Fob 3 2017

Page 1

#3 •2017

med Fastighet i fokus Valla Torg – ett europeiskt föredöme Smartfront – en unik lösning Väx smartare med GrowSmarter Forskare i Lund skapar bättre solceller Tredje generationens solceller på Vallastadens skola RETROvering i Långängen

Tvättstugor i fokus Jätteprojekt i Norrköping


All inclusive:

ENKELT KOMPLETT SÄKERT Monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Alltid med dörrar från Swedoor!

SÄKRA DÖRRBYTEN SOM SPARAR TID OCH PENGAR Vårt dörrbyte är ”All Inclusive”. Vi erbjuder ett speciellt montage som både minimerar störningar för de boende och onödiga extrakostnader. Med Swedoors dörrsortiment erbjuder vi också marknadens bredaste utbud som möter branschens tuffa krav på skydd mot inbrott, ljud, brand och rök. Kort sagt dörrbyten som sparar tid och pengar. Läs mer på next-door.se

NEXT-DOOR ingår i den världsledande dörrkoncernen JELD-WEN. Ett företag med mer än 20 000 anställda i ett 20-tal länder.

www.next-door.se


#3 •2017

med Fastig

het i foku

s

Valla Tor g – ett eu ropeiskt Smartfro föredöm nt – en un e ik lösnin Väx smart g are med GrowSma Forskare rter i bättre sol Lund skapar celler Tredje ge neration ens solceller på Vallastad ens skola RETROveri ng i Långä ngen

INNEHÅLL #3 2017

Tvättstugo

r i fokus Jätteproj ekt i Norrk öping

Nyheter 4...........Nyheter 8...........Produktnyheter 10.........Nya på jobbet

Tema

30

TVÄTTSTUGOR I FOKUS Jätteprojekt i Norrköping.

16.........Väx smartare med GrowSmarter 22.........Integrerade solceller skapar möjligheter 26......... Installation av solceller lönsamt för företag

Projekt 28.........Tredje generationens solceller i Vallastaden 32.........Hyresbostäder storrenoverar tvättstugor 42.........Länge leve Vallastaden

Fastighet i Fokus 24.........Ratta rätt och lägg energi på effekten 35.........Österbottniska innovativa rörkanaler 40.........Nyckelfria lösningar från RCO Security

18 VALLA TORG Ett europeiskt föredöme.

27 FRAMTIDENS ENERGI Forskare i Lund skapar bättre solceller.

SMARTFRONT Hyllades som Årets Innovatör i Eskilstuna, 2016.

14

RETROvering Återskapar de estetiska uttrycken i husen och boendemiljön från byggnadsåren

36

FASTIGHET & BOSTADSRÄTT UTGIVARE: Nya Rekord - Media och Produktion AB, Box 22249,104 22 Stockholm, Telefon: 08-21 26 00 | ANSVARIG UTGIVARE: Therése Söderström, therese@rekordmedia.se | REDAKTÖR: Björn Asplind, asplind@quicknet.se | SKRIBENT: Björn Asplind | MARKNAD: Nya Rekord - Media & Produktion AB GRAFISK FORM, PRODUKTION & PROJEKTLEDNING: Lazze Öst, JINAB.se | DISTRIBUTION: Posten, Bring Citymail | OMSLAGSBILD: Miele www.fastighetochbostadsratt.com Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa. 3


KALENDER OKTOBER–DECEMBER

7–8 november, Svenska Mässan Nordic Architecture Fair

7–8 november, Svenska Mässan Logistik & Transport 2017

Under två händelserika dagar sammanstrålar arkitekter, stadsplanerare, miljöstrateger, politiker, byggherrar och leverantörer för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera?

Logistik & Transport arrangeras varje år i Göteborg och är Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportbranschen.

NYHETER Av: Björn Asplind

Passivhuscentrum läggs ned Bostadsminister Peter Erikssons (MP) satsning i budgeten på ett nationellt centrum för sundare hus, blev dödsstöten för Passivhuscentrum som nu avvecklas. Det här skriver VVS-Forum. Efter tio års arbete för ett hållbart och energieffektivt byggande i Sverige, läggs Passivhuscentrum Västra Götaland ner. Men grundaren Hans Eek menar att Passivhuscentrum kommer att fortleva. – Självklart kommer passivhuscentrum fortsätta och kompetensen finnas kvar, men kanske i en annan form. Det Nationella Informationscentrum som Byggtjänst fick uppdraget för innehåller inte den utbildningsfunktion, som Passivhuscentrum har och vi har fortfarande en del utbildningsuppdrag, skriver Hans Eek i ett mail till VVS-Forum. Det är huvudägaren Alingsås kommun, som tillsammans

med Västra Götalandsregionen, fattat beslutet om nedläggning ”då regeringens anslag för att främja ett nationellt center för hållbar byggnation går till en annan aktör”. Daniel Filipsson (M), styrelseordförande i AB Alingsås Rådhus. Daniel Filipsson (M), styrelseordförande i AB Alingsås Rådhus – Vi har fått vara med och påverka hela landets byggande, och det kan vi vara stolta över, säger Daniel Filipsson (M), styrelseordförande i AB Alingsås Rådhus, i ett pressmeddelande. Passivhuscentrum i Västra Götaland har varit en av landets ledande verksamheter för att främja ett hållbart och energieffektivt byggande. Det nya informationscentret hamnar nu hos Svensk Byggtjänst. (Källa: VVS-Forum)

Vi gör om, vi gör rätt! I tidningen FUKTSÄKERT 2017 har vi med en intervju med Peter Bratt, skadeexpert hos Länsförsäkringar. Artikeln handlar om bland annat tätskikt och godkännanden. Bilden på sidan 18 i tidningen visar Kiiltos tätskiktssystem KeraSafe. Under bilden har det hamnat en bildtext som kan missuppfattas vilket är beklagligt.

Fuktsäkert 2017 Säker Vatte har given n roll SABO: Dialog är nyc keln GVK säkers kvaliteten täller Bo kvar i Kn ivsta Bättre fuk ger plus tsäkerhet Hållbarhet viktigt för BKR

Det är vi so originm är alet!

Minskade kostnad kador me d bättre er för tätskikt

vattens

ge ade av läcka Skador orsak bostäder i våra av vatten mot 10 kosta uppe beräknas samhället kronor för ar har miljarder försäkring ikt årligen. Läns tätsk för r t teste 2016 genomför 2014 och sucunder såväl förbättras och resultatenom mer än 50 cessivt – även mest använda de procent av fortfai badrum tätskikten håller tätt. rande inte

BASSÄNG

entreprenöre r och underl everantörer. För tre år sedan, 2014, ringar med lät Länsfö hjälp av SP rsäkSveriges Teknis Forskningsins titut genom ka de tätskik föra ett prov t som för badrum. Resulta används mest i tet var nedslåe svenska av 20 tätskik nde – 17 t genomfördes läckte. Under våren 2016 en andra resultatet testom gång. Och är att klarade testen ytterligare fem tätskik t nu bättring! Men – en relativt dramat isk fördet vill säga fortfarande läcker 12 av 20, drygt – Vi ser en 50 procent. klar förbätt vill gärna ring, men understryka jag att resulta är långt ifrån tet ändå bra, konsta terar Peter De testade Bratt. mest använd tätskiktsystemen är de som s tidshus när i våra villor, radhus och frivi bygger eller badrum. bygger om De är alla branschgodkä våra CE-märkta och de vanliga nda, Sverige. ste tätskik ten i – Problemet är att få vattenläcka i badrummet, vill uppleva en intill omöjlig men t för en privatp det är näst egen hand erson att utröna vilket på bra eller inte, tätskikt som eller hur länge är hålla, forsätte r Peter Bratt. det förväntas

NINGAR

STARKA LÖS

kringar

et fuktsäkerh in Allt bättre i samhällsekonom kan ge plus

Foto: Länsförsä

FUKTSÄKERT

FUKTSÄKERT

1

GAR

ÄGGNIN

TILL BADANL

16

4

Byggkerami kråde

t avgör Annars förhåll som använd er det sig så att de tätskik s olika institut i Sverige vanligen testas t Kiilto S SVENSSON är en av två ute AV NICLA leverantörer Byggkeramikr i Europa. Det är därefteav som klarat ådet (BKR) r Länsförsäkringar europeiska uppåt s tester två proverna som som utifrån de Vi et är på väg år i rad utan rekommendera tem som ska avgör ostadsbyggand för närvarande anmärkning. bli branschgodkä vilka sys- klarat r förstås de tätskikt som – Normal våra test. och når nivåer den volym som nda. livslängd för sig kvalitet och 25-30 år, och visade ett som närmar minimering alet så länge tycker badrum är Indus 1980-t stås viktiga av tätskiktet triella byggm slutåren på marknadsarg byggfel är förvi också att ska hålla, det kan betyda etoder kvalitet är ument i dag. Det industi säger Peter våra tester t är högt och givetvis a ella bostad underentrekter Bratt. läckte och upp. Tempo och o – oavsett Hög I produ 12 ett hus eller sbygga av systemen, våningshus levererat läckagen upptäc ndet för flertreprenörer ar” för att en växer sig allt om och 8 år ng att byggen än 40 tillverkas industr byggnad platsbyssä starkar i e i Sverige etet tar ”genväg tur kan ten hade tagits ktes först efter att har iavmerModul byggandet nger Ba ggs eller tätskikiellt. bassä . Alfix prenörer omedv kort. Vilket i sin – bort till eller från namn med ett annat endast utsidan provlåd en till exvolymelement . a lösningar Hade hålla byggtid som senare leder stark av provlåd ochan. Starkare boend Norge– görs på fabrike så hade de unikt och an inspekterats blandge annat Smålan ekrav positi läckagen sannol ri betyda byggfel kador. Det som är poDen livaktig ark, Sveri land och Norrbo d, Västerbotten, nat konsta vt Danm det ikt a diskuss inte Värmteras, säger empelvis vattensandra hälft, är att ionen Bratt Peter Bratt. kun- storstadsområ tten. Dessa leverer traditionella alets uvat både as till kravenavslutas med ett resone med Peter dena och monter Vid de europeiska bostäder. för 2010-t delen av tiden orna i våra är högt uppskr av äldre mang om mycket sällan instituten definitivt att friläggs minska fuktskad ökar också jämfört med as på bråklitiska trycket tätskiktet renovering ende. platsbyggen. hårt för att och från de bofrån provlåd uktion och Även badrum traditionella 1960-t Det är en generationsfr äkringar jobbar från bilin- då missas självkla på nyprod an, ligt pert Länsförs rt de små en liknelse som inte syns d. den samma åga alet tillverk i ta och skadeex och var att gott sbestån as industr nu många för på g läckage enpå utsidan bostad iella princip Peter Bratt, familjer och satsnin ”nöjda” med Quattro, r sig kort och ssektorn mindre än . er, och med forthushåll görs inte en eko-Ett ytterligare att millimetern Sverige befinne 1965-74 är på bostad gång till moder få indraget vatten dustrin. Men åren, riskerar vi stora Länsfö positiv som precisionen. 4. va press mets epok tta. och tillnde na Här använd måttstock för de let. Ökat rsäkringars tester, t resultat från mest intensi rogrammets dagar 1965-7 t och stamby miljonprogram de komma tomatiserade boende högst badrum, medan idag s inte sällan är att fler der för samhäl lig kare renoverade oerhör del iförbättrat och as ungeär system för medvetna ausedan miljonp är det emellertid farande inte blematik nomiska kostna är icke obetyd ringsan utvecklat sina tillver- sättning. exempelvis om mögelp bestånd beräkn tid utan och arbeten kador Och visningar. plattmonteI en sådan på utförda Enbart i SABOs bostäder ännu stå fuktproblem är ytterligt observanta roantal vattens serietillverkni löpande bandet gäller givet– Vi har en kvaliteten miljon och på ng. För för viktigt att mycket bra nisering. skäl är det som fär en halv problemet. badrum tryckprovning – Utan tvekanvattenskador. verkarna, Av detta r för moder gamvilket är viktigt dialog med tillingsbolag redan i fabriks men görs är allt skarpa hålls uppe. större åtgärde är självfallet bättre än från boende minimera sägerför satt unders miljön för digt att försäkr att genomföra tätskikt re krav Peter Bratt. vattenskadorn en ling tryka, att – Nya hus vis nödvän för äldre bostad sutvecktester De som inte Förbättrade veckling. Kortsik”motor” i all kvalite a. – Vi ser förstås gar genom gandet och proces är förstås klarar våra r måste göras t på ett omfatbyggtsuttigt kan det Länsförsäkrin aktivt deltar i framta produktväldigt positiv besvikna, la. Insatse och en till En industr tveklös t fler då förstås försäkr skador men de jobbar stenhå tätskik iella utveck Bratt, skjuter av leda ingsärenden t – både för rt för att göra tester därmed er och material för lingen även t på den tera, men säger Peter hus och vi minimering stadshus och för oss att det nästa gnadsberg, för flerbo”tryggh . Och allt med hög kvaltite –förstås hangar. De här är målet gång – av säkra metod i våra bostader. tande ombyg fler klarar nerhet i förhåll etsnarkomanin” produktion gnad test. Industriella våtrum säger Peter Länsförsäkrin ombyg hos vårt Och . mmen i mangnär de och synBratt. byggmetoder och SPs ande till barn, engage i våtutry skadeexpert når nu 50-årsstrecket hamna en positiv nybyggnad och gott att betyder ju listan” blir också kraft på ett ingsbolagens blir det naturli r på ”godkändaparter; det ska vara kort måste ske bostadshusen färre byggfel i ett långsiktigt arbete för försäkr ningen gynnar alla fel. Upprep omöjligt att gtvis ett uppsvi on till Audi äldre förrenovering byggningens stora och för göra den, Från Amaz förstås också i våra – Och en ng. såväl byggnaders vilket i förläng boende, men också avslutar Peter färre försäkringsäre fördel är ju att person/se kador det utifrån dessa och al som metod nalfix.com att Bratt. som vattens alldeles lätt Annars är korrekt sätt 18 förvaltare er trimma 1950-1980 ligger Det är inte s och n till en Audi bestånd från tekniska livslängden utsättningar. i Volvo Amazo installationer inträffar. Den göra om en trecket för d från kring 30-årss stora bostadsbestån våtrum, och

B

Kiilto är en av två leverantörer som klarat Länsförsäkringars tester två år i rad utan anmärkning.

med

Alfix

ingar

läggn

och

badan

pooler gi

ättnin

Platts

SE

yr Hämta brosch

Det var så det skulle ha skrivits i bildtexten. Vi gjorde ett sent bildbyte i artikeln och måste helt enkelt ha missat att samtidigt korrigera texten under bilden. Kiilto klarade Länsförsäkringars bägge tester utan anmäkrning och ingenting annat.


17–18 november, Kistamässan BostadsrättsMässan

22–23 november, Kistamässan Smarta Städer med Ekobygg

5 december, Bonnier Conference Center Bostadsutvecklingsdagen 2017

På Bostadsrättsmässan hittar du leverantörer, experter, seminarier, inspiration och trender inom inredning under ett och samma tak. Under två dagar samlas styrelsemedlemmar, förvaltare, bostadsrättsägare, medlemmar i samfälligheter och leverantörer för att bli inspirerade, träffa experter och få goda råd inför kommande ombyggnations-, underhålls- eller renoveringsprojekt.

Sveriges nya konferens och mässa för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande. För första gången arrangeras en gemensam mötesplats för både offentlig sektor och näringsliv där syftet är utbyta kunskap, idéer och tjänster över olika branscher. Utställningen Ekobygg på Smarta städer är en branschöverskridande, aktiv och vibrerande mötesplats.

Konferensen genomförs den 5 december i Stockholm. Med en gedigen församling talare bland eliten i Bostadssverige kommer Du att få ta del av goda exempel och samtala med de aktörer som kan visa på nya vägar inom byggande och boende. Medverkar gör bl.a. Stefan Attefall, Peter Wågström, Catharina Elmsäter-Svärd, Jonas Nygren

Nytt uppdrag för Länsförsäkringar - Bromma Boardwalk Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fortsätter satsningen på förmedling av nyproducerade bostäder. När bostadsutvecklaren SSM inleder planering och uppförande av 272 nybyggda lägenheter i projektet Bromma Boardwalk får företaget i uppdrag

att fungera som länk mellan SSM och bostadsköparna. Lägenheterna kommer att byggas 40 meter över marken ovanpå ett tidigare kontorshus längs Bällstaån intill Sundbybergs centrum. Med stora terrasser, milsvid

utsikt och närhet till såväl strandpromenad och kommunikationer är målsättningen att projektet ska bli ett multiurbant boende för moderna bostadsköpare. Under oktober inleds Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings uppdrag att förmedla lägenheter i storleken 1-5 rum och kök. – Att både Bromma och Sundbyberg är populära platser att bo på märks tydligt. Redan nu har över 2000 personer anmält intresse för att bo i Bromma Boardwalk. På Länsförsäkringar Fastighetsförmedling satsar vi stort på nyproduktionsområdet. När vi nu fått förtroendet att förmedla detta prestigeprojekt är det ett kvitto på att arbetet fortsätter ge resultat. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med SSM och att få inleda processen med att möta kunderna, säger Tobias Sandseth, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Bromma. – Efter tidigare lyckade samarbeten så var Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Bromma ett givet val för Bromma Boardwalk. De har en kombination av professionellt bemötande, god lokalkännedom och hög servicenivå genom hela processen. Precis så vill vi uppfattas i kontakten med våra kunder, säger Rikard Kvist, projektledare Marknad och Försäljning på SSM .

Nya kvarter ger kommuninvånarna i Upplands-Bro bättre tillgång till Mälaren Riksbyggens utvecklade planförslag för Svartviks strand, Upplands Bro, kommer att skapa stations- och vattennära bostäder och samtidigt ge kommuninvånarna en bättre tillgång till Mälaren. Sammanlagt planerar Riksbyggen och den lokala fastighetsaktören Inmec för cirka 190 bostäder vid Svartviks strand. De nya bostäderna vid Svartviks strand kommer att ligga med närhet till pendeltågsstationen i Kungsängen, ett perfekt pendlarläge. Upplands-Bro kommun har en tydlig målsättning att skapa förutsättningar för bostäder med varierade upplåtelseformer och med närhet till service och kollektivtrafik. – Byggandet av bostäder vid Svartviks strand kommer att ge oss kommuninvånare bättre tillgång till Mälaren genom det allmänna torg, parken och strandpromenaden som planförslaget innehåller. Ett bra exempel på hur mål i översiktsplaner och våra riktlinjer för bostadsförsörjning blir till verklighet, säger Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Upplands-Bro. Riksbyggen, Inmec och kommunen har i möjligaste mån utrett och arbetat in de frågor som lyfts i yttranden från kommuninvånare och myndigheter i samband med samrådet. – Riksbyggens utvecklade planförslag har anpassats än mer till omgivande bebyggelse och vårt team har fått arbeta igenom gestaltningsfrågorna ordentligt. Jag känner att förslaget vi nu presenterar för granskning kommer skapa riktigt bra förutsättningar för en framtida stations- och vattennära livsmiljö för både våra kommande kunder och för kommuninvånarna, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

5


Nu startar omvandlingen av före detta Eurostop Arlanda till en modern internationell mötes- och mässanläggning. Den nya mässan Scandinavian Expo öppnar årsskiftet 2019/2020 och kommer bestå av nya mässhallar, konferenslokaler och hotell. Detta är en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området kring Arlanda och den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm. Sveriges största flygplats får en internationell mässa. Mässan går än så länge under benämningen Scandinavian Expo och kommer att ligga i Arlandastad. Det är f.d. Eurostop Arlanda som byggs om till en modern internationella mötesplats med mässhallar, konferensutrymmen och hotell. Den nya fastighetsägaren Arlandastad Holding AB, som förvärvade Eurostop Arlanda tidigare i år, äger sedan tidigare stora markområden mellan flygplatsen och Arlandastad. Bolaget har fokus på att utveckla utbildnings- och möteskoncept för olika branscher, och satsningen på en stor och modern mässanläggning är en viktig pusselbit för att utveckla en attraktiv internationell mötesplats i området. Ombyggnationen av den 100000 kvm stora fastigheten har påbörjats. Scandinavian Expo blir en modern mötesplats med flera stora mässhallar, en omfattande konferensavdelning, restaurangverksamhet tillsammans med annan kringservice att erbjudas. Hotellkapaciteten kommer att dubbleras till 900 hotellrum genom tillbyggnad av ytterligare ett hotelltorn i f.d. Eurostop samt utbyggnad av ett befintligt hotell i området. Just nu pågår upphandling av framtida mässoperatör som beräknas vara klar vid årsskiftet. – Det är egentligen konstigt att Arlanda inte redan har en internationell mässa, med tanke på det utmärkta läget vid landets största flygplats, säger Dieter Sand, vd Arlandastad Holding. De kommande åren investerar Arlandastad Holding miljardbelopp i flygplatsområdet mellan Stockholm och Uppsala. Dels 6

i utvecklingen av Scandinavian Expo, men även i transportinfrastrukturen i området för att förbereda Arlandastad på ökande strömmar av besökare, transporter och fler nya verksamheter. Arlandastad Holding har sedan tidigare en mötesplattform för fordonsindustrin, DRIVELAB, som består av utbildnings- och eventlokaler, hotell samt två testanläggningar i området kring Arlandastad. Hit kommer personbilsföretagens medarbetare för att utbildas på nya bilmodeller och drygt 100 000 utbildningsdagar hålls här årligen. DRIVELAB kompletteras med ytterligare en utbildnings- och utställningsdel för stora fordon, DRIVELAB BIG som öppnar i oktober. Utöver dessa planerar Arlandastad Holding för utveckling av fler nya mötes- och utbildningskoncept. Ett utbildningskoncept inom boende- och byggbranschen ska knytas ihop med den befintliga bostadsutställningen Nybygget. Och ett utbildnings- och forskningskoncept inom hälsa och idrott har påbörjats, där Svenska Fotbollsförbundet och Arlandastad Holding har inlett en förstudie för att undersöka möjligheterna för en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning vid Arlandastad. – Vi vill erbjuda människor funktionella och skräddarsydda mötesplatser som alla enkelt kan ta sig till, oavsett var i världen man befinner sig, säger Dieter Sand, vd Arlandastad Holding. Arlandastad Holding har även ett viktigt samarbete med Sigtuna kommun och Swedavia AB genom det samägda bolaget Airport City Stockholm AB. Visionen är att tillsammans utveckla Sveriges första flygplatsstad och dubblera antalet arbetstillfällen till 50 000 år 2030.

Foto Björn Asplind

Nytt internationellt mässcenter öppnar vid Arlanda

Äldreboende i Gävle vinner pris för sin innovativa belysning Humanas äldreboende i Gävle vinner årets upplaga av det prestigefyllda Svenska Ljuspriset. Projektet prisas för den innovativa belysningslösningen som tar hänsyn till de olika behov som uppstår vid åldrandet. Priset delades ut under festliga former på Ljusdagen på Berns Salonger i Stockholm den 5 september. Vinnarna i Gävle har satt brukarnas behov i första rum och använt ny ljusteknik som ett sinnesstimulerande verktyg där belysningen underlättar de boendes dygnsrytmsuppfattning och möjlighet att orientera sig. Beställaren har vågat satsa stort och ligga i framkant när det gäller teknik för att komma fram till ett nytänkande inom framtidens vård- och omsorgsboenden. – Satsningen på ljus gynnar både boende och personal. Genom en väl planerad och genomtänkt belysning, rätt färgsättning och inredning har vi skapat en mycket bättre miljö för alla, säger Kristoffer Andersson, fastighetschef hos Humana. Lägenheten är både en bostad och en arbetsplats, vilket ställer krav på trivsel och hemkänsla såväl som funktion. Det har varit utgångspunkten för den flexibla och dynamiska ljuslösningen. Resultatet i Gävle är så lyckat att belysningskonceptet nu utvecklas och kommer att användas på fler framtida äldreboenden inom Humana, bl.a. i Växjö och Åkersberga. Fakta om projektet: Beställare: Humana Omsorg AB: Kristoffer Andersson Fastighetsägare: Hemfosa Belysningsplanerare: Ljusrum: Jonas Lindahl, Anton Martiin, Eva Bratell, Carolin Fischer och Hanne Secher Ljusdesign / specialritade armaturer: Ljusrum: Jonas Lindahl, Lotta Löfgren och Eva Bratell Arkitekt: White Arkitekter: Mats Johansson och Lotta Lindh Inredningsarkitekt: Ljusrum: Eva Bratell och Emma Kruuse Elkonsult: Midroc : Lars Reuterhäll Elentreprenör: Midroc: Patric Pierrou Programmering: Wennerström Ljuskontroll: Henrik Sewring Svenska Ljuspriset-juryn delade även ut två hedersomnämnanden som gick till BSK Arkitekter i Stockholm och Koppartälten i Hagaparken, Solna. Fler nyheter på sid 34


DRÖMMER DU OM EN NY HISS?

TÄVLA OCH VINN!

Bli hjälte i ditt trapphus! Vinn en ny modern hiss till din bostadsrättsförening. Tävla på HISSDROMMAR.KONE.SE


PRODUKTNYHETER Av: Björn Asplind

Proffsinredda personbilar för servicejobb

Inredning i Renault Megane

Inredning i Renault Megane, baklucka

Servicebilar är oftast specialinredda skåbilar, men hissföretaget Kone använder även vanliga personbilar med proffsinredning från Sortimo för jobb där man inte behöver ha med sig så mycket verktyg och reservdelar, som t.ex. vid nyinstallation av hissar. Det är Renault Megane som valts till små servicebilar, och just nu är man igång på Sortimo med att inreda en serie sådana bilar på uppdrag av Kone. - När vi fäster vår inredning i bilarna borrar vi inte några nya hål i bilen. Fler hål ökar rostrisken och sänker andrahandsvärdet när inredningen skall monteras bort och bilen säljas. Det gäller både personbilar och skåpbilar, förklarar Johan Ernst som är försäljningschef på Sortimo i Mölndal. Huvudprincipen är att man monterar ett extra golv i bilens befintliga fästpunkter med hjälp av vinkeljärn. Sedan surras stativ och annan inredning fast i extragolvet utan att det blir någon åverkan på själva bilen. Renault Megane är en relativt rymlig pesonbil, men givetvis mycket mindre än en skåpbil. Klarar man sina serviceuppdrag med en personbil är fördelarna dels ekonomiska, dels miljömässiga och inte minst ger den en högre komfort för föraren. - Det är emellertid lite trixigare att inreda en personbil eftersom de befintliga fästpunkterna dels är färre och dels mer

svåråtkomliga, men vi har stor vana vid proffsinredning av personbilar så det är inga problem egentligen, säger Johan Ernst.

8

Två lösningar Antingen låter man baksätet vara intakt och inreder bagageutrymmet med hurtsar som man kommer åt från bakluckan. Det andra alternativet är att man först fäller upp baksätet och får på så sätt plats för ytterligare två hurtsar som blir åtkomliga från bakdörrarna. I det alternativet monterar man ett bagagenät i golv och tak direkt bakom framstolarna. ”Det sistnämnda är den vanligaste lösningen,” förklarar Johan Ernst. Andelen servicebilar hos Kone som är personbilar utgör ungefär 15% av deras totala vagnpark. Man är långt ifrån enda företag som använder personbilar som servicebilar. ComHem är ett annat företag som också gör det, men de använder istället VW Passat som också är en personbil som lämpar sig bra för proffsinredning. - Våra inredningssystem är mycket flexibla och finns i storlekar med små intervaller. Det gör att de kan passas in i nästan alla fordonsmodeller, något vi har stor nytta av när vi exempelvis ska inreda personbilar, avslutar Johan Ernst.

Ny motorsåg från Husqvarna

Husqvarnas nästa generation proffsmotorsågar är smidiga och konstruerade för snabb avverkning och kapning oavsett klimat.

Nu presenterar Husqvarna den nya 572XP®, den första sågen i nästa generations proffsmotorsågar. Det är sex nyckelfaktorer som gör den till ett smidigt kraftpaket, konstruerad för snabb avverkning och kapning oavsett klimat. Syftet med den nya generationen motorsågar, med 572XP®-modellen i täten, är att kunna leverera motorsågar med utomordentligt hög produktivitet, hållbarhet och tillförlitlighet. Det gedigna Husqvarnaarvet borgar dessutom för hög användarvänlighet och säkerhet. Nästa generation motorsåg är byggd från grunden på en ny plattform som kommer vara den nya stommen för professionella motorsågar i framtiden. Utvecklingen av den nya plattformen har dragit nytta av digitaliseringen, då Husqvarna har använt nya tekniska lösningar som till exempel sensor-baserad datainsamling och digitala prototyper. Det innebär att man har kunnat göra stresstester för att optimera motorsågens utformning och sensorer har placerats på motorsågen för insamling av data i samband med fälttester.


Världens första uppkopplade vinkelslip från Bosch för professionella Bosch lanserar världens första trådlösa vinkelslip för professionella hantverkare som är utrustad med en Connectivity-funktion, vilket betyder att verktyget är uppkopplingsbart. Via Bluetooth kopplas vinkelslipen upp till användarens Smartphone och syns i Bosch-appen Toolbox. Vinkelslipen finns i modellerna GWS 18V-115 och -125 C Professional samt GWS 18V-115, -125 och -150 SC Professional.

• Uppkopplingsbar till Smartphone • Säker och effektiv kapning och slipning • 35 procent mer effekt än tidigare 18 volts-modeller

Connectivity När vinkelslipen kopplas upp till mobilen visas information i Toolbox-appen om verktygsstatus, batteriets laddningsstatus samt information om eventuell överhettning och liknande problem. Toolbox-appen hjälper användaren att hålla koll på verktygets status och gör att verktyget kan anpassas efter individuella behov. Exempelvis kan varvtalet, bara med en knapptryckning i mobilen, enkelt justeras vid arbete med olika typer av material.

Ännu bättre ergonomi och användarsäkerhet

Vinkelslipen ligger bekvämt i handen med en handtagsomkrets på endast 156 mm och en vikt på 2,8 kg inklusive 6,3 Ahbatteri vilket bidrar till mindre uttröttande arbete. Därutöver ligger ett stort fokus på förbättrad användarsäkerhet. Vinkelslipen är först ut med att vara utrustad med funktionen ”Drop Control”. Funktionen stänger av apparaten omedelbart så snart den träffar marken vid fall, för att undvika skador. Funktionen ”Intelligent Brake System” ser till att vinkel-slipens skiva står helt still inom 2 sekunder efter att verktyget stängts av. Även funktionen ”KickBack Control” ingår; om verktyget oförutsett skulle rotera runt borraxeln på grund av att borren fastnar, stänger den integrerade sensorn av motorn på en bråkdels sekund för att förebygga ett plötsligt bakslag som kan skada användaren. Vinkelslipen är därutöver utrustad med mjukstart, återstartsskydd och ett extra handtag med vibrationsdämpning. GWS 18V-115 och -125 C Professional samt GWS 18V-115, -125 och -150 SC Professional finns att köpa i fackhandeln.

Tekniska data

GWS 18V-115 och -125 C Professional

GWS 18V-115 och -125 SC Professional

Batterispänning/-kapacitet

18 V/5,0 Ah

18 V/6,3 Ah

Connectivity-funktioner

Ja

Ja

HMI-display

Nej

Ja

Skivdiameter

115/125 mm

115/125 mm

Tomgångsvarvtal

9.000 varvmin

4.500 − 9.000 varvmin

SkärdjupSkivor 115/125

28/34 mm

28/34 mm

Spindel

M14

M14

Mått (längd x höjd)

368 x 260 mm

368 x 260 mm

Vikt

2,6 kg inkl. batteri

2,8 kg inkl. batteri

Leveransomfattning/ej bindande prisrekommendation exklusive moms

i L-BOXX med 5,0 Ah-batteri och snabbladdare GAL 1880 CV Professional: 5 195 SEK

i L-BOXX med högpresterande batteri GBA 18V 6,3 Ah EneRacer Professional och snabbladdare GAL 1880 CV Professional: 5 895 SEK Soloapparat ”Clic & Go”: 2 645 SEK

fastighetochbostadsratt.se 9


NYA PÅ JOBBET Alexandra Hagen blir ny vd för White arkitekter

Johan Ström ny chef för tjänsteutveckling

I januari 2018 tar Alexandra Hagen över stafettpinnen som ny vd för White efter Monica von Schmalensee. Monica kommer i fortsättningen att ha en rådgivande roll hos White och egna externa uppdrag, bland annat för Londons borgmästare inom stadsutvecklingsfrågor.

HSB Stockholm förstärker nu organisationen genom att rekrytera Johan Ström. Med fokus på digitalisering ska han leda den nya enheten Strategisk tjänsteutveckling.

– Det är ett stort förtroende och väldigt roligt att få samarbeta med mina kunniga kollegor i en ny roll. Jag ser framemot att driva företagets utveckling vidare inom internationalisering och digitalisering. Alltid med arkitekturen och den hållbara samhällsutvecklingen som självklara ledstjärnor, säger Alexandra. Alexandra Hagen är arkitekt med lång erfarenhet inom företaget och är sedan sju år

tillbaka chef för Whites kontor i Malmö. Hon har dessförinnan arbetat med utvecklingsfrågor inom företaget, bland annat som utlandschef för koncernen och med bolagets forskningsoch kunskapsnätverk. – Det är betryggande att kunna lämna över stafettpinnen efter en resa där vi har lyckats lyfta arkitektens roll i den hållbara omställningen. Efter sju år som vd vill jag återgå till det operativa arbetet med att skapa arkitektur som

sätter människan i centrum, säger Monica von Schmalensee. Styrelseordförande Liselotte Hjorth har ansvarat för rekryteringsprocessen. – Monica har som vd lett bolaget till att bli en erkänd arkitektfirma internationellt. Nu går vi in i en ny fas med Alexandra som är en god ledare med gedigen erfarenhet och ett stort intresse för framtidsfrågor. Inom White finns stor och bred kompetens och vi är glada är över att kunna rekrytera internt till vd-rollen säger Liselotte. Ny chef för Whites kontor i Malmö, med 85 medarbetare, blir Martin Sundberg. Martin är arkitekt och har arbetat hos White i 10 år, senast i rollen som ställföreträdande kontorschef. Han tillträder sin nya roll den 1 september.

– Målet är att bygga en organisation där vi med större kontroll och högre tempo fokuserar på vårt erbjudande till medlemmar och kunder, säger Anders Svensson, vd på HSB Stockholm. Johan Ström ska leda det nya teamet, som ansvarar för att kvalitetssäkra och effektivisera såväl interna arbetsprocesser som externa tjänsteerbjudanden. – Jag och hela organisationen har en spännande utmaning framför oss. Mitt uppdrag är att skapa nya

förutsättningar för digital utveckling och effektivisering inom organisationen, och inte minst att utveckla nya affärsmöjligheter, säger Johan Ström. Johan Ström tillträdde den nya tjänsten i början av augusti, och blir en del av ledningsgruppen. Han har mångårig erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, och kommer närmast från HSB Riksförbund.

Peter Hansson Ardbo ny regionchef för Assemblin El Region Stockholm Peter Hansson Ardbo, 52, tillträdde den 14 augusti som regionchef för Assemblin El Region Stockholm. Peter kommer närmast från Elrik AB & Inez Johanssons Elektriska AB där han varit delägare. I sin roll som regionchef kommer Peter Hansson Ardbo primärt att driva en fortsatt utveckling av Assemblin Els marknadserbjudande. Målet är att säkra framtida affärer och långsiktig lönsamhet. – Assemblin är ett intressant företag i en framtidsbransch. Företagets tydliga ambition att bli ledande 10

inom den nordiska installationsbranschen är inspirerande och jag ser fram emot att få vara

med på den resan, säger Peter Hansson Ardbo. – Med Peter får vi nu en tydlig förstärkning av Assemblin Els Stockholmsverksamhet, säger Fredrik Allthin, VD för Assemblin El. Peter har en gedigen bakgrund och erfarenhet som kommer att vara värdefull i Region Stockholms utvecklingsarbete. Peter Hansson Ardbo har tidigare haft flera ledande positioner. Bland dem exportchef inom ABB, försäljning- och marknadschef hos Intertek Semko AB och General Manager för Nemko Sweden AB. Peter har även internationell erfarenhet.


Vi är specialister på fönster & dörrprodukter för bostadsrätter och flerfamiljshus. Fönsterbyte med helhetslösning som ger er trygghet!

Välkommen med din förfrågan.

020-10 40 20 info@fonsterhusetab.se www.fonsterhusetab.se


Ebab stärker sitt erbjudande och rekryterar affärsutvecklare Ebab har lång erfarenhet av att erbjuda sina kunder strategiskrådgivning inom projektoch fastighetsutveckling. Nu stärker de sitt erbjudande genom att anställa Pontus Rode – Med den kompetens Pontus tillför bolaget kan vi erbjuda fler tjänster. Han har bred kompetens inom strategisk rådgivning och affärsupplägg kring förvärv och omstrukturering av enskilda fastigheter eller hela portföljer. Vi ser detta som ett starkt komplement till vår kompetens inom hållbar stads- och fastighetsutveckling, säger Lennart Berg, vd Ebab Fastighetsutveckling. För Ebabs kunder innefattar affärsutveckling nästan alltid någon form av projekt. Antingen kan projekten bestå av en utveckling av befintlig portfölj eller så utgör projekten, eller projektidéerna, ett värde i en transaktion. Omfattande projekt kräver ofta en transaktion för att ge maximal

Pontus Rode tar plats som affärsutvecklare på Ebab

värdetillväxt och med Pontus Rodes kompetens kommer Ebab att kunna erbjuda kunder och partners helheten. – Jag kommer bland annat att arbeta tillsammans med fastighetsägare och banker för att få ihop helheten i våra kunders affärer och projekt. Närmast kommer jag från Heimstaden där jag under tio år arbetat bland annat som transaktionsansvarig. Det ska bli väldigt roligt att få dra igång, säger Pontus Rode. Pontus började sin anställning i mitten av september. Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar

fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till en bättre verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljöoch energilösningar får kunderna största affärsnytta. Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer. Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.

Pär Lindström blir kontorschef för BSK Arkitekter i Malmö

BSK Arkitekter växer i Skåne och rekryterar arkitekten Pär Lindström till den nya tjänsten som kontorschef i Malmö. Pär kommer närmast från Sydark Konstruera där han har arbetat som ansvarig arkitekt. Pär Lindström ska leda kontorets fortsatta etablering i sydvästra Sverige, en satsning som innebär att BSK Arkitekter nu flyttar med åtta medarbetare till eget kontor vid Media Evolution City i Malmö. Pär kommer att ingå i företagets ledningsgrupp med ansvar för att identifiera nya kunder och utveckla erbjudandet i Skåne. - Jag har drivit eget och arbetat som kontorschef tidigare, och ser fram emot att bidra med min erfarenhet av att utveckla verksamheter. Här på BSK finns en arkitektonisk hållning där den kvalitativa arkitekturen är i fokus samtidigt som det finns en stark organisation bakom, säger Pär Lindström, tillträdande kontorschef för BSK Arkitekter i Malmö. BSK Arkitekter startade sin etablering i Malmö 2015 för att tillsammans med FOJAB Arkitekter ansvara för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasarett. Företaget har de senaste åren satsat framgångsrikt på vårdbyggnad i Skåneregionen, med projekt som det flerfaldigt prisbelönta Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

www.fastighetochbostadsratt.com Ny planchef i Sveriges snabbast växande stad John Reinbrand är ny planchef i Sundbybergs stad som över tid är Sveriges klart snabbast växande stad. Han har tidigare bland annat varit planchef i Knivsta. John Reinbrand är ny planchef i Sundbybergs stad, där han tills nu varit biträdande planchef i samband med att dåvarande planchef Eva Kåverud gått i pension. John har tidigare varit planchef i snabbväxande Knivsta kommun och har dessförinnan arbetat på stadsbyggnadskontoret i Eskilstuna stad. – Rollen som planchef är nyckelroll i Sundbyberg för att vi ska kunna fortsätta att utveckla stadsbyggandet med fokus på kvalitet och hållbarhet. Med sin erfa1212

blir John Reinbrand en stor tillgång för oss, säger Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef. John tillträder tjänsten den 1 september. – Jag ser verkligen fram emot det här, och i och med att jag haft rollen som biträdande planchef tidigare så jag känner jag ju redan alla medarbetare. De förutsättningar som vi har inom stadsbyggnad kan nog ingen kommun matcha, säger John Reinbrand. Sundbyberg hade 2008 en befolkning på 36 000 invånare. I dag är antalet 48 000 och år 2030 förväntas befolkningen överstiga 80 000. Sundbybergs stad har utsetts till Årets Superkommun 2015 och 2017 av tidningen Dagens Samhälle.


Bostadsutvecklingsdagen Välkommen till en spännande konferens - med fokus på framtidsspaning för bättre bostadsutveckling och lyckade bostadsprojekt!

5 dec

UR PROGRAMMET Behovet av nytänkande och innovationer i bostadssektorn

Så formar hållbarhetsfrågan framtidens byggande och boende

Bonnier Conferen ce Center, Stockholm

Några av talarna

Debatt:

Så bygger vi bostäder om tio år

Vart är bostadssektorn på väg?

Vallastadsmodellen

Peter Wågström Koncernchef NCC

– en föregångare inom bostadsbyggandet Digitalisering, utvecklingslinjer och visioner

Nya

Åsa Kallstenius, Chefsarkitekt Kod Arkitekter

Så kan nya våningsplan skapa fler bostäder på befintliga byggnader

upphandlingsmodeller för fler bostäder

Stefan Attefall FD Bostadsminister

Smarta bostäder och ny teknik

Strategisk val för förtätning och att låta staden växa uppåt

Analys av upplåtelseformer - Ägarlägenheter vs Bostadsrätter

BOKA NU! www.seminardesign.se

Catharina Elmsäter-Svärd vd Sveriges Byggindustrier


Smartfront – en unik lösning Smartfront är en unik lösning där man arbetar med klimatskalet och ventilationen i fastigheter som har ett renoveringsbehov.

BILD!!

AV BJÖRN ASPLIND I podcasten FASTIGHET I FOKUS, som handlar om Smartfront, möts Stefan Forsberg, Projektledare, Smartfront AB, Christian Thunberg, Ansvarig föreskrivande led, PAROC AB, Daniel Viksell, FläktWoods AB, Akut Fönsterhuset, Britta Permats, VD, Svensk Ventilation och Roland Jonsson, Energikonsult, WSP, för att dryfta frågor om klimatskal och ventilation i fastigheter med renoveringsbehov.

Negativa utsläpp Systemet räddar miljonprogrammen, förbättrar boendemiljön och miljön genom att reducera negativa miljöutsläpp. Man uppgraderar ventilationen, tilläggsisolerar och byter fönster utan att ”störa” de boende. Systemet har funnits i åtta år, men som färdig produkt de senaste två. Hela tiden sker förbättringar genom nya tekniker och innovativa lösningar. Smartfront hyllades som Årets Innovatör i Eskilstuna, 2016. Smartfront är en, relativt ny, unik fasadlösning som integrerar ventilationen i fasaden vid renovering av hus. Företaget finns i Eskilstuna med filial i Stockholm och är systerföretag till Front RK AB och Rapid Hyrställningar AB. Koncernen omsätter cirka 265 miljoner och har 115 anställda. Det är en anrik koncern som verkat i Mälardalen sedan 1963 och har en bred och återkommande kundkrets. – Vår strategi är att vara en framåtskridande och innovativ kvalitetsleverantör till bostadsrätter, kommersiella och kommunala fastighetsbolag i Sverige. Vi växer 14

På Lohegatan i Eskilstuna har fasaden renoverats. Man har tagit bort den gamla, fula och farliga eternit samt bytt ut de äldre, dragiga fönstren. Huset fick en gyllengul fasad med vita fält samt röda, klassiska fönster. Aktiva val från föreningen resulterade i en helt ny stadsbild i stadsdelen.

kraftigt i och med det uppdämda renoveringsbehov som finns ibland annat i miljonprogrammet och har stort behov av kompetenta medarbetare berättar Stefan Forsberg, VD på Smartfront. Podcast om Smartfront Kontaktuppgifter Stefan Forsberg Projektledare SmartFront AB Tel 070-241 70 15 stefan@smartfront.se Christian Thunberg Ansvarig föreskrivande led PAROC AB Tel 070-320 27 32 christian.thunberg@paroc.com Daniel Viksell FläktWoods AB Tel 070-563 49 68 daniel.viksell@flaktgroup.com

Här lyssnar du på podcasten •• www.fastighetochbostadsratt.com/ 58746-Fastighet-i-Fokus •• www.munckpodcast.se/fif/avsnitt21. mp3

Frank Andersson Akut Fönsterhuset Tel 070-554 46 97 frank@fonsterhusetab.se Britta Permats VD Svensk Ventilation Tel 08-762 75 53, 0708-34 39 89 britta.permats@svenskventilation.se Roland Jonsson Energikonsult WSP Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34 roland.j.jonsson@wspgroup.se


PAROC® + SMARTFRONT

Innovativ och effektiv

PRISBELÖNT SYSTEM FÖR SMART ENERGIRENOVERING För att kunna möta Boverkets skärpta krav på energianvändning krävs smarta och innovativa lösningar. Ett exempel är den unika fasadlösning som företaget Smartfront tagit fram tillsammans med Paroc, där ventilationen integreras i fasaden. Systemet har flera vinster; minskade uppvärmningskostnader, ett bättre inomhusklimat och sänkt energianvändning. Dessutom kan en renovering genomföras med betydligt mindre störningar för de boende. Win-win för alla parter!

PAROC Stenull framställs av sten och kan därför användas som värmeisolering i krävande miljöer. I konstruktioner som isolerats med stenull bromsas eller förhindras spridning av brand effektivt. För mer information besök PAROC.SE


Stockholms stad leder EU-projektet GrowSmarter. Med smarta miljötekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna. AV BJÖRN ASPLIND

Väx smartare med GrowSmarter I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med de innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet. Med i projektet är också städerna Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava, som följer och tar del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

1500 nya jobb Målet med projektet är att minska energianvändning och utsläpp från transporter med 60 % i de utvalda områdena. Målet är också att projektet ska resultera i 1500 nya jobb i samarbete med miljöteknikföretagen. I Stockholm implementeras smarta lösningar i tre områden: Valla Torg/Årsta, Västberga och Slakthusområdet. Stadsdelarna är två områden i förvandling i Stockholm och representativa för många europeiska städer. Utöver detta arbetar vi med enstaka åtgärder i Bromma (Ulvsundavägen) och Farsta. I Valla Torg/Årsta arbetar Stockholms-

16

hem och BRF Årstakrönet och trafikkontoret och i Slakthusområdet arbetar fastighetskontoret med implementering av smarta lösningar, tillsammans med miljöförvaltningen som leder arbetet.

Fokus Tre fokusområden finns: lågenergidistrikt, integrerad infrastruktur och hållbar mobilitet. Det var ett krav från EU att det inte räcker med att bara energieffektivisera byggnaderna, utan man ska också samtidigt kunna visa upp smarta integrerade infrastrukturlösningar och hållbara mobilitetslösningar. Därför visar man upp lösningar från alla dessa fokusområden. När Slakthusområdet byggdes för drygt 100 år sedan var det ett industriområde i utkanten av staden. I dag, när Stockholm har vuxit, har området blivit en del av innerstaden och ska därför utvecklas till en förtätad stadsdel. I utvecklingen av området, som ännu är i ett tidigt skede, har hållbarhetsfrågorna stort fokus.

Kulturhistoria Inom ramen för GrowSmarter deltar fastighetskontoret med hus 7 och 8 i Slakt-

husområdet. Två idag tomma byggnader som ursprungligen innehöll verksamheterna Hudbod och Tarmrenseri. Byggnaderna har högt kulturhistoriskt värde och ska omvandlas för kommersiell verksamhet, med exempelvis restaurang, café och småskalig livsmedelsproduktion. Lösningarna som prövas inom ramen för GrowSmarter kan inspirera lokalt, till lösningar i utvecklingen av resten av Slakthusområdet, nationellt och internationellt.

Fakta GrowSmarter pågår i fem år och finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Det är en satsning för att möta utmaningen ”Säker, ren och effektiv energi”, en del av ramprogrammets prioriterade område ”Samhälleliga utmaningar”.


Hälsosamt inomhusklimat, energieffektivitet och nöjdare hyresgäster...

...som fastighetsägare har du mycket att vinna på att se över ventilationssystemet! Fläkt Woods är specialister på att leverera kompletta ventilationssystem för bostäder, vi kallar det: HomeEDITION. Det innebär att vi tillhandahåller system som ger exakt önskad funktion och prestanda med maximerad energieffektivitet. Fråga alltid Fläkt Woods – i vårt sortiment finns det alltid en lösning som passar ditt projekt, dessutom med bästa tänkbara service av erfarna ventilationsexperter.

» Läs mer på flaktwoods.se


Valla Torg – ett europeiskt föredöme Fastighet i fokus avsnitt om Valla Torg i Årsta, ingår i EU-projektet GrowSmarter. Stockholms stad leder det europeiska prestigeprojektet tillsammans med Barcelona och Köln som så kallade lighthousestäder. Det innebär att visningsområden kommer att finnas i dessa städer då de anses representativa för övriga Europa. Projektet omfattar totalt åtta städer. av Björn Asplind Projektet utgår ifrån frågan; Hur får man städer att med hjälp av smarta miljötekniklösningar skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna? Just nu pågår en stor renovering av Stockholmshems hus vid Valla Torg. Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med bland annat sex hus med totalt 302 lägenheter vid Valla Torg. Husen är från 1961 och var i stort sett i ursprungligt skick och i ett stort behov av renovering. Under de senaste åren hade antalet akuta åtgärder ökat på grund av bland annat vattenskador.

Åtgärder På listan över saker som behövde åtgärdas fanns - Bättre isolering och nya fönster - Nya yttertak, fasader och balkonger Nya system för värme, ventilation, el och sophantering - Nya stammar för vatten och avlopp - Nya/renoverade kök - Renoverade badrum - Nya ytskikt – väggar och golv – Säkerhetsdörrar - Nya hissar, tvättstugor, förråd och cykelrum - Bättre utemiljö och nya lekplatser. – Grunden är ju att när vi renoverar traditionellt så gör vi inte så mycket åt energibesparingar, så vi började titta på energiförluster, var finns energiförlusterna? undrar Harry Matero, installationsledare 18

inom VVS och energi AB vid Stockholmshem. Sverige är ledande i projektet tillsammans med Barcelona och Köln och fungerar som demonstrationsstäder och utöver dessa tre finns fem följarstäder som kommer att granska resultaten för att dra lärdomar. I podcasten berättas om hur Skanska vann upphandlingen och även om de renoverat en hel del av miljonprogrammet så är det här projektet en utmaning. – Om man nu ska tala om en vanlig renovering så blir det här lite top notch, vi gör lite bättre grejor på allting, men med beprövade metoder. Jag har aldrig tidigare hållit på med solceller, så det blir lite nya metodval och försöka använda det som finns, säger Lasse Stark, produktionschef på Skanska.

Resurseffektivitet När man gör de här stora renoveringarna så får man rätt mycket massor som ska hanteras, desto mer man river ut desto mer sopor och då är det en balansgång, vad är nödvändigt och kan man minimera det här på något sätt. Om man renoverar de gamla fönstren så får man mycket mindre spill men då är det ju lite mer pyssel, kanske tidsmässigt mer och då är det enklare att byta. – Det är väldigt mycket fokus nu på att vi ska minska energianvändningen men ur fastighetsägarens synvinkel är det väldigt viktigt att kilowattimmarna man spar verkligen sänker kostnaderna, säger Roland Jonsson, energikonsult på WSP. Vidare i avsnittet diskuteras värmeväxlare, spillvattenpumpar, frånluftspumpar och olika materiallösningar allt för att


Viega Smartloop Inliner

Energibesparande varmvattencirkulation.

viega.se

Læs mere og se animationen på viega.dk Smartloop Inliner minskar värmeförlusterna markant Värmeförluster från cirkulationsledningar utgör i de flesta varmvatteninstallationerna den största andelen av de totala värmeförlusterna. I Smartloop Inliner systemet ligger cirkulationsledningen invändigt i stigarledningen – därför utnyttjas det redan uppvärmda vattnet och värmeförlusterna minskar väsentligt. Systemet minskar också installationskostnaderna, är platsbesparande och ger en stabil temperatur i hela stigarledningen. Smartloop Inliner är perfekt för flerfamiljshus, sjukhus, hotell och kontorsbyggnader. Viega. Connected in quality.


Podcast om Valla Torg Medverkande: Harry Matero, Installationsledare inom VVS och energi Stockholmshem Tel: 08-508 397 56 harry.matero@stockholmshem.se Lasse Stark, Produktionschef SKANSKA Tel: 010-448 06 79 lars.stark@skanska.se Per-Oscar Hedman, Presschef Fortum Tel: 070-214 75 45 per-oscar.hedman@fortum.se Roland Jonsson, Energikonsult WSP Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34 roland.j.jonsson@wspgroup.se

spara energi och placering av solceller på taken. Rent ombyggnadsmässigt flyttar man upp tvättstugorna till markplan av trivsel- och säkerhetsskäl. Vindsutrymmena som idag inrymmer förråd byggs om till studentlägenheter och nuvarande tvättstugor i källaren byggs om till förråd. Alla sex husen som idag är centralt anslutna till fjärrvärme via den ombyggda panncentralen, får nu individuell värmeförsörjning, så att varje hus övervakas och styrs separat Med hjälp av olika smarta lösningar så ordnas ett bekvämare inomhusklimat samtidigt som man sparar 60 procent av uppvärmningskostnaderna. I podcasten lyfts även ett antal teknis-

ka problem då man inte kunnat använda tilläggsisolering som vanligt då husen är klassade och hur man hittat nya lösningar.

Det aktiva huset Boende i området får även testa olika lösningar som bidrar till en hållbar livsstil. Fortum jobbar med fjärrvärmesidan – att ta vara på restvärme, laddinfrastruktur för hållbar mobilitet och projektet det aktiva huset, ett av de sex husen utrustas med visualisering av förbrukning av el, värme och varmvatten. – Den viktigaste delen där kommer att vara en display på väggen där du i realtid kan titta på din användning av el, vatten och värme. Erfarenheten visar att blir du medvetandegjord om din användning så

ger det effekt ner till minus 20 procent av användningen säger, Per Oscar Hedman presschef på Fortum. Veolia kommer att sköta övervakning och styrning av temperaturen i husen och vara med i uppföljningen av projektet och säkerställa energiprestandan. Carrytransport ska stå för varuleveranser till husen via cykelbud. Stockholmshem planerar bilpool av elbilar och elcykel-pool. Envac anlitas för leverans av stationär sopsug och optisk sopsortering. Hyresgästerna förses med färgkodade avfallspåsar och alla sopor läggs i ett och sopnedkast på gården. Soporna sorteras antingen på uppsamlingsplatsen i utkanten av området eller vid sopstationen.

Fönsterleverantör till kv Valla Torg, GrowSmarter Entreprenör Skanska AB

20


Vi tackar AB Stockholmshem för förtroendet vid energirenoveringen av Valla Torg i Årsta, Stockholm! Vi arbetar med projektering, besiktningar, kontroll, utredningar och funktionskontroller med över 40 års erfarenhet!

Magnus Ladulåsgatan 14 118 66 STOCKHOLM Tel 08-442 48 50

www.levin-vvs.se Varför anlita oss? p Vi åtar oss alla typer av fasader p Över 20 års erfarenhet p Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar p Vi är BFK9-certifierade – en trygghet för våra beställare

Megasuccé för varvtalsstyrd fastighetsvärmepump Thermia Mega är den bästa fastighetsvärmepump vi någonsin tillverkat. Utformad och anpassad för att ge perfekt funktion i alla typer av fastighetslösningar, med hög prestanda och flexibilitet. Den varvtalsstyrda kompressorn kan leverera 100 procents energitäckning, vilket eliminerar behovet av dyr tillsatsvärme. I kombination med kraftfull styrning via nyutvecklad färgpekskärm, webbgränssnitt, mobil eller ett överordnat styrsystem gör detta Mega till ett starkt kort i alla typer av fastighetssystem. Thermia Mega har varit en succé: stort intresse, bra försäljning och många nöjda kunder. Vill du veta mer? Kontakta vår fastighetsavdelning: thermia.se/fastighet


Integrerade solceller skapar möjligheter

– Integrerade solceller är inget annat än vanliga solceller men de är integrerade i någon byggnadsdel i stället för vara en lös enhet som placeras ovanpå eller framför något, säger Roland Jonsson, Energikonsult WSP.

Vad är skillnaden mot icke integrerade solceller? Vilka världar öppnas? – Skillnaden är inte så stor mellan de olika alternativen. De integrerade kan användas som solavskärmning och kan också vara genomskinliga. Så det finns alla möjligheter att skaffa solceller som syns eller inte syns. Vad har du för erfarenhet i ditt yrkesliv från integrerade solceller och hur jobbar ni på WSP med detta? – Vi tittar på flera byggnader där integrering är aktuellt. På WSP har vi Charlotta Winkler som är vår solcellsexpert. Om du tittar tillbaka på din HSB-tid vad har man där gjort och finns det några bra exempel? – Flera regionföreningar i HSB satsar stort på solceller bland annat HSB Södermanland, avslutar Roland Jonsson, energikonsult WSP.

gisystem i byggnadernas skal ökar. Förutom möjligheten att producera el till huset är det främst av estetiska skäl som man vill satsa på integrerade lösningar. Ett vanligt tillämpningsområde, främst i offentliga byggnader, är att kombinera solceller med solavskärmning. Solceller går ofta bra att integrera med byggmaterial som glas och plåt.

Ökat intresse

Solfångare från svenska solenergiföretaget Absolicon är bäst i världen. Preliminära resultat från schweiziska institutet SPF visar på rekordhög prestanda. Ännu ett tecken på att solenergitekniken utvecklas

Prisfallet på solceller, i kombination med det statliga investeringsstödet, har lett till ett kraftigt ökat intresse för att installera solcellsanläggningar. Att bygga in solener22

Foto: Kalle Nordlund

AV BJÖRN ASPLIND

Driftskostnad Integrerade solenergisystem behöver inte nödvändigtvis innebära stora merkostnader om andra material kan ersättas. Man får också tänka på att byggnaden långsiktigt kan få en lägre driftskostnad, tack vare energiproduktionen. Slutsatsen är allt talar för den ändliga resurs som solenergin utgör. Det gäller bara att våga se på möjligheterna!

Svensk solfångare bäst

”Det finns alla möjligheter att skaffa solceller som syns eller inte syns” Roland Jonsson, Energikonsult WSP.


Solkyla Den optiska verkningsgraden beräknad på aperturyta är den högsta som någonsin uppmäts på SPF för en parabolisk solfångare. Testerna har skett på temperaturer upp till 160°C som väl överensstämmer med produktens användningsområden i industrier och för solkyla. – Vår solfångare är utvecklad för att vara billig att massproducera, med lång livslängd och självrengörande glas. Att den nu även har den högsta optiska verkningsgraden var inte planerat från början,

Foto: Kristofer Lönnå

snabbt, inte minst här i Sverige. Användningsområdena utvecklas och även solkylan har blivit en nicsh. – Vi har just fått data som visar att Absolicon T160 har den högsta optiska verkningsgrad som någonsin uppmäts för ett litet paraboliskt tråg. Det är ett fantastiskt resultat, säger Absolicons vd Joakim Byström. De rekordhöga mätresultaten är en stor seger för solfångarkonceptet som utvecklats i Härnösand. Absolicons T160 har under sommaren genomgått provning på det schweiziska institutet.

De rekordhöga mätresultaten är en stor seger för solfångarkonceptet som utvecklats i Härnösand.

men vi såg potentialen i våra beräkningar. Det ledde oss in på ett oväntat spår som nu ger detta ett fantastiskt resultat, säger Joakim Byström, vd på Absolicon. Solfångarföretaget säljer inte bara solfångare till stora fält utan även kompletta solfångarfabriker. En första fabrik har sålts till Kina och skall installeras under första kvartalet 2018. En andra fabrik kommer att uppföras i Sverige under första halvåret 2018. Varje fabrik är utrustad med två sexaxliga robotar och har kapacitet att tillverka en solfångare var sjätte minut.

”Det här är ett fantastiskt resultat” Joakim Byström, Absolicons vd

Nätavgifterna skenar! EnergyHub ger dig kontrollen. Nätavgifterna är den fasta kostnaden på din elräkning och bestäms av din huvudsäkring eller hur mycket energi du använder under den värsta timmen under månaden.

EnergyHub är en svenskutvecklad produkt som låter er återta kontrollen över de skenande nätavgifterna. EnergyHub innehåller en unik funktion som reducerar strömobalanser orsakade av till exempel elbilsladdare. Laddeffekten fördelas automatiskt ut på alla tre fasledarna, skyddar huvudsäkringen och tillåter en effektiv och problemfri laddning. EnergyHub kan kompletteras med solceller så att ni kan producera egen el och smarta batterier för effektiv energianvändning.

För mer information kontakta: Ferroamp Elektronik AB Domnarvsgatan 16 163 53 Spånga

www.ferroamp.se info@ferroamp.se 08 684 333 90 23


Ratta rätt och lägg energi på effekten Foto: Johan Fredriksson/Wikipedia

Hade det inte varit för drömmarna om OS i Stockholm sommaren 2004 hade kanske inte Hammarby sjöstad blivit av. I podcasten FASTIGHET I FOKUS om energirenovering i Hammarby sjöstad ges svar på en mängd frågor som rör just Hammarby sjöstad. AV BJÖRN ASPLIND Programledaren Therése Söderström, Fastighet & Bostadsrätt / Fastighet i fokus möter här Mia Simm, Projektledare, Stockholmsregionens Energikontor / KSL, Roland Jonsson, Energikonsult, WSP, Willy Osciansson, WCTAB och Jörgen Lööf, Atmosfär/ElectriCITY. Hammarby sjöstad är ett stadsbyggnadsprojekt som består av flera olika områden runt Hammarby sjö i Stockholm, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen och delar av stadsdelen Södermalm (Norra Hammarbyhamnen). Området kommer 2020 att vara fullt utbyggt med cirka 11 000 lägenheter för drygt 25000 invånare och 150000 m² arbetsplatser.

Nya tekniker Podcasten rymmer en del tillbakablickar för att förstå historien, men man pratar också om nya tekniker och material samt innovativa lösningar. HS2020, EcoDriving, energikartläggningar och målstyrd energiförvaltning är exempel på dagens målmedvetna arbete. Dessa exempel tillsammans med viljan, den positiva energin och entusiasmen hos de boende talar för att Hammarby sjöstad har alla förutsättningar för att lyckas! 1991 lade planarkitekten Jan IngheHagström fram en fördjupad översiktsplan tillsammans med stadsbyggnadskontoret. En plan som handlade om att bebygga Hammarby sjö med bostäder. HSB hade redan byggt i kvarteret Hamnvakten och nu bestämde man att ytterligare 11000 lägenheter skulle byggas – allt för att öka Stockholms chanser att få anordna 24

Podcasten FASTIGHET I FOKUS om energirenovering i Hammarby sjöstad ges svar på en mängd frågor om Hammarby sjöstad.

sommar-OS 2004. Planen inspirerades av den klassiska innerstadens mönster vad gäller kvartersmått, gatubredder och höjden på husen. De första husen stod klara 1994… Och sommarspelen gick till Aten! År 2025 planeras tunnelbanan vara i drift i Hammarby sjöstad. I dagligt tal används Hammarby sjöstad eller Sjöstan ofta synonymt med stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Missa inte möjligheten att lära mer om denna spännande och intressanta stadsdel genom att lyssna på podcasten!

Här lyssnar du på podcasten •• www.fastighetochbostadsratt. com/58746-Fastighet-i-Fokus •• www.munckpodcast.se/fif/avsnitt18. mp3

Podcast om Hammarby sjöstad Kontaktuppgifter Mia Simm, Projektledare Stockolmsregionens Energikontor / KSL Tel 08-615 94 22, 0739-17 94 22 mia.simm@ksl.se Roland Jonsson, Energikonsult WSP Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34 roland.j.jonsson@wspgroup.se

Willy Osciansson WCTAB Tel 070-577 29 60 willy@wctab.se Jörgen Lööf Atmosfär/ElectriCITY Tel 070-750 20 84 jorgen@atmosfar.se jorgen.loof@electricitystockholm.se


7 1 0 2 GGE Y B S ÅRET

Vi bidrar till framtidens byggande Vår isolering möjliggör tunna, brandtestadeoch miljöcertifierade konstruktioner

Högeffektiv isolering möter sjukhusens säkerhets- och miljökrav Genom en rad tester har Kingspan visat att deras produkter lever upp till det hårda svenska regelverket för brandsäkerhet. Kooltherm kunde exempelvis konstateras klara brandkraven för brandspridning längs fasaden redan innan den var klädd. Kingspans isolering har även visat på goda egenskaper för att hantera fukt och för att minska risken för bakteriell påväxt. Utöver Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har Kingspan levererat isolering till bland annat nya Kärnssjukhuset i Skövde, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, Mölndals sjukhus, Nya Akademiska i Uppsala, Södertälje sjukhus och i sommar började vi leverera till utbygganden av Södersjukhuset i Stockholm. Kingspan insulation levererade totalt 4000 kubik isolering för både väggar och tak till rättspsykiatriska centrum i Trelleborg.

Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg

Byggnaden kammade hem priset som Årets Bygge 2017 och fick ta emot priset årets byggpokal på Cirkus i Stockholm. Byggnaden vann samtidigt Årets Fasad 2017. Region Skåne, som är byggherre, bestämde sig tidigt att rättspykriatsik centrum skulle bli ett passivhus. Patrik Rosén (Region Skåne) uttalar att alla merkostnader för ett passivhus kommer att vara återbetalda inom 5 år. Huset har fått Passivhuscertifikat enligt Feby12 och enligt miljöbyggnad har den klassats till nivå guld. Kingspan Group är idag ett internationellt bolag med ca 10 000 anställda som dagligen bidrar till verksamhten med sin tekniska expertis, marknadskännedom och engagemang. Målet är att våra kunder och samarbetspartners ska använda våra innovativa produkter och kontakta oss för rådgivning. Vi har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla energieffektiva lösningar samt att genomföra internationella brand- och hållbarhetstester. Våra interna experter är ofta med i branschråd och är uppskattade talare. Kontakta oss gärna för mer information.

Korta fa k

ta

Bygghe rre: Reg ion Skån Projektn e amn: Rättspsy kiatriskt centrum Totalen trepren ö r : MVB Typ av p rojekt: N y byggna Omfattn tion in Vi levere g: rade 446 00 m 2 vägg- o ch takis o le ring Produk ter TF70W (2 : Kingspan Therm 40 mm) + (TR20 a U-värde 400mm tak: 0,06 ) U-värde vägg: 0,1 0

www.kingspan.com


Pilotstudie visar:

Installation av solceller är lönsamt för företag

Energimyndigheten har genomfört en första studie av lönsamheten i att installera solceller. Studien omfattar intervjuer med tio företag som monterat solceller på tak eller byggt solcellsparker. Alla intervjuade bedömer att deras solcellsanläggningar är lönsamma. 26

- Vi räknar med att vi har betalat av vår investering inom sju till nio år. Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier, säger Jan Blad, styrelseordförande i företaget Amokabel som tillverkar energikablar. Amokabel är ett av de tio företag som intervjuats av Energimyndigheten. Studien visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el är generellt sett mer lönsamma. Bland dessa användes 90 procent av elproduktionen till egna behov. Av de intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra byggt solcellsparker. Trots att antalet intervjuade företag är få, så är resultaten i hög grad relevanta. Det nyckeltal som använts för att bedöma produktionskostnaden är vedertaget och används vid motsvarande undersökningar av andra tekniker för energiproduktion.

Resultaten i undersökningen är rensade från subventioner. - Vi har främst undersökt kostnaderna, men givetvis har alla velat tala om lönsamheten. Det är intressant att många, men inte alla, uppger att anläggningarna är lönsamma även utan bidrag. Det tyder på att vi befinner oss i en brytpunkt där solcellernas konkurrenskraft blir väldigt tydlig, säger Sara Grettve vid Energimyndigheten. Intervjuundersökningar är resurskrävande men det kvalitativa resultatet bedöms vara tillförlitligt. Nästa steg är att utvidga studien. - Vi har ett behov av att förstå marknaden bättre. Genom intervjuer får vi veta mer om hur de som investerar i större solcellsanläggningar resonerar. Tillsammans med en ekonomisk analys kan vi sedan bedöma vilka styrmedel som är lämpliga, säger Daniel Kulin vid Energimyndigheten.


Forskare i Lund skapar bättre solceller

Forskare i Lund har tagit fram ett solcellmaterial som har hög effektivitet, och är billigt och enkelt att framställa. Forskargruppen leds av Tönu Pullerits, professor i kemisk fysik vid Kemiska Institutionen på Lunds Universitet.

S

olcellsmaterialet är ett mineral som heter perovstit, eller kalciumtitanoxid. Materialet har varit känt sedan 1839, men det var först 2009 som man upptäckte dess förmåga att absorbera ljus och avge elektrisk ström. I de första försöken 2009 var effektiviteten 3.8 %. Nu, åtta år senare, är den 22 %. Det är den snabbaste ökningen av effektivitet någonsin i ett solcellsmaterial.

Tar hand om allt Den andra och tredje generationens solceller tar hand om allt solljus. Utvecklingen av solceller går fort framåt. Egentligen är ljusceller eller ljuspaneler en mer korrekt benämning då den andra generationens solceller (tunnfilm) och den tredje generationens solceller (nanoteknik) tar hand om diffust ljus. Det innebär att vi nu kan tillgodoräkna oss allt ljus, inte bara soltimmarna. Förutom att andra och tredje generationens ljusceller har hög verkningsgrad även med indirekt solljus så blir tillverkningen både enklare och billigare än med kisel solceller (första generationen). Detta innebär i sin tur att ljuscellstekniken blir ett ännu attraktivare val och inte minst, bidrar till minskat CO2-utsläpp. Vattenavstötande yta – Perovstit är känsligt för fukt, berättar Tönu Pullerits. Än så länge klarar det bara några veckor i labbmiljö. Pullerits forskargrupp arbetar tillsammans med Fudaniuniversitetet i Shanghai för att lösa problemet. Den lösning man arbetar på är att låta materialet självt bilda en vattenavstötande yta. – Vi kan få materialet att skapa 2-dimensionella strukturer som har en vattenavvisande effekt, säger Pullerits.

De vattenavstötande, tunna bladen är bara cirka 1 nanometer tjocka. För att absorbera tillräckligt med ljus, lägger man flera lager ovanpå varandra. Nackdelen är, just nu, att när den vattenavstötande strukturen skapas går effektiviteten ner till 10 %.

Snabb utveckling Tönu Pullerits är optimistisk. Den snabba utvecklingen av effektiviteten gör att man kan förvänta sig ytterligare förbättringar de närmaste åren. Dessutom har det gjorts försök som gett lovande resultat. – Perovstit ovanpå kisel ökar effektiviteten till 20 %, berättar Pullerits. Kanske så högt som 25 %. Kostnaden är låg.

Solfarm på Kreta Forskare vid en solfarm på Kreta arbetar också med att använda grafen för att skapa interface till perovstit-solceller. Det gör att man kan bygga större perovstitsolceller än tidigare. Projektet är ett samarbete mellan Technological Educational Institute of Crete, IIT och University of Rome Tor Vergata. Perovstit-forskningen går också på högvarv i Lund. – Vår forskargrupp arbetar med många olika saker, säger Tönu Pullerits, men perovstiten är så intressant att den tagit över allt annat. – Det är intressant att solceller blir ljusceller och att de även ger energi utan sol. Det passar bra i vårt nordliga läge och borde fungera bra även på fasadmontage. All el som kan produceras utanför de absolut varmaste och skönaste dagarna är toppen eftersom behovet inte är där. Med dessa ljusceller får man mer el när den behövs, säger Roland Jonsson, Energikonsult WSP

”Vi kan få materialet att skapa 2-dimensionella strukturer som har en vattenavvisande effekt.” TÖNU PULLERITS, PROFESSOR I KEMISK FYSIK VID KEMISKA INSTITUTIONEN PÅ LUNDS UNIVERSITET.

AV BJÖRN ASPLIND

27


Tredje generationens solceller på Vallastadens skola i Linköping Skanska har byggt en grundskola för 600 elever i Linköpings kommun. Vallastadens skola var klar till skolstarten 2017 och är en del av den nya stadsdelen Vallastaden. Byggnaden har en glasfasad med integrerade solceller och solceller på taken. AV BJÖRN ASPLIND Tack vare den nya tredje generationens solceller har det blivit möjligt att bygga hus som är delvis självförsörjande på el, även i länder som Sverige, där solen alltför ofta lyser med sin frånvaro. Användandet av solceller har ökat starkt. Idag finns en installerad effekt på minst 140000 kWh, enligt statistik från Energimyndigheten. En av de faktorer som gjort solenergi attraktivare är att det nu finns produkter där solceller är integrerade i fasader, fönster och takbeläggningar. Det har gjort solel lättare att installera och använda. Ständigt ökande effektivitet hos solceller och minskade kostnader, spelar förstås också stor roll.

Profilbyggnad Den nya skolan, Vallastadens skola, är en profilbyggnad där fokus ligger på hållbarhet, god studiemiljö och attraktiv skolgård. Att göra byggnaden delvis självförsörjande med el är en viktig del av hållbarhetsprofilen. Förutom den nya skolan kommer också 1000 nya lägenheter att byggas i området. Skolans fasad levereras av Sapa Building Systems AB. Fasaden är isolerad och består av aluminiumprofiler och solceller från Soltech Energy AB. – Vi jobbar med integrerad solenergi, berättar Frederic Telander, VD för Soltech Energy AB. Våra lösningar används till både fasader och tak.

Två typer För att fasaden på Vallastadens skola ska 28

Fasader på Vallastaden skolas har integrerade solceller som genererar upp till 16500 kWh per år.

ge optimal effekt har man valt att använda två typer av glas. I fönsterhöjd sitter solcellsglas med en transparensgrad på 40 %. Det gör att de integrerade solcellerna har 60 % av maximal effekt. I bröstning och bjälklag sitter helt svart glas, med 100 % av maximal effekt. Solcellerna i fasaden är Soltech ST, en typ av BIPV (Building-Integrated Photovoltaics). Fasaden ger en toppeffekt på 22300 Watt. Den totala elproduktionen beräknas bli 16500 kWh per år. På taket sitter Soltech Supreme tunnfilmssolceller monterade. En fördel med tunnfilmssolcellerna är att de genererar elektrisk energi även molniga dagar tack vare bättre upptag av diffust ljus. Den installerade effekten uppgår till 240000 Watt. Den nya skolbyggnaden ägs av Skanska. Linköpings kommun har förbundit sig att hyra den i minst 15 år. Vallastadens skola ska certifieras enligt LEED Green Building Rating System.

Minskad miljöpåverkan Att låta byggnader producera sin egen el minskar miljöpåverkan betydligt. 100

kvadratmeter solceller minskar koldioxidutsläppet per år med ungefär samma mängd som en bil producerar om den körs 40000 km (ett varv runt ekvatorn). – Drivet av svenska folket är stort, säger Frederic Telander. Det finns en undersökning som visar att sex av tio är intresserade av solceller. Energibesparingarna gör att kostnaden för att installera solceller återbetalas på 6-10 år. Livslängden på solcellerna är 30 år. Det är en bra affär. Det finns förstås utmaningar när det gäller att bryta in på marknaden: – Integration är viktigt, fortsätter Frederic Telander. Vi måste erbjuda material som passar. Kraven drivs mycket av arkitekter. Det betyder att produkterna också måste vara estetiskt tilltalande. Vi har också ett samarbete med Sapa Building Systems, vilket gör att vi kan dra nytta av deras stora återförsäljarnätverk och därigenom nå kunderna på ett bra sätt. FAKTA: Byggherre: Skanska Tidplan: Byggnaden var klar till skolstarten 2017


Multihuset Flustret, Linköping

DESIGN MED SOLCELLER Upptäck nya möjligheter Sapa Byggsystem i samarbete med SolTech Energy erbjuder nya kreativa möjligheter för integrering av solceller i byggnader. Tekniken öppnar upp för spännande visuella lösningar i modern och hållbar arkitektur. Lösningen baseras på en ny typ av semitransparenta tunnfilmssolceller SolTech ST med olika grad av transparens, från 10% till 90%. Färgfilm kan även appliceras i rutan bakom solcellsfilmen för att skapa ännu mer variation. Kontakta gärna vår arkitektsupport för rådgivning på 020-74 20 60.

SAPA BUILDING SYSTEMS AB SE-574 81 Vetlanda www.sapabuildingsystem.se


Foto: Gugge Zelander

Tvättstugor i fokus Podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar om tvättstugor. Något så livsviktigt och självklart som en tvättstuga är ingenting som alltid har funnits. Vid 1900-talets början tvättades all tvätt för hand med tvättbräda och klappträ, vilket var mödosamt och slet hårt på framför allt kvinnorna. Idag har mycket förändrats och tvättstugan är numera ett rent nöje för de allra flesta – om än ett nödvändigt ont. AV BJÖRN ASPLIND I podcasten gästas programledaren Therése Söderström, Fastighet & Bostadsrätt / Fastighet i fokus av Roland ”Rolle” Jonsson, Energikonsult, WSP, Peter Sundqvist, Sales Manager AHL, Electrolux, Roland Johansson, Affärsutvecklare, ROCA Utveckling och Projekt AB och Jenny Holmquist, miljöstrateg, MKB Fastighets AB, Malmö. I början av 1900-talet introducerades enklare tvättstugor i anslutning till bostadshusen i Sverige. Man kokade tvätten i pannor som eldades med ved eller gas. Torkningen skedde på vindarna, så kal�lade torkvindar. Proceduren tog ofta flera dagar. Utrymmena saknade oftast uppvärmning och vintertid kunde det ta upp till en vecka innan tvätten var ordentligt torr. I dag är situationen helt annorlunda och utvecklingen går mycket snabbt på tvättstugsområdet.

Rätt kort För dagens nyproduktion gäller det att satsa på rätt kort – klöver dam eller ruter kung – badrum med plats för tvättmaskiner och torktumlare i lägenheterna eller en större gemensam tvättstuga? Praxis har tidigare varit att satsa på gemensamma tvättstugor. I podcasten berättar gästerna om sina yrkesmässiga erfarenheter av tvättstugor både vad gäller deras utformning, energikrav, underhåll, upphandling, trygghet, säkerhet och utformning. Ta chansen att lyssna på denna högintressanta podcast 30

På Nydala i södra Malmö testar MKB Fastighets AB en teknik som möjliggör att tvätta med minimal miljöpåverkan. I ett skåp finns en anläggning som filtrerar vattnet och avjoniserar det. När det avjoniserade tvättvattnet kommer i kontakt med textilerna i tvättmaskinen bryts jonbindningen mellan fibrerna och smutsen. På bilden Magnus Röman, projektledare på MKB Fastighets AB.

där många av dessa frågor stöts och blöts. Vägvalen är många, därför är det också viktigt att veta vilka olika alternativ som finns. Så ta chansen att lyssna till vad experter inom tvättstugsområdet har för erfarenheter.

Här lyssnar du på podcasten •• www.fastighetochbostadsratt. com/58746-Fastighet-i-Fokus •• www.munckpodcast.se/fif/avsnitt20. mp3

Podcast om tvättstugor Kontaktuppgifter Roland Jonsson Energikonsult WSP Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34 roland.j.jonsson@wspgroup.se Roland Johansson Affärsutvecklare ROCA Utveckling och Projekt AB Tel: 070-383 66 55 comfort@bredband.net

Peter Sundqvist Sales Manager AHL Kontaktuppgifter: Electrolux Tel: 0372-665 23, 070-554 77 92 peter.sundqvist@electrolux.se Jenny Holmquist Miljöstrateg MKB Fastighets AB Tel: 040-31 34 06 jenny.holmquist@mkbfastighet.se


Fastighetsägare. Har du tänkt på miljön i tvättstugan? Renare, miljösäkrare, mer hygieniskt och bättre ekonomi med automatisk dosering av Ecolabs miljöklassade tvättmedel för lågtemperaturtvätt i tvättmaskinerna. \ Lågtemperaturstvätt vid 40°C \ SMART-Program ger 27% vattenbesparing \ Förhindrar uppbyggnad av mikroorganismer \ Exakt dosering - god ekonomi Ecolab levererar, monterar och underhåller doseringsanläggningar för miljömärkta tvättmedel till Fastighetstvättstugor. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: FASTIGHETSTVÄTT Tfn: 08-603 22 00

ECOLAB AB Textile Care Division

©2017 EcolabTM USA Inc. All rights reserved.

Box 164 S – 125 24 Älvsjö Tfn: 08-603 22 00

www.se.ecolab.eu


Hyresbostäder i Norrköping renoverar tvättstugor

Hyresbostäder i Norrköping AB rustar upp tvättstugor med nya, energisnåla, automatdoserande tvättmaskiner. AV BJÖRN ASPLIND De nya tvättmaskinerna från Miele har automatdosering. Dosering av tvättmedel och sköljmedel sker automatiskt från behållare som finns i tvättstugan. Fördelen är att det inte blir någon överdosering. Det gör att man undviker att bidra till den övergödning som finns idag. I Sverige överdoserar man med ungefär 15000 ton tvättmedel på ett år. Ecolab spelar också en viktig roll i projektet som leverantör av bastvättmedel, fläckborttagning och sköljmedel. En annan fördel med automatdosering är att tvättstugan är lätt att hålla ren. Det blir inget spill av tvätt- och sköljmedel.

med en elektronisk nyckel. Nyckeln används också för att logga in på en terminal till ett elektroniskt bokningssystem. Det går också att boka tvätttider via webben genom att logga in på bokningssystemets websida. I samband med ombyggnaden införs också ett system där hyresgäster betalar per tvätt. Kostnaden är 7 kr och då ingår tvättmedel. Sköljmedel kostar 1 kr extra. Det går att välja bort tvättmedlet och använda en egen boll med tvättmedel istället. Kostnaden per tvätt är dock densamma.

Mindre maskiner

Projektet med att bygga om tvättstugorna startade för tre år sedan. I augusti 2017 hade Hyresbostäder och Miele byggt om 100 tvättstugor. Man bygger om två tvättstugor i veckan. Det tar tio arbetsdagar att bygga om en tvättstuga. De senast ombyggda tvättstugorna, som invigdes i september 2017, finns i Såpkullen i Norrköpings södra innerstad. Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsföretag, med cirka 9500 lägenheter och drygt 600 lokaler. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest

För att hålla ner energiförbrukningen har man valt att ha fler, lite mindre tvättmaskiner. Tvättmaskinerna har normal hushållsklass och rymmer 5,5 kg tvätt. Det minskar både energi- och tvättmedelsförbrukning. Hyresbostäder installerar också nya torktumlare och torkskåp med värmepumpsteknik. Värmepumpsteknik är betydligt energisnålare än den äldre frånluftstekniken

Elektronisk nyckel Dörrarna till de nya tvättstugorna öppnas 32

Såpkullen

attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1200 bostäder fram till 2020. Sedan 2015 har Hyresbostäder i Norrköping renoverat tvättstugor som nu har fått nya tvättmaskiner, miljövänligare torktumlare och torkskåp installerade.

Förbesiktning Projektet började 2014 med förbesiktning av de tvättstugor som inte har blivit renoverade sedan år 2000. Av dessa valdes 120 tvättstugor ut utifrån livslängd och energiförbrukning. I projektet engagerades även en grupp med hyresgäster som samlades för att diskutera bland annat trivselregler och vad som ska gälla vid misskötande. Med nya maskiner och torkskåp samt elektroniska lås och bokningstavlor blir tvättstugan tryggare och enklare att boka. Den nya energisnåla utrustningen sparar 1,474,000 kWh samt 214,000 kubikmeter vatten per år. Under 2018 fortsätter Hyresbostäder renoveringen av de sista tvättstugorna i projektet. Först på tur är Klingsbergsgatan och fyra tvättstugor i Klockaretorpet. När projektet är färdigt kommer boende i 3800 lägenheter att tvätta miljövänligare.


AL LA UN ION S S

E

19 0

2 P RO F

Y M A DE I N DR

E

Tvättstugan är framtiden. Och framtiden är här.

E SW

D E N SI N

C

Sänk kostnaderna och er klimatpåverkan - bygg tvättstuga I ett Textilvårdsrum™ tvättar du snabbare, billigare och mer skonsamt för miljön jämfört med tvätt i lägenheten. Ett textilvårdsrum™ är en beprövad lösning som inte bara är en miljömässig, utan även en ekomomisk vinst. Redan själva grundinvesteringen innebär minst 70 % lägre kostnader.

Textilvårdsrummet är framtiden! Kontakta oss gärna på tel 0372-665 00 och be att få tala med en av våra säljare, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att sänka kostnaderna.

Foto: Electrolux

Ett Textilvårdsrum™ har 10-30 % lägre miljöpåverkan - en god hjälp på vägen att nå miljömålen. Lägg därtill kraftigt reducerade kostnader för underhåll och service samt en reducerad risk för vattenskador.

För de boende innebär textilvårdsrummet också en rejäl vinst i form av tid. Här tar det inte mer än tre timmar att få en hel familjs smutsiga veckotvätt garderobsklar - och man slipper ha tvätten hängande på tork i lägenheten.

Läs mer på www.electrolux.se/professional

33


Fabege tecknar avtal med Bilia och påbörjar utvecklingen av Haga Norra Det nya avtalet med Bilia innebär att Fabege nu kan påbörja utvecklingen av stadsdelen Haga Norra med 900 lägenheter och 70000 kvm kommersiella ytor som redan planlagts. Bilia som har befunnit sig i området sedan 1968 blir kvar, men nu med en helt ny och modern fullserviceanläggning. – Vi är mycket glada över den lösning vi har hittat tillsammans med Bilia där de blir kvar i ett läge som blivit alltmer attraktivt med åren tack vare närheten till både Arenastaden, Hagaparken och den utbyggda kollektivtrafiken vid Solna station, samtidigt som de nu hamnar i en helt ny och levande stadsdel med både boende och företagande, säger Klaus Hansen Vikström, vice VD på Fabege. Den planerade utvecklingen av Haga Norra är ambitiös och innehåller bland annat sex bostadskvarter och två kontorsbyggnader med ett rikt serviceutbud i bottenvåningarna. Fabege har inte för avsikt att utveckla bostäderna själva utan kommer att söka bostadsexploatörer som även vill vara med och utveckla stadsrummet till en attraktiv stadsdel. Det gröna hyresavtalet med Bilia är på

20 år och har en årshyra på 57 Mkr. Fabeges investering beräknas uppgår till cirka 1,1 Mdkr inklusive ett evakuerings- och investeringsbidrag till Bilia. Det nya kontoret och anläggningen beräknas stå klar 2020 och innebär att Bilia lämnar sitt kontor hos Fa-

bege på Dalvägen i Arenastaden. Den totala nettouthyrningseffekten för Fabege uppgår till 30 Mkr. Då byggrätterna nu frigörs för försäljning och exploatering kommer Fabege att värdera upp byggrätterna på fastigheten.

Riksbyggen Sveriges tredje mest hållbara fastighetsbolag Riksbyggen har utsetts till Sveriges tredje mest hållbara fastighetsbolag i studien Sustainable Index Business to Business 2017. Studien har undersökt vad exekutiva beslutsfattare på de största företagen i Sverige tycker om aktörer i nio olika branscher. Inom kategorin fastigheter utsågs Riksbyggen till Sveriges tredje mest hållbara fastighetsbolag. – Det är tydligt att vårt systematiska arbete med hållbarhetsfrågor i alla processer ger resultat. Vi driver arbetet genom att ha fokus på ledarskapet, göra rätt saker samt utveckla arbetssätt och kunderbjudanden. När vi dessutom lyckas inspirera omvärlden är det ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt, säger Charlotta Szczepanowski (bilden), chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. I studien har man undersökt och besva-

rat ett antal övergripande frågeställningar: Hur ser svenska beslutsfattare på hållbarhet och dess påverkan på inköp och val av leverantörer? Hur uppfattas Sveriges största B2B-varumärken utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Av vilka anledningar uppfattas varumärkena på detta sätt? Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts sedan 2011. 2017 är första året som den inte bara genomförs bland konsumenter utan även beslutsfattare. Målgruppen är exekutiva beslutsfattare på företag med över 400 miljoner kronor i omsättning. Studien genomfördes under apriljuni 2017 och totalt intervjuades 626 beslutsfattare om 74 varumärken och deras miljöansvar samt sociala ansvarstagande.

Charlotta Szczepanowski är chef för hållbar utveckling på Riksbyggen.

Fakta: Ranking i fastighetsbranschen 2017: Vasakronan | Klövern | Riksbyggen | Svenska Bostäder | Rikshem | Wallenstam | Skandia Fastigheter | Castellum | AMF Fastigheter Fabege | Atrium | Ljungberg | Akademiska Hus | Balder | Kungsleden | Akelius | Hufvudstaden | Wihlborgs | Pandox

34


PS Products OY har specialiserat sig på utveckling och försäljning av plastkanaler för vattenrör och plastprodukter för byggnadsbranschen.

Österbottniska innovativa rörkanaler VD Peter Öman har arbetat på byggarbetsplatser i över 25 år och med eget byggföretag i 10 år. Står ni inför ett rörbyte i bostaden och har problem med utanpå liggande rördragningar? Då har finska PS Products lösningen för er. Med rörkanalen PS-160 kan man på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt kapsla in rörinstallationer. Produkten underlättar arbetet för hantverkare i hela Europa. Att kapsla in rör har för Peter alltid varit ett tidsförödande arbete, vilket fick till följd att Peter bestämde sig för att utveckla en produkt som kunde förenkla processen. Tillsammans med Simon Björkman, diplomingenjör inom kemisk teknik, utvecklade de PS-100 familjen som nu fått tillökning av PS-160.

Vattenrör Rörkanalerna PS-100 och PS-160 är spe-

ciellt framtagna för i första hand inkapsling av vattenrör vid ombyggnad och renovering men kan även användas i andra sammanhang. Nyaste modellen PS-160 har samma installationsfördelar som PS-100 men nu ryms även cirkulationsrör och flödesmätare i kanalen. – Med kanalen PS-160 blir inkapsling av rör och kabel både snyggare och enklare för alla arbetsgrupper. Det finns utrymme för eventuell isolering och även för att dra kablar för el. Våra kunder är främst rörfirmor och fastighetsbolag och vår ambition är att dessa vill introducera dessa till sina hantverkare, säger Peter Öman. För service av flödesmätaren kan en lucka lätt åstadkommas genom att använda en kortare bit av locket och två skarvbitar för smidig öppning även i framtiden. PS-160 kanalen används med fördel vid rörsaneringar men PS-160 kan även

användas för andra ändamål. PS-160 kanalen kan även monteras på befintliga rörinstallationer.

Sjukhusmiljöer Eftersom PS kanalen är lätt att hålla ren passar den utmärkt i t.ex. sjukhusmiljöer, äldreboenden, skolor och andra ställen för större folksamlingar med krav på renlighet och skötsel. Utvecklingen av plastkanalerna sker i beaktande av de olika arbetsgruppernas behov på arbetsplatsen för att åstadkomma användarvänliga och lättinstallerade produkter. Tillsammans har Peter och Simon många års erfarenhet i byggnadsbranschen och kännedom om plastens kemiska sammansättning och dess egenskaper. Företaget är stationerat i Korsholm, Finland. All tillverkning sker i Finland och PS Products har återförsäljare över hela Sverige. 35


Foto: Familjebostäder

RETROvering i Långängen

Långängen på Hisingen i Göteborg utgör ett sammanhängande område med bebyggelse från 1950-talet i nära anslutning till Nya Kvillebäcken. Familjebostäder äger och förvaltar sju fastigheter med 19 hus och 501 lägenheter. Lägenheterna består till 80 procent av mindre lägenheter på 1 rok och 2 rok. AV BJÖRN ASPLIND 36

U

nder flera år genomförs i Långängen en omfattande så kallad retrovering av området där målet är att återskapa de estetiska uttrycken i husen och boendemiljön från byggnadsåren utan att ge avkall på att använda de allra senaste teknikerna och de modernaste funktionerna. Tidigare renoveringar har utförts punktvis och i varierande grad sedan husen uppfördes. Tekniska undersökningar visade på ett stort renoveringsbehov. Radonmätningar visade på höga radonhalter och energiförbrukningen i området var hög.

Utöver de tekniska och miljömässiga aspekterna ligger fokus på social hållbarhet då inte bara husen utan hela området behöver ett lyft. Renoveringarna har skett i dialog med de boende där mjukare värden lyfts fram så att de förutom högre boendestandard även får en trivsammare boendemiljö. När renoveringen av husen är klar görs utemiljöerna om och tanken är att hela området ska smälta ihop med Nya Kvillebäcken så att det blir en helhet.

Hög arbetslöshet I Långängen är genomsnittsinkomsten lägre och arbetslösheten högre än i Göte-


EXHAUSTO LEVERANTÖR AV VENTILATIONSLÖSNINGAR SEDAN 1957

EXHAUSTO

- LEVERANTÖR AV VENTILATIONSAGGREGAT TILL LÅNGÄNGEN FAMILJEBOSTÄDER. RENOV ÅRETS ERINGS PR 2017. OJEKT

VEX300 - KOMPAKTAGGREGAT MED MOTSTRÖMSVÄXLARE AHU n° 10.12.505 Range: VEX100/200/320-370

VEX300-serie är en serie av energieffektiva kompakta enheter, vilket är det naturliga valet för komfortventilation i praktiskt taget alla applikationsområden. Principen för motströmsvärmeväxlare säkerställer separata luftvägarna , så att överföringen av lukt och fukt genom ventilationssystemet undviks - Detta gör VEX300-serien särskilt lämplig för bostadsventilation. VEX300-serie inkluderar både takhängda och horisontella enheter i många storlekar, vilket gör det enkelt att hitta den optimala produkten för ditt projekt. Du kan också hitta inspiration genom att besöka EXHAUSTO CITY på vår hemsida. GARANTERAD PRESTANDA

LÅT VEX300 VARA DITT NATURLIGA VAL! Läs mer om VEX300 på exhausto.se eller kontakta oss på +46 (0)10-211 7100 for GRATIS RÅDGIVNING FÖR OPTIMALA VENTILATIONSLÖSNINGAR

EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE - 21374 Malmö

VEX300_RekordMedia_SE_175x238.indd 1

EXHAUSTO aggregat i VEX300-serien är alla Eurovent certifierade. Certifikatet dokumenterar att de visade tekniska data är verifierade hos oberoende tredje part.

Tel. +46 010-211 7100 Fax +46 40-191200 info@exhausto.se www.exhausto.se

7/3/2017 9:11:30 AM


borg i genomsnitt. Familjebostäder ville: •• Ta bort den negativa stämpeln på grund av slitage, skadegörelse och otrygghet etc. •• Förnya området utan gentrifiering som följd och med hyresgästernas synpunkter och behov i åtanke. •• Knyta området till övriga Nya Kvillebäcken med bibehållen karaktär och möjlighet för människor att bo kvar. •• Återskapa 50-talskaraktären, men med en modern känsla. För Familjebostäders 19 hus och 501 lägenheter utfördes en fördjupad boendedialog tillsammans med Chalmers, White Arkitekter och Hyresgästföreningen. Studierna ingick i ett projekt drivet av Chalmers som kallades ReBo – Strategier för hållbar renovering med fokus på ”folkhemmet”.

Radonmätningar Radonmätningar visade på höga radonhalter pga. blå lättbetong i ytterväggar och mellanväggar. I 14 av de 19 husen klarade man inte dagens lagkrav på 200 Bq/ kbm. Till att börja med behövde Familjebostäder utreda om det gick att uppnå lagkravet och hur detta skulle ske. Därför genomfördes ett pilotprojekt med installation av FTX-system i en fastighet under 2012-2013. Mätningarna visade att man lyckades sänka snittvärdet från cirka 350 Bq/kbm till cirka 150 Bq/ kbm. Dessutom ökade den upplevda inomhuskomforten och energiförbrukningen minskade med cirka 10 % trots höjda luftflöden på grund av radonproblematiken.

Helhetsgrepp Efter att pilotprojektet och dialogarbetet visat på ett lyckat resultat togs beslutet att ta ett helhetsgrepp på området. En arkitektonisk förstudie utfördes av Tengbom Arkitekter och de 19 husen delades in i fem etapper utifrån vilket behov som fanns då husen renoverats i varierande omfattning sedan de byggdes. För varje etapp finns ett åtgärdspaket som består dels av ett antal åtgärder gemensamma för alla 19hus i området men 38

även etappspecifika åtgärder anpassade till husens tekniska status. De gemensamma åtgärderna i förnyelseprojektet är: •• Totalrenovering av klimatskal •• Trygghetsåtgärder •• Upprustning av utemiljön.

Sista etappen – Nu håller vi på den med den femte och sista etappen. Den totala investeringen handlar om cirka 350 miljoner kronor inklusive moms, då ingår även utemiljön. Snittkostnaden per lägenhet blir cirka 700 000 kronor men skiljer sig mellan etapperna. Ambitionen är att renoveringen skall vara klar innan semestern 2018. Nya vindslägenheter och upprustning av utemiljön skall färdigställas under 2019, säger Leo Odby, projektchef vid Familjebostäder. De etappspecifika åtgärderna innefattar bland annat ventilationsåtgärder, stambyte med nya badrum och elrenovering. I projektet utförs även stora mängder inre underhåll i lägenheterna och hyresgästerna kan välja på ett antal olika tillval. På detta sätt kan hyresgästerna påverka nivån på renoveringen av sina lägenheter och anpassa utseendet till sin egen smak. Ventilationsåtgärderna är omfattande i projektet och där spelar Exhausto FTXlösningar en viktig roll.

Fakta Långängen Alla 19 hus får sina klimatskal totalrenoverade. Utformningen är anpassad för varje hus och åtgärderna innefattar bland annat omläggning tak, nya fönster och dörrar, förstoring av balkonger, tilläggsisolering, ny puts, klinkersättning vid entréer och nya entrépartier. Detta bidrar till lägre drift & underhållskostnader, bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning. Åtgärderna är utformade för att förstärka 50-tals arkitekturen samt för att skapa ett mer personligt område där varje hus upplevs unikt utifrån synpunkterna i boendedialogen. Alla hus i området

förses med beröringsfria lås, porttelefon, tvättstugebokning samt ett nyttpassersystem. Alla lägenheter har efter projektet säkerhetsdörr för ökad trygghet, bättre ljudisolering och brandskydd. Befintliga säkerhetsdörrar som uppfyller dagens krav målas eller folieras. Alla gemensamma 41 utrymmen får utökad och bättre belysning med närvarostyrning. Trapphus målas om, alla räcken byts ut, terrazzogolv renoveras och postboxar installeras. Träförråd byts ut till gallerförråd och förrådsutrymmen målas om. Detta ökar den upplevda tryggheten då hela området ser omhändertaget ut.


Innovativa glaskonstruktioner. Vår styrka är att ständigt anpassa ny teknik till en växande marknad med ständigt ökande krav på säkerhet, miljövänlig energilösning ar, komplexa konstruktioner samt mångsidiga behov. Vi anpassar glas- och metallkonstruktionen till kundens vision och krav. Projekt: Vätterhem. Solceller generation 2, tunnfilm av CIGS typ. www.fasadglas.se


Nyckelfria lösningar från RCO Security I år lanserade RCO Security AB porttelefonen PA-519. En av höjdpunkterna är stödjet av initiering för offline-läsarna i bolagets NoKey offline-serie. Enligt marknadschef Henrik Paulsson är det en efterfrågad funktion. AV BJÖRN ASPLIND Nu kan en och samma enhet erbjuda porttelefoni, kortläsare och initiering för offline-läsare. PA-519 är en porttelefon med tydlig display för digitalt boenderegister. Besökaren bläddrar enkelt med piltangenterna fram den person/lägenhet/företag de söker och trycker på ring. Mottagaren svarar med sin fasta telefon eller mobil och kan med ett knapptryckning öppna dörren. Sedan starten1976 har Svenska RCO Security AB utvecklat, tillverkat och sålt tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem. Alltifrån porttelefoner med bokningssystem för flerbostadshus till larm och passeringssystem till bl a sjukhus, handel och industri.

Ledord Ledorden har varit att produkterna ska vara av god kvalitet, lätta att installera, förstå och att använda. Huvudkontoret ligger i Järfälla i Stockholms län med lokalkontor i Malmö, Göteborg och Norrköping. År 2014 etablerade man även verksamhet på den norska marknaden genom bolaget RCO Security AS. RCO Security är även medlem i SäkerhetsBranschen - föreningen som samlar aktörer inom säkerhet på en arena för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige.

Stark position En undersökning genomförd i maj månad visar att RCO Security har starkast marknadsposition, störst varumärkeskänne40

dom och högst top-of-mind bland de tio största leverantörerna av passersystem på den svenska marknaden. Undersökningen är genomförd i tre olika segment: kunder till RCO, icke-kunder samt rådgivare och konsulter. Några av de parametrar som undersökts kring RCO och de nio konkurrerande bolagen är varumärkeskännedom och preferens. Bland RCO:s befintliga kunder känner föga förvånande 100 procent av de tillfrågade till RCO, vilket också är mest bland samtliga bolag. Närmaste konkurrent når 90 procent och tredje företag på listan når 83 procents kännedom. Tittar man på de som inte är RCOkunder når RCO ändå 100 procent i kännedom (RCO har inte nämnts som uppdragsgivare bland icke-kunderna). Närmaste konkurrent når bara 91 procent i kännedom och trean på listan 88 procent. Fyran och femman når 75 respektive 68 procents kännedom. Bland rådgivare och konsulter når RCO 94 procents kännedom, vilket endast slås av ett konkur-

rerande bolag (inte heller här har RCO nämnts som uppdragsgivare). – Resultaten känns naturligtvis helt fantastiska för oss och visar att vi gör helt rätt saker. Vi har uppenbart en stark grund att stå på för att kunna fortsätta vår starka och offensiva expansion på marknaden, säger Henrik Paulsson, RCO:s marknadschef.


Vi skapar rum fรถr livet

www.lappset.se Lek, sport & parkprodukter fรถr utomhusmiljรถ


LÄNGE LEVE VALLASTADEN Vallastaden 2017 hade en rekordpublik på 12500 besökare vid den avslutande expohelgen den 23 och 24 september. På plats i Linköping fanns då även bostadsminister Peter Eriksson (MP). TEXT & FOTO BJÖRN ASPLIND

42

– Jag tror det här blir ett fantastiskt område att bo i, var bostadsministerns kommentar vid slutceremonin. Han presenterade också nyheter i regeringens budget där satsningar nu kommer att göras på ett hållbart bostadsbyggande och på att främja utveckling och export av svenska innovationer. – Vallastaden är ett bra exempel på stadsutveckling där nytänkande och mångfald står i fokus och kan inspirera andra, påpekade Peter Eriksson.

inriktning. H55 i Helsingborg markerade att det gått 25 år sedan Stockholmsutställningen 1930. H99, även den i Helsingborg, genomfördes när stadsdelen Norra hamnen var klar. 2001 lyfte Malmö Västra hamnen med Bo01. Därefter följde ett antal bomässor i Stockholmsområdet med Hammarby Sjöstad 2002, Tensta 06 och Annedal 2012. I år arrangerades Vallastaden 2017 i Linköping – ett bo- och samhällsexpo som hade förnyelse.

Bostadsutmaning

Linköpings kommun

Sverige står inför en av våra största bostadsutmaningar i modern tid. Genom Vallastaden 2017, som arrangerades den 2-24 september, lyftes de bredare samhällsfrågorna in i den traditionella bomässan. Därför valde man att använda beteckningen bo- och samhällsexpo. Vallastaden 2017 slutade med flaggan i topp och arrangörerna kan vara mycket nöjda med det enorma intresse och det genomslag man lyckades skapa. De allra flesta som besökte Vallastaden 2017, kan säkert, liksom tidningens utsände, intyga att arrangemanget som sådant blev mycket lyckat och att det har sänt massor av vågor med bostadsinspiration och lösningar långt utanför Sveriges gränser. Grattis och bra jobbat! Genom åren har det med jämna mellanrum arrangerats bomässor med olika

Linköpings kommun var initiativtagare till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Tillsammans med två samarbetspartners, Linköpings universitet och Akademiska hus, startades projektet 2012. Syftet var att skapa tillväxt och attraktivitet i Linköping och bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Huvudpartners är de kommunägda bolagen Tekniska verken, Stångåstaden, Sankt Kors, Lejonfastigheter, Nulink och Visit Linköping & Co. Totalt har 40 aktörer byggt bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur i Vallastaden. På rekordtid har 40 aktörer byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Redan från planeringsstadiet har temat varit ”Människan bygger staden” vilket märks i

allt från stadsplanen till varje enskild bostad. Peab har haft en central roll i utvecklingen av Vallastaden. – När jag besöker Vallastaden gör jag det som en mycket stolt byggare. Peab har varit engagerat i denna expo från början, vi var med och planerade utställningen, vi har uppfört flera av husen och anläggningarna på området och vi har stått för mycket av logistiken, förklarade Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Logistik Logistiken i Vallastaden var en stor utmaning då alla byggare skulle bygga under en kort tid på en liten yta. Swerock och Lambertsson, som ingår i Peab-koncernen, hade tillsammans haft uppdraget att driva Vallastadens logistikcenter som varit områdets hjärta varifrån alla transporter och flöden samordnats. Swerock var ansvarig för bygglogistiken med leveranser till och från arbetsplatserna, vilket skapar högre effektivitet i projekten. Lambertsson hade en projektdepå som försåg alla byggaktörer med bland annat byggmaskiner, bodar, elförsörjning och säkerhetsprodukter. Denna samordning i Vallastaden bidrog till minskad miljöpåverkan, tryggare drift och säkrare arbetsmiljö för alla aktörer.

Viktig roll – Peab har haft en väldigt viktig roll för


att skapa stabilitet och logistiklösningar i Vallastaden. I stora stadsutvecklingsprojekt är en resursstark organisation en betydande framgångsfaktor. Peabs styrka som ett starkt entreprenörsdrivet företag blev också tydligt, då de lokala företrädarna från början trodde på projektet och gjorde detta möjligt, säger Simon Helmér, VD Linköpingsexpo. I Vallastaden har Peab byggt 136 lägenheter i egen regi. Här fanns en blandning av olika boendeformer, både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter. Peab erbjuder boende i olika prisklasser och storlekar, från ettor till fyror. I hemutställningar under bomässan visade också Peab i åtta lägenheter hur man kan bo på andra sätt för att få en rimlig boendekostnad. – Vallastaden är ett exempel på hur vi som byggare är med och utvecklar stadsdelar med ett starkt fokus på hållbarhet

och varierad arkitektur. Det har också gett oss möjlighet att utnyttja hela den kompetens som finns inom vår bransch och utforma ett boende som ger valmöjligheter till breda grupper av bostadssökande, sade Jesper Göransson.

Sista helgen Åter till avslutningshelgen. Bland den sista helgens inspiratörer fanns flera kända inredare, däribland inredningsprofilen Andrea Brodin som tipsade om hur man enkelt kan göra om hemma. – Tänk igenom före vilken känsla du vill skapa. Våga bejaka din egen stil. Och se till att inte ha för dålig belysning, var några av hennes råd. En av den sista helgens besökare var Nina Zatezalo med dottern Märta. – I sociala medier matas vi med hur perfekta våra hem ska vara. Det gäller att

inte bli stressad och låta sig luras av det. Man tar ju bara bilder när allt ser bra ut, inte när det är kaos i köket och barnen ligger och skriker på golvet. Själv vill jag satsa mer på kvalitet än på kvantitet i inredningen och tycker jag fått flera intressanta tips här idag, sa Nina Zatezalo.

Stafettpinnen till Helsingborg Vallastadens bo- och samhällsexpo är över och stafettpinnen går nu vidare till Helsingborg som planerar en bomässa 2022 om framtidens städer. Tre stadsområden står i fokus: Oceanhamnen – ett område byggt med den nyaste tekniken, Drottninghög – ett miljonprogramsområde som helt omvandlats tillsammans med de boende och SeaU – en ny del i Helsingborgs innerstad.

43


Passivhuskonferensen gick som en dans!

Text & Foto: Björn Asplind

Sällan har väl så många samlats för något som de alla helhjärtat tror på. Den internationella passivhuskonferensen i Knivsta den 6-7 oktober samlade ett 160-tal deltagare och över 30 utställande företag från åtta olika länder. Stämningen var god och humöret på topp. Ett stort antal föreläsare höll en mycket hög klass i många intressanta och varierande ämnen. Intressegrupp Passivhus Sverige AB anordnade gemensamt med Kommunfastigheter i Knivsta AB, en internationell passivhuskonferens i Knivsta den 6-7 oktober 2017. Det var den hittills första internationella passivhuskonferensen i Sverige och kan enkelt sammanfattas med ett ord – succé! På konferensen möttes svenska och internationella experter inom hållbart och energismart byggande för att utbyta erfarenheter samt för att förmedla kunskap om passivhus. Konferensen gästades av internationellt erkända föreläsare och specialister. Passivhuset är på synlig frammarsch i Sverige Allt fler nybyggnationer utförs i internationell passivhusstandard – med erkänt hög kvalitet och låga driftskostnader. Både skolor, förskolor, bostäder, idrottshallar och offentliga byggnader har byggts och certifierats under de senaste åren. Knivsta kommun har idag flera uppmärksammade projekt, bland annat Högåsskolan. Kommunens aktiva och medvetna satsning på passivhus fortsätter. Just nu planerar man för ännu en passivhusskola samt för CIK – Centrum för idrott och kultur. CIK-huset kommer bland annat att inhysa världens första passivhusishall.

Grundaren till PHI, professor Wolfgang Feist var en av flera uppskattade internationella föreläsare på konferensen.

Internationella föreläsare Bland konferensens inbjudna föreläsare, från flera länder, fanns grundaren till Passivhaus Institut Darmstadt (PHI), professor Wolfgang Feist. PHI har definierat den internationella standarden som gäller i hela världen idag och står bakom certifieringen av projekten.

Det var hög klass och klackarna i taket också på dansgolvet under Passivhuskonferensen den 6-7 oktober i Knivsta.

En annan internationell gäst var Verena Michalek, programansvarig på ProKlima. ProKlima är en tysk energifond som årligen delar ut 4,4 miljoner euro för projekt och åtgärder som minskar CO2-utsläpp. Från Österrike kom Theresa Steininger och presenterade projektet ”Wohnwagon” – framtidens oberoende boende. Från tyska passivhusinstitutet deltog Benjamin Krick och Johan Crystal. Bägge är mycket kunniga inom halmhus respektive implementering av BMI i den ledande beräkningsmetoden för passivhus, PHPP. Konferensen gästades också av arkitekter, fönsterexperter, riksdagsledamöter och lokala politiker journalister, energispecialister, entreprenörer och tongivande passivhuskonsulter. En rad framgångsrika beställare av passivhusbyggnader redogjorde för sina erfarenheter, däribland representanter för Knivsta kommun och Neue Heimat Tirol i Innsbruck, Österrike. Flera utbildningar under Passive House Week Under Passivhusveckan i Knivsta, den 2-7 oktober 2017, anordnades också olika internationella utbildningar för både beställare, konsulter och byggare. Här erbjöds bland annat utbildning till certifierad passivhushantverkare, workshops inom lufttäthet och en intensiv fördjupningskurs. Läs mer om föreläsningarna, workshops, kursutbudet, programmet och utställarna på www.passivhuskonferensen.se Utställare från flera länder I samband med konferensen visade över 30 utställande företag – som alla erbjuder produkter, lösningar och kompetens – från åtta olika länder upp sig. Utställningen var också öppen för allmänheten och en hel del spontanbesökare passade på att lära sig mer om passivhusprojekt och passivhusteknik. Under Passivhusveckan genomfördes det också studiebesök på Högåsskolan och på Vrå skola i Alsike, som just nu byggs. Simone Kreutzer, IGPH, har all anledning att vara stolt efter den väl genomförda Passivhuskonferensen i Knivsta.


Vi kan, vi vill, vi gör!

Powerkvinnorna bakom Sveriges första internationella passivhuskonferens! 1. Ingrid Westman Civilingenjör och passivhusexpert. VD, grundare och ägare av Friendly Building AB.

Energiexpert på Boverket i två omgångar och har jobbat med bl a energideklarationer och energikrav.

6. Emma Hult Riksdagsledamot/Byggnadsingenjör. Bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna.

Gift, två barn, bor i egenhändigt snickrat hus på Värmdö, utanför Stockholm.

Vad gör dig till en powerkvinna? Jag är en bred energisystemare som gillar nya kontakter och komplexa samhällsfrågor. Brinner för teknik och lösningar som tar hänsyn till planetens gränser. Jag berättar gärna om energifrågor på olika nivåer.

Bor i Jönköping tillsammans med sin sambo. Veckopendlar till Stockholm.

Vad gör dig till en powerkvinna? Jag är modig, nytänkande, drivande, energikunnig, målmedveten, nyfiken, öppen och kreativ. Jag har ett stort kontaktnät och gillar att dela med mig av mina erfarenheter, för att utveckla branschen till förmån för en bättre värld. 2. Maria Brogren Civilingenjör, teknologie doktor. Utredningssekreterare i Kommittén för modernare byggregler – en offentlig utredning. Arbetar med ett delbetänkande om styrmedel för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggprocessen. Gift, två döttrar, bor i Stureby, Stockholm. Vad gör dig till en powerkvinna? Jag har kunskaper, idéer, erfarenheter och kontakter som jag använder för att påverka samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Jag kan vara väldigt envis om jag tycker att något är viktigt att förbättra. Jag är nyfiken, gillar att samarbeta och att lära mig nya saker. 3. Mari-Louise Persson Civilingenjör/ Doktor, Energistrateg på Riksbyggen. Härjedaling som bott på olika ställen i världen, men mest i Uppsala.

4. Simone Kreutzer Passivhusexpert/ Civilingenjör/Arkitekt. VD för Intressegrupp Passivhus Sverige, IGPH. Gift, har fyra barn och bor i det runda passivhuset i Växjö, Villa Circuitus. Vad gör dig till en powerkvinna? Jag är envis, drivande, energikunnig, målmedveten, nyfiken, öppen och organiserad. Har ett stort kontaktnät och gillar att föreläsa, informera och sprida kunskap. 5. Agneta Persson Civilingenjör och affärsutvecklare inom området hållbar energianvändning. Ledande expert inom områdena energianvändning och teknikupphandling och har en mångårig erfarenhet av att driva energi- och miljöprojekt. Vad gör dig till en powerkvinna? Jag brinner för hållbar samhällsutveckling med särskild tyngdpunkt på effektiv energianvändning.

Har jobbat som kommunal handläggare av plan- och byggfrågor samt som utvecklingsingenjör vid Fritidsförvaltningen i Jönköping. Är sedan 2014 heltidspolitiker på nationell nivå och sitter i riksdagens civilutskott. Vad gör dig till en powerkvinna? Jag är en drivande och oerhört envis person som inspireras av kunniga kvinnor. Delar gärna med mig av min kunskap. För mig finns bara en väg, och det är framåt. Vi måste lära av våra misstag, men viktigast är att tro på det vi gör idag. Det vi gör nu kommer vara avgörande för framtiden. Jag har valt den politiska vägen för att försöka påverka. 7. Jasenka Hot Passivhusexpert/Civilingenjör/Energikonsult. Gruppchef på WSP Byggnadsfysik/Energisystem Gift, två döttrar, bor i en energieffektiv byggnad i Hammarby Sjöstad. Vad gör dig till en powerkvinna? Jag är drivande och har möjlighet att påverka byggnader och energilösningar i mina projekt. Är engagerad i utvecklingen med ett helhetsperspektiv. Är stolt över att jag kan bidra till ett bättre samhälle.

5 2 1

3

4 6

7

Läs den fullständiga presentationen på www.passivhuskonferensen.se


Varför mura fasadsten? Spara – tid, pengar, energi och miljö. Med nya tider utvecklas bättre tekniker som förenklar byggandet. Med den unika Marmoroc-tekniken bygger du en stenfasad snabbare, enklare och till lägre kostnad. Arbetsplatsen blir renare, väggen blir tunnare och lättare. En effektiv luftspalt mellan sten och vägg säkerställer en torr väggkonstruktion. Med många färger och format kan du skapa spännande fasader. Marmoroc fasadsten är underhållsfri – långt in i framtiden.

®

Marmoroc AB, Tel. 0221-36 600, Fax 0221-168 60, www.marmoroc.com


Kistamässan, 17-18 november 2017

Bostadsrättsmässan 2017 Sveriges största mötesplats för dig som bor i bostadsrätt eller samfällighet Få goda råd inför kommande ombyggnads-, underhålls- och renoveringsprojekt

Träffa leverantörer och bli erbjuden ett stort utbud av produkter och tjänster

Kostnadsfri rådgivning och utbildning för styrelsemedlemmar på plats

Fri entré! Hämta din biljett på hemsidan

Inspireras av flera kunskapslyftande seminarier

www.bostadsrattsmassan.se Medarrangörer:

Följ oss: fb.com/Bostadsrattsmassan

Medarrangör Samfälligheter:

Guldsponsor:

Energipartner:


Satsa på en energisnål och miljösmart tvättstuga!

Sänkta kostnader med värmepumpsteknik

Mieles kompakta värmepumpstorktumlare PT 7137WP har upp till 53 % lägre energiförbrukning än konventionella torktumlare. Det gör den både mer ekonomisk och miljövänlig. Den är dessutom enkel att installera jämfört med en frånluftstorktumlare som kräver en evakueringskanal, eller en kondenstorktumlare som förutsätter en mycket god allmänventilation.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.