Midtpunkt 2/21

Page 1

Tema: Sirkulærøkonomi Bruk-og-kast er ut: Kjente investorer satser på gjenbruk.

Slik griper trøndersk næringsliv mulighetene i den grønne omstillingen Hvordan lykkes med bærekraft som SMB?


Returadresse: Næringsforeningen i Trondheimsregionen Postboks 778 Sentrum Returadresse: 7408 Trondheim Næringsforeningen i Trondheimsregionen Postboks 778 Sentrum 7408 Trondheim


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.