Page 1

IN Square… The Creative Showcase “Kiosk Design Contest” ศูนย์การค้าอินสแควร์ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ใจกลางทาเลทองย่าน จตุจักร ศูนย์รวมการช้อปปิ้งสุดฮิปที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ขอเชิญ น้องๆ นิสิต นักศึกษาร่วมโชว์ไอเดียเจ๋ง กับกิจกรรมการประกวด ผลงานความคิดสร้างสรรค์ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ภายใต้ โครงการ IN Square… The Creative Showcase “Kiosk Design Contest” ที่ จะเปิ ด โอกาสให้ น้องๆ ได้ แ สดง ความสามารถด้านการออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) และนา ผลงานการออกแบบที่รับรางวัลมาผลิตเพื่อใช้จริ งที่ศูนย์การค้า อินสแควร์ ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมาย คุณสมบัติผู้เข้าประกวด (Applicant’s Qualification) 1. เป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นปี 2. ไม่จากัดสัญชาติไทย แต่ต้องเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ของไทยเท่านั้น 3. ผู้สมัครสามารถสมัครเดี่ยว หรือเป็นทีมได้ไม่เกิน 2 คน โดย ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันเดียวกัน แต่ไม่จาเป็นต้องอยู่ชั้นปี เดียวกัน โดยให้ส่งใบสมัครมาเพียงแค่ 1 ใบสมัครเท่านั้น เงื่อนไขการออกแบบ (Design Criteria) 1. ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) จะต้องเป็นผลงานที่เกิดจาก ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเองเท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ลอกเลียนแบบมา 2. รู ป แบบการออกแบบควรสะท้ อ นและส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ รูปแบบการตกแต่งภายนอกของศูนย์การค้าอินสแควร์ 3. ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2.50 ม.สูง (ไม่ต่ากว่า) 2.10 ม. 4. ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ต้องสามารถเคลื่อนที่ได้ เหมาะกับ การใช้งานนอกสถานที่ (Outdoor) และสามารถรับสภาพอากาศ ทุกฤดู ต้องใช้งานได้ Multi-Function (สามารถใช้วางสินค้าได้ ทั้ง อาหารและเครื่องดื่ม ดอกไม้และต้นไม้ เครื่องประดับและของ ตกแต่งต่างๆ ตลอดจนสินค้าที่เป็นเสื้อผ้า) 5. ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ต้องมีปลั๊กไฟ และระบบแสงสว่าง ในตัว

6. ควรคานึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการล็อคกัน ของหาย หมายเหตุ สาหรับผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ต้องนา ผลงานการออกแบบไปทา Kiosk Mock Up สเกลขนาด 1:10 เพื่อใช้ในการตัดสินรอบสุดท้าย เงื่ อนไขการสมั ครและการส่งผลงาน (Application & Design Submission) ผู้ ส มั ค รส่ ง ใบสมั ค ร พร้ อ มส าเนาบั ต รประชาชน หรื อ ส าเนา หนังสือเดินทาง(สาหรับกรณีนักศึกษาชาวต่างชาติ ) และสาเนา บัตรนักศึกษา มาพร้อมผลงานการออกแบบ ขนาด A2 เป็น จดหมายลงทะเบียนเท่านั้น มาที่ ตู้ป .ณ. 30 ปณศ. อ่อนนุช กรุงเทพฯ 10250 วงเล็บมุมซอง IN Square… The Creative Showcase ผลงานการออกแบบ ขนาด A2 มีรายละเอียดต่อไปนี้ - Exterior Perspective 2 views - Elevation 4 sides - Cross Sections - Design Concept - รายละเอียดวัสดุที่ใช้ - ประมาณการราคาผลิต ผลงานต้องทาขึ้นจากคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น ขัน้ ตอนการตัดสิน (Judging Process) การประกวด แบ่งเป็น 2 รอบ คือ 1. รอบคัดเลือก : เปิดโอกาสให้ นิสิต นั กศึกษาจากทั่ว ประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบ 20 ผลงาน เพื่อมอบประกาศนียบัตร และคัดเลือกผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ซึ่งจะได้รับเงินสาหรับทา Mock Up 5,000 บาท สาหรับการพิจารณาในรอบตัดสิน 2. รอบตัดสิน : คณะกรรมการตัดสินโดยพิจารณาจากการ Mock Up ทุกทีมต้องนาเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของ คณะกรรมการเพื่อหาผู้ชนะ จานวน 3 รางวัล


คณะกรรมการตัดสิน (Judging Committee) 1. คุณจักรพันธ์ ศรีไกรวิน กรรมการบริหาร บริษัท เจ. เจ. เซ็นเตอร์ จากัด และเจ้าของศูนย์การค้าอินสแควร์

เปิดรับผลงาน (Submission Period)

เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย จึงขอเลื่อนวันรับผลงาน และการประกาศผลต่างๆ ดังนี้

2. คุณเจษฎ์ บุญเรืองรอด Director: Identity Design บริษัท คอนทัวร์ จากัด

วันนี-้ 24 ก.พ. 2555 (ศุกร์) เปิดรับผลงาน (ดูวันประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 24 ก.พ. 2555)

3. ร.อ.ชูวิทย์ สุจฉายา นักวิชาการสถาบันอาศรมศิลป์

29 ก.พ. 2555 (พุธ)

การตัดสินรอบคัดเลือก

4. คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ (โอ่ง) ศิลปินอิสระ

2 มี.ค. 2555 (ศุกร์)

ประกาศผลรอบคัดเลือก

2 เม.ย. 2555 (ศุกร์)

กาหนดส่ง Mock Up (สาหรับ ผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย)

ข้อตกลง (Conditions & Disclaimer) 1. ผู้สมัคร 1 คนหรือ 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน 1 ผลงานเท่านั้น 2. ผลงานการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์การค้าอินสแควร์ บริษัท เจ.เจ. เซ็นเตอร์ จากัด 3. ศูนย์การค้าอินสแควร์และบริษัท เจ.เจ. เซ็นเตอร์ จากัด มี สิทธิ์ในการใช้ผลงานการออกแบบไปเพื่อการใดใดของบริษัทฯ ได้ 4. ศูนย์การค้าอินสแควร์และบริษัท เจ.เจ. เซ็นเตอร์ จากัด มี สิทธิ์ในการนาผลงานที่ออกแบบมาผลิต หรือไม่ผลิตผลงานชิ้นใด ที่ส่งเข้าประกวดได้ 5. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบตามข้อตกลงข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 6. ผู้ ไ ด้ รับ รางวั ล จะต้ อ งเสี ย ภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 5% ส าหรั บ รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

11 เม.ย. 2555 (พุธ)

การตัดสินรอบสุดท้าย และประกาศผล หมายเหตุ: คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาการตัดสิน ตามเงื่อนไขและความเหมาะสม รางวัลสาหรับผู้ชนะไอเดียเจ๋ง (Awards) น้องๆ ที่ชนะจากในการสร้างสรรค์ผลงาน จะได้รับเงินรางวัลเป็น ทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information) โทร: 02-321-2640, 083-498-0062 แฟกซ์: 02-321-2641 เว็บไซต์: www.insquarejj.com


ใบสมัคร IN Square… The Creative Showcase “Kiosk Design Contest” ประเภทการเข้าประกวด _____เดี่ยว _____ทีม 1. ชื่อ (นาย/นางสาว) ................................................... นามสกุล ........................................................................ ข้อมูลส่วนตัว: วันเดือนปีเกิด ................ / ................ / ................ บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ....................................................................................... ที่อยู่(ที่ตดิ ต่อได้สะดวก) .................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... โทรศัพท์ ......................................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................................................ อีเมล์ .............................................................................. ข้อมูลการศึกษา: มหาวิทยาลัย/สถาบัน .................................................. ชั้นปีท.ี่ .......................................................................... คณะ ........................................................................... ภาควิชา ...................................................................... อื่นๆ  ทราบข้อมูลการประกวดนี้จากทางช่องทาง ....................................................................................... .......................................................................................  เคยผ่านการประกวดมาก่อนหรือไม่ .......เคย ....... ไม่เคย ถ้าเคย โครงการ ............................................................ รางวัลที่ได้รับ ................................................................. หากสมัครแบบเดี่ยว ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อ ผู้สมัครได้ ขอชือ่ และเบอร์ตดิ ต่อของผู้ใกล้ชิด ชื่อ ................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ........................................................

(กรณีสมัครเป็นทีม) ข้อมูลส่วนตัว: วันเดือนปีเกิด ................ / ................ / ................ บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ....................................................................................... ที่อยู่(ที่ตดิ ต่อได้สะดวก) .................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... โทรศัพท์ ......................................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................................................ อีเมล์ .............................................................................. ข้อมูลการศึกษา: มหาวิทยาลัย/สถาบัน .................................................. ชั้นปีท.ี่ .......................................................................... คณะ ........................................................................... ภาควิชา ...................................................................... อื่นๆ  ทราบข้อมูลการประกวดนี้จากทางช่องทาง ....................................................................................... .......................................................................................  เคยผ่านการประกวดมาก่อนหรือไม่ .......เคย ....... ไม่เคย ถ้าเคย โครงการ ............................................................ รางวัลที่ได้รับ ................................................................. ชื่อผลงาน ................................................................... แรงบันดาลใจของผลงาน .............................................. .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

IN Square… The Creative Showcase“Kiosk Design Contest”  

ศูนย์การค้าอินสแควร์ ขอเชิญน้องๆนิสิต นักศึกษาร่วมโชว์ไอเดียเจ๋งกับกิจกรรมการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์การออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก(Kiosk) ภาย...

Advertisement