Genopretning og udvikling af vådområderne i Svanninge Bjerge – notat vedrørende mulighederne for den

Page 1

Sort Stork er en skovstork, som kun har ynglet sporadisk i Danmark de sidste 50 år. Arten er i yngleperioden tilknyttet store uforstyrrede skove med udbredte vådområder, hvor den kan søge føde. Svanninge Bjerge rummer med gennemførelsen af de anførte vådområdeprojekter potentialet til at blive et af landets få fremtidige yngleområder for arten.

og udvikling af vådområderne i Svanninge Bjerge

Genopretning

Notat vedrørende mulighederne for den fremtidige biodiversitet

November 2010

Grontmij | Carl Bro A/S

Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5103 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511

16. november 2010 Projekt: 30.8593.01 Udarbejdet

D +45 8210 5181 · M +45 2723 5181 · E
bjarke.laubek@grontmij-carlbro.dk · Tn001BLk_ver3_ks.doc
Genopretning og udvikling af vådområderne i Svanninge Bjerge
Torben Ebbensgaard og Kim Aaen
: Bjarke Laubek,
Til : Henning Skovlund, Bikubenfonden
Kommenteret : Kristian Gernow
INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE IKKE-TEKNISK SAMMENFATNING 2 TEKNISK GENNEMGANG 5 1 VÅDOMRÅDERNE I SVANNINGE BJERGE 5 2 METODE 5 3 EKSISTERENDE OG MULIGE FREMTIDIGE NATURINDHOLD 5 4 LOKALITETSGENNEMGANG 9 5 REFERENCER 40 Bilag: Bilag 1: Oversigtskort over registrerede vådområder.
Kontrolleret : Keld Mortensen, Trine Christensen Godkendt : Bjarke Laubek

IKKE-TEKNISK SAMMENFATNING

Svanninge Bjerge rummer et unikt landskab og en unik natur, ikke bare på regionalt, men også på nationalt plan. Tidligere tiders drift har imidlertid medvirket til, at landskabet er blevet ”kultiveret” gennem århundreder. En del af denne kultivering har omfattet gennemgribende indgreb i områdernes hydrologi og efterfølgende forringelser i områdernes biologiske værdier.

Da Bikubenfonden ønsker at bevare og udvikle Svanninge Bjerges naturværdier, indgår der heri også genopretning og bevarende pleje, hvor der måtte være behov herfor. Her er vådområder et af de steder, der kræver de mest direkte indgreb i hele projektet.

De våde områder udgør et meget vigtigt landskabselement i opretholdelsen eller genopretningen af biodiversiteten. Dette skyldes primært, at netop de våde områder sjældent har været tilplantede, gødskede og sprøjtede. De indeholder derfor ofte en langt mere artsrig og autentisk flora og fauna end de mere kulturprægede skove/plantager på tør bund.

For de åbne søers vedkommende har disse typisk fået tilført større mængder næringsstoffer som følge af meget intensivt andehold på grund af tidligere jagt-interesser.

I Svanninge Bjerge findes 50 vådområder, hvoraf der er permanent åbent vandspejl i de 8. En gennemførelse af alle de fremlagte aktiviteter vil næsten fordoble områdets arealer med frie vandflader fra ca. 2,9 ha til 5,4 ha, dvs. en forøgelse på 2,5 ha.

Vådområderne rummer en særlig og til tider artsrig flora/fauna. De udgør desuden, i det samlede landskab, et vigtigt element, som er forudsætningen for tilstedeværelsen af en række dyrearter tilknyttet de mere tørre dele af landskabet.

Bikubenfonden har i de seneste 4-5 år gennemført en række projekter i området, som har haft til formål at understøtte og udvikle områdets naturværdier, blandt andet ved at forbedre eller genskabe områders hydrologi.

Områderne er til stadighed påvirket af kontinuerlige dynamiske processer, som medfører en fortsat succession, der ikke nødvendigvis går i en ønsket retning set ud fra et biodiversitetssynspunkt. Der vil derfor, selv efter genopretningerne er gennemført, kun ske en fastholdelse af disse ved fortsatte plejetiltag over tid.

Side 2 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Fremtidige klimaændringer vil kunne påvirke de fysiske rammer for områdets flora og fauna, hvilket vil kunne medvirke til, at visse arter vil forsvinde fra områderne. Til gengæld vil de ændrede klimaforhold betyde indvandring af nye arter, typisk fra det sydlige Europa. Dette kan både være positivt og negativt. Nye invasive arter kan brede sig ukontrollerbart, da der ikke er naturlige fjender, eller fordi de simpelthen konkurrencemæssigt er nuværende hjemlige arter overlegne. Omvendt kan såvel flora som fauna blive beriget med nye arter. Hvilke arter kan der dog ikke med sikkerhed siges noget om for nærværende.

Fremtidige plejetiltag skal således også sigte mod beskyttelse af de følsomme arter og økosystemer i Svanninge Bjerge mod nye, invasive arter, der spredes som følge af klimaændringer. Netop i vandmiljøer/vådområder synes invasive arter at kunne udgøre en stor trussel (jf. erfaringerne i Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, Frankrig).

I den fremtidige udvikling af biodiversiteten i Svanninge Bjerge er kombinationen af lysåbne græssede områder, semi-åbne græsningsskove og varierede skovområder med ekstensiv drift og vekslen mellem våde og tørre naturtyper inden for disse med til at give de fysiske rammer for et bredt spektrum af plante- og dyrearter hjemmehørende i den danske natur.

Målet med nærværende redegørelse er at præsentere en gennemgang af Svanninge Bjerges vådområder med henblik på at skabe en samlet plan for bevarelse, genopretning og udvikling af disse. Planen skal således bidrage til at opfylde følgende delmål:

Områdets vådområder skal repræsentere så forskelligartede våde naturtyper, som området naturligt kan understøtte

Side 3 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Vådområder med store eksisterende biologiske interesser sikres eller forbedres gennem genopretning 

Eksisterende vådområder med større biologisk potentiale genoprettes.

Såfremt målsætningen om størst mulig biodiversitet skal tilgodeses, er det af afgørende betydning for fremme af de fysiske rammer for denne, at de gennemførte rydninger og hegninger af tidligere skovpartier fortsat afgræsses. Dette gælder såvel på arealer med græsningsskov som lysåbne overdrevsarealer. Dette betyder også, at græsning skal foregå under naturgivne præmisser, hvorfor der på især de mange næringsfattige arealer er behov for græsning på trods af manglende kvæg-produktionsmæssig rentabilitet. Afhængigt af hvilke naturtyper der indfinder sig, kan der ligeledes blive behov for periodisk frahegning af arealer. Dette kan f.eks. ske ved ingen eller lavt græsningstryk hvert 2.-4. år for at fremme mulighederne for flerårige og frøspredte arter og tilsvarende eller evt. senere udbinding af kvæg på visse arealer, hvis yngel af f.eks. fugle, krybdyr eller padder skal tilgodeses.

Side 4 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

VÅDOMRÅDERNE I SVANNINGE BJERGE

- en kilde til udvikling af områdets biodiversitet

Bikubenfonden har i forbindelse med erhvervelserne af skovene Knagelbjerg og Stensgård i Svanninge Bjerge de seneste 5 år gennemført en lang række tiltag for at forbedre områdets biologiske indhold, adgang til områderne samt formidling om områderne.

Områdets vådområder rummer naturkvaliteter og tilhørende biodiversitet, som for nærværende ikke har optimale betingelser for udvikling. Fonden har derfor anmodet Grontmij | Carl Bro A/S om at udarbejde et projektkatalog over områdets vådområder og mulighederne for at understøtte og forbedre biologien og hydrologien i disse.

Nærværende notat er en gennemgang af vådområderne i Svanninge Bjerge. Det er dels en lokalitetsgennemgang af områdets vådområder med beskrivelser af forslag til tiltag på de lokaliteter, hvor eksisterende biologiske beskyttelsesinteresser kan forbedres eller understøttes, dels et overslag på etableringsudgifterne for disse. Notatet skal endvidere danne grundlag for senere ansøgninger om dispensation efter NBL. § 3, som vil være forudsætningen for hovedparten af projekternes gennemførelse.

2 METODE

I forbindelse med udarbejdelsen af ”Grøn driftsplan” (Skovdyrkerforeningen 2009) har Bikubenfonden fået udarbejdet en bruttooversigt over områdets natur- og driftsinteresser. Dette notat tager udgangspunkt i de områder, som i denne sammenhæng har været identificeret som vådområder1 omfattende primært våd skov, vandhuller og vådområder bredt set. I alt omfatter denne registrering 50 lokaliteter. Disse fordeler sig på 8 områder med søer med åbent vandspejl og 42 områder med mose eller skovsump.

3

EKSISTERENDE OG MULIGE FREMTIDIGE NATURINDHOLD

Der er igennem de seneste år foretaget en række kortlægninger af Svanninge Bjerges biologiske interesser (se www.svanningebjerge.dk). Nedenstående afsnit skal ikke gentage disse, men kortfattet sætte dem i relation til genopretning og pleje af vådområderne i området.

1

Vådområder defineres som arealer, hvor vandspejlet er i jordoverfladen, tæt ved jordoverfladen, over jordoverfladen, eller hvor jorden er mættet med vand tilstrækkeligt længe til at fremme de processer og levevilkår, der giver et biologisk indhold, som tilhører vådområder eller det akvatiske miljø.

Side 5 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S
TEKNISK GENNEMGANG 1

Vådområderne1 rummer en række forskellige natur-/habitattyper (jf. EU’s habitatdirektiv) tilknyttet forskellige nærings- og jordbundsforhold. Disse omfatter bl.a. en række arealer med fattigkær og hængesæk, f.eks. Brillesøerne, som er en naturtype, der, som naturtypebetegnelsen anfører, er naturligt artsfattig, men også er næringsfattig. Naturtypen er gennem de seneste 50100 år næsten forsvundet øst for Lillebælt.

En fastholdelse og udvidelse af områderne med naturtypen i Svanninge Bjerge vil være et meget betydende bidrag til at bibeholde den geografiske udbredelse i Østdanmark af denne tidligere almindelige naturtype. Naturtypen har karakteristiske plantearter som tue-kæruld, smalbladet kæruld, tranebær m.fl. og karakteristiske arter af sphagnum-mosser (f.eks. Sphagnum fallax, S.fimbriatum, S.cuspidatum) og bladmosser som Polytrichum strictum og P. commune.

Særligt området omkring Brillesøerne og Peter Nielsens Sø rummer/har rummet ualmindelige arter, som er tilknyttet såkaldt hængesæk/tørvemose og er blandt de 3 største områder af denne type på Fyn. Brænde Lung med sin nyetablerede sø har vist sig som en lokalitet med en meget hurtig udbredelse af tørvemossen Sphagnum cuspidatum og rummer mulighed for, ad åre, at kunne udvikles til en ny hængesæk med tilhørende regionalt sjælden flora og fauna og på længere sigt endda egentlig højmose. Det samme vurderes muligt ved retablering af naturlig hydrologi i området omfattende Pouls Tørvelund og 1c.

Side 6 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Rydning af træer og retablering af vandspejl i Brænde Lung er et strålende eksempel på endog meget hurtigt respons på vådområde-genopretning. Allerede 2 år efter retablering af området har spaghnum i stort omfang etableret sig på arealerne. Etableringen af sphagnum-arealer vil på relativt kort sigt formentligt kunne udvikle sig til en tørvemose med hængesæk og dertil knyttede arter som for eksempel den kødædende plante rundbladet soldug og tranebær (se indsat foto).

Afhængigt af hvilken type af tørvemose områderne udvikler sig til, kan der fremadrettet dannes basis for arter som tråd- og dynd-star, rosmarinlyng, arter af soldug, hvid eller brun næbfrø, blomstersiv eller dværgbuske som mose-pors og klokkelyng. I de åbne søflader kan arter af åkander eller spæde arter af pindsvineknop genindvandre. Mange af arterne vil dog næppe genindvandre af sig selv på kortere sigt (10-30 år), og man kunne derfor overveje, på basis af pollen- og tørveanalyser fra f.eks. Peter Nielsens Sø eller Brillesøerne, at identificere, hvilke arter der tidligere har forekommet i områderne og med baggrund i dette at reintroducere arterne til lokaliteterne.

Svanninge Bjerge rummer også repræsentanter for mere artsrige (og næringsrige) kærtyper, bl.a. i Lergrav og på hængesækken i moseområdet mod Rislebækken i områdets nordvestlige del. Her dominerer mosserne Calliergonella cuspidata, Calliergon cordifolium, Climacium dendroides, Aulucomnium palustre samt Sphagnum subnitens, S. palustre sammen med bl.a. topstar, knippe-star, blåtop, eng-nellikerod, glanskapslet siv og hjortetrøst (habitattype 7230).

Side 7 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Søerne er dels naturligt eutrofe (type 3150) og dels dystrofe, brunvandede søer (3160), som alle i mere eller mindre udpræget grad er ved at gro til i træer, buske, mosser eller urter.

I en række moser er successionen så fremskreden, at der er tale om veletablerede elle-/askesumpe (type 91E0*), hhv. skovbevokset tørvemose (91D0*) domineret af birk, hvor især sidstnævnte naturtype er sjælden på Fyn og det øvrige Østdanmark. Disse vådbundsskove, som enkelte steder har naturskovspræg, indeholder flere steder en veludviklet svampeflora, og der blev her fundet en række eksemplarer af indikatorarter for god skov-kvalitet og -kontinuitet, bl.a. tøndersvamp, rødmende læderporesvamp, birkeporesvamp og elle-spejlporesvamp.

Bortset fra elle-/askesumpene, som over tid er en relativt stabil naturtype, så er stort set alle de øvrige naturtyper successions-stadier af mose/vandhul. Disse vil på kort og mellemlangt sigt udvikle sig til skov-sumpe, hvis ikke de plejes. Nærværende projektkatalog er udformet med henblik på at præsentere en liste, som sikrer, at området danner grundlag for repræsentanter af såvel rige som fattige naturtyper i både skov- og lysåbne udgaver og med repræsentanter for såvel søer som mose- og sump-områder.

Dette vil ikke alene medføre et forbedret habitatgrundlag til udvikling af områdets artsdiversitet i de våde områder, men vil også styrke samspillet mellem de tørre arealer i såvel skovklædte partier som de lysåbne græsningsområder.

Projekterne vil primært øge mulighederne for at understøtte områdets flora og insektfauna i de sjældne, næringsfattige naturtyper. En udvidelse og forbedring af naturlige hydrologiske forhold vil via forøget vandflade, mere forskelligartede mikrohabitater samt forbedrede forhold for ægte vandplanter give mulighed for en mere divers insektfauna, primært inden for grupperne guldsmede, vandbiller og vandtæger. Samtidig vil en mosaik af vandhuller og vådområder i nær tilknytning til værdifulde tørre naturtyper, herunder afgræssede overdrev og skovenge, give mulighed for en stor levedygtig bestand af en række insektarter, der typisk har deres larve- eller nymfestadier i vand. Dette er f.eks. tilfældet for flere sjældne arter af svirrefluer, hvor et forøget areal af moseområder og områder med pytvand i tilknytning til urterige, lysåbne overdrev, skovlysninger og lysåben skov vil give optimale forhold.

Tiltagene vil imidlertid også give basis for at understøtte en større bestand af padder foruden større bestande af insekter med tilknytning til de våde naturtyper. Den samlede retablering af store skovområder med naturlige hydrologiske forhold rummer endvidere mulighed for, at en række sjældne fuglearter på sigt kunne finde skoven attraktiv som yngle-område, såfremt der samtidig sikres en fredeliggørelse af store dele af de nordlige skovområder i yngleperioden. Dette gælder især arter som, sort stork, der i dag kun forekommer som uregelmæssig ynglefugl i Danmark, og en art som vadefuglen svaleklire, der formentligt kun tæller 10-20 par i Danmark, med Bornholm og Sjælland som hovedudbredelse (Nyegaard & Willemoes 2009).

Side 8 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

4

Sort Stork er en skovstork, som kun har ynglet sporadisk i Danmark de sidste 50 år. Arten er i yngleperioden tilknyttet store uforstyrrede skove med udbredte vådområder, hvor den kan søge føde. Svanninge Bjerge rummer med gennemførelsen af de anførte vådområdeprojekter potentialet til at blive et af landets få fremtidige yngleområder for arten.

Med henblik på at opnå den mest diverse flora er det vigtigt at sikre de rette økologiske forhold (f.eks. mht. hydrologi, nærings- og lysforhold) for de områder, som allerede i dag rummer særlige, beskyttelseskrævende plantesamfund. Forskellige naturtyper herunder plantesamfundene tilknyttet disse, er levested for forskellige insekter, padder, fugle osv., så med henblik på at øge biodiversiteten er det essentielt at sikre en mulighederne for så mange og forskellige plantesamfund som området rummer mulighed for. Der bør således sigtes mod at sikre forskelligartede lavbundsnaturtyper samt at udvide disses areal. Det er afgørende, at der nogle steder sikres en ekstensiv drift af overgangszonerne mellem de våde og tørre arealer. En lang række planter og dyr knytter sig netop til lysåbne overgangsarealer, med en naturlig hydrologi. En naturligt svingende vandstand vil bevirke, at naturtyper som tidvis våd eng (6410) vil kunne etablere sig.

På enkelte skrånende arealer nær søer og moser er der bl.a. fundet hedelyng, pille-star, lyng-snerre og klatrende lærkespore. Her vil en ekstensiv drift kunne sikre retablering af de på Fyn meget sjældne naturtyper hede og sure overdrev.

LOKALITETSGENNEMGANG

Der er foretaget en lokalitetsgennemgang af de områder, som er kortlagt som ”skovsumpe” eller ”vådområder” i forbindelse med den såkaldte ”nøglebiotopsregistrering” (jf. bilag 1 – kortbilag). Resultaterne af gennemgangen er anført i en justeret biotopsoversigt på skemaform parallelt til den foreliggende nøglebiotopsregistrering.

Med baggrund i registreringen er hver lokalitet vurderet/prioriteret for så vidt angår plejeindsatsen på vådbundslokaliteterne. Prioriteringen er inddelt i 3 grupper som omfatter følgende:

Side 9 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

A Lokaliteter, hvor der er et umiddelbart pleje-/genopretningsbehov, som vil medføre væsentlige forbedringer i naturindhold og biodiversitet

B Lokaliteter, hvor der er et mindre, ikke-presserende pleje-/genopretningsbehov. Indgrebet vil være relativt hurtigt og billigt - f.eks. forbedringer i naturindhold og biodiversitet

C Lokaliteter, hvor den eksisterende drift og pleje blot skal fortsætte, eller hvor et indgreb ikke vil medføre væsentlige forbedringer i naturindhold og biodiversitet.

Med henblik på senere at få foretaget prisestimater på anlægs-/driftsudgifter ved gennemførelse af aktiviteterne på hver enkelt lokalitet er der endvidere for hver lokalitet foretaget en identifikation af, hvilken/hvilke plejetiltag der er behov for. Disse er groft grupperet i:

1. Lokaliteter, hvor der primært foretages rydninger af opvækst med håndredskaber.

2. Lokaliteter, hvor der kræves mindre entrepenør-indgreb, især i forbindelse med retablering af naturlig hydrologi gennem f.eks. afbrydelse af dræn mv.

3. Lokaliteter, hvor der af hensyn til forbedring af vandkvaliteten i konkrete vandhuller anbefales fjernelse af nuværende belastet vand/sediment.

Sammenfattende fordeler de registrerede områder sig inden for de ovennævnte grupperinger som anført i tabel 1 nedenfor.

Prioritering af lokalitet

Mekanisk rydning Aktiv indgreb i hydrologi Afgravninger og sedimentfjernelse

A – Højt 3 5 1 B - Middel 9 12 6 C - Lavt 6 7 3

Tabel 1: Oversigt over fordeling af indgrebstyper fordelt på lokalitetsprioriteringsniveau.

Side 10 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede Beskrivelse

Skovsump

Afd.litra: 1c (=SM5 i Tranberg) Areal: 1,15 ha Evt. navn:Naturtype: Rigkær med spredt trævækst. Beskrivelse: Områdets eneste rigkær. Våd hængesæk med en artsrig vegetation. Området er delvist ryddet for uønsket nåletræ og birk i vinteren 2009-2010.

Trusler: Tilgroning. Formål med tiltag: Fjerne frøkilder og næringsstoffer.

Indsatsforslag: Åbne yderligere op ud mod vej mod syd og rydde træer i kæret (v. frost), fjerne grene, stammer. Hæve vandstand ca. 1015 cm ved at hæve udløbstærskel i afløb mod nord til Rislebæk. Hævning kan ske såvel gennem tilkastning af grøft som ved stigbord.

Side 11 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 1g (=SM4 i Tranberg)

Areal: 0,36 ha Evt. navn: Pouls Tørvelung

Naturtype: Mose med spredt trævækst.

Beskrivelse: Lille sphagnum-hængesæk endnu med åbne partier, men under tilgroning med birk, især fra syd og nordøst.

Trusler: Yderligere tilgroning.

Formål med indsats: Fjerne frøkilder og næringsstoffer.

Indsatsforslag: (selv om områderne er delvist adskilt af sogne-diget skal lokaliteten ses sammen med 31i Pouls Tørvelung) Fjerne kvas og stød fra tidligere rydninger. Fælde ældre birk. Ved gennemførelse af vandstandshævning i det samlede området (31i+1g) forventes vanddækningsperioden at blive så lang, at efterfølgende opvækst af birk ikke kan klare sig.

Afd.litra: 3d + 3e (=SM1 i Tranberg) Areal: 0,47 + 0,93 ha. Heraf ca. 0,47 ha søflade Evt. navn: Brillesøerne

Naturtype: Mose med spredt trævækst. Beskrivelse: 2 brunvandede søer, omkring hvilke der er en stor sphagnum-hængesæk. Hængesækken har endnu åbne partier med tydelig tue-hølje-struktur, men er næsten overalt under tilgroning med birk. Blåtop findes mest i kanten af mosen ved søen mod syd.

Trusler: Yderligere tilgroning.

Formål med tiltag: Stoppe tilgroning.

Indsatsforslag: Rydde birk især i mellemområdet ved frost. Grøft mod nord tilkastes.

Side 12 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S
Vådområde/ Brillesøerne

Type Billede

Vådområde

Skovsump

Beskrivelse

Afd.litra: 4d (=SM9 i Tranberg) Areal: 0,15 ha Evt. navn:Naturtype: Pilesump.

Beskrivelse: Lille vådområde under tilgroning med pil. Omkranset af bøgebevoksning.

Trusler: Tilgroning og afvanding.

Formål med tiltag: Stoppe tilgroning.

Indsatsforslag: Rydning af pil og udtynding af nærmeste bøge, så der kommer lys til vådområdet. Stoppe afløb/grøft.

Afd.litra: 4f (=SM34 i Tranberg) Areal: 0,05 ha Evt. navn:Naturtype: Birke-pilesump.

Beskrivelse: Sumpskov med pil og birk. Enkelte højstubbe og rodvæltere.

Trusler: Afvanding

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 4h + 4i (=SM3 i Tranberg) Areal: 0,18 + 0,26 ha. Heraf 0,13 ha søflade Evt. navn: Peter Nielsens Sø

Naturtype: Dystrof sø og birkemose.

Beskrivelse: Lille sphagnum-hængesæk omkring brunvandet sø, guldsmede og vandnymfer. Hængesækken er under kraftig tilgroning med birk.

Trusler: Tilgroning og næringsstofbelastning fra især tidligere andehold.

Formål med tiltag: Stoppe tilgroning.

Indsatsforslag: Fjerne birk langs bredderne især mod syd. Tilkastning af grøft mod syd.

Side 13 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S
Vådområde

Type Billede

Vådområde

Vådområde

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 5g (3 arealer) Areal: 0,10 ha Evt. navn:Naturtype: Mose.

Beskrivelse: Lille vandhul. En enkelt højstub og lidt spredt dødt ved.

Trusler: Ingen.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 5g (3 arealer) Areal: 0,10 ha Evt. navn:Naturtype: Vandhul. Beskrivelse: Lille vandhul. Trusler: Ingen (evt. næringsstofberigelse fra kvæg).

Plejebehov: Ingen nuværende.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 5g (3 arealer) (=SM20 i Tranberg) Areal: 0,10 ha Evt. navn:Naturtype: Mose.

Beskrivelse: Lille sphagnum-hængesæk under tilgroning med birk og øret-pil. Maks. 5 m (oftest meget smallere) bred bræmme af sphagnum med starer.

Trusler: Tilgroning.

Plejebehov: Rydning af birk og pil.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 14 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 6g + 6h (=SM25+26 i Tranberg) Areal: 0,06 + 0,04 ha Evt. navn:Beskrivelse: Småsøer med høj forekomst af lyse-siv og liden andemad.

Trusler: Evt. næringsstofberigelse fra kvæg. Plejebehov: Ingen nuværende. Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen. – kunne evt. være lokalitet, hvor man søger etablering af vandhul med total fjernelse af vegetation og muldlag mhp. etablering af klarvandet næringsfattig sø.

Afd.litra: 8e Areal: 0,09 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Lille våd lavning med vandspejl enkelte steder (tørrer formentlig ud om sommeren). Omkranset af store ege/birk/bøg. Dødt ved spredt i lavningen. Et par mindre højstubbe.

Trusler: Afvanding, intensiv drift. Plejebehov: Ingen

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 15 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Vådområder

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 10c (=SM18 i Tranberg) Areal: 0,45 ha Naturtype: Mose/birkemose.

Beskrivelse: Lille sphagnum-hængesæk, næsten rund, med dominans af sphagnum og næb-star. Randzone er tilgroet med birk. I laggzone også meget lyse-siv. Sydvest for mosen står en stor bøg.

Trusler: Afvanding, tilgroning.

Plejebehov: Med tiden skal birk skæres ned for at holde fladen åben.

Formål med tiltag: Stoppe tilgroning.

Indsatsforslag: Udtynding/rydning af birk. Beskæring gentages med års mellemrum, til træerne er gået ud, hvorefter stød evt. kan fjernes.

Afd. litra: 11h nordlig (2 arealer) (=SM17 og SM6 i Tranberg) Areal: 0,35 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Kildevæld i hegnet område, der afgræsses af kvæg.

Trusler: Kørsel, jordbearbejdning, kvægets færdsel.

Plejebehov: Ingen.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 11i (=SM8 i Tranberg) Areal: 0,08 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Næringsrig sø med mindre forekomster af liden andemad og svømmende vandaks.

Trusler: Tilgroning.

Plejebehov: Ingen.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 16 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 11l Areal: 0,12 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille vandhul med dunhammer, lyse-siv, birk og pil.

Trusler: Yderligere tilgroning i lyse-siv.

Plejebehov: Evt. nedskæring af birk og pil. Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 11m Areal: 0,12 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille vandhul med lyse-siv. Trusler: Ingen (dog bør evt. tilgroning i lyse-siv overvåges samt evt. næringsstofberigelse fra kvæg (påvirkning bør overvåges og vandkemiske og biologisk udvikling beskrives/dokumeteres).

Plejebehov: Ingen nuværende. Formål med tiltag: Etablering af eksempel på næringsfattigt vandhul.

Indsatsforslag: Ingen – kan dog evt. erstatte 6g eller 12b, hvis det vurderes mere hensigtsmæssigt ift. etablering af istidslandskabet, hvor et sådan vandhul kan eksemplificere et vandhul direkte på mineraljord, som det vil have været tilfældet lige efter istiden.

I det SV-lige område som 12b. Komplet afgravning af øverste ½ m om muligt gerne til ler/grus, så vandhullet nulstilles: alle eksisterende næringsstoffer og vegetation fjernes. Efterfølgende kan vandhullet illustrere successionen i et nyetableret vandhul med den særlige især insektfauna, som knytter sig til dette. Alt opgravet materiale køres væk/fordeles på egnede arealer andetsteds på ejendommen. Kan illustrere udviklingen af et vandhul, når kvæget har adgang til vandhullet. Da der graves til fast grund og kun lav vanddybde (<1 m), vurderes det ikke at være forbundet med risiko for kvæget.

Side 17 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde Istidssøen

Beskrivelse

Afd.litra: 12b (=SM2 i Tranberg) Areal: 0,02 ha Evt. navn: Istidssøen

Beskrivelse: Lille mosehul med dunhammer og lyse-siv.

Trusler: Tilgroning.

Plejebehov: Dunhammer er meget dominerende og kan evt. skæres ned.

Plejebehov: Ingen nuværende.

Formål med tiltag: -

Indsatsforslag: Er foreslået udvalgt som det ene af 2 vandhuller, som opgraves, så alt materiale fjernes ned til mineraljorden. Komplet afgravning af øverste ½ meter om muligt gerne til ler/grus, så vandhullet nulstilles: alle eksisterende næringsstoffer og vegetation fjernes. Efterfølgende kan vandhullet illustrere successionen i et nyetableret vandhul med den særlige især insektfauna, som knytter sig til dette. Alt opgravet materiale køres væk/fordeles på egnede arealer andetsteds på ejendommen. Kan illustrere udviklingen af et vandhul, når kvæget har adgang til vandhullet. Da der graves til fast grund og kun lav vanddybde (<1 m), vurderes det ikke at være forbundet med risiko for kvæget.

Side 18 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 12c (=SM7 i Tranberg)

Areal: 0,08 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille sø omkranset af små partier med sphagnum-hængesæk (sydspidsen af halvøen samt lokalt mod nord på denne), som dele af ordinært oligotroft (næringsfattigt) kær domineret af lyse-siv. Er under tilgroning (spredt dun-birk, meget grå-pil mod nord og øret pil mod sydøst). Søen er en del af det skovhistoriske afsnit ”Senglacial”. Lidt dødt ved (birk).

Trusler: Tilgroning m. birk, dunhammer og siv. Plejebehov: Rydning af birk.

Formål med tiltag: Stoppe tilgroning. Indsatsforslag: Rydning af træopvækst og fjernelse af materialer, udjævning af opgravningsmaterialer på sydvestsiden, så bred står med mere fladt profil. IKKE gravning på centrale dele med hængesæk.

Afd.litra: 12i (=SM33 i Tranberg) Areal: 0,11 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille vandhul tilgroet med pil, birk, rødel og lyse-siv.

Trusler: Tilgroning. Plejebehov: Evt. nedskæring af birk og pil.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Evt. vandhul til nyudgravning mhp. etablering af oligotroft vandhul med afskrælning af materiale til sand-/lerlag.

Side 19 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S
Vådområde

Type Billede

Vådområde

Skovsump

Beskrivelse

Afd.litra: 12j (=SM10 i Tranberg) Areal: 0,29 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Middelstor sphagnum-hængesæk med endnu vandfyldt laggzone. Ret lille bestand af tranebær (inkl. få blomstrende eksemplarer) findes især i det åbne parti med hængesæk, men også under birk. Forekomsten af tranebær er en af de få på Fyn. Grøft mod syd er sløjfet. Birk er skåret ned, men skyder igen.

Trusler: Tilgroning med birk, afvanding, mulig næringsstofberigelse fra kvæg bør løbende vurderes og hegning tilpasses.

Plejebehov: Nedskæring af birk. Evt. mere jord i grøft (køerne træder det op, og vandet kan muligvis passere).

Formål med tiltag: Standse tilgroning.

Indsatsforslag: Birkeopvækst beskæres. Skæres evt. højt af hensyn til genskydning. Og beskæres 2-3 gange årligt i 2-3 år. Vandstandshævning bør tilstræbes gerne som alternativ til rydning, så birk kan druknes i stedet for ryddes.

Afd.litra: 13e (=SM32 i Tranberg) Areal: 0,07 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Skovsump med pil og birk. En enkelt rodvælter + dødt ved (pil).

Trusler: Intensiv drift.

Plejebehov: Ingen nuværende.

Formål med tiltag: -

Indsatsforslag: Ingen.

Side 20 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 14e Areal: 0,18 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille næringsrig sø tilgroet med bredbladet dunhammer og star-arter.

Trusler: Yderligere tilgroning.

Plejebehov: Evt. kan dunhammer skæres ned. Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 14i (=SM12 i Tranberg) Areal: 0,18 ha Evt. navn: Jagtsøen

Beskrivelse: Næringsrig skovsø dækket af liden andemad. Søen er omgivet af især birk, men har ingen moserand. En gammel eg står på højere bund syd for søen. Opdæmmet sø, gammelt vandværk.

Trusler: Beskygning fra omkringliggende bevoksninger.

Plejebehov: Der tyndes kraftigt ud i træbevoksningen mod mod syd. Eg, lind og frugtbærende træer og buske bevares.

Formål med tiltag: Evt. forbedringer kræver meget stor indsats med opgravning af slam m.m.

Indsatsforslag: Udtynding af træer på sydsiden. På sigt fjernelse af slam mhp. fjernelse af fosfor.

Side 21 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Skovsump

Beskrivelse

Afd.litra: 15m (=SM30 i Tranberg)

Areal: 0,16 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Meget lille udtørrende askesump med dominans af mose-bunke.

Trusler: Afvanding.

Plejebehov: Ingen aktuelle.

Formål med tiltag: Stoppe afvanding.

Indsatsforslag: Stoppe overløbsbrønd og hæve vandstand. Afvandingsforholdene på denne lokalitet hænger muligvis meget tæt sammen med forholdene i Åkande Sø. Omfanget af vandspejlsreguleringer i området KAN derfor evt. blive bestemt af behovet for indgreb, som kræves for at retablere vandspejl i Åkande Sø.

Afd.litra: 15t (=SM14 i Tranberg)

Areal: 0,74 ha, heraf vil forventelig op mod 0,5 ha blive søflade i et retableret område. Evt. navn: Åkandesø

Beskrivelse: Moseområde ryddet for træ. Der ses stadig stød efter tidligere bevoksning af ask, birk og el. I kanten af mosen står stadig ask. Området er søgt retableret som sø, men tilsyneladende har den hidtidige afbrydelse af dræn ikke været tilstrækkelig til retablering af søspejl. En nærmere eftersøgning formentlig i områdets V-NV-lige del kan gennemføres, evt. gennem etablering af søgerender, der kan lokalisere ikke-kendte og synlige dræn.

Trusler: Afvanding.

Plejebehov: Såfremt det kan lade sig gøre at retablere naturlig hydrologi på arealerne, kan hængesæk muligvis også genskabes.

Formål med tiltag: Genskabe naturlig hydrologi og sø.

Indsatsforslag: Identifikation og afbrydelse af dræn mhp. retablering af søspejl.

Side 22 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S
Vådområde/ Åkandesø

Type Billede

Skovsump

Skovsump

Beskrivelse

Afd.litra: 19a (=SM15 i Tranberg)

Areal: 0,25 ha Evt. navn: Madsens Mose. Naturtype: Pile-ellesump.

Beskrivelse: Ellesump vest for Bikubenfondens areal gående over i pilesump (ikke medtaget), vandflade med kors- og liden andemad, brønd i sydøsthjørnet af ”søen”.

Trusler: Afvanding.

Plejebehov: Ingen.

Formål med tiltag: Retablering af naturlig hydrologi.

Indsatsforslag: Afpropning af dræn og sløjfning af brønd. Overløbsbrønd i østende kan (efter tilsagn fra nabo) stoppes eller hæves. Indledende rydninger af dele af pilekrattet, fjernelse af ved. Det rørlagte afløb bør fritlægges som vandløb frem til Nyborg-vej. – Bør undersøges nærmere og igangsættes, forudsat aftale kan opnås med nabo, der dog umiddelbart virkede positiv over for et projekt.

Afd.litra: 20e =(SM11 i Tranberg) Areal: 2,20 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Ellesump, der bærer præg af at have været stævnet og vest for vejen til direktørboligen aske-sump. Birk, pilekrat og spaghnum-mosser findes spredt. En af de få skovsumpe med den for ellesumpe karakteristiske frie vandbevægelse.

Trusler: Afvanding, kørsel med tunge maskiner, skovdrift.

Plejebehov: Ingen. evt. kan ellen stævnes, hvor det er muligt.

Formål med tiltag: Genskabe naturlig hydrologi og hæve vandspejl i aske og ellesumpen.

Indsatsforslag: Lukning af grøft på vestsiden ved underføringen af vejen og tilkastning af grøfter vest for denne. Øst for vejen bør ligeledes tilkastes grøfter – hvilke og hvor kræver en nærmere gennemgang, da der ikke har kunnet findes noget afløb fra området.

Side 23 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Tabel 5.2: Skovens nøglebiotoper Knagelbjerg Skov

Type Billede Beskrivelse

Vådområde/ Pouls tørvelung

Skovsump

Afd.litra: 31i (=KM1 i Tranberg)

Areal: 0,62 ha – i dag 0 ha sø, som i et genoprettet areal vil rumme ca. 0,39 ha søflade, som med tiden vil blive tørvemose/hængesæk. Evt. navn: Pouls Tørvelung

Beskrivelse: Nyligt ryddet mose efter sitkagran med spredt forekomst af sphagnum-mosser. Arealet omfattet af eksisterende kreaturhegn.

Trusler: Afvanding og næringsstofberigelse.

Plejebehov: Fjernelse af kvas efter rydninger og højtliggende stubbe. Retablering af naturlig hydrologi.

Formål med tiltag: At retablere brunvandet sø og på sigt tørvemose-baseret hængesæk.

Indsatsforslag: Fjerne kvas og stød fra tidligere rydninger af gran, som afbrændes på højere beliggende arealer, og fjernelse af aske. Tilkastning af ca. 10 m af nordgående grøft og etablering af stigbord, så vandstand kan reguleres 40-70 cm over nuværende vandspejlsniveau. Der skal være opmærksomhed på evt. afvanding via grøft fra vestsiden af sognediget ved litra 1g. Denne skal evt. også tilkastes. Fælde ældre bøgetræer på sognedige inden vandstandshævning.

Afd.litra: 33c Areal: 0,41 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Blødbundsområde ned til Rislebækken m. yngre ær og ask. Flere nøgleelementer som rodvæltere og døde stående træer.

Trusler: Intensiv drift, afvanding.

Plejebehov: Ingen, urørt skov. (Dog er æren egentlig uønsket i denne sammenhæng, men da det er udpeget som urørt skov, gøres intet.)

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 24 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde/ Sorte hul

Skovsump

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 33g Areal: 0,22 ha Evt. navn: Sorte Hul

Beskrivelse: Lysåben mose med pil, siv, dunhammer og enkelte rødel. En del dødt ved. Mosen er under tilgroning. Det er forsøgt at lægge spor igennem mose med hugstaffald. Omkranset af rødgran.

Trusler: Tilgroning, afvanding. Næringsstoftilførsel fra de omkringliggende rødgraner.

Plejebehov: Pil nedskæres, ellers overgår det til pilekrat.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 34c (=KM23 i Tranberg) Areal: 0,10 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille skovsump bestående af rødel, ær og bøg.

Trusler: Intensiv drift. Kørsel med tunge maskiner.

Plejebehov: Ingen.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 34e (=KM29 i Tranberg) Areal: 0,09 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Mosehul tilgroet med dunhammer, lyse-siv og enkelte birk.

Trusler: Ingen aktuelle. Plejebehov: Rydning af birk.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 25 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Vådområde

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 34f Areal: 0,05 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lysåbent vådbundsområde med birk og pil, omkranset af rødgran. Fyldt med hugstaffald. Enkelte rodvæltere.

Trusler: Yderligere tilgroning.

Plejebehov: Nedskæring af birk og pil. Evt. kan hugstaffald fjernes.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Fjernelse af hugstaffald.

Afd.litra: 36j Areal:0,01 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille næringsrigsø på ca. 100 m2 i lysning i skov. 70 % af vandfladen er dækket af liden andemad og 25 % af manna-sødgræs (i randen). Der står en stor ask øst for vandhullet.

Trusler: Tilgroning. Plejebehov: Søens bredder holdes fri for vedplanter.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 37t Areal: 0,02 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Lille mosehul med birk og lyse-siv. Evt. tør om sommeren. Lille vådt hul nord for.

Trusler: Ingen.

Plejebehov: Ingen. Evt. kan birk ryddes.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 26 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde/ Troldekær

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 37p og 37q (=KM4 i Tranberg) Areal: 0,43 og 0,08 ha Evt. navn: Troldekær

Beskrivelse: Stor næringsrig skovsø med megen liden andemad. Der er også mange grønalger. Øst for søen findes en eng og vildtbræmme og mod vest en pilesump med enkelte lysåbne partier med starsump. Over halvdelen af den oprindelige sø er tilgroet med pilesump. Syd for søen findes en mosfyldt grøft omgivet af grå-el.

Trusler: Tilgroning og skygning fra pil.

Plejebehov: Kraftig reducering af pilekrat.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Justering af hegn, så der via græsning skabes mere lysåbne arealer længere ned mod søen.

Afd.litra: 38f (=KM31 i Tranberg) Areal: 0,07 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Lille sphagnum-hængesæk under tilgroning med birk og pil.

Trusler: Yderligere tilgroning.

Plejebehov: Rydning af pil og birk.

Formål med tiltag: Forhindre udtørring. Indsatsforslag: Rydde pil i mosen og nærmeste graner omkring mhp. at bevare lysåbent plantesamfund.

Side 27 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Skovsump

Vådområde

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 40d (=KM3 i Tranberg) Areal: 0,09 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille næringsrig skovsump med pil og birk.

Trusler: Ingen.

Plejebehov: Ingen. (Evt. tynding af rødgran omkring skovsumpen).

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 40h (=KM27 i Tranberg) Areal: 0,03 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille lysåben mose under tilgroning med pil og birk. Spredte områder med sphagnum-mos.

Trusler: Tilgroning.

Plejebehov: Nedskæring af pil og birk og evt. tynding af rødgran omkring mosen. Fjernelse af hugstmateriale.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 42f (=KM5 i Tranberg) Areal: 0,23 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Lille sphagnum-hængesæk med meget næb-star. Er under tilgroning med pil. Trusler: Tilgroning

Plejebehov: Rydning af pil.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 28 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Skovsump

Beskrivelse

Afd.litra: 43n (=KM6 i Tranberg)

Areal: 0,20 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Lille grøftet sphagnum-hængesæk under tilgroning med birk og især pil. Mest sphagnum findes mod nord og syd. Især mod syd bærer området præg af tidligere pleje. Det centrale parti er udtørrende og domineret af lyse-siv. En tør opadhældende grøft findes nord for mosen.

Trusler: Tilgroning.

Plejebehov: Rydning af pil og birk.

Formål med tiltag: Stoppe afvanding.

Indsatsforslag: Stoppe mindre grøft ved skovvej mod nord.

Afd.litra: 44j (=KM11 i Tranberg) Areal: 0,43 ha Evt. navn: Vænge Kær

Beskrivelse: Lille birkesump med lidt el (ofte mangestammede), meget grå pil og tørst i underetagen og birk af mistænkelig ens alder med næsten 100 % kronedække på grøftet sphagnum-hængesæk. En central grøft forløber nordvest-sydøst. I vandflader i laggzonen findes manna-sødgræs.

Trusler: Afvanding. Plejebehov: Rydning af birk og el. Grøft elimineres.

Formål med tiltag: Sikring af naturlig hydrologi. Indsatsforslag: Ingen. Grøftens afløb ikke synlig, dvs. p.t. ikke muligt at vurdere, om der sker afvanding. Naturlig hydrologi bør sikres og træopvækst fjernes.

Side 29 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede Beskrivelse

Skovsump/ Studekær

Vådområde

Afd.litra: 44s (=KM7 i Tranberg) Areal: 0,24 ha Evt. navn: Studekær

Beskrivelse: Lille ellesump på trunter. Overvejende åben vandflade med meget mannasødgræs. Desuden meget forlænget star.

Trusler: Ingen nuværende. Plejebehov: Ingen

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 46h (=KM14 i Tranberg) Areal: 0,185 ha Evt. navn:Beskrivelse: Vådt område i forbindelse med grøft. Pil og bredkronede træer i randen.

Trusler: Tilgroning og afvanding.

Plejebehov: Tynding i graner mod vest.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Grøft, som starter i sydlige del af eng ved søen Lergrav, stoppes og naturlig hydrologi genskabes.

Side 30 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 46h-i (=KM14 i Tranberg)

Areal: 0,185 ha

Evt. navn: Vænge Mose

Beskrivelse: Vandhul med tilløb fra grøft. Tilgroet med pil.

Trusler: Videre tilgroning, afvanding.

Plejebehov: Tynding i Douglasgraner og rydning af pilekrat.

Formål med tiltag: Stoppe tilgroning og afvanding. Bedre vandkvalitet.

Indsatsforslag: Fin klarvandet sø (vandstjerne), som afvandes og er under stærk tilgroning. Grøft stoppes, og søen ryddes for træer, levende og døde.

Skovsump

Afd.litra: 46p (=KM16 i Tranberg)

Areal: 0,95 ha Evt. navn: Tyttebær Lung

Beskrivelse: Skovsump bestående af el og birk med islæt af pilekrat.

Trusler: Ingen aktuelle.

Plejebehov: Ingen. Evt. kan der lysnes på udvalgte steder, så der opnås øget lystilgang til gavn for bundfloraen.

Formål med tiltag: -

Indsatsforslag: Genskabe naturlig hydrologi. Evt. lokalisere og stoppe dræn.

Side 31 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede Beskrivelse

Vådområde/ Lergraven

Afd.litra: 47f + 47g (=KM13 i Tranberg)

Areal: 0,47 + 0,35 ha heraf ca. 0,32 ha søflade i dag, dette vil udvides marginal med 0,1 ha sø/kærpartier ved gennemførelse af aktiviteterne.

Evt. navn: Lergrav

Beskrivelse: Næringsrig skovsø dækket af lidt liden andemad og svømmende vandaks, der i alt udgør maks. 5 % dække og udbredt tæppe af tornet hornblad, som indikerer høj grad af eutrofiering – formentlig som resultat af tidligere tiders andehold. Mange grønalger. Mod vest nu fældet pilesump, mod øst smuk og artsrig rørsump iblandet med store tuer af top-star.

Trusler: Tilgroning med pil, omlægning af eng. Højt fosforindhold.

Plejebehov: Det anbefales, at engen omkring søen holdes som eng, der kun afgræsses én gang årligt i september. Pilesumpen holdes inden for dens nuværende udbredelse.

Formål med tiltag: Forbedring af vandkvalitet og sikring af lysåben flora og fauna.

Indsatsforslag: Oprense sø mhp. fjernelse af fosfor- (og kvælstof)pulje. Rydde opvækst af træer og buske på syd- og østsiden og flytte græsning tæt til søbred langs øst og sydside. Afgravning af stejle sider på NØ-siden, så der etableres en større lavvandet zone med mulighed for udvidelse af de fine kærpartier på især sydsiden. Evt. med udlægning af hø fra kærpartier med naturligt hjemmehørende vegetation af halvgræsser og urter (trevlekrone, maj/kødfarvet gøgeurt, vellugtende gulaks m.fl.).

Side 32 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede Beskrivelse

Skovsump

Afd.litra: 47m Areal: 0,16 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Vandfyldt lille ellesump med mangestammede el. Vandfladen er dækket af manna-sødgræs og bittersød natskygge. Grøfter fører vand til stedet.

Trusler: Ingen.

Plejebehov: Ellen er mangestammet, hvilket kunne tyde på tidligere stævning. Stævningsdriften kan evt. genoptages.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 33 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede Beskrivelse

Vådområde/ Brændelung

Afd.litra: 48g

Areal: 1,49 ha heraf ca. 1,4 ha med vandflade eller søspejl i dag. Hævet vandstand vil kun give en perifer øgning i areal (ca. 0,05 ha), men vil bidrage til en øget vanddybde. Evt. navn: Brænde Lung

Beskrivelse: Nylig ryddet vådområde efter sitkagran med spredt forekomst af lyse-siv og birk. Lyng er observeret på østsiden. Området er under fin udvikling mod tørvemose hængesæk. Nuværende opvækst af birk bør dog presses mere. Et hævet vandspejl vurderes som effektivt.

Trusler: Tilgroning med birk.

Plejebehov: Det ses af ældre kort, at Brænde Lung tidligere har været en sø.

Formål med tiltag: Hæve vandstand, stoppe tilgroning.

Indsatsforslag: Hæve overløbsbygværk 30-50 cm. Evt. introducere ualmindelige hjemmehørende plantearter med tilknytning til fattigkær/hængesæk bl.a. ved at flytte vegetation fra Brillesøerne og lok. 12j eller evt. sjældnere arter fra andre steder på Fyn eller evt. fra Nord- og Vestjylland med sammenlignelig vegetation. Slå ørnebregne 3 gange årligt i 2 år. Flytte hegn nærmere søbred, dels for at friholde for opvækst af træer og buske, dels for at etablere de karakteristiske knoldkær, som på sigt kan danne grundlag for udvikling af en artsrig kærvegetation.

Side 34 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Skovsump

Skovsump

Beskrivelse

Afd.litra: 48o (=KM22 i Tranberg)

Areal: 0,61 ha Evt. navn: Lådne Mose

Beskrivelse: Ellesump med opvækst af pil. Dødt ved og rodvæltere findes spredt.

Trusler: Afvanding.

Plejebehov: Ingen. Evt. kan el stævnes for en mere lysåben biotop.

Formål med tiltag: Genskabe naturlig hydrologi Indsatsforslag: Grøft tildækkes i fin, men tør ellesump.

Afd.litra: 49b (=KM20 i Tranberg) Areal: 0,97 ha Evt. navn: Lille Lådne Mose

Beskrivelse: Askesump på næringsrig jord med spredt opvækst af rødel, pil og birk. Rodvæltere og dødt ved.

Trusler:Plejebehov: Ingen.

Formål med tiltag: Skabe naturlig hydrologi. Indsatsforslag: Mod nord uddybet, oprenset grøft tildækkes. Rydning og oprydning også på tør syddel.

Side 35 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Skovsump

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 49c (=KM21 i Tranberg) Areal: 0,28 ha Evt. navn: Hjulmandens Tørvelavning Beskrivelse: Lille elle- og pilesump over gamle tørvegrave, der leder grøfter ned til sumpen. Mod nord findes lidt sphagnum.

Trusler: Ingen (dog muligvis tidligere tilledning af kloakvand/vejvand fra ejendom mod syd –bør undersøges nærmere, og i givet fald foretages en oprensning).

Plejebehov: Pil tyndes og der sikres lysindfald.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 50b (=KM15 i Tranberg) Areal: 0,45 ha Evt. navn: Øje Lung

Beskrivelse: Stor grøftet spaghnum-hængesæk under tilgroning med birk. I den nordlige del findes meget blåtop. Der ses en del stubbe efter tidligere pleje. En omfattende beskrivelse af lokaliteten er udarbejdet af Jens Kristian Skou i 1994.

Trusler: Tilgroning og afvanding.

Plejebehov: Rydning af birk. Note: Plejet 19/294 af Erik Ehmsen m.fl.

Formål med tiltag: Afvanding stoppes.

Indsatsforslag: Mulig virksom grøft mod syd afskæres.

Side 36 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Skovsump

Skovsump

Beskrivelse

Afd.litra: 50r Areal: 0,03 ha Evt. navn:Beskrivelse: Mose, der i den sydlige ende er groet til med pil. Med vandspejl flere steder. Omkranset af bøg og gran.

Trusler: Intensiv drift og kørsel med maskiner. Plejebehov: Ingen

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 50h Areal: 0,12 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille pilesump med dødt ved (ær/pil).

Trusler: Intensiv drift og mulig afvanding. Plejebehov: Evt. nedskæring af ær og pil.

Formål med tiltag: Stoppe mulig afvanding. Indsatsforslag: Mulig virksom grøft stoppes.

Afd.litra: 50i Areal: 0,34 ha Evt. navn:Beskrivelse: Lille birke- og pilesump Der ses rydning mod SSØ. En grøft igennem mosen med afvandingsretning mod NØ.

Trusler: Ingen.

Plejebehov: Pil og birk ryddes.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 37 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Skovsump

Skovsump

Beskrivelse

Afd.litra: 51h (=KM10 i Tranberg) Areal: 1,05 ha Evt. navn:Beskrivelse: Ellesump iblandet birk på trunter på forhenværende tørvegravet areal. Helt mod vest lidt præg af rækkestillede el. Mange rodvæltere og meget dødt ved. Vandspejl ses flere steder.

Trusler: Ingen.

Plejebehov: Ingen. Evt. kan der ryddes yderligere mod øst (Sitkagran), hvor der er fundet spaghnum-mos.

Formål med tiltag: Genskabe hydrologi.

Indsatsforslag: Afløb v. vej i østhjørne kan stoppes (tekniske begrænsninger ift. vej bør afklares nærmere). Randområder mod nord og øst bør ryddes for granbeplantning, og alt materiale fjernes.

Afd.litra: 51s Areal: 0,15 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Birkesump med pilekrat og enkelte Sitkagraner. En del dødt ved samt rodvæltere.

Trusler: Afvanding, selvsåning af Sitkagran. Plejebehov: Opvækst af Sitkagran ryddes.

Formål med tiltag: Sikre lysindfald gennem rydning af randbevoksninger og forbedre hydrologi gennem tilkastning af dræn/grøft.

Indsatsforslag: (se 51h).

Side 38 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede

Vådområde

Skovsump/ Ærtedalen

Vådområde

Beskrivelse

Afd.litra: 52n Areal: 0,10 ha Evt. navn: Kattehullet

Beskrivelse: Lille våd lavning med mangeløv og lyse-siv i Douglas-bevoksning, omgivet af selvsået Douglas.

Trusler: Ingen.

Plejebehov: Ingen (evt. nedskæring af selvsået Douglas).

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Afd.litra: 53d Areal: 0,54 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Lille ellesump på trunter på forhenværende tørvegravet areal. Skråningerne ned til ellesumpen er for nylig ryddet.

Trusler: Tilgroning og selvsået gran.

Plejebehov: Rydning af graner.

Formål med tiltag: Etablering af sammenhæng med overdrevsarealerne.

Indsatsforslag: Etablere afgræsning på de ryddede skrænter, samgræsning med 53u.

Afd.litra: 53m Areal: 0,21 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Lysåbent vådområde midt inde i rødgran-bevoksning. Meget selvsået opvækst.

Trusler: Yderligere tilgroning.

Plejebehov: Birk og anden selvsået opvækst skæres ned.

Formål med tiltag:Indsatsforslag: Ingen.

Side 39 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S

Type Billede Beskrivelse

Skovsump/ Kildemose

Afd.litra: 53u (=KM9 i Tranberg) Areal: 1,01 ha Evt. navn: -

Beskrivelse: Ellesump med flerstammet rødel og pilekrat. Skråninger ned mod Kildemose er ryddet. Lyng på sydvendt skråning.

Trusler: Ingen.

Plejebehov: Der kan evt. tyndes ud i pilekrattet.

Formål med tiltag: Naturpleje, etablering af hede og åbning af mose/vandhul.

Indsatsforslag: Fjernelse af invasiv art (glansbladet hæg), etablering af græsning, rydning af pil i dele af mosen. 5

REFERENCER

Timme Nyegaard & Mikkel Willemoes 2009: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2009. http://www.dof.dk/sider/images/stories/proj/datsy/dokumenter/DATSY2009.p df

Tranberg H.: Botaniske undersøgelser i Svanninge Bjerge: http://www.svanningebjerge.dk/multimedia/SB._Rap.__vers_juni__2009__8_Botaniske_unders_gelser_pdf.pdf

Side 40 r:\projects\aal\30\30859301\06_output\ver 3 sendt 121110\tn001blk_ver3_ks.doc Grontmij | Carl Bro A/S
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.