__MAIN_TEXT__

Page 1

Transporttjenesten

August 2016

for funksjonshemmede


TT-ordningen Transporttjenesten for funksjonshemmede er et tilbud til innbyggere som på grunn av forflytnings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. TT-ordningen er ment for fritidsreiser, og målet er å bidra til at flest mulig kan ha et sosialt liv. TT-ordningen skal derfor ikke brukes til arbeidsreiser, skoleskyss, syketransport eller lignende. Det er Østfold kollektivtrafikk som har ansvar for tildeling av støtte og oppfølging av transportørene, mens godkjenning og oppfølging av brukere skjer i den enkelte kommune.

SOSIALT


Søknad om støtte Funksjonsnedsettelsen må være varig. Søkere mellom 14 - 67 år vil prioriteres, sammen med rullestolbrukere og blinde. Mottar du støtte til egen bil, vil du ikke bli godkjent. Beboere i omsorgEV T L P og trygdebolig kan OP V DE godkjennes, men ikke ER A ER M sykehjem. Kommunen DU D kan i tillegg stille flere GLA I krav til søkere. Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning. Dersom ektepar/samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det mulig å dele støtten på to TT-kort slik at reiser kan foretas uavhengig av hverandre. Søknad skal skrives på eget skjema og sendes til den kommunen hvor du har folkeregistrert adresse. Det er ikke krav om legeattest eller annen dokumentasjon, med mindre kommunen krever dette. Godkjenning gjelder for ett år, med unntak for blinde og varige rullestol brukere som ikke trenger ny godkjenning. Kommunen kan velge å foreta ny søkerrunde hvert år.


Søknaden behandles av kommunen, som også er klageinstans. Vedtak etter klagebehandling er endelig. Hvis du oppfyller kriteriene, men ikke får støtte på grunn av manglende tildeling, kan kommunen opprette en venteliste. Brukere som inngår i ordningen i løpet av året, tildeles støtte med 1/12 for hver måned som er igjen av perioden.

Økonomisk støtte Støttens størrelse fastsettes årlig og omfatter et grunnbeløp for alle med tillegg for brukere under 67 år og rullestolbrukere. Brukere får tilsendt et TT-kort med tildelt beløp. Tildeling skjer normalt 2 ganger hvert år, og restbeløpet på TT-kortet kan tilbakeføres før ny tildeling. Ved overforbruk blir ny tildeling redusert tilsvarende.

Bruk og betaling Det er ingen begrensninger i reisetidspunkt eller lengde, men TT- kortet kan kun brukes på drosje. Transport bestilles direkte hos drosjeselskapet. Kortet kan normalt også brukes i andre fylker, men dette må avtales ved bestilling. Flere kan reise sammen, eventuelt ta med ledsager ved behov.


TT-kort som mistes, ødelegges, blir stjålet eller på annen måte ikke kan brukes, vil bli erstattet. TT-kortet benyttes ved betaling for drosjeturen. Kortet fungerer omtrent som et vanlig kredittkort, men det kan ikke tas ut kontanter. TT-kortet beholdes så lenge du er tilsluttet ordningen. Egenandel (for tiden 15,-) betales kontant til drosjesjåfør eller blir trukket av tildelt beløp når turen foretas. Det betales ikke egenandel for ledsager. Sjåføren har en plikt til å kontrollere at du har gyldig legitimasjon og kan nekte betaling med TT-kortet hvis du ikke har dette til gjengelig. Kortet kan ikke overdras til andre, og misbruk kan føre til at godkjenningen inndras.

KONSERTER


Kontaktinformasjon Helse- og sosialetaten i kommunen vil hjelpe deg med å søke og prioriterer hvem som skal få transportstøtte. Østfold kollektivtrafikk har inngått en avtale med Rogaland Taxi om administrering av TT-kortene i Østfold. For praktiske spørsmål og spørsmål om tildelt beløp og restbeløp må du ta kontakt med Rogaland Taxi på tlf 51 90 90 01. Mistet eller frastjålet kort må meldes umiddelbart og vil sperres for videre bruk. Du vil motta nytt kort i posten. Det er også mulig å sjekke saldoen ved å sende en SMS med brukernummer til 404 66 000.

FAMILIE & VENNER


KAFÉBESØK

Blide Folk ide & design studio

TRENING

SHOPPING

For andre spørsmål, ta gjerne kontakt med Østfold kollektivtrafikk Telefon: 69 12 54 70 Postboks 220 1702 Sarpsborg www.ostfold-kollektiv.no kollektivtrafikk@ostfoldfk.no Facebook.com/ostfoldkollektivtrafikk


102016 - T H E P I TC H

ET UNIKT KOLLEKTIVTILBUD! For de fleste Flexx-tilbudene kan du hentes hjemme og bli kjørt hjem igjen. Flexx er ikke som en vanlig busstur, men du betaler kun busspris. Sjekk tilbudet der du bor.

Tlf.

03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold

Profile for Blide Folk Ide & Design Studio AS

TT brosjyre. "Opplev mer av det du er glad i"  

TT brosjyre. "Opplev mer av det du er glad i"  

Profile for blidefolk