Kortlægning og forvaltningsanbefalinger til vådområder i Svanninge Bjerge, 2019

Page 1

Kortlægning og forvaltningsanbefalinger til vådområder i Svanninge Bjerge

Notat 2019-05
Erik Aude

Kolofon

Forfattere: Erik Aude, HabitatVision A/S

Rekvirent: Bikubenfonden

GIS: Thorild Vrang Bennett, HabitatVision A/S

Kontaktpersoner: Tessa Buchwald

Kvalitetssikring: Lene Thomsen, HabitatVision A/S

Dokumenttitel: Kortlægning og forvaltningsanbefalinger til vådområder i Svanninge Bjerge

Dokumenttype: Teknisk kundenotat, 2019-09

Forsidefoto: Brændelung

Årstal: 2019

Sider: 21

Indholdsfortegnelse

Kolofon 2 Konklusion _____________________________________________________________________ 4 Baggrund ______________________________________________________________________ 4 Metode 4

Brændelung 6 Kæruldsmosen 8 Peter Nielsens Sø _______________________________________________________________ 11

Brillesøerne 13 Pouls tørvelung 15 Ellemosen _____________________________________________________________________ 17 Bilag: Artslister 19

Konklusion

Fem af undersøgte vådområder er biodiversitets hotspot af regional vigtighed og et enkelt område er af national vigtighed Alle vådområder er omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens §3.

Der blev i alt registreret 6 arter af tørvemos samt en række andre værdifulde arter, som er sjældne på hele Fyn samt i store dele af Danmark.

Baggrund

I forbindelse med Bikubenfondens visionære naturforvaltning af naturarealerne i Svanninge Bjerge ønskes en gennemgang af naturindholdet af 6 vådområder. Hertil ønskes anbefalinger til den fremtidige forvaltning.

Bikubenfonden ønsker:

• en opridsning af de biologisk mest interessante (våd-)områder og deres indhold

• den forventede påvirkningen ved at tage det med ind i vores folde (med et markant lavere græsningstryk end tidligere, passende til helårsgræsning uden tilskud, og evt. skal kvæget suppleres med vilde heste) eller argumenter for ikke at gøre det

• generelle og evt. stedsspecifikke anbefalinger, som vi kan tage med som beslutningsgrundlag ift. fremtidig forvaltning

Metode

De seks vådområder blev besigtiget den 5. oktober 2019 af vegetationsøkolog og mosekspert Erik Aude, HabitatVison A/S.

Områderne er undersøgt for vegetation, herunder mosser, ved at gennemgå det afgrænsede område, og registrerer karplanter og mosser. Flere arter er indsamlet og artsbestemt i laboratorie. Da der er taler om vådområder, har der været fokus på søbred, rørsump og evt. hængesæk. I områder med vandspejl er der desuden anvendt kasterive for at undersøge den submerse vegetation. Hvert områder er tildelt en naturtilstandsvurdering fra 1-5, som følger den nationale standard, hvor 1 = Høj, 2 = God, 3 = Moderat, 4 = Ringe, 5 = Dårlig. 1 og 2 svarer til gunstig bevaringsstatus og 3-5 svarer til ugunstig bevaringsstatus.

Efterfølgende angives anbefalinger til fremtidig forvaltning, men det er vigtigt at være opmærksom på, at anbefalingerne ikke kan stå alene. Eksempelvis kan de græssende dyrs præferencer for enkelte vådområder evt. føre til for meget slitage og dermed skade vådområdet. Derfor bør de enkelte områder følges og overvåges løbende.

De anvendte fotos stammer alle fra de pågældende områder.

Nedenfor gennemgås de seks vådområder særskilt.

Oversigtskort over de undersøgte vådområder.

Brændelung

Områdefakta

Naturtype Sø, 3160 Inventør EAU Estimeret naturtilstand 3 Besigtiget 5. oktober 2019 % af søbred med tørvemos 4 Pleje Ugræsset % af sø med vandflade 97 Trusler Tilgroning

Beskrivelse af området

Brændelung er en genetableret sø med en alder på mindre end 10 år. Tidligere var der en Sitkabevoksning på stedet. Der er ikke adgang for græssende dyr da der er opsat hegn omkring søen.

Det er en brunvandet sø (Habitatnaturtype 3160). Der er ikke etableret hængesæk i søen, men der findes tørvemos på ca 4 % af søbredden. Der blev ikke registreret nogen submers vegetation eller rodfæstede flydeplanter i søen. Rørsumpen domineres af Lysesiv, men der blev også registreret 3 arter af tørvemos samt andre værdifulde arter som Grå star, Almindelig star, Næb star, Stor pytmos, Mose jomfrukapsel og Kær seglmos. De største naturværdier findes i den sydlige del af søen, hvor søbredden ikke er så stejl.

Flere steder rundt om søen ses kraftig tilgroning med Dunbirk, Ørnebregne og Brombær. Der ses også andre træer omkring søen, fx Rødel og Tørst.

Hegningen betyder, at store individer af Lysesiv dominerer flere steder og der ses en begyndende tilgroning med træer og buske.

Anbefaling

Det anbefales, at fjerne hegningen omkring søen. Det anbefales desuden, at følge udviklingen omkring søen hvert år. Hvis det viser sig, at de græssende dyr får præferencer for netop denne sø, kan det betyde en for stor slitage og eutrofiering, til skade for udviklingen af den sjældne naturtype hængesæk.

Overvej desuden at fjerne træerne manuelt omkring søen til at starte med, idet flere træer er blevet så store, at de græssende dyr ikke kan rydde dem.

Luftfoto fra 2019 af området Copyrights Geodatastyrelsen.

steder omkring søen

Pjusket tørvemos (Sphagnum cuspidatum) ses flere steder langs søbredden

Omkring søen ses flere steder kraftig tilgroning med Dunbirk, Ørnebregne og Brombær.

Udspærret tørvemos (Sphagnum squarrosum) ses enkelte steder langs søbreden

Områdefakta

Naturtype Hængesæk Inventør EAU Estimeret naturtilstand 3 Besigtiget 5. oktober 2019

% af søbred med tørvemos 90 Pleje Ugræsset % af sø med vandflade 5 Trusler Tilgroning

Beskrivelse af området

Det tidligere vandhul er næsten totalt tilgroet med den sjældne og meget værdifulde naturtype hængesæk (Habitattype 7140) med ca. 80% dominans af tørvemos. Der findes et mindre område mod nord med vandspejl, som er dækket af Gråpil.

Der blev registreret 5 arter af tørvemos, hhv. Pjusket, Brodspidset, Almindelig, Udspærret, - og Frynset tørvemos, i det relativt lille vådområde. Derudover blev der registreret en stribe andre værdifulde arter, som fx Smalbladet kæruld, Kærsvovlrod, Almindlig filtmos, Bukkeblad, Tranebær, Kragefod, Almindelig jomfruhår og Trådskebladmos.

Store græsser og træer truer naturindholdet i mosen. I kanten af mosen omkring hegnet, hvor der græsses, ses at fx tørvemos favoriseres af dette græsningstryk. Et for stort græsningstryk kan dog være skadeligt for følsomme arter i mosen.

Anbefaling

Det anbefales, at hegningen omkring søen fjernes. Men først fældes alle vedplanter i mosen manuelt og fjernes fra området. Det anbefales derudover at følge udviklingen i mosen hvert år. Hvis det viser sig, at de græssende dyr får præferencer for netop denne mose, kan det betyde for stor slitage og eutrofiering, til skade arterne tilknyttet den sjældne naturtype hængesæk.

Kæruldsmosen
Luftfoto fra 2019 af området. Copyrights Geodatastyrelsen. Overblik over Kæruldsmosen fra nord. Almindelig tørvemos (Sphagnum palustre) ses i det meste af mosen Udspærret tørvemos (Sphagnum squarrosum) Den sjældne Almindelig jomfruhår (Polytrichum commune) Kraftig birketilgroning flere steder. Dominans af tørvemos Dunbirk er en trussel i mosen Græsning giver her levested for tørvemos. Indenfor hegnet (til venstre) bortskygger store karplanter mosserne.

Peter Nielsens Sø

Områdefakta

Naturtype Sø, hængesæk Inventør EAU Estimeret naturtilstand 3 Besigtiget 5. oktober 2019

% af søbred med tørvemos 80 Pleje Græsning % af sø med vandflade 85 Trusler Ingen

Beskrivelse af området

Det er et meget værdifuldt og artsrigt brunvandet vandhul (Habitatnaturtype 3160) med udvikling af hængesæk med dominans af tørvemos (Habitatnaturtype 7140)

Der blev fundet 3 arter af tørvemos, hhv. Almindelig, Brodspidset - og Udspærret tørvemos, samt en række andre værdifulde arter, som fx Hundehvene, Almindelig jomfruhår, Almindelig filtmos, Smalbladet kæruld, Vandnavnle, Bukkeblad, Kragefod og Flydende stjerneløv.

Anbefaling

Det anbefales, at fortsætte med nuværende forvaltning og følge udviklingen. Det anbefales desuden at fælde den større eksotiske Rødeg, som står i kanten af vandhullet (1 træ) (se nedenstående foto)

Peter Nielsens Sø til venstre. Copyrights Geodatastyrelsen. Udsigt over søen med Rødeg til venstre Vandstjerne ses et par steder i søen Levermossen Flydende stjerneløv (Riccia fluitans) ses enkelte steder i søen Hængesæk udviklet flere steder i søen Hængesæk udviklet flere steder i søen

Brillesøerne

Områdefakta

Naturtype Sø og hængesæk Inventør EAU Estimeret naturtilstand 1 Besigtiget 5. oktober 2019

% af søbred med tørvemos 85 Pleje Ugræsset % af sø med vandflade 50 Trusler Tilgroning

Beskrivelse af området

Der er tale om et meget værdifuldt vådbundområde af national vigtighed. Det er et brunvandet vandhul (Habitatnaturtype 3160), hvor der er udviklet en meget værdifuld hængesæk med dominans af tørvemos (Habitatnaturtype 7140) og med tydelig opbygning af tuer.

Det vurderes ud fra gamle kort og luftfoto, at naturtypen hængesæk er opbygget over de sidste 100-150 år. Søen og tilhørende hængesæk er af national vigtighed.

Der blev fundet 3 arter af tørvemos, hhv. Brodspidset, Almindelig - og Pjusket tørvemos, samt de sjældne arter Rundbladet soldug og Filtstænglet jomfruhår, sidstnævnte er kun kendt 4 andre steder på Fyn (jf. FugleogNatur.dk).

Der blev desuden fundet andre værdifulde arter, som fx Hundehvene, Stjerne-star, Kragefod, Bukkeblad, Almindelig jomfruhår, Almindelig filtmos og Tranebær.

De mest værdifulde områder findes i det centrale område samt mod sydvest. Helt mod vest ses en tilgroningszone med især birk.

Anbefaling

Ryk hegnet ind fra vest (se forslag til hegn med sort streg på nedenstående figur). Det centrale område i centrum med værdifuld hængesæk med en del soldug friholdes fra græsning. Området mod sydvest, som også indeholder soldug, overvåges med en pinpoint-analyse hvert 2. år, for at følge udviklingen. Hvis der iagttages skader på naturtypen flyttes hegnet ud.

Dominans af tørvemos uden træopvækst ses i store del af området.

Brillesøerne med gult omrids, samt sort markering af foreslået nyt hegn. Copyrights Geodatastyrelsen. Dominans af Brodspids tørvemos (Sphagnum fallax) med Tranebær Almindelig tørvemos (Sphagnum palustre) med røde farver og Tranebær. Filtstænglet jomfruhår (Polytrichum strictum) ses på tuerne i hængesækken. Frugtstanden af Rundbladet soldug

Pouls tørvelung

Områdefakta

Naturtype Hængesæk og sø Inventør EAU Estimeret naturtilstand 3 Besigtiget 5. oktober 2019

% af søbred med tørvemos 90 Pleje Græsning % af sø med vandflade 15 Trusler Evt. eutrofiering

Beskrivelse af området

På luftfoto fra 2006 ses, at området var dækket af nåletræer. Området bærer tydeligt præg af nylig vandstandshævning - flere steder med vand til over knæene og ikke i økologisk balance. Der er udviklet en løs hængesæk med dominans af 4 arter af tørvemos, hhv. Frynset, Udspærret, Pjusket -, og Stump tørvemos), og Næbstar. Der blev også registreret værdifulde karplanter, som fx Gråstar, Hundehvene og Vandnavle, som står spredt i området

Der går et jorddige igennem vådområdet, hvor kreaturerne især færdes. Her ses en del kreatur efterladenskaber (kolort) i dette område. På nordsiden, hvor der findes et mindre vandspejl, blev der registreret trådalger, som indikerer eutrofiering. Det er dog usikkert om eutrofieringen stammer fra kreaturer, forurenet tilløb eller en anden jordbundstype eksempelvis med større lerindhold i dette område.

Anbefaling

Fortsæt græsningen og følg udviklingen i eutorfieringen og slitagen ved en løbende pin-pointanalyse af området. Hvis det viser sig at de græssende dyr har præferencer for dette vådområde, som fører til ugunstig eutrofiering, kan det overvejes at frahegne centrale dele af området

Luftfoto fra 2019. Pouls tørvelung til højre. Copyrights Geodatastyrelsen.

Områdefakta

Naturtype Ellesump Inventør EAU Estimeret naturtilstand 3 Besigtiget 5. oktober 2019

% af søbred med tørvemos 1 Pleje Ugræsset

% af sø med vandflade 15 Trusler Ingen

Beskrivelse af området

Det er et meget vådt område, hvor vandstanden flere steder går til knæene. Vegetationen er ikke i balance efter ændringerne i hydrologi og tilgroning.

Ældre kort viser, at arealet har været helt dækket af løvtræer.

Vegetationen er meget anderledes end de andre undersøgte, områder hvilket må tilskrives en anden jordbund. Vegetationen er ikke domineret af fattigkærsvegetation, som de andre områder, men af rigkærsvegetation. Det afspejles også i den udregnede gennemsnitlige Ellenbergværdi for N og R (se bilag) Her ses fx stor udbredelse af Topstar og Spids spydmos som indikerer rigkær fremfor fattigkærsvegetation. Der er desuden dominans af Bredbladet dunhammer og med spredte forekomster af Rødel på hele arealet Den høje vandstand betyder endvidere, at der er en del Sideskærm og Vandmynte. Der blev desuden fundet kransnålalgen, Skør kransnål, som kun er kendt fra to andre steder på Fyn (jf. FugleogNatur.dk)

Anbefaling

Det anbefales at fortsætte nuværende forvaltning uden græsning. Lad området ligge urørt, og der vil på sigt udvikle sig en værdifuld elle-askesump (Habitatnaturtype 91E0). Det anbefales desuden at etablere en naturlig og stabil hydrologi fx ved lukke grøfterne mod nord.

Ellemosen
på luftfoto fra 201 Copyrights Geodatastyrelsen. Kraftig tilgroning med Bredbladet dunhammer og Rødel Skør kransnål artsbestemt og fotograferet i laboratoriet Rigkærsarten Topstar ses meget udbredt i mosen

Bilag: Artslister

Dansk navn

Videnkabeligt navn Brille søerne Brænde lung Elle mosen

Almindelig eg Quercus robur x x

Almindelig filtmos Aulacomnium palustre x x x

Almindelig fingerbøl Digitalis purpurea x

Almindelig gedeblad Lonicera periclymenum x

Almindelig jomfruhår Polytrichum commune x x x x x x

Almindelig skjolddrager Scutellaria galericulata x

Almindelig star Carex nigra var. nigra x x x

Almindelig tørvemos Sphagnum palustre x x x x x

Bittersød natskygge Solanum dulcamara x x x

Blåtop Molinia caerulea x x x x

Bredbladet dunhammer Typha latifolia x x x x x x

Brodspids-tørvemos Sphagnum fallax x x x x

Bukkeblad Menyanthes trifoliata x x x Dun-birk Betula pubescens x x x x x

Dynd-padderok Equisetum fluviatile x Eng-rørhvene Calamagrostis canescens x x

Filtstænglet jomfruhår Polytrichum strictum x Fjerbregne Athyrium filix-femina x

Flydende stjerneløv Riccia fluitans x Fløjlsgræs Holcus lanatus x

Forskelligbladet vortetand Kindbergia praelonga x x

Frynset tørvemos Sphagnum fimbriatum x x x x

Grå star Carex canescens x x x x x

Grå-pil Salix cinerea x x x x x Gul åkande Nuphar lutea x x Hedelyng Calluna vulgaris x Hjortetrøst Eupatorium cannabinum x Hunde-hvene Agrostis canina x x x

Knippe-star Carex pseudocyperus x

Kragefod Comarum palustre x x x x

Krybende bækmos Leptodictyum riparium x Kær-seglmos Drepanocladus aduncus x

Kær-snerre s.str. Galium palustre ssp. palustre x x

Kær-star Carex acutiformis x Kær-svovlrod Peucedanum palustre x

Kær-tidsel Cirsium palustre x x

Lav ranunkel Ranunculus repens x x

Liden andemad Lemna minor x x Liden siv Juncus bulbosus ssp. bulbosus x

Kærulds mosen Peter Nielsens Sø Pouls tørve lung

Lyse-siv

Juncus effusus x x x x x x

Lærkeslægten Larix x x

Lådden dueurt Epilobium hirsutum x

Manna-sødgræs Glyceria fluitans x x x

Mose-bunke Deschampsia cespitosa x

Mose-jomfrukapsel Polytrichastrum longisetum x

Nikkende brøndsel Bidens cernua x x

Næb-star Carex rostrata x x x x x

Pjusket tørvemos Sphagnum cuspidatum x x x x

Rundbladet soldug Drosera rotundifolia x

Rød-el Alnus glutinosa x x Sideskærm Berula erecta x

Skov-fyr Pinus sylvestris x x Skør Kransnål Chara globularis x

Smalbladet kæruld Eriophorum angustifolium x x x x x Smalbladet mangeløv Dryopteris carthusiana x x x

Spids spydmos Calliergonella cuspidata x

Stjerne-star Carex echinata x

Stor nælde Urtica dioica x

Stor skebladsmos Calliergon giganteum x x

Stump tørvemos Sphagnum inundatum x Sværtevæld Lycopus europaeus x x x x Svømmende vandaks Potamogeton natans x Top-star Carex paniculata x x x Tranebær Vaccinium oxycoccos x x Tråd-skebladsmos Straminergon stramineum x x Tue-kæruld Eriophorum vaginatum x Tørst Frangula alnus x x x x x x Udspærret tørvemos Sphagnum squarrosum x x x x x Vand-mynte Mentha aquatica x Vandnavle Hydrocotyle vulgaris x x x Vandstjerneslægten Callitriche x

Vild ribs Ribes spicatum x

Vorte-birk Betula pendula x Øret pil Salix aurita x Ørnebregne Pteridium aquilinum x

Antal stjernearter (*+**) 22 9 10 18 18 12

Antal **-arter 3 0 0 0 0 0 Antal mosser 8 7 6 9 7 8

Tilstand 1 3 3 3 3 3 Ellenberg N 3,3 3,2 5,2 3,8 4,0 3,8 Ellenberg L 7,0 6,1 6,3 6,5 6,5 6,5 Ellenberg F 7,6 6,9 7,7 7,4 7,9 7,4

Ellenbergv R

Ellenberg L

3,5 3,4 5,3 4,0 4,5 3,8

6,8 5,8 6,4 6,4 6,5 6,5

Antal arter i alt 36 19 33 32 30 25

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.