Page 1

VÝROBA A PREDAJ DREVNÝCH BIOPALÍV

PELETY

ŠTIEPKY

BRIKETY

DREVO

BIOMASOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM Kysucký Lieskovec


BIOMASA

BIOMASA združenie právnických osôb BIOMASA, združenie právnických osôb je nezisková organizácia, združujúca 19 členov, predovšetkým obce, mestá, školy a zdravotnícke zariadenia. Pôsobí hlavne v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Problematike využívania biomasy sa jej predstavitelia venujú od začiatku 90-tych rokov. Od svojho vzniku v roku 1999 sa postupne vypracovala na lídra v oblasti využívania biomasy na Slovensku. BIOMASA je najväčším a najspoľahlivejším výrobcom kvalitných drevných peliet na Slovensku. Ročná produkcia peliet je viac ako 12 000 ton. Zaoberá sa tiež výrobou a predajom tepla a zabezpečuje cenovo prijateľné vykurovanie verejných budov v pôsobnosti členov ale i nečlenov združenia. Rekonštrukciou kotolní z uhlia, koksu a kalov na biomasu intenzívne prispieva k redukcii emisií CO2. BIOMASA rovnako prevádzkuje servis vlastných kotolní na biomasu. Svojimi aktivitami sa BIOMASA snaží informovať a prezentovať racionálne využitie obnoviteľných energetických zdrojov, energetické úspory, vysoký potenciál biomasy na Slovensku a konkrétne aktivity pre zníženie znečistenia životného prostredia. Poradenskou činnosťou pomáha obyvateľom regiónu ako i obyvateľom celého Slovenska získať kompletné a užitočné informácie o možnostiach využívania biomasy a plánovania vykurovacieho systému v ich domácnostiach a rôznych objektoch. Realizácia rôznych investičných a neinvestičných projektov v oblasti podpory využívania biomasy je významnou aktivitou BIOMASY. O úspešnej realizácii projektov svedčí i narastajúci záujem o vykurovanie biomasou na Slovensku. BIOMASA sa snaží propagovať efektívne využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov na všetkých úrovniach, potenciál však vidí najmä v súčasnej mladej generácii a deťoch, ktoré je potrebné vychovávať k šetrnému správaniu sa k životnému prostrediu.

023 34 Kysucký Lieskovec 743

+421 41 423 15 00 biomasa@biomasa.sk

www.biomasa.sk


BIOPEL BIOPEL, a. s. je spoločnosť, ktorá bola založená fyzickými a právnickými osobami v roku 2012. Zámerom spoločnosti je vybudovať transparentnú a úspešnú spoločnosť so silným environmentálnym cítením, ktorá bude prínosom pre región i regionálnu ekonomiku. Hlavnou činnosťou je produkcia a nákup drevnej suroviny, predaj celej škály drevných biopalív (drevné pelety a brikety, suché drevné štiepky, kusové štiepané drevo) a poskytovanie služieb v oblasti dopravy. Celý tento proces zabezpečuje novovytvorené Biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci. Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby pri dodávke drevných biopalív na vykurovanie. BIOPEL, a. s. je kompetentným partnerom na území celého Slovenska, ktorý Vám poradí pri otázkach spojených s výberom a správnym výkonom vykurovacieho systému, pri plánovaní skladovacích priestorov na drevné pelety, pri voľbe dodávateľov kotla alebo krbu a nákladov s tým spojenými. Vo veľkej časti Slovenska vieme sprostredkovať návštevy existujúcich kotolní a väčšinu vašich otázok dokážeme zodpovedať predovšetkým elektronickou poštou, alebo pri osobnej návšteve. Množstvo inovácií v rámci výrobného procesu i manažmentu spoločnosti si kladie za dôraz ochranu životného prostredia a snaží sa minimalizovať dopady výroby na všetky jeho zložky. Pre zachovanie najvyššej kvality našich produktov a služieb dbáme nielen na kvalitu výrobnej suroviny, výskum, vývoj a inovácie používaných technológií, ale tiež na správne environmentálne pravidlá spoločnosti a všetkých jej zamestnancov. Dlhodobým cieľom spoločnosti je posilniť úroveň služieb v oblasti bioenergetiky na Slovensku. Okrem predaja a dovozu drevných biopalív ponúkame zákazníkom v Kysuckom Lieskovci expertné poradenstvo. Odlíšiť sa chceme najmä detailnou znalosťou celého reťazca, od výroby po spotrebu biomasy.

023 34 Kysucký Lieskovec 847 +421 41 451 00 22 info@biopel.sk

www.biopel.sk

BIOPEL

akciová spoločnosť


Ekologické a komfortné kúrenie biomasou. Realita! Vykurovanie drevnými biopalivami, najmä peletami predstavuje moderné kúrenie pri vysokom komforte obsluhy a dopravy paliva. Drevné biopalivá predstavujú ekologickú náhradu fosílnych palív, sú jednoduchým domácim a veľmi efektívnym zdrojom tepla a energie pre slovenské domácnosti, rôzne malé i veľké objekty.

SPOLOČNOSŤ

BIOMASA

Výroba a predaj drevných biopalív

Dlhodobým cieľom združenia BIOMASA a spoločnosti BIOPEL, a. s. je posilniť úroveň služieb v oblasti bioenergetiky na Slovensku. Okrem predaja a dovozu drevných biopalív ponúkame zákazníkom v Kysuckom Lieskovci expertné služby a poradenstvo. Odlišujeme sa od iných najmä detailnou znalosťou celého reťazca od výroby, cez distribúciu až po efektívnu spotrebu energie obsiahnutej v biopalive u zákazníka. Na výrobu biopalív využívame výlučne drevnú surovinu. Biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby pri dodávke drevných biopalív na vykurovanie: výroba, predaj a doprava drevných biopalív - balených a voľne sypaných drevných peliet, predaj drevných brikiet, alternatívnych peliet a brikiet ź nové prístupy k výrobe a distribúcii suchých drevných štiepok - profesionálny mobilný štiepkovač, mobilná kontajnerová sušiareň, pneumatické vyprázdňovanie kontajnera u zákazníka ź služba štiepania dreva u zákazníka mobilnou štiepačkou dreva, predaj palivového dreva ź Showroom vykurovacej techniky a drevných biopalív - expertné poradenstvo, centrum pre kvalitu biopalív, vinotéka, organizácia odborných školení, exkurzií pre študentov, seminárov ź

racionálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie


Biomasové logistické centrum predstavuje inovatívny spôsob ako rozvíjať a zabezpečovať lokálne dodávky biomasových biopalív. Cieľom je zabezpečiť drevné biopalivá so zárukou kvality slovenských surovín, transparentný trh a istotu dodávok. Svojou činnosťou výrazne prispieva k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, znižovaniu emisií skleníkových plynov a ochrane životného prostredia. Projekt ukazuje jeden zo základných prístupov k rýchlemu prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie udržateľným spôsobom. Moderné technológie Moderné cisterny s presným váhovým systémom priamo v aute. Pneumatické vyprázdňovanie suchých drevných štiepok z kontajnerov priamo do skladu. Automatická baliaca linka drevných peliet. Profesionálny mobilný štiepkovač.

BIOPEL

Biomasové logistické centrum

Kontrola kvality Európska certifikácia Enplus A1, pre proces výroby, balenia, skladovania i dopravu drevných peliet. Laboratórium pre kontrolu kvality biopalív. Služby orientované na zákazníka Inovatívna ponuka pre zákazníkov orientujúcich sa na „zelené“ kúrenie, s vyššou efektivitou a porovnateľným komfortom. Jednoduchý a pohodlný nákup Transparentná ponuka drevných biopalív. Zaujímavé doplnkové služby (doprava, poradenstvo, showroom vykurovacej techniky). Istota dodávok Produkty dostupné počas celého roka. Nepretržité dodávky. Garancia kvality. Stabilita cien a transparentnosť Efektívnosť nákladov. Cenová transparentnosť - porovnateľné s inými zdrojmi energie. Cenová stabilita posilňuje dôveru zákazníkov.

komplexnosť služieb pre efektívne vykurovanie biomasou


Drevné pelety

KVALITA Ak chcete nakúpiť tie najkvalitnejšie pelety, ktoré Vám zaručia bezproblémovú prevádzku kotla, hľadajte na balení okrúhlu pečiatku medzinárodnej certifikácie ENplus A1 a tiež identifikačné číslo. Nákup lacných dovozových peliet Vám môže spôsobiť veľké problémy, spotrebujete oveľa viac paliva a na konci vykurovacej sezóny budete mať zanesený kotol, ktorý bude potrebné vymeniť oveľa skôr ako ste predpokladali. Naše skúsenosti ukazujú, že spotrebitelia, ktorí sa už raz "popálili", vsádzajú už len na overenú a certifikovanú kvalitu našich peliet. Značka kvality ENplus je jedinou garanciou kvality drevných peliet na trhu. Trieda ENplusA1 je prvotriedna kvalita najvhodnejšia pre všetky typy krbov a kotlov v súlade s pokynmi výrobcu zariadení určených pre vykurovanie domácností. Naše pelety sú vyrobené jedine z chemicky neošetrených zvyškov dreva a čistých pilín bez prímesí kôry. Európsky certifikačný systém ENplus garantuje, že pelety boli vyrobené z najlepších surovín, kvalitne spracované, skladované a dovezené zákazníkovi. ENplus certifikácia zaručuje i kvalitu dodávky koncovému zákazníkovi. Kontrole tak podlieha nielen výroba ale i logistika. EN plus tiež zavádza nové kritériá pre certifikáciu drevných peliet. Okrem obsahu popola, vlhkosti alebo výhrevnosti posudzuje i podiel jemných častíc a teplotu tavenia popola. Parametre pre ENplus A1 Výhrevnosť min. 16,5 MJ.kg-1 Sypná hmotnosť min. 600 kg.m-3 Vlhkosť do 10 % Obsah popola do 0,7 % Logo ENplus môžu používať len certifikované spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo obchodujú s peletami. Spoločnosť BIOPEL zabezpečuje proces výroby, balenia, skladovania a dopravy drevných peliet certifikovaný európsky akceptovanou normou ENplus A1. Udelené certifikáty oprávňujú spoločnosť BIOPEL používať značku kvality na výrobkoch. Spoločnosť BIOPEL je oprávnená používať dva typy označenia ENplus : certifikát pre výrobu (SK 007) a certifikát pre skladovanie, dopravu a predaj (SK 301) drevných peliet prvotriednej kvality.

ENplus A1 - garancia kvality


MATERIÁL Drevné pelety vyrábame z čistých suchých smrekových pilín z odkôrneného dreva. Vyrobené bez pridania chemických látok, ako prírodné spojivo sa využíva lignín prírodne obsiahnutý v dreve, ktorý sa vplyvom vysokých teplôt a trenia stáva plastickým. BALENIE Biomasové logistické centrum spustilo do prevádzky i novú technologickú linku na balenie drevných peliet. Balička je súčasťou komplexu budov pre príjem, skladovanie a expedíciu drevných peliet. Tento plnoautomatický systém predstavuje kompletnú linku pre balenie drevných peliet do 15 kg vreciek ale i plniaci systém pre 1 t big bagy. • Drevné pelety balené v 15 kg perforovaných LDPE vreckách. Toto balenie je výhodné na uskladnenie napr. v garáži, prístrešku, alebo na inom suchom a krytom mieste. Na jednej palete je 70 vreciek (1050 kg). Paleta je obalená streč fóliou. • Drevné palety balené vo veľkoobjemovom vaku 1 t big bagu. Big bag predstavuje výhodný a ekonomický spôsob prepravy a skladovania drevných peliet. DOPRAVA • Pelety v 15 kg vreckách a 1 t big bagoch Vám môžeme doviezť nákladným vozidlom s vlastným skladacím zariadením do 6,3 t alebo dodávkovým vozidlom do 1,2 t. • Voľne sypané pelety sú dodávané cisternami s certifikovaným vážnym systémom, následne sú pneumatickým systémom nafúkané priamo do skladu zákazníka. Moderná doprava cisternami výrazne prispieva k celkovému pohodliu pri vykurovaní.

PRODUKTY

výroba • balenie • distribúcia

Drevné pelety

Drevné pelety sú vysoko komfortné ekologické palivo určené pre pohodlné a plnoautomatické vykurovanie domácností, malých i veľkých objektov. Vyrábajú sa z čistých drevených pilín lisovaním pod veľkým tlakom pri vysokej teplote. Výsledným tvarom drevných peliet je krátky valček s priemerom 6 mm, dĺžkou 2-3 cm. Vyznačujú sa svetlou farbou smrekového dreva, vysokou výhrevnosťou a veľmi nízkou produkciou popola. Pelety sú kvalitne zlisované, čím sa výrazne predlžuje dĺžka horenia. Pelety ENplusA1 spaľujete efektívne a s minimálnym podielom emisií.


Drevné brikety

Ponúkame Vám ekologické, 100% prírodné palivo s vysokou výhrevnosťou. Drevné brikety sa vyrábajú lisovaním sypkého drevného odpadu vznikajúceho pri opracovaní suchého ihličnatého reziva, bez použitia akéhokoľvek spojiva (lepidla). Brikety môžete spaľovať samostatne alebo ako doplnok k palivovému drevu. Sú výborné na kúrenie, 100% prírodné a cenovo výhodnejšie ako palivové drevo. Drevné brikety predstavujú čisté, skladné a komfortné kúrenie. Brikety pochádzajú od priamo od slovenského výrobcu, ktorý zaručuje istotu ich dodávok. MATERIÁL Vyrobené z čistých suchých smrekových pilín z odkôrneného dreva. Vyrobené bez pridania chemických látok, ako prírodné spojivo sa využíva lignín obsiahnutý v dreve, ktorý sa vplyvom vysokých teplôt a trenia stáva plastickým. KVALITA Vysoká výhrevnosť sa dosahuje veľmi nízkym obsahom vody v drevnej biomase určenej na lisovanie a to strojovým sušením vždy pod hranicu 10 %. Pre porovnanie s čerstvým drevom – toto má podľa ročného obdobia výrubu vlhkosť až 50 % a výhrevnosť len 7,5 - 8,1 MJ / kg. Medzi výhody brikiet patrí okrem iného aj veľmi nízky obsah popola. Na rozdiel od peliet nie je možné zabezpečiť vykurovanie briketami plne automaticky. BALENIE Brikety majú tvar tehly. Sú balené v 10 kg baleniach, ktoré sú veľmi skladné a dobre sa s nimi manipuluje. Brikety je potrebné skladovať na suchom a uzavretom mieste. DOPRAVA Brikety Vám môžeme doviezť nákladným vozidlom s vlastným skladacím zariadením do 6,3 t alebo dodávkovým vozidlom do 1,2 t. PARAMETRE Výhrevnosť Sypná hmotnosť Tvar Vlhkosť Obsah popola

17,9 MJ.kg-1 ca 1000 kg.m-3 Tehla 15,4 x 6,5 x 9,2 cm do 12 % do 0,5 %

PRODUKTY

10 kg balenie • 960 kg paleta


Spoločnosť BIOPEL, a. s. ponúka alternatívne pelety vyrobené z rastlinnej biomasy v 20 kg balení. Pelety sú 100 % prírodným materiálom a sú vyrobené z odpadových frakcií poľnohospodárskej biomasy - obilnín. Podľa aktuálnej sezóny zberu to môže byť pšenica, jačmeň, kukurica alebo repka. Rastlinné pelety sú náročnejšie na spaľovanie, preto musí byť kotol uspôsobený tak, aby ich dokázal spáliť. Zásadným rozdielom je obsah popola, ktorý môže byť u rastlinných peliet okolo 5 až 10 %. Čo oproti dreveným peletám je 5 až 10 násobok. PARAMETRE Výhrevnosť Sypná hmotnosť Priemer Vlhkosť Obsah popola

14 - 17 MJ.kg-1 550 - 650 kg.m-3 8 mm do 15 % do 7 %

ALTERNATÍVNE BRIKETY Brikety sú vyrobené zo suchých pilín a hoblín z drevárskej prvovýroby. Sú lisované z odpadovej drevnej biomasy bukového, dubového a smrekového dreva s prímesou kôry bez akýchkoľvek prídavných látok. Balené v 50 kg vreciach. PARAMETRE Výhrevnosť Sypná hmotnosť Priemer Vlhkosť Obsah popola

min. 17 MJ.kg-1 min. 1000 kg.m-3 valec ca 7 cm, ø ca 6,5 cm do 12 % do 0,5 %

PRODUKTY

agropelety • agropelety

Alternatívne pelety a brikety

RASTLINNÉ PELETY


Drevné štiepky

Drevné štiepky sú jednou z foriem pevnej biomasy, ktorá je využiteľná hlavne pre energetické účely. Drevná štiepka je moderné ekologické palivo budúcnosti. Na prípravu štiepok pre spaľovanie sa môže využiť akákoľvek drevná hmota špeciálne pestovaná ako energetická rastlina alebo drevný odpad. KVALITA Spoločnosť BIOPEL, a. s. sa zameriava na výrobu štiepok vyššej kvality o vlhkosti do 30% pri vynaložení čo najmenších nákladov, čo si vyžaduje nové prístupy pri ich výrobe, ktoré sa realizujú v zahraničí. Spaľovanie nedostatočne vysušených drevných štiepok je neekonomické i neekologické. Preto chceme ponúkať kvalitné suché drevné štiepky. PARAMETRE Výhrevnosť Vlhkosť Obsah popola

min. 12,2 MJ.kg-1 do 30 % do 3 %

TECHNOLÓGIA Produkciu drevných štiepok zabezpečujeme profesionálnym mobilným štiepkovačom MAN TGS. Konštrukcia štiepkovača umožňuje produkciu vhodnej zrnitosti štiepok. Výkon stroja je 200 m3/hod drevných štiepok podľa normy ÖNORM M 7133. Požadovaná vlhkosť štiepok je dosiahnutá ich prirodzeným dosušovaním v krytom sklade, využívaním zvozových kontajnerových súprav na zvážanie drevného odpadu. DISTRIBÚCIA Odvoz a rozvoz vyrobených drevných štiepok je realizovaný 3 jazdnými súpravami. Jedna súprava pozostáva z ťahača a návesu s pohyblivou podlahou. Zvyšné dve súpravy pozostávajú z auta s kontajnerovým nosičom a prívesom. Zvozová kontajnerová súprava Volvo je špeciálne dostavaná aj na samotnú distribúciu drevných štiepok pomocou pneumatického systému pozostávajúceho z vývevy a špeciálneho kontajnera. Vozidlo je vybavené aj vážiacim systémom a tlačiarňou, kde bude vytlačený dodací list.

PRODUKTY

kvalitné suché drevné štiepky


Skladovanie a prirodzené sušenie Po ťažbe dreva sa drevný odpad zváža lesnou vývoznou súpravou na skládku, kde dochádza k jeho prirodzenému presúšaniu napr. vo veľkých hromadách, kde dochádza k zohrievaniu uskladnenej biomasy a v dôsledku prúdenia okolitého vzduchu aj k úbytku vody. Pri nasypaní drevnej štiepky do tenkej vrstvy cca 5 cm na veľkej ploche je možné docieliť využitím slnečného žiarenia a intenzívnym prúdením vzduchu v priaznivom prípade vysušenie štiepok na vlhkosť približne 20 % v priebehu jedného dňa. Na dosúšanie drvených štiepok sú využívané sušiace kontajnery, ktoré majú dvojité dno a sú vybavené prírubou pre prívod sušiaceho vzduchu. Ako zdroj tepla slúži mobilný kotol. Štiepkovanie Na skládke sa odpadová biomasa nechá sušiť prirodzeným spôsobom až do doby, kedy sa naseká na štiepku príslušných rozmerov. V prípade, že drevné štiepky dosiahnu požadované parametre drevné štiepky sú distribuované do skladov kotolní na spaľovanie. Ak drevné štiepky po prirodzenom sušení nedosahujú požadovanú vlhkosť, nový inovatívny prístup k výrobe drevných štiepok umožňuje ich dosúšanie v mobilnej kontajnerovej sušiarni na požadovanú vlhkosť.

Štiepkovanie

Nákup odrezkov Veľká časť štiepok je vyrábaná z drevných odrezkov nakúpených z píl. Najvhodnejšou metódou preskladnenia tohto materiálu je uskladnenie na suchom, vzdušnom a slnečnom mieste. V areáli Biomasového logistického centra sú tieto odrezky skladované na paneloch alebo inej spevnenej ploche a podložené drevom alebo betónmi.

Skladovanie v krytom sklade Drevné štiepky sa skladujú na voľných alebo krytých skládkach (prístrešky, uzavreté sklady). Uzavretým skladom drevných štiepok môžu byť skladovacie haly, zásobníky s mechanizovaným vyhrňovaním paliva a silá s gravitačným alebo mechanizovaným vyprázdňovaním. Na zamedzenie možnosti primiešania nežiadúcich prímesí sa odporúča energetické štiepky skladovať najmä na pevných plochách s betónovým alebo asfaltovým povrchom.

foto

foto

SLUŽBY

text profesionálny štiepkovač MAN


Dopravné služby realizované nákladnými vozidlami Doprava balených peliet, brikiet a dreva Iveco EUROCARGO - valník s hydraulickou plošinou, nosnosť max. 6,3 t, vykládka pomocou zadného hydraulického čela na spevnenú plochu ź Dodávkové vozidlo Pugeot Boxer – nosnosť max. 1,2 t – manuálna vykládka

Doprava

ź

Doprava voľne sypaných peliet cisternová preprava 3 cisternami – nosnosť max. 11,5 t – 14 t – 17,5 t – pneumatické vyprázdňovanie voľne sypaných peliet – dĺžka hadíc max. 30 m, koncovka Ø 10 cm, certifikovaná váha s tlačiarňou Spoločnosť BIOPEL, a. s. je tiež certifikovaná značkou ENplus A1 pre skladovanie, predaj a dopravu drevných peliet koncovému spotrebiteľovi. ź

Doprava drevných štiepok a zvoz drevného odpadu ťahač VOLVO s návesom s posuvnou podlahou - objem 90 m3, nosnosť max. 24 t hákový nakladač VOLVO na prepravu kontajnerov špeciálne kontajnery pre distribúciu drevných štiepok kontajnery pre zvoz drevného odpadu - vnútorný objem min. 36 m3 2 ks špeciálne kontajnery pre distribúciu štiepok - vnútorný objem min. 34 m3, vyprázdňovací dopravník kontajnera, pneumatické vyprázdňovanie štiepky 3 ź 8 ks mobilná kontajnerová sušiareň - vnútorný objem min. 36 m , príruba na prívod sušiaceho vzduchu ź ź ź ź ź

Produkcia drevných štiepok profesionálny mobilný štiepkovač MAN TGS

ź

Doprava štiepačky dreva terénne vozidlo Ford Ranger - doprava štiepačky ako prívesné zariadenie

ź

SLUŽBY

logistický systém pre biopalivá


Naša služba - štiepanie dreva u zákazníka Ste zaneprázdnení a nemáte čas na prípravu dovezeného palivového dreva? Práve pre Vás ponúkame novú službu štiepanie dreva priamo u zákazníka. Službu zabezpečujeme profesionálnou mobilnou štiepačkou dreva značky POSCH. Zariadenie umožňuje štiepanie metrovice, ale vďaka prídavnému stolu i štiepanie krátkeho dreva s dĺžkou 35/55 cm. Hydraulické zariadenie pre zdvíhanie ťažkých kmeňov šetrí čas i námahu. Mobilnú štiepačku k Vám privezie náš vyškolený pracovník ako prívesné zariadenie terénnym vozidlom. Štiepačka má benzínový i elektrický motor, je teda možné využiť ju aj v ťažšie dostupných miestach bez možnosti elektrického pripojenia. Výhrevnosť dreva Aj Vy ste sa už zamýšlali nad tým, ktorý druh dreva je najlepší na kúrenie? Výhrevnosť je také množstvo tepla, ktoré získame spálením 1 kg dreva a je asi 15 MJ/kg (pri vlhkosti okolo 20 %).Druh dreva použitého na kúrenie závisí najmä od lokality, kde sa na kúrenie používa a ak má zostať kúrenie drevom ekonomické aj ekologické, je dobré, ak pochádza z regiónu, v ktorom bolo vyťažené. Prirodzené sušenie Čerstvé drevo obsahuje cca 50% vody a minimálna doba sušenia dreva je jeden rok, keď obsah vody klesne pod 30%. Odporúča sa však sušiť drevo aspoň dva až tri roky, keď obsah vody klesne pod prijateľných 20%. Pri spaľovaní surového dreva sa nemalá časť energie získanej z dreva spotrebuje na odparenie vody a horenie je poznačené negatívnymi sprievodnými javmi ako je dechtovanie, dymenie a pokles výkonu kotla. Spaľovanie surového dreva je úplne neekonomické a najmä neekolgické.

foto

foto

SLUŽBY

text komfortná príprava paliva

Štiepanie dreva

Kúrenie drevom patrí medzi tradičné spôsoby vykurovania rodinných domov. Oproti moderným biopalivám však neponúka komfort automatickej dopravy do kotla a reguláciu spaľovania. Drevené polená sú naviac omnoho objemnejšie a obsahujú viac vody i popola. Nevýhodou je tiež časová náročnosť pri jeho príprave. Tieto nevýhody sú však kompenzované nízkou cenou za palivo a drevo tak zostáva obľúbeným zdrojom tepla.


Lesná a poľnohospodásrka technika

Lesná vývozná súprava Súprava je určená na zvoz drevnej hmoty najmä pri prebierkových spôsoboch ťažby dreva resp. pri náhodných ťažbách. Ložná plocha je určená na prevoz 2-5 metrových výrezov, celková nosnosť vývozky je 5.000 kg, resp. objem ložnej plochy je 5 m3. Celková hmotnosť súpravy je do 10 000 kg. V rámci príslušenstva bolo k stroju obstarané aj príslušenstvo na odvoz haluzovín. Súprava je využívaná najmä na prepravu drevnej hmoty na skládky, kde dôjde k jej prirodzenej strate vlhkosti. Následne bude drevný odpad spracovaný štiepkovačom. Traktor na prípravu suroviny Traktor je využívaný na prípravu a spracovanie suroviny na výrobu alternatívnych druhov biopalív v podobe brikiet alebo peliet. Traktor s vlečkou je vybavený rozsiahlym príslušenstvom na spracovanie odpadovej poľnohospodárskej biomasy. Svojou nízkou hmotnosťou nemá negatívny vplyv na pôdny kryt v porovnaní s ťažkými poľnohospodárkymi strojmi. Tento všestranný traktor MK5000 sa dokáže vysporiadať s akoukoľvek úlohou. Či už chcete kosiť, zdvíhať bremená, orať, možnosti sú neobmedzené. Spolu so zladeným čelným nakladačom je MK5000 dokonalý traktor.

foto

foto

SLUŽBY

text lesná vývozná súprava • traktor


K tomuto účelu je k dispozícii laboratórna a meracia technika, pomocou ktorej sa určujú dôležité fyzikálne vlastností biopalív a ich energetická hodnota: ź Zariadenie na meranie mechanickej odolnosti drevných peliet ź Elektronická plošinová váha v rozsahu 200-300 kg ź Profesionálny merač vlhkosti drevných peliet ź Plnoautomatický profesionálny analyzátor vlhkosti drevných pilín a štiepok ź Kalorimetrický systém na stanovenie spalného tepla a výhrevnosti tuhých a kvapalných látok Laboratórium je vybavené aj na testovanie drevnej štiepky, kde dôležitým kritériom je vlhkosť. Tepelné zdroje sú dimenzované na spaľovanie paliva do určitého stupňa vlhkosti, pokiaľ je vlhkosť vyššia, zariadenie nepracuje s dostatočným výkonom, spaľovací proces je neefektívny. Pre určenie vlhkosti štiepky bol zakúpený analyzátor vlhkosti drevných štiepok, ktorý umožňuje v rýchlom čase zmerať vlhkosť paliva. Prístroje na kontrolu a nastavovanie spaľovacieho procesu a taktiež aj na kontrolu vyrobeného množstva tepla: ź Analyzátor spalín – meranie pre všetky druhy palív – prístroj primárne slúži na meranie spalín z kotlov na spaľovanie drevných peliet a zároveň slúži ako digitálny manometer s barometrom, digitálny teplomer a detektor CO. ź Prenosný ultrazvukový merač tepla pre meranie prietoku kvapaliny v potrubí ako i množstva dodávanej energie (tepla) vo vykurovacích sústavách. Je vhodný na analýzu alebo audit vykurovacích a chladiacich systémov. Zhromaždené údaje môžu byť použité na vykonanie úplnej energetickej bilancie, alebo pomáhať pri monitorovaní a optimalizáciu procesu výroby tepelnej energie.

foto

Centrum pre kvalitu biopalív

V rámci Biomasového logistického centra je zavedený systém kvality pre biopalivá, ktorý prispieva k efektívnemu využívaniu týchto palív a v konečnom dôsledku i k šetreniu paliva. Obchod s nakupovanými biopalivami musí podliehať neustálej kontrole z hľadiska ich kvality a energetickej hodnoty. Kladieme veľký dôraz na kvalitu, konečným spotrebiteľom chceme poskytovať biopalivá zodpovedajúcej kvality. Preto je nevyhnutné systémovo kontrolovať a stanovovať energetické hodnoty jednotlivých biopalív – vyrobených aj nakúpených.

foto

SLUŽBY

text laboratórna a meracia technika


Showroom

Biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci pozýva všetkých svojich zákazníkov i záujemcov o zelené kúrenie do novovytvoreného showroomu, v ktorom vystavujeme a prezentujeme drevné biopalivá i vykurovaciu techniku. V showroome vystavujeme menšie vykurovacie zariadenia vhodné na vykurovanie domácností, ide najmä o krby a krbové vložky na drevné pelety. Chceme, aby sa energia obsiahnutá v biopalive využívala efektívne, a preto je potrebné ich spaľovať vo vysokoúčinných spaľovacích zariadeniach, ktoré sú navyše v dnešnej dobe veľmi vyhľadávané i kvôli modernému dizajnu, ktorý ide ruka v ruke so súčasnými trendmi v architektúre. Vystavené sú tu krby s jednoduchým, čistým a veľmi elegantným dizajnom ale i rustikálne krby vhodné na chatu alebo chalupu. Peletové krby sa vyznačujú vysokou účinnosťou alebo bude aj dizajnovým kúskom napríklad u Vás v obývačke. Klienti si môžu do detailov pozrieť vystavené krby a krbové vložky, oboznámiť sa s ich parametrami a najmä poradiť sa pri výbere toho najvhodnejšieho. V showroome je jeden z týchto krbov priamo zapojený a reálne slúži na vykurovanie tohto priestoru. Klient teda uvidí reálnu situáciu od spustenia, cez dopĺňanie paliva, nastavenie zariadenia i jeho údržbu. Dozvie sa tiež informácie o účinnosti zariadenia, spotrebe paliva pre daný vykurovaný objekt, náklady na prevádzku i potrebnú počiatočnú investíciu. Dôraz pri týchto zariadeniach kladieme samozrejme na pridanú hodnotu a teda environmentálny aspekt vykurovania drevnými biopalivami. Inovatívny môže byť aj spôsob uskladnenia drevných peliet, napr. v špeciálnom textilnom veľkoobjemovom vaku, ktorý vyžaduje minimálne náklady oproti iným druhom zásobníkov. Aj toto zaujímavé riešenie si môžete pozrieť v Biomasovom logistickom centre. Druhou časťou a úlohou showrromu je prezentačná časť, v ktorej organizujeme zaujímavé informačné aktivity pre odbornú i širokú verejnosť. Dôležitou cieľovou skupinou pre informačné aktivity sú žiaci a študenti. Nezabúdame preto na výchovnú úlohu v rámci environmentálneho zamerania našej spoločnosti. Kladieme si za cieľ zvyšovať povedomie všetkých cieľových skupín o tom, akú významnú úlohu v dnešnej spoločnosti zohráva zodpovedný prístup k životnému prostrediu, smerovanie k energetickej nezávislosti a podpora lokálnej ekonomiky.

foto

foto

SLUŽBY

text krby • kotly • biopalivá • vinotéka


Združenie BIOMASA a spoločnosť BIOPEL, a. s. sú kompetentným partnerom na území celého Slovenska, ktorí Vám poradia pri otázkach spojených s výberom a správnym výkonom vykurovacieho systému, pri plánovaní skladovacích priestorov na drevné pelety, pri voľbe dodávateľov paliva a nákladov s tým spojenými. Vo veľkej časti Slovenska vieme sprostredkovať návštevy existujúcich kotolní a väčšinu vašich otázok dokážeme zodpovedať predovšetkým elektronickou poštou, alebo pri osobnej návšteve. Poradenské stredisko Veľa spoločností i malých živnostníkov inštaluje rôzne zariadenia, ale často nemajú žiadne skúsenosti s prevádzkou, pretože túto prácu berú často len ako „strojársku“ prácu. Preto ponúkame služby v rámci poradenského strediska, ktoré nielen teoreticky, ale aj prakticky vysvetlí a nastaví rôznym klientom správny chod ich energetického zariadenia, čo často inštalatéri ani teoreticky nie sú schopní urobiť. Toto správne nastavenie je veľmi dôležité pre správny a ekonomický chod a prevádzku zariadení. Pre zákazníka je možné vykonať optimálne nastavenie spaľovacieho procesu tepelného zdroja, správneho ťahu komína, ako i meranie tepelného výkonu zdroja a emisií. Manažment kvality palív a servis kotlov Naši servisní technici absolvujú pravidelné odborné školenia určené pre technikov vykonávajúcich opravy, servis alebo uvádzanie vykurovacích zariadení do prevádzky. Laboratórium Biomasového logistického centra je vybavené špeciálnymi prístrojmi na kontrolu a nastavovanie spaľovacieho procesu a taktiež aj na kontrolu vyrobeného množstva tepla. K dispozícii je laboratórna a meracia technika, pomocou ktorej sa určujú dôležité fyzikálne vlastností biopalív a ich energetická hodnota.

foto

Expertné poradenstvo

Ponúkame expertné poradenské a servisné služby v oblasti vykurovania biopalivami, rekonštrukcie a návrhu kotolní na pelety

foto

SLUŽBY

text servis kotlov • kvalita biopalív


Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo je spoločenstvo vlastníkov lesov, pasienkov a ornej pôdy o rozlohe 1 850 ha. Cieľom spolumajiteľstva je racionálne obhospodarovať spoločnú nehnuteľnosť – lesný majetok. Lesné pozemky v správe Cenzuálu sa nachádzajú v 3 katastrálnych územiach:Rajec, Jasenové, Veľká Čierna.

SPOLOČNOSŤ

CENZUÁL

pozemkové spoločenstvo

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec je obchodným partnerom združenia BIOMASA a spoločnosti BIOPEL, a. s. Takisto je partnerom v projekte Biomasové logistické centrum, v rámci ktorého bola z vlastných i grantových finančných prostriedkov dodaná zvozová súprava na zvoz dreva a píla na spracovanie tenkej drevnej hmoty vrátane príslušenstva. Pre Biomasové logistické centrum je dodávateľom drevných paliet a drevných odrezkov. Predmet činnosti

hospodárenie v lesoch - spoločenstvo vykonáva ťažbu, manipuláciu a predaj dreva, obnovu, ochranu lesa a ošetrovanie zalesnených plôch ź predaj drevnej hmoty - celé dĺžky z lesa, rôzne dĺžky z manipulačno - expedičného skladu, guľatina – výrezy, vláknina, palivo ź spracovanie dreva - na stredisku píla spracúva drevo zo svojej produkcie alebo drevo odberateľa ź lesná škôlka - produkcia lesného reprodukčného materiálu, produkcia sadeníc lesných drevín ź

Ul. Sládkovičova 686, 015 01 Rajec +421 41 542 40 61 cenzual@cenzual.sk

www.cenzual.sk


Pivnica Tibava, Sobrance - Tibava Dávna tradícia vinohradníckej výroby začala ožívať po roku 1952. Dnes na ňu nadväzuje spoločnost PIVNICA TIBAVA, ktorá pestuje a ošetruje hrozno na viac ako 200 ha vinohradov v lokalitách Tibava, Vyšné Nemecké, Krčava a Úbrež a postupne vysádza dalšie nové vinice. Najúspešnejšími odrodami v tejto oblasti sa javia Tramín červený, Rizling vlašský, Rulandské biele, Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe, Frankovka modrá, avšak aj ostatné tradičné odrody, ako napríklad Rizling rýnsky či Muller Thurgau ponúkajú na spracovanie kvalitné hrozno. Vinárstvo Winterberg, Skalica Vinárstvo Winterberg bolo založené v Skalici v roku 2012 na základoch slávnej rodiny Srholcovej, z ktorej pochádza aj vzácny Don Anton Srholec (na fotografii). V súčasnosti sa vinárstvo špecializuje na výrobu kvalitných odrodových vín, kde okrem tradičných suchých bielych vín ako Rizling vlašský, Muškát moravský, či Veltlínske zelené si získali obľubu Sauvignon, Tramín červený, či Rizling rýnsky. Ružové vína sú zastúpené sviežou Frankovkou modrou rosé a Cabernetom Sauvignon rosé a červené vína predovšetkým známym Skalickým rubínom a Skalickou frankovkou. Kvalitu vín z vinárstva Winterberg potvrdzuje množstvo ocenení na prestížnych súťažiach doma i v zahraničí a samozrejme záujem zákazníkov z radov vinoték, reštaurácií a hotelov a konečných spotrebiteľov.

Vinotéka

Predstavujeme Vám vinárstva, z ktorých pochádzajú vína v našej vinotéke. Táto doplnková činnosť našej spoločnosti chce priniesť kvalitu i na Váš stôl. Veríme, že kvalitné vína si budete môcť vychutnať i vďaka tepelnému komfortu z našich biopalív.

Vinárstvo VignePiane, Treviso, Taliansko Vinárska oblasť Veneto je miestom, kde sa rodia talianske šumivé, perlivé vína. Typické vína spumante, prosecco a ďalšie majú domov práve tu. Veneto patrí k jedným z najznámejších vinohradníckych a vinárskych oblastí Talianska. Patrí do severovýchodnej časti Talianska. V tejto oblasti sa najviac pestujú odrody ako Garganega, Corvina a Trebbiano. Prípustnými odrodami sú aj Chardonnay a Pinot blanc, avšak smú sa len kupážovať, ak je základom Garganega (až 70%). Z modrých odrôd sa pestuje Merlot, Cabernet franc a autochtónna odroda Raboso.

foto

foto

SLUŽBY

text kvalitné slovenské a talianske vína


www.biomasa.sk

Vytvorené s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE

www.biopel.sk

Biopel Brozura 2017 Sluzby  

Výroba a predaj drevných biopalív - Biomasové logistické centrum Kysucký Lieskovec

Biopel Brozura 2017 Sluzby  

Výroba a predaj drevných biopalív - Biomasové logistické centrum Kysucký Lieskovec

Advertisement