Településfejlesztési koncepció elfogadott

Page 1

Noszvaj 100/2014. (XI. 25.) önk. határozattal jóváhagyott

Településfejlesztési koncepció

2014NOSZVAJ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Megbízó Noszvaj Község Önkormányzata 3325 Noszvaj, Kossuth út 1. Bóta Géza Polgármester Tel: 06-36-463-055 Email: pmester.noszvaj@citromail.hu

Tervező POLTRADE Bt. 1096 Budapest, Telepy u. 23. Mobil: 20/823-13-81 www.uld.hu


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS ............................................................................................................................................... 3 1.

JÖVŐKÉP ........................................................................................................................................ 14 1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan ...................................................................................................................................... 14 1.2.

2.

3.

A településfejlesztési elvek rögzítése .................................................................................... 14

CÉLOK ............................................................................................................................................ 16 2.1.

A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása ............................................. 16

2.2.

Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása .................................. 17

2.2.1.

A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata .......... 27

2.2.2.

A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre.......................................... 28

KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ ......................................................... 31 3.1.

A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása .................................................................... 31

3.2.

A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra………………………………………………………………………………………………………………….31

3.3.

Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú,fenntartható fejlesztésére ................................................................... 33

2


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. BEVEZETÉS

A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési koncepció, melynek feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszútávra (12-20 év) irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek. A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos működésének, fejlesztésnek és vezetésének feltételeit. A koncepció a települési önkormányzat, mint szervezet feladatainak programja, ill. a szervezetfejlesztés és ellenőrzés dokumentuma. Noszvaj község helyzete és kitörési pontjai SWOT-analízisben összefoglalva Noszvaj településfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez szükséges a SWOT elemzés elkészítése. A település helyzetfeltárásából származó információk stratégiai szemléletű, rendszerezett összegzését tartalmazza a SWOT analízis. Ez a gyors elemzési forma lehetővé teszi a gyakran igen terjedelmes helyzetelemző tanulmányok megállapításainak áttekinthetőbbé tételét, és egy komplex szemléletű stratégiai tervezés további fázisaiban jól hasznosítható, esetenként rangsorolást is tartalmazó értékelés megalkotását. Maga a módszer négy angol szó kezdőbetűjéből kapta a nevét. S (strengths): erősségek, melyekre a fejlesztés alapozható, ezek az adottságok tovább erősítendők. W (weaknesses): gyengeségek, fejlesztést nem lehet rá alapozni, sőt, gátolják azt, meg kell őket erősíteni. O (opportunities): lehetőségek, kívülről segíthetik, ösztönözhetik a fejlesztést. T (threats): veszélyek, melyek kívülről akadályozhatják a fejlesztés sikerességét. Az első két pont tehát a térség adottságai alapján, míg az utóbbi kettő a külvilágban ható folyamatok alapján kerül megfogalmazásra. Az elemzést a településen folytatott vizsgálatok, a település vezetőivel, a képviselőtestület tagjaival folytatott beszélgetések, valamint a vonatkozó térségre, kistérségre különböző fejlesztési koncepciók, dokumentumok alapján készítettük el. Amikor SWOT elemzést végzünk a stratégia kiértékelése céljából, akkor a hangsúlynak nem azon kell lennie, hogy mindenféle erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felsoroljunk, hanem inkább azon, hogy felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. Ez még mindig nem elég, mert néhány erősség vagy gyengeség fontosabb lehet a stratégia építésénél vagy a piaci helyzet szempontjából, mint a többi, és ugyanez vonatkozik a lehetőségekre és veszélyekre is. Fontos tehát, hogy a SWOT-listát kiértékeljük abból a szempontból, hogy milyen következményei vannak a stratégiára nézve, és a stratégia alkotásánál milyen területeket kell még feltárni.

3


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. ERŐSSÉGEK: -

minden területen csekély hagyománya van a települések térségi együttműködésének, melyek azonban jó potenciálokkal rendelkeznek

-

helyi munkalehetőség csekély nagyságrendje

működő iskola, óvoda, könyvtár és felekezetek

-

fogyó lakónépesség

-

működő civil szervezetek

-

- a helyben hasznosítható képzettségek alacsony aránya

működő idegenforgalom

-

-

kis vásárlóerő, gyenge fizetőképes helyi kereslet

-

mezőgazdasági hagyományok megléte

-

-

szőlészeti, borászati ismeretek megléte

munkavállalók nagy része a településen kívül dolgozik, kis helyi foglalkoztatottság

-

borvidék jelleget képviselik a környező szőlők, a nagy Thummerer pincészet és a pincesorok

-

tőkeszegény vállalkozói réteg

-

az összefogás hiánya

-

nagyobb vállalkozások hiánya

természetvédelmi terület, a Bükki Nemzeti Park jó elérhetősége

-

a település területén változatos természeti adottságok, változatos domborzat található

kiváló ökológiai adottságú, de alulhasznosított termőhelyek (szőlő, gyümölcs)

-

szőlő és gyümölcs termelésre alkalmas terület

kiváló erdőterület, valamint a magterület ráfedése belterületi településrészekre

-

kavicsbánya kitermelése, az elbányászott területen a természetközeli állapot megszüntetése

-

Síkfőkúton igen meredek belterületbe vont és üdülőépítésre kijelölt területek, telkek

Regionális kapcsolatok, térségi szerepkör -

megyeszékhely közelsége

-

országos szinten ismert fürdők közelsége

-

Társadalom, demográfia

Gazdaság, Ipar, Mezőgazdaság

Természet, környezet

GYENGESÉGEK:

-

tiszta levegő

-

nagykiterjedésű erdőterületek

-

magas minőségű szőlőtermőhely

4


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. ERŐSSÉGEK:

Épített környezet, településkép -

Infrastruktúra, közművek, közlekedés

védelemre érdemes településszerkezeti elemek, sajátos karakter (utcahálózat, telekstruktúra)

-

nagy lakóterületi tartalék a belterületen

-

hagyományos kerthasználat

-

épített örökség gazdagsága

-

számos műemlék és helyi védelem alatt álló épület

-

természeti környezet értékeinek kihasználhatósága az épített örökség hatékonyabb bemutathatósága érdekében

-

néprajzi és történeti kutatások megléte

-

helyi közösség bevonhatósága a turisztikai programkínálat gazdagítása érdekében

-

Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület szerepe a felújításában és új, fenntartható funkciók kialakításában

GYENGESÉGEK: -

az új beépítésű lakóterületek nem illenek a faluképbe

-

hiányzó belterületi fasorok

-

szabályozások esetenként pontosításra szorulnak

-

esetenként rendezetlen tulajdonviszonyok

-

a védett épületek tulajdonosait érintő felvilágosítás esetlegessége (szakszerű és költséghatékony felújítás, nyílászárók cseréje, tetőfedés, épület színezése stb.)

-

nem használják ki az adottságokhoz és lehetőségekhez mérten az épített örökség adta turisztikai lehetőségeket a fejlesztések során

-

szakszerűtlen, a helyi építési rendelet előírásaitól eltérő felújítások

-

egyes épületek kihasználatlansága, funkciótlansága

-

esetenként az alapvető állagvédelmi munkálatok hiánya

-

Eger közelsége

-

a településen a közműhálózatok kiépítettek

-

nem jellemző a megújuló energiaforrások használata

-

oktatási és egészségügyi intézmények korszerűek, a szolgáltatások rendelkezésre állnak

-

kerékpárutak hiánya

-

idősotthon épült

5


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. ERŐSSÉGEK:

Idegenforgalom, üdülés

GYENGESÉGEK:

-

változatos domborzat

-

értékes, vonzó táji környezet

-

a turizmus fejlesztése forráshiányos

-

De La Motte kastély, múzeum

-

-

barlanglakások, kaptárkövek

Síkfőkúton, a turistautak indulóhelyén hétvégenként probléma a parkolóhelyek hiánya

-

borászati kiállítás (Magtár Borozó)

-

-

Thummerer Pincészet

hiányoznak a kijelölt kerékpárutak, és a kerékpárkölcsönzés lehetősége

-

a falu közössége és az önkormányzat is súlyponti kérdésként kezeli az idegenforgalmat, egyesületi formában is segítik a kezdeményezéseket

-

főszezoni koncentráltság jellemző

-

rendezvények kinőtték a Gazdaház (hagyományos rendezvény-helyszín) kereteit

-

fenntarthatóság érvényesítésének mechanizmusa általában hiányos

-

hiányzik a turisztikai együttműködés a szomszéd településekkel, holott jól kiegészítenék egymást pl. Bogácsi gyógyfürdő, Egri városi attrakciók

-

desztináció-menedzsment /marketing rendszer nem egységes

-

sokoldalú szálláshelyek

-

kiemelkedő rendezvények

-

állandó Hutaüveg Kiállítás

6


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA AZ ERŐSSÉGEKRE TÁMASZKODVA:

Társadalom, demográfia

Regionális kapcsolatok, térségi szerepkör

LEHETŐSÉGEK:

-

közlekedési kapcsolatok javítása

-

sajátos szerepkör kialakítása a térségben

-

kistérségi szintű projektek megvalósítása

-

települések közötti együttműködés továbbfejlesztése

-

üdülési, turisztikai jellegű, minőségi fejlesztések előtérbe helyezése a lakosság aktív bevonásával

-

közösségi rendezvényekkel az összefogás erősítése

-

a hagyományos, közvetlen települési légkör tudatos fejlesztése

-

Főút biztonságosabbá tétele, NoszvajBükkzsérc összekötő dülő- és kerékpárút megépítése

-

A térségi szerepkör a meglévő, kiváló természeti, épített környezeti adottságok és a növénytermesztés hagyományalapú fejlesztésével megadja Noszvaj térségi szerepkörét (szőlő, gyümölcs, épített örökség)

-

civil szervezetek ösztönzése, aktivizálása

-

fiatalok bevonása a településüzemeltetésbe -

-

önkéntesség ösztönzése

-

a helyi intézmények megtartása, erősítése

-

a vidéki élet tudatos felértékelése -

-

szabadidős tevékenységek szervezése

szemléletformálás

7

GYENGESÉGEK KIKÜSZÖBÖLÉSE A LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

együttműködési program kidolgozása, megállapodás a szomszédos településekkel

élethelyzethez igazodó munkakörülmények kialakítása („közösségi iroda”)


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA AZ ERŐSSÉGEKRE TÁMASZKODVA:

Természet, környezet

Gazdaság, Ipar, Mezőgazdaság

LEHETŐSÉGEK:

-

helyi adottságok hasznosítása

-

többcélú mezőgazdaság, természeti adottságnak megfelelő tájhasználat kialakítása (szőlő, gyümölcs)

-

családi gazdálkodás fejlesztése, szakmai képzés, tanácsadás, támogatás

-

gyümölcsfeldolgozó tevékenység fejlesztése

-

települési marketing és menedzsment tevékenység erősítése

-

minőségi termékek előállításának ösztönzése

-

természeti értékek megtartása

-

tájképjavító beavatkozások (tudatos tájrehabilitáció) elindítása

-

szőlő, gyümölcstermesztés, kertészet fejlesztése

GYENGESÉGEK KIKÜSZÖBÖLÉSE A LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

mezőgazdasági, kertészeti ismeretek fejlesztése, új beruházások létrehozása új ismeretek, technológiák hagyományokkal való ötvözése

a helyben foglalkoztatás elősegítése

-

helyi szükségletek kielégítése

-

családi vállalkozásokat összefogó szervezet

-

állattartás ösztönzése a nagy kiterjedésű és jó minőségű legelők kihasználásával

-

gazdálkodó önkormányzat

-

állattenyésztés felélesztése

-

a szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó kiváló adottságú területek csak szőlő- ill. gyümölcstermeléssel történő hasznosítása

-

táj- és településesztétikai megújulás, tudatos tájkép és településkép alakítás a kedvezőbb fogadókép illetve a tájjelleg megőrzése érdekében

-

családi pincészetek, állattartó telepek, feldolgozók stb. létesítése

-

kavicsbányászat visszafejlesztése

-

pincesorok értékőrző, esztétikus fejlesztése és a turizmusba való bekapcsolása

8


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA AZ ERŐSSÉGEKRE TÁMASZKODVA:

LEHETŐSÉGEK:

Infrastruktúra, közművek, közlekedés

Épített környezet, településkép

-

örökségvédelmi hatástanulmány és a helyi építési szabályzat megalkotása

-

a településkép tudatos javítása, településszerkezet védelme az örökségvédelmi hatástanulmány és a helyi építési szabályzat megalkotásával

-

zöldterületi fejlesztések

-

pályázati részvétel lehetősége az épített örökség megőrzése érdekében

-

„elfeledett” történeti értékek megújítása

-

komplex turisztikai attrakciók létrehozása

-

kastély megnyitásával új kiállítóhely létesítése

-

-

bekapcsolás a potenciális turisztikai helyszínek közé; szabadtéri kiállítóhely terve

-

-

pincelakások további hasznosítása

-

az épített örökség felmérése, dokumentálása

Mátyás téri pincelakások rehabilitációja, skanzen kialakítása

-

a kastély állagának megóvása, mint múzeum, kínálatának bővítése (kávézó, kastélykert, stb.)

-

közösségi terek kialakítása a meglévő közterületeken, üres telkeken

-

skanzen kialakítása a Mátyás téren

tudatos, örökségvédelmi szemléletű felújítás

-

-

a védelemre érdemes épületek állagvédelmi munkálatainak elvégzése

-

kerékpárút, parkolók építése

-

belterületi utak burkolása, közterületek megújítása

-

meglévő útkapcsolatok minőségi fejlesztése

az épületek jellemzőik okán alkalmasak arra, hogy nem csupán a település, hanem a régió történeti – néprajzi jellemzőit is hűen bemutathassák

a csapadékvíz elvezető rendszer további fejlesztése

GYENGESÉGEK KIKÜSZÖBÖLÉSE A LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

-

régi épületek új funkciókkal való megtöltése közterületek, közterületi építmények közterület-alakítási terv szerinti felújítása (arculat, utcaképek)

megújuló energiahasználat ösztönzése

meglévő útkapcsolatok

9


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA AZ ERŐSSÉGEKRE TÁMASZKODVA:

Idegenforgalom, üdülés

LEHETŐSÉGEK:

-

a turisztikai kínálat összehangolása a szomszédos, Eger környéki településekkel (kiegészítés, komplexitás)

-

kerékpárutak kijelölése

-

a borturizmus és falusi turizmus tudatos fejlesztése

-

helyi termékek marketingje

-

idősödő társadalom utazási kedve nő

-

-

információ-technológia szerepének növekedése ösztönzőleg hat, miután a vonzó honlap, a vendéglátók jó internetes ellátottsága már rendelkezésre áll

-

-

GYENGESÉGEK KIKÜSZÖBÖLÉSE A LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

-

természeti értékek megközelíthetőségének javítása (utak karbantartása, információs táblák)

-

parkolóhelyek létesítése

-

szálláshelyek helyi rendezvényekkel összefüggő marketingje

kerékpárutak építése, kerékpárkölcsönző létrehozása

-

téli programok szervezése

rendezvények, helyszínek összekapcsolása

-

nagyobb rendezvény-helyszínek kialakítása

-

turisztikai együttműködés a szomszéd településekkel

-

desztináció-menedzsment /marketing egységesítése

növekszik a hivatás-turizmus, részben a konferencia-turizmus révén, részben a cégek csapatépítő tréningjei következtében

a környező országokból a régióban növekvő mértékben érkező turisták is megjelennek Noszvajon

10


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ ERŐSSÉGEKRE TÁMASZKODVA: a pályázati lehetőségek csökkennek, illetve kihasználatlanok maradnak

-

a település nem tud egyedi szerepkört kialakítani

-

elmaradnak a minőségi turisztikai fejlesztések

-

nem erősödik a települések közötti együttműködés

-

a település önálló mozgástere csökken

-

a település népességmegtartó képessége csökken, elöregedő lakosság

-

a vonzó arculatú település családbarát településsé való alakítása

a tájhasználat kedvező változása elmarad

-

-

a fiatalok helyi munkavégzésre, mezőgazdasági művelésre való ösztönzése

-

a vállalkozások nem fejlődnek, mezőgazdaság, agrárturisztikai tevékenység aránya nem nő

-

nem lesz vonzó a település új vállalkozások számára

-

idegenforgalom kínálatának bővítése, minőségének javítása a versenyképesség érdekében

-

szőlészeti, borászati ismeretek továbbadása, a borvidék megőrzése

Regionális kapcsolatok, térségi szerepkör

-

Társadalom, demográfia

VISSZAVONULÁS ÉS A GYENGESÉGEKTŐL VALÓ MEGSZABADULÁS:

Gazdaság, Ipar, Mezőgazdaság

VESZÉLYEK:

-

-

a szőlőterületek átalakulása folytatódik a tőkeszegény vállalkozói réteg nem erősödik, a vállalkozók versenyképtelenek maradnak

közös pályázatok, turisztikai együttműködés a szomszédos településekkel a település egyedi szerepköre adódik a meglévő épített örökségéből és természeti környezetéből, így a turizmus fejlesztése ráépíthető

11

-

offenzív együttműködési program a települések térségi együttműködésére

-

zavaró és látványromboló hatású ipari tevékenységek korlátozása (pl. bányászat) helyi termékek használata a közétkeztetésben


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ ERŐSSÉGEKRE TÁMASZKODVA:

Épített környezet, településkép

Természet, környezet

VESZÉLYEK:

-

természeti értékek romlása

-

a táji adottságok alulhasznosítása

-

a Bükki Nemzeti Park intenzívebb bevonása a turizmusba

-

a szőlőhegy tájhasználatának romlása, a szőlőterület csökkenése

-

tiszta levegő megóvása a gazdasági formák szabályozásával

-

a magas minőségű szőlő termőhelyek művelése

-

tájrehabilitáció

-

folytatódik a környezet szennyezése, a természetes környezet lepusztulásával szemben nincs erőteljes fellépés

-

pincesorok, barlanglakások átépítése, tájidegen többszintes „présházakkal” való elcsúfítása

-

a lakóterületek nem megfelelő arculati szabályozásával a település építészeti karaktere felhígul

-

az épített örökség végleges leromlásának megakadályozása örökségvédelmi szemléletű felújítással

további állagromlás lehetősége elsősorban a lakatlan épületek, illetve kiemelten a kastély esetén

-

Mátyás téren skanzen kialakítása

-

az épített örökséget megóvó és az új építéseket szigorúan szabályozó helyi építési szabályzat megalkotása, következetes betartása

-

-

épített örökségi elemek pusztulása, különös tekintettel a Mátyás téri pincelakásokra

-

további szakszerűtlen, a helyi építési szabályzatban meghatározottak figyelmen kívül hagyásával megvalósított felújítások

12

VISSZAVONULÁS ÉS A GYENGESÉGEKTŐL VALÓ MEGSZABADULÁS:

-

a síkfőkúton, meredek domboldalon üdülőknek kijelölt, de még be nem épült vagy használaton kívüli telkek visszaminősítése erdővé

-

a településkép megóvása érdekében az egyéni érdekek keretbe foglalása


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ ERŐSSÉGEKRE TÁMASZKODVA:

Idegenforgalom, üdülés

Infrastruktúra, közművek, közlekedés

VESZÉLYEK:

-

az infrastruktúra fejlesztés (út javítás, külterületi útépítés, csapadékvíz elvezetés) a szükségesnél jóval lassabban valósul meg

-

kerékpárutak nem épülnek ki

-

a romló gazdasági helyzet életképtelenné teszi a turisztikai vállalkozásokat, leállítja a beruházásokat

-

a turizmus folyamatos fejlesztésének elmaradása versenyhátrányt eredményez

-

a lakosság is elveszíti érdekeltségét a vendégfogadásban, elfordul az idegenforgalomtól, elhanyagolja vonzó környezetét

-

-

pályázati források felkutatása, kiaknázása

-

a lakosság „vendéglátó-szemléletének” erősítése

VISSZAVONULÁS ÉS A GYENGESÉGEKTŐL VALÓ MEGSZABADULÁS:

-

nagyobb hangsúly a turisztikai menedzsmentnek, marketingnek

tőke- és forrás hiányában a befektetők érdeklődése alacsonyabb szinten marad, következésképpen a bezárt kastély, oktatóközpont és a szállodák állaga tovább romlik

13

a turizmusban érdekeltek egyéni érdekeinek összehangolása


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. 1.

JÖVŐKÉP

1.1. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN Noszvaj hosszútávú elképzelése egy olyan autonóm, a fenntartható településfejlesztés elvének megfelelő, az agglomerációs előnyöket kihasználni tudó, versenyképes gazdasággal rendelkező, a közösségi értékeket maximálisan figyelembe vevő élő települési közösség megteremtése, mely képes az ökologikus tájszemlélet előtérbe helyezésével a termesztési adottságoknak megfelelő mezőgazdasági termelés, szőlészet, borászat, gyümölcstermesztés, állattenyésztés által minőségi, egyedi noszvaji márka kialakítására.

1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE A fentiekben megfogalmazott jövőkép elérése csak a lakosság minden tagjának tudatos tevékenysége által mehet végbe. Ennek érdekében együttműködésre van szükség a közszféra, a gazdaság és a lakosság szereplői között. A fenntarthatóságot támogató beavatkozások és műveletek végrehajtása csak rendszerszemléletű megközelítésben lehetséges; ennek fő területei a következők: a tudásbázis növelése; az ismeretek széles körű elterjedése, megosztása; nyilvánosság, civil szervezetek fellépése; közpolitikák fejlesztése, átalakítása; a változások értékelése és monitoringja. Nem modernizációra, hanem az új kihívásoknak megfelelő, a vidék lényegét megtartó, annak előnyeire építő innovációkra van szükség. Noszvaj innováció-képességének növeléséhez szakemberekkel megtámogatott, erős, világlátott vidéki közösségek szükségesek. Az innovációkat terjesztő szomszédsági hálózatok fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír. A társadalmi innovációk és a társadalmi vállalkozások prioritást kell, hogy élvezzenek. Mindez csak szemléletfejlesztéssel lehetséges, mely folyamatos fejlődés útján érhető el. A felülről és alulról jövő kezdeményezések egyensúlya, a belső és külső erőforrásokon alapuló fejlesztések optimális ötvözete révén léphet a település egy gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg is fenntartható fejlődési pályára. Noszvaj településfejlesztésében belső erőforrásokat feltáró, annak hasznosítására törekvő működési modellre és fejlődési pályára törekszik. A helyben, helyiek által kiaknázott és felhasznált erőforrások a térséget és az ott élőket gyarapíthatják: • • • • • •

a belső helyi erőforrások feltérképezésével és kiaknázásával, a térség/település gazdasági erőforrásainak dinamizálásával, a helyi közösségi javak közösségi hasznosításával, a jövedelmek egyenletes elosztásával, azaz arányaiban jelentős helyi munkahelyek teremtésével, a helyi közösség mozgósításával, a helyi identitás erősítésével, a helyi erőforrások hosszútávon is fenntartható használatának kialakításával, a Eger- Noszvaj kapcsolat megújításával, az alkalmazkodóképesség növelésén keresztül, a helyi gazdasági szereplők összekapcsolásával, helyi piacok kialakításával, a jövedelmek áramlásának minél hosszabb ideig a településen belül való tartásával.

Az erőforrások megtestesülhetnek: • humán erőforrásban (munkaerő, ismeretanyag, tettrekészség, összefogás); • társadalmi erőforrásokban (társadalmi szereplők együttműködése a gazdaság szereplőivel, hagyományőrzés); • természeti és gazdasági erőforrásokban (tiszta környezet, környezetbarát energia- és élelmiszertermelés). 14


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

Ezek helyi kiaknázásával és helyben tartásával Noszvaj is relatív versenyképességre tehet szert. Ugyanakkor e fejlődési modell ellenálló-képességet, stabilitást biztosít a globális gazdaság negatív jelenségeivel, hatásaival szemben. Mindezekkel betartásával a település a fenntartható fejlődés biztosítását jelölte meg fejlesztéséi alapelvének. A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Az emberek tisztelik a természetet, természeti értékeinket, a helyi közösségek felismerik a rendelkezésükre álló természeti erőforrásokból adódó lehetőségeiket, termelésüket, energiafelhasználásukat és fogyasztásukat erre alapozva szervezik meg. Sokrétű gazdasági kapcsolatok szövik egybe a várost és vidékét, az egymással szomszédos, majd a távolabbi településeket. A globalizáció, az életmódváltozás, a beépített területek, mesterséges felületek növekedése, a környezetszennyezés a tájváltozás folyamatát rendkívül felgyorsították ezért a táj jellegének védelme, a tájkarakter, az értékes tájkép megőrzése több szakterület együttes munkáját igénylő rendkívül nehéz feladattá változott. Ezen változások eredményeként ugyanakkor a táj, a tájélmény az elmúlt két évtizedben felértékelődött. A táj különböző szakterületek közötti együttműködést erősítő összekapcsoló fogalommá változott. A településtervezésben a táj mindeddig háttérbe szorult, pedig megalapozatlan fejlesztések, koncepciók akár évszázadokra is hátrányos helyzetűvé kárhoztatják egyes települések lakóit. A tervezés során az ökológiai szempontból előnyös adottságokat meg kell őrizni és a meglévő hátrányokat fel kell számolni. A tájhasználat tudatos alakításával, előnyös hatású klímatényezők telepítésével, lehetséges a kedvezőbb környezet létrehozása. A településtervezésben a táji összefüggések erősítése, a környező táj fizikai jellemzőinek, a klimatikus és domborzati adottságoknak tudatos figyelembe vétele, a településökológia (városökológia) ismereteinek beépítése a tervezésbe az egyik új megközelítés. Az Európai Tájegyezmény (2000. Firenze) 2007 óta magyar törvényben (2007. évi CXI tv.) is megerősítést nyert. Az ETE célja, hogy elősegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését. Az ETE hatott az új településtervezési jogszabályokra és a tájtörténet, a tájhasználat, tájszerkezet értékelése a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek, a tájhasználati konfliktusok feltárása, megismerése nagyon fontos a tájhasználat alakítása, a táji értékek megőrzése szempontjából. Alapvető, hogy a település belterülete a hozzájuk tartozó külterülettel együtt a magyar táj egy darabját alkotják ezért is fontos a településrendezési tervekben a táji szemlélet erősítése. Az előzmények alapján Noszvaj község fejlesztésének alapelvei az alábbiak szerint határozhatóak meg: A településfejlesztés alapját a fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági szempontjainak érvényesítése kell, hogy képezze. Ez különösen az alábbi alapelvek figyelembevételét jelenti: Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok megteremtése és fenntartása: • • • •

demokratikus döntéshozatal, a közösséget összetartó szolidaritás és a terhek igazságos elosztása, a szegregáció elleni küzdelem és testileg és lelkileg egészséges társadalom kialakulásának elősegítése

15


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. Kiegyensúlyozott gazdasági viszonyok megteremtése és fenntartása: • • •

több lábon álló (diverzifikált) helyi gazdaság, magas termelékenység a helyi kis- és középvállalkozások

Kiegyensúlyozott környezeti viszonyok megteremtése és fenntartása: • • • • •

az autonóm település elveinek érvényesítése, a jó minőségű termőföldek védelme, ökológiai szempontból előnyös adottság megőrzése, tájhasználat tudatos alakítása a természetes és épített környezet értékeinek védelme, a zöldfelületek, rekreációra szánt területek növelése

2.

CÉLOK

2.1. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Noszvaj lakosságának népességmegtartó és népességvonzó képességének javítása Ezen átfogó célkitűzés jegyében Noszvaj célja egy olyan hosszútávú településfejlesztési elképzelés megvalósítása, amely az emberek és a közösség értékeire építve, a hagyományokat ápolva nyújt esélyt a vidéki élet megbecsültségének és vonzerejének helyreállítására, a településen élők életminőségének átfogó javítására. A település kiemelten fontosnak tartja a Noszvajról történő elvándorlás megállítását, a fiatalok számára a helyben maradásra, az iskolák, az egyetem elvégzése után a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítását, képzett, világlátott fiatalok vidékre költözésének segítését, a gazdálkodás és a vidéki élet vállalásával összekötött gyerekvállalás segítésével a demográfiai egyensúly helyreállítását. Átfogó fejlesztési cél, hogy a falu, korszerű, az agglomeráció előnyeit kihasználni tudó lakóhely és életforma legyen. Noszvaj a sajátos vidékes karakterének és eltartóképességének megőrzése mellett a lakónépesség számára élhető lakókörnyezetet, minőségi szolgáltatásokat nyújtson, ezáltal szerveződjön újjá, erősödjön meg a helyi közösség. Így a település a térségi együttműködések aktív részesévé válva is meg tudja őrizni saját hagyományait, egyéni karakterét. Helyi adottságok hasznosítása A táji adottságoknak megfelelő tájhasználat a legkézenfekvőbb gazdaságfejlesztési cél, melyet a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni. A mezőgazdasági táj művelése, valamint helyi termék előállítás a turizmus alapjául is szolgál. A Nemzeti Vidékstratégiával összhangban – a helyi adottságok hasznosításánál a hagyomány és az innováció egyensúlyba kell hozni, a mezőgazdaság fejlesztése így a „hagyományalapú tudástársadalomban" érdekelt. Ezen tudástársadalom figyelembe veszi a vidéki hagyományokat, nem az életforma megváltoztatására törekszik, azonban kihasználja a modern infrastruktúra, a tudás azon előnyeit, melyek a vidéki élet, a vidéki munka könnyítését szolgálják.

16


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. Tudatos tájhasználat fejlesztése

A tájhasználat, a környezeti feltételek, a természeti adottságok vizsgálatakor megállapítottuk, hogy Noszvaj kivételesen kedvező adottságokkal rendelkezik. A Bükk- hegység előterében fekvő település erdővel borított északi határrésze szervesen kapcsolódik a Nemzeti Park fokozottan védett területeihez. Ez az erdős terület természetvédelmi, turisztikai, tájesztétikai és gazdasági szempontból is kiemelkedő érték. A kiváló minőségű levegő, az erdős völgyekben fakadó tiszta vizű források is egy újabb különleges természeti és turisztikai vonzerőt jelentenek. A Bükk- hegység által védett alacsonyabb dombsági mezőgazdasági területek kiválóan alkalmasak szőlő- és gyümölcstermesztésre, a mélyebb fekvésű illetve középmagasan lévő gyepek pedig a hagyományos állattartásra. Noszvaj táji adottságai így rendkívül gazdag lehetőséget kínálnak mind természeti értékek mind a mezőgazdasági termelés fejlesztésére. A településfejlesztési koncepcióban ezért azt kell hangsúlyozni, hogy az egyes területek adottságainak leginkább megfelelő tájhasználat tudatos fejlesztésével kell a mainál kedvezőbb állapotokat kialakítani. Így egyrészt a természeti értékek védelme, az ökoturizmus fejlesztése, a tájesztétikai megújulás, másrészt a termesztési adottságoknak megfelelő mezőgazdasági termelés, szőlészet, borászat, gyümölcstermesztés, állattenyésztés fejlesztése a fő irány.

2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA TÁRSADALOM Szolidáris társadalom

ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA Noszvaj Községi Önkormányzat 2013-ban megfogalmazta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A település küldetésének tekinti, hogy mindenki számára egyenlő hozzáférést nyújtson a foglalkoztatáshoz, a különböző szolgáltatásokhoz, az aluliskolázottság megszűntetéséhez, különös tekintettel az esélyegyenlőség szempontjából a munkanélküliekre, a mélyszegénységben élőkre, a romákra, a gyerekekre, az idősekre, a nőkre és a fogyatékkal élőkre. Nem elegendő annak biztosítása, hogy a hátrányos helyzetű személyeket a többiekkel azonos jogok illessék meg, az esélyegyenlőség eléréséhez olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a hátrányokat csökkentik, megszüntetik. Ezen célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a HEP tartalmazza. Közösségért felelős társadalom

A lakosság érdeklődését felkelteni és kielégíteni saját életkörülményeik önálló alakítása iránt a társadalmi részvétel, az együttműködés, az önrendelkezés lehetőségeit biztosító intézmények, lehetőségek kialakításával lehet. Egyesületek, különféle érdekközösségek és a lakossági kezdeményezések egyéb formái, tevékenységeikkel igen előnyösen szolgálhatják a falusi életminőség javulását, mindenkinek alkalmat kínálva arra, hogy magát is aktivizálja. Azoknak, akik fontolgatják, hogy falura költözzenek-e vagy se, fontos döntési szempont ennek a közösségi aktivitásnak a megléte, illetve hiánya. A falusi közösség élénksége így közvetett módon is befolyásolja a fejlődés esélyeit, új lehetőségeket kínálva az idegenforgalmi kínálat, a helyi ellátás gazdagításához. CIVIL SZERVEZETEK ALAKULÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE Noszvajon elindult az a folyamat, melynek során a település jövőképének kialakításában támaszkodik a helyi lakosság véleményére. Felismerte a jelentőségét és továbbra is támogatni szeretné az egyes 17


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. munkacsoportokkal történő rendszeres megbeszéléseket és a településfejlesztési döntésekbe való bevonásukat, nagyfokú lakossági szerepvállalásra épít. Mindez nagyban hozzájárul a készülő településfejlesztési elképzelések, településrendezési tervek társadalmi elfogadásához, azokkal szemben kisebb ellenállást vált ki, növeli használhatóságukat, élettartalmukat. A helyi döntéshozást nagyban segíti, ha a helyi csoportok az illetékességi körükbe tartozó döntési feladatokat is kaphatnak. A civil szervezetek működésének fontos szerepe van a fiatalok és az újonnan ideköltözők helyi folyamatokba való bevonásában és az erős közösségérzet kialakulásában. A civilszervezetek működésnek is egyik legfontosabb alappillére az önkéntesség ösztönzése. ÖNKÉNTESSÉG ÖSZTÖNZÉSE Az önkéntesség a társadalmi tőke legfontosabb építő ereje, a beilleszkedés és az integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, lehetőség arra, hogy bárki hozzájárulhasson a pozitív változáshoz. Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, tanulási lehetőséget nyújt. Az önkéntes tevékenység valamint az üzleti világ, a közhivatalok és az önkéntes központok között létrejövő innovatív partnerség egyik módja a vállalatok társadalmi felelősség vállalásának kialakításának. Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok megtalálásában. Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton továbbhaladva új munkalehetőségeket hoznak létre, hatékony munkaerő piaci integrációs eszköz lehet. Az országos szintű szabályozások révén a település minden korosztályát és társadalmi rétegét képes megmozgatni: középiskolásokat, a felsőoktatásban tanulókat, az álláskereső fiatalokat, a foglalkozatást helyettesítő támogatásban részesülőket, valamint a 45 éven felüli tartósan munkanélküliek estében is eredményesen használható az önkéntes tevékenység az integráció eszközeként, ugyanakkor a nyugdíjasok széles körét is meg lehet szólítani önkéntes programok kapcsán. Noszvaj számára egy igen fontos kiaknázható lehetőséget jelent az önkéntesség ösztönzése. A fiatalok saját felelősségének erősítése fontos kommunális feladatokba történő bevonással valósulhat meg. A település életének minden színterén szükség van az önkéntesek munkájának elősegítésére, hiszen az helytörténet feltérképezését, a ma még fellelhető érték megmentését is szolgálhatja, ugyanakkor generációkat összekapcsol, átfogó szolgáltatásokat, programokat vállal. Noszvaj célja egy településre szabott, megbízhatóan dolgozó, minőségi szolgáltatást nyújtó közvetítési rendszer kidolgozása, önkéntes központ infrastruktúrájának kialakítása, mely önálló arculattal rendelkező önkéntes programokat képes kiépíteni és megfelelő belső erőforrásokat biztosítani a résztvevő önkéntesek elhelyezése illetve tapasztalatainak utánkövetése érdekében. A cél önkéntes programok révén az embereket foglalkoztatási élményhez juttatni és hosszabb távon foglalkoztathatóságukat elősegíteni. A program sikerének záloga a felek közti párbeszéd és együttműködés a megteremtése.

Családbarát település Noszvaj átfogó célja közé tartozik a demográfiai egyensúly helyreállítása, a településről történő elvándorlás megállítása és megelőzése. Ezen cél elérésének fontos eszköze minden olyan program, szándék, intézkedés, ami a családok biztonságérzetét növeli annak érdekében, hogy merjenek gyermekeket vállalni. Ma a városban élő fiatal párok jelentős része első gyermekével kiköltözik az agglomerációba, és a később gyermekeik már oda is születnek. Ahhoz, hogy Noszvaj is versenyképes célponttá váljon a városból kiköltöző fiatal párok számára, ugyanakkor a helyi gyermekes családok megtartása érdekében, valamint ahhoz, hogy egészséges, megújulásra képes társadalom és helyi közösség jöjjön létre tudatos településpolitikával, szemléletformálással, családok számára vonzó, 18


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. gyermekvállalást támogató intézkedésekkel lehet tenni. A település vezetése részéről ez elsősorban nem anyagi, hanem mindössze szervezési kérdésekről, odafigyelésről szól. A családbarát település eszméje a teljes életpályára ki kell, terjedjen. A gyermekellátási intézményekkel való sűrű ellátottság (a korai fejlesztőközponttól, a családi napközitől, pár órára is igénybe vehető gyermekfelügyelettől kezdve), a teljeskörű gyermeknevelési modell (iskoláztatás, tanórán kívüli szakkörök, tanfolyamok mellett ide tartoznak a helybentartási támogatások is) megteremtése mellett igen fontos, hogy az infrastruktúra hálózat, a közösségi terek és -programok kialakítása is ezen elv mentén történjen. A falufejlesztés során fontos feladat az emberek közti viszonyok erősítése. Az ebből fakadó legfontosabb feladatok közé tartozik a családi és a munkahelyi feladatok összehangolását segítő szolgáltatások kialakítása; az idősek helyi ellátása annak érdekében, hogy saját otthonaikban maradva lakhassanak. Munkahelyek védelme és munkalehetőség teremtése Noszvaj átfogó céljainak eléréséhez szükség van a település meglévő munkahelyeinek védelmére és új munkalehetőségek teremtésére, a munka településre vonzására. Az Egertől való függőség, az ingázás csökkentése érdekében szükség van a helyi munkahelyek létesítésre, a vállalkozások segítésére. Ugyanakkor fel kell készülni az újfajta igények kielégítésére is, az élethelyzethez igazodó munkahelyek megteremtésére. Mindezek elérése érdekében a helyi vállalkozásokat olyan szolgáltatásokkal kell segíteni, melyek segítik a piacra jutást, innovációt ösztönzőek. Strukturált üzleti környezet kialakulását kell előmozdítani, minimalizálni az új üzleti vállalkozások körüli kezdeti akadályokat, melyek által a már működő vállalkozások meg tudják alapozni továbbfejlődésük lehetőségeit, irányait, valamint kialakulhat a vállalkozások közötti együttműködés is. A vállalkozások gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb bekapcsolódását információk és szolgáltatások biztosításával kell ösztönözni. Ebbe beletartozhat a helyszín biztosításán kívül a menedzsment igény szerinti támogatása és a lakosság számára ingyenes tanácsadó szolgálat kialakítása is.

GAZDASÁG, IDEGENFORGALOM, TURIZMUS Önfenntartás, a kiszolgáltatottság elkerülése A település akkor válik önfenntartóvá, ha az alapvető élelmiszerigényét maga termeli, a fűtéshez szükséges hőt is maga állítja elő úgy, hogy közben a külvilágot kizárja és a lehető legnagyobb arányban csak helyi vállalkozókat foglalkoztat. Ehhez az önkormányzatnak akkora területű saját földre van szüksége, amely biztosítani tudja a felmért élelmiszer-, és energia-szükségleteket. Az önkormányzat mindezt a helyi gazdálkodókkal szorosan együttműködve, termelői csoportokban partnerként való részvétellel kívánja elérni. ÉLELMISZER ELLÁTÁS Noszvaj önkormányzata a kiváló termőadottságú területek hasznosításában érdekelt, így a helyi gazdálkodók támogatása mellett a parlag területek felvásárlásával kívánja ösztönözni a gyümölcstermesztést és gazdaságos méretű birtokrendszer kialakítását. A földműveléshez szükséges eszközparknak is (akár bérleti formában is) az önkormányzat rendelkezésére kell állnia. A termőföldeken nagyobb arányban termesztett takarmánynövényekkel az önkormányzat háziállatai elláthatók, melyeket a gyümölcsterménnyel együtt a közétkeztetés hasznosíthat. A többlettermények a helyi termelői piacon eladhatók. Az önkormányzat szociális boltjába a helyi őstermelők polcpénz nélkül behozhatják terményeiket. Ezekben az üzletekben és a termelői piacon értékesített élelmiszerek Noszvaj turisztikai kínálatához is szorosan kapcsolhatók. Az önkormányzati mezőgazdasági munkákat a helyi gazdálkodók szakmai tudására támaszkodva, velük együttműködésben helybéli munkanélküli, vagy önálló gazdaságot vezetni nem tudók látják el. 19


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. ENERGIA ELLÁTÁS Az intézmények helyi fatüzeléssel való fűtésével, hosszabb távon biomassza kazánokra való átállással jelentős összegeket spórolhat az önkormányzat. A biomassza kezelését szintén az önkormányzat által foglalkoztatott lakosok végezhetik. Ösztönzés a mezőgazdasági területek művelésére Első sorban az Önkormányzat feladata, hogy segítse a még aktív gazdákat, és ösztönözze a fiatalokat a mezőgazdasági termelésre. A vidék számára kulcskérdés, hogy legyenek olyan fiatalok, akik a vidéki életet és a gazdálkodást választják, és gyermekeket vállalnak, a helyben boldogulásra ösztönözve őket. Támogatandók az önálló helyi kezdeményezéssel vagy központi ösztönzéssel induló kísérleti gazdálkodások is, amelyek a minőségben és mennyiségben is megfelelő haszonvétel mellett a gazdálkodás új, az ökológiai rendszerek regenerálódását és fennmaradását eredményező módszereire irányulnak (pl. csemetekert, gyümölcsösök, stb.). Törekedni kell az önálló termelésre, a helyi mezőgazdaság fejlesztésére, a földrajzi és kulturális hagyományokból fakadó termelési módra, terményekre, hagyományos növény- és állatfajtákra, helyi üzemekre, de fontos a helyi energiatermelés és -ellátás is. Kiemelten kell segíteni az állattartás arányának növekedését, a gyümölcs mellett a gyógynövénytermesztést, és feldolgozást. Mindezek fejlesztése munkaalkalmakat teremt a helyi közösségek számára. Meg kell őrizni a helyi természeti értékeket, és egészséges, helyi termékeket kell biztosítani a helyi fogyasztóknak. A fenntartható helyi közösség egyik alapvető működési elve, hogy mindig a helyi szükségleteket kell előbb kielégíteni. Fontos továbbá, hogy fejlesszük a kisméretű, helyi üzleti és ipari tevékenységeket, mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a helyi értékesítés és feldolgozás egységeit, minél inkább helyi energiaforrásokat használjunk, a pénz a lehető legtovább a helyi közösségen belül forogjon, és a falusi közösség legyen mindig kapcsolatban a közeli város közösségével. Mindez nemcsak helyi szintű ágazati, vállalkozási fejlesztéseket, hanem tájgazdálkodási keretbe illeszkedő, a helyi adottságok, erőforrások felmérésére építő, a helyi gazdaságot szervezni képes szervezeti rendszert, menedzsmentet kíván. A feldolgozás lehetővé tétele A termény- és állat-feldolgozásra alkalmas gazdasági terület kijelölése szükséges, amennyiben az a jelenlegi gazdasági területen nem elhelyezhető. Így közös használatú – lehetőleg részben önkormányzati tulajdonú – feldolgozó csarnok(ok) létrehozása válik lehetővé, és a szükséges drága eszközök használata is elérhető lesz megfelelő irányítás mellett a helyben lakók számára. Helyi termék előállítás, értékesítés, termelői piac Az élelmiszerlánc lerövidítése érdekében további helyi értékesítési lehetőségek, például helyi termékboltok, termékpolcok, helyi vásárok, termékfesztiválok, szabadtéri, pavilonos piacok, nyitott gazdaudvarok, közvetlen gazdaságból történő értékesítés, egyéb alternatív értékesítési helyszínek (települési közterek, nagyobb terek, parkolók, sétálóutcák, kihasználatlan épületek) stb. fejlesztése. A termelő és a fogyasztó közvetlen kapcsolatának kialakítását elősegítő civil kezdeményezések támogatása, termelői-fogyasztói közösségek, mozgalmak létrehozásának, működésének ösztönzése, támogatása. A közétkeztetésben is olyan helyi együttműködésekre építő megoldásokat szükséges támogatni, melyek a helyi élelmiszer igényeket, szükségleteket elsősorban a helyi termelési kapacitásokból elégítik ki. Egészséges helyi terméket juttatnak a közétkeztetésbe, biztosítva ezzel az egészséges alapanyagokra épülő közétkeztetést, erősítve, kiszámíthatóvá téve a helyi termelést, csökkentve a környezetterhelést.

20


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. A helyi, tájjellegű specialitások, termékek, hungarikumok márkázásának, védjegyrendszerének kialakítása szükséges, a helyi termékeket támogató tudatos vásárlással kapcsolatos szemléletformálás, széleskörű kampány indításával erre vonatkozóan. Az on-line értékesítés (on-line piacterek), értékesítési rendszerek működése elősegítendő. Védjegy, marketing Az előállított helyi termékekre javasolt az Önkormányzat által egy Helyi Termék Védjegy Szabályzatot megalkotni. A védjegy létrehozásának célja: - a Noszvajról származó környezetbarát, minőségi élelmiszerek megkülönböztetése a Magyarországon kereskedelmi forgalomban lévő élelmiszerektől. - A fogyasztók tájékoztatásán keresztül, a fogyasztói döntések befolyásolása a magasabb minőségű, a környezeti fenntarthatósághoz hozzájáruló helyi élelmiszerek vásárlására. - A helyi élelmiszerek fogyasztási kultúrájának fejlesztéséhez való hozzájárulás. - A helyi termékek piacra jutásának segítése, hozzájárulás a helyi gazdasági élet élénkítéséhez, a helyben termelődő magasabb hozzáadott értéket képviselő termékkínálat kialakításához, a helyi jövedelmek növeléséhez. - A termelők ösztönzése a környezettudatos termelésre, a minőségfejlesztésre és a termékkínálat mennyiségi növelésére. Az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a védjegyhasználókat, a védjegyes termékeik vonatkozásában lehetőségei szerint népszerűsíti, közös szakmai programokat szervez, és a közös érdekek mentén a célok elérése érdekében projekteket készít elő és valósít meg.

Szolgáltatások lehetőségének megteremtése A helyi építési szabályzat keretein belül lehetőséget kell biztosítani, valamint az önkormányzatnak támogatni azt, hogy a lakóterületen belül is üzemelhessenek szolgáltató egységek (fodrászkozmetikus, állatorvos, fénymásoló szalon, kulcsmásoló, kölcsönző, szerviz, diákmunka szervezés, rendezvényszervezés, stb.) A lakó funkciót nem zavaró vállalkozások jelenléte a helyi iparűzési adó bevételben is megjelenik az önkormányzat számára. A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: • A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak, milyen címen található a telephelyük, mi a nyitva tartásuk és az elérhetőségük. • Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. • Annak érdekében, hogy a városban megjelenő különféle vállalkozási szándékok becsatornázhatók legyenek az önkormányzati fejlesztési elképzelések megvalósításába, elengedhetetlen a jelenleginél lényegesen aktívabb ingatlanstratégia kialakítása. Idegenforgalom, turizmus Noszvaj kiemelten értékes táji és természeti környezetével együtt élő, azokat megóvó turisztikai fejlesztések szükségesek. A családi és az ún. „lassú turizmus” számára kell lehetőségeket teremteni, mellőzve a nagy zajjal járó rendezvényeket, az erőszakos építést, és táji környezetbe való beavatkozást igénylő beruházásokat. A falu célja első sorban a családi nyaralások tartalmassá tétele, amihez elengedhetetlen a különböző korú családtagok számára a kikapcsolódás és az új élmények biztosítása. Noszvaj rendelkezik jó néhány olyan látványossággal, amely az egész család számára érdekes vagy szívesen használt (pl. barlanglakások, a tó körüli zöldterület, kastély). Ezeknek a „vonzó pontoknak” a kínálatát kell tovább 21


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. bővíteni és gyerekbaráttá tenni (barlanglakásokhoz állatsimogató, tavon csónakázás, fagyizó, kastély – kávézó, korabeli ruhák bemutatása, kastélykert használata, stb.) Fontos, hogy a turizmus kapcsán nem csak a nyári szezon kínálatára gondolni, hanem kiemelten a hűvös, őszi-téli hónapok programkínálatát is bővíteni kell a szezonalitás csökkentése érdekében (pl. tó – korcsolyázás, bor – forraltbor főző verseny, stb.) A falunak, mint családbarát településnek gondolnia kell a „messziről jött” turisták mellett az Egerből – akár hétvégente pihenni, kirándulni kijáró családokra is. A lakónépesség növelése egy részt az egri fiatalok kiköltözésével válik lehetővé. A Sport utcai focipálya mellé elképzelt Játszópark az ő számukra kiemelten fontos, hiszen egészen a kisgyermekektől a felnőttekig minden korosztály számára tartalmaz szabadidős játszó- és sporteszközöket, valamint ezeket kiegészítő funkciókat (WC-mosdó, büfé). A családok így akár az egész napjukat itt tölthetik. A közös együttlét az emberek közötti kapcsolatok kialakulását segíti, mely által a településhez is kötődés alakul ki, beépül az játszóparkot használók mentális térképébe, gyakrabban látogatnak ide és a község többi turisztikai célpontjait, programjait is szívesebben felkeresik. A település célja, hogy a táji adottságok kihasználása sport- és szabadidős tevékenységek (tájfutás, nordic walking) megteremtése, pályák kialakítása által a szezonalitás csökkentése mellett az aktív időskor koncepciójának megvalósítását is szolgálja. A „messziről jött”vendégek számára a lassú, falusi turizmust olyan módon kell lehetővé tenni, hogy a vidéki életmódot és a táj szépségét magukba szívhassák, ezáltal feltöltődjenek, gazdagodjanak, tanuljanak. Az ő időtöltésüket a noszvaji látványosságok bemutatásával, programjaival (barlanglakások, kastély, Gazdaház, skanzen), a szezonális helyi termékek szüretelésébe, feldolgozásába (lekvár főzés, gyógynövényszedés, feldolgozás, kozmetikai termék-készítés, állatgondozás) való bevonással, gasztronómiai programokkal kell tartalmassá tenni. Az újonnan kialakítandó szálláshelyeket első sorban a település jellegéhez igazodó egyedi, több épületben elhelyezett, vendégházas szállásférőhelyekkel kell megoldani. Noszvajt kiváló levegőminősége, táji környezete szintén alkalmassá teszi a különböző betegségek után rehabilitálódni kívánók számára. A falu rendelkezik olyan meglévő, de jelenleg hasznosítatlan épületekkel, melyek alkalmasak egy rehabilitációs központ kialakítására, amely funkció beleillik a csendes, egészséges falu jövőképébe. TÁJI, TERMÉSZETI KÖRNYEZET Természeti értékek megőrzésének elsődlegessége A település északi határrésze, a síkfőkúti településrésztől a Bükk-hegység felé eső magasabb fekvésű természeti szempontból kiemelten értékes terület. E változatos felszínű, völgyekkel, hegyvonulatokkal, összefüggő erdőkkel jellemezhető hegységi jellegű táj a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő 2007/7 számában közölt KvVM közlemény szerint a Bükki NP délnyugati bővítéseként védetté nyilvánításra tervezett, azaz Noszvaj északi területe kb. 500ha nagyságrendben a közeljövőben a Bükki NP szerves része, országos jelentőségű védett természeti terület lehet. E tényt figyelembe véve, ezen a majdani NP-i területen úgy kell a természetjárást, a természeti és kultúrértékek megismerésére szolgáló turizmust, a természetben történő sportolást fejleszteni, úgy kell erdőgazdálkodást folytatni, hogy a természeti értékek megőrzésének elsődlegessége ne kérdőjeleződhessen meg. Az üdülési, turisztikai létesítményeket ott kell elhelyezni, ahol azok legkevésbé veszélyeztetik a védett természeti értékeket. A NP tervezett bővítése nem tartalmazza a Várhegy-várkúti turistaház előtti rétet és néhány régebben épült faházat a telkeikkel együtt. Azaz a 2000-2010 hrsz-ú telkek nem válnak - a lista szerint - a NP részévé, így a turistaház további fenntartása, kismértékű bővítése a jövőben is lehetséges. 22


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. Fenntartható tájhasználatra, az okszerű tájgazdálkodásra való törekvés, a külterület gondozottságának növelése Noszvaj másik jól elkülöníthető területe a belterülettől keletre, délre, délnyugatra eső, változatos, mozaikos mezőgazdasági és erdőterületekkel jellemezhető határrésze. A vizsgálatok során részletesen elemeztük, hogy ezen dombos, enyhén lejtő bükkaljai határrész mintegy 70%-a a szőlő termőhelyi katasztere szerint kiváló termőhelyi adottságú terület. Azt is kiemeltük, hogy sajnálatos módon e kiváló adottságú területnek csak a töredékét hasznosítják megfelelően. A koncepció fontos eleme, a fenntartható tájhasználatra, az okszerű tájgazdálkodásra való törekvés, a külterület gondozottságának növelése, az elhagyott parlag területek művelésbe vonása illetve erdősítése. A szőlő termőhelyi katasztere szerint kiváló termőhelyi adottságú területeket szőlőműveléssel, gyümölcstermesztéssel kell hasznosítani. A határ többi részén pedig a gyepterületeken a hagyományos állattenyésztést kell fejleszteni. Törekedni kell a település szükségleteinek helyi erőforrásból történő kielégítésére. A településrendezési terv külterületi szabályozásával ösztönözni kell a területek művelésbe vonását és lehetővé kell tenni a családi gazdaságok, a helyi termékek készítésére specializálódott kisgazdaságok – pl.: családi pincészetek, állattartó telepek, feldolgozók stb. – létesítését. A jelenlegi tájhasználati konfliktusok megoldására javaslatok • • • • • •

A kavicsbányászat korlátozása a jelentős környezeti hatások következtében. A még be nem épült magterületbe és erdőterületbe tartozó üdülőtelkek erdőterületként való szabályozása, telkek visszaminősítése Síkfőkút belterületének szélén. A hatályos településrendezési tervben szereplő, jelentős nagyságú ipari, gazdasági, kereskedelmi terület szükségességének felülvizsgálata, területük csökkentése. A szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó kiváló adottságú területek csak szőlő- ill. gyümölcstermeléssel történő hasznosítása. A pincesorok értékőrző, esztétikus fejlesztése és a turizmusba való bekapcsolása Táj- és településesztétikai megújulás, tudatos tájkép és településkép alakítás a kedvezőbb fogadókép illetve a tájjelleg megőrzése érdekében.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET Épített örökség szakszerű felújítása, karbantartása, hasznosítása Mivel az épített környezet reprezentatív módon és viszonylagos egységben fennmaradt, Noszvaj célja egyetemekkel való együttműködés keretében a település történeti értékkel bíró (tehát nem csak védettség alatt álló) épületeinek szakszerű felmérése és dokumentálása, ennek eredményeként adatbázis kiépítése, építési előírások kidolgozása. Az összegyűjtött adatok felhasználásával településképvédelmi program elindítása a cél, melynek turisztikai vonzata is felbecsülhetetlen. A község ösztönzi a falusias építési hagyomány megőrzését, hagyományos formák és anyagok használatát a felújítások során. Sok esetben viszont problémát jelent, hogy a védett (vagy egyáltalán: régi, helytörténeti értékkel bíró) épületek tulajdonosainak nincs kellő rálátása, ismerete a szakszerű és az objektumok korára, építőanyagaira, egyéb építészeti jellemzőire tekintettel levő minimum követelményekre. A település célja éppen ezért az ismeretek bővítése, szemléletformálás 23


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. műhelykonferencia, workshop, előadások keretében, mindezek mellett pedig egy rövid, kivonatos, a szakirodalmi adatokra támaszkodó jegyzék létrehozása, mely nem csupán a felújítások során jelenthet segítséget, hanem az attól független egyéni tájékozódásban is hasznos lehet. A régi sok esetben értéket jelent, de ez az érték csak akkor lesz fenntartható és továbbörökíthető, ha szakszerűen segítjük az épületeket használó személyeket. A községben egyre tudatosabban, de még messze nem kiaknázva alkalmazzák az épített örökség adta lehetőségeket. Noszvaj talán legismertebb építészeti emléke a tufa bánya, melynek műemlékvédelmi-, természetvédelmi- és építészeti szempontokat figyelembe vevő magas minőségű, egyedi, a szomszédos települések hasonló értékeinek bemutatását kiegészítő idegenforgalmi hasznosítása a cél. Ritka módon egységben fennmaradt történelmi öröksége a településnek a számos régi lakó- és melléképület, melyek egy része már védettséget is élvez. Tudatosabban kellene használni, kihasználni ezeket a rendelkezésre álló építészeti elemeket. A látogatóknak már most is megvan az igényük a település nagyobb mérvű bejárására. Ez egyértelműen észrevehető folyamat, így tudatosan lehet építeni, plusz "attrakciót" szervezni rá. Az épített örökség turisztikai célú kihasználásához legegyszerűbb lehetőség az építészeti - néprajzi - helytörténeti tematikus túrák lehetőségének kiépítése. Egyszerű, a látogatók által könnyen bejárható séták, melyeket előre rögzített pontok segítségével, egyszerű nyomtatott térképekkel (anyagi forrás esetén koordinátákkal, QR-kódokkal, okostelefonos applikációval), rövid magyarázatokkal lehet színesíteni. Mivel az épített örökség annyira számottevő, nem csupán a település történetét, hanem a térségét is szemléletesen be lehetne mutatni. A községben számos ún. "forrópontokat" található: olyan izgalmas, jó kilátással rendelkező helyszínek, melyek egy helytörténeti túra alapjait képezhetik. A településszerkezet adottságai folytán a falut gyakorlatilag körbe lehet járni úgy, hogy számos ponton jó kilátás nyíljon a településre, azon belül pedig kiemelten a templomra. Nagyon sok a "felfedezésre váró" kis köz, mellékutca, melyek nagyon izgalmas építészeti részleteket tartalmaznak és / vagy szép kilátás nyílik róluk a településre - ezeket szintén be kell kapcsolni ezáltal a település véráramába. Élettel teli utcák és terek POLICENTRIKUS TELEPÜLÉS A policentrikus település – mint korszerűnek tekinthető szerkezet – azt jelenti, hogy oldani kell a település egyközpontúságát, létre kell hozni az egyes településrészek alközpontjainak rendszerét. A policentrikus település alközpontjainak feladata elsősorban a településrészek eltérő adottságaiból eredő funkciók hangsúlyozása (pl. faluközpont – intézményközpont, turisztikai központ, gazdasági központ, stb.). A policentrikus település létrehozása tudatos tervezést és szabályozást igényel. Az alközpontok között kiemelt jelentőségűek azok, amelyek a településre érkezőket fogadják (kaputérségek). A cél, hogy minden településrésznek meglegyen a maga „főtere”. Noszvaj jelenleg is rendelkezik eltérő karakterű, funkciójú településrészekkel, melyek lehatárolását az Akcióterületek elhelyezkedése c. (T-1 sz.) tervlapon ismertetünk. A településrendezési terveknek ezen alközpontok funkció- és vizuális színvonalbeli erősítésére kell fókuszálni. AKADÁLYMENTESÍTÉS Az akadálymentesítés célja, hogy a fogyatékkal élő embertársaink számára lehetővé tegye a szabad mozgást, tájékozódást, egy adott épület használatakor. Fontos, hogy a közhasználatú épületek akadálymentesítése mellett az akadálymentesítés kiterjedjen:

24


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

épületen kívüli környezet akadálymentesítésére

információs és kommunikációs akadálymentesítésre, valamint a

közterületek akadálymentesítésére.

Az akadálymentesség "komplexitását", teljeskörűségét egyrészt értelmezhetjük valamennyi használói csoport kontextusában, másrészt az adott épületben található valamennyi funkció, szolgáltatás tekintetében. A település akadálymentesítésekor mindkét csoportosítást figyelembe kell venni. Akadálymentesítés, illetve a parkolás tervezésénél ki kell alakítani kerekesszékkel használható, és családbarát parkolókat is. A faluközpont rehabilitációja A Faluközpont rehabilitációja Noszvaj egyik fő fejlesztési területe. Célja, hogy a település életében jelentős intézményi központ környezeti minőségében is kiemelt területté váljon. Ennek érdekében a Faluközpont rehabilitációs programjának keretében jelentős szerepet kell kapnia a közterületek magas szintű kialakításának, rendezésének. A Fő utca területén belül és az azt határoló térfalakat alkotó épületeket kiemelten kell kezelni, ezért az erre a területre eső épületek külső felújítására, a program által kijelölt terület zöldfelületeinek, közparkjainak, kerítéseinek rendezésére, létrehozására, felújítására különös gondot kell fordítani, az ezekre készülő terveket az egri önkormányzati tervtanács elé kell vinni. A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (hidak, igényes burkolatok kialakítása), a Kossuth utca mentén zöldfelületek; látvány és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztése kívánatos. A területre az önkormányzatnak közterület-alakítási tervet kell készíteni. Közösségi terek kialakítása A közösségi terek az emberek találkozását biztosítva, egymásra épülve, egymást felerősítve teszik elérhetővé és hozzáférhetővé a lakosságot érintő közszolgáltatások, továbbá az üzleti és civil szféra kezdeményezéseit. Fizikai létével, jól kialakított térszerkezetével a beszélgetések, a találkozások, az ötletek, az eddig még csak tervként létező szándékok kibontakozásának lehetőségét is magában rejti. Lennie kell néhány ilyen helynek a településen, ahová jó lesz bemenni, ahol nyugodt körülmények között tölthetjük el szabadidőnket, találkozhatunk barátainkkal. Fentiek alapján a falu meglévő adottságait, helyeit kihasználva, fejlesztve az alábbi közösségi helyeket javasoljuk kialakítani. A lakónépesség növeléséhez és megtartásához Noszvajnak minden korosztály számára élhető településsé kell válnia. Kiemelten fontos a több szabadidővel rendelkezők – kisgyermekes anyukák, fiatalok és idősek – szabadidős elfoglaltságaira fókuszálni. Javasolt egy olyan „játszópark” kialakítása, amely egyszerű eszközökkel, nagy területen biztosít játszó-, sportolási, séta- és egyéb szabadidős tevékenységhez lehetőséget a különböző korosztályok számára. Ugyanezt a célt szolgálja, kapcsolódva az épített örökség hasznosításához is, a kastélykert műemléki szempontokat is figyelembe vevő, tájépítészeti szempontú történeti kutatását követő szakszerű felújítása, a lakosság számára való megnyitása. A kastély a kerttel együtt a település meghatározó pontja, mely a feltöltődésre, kikapcsolódásra egyedülálló módon biztosít lehetőséget. A kert történeti magjának helyreállítása mellett lehetőség kínálkozik sétányok, pihenő terek kialakítására, a park történeti vonatkozásairól ismertető táblák kihelyezésére, idősebbek regenerációs kertjének, játszóterek kialakítására is.

25


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. A fenntartható településfejlesztést szolgálja a vegyes használatú terek kialakítása. Az iskolaudvar különösen értékes területe a településnek, korlátlan lehetőségek tárházát kínálja. Egy elkerített, biztonságos tér, ami a mozgás, tornászás, labdajátékok és egyéb sportolási lehetőségek, mozgás számára áll fenn. A gyerekek számára használhatóvá kell tenni az udvart a tanítás után, a szünidőben, és más szünetekben is, hiszen ezzel beruházás nélkül adható biztonságos közösségi tér a fiatalok számára.

Noszvajon egy nagyobb, fiatalokból álló közösség hódol a motocross sportnak. Mivel a motorozás hangja sokakat zavar, nem alakult ki még olyan hivatalos terület számukra, amelyen gyakorolhatnának. Jelenleg a temető melletti, magántulajdonban lévő területeken kialakított pályát használják. E terület sem megfelelő a zavaró zajhatás szempontjából. Mivel a koncepció egyik fő célja a fiatalok helybentartása, a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a településrendezési eszközökben biztosítandó számukra egy olyan hely, ahol a lehető legkevesebb zavaró hatás mellett, hivatalos méretekkel kialakított pályán edzhetnek, versenyeket rendezhetnek és ezáltal a sportoló közösség a jövőben is a településen maradhatna, a versenyek alkalmával pedig a turisztikai látogatottság is nőne. A település identitástudatában fontos szerepet betöltő, ma még kihasználatlan közösségi tér az „Öreg temető”, melynek revitalizációja által létrehozható egy elmélkedésre, emlékezésre, félrevonulásra, csendes sétára is alkalmat adó emlékpark. A helyi gazdaság, helyi termékek, valamint a turizmus szempontjából is indokolt egy – a Gazdaság fejezetben részletezett – termelői piac létrehozása. A piac már évezredek óta egyfajta közösségi térként is funkcionál, a találkozások terét képezve akár számtalan egyéb társadalmi tevékenységnek is helyt adva. A piac településközponti kialakítása turisztikai szempontból is indokolt, egy nagyobb, vagy több kisebb összevont üres telken. Az elhelyezkedés mellett a piac egyszerű, de színvonalas kialakítása döntő a későbbi kihasználtság biztosításához.

Noszvaj bővelkedik a kisebb teresedésekben is (pl. Deák Ferenc u. – Arany János u. csatlakozása, Dobó utca és a Kossuth utca találkozása), melyek szintén mini közterekké, parkokká alakíthatók. E helyek kicsik az önálló funkcióval való megtöltéshez, de parkosításukkal, néhány paddal, asztallal színes és hasznos tereivé válnak a településnek. Utcabútorok A megújuló közterek kapcsán fontos szerepet kell, hogy kapjanak az oda kerülő berendezési tárgyak. Az utcabútorok nem csupán berendezik a teret - szerepük az egyszerű használati érték mellett sokkal összetettebb. Akkor mondható jól berendezettnek egy utca, egy tér, egy park, ha a bútorok belesimulnak a térbe, ha mind stílusban, mind megjelenésben, harmóniában vannak az épített és a természeti környezettel, valamint ha a közterületeket használó emberek jól érzik magukat, miközben megélik utcáikat, tereiket, parkjaikat. Az egyes, lehatárolt települési akcióterületeken belül egységes utcabútorok alkalmazandók, amelyek illeszkednek az adott karakterhez. Megjelenésük pontosabb meghatározása a közterület-alakítási terv része kell, hogy legyen.

26


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. 2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata

27


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. 2.2.2.

A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

Az Akcióterületek elhelyezkedése c. (TFK-1.sz.) tervlapon ábrázoltuk azokat a településrészeket, melyeken az egyes ágazati fejlesztések végrehajtandók. Természetesen a Koncepció elemei átléphetik ezeket a területi határokat, így az Akcióterületek csak a jellemző ágazati fejlesztést jelentik. Turisztikai központ (Síkfőkút): Síkfőkút Noszvaj „legzöldebb” településrésze. A tó és a körülötte lévő zöldterületek, erdők, vendégházak a település turisztikai központjává teszik Síkfőkutat, ami jelenleg is a gyalogtúrák kedvelt kiinduló- és végpontja. A tó kihasználtsága növelhető a víz közvetlen közelébe épített látványos kávézóval, fagyizóval, a tó vízibiciklizéssel, vagy csónakázással való kiegészítésével. A síkfőkúti meredek erdővel benőtt telkeken a hétvégi házak építését vissza kell szorítani, mivel a terep az épületek biztonságos használhatóságát nem teszi lehetővé. Faluközpont: A Faluközpont rehabilitációja az egyik legsürgetőbb feladat, amelyet az Épített környezet c. fejezetben részleteztünk. A falu központja adja a legerősebb benyomást a faluról, annak arculata a közterületek és térfalak tekintetében erős minőségjavítást kíván. Sport- és szabadidőközpont (Sport utca): A jelenlegi focipálya és környéke kedvező adottságú a szabadtéri sportolási tevékenységek számára. A terület a település szélén található, így a zaj nem zavarja a lakóterületet. A több korosztály által használható játszópark a Sport utca fölött és a focipálya között kialakítható. Különleges hangulatot és játékok felállítását teszi lehetővé a focipálya melletti erdőterület igénybevétele.

Pincés terület (Kilátó-domb): A családbarát-településhez, mint a koncepció egyik fejlesztési céljához kapcsolódva a Kilátó-domb a családok pihenését szolgáló terület. A domboldal lehetőséget nyújt piknikezésre, sütögetésre, szabadtéri játékokra. A terület tájépítészeti eszközökkel való gazdagítása szükséges (növénytelepítés, ülőhelyek, padok, sütőhelyek kialakítása). A domb aljában lévő pincék felújítása esetén a családi piknik kiegészítéséhez bor vásárolható. A pincesor előtti terület alkalmas időszakos szabadtéri rendezvényeknek is, ahol a bor árusítás mellé egyéb helyi termék-árusok is kitelepülhetnek.

28


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. Mátyás tér: A Mátyás téren egyedülállóan megmaradt gádoros pinceházak erősen leromlott állapotban vannak, felújításuk sürgős beavatkozást igényel. A téren indokolt egy skanzen kialakítása, amely az épített örökség gazdagságát és a turisztikai pontok számát is bővíti. Az épületek felújítása kizárólag az örökségvédelmi hatástanulmányban leírtakkal összhangban lehetséges.

Gazdasági központ (Szomolyai utca): A jelenlegi egyetlen gazdasági terület elhelyezkedése megközelítés és a lakott területtől való kellő távolság tekintetében megfelelő. Teljes területének mintegy egyharmad része még kihasználatlan, a jövőben a vállalkozások telephelyeinek kialakítását is itt kell lehetővé tenni, azonban a helyi építési szabályzatban az építhető csarnokok és egyéb épületek megjelenését kiemelt figyelemmel kell szabályozni.

29


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

TÉRKÉP

30


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

3.

KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA

Jelen településfejlesztési koncepció Noszvaj Község Integrált településfejlesztési Stratégiájával együtt készül. Ugyanekkor elkészült a Megalapozó vizsgálat, mely a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet 1. mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően – a 2011-es statisztikai adatok felhasználásával – készült, így valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat tartalmaz, amely az Integrált Településfejlesztési Stratégia és településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges.

3.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA Közlekedés Noszvaj közvetlen térségében sem az Országos Területrendezési terv sem a Heves Megyei Területrendezési terv nem tartalmaz közlekedési fejlesztéseket. Noszvaj tágabb térségét érintő egyéb országos közlekedési fejlesztési tervekben szerepel Eger elérése gyorsforgalmi úthálózaton (M25 sz. út), és a 2501 j. Eger (keleti) elkerülő út megvalósítása, mely tervezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában elkészült. Noszvaj térségében a mellékúthálózaton fenntartás jellegű beavatkozások, rekonstrukciók szükségesek. Távlatban elképzelhető a Noszvaj déli belterületi határa előtt a 2509 és 2504 j. utak déli összekötése a belterület elkerülésével, mely keleti irányban történő továbbvezetése a meglévő földutak nyomvonalának kerékpárútként való felhasználásával közvetlen összekötést biztosíthat Bükkzsérc településsel. A település dél-nyugati részén a Dobó István utca (a De La Motte kastély mellől indulva) jelenleg kiköt elkerülve a települést bekötve a nyugat belterületi határ után a Várkúti turistaháznál 2504 j. úthoz, azonban ez a nyomvonal kiépítetlen. A nyomvonal felhasználásával létrejöhet egy Noszvaj nyugati elkerülő út. Megvalósulhat akár önkormányzati külterületi gyűjtőútként, akár országos mellékútként, amennyiben a település távlati fejlesztési igénye ezt szükségessé teszi. A településen és térségében kerékpárút építés rövid és középtávon nem tervezett. A távlati tervekben szerepel kerékpárút hálózat fejlesztése a Tisza-tó körüli kerékpárúttól a MezőkövesdAndornaktálya- Eger útvonalon, mely továbbhaladna Felsőtárkány felé északi irányba. A forgalom most még nem indokolja, de távlatban javasolt az út mellett kerékpárutat létesíteni, amely Eger összekötésével a kerékpáros turizmus élénkítését is elősegítheti. A település belterületén és a kiemelt turisztikai célpontok környékén (főként a rendezvények idején) nagy problémát jelent a parkolás, ezért szükséges újabb lehetőségek kiépítése.

31


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. Közműveket érintő fejlesztési igények A településen élők közműellátásában minőségi változást eredményezett az elmúlt években megvalósított közműfejlesztések, amelyek eredményeként a beépített terület mára már teljes közművesítéssel rendelkezik. A település közművekkel összefüggő és mielőbbi fejlesztést igénylő közműfejlesztési feladata a település csapadékvíz elvezetésének és a felszíni vizeinek átfogó rendezése. A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai időjárásban is. A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás egyik megnyilvánulása a megváltozott csapadékesemények előfordulása. Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített környezetet és a természeti környezetet is, a mezőgazdasági hasznosítású földterületeket, erdőterületeket is. Noszvaj változatos topográfiai adottsága mellett kialakult, illetve kialakított vízelvezető rendszerek a nagy záporok zavarmentes levezetését nem tudják biztosítani. A településre jellemző nyílt árkos vízelvezetés, részben megfelelő kialakításának, részben karbantartásának hiányosságai miatt a nagy záporok levezetésére nem alkalmasak. A megfelelő vízelvezetés kialakításának hiánya komoly eróziót okoz az utaknál az erdő és mezőgazdasági területeken egyaránt. A befogadó vízfolyás a település beépített területén végighaladó Kánya patak, amelynek vízgyűjtőjéről érkező csapadékvizek eléggé szélsőségesen befolyásolják a patak vízszintjét. Ennek elkerülésére fejleszteni kell a településen a vízelvezetés hálózati rendszerét. A településen hidraulikailag méretezett összefüggő elvezetési rendszerű vízelvezetési hálózatot kell kialakítani, kiépíteni. A patak vízelvezető képességének alkalmasságát javítani kell a szélsőséges csapadékesemény fogadására. Ehhez a patak medrét rendbe kell tenni és növelni kell a patakba vezető vízhálózati rendszer víz-tároló, víz-visszatartó képességét. A gyűjtőhálózat víz-visszatartó képességének kialakítása fontos a klímaváltozás okozta ellentétes hatásra való felkészülés érdekében is, amely a csapadékesemények hiánya miatt várható. Előfordulhat, hogy a klímaváltozás nagy szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint süllyedése jelentkezik, a mezőgazdaságban, az erdőgazdaságban jelent komolyabb megoldandó feladatokat. Erre felkészülést is egy átgondolt felszíni vízrendezés megvalósítással lehet elérni. A klímaváltozás okozta másik várható hatás a felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A téli fűtési szezonban ugyan energia-megtakarítás várható, de a nyári túlmelegedés elleni klímavédelem energiaigénye meghaladja a téli megtakarítást. A klímavédelem célú energiaigény növekedése egyre költségigényesebb energiatermelő beruházással és üzemeltetéssel elégíthető ki. Az így növekvő költség-terhelés a fenntartható fejlődési folyamat fékezőjévé vált. Az energiaellátás költség teher növekedése okozta fejlődést fékező hatás elérte közvetlenül a lakosságot, a vállalkozásokat, az önkormányzatokat, a termelés valamennyi ágazatát egyaránt. E negatív spirál megállítása társadalmi-gazdasági feladattá vált. Ezért megoldást kell keresni komfortszint, a termelőképesség csökkentése nélkül, az energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát segítené elő. Csak zárójelesen megjegyzendő, hogy az első lépést jelentősebb beruházási ráfordítás igénye nélkül lehet megtenni, az általános energiatakarékosságra való törekvésre neveléssel, szemléletformálással (pl. indokolatlan 32


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. világítás csökkentésével, túlfűtés mérséklése, stb), amellyel már jelentős energiafogyasztás megtakarítás érhető el. Az üzemeltetés költségek csökkenthetők, ezzel a fenntarthatóság javítható optimálisabb energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával. A megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de üzemeltetési költsége a hagyományos energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati villamosenergia) képest minimális. A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával lehet elérni. Noszvajon a megújuló energiahordozók hasznosítási lehetősége korlátozott, de alkalmazása nem hagyható ki. Alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektoroknapelemek alkalmazásával, továbbá a föld energiája hasznosítható. A település fenntartható fejlődésének alapfeltétele a népességmegtartó képességének javítása, amelynél szintén jelentkeznek közműveket érintő fejlesztési igények. A komfortos életkörülmény biztosítása mellett a település arculatával, közterületek látványával szembeni elvárások egyre fontosabbá válnak. Ez a közhálózatok megjelenésével, helyfoglalásával szemben jelent új közműveket érintő igényeket. A föld feletti hálózatok felszámolási igénye előtérbe fog kerülni, az utcakép alakítása fasorok telepítésével, amely nemcsak esztétikai igényeket szolgál, hanem a mikrokörnyezeti állapotokat is javítja a fasorok árnyékadó képességével a klímaváltozást kompenzáló hatásával. Noszvaj arculatát befolyásolja a kiépített közvilágítása, amely a település jelentős hányadán csak a minimálisan előírt közlekedésbiztonságot szolgálja. A vagyonvédelem, az arculatalakítás és a társadalmi közérzet javítására is a közműveket érintő fejlesztési feladatként a közvilágítás mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges.

Hulladékgazdálkodás Noszvaj számára is kiemelten kezelendő a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, melynek eladásából bevétel keletkezik a település számára. A hulladékfelhasználás ésszerűsítéseként a zöldhulladék települési szintű komposztálásának bevezetése szükséges. A gallyak, levelek elégetése, ezáltal a környezetszennyezés növelése helyett a központi komposztálóba való szállítás után az innen kikerülő térítésmentes komposzttal javítható a közparkok és háztáji kertek talaja, a gazdák földje, így csökkentve a műtrágya-felhasználást. Ez az intézkedés a környezeti terhelés csökkentése mellett kiváló lehetőséget teremt a falu közösségi szellemének fejlesztésében is.

3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ,FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE A régészeti, illetve az épített örökség védelmére és fenntartására vonatkozóan a 2001. évi LXIV. törvény ad iránymutatást. A kulturális örökség elemeinek védelme az eredeti építészeti és képzőművészeti jellemzőkhöz minél inkább igazodó megőrzésen és a bemutathatóságon kell 33


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. alapuljon, mely szükségszerűen együtt jár a funkcióadással, esetenként az eszmei értékkel összhangban álló hasznosításuk lehetőségeinek bővítésével. A kulturális örökség elemeinek védelme közérdek; megvalósításában éppen ezért nem csupán az állami és az önkormányzati szervek közötti együttműködésre van szükség, hanem abba az érintett civil szervezeteket, illetve a helyi közösséget is be kell vonni, építve és ráerősítve a helyben jelenleg is megfigyelhető társadalmi felelősségvállalásra és aktivitásra. Kifejezetten a védett objektumok fenntartására, illetve helyreállítására vonatkozóan elsődleges, hogy a beavatkozásokat csak a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával való egyeztetést követően, a műemléki alapelvek, illetve a helyi építési szabályzat maximális figyelembe vételével valósíthatják meg. Fontos továbbá, hogy a védett objektumok állagvédelme, felújítása (beleértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is), illetve fenntartható használata nem haladhatja meg a szakmailag indokolt mértéket, végül figyelembe kell venni azt is, hogy a tervezett beavatkozások nem ronthatják azok állapotát. Mivel a műemléki értékek megőrzésének egyik legfontosabb feladata, hogy örökül hagyjuk azokat a jövő nemzedékeknek, azt is figyelembe kell venni, hogy a helyi örökségvédelmi stratégiát az alapvető beavatkozások rögzítésén túl egységes szemlélettel és hosszú távra kell tervezni. A község egészére vonatkozóan elkészítendő rövid-, közép-, illetve hosszú távú fejlesztési stratégiának a település jellegéből és lehetőségeiből adódóan ajánlott lenne kitérni az alábbi témakörökre: Rövidtávú célok (1 éven belül): 1. 2. 3. 4. 5.

örökségvédelmi hatástanulmány aktualizálása és megállapításainak figyelembe vétele helyi építési szabályzat aktualizálása és hatályba helyezést követő szigorú érvényesítése rehabilitációs tanulmányterv készíttetése a régi temetőhöz az épített örökség hathatósabb bevonása a turisztikai programokba, fejlesztésekbe a jelenleg üresen, funkció nélkül álló, romló állapotú védett épületek tulajdonviszonyainak tisztázása és az önkormányzati érdekérvényesítés maximalizálása az állagmegóvást, illetve felújításokat tekintve

Középtávú célok (5 éven belül): 1. egységes örökségvédelmi stratégia kialakítása a település egészére vonatkozóan 2. tudományos kutatások és összehasonlító, illetve leíró építészeti felmérések elősegítése, indikálása 3. állapotfelmérések aktualizálása (maximum ötévente) 4. építészeti – műemlékfelújítási alapvetések és javaslatok jegyzékének elkészíttetése a helyi műemlék-tulajdonosoknak és érdeklődőknek 5. további helyileg védendő épületek és településrészek értékjegyzékének elkészítése és figyelembe vétele a turisztikai koncepció aktualizálása esetén Hosszú távú célok (10 éven belül): 1. 2. 3.

pályázati forrásból megvalósított turisztikai attrakciófejlesztések a fenntartató örökség védelme és bemutatása érdekében a műemléki értékeket tudatosan felhasználó, a település egészére nézve egységes turisztikai brand kialakítása településkép-védelmi programhoz való csatlakozás, illetve annak helyi elindítása, hogy az a szükségszerű modernizációnak, illetve felújításoknak meghatározott, fenntartható és a tulajdonosok, valamint a települési önkormányzat érdekét egyaránt szolgáló irányt adjon

34


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

TERVEZŐI VÁLASZOK

A Lakosság beérkezett észrevételei közül jelen Tervezői válaszok a Településfejlesztési Koncepció hatáskörébe tartozó levelekre válaszol, a Településrendezési tervi észrevételeket a tervezés későbbi fázisában elemezzük!

NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§-hoz beérkezett ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSOKRA, VALAMINT A LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEKRE ADOTT TERVEZŐI VÁLASZOK:

1./

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK:

TERVEZŐ:

előzetes tájékoztatás rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész (Iktsz.: BOD/01/159-2/2014., Dátum: 2014. február 7.)

1.1.

Tájékoztat az új, megváltozott jogszabályokról.

Köszönjük, a Településfejlesztési dokumentumokat a jogszabályok figyelembe vételével készítettük.

1.2.

Nyilatkozik, hogy a véleményezési eljárásban részt kíván venni, valamint, hogy a tervdokumentációt és a terviratokat papír és elektronikus formában is kéri megküldeni.

A tervdokumentációt a kért formátumokban megküldjük.

1.3.

Tájékoztat az eljárás további szakaszairól.

Köszönjük, az eljárást a jogszabály szerint folytatjuk le.

2./ Miskolci Bányakapitányság (Iktsz.: MBK/131-2/2014., Dátum: 2014. január 22.)

2.1.

Tájékoztat a község területén lévő megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag lelőhelyekről.

2.2.

Tájékoztat a felszínmozgás helyszíneiről.

2.3.

A település területén lévő érzékeny felszíni és felszín alatti karsztos képződményeket a tervezés során figyelembe kell venni.

Köszönjük, az adatokat felhasználjuk a tervezés során.

A tervezés során figyelembe vesszük.

3./ Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Iktsz.: I-46/3/2014., Dátum: 2014. március 4.)

35


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

3.1.

Tájékoztat a település területén lévő védett és védetté nyilvánításra tervezett természeti területekről.

Köszönjük, az adatokat felhasználjuk a tervezés során.

3.2.

Kéri a mellékelt digitális térképi állományokat tartalmazó CD átadás-átvételi nyilatkozatának 1 példányát aláírva visszaküldeni.

Az átadás-átvételi nyilatkozatot aláírva visszaküldjük.

4./ Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala (Iktsz.: 10.014/2014., Dátum: 2014. január 27.)

4.1.

Tájékoztat, hogy a Tfvt. alapján a termőföldek igénybevételét a lehető legkisebb mértékre kell korlátozni, lehetőség szerint a gyengébb minőségű földek felhasználásával.

A Tfvt. termőföldekre vonatkozó előírásait figyelembe vesszük.

4.2.

Művelési áganként tájékoztat a község átlagos termőföld értékeiről, valamint arról, hogy az átlagosnál jobb minőségű termőföldek más célú hasznosítása kerülendő.

Köszönjük, az adatokat felhasználjuk a tervezés során.

4.3.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

5./ Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Iktsz.: 134-2/2014., Dátum: 2014. február 3.) 5.1.

Tájékoztat a településrendezési tervek felülvizsgálata során betartandó jogszabályokról.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során figyelembe vesszük.

5.2.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

6./

6.1.

Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-magyarországi Kirendeltsége (Iktsz.: ÉMA-NeKI/702/2014., Dátum: 2014. január 30.) Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

7./

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Iktsz.: 17522/2014., Dátum: 2014. február 6.)

7.1.

Felhívja a figyelmet, hogy a településszerkezetet Köszönjük, a tervezés során a környezeti elemek és területfelhasználást úgy kell megtervezni, elszennyeződését figyelembe vesszük. hogy annak során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.

7.2.

Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról vízvédelmi, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság- és zajvédelmi, és természetvédelmi szempontokból.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során figyelembe vesszük.

36


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

8./

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (Iktsz.: LR/RK/NS/A/183/1/2014., Dátum: 2014. január 22.)

8.1.

A Településfejlesztési koncepció elkészítéséhez hozzájárul.

– –

8.2.

Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.

9./

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (Iktsz.: CM/1689-2/2014., Dátum: 2014. január 22.)

9.1.

Tájékoztat, hogy a bejegyzett elektronikus hírközlési szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján a teljeskörű nyilvántartás megtalálható.

Köszönjük, az adatokat felhasználjuk a tervezés során.

9.2.

Tájékoztat a hírközlésre vonatkozó jogszabályokról.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során figyelembe vesszük.

9.3.

A véleményezésben részt kíván venni, kéri a dokumentáció megküldését.

10./

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi HER/058/00184-2/2014., Dátum: 2014. január 31.)

Szakigazgatási

Szerve

(Iktsz.:

10.1.

A Koncepció elkészítését népegészségügyi szempontból nem kifogásolja.

10.2.

Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályokra.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során figyelembe vesszük.

10.3.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni, a dokumentációs elektronikus formában kéri megküldeni.

A tervdokumentációt a kért formátumokban megküldjük.

11./

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (Iktsz.: HE-02D/EH/228-2/2014., Dátum: 2014. február 3.)

11.1.

Tájékoztat, hogy örökségvédelmi hatástanulmány készítése szükséges.

A településfejlesztési dokumentumokhoz és településrendezési eszközökhöz Örökségvédelmi hatástanulmány is készült.

11.2.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni, a dokumentációs elektronikus formában kéri megküldeni.

A tervdokumentációt a kért formátumokban megküldjük.

37


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

12./

12.1.

13./

Heves Megyei Rendőr Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály (Iktsz.: 10000-485/1/2014.ált., Dátum: 2014. január 27.) Tájékoztat, hogy Hatósága az eljárás további szakaszaiban csak szakhatósági jogkörébe tartozó ügyekben kíván részt venni.

Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Iktsz.: HEF/NTI/1452/2014., Dátum: 2014. február 7.)

13.1.

Tájékoztat a Tfvt. szerinti talajvédelmi szempontokról.

Köszönjük, a jogszabályt a tervezés során figyelembe vesszük.

13.2.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

14./

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Műszaki Igazgatóhelyettes Főmérnök (Iktsz.: É2014-0199-002/2014., Dátum: 2014. január 23.)

14.1.

Tájékoztat, hogy Noszvaj község területe nem tartozik belvíz öblözetbe, és a település területe nagyvízi mederrel nem érintett.

Köszönjük, az adatokat felhasználjuk a tervezés során.

14.2.

Felhívja a figyelmet, hogy a Noszvaj, Forró-kút ivóvíz bázis sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el, ezért a vízbázis védelmének szempontjait a TFK-ban érvényesíteni kell.

Köszönjük, az információt a tervezés során figyelembe vesszük.

14.3.

Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK:

TERVEZŐ:

előzetes tájékoztatás rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

15./ Bogács Község Polgármestere (Iktsz.: 95-1/2014., Dátum: 2014. január 22.)

15.1.

A Község Településfejlesztési koncepciója ellen kifogást nem emel, az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.

16./ Bükkzsérc Község Önkormányzata (Iktsz.: 43-2/2014., Dátum: 2014. január 28.) 16.1.

Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.

17./ Felsőtárkány Község Önkormányzata (Iktsz.: 411-2/2014., Dátum: 2014. január 28.) 38


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

17.1.

Tájékoztat, hogy Felsőtárkány Önkormányzatának nincsenek olyan előíráson alapuló követelményei, elvárásai, melyeket a koncepció készítése során figyelembe kell venni. Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

LAKOSOK LEVELEI:

TERVEZŐ:

észrevételek rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

18./ Balassa Tamás /Medicin Liget Alapítvány/ 2014.07.04. Alapítványuk a Kincses Sziget Szépkorúak Otthonát és Kistérségi Gondozási Centrumát működteti. Hiányolja, hogy a TFK intézményükre és annak fejlesztési terveire nem fókuszál kellő mértékben. 18.1.

Az ITS a területüket és a tőle délre lévő jelenlegi gazdasági központot funkciójában meg kívánja tartani, fejlesztését javasolja. A – meglévő ipari gazdasági területre épített – idősek otthonát a gazdasági terület funkciói zavarják, amely zavaró hatás a fejlesztési és rendezési tervekben megoldandó.

A TFK és ITS megalapozó munkarészeiben említi az Idősek Otthona tevékenységét. A fejlesztési tervekben a gazdasági terület lehatárolása módosult, abba az Idősek Otthona területe nem került bele. A két terület egymást zavaró hatását a településrendezési tervekben szükséges megoldani.

19./ Barta Gyuláné 2014.07.10.

19.1.

A műveletlen földterületek önkormányzat általi hasznosításával nem ért egyet.

A Koncepció az önkormányzat általi termőföld hasznosítást lehetőségként írja le, általános cél a mezőgazdasági területek minél nagyobb arányú művelése.

19.2.

A földek meg nem művelésének okát a vadkárokban látja.

A vadkárok csökkentésének célját az Integrált településfejlesztési stratégia tartalmazza.

Hiányolja a Koncepcióból a Község határában – minden bizonnyal – fellelhető hévíz felkutatását, mivel ennek fürdő-jellegű fejlesztésével a turizmust is fel lehetne fejleszteni.

Az Eger és Eger környéki települések egymást kiegészítő (turisztikai) kínálatának létrehozásához véleményünk szerint Noszvajnak nem kell a sokadik fürdőtelepüléssé válnia. A falunak ennél sokkal egyedibb értékeit szükséges kihasználni.

19.3.

20./ Czinke Krisztina 20.1.

Az épített környezet megvédendő elemeként 39

A településfejlesztési koncepció és integrált


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. javasolja a régi iskolát feltüntetni.

településfejlesztési stratégia is tartalmaz olyan településfejlesztési szándékokat, amelyek helyet kaphatnak az iskola épületében, így az épület a szükséges felújítás után használatban marad.

20.2.

A Családbarát települést, mint specifikus célt javasolja anyagi támogatásokkal (kedvezmények, támogatások) is kiegészíteni.

Szívesen fogadjuk az Önkormányzat javaslatait.

20.3.

A vállalkozások segítésében szerepe van az IKSZT-nek, ezt javasolja deklarálni.

Szívesen fogadjuk az Önkormányzat javaslatait.

20.4.

A helyi piac kialakítását jó ötletnek tartja, de a helyi termékboltot nem. Helyette vásárlói közösséget javasol megszervezni.

A helyi piac és helyi termékbolt kialakítása szintén opcionálisak, fő cél a helyi termékfejlesztés, értékesítés. Az észrevételt köszönjük! A településfejlesztésnél minden „út kijelölés” során van/lesz olyan érdekcsoport, amely a célként kijelölt irányokkal nem ért egyet. Ezek „súlyát” a településvezetésnek figyelembe kell venni, értékelnie kell a településfejlesztési dokumentumok készítése során.

20.5.

Ha a település célja a lassú turizmus elterjesztése, azzal egyes helyi turisztikai szolgáltatókkal vélemény-ellentét alakulhat ki.

20.6.

A „forró pontok” megnevezése szükséges az örökségvédelmi munkarészben.

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány tartalmazza a rövid-, közép- és hosszútávú teendőket.

20.7.

Az iskolaudvar használatának lehetőségeit át kell gondolni.

Az integrált településfejlesztési stratégia is tartalmaz az iskolaudvar használatára vonatkozó javaslatokat, lásd.: „nyitott iskolaudvar”.

20.8.

A közösségi tereket fejleszteni kell.

A közösségi terek fejlesztését a fiatalok helyben tartása szempontjából a Koncepció is fontosnak tartja, tartalmazza.

21./ Csorba Csaba

21.1.

A tervezők fontosnak tartják a fiatalok nagy A motocross pálya kialakítására javasolja a érdekcsoportja számára a sportolási, versenyzési családi tulajdonukban lévő, keleti, Bükkzsérc lehetőség megteremtését, a település természeti értékeinek védelmével. felőli határon elterülő 0106/1-2 hrsz-ú ingatlanaikat. A terület környezet- és A motocross és kerékpáros krosszpálya zajvédelmi szempontból megfelelő helyen településrendezési eszközökben való hely van, közművekkel ellátható, a motorosok kijelölésének javaslatát a településfejlesztési véleménye szerint is megfelelő. koncepció és integrált településfejlesztési stratégia is tartalmazza.

40


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. 22./ Hegedűs Gyula /Képviselő/

22.1.

A Koncepció legfontosabb célkitűzésének a térségi integráció, együttműködés erősítését tartja.

Az Eger környéki települések együttműködése, egymás turisztikai, gazdasági kínálatának kiegészítése a Koncepció alappillére. Ezt biztosítandó, az integrált településfejlesztési stratégia mikrotérségi fejlesztési terv készítését szorgalmazza.

22.2.

A település demográfiai célja a 2000 főt éppen meghaladó lakónépesség elérése, amelyhez a szükséges lépéseket a Koncepció jól tartalmazza.

22.3.

Javasolja a civil szervezetek szerepének erősítését, a lakossági kommunikáció erősítését, a Noszvaji hírmondó gyakoribb megjelentetését, tematikus, településfejlesztést is tartalmazó számokkal.

A civil szervezetek szerepének erősítését, és a lakossági kommunikáció erősítését a Koncepció tartalmazza, az ehhez eszközként használható, Noszvaji hírmondó gyakoribb megjelentetése nem koncepció szintű, annál részletesebb intézkedés.

22.4.

Fontosnak tartja a hagyományok átmentését: Gazdaház szerepe, Noszvaji kalendárium megjelentetése, stb.

A helyi hagyományok átmentése, élettel való megtöltése a Koncepció alappillére.

22.5.

Identitás erősítése: „Virágos falu”, „Legszebb konyhakert” program, önkéntesség növelése.

A helyi programokat és az önkéntesség növelését a Koncepció tartalmazza.

22.6.

Turizmus: Fontos a Síkfőkúti tórét fejlesztése, a lassú turizmushoz szükséges környezet kialakítása. Bioszféra rezervátum létrehozása, génmegőrzési program, látogató központ kialakítása a BNPI-vel együttműködésben.

A Síkfőkúti tórét fejlesztését a Koncepció tartalmazza.

22.7.

Felsőtárkánnyal összekötést biztosító kerékpárút kialakítása a Várhegyen át.

A Felsőtárkánnyal összekötést biztosító kerékpárút terve a település távlati céljai közt szerepel, melyet a Koncepció is tartalmaz.

22.8.

A De La Motte kastély Csorba Erzsébet és testvére által elkészített, barokk főúri élet bemutatását célzó hasznosítását támogatja. Az anyagot javasolja a tervezőkkel megismertetni!

A De La Motte kastély felújítását és hasznosítását a Koncepció előirányozza, az anyag megismerését a Tervezők is fontosnak tartják!

22.9.

Ipar, mezőgazdaság: Inkubátorház létesítése a régi iskola épületében. A már megkezdett „Közösségi Iroda – Nyitnikék csoport” települési modell programjának folytatása.

Inkubátorház létesítését a Koncepció tartalmazza.

41


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

22.10.

„Legyél Te is noszvaji vállalkozó!” hiányszakmák, feledésbe merülő kézműves mesterségek ösztöndíjas támogatása.

A helyi vállalkozások támogatását a Koncepció tartalmazza, az ehhez kapcsolódó részletes programok kidolgozása az Önkormányzat további feladata.

22.11.

Bio- és ökológiai gazdálkodás népszerűsítése. 2Tündérkert program” – régi gyümölcsfajták újratelepítése, állattartás mérlegelése.

Bio- és ökológiai gazdálkodás népszerűsítésével a Tervezők egyet értenek, azt a – konkrét programnév említése nélkül – a Koncepció is tartalmazza.

22.12..

A koncepció elfogadása előtt közös beszélgetést javasol a lakosokkal a „Noszvaji Közös Asztal”program keretében.

A jóváhagyás előtti közös beszélgetést kisebb csoportokban, moderálva lehetséges lebonyolítani.

23./ Kárpáti Zsuzsanna 2014.07.09.

23.1.

23.2.

Véleménye szerint a Koncepció alapja a turisztikai fejlesztési terv, amit nem lát jónak.

A mezőgazdasági termelés javasolt fejlesztése zsákutcába vezet. A kivitelezésre adott javaslatok – önkormányzat földvásárlása saját részre – nem működik.

Mivel Noszvaj gazdasága túlnyomó részt a turizmust jelenti, így a Koncepcióban nagy arányban, de nem kizárólagosan szerepel. A Koncepció mezőgazdasági és egyéb gazdasági javaslatokat is tartalmaz. A Koncepció az önkormányzat általi termőföld hasznosítást lehetőségként írja le, általános cél a mezőgazdasági területek minél nagyobb arányú művelése. Az olvasott munkaközi anyag időközben kiegészítésre került a mezőgazdaságra vonatkozó részekkel.

23.3.

A Noszvaj-Bükkzsérc összekötő utat legfeljebb dűlőút formájában javasolja megvalósítani.

Az út a Koncepcióban kerékpár- és dűlőútként szerepel.

23.4.

Síkfőkút fejlesztése kimaradt (?), pedig sokkal nagyobb igény lenne rá, ugyanígy a Mátyás tér is.

Síkfőkút és a Mátyás tér tervezett fejlesztéseit tartalmazza a Koncepció.

24./ Szabó Zsolt

A koncepció szorgalmazza a falu több pontján a 24.1.

24.2.

24.3.

teresedések pihenő parkká alakítását, ezzel egyetért.

Kéri, hogy a koncepció tartalmazzon konkrét állásfoglalást és iránymutatást a villamos távvezetékek és a transzformátor állomás kiváltására, megszüntetésére.

A településközpont rehabilitáció, mint az egyik fő cél, tartalmazza a légvezetékek földbe helyezésének javaslatát.

A koncepcióba Felsőtárkánnyal való

A Koncepció és az integrált településfejlesztési 42


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. együttműködést javasolja kiemelni a földrajzi közelség, és a nemzeti park okán.

stratégia is szorgalmazza az Eger környéki települések együttműködését, az azonos jellegű fejlesztések elkerülése érdekében pedig egy mikrotérségi fejlesztési terv elkészítését.

25./ Pintér Tamás 2014.03.17. 25.1.

25.2.

25.3.

Nem javasolja Noszvaj belterületét kiterjeszteni.

A koncepció sem tartalmazza Noszvaj belterületének bővítését.

A koncepció sportpálya és környékét kiváló A sportpályát a jelenlegi helyéről elvinné a temető helynek tartja a Sport- és szabadidő központ környékére, ami gazdaságosabb, és jobb kialakításához, a sportpálya fejlesztését, azon kihasználtságot eredményezne. A jelenlegi helyén Játszópark építését javasolja több korosztály a Pinci kertig egy házsort lehetne kialakítani. számára. A Pástra nem építene járdát, hanem az út másik Az észrevétel településrendezési, illetve annál oldalán csinálná meg szélesebbre az Oxigén részletesebb javaslat, melyet az Önkormányzat Hotelig és a Thummerer pincéig, hogy rajta nem a településfejlesztési koncepciójában valósít biciklivel is lehessen közlekedni. Az Idősek meg. otthonánál egy zebrát és fényjelzőt tenne ki. LAKOSOK ÉSZREVÉTELEI A (SZ)ÉPÜLŐ NOSZVAJ BLOG OLDALON:

TERVEZŐ:

26./ Táborská Jana 2014.07.16

26.1.

A motocross pálya kialakításával nem ért egyet.

A Tervezők a kerékpáros és motocross pálya olyan módú kialakítását tartják indokoltnak, amely figyelembe veszi a táji értékeket és a környezet zavaró hatást. A koncepció ilyen feltételekkel javasolja a helykijelölést a településrendezési eszközökben.

26.2.

A Játszópark megépítését támogatja, minél többféle sportolási lehetőséggel.

A Játszópark megépítését és minél több korosztály számára szabadidős tevékenységet biztosító kialakítását a koncepció is tartalmazza.

27./ Manhertz Edit 2014.07.10

27.1.

Nem tartja igazságosnak a Kenderföldi lakópark utcaképének megítélését, a szabályozás szigorítását nem tartja célravezetőnek a szép, arányos házak épülése érdekében.

A helyi építési szabályzatot nem szigorítani, hanem az előírásokat optimalizálni szükséges a szép, arányos házak születése érdekében.

27.2.

Meggyőződése, hogy a lakosság túlnyomó része nem szeretne motocross pályát.

A koncepció egy olyan pálya kialakítását javasolja, amely terepmotorozásra és/vagy terepkerékpározásra alkalmas. Későbbi, szabályozási kérdés ennek idő-, vagy eszközbeli

43


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. használati módja.

27.3.

A Gazdasági területen lévő „tyúktelep” bűzét a Kenderföldön lakók bizonyos széljárás idején érzik, valamint e terület fejlesztését nem tartja jónak az Idősek otthona és az Oxigén Hotel közelsége miatt.

Az észrevétel településrendezési feladatot vet fel.

28./ Szabóné Kovács Andrea 2014.07.09

28.1.

Javasolja a Jókai út teljes hosszában kiépíteni a Az észrevétel településrendezési, illetve annál közvilágítást, mivel az utat többen használják, az részletesebb javaslat, melyet az Önkormányzat anyukák itt sétálnak a gyerekeikkel, mert kis nem a településfejlesztési koncepciójában valósít forgalmú utca. meg.

29./ Kárpáti Zsuzsanna 2014.04.24

29.1.

A tanulmányt olvasva több helyen is elavult és túlzó adatokkal találkozott.

A megalapozó vizsgálatban szereplő adatok, a jogszabályok szerint hivatalos helyekről (KSH, ASZF) származnak. Az Önkormányzat ezeknél frissebb, esetleg saját felmérésen alapuló adatokat nem szolgáltatott.

29.2.

Fontosnak tartja a mezőgazdasági területek visszaállítását, mert a belterület-külterület hátárán lévő összes területet kereskedelmigazdasági területté módosították. Ez a helyzet konfliktushoz vezethet, mert elaprózódik a birtokszerkezet.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során meg kell vizsgálni a tervezett belterületek túlzott mértékű kiterjesztését is.

29.3.

Nem látja értelmét a Bükkzsérci „országút” megépítésének.

Az út a Koncepcióban kerékpár- és dűlőútként szerepel.

29.4.

A motocross és kerékpáros krosszpálya szabályozott keretek között működhetne.

A tervezők egyet értenek az észrevétellel, a koncepció is szabályozott keretek között javasolja a pálya kialakítását.

30./ Pintér Miklós 2014.03. 21.

30.1.

Valós tömegeket megmozgató programokra van szükség, mint pl. az Eger rally. Nagy szükség lenne egy ilyen pályára, ahol természetesen időkorlátok betartásával lehetne szervezni többnapos versenyeket is.

44

A tervezők fontosnak tartják a fiatalok nagy érdekcsoportja számára a sportolási, versenyzési lehetőség megteremtését, a település természeti értékeinek védelmével. A motocross és kerékpáros krosszpálya településrendezési eszközökben való hely kijelölésének javaslatát a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia is tartalmazza.


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. 31./ Czégel Gábor 2014.03. 17. 31.1.

Egyet ért azzal, hogy a motocross pályának helyet kell adni Noszvajon.

Lásd: fent

32./ Erdős László 2014.03. 17.

32.1.

Kéri, hogy a krosszpálya kialakításának lehetőségét vizsgáljuk. A korábbihoz hasonló pálya "bezárása" mély űrt hagyott mind a motorosok, mind a motorozást kedvelő emberekben.

Lásd: fent

33./ Kiss Balázs 2014.03. 16.

33.1.

Terepmotorosként nagy szükségét érzi a falu külterületén egy krosszpálya kialakításának, ugyanis 2011 óta akadályokba ütközik szeretett sportjuk, a motokrossz űzése. A település körbe van véve természetvédelmi területtel, amit mi maximálisan tiszteletben tartanak és nem rongálják a motorozással. A motoros társaság egybehangzó véleménye szerint egy jól kialakított és szakszerűen működtetett pályának van létjogosultsága ebben a térségben.

Lásd: fent

34./ Blázs Péter 2014.03. 16.

34.1.

Kérni szeretnének, egy olyan területet ahol Motocross, Qvad pályát lehetne kiépíteni, sportolás céljából, valamint ha adódna rá lehetőség versenyek megrendezésére, ami növeli a falu rendezvényeit, és látogatottságának számát! 2004-ben is volt egy verseny a régi Cross pályán, ami nagy sikert aratott mind a falubeliek, mind a környező településekről érkezőknek! A pálya temetőhöz való közelsége miatt nem használható 2011-óta, így a baráti társaságuk, valamint a motorsport kedvelői utazni kényszerülnek más településre, sportolás céljából. Kérik, hogy lehetőségeikhez méltán egy területet adjanak számukra, ami mindenkinek megfelel mind elhelyezkedésben, mind területileg.

35./ Csoma Ildikó 2014.03. 16.

45

Lásd: fent


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

35.1.

Kérni szeretnének, egy olyan területet ahol Motocross, Qvad pályát lehetne kiépíteni, sportolás céljából, valamint ha adódna rá lehetőség versenyek megrendezésére, ami növeli a falu rendezvényeit, és látogatottságának számát! Kérik, hogy lehetőségeikhez méltán egy területet adjanak számukra, ami mindenkinek megfelel mind elhelyezkedésben, mind területileg.

Lásd: fent

Készült: Budapest, 2014. szeptember 8.

Készítette:

Mohácsi Katalin településtervező TT 01-6108

46


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

TERVEZŐI VÁLASZOK

NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (5) és 31.§ (1)-hez beérkezett VÉLEMÉNYEKRE ADOTT TERVEZŐI VÁLASZOK:

1./

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK:

TERVEZŐ:

vélemény rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész (Iktsz.: BOD/01/159-4/2014., Dátum: 2014. október 29.)

1.1.

A koncepció és stratégia megalapozására összeállított vizsgálatok kellő részletességgel, kimagasló tartalmi és formai színvonalon elkészültek.

1.2.

A megkereséshez nem csatolták a R. 30.§ (4) szerinti önkormányzati döntést.

Az önkormányzati határozatot a jóváhagyott dokumentációhoz pótlólag csatoljuk.

1.3.

A koncepció és stratégia tervezete megalapozott vizsgálatokon, helyzetelemzésen és helyzetértékelésen nyugszik, tartalmában kielégíti a R. 2.sz. mellékletében foglalt részletes tartalmi követelményeket. A dokumentumokban kiegyensúlyozott, reálisan elérhető célok fogalmazódnak meg, melyek egyaránt figyelemmel vannak a fenntarthatósági szempontokra.

1.4.

A koncepcióban és stratégiában foglaltakkal szemben kifogást nem emel, azok jóváhagyását támogatja.

1.5.

Tájékoztat az eljárás további szakaszairól.

Köszönjük, az eljárást a vonatkozó jogszabály szerint folytatjuk.

2./ Miskolci Bányakapitányság (Iktsz.: MBK/131-4/2014., Dátum: 2014. október 10.) 2.1.

Előzetes tájékoztatásában foglaltakat kéri érvényesíteni, külön véleményt nem tesz.

A dokumentumok készítése során az előzetes tájékoztatásuk figyelembe vételre került.

47


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014.

3./

3.1.

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Iktsz.: 1022-2/2014., Dátum: 2014. október 21.) Tájékoztat a településrendezési eszközök felülvizsgálata során az OTSZ betartandó előírásairól, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokról.

Köszönjük, az előírásokat a tervek készítésénél figyelembe vesszük.

4./

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (Iktsz.: CM/1689-5/2014., Dátum: 2014. október 10.)

4.1.

A Hatóság megállapította, hogy a dokumentáció tartalmazza a hírközlési szakági anyagot.

5./

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi HER/058/01377-2/2014., Dátum: 2014. október 18.)

5.1.

A dokumentáció a fenntartható fejlődés elvére épül. Figyelembe veszi a területi, táji, természeti, ökológiai, kulturális és humán adottságokat, szem előtt tartja az értékek megőrzését, az erőforrások védelmét.

5.2.

A Gazdasági akcióterületen a település kis távolságára tekintettel csak olyan létesítmények telepítésének engedélyezése javasolt, melyek környezetüket nem terhelik zajjal, jelentős légszennyezettséget nem okoznak, valamint a lakosokat, lakóterületeket bűzzel nem zavarják.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során az előírt feltételeknek megfelelő területfelhasználást jelölünk ki.

5.3.

Fenti megjegyzés mellett a dokumentumok elfogadását közegészségügyi szempontból nem kifogásolja.

6./

Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Iktsz.: HEF/NTI/17112/2014., Dátum: 2014. október 20.)

6.1.

7./

7.1.

– Szakigazgatási

Szerve

(Iktsz.:

A dokumentáció ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emel, azt elfogadásra javasolja. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Iktsz.: 162702/2014., Dátum: 2014. november 10.) A településrendezéssel érintett területen csak olyan építmények megvalósítása, üzemeltetése engedélyezhető, amelyek ellenőrzött körülmények közötti működtetése hosszú távon sem veszélyezteti a földtani közeg jó állapotát, és a jogszabályokban megfogalmazott

48

A földtani közeg védelmének szempontjából javasoltakat figyelembe vesszük.


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. környezeti célkitűzések teljesülését. 7.2.

A SWOT-analízis helyesen említi erősségként a BNP közelségét.

7.3.

Ellentmondásosak viszont, a „természetvédelmi terület, BNP jó elérhetősége”, ill. a „természeti értékek rossz megközelítése” kitételei.

Az állításokat az analízisben pontosítottuk.

7.4.

Nem értik, hogy mit jelent a „természeti környezet romló állapotú, kezelése nem megoldott” megállapítás alatt.

Az állítást az analízisből töröltük.

7.5.

7.6.

Felhívja a figyelmet, hogy a Koncepció által javasolt, a községhatár szőlőkataszter szerint kiváló termőhelyi adottságú, de mára felhagyott („parlag”) területeinek újbóli művelésbe vonása, illetve erdősítése esetenként komoly problémákat vethet fel. A már évtizedek óta felhagyott táblák helyén kialakult gyep vegetációk ugyanis számos védett fajnak biztosíthatnak élőhelyet, amelyek az újbóli feltöréssel eltűnnének, ami viszont természetvédelmi érdekeket sérthet.

A szőlőkataszter I. osztályú területek hasznosítása valóban okozhat feszültséget. Magyarország területének mindössze 3 %-a tartozik a szőlőkataszter szempontjából kiváló I. osztályú területek közé. Az, hogy a felhagyást követő évtizedekben újra megtelepedtek a védett növényfajok, az épp azt mutatja, hogy ez bármikor újra bekövetkezhet! A szőlőművelést ezeken a több mint ezer éve szőlővel hasznosított területeken a gazdasági igények szerint kell folytatni a természetvédelmi oltalom alatt nem álló területeken. Van olyan Nemzeti Park -lásd Balaton-felvidéki Nemzeti Park, vagy világörökségi terület - Tokaj hegyalja történeti borvidék- ahol a szőlő a táj, a Nemzeti Park lényege! Tokajban egy egységes hatásvizsgálat keretében meghatározzák, hogy melyek azok a területek ahol semmiképp nem lehet szőlőtermelést folytatni (kb. az borvidék 2 %-a (saját becslés)) és hol kell esetleg a védett növények áttelepítésével lehetőséget adni a termelésnek. Jogilag, egyébként a szőlőkataszteri kijelölés időben jóval megelőzte a Natura 2000-es területek lehítárolását ezért itt csak a konkrét területek megvizsgálása után lehet véleményt alkotni és semmiképp sem a másodlagosan kialakult időleges vegetáció előtérbe helyezésével.

A dokumentumokat a fenti észrevételek mellett természetvédelmi szempontból összességében elfogadhatónak ítéli.

SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK:

TERVEZŐ:

vélemény rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

8./ Felsőtárkány Község Önkormányzata (Iktsz.: FT/411-3/2014., Dátum: 2014. október 9.) 8.1.

A településfejlesztési dokumentumok nem ellentétesek Felsőtárkány község érdekeivel, ezért azok jóváhagyása ellen kifogást nem

49


NOSZVAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2014. emelek.

Készült: Budapest, 2014. november 15. Készítette:

Mohácsi Katalin településtervező TT 01-6108

50


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.