Borås International Sculpture Biennal

Page 1

SKULPTURBIENNAL 2012

2

3

BORÅS INTERNATIONELLA


2


Borüs international sculpture biennal 2012. 2 june – 16 september.

3


2012 In recent years the city of Borås has acquired the epithet “the Sculpture city” by numerous people. It is easy to understand why as you walk around the city center which is equipped with an unusually large number of sculptures by renowned artists. What one further note is that several of the sculptures stand out from rather than blend into the urban space and this certainly does not only apply to the largest works of art. The sculptures do not, so to speak, apologize for their existence; on the contrary, they stand where they stand in their own right. This does not obstruct that the given interactions between the artwork and its surroundings aren’t generated – with open spaces, the architecture, with the cars, with the flow of people, where a sculpture is placed. This interaction is probably the most exciting aspect of public art! Borås International Sculpture Biennale has its origins in the inauguration of Jim Dine’s famous Pinocchio sculpture in 2008. The Biennial is a festive reinforcement of the existing collection of sculpture in the city. The sites of the biennial sculptures are not permanent and allow for great liberty in the selection of placements and open up to experimentation. This year, two knowledgeable artists and exhibition producers got the task of compiling the Biennial, Ulf Kihlander and Martin Wickström – who together call themselves KIWI. The two producers have invited a number of nationally and internationally known sculptors who provide us with a broad swatch of contemporary expression.

4


It felt natural to concentrate this year’s biennial at the newly opened cultural center by the newly renovated PA Hall’s terrace, where Carl Fredrik Reuterswärds also recently inaugurated sculpture Var rädd om jorden (Take care of the earth) stands like an exclamation mark. This is now intermingled with a number of other sculptures that alter the terrace into a dynamic stage for sculpture. Several sculptures have been placed inside the culture center and at the Borås Modern Museum of Art there is an ongoing exhibition of sculptures by Alyson Shotz, whose sculpture Shape of Space is placed in the entrance of the culture center. In the nearby Gustav Adolf Church one find several of the biennial sculptures. Hereby we want to direct a warm thanks to the church for this collaboration! With this brochure we want to give an overview of where to find the sculptures and very briefly introduce the artists and artworks. I wish you a pleasant and exciting sculpture walk!

Pontus Hammarén Director, Borås konstmuseum

5


Sculpture walks Join a guided walk among the sculptures of Borås. The tour starts at the entrance of Kulturhuset and lasts for about 60 minutes. Dates: June 2nd – September 16th Tuesdays from 6 pm. Wednesdays from 3 pm. Saturdays from 2 pm. Admission Free. No booking is required. Dance walk ”656 meters in Borås”. Here is your chance to do something you’ve never done before. Make your way through Borås, following instructions from a cell phone or Mp3 player. Feel the atmosphere, see the structures and get inspiration from the people, architecture and sculptures. A unique experience has been created using the city’s sculptures as inspiration. We have created an experience based on music, rhythm and movement. So come along if you would like to explore both yourself and your surroundings. Start at Stadsparken, by the sculpture ”Mate Hunting” (see map p.96), press play and just follow the instructions. Previous experince from dancing is not needed – make your way through the city in your own style, by yourself or in a group. Approximately 30 minutes. About the Dance walk ”656 meters in Borås” is a dance walk, produced by choreographer Anna Asplind, specifically for Borås. The music is composed by Joel Alter.

6


Start 1. Choose your preferred audio guide option. 2. Get to the starting position at the sculpture ”Mate Hunting” in the City Park. 3. Press play and follow the instructions. Audio guide options 1. Borrow Mp3 players at Borås Tourist Office (available from June 2nd), get to the starting position, press play. 2. At the start position, call 0771-27 27 00. Enter code 1270. 3. Download the App - On spot story. Scroll to Borås Sculpture Festival and select the item ”656 m in Borås – a dance walk” in the guide list.” Mp3 players (max 10) can be collected at the Tourist Office at the start of the Biennial. Borås Art Museum and the Tourist Office will answer your questions regarding the dance walk. Don’t forget the headphones!

Contact Borås Tourist Office Phone: +46 (0)33-35 70 90 Address: Österlånggatan 1-3 Opening hours: Mon – Fri 10 am – 6 pm, Sat 10 am – 2 pm, Sun 10 am – 2 pm (July – Aug) Borås Art Museum Phone: +46 (0)33-35 35 05 Address: Kulturhuset, PA Halls Terass Opening hours: June – August Mon – Fri 11 am – 5 pm, Sat – Sun 11 am – 4 pm

7


10 12 14 16 26 42 56

12. Untitled, Bjarne Melgaard, 2011. 20. Kyss, Eva Marklund, 2006. 28. Hus 18, Lars-Åke Åberg, 2007. 30. Eva, Oskar Korsár, 2011. 34. Rådjur, Klara Kristalova, 2012.

28 30 44 46 58 60

68 66 70 72 80 82 84 86


18 20 22 24 32 34 38 40 54 48 50 52 64 62 38. Mann, Stephen Balkenhol, 1998.

76

80. Man With Hat, Donald Baechler, 2008.

84. ร versnรถad kyrka, Ernst Billgren, 2000.

78

88 90 92 94


The Shape of Space Alyson Shotz Född i USA Bor och verkar i New York, USA Alyson Shotz arbeten har en monumental karaktär och bottnar ofta i ett intresse för geologi och naturvetenskap. Hon använder sig av material som glas, optiska linser, pianosträngar och pärlor för att leka med perceptioner av rymd, volym och materialitet. The Shape of Space är placerad vid fönsterpartiet i Kulturhusets entré. Verket är sammanfogat av mycket tunna konvexa linser, fresnel-linser, som används i bland annat spegelreflexkameror. Alyson Shotz försöker skapa ett rum med fler än tre dimensioner. Beroende på synvinkel är linserna reflektiva alternativt transparenta vilket skapar en optisk synvilla – en förvrängning av betraktarens rumsuppfattning. Vill du veta mer om The Shape of Space? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1311.

The Shape of Space Works by Alyson Shotz are monumental, often originating in an interest in geology and science. She uses materials such as glass, optical lenses, piano strings and beads to play with perceptions of space, volume and materiality. The Shape of Space is located in the window section in the entrance hall of the Cultural Centre. The work is made up of many thin convex lenses, fresnel lenses, which are used in applications such as mirror reflex cameras. Alyson Shotz tries to create a space that has more than three dimensions. Depending on the viewing angle, the lenses are reflective or transparent, creating an optical illusion – a distortion of the viewer’s perception of space.

10Untitled Bjarne Melgaard Född 1967 i Sydney, Australien Bor och verkar i New York Det är ingen brist på sex, våld och nattsvart humor i Bjarne Melgaards desperat frenetiska teckningar och måleri. Han rör sig gärna över gränsen för det socialt accepterade och väcker frågor kring uteslutning, tro, passion, moral och normalitet. Meddelanden i textform återfinns ofta i hans verk, ibland som angrepp på den konstvärld som han är en uppburen men obekväm del av. Verket Untitled från 2011 är en meterhög skulptur som förefaller vara en närmast exakt gestaltning i brons av Svenska Akademiens Ordlistas definition av ordet fetisch: ”föremål som tros ha magisk kraft; föremål för överdriven beundran el. sexuell fixering”. Vill du veta mer om Untitled? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1312.

Untitled There is no lack of sex, violence and black humour in Bjarne Melgaard’s desperately frenetic drawings and paintings. He prefers to cut across the boundaries for the socially acceptable and raises issues concerning exclusion, belief, passion, morals and normality. Messages in text form often recur in his works, sometimes as attacks on the art world of which he is a celebrated but uncomfortable part. The work called Untitled from 2011 is a metre high sculpture that seems to be a virtually exact interpretation in bronze of the Swedish Academy’s Dictionary definition of the word fetish: ”object believed to have magical power; object of excessive reverence or sexual fixation”.

12in order to do good (acoustic) Martin Erik Andersen Född 1964 i Danmark Bor och verkar i Köpenhamn Martin Erik Andersen arbetar med skulpturer och installationer. I sin konst fokuserar Andersen särskilt på förhållandet mellan verket, det rum där det placeras och åskådaren. Hans verk består ofta av många olika beståndsdelar utan någon uppenbar samhörighet, vid närmare betraktande finns där dock ofta en logik. Andersens skulpturer kan beskrivas som omorganisationer av föremål och material. Andersen vill skapa plötsliga övergångar mellan olika material och betydelser för att öppna, vad konstnären beskriver som, ”mellanliggande områden”, där världen upplevs fundamentalt annorlunda. in order to do good (acoustic) är från 2010. Vill du veta mer om in order to do good (acoustic)? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1313.

in order to do good (acoustic) Martin Erik Andersen works on sculptures and installations. In his art, Andersen focuses particularly on the relationship between the work, the space in which it is located and the onlooker. His works frequently consist of many different constituent parts with no obvious affinity but, on closer inspection, there is often a logic to them. Andersen’s sculptures can be described as reorganisations of objects and materials. Andersen wants to create sudden transitions between materials and meanings in order to open up, what the artist himself describes as, ”intermediate areas”, in which the wolrd is percieved fundamentally different. What we see are registrations or schematic categorisations rather than direct representations of reality. in order to do good (acoustic) was made 2010.

14Pose Plastique Cajsa von Zeipel Född 1983 i Göteborg Bor och verkar i Stockholm Cajsa von Zeipels överdimensionerade kvinnor har tydliga referenser till såväl ungdomsestetik som klassisk skulptur. Genom kvinnornas storskaliga format vill Zeipel störa betraktarens, eller kanske voyeurens, traditionellt trygga plats genom att skapa ett omvänt hierarkiskt förhållande. Zeipel modellerar fram sina skulpturer i frigolit och den slutgiltiga formen täcks med ett lager av gips. Pose Plastique är en av Zeipels unga kvinnor som i en kaxig pose hänger med ena benet över ett podium. Termen ”pose plastique” användes redan i det viktorianska England för att beskriva ”levande statyer”, avklädda kvinnor i klassiska poser – ett rumsrent sätt att presentera kvinnokroppen publikt bakom konstens och klassicismens täckmantel. Vill du veta mer om Pose Plastique? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1314.

Pose Plastique Cajsa von Zeipel’s over-sized women contain clear references to adolescent aesthetics as well as classical sculpture. In the large-scale format of the women, Zeipel wants to disturb the viewer’s, or perhaps the voyeur’s, traditionally secure place by creating a reversed hierarchical relationship. Zeipel models his sculptures in styrofoam, with the final form covered with a layer of plaster. Pose Plastique is one of Zeipel’s young women who, in a cocky pose, has one leg hanging over a podium. The term ”pose plastique” was used previously in Victorian England to describe ”living statues”, unclothed women in classical poses – a reputable method of presenting the female body in public behind the guise of art and classicism.

16


© Courtesy of Andréhn-Schiptjenko


Del 1 Beth Laurin Född 1935 Bor och verkar i Stockholm Sedan debututställningen på Galleri Mejan 1974 har Beth Laurins konst väckt intresse, överraskat, oroat och roat. Under årens gång har hon undersökt en lång rad uttryckssätt, inte minst genom skulpturer i alla upptänkliga material. Framträdande för Beth Laurins konstnärskap är en stor frihet i såväl tematik som val av tekniker, material och uttryck. Del 1 (1971-1972) är gjord i glasfiberarmerad polyester och ytan är tydligt marmorerad. Den stora skulpturen stod länge på Nybroplan i Stockholm och döptes i folkmun till ”korven”. Vill du veta mer om Del 1? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1315.

Del 1 (Part 1) Since her début exhibition at Galleri Mejan in 1974, Beth Laurin’s art has aroused interest, surprised, alarmed and entertained. Over the years she has looked into numerous different modes of expression, not least through sculptures in all conceivable materials. Characteristic of Beth Laurin’s art is a great freedom in her choice of motifs as well as her choice of techniques, materials and interpretation. Del 1 (1971/1972) is executed in glass reinforced polyester with distinct marbling on its surface. This large sculpture was located at Nybroplan in Stockholm for a long time and was popularly referred to as ”the sausage”.

18Kyss Eva Marklund Född 1971 i Söderhamn Bor och verkar i Stockholm Eva Marklund använder sig av en mängd olika material och tekniska lösningar för att skapa sin konst. Resultatet blir ofta vackert, avskalat och kärnfullt. Den stilla distansen i hennes verk lämnar utrymme för betraktarens egna reflektioner och känslor. En bild av en varsam kyss strimlas för att sedan monteras på plåtlameller som spänns upp med järnvajrar. I verket Kyss (2006) gestaltar Eva Marklund kärlekens eviga kraftfält - det som för samman och det som drar isär. Vill du veta mer om Kyss? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1316.

Kyss (Kiss) Eva Marklund uses numerous different materials and technical solutions to create her art. The result is often beautiful, pared down and pithy. The tranquil distance in her work leaves space for the observer’s own reflections and emotions. An image of a gentle kiss is cut into strips, then mounted on thin pieces of sheet metal which are suspended with iron wires. In the work called Kyss (2006) Eva Marklund depicts the eternal force field of love - bringing people together and pulling them apart.

20Fauna Tilda Lovell Född 1972 i Mölndal Verksam i Stockholm Tilda Lovell arbetar med installlationer, skulpturer och film. Hon utgår ofta från upphittade objekt, delar av ting som har haft ett annat liv och historia. Tilda Lovells bronsskulptur Fauna är en tvåbent hundliknande varelse. Den har hud av bark, golvmopps-svans och en duk på huvudet vilken ser ut som öron. Skapelsen är inspirerad av en detalj i Boschs triptyk, målningen Lustarnas trädgård från 1490. Där lever den och vaktar över tingens ordning som ett av många djur i det paradisiska landskapet med Adam och Eva. Förskjutningar från Boschs symboliska bildspråk och religiösa tema sker genom små men betydelsefulla detaljer i Lovells arbeten. Det är en stukad varelse vi möter i Fauna, sammanfogad av symboliska material från vår egen tid. Vill du veta mer om Fauna? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1303.

Fauna Tilda Lovell works on installations, sculptures and film. She often starts out from found objects, parts of items that have had another life and history. Tilda Lovell’s bronze sculpture Fauna is a two-legged dog-like figure. It has skin made of bark, a floor-mop tail and a cloth on its head which looks like ears. The figure was inspired by a detail from Bosch’s triptych, the painting called The Garden of Earthly Delights dating from 1490. It lives there, keeping watch over the orderliness of things, as one of many animals in the paradisiacal landscape with Adam and Eve. Dislocations from Bosch’s symbolic imagery and religious theme take place through small but significant details in Lovell’s work. The figure we meet in Fauna is crippled, joined together by symbolic material from our own time.

22Vit klädnad Ingegerd Härgestam Född 1950 Bor och verkar i Blidsberg Måleri, skulptur och glas är Ingegerd Härgestams främsta uttrycksmedel. På senare tid har hon arbetat alltmer med glas i kombination med andra element. Natur och enkelhet präglar Ingegerd Härgestams konstnärskap, både i val av material och i det visuella uttrycket. Verket Vit klädnad (2006) är utförd i blandteknik. En asketisk, sargad, lite kuslig gestalt som träget vakat sedan urminnes tider. Kan gestalten få ro i kyrkans rum? Vill du veta mer om Vit klädnad? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1317.

Vit klädnad (White raiment) Painting, sculpture and glass are the main means of expression for Ingegerd Härgestam. Latterly she has been working more and more with glass in combination with other elements. Nature and simplicity are characteristic of Ingegerd Härgestam’s art, both in her choice of materials and in the visual expression. The work called Vit klädnad (2006) is executed in mixed techniques. An ascetic, mangled, slightly uncanny figure who has assiduously kept watch from time immemorial. Can the figure find rest inside the church?

24Epifania Christian Partos Född 1958 i Jönköping Bor och verkar i Stockholm Man kan nog säga att Christian Partos började sin konstnärliga bana redan som kemistuderande med ett stort intresse för fysik. En djup förståelse för materiens möjligheter och begränsningar är en av utgångspunkterna i hans konst, som många gånger tar sig an ämnen laddade med starka känslor. Ur en fallande droppe vatten materialiserar sig plötsligt den kristna symbolikens starkaste tecken, för att sedan förflyktigas. Om och om igen. Epifania (1995) är ett lika asketiskt som överraskande och genialt verk. Vill du veta mer om Epifania? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1318.

Epifania (Epiphany) It could probably be said that Christian Partos began his artistic path even as a chemistry student with a great interest in physics. An in-depth understanding of the possibilities and limitations of the material is one of the starting points within his art, which often takes on subjects charged with strong emotions. From a falling drop of water, suddenly the strongest signs of Christian symbolism materialise, only to vaporise afterwards. Over and over again. Epifania (1995) is a work that is as ascetic as it is surprising and genial.

26Hus 18 Lars-Åke Åberg Född 1946 i Tibro Bor och verkar i Dalsjöfors Lars-Åke Åberg är i grunden målare men en konstnär som allt mer sökt sig till skulptur och det tyngsta av alla material – sten. Under många år har Åberg skapat husliknande skulpturer i en mängd olika stenarter; diabas, marmor, alabaster, svart labrador, kalksten och granit. Åbergs tidiga hus är strama och detaljlösa - är de kanske urtypen av ett hus? Skulpturen Hus 18 (2007) är uthuggen ur block av alabaster och marmor. Huset vilar stilla på två kolvar och trots det tunga materialet finns en lätthet i skulpturen, något som jämte placeringen i kyrkan understryker verkets sakrala framtoning. Vill du veta mer om Hus 18? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1319.

Hus 18 (House 18) At root, Lars-Åke Åberg is a painter but he is also an artist who has been turning more and more to sculpture and the heaviest of all materials – stone. For many years, Åberg has been creating house-like sculptures in a number of different types of stone: diabase, marble, alabaster, black labrador, limestone and granite. Åberg’s early houses are severe and without detail - perhaps the archetypal house? The sculpture called Hus 18 (2007) is cut out of blocks of alabaster and marble. The house rests silently on two rods and, despite the heavy material, there is a lightness in the sculpture, something that, alongside its position in the church, emphasises the sacred imagery of the work.

28Solen och Eva Oskar Korsár Född 1977 i Umeå Bor och verkar i Stockholm Oskar Korsár arbetar framförallt med teckning och på senare tid även med skulptur. Korsárs egenartade bildvärld befolkas av kvinnogestalter med överdimensionerade huvuden och långa aviga armar. De är centralgestalter i de vardagsrealistiska miljöer där figurerna känns hopplöst isolerade från varandra. Solen (2011), den nedböjda hinden, och Eva (2011) är gjorda utifrån klassisk modellering med efterföljande bronsgjutning, skulpturernas socklar har svetts kolsvarta. Gestalterna är strecktunna och för tankarna till både Rodhe och Giacometti. Eva med de alvliknande öronen, äpplet i handen och ormen vid fötterna gestaltar givetvis Eva före syndafallet. Vill du veta mer om Solen och Eva? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1320.

Solen och Eva (The sun and Eve) Oskar Korsár’s art has primarily comprised line drawings and latterly also sculpture. Korsár’s distinctive imagery is populated with female figures with over-sized heads and long, awkward arms. These are central figures in the everyday, realistic environments in which his figures seem hopelessly isolated from one another. Solen (2011), the hind bending downwards, and Eva (2011) is made from classic modelling with subsequent bronze casting, the pedestals of the sculptures have been welded jet black. The figures are stick-thin and reminiscent of both Rodhe and Giacometti. Eve with her elf-like ears, the apple in her hand and the snake at her feet, is of course a portrayal of Eve before the Fall.

30Borås, 1994 Lars Tunbjörk Född 1956 i Borås Bor och verkar i Stockholm Det är helt välbekanta och vardagliga situationer Lars Tunbjörk skildrar i sin fotografi, inget vi reflekterar över eller ens lägger märke till när vi upplever dem eller ser dem hända. I Lars Tunbjörks makalösa bilder blir det alldagliga absurdt, komiskt och lite främmande: ödsliga miljöer befolkade av håglösa människor, som vore de helst någon annanstans eller ingenstans. Är det verkligen vi? Lars Tunbjörks bilder blottlägger tillvaron i arbets- och konsumtionssamhället och verkar ställa frågan ”–Hur blev det så här?” På bilden ser vi en tvålhållare som Tunbjörk fotograferat hemma hos sin mor. Vill du veta mer om Borås, 1994? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1321.

Borås, 1994 The situations portrayed by Lars Tunbjörk in his photography are completely familiar, everyday occasions, nothing we reflect on or even notice when we experience them or see them happen. Lars Tunbjörk’s peerless images make everyday items seem absurd, comical and a little frightening: desolate environments populated by indolent people, who would prefer to be somewhere else or nowhere at all. Is that really us? Lars Tunbjörk’s images expose life in the working and consumer society, seemingly begging the question – How did it get like this? In the image we see the sculptural form of a soap holder that Tunbjörk photographed at his mother’s home.

32Rådjur Klara Kristalova Född 1967 i Prag, Tjeckoslovakien Bor och verkar utanför Norrtälje Klara Kristalova är en skulptör som framför allt arbetat med små keramiska figurer inspirerade av myter, sagovärldar och dess väsen, inte minst hämtar hon inspiration från litterära verk. Konstnären utforskar minne, trauma och förlorade dimensioner från barndomen. Återkommande som motiv är en ung kvinna som växer samman med flora och fauna. Rådjur (2012) är en bronsskulptur med svart patinering som är gjord efter en keramisk förlaga. Flickan vars ben och ena arm är långsmala trädgrenar har ett ansikte som mest liknar en utskuren pumpa vid Halloween med ett sardoniskt och gäckande uttryck. Hon ser ut att antingen dra kraft ur jorden med sina rottrådar eller långsamt slukas av naturen. Vill du veta mer om Rådjur? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1322.

Rådjur Klara Kristalova is a sculptor who works principally with small ceramic figures inspired by myths, mythological worlds and their beings, she she takes perhaps most of her inspiration here from literary works. The artist investigates memory, trauma and lost dimensions from childhood. One recurrent theme is a young woman intertwined with flora and fauna. Rådjur (2012) is a bronze sculpture with black patination which is based on a ceramic original. The girl, whose legs and one arm become the long, thin branches of a tree, has a face most closely resembling a hollowed out Halloween pumpkin with a sardonic, mocking expression. She looks either as if she is drawing strength from the earth via her roots or as if she is slowly being swallowed up by nature.

34ร versnรถad kyrka Ernst BillgrenMann Stephen Balkenhol Född 1957 i Tyskland Bor och verkar i Meisenthal, Frankrike Stephen Balkenhol använder stora stockar av träslag som poppel och douglasgran för att med motorsåg och hammare mejsla ut verklighetstrogna män, kvinnor och djur. Balkenhol motarbetar de klassiska idealen om upphöjd skönhet och ger oss istället en obestämbar alldaglig man/kvinna. Hans arbete har släktdrag med träsnidestraditioner under medeltid och nordisk renässans. Balkenhols avsikt är inte nostalgisk utan snarare att bryta ned det monumentala i figurativa statyer genom att placera de mest alldagliga män och kvinnorna på piedestaler – platser som vanligtvis varit reserverade för hjältar och hjältinnor. Mann (1998) är likt Balkenhols alla avbildade människor uttryckslös och det är snarare de synliga snitten och grova ytorna som ger en känsla av vitalitet och humanism. Vill du veta mer om Mann? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1323.

Mann Stephen Balkenhol uses large blocks of timber species such as poplar and Douglas fir, chiselling out true-to-life men, women and animals using a chainsaw and hammer. Balkenhol counters the classical ideal of elevated beauty, instead providing us with an indefinable everyday man/ woman. His work has similar characteristics to the wood carving traditions of the Middle Ages and the Nordic Renaissance. Balkenhol’s aim is not nostalgic but rather to break down the monumental aspect of figurative statues by placing the most ordinary men and women on pedestals – places that have normally been reserved for heroes and heroines. Mann (1998) is like all of the people Balkenhol depicts – expressionless, with the sense of vitality and humanism instead provided by the visible incisions and rough surfaces.

38Var rädd om jorden Carl Fredrik Reuterswärd Född 1934 i Stockholm Bor och verkar i Rydebäck och Bussigny, Schweiz Carl Fredrik Reuterswärds konstnärliga bredd visar sig genom gränsöverskridningar mellan olika genrer och tekniker. Hans verk har ofta inslag av humor, ord- och associationslekar. Vid 55 års ålder fick Reuterswärd en stroke som förlamade hans högra sida. Sedan dess han arbetat hårt för att åter lära sig skriva och måla – nu med vänster hand. Bronsskulpturen Var rädd om jorden (2010), är ett utropstecken på håll, jorden detonerad närmare sett. Att vara rädda om varandra och om vår jord, att leva så att vi inte förgiftar, överkonsumerar och stressar oss till våld och onödig utarmning av jordens resurser, är budskap som konstnären vill förmedla. Verket donerades till Borås Stad inför återinvigningen av Kulturhuset. Vill du veta mer om Var rädd om jorden? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1324.

Var rädd om jorden The breadth of Carl Fredrik Reuterswärd’s art manifests itself by crossing the boundaries between different genres and techniques. His works often show the influence of humour, puns and word association games. At the age of 55, Reuterswärd had a stroke which paralysed him on his right side. Since then he has worked hard to re-learn how to write and paint - now with his left hand. The bronze sculpture called Var rädd om jorden [Look after the Earth] (2010), is an exclamation mark at a distance, but the Earth detonated when viewed more closely. Looking after one another and our Earth, living to ensure we do not poison, over-consume and stress ourselves into violence and unnecessary depletion of the Earth’s resources, are the messages the artist wants to convey. The work was donated to the town of Borås before the re-opening of the Cultural Centre. 40Utan titel Katrine Helmersson Född 1958 i Enköping Bor och verkar i Stockholm Katrine Helmersson arbetar ofta med organiska former och kroppsfragment i sina drömska konstobjekt och installationer. Konstverkens materiella kvaliteter är centrala, sinnliga och inbjuder till beröring. De svarta objekten i Utan titel (1998) är dock avskalade och strikta, figursågade reliefer som bildar grafiska organiska beståndsdelar. Ett näst intill tvådimensionellt formspråk. Vill du veta mer om Utan titel? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1325.

Utan titel (Untitled) Katrine Helmersson often works with organic forms and body fragments in her dreamlike works of art and installations. The artworks’ material qualities are central, sensual, just inviting touch. The black objects in Utan titel (1998) are however, pared down and strict, cut-out reliefs which form graphic organic constituent parts. A virtually two-dimensional idiom.

42


© Courtesy of Andréhn-Schiptjenko


Vintergatan går genom magen Kerstin Dahl Norén Född 1955 i Borås Bor och verkar i Borås Kerstin Dahl Norén använder ett stramt konkret formspråk såväl i måleri som skulptur. Naturen är ofta hennes utgångspunkt – det eviga kretsloppet, motsatsernas dynamik. I hennes skulpturer tar intresset sig uttryck i organiska, abstrakta former. Hon skulpterar i huvudsak i sten och betong. Vintergatan går genom magen (2011) är gjord av diabas och utforskar stenens sinnliga och taktila egenskaper. Formen liknar en bönas, ett frös – början av livet. Titeln på skulpturen är densamma som en roman av Jeanette Winterson, en roman som utforskar spänningarna mellan vetenskap och tro. Vill du veta mer om Vintergatan går genom magen? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1285.

Vintergatan går genom magen (Gut symmetries) Kerstin Dahl Norén uses a strictly concrete idiom in her painting as well as her sculpture. Nature is often the starting point she takes – the eternal circulation, the dynamics of opposites. In her sculptures, the interest is expressed in organic, abstract forms. She mainly sculpts in stone and concrete. Vintergatan går genom magen (2011) is executed in diabase and investigates the sensuous, tactile properties of the stone. The form is like that of a bean, a seed – the beginning of life. The title of the sculpture is taken from the title of a Swedish translation of a novel by Jeanette Winterson (Gut symmetries), a novel that investigates the tensions between science and belief.

44Källa Dan Wolgers Född 1955 i Stockholm Bor och verkar i Stockholm Dan Wolgers verkar oupphörligt ställa frågan ”Vad händer när…?” utan att på förhand veta resultatet. Hans arbete är ett utforskande av begrepp, gränser och sammanhang. Så, vad händer när konstnären låter en reklambyrå skapa en utställning i hans namn? Vad händer när konstnären lägger sina bilnycklar under skylttexten ”Varsågod” på en utställning? Vad händer när allmän väg upphör? Källa (2007) ingår i en serie konstverk av Dan Wolgers med titeln Cire Perdue (förlorat vax), vilken syftar på gjutningstekniken. Materialet är brons. Källa har en sentimental, nostalgisk ton i sin fastfrusna rörelse. Är det fallna monument, förvuxna och bortslängda leksaker eller märkliga trädgårdsutsmyckningar? Vill du veta mer om Källa? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1327.

Källa [Source] Dan Wolgers seems incessantly to be asking the question ”What happens when…?” without knowing the result in advance. His work is an investigation into concepts, limits and contexts. So, what happens when the artist allows an advertising agency to create an exhibition in his name? What happens when the artist puts his car keys under the display text ”Varsågod” [Help yourself please!] at an exhibition? What happens when the public road comes to an end? Källa (2007) form part of a series of artworks by Dan Wolgers which go by the title Cire Perdue (lost wax), which refers to the technology of casting metal. The material is bronze. Källa has a sentimental, nostalgic tone in its frozen movement.Are they fallen monuments, oversized and discarded toys, or remarkable garden ornaments?

46Tornado touch down Bigert&Bergström Mats Bigert & Lars Bergström Födda 1965 respektive 1962 i Stockholm Bor och arbetar i Stockholm Bigert&Bergström är en konstnärsduo som sedan 1986 har skapat en mängd olika konstprojekt, storskaliga installationer, offentliga verk och filmer. Ofta med en konceptuell udd, placeras deras arbeten i skärningspunkten där människa, natur och teknologi möts. Utanför Resecentrum i Borås har en tvinnad stålrörstornado tagit mark. Skulpturen Tornado touch down (2010) är inspirerad dels av stadens förflutna som knutpunkt för tekoindustrin, och dels av en framtid där avvecklingen av densamma skapat både ovisshet och möjligheter för något nytt att utvecklas. Skulpturen är placerad mitt i knutpunkten för resande till och från staden och de förbipasserande kan slå sig ner på tornadons ”garnfundament” och titta upp mot himlen genom ett förvirrat moln av trassliga trådar. Vill du veta mer om Tornado touch down? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1286.

Tornado touch down Bigert&Bergström are an artistic duo who, since 1986, have been creating a large number of art projects, large-scale installations, public works and films. Often with a conceptual point, their works are placed at the intersection where human being, nature and technology meet. An entwined steel tube tornado has touched down outside the Resecentrum travel centre in Borås. The sculpture called Tornado touch down (2010) is inspired both by the town’s past as a hub for the textile industry, and by a future in which the winding up of that industry has created uncertainty but also opportunities for something new to develop. The sculpture is located in the middle of this hub for travellers to and from the town and passers-by can sit down on the tornado’s ”yarn foundation” and look up at the sky through a confused cloud of tangled threads.

48Mural Shai Dahan Född i Israel Bor och verkar i Borås Shai Dahan började måla graffiti som 14 åring medan han bodde i Los Angeles. Sedan dess har han utvecklat sitt arbete och sin teknik inom street art. Shai Dahans särpräglade motivsfär förknippas ofta med realistiskt avbildade djur kombinerade med symboler för mänsklig kultur. Fåglar med vapen som huvuden, ”BirdGuns”, är ett av Dahans signum. Sedan Dahan flyttade till Borås har han skapat verk där emblematiska delar av det svenska kulturarvet tar plats, hittills ofta i form av galopperande och stegrande dalahästar. Under skulpturbiennalens inledande dagar arbetar Shai Dahan inför publik med att skapa en stor muralmålning. Dahans kärnfulla berättelser får således växa fram framför våra ögon. Vill du veta mer om Mural? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1328.

Mural Shai Dahan began painting graffiti as a 14-year-old while he lived in Los Angeles, since then he has developed his work and his technique within street art. Shai Dahan’s distinctive sphere of motifs is often linked to realistically depicted animals combined with symbols of human culture. Birds that have weapons for heads – ”BirdGuns” – is one of Dahan’s signature pieces. Since Dahan moved to Borås he has created works in which emblematic parts of Swedish cultural heritage take their place – to date, often in the form of galloping and rearing Dala-horses. During the first days of the sculpture biennial, Shai Dahan will be working in front of an audience, creating a huge mural. Dahan’s pithy tales will thus be able to emerge in front of our very eyes.

50Declination Tony Cragg Född 1949 i Liverpool, England Bor och verkar i Wuppertal, Tyskland Tony Cragg är inte alls intresserad av att kopiera naturen. Han anser det vara en ”pervers aktivitet” att till exempel försöka härma en kropp. Genom sina skulpturer vill han fånga tingens ”inre verklighet” – det vi inte riktigt kan sätta fingret på eller beskriva i ord. Declination är en del av skulpturgruppen early forms – skulpturer som existerar i ett mellanrum mellan tingen och våra förnimmelser av dem. Vill du veta mer om Declination? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1272.

Declination Tony Cragg has no interest at all in copying nature. He considers trying to mimic a body to be a ”perverse activity”, for example. He wants to capture the ”inner reality” of things through his sculptures – things we are unable actually to put our finger on or describe in words. Declination is part of a group of sculptures early forms – sculptures that exist in an intervening space between the items and our perceptions of them.

52Ärr ® Lars Gustaf Andersson Född 1949 i Borås Bor och verkar i Borås Lars Gustaf Andersson väljer metod och media efter idé och koncept. Installation, skulptur, måleri, foto och video är några av de uttryck som Andersson använder sig av. Konstverket Ärr ® flyter på Viskan vid teaterbron och är gjort i rostfritt stål och neonljus. ”®” står för ett varumärke som är registrerat och skyddat från intrång, avbild eller kopiering. Det syftar på Viskans starka symbolvärde och identitet för boråsarna. Titeln anspelar också på hur ån som slingrar sig genom stadskärnan har skadats av föroreningar och först nu börjat läka. Vill du veta mer om Ärr? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1301.

Ärr ® Lars Gustav Andersson selects method and media for each idea and concept. Installation, sculpture, painting, photography and video are some of the expressions that Andersson uses. The artwork Scar [Ärr] floats on the stream Viskan and is made of stainless steal and neon lights. ”®” stands for a trademark which is registered and protected from intrusion, image or copy. It refers to Viskans strong symbolic value for the identity of Borås City. The title also alludes to that the river that winds through the city center have been damaged by pollution and are only now beginning to heal.

54Ute Charlotte Gyllenhammar Född 1963 i Göteborg Bor och verkar i Stockholm Charlotte Gyllenhammar arbetar huvudsakligen med skulptur, installation och film. Gyllenhammars konstverk beskrivs ofta som obehagliga med en ständig närvaro av utsatthet och hot. Verket Ute beställdes av Borås Stad 2004 och placerades vid Södra torget, en skulptur av ett ensamt barn sneglande mot vattnet i Viskan och med den tunga busstraffiken bakom ryggen. Barnet är ett återkommande motiv i Gyllenhammars konst där det fungerar som förstärkare av tillstånd och styr människors uppmärksamhet till eventuella hot i miljöerna. I Ute framställs barnet som i behov av beskydd, oskyldigt och exponerat för omvärldens faror. Vill du veta mer om Ute? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1288.

Ute (Outside) Charlotte Gyllenhammar works principally in the fields of sculpture, installation and film. Gyllenhammar’s artworks are often described as disconcerting with vulnerability and threat constantly present. The work called Ute was commissioned by the town of Borås in 2004 and was positioned at Södra Torget, a sculpture of a lonely child glancing at the waters of the River Viskan and with the busy bus traffic passing behind. The child is a recurring theme in Gyllenhammar’s work in which they act as an amplifier of status, guiding people’s attention towards potential threats in their environments. In ”Ute” the child is portrayed as in need of protection, innocent and exposed to the dangers of the outside world.

56Walking to Borås Jime Dine Född 1935 i Cinncinati, USA Bor och verkar i USA Jim Dine arbetar i olika medier som måleri, performance, teckning fotografi och skulptur. Dine flyttade 1959 till New York och blev där en förgrundsfigur inom Happening-rörelsen. Under 60-talets början fick Dine sitt stora genombrott som en av den första generationen popkonstnärer i gott sällskap av Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Ed Ruscha. Flera av Jime Dines återkommande motiv har tydliga självbiografiska inslag. Walking to Borås blev startskottet för Borås första Internationella skulpturbiennal 2008. Berättelsen om Pinnochio har fascinerat Jim Dine sedan barnsben. Från att som barn blivit skrämd av vad som kunde hända med lögnaktiga pojkar ser han idag Geppettos livsbringande skapandeakt som en metafor för konstens möjligheter. Vill du veta mer om Walking to Borås? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1271.

Walking to Borås Jim Dine works in different media such as painting, performance, drawing, photography and sculpture. In 1959, Dine moved to New York, becoming a front line figure there within the Happenings movement. At the start of the 1960s Dine made his great breakthrough as one of the first generation of pop artists in the good company of Andy Warhol, Roy Lichtenstein and Ed Ruscha. Several of Jim Dine’s recurrent themes possess clear autobiographical elements. Walking to Borås was the starting shot for the first Borås International Sculpture biennial in 2008. The story of Pinocchio has fascinated Jim Dine since he was a child. From having been scared as a child by what could happen to boys who told lies, today he views Geppetto’s life-giving act of creativity as a metaphor for the possibilities of art.

58Slits och Streckkod Borås 2010 Pål Svensson Född 1950 i Göteborg Bor och verkar i Göteborg Sten är Pål Svenssons främsta uttrycksmedel. Han ägnar särskild uppmärksamhet åt insidan av sina stenskulpturer och lämnar utsidan rå och obearbetad, kultur omgiven av natur. Glas, trästammar, rostfritt stål, brons är andra material Pål Svensson använt i sin konst, men han har även arbetat med foto och grafik. Slits, en skulptur i svart diabas där Pål Svensson skapat ett exakt snitt mitt i blocket. En känsla av spänning och rörelse i stenen. Ser inte Slits också märkvärdigt lätt och luftig ut, som kunde det massiva blocket ge sig av när som helst? På baksidan av Åhléns och ett parkeringshus har Pål Svensson skapat verket Streckkod Borås 2010. I fasadens försänkningar av olika bredd har konstnären placerat spegelglas. Spegelglasen reflekterar parkens grönska, men vänder man blicken ner i Viskan visar samma spegelglas istället himlen. Två bilder samtidigt i samma spegel. Vill du veta mer om Slits och Streckkod Borås 2010? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1275 + 1308.

Slits och Streckkod Borås 2010 (Barcode Borås 2010) Stone is the primary means of expression used by Pål Svensson. He devotes particular attention to the inside of his stone sculptures, leaving the outside raw and unworked, culture surrounded by nature. Glass, tree trunks, stainless steel and bronze are other materials that Pål Svensson has used in his artworks, but he has also worked within photography and graphic design.

60

Slits, a sculpture in black diabase in which Pål Svensson has made a precise incision in the middle of the block. A sense of tension and movement in the stone. Doesn’t Slits also look remarkably light and airy, as if the solid block could get up and go at any time? At the back of Åhléns and a multi-storey car park, Pål Svensson has created the work called Streckkod Borås 2010. The artist has placed mirrored glass on the façade in recesses of various widths. The mirrored glass reflects the greenery of the park, but if you turn your gaze to the River Viskan, the same mirrored glass displays the sky instead. Two images in the same mirror simultaneously.Mate Hunting Marianne Lindberg De Geer Född 1946 i Stockholm Bor och verkar i Stockholm Marianne Lindberg De Geer var i fyrtioårsåldern när hon debuterade som konstnär. Hon arbetar i flera olika visuella medier men även med teater, ljudkonst. Hon är en flitig samhällsdebattör. Humor och allvar avlöser varandra i Lindberg De Geers konst. Inspirationen till Mate Hunting har Lindberg De Geer hämtat från kaninen i Alice i underlandet, en symbol för en öppning mot en annan verklighet – sagans magiska värld. Konstnärens kaniner som numera finns spridda i stora delar av landet har blivit ett av hennes konstnärliga signum. Skulpturerna anspelar på kaninens förment överaktiva sexualitet. Mate Hunting betyder parningsjakt eller jakten på en kamrat och placeringen i parkmiljön för möjligtvis tankarna till cruising-kultur. I den tre meter höga kaninskulpturens ögon rör sig klockvisare – det är bråttom! Vill du veta mer om Mate Hunting? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1284.

Mate Hunting Marianne Lindberg De Geer was in her forties when she made her début as an artist. She works in several different visual media but also in theatre, sound art and is a diligent social debater. Humour and seriousness follow on from one another in Lindberg De Geer’s art. Lindberg De Geer has taken her inspiration for Mate Hunting from the rabbit in Alice in Wonderland, symbolising an aperture into another reality – the magical world of the story. The artist’s rabbits, which are now spread throughout large parts of the country, have become one of her artistic signatures. Not infrequently, the sculptures wink at the rabbit’s assumed over-active sexuality. Mate Hunting means either courtship or hunting for a friend, and its position in the park environment guides thoughts to ”cruising culture”. The hands of a clock move within the three metre long rabbit sculpture’s eyes – there’s no time to lose!

62Dogon och Upside Down Claes Hake Född 1945 i Mölndal Bor och verkar i Göteborg Claes Hakes granitblock reser sig monumentalt i parker och på torg. Till skillnad från många andra skulptörer vill Hake inte kuva stenen utan väljer att bevara materialets egen potential. – När Hake inte flyttar stora stenar till offentliga platser släpper han loss med färg – uppfriskande, fritt och spontanistiskt, skriver Pontus Hammarén om Hakes konstnärskap. Skulpturen Dogon står som en evighetsport mellan träden i stadsparken. Verket kompletteras med Upside Down vars polerade ytor reflekterar vattnet och himlen ovanför, kanske som ett vittne till världens oändlighet. Vill du veta mer om Dogon och Upside Down? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1277.

Dogon och Upside Down Claes Hake’s blocks of granite rise up monumentally in parks and in public squares. In contrast to many other sculptors, Hake has no desire to bring the stone under control, instead he chooses to retain the material’s own potential. ”When Hake is not moving large stones to public spaces, he lets fly with colour – refreshing, free and spontaneous,” writes Pontus Hammarén about Hake’s art. The sculpture called Dogon stands like a portal to eternity, between the trees in the town park. The work is supplemented by Upside Down whose polished surfaces reflects the water and sky above, perhaps like a witness to the boundlessness of the world.

64Hani Anne-Karin Furunes Född 1961 i Trondheim, Norge Bor och verkar i Trondheim Anne-Karin Furunes får motiven att växa fram genom att perforera plåt. På nära håll kan man se hur omsorgsfullt hålen är dimensionerade, backar man sedan ut från verket växer bilden fram. Furunes hämtar bland annat motiv från bildarkiv, ofta bilder som för tankarna till Norge under kriget. Verket Hani ingår i en serie som utgår från fotografier tagna i gatumiljö. Förbipasserande okända människor har blivit tillfågade om de ville delta i konstprojektet. Furunes ger den anonyma medborgaren en plats i offentligheten. Vill du veta mer om Hani? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1278.

Hani Anne-Karin Furunes gets her motifs to emerge from perforating sheet metal. At close quarters, it is possible to see how carefully the holes are dimensioned – as you then back away from the work, the image starts to emerge. The sources Furunes uses include images that lead thoughts to Norway during the Second World War. The work called Hani is part of a series based on photographs taken in a street environment. Unknown passers-by were asked if they would like to participate in this arts project. Furunes gives the anonymous citizen a public presence.

66Bodhi Fredrik Wretman Född 1953 i Stockholm Bor och verkar i Stockholm Fredrik Wretmans meditativa vatteninstallationer skapar illusioner – ytreflektioner som både förför och ger svindel. Konstverkens samspel med vatten skapar ofta visuella dubbeltydligheter. Många förknippar kanske Wretman med oranga buddhaskulpturer som i själva verket är modeller av konstnären själv. En blivande Buddha kallas för bodhi vilket betyder upplyst på sanskrit. Med denna utgångspunkt och med tanke på att ansiktet är vänt mot soluppgången i öster, kan skulpturen tolkas som en symbol i sökandet efter hopp eller livets mening. Bodhi blundar och är sluten i sig själv – opåverkad av Viskans omslutande ström av vatten. Vill du veta mer om Bodhi? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1281.

Bodhi Fredrik Wretman’s meditative water installations create illusions – surface reflections that seduce people and make them light-headed. The interplay of the artworks with water often creates visual ambiguities. Lots of people may associate Wretman with orange buddha sculptures that are actually models of the artist himself. A prospective Buddha is called bodhi which means enlightened in Sanskrit. With this as a starting point and bearing in mind the fact that the face is turned towards the sunrise in the east, the sculpture may be interpreted as symbolic of the search for hope or the meaning of life. Bodhi has his eyes closed and is shut in within himself – unaffected by the encircling flow of the waters of the River Viskan.

68Gestalter Anna Stake Född 1971 i Uppsala Bor och verkar i Stockholm Anna Stakes skulpturer lyfter fram oväntade samspel mellan gravitation och tyngd. Genom sitt avskalade formspråk skapar hon en känsla av viktlöshet hos objekt av stål, brons och järn. – Skulptur är ett språk som jag använder för att kommunicera. Jag arbetar ofta med att göra om symboler för att på så sätt närma mig tankar om hur det är att vara människa, säger Stake. Gestalter är en tre meter hög skulptur. Dessa människoliknande ”barr” sträcker sig gracilt på kajkanten längs Viskan. Balanserande utan något att luta sig mot och utsatta för vinden som vilken sekund som helst hotar att svepa dem med sig. Vill du veta mer om Gestalter? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1290.

Gestalter (Figures) Anna Stake’s sculptures emphasise unexpected interplays between gravitation and weight. Using a pared-down idiom, she creates a feeling of weightlessness in objects made of steel, bronze and iron. - Sculpture is a language that I use to communicate. I often work on altering symbols, in order thus to come closer to thoughts about what it means to be human says Stake. Gestalter is a three metre high sculpture. These ”pine needles” resembling people stretch gracefully on the quayside along the River Viskan. Balancing with nothing to lean against and exposed to the wind which, at any second, threatens to sweep them away with it.

70Knallen Arvid Knöppel Född i Luleå 1892-1970 Konstnären Arvid Knöppel räknas som en av Sveriges stora djurskildrare. Mest känd är han för sina teckningar och skulpturer. Knöppels förmåga att fånga djurens individuella drag och rörelser blev uppskattade och hans bronsskulpturer finns i många svenska städer. Ytterligare en av Knöppels skulpturer, Lodjuret, finns att se i Stadsparken. Knöppels Knallen kan ses som ett momument och en hyllning till den lilla människan. Ett annorlunda motiv invid upphöjda kungar och sköna mör. Under 400 år vandrade knallen runt i landet för att sälja hemslöjd, textilier, trävaror och smide. Knallarna utvecklade till och med ett eget hemligt språk som hette Månsing. Vill du veta mer om Knallen? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1306.

Knallen (The travelling salesman) Artist Arvid Knöppel is counted as being one of Sweden’s major portrayers of animals, best known for his drawings and sculptures. Knöppel’s ability to capture the individual features and movements of animals became highly rated and his bronze sculptures are to be found in many Swedish towns. One more sculpture by Knöppel, Lodjuret [The lynx], can be seen in Stadsparken in Borås. Knöppel’s Knallen can be viewed as a monument and a tribute to the common people. An unusual theme alongside lofty kings and beautiful maidens. For 400 years, the travelling salesman travelled around the country selling handicrafts, textiles, wooden goods and wroughtiron goods. The travelling salesmen even developed their own secret language which was called Månsing.

72Tornado touch down Bigert&BergstrรถmWholly Entity – anything having existence – Living or Nonliving Eva Hild Född 1966 i Borås Bor och verkar i Sparsör Det finns en lockande motsägelsefullhet i Eva Hilds skulpturer – insida som förvandlas till utsida, former som visuellt är sköra och mjuka blir vid beröring vassa och hårda. Det finns inget ”antingen eller” i Eva Hilds verk. Wholly är hennes första skulptur som är gjuten i aluminium och därmed också den första som tål regn, vind och beröring. - Inverkan, påverkan, press. Dessa ord har varit utgångspunkten för mitt arbete där jag gestaltar ett känslomässigt tillstånd i en skulptural form. I tunt gods bygger jag upp volymer där materialet formas i buktningar och rörelser, ett slags skal som utsätts för starka krafter, skriver Hild själv. Vill du veta mer om Wholly? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1294.

Wholly Entity – anything having existence – Living or Nonliving There is an attractive contradictoriness in Eva Hild’s sculptures – inside being transformed to outside, forms that visually are fragile and soft becoming sharp and hard when touched. There is no ”either/or” in Eva Hild’s work. Wholly is her first sculpture moulded in aluminium and therefore also the first to tolerate rain, wind and touch. – Influence, effect, pressure. These words have been the starting point for my work, in which I interpret an emotional state in a sculptural form. In thin material, I build up volumes in which the material is formed into undulations and movements, a type of shell that is subject to strong forces.

76Den nöjde boråsaren Olle Brandqvist Född 1938 i Borås Bor och verkar i Kinnarumma Olle Brandqvist hugger och mejslar fram sina säregna skulpturer. Människan har med tiden upptagit allt större utrymme i hans konstnärskap. Ansiktena har ett arkaisk, allmänmänskligt uttryck. Enligt Brandqvist är det stenens karaktär som ges till uttryck i de enskilda personligheterna. Den grova naturstenen tämjs långsamt – ett evighetsarbete kan det tyckas. Skulpturen Den nöjde boråsaren inbjuder till beröring. Kontrasten mellan den tunga stenen och de mjuka formerna blir påtaglig när man vidrör den lena ytan. Att låta händerna smeka över de polerade anletsdragen kan få tiden att stanna upp ett ögonblick. En paus i stadens hektiska tempo. Vill du veta mer om Den nöjde boråsaren? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1280.

Den nöjde boråsaren (The contented Borås man) Olle Brandqvist hews and chisels his singular sculptures into existence. Over time, the human being has taken up more and more space in his art. The faces have an archaic, universal expression. According to Brandqvist the character of the stone is expressed in the individual personalities. The rough natural stone is tamed slowly – it might be thought of as an everlasting work. The sculpture Den nöjde boråsaren invites people to touch it. The contrast between the heavy stone and the soft forms becomes tangible when the smooth surface is touched. Letting the hands stroke the polished features can make time stand still for a moment. A pause in the hectic tempo of the town.

78Man with hat och Flowers Donald Baechler Född 1956 i Conneticut, USA Bor och verkar I New York, USA Donald Baechler har under många år experimenterat med olika material och media för att undersöka kulturella symboler och dess innebörder. Han ställer det abstrakta bredvid det figurativa, det barnsligt enkla bredvid det begreppsmässigt sofistikerade, graffiti bredvid genrer inom 1900-talets konst. Såväl Baechlers skulpturer som hans måleri gestaltar figurativa vardagliga motiv såsom blommor, fåglar, och träd med en drabbade klumpighet och naivitet. I Man with hat ( 2010) möter vi enkelhet och naivism som är avsedd att framkalla tvivel inför, vad Baechler anser vara, akademiska konventioner och attityder inom vissa mer teoretiskt baserade rörelser inom konsten. Ännu ett verk av Baechler, Flowers (2008), finns att se i First Hotel Grand foajé. Vill du veta mer om Man with hat och Flowers? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1329.

Man with hat and Flowers Donald Baechler has been experimenting with different materials and media for many years, to investigate cultural symbols and their significance. He places the abstract beside the figurative, the childishly simple beside the conceptually sophisticated, graffiti beside genres within 20th century art. Baechler’s sculptures and painting represent figurative everyday themes such as flowers, birds, and trees with a stricken clumsiness and naivety. In Man with hat (2010) we meet simplicity and naive art which is intended to introduce doubt in the face of what Baechler regards as being academic conventions and attitudes within certain, more theoretically-based, movements within art. Another work by Baechler, Flowers (2008), can be seen in the First Hotel Grand Lobby.

80Borås Surround Richard Nonas Född 1936 i New York, USA Bor och verkar i New York, USA Richard Nonas är i grunden socialantropolog, han utvecklade sitt konstnärliga språk och tillvägagångssätt under 70-talet och utgjorde tillsammans med Gordon Matta Clark och Richard Serra gruppen ”Anarchitecture”. Nonas skulpturer arrangeras i noga utvalda rumsliga sammanhang vilka blir del av verket. I Borås Surround på Stora Torget har Nonas arrangerat 12 granitstolar i en cirkelform som står i dialog med idén om torget (grekiskans agora) som en offentlig mötesplats och centrum för det konstnärliga, andliga och politiska livet i staden. Stolarna installerades i samband med Borås Konstmuseums utställning ”Carl von ...” 1995. Vill du veta mer om Borås Surround? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1283.

Borås Surround At root Richard Nonas is a social anthropologist; he developed his artistic language and methods in the 1970s and, together with Gordon Matta Clark and Richard Serra, made up the group called ”Anarchitecture”. Nonas’ sculptures are arranged in carefully selected spatial contexts which become part of the work. In Borås Surround at Stora Torget, Nonas has arranged 12 granite chairs in the shape of a circle, standing in dialogue with the concept of the square (the ”agora” in Greek) as a public meeting place and centre for the artistic, spiritual and political life of the town. The chairs were installed in conjunction with the Borås Art Gallery exhibition ”Carl von ...” in 1995.

82Översnöad kyrka Ernst Billgren Född 1957 i Farsta, Stockholm Bor och verkar i Stockholm Ernst Billgren är målare, professor, grafiker, skulptör, TV kändis, författare, debattör och dessutom film- och scenkonstnär. Ernst Billgren använder sig av alla tänkbara material, samarbetspartners och uttrycksformer i sitt konstnärskap. Hans val av titlar understryker ofta det gåtfulla i verken och får oss att se efter noga en gång till. God och dålig smak verkar sakna betydelse för Ernst Billgren, eller är det rentav centralt i hans konstnärsskap att underminera just de begreppen? Med skulpturen Översnöad kyrka (2000) har konstnären gestaltat ljudet av kyrkklockors dämpade klang i snö. Översnöad kyrka skapades av Ernst Billgren i Kina i slutet på 90-talet. Materialet är patinerad brons. Konstnären ger hemlängtan som ett av många möjliga svar på frågan vad verket står för. Vill du veta mer om Översnöad kyrka? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1326.

Översnöad kyrka (Church covered in snow) Ernst Billgren is a painter, professor, graphic artist, sculptor, TV celebrity, author, debater and also a film and stage artist. Ernst Billgren makes use of all conceivable materials, collaborative partners and forms of expression in his art. His choice of titles often emphasises the mystery in the works and makes us take another closer look. Good and bad taste seem to lose any meaning for Ernst Billgren, or could undermining those precise terms be a central part of his art? With the sculpture called Översnöad kyrka (2000) the artist has depicted the sound of the church bells’ muffled ringing in the snow. Översnöad kyrka was created by Ernst Billgren in China at the end of the 1990s – the material used is patinated bronze. As one of many possible answers to what the work represents – the artist states homesickness.

84Non-Violence Carl Fredrik Reuterswärd Född 1934 i Stockholm Bor och verkar i Rydebäck och Bussigny, Schweiz Carl Fredrik Reuterswärds konstnärliga bredd visar sig genom gränsöverskridningar mellan olika genrer och tekniker. Hans verk har ofta inslag av humor, ord- och associationslekar. Vid 55 års ålder fick Reuterswärd en stroke som förlamade hans högra sida. Sedan dess han arbetat hårt för att åter lära sig skriva och måla – nu med vänster hand. År 1980 fick Carl Fredrik Reuterswärd reda på att hans vän John Lennon blivit mördad utanför sitt hem på Manhattan. I vredesmod över det meningslösa i vännens död gick han till sin ateljé och påbörjade arbetet med skulpturen Non- Violence. Den knutslagna revolvern är en stark antivåldsymbol som inte handlar om seger, utan om fred! Till skillnad från revolvern är den knutslagna pistolen i Anna Lindhs park i Borås den enda i sitt slag. Vill du veta mer om Non-Violence? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1305.

Non-Violence The breadth of Carl Fredrik Reuterswärd’s art manifests itself by crossing the boundaries between different genres and techniques. His works often show the influence of humour, puns and word association games. At the age of 55, Reuterswärd had a stroke which paralysed him on his right side. Since then he has worked hard to re-learn how to write and paint - now with his left hand. In 1980, Carl Fredrik Reuterswärd found out that his friend John Lennon had been murdered outside his home in Manhattan. Outraged over the futility of his friend’s death, he went to his studio and began work on the sculpture Non- Violence. The revolver with the knotted barrel is a strong symbol of non-violence, which is not about victory, but peace! In contrast to the revolver, the pistol with the knotted barrel in the Anna Lindh Park in Borås is the only one of its kind.

86Stabil Lars Englund Född 1933 i Stockholm Bor och verkar i Jonstorp och i Stockholm Lars Englunds skulpturer är tillverkade i material som industrifilt, gummi, plast, stål och aluminium. Verkens detaljer kan liknas vid naturens minsta beståndsdelar. Genom matematisk sinnrikhet fogas dessa samman till skulpturer i geometriska former. Skulpturen Stabil kan verka hotfull i sin hårda form, men på mikronivå uttrycka något sammanlänkat organiskt. Upprepandet av beståndsdelar är en väsentlig del av Englunds konstnärsskap. Formexperimentets rytm kan liknas vid musik eller arkitektur. Vill du veta mer om Stabil? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1300.

Stabil (Stable) Lars Englund’s sculptures are produced in materials such as industrial felt, rubber, plastic, steel and aluminium. The details of these works can be likened to the smallest elements in nature. Mathematical ingenuity enables these to be joined together into sculptures in geometrical forms. The sculpture Stabil can appear threatening in its hard form, but at micro-level it expresses something that is organically linked. Repetition of the constituent elements is an essential part of Englund’s art. The rhythm of this experiment in form can be compared to music or architecture.

88Catafalque Sean Henry Född 1965 i London, England Verksam i London, England Sean Henry arbetar främst med skulpturer föreställande mänskliga gestalter. Henry arbetar fram figurerna i lera för att sedan gjuta dem i brons och slutligen måla dem. Henry manipulerar skickligt skalor och undviker nästan alltid att avbilda i naturlig storlek, skulpturerna är endera förkrympta eller förvuxna. Skulpturen Catafalque, som är placerad utanför Högskolan i Borås har blivit något av ett signum för konstnären som själv agerar modell, där han ligger på rygg med uppdragna knän, händerna vilande på bröstet och blicken riktad mot oändligheten. Likt många av Henrys gestalter utstrålar posen en inre koncentration, en känsla av att vara jordad i sig själv mitt i den röriga offentligheten. Vill du veta mer om Catafalque? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1273.

Catafalque Sean Henry works principally on sculptures that represent human figures. Henry develops the figures in clay, then moulds them in bronze and finally paints them. Henry manipulates scales skilfully, almost always avoiding portraying things at their natural size – the sculptures are either shrunken or oversized. The sculpture called Catafalque, which is located outside the University of Borås, has become something of a signature piece for the artist who acted as his own model, lying on his back with his knees drawn up, his hands resting on his chest and his gaze directed towards infinity. Like many of Henry’s figures, this pose radiates an inner concentration, a sense of being internally grounded, in the midst of this busy public space.

90Cloned Frogs on Gala-dress William Sweetlove Född 1949 i Belgien Bor och verkar i Belgien William Sweetloves skulpturer leker med tankar om pågående klimatförändringar och närstående naturkatastrofer. För att hjälpa evolutionen på traven i de snabba förändringarna klonar han i sin konst elefanter, sätter stövlar på hundar och ger pingviner vattenflaskor. Cloned Frogs on Gala-dress har en för Sweetlove karaktärisktisk röd färg – han arbetar uteslutande med grundfärger vilka i brokiga miljöer fungerar som signalfärger. Exakta avgjutningar av en groda klättrar runt på den tre meter höga klänningen i en annorlunda symbios mellan människa och natur. Konstverket är en bröllopsgåva från Borås stad till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Vill du veta mer om Cloned Frogs on Gala-dress? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1304.

Cloned Frogs on Gala-dress William Sweetlove’s sculptures play with thoughts of ongoing climate change and imminent natural disasters. To help put evolution on the right track in the rapid changes that are occurring, he clones elephants in his art, puts boots on dogs and gives water bottles to penguins. Cloned Frogs on Gala-dress is painted red which is characteristic of Sweetlove – he works exclusively in primary colours, which act as signal colours in varied environments. Precise castings of a frog clambering around on the three metre high dress in a different symbiotic relationship between human being and nature. The artwork is a wedding present from the town of Borås to Crown Princess Victoria and Prince Daniel.

92Yin-Yang Arne Jones Född 1914 i Borgsjö Död 1976 i Sollentuna Arne Jones fick sitt genombrott under slutet av 40-talet som del av gruppen ”1947 års män”. Tillsammans med flera andra namnkunniga konstnärer skrev han ett manifest för att utveckla och sprida konst i offentliga miljöer. Utgångspunkten för skulpturen Yin-Yang var den mänskliga kroppen och naturens lagbundenhet. En idé baserad på den uråldriga kinesiska vishetsläran Taoism. Enligt denna bygger Yin-Yang på växlingen mellan det kvinnliga Yin och det manliga Yang. Den kvinnliga principen står för kropp, jord och mörker medan den manliga principen motsvaras av intellekt, himmel och ljus. Vill du veta mer om Yin Yang? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1310.

Yin-Yang Arne Jones made his breakthrough at the end of the 1940s as part of the ”1947 Års Män” [Men of the Year 1947] group. Together with several famous artists, a manifesto was drawn up to develop and spread art in public environments. The starting point for the sculpture called Yin-Yang was the human body and the conformity of nature. An idea based on the ancient Chinese philosophy of Taoism. According to this, Yin-Yang builds upon the interplay between the female Yin and the male Yang. The female principle stands for body, earth and darkness while the male principle equates to intellect, sky and light.

94Högskolan

Simonsland

90 88 Turistbyrån

n ra ls ta tio nt Ce

n

atan

Resecentrum

ngg

n

ka

s Vi

n gata

yrko S. K

terlå

94

gata

Allé

Väs

Caroli kyrka

uset

78

76

a Stor et g tor

82 84

tan roga

48

St. B

s wall Sand

72 68

Rådh

plats

52

60

50

54

70 62

56 Södra torget

Stadsparken

66

64 Stadsparksbadet

Mo

tG

öte

bo

rg

Rv

40 Mot

96

86 Anna Lindhs park

Textilmuseet

92

Jön

köp

ing


mm

a Yxh

n ata

rsg

a

Kvarnbergsparken

g Kun

n gata

ta v

lfs Ado

Gu s

an

e Stur

sgat

an lgat Sko

n

gata

an

t roga

St. B

80

Gustav Adolfs kyrka

s Stad hus et

an

sgat

g Kun

30 28 26 24 22 32 34 38 46 44 42 40 16 12 10 18 20 14 Kulturhuset BorĂĽs Konstmuseum

n

gata

AllĂŠ Annelundsparken

58

Rv 40 97


Bodhi Fredrik Wretman


Särskilt tack till: Medverkande konstnärer, Galleri Peter Bergman, Galleri Magnus, Karlsson, Galleri Lars Bohman, Galleri Susanne Ottesen, Galleri Andréhn-Schiptjenko, Galleri Riis, Åmells konsthandel, Stockholm konst, Galleri Andersson/Sandström och Servicekontoret.

Grafisk formgivning: Mecka Reklambyrå Redaktör: Karolina Pahlén Texter: Karolina Pahlén och Anna Nero Bild omslag: Pose plastique, Cajsa von Zeipel, foto Petter Lehto Foto: Jan Berg, Superstudio, Petter Lehto (s.17 och s.43) Tryck: Responstryck


boras.se/konstmuseum


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.