Page 1

Online Monday, July 15, 2013

k0

News Clipping ราคาทองคํา ประเภท ทองคําแท่ ง ทองรูปพรรณ

รั บซือ4 ขายออก 18,900 19,000 18,631 19,400

ที มา : www.goldtrader.or.th

Spot Ask Gold Price 1,286.50 Silver 19.95 Platinum 1,416.00 Palladium 729.00 ที มา: www.thebulliondesk.com

Pranda Jewelry Plc.

ราคานํ า มั น (บาท/ลิ ตร) ดีเซล เบนซิ น 95 แก๊ สโซฮอล์ 91 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E10 แก๊ สโซฮอล์ 95 E20 แก๊ สโซฮอล์ 95 E85

ราคาเปลี ยนแปลงของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์: ณ วันที 12 ก.ค. 2556 หลักทรั พ ย์ ปิ4 ด

29.99 48.05 38.08 40.53 35.58 23.88

PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE ดัชนี หลั กทรัพย์ แฟชั น

ทีม า : www.pttplc.com

PANDORA

ตลาด หลั กทรัพย์

ราคา ครังก่อน เปิ ด 7.95 7.95 0.604 0.604 11.90 12.00 24.00 24.70 ปิ ดที (จุด) 676.66 1,453.71

ราคา เปลีย น ปริมาณ มูลค่ า ปิ ด แปลง ซือ4 ขาย(หุ้น ) การซื4อขาย 7.95 150,000 1,192,370 0.628 +0.024 81,000 50,843 24.40 +0.40 35,501 856,905 มูลค่ า เปลี ยนแปลง (ล้านบาท) (จุด) 2,165 +0.63 45,014.82

+6.67

ที มา : นสพ.ข่ าวหุ้ น

นสพ.ไทยโพสต์ วันที 14 กรกฎาคม 2556

อัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ธนบัตร

ราคารับซื4อ

I สกุล เงิน ราคารับ ซื4อ ราคาขาย ตั&วแลกเงิน ดราฟ USD: 50-100 30.78 31.43 30.93 GBP (UK) 46.39 47.81 46.68750 EUR (Euro Zone) 40.18 41.22 40.37125 JPY (Japan: 100) 30.86 32.12 31.04125 HKD (Hong Kong) 3.92 4.10 3.97875 CNY (China) 4.71 5.24 4.98500

โอนเงิน

ราคาขาย ตัIวแลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

31.03 46.81000 40.46750 31.11375 3.99250 5.02875

31.28 47.38750 40.97500 31.67000 4.03875 5.14125

Pandora แบรนด์ เครื องประดั บหรู จากเดนมาร์ ก เอาใจคนรั กจิว เวลรี กั บ 2 เซตสุ ดพิเศษ “MINI STARTER SET” ให้คุณสาวๆ ได้ ร้อยเรี ยงเรืองราว ความประทั บ ใจผ่ านเม็ ด ชาร์ มและสร้ อยข้ อมือ สุ ดเก๋ ในสไตล์ ท ีเป็ นคุ ณ ในราคาสบายกระเป๋ า เซต A ประกอบด้วย 1 Chain 1 Charm สร้ อยข้ อมือ สายเงินกั บ 1 เม็ด ชาร์ ม ในราคา 3,600 บาท เซต B ประกอบด้ วย 1 Chain 1 Charm 2 Clips สร้ อ ยข้ อ มือสายเงิ น กั บ 1 เม็ดชาร์ ม และ 2 คลิ ป ใน ราคา 5,760 บาท โดยสามารถเลื อกเม็ดชาร์ มในแพ็ก เกจสุ ด พิเศษนี ไ ด้ หลากหลายสไตล์ ท ีคุณ ชอบ

ร่ ว มยินดี นสพ.บ้ านเมื อง วัน ที 14 กรกฎาคม 2556 ปฏิญญา เกี ยวข้ อ ง แบรนด์ เมเนเจอร์ เค รื องประดับแพ นดอร่ า ในไทย ร่ ว มยิ น ดี ในงานเปิ ดตัวศู นย์ น วัตกรรมอัญมณีแ ห่ งแรกของโลก ณ นิ คมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุ ง เทพฯ โดยร่ วมถ่ ายภาพกั บ Lone Frandsen และ Lisbeth Larsen 2 สาว ดีไซเนอร์ จากแพนดอร่ า เดนมาร์ ก งานนี ถ ื อว่ าเป็ นการยกระดั บมารฐานการคิดค้นและพัฒนา สิ น ค้า อั ญมณีในอุตสาหกรรมโลก

“มุ ก” ไข่ ลํา ค่ าจากท้ องทะเล นสพ.สยามรั ฐ วั นที 13 กรกฎาคม 2556 ไข่ มุก เป็ นอัญมณีประจํา เดือนมิถุ นายน และยั งเป็ นที ชื นชอบของบรรดาหญิง สาวทั4งหลาย ซึง เป็ นเพราะความขาวนวล เงางาม ผู้ คนจึ ง มักนํ าไข่ มุก มาเป็ นเครื องประดับ ตามตํา นานนั4 นถื อว่ า ไข่ มุ กเป็ นหิน ที มีพ ลั ง เกี ยวข้ องกับดวงจันทร์ และ สายนํ4 า กล่ าวได้ ว่าเป็ นเทพีแ ห่ ง แสงจั นทร์ มีความงามสว่ า งสดใส และเป็ นอมตะ หากวันใดทีไข่มกุ ไม่ เปล่ งประกายดังเดิม หรื อ สี หมองลง จะมีความโชคร้ าย ชาวญีปุ่นโบราณเชื อว่ า ไข่ มุกเป็ นหยาดนํ า ตาแห่ งเทพีแ สงจัน ทร์ ดัง นั4 น ชาวญีป นุ่ จึง ไม่ นิยมใช้ มุกเป็ นแหวนแต่ งงาน หรื อให้ เป็ นของขวั ญ แต่ จะใช้ เป็ นเครื องประดับเฉพาะไปในงานศพเท่านั4น กล่ าวได้ว่า ไข่ มุกถู กนํ า มาใช้ เป็ นเครื อ งประดับ มาอย่ า งยาวนนาน เป็ นที นิยมแพร่ หล ายเป็ นอย่ า งมากใน หญิ ง ที ม ีฐ านะ สู ง ศั ก ดิb อย่ า งไรก็ ตาม มนุ ษย์ ไม่ ได้ ร้ ู จ ักไข่ มุ กในฐ านะอัญมณีเลอค่ าเท่ า นั น แต่ ยังสามารถนํ ามาใช้ เป็ ฯยา และเครื องประทินผิวของผู้หญิงในอดีตอีกด้วย เหตุเพราะความเชื อ ว่ า ไข่ ม ุกจะเสริ มสร้ างความเป็ นหญิงให้ เปล่ งปลั งได้ เป็ นอย่ างดีย ิง และการนําผงไข่มุกทีบดละเอียดมารับประทานยังช่วยบํารุง สุ ขภาพอีกด้ วย ไข่ ม ุกถื อ เป็ นอัญมณีท ีมีความพิ เศษ เพราะถื อกํ าเนิ ดขึน มาจากสั ตว์ นํา ขณะทีอัญมณีอ ื นๆ มักเกิดจากแร่ ธาตุต่างๆ บนพืน ผิ วโลก


Monday, July 15, 2013

Page 2

กระดาษไร้ ราคา...? นสพ.กรุ งเทพธุรกิ จ วันที 15 กรกฎาคม 2556 การเข้ า ใจและเข้ า ถึ ง ศั กยภาพของวั สดุเป็ นปั จจัย หลั ก สํ าคัญ ที “ศรั ณย์ อยู่คงดี” เจ้ า ของแบรนด์ SARRAN ใช้ ในงาน ออกแบบ เขาหลงใหลในการนํ าวัสดุที ห ลากหลายมาผสมผสานให้เกิ ด อั ตลั กษณ์ จนเกิ ดผลิ ตภัณ ฑ์ในรู ปแบบใหม่ โดยเฉพาะวั สดุ “กระดาษ” ทีศ รั นย์ ให้ ค วามสนใจและศึ ก ษาค้น คว้ า วิ จ ัยอย่ างต่ อเนื อง อีกหนึงผลงานดีไซน์ ท โี ดดเด่ น ของศรั ณย์ ใ นปี นี  เป็ นการนํ ากระดาษปร ะเก็ นมาเพิ มมูล ค่ าจากของที ด้อยราคามาเป็ นชุดงานออกแบบเครื องประดับ “อุบ ะ มาลี ” ศรั ณย์ ได้ ศึกษ าถึ ง โค รงสร้ า งของกระดาษประเก็ น ทุกแง่ มุม จากนั น นํ าเสน่ ห์ ของการร้ อยมาลัยของไทย เช่ น การร้ อยดอกรั กสํ า หรั บทําสร้ อยคอ การร้ อ ยมะลิ หอมพร้ อมดอกจํ าปา มาเป็ น ต้ นตอทางความคิด นอกจากนี  ศรั ณย์ ยัง ได้ นําชุ ดเครื อ งประดับ ไป “อบเทีย น” เพื อให้ ความหอมแทรกไปตามโพรงด้ าน ในของก ระดาษปร ะเก็ น ก่ อ นการวางขาย เพือให้ ชุด เครื องประดับ “อุบ ะ มาลี ” ชุดนี ม ีกลิ นหอมของความเป็ นไทย และความสวยงามตามแบบ ฉบั บทัง ในด้า นของรู ปทรงและความหมาย ศรั ณย์ ก ล่ าวว่ า เราไม่ ต้องหาความคลาสสิกจากมุมอืนของโลกเลย เพราะ ความเป็ น ไทยนี แหละคือ ความคลาสสิ กทีย อดเยียม ทุ กชิน งานของการออกแบบ ศรั ณย์ได้คาํ นึงถึงผลิ ตภัณฑ์ท ีจะต้ อง เป็ นมิต รกั บ สิ งแวดล้ อมอย่ างสู งสุ ด โดยเริ มตังแต่ งานออกแบบ กร ะบวนการผลิ ต เรื อ ยไป จนถึ งจุ ด สิ น สุ ดขอ ง ผลิ ตภั ณฑ์ ก่ อ นส่ งต่ อไปถึ ง ผู้ บริ โภค และนี คืออีก หนึ ง ผลงานของนั กออกแบบไทยที น่าชื นชม

Jewels as light as a feather The Nation: July 15 th 2013 THINK GOLD is precious? If you listen to Xiao Guang-chun, the shimmering metal is almost nothing compared to another of nature’s treasures – this one commands a much more lustrous shine, a shine charged with an irrepressible, time-transcending life force. It is the shine of kingfisher feather, the feather of a small, jewel- toned bird the Xiao has been applying tirelessly, for the past four decades, on the surfaces of antique golden accessories, in an effort to resuscitate their time-worn beauty and charm. “These days the colour is sometimes referred to as ‘Turkish blue’, after Turkish turquoise, I suppose. But in my view it’s a shade of its own, indefinable by any other worldly thing,” says Xiao.

“อัญมณี” สดใส ปั กธง “ฮับ” เออีซี นสพ.สยามธุร กิจ วัน ที 13-16 กรกฎาคม 2556 ไทยถื อ เป็ นผู้ ผลิ ต และส่ งออกอั ญมณีแ ละเครื องประดับอันดับหนึ ง ในอาเซียน ปี 2558 ซึงจะเป็ นปี ทกี ้ าวเข้าสู่ เออีซี ไทยจะกลายเป็ นตล าดอั ญ มณี ท ี สํ า คั ญ ของอ าเซี ย น อั ญ มณีส่ วนใ หญ่ ข องไทยส่ งออ กไป ขายใ น สหรั ฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป แต่ วิกฤติเศรษฐกิ จที เกิ ดขึนกั  บตลาดทัง สอง ส่ งผลให้ มลู ค่าการส่ งออกหดตัวลง กว่ า 50% เราจึ ง ต้ องมองหาช่ องทางใหม่ๆ ในเอเชียในกลุ่ มอํา นาจเศรษฐกิ จใหม่ คือ จี น และอินเดีย ทีเป็ น ประเทศภาคีของอาเซียน จั ดอยู่ใ นกลุ่ ม อาเซีย น +6 ไม่ ใ ช่ เพียง 2 ประเทศมหาอํานาจเศรษฐกิ จ ใหม่ เท่ า นั  น ในกลุ่ ม ตลาดอาเซี ย นก็ มีล่ ู ทางสดใส เพราะทัง พม่ า อินโดนี เซียและมาเลเซี ย มี ค วา มต้ อ งการ อั ญ มณี แ ล ะ เครื องประดับเพิม มากขึน ทัง การซือ ไปบริ โภคภายในประเทศและการทีกลุ่ มนั กท่ องเทียวเดินทางมาหาซือใน  ประเทศไทย ซึง หาก เรามองไปในอนาคตเออีซ ี ปี 2558 ตลาดอั ญมณีมีแ นวโน้ มจะขยายตั ว มากยิง ขึน โดยเฉพาะการเปิ ดประเทศของพม่า ส่ งผลดี ต่ ออุตสาหกรรมอั ญมณีไทย เนื องจากเรามีความพร้ อมในการผลิ ตอัญมณีสํา เร็ จรู ป จึง สามารถนําเข้าวัตถุ ดิบพลอยชนิดต่างๆ จากพม่าได้สะดวก มากขึน นายพรชัย ชื น ชมลด อดี ตนายกสมาคมอัญมณีไทยและเครื องประดับ และประธานกรรมการ บริ ษัท พรชั ย อินเตอร์ เนชั นแนล จํากั ด เผยว่ า แนวโน้ มธุรกิ จอัญมณีแ ละเครื องประดับในช่ ว งครึ งปี หลั งมีทิศทางสดใส มากขึน เนืองจากราคาทองคําทีลดตําลง รวมทัง ค่าเงินบาทหากยัง นิ งอยู่ในเรต 31.00-31.50 บาทต่ อดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ก็ จะเป็ นผลดี ต่อภาพรวมการส่ งออกในช่ วงครึงปี หลั งอย่ างมาก โดยปกติผ้ ู ส ังซือ สินค้าอัญมณี และเครื องประดับจะสั งล่ วงหน้ า 3-4 เดือน เมือราคาทองคําอยู่ใ นขาลง คํา สั ง ซือ ช่ วงนี จึงมี เข้ ามาค่ อ นข้ า งมาก ประกอบกับอีกไม่ก ีเดือนจะเข้าสู่ เทศกาลคริ สต์ มาส ออเดอร์ ใ นกลุ่ มจิวเวลรี ช่ว งนี จ ึงค่ อนข้ า งมากเป็ นพิเศ ษ นายพรชัย กล่ า วปิ ดท้ ายว่ า ภาคการส่ งออกอัญมณีและเครืองประดับ ของไทย ตกตํ ามาแล้ วหลายปี แม้ ว่าตามมูลค่ า การส่ ง ออกแต่ ละปี จะมากถึ ง 2-3 แสนล้ า นบาท แต่ นั นเป็ นมู ลค่าทีรวมการส่ งออกทองเข้ าไปด้วย ซึง มีสัดส่ วนมากถึ ง 50-60% ส่ วนทีเหลื อเป็ นอัญมณีแ ละเครื อ งประดั บ


Monday, July 15, 2013

Page 3

ไฮโซสวนกระแสเศรษฐกิจ วูบ ช็อปสะบัด แบรนด์ หรู -จิวเวลรี นสพ.สยามธุรกิจ วันที 12-16 กรกฎาคม 2556 แม้ ว่ าหน่ วยงานด้ านวิจัย ทัง ภาครั ฐและเอกชนจะมี ก ารปรั บลดประมาณการเศรษฐกิ จของไทยในปี นี ล ง ซึงเป็ นผลพวงจากเศรษฐกิจในประเทศ กํ าลั งซื อรายย่ อ ยแผ่ ว ขณะทีเศรษฐกิ จโลกประเทศมหาเศรษฐกิ จอย่ างจีน ก็ กํา ลั ง เผชิญปั ญหาเศรษฐกิ จใ นประเทศ อย่ างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ท ีมี รายได้ และรสนิ ยมสู งยั ง คงมีกํา ลั งซือ สิ น ค้ าในกลุ่ ม ไฮเอนด์ ทําให้ ตลาดยังมี โอกาสเติ บ โตสู ง นายศิ รัส ธั ญญวัฒนกุ ล กรรมการผู้จดั การ บริษทั ไซรั ส ธัญ ญา จํา กั ด ผู้ ผ ลิ ตและจํา หน่ า ยเครือ งประดับ จิวเวลรี คุณภาพสู ง แบรนด์ “ไซรั ส ธั ญญา” เปิ ดเผยว่ า บริ ษั ทได้ ทาํ ตลาดเครื องประดับเพชร อย่ า งจริ งจังเมือ 2 ปี ทีผ่านมา โดยมียอดขายเติบ ดตจาก 60 ล้ านบาทในปี แรก เป็ น 100 ล้ านบาทในปี ที ผ่ าน มา และคาดว่ าจะเติ บ โตอี ก หลายเท่ าตัวในปี นี  “เครื องประดับเพชรยั งคงเป็ นทีช ืนชอบของกลุ่ มผู้ มีกํ าลั งซื อ สู ง จึ ง เป็ นตลาดทีได้ รับความนิยมของกลุ่ม เศรษฐี โดยกลุ่มทีขายดี และตัด สิ นใจซือ เร็ ว ทีสุดคือ ราคา 200,000 -1,000,000 บาท.

Gold Watch Bangkok Post: July 15th 2013 After climbing down steadily for a few weeks, the price of gold jumped up to test the psychological level of $1,300 per ounce last week. After weeks of sell-offs by major gold funds, positive news for the market came in the form of minutes of the June 18-19 Federal Reserve meeting, followed by comments from Fed Chairman Ben Bernanke, confirming that quantitative easing (QE) would not end anytime soon. However, the increase in the Thai gold price was less pronounced because of baht appreciation. The late afternoon fixing on Friday in London was $1,279.75. Gold moved sideways up throughout last week, and the positive momentum may help support the price to stand above $1,300 this week. However, selling pressure may be seen at levels higher than $1,300, at which point gold buying should take place only when the price moves back down to the key support. Based on the range of movement, the weekly support will be between $1,255 and $1,200, and the resistance will be between $1,330 and $1,395 per ounce.

News Clipping: เป็ นบริก ารข่าวซึ!งสรุปจากหน้าหนังสื อ พิ มพ์ โดยดําเนินการจัดส่งทุ กวันทํ าการ เวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail และสามารถดาวน์โหลดได้จาก Intranet ของฝ่ ายประชาสัม พันธ์ สอบถามข้อ มูลเพิ มเติม ได้ท ี ฝ่ ายประชาสั มพันธ์: โทร.131, 132,133

Newsclipping 15 7 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you