PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023

Page 1

carcaixent

PROGRAMA ELECTORAL

2019-2023


carcaixent

www.compromiscarcaixent.com


Carcaixent avança és molt més que un lema. És el repte que ens proposem si continuem al capdavant del govern municipal durant els propers quatre anys. Quatre anys que han de servir per consolidar els canvis introduïts al llarg de la darrera legislatura i que comencen a donar els seus fruits. Quatre anys en què s’han potenciat noves dinàmiques, per garantir que Carcaixent siga sinònim de qualitat de vida en el sentit més ampli de la paraula. Si en 2015 apostàvem per estrenar poble, ara, en 2019, toca garantir que el canvi continue. I parlem de canvi perquè, afortunadament, després de quatre anys intensos i durs, de molts sacrificis i, també, amb algunes errades, clar que sí, podem assegurar que moltes coses han canviat a millor en la nostra ciutat. Carcaixent és una ciutat que atén més i millor a la població més vulnerable. Una ciutat on n’hi ha menys atur després de quatre anys. Carcaixent és una ciutat on estan garantits els serveis públics. Una ciutat que, per fi, s’enorgulleix i valora el seu patrimoni, que coneix la seua història. Carcaixent és una ciutat més moderna i oberta. Una ciutat solvent, que paga els proveïdors dins dels terminis legals i amb menys deute públic. Carcaixent, en resum, és una ciutat millor. Carcaixent no pot permetre’s el luxe de tornar arrere i reinstaurar les polítiques que la van dur a les portes de l’abisme i la ruïna. L’única garantia perquè açò no passe és confiar de nou en Compromís. Hem demostrat que els governs amb Compromís son els governs de les persones. I tenim un compromís amb les persones per tornar-los el somriure. Presentem de nou un equip de persones amb ganes i il·lusió de treballar per la ciutat on viuen i que han demostrat sobradament el seu rigor i capacitat de diàleg. Persones moderades, senzilles i assenyades que tenen clar que la crispació no serveix per a res, com tampoc soluciona res la crítica destructiva. Persones que, per damunt de tot, s’estimen el seu poble i la seua gent. Un equip de persones il·lusionades que comparteixen l’objectiu de portar a terme el programa electoral que vos presentem a continuació i que hem dividit en tres grans blocs:

Garantia de drets i bons serveis públics Protecció de la ciutat i l’entorn Compromís amb les persones 3


L’equip per a Carcaixent

Un equip renovat i multidisciplinar, en què es barregen experiència en la gestió municipal i noves idees i formes de treballar. Un grup de persones a les que uneix l’estima pel poble, amb moltes ganes i il·lusió.

Economista

2. Paula Lozano Calatayud

3. Teresa Oliver Climent

Llic. en Geografia

Metge Psiquiatra

7. Ricard Torres Vidal

8. Ana Garrigues Arbona 9. Rubén Guillot Escandell Llic. CC. Biològiques i Dip.

Empresari del sector de les telecomunicacions

12. Desirée Palma Pérez

1. Paco Salom Salom

4. Lluís Candel i Galan Arquitecte. Estudiant Conservació

Magisteri. Professora

Eng. tèc. informàtica de gestió. Consultor

13. Pau Àlvarez López

14. Lorena Martí Escandell

5. Vicent Lluís Roca i Rosalén Administratiu

10. Rosa Nicolau Borràs Grau en Informació i Doc. Comercial

15. Remigio Viño Chust

6. Laura Ruiz Godina Llicenciada en Dret. Tècnica d’Hisenda

11. Vicent Albelda Roselló

Mestre esp. logopedia

Comerciant

16. Amparo Vidal Alberola

Dip. en Edu. Social. Editora

Eng. tècnic. en disseny industrial. Dissenyador

17. Paco Garcia Tarancon

18. Pilar Fayos Montoro

19. Agustí Escandell Albelda

20. Mariai Talens Alberola

21. Salvador Albert Cogollos

Professor jubilat

Mestra

Director de Logística

Llic. en Geo. i Història

Administratiu

S1. Lourdes Castelló Cogollos

S2. Fernando Morant Peris

S3. Cristina Navalón Adrià

S4. Guillem Murcia Talens Tècnic de So

S5. Núria Oltra Úbeda

Tècnica. Sup. en Investigació

Llicenciat en periodisme. Prof. comunicació coorp.

Llic. filologia. Professora

Treballadora a un Centre de Majors

Tècnic d’empresa privada

Graduada en Treball Social


GARANTIA DE DRETS I BONS SERVEIS PÚBLICS ORGANITZACIÓ MUNICIPAL Institucional Hisenda Policia local i seguretat ciutadana Serveis públics PROCARSA Recursos humans Modernització Transparència

COMPROMÍS AMB LES PERSONES BENESTAR SOCIAL Serveis socials Joventut Infància Cultura Educació Sanitat Igualtat Esports Piscina Oci i festes

PROMOCIÓ ECONÒMICA Infraestructures Agricultura

Participació ciutadana, associacionisme i voluntariat Memòria democràtica

Turisme Comerç Foment de l’ocupació

PROTECCIÓ DE LA CIUTAT I L’ENTORN EL MEDI I L’ENTORN Urbanisme Habitatge Patrimoni històric i artístic Accessibilitat i mobilitat urbanes Medi ambient i recursos naturals Salubritat pública Benestar animal

PROGRAMA ELECTORAL

2019-2023 carcaixent


GARANTIA DE DRETS I BONS SERVEIS PÚBLICS


ORGANITZACIÓ MUNICIPAL Institucional 

Adequar l’horari de l’Ajuntament de Carcaixent a les necessitats de les persones: obertura de l’oficina d’atenció ciutadana almenys una vesprada a la setmana Elaborar i aprovar el codi ètic i de bones pràctiques en l’administració municipal Crear un manual d’estil de l’Ajuntament de Carcaixent per consolidar la imatge corporativa

Hisenda 

Ajustar la pressió fiscal a les necessitats pressupostàries reals de l’Ajuntament de Carcaixent Continuar amb la reducció del deute viu municipal Adequar les subvencions a col·lectius i associacions locals en funció de les activitats programades i la repercussió social Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda coeficients correctors dels valors cadastrals dels immobles urbans de Carcaixent Millorar l’accessibilitat de les oficines de Recaptació i Gestió Tributària Aprovar pressupostos realistes tenint en compte les aportacions de tots els grups municipals i de la societat civil Dotar les àrees de Recaptació i Gestió Tributària de més personal per a la millora de l’atenció ciutadana Exigir el pagament del deute que mantenen les altres administracions públiques amb l’Ajuntament de Carcaixent Exigir una millora del finançament local a l’Administració General de l’Estat Tenir en compte la perspectiva de gènere en l’elaboració dels pressupostos

7


Policia local i seguretat ciutadana 

Eliminar la interinitat en la Policia Local a través de la provisió definitiva dels llocs de treball

Dotar adequadament d’agents tots els torns del servei

Elaborar un pla de protecció i seguretat dels edificis municipals

Aprofundir en la coordinació i col·laboració entre la Policia Local i la Guàrdia Civil: patrulles i controls conjunts, assistència mútua en cas de necessitat, etc. Recuperar, a mesura que es consolide la plantilla, la Policia de Barri

Serveis públics 

8

Continuar amb la millora de la neteja viària i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’eradicar les pràctiques incíviques Promoure campanyes de sensibilització i informació sobre el servei de recollida de trastos vells Estudiar i concretar, amb consulta ciutadana, el futur sistema de recollida de fem Fomentar campanyes de sensibilització per millorar la gestió i el reciclatge dels residus domèstics Millorar l’eficiència i connectar els sistemes de rec d’alguns jardins a pous municipals per tal de reduir el consum d’aigua potable Continuar la millora del control i el manteniment de la xarxa d’abastiment d’aigua per a evitar fuites Promoure campanyes de sensibilització per a reduir el consum d’aigua Seguir millorant la neteja de parcs i jardins atenent les queixes del veïnat Continuar amb la implantació de sistemes d’enllumenat públic més eficients, seguint els criteris de l’auditoria externa encomanada pel propi Ajuntament de Carcaixent Instal·lar plaques solars fotovoltaiques a escoles i edificis municipals Adaptar progressivament els vehicles municipals a les energies renovables


Instal·lar punts de càrrega elèctrica

Habilitar una sala per a cerimònies civils en el cementeri

Finalitzar l’ampliació del cementeri municipal i la construcció de nous nínxols Publicar el cost de cada servei públic i de les campanyes de conscienciació i difusió

PROCARSA 

Impulsar la marca de qualitat PROCARSA per avançar en la professionalització de l’empresa municipal

Elaborar una relació de llocs de treball

Ajustar el sistema retributiu a través de convenis específics

Substituir de manera progressiva el parc mòbil de PROCARSA a vehicles elèctrics Avaluar i publicar el cost dels serveis que presta l’empresa municipal Continuar actuant amb transparència i publicitat en la gestió: compliment de la llei de transparència Aprovar un codi de conducta que establisca les bases de funcionament de l’empresa Aprovar una estructura organitzativa de l’empresa, així com polítiques, procediments i límits d’autoritat

Recursos humans 

Prosseguir amb la reorganització administrativa de l’Ajuntament de Carcaixent amb l’objectiu de buscar la transversalitat en les actuacions i de millorar la coordinació i l’eficiència Implantar la relació de llocs de treball ja aprovada Establir un pla formatiu per al personal municipal, que pose especial èmfasi en matèria d’igualtat i de gènere

9


Aprovar un reglament de productivitats per a empleats municipals Cobrir, progressivament, les vacants i baixes en la plantilla de personal Continuar amb la revisió de procediments en matèria de prevenció de riscos i salut laboral Implantar un programa d’inserció laboral de persones amb diversitat funcional dins de la plantilla municipal

Modernització 

Convertir Carcaixent en una ciutat intel·ligent (Smart city) amb la introducció de les noves tecnologies en la gestió de serveis públics

Ampliar les zones WiFi ciutadà a Carcaixent

Millorar la qualitat de la retransmissió dels plenaris municipals

Introduir noves funcionalitats en l’app de l’Ajuntament de Carcaixent Continuar en la modernització de l’administració municipal i en la dotació de mitjans informàtics i d’equipament tècnic Completar l’adequació de l’administració a la nova normativa sobre protecció de dades Revisar els procediments administratius amb l’objectiu tal de reduir càrregues burocràtiques Crear un canal de difusió de whatsapp municipal

Transparència 

Actualitzar periòdicament el portal de Transparència

Publicar l’agenda institucional de l’alcalde

10

Realitzar reunions obertes per a informar sobre les actuacions del govern municipal

Facilitar a la ciutadania l’accés a la informació pública

Elaborar una ordenança de transparència


PROMOCIÓ ECONÒMICA Infraestructures 

Continuar la negociació amb els organismes competents per avançar en el projecte definitiu de la connexió amb l’autovia Aprofitar la inversió feta en l’aulari de Gaianes en col·laboració amb altres entitats Reclamar a l’Administració de l’Estat que senyalitze Carcaixent en l’autovia A7 Realitzar actuacions de protecció contra inundacions en el casc urbà i Cogullada Acabar les obres de desviament del barranc de Sant Antoni, per evitar inundacions en les zones pròximes al carrer la Pau Crear una ruta segura que connecte Cogullada amb la resta del poble construint una passarel·la que salve les vies del tren Reformar la CV-41 per tal de garantir la seguretat de les persones en els accessos a les empreses Dotar Carcaixent d’un local multiusos

Agricultura 

Incentivar el conreu en comú per a reduir costos

Implantar programes pilot de trituració de restes de poda

Proposar a la Conselleria d’Educació la possibilitat d’impartir cicles formatius de la família agrària a l’IES Arabista Ribera (agricultura, paisatgisme i gestió forestal)

11


Turisme 

Elaborar un pla estratègic de turisme a nivell local Consolidar el projecte transversal de la Fira Modernista a nivell local i de lideratge del projecte a nivell autonòmic Senyalitzar les rutes turístiques existents i els recursos patrimonials, amb la incorporació de recursos digitals com codis QR, web, app, etc. Incorporar Carcaixent a la xarxa europea de ciutats modernistes i fomentar les activitats que se’n deriven Posar en valor els recursos paisatgístics i ambientals de Carcaixent Impulsar rutes comarcals o supracomarcals en col·laboració amb altres entitats

Comerç 

12

Aprofundir en l’adaptació del Mercat Municipal als canvis d’hàbits dels consumidors (horaris, nous serveis, associacionisme, etc.) Consolidar i ampliar la programació d’activitats promocionals del Mercat Municipal Promocionar la venda de productes ecològics i de proximitat en el Mercat Municipal Impulsar, conjuntament amb el Mercat Municipal i el teixit comercial local, sistemes de repartiment de productes mitjançant la mobilitat sostenible Fomentar el teixit associatiu del comerç local i la seua col·laboració amb l’administració Donar suport al comerç local i de proximitat a través de polítiques de formació


Foment de l’ocupació 

Adequar les instal·lacions municipals per a possibilitar la implantació d’una escola taller Impulsar programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb la Generalitat Valenciana Programar cursos de qualificació professional en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, d’acord amb les necessitats del sector empresarial de Carcaixent Col·laborar amb l’administració autonòmica i estatal en la formació del personal desocupat, per millorar en la preparació i de cara a l’accés al mercat laboral Col·laborar amb el sector empresarial en els processos de selecció de personal, amb l’objectiu de millorar les oportunitats de les persones desocupades de Carcaixent

13


PROTECCIÓ DE LA CIUTAT I L’ENTORN

14


EL MEDI I L’ENTORN Urbanisme 

Reordenar i remodelar l’eix Julià Ribera - Sant Francesc d’Assís

Avançar en la resolució dels sectors del PGOU paralitzats

Impulsar la urbanització del sector Nord per gestió directa

Declarar i protegir els barris tradicionals i nuclis poblacionals mitjançant les Àrees de Regeneració Urbana i Rural per tal de reforçar l’activitat econòmica i residencial Iniciar el procediment per a realitzar una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrada (EDUSI) a Carcaixent per a fer el nou PGOU Impulsar convenis amb propietaris de solars per a destinar-los a aparcament o a altres usos públics Estudiar la implementació d’un programa de forçat a la construcció, posada en ús o utilització pública dels solars existents al centre de la població Realitzar una auditoria urbana mitjançant inspeccions setmanals de tots els carrers per tal de detectar els problemes reals del veïnat

Habitatge 

Realitzar campanyes d’ajuda als edificis que formen part del patrimoni local i estan protegits, amb especial atenció als barris antics i afavorir plans integrals de recuperació Obrir un punt Infohabitatge per a assessorar en la tramitació d’ajudes a la rehabilitació, lloguer i accés a la vivenda

15


Patrimoni històric i artístic 

16

Convocar un concurs públic d’idees per a realitzar el pla director de rehabilitació del palau de la Marquesa i l’ampliació de l’Ajuntament de Carcaixent Acabar l’obra de l’arxiu municipal en la casa de Soriano Realitzar un nou catàleg exhaustiu amb la finalitat de protegir el llegat cultural i patrimonial de Carcaixent i d’afavorir vies de restauració i rehabilitació Treballar conjuntament amb la resta d’administracions públiques en la recerca d’una solució per a la conservació i recuperació del convent d’Aigües Vives Negociar convenis de col·laboració amb propietaris privats per a la realització de visites i exposicions en llocs d’interés patrimonial Crear un espai de difusió històrica, una vegada finalitzada l’obra en la casa de Soriano Protegir els elements arquitectònics i paisatgístics dels camins històrics i tradicionals del terme de Carcaixent Posar en valor el patrimoni agroindustrial del conreu de la taronja Declarar els espais i edificis més representatius de Carcaixent com a Béns de Rellevància Local (BRL) o Béns d’Interés Cultural (BIC) per garantir-ne la protecció i conservació Continuar amb la posada en valor del patrimoni material i humà vinculat a la Vieta i estudiar la creació d’un centre d’interpretació de la linia Carcaixent-Dénia a l’antic dipòsit de màquines


Accessibilitat i mobilitat urbanes 

Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

Implantar el model de ciutat 30

Prendre mesures de reordenació del trànsit que milloren les condicions del veïnat i dels vianants Pacificar el trànsit en l’entorn dels centres escolars per a garantir la seguretat dels xiquets i xiquetes Optimitzar la circulació rodada al centre urbà i crear noves zones de càrrega i descàrrega Restringir puntualment la circulació en caps de setmana en determinats carrers per afavorir l’activitat lúdica Implementar nous encreuaments i itineraris accessibles Remodelar l’espai urbà i els edificis públics per garantir l’accés a persones amb mobilitat reduïda Estudiar i aprovar normes que regulen l’ús de patinets i altres vehicles sense motor Augmentar els aparcaments de bicicletes en diverses zones estratègiques del poble

17


Medi ambient i recursos naturals 

Apostar pel projecte del parc fluvial del barranc de Barxeta

Ampliar i reposar l’arbrat del casc urbà

Millorar l’eficiència de la jardineria per estalviar recursos hídrics

Revitalitzar el Paratge Natural Municipal (PNM) Hort de SorianoFont de la Parra: pla d’ús, dinamització del patronat, funcionament continu de l’aula de la natura (oferta d’activitats), homologació de senders Treballar la gestió forestal sostenible: negociació de la compra de terrenys forestals que es podrien gestionar per col·lectius locals Implementar accions relacionades amb el PMUS i el pacte de les alcaldies Ampliar els corredors verds que comuniquen els punts d’interés ambiental dins l’àmbit municipal i a nivell supramunicipal

Elaborar plans locals de contaminació acústica i lumínica

Crear un consell local de participació mediambiental

18

Implantar les mesures previstes en els plans locals d’emergències, de prevenció d’incendis i d’inundacions

Instal·lar panells indicadors dels nivells de contaminació de l’aire en punts estratègics Potenciar i revitalitzar el parc Navarro Daràs amb la posada en marxa d’un jardí botànic Dissenyar un corredor que connecte el parc fluvial del barranc de Barxeta amb el riu Xúquer Implantar un sistema de recollida de restes de poda a les urbanitzacions


Salubritat pública 

Estudiar la implementació de nous tractaments contra el mosquit tigre i la mosca negra Col·laborar amb altres entitats dedicades a la implantació de mesures naturals contra plagues (rates penades, etc.) Fer complir les ordenances i imposar sancions a les persones infractores amb la finalitat de reduir la quantitat d’excrements i orins d’animals domèstics als carrers i espais públics Oferir formació per a reduir les plagues en els àmbits domèstics i públics (centres educatius, biblioteca, etc.) Revisar periòdicament els elements susceptibles de provocar plagues i/o insalubritat Millorar la higiene i neteja de les zones públiques, com parcs infantils Implementar un servei on rebre i gestionar avisos sobre plagues, falta de neteja i altres mesures de salubritat

Benestar animal 

Seguir fent de Carcaixent una ciutat lliure de maltracte animal Dotar a l’Oficina Municipal de Protecció Animal (OMPA) de més recursos per poder atendre futurs projectes Treballar en la línia de la creació d’una protectora comarcal on participen tots els col·lectius proanimalistes Establir convenis amb les associacions locals que es dediquen a la protecció animal així com amb les diverses clíniques veterinàries Ampliar els espais urbans destinats a l’esplai de les mascotes amb els propietaris i propietàries Treballar per millorar l’espai de recollida municipal per a animals perduts Ampliar el pla colonial felí per habilitar noves colònies i augmentar el nombre d’esterilitzacions Oferir formació contínua a les persones que col·laboren en l’àrea de protecció animal 19


COMPROMÍS AMB LES PERSONES

20


BENESTAR SOCIAL Serveis socials 

Impulsar la inclusió sociolaboral i el foment de l’ocupació per a les persones més vulnerables Aplicar un sistema de prestacions bàsiques dirigit a les persones en situació de vulnerabilitat, exclusió social o risc d’exclusió Assegurar l’accés normalitzat i equitatiu als recursos i a la prestació de serveis bàsics a tota la població i, preferentment, als col· lectius més desfavorits, especialment a serveis socials, educació, salut, habitatge, informació i cultura Aconseguir l’equitat territorial mitjançant la construcció d’un entorn inclusiu dins del projecte territorial comú Reduir el risc de pobresa infantil, reconeixent-la com la vulneració d’un dret fonamental de la infància i evitar la transmissió generacional Disminuir les taxes d’empobriment i precarització femenines, actuant sobre les causes estructurals, culturals, sociològiques, laborals i econòmiques que ho provoca Continuar amb la implantació de recursos sociosanitàris per als malalts mentals de la Ribera: creació de una residència i vivendes tutelades o supervisades

Joventut 

Dissenyar una programació estable d’activitats i oci alternatiu al Casal Jove Donar suport a la creació d’un grup Scout a Carcaixent Crear un fons municipal de beques per a joves estudiants per a la realització de treballs d’investigació relacionats amb Carcaixent Implantar uns pressupostos participatius en joventut, per a dur a terme un programa anual d’activitats en coordinació amb el Consell de la Joventut de Carcaixent Establir un horari setmanal d’atenció en el Casal Jove d’assessorament legal, sexual i psicopedagògic Prestar ajudes al transport per a l’alumnat universitari amb menys recursos

21


Infància 

Crear i impulsar el projecte dels camins escolars segurs per tal de fer un municipi amable amb els infants Continuar amb la millora de les zones de jocs infantils amb la incorporació de mobiliari adaptat per crear parcs inclusius i millorar la lluminositat Transformar els patis dels col·legis en un entorn natural, de joc, d’aprenentatge igualitari i creatiu Potenciar l’ús de les instal·lacions del teatre D. Enrique amb la projecció de cinema infantil que tracte diversos valors

Cultura 

Proposar Carcaixent com a seu de l’encontre comarcal de bandes de música Apostar pels creadors locals i comarcals més joves: compromís amb la música, el teatre i la literatura en valencià Crear una beca per a estudis musicals i/o de dansa destinada als col·lectius més desfavorits

Invertir en la millora de les instal·lacions del teatre D. Enrique

Dotar de mitjans tecnològics l’auditori municipal de les Dominiques

22

Crear un concurs de composició musical

Seguir apostant pels convenis de col·laboració amb les associacions locals per a millorar la programació, gestió i organització d’activitats culturals Promocionar els projectes culturals a iniciativa de persones de Carcaixent Apostar per la qualitat en la programació teatral, musical i de dansa al nivell dels últims anys Consolidar la marca Mostra de Teatre Ciutat de Carcaixent Consolidar els premis de teatre infantil Xaro Vidal Ciutat de Carcaixent i el Certamen Nacional de Teatre Amateur Ciutat de Carcaixent


Establir acords amb les associacions de veïns per dinamitzar la vida cultural dels barris: cursets, exposicions, tallers, punts de consulta d’internet, etc. Continuar apostant per la literatura, el teatre i la música en valencià, mitjançant la programació d’estes activitats en el marc de les festes locals o a través de festivals i concursos Promocionar propostes i iniciatives interculturals que afavorisquen la integració dels col·lectius migrants Millora en les instalacions de la Biblioteca Pública Municipal

Educació 

Millorar tots els centres escolars a través del Pla Edificant

Establir un protocol per al manteniment dels centres educatius

Establir convenis amb altres institucions per a millorar l’oferta educativa de la ciutat i facilitar la formació del professorat per tal d’introduir noves metodologies pedagògiques Traslladar l’EPA a unes instal·lacions accessibles i més adequades i ampliar l’oferta formativa: alfabetització, educació bàsica, classes de castellà i valencià per a estrangers Millorar les instal·lacions de l’escoleta infantil municipal Continuar amb l’optimització dels espais educatius per a la realització d’altres activitats sense interferències en la docent Impulsar l’Escola Oberta: ciutat educadora amb museu, biblioteca, escoles esportives i espais oberts per jugar i conviure Donar suport a la possibilitat d’oferir un cicle formatiu superior d’activitat física a l’IES Arabista Ribera Millorar el servei de control de l’absentisme escolar Fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar amb la posada en marxa de programes que completen la funció educativa de les escoles (escola matinera, ampliació dels horaris de permanència, ampliació de la durada de l’escoleta d’estiu, etc.) Millorar la coordinació entre els serveis de planificació familiar, drogodependències, treballadors socials, ONG, gabinet psicopedagògic, sanitat, fiscalia de menors, etc.

23


Potenciar l’escola permanent per a pares on puguen formar-se per fer front als reptes educatius i socials Elaborar un pla d’alfabetització digital per tal de reduir la bretxa digital en els diferents sectors de la societat que afavorirà l’educació a distància, la recerca de treball i l’orientació laboral, entre altres coses Potenciar l’educació ambiental amb la utilització dels parcs i jardins municipals com un recurs educatiu Promocionar la cultura de l’arbre amb la creació d’itineraris didàctics amb la identificació de les espècies més representatives de cadascun d’ells Sol·licitar a la Generalitat Valenciana una Agència AVIVA de Promoció del Valencià a Carcaixent que desenvolupe una programació estable d’activitats Afavorir la Formació Professional Dual facilitant la connexió entre el món educatiu i el món empresarial de Carcaixent i comarca.

Sanitat 

24

Adaptar la informació i l’atenció sanitària a les persones amb diversitat funcional i atendre les diferències ètniques i culturals Realitzar campanyes de conscienciació sobre les malalties que pateixen els infants i els joves, com ara, l’estrés, l’obesitat, els símptomes posturals, etc. Sensibilitzar i millorar el coneixement de les malalties de l’anorèxia, bulímia i vigorèxia Impulsar la lactància materna des dels serveis sanitaris i donar suport a iniciatives que faciliten la seua pràctica en els llocs públics i centres de treball Mantindre els programes d’esport inclusiu


Igualtat 

Fomentar la creació d’un teixit associatiu sòlid que tracte temes en suport a la dona, per tal de detectar necessitats i proposar solucions Participar activament en el programa Viogen de prevenció i protecció contra la violència masclista Impulsar la realització de tallers dins la temàtica “Ensenya’m”, dirigit a dones locals i dones migrants, en què unes i altres puguen aprendre mútuament, amb la finalitat d’establir amistats i aprendre noves cultures Promocionar l’accessibilitat a les noves tecnologies i la formació dirigida a les dones, per a l’eliminació de la bretxa digital i la creació de noves oportunitats en la inserció al mercat laboral Augmentar l’oferta formativa dirigida a dones majors de 45 anys per a l’adquisició de noves habilitats i competències

Esports 

Substituir la superfície del camp de futbol dels Quatre de Camins per una de gespa artificial

Renovar les instal·lacions del poliesportiu municipal

Remodelar el pavelló cobert per a ús dels diferents clubs esportius

Donar suport a l’organització del FeSport

Mantindre i millorar les escoles esportives municipals

Donar suport institucional al club de pilota valenciana de Carcaixent per a una solució satisfactòria de les seues demandes i necessitats Elaborar un projecte d’instal·lacions municipals per a la pràctica de la pilota valenciana Dotar d’instal·lacions municipals per a la pràctica de la pilota valenciana el més prompte possible, quan la disponibilitat pressupostària interna o externa ho permeta

Ampliar l’oferta esportiva els períodes de vacances

Dinamitzar els espais verds amb inclusió d’espais multiesportius

25


Potenciar el FeSport inclusiu, amb la programació específica centrada en el foment de la pràctica de l’esport entre la gent gran i les persones amb diversitat funcional Eliminar les barreres arquitectòniques en les instal·lacions esportives i destinar una part de la programació esportiva a la formació i la pràctica de l’esport de les persones amb diversitat funcional Donar suport a esports minoritaris i col·laborar en l’organització de competicions Determinar un programa esportiu d’hàbits saludables per a la població en general Establir convenis de col·laboració amb altres entitats per garantir l’existència d’un circuit de competicions i per afavorir l’entrada dels bons esportistes locals en les escoles de formació dels clubs professionals Donar suport als clubs en l’organització d’esdeveniments esportius a nivell comarcal, autonòmic i estatal Creació d’un Consell Esportiu Municipal donant participació a totes les entitats esportives de Carcaixent.

Piscina 

Millorar l’eficiència del funcionament de la piscina, aprofitant el nou sistema de sensorització instal·lat per a reduir el consum de gas, aigua i llum Mantindre els serveis i activitats de qualitat perquè seguisca sent un referent a nivell comarcal Promocionar les activitats que ofereix la piscina municipal en els pobles veïns

Oci i festes 

26

Augmentar la programació festiva en horari diürn, especialment de vesprada Apostar per la seguretat de les persones i el compliment de la normativa sectorial en totes les activitats festives


Potenciar les Nits de Patrimoni al llarg de l’any Fomentar la implicació dels col·lectius locals i la ciutadania en general en la presa de decisions per a organitzar les festes majors Promoure una major participació i implicació de les associacions locals en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Carcaixent Donar suport a les associacions veïnals per a programar activitats interessants per al conjunt de la població Mantindre la informació actualitzada de l’oferta cultural, esportiva i d’oci en el lloc web municipal Foment d’unes festes inclusives i lliures de sexisme

Participació ciutadana, associacionisme i voluntariat 

Augmentar el número de consultes ciutadanes sobre temes d’interés local

Millorar la comunicació amb la ciutadania: major fluïdesa i rapidesa

Impulsar la nostra aposta pels pressupostos participatius

Promoure programes municipals de formació de voluntariat, amb posteriors experiències pràctiques Crear una mesa local de voluntariat i d’associacions per a l’intercanvi d’experiències i el foment d’iniciatives transversals Posar en valor els consells municipals

Memòria democràtica 

Establir i dotar pressupostàriament una regidoria de memòria democràtica Crear un arxiu audiovisual i una plataforma web de la memòria oral per a recollir testimonis de la història recent de Carcaixent Commemorar fets i esdeveniments històrics com a exponents clars de la lluita pels valors democràtics

27


96 245 76 18 C/ JuliĂ Ribera, 33. Carcaixent www.compromiscarcaixent.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.