PROGRAMA CARCAIXENT 2023

Page 1

Programa electoral Som molt de Carcaixent Som molt de les persones Carcaixent 2023-2027 Per tot el que importa

3 6 9 13

ÍNDEX

L’administració al teu servei

Institucional

Hisenda

Policia local i seguretat ciutadana

Serveis públics

Recursos humans

Modernització

Transparència

Promoció econòmica (Treballar)

Infraestructures

Agricultura

Turisme

Comerç

Foment de l’ocupació

El medi i l’entorn (Viure)

Urbanisme

Habitatge

Patrimoni històric i artístic

Accessibilitat i mobilitat urbanes

Medi ambient i recursos naturals

Residus i contaminació

Benestar social (Ser feliços)

Serveis socials

Joventut

Infància

Cultura

Educació

Sanitat

Igualtat

Esports

Oci i festes

Participació ciutadana, associacionisme i voluntariat

Memòria democràtica

2

al teu servei

Institucional

1. Millora de l’atenció ciutadana presencial, telefònica i a distància

2. Elaboració i aprovació del codi ètic i de bones pràctiques en l’administració municipal

Hisenda

3. Posada en marxa de l’oficina virtual de gestió tributària i recaptació, per a poder fer tràmits i pagaments de rebuts de forma electrònica

4. Ajustar la pressió fiscal a les necessitats pressupostàries reals de l’Ajuntament de Carcaixent

5. Reducció del deute de l’Ajuntament de Carcaixent

6. Aprovació de pressupostos realistes tenint en compte les aportacions de tots els grups municipals i de la societat civil

7. Augment de les subvencions a col·lectius i associacions locals

8. Exigència d’una millora del finançament local a l’Administració General de l’Estat

9. Exigència del pagament del deute que mantenen les altres administracions públiques amb l’Ajuntament de Carcaixent

Policia local i seguretat ciutadana

10. Adequació d’unes noves instal·lacions per a la Policia Local

11. Redacció d’un pla de protecció i seguretat dels edificis municipals

12. Aprofundir en la coordinació i col·laboració entre la Policia Local i la Guardia Civil: patrulles i controls conjunts, assistència mútua en cas de necessitat

13. Creació d’un grup especialitzat en violència de gènere

3
L’administració

Serveis públics

14. Ampliar i reforçar els mitjans per a millora de la neteja viària

15. Continuar en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en escoles i edificis municipals

16. Construcció d’un espai en el cementeri per a poder fer cerimònies de comiat

17. Continuar amb la construcció de nous nínxols i pla de rehabilitació de pavellons més antics

18. Càlcul i publicació del cost de cada servei públic i campanyes de conscienciació i difusió a tota la ciutadania

19. Continuar millorant la neteja de parcs i jardins amb especial atenció a les queixes del veïnat

20. Continuar amb la implantació de sistemes d’enllumenat públic més eficients, seguint els criteris de l’auditoria externa realitzada al servei d’enllumenat públic

21. Intensificar les campanyes de sensibilització per a millorar els resultats i complir amb els objectius del pla integral de residus

22. Continuar amb el control de plagues, desratització i desinfecció de les vies públiques

23. Continuar en la millora del control i manteniment de la xarxa d’abastiment d’aigua per a evitar fuites

24. Campanyes de sensibilització per a reduir el consum d’aigua

25. Campanyes de sensibilització i informació sobre el servei de recollida de trastos vells

26. Continuar en l’adaptació dels vehicles municipals a les energies renovables

27. Redacció d’una ordenança de l’ús dels punts de càrrega de vehicles elèctrics

Recursos humans

28. Regularitzar les situacions provisionals i incrementar l’oferta d’ocupació pública amb places lliures

29. Entendre la relació de llocs de treball com un document viu i adaptable a la situació real i les necessitats de la plantilla de personal

30. Negociar i aprovar un reglament de carrera professional i avaluació de desenvolupament

4

31. Aprovació d’un reglament de productivitats per a empleats municipals, per evitar discrecionalitats i incrementar l’eficàcia i eficiència

32. Aprovar oficialment l’organigrama de la plantilla de personal de l’Ajuntament

33. Continuar amb la revisió de procediments en matèria de prevenció de riscos i salut laboral

34. Revisió i actualització del conveni col·lectiu del personal de l’ajuntament

35. Elaboració d’un protocol contra l’assetjament laboral

Modernització

36. Introducció d’un canal de whatsapp per a la gestió d’incidències

37. Continuar en la conversió de Carcaixent en una ciutat intel·ligent (Smart city): introducció de les noves tecnologies en els serveis públics municipals

38. Impuls de funcionalitats en l’app de l’Ajuntament de Carcaixent

39. Continuar en la modernització de l’administració municipal i en la dotació de mitjans informàtics, de personal i d’equipament tècnic

Transparència

40. Actualització periòdica del portal de Transparència

41. Publicació de l’agenda institucional de l’alcaldia

42. Realització de reunions obertes per a informar sobre les actuacions del govern municipal

43. Facilitar a la ciutadania l’accés a la informació pública

5

Promoció econòmica (Treballar)

Infraestructures

44. Posada en marxa del consultori i centre d’especialitats en l’aulari de Gaianes

45. Habilitació de l’edifici de Santa Anna com a una oficina administrativa d’atenció ciutadana i jutjat de pau

46. Actuacions contra inundacions en el casc urbà: finalització de les connexions de l’albellonat amb l’EDAR i creació d’àrees d’inundació en cas d’emergència al voltant del barranc de Barxeta

47. Actuacions contra inundacions en Cogullada: protecció mitjançant una mota en el barranc de Barxeta

48. Acabament de les obres de desviament del barranc de Sant Antoni, per evitar inundacions en les zones pròximes al carrer la Pau

49. Continuar treballant per fer realitat la connexió a l’autovia i la connexió de ciclovianants entre els pobles del voltant

50. Reivindicar a l’Administració de l’Estat que senyalitze a Carcaixent en l’autovia A7

51. Reforma i pacificació de l’antiga CV-41 per a fomentar la mobilitat sostenible i garantir la seguretat de les persones i afavorir els accessos a les indústries

52. Dotar Carcaixent d’un local multiusos

Agricultura

53. Millora en el manteniment dels camins rurals

54. Col·laboració en les forces de seguretat per a previndre els robatoris en el camp

55. Implantació de programes pilot de trituració de restes de poda

56. Implantació de la declaració responsable per a les autoritzacions de restes de poda

57. Reivindicar davant la Generalitat la implementació d’un centre de docència d’agricultura ecològica, prèvia rehabilitació de l’hort del Mirador

6

58. Incentivar el conreu en comú per a reduir costos

59. Proposar a la Conselleria d’Educació la possibilitat d’impartir cicles formatius de la família agrària en l’IES Arabista Ribera (agricultura, paisatgisme i gestió forestal)

60. Elaboració d’una ordenança de bancs de terres

61. Subvencions a la producció i consum de productes de proximitat

Turisme

62. Creació d’una oficina de turisme

63. Control d’accessos i modernització dels espais de l’hort de Soriano per a autocaravanes

64. Promoció de la Fira Modernista a nivell nacional

65. Adequació de l’hort de Carreres com a museu etnogràfic

66. Foment de les activitats relacionades amb la incorporació de Carcaixent a la xarxa estatal de ciutats modernistes

67. Posada en valor patrimoni arquitectònic i dels recursos paisatgístics i ambientals

68. Impuls de rutes comarcals o supracomarcals en col·laboració amb altres entitats

69. Elaboració d’un Pla estratègic turístic

Comerç

70. Aprofundir en l’adaptació del Mercat municipal als canvis d’hàbits dels consumidors (horaris, nous serveis, associacionisme, etc.) així com programar periòdicament activitats de degustacions, musicals, etc.

71. Enfortiment del teixit associatiu del comerç local i la seua col·laboració amb l’administració

72. Suport del comerç local i de proximitat a través de polítiques de formació

73. Promoció de la venda de productes ecològics i de proximitat en el Mercat Municipal

74. Suport al Mercat i al teixit comercial local perquè implanten sistemes de venda a través d’internet i de repartiment de productes mitjançant la mobilitat sostenible

7

Foment de l’ocupació

75. Adequació d’instal·lacions municipals per a oferir regularment cursos i d’incorporació al mercat laboral

76. Signatura de programes de foment de l’ocupació amb la Generalitat Valenciana

77. Programar cursos de qualificació professional en col·laboració amb la Generalitat d’acord amb les necessitats del sector empresarial de Carcaixent

8

El medi i l’entorn (Viure)

Urbanisme

78. Reurbanització de l’eix Julià Ribera - Sant Francesc d’Assís atenent el projecte guanyador del concurs d’idees

79. Finalitzar la urbanització restant del sector Nord per gestió directa

80. Aprovació d’un nou catàleg de proteccions i una guia municipal d’ajuda a la rehabilitació d’habitatges en el municipi

81. Modificació del PGOU per a augmentar la protecció dels recursos naturals (Bossarta, Realenc...) i la classificació dels usos en sòl no urbanitzable

82. Realitzar una reparcel·lació inversa del sector Barxeta-2 i convertir-lo en un espai naturalitzat de protecció front a inundacions

83. Impulsar l’execució dels sectors industrials de la Coma i Barxeta-1, per a afavorir la consolidació i creixement d’empreses

84. Declaració i protecció dels barris tradicionals i nuclis poblacionals mitjançant les Àrees de Regeneració Urbana i Rural (ARRUR) per a reforçar l’activitat econòmica i residencial

Habitatge

85. Creació de comunitats energètiques locals mitjançant la cessió de cobertes en edificis municipals

86. Realització de campanyes d’ajuda als edificis que formen part del patrimoni local i estan protegits, amb especial atenció als barris antics i afavorir plans integrals de recuperació

87. Creació d’una oficina municipal d’assessorament i informació per al lloguer, compra i rehabilitació d’habitatge

9

Patrimoni històric i artístic

88. Treball conjunt amb la resta d’administracions públiques en la recerca d’una solució per a l’adquisició i recuperació del convent d’Aigües Vives

89. Finalització de l’obra de l’arxiu municipal en la casa Soriano i creació d’un espai cultural i de difusió a la part noble

90. Continuació de les tasques de recuperació de les pintures gòtiques de l’ermita de Sant Roc i millores en la conservació de l’edifici

91. Realitzar un pla director de rehabilitació del palau de la Marquesa

92. Rutes culturals i col·locació de rètols explicatius i codis QR en els elements patrimonials més importants de Carcaixent amb finalitat divulgativa

93. Negociació de convenis de col·laboració amb propietaris privats per a la realització de visites i exposicions en llocs d’interès patrimonial

94. Protecció material dels camins històrics i tradicionals del terme de Carcaixent

95. Posada en valor del patrimoni agroindustrial del conreu de la taronja

96. Declaració dels espais i edificis més representatius de Carcaixent com a béns de rellevància local (BRL) o béns d’interès cultural (BIC) per garantir la seua protecció i conservació

Accessibilitat i mobilitat urbanes

97. Mesures de reordenació del trànsit que milloren les condicions del veïnat i de vianants

98. Ajust i actualització de les ordenances reguladores de l’ús del domini públic (ocupació de carrers, mobilitat, guals i altres usos)

99. Creació de camins escolars segurs

100. Pacificació del trànsit en l’entorn dels centres escolars per a garantir la seguretat dels xiquets i xiquetes

101. Restriccions puntuals de la circulació en caps de setmana en determinats carrers per afavorir l’activitat lúdica

102. Seguir amb la implementació de nous encreuaments i itineraris accessibles i reducció de la velocitat de circulació de vehicles a motor

103. Estudi i aprovació de normes que regulen l’ús de patinets i altres vehicles sense motor

104. Remodelació de l’espai urbà i dels edificis públics per garantir l’accés a persones amb mobilitat reduïda

10

Medi ambient i recursos naturals

105. Implantació de contenidors per a la recollida selectiva d’oli i tèxtil

106. Ampliació de la zona recreativa del parc fluvial del barranc de Barxeta

107. Consolidació de la millora en l’eficiència del reg de la jardineria per estalviar recursos hídrics

108. Programa de plantació d’arbres en el cas urbà

109. Elaboració d’un pla local de risc sísmic

110. Gestió forestal sostenible del PNM Hort de Soriano-Font de la Parra, en aplicació del pla local de prevenció d’incendis forestals

111. Elaboració del pla d’ús del PNM Hort de Soriano-Font de la Parra

112. Implementació de plantes tapisants en els espais verds del municipi per contrarestar la presència de mosquits

113. Promoció dels corredors verds que comuniquen els punts d’interès ambiental dins l’àmbit municipal i a nivell supramunicipal

114. Foment de les pràctiques de compostatge en les urbanitzacions

115. Retolació dels exemplars d’espècies arbòries més representatives del casc urbà

116. Senyalització i manteniment de rutes i sendes d’interés

Residus i contaminació

117. Col·laboració amb els educadors mediambientals en les tasques de reducció de fem

118. Augment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics

119. Estudi i planificació del servei de recollida de fem

120. Campanyes informatives sobretot en zones crítiques

11

Benestar social (Ser feliços)

Serveis socials

121. Mantindre i millorar tots els serveis, programes, activitats, plans i consells que s’han posat en funcionament durant les dos legislatures anteriors

122. Renovar el contracte-programa amb la Generalitat Valenciana quan finalitze l’actual

123. Augmentar el nombre de places públiques de la residència Mare de Déu d’Aigües Vives

124. Compliment del pla estratègic de serveis socials 2023-2026

125. Dur a terme un projecte de vivendes col·laboratives i comunitàries (co-housing), de manera que es potencie la independència personal i les relacions socials i evitar la soledat

126. Incrementar la dotació econòmica a les entitats de benestar social

Joventut

127. Potenciació del Casal Jove com a lloc de trobada

128. Programació estable d’activitats i oci alternatiu per a la joventut

129. Suport a l’organització del Ral·li Humorístic

130. Compromís amb la música, el teatre i la literatura en valencià: aposta pels creadors locals i comarcals més joves

131. Reconeixements anuals a joves que hagen destacat en qualsevol disciplina

132. Elaboració d’un Pla de Joventut i la seua estratègia

133. Promoció de projectes culturals a iniciativa de persones joves de Carcaixent

Infància

134. Mantindre el nomenament per UNICEF de Carcaixent com a Ciutat amiga de la infància

13

135. Potenciar l’ús de les instal·lacions del teatre D. Enrique amb la projecció de cinema infantil en què es treballe diverses temàtiques

136. Compliment dels objectius i Pla d’Infància i Adolescència 2021-2024 i elaboració d’un segon pla

137. Manteniment del Consell de la Infància i Adolescència

138. Crear i impulsar el projecte dels camins escolars segurs per tal de fer un municipi amable amb els infants

139. Introducció de mobiliari adaptat i inclusiu en les zones de jocs infantils

Cultura

140. Rehabilitar i modernitzar les instal·lacions del teatre D. Enrique

141. Creació d’un concurs de composició musical

142. Realització d’un major nombre d’activitats culturals en els barris

143. Compromís amb la música, el teatre i la literatura en valencià

144. Creació d’una beca per a estudis musicals i/o de dansa destinada a col·lectius més desafavorits

145. Creació de beques per a treballs d’investigació sobre Carcaixent

146. Seguir apostant pels convenis de col·laboració amb les associacions locals per a millorar la programació, gestió i organització d’activitats culturals

147. Continuar amb programació teatral, musical i de dansa de qualitat

148. Consolidació de la marca Mostra de Teatre Ciutat de Carcaixent

149. Consolidar el premi de teatre infantil Xaro Vidal – Ciutat de Carcaixent

150. Donar suport al certamen nacional de teatre amateur

151. Suport a les iniciatives culturals de les associacions de veïns

152. Continuar apostant per la literatura, el teatre i la música en valencià, mitjançant la programació d’estes activitats en el marc de les festes locals o a través de festivals i concursos

153. Promoció de premis literaris

Educació

154. Mantindre les activitats extraescolars i lúdiques gratuïtes i ampliar el nombre de places (escola d’estiu, escola de Nadal, escola de Pasqua, etc.)

14

155. Realització d’una segona fase del Pla Edificant que deixe totalment rehabilitats els centres escolars de Carcaixent

156. Ampliació del nombre d’aules de 2 anys en els centres públics

157. Transformar les cases del conserges dels centres escolars en espais d’ús i relació amb els barris

158. Reconeixement anual a l’alumnat que haja destacat en els estudis

159. Transformació de l’escoleta de la Vieta en un centre de 0-2

160. Posada en funcionament d’horts urbans infantils

161. Foment d’activitats intergeneracionals

162. Transformar els patis dels col·legis en un entorn natural, de joc, d’aprenentatge igualitari i creatiu

163. Acollir la trobada d’escoles en valencià

164. Aposta per les biblioteques tutoritzades i aules d’acollida per a nouvinguts

165. Promoció i ús del valencià: dotació i impuls de l’àrea

Sanitat

166. Continuar col·laborant en totes les activitats i programes que duen a terme el centre de salut i l’hospital de la Ribera: Carcaixent Camina, campanyes de vacunació, cursos de cuidar al cuidador, espais familiars

167. Acabar la tramitació i construcció del consultori mèdic del sector Gaianes

168. Continuar amb l’adhesió a l’estratègia de promoció de la salut i prevenció del Sistema Nacional de Salut (Localiza Salud)

169. Continuar amb la prevenció del consum de drogues i promoció d’estil de vida saludables, a través de la Unitat de conductes addictives (UPCCA)

170. Sensibilització i millora del coneixement de les malalties de l’anorèxia, bulímia i vigorèxia

Igualtat

171. Elaboració i seguiment del Pla Municipal d’Igualtat i Oportunitats

172. Elaboració i redacció del Reglament del Consell de les Dones

15

173. Foment de l’àrea d’igualtat i la seua implicació en els centres escolars

174. Implicació en l’urbanisme amb perspectiva de gènere

175. Creació d’un teixit associatiu sòlid que tracte temes en suport de la dona, per tal de detectar necessitats i proposar solucions

176. Foment de la realització de tallers dins la temàtica “Ensenya’m”, dirigit a dones locals i dones immigrants, en què unes i altres puguen aprendre mútuament, amb la finalitat d’establir amistats i aprendre noves cultures

177. Realització dels pressupostos al municipi en perspectiva de gènere

178. Augment de l’oferta formativa dirigida a dones majors de 45 anys, per a l’adquisició de noves habilitats i competències

Esports

179. Modernitzar el sistema elèctric i d’enllumenat del poliesportiu municipal i del camp de futbol Quatre Camins, així com un manteniment adequat de la pista d’atletisme

180. Canviar la superfície del camp de futbol dels Quatre de Camins per una de gespa artificial

181. Millora en el manteniment la piscina coberta municipal

182. Manteniment i millora de les escoles esportives municipals

183. Creació d’instal·lacions de proximitat en col·legis i llocs públics per a la pràctica de la pilota

184. Dinamització d’espais verds amb inclusió d’espais multiesportius

185. Programació específica centrada en el foment de la pràctica de l’esport entre la gent gran i les persones amb diferents capacitats físiques, psíquiques i sensorials

186. Suport a esportistes d’esports minoritaris i col·laboració en l’organització de competicions

187. Programa esportiu d’hàbits saludables per a la població en general

188. Establiment de convenis de col·laboració amb altres entitats per garantir l’existència d’un circuit de competicions i per afavorir l’entrada dels bons esportistes del municipi en les escoles de formació dels clubs professionals

189. Suport als clubs en l’organització d’esdeveniments esportius a nivell comarcal, autonòmic i estatal

190. Elaboració del Pla d’Igualtat en l’Esport

16

Oci i festes

191. Creació d’una oferta regular d’activitats d’oci i festives durant l’any

192. Augment de la programació festiva en horari diürn, especialment de vesprada

193. Aposta per la seguretat de les persones i el compliment de la normativa sectorial en totes les activitats festives

194. Potenciació de les Nits de Patrimoni al llarg de l’any

195. Implicació dels col·lectius locals i la ciutadania en general en la presa de decisions per a organitzar les festes majors

196. Suport a les associacions veïnals per a programar activitats interessants per al conjunt de la població en matèria de festes

197. Informació actualitzada de l’oferta cultural, esportiva i d’oci en el lloc web municipal

198. Creació de punts violeta en totes les activitats festives

Participació ciutadana, associacionisme i voluntariat

199. Habilitació de l’antiga escola d’adults com a espai per a l’associacionisme local

200. Millorar els canals de comunicació amb la ciutadania

201. Donar suport i reconeixement a les persones voluntàries que treballen en qualsevol de les activitats

Memòria democràtica

202. Establiment i dotació pressupostària d’una regidoria de memòria democràtica

203. Creació d’un arxiu audiovisual i plataforma web de la memòria oral per a recollir testimonis de la història recent de Carcaixent

17

El nostre equip

SUPLENTS

S1.

18
1. Enric Casassús Psicologia i música. Cuiner, hostaler, intèrpret i productor. 7. Pau Àlvarez Enginyer Tècnic en Disseny Industrial. Dissenyador gràfic. 13. Remigio Viño Tèc. en automati. i robòtica. 28 anys al comerç 19. Lluís Candel Arquitecte i tècnic en intervenció del patrimoni. 2. Rosa Nicolau Graduada en Informació i Doc. Comercial 8. Aina Albelda Doble grau de Sociologia i Ciències Polítiques. 14. Lorena Martí Llicenciada en Filologia Catalana. Professora. 20. Josep Climent Jubilat 3. Salva Sellens Mestre jubilat 4. Laura Ruiz Llicenciada en dret. Tècnica d’hisenda. 9. Agustí Escandell Jubilat 15. Guillem Murcia Tècnic de so i xarxes. 21. Matilde Cuello Mestra de primària. Jubilada. Ana Garrigues Tècnica del LABORA S2. Vicent Giménez Jubilat S3. Amparo Vidal Tècnica d’empresa elèctrica S4. Eva Camarena Arquitecta S5. Paco Salom Economista. Tècnic GV 10. Pilar Fayos Mestra 16. Lourdes Castelló Llic. en Document.. Professora de la Universidad de Murcia. 5. Salva Albert Gestor administratiu. 11. Paco Tortosa Doctor en Geografia 17. Vicent L. Roca Administratiu. Responsable de gestió de subvencions 6. Nerea Santamaria Enginyera electrònica Industrial. 12. Adelina Navarro Biliotecària. Llicenciada en Biblioteconomia i Documentació. 18. Paula Lozano Llicenciada en Geografia. Professora
Il·lusió renovada
Aquest és el grup de persones que Compromís proposem per dirigir el govern municipal els propers quatre anys. Gent formada i solvent que no necessiten la política per viure i que s’ofereixen amb il·lusió a treballar per continuar construint la millor ciutat possible. Tots ells i elles són com tu. Són molt de Carcaixent.

Som molt de Carcaixent

Il·lusió renovada Enric Casassús Candidat a l’Alcaldia
20
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.