Page 1

Ă…rs bere tning 2017


OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.


1. STYRETS BERETNING YTRE MILJØ

OKIndustri hadde ved utgangen av 2017 - 122 medlemmer. Medlemmene er delt i to ulike medlemskap. A-medlemmer med 70 % refusjon av tilskudd, og B-medlemmer med 78 % refusjon av tilskudd.

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Foreningen er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.

MEDLEM KATEGORI A:

Kvinneandelen i styret er på 43 %.

Medlemmer som ønsker en tettere oppfølging av lærlingløpet gjennom bistand til gjennomføring av lærlingsamtaler og utvidet hjelp til opplæringsplaner.

MEDLEM I KATEGORI B: Medlemmer som selv tar ansvar for lærlingsamtaler og interne opplæringsplaner. Medlemskapet kan endres etter behov.

VIRKSOMHETENS ART OKIndustri er et godkjent opplæringskontor i henhold til Opplæringsloven, og er godkjent for alle lærefag innenfor kontorets virkeområde. Foreningen hadde pr. 31.12.2017 - 113 medlemsbedrifter i Østfold og 9 medlemsbedrifter i Akershus. OKIndustri leier kontorplass i Husqvarnabygget i Sarpsborg.

LIKESTILLING. ANSATTE Kontoret har tre ansatte.

ØKONOMI/FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at forutsetningen til fortsatt drift er til stede. Dette legges til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. OKIndustri har ved årsskiftet en god egenkapital. Styret mener at resultatregnskap og balanse gir et rettvisende bilde av opplæringskontorets økonomiske situasjon ved årsskiftet. OKIndustri hadde 231 aktive lærlinger ved årets slutt, det er en nedgang på en. Vi har nå klart å stabilisere oss på ett relativt høyt nivå.

STYREMØTER OKIndustri har hatt 4 styremøter i perioden etter forrige årsmøte.

ARBEIDSMILJØ

BALANSE EGENKAPITAL:

Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.

Egenkapital pr. 31.12.2016 Udisponert resultat

632 695,-

SYKEFRAVÆR

Bundet i driftsfond

300. 000,-

Det har ikke vært sykefravær i 2017.

Samlet egenkapital pr. 31.12.2017

4 507 972,-

5 440 667,-

3


2. TILLITSVALGTE I OKINDUSTRI

4. AKTIVITETER

FASTE MØTENDE:

Aktiviteten til Opplæringskontoret har fortsatt vært preget av rekrutteringstiltak for å fremme søkningen til yrkesfag som medlemsbedriftene etterspør. Den største rekrutteringen av lærlinger (ca. 80 %) til medlemsbedriftene kommer fra programområdet Teknikk og Industriell produksjon.

Styreleder:

Cristell Solberg

Denofa AS

Nestleder i styret:

Kari Strande

Borregaard AS

Styremedlem

Wenche Revhaug

Kronos Titan AS

Styremedlem:

Øystein Austerheim

Norske Skog Saugbrugs AS

Styremedlem:

Håvard Kristoffersen

Seal Engineering AS

Styremedlem:

Stein Tore Andersen Fellesforbundet Styremedlem:

Daniel Solbrekke Lærlingrepresentant

VARAMEDLEMMER: Ingrid Navarsete Johansen Peterson AS Dag Gløer Aarum Tronrud Engineering AS Bjørn Erik Nyborg Fellesforbundet Henrik Johan Lerivik Lærlingrepresentant

Revisorgruppen Østfold DA

VALGKOMITÉ I OKINDUSTRI: Henrik Bjørneby Runar Syvertsen Skjalg Sannes

OKIndustri har brukt mye tid ute i skolene for å få lærere og elever til å se en bedre sammenheng mellom yrkesfaglig fordypning (YFF) og muligheter for læreplass. Kontoret har også vært mye ute i bedriftene for å tilrettelegge og bistå med gjennomføring av både generell kompetanseutvikling og opplæring av lærlinger. OKIndustri administrerer kursporteføljen innen fagopplæring på vegne av Norsk Industri. Dette bør medlemmene benytte seg mer av.

LÆRERSAMLINGER

REVISOR: Kristen Grivi

Opplæringskontorets prioriterte oppgave i perioden var fortsatt fokus på statlige og fylkeskommunale prosesser som påvirker grunnlaget for rekruttering til våre bedrifter, samt direkte informasjons- og rekrutteringstiltak rettet mot rådgivere og elever.

Norske Skog Saugbrugs Torp Mek. Verksted AS NTP Products AS

3. ADMINISTRASJON OKIndustri har hatt 3 årsverk i 2017.

I mai 2017 arrangerte OKIndustri en to dagers kontaktlærersamling for VG2 industriteknologi klassene. Tema på samlingen var produksjonsteknikkfaget og produksjonslinjen. Vi startet samlingen hos Nexans i Halden hvor vi fikk en fin mottagelse av både Plant Manager og HR-Manager. Vi fikk videre en innføring i hvordan bedriften jobbet med LEAN. Besøket ble avsluttet med en grundig omvisning og lunch. Resten av samlingen foregikk på Laholmen hvor vi bla. jobbet videre med LEAN og 5S, utstyrssituasjonen på TIP og produksjonslinjen.


OKIndustri har nå brukt mye ressurser på å få implementert denne undervisningsmodellen på VG2 Industriteknologi. Vi har nå overlatt all videre oppfølging av dette prosjektet til den enkelte skole.

SKOLEBESØK En rekke skoler ble besøkt og informasjon ble gitt om de muligheter industrien i Østfold har å tilby ungdommen. For søkerrundene 2017 og 2018 har rundt 16 ungdomsskoler med ca. 1 600 niende- og tiendeklassinger fått informasjon om Industrien i Østfold. OKIndustri har også deltatt på foreldremøter i ungdomskolen og i den VGS. Flere av skolene har blitt besøkt to ganger på grunn av at skoleåret ikke følger kalenderåret. Det har i etterkant av skolebesøkene vært tilbudt bedriftsbesøk for elever som har vært spesielt interessert. OKIndustri har også hatt mye aktiviteter i de videregående skolene. Det har blitt gitt separat informasjon til ulike klasser med vekt på TIP- området. Alle elevene på VG 2 Industriteknologi og VG2 kjemiprosess har hatt besøk av OKIndustri flere ganger i løpet av skoleåret.

OKIndustri hadde ikke en egen stand, men inngikk som en del av TIP-standen. En stor del av messestanden var lagt opp som små ”Work shops” hvor elever kunne få prøve seg på ulike oppgaver. Borregaard stilte med stand for å profilere blant annet kjemiprosessfaget. Nexans var med oss på yrkesmessa for første gang, de profilerte bla. produksjonsteknikkfaget. Vi trenger fyrtårnbedrifter når vi skal profilere TIP. Vi hadde i år med en sveisesimulator. Her var det mange 10. klassinger som fikk prøve seg på digital sveising. Skolene stilte med lærere og elever for å betjene den store TIP-standen. Teknisk avvikling av messen gikk meget bra.

INTERNETT okindustri.no er blitt en svært god informasjonskanal med mange tusen unike besøkende. Vi har fra tidligere år sett at det kommer mange søkere fra andre fylker via våre nettsider. Det skjedde også i 2017.

FACEBOOK YRKESMESSE 2017 Yrkesmessen ” Yrker og utdanning 2017 ” ble for 18. gang arrangert i Kongstenhallen den 31.oktober og 1. november. Messen var svært godt besøkt, i overkant av 8 000 elever var innom yrkesmessen i løpet av to dager.

OKIndustri er aktive på bedrifts «pagen» på Facebook. Flere av nyhetene eller statusrapportene lenkes opp mot nyheter på nettsiden vår. På denne måten kan vi koble sammen og forsterke vårt budskap. Det var ved utløpet av 2017 - nærmere 1 700 følgere, det er relativt mange for en slik page. Vi ser at aldersgruppen varierer fra ungdom til godt over pensjonistalder. Vi ser også en tendens til at flere kommenterer og deler saker vi legger ut.

5


Fagbrev

LAERLING

ANDERS ■

LÆRLING PÅ BRATTÅS


KINOREKLAME

MANUELL MASKINERING

Det ble kjørt en 40 sekunders kinoreklame på kinoer i Østfold gjennom Capa kinoreklame. Visningene var i forbindelse med premiereukene til noen av de store «Block Busters» høsten 2017. Det ble også laget en egen kinoreklame i forbindelse med kampanjen som ble satt opp av Norsk Industri. Den har blitt vist i januar og februar 2018.

Den 23. mars ble det igjen arrangert Østfold mesterskap i manuell maskinering. Det var kun tre deltakere. Vinneren ble Jørgen Jahren Mathisen fra Borg VGS, 2. og 3. plassen gikk til Tobias Fjeld Bergeskogen fra Halden VGS og Ludvig Leo Thielemann fra Malakoff VGS. Takk til Tools for premiering og Borg VGS for flott vertskap for begge konkurransene.

SKOLEKONKURRANSER 2017

SVEISEFAG

INDUSTRIMEKANIKERFAGET

29. mars gikk det 13. Østfoldmesterskap i sveising for elever i videregående skole av stabelen. Fem elever fra fem videregående skoler var representert. Elevene hadde kvalifisert seg gjennom lokale skolekonkurranser. Oppgavene deltakerne fikk var tilpasset det nivået som forventes av elever. Sveisefaget i seg selv er ikke noe stort fag i Østfold, men sveising inngår som en disiplin i andre fag som industrimekanikerfaget og platearbeiderfaget. Vinner av sveisekonkurransen ble Marius Nyengen Halsnes fra Mysen VGS. Nummer to ble Ole Christian Engebretsen fra Glemmen VGS og på tredjeplass kom Harald Hammerseth fra Borg VGS.

15. mars gjennomførte OKIndustri Østfoldfinalen i Industrimekanikerfaget på Borg VGS. Det var representanter fra 4 videregående skoler som konkurrerte om tittelen Østfoldmester. Oppgaven er to-delt, hvor den ene delen er å lage en brakett for montering av et lager. Denne oppgaven inneholder boring, gjenging, oppmåling og sveising, før lageret monteres på braketten. Del to er å dreie en liten aksel som skal passe inn i lageret til del en. Det er utarbeidet vurderingskriterier for oppgaven, og to dommere følger med på både praktisk bruk av verktøy, HMS, og selvfølgelig at alle toleransene er innenfor gitte mål. Vinneren 2017, ble Jens W. Evensen fra Glemmen VGS, mens Tarjei Bennit fra Borg VGS, og Kasper Moe Rønningen fra Malakoff VGS kom på henholdsvis andre og tredjeplass. Vi vil også takke og Karl Martin og Ronny fra Jøtul AS for flott dommerbidrag og TESS for permier.

Nivået på sveisingen de utførte var meget bra, bedriftene som fikk disse som lærlinger har gode potensielle fagarbeidere. Alle deltagerne fikk premier. Vinnerne fikk blant annet en avansert sveisemaske. OKIndustri takker sponsoren Industrihydraulikk og Stålbygg for flotte bidrag til premiebordet og materialer og HSP Inspection AS for godt dommerbidrag, Glemmen VGS stilte som vanlig opp og tok rollen som vertskap.

SKOLE-NM I YRKESFAG PÅ LILLEHAMMER – NORGESMESTER FRA ØSTFOLD. På Lillehammer ble det konkurrert i åtte yrkesfag: sveisefaget, manuell maskinering, industrimekanikerfaget, elektrofaget, automatiseringsfaget, tømrerfaget, helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Østfold deltok i Manuell maskinering og Industrimekanikerfaget. Fv. Jens W. Evensen, Lars Tarjei Bennitt, Kasper Moe Rønningen, og Marius Arnstad Larsen

7


høyt inntak av lærlinger. Dette har bedriftene all mulig grunn til å være stolte av. Vi kunne tatt inn flere lærlinger innen grafiske fag, industrirørlegger, logistikkoperatørfaget, produksjonsteknikk og kjemiprosess.

Vinner og Norgesmester i industrimekaniker faget ble Jens W. Evensen fra Glemmen VGS.

SØKNINGEN 2017 Ungdomskullene har gått noe ned de siste årene og vil ikke snu før i 2022. Dette får konsekvenser for alle utdanningsprogram i VGS. Søkningen til VG1 TIP har på landsbasis gått ned ca. 25% de trå siste årene. Dette få konsekvenser på VG2 nivå hvor vi også konkurrerer med VG2-kjøretøy. De aktiviteter som ble gjennomført vinteren 2016/2017 og frem mot søknadsfristen 1. mars ga oss ikke noen direkte svar på hva vi kunne forvente av elever på VG2 nivå. Søkningen til VG2 Industriteknologi gikk noe ned. Utfordringen med dette utdanningsprogrammet er at det i tillegg fører til over 20 ulike lærefag. Det er derfor langt flere bedrifter som konkurrerer om lærlinger fra de samme klassene. Nivået og innsatsen blant flere av elevene fra VG2 Industriteknologi er bekymringsfullt lav. Dette får igjen konsekvenser for formidlingen til læreplasser.

5. LÆRLINGER FORMIDLINGEN 2017 Det ble innmeldt et behov på 125 lærlinger i 2017. Resultatet ble 117 nye lærekontrakter. Totalt hadde vi 231 lærlinger ved utløpet av 2017. Til tross for at flere av medlemsbedriftene har hatt mindre å gjøre i 2017 har vi klart å opprettholde et

OKIndustri forventer at de som skal begynne i lære har bestått i alle fag. Dette er en forventning som mange har vansker med å akseptere. OKIndustri har som målsetting at alle de vi tar inn som lærlinger, skal få fagbrev innen normert tid. Dette innebærer at vi må få elever som innehar en basiskompetanse som gjør oss i stand til å utvikle lærlingene til moderne fagarbeidere. Mange får ikke læreplass, paradokset er at vi i Østfold har flere ubesatte læreplasser fordi vi mangler kvalifiserte søkere.

MEDLEMSBEDRIFTER som har arbeidsoperasjoner eller stillinger som ikke krever fagbrev kan ta inn det som kalles lærekandidater. Dette fungerer i praksis nesten som en vanlig lærekontrakt, men kandidaten oppnår det som kalles grunnkompetanse. Lærekandidatene kan senere bygge på kompetanseprøven til fullt fagbrev. FAGPRØVER Det ble oppmeldt 109 lærlinger til fagprøve i 2017. 51% fagprøver ble ”bestått meget godt”, 49% fagprøver fikk ”bestått”, to fikk ”ikke bestått. Ingen har strøket til fagprøve i 2017.

HEVING AV LÆREKONTRAKT OKIndustri har som målsetting at de vi tar inn i lære skal få fagbrev i løpet av normert tid. Dette skjedde dessverre ikke med alle våre lærlinger. I 2017 hadde vi 12 hevinger av lærekontrakt. Det tilsvarer 5.2% av totalen, noe som er lavt sammenlignet med andre bransjer. Det er mange grunner til heving av kontrakter, men vi ser at feilvalg, manglende initiativ, mindre gode holdninger til faget og fremmøte ofte er en del av hevingsgrunnlaget. Vi ser også at flere lærlinger sliter psykisk.


LAERLING Fagbrev

SARA

LÆRLING HOS NTP


LÆRLINGSAMLINGER Opplæringskontoret har møte med alle nye lærlinger når kontrakt blir signert. Det har også vært fellessamlinger hvor nye lærlinger har blitt invitert. Alle lærlingene som skulle avlegge fagprøve i 2017 ble også invitert til en samling for å forberede seg til prøveavleggelse.

OLKWEB OLKWEB er lærlingebasen hvor vi har alle lærlinger, bedrifter og kontaktpersoner samlet på ett sted. Lærlingtilskuddet blir også kontrollert og avstemt med Fylkeskommunen i OLKWEB. Flere bedrifter bruker nå OLKWEB aktivt. Kravet om gjennomgående dokumentasjon av opplæringen til lærlingene vil komme. Siste del av kurset for faglige ledere og instruktører tar for seg OLKWEB. OKIndustri sine medlemmer er nå godt forberedt når endringen kommer.

KURSVIRKSOMHET I 2017 har det vært svært stor aktivitet på kursfronten. 4 kurs for faglige ledere

80 deltagere

Januar: Mars: April: September: Oktober: November: November:

Pumper og tetninger 2 dager Tegningsforståelse 2/3 dager Hydraulikk/pneumatikk 4 dager Elektriske håndverktøy ½ dag Lager/transmisjoner 2 dager Sikkerhetskurs 1 dag Kjemikurs 50 timer

28 deltagere 18 deltagere 16 deltagere 17 deltagere 10 deltagere 40 deltagere 21 deltakere

November:

Grunnleggende LEAN 2 dager

29 deltagere

kommentarer. OKIndustri har møtt i NHOs forum for opplæringskontorene i forbindelse med prosjektet Yrkesfag 2020. Den viktigste saken i 2017 har vært å påvirke fylkeskommunens manglende vilje til å oppgradere det pedagogiske utstyret på TIP i Østfold. Dette arbeidet ende opp med at det ble fremmet en ny politisk sak for utdanningskomiteen. Sitat fra PS-45 «Fylkesrådmannen merker seg at utstyrssituasjonen på TIP i Østfold skiller seg ut i negativ retning i forhold til landsgjennomsnittet. Situasjonen rapporteres som særlig utfordrende på flere av fylkets skoler, og fylkesrådmannen ønsker derfor å ha spesielt fokus på dette området. Programområdet består av flere teknologitunge fag med stort behov for hyppig oppdatering av utstyr. I rapporten fra Østfold kommer det fram at TIP er blant programområdene som kommer dårligst ut både når det gjelder utstyrskvalitet og opplærings-kvalitet.» Et annen viktig sak vi har jobbet med er hvordan utdanningsavdelingen /skolene fordeler ressursen når det er så stor overvekt av svake lever på TIP. Kontoret har også deltatt på samlinger i regi av Norsk Industri og NHO. Daglig leder er til stede som observatør eller møter som vara for NHO på alle møter i Yrkesopplæringsnemnda. Daglig leder sitter som tillitsvalgt i industriutvalget i Fredrikstad næringsforening. OKIndustri er også medlem og deltar på møter i Sarpsborg næringsforening.

6. ANNET ÅRSMØTE 2017 OKIndustri avholdt ordinært årsmøte den 20. april på Inspiria Science Center, Sarpsborg. 24 personer - fordelt på 10 medlemsbedrifter, lærlingerepresentanter, Norsk Industri og fellesforbundet.

DELTAKELSER Opplæringskontoret har deltatt i ulike fora med innspill og

Fra kurs i førstehjelp, brann og sikkerhet på IF-Sikkerhetssenter.


REVISOR OKIndustri utbetalte et revisjonshonorar på kr. 28 900,- i 2017.

TILLITSVALGTE Det er utbetalt styrehonorar på kr. 48 750 ,- i 2017.

FREMTIDIGE UTFORDRINGER Rekruttering er og blir den største utfordringen i de neste fire årene. Ungdomskullene går fortsatt ned og kampen om søkerne tilspisser seg. OKIndustri vil arbeide aktivt for å øke statusen til yrkesfagene. Medlemsbedriftene må bidra i dette arbeidet. Det er mange elever på TIP som ligger i grenselandet særskilt elev og normal elev.

OKIndustri ser med bekymring på at Fylkeskommunen ikke allokerer nok ressurser til å ivareta denne gruppen svake elever på TIP. OKIndustri vil derfor fortsette arbeidet aktivt for at TIP området får tildelt mer ressurser. Skal OKIndustri utvide vår kursvirksomhet på områder som også kan ligge litt på utsiden av det ordinære fagopplæringsløpet, er vi avhengig av at dere som medlemmer kommer med ønsker og behov for denne tjenesten. Styret oppfordrer medlemsbedriftene til å komme med innspill og forslag til hvordan de ønsker å utnytte ressursene som ligger i Opplæringskontoret.

11


Bachelor

H GSKOLE

MARIUS ■

PROSESSEIER PÅ BORREGAARD


UTVIKLING OKINDUSTRI 2011 - 2017

125

117

110 112

112

ANTALL KONTRAKTER

109

90

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

LÆRETID START

13


RESULTATREGNSKAP FOR 2017 Resultatregnskap for 2017 OKINDUSTRI 976547985 OK Industri, 976 547 985

Driftsinntekter

Note

2017

2016

1,5

14 962 480

13 699 698

14 962 480

13 699 698

(10 786 299) (2 697 269) (894 898)

(9 759 537) (2 605 156) (826 317)

(14 378 467)

(13 191 011)

Sum driftsinntekter Tilbakebetalt lærlingtilskudd Lønnskostnad Annen driftskostnad

1, 5 2 2

Sum driftskostnader Driftsresultat

584 013

508 687

Annen renteinntekt Annen finansinntekt

49 152 0

52 603 231

Sum finansinntekter

49 152

52 834

Annen rentekostnad

(470)

(80)

Sum finanskostnader

(470)

(80)

Netto finans

48 682

52 754

Årsresultat

632 695

561 440

632 695

561 440

632 695

561 440

Overføringer Annen egenkapital Sum

4


SKOLE TIP

ISELIN

ELEV PÅ TIP GLEMMEN VGS


Balanse pr. 31. desember 2017 OK IndustriPR. 31.DESEMBER 2017 - OK INDUSTRI BALANSE Note

2017

2016

EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer

66 550 357 738

4 000 300 087

Sum fordringer

424 288

304 087

5 708 493

5 105 234

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

5 708 493

5 105 234

Sum omløpsmidler

6 132 780

5 409 321

Sum eiendeler

6 132 780

5 409 321

300 000 5 140 667

300 000 4 507 972

Sum opptjent egenkapital

5 440 667

4 807 972

Sum egenkapital 

5 440 667

4 807 972

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

35 850 295 284 360 979

83 204 219 532 298 612

Sum kortsiktig gjeld

692 113

601 348

Sum gjeld

692 113

601 348

6 132 780

5 409 321

Bankinnskudd

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fond Annen egenkapital

Sum egenkapital og gjeld Sarpsborg, 28.02.2018

3

4 4


Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Balanse pr. 31. desember 2017 Fond OK Industri Annen egenkapital

6 132 780

5 409 321

4 4

300 000 5 140 667

300 000 4 507 972

Note

5 440 667 2017 5 440 667

4 807 972 2016 4 807 972

35 850 66 550 295 284 357 738 360 979 424 288

83 204 4 000 219 532 300 087 298 612 304 087

Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital  EIENDELER Gjeld Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Fordringer Leverandørgjeld Kundefordringer Skyldige offentlige avgifter Andre fordringer Annen kortsiktig gjeld Sum fordringer

Sum kortsiktig gjeld Bankinnskudd Sum gjeld Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum egenkapital og gjeld Sum omløpsmidler

3

Sum eiendeler Sarpsborg, 28.02.2018 OK Industri EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Cristell Solberg Styreleder Fond Annen egenkapital

Kari Strande Nestleder

Sum opptjent egenkapital Øystein Austerheim Sum egenkapital  Styremedlem Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Daniel Solbrekke Skyldige offentlige avgifter Styremedlem Annen kortsiktig gjeld

4 4

692 113 5 708 493 692 113 5 708 493 6 132 780 6 132 780

601 348 5 105 234 601 348 5 105 234 5 409 321 5 409 321

6 132 780

5 409 321

Wenche Revhaug Styremedlem 300 000 5 140 667 5 440 667

Håvard Kristoffersen Styremedlem

Stein Tore Andersen 5 440 667 Styremedlem

300 000 4 507 972 4 807 972 4 807 972

35 850 295 284 360 979

83 204 219 532 298 612

Sum kortsiktig gjeld

692 113

601 348

Sum gjeld

692 113

601 348

6 132 780

5 409 321

Sum egenkapital og gjeld Sarpsborg, 28.02.2018

Terje Skarsvåg Daglig leder

17


Fagbrev

LAERLING

MARTHE ■

LÆRLING KRONOS


REVISORS BERETNING - TIL ÅRSMØTET I OKINDUSTRI

19


LAERLING Fagbrev

ANDERS

LÆRLING PÅ BRATTÅS


NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017 - OK INDUSTRI


23 11


Årsberetning OKINDUSTRI | Trøskenveien 36 | 1708 Sarpsborg | www.okindustri.no

facebook.com/okindustri

2017

OKindustri Årsberetning 2018  
OKindustri Årsberetning 2018