Page 1

Bydelsavisen Bispebjerg

Tirsdag 25 august 2020 14. årgang nr. 5

Fugleredens og Nordvestkvarterets skæbne

Af Alex Heick Formand for Bispbjerg Lokaludvalg På hjørnet af Frederikssundsvej 70 og Provstevej ligger en af bydelens få tilbageværende bygninger fra forrige århundredeskifte kaldet Fuglereden efter værtshuset i stueetagen. En bygherre ønsker at nedrive bygningen og garagerne ved siden af for at bygge 40 private ungdomsboliger. Bygningen er med sine cirka 3 etager og mansardtag på tårnet typisk for byggeri i Nordvestkvarteret i sidste del af 1800 tallet, - men der er snart intet tilbage af sådanne bygninger. En identisk bygning på Provstevej blev for nogle år siden flyttet til Den Gamle By i Århus, men i København har sådant byggeri ingen værdi. Istedet skal bygges 40 private ungdomsboliger i et anonymt gråt, moderne hus. Af sagen fremgår ikke, om der er tale om ejerlejligheder, hvilket derfor nok er tilfældet. Lejlighedsstørrelsen bliver på 27 kvadratmeter, og formodes især at henvende sig til unge, der har råd. Byggesagen overskrider både Kommuneplanen og vigtige regler i den aktuelt ”gældende” 25 år gamle lokalplan 261. Denne er dog en gennemhullet glidebane, hvor den ene dispensation danner præcedens for den næste. Derfor har Bispebjerg Lokaludvalg anbefalet, at sagen skal politisk behandles, og at der gives afslag på dispensationsansøgningerne. En principiel sag Fugleredens skæbne afgøres i Teknik- og Miljøudvalget mandag 24. august. Hvis der gives los og tillades nedrivning, og man ikke foretager sig andet, betyder det, at et interesant kvarter med en blanding af virksomheder og boliger med varierende og ofte firnurlig arkitektur er væk indenfor få år. Istedet får vi en soveby i anonym arkitektur. Det går nemlig stærkt. Den næste karismatiske bygning, der står for tur til at blive nedrevet, kunne blive Farvemøllen, der angiveligt er sat til salg. Herved bliver et velfungerende filmselskab med cirka 50 ansatte samtidig sat på gaden. Vi håber ikke, at det sker. Folkelig opbakning Bispebjerg Lokaludvalg har protesteret mod den snigende anonymisering af Nordvestkvarteret ved at rive karakterfulde bygninger ned for at bygge noget trist og moderne, der ligeså godt kunne ligge i Canada eller Mumbai. Det er en glæde for lokaludvalget, at vi ikke er alene i denne sag. En film på facebook om Fuglereden, som Bispebjerg Lokaludvalg har ladet producere, er via delinger blevet vist mere end 73 000 gange. Se også læserbrevet på Bydelsavisens bagside.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten) med repræsentanter for Bispebjerg Lokaludvalg ved Farvemøllen. Fra venstre Dan Kreutzfeldt, Ninna, Alex Heick og Lennart Frandsen ikke bare ungdomsboliger, men små ejerlejligheder, der godt kan købes af unge, hvis de har råd. Din 82 årige moster kan også flytte ind. Ingen har noget mod ungdomsboliger som sådan, men det er en fejl over en bred kam at erstatte interessante bygninger,- herunder industribygninger i Nordvestkvarteret med små ejerlejligheder. Et spændende og interessant kvarter omskabes herved til en trist soveby. Bispebjerg Lokaludvalg ønsker at bevare et livligt, blandet og interessant kvarter med både boliger og arbejdspladser. De kommunale myndigheder bruger som begrundelse for dispensationspraksis, at Lokalplan 261 for Nordvestkvarteret er gammel, upræcis, og utidssvarende, hvorfor der stort set kan ses bort fra den. Men det er urimeligt. Hvis man anser en lokalplan for at være ubrugelig, må man lave en ny. Det er sådan man bør gøre. Kvarterets fremtid er på spil.

Cykeltur ad en ikke-eksisterende cykelsti Snart gennemføres den såkaldet Nordvestpassage, der er en cykelsti, der skal forbinde Nørrebro med Bispebjerg. Den vil passere under jernbanen mellem Mimersparken på Nørrebrosiden og Fyrbødervej på Bispebjergsiden. Det fulde potentiale af Nordvestpassagen kan kun opnås, hvis der er attraktive grøne cykelstier på Bispebjergsiden. Bispebjerg Lokaludvalg og Nørrebro Lokaludvalg har et fælles ønske om, at der etableres en grøn cykelsti, som kan forbinde cykelstinettet på Nørrebro med Utterslev Mose. Utterslev Mose er i sig selv en attraktivt park. Men den rummer også et omfattende cykelstinet med forbindelser til Gladsaxe, Hareskoven og helt til Avedøre ad stien ved vestvolden. Den nye cykelsti foreslås at løbe gennem Lersøparken, langs søslangen til jernbanen. Herfra skal den løbe langs jernbanen til Tuborgvej. Og derfra ad Bispebjerg Park Allé til mosen. Mandag 9. august tog gruppeformand hos SF og medlem af Børne- og Ungdomdomsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget Klaus Mygind mod invitationen til en cykeltur ad den endnu ikke eksisterende cykelrute.

Mange lignenede projekter undervejs Der er i det gamle industrikvarter efterhånden enten bygget eller i projekt knap tusind ungdomsboliger. De er dog

Lokalplanforslag LYGTEN II Borgermødet afholdes i Københavns Kulturcenter Drejervej 15, opgang gul/grøn Tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.00-19.00. Københavns Kommune og Bispebjerg Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Forslaget omfatter området mellem Lygten og jernbanen. Mod nord afgrænses området af Tagensvej og mod syd afgrænses det af Nørrebro Stationsområde (kortskitse). Baggrund To af lokalplanområdets grundejere er gået sammen om at udvikle en bebyggelsesplan for deres to matrikler, som, bortset fra Bispebjerg Kollegiets to bygninger, er ubebyggede. Grundejerne ønsker at opføre en blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse. Af de nybyggede boliger skal minimum 75 % være familieboliger og maksimum 25 % ungdomsboliger, svarende til i alt ca. 16.000 m2 nye boliger. Dertil kommer ca. 8.000 m2 nyt erhverv. Endvidere muliggøres servering i Nørrebro Bycenter. Nordvestpassagen Mellem nybyggeriet og Nørrebro Bycenter udlægges et større areal til det kommunale projekt ’Nordvestpassagen’, som vil blive en offentlig stiforbindelse for fodgængere og cyklister under S-togsbanen. Stiforbindelsen skal binde lokalplanområdet og Mimersparken sammen og forbinde de grønne cykelruter i området. Den eksisterende cykelsti langs banen udlægges til offentlig sti, - som planlagt i Det Grønne Cykelrutenet og fastlagt i Kommuneplan 2019. Hvis du vil vide mere Vil du vide mere om lokalplanen og byggeprojekterne, så kom til borgermøde. Til mødet vil der både være oplæg om de kommende byggeprojekter, samt om selve lokalplanens indhold. Lokaludvalgsformand Alex Heick leder den efterfølgende debat. Borgermødet er åbent for alle og uden tilmelding. Vi byder på en kop kaffe, og håndspritten er klar ved indgangen. Mødelokalet kan rumme op til 94 personer med nuværende corona-regler. Vi forbeholder os ret til at afvise folk ved indgangen, såfremt antallet skulle overstige denne grænse. Du kan se hele forslaget på blivhoert.kk.dk. Høringsperioden løber frem til d. 28. september.

Det planlagte byggeri på Provstevej

Debriefing efter cykelturen, fra venste Klaus Mygind (gruppeformand hos SF på Rådhuset), Alex Heick (Bispebjerg Lokaludvalg) og Erik Brandt (Nørrebro Lokaludvalg) Bispebjerg Bydelsavis side 1

Vi opfordrer dig også til at afgive dit eget høringssvar på denne portal.


Fuglekvarterets Fælleskafé

Lokaludvalgets perspektiv Af Alex Heick. Formand for Bi- småindustri side om side med spebjerg Lokaludvalg beboelse, hvor bygningsfarver og skift i højde og drøjde giver et helt særligt indtryk af en tidslomme. Der ønskes udarbejdet en ny lokalplan, som skal have fokus på bevaring af de bedste dele af industriarv og boligmasse fra før år 1950. Det skal stadig være muligt at drive erhverv, men også fremmes grønne åndehuller og grønne forbindelser. Der skal Bispebjerg Lokaludvalgs sikres en varieret boligmasse, indstillinger til Københavns - herunder familieboliger, når Kommunes budget 2021 der bygges om. Aktuelt er Fuglereden og den ikoniske bygning Farvemøllen truet af nedrivning. Herved mistes 50 arbejdspladser, og bydelen bliver fattigere (se også avisens forside). 1) Skolehavehus Budgetønske: 5,8 mio. fordelt 3) Foranalyse af ny cykelrute på udehus 4,2 mio. & genop- til Utterslev mose førelse af nedbrændt anneks/ Budgetønske: 0.8 mio. skur 1,6 mio. Nordvestpassagen er en cySkolehaverne har 25.000 en- kelstiunderføring under ringkeltbesøg om året fra skoler, banen ved Mjølnerparken, daginstitutioner, børn og der snart bliver bygget. Den voksne. Der mangler et hus til kan kun opnå sit fulde potenundervisning i vinterhalvåret, tiale, hvis der etableres gode og når det er dårligt vejr. cykelstiforløb fra Nordvestpassagen og videre ud i verden. Formålet med foranalysen er at belyse mulighederne for at etablere en forbindelse mellem naturområdet Utterslev Mose og Nørrebro. Cykelstien skal løbe gennem Lersøparken, langs jernbanen ved hospitalet og ad Bispebjerg Park Skolehavernes aktuelle uddan- Allé til mosen. En meget smuk nelsesfacilitet tur, der vil videreføre de fine cykelstier gennem Nørrebro mod Utterslev Mose og videre til blandt andet Gladsaxe og Brønshøj.

2) Ny lokalplan i Nordvest Budgetønske: 1,5 mio. Ønsket er i tråd med Kommuneplanen – bevaring af det gamle Nordvestkvarter. Lokalplan 261 for Nordvest (fra år 1995) er så udhulet, at den ikke kan fungere som et administrativt værktøj. Den ene dispensation skaber præcedens for den næste i en uendelig glidebane. Det vilde (nord) vesten. Nordvest er et af byens sidste områder, hvor vi kan opleve

Et ulæseligt skilt i mosen 4) Skilte til Utterslev Mose Budgetønske: 160.000 kr. De fleste skilte i mosen er helt eller delvis ulæselige. Herudover ønskes 2 større informationsstandere ved de mest besøgte ”indgange” til mosen. 5) Lersøkilden Budgetønske: 1,5 mio.

Af Marie Larsen

Der er startet et samarbejde op mellem Lokaludvalget, TMF, HOFOR og Miljøpunkt Nørrebro, da vi alle har fælles interesse i dette projekt. For mange år siden blev Lersøkilden rørlagt, og ført til kloak. Vi ved, at kildevandet er af god kvalitet og i store mængder. Rent vand fra Lersøkilden hører ikke til i kloakken, men ledes altså i dag til rensningsanlæg, og det koster penge.

Fuglekvarterets Fælleskafe på Nattergalevej kan snart fejre 1 års fødselsdag. Fælleskafeen overtog efter Madsens Mekka, og er kollektivt ejet af 15 lokale borgere, som sammen driver og udvikler stedet. På trods af Corona-udfordringer, har caféen haft en god start.

En mulig Lersø i Lersøparken I stedet bør vandet komme op i dagens lys. Det vil kunne skabe en ny Lersø, og fordi Lygte Å løber gennem parken, kan det samtidig være et væsentligt bidrag af rent vand til de indre søer (Sortedams Sø med flere), som tørrer ud under hedebølger. Vi foreslår afsat midler til en forundersøgelse. I denne indgår en kortlægning af vandets kvalitet og mængde. Projektet skal kobles med de fremtidige skybrudsløsninger i Lersøparken. Åbent lokaludvalgsmøde På grund af corona har lokaludvalget siden marts mødtes via elektronisk kontakt. Her har møderne desværre ikke været åbne, fordi elektroniske møder forudsætter en invitation. Men fra august mødes vi fysisk. For at overholde diverse coronaregler holdes møderne i den store sal på Biblioteket, Rentemestervej 76. Næste møde i Bispebjerg Lokaludvalg er torsdag 27. august kl. 19. Hvis du vil have lokaludvalget i tale, kan du møde op kl. 19. Før mødets start er der reserveret tid til spørgsmål fra borgere. Du kan også kontakte lokaludvalget via www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk eller ved at sende en mail til en af adresserne nederst til venstre på denne side. Har du synspunkter på en sag, kan du også skrive herom til Bydelsavisen. Alex Heick

1 års fødselsdag 19. september For at markere vores 1-års fødselsdag holder vi 19. september et større arrangement hvor eventyr-Hanne fortæller, og vi serverer god mad og fadøl hele dagen. Her er der også forskellige kulturelle indslag på programmet, og vi slutter dagen af med en koncert med Tobias Trier. Hold øje med vores Facebook, eller tilmeld dig vores Nyhedsbrev i caféen, hvor der følger mere information om dagens program.

Fuglekvarterets Fælleskafe vokser - og har brug for flere gode kræfter Trods corona har vi haft stor succes, men succes slider. Vi søger derfor efter afløsere, som

Containerboliger for udsatte unge ikke længere midlertidige

Af Alex Heick Næste ansøgningsfrist til bydelspuljen: Fredag 1. september 2020 kl. 24

Nostui telarte ex sus cae et gratus bonontiem lis

Udgives af

ICIENAM.......................... $5555 Bispebjerg Lokaludvalg

Rentemestervej 76 2400 København NV ICIENAM..................................................................... 5555 www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk Mobil: 26 25 10 17 ICIENAM...................................................................$5555

ULLA SGO

Alex Heick (ansvarshavende) oplag cirka 90 000 Kontakt: bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk eller alexheick@dadlnet.dk

(555) 555-5555

Udgives i samarbejde med minby.dk

Som afløser forventes det, at man tager en lørdag/søndag hver anden eller tredje weekend, altså ca. 12 timer om måneden. Og det forventes at man kan finde ud af at arbejde i køkken, trives med travlhed, og kan være en god vært. Vi tilbyder ikke en høj løn,- 100 kr i timen,- men til gengæld masser af frihed til at sætte sit præg på caféen, når man er der. Som afløser kan du også blive en del af vores dejlige fællesskab, og hvis du har lyst, kan du være med til at sætte retningen for caféen. Vi mødes en søndag om måneden. Kun cafe-driften er lønnet. Kontaktinfo Hvis du er interesseret, kan du skrive til post@foreningencafeinordvest.dk eller ringe til Marie på 2840 8357. Tag endelig fat i os hvis du har spørgsmål.

Bispebjerg Lokaludvalgs puljemidler

Bydelsavisen Bispebjerg

kan hjælpe os med at passe caféen i weekenderne. Timerne, som skal besættes, er fra 8-18 lørdag, og 8-16 søndag. Vagterne kan deles op, og længden af den enkelte vagt er fleksibel.

2,5 mio kr. fordeles årligt til lokale projekter. Man får besked, om ansøgningen er imødekommet, dagen efter næste lokaludvalgsmøde. Hvem kan søge? Borgere, grupper, foreninger, organisationer, netværk eller institutioner kan søge om støtte til aktiviteter, der afvikles for borgere i Bispebjerg Bydel. Aktører, der ikke hører hjemme i bydelen, kan godt søge om støtte, hvis projektet kommer bydelens borgere tilgode. Lokale aktører prioriteres dog højst. Aktuelt skal projekter desuden respektere offentlige corona-påbud. Hvad kan der søges om støtte til? I vurdering af ansøgninger lægger Lokaludvalget vægt på, at puljemidlerne kommer store grupper af borgere til gode, og at der er medfinansiering eksempelvis i form af egen arbejdskraft. Læs mere på Bispebjerg Lokaludvalgs hjemmeside: www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk Bispebjerg Bydelsavis side 2

Af Per Vandrup Ved Emdrupvej /Tuborgvej har været planlagt opstilling af midlertidige containterboliger i parken overfor Emdrupborg ved bunkersanlægget på hjørnet af Bolandsvej. Boligerne påtænkes at blive forbeholdt unge med tilpasningsproblemer. Nu er planen ændret på væsentlige punkter. 1. Placeringen ændres fra bunkersanlægget til placering ved gartnernes skur midt i parkanlægget 2. De 5 års midlertidighed ændres til varig godkendelse

Bispebjerg Bydelsavis

Ændringen har ikke været i høring. Jeg mener stadig ikke, at de grønne områder og parker i København skal bebygges, medmindre det har relation til det grønne. Og det er jo også det politikerne plejer at mene, når de udtrykker ønsker om at bevare og udvikle et grønt København. Men altså ikke lige her.

September Deadline torsdag 10. september Avisens spalter er åbne for bidrag Udgivelse tirsdag 22. september fra offentlige myndigheder og institutioner samt ikke-kommercielle foreninger og netværk. Kun bidrag, Oktober der vedrører bydelen, kommer i be- Deadline torsdag 8. oktober Udgivelse tirsdag 20. oktober tragtning. Læserbreve er velkomne, hvis disse vedrører Bispebjerg Bydel. AnnonNovember cer bringes ikke. Deadlines og udgivelsesdatoer for Deadline torsdag 12. november Udgivelse tirsdag 24. november Bydelsavisen i resten af 2020:


9:00 9:30

De “helene haver” genopstår på Bispebjerg Hospital

Foreningen Birkedommervej Præstelængen 1 A 2400 København NV

Mariposa Sambaskole byder til fest i gaderne

Lundehus Lundehus Torvefest Torvefest

Gratis morgenmad på Lundehustorvet

10:00

Taler v/ Lundehus Kirke, Bispebjerg Lokaludvalg og Københavns Kommune

10:00

Forældre-børn aktiviteter med Lundehus-spejderne og FDF K27 (hele dagen)

11:00

’Syng med sange’ med The2Tops

13:00

Danseopvisning med Soffie Dance Studio

Kirkekoncert med akkordeon-virtuosen lørdag d. 5. sept. kl. 9.30-15 Bjarke Mogensen og Mathias Heise på

14:00

mundharpe

Mere på Facebook: ‘På vej mod et nyt Lundehustorv’ lørdag d. 5. sept. kl. 9.30-15

Vi fejrer at Københavns Kommune vil Visionen er udarbejdet af STED By- og Landskabsarkitekter ApS, 2016 skabe et nyt byrum og torv ved Strødamvej og Lundehus Kirke Vi fejrer at Københavns Kommune vil skabe et nyt byrum og torv ved Strødamvej og Lundehus Kirke

De helende haver skal genoplives. Her den Palliative Have, der skal være en blomstrende oase for patienter og pårørende i en svær tid. Illustration: Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter. Af Louise Voss Bendixen Bispebjerg Hospital De over 100 år gamle, fredede patienthaver på Bispebjerg Hospital skal omformes og genopstå som de helende oaser, de oprindeligt var tænkt som. Smukke magnolietræer i blomst, små helende haverum til eftertanke og svære samtaler, spadsereture på nyanlagte stier. Det er blot nogle af de ting, som patienter, pårørende og ansatte kan se frem til at opleve på Bispebjerg Hospital om ganske få år. I løbet af sommeren rykker de første maskiner ind, der skal bane vejen for en transformation af de fredede patienthaver på det historiske hospital.

de dog blevet ændret en del, og meget af den oprindelige beplantning er udskiftet med anden flora eller græsarealer. Mange af haverne er svært tilgængelige for patienter i kørestol, og det skal der laves om på. Det skal være muligt for palliative patienter, der er indlagt i den sidste del af livet, at komme ud i haven i deres senge. Det skal niveaufri adgang til haverne og nye belægninger sørge for.

TAK i en corona tid Af Jette Varn Der bliver virkelig gjort noget for os gamle i denne tid. Vores lille forening har fået tilskud fra både Folketing og Kulturministerium!. Som medlem af Danske Seniorer har vi søgt – og fået – del i Folketingets puljer til ældreorganisationer. For os betød det en herlig tur til det nyåbnede museum Holmegaard Værk med rundvisning, frokost, efterfølgende tur ad små landeveje i det smukke Sydsjælland, forbi Gisselfeld og herfra til Karrebæksminde, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget i restaurant Færgelejet på Enø. Nogle af os fik endog dyppet poterne i svalt vand.

9:00

Mariposa Sambaskole byder til fest i gaderne

9:30 9:00 10:00

Gratis morgenmad på Lundehustorvet Mariposa Sambaskole byder til fest i gaderne Taler v/ Lundehus Kirke, Bispebjerg Lokaludvalg og Københavns Kommune Gratis morgenmad på Lundehustorvet Forældre-børn aktiviteter med Taler v/ Lundehus Kirke, Bispebjerg Lundehus-spejderne og FDF K27 (hele Lokaludvalg og Københavns Kommune dagen)

9:30 10:00 10:00 10:00 11:00 13:00 11:00 14:00 13:00

Ud over opgraderede stisystemer og nye ind- og udgange til haverne er det en del af opgaven at sikre haver og veje mod skybrud. Foto: Anne Prytz Schaldemose.

14:00

Forældre-børn aktiviteter med ’Syng med sange’ med The2Tops Lundehus-spejderne og FDF K27 (hele dagen) Danseopvisning med Soffie Dance Studio ’Syng med sange’ med The2Tops Kirkekoncert med akkordeon-virtuosen Danseopvisning Soffie Dance Bjarke Mogensenmed og Mathias Heise på Studio mundharpe Kirkekoncert med akkordeon-virtuosen Mere på Facebook: ‘På vej mod et nyt Lundehustorv’ Bjarke Mogensen og Mathias Heise på Visionen er udarbejdet af STED By- og Landskabsmundharpe arkitekter ApS, 2016

Mere på Facebook: ‘På vej mod et nyt Lundehustorv’

Projektet tager udgangspunkt i den oprindelige havearkitekt Edward Glæsels visioner. Tegning: Situationsplan, Martin Nyrop og Edward Glæsel, 1907. Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger ”Bispebjerg har en lang og stolt tradition med at integrere arkitektur og havekunst med behandling og heling. Med dette projekt genskaber vi mange af de unikke tanker i de oprindelige planer – samtidig med at vi fører haverne up to date,” siger Anne Jastrup, hospitalsdirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Området bindes sammen med opgraderede stisystemer og ny belægning i gule tegl, der skal sikre tilgængelighed også for kørestolsbrugere. Illustration: Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter. ”Med byggeriet af det nye hospital og renoveringen af haverne går vi nogle udfordrende år i møde. Men jeg glæder mig til, at vi med de nye helende haver kan tilbyde patienter og pårørende nye gode rammer omkring deres behandling,” siger hun. Sengene ud i haven Haverne har i over hundrede år været en del af hospitalets særkende. Over tid er

Tro mod de oprindelige visioner I 2018 vandt Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter konkurrencen om at renovere og revitalisere haverne. Deres vinderprojekt bygger videre på den oprindelige havearkitekt Edward Glæsels visioner fra 1907. Samtidig skal haverne fornys og åbnes for omverdenen. ”Det har fra starten været en vigtig målsætning at gøre haverne tilgængelige for alle. Det betyder, at tingene skal være visuelt tilgængelige, så man inviteres til at gå ind i de nye haverum. I forhold til Glæsel, genindfører vi nogle oprindelige elementer, og trækker andre fra, som ikke var med i de oprindelige planer,” siger arkitekt Erik Brandt Dam, der er ansvarlig for projekteringen af haverne. Et element, der ”trækkes fra”, er de japanske kirsebærtræer, der siden firserne har flankeret hospitalets centrale trappeanlæg. For at skabe en bedre helhedsoplevelse fjernes de fra det historiske område. De erstattes af magnolietræer, og der plantes nye kirsebærtræer omkring det nye akuthospital, som bygges på hospitalets nordlige område. Besøgende og medarbejdere vil kunne glæde sig over et rigt blomsterflor på området, da der plantes nye staudebede, som blomstrer over meget længere perioder end i dag. Anlægsarbejdet går i gang i sommeren 2020. I 2021 vil patienter, pårørende, medarbejdere og andre besøgende til hospitalet kunne nyde de revitaliserede, helende haver på Bispebjerg Hospital. • Bispebjerg Hospitals fredede haveanlæg skal renoveres og revitaliseres og gøres mere tilgængelige og fungere som helende haver. • A.P. Møller Fonden har doneret 33,8 millioner kroner til projektet. • Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter vandt konkurrencen i 2018. • Klimatilpasning og skybrudssikring er en del af løsningen. • Landskabsentreprisen udføres af Malmos A/S. Anlægsarbejdet går i gang sommer 2020 og er færdig i 2021.

Kom til torvefest Visionen er udarbejdet af STED By- og LandskabsApS, 2016 Af Meretearkitekter Pedersen Medlem af Bispebjerg Lokaludvalg Kulturministeriet har ligeledes haft en pulje til ældre og psykisk sårbare, som vi også søgte med positivt resultat. Vi har fået penge til hele 2 kurser på hver 30 lektioner. Det ene kursus er i kunstterapi med kunstmaler og kunstterapeut Aleksander Hajder, det andet er i energimedicin og mindfullness med Mikala Lykke. Begge kurser er fuldt tegnet, og kører derudaf.

Kursus i kunstterapi Her i august starter vores ugentlige torsdags café igen. Takket være vores tilskud fra Lokaludvalget har vi jo fået gode stabelstole og bakkeborde til udendørs brug, som ikke blot vi, men også Beboerprojekt Bispebjerg har haft stor glæde af hele sommeren i Degnegårdens haveanlæg. Nu begynder vore sædvanlige motions aktiviteter igen. Mandags motion og afspænding er allerede fuldt tegnet; men der er endnu plads på Qi Gong holdet om tirsdagen og seniordans om torsdagen. Ring til 22 13 87 10, hvis du vil høre mere.

Bispebjerg Bydelsavis side 3

Qi Gong

‘Lundehustorvet’ bliver et nyt byrum til glæde for beboerne og andre i kvarteret. Det markerer vi igen i år med en ‘Torvefest 2020’. ‘Lundehustorvet’s projektområde er ligger mellem det lille butikstorv mellem Lyngbyvej og Strødamvej ved Lundehus Kirke. Projektområdet omfatter også det kommunale område med kastanjetræer nord for butikstorvet og noget af Strødamvej. På torvefesten vil Bispebjerg Lokaludvalg og Københavns Kommune fortælle om projektet. Der er også sambaoptog og gratis morgenmad, musikalsk underholdning med kvindebandet The2Tops, forældre-børn aktiviteter i det grønne arrangeret af FDF K27 og Lundehus-spejderne, danseopvisning med Soffie Dance Studio og en koncert i kirken med akkordeon-virtuosen Bjarke Mogensen og Mathias Heise på mundharpe. Bispebjerg Lokaludvalg har igen i år støttet med puljemidler, og foreningen Lundehus Kulturforsyning er igen arrangør. Pga. coronavirus/COVID-19 skal vi holde afstand, og der må kun være 100 personer samlet på pladsen ad gangen.

Vi er her stadig Genbrugsforretningen Lyngbyvej 144 – 146 Af Per Vandrup Genbrugsforretningen på Lyngbyvej ligger i en blok, der skal bygges om, ligesom alle de andre blokke i Lundevænget. Så selv om vi gemmer os bag et stillads, er vi der stadig. Vi holder åbent tirsdag – fredag kl. 10 – 17, og 1. lørdag i måneden kl. 10 – 14. Selv om vi har en reduceret butik, prøver vi at have de forskellige varegrupper. Vi kan desværre ikke tage imod varer, da vores depotplads er begrænset. Men vi vil gerne betjene jer, så kom trygt


DET SKER PÅ BIBLIOTEKET BIBLIOTEKET • RENTEMESTERVEJ 76 • 2400 KØBENHAVN NV • BIBLIOTEK.KK.DK/BIB

FOREVER NORDVEST EN LITTERÆR BYDELSVANDRING 6/9 kl. 11 - 13

”Nordvest er bydelen, der er beskrevet efter mørkets frembrud”. Sådan siger forfatteren Benn Q. Holm med reference til sit eget værk ’Mørk’, ’Radiator’ af Jan Sonnergaard, ’Sus’ af Jonas T. Bengtsson og ’Koordinater’ af Amalie Laulund Trudsø. De foregår alle i et Nordvest, hvor unge hjerter knuses, og triste skæbner forgår. Vi går forfatternes skridt gennem Københavns alsidige, barske og sagnomspundne Nordvestkvarter med skribent Katrine Arnfred i føretrøjen. Med hende finder solen ubesværet vej gennem sprækkerne og supplerer smukt de litterære skildringer af hovedstadens uslebne diamant som scene også for ungdommens liv.

LYGTEN 2, 2400 KBH NV @LYGTENSTATION

BOG SA LG PÅ BIBLIOTEKET FRA MANDAG 17. AUGUST

BOGSALGET VARER TIL FREDAG 28. AUGUST, ELLER SÅ LÆNGE LAGER HAVES.

BYG DIN EGEN MUSTAFAS KIOSK Til familieværksted på BIBLIOTEKET LØRDAG 5. SEPTEMBER KL. 10 & KL. 12 GRATIS ADGANG. TILMELDING VIA BILLETTO.DK Familieværkstedet er en del af Københavns bibliotekers børnelitteraturfestival, som finder sted d. 31. aug. - 6. sep.

SE FLERE ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEK.KK.DK/VIELSKER

VÆRKSTEDERNE PÅ BIBLIOTEKET BIBLIOTEKET på Rentemestervej udbyder kreative værksteder og faciliteter indenfor serigrafi, tekstil, grafik, billedkunst og keramik. Læs mere på bibliotek.kk.dk/vaerksteder & facebook.com/groups/vearkstederne.

KALENDER TIRSDAGSTEGNING Tirsdage kl. 18.00 - 21.00 Opstart 18. august Tilmelding via billetto.dk

SYNING MED BABY Torsdage kl. 9.00 - 13.00 Opstart 10. september Tilmelding via fof.dk

REDESIGN Torsdage kl. 18.00 - 21.00 Opstart 10. september Tilmelding via fof.dk

KOBBERTRYK Tirsdage kl. 18.00 - 21.00 Opstart 15. september Tilmelding via fof.dk

GRAPHIC NOVEL Lørdage kl. 10.00 - 15.00 Opstart 19. september Tilmelding via billetto.dk

CYANOTOPI Lørdag 10. oktober kl. 10.00 - 16.00 Tilmelding via fof.dk

BIBLIOTEKSBETJENING Mandag - fredag kl. 14.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00 KONTAKT (BIBLIOTEKET ONLINE) Tlf. 3366 6000 E-mail: bibliotek@kff.kk.dk BORGERSERVICE Tidsbestilling påkrævet via kk.dk/bestiltid eller på tlf. 3366 3366

DE NYESTE NYE #14 12 spritnye komikere præsenterer hver deres fem minutters bedste stand up materiale. Ingen af dem må have debuteret tidligere end et år fra dd. Publikum skal i samarbejde med erfarne dommere kåre en vinder, der vinder scenetid til et show med professionelle komikere. Det kan blive sjovt, pinligt, tankevækkende, smertefuldt og hylende morsomt. Vi lover i hvert fald en aften med De nyeste Nye og stand up, som du ikke har oplevet det før. Vært: Valdemar Pustelnik. Dommere: Mikkel Klint Thorius og Brian Mørk.

VI MØDES FORAN BIBLIOTEKET, DET ER GRATIS AT DELTAGE OG KRÆVER INGEN TILMELDING

ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag kl. 11.00 - 18.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Stand up mandag 31. august kl. 20.00:

BIBLIOTEKET på Rentemestervej er pt. åbent alle hverdage samt lørdage, og ophold er nu tilladt i biblioteksrummet. Der er ligeledes adgang til aviser og tidsskrifter, men det er desværre endnu ikke muligt at kopiere og printe. Hold dig orienteret om mulighederne på Københavns biblioteker her: bibliotek.kk.dk/corona Bispebjerg Bydelsavis side 4

AUGUST 26. kl. 15.00 26. kl. 17.00 26. kl. 20.00 27. kl. 20.00 28. kl. 20.00 29. Kl. 20.00 31. kl. 20.00

Sommergrin for børn Sommergrin for voksne Open Mic Impro Comedy Impro Comedy Show Brian Mørk Show Live Maestro Impro (EN) De nyeste Nye #14 (stand up)

SEPTEMBER Aldrig AFK – live podcast 1. kl. 19.00 med Anders Fjelsted, Morten Wichmann og Niels Forsberg Female Features….are fed up 2. kl. 19.00 (EN) (stand up) Open Mic Comedy 2. kl. 21.00 Rozarina: Asian Invasion 4. kl. 19.00 (EN) (stand up) Niels Forsberg: Dumb Jokes 4. kl. 21.00 & Dragons (stand up) Jazz Koncerter 5. Pligten Kalder (koncert) 6. Open Mic Comedy 9. kl. 21.00 FilmStationen 10. kl. 20.00 Sanne Søndergaard: 16. kl. 19.00 Selvværksted Open Mic Comedy 16. kl. 21.00 Backbeat koncert (TBA) 18. kl. 19.00 Jacob Wilsom og Kasper 23. kl. 19.00 Herbst (stand up) 24. kl. 20.00 FilmStationen BeeFree (koncert TBA) 25. kl. 19.00 27. kl. 15.00 Toasten der ville danse (børneteater) 28. kl. 9.00 + Toasten der ville danse (børneteater) 11.00 Geo: Søn af en psykopat 30. kl. 19.00 (stand up testshow) 30. kl. 21.00 Open Mic Comedy


Lundehus Kirke Af Ebbe Lauridsen

Stands bebyggelsen af to grønne Parker Af Merete Pedersen I Bydelsavisen 26 maj 2020, 14. årgang nr. 4, kunne man læse en artikel af Knud Erik Hansen, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening - København med overskriften “Overgreb mod bevaringsværdig natur”. Artiklen handlede om to grønne områder i kvarteret Lundehus, nemlig de parkanlæg, der tidligere blev kaldt Søgårds Have og Emdrupgårds Have/Emdrupborgs Have. Disse områder er desværre truet af kommunens iver efter at bygge småt og billigt med henblik på at huse hjemløse borgere. Kommunen har fundet de mest utænkelige steder til dette formål, nemlig lige op ad almene familieboliger og i de grønne områder, som har været tænkt bevaret til rekreative områder for beboerne i området. I artiklen blev der opfordret til at støtte en underskriftsindsamling, som beboere i de almene afdelinger har lavet: “Stands planlagt byggeri i Emdrupborgs Have og Søgårds Have”. Denne underskriftindsamling har nu opnået at få 1447 underskrifter, og er blevet delt 1,5 tusind gange. Heldigvis ser det altså ud til, at mange støtter op om vores protester. Du kan finde underskriftsindsamlingen her, og du er meget velkommen til at bidrage med din egen underskrift: https://www.skrivunder.net/stands_planlagt_byggeri

Lørdag 5. september kl. 14. Koncert med Mathias Heise og Bjarke Mogensen I grænselandet mellem jazz-inspireret verdensmusik og de gamle klassiske mestre mødes to af Danmarks mest anerkendte unge musikere i et farve-rigt program, der udforsker de to instrumenters fælles klang og forskellighed. Duoen byder på egne kompositioner såvel som nye udgaver af kendte klassikere fra Bach, Debussy, Fabricius-Bjerre og Piazzolla.

Søndag 20. september kl 15. Sankt Olai Vokalensemble Skt. Olai Vokalensemble er et blandet kor på 28 medlemmer, ligeligt fordelt på de fire stemmer. De præsenterer værker af Lange-Müller, Rautavaara, Per Nørgård og danske sange. Der er gratis entré til koncerten Aftensang. Første tirsdag i måneden 16.30-17.00 Stemningsfuld musik og gode ord i Lundehus’ smukke kirkerum. Her er plads til sang og musik. Morgensang. Tirsdage 9.00 – 9.45 Fællessang ved flyglet. Morgensangen er rykket ind i kirkerummet. Vi synger fra højskolesangbogen. Efter sangen bydes på en kop kaffe/te.

Lokalplanforslag Drejervej Hvordan skal Drejervej og Rebslagervej udvikle sig? Borgermøde onsdag 16. september 17-19, Drejervej 15, gul/grøn sal Området ved Drejervej/Rebslagervej har tidligere rummet en række mindre virksomheder, såsom håndværk, værksteder, engroshandel m.v. samt enkelte boliger. Bebyggelsen har et selvgroet præg. Den er opført over en årrække fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 2000-tallet, og er af meget blandet kvalitet. Ejerne af ejendommene Drejervej 2/Rebslagervej 4, Drejervej 4/Rebslagervej 7 og Drejervej 8-10 ønsker at udvikle og fortætte området ved nybyggeri af boliger, serviceerhverv, hotel og butikker. Samtidig skal lokalplanen sikre kvarterets kulturarv i de

bygninger, som findes her. Derfor fastlægges to af områdets oprindelige ejendomme fra slutningen af 1800-tallet på Drejervej 25 og Gørtlervej 2-4/Lygten 29 som bevaringsværdige kulturmiljøer med henblik på at sikre områdets kulturhistoriske egenart. Vil du vide mere om lokalplanen og byggeprojekterne, så kom til borgermøde. Her vil der være oplæg om de kommende byggeprojekter og om lokalplanens indhold. Lokaludvalgsformand Alex Heick leder den efterfølgende debat. Borgermødet er åbent for alle uden tilmelding. Vi byder på kaffe, og håndspritten står klar ved indgangen. Mødelokalet kan rumme 94 personer med nuværende corona-regler. Vi forbeholder os ret til at afvise folk ved indgangen, såfremt antallet skulle overstige denne grænse. Se forslaget på blivhoert.kk.dk. Høringsperioden løber frem til 28. september. Du kan selv afgive høringssvar på denne portal.

Batida slår dørene op til en forrygende efterårssæson i Teater Nordvest. Her er både noget for de allermindste, de store og selvfølgelig dem midt imellem. Billetterne er gratis og bestilles på info@ batida.dk. Læs mere om forestillingerne på www.batida.dk

EFTERÅRSPROGRAM 2020 HAR OPFUNDET UDVIKLER PROGRAMLÆGGER OG PRÆSENTERER

AUGUST

OKTOBER

Aben Osvald

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: 4-9 år

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: fra 11 år

Tirsdag 10/11 + onsdag 11/11 – kl. 9.30 + 11.15 Batidas Teaterhus

Mandag 24/8 + tirsdag 25/8 – kl. 10.00 + 12.00 Den bemandede legeplads i Nørrebroparken

Fredag 2/10 – kl. 9.30 + 11.45 Batidas Teaterhus

Torsdag 12/11 + fredag 13/11 – kl. 10.00 + 12.30 (lukkede forestillinger)

Onsdag 26/8 – kl. 10.00 + 12.00 Den bemandede legeplads på Hulgårds Plads

Amazonas

Lørdag d. 14/11 kl. 10 Tingbjerg bibliotek \ Kulturhus

Lille T og de forbudte bamser

Solo for to

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: fra 5 år Mandag 24/8 til onsdag 26/8 – kl. 17.00 BIBLIOTEKET på Rentemestervej Torsdag 27/8 + fredag 28/8 – kl. 17.00 Nørrebrohallen AUGUST-FORESTILLINGERNE er et samarbejde mellem Nørrebro Bibliotek, BIBLIOTEKET på Rentemestervej og Batida. Billetbestilling er nødvendig til alle forestillinger. Bestil ved at sende en mail til info@batida.dk

AVE LOLA / BRASILIEN Alder: fra 8 år Tirsdag 6/10 kl. 10.00 Onsdag 7/10 kl. 10.00 + 19.00 Torsdag 8/10 kl. 10.00 Batidas Teaterhus

KULTURNAT Spaghetti

Alder: 3-8 år Teatergruppen Batida Fredag d. 9/10 klokken 18.00 Batidas Teaterhus

Balalajka

Hjem

Mandag 31/8 – kl. 10.00 + 12.00 Batidas Teaterhus

Tirsdag 20/10 – kl. 10.00 + 14.00 Onsdag 21/10 – kl. 10.00 Batidas Teaterhus

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: 8-12 år

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH Alder: 2-5 år

SEPTEMBER

NOVEMBER

Balalajka

Ivalus første sang

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: 8-12 år Tirsdag 1/9 + onsdag 2/9 – kl. 10.00 + 12.00 Batidas Teaterhus

Take away

Mandag 14/9 til onsdag 16/9 – kl. 10.00 Batidas Teaterhus

Maria Bonita

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: fra 11 år

DE RØDE HESTE Alder: 6-10 år

Tirsdag 3/11 – kl. 9.30 + 11.30 Batidas Teaterhus

[pAp-kAs]

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: Fra 10 år

EFTERÅRSPROGRAM 2020

Maria Bonita

HVID STØJ SCENEPRODUKTION Alder: ½ - 3 år Onsdag 4/11 kl. 10.00 + 14.00 Torsdag 5/11 kl. 10.00 Batidas Teaterhus

Fredag d. 25/9 kl. 9.30 + 11.45 Tirsdag d. 29/9 kl. 9.30 + 11.45 Batidas Teaterhus

Bispebjerg Bydelsavis side 5

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: 3-8 år

Den store bog om at blive væk TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: 5-10 år

Tirsdag 10/11 – kl. 10.00 Onsdag 11/11 + torsdag 12/11 – kl. 10.00 + 12.00 Fredag 13/11 – kl. 10.00 Korsager skole (lukkede forestillinger) Lørdag 14/11 – kl. 11.00 Batidas Teaterhus

Maria Bonita

TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: fra 11 år Torsdag 19/11 – kl. 9.30 + 11.45 Fredag 20/11 – kl. 17.00 Tirsdag 24/11 – kl. 9.30 + 11.45 Batidas Teaterhus

DECEMBER

To i et hus og en mus holder jul TEATERGRUPPEN BATIDA Alder: 2-6 år

Torsdag 3/12 + fredag 4/12 – kl. 9.30 + 11.15 Tingbjerg Bibliotek \ Kulturhus Lørdag 5/12 – kl. 10.00 + 11.30 Tingbjerg Bibliotek \ Kulturhus Onsdag 9/12 til fredag 11/12 – kl. 9.30 + 11.00 Lørdag 12/12 – kl. 10.00 + 11.30 Mandag 14/12 til onsdag 16/12 – kl. 9.30 + 11.00 Batidas Teaterhus


Hjælp til fondsansøgninger Gratis login til fonde.dk gennem Københavns Kommune. Københavns Kommune har lavet en aftale med hjemmesiden fonde.dk, hvor foreninger kan få et gratis login til siden. Siden hjælper med at give et overblik over 3000 private og offentlige fonde, og har guides til, hvordan man søger, og meget mere. Fonde.dk er Danmarks største fondsdatabase og mest opdaterede portal for fundraising. Et års abonnement koster normalt 3000 kroner, men som en københavnsk forening er det nu altså muligt at få gratis adgang. Man søger ved at sende følgende oplysninger til mailen: info@fonde. dk (i emnefeltet skrives “Københavns Kommune“) Fulde navn på foreningens formand: Foreningens navn: E-mail: Aftalen løber indtil 31.10.2020.

Bliv Natteravn Som frivillig i natteravnene vil man typisk bruge to aftener i kvartalet på at gå rundt i lokalområdet. Ruten er fastlagt på forhånd, og natteravne færdes altid i grupper af tre. Alle frivillige får undervisning i de færdigheder, det kræver at være Natteravn. Vil du vide mere, eller vil du bare prøve en aftentur med Natteravnene på Bispebjerg? Ring til Ane Marie Henriksen tlf. 60 63 75 85 og aftal tid og sted.

En mere ældrevenlig by

e r e i m e pr

Af Sofie Mondrup Nielsen Københavns Kommune, Afdeling for Strategisk Folkesundhed København skal være for alle – også for de ældre. Byens fysiske indretning har betydning for, hvem der bruger og tager ophold i byen. København skal derfor udvikles og indrettes, så alle, uanset alder, mobilitet og orienteringsevne, kan bruge byen og dens rekreative områder. For at blive klogere på dette emne vil vi gerne invitere københavnere og relevante aktører til at dele deres oplevelse af Københavns ældrevenlighed. Hvor er det svært eller utrygt at færdes, eller hvor mangler der bænke til et lille hvil? Arbejdet er en fortsættelse af en kortlægning, der kørte i udvalgte bydele i København i efteråret 2019, og skal også hjælpe med at udvælge place. ring af 500 ældrevenlige bænke rundt omkring i København.

Mette Annelie på cykel

Cykler I til skole? Af Mette Annelie Rasmussen (MB) Teknik og Miljøordfører, Radikale Efter en noget underlig sommerferie i skyggen af COVID19 begynder skolerne igen. Det er ikke helt hverdag, som vi kender det, men det at begynde i skole efter ferien er altid spændende. Helt specielt er det naturligvis, hvis det

er første gang, men det er også spændende at begynde igen efter ferien, se vennerne og finde ud af, hvad der nu skal ske. For Radikale Venstre er det vigtigt, at alle Københavns børn får en god skolestart og skolegang, og at børn kan færdes trygt på cykel til og fra skole. Hvis vi vil sikre, at fremtidens voksne københavnere bruger cyklen som primært transportmiddel til at komme rundt i byen, skal vi på Rådhuset sikre, at man kan færdes trygt på cykel. Vi skal have anlagt cykelstier, hvor der mangler, og så skal vi tænke trafikdelen sammen med skoledelen. I slutningen af august sætter partierne på Rådhuset sig sammen om budget 2021. Her vil Radikale arbejde for, at flere sikre skoleveje kommer på budgettet. Når vi beder forældre og børn om at cykle mere, har vi på Rådhuset også et ansvar ift. at sørge for sikre skoleveje.

Vær med i fællesskabet Kirkens efterårsprogram byder bl.a. på Aftenrum med pilgrimspræst og forfatter Lene Højholt, sanger og forfatter Elisabeth Gjerluff Nielsen og koncert med The Middle East Peace Ensemble. Find yderligere info på: bellahoejkirke.dk Bellahøj Kirke Frederikssundsvej 125A, Brønshøj www.bellahoejkirke.dk

Bispebjerg Bydelsavis side 6

Grundet covid-19 har Københavns Kommune ikke mulighed for at gennemføre byvandringer og større dialogmøder i hele byen, - som oprindelig planlagt. Derfor lanceres i stedet undersøgelsen “En by for alle”, som kan tilgås via www.kk.dk/enbyforalle. Her kan alle udpege på et kort, hvor i byen, som de færdes til daglig, og hvor der er plads til forbedring i byrummet fx flere ældrevenlige bænke. På hjemmesiden er der også muligt at melde sig til et telefoninterview, hvis man har lyst til at fortælle mere om sine oplevelser i byen. Vi håber at I vil være med til at besvare undersøgelsen, sprede budskabet til relevante borgergrupper og tage kontakt til os, hvis I har yderligere kommentarer til arbejdet med ældrevenlige byrum, som vi kan tage med videre?


D E B AT T E R

Lundehustorvet – et fælles projekt

Det særlige ved dette torv er, at det delvist placeres på ikke kommunal jord. Det vil sige, at en lille bid af AABs matrikel ved Fakta og

Lokaludvalgsformand Alex Heick udtaler: Lokaludvalget har længe arbejdet for at få et torv til Lundehusområdet. Vi mener det er en stor mangel, at et kvarter er uden mødesteder. Vi er godt klar over, at der er mange andre problematikker i kvarteret – men lige præcis torvet er en kæmpegevinst og skal ikke blandes sammen med de øvrige udfordringer i kvarteret. Vi opfordrer derfor kirken og AAB til at gå ind i arbejdet og bidrage økonomisk. Vi ved heldigvis, at både bestyrelsen i AAB og menighedsrådet i kirken er positivt indstillede.

Tidsplanen forventes at være følgende: • • • • • • • • •

Feb.- dec. 2020: Trafikforundersøgelser, udarbejdelse af samarbejdsaftaler, anlægsprogram og udbud af rådgiverydelsen Jan.- mar. 2021: Udarbejdelse af dispositionsforslag Apr.- okt. 2021: Udarbejdelse af projektforslag Sep.- okt. 2021: Høring af lokaludvalg, politi mv. Nov.- dec. 2021: Indstilling til Borgerrepræsentationen om frigivelse af anlægsmidler Jan.- maj 2022: Udarbejdelse af detailprojekt Jun.- sep. 2022: Udbud af anlægsarbejder Okt. 2022- 1. juni : Anlægsfase Jun. 2023: Færdigt projekt

Der dannes en projektgruppe med de 3 grundejere, det vil sige en repræsentant fra kommunen, en fra AAB og en fra kirken. Det er de 3 grundejere, som fælles drøfter løsningsforslag og muligheder, men det er den enkelte grundejer som i sidste ende træffer beslutninger vedrørende eget areal. Projektet kommer til at bygge på input fra de arbejdsgruppemøder der har været tidligere, kommende møder med den lokale følgegruppe og det projektforslag der skal udarbejdes og selvfølgelig også på den indstilling til politikerne, som er grundlaget for bevillingen. Faglige analyser og hvad vi kan få tilladelse til fra politi og kommunale myndigheder bliver også afgørende for projektets udformning. Hvorfor kan kommunen ikke betale for etablering af den del af torvet som ligger på AABS matrikel eller kirkens matrikel? Kommunen må ikke betale for anlæg på en grund som ikke tilhører kommunen. Sådan er de juridiske regler, og det gælder uanset om den ikke kommunale grund er ejet af et boligselskab, en erhvervsdrivende, af kirken eller noget helt andet.

Hvis nu de to grundejere holder sig ude af det kommunale projekt, men ombestemmer sig efter projektet er færdigt – kan de så ikke bare lave deres del for egne midler? Jo det kan de godt. Men så er der ikke længere synergien med resten af projektet og vi får ikke udarbejdet en fælles helhedsløsning for hele bytorvet. Yderligere vil der ikke blive mulighed for at trække på det kommunale hold af jurister, projektledere, byggeledere osv i forbindelse med gennemførsel af et privat anlægsprojekt. Det vil så være et projekt, som grundejeren selv bliver ansvarlig for. Dette indebærer ansvar for indgåelse af kontakter med entreprenører og evt. rådgivere, styre økonomien, læse kontrakter, gå til byggemøder osv.

Skal AAB og kirken betale for at lave torv på den kommunale grund? Nej selvfølgelig ikke. De samlede omkostninger til rådgiverhjælp og ydelser skal fordeles mellem grundejerne efter en fornuftig fordelingsnøgle. For selve anlægsdelen betaler AAB og Kirken udelukkende for den del som anlægges på deres matrikler. Vi har før oplevet, at projekter bliver dyrere end forventet. Hvem betaler regningen hvis torvet bliver dyrere end budgetteret? Kommunen indgår en aftale med en rådgiver, som skal gennemføre udbudsprojektet indenfor en fast økonomisk ramme. I den økonomiske ramme er der også en post til uforudsete udgifter. Der sættes altså et loft for hvad det maksimalt må koste. Det er derfor rådgiverens rolle, at sørge for at budgettet holder, og hvis budgettet skrider, så skal der findes besparelser i projektet. Hvad sker der, hvis AAB eller Kirken beslutter at de ikke ville bidrage til torveprojektet? Anlæg af torvet gennemføres uanset om de øvrige grundejere (altså AAB og kirken) er

Bispebjerg Bydelsavis side 7

mv ej

I projektet vil der være fokus på at understøtte bedre forhold for fodgængere, øge trafiksikkerheden, samt at torvet inviterer til ophold. Projektet indeholder desuden initiativer, der skal sænke hastigheden på Strødamvej. I projektet indgår plantning af nye træer, og så skal områdets grønne profil understøttes.

bodegaen indgår, og på samme måde indgår der et areal rundt om kirken, som tilhører kirken. Kommunen ejer den største del af det område som indgår i torvet, og AAB og kirken ejer således en mindre del – se her på kortet. Derfor har både AAB og kirken underskrevet forhåndsgodkendelser på, at ville bidrage til det samlede projekt, så hver grundejer betaler for etableringen af den del af torvet, som ligger på egen grund. Til generalforsamlingen d. 23. september skal beboerne i AAB så stemme om en bindende samarbejdsaftale, og hermed også hvor meget AAB maximalt vil bruge på projektet.

Hvem bestemmer hvordan torvet skal se ud?

med eller ej. Matrikelskellet kommer så til at være den grænse, hvor det nye torveprojekt kommer til at gå til. Det vil sige, at der kun arbejdes og anlægges nyt på den kommunale matrikel. Matrikelgrænserne går ikke langs med bygningerne, men længere inde på det område, hvor torvet skal være. Det vil sige, at hvis eksempelvis AAB ikke er med, så vil der ved matrikelgrænsen være en tydelig skillelinje mellem gammel og nyt. Det vil påvirke torvet, og der vil ikke være et sammenhængende udtryk.

da

I efteråret 2019 besluttede politikerne på Rådhuset at sætte penge af til at etablere et Lundehustorv. Pengene er bevilget i to omgange så der i alt er 13, 6 mio. kroner, heraf ca. 9,4 mio. kr. til selve anlæggelsen af torvet. I den indstilling som danner baggrund for politikernes beslutning står der: Projektet indebærer, at det nuværende butikstorv og en del af Strødamvej omdannes til et sammenhængende torv. Torvet indrettes med opholdsrum med sidde- og opholdsmuligheder og mulighed for afholdelse af events, som f.eks. torvedage. På den måde kan Lundehustorvet blive et nyt, fleksibelt byrum og lokalt mødested for beboerne.

Svar på de oftest stillede spørgsmål:

Str ø

Efter at de lokale borgere og Lokaludvalget i en årrække har kæmpet for et få et torv i kvarteret, er der nu sat midler af hertil. Der går endnu nogle år inden torvet står færdigt, men vi glæder os! Første skridt på vejen er, at der skal indgås samarbejder med Lundehuskirken og AAB, da begge grundejere ejer dele af det, som skal blive til et samlet torv. Det er selvfølgelig en sjov konstruktion, når torvet skal være et samarbejde mellem flere grundejere, og derfor sætter vi i denne artikel fokus på, hvad det er, de to grundejere skal have for øje, når de træffer beslutninger.

Kirkens matrikel AABs matrikel Kommunens matrikel


HOFOR SKYBRUDSSKAKT

 

BYGGEFELT 9

Volleybane

BYGGEFELT 8

BYGGEFELT 7

Perimeterskoven

Aktivitetsplads Aktivitetsplads tspladsen en

Håndgranatbaner

CENTER FOR IDRÆT

IDRÆTSHAL BYGGEFELT 6

BYGGEFELT 13

Terrænbane

Modstand mod nedrivning af værtshus

5 kampsbane BYGGEFELT 5

Multibane

Start

BYGGEFELT 4

Studiepladsen

MÅL

Sportsfælleden

SPROGOFFICERSKOLEN

BYGGEFELT 3 11 mandsbane Lille forhindringsbane Cinderbane BYGGEFELT 2

Bane 1

Campusstrøget

Bane 2 Bane 3

P-HUS BYGGEFELT 1

hccnc cb bc fvbcv

Terrænbane 1000m BYGGEFELT 10 SKIBS-SIM. EKS. AUDITORIUM

Ankomstpladsen Ank Ankomstplads omstpladsen omstpladsen Delområde for FE domicil

EKS. HAL

Paradepladsen BYGGEFELT 11

NORDHAVNSVEJ

Svanemøllens Kaserne - Byens Grønne Ø

Mosaikskulptur reddet Af Jette varn Med tilskud fra Områdefornyelsen kørte vores ældreklub Foreningen Birkedommervej (tidligere Kulturnet) et mosaikprojekt, som resulterede i en sjov og spændende mosaikskulptur. Den skulle være en gave til ungdomsklubben og vores fælles nye torv på Smedetoften. Den fik så en midlertidig plads foran Smedetoften 14, men ulykkeligvis blev der begået hærværk på figuren. Takket være tilskud fra Lokaludvalget er den nu blevet restaureret, og står aktuelt i en have i Degnegården. Når torvet er færdigt ved nytårstid, får den sin varige plads, - og får forhåbentlig lov at blive stående.

8

BYGGEFELT 12

STED | By- og landskabsarkitekter og PRIMUS Arkitekter

Den foreslåede arealplan for Svanemøllens Kaserne

Landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne Forsvarsministeriet skal udvikle Svanemøllens Kaserne, så den fremover kan rumme en række nye funktioner som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet. Således skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte bl.a. for politiets antiterrorberedskab i Københavnsområdet. Endvidere skal der etableres et nyt samlet domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste på kaserneområdet. Endelig skal der ske en række tilpasninger og samling af funktioner på Svanemøllens Kasernen. National sikkerhed Da de nye funktioner er begrundet i national sikkerhed, arbejdes der på et landsplandirektiv for det samlede kaserneområde. Landsplandirektivet vil tage udgangspunkt i helhedsplanen for Svanemøllens Kaserne, hvor det samtidigt er hensigten at give området et mere grønt udtryk. Af sikkerhedsmæssige og operative grunde vil kaserneområdet også fremover være et militært område. Forslaget til landsplandirektiv sendes i offentlig høring den 14. august 2020, og høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2020. Landsplandirektivet forventes godkendt i november 2020. Informationsmøde Den 17. september 2020, kl. 16.00-18.30, inviterer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse alle interesserede til informationsmøde på Svanemøllens Kaserne (Idrætshallen, bygning. 34). I forbindelse med informationsmødet vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse orientere om udbygningen af Svanemøllens Kaserne. Erhvervsstyrelsen vil tillige være repræsenteret, og kan svare på spørgsmål vedrørende forslaget til landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne. På grund af de gældende regningslinjer i forbindelse med Covid-19 er det desværre nødvendigt at begrænse deltagerantallet til informationsmødet til 100 deltagere.

Nyt fra Agendaforening Nordvest i Karens Hus Bispebjerg Bakke 8. www.agendaforening-nordvest.dk

Kontakt: joergensen.tom@gmail.com eller 26538091 August 2020 Efter forårets udsættelser går vi i gang med kreative samskabelse og samvær i ”vores” hjørne af Lersøparken. Her er også et par aktiviteter, som dog på grund af de gældende regler om afstand kræver tilmelding på 26538091, og hvis du alligevel bliver forhindret, så meld fra på samme nummer, så en anden får muligheden! Samme program køres 2 gange ved hver begivenhed.

Tilmelding nødvendig Tilmelding skal ske pr. e-mail til FES-UDV12@mil.dk og med angivelse af navn, adresse og eventuelt organisation. Tilmelding kan ske fra og med 24. august 2020 efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldinger modtaget før den 24. august 2020 bliver ikke taget i betragtning. Henset til det begrænsede deltagerantal opfordres til, at eksempelvis familier eller organisationer kun tilmelder én mødedeltager. De 100 deltagere vil modtage en bekræftelse på deres deltagelse pr. e-mail. For yderligere information: Helhedsplanen for Svanemøllens Kaserne findes på hjemmesiden: ejendomsstyrelsen.dk Høringsmaterialet til landsplandirektivet for Svanemøllens Kaserne findes på høringsportalen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller via link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64203

Fredag 4. september. kl 13 eller 14.15 i Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8. Vore lokalhistoriske venner har inviteret Kerstin Bergendal fra områdefornyelsen, som vil fortælle om sit projekt vedrørende Grønningen i NV: ”Om en eng”. Se https:// aproposeneng.dk/ - om stedets mennesker. hverdag, historie, kvaliteter og dilemmaer, fællesskaber og konflikter. Søndag 13. september. Kl. 13 eller 14.30 Sted: Engsvinget 26 Inspirerende biolog Rikke Milbak viser rundt i sin egen villahave, som hun arbejder på at gøre mere og mere naturvenlig. (Bevilget af Bispebjerg Lokaludvalg). Se www.rikkemilbak.dk

Repræsentanter fra Østerbro- og Bispebjerg Lokaludvalg på fælles rundvisning på kaserneområdet i forbindelse med information om helhedsplanen Bispebjerg Bydelsavis side 8

Af Jonas Neivelt I Københavns Nordvestkvarter ligger et lyserødt hus med et spir for toppen og værtshuset Fuglereden i stuen. Nu vil ejeren rive huset ned, og det møder lokal modstand. Beboerne i Københavns Nordvestkvarter kommer måske til at miste et eksempel på kvarterets historiske udvikling. Ejeren af ejendommen på hjørnet af Frederikssundsvej og Provstevej med værtshuset Fuglereden i stueetagen vil nemlig rive bygningen ned. I stedet skal der bygges ungdomsboliger. ”Jeg har ejet bygningen i 22 år, og nu har jeg hørt, at politikerne ønsker, at der bliver bygget ungdomsboliger. Det er en god økonomisk mulighed for mig, så derfor skal der bygges nyt. Huset er ikke bevaringsværdigt, har nogle kloge hoveder i kommunen fundet ud af”, siger ejendommens ejer Jørgen Petersen. Naboer er uenige Men naboerne er uenige, og har organiseret sig for at redde bygningen. Sammen har de startet bevægelsen Bevar Fuglereden, der modarbejder ejerens planer om at rive bygningen ned. ”Vi var nogle af dem, som arrangerer gadefesterne her i kvarteret, der snakkede sammen om, at det da ikke kunne være rigtigt, at Fuglereden skulle rives ned. Så lavede vi opslag på Facebook, der blev delt omkring 400 gange. Vores facebookside fik 1000 følgere på en uge. Så fik medierne og politikerne øje på vores sag”, fortæller bevægelsens talskvinde Freja Wedenborg. Freja er blandt initiativtagerne til bevægelsen Bevar Fuglereden Et Nordvest i forandring Københavns Kommuneplan for Nordvestkvarteret fortæller om en bydel, hvor der stadig er levn af det rå industrilandskab, som engang dominerede hovedstaden. Bygningen med værtshuset Fuglereden stammer da også fra 1885. Selvom Kommuneplanen både fortæller, at ”det industrielle kulturmiljø har image- og attraktionsværdi”, og at en omdannelse af industribygningerne til beboelsesejendomme skal ske ”med respekt for den eksisterende befolkningssammensætning og erhvervskultur”, er det ikke hensyn, de lokale mærker meget til. ”Der bliver hele tiden dispenseret fra planerne for området, så folk får lov til at bygge uden at tage hensyn til miljøet herude i Nordvest”, fortæller Alex Heick, formand for Bispebjerg Lokaludvalg. Netop ønsket om at lave ungdomsboliger på grunden, hvor Fuglereden i dag ligger, vækker undren. ”Disse ungdomsboliger er reelt set små ejerlejligheder. Dem er der masser af i Nordvest, men vi har også brug for erhverv. Ellers bliver Nordvest til et sovekvarter i København”, siger Alex Heick. Han bakkes op af Freja Wedenborg fra bevægelsen Bevar Fuglereden: ”Vores gamle bygninger bliver revet ned. En af dem var så bevaringsværdig, at den blev genopført i Den Gamle By i Aarhus, hvor man nu kan tage over og kigge på den”, siger Freja Wedenborg. Ejendommens ejer Jørgen Petersen har også bemærket beboernes modstand mod hans nedrivningsplaner: ”Det gør da indtryk, at der er modstand. Forandring fryder ikke altid. Men værtshuset har været der i 21 år. Før det stod lokalerne tomme. Det er ikke for at tage bajerne fra folk, men det er ikke mit ansvar, at der skal drives værtshus på adressen”. Ejendomsret eller bevaringsværdi Sagen skal nu drøftes i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg. Her har ønsket om at bevare bygningen fået en del opbakning. ”Jeg kan ikke støtte, at den gamle kro bliver revet ned. Jeg mener, at huset er bevaringsværdigt”, siger SF’s repræsentant i teknik- og miljøudvalget Klaus Mygind. Alle partier er dog ikke enige: ”I Danmark har vi privat ejendomsret, og i Liberal Alliance mener vi, at det er ejerens ret at gøre med ejendommen, som ejeren synes er rigtigt”, siger Heidi Wang, Liberal Alliances repræsentant i udvalget. Nu håber borgerne i bevægelsen Bevar Fuglereden, at de kan få lov til at beholde det lokale vandhul. ”Først skal vi have byggeforslaget nedstemt hos politikerne. Så må vi bagefter se på at få huset med Fuglereden fredet”, siger Freja Wedenborg.

Profile for Bispebjerg Lokaludvalg

Bispebjerg Bydelsavis, august 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded