Page 1

News Clipping Online Tuesday, February 18, 2014

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุน ในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 17 ก.พ.2557

ราคาทองคํา ประเภท ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ทีม่ า :

20,200 19, 19,905

ราคาน้ํามัน(บาท/ลิตร)

20, 20,300 20, 20,700

ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

www.goldtrader.or.th

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

Ask 1,322.00 21.69 1,425.00 741.00

ทีม่ า: www.thebulliondesk.com

เปลี่ยน แปลง

ปริมาณ ซื้อขาย(หุน)

มูลคา การซื้อขาย

6.95 6.95 7.00 +0.05 0.706 0.706 0.706 16.90 10.90 10.90 10.90 22.80 23.40 23.10 +0.30

253,600 1,400,000 600 46,100

1,766,380 988,546 6,540 1,063,420

หลักทรัพย ครัป้งกดอน ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

29. 29. 99 4 8. 05 3 8. 08 40. 40. 53 3 5. 58 2 4. 38

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

ทีม า : www.pttplc.com

ราคา ปด

ปดที่ (จุด)

มูลคา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

643.97

4,023

+2.70

1,332.37

36,892.36

+20.50

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ

ชอกุหลาบทองคํา

ธนบัตร

นสพ. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที นที่ 18 กุมภาพันธ 2557 พนั ก งานขายแสดงชช อ กุ ห ลาบทองคํ า ที่ ร า นขายทองแห ง หนึ่ ง ในกรุ ง ป ก กิ่ ง ผลิ ต ขึ้ น มาจํ า หน า ยรั บ วั นวาเลนไทน ซึ่ง ในปนี้ ตรงกั บ วันสุด ท ายของเทศกาล โคมไฟจีนพอดี

สกุลเงิน USD: 50-100 GBP (UK) EUR (Euro Zone) JPY (Japan: 100) HKD (Hong Kong) CNY (China)

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัว๋ แลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

32.25 53.76250 44.05750 31.45375 4.15125 5.30375

32.50 54.38750 44.85750 31.98875 4.19875 5.40125

ราคารับซือ้

ตั น ราคารับซือ้ ราคาขาย &ว๋ แลกเงิ ดราฟ 32.00 32.65 32.15 53.32 54.81 53.62250 43.76 44.83 43.95250 31.20 32.44 31.38000 4.07 4.26 4.13750 4.98 5.50 5.25750

โชวเ ครื่อ งประดับเพชร จากเจมพีซ นสพ. นสพ.แนวหนา วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแหงความรัก ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ ประธานกรรมการบริษัท เจมพีซ กรุป จํากัด รวมกับศูนยการคา อิ เอ็มโพเรียมฯ บริษัท ทีเอสแอล ออโต คอร ปอเรชั่ น จํากัด และ Finale Wedding Studio จั ดงาน Diamond Wedding Anniversary Celebration โดย เจมพีซ กรุป เผยอัญมณีที่เลอคานําเสนอผานคูรักเซเลบริตี้สุดหวานดวย แฟชั่นโชวชุดแตงงานหรูห รา และชุดเครื่องประดับ เพชรมูลคารวมกวาพันลา นบาท และร วมยอนวันวานเพื่อบอกเล า เรื่องราวความประทับใจของคูรักผานของขวัญชิ้นสําคัญ ที่ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรียม กอนปดทายงานดวยผลงานที่นับเปนครั้งแรกของ โลกสําหรับการเผยโฉมใบฉลองครบรอบมงคลสมรสประดับเพชรกวา 1 กะรัต มูลคา 100,000 บาท มอบเปนของที่ระลึก เสมือนความรัก ที่มั่นคงและเลอคาดุจ เพชรแดคูรักเซเลบริตี้ที่มารวมงาน

สาวญี่ป ุนหัวใจไทย ปนเครื่องประดับลุยนอก นสพ. นสพ.โพสตทเู ดย วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 จากจุดเริ่มตนที่มาจากความชอบ กอนกลายเปนความมุงมั่น จนถึงการเขาไปศึกษาเรียนรู ออกมาเปนธุรกิจใหม เครื่องประดับและ ของแตงตัว ที่ใชสวนผสมของงานดีไซนจากผาชาวเขาในภาคเหนือที่มีความงดงาม ผสมจากไอเดียการออกแบบอยางสรางสรรคข อง สาวญี่ปุน “ โมโตโกะ มากีซาวา” าวา” ดีไซเนอรและเจาของแบรนด Motty (มดตี้) เปดเผยวา การทําแบรนดเครื่องประดับและของตกแตง กายที่ใชสวนผสมจากผาของชาวเขาเผามง เผาแมว ในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งจากเชียงใหม และเชียงราย โดยชาวเขาไดผลิตสินคาผาทองและของใชตางๆอยูแลว จึงสนใจปรับรูปแบบนําผาของชาวเขามาเปนสวนผสมของงานเครื่องประดับแตละชิ้น ในปจจุบันมีสินคาทั้ง ตางหู สรอยคอ สรอยขอมือ ที่รัดผม และที่คาดผม เปนตน ใชวัตถุตางๆ ในประเทศไทยทั้งหมด พรอมกันนี้ในปนี้จะรุกทําตลาดในประเทศไทยมากขึ้นและมีแผนขยาย กลุมสินคาใหหลากหลาย ครอบคลุมไปจนถึงของใชอยางกระเปา รวมทั้งจะมีกลุมสินคาที่ใหลูก คาไปตกแตงและ ประดับเปนของใชหรือ เครื่องประดับ ใหมไ ดด วยตัวเอง ทางดา นการแขง ขันในตลาดเครื่องประดับ ของตกแต ง ของใช จากชาวเขานั้น พบวามีผูสงออกสินคาเครื่องประดับชาวเขาไปประเทศญี่ปุนหลายบริษัท แตยังไมมีสินคาที่มี ดีไ ซน ในรู ป แบบเดี ยวกับ Motty ดั งนั้ น การใช ง านดี ไ ซนสิน ค า ที่ มี เ อกลั ก ษณ มีความเปน แฟชั่ นที่ ล้ํ า สมั ย จึงกลายเปนจุดแข็งแกรงของแบรนด จะชวยใหลูกคาจดจําสินคาไดเปนอยางดี


Tuesday, February 18, 2014

Page 2

JUBILE แงมงบป 56 ทะลุ 200 ลานบาท นสพ. นสพ.ทันหุน วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 นัก วิเคราะหตลาดหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยฟล ลิป (ประเทศไทย) ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มหาชน) ประเมินพื้นฐานหุน JUBILE คาดไตรมาส 4/2556 กําไรยังคงสูงกวาใน ไตรมาสอื่นๆ ของป เพราะมีการเปดสาขาใหม 8 สาขา และเปนชวง High Season มีการออกสินคาเทศกาล “Holiday Gift” และมีการจัดงาน Big Thanks ใน สาขา 22 แหงในภาคใต สวนทั้งป 2556 คาดกําไรสุทธิ 202 ลานบาท เติบโตขึ้น 21. 21. 69% 69% ซึ่งโตขึ้นคอนขางมาก เพราะทั้งปมีการเปดสาขาถึง 12 สาขา และมีการ ควบคุมตนทุนไดดี Margin สูงขึ้น ในป 2557 ตั้งเปาเพิ่มสาขาอีก 22 สาขา โดยในไตรมาสแรกจะเปด 10 สาขา ซึ่งจะเนนเปดสาขาในตางจังหวัด และในเดือน พฤษภาคม คาดวาจะเปดสาขา Flag Ship บนถนนสีลม คาดรายไดทั้งป 57 ได 1,664 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.6% โดยจะเนนการขยายตัวไปตางจังหวัดมากขึ้น ดานนางสาวอัญรัตน พรประกฤต ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน JUBILE กลาวววา ในป 2557 บริษัทตั้งเปารายไดจะเติบโต 20% 20% จากป 2556 โดยบริษทั มี แผนการพัฒนาทีมงานจัดโปรโมชั่นตางๆ เพื่อกระตุนยอดขายใหมากขึ้น ขณะที่ดีมานดของเครื่องประดับเพชรยังอยูในระดับที่สูง ทําใหราคาอยูในระดับที่คอนขาง ดี ทั้งนี้บริษัทมีความสนใจในการเปดสาขาในประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2558 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการศึก ษา คาดวา จะมีความคืบหนาที่ชัดเจนมากขึ้นภายในปนี้ สวนงบลงทุนในปนี้คาดวาจะใชราว 200 ลานบาท เพื่อใชสําหรับการเปดหาอัญมณีที่ใหญที่สุดในเอเชีย (Flagship Store) ขนาด 1,000 ตารางเมตร บนถนนสีลม โดยมั่นใจวาหางดังกลาวจะเปนศูนยรวมของอัญมณีภายใตแบรนด “JUBILE” ที่สําคัญแหงหนึ่งในประเทศไทย คาดวาจะไดรับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหม โดยเงินลงทุนดังกลาวมาจากเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งยังไมมีแผนในการกูเงินหรือระดมทุนอื่นๆ แตอยางใด

Petra diamonds sells 29.6229.62-Ct blue stone for $25.6M Indexonline.com: February 18th 2014 Petra Diamonds has sold a 29. 29. 6262-carat blue diamond recovered from the Cullinan mine in South Africa in January for $25, 25 , 555, 555 , 555, 555, or $862, 862 , 780 per carat. The diamond was bought for Cora International NY through the South African company Golden Yellow Diamonds. Petra CEO Johan Dippenaar said, "This sale result affirms this stone as one of the most important blue diamonds ever recovered. “An additional allure is the diamond's

heritage from the Cullinan mine in South Africa, which is well known as the source of many of the world's most spectacular diamonds, including the two main diamonds in the British Crown Jewels, and which is the world's most important source of very rare blue diamonds."

หนี้ประเทศทวมแตะ 45. 45.71% 71% จีดีพี 56 โตแค 2.9% ลุนปน ี้สงออกชวยค้ํา ไทยโพสต ออนไลน วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 ไทยโพสตออนไลน นางสาวจุฬารัตน สุธีธร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปดเผยถึงสถานะหนี้ส าธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือน ธ.ค.2556 วา มียอดหนี้ สาธารณะคงคางจํานวน 5.44 ลานลานบาท หรือ 45.71% ของจีดีพี เพิ่มขึ้น 5.63 หมื่นลานบาท จากเดือนกอนหนาโดยเปนหนี้ตางประเทศ 3.69 แสนลานบาท หรือ 6.77% และหนี้ในประเทศ 5.08 ลานลานบาท หรือ 93.23% ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง และเปนหนี้ระยะยาว 5.29 ลานลานบาท หรือ 97.14% และหนี้ ระยะสั้น 1.55 แสนลานบาท หรือ 2.86% ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง โดยเปนหนี้สาธารณะคงคางจํานวน 5.44 ลานลานบาทนั้น เปนหนี้ข องรัฐบาล 3.82 ลาน ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.95 หมื่นลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 1.08 ลานลานบาท ลดลง 4.29 พันลานบาท ขณะที่หนี้ข องรัฐวิสาหกิจที่เปน สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 5.36 แสนลานบาท เพิ่มขึ้น 3.1 หมื่นลานบาท สวนหนี้ของหนวยงานอื่นของรัฐอยูที่ 834 ลานบาท ดานสภาพั สภาพัฒน เปดเผยถึง ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาสที่ 4 ป 2556 วา มีก ารขยายตัวเพียง 0.6% ลดลงจากชวงเดียวกันปกอนที่ข ยายตัวสูงถึง 19.1% หลังจากอุปสงคภายในประเทศชะลอตัวลงทุกสาขา โดยเฉพาะการใชจายภาคครัวเรือนที่ลดลง 4.5% เนื่องจากประชาชนระมัดระวังการใชจายในชวงที่มีก ารชุมนุม ทางการเมืองมากขึ้น สําหรับเศรษฐกิจไทยทั้งป 2556 ที่ขยายตัว 2.9% ถือวา ชะลอตัวคอนขางมากจากปกอน ที่ข ยายตัว 6.5% เนื่องจากมีฐานที่สูงกวาปกติ เปนผลจากมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก สวนชวงปลายปความเชื่อมั่นของประชาชนลดลง ทั้งนี้ สภาพัฒนยังระบุอีกวา แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2557 คาด วาจะขยายตัวที่ 3-4% ลดลงจากเดิมที่คาดวาจะขยายตัว 4-5% โดยมีปจจัยสนับสนุน ทั้งการขยายตัวจากภาคการสงออก มีโอกาสเติบโตไดถึง 5-7% ตามการ ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะขยายตัว 3.6% รวมทั้งภาคการทองเที่ยวมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง แมวาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจะเพิ่มขึ้นเพียง 3%

จีดีพีไตรมาส ตรมาส 4/56 ไมสดใส โต 0. 6% ขาวสดออนไลน าวสดออนไลน วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 าวสด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปดเผยตัวเลขผลิตภัณ ฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2556 และแนวโนมป 2557 ผานเว็บไซต www.nesdb.go.th เนื่องจากสถานการณทางการเมืองทําใหไมส ะดวกแถลงขาวไดตามปกติวา จีดีพีไตร มาส 4/2556 ขยายตัว 0.6% ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2555 ที่ขยายตัว 19.1% และชะลอลงจากไตรมาส 3/2556 ที่ข ยายตัว 2.7% โดยทั้งป 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.9% ชะลอตัวคอนขางมากจากที่ขยายตัว 6.5% ในป 2555 มูล คาการสงออกติดลบ 0.2% การลงทุนรวมติดลบ 1.9% ใน สวนของ เศรษฐกิจไตรมาส 4/2556 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนความขัดแยงทางการเมือง พบวาความเชื่อมั่นผูบริโภคลดลง การใชจายภาคครัวเรือนลดลง 4.5% โดยเฉพาะ ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งต่ํากวาไตรมาสเดียวกับปกอนถึง 42% การลงทุนภาคเอกชนลดลง 13.1% การลงทุนภาครัฐลดลง 4.7%


Tuesday, February 18, 2014

Page 3

ใหสัมภาษณ Good morning ASEAN วิทยุ อสมท. อสมท. 100. 100.5 MHz วันที่ 14 กุมภาพันธ 2557 คุณ ชนัตถ สรไกรกิติก ูล กรรมการบริหารและผูช วยกรรมการผูจัด การสาย ตลาด บริ ษั ท แพรนด า จิว เวลรี่ จํ า กั ด (มหาชน) ได รับ เชิ ญ ให สั ม ภาษณ ในรายการ Good morning ASEAN ในชวงเจาะลึก อาเซียน ทางวิทยุ อสมท. 100.5 MHz เรื่อง ตลาดการคาอัญมณีในอาเซียน

https://www.youtube.com/watch?v=6L_5VLQ5ql0&feature=youtu.be

News Clipping: เปนบริการขาวซึง่ สรุปจากหนาหนังสือพิมพ โดยดําเนินการจัดสงทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดที่ ฝายสือ่ สารองคกร : โทร. 131,, 132 132,,133 โทร. 131

Newsclipping 18 2 2014  
Newsclipping 18 2 2014  
Advertisement