Page 1

News Clipping Online Monday, February 24, 2014

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 21 ก.พ.2557

ราคาทองคํา ประเภท

รับซื บซื้อ ขายออก

ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ทีม่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

20,35 20,350 350 20, 20 ,056

20, 20 ,450 450 20, 20 ,850 850

www.goldtrader.or.th

Ask 1,321.45 21.61 1,427.00 739.00

ทีม่ า: www.thebulliondesk.com

ราคาน้ํามัน(บาท/ลิตร) ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

29. 29 .9 9 4 8 .0 5 3 8 .0 8 40. 40 .5 3 3 5 .5 8 2 4 .3 8

ทีมา : www.pttplc.com

หลักทรัพย ครัป้งกดอน ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

6.90 0.628 17.90 11.00 22.80

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

6.90 0.654 19.70 11.10 23.20

ราคา ปด

เปลี่ยน แปลง

ปริมาณ ซื้อขาย(หุน)

มูลคา การซื้อขาย

257,500 352,000 100 1,600 16,700

1,777,285 230,237 1,970 17,760 384,820

6.90 0.654 +0.026 19.70 1.80 11.10 0.10 23.00 0.20

ปดที่ (จุด)

มูลคา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

640.13

5,089

0.53

1,304.21

21,080.22

+0.23

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

พลังหมูด าว นสพ. นที่ 23 กุมภาพันธ 2557 นสพ.คม ชัด ลึก วันที มาทินา อะมานิตา เสนอคอลเลกชั่นสปริง/ซัมเมอร 2014 “แฮปป เบิรธเดย เดย” ที่รวบรวมพลังของกลุมดาวไวในรูปแบบ ของแหวน โดยมี อั ญมณีข องแต ละราศี เป นองค ประกอบ และปรั บ ให มี อ ารมณ สนุ ก สนาน มี ก ารเล น กั บ มิ ติ แ ละหมู ดาวเปลี่ น จากเครื่ อ งประดั บ นํ า โชคให ก ลายเป น แหวน ค็อกเทลที่โดดเดนแทน สามารถเลือกใสไดแมไมใชราศีของตน หรือแมจะไมเชื่อในเรื่องราศีก็ตาม

ธนบัตร

สกุลเงิน USD: 50-100 GBP (UK) EUR (Euro Zone) JPY (Japan: 100) HKD (Hong Kong) CNY (China)

ที่มา : นสพ. นสพ.ขาวหุน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัว๋ แลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

32.47 53.87000 44.49000 31.49875 4.17875 5.31500

32.72 54.49250 45.02000 32.03250 4.22625 5.41250

ราคารับซือ้

ตั น ราคารับซื้อ ราคาขาย &๋วแลกเงิ ดราฟ 32.22 32.87 32.37 53.43 54.92 53.73000 44.19 45.26 44.38375 31.24 32.49 31.42500 4.10 4.29 4.16500 4.99 5.51 5.26875

'บิวตี้ เจม เจมส' คอลเลคชั่นเลอคา แรงบันดาลใจจากศิลปะยุค 'วิคตอเรีย' นสพ. นสพ.แนวหนา วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 บิวตี้ เจมส (Beauty Gems) ฉลองครบรอบ 50 ป ดีไซนเครื่องปร ะดับ 25 คอลเลคชั่นใหมกับ คอนเซ็ปด “Victorian” ซึ่งไดแรงบันดาล ใจมาจากยุควิคตอเรีย เครื่องประดับในยุคนี้มีความ หลากหลายทั้งรูปทรงและการออกแบบ ดีไซนออนหวาน แตแฝงไวซึ่งความเขมแข็ง สงางาม เรียบ เท ซึ่งดีไซเนอรของ บิวตี้ เจมส ใชเวลากวา 2 ปเต็มในการออกแบบประเดิมเซตไฮไลฑกับเครี่อง ประดับชุด “The Victorian” ที่เปรียบดั่งความรักอันยิ่งใหญของพระนางวิ พระนางวิคตอเรีย ราชินีผูสูง ศักดิ์แหงอังกฤษ ชุดเดน คือ ประดับดวยมรกตเม็ดใหญตรงกลาง น้ําหนัก 76.71 กะรัตซึ่งตาม ตํานานเชี่อกันวามรกตเปนหินของพระเจาหรอเปนของขวัญจากพระเจา สวนดีไซนตัวเรือนสรอยบิดซอนเปนเกลียว ดูออนชอย คลาสซี่ ลอมเพชร 827 เม็ด ตอดวยเซตบุษราคัมชุดเลอคา “The Knight” โดดเดนดวยบุษราคัมซึ่งเปนหนึ่งในอัญมณีนพเกาที่เปนสิริมงคลสงพลังใหผูสวมใสรูสึกมีพลังอํานาจ เปรียบดั่ง อัศวินที่เกงกาจกลาหาญ เครื่องประดับชุดนี้ประกอบดวย สรอยคอ ตางหู และแหวนประกอบดวยบุษราคัม 15 เม็ด (น้ําหนัก 87กะรัต) เพชร 414 เม็ด (น้ําหนัก 46 กะรัด) สวนคุณผูหญิงคาแร็กเตอรเรียบหรูเหมาะกับสรอยคอ “The Lady” ทําจากเพชร 163 กะรัต รวม 1,093 เม็ดวางเรียงกัน ดูเรียบ เท หรู โดยไดแรง บันดาลใจมาจากพระราชินีวิคตอเรีย ขณะทรงครองราชยทรงออนหวาน แตเขมแข็ง สงางาม เชื่อมั่นซึ่งเปนตนแบบของ สาวๆ ในยุคนั้น สาวๆ ที่ชื่นชอบเครี่องประดับเพชรลวนๆ เหมาะกับชุด “Valuable of Love เพราะชุดนี้ใชเพชรแบบ อัดแนนถึง 142 กะรัต นํามาดีไซนเรียงรอยบรรจงอยางงดงาม ปดทายกับเครื่องประดับชุด “The Romance” ประกอบดวยสรอยคอและตางหู ประดับดวยมรกตรูปทรงหัวใจ (Heart Shape) ทั้งหมด11 เม็ด น้ําหนัก 71 กะรัต ลอมดวยเพชร 257 เม็ด 64 กะรัต


Monday, February 24, 2014

Page 2

เจิดจรัส นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ แถลงขาว Bangkok Gems & jewelry Fair ครั้งที่53 ที่ จะมีขึ้น 25 ก.พ. - 1 มี.ค. นี้ โดยมีสมชาย สมชาย พรจินดารักษ นายกสมาคมผูคาอัญมณีไทยฯ สุทธิพงษ ดํารงคสกุล ประธานจัด งาน รวมตอนรับ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หรูเริ่ด นสพ. นที่ 24 กุมภาพันธ 2557 นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วันที 2557 ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ ประธานกรรมการ เจมพีช กรุป จัดงาน Diamond Wedding Anniversary Celebration เพื่อฉลองเทศกาลแหง ความรักกับเครื่องเพชรมูลคาพันลาน โดยมีสุสภุ ี พงษพานิช จรินทร สุมานนท วันเพ็ญ เจิมประไพ รวมโชว ที่ดิ เอ็มโพเรียม

พบเพชร 153 กะรัต นสพ. นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 บิพบเพชร 153 กะรัตฟรีทาวน-สํานักงานแรธาตุแหงสาธารณรัฐเซียรราลีโอนในทวีปแอฟริกาแถลงเมื่อ 22 ก.พ.ยืนยันการขุดพบเพชรดิบนํ้าหนัก 153.44 กะรัต จากเหมืองแหงหนึ่งในเมืองโคโนทางตะวันออกของประเทศเมื่อสัปดาหที่แลวถือเปนเพชรดิบสีขาวบิสุทธิ์ซึ่งมีนํ้าหนักสูงสุดที่เคยพบในเซียรราลีโอนในรอบ 10 ปที่ผานมา สวนผูเชี่ยวชาญดานอัญมณีจากสถาบันระหวางประเทศประเมินวาเกรดเพชรอยูระดับดี+ เหมาะสําหรับการเจียระไนเปนรูปทรงแปดเหลี่ยมคาด มูลคาขั้นต่ําของเพชรดิบกอนนี้ราว 6.2 ลานดอลลารสหรัฐ (ราว 198.4ลานบาท) แตเมื่อถูกเจียระไนแลวราคาเพชรจะเพิ่มขึ้นเทาตัว.

อลังการฟูฟาเมื่อ’บิวตี้เจมส’ฉลอง ครบ ครบ 50 ป นสพ. นสพ.คม ชัด ลึก วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 งานฉลองครบ งานฉลองครบ 50 ปบิวตี้เจมสของบาน “ศรีอรทัยกุล " ที่นําโดย คุณพรสิทธิ์ และ ดร. ดร.สุนีย ซึ่งตอนนี้ประกาศชัดบน เวทีวาไดสงไมตอใหลูกๆ ทั้ง สุรสิทธิ์ – สุริยน – อัจฉริยา ศรีอรทัยกุล ดําเนินธุรกิจมานานหลายปแลว ที่แนๆ ทําเอา ตานักขาวแทบบอดเพราะแตละคนตางประโคมเพชรและอัญมณีชิ้นหรูกันมาใหพรึบพรับอยางนอยที่สุดก็ตางหูหอย ระยา สักชิ้นแลวคิดดูวาคนเปนรอยไหนจะสรอยเพชรไหนจะตางหู ไหนจะกําไล ปดทายดวยแหวนเม็ดเปง และใชเทานั้น กระเปาถือ แมกระทั่งรองเทาบางคูยังวิบวับแวววาว เพราะงานนี้เจาภาพเขามีคอนเซ็ปตดวย ตองการจะเปดเครื่องเพชร คอลเลกชั่นลาสุด “วิกตอเรีย” เลยใหแขกที่มารวมงานแปลงรางเปนคุณผูชายและคุณผูหญิงยุควิกตอเรีย กรุยกราย ฉุยฉายมารวมงานกัน วาแลวแขกทุกคน อาทิ จรินทร สุมานนท เธอเปนหนึ่งในเจาแมเพชรเมืองไทยก็ไมนอยกับมรกต เม็ดเปงกวาไขไกสนนนํ้าหนักกวา 170 กะรัด ก็มาอวดโฉม ในขณะที่แฟชั่นโชวเพชรที่เจาภาพอยาง““หนึ่ง”สุริยน ก็จัด เต็มมาใหชมทั้งหมด 25 ชุดราคารวมกวาพันลานบาท อยาง เดอะวิกตอเรีย ประดับดวยมรกตเม็ดใหญตรงกลางน้ําหนัก 76.71 กะรัต ตัวเรือนเปนสรอยบิดซอนเปนเกลียวดูออนชอย ลอมเพชร 827 เม็ด สนนราคา 90 ลานบาท, เดอะไนท ชุดสี เหลืองทองของบุษราคัมประดับดวยเพชร 414 เม็ด นํ้าหนัก 46 กะรัตสนนราคา 20 ลานบาท, เดอะเลดี้ สรอยคอประดับเพชรจํานวน 1,093 เม็ด น้ําหนัก 163 กะรัต สนนราคากวา 30 ลานบาท สวน เดอะซินเซีย ริตี้ ออฟ ฮารท ดวยการนําเพชรมารอยเรียง 969 เม็ด ประดับดวยไพลินนํ้าหนัก 13.95 กะรัต ราคากวา 30 ลานบาท, วาลูเอเบิล ออฟ เลิฟ โดดเดนดวยเพชรน้ําหนัก 142 กะรัต สนนราคา 60 ลานบาท และอีก หนึ่งไฮไลทกับ เดอะโรมานชสรอยเพชรประดับดวยมรกต ราคาเบาะ ๆ ที่ 35 ลานบาท


Monday, February 24, 2014

Page 3

Diamonds are forever GEMPEACE GROUP FETES 60 YEARS The Nation February 23, 23, 2014 Diamonds are forever GEMPEACE GROUP FETES 60 YEARS OF EVERLASTING LOVE WITH A NEW COLLECTION OF JEWELLERY THAT CELEBRATES WEDDED BLISS GEMPEACE GROUP recently celebrated the season of love with an extravagant wedding fashion show featuring gorgeous jewelers and diamond veils. The company also revealed the world’s first wedding anniversary certificate embellished with glittering diamonds. Defining eternal love with precious gems, the Group reflected the meaning of happily ever after through a fashion show of gorgeous sledding garments and jewellery valued at more than Bt1 billion. For the event, which was organized in collaboration with the Emporium department stor, TSL Auto Corporation and Finale Wedding Studio, the Fashion Hall was Trans formed into a luxurious wedding venue, bedecked with white blooms. The momentous gifts of love owned by celebrity guests were showcased in a special zone.

รอดูทองคําอยูในชวงปรับฐาน นสพ. นสพ.มติชน วันที นที่ 24 กุมภาพันธ 2557 รายงานขาวจากบริ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด ประเมินแนวโนมราคาทองคําวันที่ 24 กุมภาพันธ หลังจากปดตลาดชวงสุดสัปดาหที่ผานมา วันที่ 21 กุมภาพันธ ราคาขยับขึ้นเล็กนอยในกรอบที่ระดับ 1,316.40 –1,323.00 ดอลลารสหรัฐตอออนซ ขณะที่โกลดฟวเจอรอยูที่ 20,410 บาท โดยราคา ปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันกอนหนาที่ระดับ 20,360 บาท วา ราคาทองคําอยูในชวงสรางฐานราคา วายแอลจีจึงแนะนําใหนักลงทุนรอดูการสรางฐานของ ราคาซึ่งมีบริเวณแนวรับที่ 1,308 – 1,300 ดอลลารสหรัญตอออนซ หากราคาสามารถตั้งฐานไดอยางแข็งแกรง ยังมีโอกาสเห็นการดีดตัวขึ้นทดสอบแนวตาน 1,330 ดอลลารตอออนซ

จอรจ โซรอส เผย สนใจเก็งกําไร “เงินยูโร” ร” พรอมลงทุนใน “แบงกมีปญหา” หา” ทั่วยุโรป ชี้ เปนหนทางใหมสรางรายได นสพ. นสพ.ผูจ ดั การรายวัน วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 จอรจ โซรอส พอมดการเงินชื่อดังชาวอเมริกัน เชื้อสายฮังการี ในวัย 83 ป ซึ่งมีทรัพยสินในครอบครองมากกวา 23,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ราว 748,295 ลานบาท) เปดใจใหสัมภาษณกับ “แดร ชปเกิล ” นิตยสารขาวรายสัปดาหของเยอรมนีฉบับวัน อาทิตย (23) โดยระบุ เขามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเงินยูโรในฐานะของชองทางสรางรายได ที่เปนกอบเปนกํา และกําลังมองหาโอกาสเขาไปลงทุนในภาคธนาคารในสหภาพยุโรป (อียู) โซ รอสยอมรับกับสื่อดังของเยอรมนีวา ทีมงานดานการลงทุนของเขากําลังตั้งตารอโอกาสที่จะฟน กําไรมหาศาลในยุโรปในหลากหลายชองทาง โดยหนึ่งในชองทางที่มีความเปนไปไดมากที่สุด คือ การเขาเก็งกําไรคาเงินยูโร และการอัดฉีดเงินของตนเขาไปในธนาคารที่กําลังประสบปญหาขาด สภาพคลองทั่วยุโรป “ขณะนี้ ทีมงานของผมกําลังมองหาลูทางสรางรายไดมหาศาลในยุโรป ซึ่ง หนึ่งในชองทางที่ผมมองไวในตอนนี้ คือ การแสวงหากําไรจากเงินยูโร รวมทั้งการอัดฉีดเงินทุน เข าไปยัง บรรดาธนาคารที่ประสบปญ หาทั่ วยุ โรป ผมคิดว าถึ งเวลาแลว ที่ก ลุมยู โ รโซนจะต อ ง เปดรับการลงทุนจากนักลงทุนเอกชนอยางเรา พอมดการเงินชื่อกองโลกซึ่งมีทรัพยสินในครอบครองมากกวา 23,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ราว 748,295 ลานบาท) ยังยอมรับวา หนึ่งในประเทศแรกๆ ที่เขาเตรียมเขาไปเก็งกําไร คือ กรีซ ชาติสมาชิกยูโรโซนที่ประสบปญหาหนี้สินลนพนตัว และเสี่ยงตอการลมละลาย อยางยิ่งยวดในชวงที่ผานมา “ผมเกรงวากลุมยูโรโซนจะประสบกับภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจที่ยาวนาน คลายกับปรากฏการณที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุนในชวง 25 ป ที่ผานมา แมในระยะหลังจะมีสัญญาณหลายอยางที่บงชี้วาตลาดการเงินในยูโรโซนจะเริ่มสงบนิ่งมากขึ้น แตการฟนตัวอยางยั่งยืนนั้นก็ยังคงไมเกิดขึ้น และภาวะ เชนนี้เองที่เหมาะตอการเก็งกําไร” โซรอส กลาวเสริม ทั้งนี้ โซรอสเคยฟนกําไรเขากระเปามากกวา 1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯเมื่อป 1992 จากการเขาโจมตี คาเงินปอนดสเตอรลิง ของสหราชอาณาจักร จนเกือบทําใหธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England) ประสบภาวะลมละลาย รวมถึงเคยทํากําไรอีกมหาศาล จากการเขาโจมตีคาเงินบาทของไทยเมื่อครั้งที่เกิด “วิกฤตตมยํากุง” เมื่อชวงป 1997

News Clipping: เปนบริการขาวซึ่งสรุปจากหนาหนังสือพิมพ โดยดําเนินการจัดสงทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดที่ ฝายสื่อสารองคกร : โทร. โทร.131, 131 , 132, 132 ,133

Newsclipping 24 2 2014  
Newsclipping 24 2 2014  
Advertisement