BK Miljørapport 2023

Page 1

Vi tar miljøet på alvor

4 5 6 8 11 12 15
(side 3 Adobe Stock, side 5 Unsplash Koch) /trykk: BK.no

En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.

3

BK GJENNOM TIDENE

Fra ensom trykker til millionbedrift

Ingar startet for seg selv og etablerte

Sandefjord Grafisk i 1997, solgte om dagen, trykte om natten. Han ble raskt en etterspurt trykker og lokalene ble for små. Veien gikk videre til Pindsle, i kjelleren til Møbelsnekker Trygve Lie. Der satt han alene med to lærlinger og produserte for harde livet. Da de tidligere eierne av BK skilte lag, fikk han et tilbud han ikke kunne avslå. Jansen fikk halve bedriften med 26 ansatte mot å få den på rett kjøl - økonomisk.

Dårlig helse - en vekker i riktig retning

Han fikk en vekker i 2008. Dårlig helsevalg førte til hjerteinfarkt. Man kan ikke leve på noen timer søvn og én kebab om dagen. Det var da det hele startet, med kjøp av tomt her på Fokserød, ny styreleder kom inn (som ikke engang visste at de skulle bygge) og fra da fikk bedriften mer struktur, noe Ingar skjønte den trengte. Som mentor har styreleder håndtert alle gründerens ville innfall med «kjør på» eller å trå på bremsen.

Nye bygg, oppkjøp og organisk vekst

I 2012 sto Nordre Fokserød13A klart og i 2017 var Nordre Fokserød 13B klart til innflytting - investeringer på til sammen kr 100 millioner.

Etableringen av BK Logistikk og oppkjøpene av bla Nanset Kartong, Dekorima og Trykkpartner i Trondheim i 2019 har gitt oss en betraktelig utvidet produktportefølje å tilby våre kunder, noe som er nøkkelen til suksessen i en bransje hvor økt digitalisering og en mer papirløs verden er et faktum, sier Ingar Jansen.

Miljøfokus, en nødvendighet i fremtiden

Vi har i mange år vært Svanemerket og medlem av Grønt Punkt, og da vi i 2018 ble Miljøfyrtårn ble miljøfokuset satt i system.

Sommeren 2021 tok vi steget enda lenger enn de fleste bedrifter og ble ISO 9001 og 14001 sertifisert, og våren 2022 ble vi FSC sertifisert.

Vi er nå en ledende aktør på miljø innenfor vår bransje, og en foretrukken leverandør nettopp på grunn av vår seriøse satsning.

4
Ingar Jansen foran BK sine lokaler i Sandefjord.

BÆREKRAFTIG FREMTID

Enhver bedrift med respekt for fremtidens generasjoner må ta miljøet på alvor – nå!

Hvis du ikke gjør det, blir du trolig svar skyldig når det kritiske spørsmålet fra barnebarna kommer;

- Hva gjorde du for miljøet og kloden vår?

Vi på BK har gjort noe med det, og vi kan faktisk svare på spørsmålene.

Vi tror barnebarna vil takke oss med respekt for den investeringen vi gjør i dag!

5

ISO 9001

Noen grøsser når de hører ordene ISO 9001 og Kvalitetsledelse, mens andre ser hvilken verdi dette har for en innovativ og fremoverlent bedrift. Grundige rutiner, høy kvalitet og stødig ledelse danner en grunnmur for å bygge en bedrift med solid annerkjennelse i markedet.

MIL JØ

ISO 14001

Sertifisering i denne standarden er den vi er aller mest stolt av. Nå kan vi demonstrere vårt miljøansvar og sette oss nye miljømål fordi den grønne satsingen styrker konkurransekraften og trygger arbeidsplassene våre. Det er til syvende og sist markedet, kunden og myndighetene som stiller miljøkravene, så da er det enda viktigere enn før å henge med i timen og ikke bli akterutseilt.

Å ikke satse på miljø nå, er som å satse på seilskuter da resten av verden gikk over til dampmotoren.

KVA LI TET 6
7
Vi har avtale med Norsk Industri og Fellesforbundet.

MILJØINVESTERING OG GEVINST

Høsten 2020 monterte vi 5.000 m2 solcellepanel – 1.604 stk. på takene i Sandefjord. Investeringen var på over 4 millioner kroner. På en solfylt sommerdag er maksimaleffekten 537 kwh med en beregnet årsproduksjon på 430.000 kwh. Dette har redusert strømforbruket over det tradisjonelle strømnettet med 40 %. Og om sommeren, når produksjonen er aller størst, selger vi strømmen ut via nettet til Lede.

I mars 2022 oppnådde vi vårt miljømål å ha kun fossilfrie firmabiler ved utgangen av 2022.

5 000 m2

med solcellepanel

25 eneboliger

Strømproduksjonen tilsvarer forbruket til 25 eneboliger

40%

redusert strømforbruk over det tradisjonelle strømnettet

273 tonn

40 % av årlig strømforbruk = 273 tonn CO2

Faktatall pr. 2022. 8

Forskning viser at solstrålene går igjennom vannet og har ingen betydning for innstrålingsmengden.

9
10
Ny trykketeknologi har redusert papirsvinnet med 75%.

MILJØVENNLIG MASKINPARK

Vi har i tillegg gjort store investeringer i maskinparken de senere år for å effektivisere driften og redusere energibruken, og vi var den første i Europa til å ta i bruk trykkemaskin med UV LED-teknologi som sørger for trykksaker av ypperste kvalitet, med lavere strømforbruk og mindre avfall.

Målrettede miljøtiltak på en ny og moderne maskinpark har i tillegg resultert i en reduksjon av rengjøringsmidler fra 200 liter til 20 liter pr. mnd. Videre har trykketeknologien gjort at papirsvinnet er redusert med hele 75 prosent.

90%

reduksjon av kjemikalieforbruket

75%

reduksjon av papirsvinn

75%

Faktatall pr. 2022. 11
redusert strømforbruk

MENNESKENE

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og nøkkelen til suksess. Det er deres kompetanse, lojalitet og innsatsvilje som styrker vår posisjon i markedet, og som gjør det mulig for oss å oppnå våre målsettinger. Vi investerer i våre medarbeidere med å tilrettelegge og videreutvikle deres kompetanse.

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, der unge arbeidstakere ser mot oss og vil bli en del av vårt team.

lokasjoner – Sandefjord og Trondheim

12 000m2

med kontor, lager og trykkeri

82
dyktige fagfolk
3
Faktatall pr. 2022. 12
13
14
Vi oppfordrer våre kunder til å tenke miljø på valg av papir på emballasje og trykksaker.

AVTALER OG SERTIFISERINGER

BK Grafisk AS

FSC®:

FSC® er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, tre og papir, både miljømessig og sosialt. Det etableres en sporbarhetslinje fra skog til produkt som synliggjøres med unik FSC® logo.

Miljøfyrtårn: Et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse som hjelper virksomheter til å lykkes med grønn omstilling.

ISO 9001: Ledelses- og kvalitetssystem med målrettet arbeid for bedriftens prosesser.

ISO 14001: Miljøledelse med fokus på å redusere bedriftens belastning på miljøet, men samtidig legge til rette for bærekraftig vekst og lønnsomhet.

Svanemerket:

Fokus på å redusere både trykkeriets og trykksakens samlede belastning på klima og miljø, og å fremme et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom krav til trykkematerialer, kjemikalier og energiforbruk.

Grønt Punkt: En returordning for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp som sikrer at emballasjen blir gjenvunnet.

Trykt i Norge: Et merke som viser at trykksaken er laget i Norge av et norsk trykkeri, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet. Merket symboliserer stoltheten ved å produsere og benytte norsk kvalitetstrykk.

Etisk handel:

Er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er produsert i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Norsk Industri: Er en norsk arbeidsgiverorganisasjon for industrien i Norge og største landsforening i NHO.

Fellesforbundet:

Arbeider for et bedre arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår for 160 000 medlemmer og 5000 bedrifter.

15

bk.no

Sandefjord

Nordre Fokserød 13

3241 Sandefjord, Norge

+47 33 48 59 00

kontakt@bk.no

Trondheim

Tungasletta 7

7047 Trondheim, Norge

+47 73 84 80 10

firmapost@bk.no

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.