BK LCA rapport

Page 1

Life Cycle Assessment - livsløpsanalyse

LCA (Life Cycle Assessment) eller «livsløpsvurdering» er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt/ produktsystem.

En LCA vurderer hele livsløpet, fra råvareutvinning, produksjon, transport, bruksfase til avhending eller gjenbruk. «Vugge til grav» eller helst «vugge til vugge».

TRYKKSAKER

produksjon transport transport transport transport transport transport energiforbruk avfall forbruker resirkulering råvarer papir

TRYKKSAKER OG EMBALLASJE

TRANSPORT FRA LEVERANDØRER Ca årlig ant km MÅL

Fra Papirleverandør til Produksjon 31.000 km Påvirke til kun fossilfrie kjøretøy innen 2025

Fra Produksjon til forbruker 93.000 km

Fra produksjon til avfall 6.000 km

TRANSPORT BK/SALG Årlig forbruk MÅL

OPPNÅDD

Diesel 5.200 liter

Elektrisitet 11.234 kwh

Bensin 1.547 liter Kun fossilfrie kjøretøy i løpet av 2022

Totalt ca 145.000 km

PROSENTVIS FORDELING AV CO 2-UTSLIPP 2022 2021 2020 163,03 146,48 108,15 20,01% 22,93% 22,35% 23,21% 23,06% 4,37% 56,78% 54,01% 72,92% 2022 2021 2020 Transport Avfall og ombruk Energi

Årlig papirforbruk

1.580.449 kg

solcelle
strøm-
ENERGIBRUK Kwh MÅL Elektrisitet 884.176 Kartlegge mulighet for å installere varmepumpe i løpet av 2023 Fjernvarme 151.378 Solcelle - egenprodusert elektrisitet 469.000 98,9% 98,7% 98,6% 97,9% 97,6% 97,0% 100,0% 97,8% 98,8% 96,3% 95,1% 98,6% Sortert 1,1% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 1,3% 1,4% 2,1% 2,4% 3,0% 0% 2,2% 1,2% 3,7% 4,9% 1,4% 2,0% 1,4% 98,6% 98,0% Usortert AVFALL
43% fra
57% fra
nett

BK er ett av landets største trykkerier med produksjon i Sandefjord og Trondheim. Vi har foretatt en LCA av våre produkter innenfor trykksaker og emballasje, og kan anbefale dem som trygge miljøvennlige produkter.

Råvarer

TRYKKSAKER

•Våre råvarer kommer fra FSC® (C175161) sertifisert skog hvor de ikke tar ut mer skog enn hva den kan fornye

•De ivaretar urbefolkningen og deres levevilkår

•De ivaretar arbeidsvilkår og lønnsbetingelser

TRYKKSAKER

Papirleverandør

•Vi benytter kun FSC® sertifiserte leverandører

•Vårt papirvalg er FSC Mix Credit

•Avtale med alle leverandører

Trykkeri

•Vi har en miljøvennlig maskinpark

•De eldste maskinene fases ut løpende til fordel for nye og mer miljøvennlige modeller

TRYKKSAKER

Energiforbruk 2022

•884.176 kWh via ordinært strømnett

•151.378 kWh fra Norsk Bioenergi

•469.000 kWh via solceller

TRYKKSAKER

•43 % av strømforbruket dekkes av solceller

Transport

•Fra mars 2022 har vi kun fossilfrie firmabiler med påfølgende drastisk fall i CO2 utslipp

•Vi påvirker distributører med krav om et mindre miljøfotavtrykk gjennom transportavtaler

Avfall

•Vi har årlig kontroll av kjemikalier med evaluering om mulig utskifting til andre med mindre miljøfotavtrykk

•Vi utfører kontroll av skyllevann og spillvann for å avdekke kjemikalierester

•Våre ansatte er tilknyttet bedriftshelsetjenesten, og har arbeidsavtaler med tarifflønn

•98% av vårt avfall er resirkulerbart

•Vårt mål er å redusere restavfall og spesialavfall

TRYKKSAKER

•Dette kontrolleres og følges opp gjennom kvartalsrapporter

Forbruker

•Våre produkter kan kildesorteres og resirkuleres

•Vi bevisstgjør forbrukeren deres miljøansvar ved valg av våre produkter

produksjon transport transport transport transport transport transport energiforbruk avfall forbruker resirkulering råvarer papir
produksjon transport transport transport transport energiforbruk avfall forbruker resirkulering råvarer papir
produksjon transport transport energiforbruk produksjon transport transport transport transport transport transport energiforbruk avfall forbruker resirkulering råvarer papir
produksjon transport transport transport transport transport transport energiforbruk avfall forbruker resirkulering råvarer papir
produksjon transport transport transport transport transport transport energiforbruk avfall forbruker resirkulering råvarer papir

bk.no

Sandefjord

Nordre Fokserød 13

3241 Sandefjord, Norge

+47 33 48 59 00

kontakt@bk.no

Trondheim

Tungasletta 7

7047 Trondheim, Norge

+47 73 84 80 10

firmapost@bk.no

April 2023

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.