Page 1

PROGRAMA ELECTORAL 2011


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

2

EL CERCLE DE LA TEUA VIDA El pròxim 22 de maig se celebren eleccions municipals i dins d'un procés d'aproximació i enteniment ens presentem una important Coalició Política en la ciutat d'Alzira integrada pels partits polítics que ocupen un espai electoral de centre – esquerra. Coalició Compromís per Alzira formada per BLOC- LA REPUBLICA- ESQUERRA- VERDS és la suma de voluntats de centenars de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que volen un canvi en la política de l'Ajuntament. La crisi econòmica ha condicionat aquesta legislatura després del fracàs del model immobiliari que es va gestionar en la passada legislatura de 20032007, i continua condicionant-ho tot. Per això, la situació econòmica de l'Ajuntament no queda al marge. Aquesta falta de recursos no ha de ser objecte de resignació per als dirigents polítics i en especial per a la nostra Coalició, sinó que ha de ser afrontada amb sentit de responsabilitat i de millorar amb menys ajudes, els serveis públics que exigeixen els nostres veïns i veïnes. En esta línia de treball, la Coalició Compromís per Alzira pretén reflectir en este programa electoral les bases d'un model de ciutat complet. Així en un món cada vegada més globalitzat, on les connexions i distàncies s'acurten, on els nous mitjans de comunicació i en especial “internet” ha suposat una nova via àmplia i ràpida d'oportunitats que ha revolucionat la societat, la nostra ciutat no ha de quedar al marge de tal canvi: cultura, educació, gestió, ocupació i empresa, serveis socials junt amb el patrimoni i medi ambient entren de ple en esta nova etapa de la humanitat del segle XXI. I junt aquests nous instruments i oportunitats, hem d'assentar les bases per a aconseguir una ciutat moderna, preparada per a afrontar el futur, respectuosa i tolerant, oberta a la participació i referent comarcal en la Ribera. Hem d'aconseguir una ciutat interrelacionada des de la base – des de la infància fins la població major o de tercera edat. La política municipal ha d'afavorir els vincles que existixen entre els sectors educatius, culturals, socials i econòmics de la ciutat a través de la implantació de programes i fòrums adequats per a crear i impulsar estos llaços. La Coalició Compromis aposta en este programa electoral per aconseguir una ciutat prestadora de serveis, pròxima i que puga donar resposta a la totalitat de necessitats que els nostres veïns i veïnes requerixen al llarg de la seua vida i de la seua família: es tracta de cobrir sense eixir d'Alzira el cercle de la nostra vida: des del naixement i la infantesa, passant per l'adolescència i joventut; COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

3

arribar la maduresa en plenitud i a la jubilació amb les necessitats cobertes. Tot açò pot dur-se a terme amb una deguda planificació i coordinació dels serveis públics i privats existents a Alzira. Els fils conductors de les propostes de la Coalició Compromís per Alzira són els següents:

1. ECONOMIA I OCUPACIÓ 2. URBANISME 3. POLÍTIQUES SOCIALS 4. CULTURA I FESTES 5. EDUCACIÓ 6. JOVENTUT 7. SERVEIS PÚBLICS 8. MEDI AMBIENT I AGRICULTURA 9. ESPORTS

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

4

1. ECONOMIA I OCUPACIÓ 1.1. L'economia municipal La nova legislatura vindrà marcada sens dubte per les estretors econòmiques que afecten i molt als comptes i al pressupost municipal. Respecte al finançament, encara esta per conèixer l'import que correspon a Alzira del Fons de Cooperació Municipal a càrrec de la Generalitat Valenciana, que constituïx un dels més greus incompliments del Partit Popular i de Camps en particular. Aquests diners procedents del govern autonòmic alleujarien les arques municipals. Una de les demandes que pretenem portar a la Generalitat Valenciana és la de sufrague i cobrisca els serveis que atén l'Ajuntament d'Alzira i que realment són COMPETÈNCIA de la Generalitat: per exemple les tres Escoletes Infantils, les dos Residències de la Tercera Edat (Solimar i Guerriller Romeu), les despeses de manteniment completes dels Col·legis Públics, el Centre de dia. Inclús l'autobús municipal i la policia local haurien de ser finançats amb ajuda directa dels impostos cedits per l'Estat a la Generalitat totalment o parcial i que no s'han traslladat als Ajuntaments en cap percentatge. Si actualment l'import del Fons Estatal ascendix a deu milions d'euros (10.000.000 €) aprox., pensem que el Fons de la Generalitat Valenciana no hauria de ser inferior als cinc milions d'euros anuals (5.000.000 €). Amb la dita quantitat, el pressupost municipal, que en l'últim exercici presenta una falta d'equilibri entre ingressos i despeses de cinc milions es veuria corregit i es podria destinar a augmentar les partides per a creació d'ocupació. És prioritaria la creació d'ocupació a través de nous serveis i ampliació dels existents a través de borses de treball i una línia d'ajudes fiscals i directes a la creació de llocs de treball en règim d'autònom o per compte d'altri en una quantitat superior a l'empleada els últims anys. 1.2. Ocupació Ara més que mai, es presenta una oportunitat per al poble d’Alzira que no pot deixar d’aprofitar. Ens acostem a les eleccions municipals i un canvi en les polítiques que s’han vingut realitzant des de fà anys es més necessari que mai. La Ribera Alta presenta uns índex d’atur molt superiors a la mitjana estatal (al voltant d’un 23% de la població activa està a l’atur), amb especial incidència als col.lectius de joves, dones i majors de 50 anys, que troben especial dificultat en la recerca de feina.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

5

Malgrat que el Consell Econòmic i Social, on están representats Sindicats, Empresaris i Ajuntament, es reuneix amb periodicitat, i les propostes aprovades i posades en pràctica a través del programa IDEA, aquesta situació no ha millorat. Des de la Coalició Bloc- Compromís- Esquerra- La República- Verds, pensem que això ha estat així per què davant la crisi que ha afectat el món sencer, i també especialment l’Estat Espanyol, els poders públics (entre els que es troba l’Ajuntament d’Alzira), no saben donar les respostes adequades. Retallades de drets (Reforma Laboral) i austeritat (baixada de salaris als funcionaris públics, congelació de pensions, política fiscal regresiva… etc) no han servit per reactivar l’economia, sino que, ans al contrari, están contribuïnt a retardar la recuperació. Les xifres son tossudes i l’atur augmenta sense control. Des del Compromís, pensem que, entre altres coses, això es deu a la fixació que tenen els nostres polítics en seguir primant un model de creiximent econòmic que ha deixat de ser vàlid i que està esgotat. Rajola i turisme ja no donen més de sí, i s’imposa una perspectiva de futur que passa per propostes de desenvolupament alternatives, que dinamitzen l’economia, reduisquen l’atur i recuperen la senda del creiximent econòmic. És clar que no correspón a les institucions generar ocupació, al menys no en aquest model econòmic, però sí podem fer propostes que incentiven als inversors a elegir el nostre poble, instalant noves indústries, i a més, des de l’Ajuntament regular l’ocupació pública per a que es puga beneficiar el major número posible de ciutadans. També tractarem de beneficiar la societat alzirenya acollint-nos a quants programes de desenvolupament i ocupació puguen arribar al poble a través de subvencions i propostes autonòmiques, estatals o europees. Des d’aquest punt de vista, proposem les següents mesures econòmiques: 1- Des de l’Ajuntament d’Alzira, proposarem al Consell Econòmic i Social que elabore un estudi de mercat, que s’actualitze anualment, que oriente sobre les empreses que pugen ser rendibles instalant-se als nostres polígons i sobre les necessitats comercials del poble. 2- En base als resultats d’aquest estudi de mercat, l’Ajuntament es dirigirà als empresaris que puguen tindre interés en invertir al poble, facilitantlos (via incentius fiscals o reducció de tràmits administratius) aquestes inversions. En aquestes reunions, se’ls informarà no solament de la posible rendibilitat del seu negoci, sino dels avantatges (en infraestructures, sol, vies de comunicació, etc) que presenta Alzira respecte altres ubicacions per a les seues empreses. 3- Proposarem a les associacions empresarials locals la creació d’un Parc Tecnològic que millore la productivitat i la rendibilitat de les empreses locals facilitant-les la innovació i la investigació.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

6

4- Promocionarem el desenvolupament de la industria agroalimentaria, que pot trobar arrel i ajudar al desenvolupament de l’agricultura en la comarca. 5- L’Ajuntament d’Alzira participarà de totes les iniciatives de promoció que es puguen realizar a nivell europeu a través de les fires de turisme, empresarials o agroalimentaries. Seria interessant també aprofitar les nostres festes patronals, per donar-li un carácter econòmic impulsant una fira local que promocione el poble i done a conèixer totes les nostres possibilitats (açò últim també potenciaría el turisme durant les festes). 6- L’Ajuntament procurarà que l’ocupació pública que puga oferir a la ciutadania, es cubrisca d’una forma absolutament trasparent. Amb convocatòries d’oposicions i borses de treball controlades pels agents socials, i amb una rotació justa en l’ocupació de carácter eventual, amb especial participació (a través d’un sistema de punts) dels col.lectius més desafavorits. 7- Sempre es diu que una mà d’obra qualificada s’adapta millor als canvis i troba feina amb més facilitat, fins i tot en èpoques de crisi. Sabent-ho, la Generalitat Valenciana retalla el presupost d’educació i es nega a cobrir les necessitats de la nostra Escola d’Adults. Nosaltres treballarem, presionant si es necessari a la Inspecció Educativa i a la pròpia Conselleria, per dotar l’Escola d’Adults dels mitjans materials i humans que necessite per oferir una educació de qualitat. També proposarem augmentar el numero de cicles de Formació Professional que s’imparteixen en el poble, relacionant-los amb les necessitats professionals de la comarca. 8- Finalment, l’Ajuntament d’Alzira procurarà elaborar projectes que puguen ser finançats per les administracions autonómica, estatal, o fins i tot amb recursos de la Unió Europea, destinats a disminuir els nivells d’atur al nostre poble, aprofitant al màxim les subvencions que puguen arribar a través de programes com ara el Plà E, el Plà Confiança, o altres que impulsa el Parlament Europeu (amb la possibilitat que ara ens dona la posible catalogació d’infraestructura prioritària per a Europa del corredor mediterrani). Cal apostar per un nou model de desenvolupament industrial, alternatiu al que fins ara tenen els partits majoritaris, basat en el creiximent dels sectors turístic i de la construcció. Aquest model és el que ara està en crisi i és necessaria una alternativa, apostant per nous sectors industrials, per la competitivitat i la innovació. Malauradament, els partits majoritaris s’entesten en esperar que passe la tempesta, retallant drets i engrossant les butxaques dels

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

7

bancs, esperant que canvie l’aire de direcció, sense cap plà B que reoriente l’economia i es genere confiança i ocupació. En definitiva, fins que arribe a ser una realitat el Fons de la Generalitat, els fons econòmics necessaris han de vindre de programes supramunicipals i ajudes de totes les administracions i d'Europa. Des de la Coalició Compromis volem arribar a gestionar amb recursos propis sobre 600.000 € cada any (SIS-CENTS MIL EUROS). La dita quantitat ha de ser objecte de concreció en el pressupost municipal d'Alzira i des de la nostra Coaliciò proposem que es pospose els pagaments anuals a pagar a la entitat de sanejament Epsar (per un import de més de 250.000 € a l’any) per la conexiò a la depuradora del sector de Tulell donada l'absència de construcció de vivendes, així com l'ampliació elèctrica a Iberdrola feta en Tulell pel mateix motiu i import. 1.3. Alzira industrial Amb la finalització del Polígon El Pla s'obri una porta a l'activitat econòmica de la ciutat. La proximitat a la ciutat de València i la seua bona connexió a infraestructures de carreteres i ferrocarril, ha de permetre la seua plena ocupació per a empreses locals, comarcals o a nivell nacional i internacional. La competència en este sentit és molt àmplia donada la presència de diversos polígons en la comarca. La solució passa per coordinar-se i oferir de forma conjunta les possibilitats de la Comarca per a atraure inversions externes i centres públics o privats d'investigació (Parc Tecnològics).

2. URBANISME Durant la primera legislatura d’Elena Bastidas (2003-2007), s’aprovaren varies requalificacions urbanístiques a través de distintes figures: en el solar del Cine Piscina, en Cartonatges, en la Sagrada Família, en Vilella, en la Plaça Major, polígon Ràfol, la parcel·la M-10 de Tulell a més dels PAI en la finca de SOS en la Barraca y de la Garrofera. Inclús el Polígon Industrial El Pla es va tramitar en el dit període. Es tracta d'un model expansiu de l'urbanisme que el PP està reforçant amb la redacció del nou Pla General d’Ordenació Urbana. És un model obsolet, més propi de l'època del boom urbanístic, amb una expectativa de creixement de població i d'activitat econòmica totalment desfasada en l'actualitat. Per això, des de la Coalició Compromís per Alzira apostem per plantejar un nou urbanisme. COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

8

Reequilibrar o ajustar el sector de la construcció, no significa eliminar-lo, sinó més bé, si parlem d’inversió pública, reduir-lo en base a les circumstàncies actuals a la seua justa mida pressupostària i donar-li l’orientació de bé cívic o social. És a dir, les hipotètiques inversions públiques han d’anar encaminades a augmentar la competència de la ciutat respecte dels propis ciutadans i als possibles visitants de distinta índoles (turístic o d’oci, comercial, polític, industrial, etc.). Des de la Coalició Compromís per Alzira pensem que la inversió pública respecte de l’urbanisme, i quan les condicions econòmiques ho permeten, ha d’anar en la direcció d’augmentar la comunicabilitat intraurbana oferint artèries verdes que comuniquen nuclis urbans amb prioritat per a vianats i ciclistes i una massa arbòria suficientment densa perquè en estiu protegisca els seus usuaris del sól. Tota aquesta filosofia d’intervenció pública pot donar base a projectes d’inversió menys costosos per a les arques municipals i molt més adequats per a microinversions privades en l’àmbit comercial. Per exemple, Centre Comercial Obert. Es pot aprofitar un o més nuclis urbans per potenciar la idea d’activitat comercial. Exemple concret: imaginem que definim nucli urbà de tradició comercial la zona de la Plaça Major- Camí Nou; i definim un altre nucli urbà, la Plaça Pere Crespí i a més a més els unim amb una artèria verda peatonalitzada per a ús de vianants i ciclistes. D’aquesta manera, 1. Augmentem la vertebració intraurbana, 2. Augmentem l’activitat, 3. Donem majors serveis, 4. Augmentem la qualitat de vida. En definitiva, es tracta d’invertir en aquelles accions que permeten poder dir que en Alzira tenim la ciutat que volem i no la que els interessa als agents econòmics que tenen la seua legitimitat garantida, però que en matèria d’inversió pública l’interés general i l’actualització als temps que vivim són prioritaris. Aconseguir una ciutat més agradable, pràctica, confortable, etc. és l’objectiu. Aquest nou plantejament urbanístic amb la progressiva implantació de les “artèries verdes necessita fa que la mobilitat en la ciutat s’haja de replantejar. Hi ha diversos estudis actualment sobre mobilitat. La Coalició Compromís per Alzira considera prioritari dur a terme una nova ordenació del trànsit en la ciutat.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

9

S'han d'establir una classificació dels carrers i vies urbanes de la ciutat segons la densitat de trànsit que puguen suportar i la seua compatibilitat amb l'existència de carril bici i zones semipeatonals. S'ha de potenciar l'ús de la bicicleta en la ciutat a través de distintes mesures: bonificacions fiscals, subvencions directes, etc. Potenciarem la utilització dels aparcaments públics i que el Servei urbà d'autobús ha de ser àgil i millorar el seu sistema d'informació amb l'usuari. Les pròximes unitats d'autobús han de ser, per aixó, més xicotets i aptes per a circular per la ciutat.

3. POLÍTIQUES SOCIALS La Coalició Compromís per Alzira donarà prioritat a l’aplicació en la nostra ciutat de la Llei de Dependència. Invertirem per millorar els serveis socials de l'Ajuntament d'Alzira, vertader termòmetre de l’estat de benestar d’una ciutat moderna, adaptant les dependències i el personal a les noves necessitats, amb una política activa per a afavorir la igualtat de les persones i les seues condicions de vida amb una coordinació amb la resta de departaments municipals: educació, ocupació, vivenda, etc. Per a aconseguir una millor aplicació de la llei crearem una plaça d’assessor jurídic per al departament municipal de serveis socials i aconseguir un conveni amb el col·legi d’advocats d’Alzira per facilitar els contenciosos, com ja s’aplica a València o Alacant. Una altra qüestió referida a la llei de dependència són les prestacions econòmiques vinculades al servei (de residència, de centre de dia, d’ajuda domiciliària). La Generalitat opta per la privatització d’aquests serveis, com ja fa amb la sanitat pública, és a dir, els presten empreses privades amb acreditació per prestar eixe servei. Des de Compromís per Alzira considerem que allò més òptim per a donar uns bons serveis socials és optar per un servei públic de proximitat. I l’administració que pot donar millor aquest servei a la ciutadania és l’Ajuntament. Per això una de les nostres prioritats en la pròxima legislatura serà demanar a la Conselleria que es faça càrrec de les residències. Així, les residències mantindrien els seus serveis però es crearien més llocs de treball, ja que amb l’estalvi produït, l’Ajuntament podrà augmentar la dotació econòmica dels serveis socials, per a que aquests puguen millorar el servei de proximitat amb centres de dia, centres Respir i ampliar el servei d’ajuda a domicili gestionat pel departament municipal, així com l’augment del pressupost i plantilla del mateix departament, per a millorar la seua gestió. COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

10

És una aposta clara per un sector amb futur pels llocs de treball que genera i per la consolidació de l’estat de benestar. Per tant, les nostres propostes per sectors de població, són: 1 TERCERA EDAT I PERSONES DEPENDENTS: Millorar el servei de proximitat amb més centres de dia, centres Respir i ampliar el servei d’ajuda a domicili gestionat pel departament municipal. Recolçar i formar al cuidadors. Construcció de Centres de Dia i conversió total o parcial de les instal·lacions actualment existents per a jubilats i pensionistes en centres assistencials amb personal sanitari, educatiu i assistents socials, aplicant unes polítiques actives i de suport a un sector de la població cada vegada més nombrós amb nous rols que exercir en l’actual societat que vivim. Una de les necessitats més importants es assegurar l’alimentació correcta dels nostres majors que viuen sols a casa; i més que el programa de menjar a casa es una solució per alguns casos, fa falta un concert de l’ajuntament en el comerços de hostaleria d’Alzira per a oferir als nostres majors la possibilitat d’eixir de casa i de menjar en el bar o cafeteria del seu barri a preus reduïts o subvencionats segons la situació de cada ciutadà. En aquest cas, seria un benefici a dues parts, per als empresaris i per als ciutadans afectats. I una manera de ajudar a crear llocs de treball. 2 RESPOSTA INSTITUCIONAL A LA CRISI: La situació de crisi i els índexs de pobresa que estan tractant els nostres serveis socials, requerixen que les institucions donen una resposta social, digna i justa a les necessitats reals dels nostres conciutadans. L'Ajuntament no pot deixar que la major part de l'esforç continue recaient com antigament en les ONGs, Caritas i Creu Roja. Per això apostem per uns serveis socials potents que puguen donar una resposta promta i permanent, coordinant el treball de les administracions públiques, ONG i voluntaris existents en la nostra ciutat. 3 IMMIGRACIÓ: Creació i posada en marxa de la CASA DEL NOU VINGUT on ubicar i impulsar una política d’immigració d’acord amb les necessitats d’aquesta població, impulsant campanyes i activitats que afavorisquen la integració i el respecte a les distintes cultures i religions que hi conviuen. 4 VIVENDES TUTELADES: El Bloc proposa crear una xarxa de vivendes socials per a recolzar les polítiques per a aquelles persones que presenten problemes greus per qualsevol motiu. 5 CREAREM UNA AGÈNCIA MUNICIPAL DE LLOGUER que ajude a gestionar el marcat del lloguer i per a facilitar l'accés a la vivenda dels col·lectius més necessitats com són els joves, famílies monoparentals, COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

11

immigrants, jubilats...) amb serveis integrals de suport tant per als propietaris com per als inquilins. Constitució del Consell Assessor i la dotació de la partida econòmica per a la seua posada en marxa, amb la firma dels convenis necessaris de col·laboració amb el Ministeri de Vivenda, l’Agencia Valenciana d’Habitatge així com les agències immobiliàries, col·legis professionals, promotors, sindicats, ONG i la resta de col·lectius afectats. 6 Impulsarem un Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana: Aquest servei consisteix en que, mitjançant el diàleg i amb l'ajuda d'un mediador neutral, poder trobar un acord vàlid i beneficiós per a tots. Així, es poden resoldre problemes de comunitats de veïns, neteja, animals domèstics, alteració de la convivència, accés als recursos municipals, sorolls i molèsties, etc.

4. CULTURA I FESTES Un dels aspectes a millorar en la ciutat després de dos legislatures del PP és l'activitat municipal en matèria de cultura amb una programació estable, més valenciana i amb suport als grups locals i comarcals. Posarem en marxa el Consell Assessor de Cultura, amb la implicació de les persones i entitats d'Alzira. La seua opinió serà tinguda en compte en la programació i planificació de les festes i l'activitat cultural de la ciutat. No limitarem la programació a la Casa de la Cultura i el Gran Teatre sinó que l’ampliarem als diferents barris. Toca explicar ara un projecte gran però realista, de futur però d'execució immediata, adaptat a les necessitats actuals però sense tancar-nos cap porta: La Ciutat de la Música. I és que l'aposta de la Coalició Compromís per Alzira per la música va més enllà de l'Auditori. La Ciutat de la Música que proposem, lògicament, haurà de tindre les seues fases d'execució. Considerem que la prioritat en estos moments és una nova seu per a l'escola d'educands de la Societat Musical. És fonamental perquè una ciutat que presumeix de músics no pot permetre's que els seus xiquets no tinguen suficient espai físic on desenvolupar l'ensenyament musical en condicions. La cessió d'uns terrenys municipals junt amb la recerca del finançament necessari tant per l'administració pública com per la iniciativa privada són els primers passos.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

12

Com a segona fase, i sense cost per als ciutadans alzirenys, l'Ajuntament d'Alzira ha de fer les gestions necessàries davant la Conselleria d'Educació per tal que pose en marxa un Conservatori públic a la nostra ciutat. Motius hi ha de sobra. Entre la Vall d'Albaida (Ontinyent) i l'àrea metropolitana de València (Catarroja), tan sols hi ha un Conservatori públic (Cullera) per a una població d'al voltant de mig milió d'habitants. Des de la Coalició Compromís per Alzira apostem per la cessió de terrenys municipals per a la construcció del futur Conservatori públic d'Alzira. Una vegada cobertes les necessitats en matèria educativa musical de la ciutat d'Alzira, serà llavors quan l'Auditori siga realment prioritari. Un auditori que siga útil a Alzira i a la Ribera, que siga multifuncional i puga albergar altre tipus d'esdeveniments, que siga la peça central de tot un entramat musical i cultural que nosaltres anomenem Ciutat de la Música i que ha de convertir a Alzira en un referent en l'àmbit cultural valencià. En quant al seu finançament, rebutgem la idea d'endeutar més encara l'Ajuntament. Apostem per buscar la implicació i col•laboració de les administracions comarcal, provincial, autonòmica i estatal en este projecte necessari per a Alzira i la Ribera. I apostem també pel disseny d'espais comuns entre els diferents edificis per a estalviar costos de gestió, així com per dotar-los de continguts culturals de rellevància. A la Coalició Compromís per Alzira tenim ben clar que apostar per la indústria cultural és apostar per crear llocs de treball, per la formació dels xiquets i joves d'Alzira i la comarca i per un futur millor per a la nostra ciutat. Fomentar i millorar les nostres festes suposa atraure més visitants a la nostra ciutat i, per tant, que la cadena de sectors que viuen directament o indirecta de les nostres festes poguen vore incrementat el seu treball i, per tant, els seus ingressos. Per tant, cal tindre-les en compte per tal de donar-los una especial rellevància social, que repercuteix positivament a l’economia alzirenya.

5. EDUCACIÓ En línies general considerem que s'ha de potenciar el paper del Consell Escolar i les propostes del mateix, la política de beques ha de continuar i atendre les millores i propostes del personal treballador, dotacions de recursos directes als centres per a l’adquisició de llibres de text, així com l’aprovació d’un programa d’Acollida de la localitat que respecte la distribució equitativa i igualitària de l’alumnat nouvingut.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

13

Altres propostes més concretes són: 1.- Actualment, les Escoletes Infantils – Llepolia, Infants i la Muntayeta – són deficitàries en el seu funcionament pel greu retall de la subvenció de la Generalitat que en apenes dos anys ha reduït les seues ajudes en més d'un 50%, sent la quantitat actual de 230.000 € sobre un cost de més de 500.000 €. Davant l'absència per part de la Generalitat de qualsevol compromís d'assumir el cost de funcionament dels escoletes i a l'espera de la ILP Escoletes 0-3 anys gratuïta que recolza la nostra organització; l'Ajuntament ha de garantir la seua permanència ajustant els seus costos. Com que la gestió de les mateixes la du a terme una empresa privada caldrà analitzar la seua reversió a l'esfera publica directament o indirecta. És important que el departament d'educació conega l'oferta total de places de guarderies en la ciutat per a coordinar esforços i implantar programes educatius i d'alimentació comuna amb benefici per a la totalitat. 2.- Els centres educatius requerixen d'una atenció i inversions a incloure en els pròxims programes provincials. S’ha de caminar cap als centres sostenibles: rutes segures, aparcaments de bici, energies renovables, etc. En els col·legis ha de potenciar-se la interrelació entre els centres i en especial els de caràcter públic a través de competicions i experiències comunes en àmbits de l'esport, la cultura, el medi ambient, seguretat vial...etc. Per exemple, realitzar una oferta planificada d’activitats complementàries als centres educatius: celebracions dia de la Pau, Carnestoltes, Dia de l’arbre, grups de danses, correfocs, dolçaines i tabals, etc. Reforçarem i promocionarem les escoles de temps lliure de Nadal i d’estiu. Respecte als instituts, el Josep Maria Parra i l'IB Rei a Jaume requerixen d'una actuació inversora important i en especial dels salons d'actes d'ambdós centres com a espai nuclear en activitats: Teatre , Música, Sala exposicions, etc. Per potenciar la nostra llengua, apostem per la creació de circuit de cinema en valencià i de rock en valencià a les escoles i instituts de la ciutat. 3.- Demanarem una extensiu universitària pública. 4.- Per garantir l’educació no formal, cal ampliar i reforçar l’oferta de l’EPA Enric Valor.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

14

6. JOVENTUT Com que a Alzira tenim un dèficit d’instal•lacions públiques per a joves des de Compromís per Alzira ens comprometem a ubicar en el nou edifici sociocultural de Tulell un Casal Jove. Servirà per organitzar jornades, conferències, cinema a preu reduït, obres de teatre o reunions de les associacions, així com per a fer altres activitats durant les nits dels caps de setmana dirigides especialment als joves alzirenys. Respecte a l’ocupació juvenil, des de la coalició Compromís som conscients de la elevada taxa de desocupació en les franges d`edat de 16 a 30 anys, una de les generacions més preparades de la societat valenciana no pot estar desocupada i per tant proposem una serie d`actuacions coordinades junt amb l`administració autonòmica a traves del IDEA. - Formació més Ocupació: Establir programes de garantía social per a joves sense formació que inclouria formació i un contracte de pràctiques (obrers, pintors, llanterners, etc.). A més de formar-los, se´ls oferiria un contracte de pràctiques per desenvolupar la seua activitat professional i des de IDEA se´ls assesoria per tal que crearen les seues empreses o orientar-los per a que treballen com autonòms. - Ocupació de joves amb formació: La prioritat de l’ocupació sería fer programes integrals d`ocupació per a joves, garantir per tal seua inserció al mercat laboral, a través d`orientadors laborals, assesorament per a l’autocupació (autonòms) i signar convenis de col·laboració amb empreses locals amb bonificacions a la seguretat social (subvencions) en quan a cotitzacions per contractes indefinits dins dels joves integrats dins d’aquestos plans.

Per poder accedir al mercat de la vivenda, bonificarem part del lloguer, amb una renda d`emancipació. Millorarem el servei de biblioteques a través de diverses actuacions que compendrien l’ampliació de l’horari de biblioteques durant tot l’any i serveis especials a èpoques d`examens. Crearem una web de préstecs per accedir als catàlegs del dipòsit de llibres i establirem punts de recollida de llibres a les associacions veïnals tant per al préstec com per a la devolució per tal d’apropar un servei bàsic als barris. Les instal·lacions esportives tindràn horaris i preus accesibles i si cal s’ampliaràn els horaris per evitar que els joves alzirenys hagen de desplaçar-se als pobles de les rodalies per realitzar esports en unes condicions dignes. Es duran a terme campanyes de prevenció contra les drogues i l’alcohol facilitant sempre informació per a la prevenció. COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

15

7. SERVEIS PÚBLICS Davant la greu situació de crisi econòmica que travessem, des de la Coalició Compromís per Alzira apostem per mancomunar serveis amb altres poblacions del nostre entorn per a estalviar costos: arreplegada de fem domiciliat, neteja viària i d'instal·lacions municipals, jardineria, i inclús policia rural o seguretat vial han de ser prestats de forma conjuforma conjunta. Cal optimitzar al màxim els recursos, i crear un treball en xarxa entre amplis sectors de la societat que han de tindre un paper actiu en esta nova estructura, creant fòrums de participació entre sector públic i privat. Junt amb això s'ha de posar fi als contractes firmats amb les empreses privades que gestionen tals serveis a Alzira. Previ estudi i negociació amb sindicats i empreses afectades i el departament IDEA s'han de buscar noves formules de gestió que, davall la superioritat del caràcter públic del servei, permeten l'entrada del sector privat i la formació dels treballadors. Igualment és obligatori crear borses de treball en l'actual situació. La creació d'empreses públiques o mixtes a través de noves fórmules de gestió deuen implantar-se en l'administració local per donar resposta a les necessitats actuals sense gravar els pressupostos municipals amb plantilles de personal no assumibles. Les enquestes de qualitat han de ser periòdiques, així com establir clàusules flexibles amb les empreses concessionàries per canvi de les circumstàncies que existisquen en cada moment. La zona blava ha de ser més barata i afavorir el comerç de ciutat amb la bonificació de l'aparcament als consumidors del comerç local en les places d'aparcaments públics, creant una ciutat oberta al comerç, en especial, el divendres a la vesprada i durant tot el dia del dissabte. El mercat ambulant dels dimecres ha de potenciar-se amb el reconeixement i suport econòmic a llocs de venda de productes tradicionals de l'econòmica valenciana (tèxtil,calçat ,llar...etc), i la possibilitat de millorar o canviar la seua ubicació. En matèria de seguretat ciutadana des del Bloc hem proposat la construcció d’una CENTRAL DE LA POLICIA LOCAL com a edifici complet on els agents puguen disposar dels mitjans necessaris per a millorar la seua tasca, inclòs el parc d’automòbils i motos de la mateixa; la seua ubicació idònia deuria de ser la zona de l'Alquerieta - Torretxó. Les funcions administratives poden seguir en l’actual edifici ubicat al carrer sant Roc.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

16

8. MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

La Coalició Compromís per Alzira proposem que l’OFICINA DE MEDI AMBIENT aplique una política de gestió mediambiental transversal que afecte a tots els departaments i regidories. Aspectes com el canvi climàtic, l’emissió de CO2 a l’atmosfera, la protecció dels paratges naturals, la recuperació del riu i el control dels abocaments, fan necessari la creació d’una POLICIA LOCAL VERDA formada per agents i tècnics especialitzats per a garantir una política ambientalment respectuosa amb la creació i posada en marxa d’un PLA MUNICIPAL que prioritze i ordene les actuacions i mesures a aplicar durant la legislatura amb participació activa de tots els sectors afectats: veïns, empreses, propietaris, etc. És prioritari crear i posar en marxa un programa d’inspecció i control d’abocaments per a garantir un control periòdic dels mateixos tant en el nucli urbà com especialment en els distints polígons industrials. El casc urbà d’Alzira, no acaba de resoldre el problema del calor sofocant a l’estiu, la incorporació d’arbres formant bovedes d’ombra, permet que l’asfalt no acumule tanta calor. L’ús de la bicicleta, com a transport urbà, ha de ser segur i que els carrils bici faciliten la connexió del casc urbá amb l’horta, els polígons industrials i connectors interurbans, salvant amb passarel·les les carreteres amb punts de perill. Com sempre, vetlarem perquè els nostres Paratges Naturals tinguen la màxima protecció, tant mateix han de ser valors en alça. Transformar la insostenible finca de cítrics del Racó de Vinyes que, amb l’adaptació de les instal·lacions, siga un Paratge d’oci natural pseudoforestal, on menuts i grans gaudeixguen de la natura (granja escola, aula mediambiental, per exemple), i el turisme local ben entés siga reforçat (llevant pressió a La Murta). El medi ambient es un jaciment emergent en llocs de treball, programes formatius i projectes que revertixen per a la població. L’hort de Redal, és una finca gran que figura urbanísticament com a zona verda, es potencialment un gran espai per a poder executar un bosc de ribera, zones d’esplai, esportives i mirar més a prop el nostre Xuquer, de nou un motiu més de jaciment de treball. Compromís per Alzira exigirà a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que netege el llit del riu en tot el seu recorregut per la comarca i que tinga el cabdal suficient com per a què les persones que vivim al voltant del Xúquer COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

17

comptem amb garanties d’aigua de bona qualitat i duradora, per a beure i per a desenvolupar activitats productives, però també per a passejar vora riu, per a nadar, pescar o practicar esports com la piragua- que són usos comuns i ciutadans de l’aigua als que tenim dret. Alzira ha de deixar de viure d'esquena al riu Xúquer, quan tenim unes de les riberes més boniques i accessibles que hi ha en tot el curs del riu. Farem unes instal·lacions esportives amb un embarcador per a estimular l'esport de la piragua entre els nostres ciutadans, i que al mateix temps siguen un atractiu turístic afegit amb una oferta d'excursions d’aventura i oci pel riu Xúquer. Recuperació de la platja on disfrutàven els nostres avantpassats i que, després de la posada en marxa de les depuradores, pot ser una realitat exigint un cabdal adequat que permeta el bany. Açò, unit a les altres mesures previstes en este programa sobre l'hort de Redal, boscos de ribera i passeig fluvial poden convertir el riu Xúquer al seu pas per Alzira en un referent per als seus veïns i un potenciador del turisme amb creació de llocs de treball. Davant de la pujada del preu de la llum i l'alt consum que genera una ciutat com Alzira ,la Coalició Compromìs per Alzira impulsarà i durà a terme un Pla d'Estalvi Energètic; els eixos del qual han de ser apostar per l'energies alternatives com la solar, així com l'adopció de mesures d'estalvi en el consum llum en la via publica i instal·lacions municipals com, per exemple, l'apagat d'un percentatge de llum nocturna a partir d'un determinat horari entre setmana o caps de setmana. Demanarem a la Generalitat garantisga una renda minima agraria per als nostres llauradors implica que a l’agricultor se li ha d’assegurar que en el seu treball va a tindre uns ingressos mínims que van a permetre-li seguir treballant i vivint dignament. Realitzarem un Pla d’Inversions en camins rurals a 4 anys per millorar la xarxa i proposarem la signatura d’un conveni col·laboració amb la cooperativa agrícola per integrarla a l’economia local. Respecte als animals donarem recolzament a les entitats locals de voluntaris i protectores. Comptarem amb ells per regular la compatibilitat del animals amb via i parcs urbans (model pipi-can, política educativa, etc.). Impulsarem la creació d’un centre públic per als animals.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS


ELECCIONS LOCALS 22 DE MAIG 2011 PROGRAMA ELECTORAL

18

9. ESPORT 1.- Apostem per la creació de circuits de Salut per a promoció d'hàbits saludables i aprofitament del temps lliure a través de l'activitat física. Circuits saludables i de rehabilitació en tots els parcs d'Alzira (amb horari de monitors). 2.- Volem circuits de vianats accessibles i segurs que integren totes les zones verdes (parcs, malecó, marge del riu). 3.- Augmentarem l’horari d'obertura de les Instal·lacions esportives (diumenges de mati inclosos). 5.- En la ciutat esportiva Jorge Martínez “Aspar”, acabarem el Circuit de Cross i construirem un gimnàs. 6.- Recolçarem l'escoles esportives municipals i als esportistes i clubs locals. Potenciarem els esports minoritaris i en especial subvencionarem als esportistes que estan aconseguint èxits per a l’esport alzireny. 7.- Una reivindicació històrica de la nostra formació ha sigut la d'obrir les instal·lacions esportives dels centres escolars instituts als veïns/es d'Alzira fora de l'horari lectiu i inclús els caps de setmana per a poder donar una adequada oferta d'oci a la joventut i persones amb anime de practicar esport i altres activitats a l'aire lliure. Per a posar en marxa esta oferta dins del Pla d'Ocupació es crearien places de vigilants responsables de l'atenció de les instal·lacions i dels usuaris en contacte amb la policia local i altres departaments unicipals per a poder crear un espai d'oci reglat , amb una programació estable. 8.- L'activitat esportiva a Alzira està aconseguint unes metes molt important en els últims anys en esports de qualsevol tipus: futbol, hartelofilia, billar, handbol, básquet, voleibol, futbol sala, tenis de taula, etc. A pesar d'estos triomfs esportius des de la Coalició pensem que ha de ser objecte d'una millor gestió a través de la creació d'una Fundació Esportiva on els responsables dels clubs i escoles tinguen l'oportunitat de compartir experiències, mètodes de treball, material, ajudes econòmiques públiques i privades, etc. Els seus responsables treballaràn a nivell de formació i informació en escoles i centres socials de la ciutat. Cal potenciar el planter i els valors d'esforç i sacrifici que suposa la pràctica de l'esport.

COALICIÓ COMPROMÍS PER ALZIRA BLOC- LA REPÚBLICA- ESQUERRA- VERDS

Programa Electoral Compromís per Alzira  

Programa Electoral Eleccions 2011

Programa Electoral Compromís per Alzira  

Programa Electoral Eleccions 2011

Advertisement