auto, openbaar vervoer en fiets 22,50 euro Sportspullen, muziek en speelgoed 20 euro Inventaris, meubels 10 euro Shampoo, tandpasta 10 euro Schoolkosten 8 euro Abonnement tijdschrift 6 euro Zakgeld 6 euro Voeding 4 euro ee

O O L KI N D

Uit het Kinderonderzoek van het Nibud uit 2013 blijkt van/tot dat ouders de volgende bedragen per week aan zakgeld geven:

ND VAN E

zet t i u y b

Ba

rd

op

de G

e l d w i j ze r K i n d e r e n

va

e nh

tN

Babykamer Verzorging Kleding

Aanvullende kosten van spullen die niet iedereen zal aanschaffen

d

ZAKGELD

PE

AA RM

Wie een kindje verwacht, kan schrikken van de hoge kosten. Het hoeft echter niet duur te zijn. Allerlei spullen, zoals een kinderstoel of box, kun je wellicht overnemen van familie of vrienden of tweedehands aanschaffen. Het Nibud vroeg aan kraamcentra wat zij als richtlijn hanteren.

SC H i

Combiwagen Autostoeltje Box Commode Kinderstoel Buggy Flessenwarmer Luiers (gem. per maand) Fles en speen

7%

Elkkind kindheeft heeftrecht rechtop opgoed goed Elk onderwijs.Ook Ookde dekinderen kinderen onderwijs. dieextra extraondersteuning ondersteuningnodig nodig die hebben.Het Hetisisdaarbij daarbijbelangrijk belangrijk hebben. datkinderen kinderennaar naarschool school dat kunnengaan gaanin inde debuurt buurtwaar waar kunnen zeopgroeien. opgroeien.Dit Ditisiséén éénvan vande de ze redenenwaarom waaromde deWet WetPassend Passend redenen Onderwijsvanaf vanafaugustus augustus2014 2014 Onderwijs wordtingevoerd. ingevoerd.De Deschool schoolwaar waar wordt eenkind kindwordt wordtaangemeld, aangemeld,isis een verplichteen eenpassend passendaanbod aanbodop op verplicht huneigen eigenof ofeen eenandere anderereguliere reguliere hun ofspeciale specialeschool schoolbinnen binnende de of regioaan aante tebieden. bieden. regio

gedragsproblemenen enproblematische problematische gedragsproblemen opvoedingssituaties.Specifieke Specifiekethema’s thema’s opvoedingssituaties. diein indeze dezeperiode periodeworden wordenbehandeld behandeld die zijnbijvoorbeeld bijvoorbeeldhoogbegaafdheid, hoogbegaafdheid, zijn dyslexie,ASS, ASS,ADHD ADHDen endyscalculie. dyscalculie. dyslexie, Deopleiding opleidingorganiseert organiseertsamen samenmet met De hetwerkveld werkveldeen eenaantal aantalcongresdagen congresdagen Opdeze dezemanier manierkrijgen krijgenstudenten studentenenerenerhet Op waarinhet hetspeciaal speciaalonderwijs onderwijsen endiverse diverse zijdseen eenbeeld beeldvan vande dediversiteit diversiteitvan van waarin zijds instantiesdie diete temaken makenhebben hebbenmet met kinderenen enanderzijds anderzijdsvan vande devaardigvaardiginstanties kinderen onderwijszich zichpresenteren. presenteren.Een Eenstudent student hedenvan vanleerkrachten leerkrachtendie dienodig nodigzijn zijn onderwijs heden kanin injaar jaardrie drieeen eenkeuzeprogramma keuzeprogramma omdeze dezekinderen kinderenoptimaal optimaalte tekunnen kunnen Hoebereiden bereidenwij wijals alsde deNieuwste NieuwstePabo Pabo kan om Hoe volgen.Gedurende Gedurendedie dieperiode periodeisishet het begeleiden.Door Doordeze dezekennismaking kennismakingzal zal volgen. deaankomende aankomendeleerkrachten leerkrachtengoed goedvoor voor begeleiden. de speciaalbasisonderwijs basisonderwijsde dewerkplek werkplekvan van destudent studenthet hetbelang belangvan vansamenwerking samenwerking speciaal opPassend PassendOnderwijs? Onderwijs? de op destudent. student. tussenregulier regulieren enspeciaal speciaalonderwijs onderwijs Vanafhet hetbegin beginvan vande destudie studieworden worden de tussen Vanaf ervaren.De Destudent studentkan kanop opbasis basisvan vande de studentenbewust bewustgemaakt gemaaktvan vande deververervaren. studenten Destudent studentheeft heeftde demogelijkheid mogelijkheidom omin in oriëntatiekiezen kiezenof ofhijzelf hijzelfzich zichhierin hierinwil wil schillentussen tussenkinderen kinderenin inbijvoorbeeld bijvoorbeeld De oriëntatie schillen hetvierde vierdejaar jaarspeciaal speciaalbasisonderwijs basisonderwijs verdiepenen enspecialiseren. specialiseren. ontwikkelingsniveau,karakter karakteren entalent. talent. het verdiepen ontwikkelingsniveau, alsafstudeerplek afstudeerplekte tekiezen. kiezen.Dit Ditgebeurt gebeurt Centraalstaat staathet hetobserveren observerenvan vankinkinals Centraal opeen eenvan vanonze onzeopleidingsscholen opleidingsscholenin inde de Inhet hetderde derdejaar jaarkiezen kiezende destudenten studenten derenen enverschillen verschillentussen tussenhen henniet nietals als op In deren regio. eenleeftijdsgroep leeftijdsgroepwaarin waarinze zezich zichwillen willen probleemmaar maarals alsuitdaging uitdagingte tezien! zien! regio. een probleem specialiseren.Ze Zekunnen kunnenkiezen kiezenuit uitjonge jonge Zijpassen passenhet hetgeleerde geleerdedirect directtoe toeop opde de specialiseren. Zij Zohopen hopenwe weonze onzestudenten, studenten,samen samen kind,oudere ouderekind kinden enscholier. scholier. opleidingsscholenwaar waarzij zijgedurende gedurendede de kind, Zo opleidingsscholen methet hetwerkveld, werkveld,klaar klaarte testomen stomenvoor voor Binnende deleeftijdsspecialisatie leeftijdsspecialisatiegaan gaanstustu- met heleopleiding opleidingleren lerenen enwerken. werken.Deze Dezeleilei- Binnen hele deuitdaging uitdagingdie diede dekomende komendejaren jarenin inhet het dentenaan aande deslag slagmet methet hetvormgeven vormgeven dende destudenten studentensamen samenmet metde deNieuwNieuwde denten den onderwijsgaat gaatplaats plaatsvinden! vinden! vanonderwijs onderwijsvoor voorkinderen kinderenmet metleerleer-en en onderwijs stePabo Paboop optot totvolwaardige volwaardigeleerkrachten. leerkrachten. van ste

Meer info: info: Meer www.denieuwstepabo.nl www.denieuwstepabo.nl

VAN DE KINDEREN GEBRUIKT DE PINPAS

€ €

13%

De Nieuwste Nieuwste Pabo Pabo staat staat voor voor persoonlijke persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling, De kennis en en beroepsvaardigheid beroepsvaardigheid kennis Inhet hettweede tweedestudiejaar studiejaargaan gaande destustuIn denteneen eenaantal aantaldagen dagenverplicht verplichtop op denten oriëntatiestagein inhet hetspeciaal speciaalbasisonbasisonoriëntatiestage derwijsen endiverse diversevormen vormenvan vanspeciaal speciaal derwijs onderwijs. onderwijs.

430 euro 190 euro 140 euro 120 euro 100 euro 90 euro 30 euro 25 euro 7 euro

Op www.babybytes.nl vind je een babykostencalculator. Dan kun je zelf berekenen voor welke kosten je komt te staan.

VAN DE TIENPLUSSERS DENKT DAT GELD ONBEPERKT UIT DE GELDAUTOMAAT KOMT

Infotorial Infotorial

Watbetekent betekentdit ditvoor voorde deschool? school? Wat Deschool schoolbeschrijft beschrijftin ineen eenschoolonderschoolonderDe steuningsprofielhoe hoeze zekinderen kinderenmet meteen een steuningsprofiel handicap,gedragsprobleem, gedragsprobleem,ontwikkeontwikkehandicap, lingsachterstandof of-voorsprong -voorsprongmet metexexlingsachterstand trabegeleiding begeleidingen enmaatwerk maatwerkonderwijs onderwijs tra bieden.Bij Bijhet hetopstellen opstellenvan vaneen eendergedergebieden. lijkprofiel profielwordt wordtduidelijk duidelijkdat datde deverschilverschillijk lenin inde deklas klassteeds steedsgroter groterworden. worden. len

251 euro 120 euro 109 euro

70%

70 van/tot 60 50 40 30 20 10 0

VAN DE KINDEREN OP BASISSCHOOL KRIJGT ZAKGELD

KLEEDGELD

16%

BEWUST MET GELD BEZIG

Ook de ING deed mee aan het Kinderonderzoek 2013 van het Nibud. Hierbij zijn 1622 ouders van basisschoolkinderen tussen de 5 en 12 jaar ondervraagd.

Advies van het Nibud in euro’s per maand

64%

47%

VAN DE TIENPLUSSERS HEEFT EEN MOBIEL (GEM. 5 EURO PER MAAND)

12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar

VAN DE KINDEREN HEEFT EEN EIGEN BANKREKENING

12% heeft hiervan een mix

40% krijgt kleedgeld

TOP 5 VAN UITGAVEN VAN DE JEUGD De scholieren zijn zuiniger geworden in vergelijking met 2011, blijkt uit het Scholierenonderzoek 2012-2013 dat het Nibud met de Stichting ‘Weet wat je besteedt’ heeft uitgevoerd. Er komt gemiddeld 118 euro per maand binnen en ze geven gemiddeld 92 euro uit. Twee jaar geleden hadden ze 103 euro te besteden en gaven ze 113 euro uit. Van de ouders van 17- en 18-jarigen betaalt bijvoorbeeld 17 procent alle kosten van het mobieltje van hun kinderen. Twee jaar geleden was dat 35 procent.

48% van de ouders betaalt alle kleding en schoenen voor de kinderen tussen de 12 en 18 jaar

12

JARIGEN

13/14

69%

SNOEP/ SNACKS

69%

55%

CADEAUS

59%

40%

SIERADEN/ ACCESSOIRES

46%

40%

DRINKEN

45%

Kinderbijslag

JARIGEN

CADEAUS

KLEDING/ SCHOENEN

MOBIEL

Bedrag in euro’s per kwartaal:

15/16

73%

70%

69%

63%

0-5 jaar: 191,65 6-11 jaar: 232,71 12-17 jaar: 273,78

JARIGEN

SNOEP/ SNACKS

CADEAUS

KLEDING/ SCHOENEN

MOBIEL

17/18

81%

80%

77%

76%

JARIGEN

KLEDING/ SCHOENEN

CADEAUS

Kinderopvangtoeslag

Ouders met thuiswonende kinderen onder de 16 jaar hebben recht op kinderbijslag.

SNOEP/ SNACKS

UITGAAN/ SNOEP/ BIOSCOOP/CAFÉ SNACKS

VAN DE TIENPLUSSERS IS NIET MET GELD BEZIG

graphic/illustraties Robert Muts

Vooriedere iederejongere jongerewordt wordteen eentraject traject Voor uitgestippeld.Meestal Meestalwordt wordtgestart gestartmet met uitgestippeld. eengesloten geslotenfase, fase,gevolgd gevolgddoor dooreen een een

Therapieënen eninterventies interventies Therapieën Naastde debasisbehandeling basisbehandelingbiedt biedtSJSJ SJSJ Naast ooktherapieën therapieënen eninterventies interventiesaan. aan.Niet Niet ook allejongeren jongerenkomen komenin inaanmerking aanmerkingvoor voor alle eenbepaalde bepaaldetherapie therapieof ofinterventie. interventie. een Ditbepaalt bepaaltde degedragswetenschapper gedragswetenschapper Dit opbasis basisvan vande deproblematiek problematiekvan van op Meerinformatie? informatie?Kijk Kijkop opwww.sjsj.nl www.sjsj.nl dejongere. jongere.We Webieden biedenbijvoorbeeld bijvoorbeeld Meer de therapieënom omte teleren lerenomgaan omgaanmet met therapieën SJSJ boosheiden enagressie agressieof ofom omde degevaren gevaren SJSJ boosheid HetKeerpunt Keerpunt| |Icarus Icarus inte tezien zienvan vanhet hetgebruik gebruikvan vandrugs. drugs. Het in PaterKustersweg Kustersweg88 Daarnaastkunnen kunnenjongeren jongerenook ook Pater Daarnaast 6267NL NLCadier Cadieren enKeer Keer muziektherapieof ofbeeldende beeldendetherapie therapie 6267 muziektherapie volgen.Deze Dezevormen vormenvan vantherapie therapiezijn zijn volgen. bedoeldvoor voorjongeren jongerendie diemoeilijkheden moeilijkheden bedoeld hebbenom omzichzelf zichzelfuit uitte tedrukken. drukken.Door Door hebben middelvan vanbeeldende beeldendemiddelen middelenof of middel muziekleren lerenwe wede dejongeren jongerenomgaan omgaan muziek metproblemen. problemen. met

Hoe duur is een kind eigenlijk? Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) rekende dat uit. Eén kind kost gemiddeld 17 procent van het besteedbaar inkomen. Twee kinderen kosten gemiddeld 26 procent van het inkomen, drie kinderen 33 procent en vier kinderen 40 procent . Bij het besteedbaar inkomen moet je ook vakantiegeld en kinderbijslag tellen.

b

Gespecialiseerdeinstelling instelling Gespecialiseerde SJSJbiedt biedtde dezwaarste zwaarstevorm vormvan van SJSJ zorgaan aanjongeren jongerenmet metcomplexe complexe zorg gedragsproblematiek.Wij Wijinvesteren investeren gedragsproblematiek. meein inde deleefbaarheid leefbaarheidvan vande de mee maatschappijdoor doorte tewerken werkenaan aanhet het maatschappij toekomstperspectiefvan vanjongeren. jongeren. toekomstperspectief Jongerenverdienen verdieneneen eennieuw nieuw Jongeren vooruitzichten eneen eenaanvaardbare aanvaardbareplek plek vooruitzicht inde demaatschappij. maatschappij.Wij Wijwillen willenervoor ervoor in zorgendat datzij zijdie dieplek plekdaadwerkelijk daadwerkelijk zorgen vindendoor doorbegeleiding begeleidingen enbehandeling behandeling vinden

Gedifferentieerdaanbod aanbod Gedifferentieerd Éénjongere, jongere,één éénplan, plan,één éénperspectief: perspectief: Één datisishet hetuitgangspunt uitgangspuntvan vanSJSJ. SJSJ. dat Voorelke elkejongere jongereisiser ereen eenspecifi specifieke eke Voor behandelingdie dieaansluit aansluitbij bijhet hetniveau niveau behandeling ende deinteresse interessevan vande dejongere. jongere.Eigen Eigen en verantwoordelijkheiden eneigen eigenkracht kracht verantwoordelijkheid staancentraal. centraal.Het Hetbehandelplan behandelplanbevat bevat staan allezorg zorgen enhulp hulpdie diewe weaanbieden aanbieden alle omhem hemof ofhaar haarte tehelpen. helpen.Een Eennauwe nauwe om samenwerkingmet metonze onzeketenpartners, ketenpartners, samenwerking opdrachtgeversen enandere andereorganisaties organisaties opdrachtgevers binnende dejeugdzorg jeugdzorgisiscruciaal cruciaalom omdit dit binnen doelte tebereiken. bereiken. doel

openfase faseom omvervolgens vervolgenshet hettraject trajectte te open eindigenmet meteen eenterugkeer terugkeerin inde deeigen eigen eindigen omgevingtijdens tijdensde deambulante ambulantefase. fase. omgeving SJSJbeschikt beschiktover overaparte apartegroepen groepenvoor voor SJSJ jongensen enmeisjes, meisjes,gemengde gemengdegroepen groepen jongens engezinshuizen. gezinshuizen. en

geld

ge

HetKeerpunt Keerpunt Het valtnu nuen enin inde de valt toekomstonder onder toekomst beleidsverantwoordelijkheid beleidsverantwoordelijkheid vanhet hetMinisterie Ministerievan van van Veiligheid&&Justitie. Justitie. Veiligheid

samenmet metde deouders oudersof ofopvoeders opvoeders samen vande dejongeren. jongeren.Dit Ditdoet doetSJSJ SJSJdoor door van hetaanbieden aanbiedenvan vangedragstherapieën, gedragstherapieën, het passendonderwijs, onderwijs,dagbesteding, dagbesteding,stagestagepassend enarbeidstoeleiding. arbeidstoeleiding.Onze Onzeinstelling instelling en biedttevens tevensnazorg nazorgaan aande dejongeren jongerenen en biedt hetgezin. gezin. het

Kinderen en

SIS

Icarus Icarus (nuonder onderde de (nu beleidsverantwoordelijkheid beleidsverantwoordelijkheid vanhet hetMinisterie Ministerievan van van VWS)valt valtna nade detransitie transitie VWS) per11januari januari2015 2015onder onderde de per beleidsverantwoordelijkheid beleidsverantwoordelijkheid vande degemeenten. gemeenten. van

Geïntegreerdonderwijsdagprogramma onderwijsdagprogramma Geïntegreerd Wewerken werkentoe toenaar naareen eentoekomstplan, toekomstplan, We waarbijonderwijs onderwijsen enbehandeling behandeling waarbij eenintegraal integraalonderdeel onderdeelvormen. vormen.Over Over een hetaspect aspect‘school’ ‘school’maken makenouders oudersof of het verzorgerszich zichvaak vaakveel veelzorgen. zorgen.Wij Wij verzorgers gevenonderwijs, onderwijs,naast naastde debehandeling, behandeling, geven eenprominente prominenteplek. plek.De Deschool schoolop op een hetterrein terreinvan vanSJSJ, SJSJ,de deSOVSO SOVSO het schoolSt. St.Jozef, Jozef,isiseen eeninstelling instellingdie die school gespecialiseerdisisin inhet hetwerken werkenmet met gespecialiseerd onzejongeren. jongeren. onze Onderwijsen enbehandeling behandelinglopen lopenin in Onderwijs elkaarover, over,het hetéén éénkan kanniet nietzonder zonderhet het elkaar ander.Iedere Iederejongere jongeredie diein inIcarus Icarusof ofHet Het ander. Keerpuntverblijft, verblijft,volgt volgtautomatisch automatischhet het Keerpunt geïntegreerd(onderwijs)dagprogramma (onderwijs)dagprogramma geïntegreerd datvan van88uur uur’s’sochtends ochtendstot tot88uur uur’s’s dat avondsduurt. duurt.Onze Onzejongeren jongerenhebben hebben avonds vaakeen eenandere anderebenadering benaderingnodig nodig vaak danin ineen eenreguliere reguliereschool. school.Daarom Daarom dan wordtles lesgegeven gegevenin inkleine kleinegroepjes. groepjes. wordt Deleerkrachten leerkrachtenvan vande deschool schoolgeven geven De internles lesen ende delesstof lesstofwordt wordtbewust bewust intern afgewisseldin intheorie theorieen enpraktijk. praktijk. afgewisseld Zostreven strevenwe wenaar naarhet hetbeste bestevoor vooriedere iedere Zo jongere! jongere!

bu

StichtingJeugdzorg JeugdzorgSint SintJoseph Joseph(SJSJ) (SJSJ) Stichting deoverkoepelende overkoepelendeorganisatie organisatie isisde vanjeugdzorgPlus-instelling jeugdzorgPlus-instellingIcarus Icarus van enjustitiële justitiëlejeugdzorginstelling jeugdzorginstellingHet Het en Keerpunt.Bij Bijbeide beideinstellingen instellingenworden worden Keerpunt. jongerenbehandeld behandelddie diedoor doorde de jongeren rechteruit uithuis huiszijn zijngeplaatst geplaatstvanwege vanwege rechter ernstigegedrags-, gedrags-,ontwikkelingsontwikkelingsernstige enopvoedingsproblemen opvoedingsproblemenof ofdie die en veroordeeldzijn zijnvoor voorof ofverdacht verdacht veroordeeld wordenvan vaneen eenstrafrechtelijk strafrechtelijkfeit. feit. worden

GO-E12R

BABYZAKEN

N

SJSJ investeert investeert in in de de leefbaarheid leefbaarheid van van de de maatschappij maatschappij SJSJ

E13

TE

Infotorial Infotorial

GLOBALE KOS

Vrijdag25 25april april2014 2014Limburg Limburg••HE-E12 HE-E12 E12 Vrijdag E12

Kindgebonden budget

Dit is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen en het aantal dagen dat de kinderen naar de dagopvang of (bij 4 jaar en ouder) naar de OP WELKE buitenschoolse GEBIEDEN opvang gaan.

DRAAGT DE OVERHEID BIJ?

Alleenstaande ouderkorting

Ouderschapsverlofkorting

Dit is het aantal uren ouderschapsverlof dat je opneemt, x 4,29 euro.


Vrijdag 25 april 2014

extra

www.limburger.nl

E15

Op zoek naar je P SPORTEN, MUZIEK, FEESTJES EN EEN BEZOEK AAN OMA. KINDEREN VAN NU HEBBEN HET BEHOORLIJK DRUK. ZEKER ALS JE, ZOALS DE ELFJARIGE PIEKE BOUMAN UIT MAASTRICHT, OOK NOG EEN TALENTVOLLE TENNISSER BENT. Tekst Monique Evers Foto (groot) Bas Quaedvlieg

WAT DOE JE ALS JE KIND EEN GROOT TALENT BLIJKT TE HEBBEN VOOR MUZIEK OF SPORT? EEN GESPREK MET CASPER BOUMAN, DE VADER VAN HET MAASTRICHTSE TENNISTALENT PIEKE.

NDAG ivé les MA A ur p r

a et pap m n e ss Tenni rk maken! e H uisw G DA

ER eek DOND B u y u ady s! m tie Re 16. 30 nis Acade g ndart i a t t e p Ten 0 c om y ainin r 0 t . s 7 p 1 e b gro in Am 17. 00 s! DAG ie apa of ymta JDAG w p I g e DINS t R e e L V d a en . en m aan nniss a in de hal Denk en met pap t e T e op mam Hardl ra ine n op h e gar age t d of AG cuit in voor de TERD ssen r i A c Z t r spo tenni broek it tard an L ewie, S 0 r 3 . a 9 a v n g ens 16.00 nistra inin et mama in Ho naar oma, m ten ddags ten! s dan ng in i i n m n s ’ e e i ik t rieten p train f o o l r uu 18.00 nsb roek AG ZO ND : H oe ove n. h g d a n i d E r G hele ooi in NSDA 30 uu . n r 2 e 1 o WOE t uit om es op school len met Me l Voetba v eldje het

HEBBEN DE KINDEREN VAN NU HET ECHT ZOVEEL DRUKKER DAN WIJ VROEGER? EN ZO JA, IS DAT DAN ERG? PSYCHOLOOG MAUD SIMONS: HET IS GOED OM TE ONTDEKKEN WAAR JE GOED IN BENT.

ieke heeft het best druk. Bijna elke dag staat hij op de tennisbaan. Voor een groepstraining, een privéles bij de Dullens Tennis Academy of een oefenpotje met zijn moeder Henriëtte Knols, die ooit Limburgs kampioen was. Dan heeft Pieke ook nog eens per week een looptraining en in het weekend is het vaak een hele dag spelen in de competitie. Dat kan zomaar ergens in Noord-Limburg of Brabant zijn. En dan is er nog de mindset-training. Daar leert Pieke bijvoorbeeld hoe hij met tegenslagen om moet gaan. „Dat je met vriendelijke ogen de baan op moet gaan en niet met je racket moet smijten en zo.” Is hij vrij, dan speelt hij met zijn vrienden een partijtje voetbal of gaat hij met zijn vader Casper en broertje Lewie (7), ook een tennis-

H

et is wel zo dat Pieke veel tennist en traint maar het is beslist niet zo dat zijn ouders een soort Roger Federer van hem willen maken, zegt vader Casper Bouman. Wat Pieke en ook zijn broertje Lewie doen, willen ze echt helemaal zelf. „Het is gewoon prachtig om te zien dat ze allebei talent hebben. Dat zie je aan hun techniek, het balgevoel. Vooral mijn vrouw Henriëtte Knols, ooit zelf Limburgs kampioen tennis, kan daar natuurlijk erg van genieten. Ze ziet hetzelfde talent bij haar kinderen”, zegt vader Casper. Zijn vrouw zoekt daarom ook altijd de toernooien uit die geschikt zijn voor hun zoons. „Maar we vragen altijd aan de jongens zelf of ze ook mee willen doen. We hebben nog nooit ‘nee’ gehoord.”

H

et nut van al die clubjes is dat kinderen sociaal bezig zijn. Dat ze samen leren plezier maken, leren winnen en verliezen. En ze ontdekken ook waar ze goed in zijn. Dat geeft zelfvertrouwen. Uiteindelijk word je daar een beter en gelukkiger mens van. Maud Simons, ontwikkelingspsycholoog bij het Venlose Talenti a Casa, een praktijk rondom ontwikkeling en opvoeding, ziet veel voordelen. Ouders zeggen haar wel eens: we hoeven toch niet van elk kind een talent te maken. „Klopt, kinderen hoeven van mij ook echt niet allemaal topsport te bedrijven. Maar er zijn wel een heleboel verstopte talenten. Het is fijn als een kind ontdekt dat het een doorzetter is, of iemand is die het fijn vindt om anderen te helpen of graag wil weten hoe dingen in elkaar zitten. Dat zijn ook talenten. Heel waardevolle talenten. Daar heb je echt wat aan in je ver-

talent

talent, hardlopen of fietsen. Druk? Ach, valt wel mee, vindt Pieke zelf. Hij heeft echt nog wel tijd om z’n huiswerk te maken, mist zelden een feestje van een vriend en bezoekt elke week trouw z’n oma. Pieke schat zo in dat hij bij de vier of vijf beste tennisspelers van Limburg in zijn leeftijdscategorie hoort. „Ach, ik weet niet beter, ik speel al mijn hele leven tennis.” Tot twee jaar geleden zat Pieke ook nog op voetbal, maar dat was niet meer te combineren met tennis. Pieke koos voor tennis, omdat hij daar nu eenmaal beter in is. „Ik wil ook altijd de beste zijn en bij voetbal heb je heel veel talenten.” Zijn voetbalvrienden waren wel verbaasd dat Pieke stopte. Nu bellen ze, op weg naar het trapveldje, altijd even bij hem aan. Gaat-ie vaak toch nog even mee om met

hen een balletje te trappen. Wat doet een elfjarig tennistalentje eigenlijk als hij vakantie heeft? Dan speelt hij meestal wel ergens een toernooitje. In de zomer heeft het gezin Bouman in Italië een huisje naast een park met, jawel, een tennisbaan. Eigenlijk gaan de tennisrackets altijd mee. Vorig jaar bezocht Pieke in Arizona een universiteit waar je met een tennisbeurs naar toe zou kunnen. Kan hij lekker over dromen. Over ruim een jaar gaat Pieke naar de middelbare school. Of dat te combineren is met zijn sport? „Geen idee, maar ik wil wel blijven tennissen.” Een soort Thiemo de Bakker worden. Pieke vindt al dat tennissen helemaal niet zwaar. Als zijn ouders hem vragen hoe de training was, krijgen ze steevast hetzelfde antwoord. „Super.”

Dus rijden Bouman en zijn vrouw met de jongens de hele provincie door. Naar wedstrijden, trainingen en toernooien. Op zaterdagmiddag naar een training in Hoensbroek, op maandagmiddag naar de tennisacademy in Beek en in het weekend naar Noord-Limburg of Brabant. Vanwege het vele reizen overweegt Casper zijn benzineauto in te ruilen voor een diesel. Bij wedstrijden blijven ze altijd kijken, en nee, ze leveren geen commentaar. Het is ook geen opgave, ze vinden het vooral leuk. Heeft een van de jongens privéles, dan spelen ze zelf een potje met de ander. Casper: „We kunnen nu nog van ze winnen”. Komen ze nog wel toe aan eigen leven? „Ja hoor, ik ga graag hardlopen of fietsen. Maar de jongens zeggen steeds vaker: oh pap mogen we

mee? Op zondagochtend gaan we vaak met z’n vieren naar de tennisbaan. Dan ga ik tennissen met vrienden en Henriëtte speelt dan tegen een vriendin. De jongens moeten zich dan maar even vermaken bij de kinderopvang. Vinden ze trouwens niet altijd even leuk.” Of hun kinderen ook echt proftennissers zullen worden, weten ze niet. „Het blijft natuurlijk een dure sport. Straks moet je naar Zwitserland of Frankrijk voor een toernooitje en bestaat de kans dat je er in de eerste ronde al uitvliegt.” Casper is blij dat de jongens talent hebben, ergens goed in zijn. Waar ze later ook terechtkomen, ze zullen overal een balletje kunnen slaan. „Wat dat betreft is het een hele sociale sport.” Welke kant Pieke ook opgaat, Casper zal zijn zoon altijd steunen. „Al had Pieke voor ballet gekozen.”

dere leven”, zegt Simons. Dus vindt ze het prima dat ouders hun kinderen stimuleren om bij verenigingen te gaan. „Ga maar kijken, probeer het maar”, zegt ze. Loop je niet het risico dat het allemaal te druk wordt voor een kind? „Als de druk in het gezin groot wordt en ouders alleen nog maar bezig zijn met halen, brengen en plannen, dan kan het zijn dat ze hun kinderen uit het oog verliezen.” Dus moet een gezellig gesprekje op de bank of een potje tennis op straat vooral blijven, zegt ze. „Clubjes moeten geen vervanger worden van gezinsondernemingen.” Ouders twijfelen vaak zoveel. „Waarom? Ze kijken te veel naar anderen. Niet doen. Kijk naar je kind en luister goed. Je ziet vanzelf of het goed gaat met je kind: als het ’s morgens met een gezonde blos opstaat en zin in een nieuwe dag heeft en vrolijk is. En dan mag het best een keer boos zijn, maar dat

moet wel weer zo over zijn.” Basisschoolkinderen willen vooral samen spelen, bij een sportclub of gewoon op straat. Pas in de pubertijd veranderen de vriendschappen, zegt Simons. Dan telt: wat heb ik aan jou? Kan ik bijvoorbeeld goed met je praten? Dan zie je ook vaak dat kinderen van clubjes afgaan. Dat is helemaal niet erg. Die hebben hun functie dan gehad. Ze zijn nooit voor niks geweest. Maar er is ook helemaal niks mis met af en toe een middagje op de bank hangen, zegt ze. „Een kind hoeft van mij echt niet meteen uit school op het plein of in het bos te gaan spelen. Niks doen, een uurtje televisie kijken, even bijkomen van school, dat is prima. Vaak zie je dat kinderen dan vanzelf weer iets gaan doen.”

opgroe:en

GO-E14R GO-E14R


Vrijdag 25 april 2014

extra

Vrijdag 25 25 april april 2014 2014 Limburg Limburg •• HE-E16 HE-E16 E16 Vrijdag E16 Infotorial Infotorial

Veilig kunnen opgroeien

Het gezin, gezin, de de familie familie en en andere andere mensen mensen Het die belangrijk belangrijk zijn zijn in in het het leven leven van van een een die kind, staan staan bij bij XONAR XONAR centraal. centraal. Wij Wij kind, doen er er alles alles aan aan om om thuis, thuis, in in de de eigen eigen doen omgeving te te helpen. helpen. Aanvullend Aanvullend kan kan het het omgeving nodig zijn zijn om om in in een een andere andere omgeving, omgeving, nodig individueel of of in in groepsverband, groepsverband, te te individueel werken aan aan het het verbeteren verbeteren van van het het werken ontwikkelingsperspectief van van het het gezin gezin ontwikkelingsperspectief en het het kind. kind. en

E17

Kinderdagverblijf De De Bereboot Bereboot Hoensbroek: Hoensbroek: Kinderdagverblijf

Veilig kunnen kunnen opgroeien, opgroeien, in in verbinding verbinding met met waar waar je je vandaan vandaan komt komt én én met met een een Veilig goede toekomst toekomst in in het het vooruitzicht. vooruitzicht. Daar Daar zet zet XONAR XONAR zich zich volop volop voor voor in. in. goede “Het komt komt goed goed met met m’n m’n zoon zoon “Het of dochter, dochter, ik ik geloof geloof er er weer weer in!” in!” of Dat gevoel gevoel van van opluchting opluchting is is de de Dat drijfveer van van de de ruim ruim 600 600 ervaren ervaren en en drijfveer deskundige XONAR XONAR medewerkers medewerkers deskundige die met met passie passie hun hun dagelijks dagelijks werk werk die uitvoeren. Of Of het het nu nu gaat gaat om om kinderen kinderen uitvoeren. en jongeren jongeren met met autisme, autisme, problemen problemen en als (v)echtscheidingen, (v)echtscheidingen, achter achter lopen lopen als op leeftijdsgenoten, leeftijdsgenoten, ongezond ongezond leven leven op of moeilijk moeilijk communiceren, communiceren, ouders ouders of die opvoeden opvoeden lastig lastig vinden vinden of of die gezinnen waar waar het het echt echt uit uit de de hand hand gezinnen dreigt te te lopen. lopen. XONAR XONAR helpt helpt direct: direct: dreigt gezamenlijkheid en en het het benutten benutten van van gezamenlijkheid de eigen eigen mogelijkheden mogelijkheden van van het het gezin gezin de staan hierbij hierbij voorop. voorop. staan

www.limburger.nl

In het

BEREGOED! BEREGOED!

AANPAK SCHOLEN KINDERMISHANDELING

Meer weten weten over over ons ons kinderdagverblijf? kinderdagverblijf? Meer Kijk op op onze onze site: site: www.kdvdebereboot.nl www.kdvdebereboot.nl Kijk Dat gebeurt gebeurt overdag overdag of of na na schooltijd schooltijd Dat op een een locatie locatie van van XONAR. XONAR. Mocht Mocht de de op veiligheid thuis thuis in in het het geding geding zijn, zijn, dan dan veiligheid kan pleegzorg, pleegzorg, een een gezinshuis gezinshuis of of een een kan behandelgroep van van XONAR XONAR de de vaak vaak behandelgroep moeilijke, maar maar ook ook belangrijke belangrijke stap stap moeilijke, zijn om om de de toekomst toekomst weer weer hoopvol hoopvol zijn tegemoet te te kunnen kunnen zien. zien. tegemoet

COACH VOOR KIND EN GEZIN

Vrouwen en en kinderen kinderen die die thuis thuis niet niet Vrouwen veilig zijn, zijn, kunnen kunnen bij bij XONAR XONAR op op eigen eigen veilig kracht een een nieuwe nieuwe start start maken. maken. Ook Ook kracht kinderen die die zonder zonder ouders ouders vanuit vanuit kinderen het buitenland buitenland in in Nederland Nederland terecht terecht het zijn gekomen, gekomen, bieden bieden we we opvang opvang en en zijn begeleiding. begeleiding.

Coach voor voor Kind Kind en en Gezin Gezin isis een een opvoedkundig opvoedkundig adviesbureau adviesbureau en en biedt biedt begeleiding begeleiding Coach aan ouders en kinderen, daar waar problemen worden ervaren in de thuissituatie aan ouders en kinderen, daar waar problemen worden ervaren in de thuissituatie of in in de de schoolsituatie. schoolsituatie. Een Een diagnose diagnose wordt wordt tot tot stand stand gebracht gebracht vanuit vanuit systemisch systemisch of perspectief; gezinssituatie, leefsysteem, schoolsituatie en de ontwikkelingsstatus perspectief; gezinssituatie, leefsysteem, schoolsituatie en de ontwikkelingsstatus worden in in kaart kaart gebracht. gebracht. Vanuit Vanuit de de diagnose, diagnose, wordt wordt een een voorstel voorstel tot tot interventie(s) interventie(s) worden gedaan; die zowel bij kind,ouders, als school ingezet kunnen worden. gedaan; die zowel bij kind,ouders, als school ingezet kunnen worden. Hiernaast worden worden workshops, workshops, cursussen cursussen en en trainingsdagen trainingsdagen aangeboden aangeboden met met Hiernaast betrekking tot opvoeden en opgroeien in het algemeen: voor aanstaande ouders betrekking tot opvoeden en opgroeien in het algemeen: voor aanstaande ouders en ouders met kinderen van 0-4 jaar, voor ouders met kinderen in de leeftijd 12 en ouders met kinderen van 0-4 jaar, voor ouders met kinderen in de leeftijd 44 -- 12 jaar, 12-20 jaar, voor gescheiden opvoeden en opvoeden in een samengesteld gezin. jaar, 12-20 jaar, voor gescheiden opvoeden en opvoeden in een samengesteld gezin.

Severenstraat 16 16 Severenstraat 6225 AR Maastricht 6225 AR Maastricht T: 043-6045555 043-6045555 T: I: www.xonar.nl I: www.xonar.nl E: info@xonar.nl info@xonar.nl E:

HE-E16R

kort

SEKSUALITEIT IS LASTIG

Kinderen willen graag ouder lijken. Het is soms een manier om te voorkomen dat ze gepest worden. Ook vinden vooral meisjes het moeilijk om om te gaan met alledaags seksisme. Ze praten onderling veel over hoe ze erbij moeten horen en tegelijkertijd zichzelf moeten zijn. Ze voelen zich vaak geïntimideerd als ze bijvoorbeeld op het schoolplein gedwongen worden iemand een kusje te geven of als ze uitgescholden worden. Dit blijkt allemaal uit een onlangs gepubliceerd Brits onderzoek van Emma Renold. Ze interviewde 125 kinderen tussen de 10 en 12 jaar over seksualisering en de seksuele cultuur. Ze onderzocht waar kinde-

Inmiddels weten 20.000 van de 100.000 leerkrachten in het basisonderwijs hoe je kindermishandeling herkent. Deze groep heeft hiervoor een online scholing gevolgd. Ze herkent signalen en weet hoe dan te handelen. In Nederland werden in 2011 118.000 kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd, aldus de Augeo Foundation. Doelenorganisatie Augeo en Jongeren Taskforce Kindermishandeling hebben een grote campagne gehouden die basisscholen ondersteunt in de aanpak van kindermishandeling. De leraren hebben onder andere handvatten gekregen om op een rustige manier deze zorgen met de ouders van het kind te bespreken. Mariëlle Dekker, directeur van Augeo en initiatiefnemer van de Jongeren Taskforce Kindermishandeling, zegt dat leraren die volgens de Wet Meldcode werken en geschoold zijn, eerder in actie komen wanneer zij zich zorgen maken over een kind. „Juist als onderwijsprofessional heb je een essentiële rol.”

ren over praten. Wat de belangrijke issues zijn. Veel meisjes hebben bijvoorbeeld het gevoel dat hun lichaam constant wordt beoordeeld. De onderzoekster vindt het opmerkelijk dat kinderen heel goed weten hoe ze om moeten gaan met seksuele intimidatie online (ze weten bijvoorbeeld dat je kunt blocken), maar dat ze veel minder goed om kunnen gaan met intimidatie van een jongen of meisje waar ze verkering mee hebben. Ze zeggen dat ze vaak niet met volwassenen hierover kunnen praten. Dat houdt wellicht verband met de angst van volwassenen. Ze vinden seksualiteit een lastig onderwerp.

TEL JE GELD Omgaan met geld kun je al jong leren, heeft Annelou van Noort bedacht. Ze maakte een soort invulboek, met feiten over muntgeld en bankbiljetten, invulschema’s, weetjes, administratiebladen, sommenpapier, verlanglijstjes, zakgeldcontracten en nog veel meer. Je kunt je eigen geld ontwerpen en checken of je misschien een vals briefje van 10 euro hebt. Voor alle kinderen die het leuk vinden om geld te sparen voor iets moois dat ze willen kopen of een eigen geldadministratie willen bijhouden. Over het boek Tel je geld, het zakgeldboek voor kinderen, kun je alles vinden op www.teljegeld.nl

www.coachvoorkindengezin.nl en en www.coachvoorkindengezin.wordpress.com www.coachvoorkindengezin.wordpress.com www.coachvoorkindengezin.nl Drs. Angela Peeters Wissengrachtweg 23 Hulsberg. Hulsberg. Tel: Tel: 0624412450 0624412450 Drs. Angela Peeters Wissengrachtweg 23 Infotorial Infotorial

Bieb voert strijd tegen taalachterstand De laaggeletterdheid laaggeletterdheid in in Nederland Nederland De neemt alsmaar alsmaar toe. toe. Project Project ‘De ‘De BiblioBiblioneemt theek op op school’ school’ wil wil dit dit voorkomen voorkomen door door theek het lezen lezen onder onder kinderen kinderen te te stimuleren. stimuleren. het ,,We willen willen niet niet alleen alleen maar maar biebje biebje ,,We spelen, we we willen willen dat dat kinderen kinderen weer weer spelen, plezier krijgen krijgen in in lezen.’’ lezen.’’ plezier

,,De bibliotheken bibliotheken zullen zullen wel wel een een andere andere ,,De functie krijgen krijgen zodra zodra het het papieren papieren boek boek functie verdwijnt. Daarom Daarom richten richten we we ons ons met met verdwijnt. dit project project ook ook al al veel veel op op de de technologie. technologie. dit Dat is is wel wel lastig, lastig, want want nog nog maar maar weinig weinig Dat kinderboeken zijn zijn beschikbaar beschikbaar op op de de kinderboeken e-reader.’’ e-reader.’’

Diep onder onder de de dekens dekens met met in in je je handen handen Diep een zaklampje zaklampje en en een een uitgave uitgave van van Jip Jip en en een Janneke, Moffel Moffel en en Piertje Piertje of of Kippenvel: Kippenvel: Janneke, dagelijkse kost? kost? Voor Voor de de meeste meeste kinderen kinderen dagelijkse is leesplezier leesplezier al al lang lang niet niet meer meer zo zo vanvanis zelfsprekend. Liever Liever checken checken ze ze voor voor het het zelfsprekend. slapen gaan gaan nog nog even even de de berichtjes berichtjes op op slapen hun telefoon telefoon of of tablet. tablet. Dit Dit heeft heeft als als resulresulhun taat dat dat 1,5 1,5 miljoen miljoen Nederlanders Nederlanders laaglaagtaat geletterd zijn. zijn. Het Het project project ‘De ‘De Bibliotheek Bibliotheek geletterd op school’ school’ wil wil dit dit probleem probleem tegengaan. tegengaan. op In samenwerking samenwerking met met de de provincie provincie en en de de In gemeentes willen willen Limburgse Limburgse bibliothebibliothegemeentes ken dat dat kinderen kinderen weer weer plezier plezier krijgen krijgen in in ken lezen. lezen. Angelien Stolk Stolk van van De De Bibliotheek Bibliotheek Maas Maas Angelien en Peel: Peel: ,,‘De ,,‘De Bibliotheek Bibliotheek op op school’ school’ is is en een landelijk landelijk initiatief initiatief dat dat het het Ministerie Ministerie een van Onderwijs Onderwijs in in 2008 2008 al al introduceerde. introduceerde. van Niet veel veel later later was was het het geld geld op. op. Gelukkig Gelukkig Niet besloot de de provincie provincie om om het het project project hier hier besloot in Limburg Limburg te te financieren. financieren. Ons Ons doel doel is is in kinderen te te stimuleren stimuleren om om meer meer te te lezen, lezen, kinderen op school school en en thuis.’’ thuis.’’ Met Met een een gewone gewone op bieb bereik bereik je je volgens volgens Stolk Stolk alleen alleen de de bieb ‘biebgangers’. ,,Met ,,Met dit dit initiatief initiatief willen willen ‘biebgangers’. we juist juist kinderen kinderen bereiken bereiken die die normaal normaal we nooit bij bij de de bieb bieb komen.’’ komen.’’ nooit Inmiddels zijn zijn al al ruim ruim honderdzestig honderdzestig Inmiddels Limburgse scholen scholen eigenaar eigenaar van van zo’n zo’n Limburgse eigen bieb. bieb. eigen

Volgens jeugdbibliothecaris jeugdbibliothecaris Stolk Stolk is is het het Volgens belangrijk dat dat de de kinderen kinderen niet niet alleen alleen op op belangrijk school, maar maar ook ook thuis thuis lezen. lezen. Forceren Forceren school, helpt daar daar niet niet bij, bij, kinderen kinderen moeten moeten er er helpt plezier in in krijgen. krijgen. ,,Het ,,Het stimuleren stimuleren van van plezier lezen is is naast naast de de taak taak van van bibliotheken bibliotheken lezen en scholen, scholen, ook ook die die van van ouders. ouders. Maar Maar en omdat het het aantal aantal mensen mensen dat dat met met plezier plezier omdat een boek boek leest leest de de afgelopen afgelopen jaren jaren erg erg is is een afgenomen, blijkt blijkt dit dit lastig. lastig. afgenomen, Ouders die die geen geen plezier plezier beleven beleven aan aan Ouders lezen, zullen zullen hun hun kinderen kinderen ook ook minder minder lezen, snel voorlezen; voorlezen; een een sneeuwbaleffect sneeuwbaleffect snel waarvoor we we moeten moeten waken.’’ waken.’’ waarvoor

SPELENDERWIJS LEREN REKENEN Kinderen leren sneller en beter rekenen als de traditionele lessen op school ondersteund worden door online rekenspelletjes. Kinderen uit groep 4 en 5 leren meer vaardigheden en vergroten hun inzicht in vermenigvuldigen en delen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Voor het promotieonderzoek van Marjoke Bakker werd een speciaal rekenprogramma ontwikkeld, gebaseerd op bestaande spellen van het rekenweb van de universiteit. Vol-

gens Bakker blijkt de meest effectieve methode kinderen thuis online rekenspellen te laten doen en deze de volgende dag in de klas te bespreken. Ook oefenen de kinderen op deze manier meer en kunnen ze vrij experimenteren met de diverse rekenspellen. Het onderzoeksproject is onderdeel van het programma Onderwijs Beter van het ministerie van OCW dat innovatie stimuleert. Het programma is inmiddels gratis, online verkrijgbaar.

Infotorial

Isa is in goede handen bij MIK Kinderopvang MIK Kinderopvang draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind

Wilt u u meer meer informatie informatie over over de de Wilt bibliotheek op op school, school, neem neem dan dan bibliotheek contact op op met met de de lokale lokale vestiging vestiging contact van de de bibliotheek. bibliotheek. van De eersten eersten werden werden al al in in 2012 2012 ingericht, ingericht, De maar ook ook voor voor komend komend jaar jaar staan staan er er maar nog ruim ruim twintig twintig in in het het verschiet. verschiet. ,,De ,,De nog ruimtes variëren; variëren; soms soms is is de de bieb bieb maar maar ruimtes acht vierkante vierkante meter meter groot, groot, de de andere andere acht keer wordt wordt er er een een heel heel lokaal lokaal in in beslag beslag keer genomen. In In de de boekenkasten boekenkasten staan staan zozogenomen. wel strips strips als als kinderliteratuur’’, kinderliteratuur’’, glimlacht glimlacht wel Stolk. Stolk.

,,Alle kleine kleine beetjes beetjes helpen. helpen. Onderzoek Onderzoek ,,Alle heeft uitgewezen uitgewezen dat dat met met vijftien vijftien minuminuheeft ten lezen lezen per per dag, dag, je je woordenschat woordenschat al al ten met duizend duizend woorden woorden per per jaar jaar groeit.’’ groeit.’’ met Het project project is is gedurfd, gedurfd, als als je je kijkt kijkt naar naar Het het aantal aantal bibliotheken bibliotheken dat dat de de deuren deuren het noodgedwongen moet moet sluiten. sluiten. DesonDesonnoodgedwongen danks denkt denkt Stolk Stolk dat dat de de bieb bieb nog nog een een danks toekomst heeft. heeft. toekomst

door een veelzijdig en uitdagend aanbod van opvang en activiteiten. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvang wordt verzorgd door gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers binnen de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang locaties en bij de gastouders in Maastricht, de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland. Samen met MIK is het mogelijk om zorg en werk op een persoonlijke manier en met een goed gevoel te combineren.

Bewuste keuze voor kinderdagverblijf Na de geboorte van hun dochter Isa (2,5 jaar) was het voor Luc Weijmans en zijn vrouw Andrea meteen duidelijk dat ze voor opvang bij een kinderdagverblijf van MIK zouden kiezen. “Isa gaat 2 dagen in de week naar MIK kinderdagverblijf de Flex in Maastricht en 2 dagen naar opa en oma. We hebben bewust gekozen voor een kinderdagverblijf van MIK Kinderopvang. MIK is een grote organisatie, alles is goed geregeld en is vastgelegd in een pedagogisch beleid. Ze hebben er goed over nagedacht en alle medewerkers werken op dezelfde manier. Dat geeft ons de zekerheid dat Isa in goede handen is.

De Pedagogisch Medewerkers houden haar ontwikkeling goed in de gaten en geven ons regelmatig een terugkoppeling. Het is goed om te horen welke stappen ze maakt en hoe ze letterlijk ‘groeit’ in haar ontwikkeling. Ook als je vragen hebt, kun je altijd bij de medewerkers terecht. Dat is heel fijn. Het voelt echt als een ondersteuning bij de opvoeding van Isa”, aldus Luc Weijmans. Kijk voor het volledige interview met Luc Weijmans op www.mik-kinderopvang.nl/ laatste nieuws Meer informatie: www.mik-kinderopvang.nl T. 043 351 71 71

foto: Sandra Goumans

Meer mogelijkheden en minder kosten in 2014! - Kinderdagopvang al mogelijk vanaf € 0,73* per uur en Buitenschoolse Opvang vanaf € 0,97* per uur - Gastouderopvang voor flexibele en kleinschalige opvang - Mogelijkheid tot ruilen van dagen, niet gebruikte vakantiedagen inzetten voor een extra BSO-dag, of een reguliere opvangdag verlengen met een half uur (vanaf 07.30 tot 18.30 uur) - Opvang nodig? Geen probleem. Uw kind kan bij MIK terecht ook als u geen vaste klant bent! * nettokosten gebaseerd op belastbaar jaarinkomen van € 18.000, voor 1e kind, per uur (BSO obv BSO Compleet). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


HE-E18R • Vrijdag 25 april 2014 Limburg

E18 Vrijdag 25 april 2014 Limburg • HE-E18 Infotorial

Kinderopvang gaat dagelijks naar buiten

Onderzoek: Buitenspelen bevordert ontwikkeling Volgens onderzoek (New Policy Institute, 2002) bevordert buitenspelen de ontwikkeling van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. Een speelplek biedt kinderen een goede gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten, samen te spelen, samen te werken en compromissen te sluiten. Vooral voor jonge kinderen is bewezen dat buitenspelen een positieve invloed heeft op de hersenontwikkeling (Duer Evaluation Resources, 2003). In vergelijking met gestructureerde activiteiten of binnenshuis spelen, biedt buitenspelen kinderen meer mogelijkheden om motorische vaardigheden te ontwikkelen. Buiten is vaak meer ruimte. Ook leren kinderen in verschillende situaties (op verschillende toestellen en ondergronden, onder wisselende weersomstandigheden) tal van bewegingen te controleren en leren zij elementaire vaardigheden te verbeteren. Uit een enquête van onderzoeksbureau Newcom (2013) blijkt dat ouders buiten spelen erg belangrijk vinden. Maar liefst 48% van de ondervraagden gaf aan het belangrijk te vinden dat er meer aandacht aan buiten spelen en natuur activiteiten besteedt wordt bij de kinderopvang. Kinder Opvang Kerkrade gaat dagelijks met de kinderen naar buiten.

Met onze spruiten gaan wij in 2014 nog meer naar buiten!

Dit betekent dat er ook bij minder goed weer naar buiten wordt gegaan (slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding). Hierdoor kunnen kinderen aan den lijve ondervinden dat er verschillende weertypes zijn, verschillende seizoenen en wat dit met de natuur doet. Denk bijvoorbeeld aan vallende bladeren in de herfst , de groei van een bloem in de lente. Dat je van sneeuw ballen kunt maken of zelfs een sneeuwpop.

Professionele opvang voor kinderen van 0-12 jaar

Buitenspelen is niet alleen belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Maar is bovendien een belangrijke vorm van bewegen. Kinderen die veel buitenspelen zijn over het algemeen vaak actiever. Steeds meer kinderen en jongeren bewegen echter te weinig. Daarom heeft Kinder Opvang Kerkrade in 2014 het buiten spelen centraal gesteld. Dit houdt in dat nog meer het accent komt te liggen bij het buiten spelen dan voorheen. Met een gerichte planning per locatie biedt Kinder Opvang Kerkrade elk kind (van 0 tot 12 jaar) de mogelijkheid om op een plezierig, speelse manier, natuurlijk te ontwikkelen!

Akerstraat 149 - Kerkrade  045-542 66 88

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucie Vanhommerig manager Project & Productontwikkeling, tel: 045-542 66 88 of l.vanhommerig@kinderopvangkerkrade.nl

www.kinderopvangkerkrade.nl

Infotorial

Leren tijdens het spelen Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. Ze beschikken over een onvoorstelbare verbeeldingskracht. Al spelend ontdekken ze de wereld. Ze bewegen, ondernemen, leren, kijken, luisteren, vragen, overleggen, maken fouten en herstellen die fouten weer. Spelenderwijs wordt het leven begrijpelijk en overzichtelijk en al doende verwerken kinderen de vele indrukken die dagelijks op hen afkomen. PeuterspeelzaalWerk Heerlen (PWH) biedt in haar peuterspeelzalen de peuters de mogelijkheid om te spelen en te leren. PWH heeft in totaal 22 peuterspeelzalen in alle wijken van Heerlen en Hoensbroek, waarvan ongeveer 750 peuters gebruik maken. Directeur Jeff Wintgens: “Juist de steun en begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters helpen in de ontwikkeling van het kind. De leidsters zorgen voor een veilige omgeving en bieden extra ondersteuning waar dat nodig is. Door deze ondersteuning in de vorm van speciale programma’s en de nauwe samenwerking met de basisscholen kan de overgang naar de basisschool zonder problemen verlopen.” PeuterspeelzaalWerk Heerlen is een professionele organisatie voor peuterspeelzaalwerk. Aan de stichting is het HKZ-keurmerk toegekend, hét kwaliteitssysteem in Nederland voor zorg, welzijn, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In alle zalen is er veel aandacht voor de taalontwikkeling en voor de voorbereiding op de basisschool. Peuterspeelzalen

in Heerlen en Hoensbroek werken nauw samen met de basisscholen. Een groot aantal zalen werkt daarom met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met onder andere reken- en taalmethodes die ook in het basisonderwijs worden gebruikt, bereiden leidsters de peuters voor op de basisschool. Jeff Wintgens: “Dit verloopt spelenderwijs en de peuter leert in de peuterspeelzaal wat bij zijn leeftijdsontwikkeling past. Zijn er achterstan-

den bijvoorbeeld in de taalontwikkeling, dan zijn er hulpprogramma’s om aan die achterstand te werken en de overgang naar het basisonderwijs zo geruisloos te laten verlopen. De peuterspeelzaal is de beste voorbereiding op de basisschool.” Naast de wekelijkse leerzame en gezellige peuterspeelzaaluurtjes bieden de leidsters de peuters regelmatig speciale activiteiten.

Zo is er onder andere een kunstproject, een verkeers- en muziekactiviteit en het voorleesontbijt. PWH wil zich er voor inzetten om kunst en cultuur op een speelse manier onder de aandacht van peuters en hun ouders/verzorgers te brengen. Zo vond er in verschillende peuterspeelzalen het kunstproject plaats, waarin jonge kinderen aan de slag gingen met verschillende materialen. Ze tekenden, verfden en knutselden. Het project werd afgesloten met een tentoonstelling. In verschillende projecten werkt PWH samen met SCHUNCK* Bibliotheken Heerlen. Zoals het project ‘de boekenkist’. In iedere peuterspeelzaal staat een kist, die zo’n vier keer per jaar door SCHUNCK* Bibliotheken met nieuwe boeken wordt gevuld. Natuurlijk doen de ouders ook mee. Zij helpen bij activiteiten, maar kunnen ook zitting nemen in de Centrale Ouderraad van de organisatie. Verder biedt PWH de cursus VVE Thuis, een programma voor ouders en hun peuter met activiteiten en materialen waarmee ze thuis aan de slag gaan met activiteiten en die goed aansluiten bij het programma dat in de peuterspeelzaal wordt gehanteerd. Niet alleen vergroot het programma de ouderbetrokkenheid- en participatie, met VVE Thuis wordt ook de taal- en denkontwikkeling (met het accent op het vergroten van woordenschat) bevorderd. Meer informatie over PWH op www.peuterspeelzaalwerk.nl. Ook is de organisatie actief op Facebook, Twitter en LinkedIn.

E19


E20 Vrijdag 25 april 2014 Limburg • MH-E20

Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg Bij zorgen over de ontwikkeling en/of het gedrag bij kinderen van 0 tot 7 jaar.

De ontwikkeling van een kind verloopt niet altijd vanzelfsprekend en vaak niet volgens het boekje. Soms valt de ontwikkeling al vrij snel op na de geboorte. Bij een klein aantal kinderen beginnen zaken meer en meer op te vallen wanneer ze groter worden en allerlei dingen gaan leren. Er kunnen allerlei vragen en zorgen ontstaan bij ouders. Vragen zoals • Mijn jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat niet? • De peuterspeelzaal geeft aan dat ons kind meer één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat moeten we nu doen? • Mijn kind van drie jaar speelt niet, maar gooit met speelgoed. • Mijn zoon heeft bijna geen vriendjes. Is dat normaal?

U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u. Er zijn veel organisaties uit verschillende sectoren die allemaal ondersteuning kunnen bieden aan gezinnen met jonge kinderen. Maar juist bij Integrale Vroeghulp werken deze organisaties (zoals jeugdgezondheidzorg, kindergeneeskunde, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen om een zoektocht van ouders en kind te voorkomen. Die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp uniek en waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. MEE Zuid Limburg coördineert deze samenwerking in de 3 regio’s in Zuid Limburg. U kunt altijd rechtstreeks en kosteloos contact opnemen met de medewerkers van Integrale Vroeghulp in Zuid Limburg. Zij helpen u graag met uw vragen, snel en doeltreffend verder.

www.ivhzl.nl www.integralevroeghulpzuidlimburg.nl

Indien u meer informatie wenst, kunt u onze website raadplegen www.ivhzl.nl Op werkdagen kunt u bellen met telefoon: 088 010 22 22 en vragen naar de medewerkers van Integrale Vroeghulp.

Infotorial

Genoeg redenen om voor Talent te kiezen... De nadruk bij ons AWBZ erkend en HKZ gecertificeerd organisatie Zorgbureau Talent ligt op een respectvolle benadering en het benutten van mogelijkheden en hulpbronnen. Wij proberen de talenten die ieder kind al bezit vandaar dat we consequent over Talenten spreken - zo effectief mogelijk te benutten. Maar ook van de medewerkers worden hun Talenten optimaal benut. Talent bestaat zeven jaar en omvat inmiddels zeven locaties in de gemeente Eijsden-Margraten. Tevens heeft de organisatie 125 tevreden medewerkers en 30 gemotiveerde stagiaires van HBO- alsook MBO Zorg en Welzijn onder haar hoede. Zo’n 950 talenten vanuit de

regio maken gebruik van ons zorgproduct. Beste startende en innovatieve ondernemer in 2009 en 2010. Uniek is Restaurant Talentino in Margraten, een knus en authentiek restaurant waar (jong)volwassenen in het kader van dagbesteding bezoekers op Bourgondische en ambachtelijke wijze laten genieten van hun kooktalenten en Bekkerie te Bannet. In 2012 werd bekend dat de VVV Zuid-Limburg Talentino de zilveren plek heeft weten te veroveren voor de jaarlijkse Innovatieprijs. Jeugdzorg Talent wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Limburg. In maart 2014 was Zorgbureau Talent finalist MVO prijs Maastricht Heuvelland. Wij pretenderen al 7 jaar lang; geen wachtlijsten, geen 09.00-17.00 mentaliteit, kwaliteit, oplossingsgericht-/ systemisch werken, professionaliteit, klanttevredenheid, zorg op maat en per direct inzetbaar/ ziekte verzuim minder dan 2%.

Boekje van eigen deeg Dit boek is een unieke praktische handleiding met Tips en tops voor opvoeder en ouders uit de dagelijkse praktijk. Tevens wordt dit boek aanbevolen worden studieboek in zowel MBO en HBO alsook Post HBO onderwijs in de sector Zorg en Welzijn m.b.t Oplossingsgerichte Opvoedkunde met kinderen en jeugdigen. Tevens is dit boek de handleiding van de 1jarige oplossingsgerichte opvoedkunde opleiding in Nederland. Hierin staat een unieke methodiek uitgeschreven en in de praktijk weergegeven aan de hand van de schijf van vijf alsook de schaal van vijf. Vele hulpverleners en opvoeders kunnen gebruik maken van dit aangereikt recept waarin de schijf van 5 alsook schaal van 5 zeer belangrijke ingrediënten zijn in ons aangereikt vernieuwend recept! Een recept dat in de dagelijkse praktijk zich bewezen heeft in vele ‘gezinnen’ alsook hulpverlening en smaakt gegarandeerd naar meer...

Meer info: Klompenstraat 12 6251 NE Eckelrade T. 043 408 30 63

info@talentonline.nl www.talentonline.nl

Opgroeien PL, 25 april 2014  

Opgroeien is dé thema-special over Opgroeien, Opvoeding en Onderwijs. De 1e uitgave van deze special is verschenen op vrijdag 25 april 2014....