Page 1

Vi kan byggsektorn


Advokatbyrån som är en del av byggbranschen En entreprenad är ett komplicerat projekt. Att få samordningen mellan lagar och avtal, ritningar och tekniska beskrivningar att fungera är en konst i sig. När det sedan inträffar oväntade händelser i form av dåligt väder, svåra markförhållanden, leverensproblem och annat är det inte konstigt att det uppstår tveksamhet och oenighet om vad som egentligen gäller. Advokatbyrån Hellgren Linander är en av landets ledande inom områdena entreprenadjuridik och konsulträtt. Vår målsättning är att underlätta för byggherrar, konsulter och entreprenörer att undvika tvister – och att lösa de konflikter som ändå uppstår så att de inblandade drabbas så lite som möjligt. Vi är idag tolv jurister med specialistkunskap inom området. Advokatbyrån bildades 1997 , men många av oss har arbetat med och inom bygg- och anläggningssektorn betydligt längre än så. Det är därför som vi, och många av våra uppdrags­ givare, ser oss som en del av branschen – och det är vi stolta över.


Hjälp att undvika dyra konflikter Tvister kostar pengar och drar energi. Vår målsättning är därför att på ett tidigt stadium underlätta för parterna att förstå varandras synpunkter, att göra så objektiva bedömningar som möjligt av regler, avtal och tekniska beskrivningar och att hitta uppgörelser på en balanserad nivå. Vi är mycket nöjda med att vi i de flesta fall också lyckas komma fram till bra lösningar. Men ibland är det inte bara

nödvändigt, utan också önskvärt, att ett ärende prövas i domstol – och då biträder vi självfallet våra klienter både inför och under rättegången. Bland våra uppdragsgivare finns såväl stora som små byggherrar och entreprenörer, konsultföretag och materialtillverkare. Vi arbetar mitt i den verklighet där entreprenadjuridik och konsulträtt möter vardagsproblemen, vare sig de uppstår i projekteringen, vid upphandlingen, på bygg­arbetsplatsen eller vid slutbesiktningen. Flera av våra advokater har en bakgrund i bygg- och anläggningssektorn, både från Bygg­entreprenörerna, Byggherreföreningen och Bygg­andets Kontraktskommitté. Några har under många år varit med och utarbetat de olika standardavtal som gäller inom branschen. Så har vi också unik kompetens för att kunna tolka och tillämpa byggsektorns avtalssystem.


Fråga först – agera sedan Det är i princip omöjligt att förutse alla detaljer i en entreprenad. Men med väl genomarbetade affärsupplägg och förfrågningsunderlag, tidiga riskbedömningar och bra kontrakt går det att rusta sig för de överraskningar som kan dyka upp Vår viktigaste uppgift är att förebygga oenighet genom att se till att avtalen är tydliga – och att hitta lösningar på de tvister som ändå uppstår. Joakim Hellgren En av byråns grundare. Tidigare erfarenheter bl a från tingsrätt och kammarrätt samt från Byggentreprenörerna.

under arbetets gång, när man väl börjat gräva i marken eller riva väggar. Vi vet att varje bygge är unikt och att varje affärsuppgörelse kräver sin strategi. Det är viktiga förutsättningar för vårt arbete. Men vikten av att förbereda sig väl, genom att ha ordning på handlingar och avtal, är gemensamt för varje projekt, oavsett storlek. Många av våra kunder väljer därför att konsultera advokatbyråns jurister tidigt i planeringen. Vi hjälper till när upphandlingar ska göras och avtal ska formuleras. Vi arbetar också med rådgivning, som är en viktig del av servicen till våra klienter.


Byggsektorns juridik förde oss samman Det var entreprenadjuridiken som förde samman Gunnar Lindgren, Joakim Hellgren och Bo Linander hos Bygg­ entreprenörerna, där Gunnar var chefsjurist och Joakim och Bo arbetade som entreprenad­jurister. Det gemensamma engagemanget för bygg- och anläggningssektorn var grunden när de startade Advokatbyrån Hellgren Linander. Sedan dess har byrån vuxit. Vi har fått fler medarbetare – och därmed tillfört ytterligare erfarenheter och specialistkunskaper. Både Ulrika Strömbom och Erik Wassén har lång erfarenhet från rättsväsendet och av att driva processer i domstol. Ulrika har dessutom examen i EG-rätt – ett område som växer i takt med att nya EU-regler införs. Erik Wassén har varit kanslichef i riksdagen och arbetat som managementkonsult – han bidrar alltså med specifika kunskaper om beslutsfattande och ledarskap. Pehr Jacobson har dubbel utbildningsbakgrund – som byggnadsingenjör och jurist med lång erfarenhet av byggets juridik, bland annat från Byggherreföreningen. Förutom de sex delägarna har byrån sex anställda jurister. Tillsammans är vi i dag tolv jurister, fyra kvinnor och sju män, och tre advokatsekreterare, också de med lång erfarenhet inom sitt område.


Främre raden fr v: Ulrika Ström­ bom, advokat och del­ägare Terés Jonsson, jur kand Robin Lundgren, advokat Charlotte Dolk, advokat Eva Schober, sekreterare Anita Mattsson, sekreterare Bakre raden fr v: Bo Linander, advokat och del­ägare Gunnar Lindgren, advokat och del­ägare Peter Thors, advokat Joakim Hellgren, advokat och del­ägare Margareta Kropp, sekreterare Marcus Munk, jur kand Pehr Jacobson, advokat och del­ägare Erik Wassén, advokat och del­ägare Moa Elfgren, advokat


Stora projekt – och små Vid stora entreprenader kan också till synes små detaljer handla om stora pengar. Och för en mindre entreprenör kan också relativt små summor innebära mycket stora problem. När vi talar om klientens bästa vet vi att det aldrig betyder samma sak, att varje ärende kräver sin strategi och sitt vägval. Av oss som arbetar med ärendena kräver det djupgående kunskaper, men också lyhördhet och engagemang. Advokatbyrån Hellgren Linander finns ofta med i de riktigt stora byggsammanhangen. Som när Stockholms nya stora Att vi har hög tillgänglighet och kan erbjuda snabb hjälp av specialiserade jurister är en av advokatbyråns stora styrkor. Erik Wassén Advokat och delägare. Bred juridisk erfarenhet, bl a som hovrättsfiskal och tingsrättsfiskal. Har också varit kanslichef i riksdagen och managementkonsult.

konferens- och hotellcentrum byggs på Klarabergsviadukten – en totalentreprenad som innehåller kontakter med både den privata och den offentliga sektorn och som handlar om allt från upplåtelse av mark till inköp av lakan. Vi är också engagerade när tunnlar, vägar och järnvägar ska byggas. Genom att biträda vid upphandling och tvistelösning har vi fått insikt om de speciella förutsättningar som gäller för sådana entreprenader, och de juridiska spörsmålen kan förstås vara både omfattande och komplicerade.


Fastighetsförvaltning på entreprenad – då hjälper vi till med avtalen Det har blivit vanligare att fastighets­ ägare väljer att lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad och anlitar entreprenörer till allt från skötsel av gräsmattor till reparationer och tillsyn.

Jag är riktigt nöjd när jag lyckas lösa en tvist utan att det leder till en process i domstol. Bo Linander En av dem som startade advokatbyrån. Bred erfarenhet från såväl advokatbyrå som tingsrätt, kammarrätt och hovrätt. Har även varit entreprenadjurist vid Byggentreprenörerna.

Advokatbyrån Hellgren Linander har varit med i arbetet med att ta fram hjälpmedel för att skriva sådana kontrakt – och bland våra uppdragsgivare finns idag både företag som arbetar med fastighetsförvaltning och stora fastighetsägare.

Vi kan byggbranschen och vi förstår våra klienters situation. Det är en viktig förutsättning för att kunna bidra med goda beslutsunderlag. Ulrika Strömbom Advokat och delägare med bakgrund som domare. Magisterexamen från Harvard och examen i EG-rätt i London.

När det tvistas om försäkring Vi anlitas när något fallerat på ett bygge och det blir ett försäkrings­ ärende. Ibland på uppdrag av en entreprenör som har drabbats av en skada och hamnat i tvist om huruvida försäkringen ska gälla eller ej. Men det kan också vara det motsatta, att vi företräder ett försäkrings­ bolag som avböjer att betala försäkringsersättning.


Offentlig upphandling Den offentliga upphandlingen har blivit mer reglerad sedan Sverige gick med i EU. Vi ger löpande rådgivning till både upphandlande enheter och leverantörer.

Juridiken är inget själv­ ändamål. Men den är grun­den när man vill undvika oenighet och hantera tvister. Pehr Jacobson Advokat och delägare med erfarenhet bl. a. från Allmänna reklamationsnämndens avdelning för byggtjänster, Läns­ bostadsnämnden och Byggherreföreningen.

Vi har varit med och utformat standardavtalen Advokatbyråns jurister har under många år medverkat i att utforma det regelverk och de kontraktsformulär som hör till dem. Det gäller till exempel • AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. • ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader. • ABK 96 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Vi har också arbetat med AMA AF 07, AFF04 och ABM 07.


Skräddarsydda utbildningar Advokatbyrån Hellgren Linander erbjuder sedan många år tillbaka skräddarsydda utbildningar till bygg- och anläggningssektorns alla företag, myndigheter och organisationer. Bygg- och fastighetssektorn styrs av flera olika regler, exempelvis köprätt och avtalsrätt, immaterialrätt, arbetsrätt och miljörätt. Det är många handlingar som konsulter och entreprenörer måste hålla reda på, särkilt med tanke på att varje bygge dessutom regleras av ett antal tekniska beskrivningar, krav och avtal mellan beställare, konsulter och entreprenörer. Många av våra klienter har insett hur viktigt det är att ha gedigen kunskap inom företaget och anlitar oss för specialriktade utbildningar, till exempel i form av entreprenadjuridisk grundkurs eller arbetschefskurs. Andra vill ha utbildning som rör något av byggsektorns standardavtal. Det är en härlig och jordnära bransch vi arbetar med. Att man har olika uppfattningar är en närmast normal ingrediens i arbetet. Gunnar Lindgren En av advokatbyråns grundare med bakgrund vid Stockholms rådhusrätt och som mångårig chefsjurist vid Byggentreprenörerna.


Form och produktion: Erika Jonés Bokstavstyp · Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin · Text: Birgitta Jakobsson · Tryck: Wetterviken Tryck & Media AB, Motala 2008

Advokatbyrån Hellgren Linander  Linnégatan   · Box  ·   Stockholm · tel ‒   · fax ‒   · info@advokathl.se · www.advokathl.se

Hellgren linander  
Hellgren linander  
Advertisement