Page 1

Ple de Carcaixent

Nº: 5

Data: 25-04-2013

Urgència

PSD

PP

Psoe

No adscrit

UxV

Bloc

Ordre del dia (Absent al començar: Rosa Nicolau)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

N

N

N

S

S

S

S

S

S

N

N

A

S

S

A

N

N

1. Proposta d'aprovació de l'acta n º 1 i 2, corresponents a les sessions de 31 de gener i 28 de febrer de 2013. PERSONAL-INTERIOR 2. - Ratificació del decret d'Alcaldia 1006/2013 pel qual se suspèn cautelarment l'aplicació del punt d),en relació a l'annex I, del punt sisé del ple de 25/10/2012. AREA ECONOMICA. 3. - Donar Compte dels informes de la Llei de Morositat del 1r trimestre 2013, de l'Ajuntament de Carcaixent, Procarsa i Conservatori Mestre Vert. ALCALDIA. 4. - Proposta d'Adhesió a l'Acord de la Societat Civil per la Comunitat Valenciana. (Incorporació al Plenari de la regidora Rosa Nicolau) MOCIONS GRUPS POLÍTICS. 7. Moció del Grup Municipal Socialista exigint al Subministrament d'Aigua potable a la Ribera. 5. Moció del Grup Municipal d'Units per València, sobre possible incompatibilitat del Regidor Sr Joan I. Barrachina Domenech.(Absència de la regidora Belén Oltra. Ix de la sala el regidor Juan Ignacio Barrachina)


Urgència

PSD

PP

Psoe

No adscrit

UxV

Bloc

Ordre del dia (Absent al començar: Rosa Nicolau)

A

S

S

A

N

N

S

S

S

A

N

N

S

S

S

S

S

S

6. - Moció del Grup Municipal d'Units per València, sobre Cobrament de Dietes per part de l'Equip Directiu del Conservatori Mestre Vert. 8. - Moció del Sr Carles Albert, com a regidor No Adscrit, sobre l'adaptació d'espais públics per a animals de companyia i campanya Sensibilització. (Torna a la sala el regidor Juan Ignacio Barrachina) 9. - Moció del Grup Municipal d’Units per València sobre cobrament de plusos de direcció per part de l’equip directiu del Conservatori Mestre Vert. 10.-Moció del Grup Municipal del Partit Popular sobre Modificació del Codi Penal per a ampliar la Tipificació dels Delictes i castigar la Reincidència en el Robatori de collites, animals, instal · lacions agrícoles i ramaderes MOCIONS D'URGÈNCIA. 11. Assumptes i Mocions d'urgència. 12. Informes i comunicats. 13. Precs i preguntes. VÍDEO

Votacions i vídeos Ple Abril13  

Resultat de les votacions de cadascun dels diferents partits. També els vídeos d'algunes intervencions

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you