Page 1

Welkom! MAANDAG 2 januari 2012

PROVINCIA 254e jaarga LE ZEEUWSE COUR ANT ng nr. 1 - los nummer € - editie : Zeeuws-Vlaande 1,60 - zaterd ag € 2,40 ren

Droog en zonnig 18˚

Zon laat zich zien, 10˚

BINNENLAN

Dikke ban den BUITENLAND

D

Rijlessen nog niet populair onder 16-j arigen

Rekening houden met ouderen VRIJDAG 23 april

2010 - PROV INCIALE ZEEU WSE

7

De een zijn

2012 word groots jaar t voor Lond en

4 en 5

Stuur uw dikke bande foto@zeeuw n-foto’s naar sjaarvandef iets.nl 8

dood...

- 252e jaarga 12 en 13 UITBRA ng nr. 95 Infe - los numm Veel deeAK er € 1,50, lnemersctieziekte vastges zaterdag € bij nieuw 2,20 in jaarsduteld iken Zeeuws-Vlaamse grensgem eente Sin t-Gillis-W aas COURANT

Vandaag de bijlage

Gu e zse ll ig e d R tig begrin u k t e in Z 2012 eeland

Auto

BEVELAND EN/THOLE N

Nieuw jaa nieuwe PZr, C

door Sheila

van Doors MIDDELBUR selae G – De Zeeu r SINT heeftJANST vastgesteld wse politi bij deEEN , zo is gister overg – De e Inwo ang Q-ko op 2012 weerwage mens van 2011 en gebleken. ners van 22enmens orts,naar ns uitru overden de strek Sint Janst raagb ziekt Nietteemin brand versturen. kkeneen aange are infec eninhebb bij melk voor houdtieen omeenen verlie In het schri en. van een recht geite leegs p de eentaand rukt in Zeela n en bouw. Er de mini briefschoo jaarw op naar -scha jven geven er. Onde nd Zeela gekrelgee jaarwisselin isseli mini sterier wassterie pen, gen zijn ng dorp het rustig houderij vrij nd. Q-kovijf tenkoorts aangehoud van eVolks g grijpen heid envanook schad shuis orts.mann sde uitleg om enkel in de Belgi . Op een vee- zond overenen in het is al in we aan ge- molo het Wolp de huis engeme e veran SintNergGillis Land waar bouw die in sche geme lis-Waas Bij de minihaart steldininGent januari vastg te voeren. ens -Waa ente steriesdijk vuur,werk Vliss Sintdeden iscktai ente te dat gebra waar naar ingen overlsdegooid van, ‘geite tovco Gil- jaarsd We prese deringen door s, binn bedricht. e- ons zichenincid van voorvijf gegoo zij op uitbren. lis-Waas. word Belgi jf in binn diekilom nteren vanda id.en geste in een in nziek aak van nieuw de was- eens DeSintuiken schee reger ingrijeter Vlissi enten straal hebb nieuw te’ngen Uwtrokk Evende penvan logo.ing nietsisbeken Gilmini ld. De minienhoog - meer te nodig ag - verde De aanh door restee het Fede In het ensterie gen de Hulsmaak en bestr een man heeft dede en oudin gister rd die geme t, isten. oogpreve deeln d. Wel s verw r deijding de Huls polit bevo raalmet steries en veel spring engearin Wel emer ie Jan lkings dan verhusmaa genter ntieitti- nieuw Agen bij ren. janua kleine brand en wegeFrans zijnburge een zwaa Veiligien. izingtrege dan in tscha ware zegt De men.de ri Q-ko onde sabel ns welande heidIn van n vanlen p voor Lieve verni mees er Diekater r meer ergre voorj liep de het geno veel mish orts Muld jes: ruim Ternede elinger zijnngebas laat”, Bussc te tuur aarsahots, ja- krant ver- derd keer , brand uzenVoed (FAV ster van chtigewoor Wone ge hygië geïnforme ter de een ande eerd hun ling tweehon- over mish V)dron was het n op vannetemp in Bruss selke voorn ande naarstren ting, dvoe daarFAVV vrijda ken man erd werk era-r- het ten enemen stich eng;voorz l- West In Haam is de brandweer de el. Daar niet . vreem wel vreem de introd mini len twee de brief \Waa orgsm ers van sterie dorp bij kater stede moes ingezet. verricht. Dertien huiselijk kijke gewe de mede uctie rom d aan. es vestig aatrevan n verw n ze hetvan zo laatdeactie Werkerkin ld te Het de krant - dern gemensen zieke teravond ten drie brand en ing de Nedevuur d op denhui Q-koen mete brief vanzaterd naal omenwarm hebb orts s. van de natio en al mest.” enkel se ministerie eneen , kon is niet - ten komenog vast. Twaa zaten gis- fers. rlandwerk on- gen e inhou agterecCoen overd nuari woor:dvoe mens ord zess. slach delijk Een van eiste in raagb 13,3 voor „De op n deze week lf verdachhet e Gelin wijzig graden. rder aar van mens tofUit-ka 1 ck, We gei- van hen is in inhet mini jaal voor de ernstig oogletsel hopen dat . tern op donderdag a 3: comm van Goes met pagin Land entaa u deze veran opgenom . jongen uit nietr zegge sterie zult ervar pagina 6 bouw en. pagin en derin en n. Axel is naar 7: jaar begin Een men aals2 en 3: brief „De gina gen teringover t met oprui het zieke 12 en 13rts verbe en. Op - meer in treft - tie aan Q-koo komtu rijkeli meerjkinformpahet katern over Zeeland Directie en de veranderingen.laat ahoofdredac tie

D

Informatie voor nieuwe abonnees

Tulpen uit

Hulst vee

lvuldig ges

choten

Vrouw ste ekt On vritsn endap neteertbs in ’er Wezel gij me t ldi vrong uw e

NIJME WEMGEN ELDIN– GE Een–vrouw

dag De kreeg woen insdaga Nijm egen de politie zater vond heeft haar een 33-jar schri levenigetoen rond negekn van uur vrouw dwon een aange na een tbs’erhoud g hem steekper haar parti auto en trum j aan devan eenhet Klein de Sluis innaar woni cenng man, te ge. die verble stad in rijden. De ijft in de Wemeldin niek, De vrouw had zich Pompekli- daarv word lof t oor onttr haar ervan tijden okke vrien s ververda d, neen aan35-ja cht Dat zijnrige Wem meld begel eldin dege, eider man detepolit . uit Nada hebb ie en ken. tDedeman gister en. estoneerg rit is erop man opgezat, ziekenhui uit sbij een nom stapt en in e de in Goeshorec het heid. was gister . Zijnagele De vrouw toest genen stabi reed and tiebu el. naar kind, tijden reau s deensteek polivertelde Een het dat gebeu aanwrd. in er huis ezig was, partij wat Op bleef onge het was basisvang is opge vanen. deerd en het signa de eenplaat leme polit s waar hij De buur ienthield en de politie tonderzoe was de man in k. afgezet, kon genheid aanh de horecagele ouden. Volgens de erg gesch politie was de rokken. Zij vrouw Onduidelij was bedre igd. had. Bij zijnk is of hij een wape aanhoudin Nieuwjaarsw val niet. g in elk ge-n zijn om hun ensen nieuwe stijl. Een woor dvoerder Tessels broerkleindochter via Tessel op ’t Hof rie van het minis HULS van woon KAPE de moderne T – De Louk LLEVeilig te– Bijheid media bijna t momenteel in het dat en een pen staan lente is. nu echt onde Justit botsi landb rzoch ie zegt ng met verre Qatar in levende ouwv t word oertu zich een bij Hulst, in bloei. Ook aan ontloken en de tult hoe lijve een , maar dat ig is Kapeaan de en daar vorm gister lle zijn begel man de trekk eider lijk tapijt en de tulpe Hontenissestraat van de Eerste Comm gelukkig nieuwjaar hoefde voor haar en.om een 44-ja vrouw rigekon ont-in in te wensen. oma’s n een kleur Het plaatje het landschap. Dankzij Skyp in Vlissingen geen ig tijde- katholieke jongens unie. Traditioneel Het onge het leven gekom Poolse en. kleding gefot luk word en meisjes e en een laars die de bekoort niet alleen uur ’s midd gebeurde rond beetje technbelemmering te dan in hun en de tussen de mooie dag. ografeerd, als twee ags ische hulp gers legge bonte rijen bekijk fietsers en wand DE feest- gelat bloemen. dijk.STEL De tulpenveld herinnering eDe LING op de Popu De tulpenboe foto Ruben van velden vastn de rode, gele, rozeen. Veel voorbijgan- lend vaak als achte en fungeren aan een mers en toe. De Holla werd bestutractor met aanhlierenren latenOreel Nieuw ndse JERUZALEM op came dan opval niet anger urd ra. Het is en oranje tulpen- Ook in het afgelo rgrond. - gaat de om later in een pracht staat daar het man jaarsr ecept door een 22-jar orthodoxe – Vijftienhonderd ook weer zijn overb pen week horden oude im- aan uit Heinies bloemenbo vaas te pronk ige kensz odig ultrade einde joden and. tijd rs bloem, maar er niet om stuurden hebben zater en profession Hij was en, het Reageerhet inhal kinderen Jeruzalem DinE N hele de om die op pzc.nl en toen weer de velde dag H A A G geprotestee ele fotog Israëlische rafen de doen meestal nietde bol. De rokken tulp als snij- voertop de dijk fietst de vrouw, n in om daar rd en de e, door van kleding van onde uig werd zi-Duitslanstaat vergeleken met Israëli’s vorigte poser zijn DEN HA de meisjes r voor de kleurigede tulp UW OndaMEN kt. ING geraa e weekendinsd nks de 422 reactie AG lische krantd. Dat meldde de Nadie in de aan een inzet In s velden poserfeest- 2012 Israëag Zeeland Jerusalem van een helikwordt optereen „Wat traumagieus fanatprotestmars tegen mee CUIJK – moet éénPost. entopjaa en. hier gebeu de ambu trum Een is het slach r dotte Peter Nicola lancediens er in kome van vrouw isme en discriminreli- het begin 11-jarigefoto waarrt, toffer ter preciesrcenDuitsnland bij is concu Het Zeeu niet den. en in de rreer plekke overl t van oude jongen is aan i eens atie Cuijk wordt wat is gebeu wse CDAeen van d, maar STEL meshDE ge- lid LING plaats Beit Shejaarsavond 32% rd”, aldus . Daar oneens De ede deeln met samengew Twee ontst in de Kame emer nen Twee onden eerde erkt. het Ad Koppejan voert de Kamer- len Actie ten toen een vuurwapen s. De mannadatvan jonge avonden dat r eiste besch een ns, hij voort r relactie 68% zogen vuur 8-jari oCDA dim, gister besta de reger oemde voor een Zeela g meis voor zijn boos an van de tv-zend haar invlo behou Zeela jed tegen raakte ernstig gewowerk afstak. Hij nder ing daarv hare-- Ortho over de had provincie ortho verdi ed gebru ‘onderdruk oor den nd. nd, maar nale CDAsteun dox-jRegio d dat ultra- midd doxe jodenentgezeg Het dotte Zeelanels king enikt vermeend oodse na prote is een e d: inKame reage 2 rcent de kinde opera stere een en vensg er ophaar 3, 17 tot entie buite seculiere rum inopru rle- spuugd en jodenster n tegen ren drage iing’ door len in www.hadd Binnenland: gister evaar. Dat Terne uitgeschol pzc.nlen be- gister en offici gemeensch met n leversc als protest.de voorsteln dimUW uzen is raël. Tient 4 tot enmeld Word ook eel geop den. De hareeisen Buitenen. met de 23; kenhuis MEN in Is- gramma’s hilende verki land:Aanv end.apHet datING abonnee! meisjes en 8 en ankelijk 7; de politie in allen ding onenighei om het aanta ezingspro- zich in ‘gepa Goes droeg zie- te Themschuw reacti kampklewachten dachten de gele Zie bon op verguen vrouw aspread:de129; es: 315 waar d tusse verminder nog l provincies zichEén Zeeuwste’ kledi joden Zie bool nnin hulpv pagina 2 bon op pagin ster, Beurs 13; erleners gevan gdevoor s Kamerlidng hullen en hij thodoxeen. n seculiere letsel hetop een traor het dotte : 14;door en of bel 088 en ulmeng a pagina is niet joden Israë 2 te en dat ren. sym- gelop of vuur en weinig li’s 013 vervolging 27: Somm Econo bel onde bleek werk had. 088 - 013 99 10 en tijd CDA-K mie: r mannen. ige ultra dat 15; amerlkwam . De oppe hij door barric een paar 99 10 eden dedeaf- vinde ade voor Weer:geraa eens een vuur Later keer op 18, rvlak n echter orthodoxe joden was aan de te. Zoprovin wape juist dat Strips : 19; kt, aldus een dedecies raël hun der n duizenden van de staat83% woordvoe n belet Sport: 30de politie. Is- Bij rhun oneen tot en met een opera geloosf. 17%om te leven volge Televi 33; ns volge sie: 38 en tie 39. aan de lever werd de polit Bijlagens : Auto. ie ‘iets kogel lijkt’ verwijderd wat op een .

Poolse ko mt om in Kape lle

Ultraortho doxe jode n:

‘Eén dotterc entrum’

Israël ‘naz istaat’

Actie voo r Zeeland

Jongen (11 Cuijk besch) in oten

en verder

Word ook abo

nnee!

ma - vr ma - vr


Inhoud

Inhoud

2

Welkom

3

Over de PZC

4

Achter de schermen

5

De indeling van uw krant

6

Internet en de online krant

7

Abonnee Voordeel

8

Praktische informatie

10

Contact

12

Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op www.pzc.nl.


Welkom

Wij heten u van harte welkom als abonnee van de PZC! Vanaf vandaag zullen de medewerkers van de PZC er zorg voor dragen dat u ’s morgens vroeg een zorgvuldige selectie van het belangrijkste nieuws ontvangt. Wij houden u op de hoogte van wat er in uw eigen dorp of stad en in uw regio gebeurt. Daarnaast informeren wij u uitvoerig over het binnenlandse en buitenlandse nieuws. U krijgt niet alleen de feiten gepresenteerd maar ook achtergronden en opinies. Verder vindt u in uw krant veel nieuws en informatie over sport, economie, cultuur, geld, werk, wonen en nog veel meer. Als abonnee kunt u wekelijks gebruik maken van veel voordeelacties. In de PZC treft u leuke aanbiedingen aan, zoals korting op dagjes uit, reizen, theaterbezoek, leuke producten en activiteiten. Bovendien zijn er regelmatig prijsvragen of wedstrijden waarbij u kans maakt op mooie prijzen. Kortom, de PZC biedt u meer dan alleen het laatste nieuws. Wij maken voor u een objectief regionaal dagblad, op basis waarvan u uw eigen mening kunt vormen. Een mening die wij uiteraard graag van u vernemen.

Wij maken de krant tenslotte voor u, en met plezier!

Peter Jansen

Charles van den Oosterkamp

Hoofdredacteur

Directeur/uitgever 3


Over de PZC

De PZC brengt u dagelijks het belangrijkste nieuws uit Zeeland, met een eigen editie voor elke regio. Zo blijft u op de hoogte van al het belangrijke landelijke nieuws, het wereldnieuws èn het nieuws uit uw directe leefomgeving.

Om het nieuws uit de regio te verslaan,

nieuws geeft de krant u verdieping.

is de PZC overal aanwezig met ver-

Door de fascinerende achtergrondver-

slaggevers, correspondenten en foto-

halen en verslaggeving over boeiende

grafen. Zo brengt de PZC u compleet

thema’s zoals politiek, economie, sport,

en actueel nieuws. Helder en objec-

cultuur, wonen, gezondheid en reizen.

tief. In een fris, modern en handzaam tabloidformaat.

Naast

het

actuele De PZC verschijnt dagelijks in 4 verschillende edities in een oplage van ruim 50.000 kranten.

4


Achter de schermen

Naast algemeen nieuws dat afkomt van de verschillende persdiensten, heeft de krant een netwerk van (internationale) correspondenten en journalisten die het nieuws verslaan. Als de artikelen de eindredactie zijn gepasseerd, worden de krantenpagina’s opgemaakt en rond middernacht digitaal doorgestuurd naar de drukkerij in Best.

De enorme persen draaien ’s nachts aan een stuk door zodat de duizenden kranten allemaal op tijd van de pers rollen. In de vroege ochtend transporteren vrachtwagens de verschillende edities naar de verspreidpunten. Vanaf diverse locaties in het gebied brengen 500 jonge en oudere bezorgers voor dag en dauw de krant rond.

5


De indeling van uw krant

Voor u als lezer is het belangrijk dat de krant iedere dag weer het laatste nieuws bevat en dat de krant overzichtelijk en handzaam is. Tabloid is hier bij uitstek geschikt voor. De krant bestaat dagelijks uit verschillende katernen. Deze hebben nietjes in de rug, zodat u ze makkelijk uit elkaar kunt halen en alle pagina’s keurig op zijn plaats blijven. Veel items staan op een vaste plaats en komen regelmatig terug. Zo vindt u iedere dag gemakkelijk uw favoriete onderwerpen terug.

1e katern

3e katern

Het eerste katern en met name de voor-

Op maandag, dinsdag, donderdag en

pagina is gewijd aan het belangrijkste

vrijdag vindt u een 3de katern in uw

nieuws van die dag, grote zaken uit de

krant met als onderwerp achtereenvol-

regio en binnen- en buitenland.

gens Sport, Binnen en Buiten, Uitgids en Wonen.

2e katern In het tweede deel komt al het lo-

Extra katernen

kale

Op zaterdag vindt u een aantal extra

en

regionale

aan

de orde. Hier wordt dieper inge-

katernen in uw krant. In Spectrum

zoomd op de gemeentes die in het

staan mens en maatschappij centraal.

editiegebied liggen. Elke editie heeft

Daarnaast vindt u katernen met als

een eigen tweede katern, zodat de

thema Media, Werken en Reizen

krant voor u op maat is.

6

nieuws


Internet en de online krant

De PZC brengt het nieuws via de krant maar ook via www.pzc.nl. Onze site wordt de hele dag door aangevuld met actueel nieuws. Ook treft u er filmpjes aan van belangrijke nieuwsonderwerpen. Daarnaast hebben we de online krant. Dit is de digitale versie van de PZC.

www.pzc.nl

Webwinkel de PZC

Op www.pzc.nl staat een selectie van

In onze webwinkel vindt u leuke aan-

het nieuws van de vier edities, aange-

biedingen die wij speciaal voor u heb-

vuld met actueel nieuws. In het archief

ben geselecteerd. Het assortiment

kunt u reeds op de website geplaatste

reikt van wijn tot boeken en van dvd’s

artikelen nog eens rustig nalezen.

en cd’s tot reizen en tickets. Wij wer-

Verder vindt u het actuele weerbericht,

ken er constant aan om u een interes-

familieberichten, spelletjes, onze alge-

sant en aantrekkelijk assortiment te

mene voorwaarden en nog veel meer.

bieden. Kom dus snel eens kijken in onze webwinkel op www.pzc.nl/webwinkel

Op www.pzcopschool.nl staat veel interessante informatie over de PZC. Hier kunt u ook zelf een krantenpagina maken. De online krant De

online

krant

is

de

complete

krant op internet. Via een eenvoudig systeem ‘bladert’ u door de krant. Voor onze vaste abonnees geldt een speciaal gereduceerd tarief. Zo kunt u overal ter wereld, 24 uur per dag, alle edities van de PZC bekijken. Meer weten? Ga dan naar onze website en klik op online krant.

7


Abonneevoordeel

In de PZC plaatsen wij speciaal voor u geselecteerde aanbiedingen. Samen met gerenommeerde aanbieders zorgen wij voor een uitgebreid aanbod. U als abonnee kunt van deze aanbiedingen gebruik maken met een exclusieve abonneekorting.

Wekelijks brengen wij de leukste aanbiedingen, speciaal voor u. Abonnee Voordeel heeft een aantal vast terugkerende onderdelen zoals dagtrips, reizen, lifestyle-produkten, boeken en theater en levert u vele euro’s korting op. Op www.pzc.nl/abonneevoordeel treft u een overzicht van de lopende aanbiedingen aan.

Heeft u vragen over Abonnee Voordeel? Bel dan met onze Lezersservice, tel. 088 - 013 99 10 of stuur een e-mail naar lezersservice@pzc.nl Wij helpen u graag!

Profiteer! Ga naar www.pzc.nl/abonneevoordeel voor wekelijks nieuwe aanbiedingen!

8


Abonneevoordeel

Extra voordeel voor abonnees!

.nl/abonnee .nl/abonnee Home

Abonneevoordeel

Online Vakantieservice Contact Mededeling Online Vakantieservice

Contact

Het Kunstwerk dat letterlijk iets over u zegt! Een naam of ieder ander woord in unieke fotobeelden! Nu de feestdagen weer voorbij zijn en de kerstversiering wordt opgeruimd is

AlfabetZ beschikt over een eigen productiefaciliteit voor het afdrukken van

Nu voordelig een ballonvaart maken het tijd om weer wat aandacht aan uw interieur te besteden. Wat is er nu

leuker dan een kunstwerk dat letterlijk iets over u zegt? Het maken van uw

foto’s, printen en bespannen van canvas, alsmede het maken van fotolijsten. AlfabetZ staat garant voor:

eigen unieke kunstwerk is nu heel eenvoudig en bovendien extra voordelig,

Abonneevoordeel

Online

Vakantieservice

· profi Keuze uit meer dan 400 kwaliteitsfoto’s van alfabetvormen; Zo teren abonnees

op alle producten van AlfabetZ. immense ballon varen op de luchtstromen boven de stad of boven het mooie

· Unieke design 100% build-to-order; Ballonvaart met 25fotolijsten % korting en voor abonnees : € 127,50 (i.p.v. € 170,-). Keuze

Brabantse land. De rust, het eindeloze uitzicht en het soms tinkelende

· ochtendDe besteof kwaliteit handgemaakte canvas fotolijsten; uit avondvaart. Deze tickets zijn te- en bestellen via info@adballon.nl

Op www.alfabetz.nl kunt u numaken een persoonlijk canvas - ofbeleving. fotoschilderij gevoel van gewichtloosheid het tot een unieke

· Gebruiksvriendelijke en veilige bestelniet - en uw betaalmethode; o.v.v. “PZC abonneeaanbieding”. Vergeet naam, adres,

samenstellen uit meer dan 400 unieke zwart-wit of sepia foto’s van artistieke

· Bezorging binnen 10enwerkdagen op elk adres in Nederland. postcode/woonplaats telefoonnummer te vermelden.

alfabetvormen uit de architectuur en de natuur. Daarbij is het mogelijk om ook Abonnees kunnen voordelig een ballonvaart maken. U ontvangt 25 % korting en

.nl/abonnee .nl/abonnee Home

25% korting!

want als abonnee u tot een en met 31 januariIna.s. 25% zo’n korting Ballonvaren is voorontvangt veel mensen droomwens. eenexclusief mand onder

Contact

uw eigen foto’s €van bijvoorbeeld kinderen, partner of huisdier combine-of betaalt slechts 127,50 p.p. i.p.v.uw € 170,-. U heeft de keuze uit eenteochtend-

Zo profi teren abonnees Voor meer informatie: www.adballon.nl. Tickets zijn 1 jaar geldig.

ren in het design doorniet deze uploaden. u liever vanuit zelf een of u avondvaart. Vergeet uwtecamera meeWilt te nemen: deschilderij mand kunt

Ga naar www.alfabetz.nl en creëer persoonlijke kunstwerk Lezersaanbieding loopt van 23 apriluw t/m vrijdag 6 mei. Wees erdoor snelde bij!foto’s

passe-partout probleem, de AlfabetZ foto’s ook los prachtige foto- samenstellen? en filmopnamesGeen maken. Een ballonvaart is ook eenzijn fantastisch

van uw keuze te selecteren. Vul vervolgens onderstaande speciale 25%

te bestellen standaard 10x15cm formaat. AlfabetZ is te combineren met cadeau om teopkrijgen!

kortingscode in op het bestelformulier tijdens het bestelproces.

25% korting

elk interieur en bovendien een ideaal cadeau voor een geboorte, huwelijk of jubileum.

Uw speciale kortingscode: 8P6T-85BG-P94G-GTMF-67CS

Selectie uit AbonneeVoordeel

Kijk ook eens in onze webwinkel Mededeling openingstijden Pasen

Kijk voor een compleet overzicht op www.pzc.nl/abonneevoordeel

www.webwinkel.pzc.nl Maandag 25 april zijn de PZC kantoren gesloten en verschijnt er geen krant. De redactie is wel telefonisch bereikbaar. Wij wensen u prettige Paasdagen!

Maak kans opSmetsers een kookworkshop bij

Boek: herinneringen aan de verdwenen Beauty Verwenarrangement

La Maravilla t.w.v. € 180,€ 60,- korting

stad, Middelburg 1940 € 15,50% korting

www.pzc.nl/abonnee

Vakantieservice

Contact

— Bezorgklachten doorgeven Ÿ

Wanneer u langer dan 6 dagen op vakantie gaat,

Heeft u een vraag over de bezorging van uw

— Abonnementwijzigingen doorgeven Ÿ

kunt u gebruik maken van de vakantieservice.

krant, uw abonnement of AbonneeVoordeel?

Het Kunstwerk dat letterlijk iets over u zegt!

— Informatie over abonnementsvormen Ÿ

U kunt bijvoorbeeld de bezorging stop laten

— PZC webwinkel Ÿ

zetten of uw krant gratis bij buren/kennissen

Ga naar www.pzc.nl/abonnee

— Lijst met veel gestelde vragen Ÿ

laten bezorgen. Wilt u 2 weken voor uw vakantie

24 uur per dag, 7 dagen per week

Een naam of ieder ander woord in unieke fotobeelden! Speciaal voor Moederdag Nu de feestdagen weer voorbij zijn en de kerstversiering wordt opgeruimd is

.nl/abonnee Home

Abonneevoordeel

Online

Vakantieservice

Contact

het tijd om weer wat aandacht aan uw interieur te besteden. Wat is er nu

foto’s, printen en bespannen vanPZC canvas, alsmede het persoonsgegevens. maken van fotolijsten. gaat zorgvuldig om met

Schitterend collier van Atelier geheel prachtig leuker dan een kunstwerk dat MHH, letterlijk iets opgebouwd over u zegt?uit Het maken geslevan uw

Op alle informatie die aan ons verstrekt de Wet Tevens zijn verkrijgbaar bijpassende oorstekers enu armband bezetismet AlfabetZ staat garant voor:

pen Swarovski® kristal en sterling 925 zilver. Een heel eigen unieke kunstwerk is geheel nu heelafgewerkt eenvoudigmet en bovendien extra voordelig,

www.pzc.nl nadere informatie kleurrijke Swarovski kristallen. U Op kunt de heletreft setu bestellen voor aan. € 105,-.

bijzonder en tijdloos cadeauuvoor diemet ene31 speciale het jaar:25% moederwant als abonnee ontvangt tot en januaridag a.s. in exclusief korting

·

dezedesign aanbieding op laten sturen. De kosten voor het aangetekend ·U kunt Unieke fotolijsten en 100% build-to-order;

comfort bij het dragen, kwaliteit en exclusiviteit van de gehele collectie.

bedragen U dient hetcanvas hele bedrag, inclusief verzendkosten, ·verzenden De beste kwaliteit€10,-. handgemaakte - en fotolijsten;

Op www.alfabetz.nl kunt u nu een persoonlijk canvas - of fotoschilderij

over te maken open Rabobank rekeningnummer 15.01.00.116 ten name ·vooraf Gebruiksvriendelijke veilige bestel - en betaalmethode;

De aanbiedinguit voor abonnees bestaat een 925 collier bezet met samenstellen meer dan 400 uniekeuit zwart-wit ofzilveren sepia foto’s van artistieke

Fa. Smetsers Eindhoven. Als omschrijving dient u uw naam, volledige ·vanBezorging binnen 10 werkdagen op elk adres in Nederland. adresgegevens en telefoonnummer in te vullen. Na ontvangst van uw betaling

kleuren het geheel eenuw warme uitstraling heeft en bij iedere outfit uw eigenwaardoor foto’s van bijvoorbeeld kinderen, partner of huisdier te combine-

wordt het pakket per omgaande aan u verzonden. Actie is geldig tot en met Zo profi teren abonnees

past.inHet van 45 cm. verlengkettinkje ren het collier designheeft door een dezelengte te uploaden. Wiltinclusief u liever zelf een schilderijvan of

zaterdag 7 mei. Op = Op.en creëer uw persoonlijke kunstwerk door de foto’s Ga naar www.alfabetz.nl

5 cm. Het geheel wordt geleverd in een geschenkverpakking en een passe-partout samenstellen? Geen probleem, de AlfabetZ foto’s zijn garantieook los

van uw keuze te selecteren. Vul vervolgens onderstaande speciale 25%

certifi caat met tekst ‘Made with Crystallized Swarovski te bestellen op de standaard 10x15cm formaat. AlfabetZ is te Elements’. combineren met

Smetsers kortingscode in op het bestelformulier tijdens het bestelproces.

elk interieur en bovendien een ideaal cadeau voor een geboorte, huwelijk

Heuvel Galerie 159

Normale winkelprijs € 109,90 of jubileum.

5611 DK Eindhoven Uw speciale kortingscode: 8P6T-85BG-P94G-GTMF-67CS

€ 60,- korting

Kijk ook eens in onze webwinkel www.webwinkel.pzc.nl

Maak kansThe op Royal een kookworkshop bij Dagtocht Wedding Londen

Boek: herinneringen de verdwenen Dagtochtaan Texel

La Maravilla € 59,-t.w.v. p.p. € 180,-

stad, Middelburg 1940 € 15,€ 45,- p.p.

Heeft u een vraag over de bezorging van uw krant, uw abonnement of AbonneeVoordeel?

U kunt bijvoorbeeld de bezorging stop laten

ž PZC webwinkel —

zetten of uw krant gratis bij buren/kennissen

Ga naar www.pzc.nl/abonnee

ž Lijst met veel gestelde vragen —

laten bezorgen. Wilt u 2 weken voor uw vakantie

24 uur per dag, 7 dagen per week

ž Algemene voorwaarden —

contact met ons opnemen?

PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

foto’s, printen en bespannen van canvas,

Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. alsmede het treft maken van informatie fotolijsten. Op www.pzc.nl u nadere aan.

25% korting!

eigen unieke kunstwerk is nu heel eenvoudig en bovendien extra voordelig, want als abonnee ontvangt u tot en met 31 januari a.s. exclusief 25% korting

·

Keuze uit meer dan 400 kwaliteitsfoto’s van alfabetvormen;

op alle producten van AlfabetZ.

·

Unieke design fotolijsten en 100% build-to-order;

·

De beste kwaliteit handgemaakte canvas - en fotolijsten;

Op www.alfabetz.nl kunt u nu een persoonlijk canvas - of fotoschilderij

·

Gebruiksvriendelijke en veilige bestel - en betaalmethode;

samenstellen uit meer dan 400 unieke zwart-wit of sepia foto’s van artistieke

·

Bezorging binnen 10 werkdagen op elk adres in Nederland.

Bel met 088 - 013 99 10 Ga naar www.pzc.nl/abonnee of bel 088 - 013 99 10

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur — bezorgklachten vanaf 07.00 uur inspreken Ÿ

Contact

Wanneer u langer dan 6 dagen op vakantie gaat, kunt u gebruik maken van de vakantieservice.

ž Informatie over abonnementsvormen —

Op alle informatie die uafdrukken aan ons verstrekt AlfabetZ beschikt over een eigen productiefaciliteit voor het van is de Wet

AlfabetZ staat garant voor:

Vakantieservice

ž Bezorgklachten doorgeven — ž Abonnementwijzigingen doorgeven —

Een naam of ieder ander woord in unieke fotobeelden!

contact met ons opnemen?

Telefoon 040-2442621

Selectie uit AbonneeVoordeel Kijk voor een compleet overzicht op www.pzc.nl/abonneevoordeel

Het Kunstwerk dat letterlijk iets over u zegt! het tijd om weer wat aandacht aan uw interieur te besteden. Wat is er nu

Keuze uit meer dan 400 kwaliteitsfoto’s van alfabetvormen;

Swarovski kristallen. kristallen zijn uitgevoerd in een is mix zomerse alfabetvormen uit de De architectuur en de natuur. Daarbij hetvan mogelijk om ook

www.pzc.nl/abonnee

leuker dan een kunstwerk dat letterlijk iets over u zegt? Het maken van uw

25% korting!

Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

dag. Deproducten kracht vanvan de AlfabetZ. producten van Atelier MHH zit in het tijdloze design, op alle

Abonneeprijs € 49,90 *

Nu de feestdagen weer voorbij zijn en de kerstversiering wordt opgeruimd is

— Algemene voorwaarden Ÿ AlfabetZ beschikt over een eigen productiefaciliteit voor het afdrukken van

Bel met 088 - 013 99 10 Ga naar www.pzc.nl/abonnee

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

of bel 088 - 013 99 10

Zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur ž bezorgklachten vanaf 07.00 uur inspreken —

alfabetvormen uit de architectuur en de natuur. Daarbij is het mogelijk om ook uw eigen foto’s van bijvoorbeeld uw kinderen, partner of huisdier te combine-

Zo profiteren abonnees

ren in het design door deze te uploaden. Wilt u liever zelf een schilderij of

Ga naar www.alfabetz.nl en creëer uw persoonlijke kunstwerk door de foto’s

passe-partout samenstellen? Geen probleem, de AlfabetZ foto’s zijn ook los

van uw keuze te selecteren. Vul vervolgens onderstaande speciale 25%

te bestellen op standaard 10x15cm formaat. AlfabetZ is te combineren met

kortingscode in op het bestelformulier tijdens het bestelproces.

elk interieur en bovendien een ideaal cadeau voor een geboorte, huwelijk of jubileum.

Uw speciale kortingscode: 8P6T-85BG-P94G-GTMF-67CS

Selectie uit AbonneeVoordeel

Kijk ook eens in onze webwinkel

Kijk voor een compleet overzicht op www.pzc.nl/abonneevoordeel

www.webwinkel.pzc.nl

Maak kans op een kookworkshop bij

Boek: herinneringen aan de verdwenen

La Maravilla t.w.v. € 180,-

stad, Middelburg 1940 € 15,-

www.pzc.nl/abonnee

Vakantieservice

Contact

— Bezorgklachten doorgeven

Wanneer u langer dan 6 dagen op vakantie gaat,

Heeft u een vraag over de bezorging van uw

— Abonnementwijzigingen doorgeven

kunt u gebruik maken van de vakantieservice.

krant, uw abonnement of AbonneeVoordeel?

— Informatie over abonnementsvormen

U kunt bijvoorbeeld de bezorging stop laten

— PZC webwinkel

zetten of uw krant gratis bij buren/kennissen

Ga naar www.pzc.nl/abonnee

— Lijst met veel gestelde vragen

laten bezorgen. Wilt u 2 weken voor uw vakantie

24 uur per dag, 7 dagen per week

— Algemene voorwaarden

contact met ons opnemen? Bel met 088 - 013 99 10

PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Op www.pzc.nl treft u nadere informatie aan.

Ga naar www.pzc.nl/abonnee

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

of bel 088 - 013 99 10

Zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur — bezorgklachten vanaf 07.00 uur inspreken

9


Praktische informatie

Wilt u reageren op iets wat u in de krant heeft gelezen, heeft u een vraag of tip? Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van boekje.

Vragen, wensen, klachten of

Waarom is automatisch betalen

opmerkingen?

goedkoper?

Voor al uw vragen en opmerkingen

Wanneer u ervoor kiest via automati-

over uw abonnement kunt u terecht

sche incasso te betalen dan scheelt

op www.pzc.nl/lezersservice. Heeft u

dat administratiekosten. Daarom is

geen toegang tot internet? Neem dan

de krant goedkoper voor abonnees

tele­fonisch contact op met de afdeling

die betalen via automatische incasso.

Lezersservice. U kunt doordeweeks

Automatisch betalen bespaart u geld en

bellen tussen 8.00 en 17.00 uur en op

tijd. Bel dus met Lezersservice als u nog

zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

niet automatisch betaalt! Gaat u met vakantie? Door uw vakantie minstens twee weken van tevoren aan Lezersservice door te geven kunnen wij op tijd alles voor u regelen. U heeft de volgende mo-

lezersservice 088 - 013 99 10 www.pzc.nl/lezersservice

gelijkheden: • U kunt uw krant gratis bij vrienden of kennissen in Zeeland laten bezorgen. • Met vakantiewaardebonnen is uw

Krant niet ontvangen? Meld dit via ‘krant niet ontvangen’ op www.pzc.nl/lezersservice. Of bel vanaf 7.00 uur, uw melding wordt automatisch verwerkt. Wanneer u dit voor 12.00 uur meldt, wordt de krant dezelfde dag nabezorgd. 10

krant af te halen op diverse losse verkooppunten in Zeeland. • U kunt uw abonnement tijdelijk blokkeren.


Praktische informatie

Uw gegevens wijzigen?

Familiebericht plaatsen?

Gaat u bijvoorbeeld verhuizen of wilt u

Dagelijks plaatsen wij familieberichten

een andere wijziging doorgeven dan

in de krant. Om een geboorte- of

kunt u dit doorgeven aan Lezersservice.

huwelijksaankondiging, dankbetuiging

Wanneer

plaatsen kunt u terecht bij de afdeling

of overlijdensbericht in de krant te u

uw

abonnement

wilt

beëindigen neem dan uiterlijk één

Familieberichten.

maand voor het einde van de betaalperiode contact op met Lezersservice. Reageren op de krant? Wilt u reageren op de redactionele inhoud van de krant of heeft u een goed idee over hoe wij de krant kunnen verbeteren dan kunt u contact opnemen met de redactie. Iets nodig of aan te bieden? Wekelijks vindt u in de krant en op inter-

Bezorger worden?

net de Kleintjesmarkt. Bent u op zoek

Met een uurtje per dag kunt u genoeg

naar iets bijzonders dan is het goed mo-

geld bijverdienen om leuke dingen te

gelijk dat u het hier vindt. U kunt ook zelf

doen. Kijk voor meer informatie op

eenvoudig een advertentie plaatsen.

www.bezorgers.nl of bel naar 0800 - 023 23 33.

11


Contact

Lezersservice T

088 - 013 99 10

E

lezersservice@pzc.nl

W

www.pzc.nl/service

P

Lezersservice PZC,

Postbus 3229, 4800 MB, Breda

Redactie T

0118 - 43 40 10

E

redactie@pzc.nl

P

PZC, postbus 91, 4330 AB Middelburg

Abonnee Voordeel T

088 - 013 99 10

E

abonneevoordeel@pzc.nl

W

www.pzc.nl/abonneevoordeel

Familieberichten T

088 - 013 99 99

F

088 - 013 99 90

E

pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl

W

www.mensenlinq.nl/pzc

Kleintjesmarkt T

0900 - 674 38 36

F

0900 - 674 38 37

E

rubrieks@wegenernieuwsmedia.nl

W

www.kleintjesmarkt.nl

Welkomstboekje PZC  

Welkomstboekje PZC

Welkomstboekje PZC  

Welkomstboekje PZC

Advertisement