Notat vedr. Vildskovsprojektets potentielle indvirkning på hasselmusbestanden i Svanninge Bjerge

Page 1

NATURAMA. 09.09.2019 Nota vedr. Vildskovsprojektets potentielle indvirkning på hasselmusbetanden i Svanninge Bjerge Baggrund Optimale hasselmushabitater er karakteriseret ved unge succesionsstadier af løv- og blandingsskov med en rig og divers underskov af blomsterplanter, nødder, frø og bærbærende vækster. Randområder er vigtige såvel i yderkanten som langs indre skovbryn/lysninger. Hasselmusbestanden i Svannige Bjerge har i perioden 2011 og frem til i dag været overvåget via check af hasselmuskasser i vinterperioden, hvor kassernes indhold af redemateriale kategoriseredes som værende etableret af hasselmus, halsbåndmus, fugle, hvepse eller dværgspidsmus. I perioden 2011-2016 var 300 kasser ophængt og fra 2017 blev dette antal øget til 600 kasser (Fig. 1). Ud over opsætning af redekasser blev der i 2016 og 2017 opsat rederør i udvalgte områder (blå indramninger på Fig. 1). Siden 2016 er hasselmus blevet øremærket for individuel genkendelse. På nær områderne 18 og 19 (pyntegrønt) samt 22 (smal korridor med én række bøgetræer) og 23 (ær) er der blevet registreret hasselmus i alle områder. Hasselmus er fundet ynglende i områder med og uden kvæg. Det lille område 3 er en ung bøgebeplantning, hvor al undervækst i den centrale del er væk grundet kvægets færden og fouragering. Hasselmusene i område 3 er at finde langs yderkanten, hvor lys giver undervækst af bl.a. brombær. Kvæg er nysgerrige og kasser, der sidder under 2 m over terræn er meget udsat for at blive revet ned. Alle kasser i Svannige Bjerge vil fremadrettet blive flyttet op i en højde af 2 m over terræn. Det er vores erfaring, at så fremt der i kvægafgræssede skovområder findes lysninger med brombærkrat, tætte bevoksninger af unge træer, som forhindre kvæget at gå mellem stammerne eller hvor der ligger bremmer af rodstød, da vil hasselmusene fint kunne sameksistere med store græssere. En ekstensivt afgræsning i et heterogent skovbillede med stor aldersdiversitet af vækster i varierende tætheder vil generere en fin dynamik, der vil tilgodeses en rig biodiversitet herunder en stabil bestand af

Figur 1. Lyserøde områder er oprettet i 2011 (300 redekasser). Røde og grønne områder er oprette i 2017 (300 redekasser). Blå områder aktive i 2016 (360 rederør).


hasselmus. Områder der fremstår som ”øer” på min. 1 ha (fx område 13, Fig. 1) vil, såfremt aftanden til naboområder er max 50 meter, kunne danne grundlag for et par ynglende hasselmus. Vildskovsprojektes planteædere. For nuværende findes der i Svanninge Bjerge følgende planteædere der påvirker habitaterne: Welsh Black kvæg, dådyr og rådyr. Enkelte opservationer af krondyr er gjort. Krondyr har gennem de seneste 2-3 år etableret sig på sydfyn efter at ca. 30 individer fra en bestand under hegn undslap. Vildheste anvendes flere steder i landet som naturplejere både i artsfattige og artsrige områder. Hovedpointen er at græsningstrykket fra kvæg og heste skal holdes under eller tæt på områdets bærekapacitet samt at vinterfodring ikke skal anvendes. Der er med baggrund i det planlagte vildskovsprojekt ikke grund til at være bekymret for områdes hasselmusbestand. Mvh.

Thomas Bjørneboe Gomes Berg Senoir scientist, Ph.D. Head of Exhibition & Collection Naturama Dronningemaen 30 DK-5700 Svendborg Phone: +45 24886285 e-mail: thomas@naturama.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.