__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÅRSMAGASIN

2013 Bikubenfondens aktiviteter i ord og billeder Sociale formål Kunst & Kultur NATUR, Svanninge Bjerge


ÅRSmagasin

2013 Bikubenfonden

Otto Mønsteds Gade 5 1571 København V CVR-nr.: 13 29 06 44 Telefon: 33 77 93 93 Hjemmeside: www.bikubenfonden.dk E-mail: info@bikubenfonden.dk


indhold BAGGRUND 4

ÅRSBERETNING 10

SOCIALE FORMÅL 14

SOCIALE FORMÅL –

udvalgte projekter

18

KUNST & KULTUR 30

KUNST & KULTUR –

NATUR –

udvalgte projekter

36

svanninge bjerge 54

BEVILLINGER 2013 58

ØKONOMI 62

NØGLETAL 66


Baggrund

Hovedaktivitet

Mission og vision

Bikubenfonden støtter og udvikler projekter i Danmark

Det er Bikubenfondens vision at skabe varige forbed­

og Grønland, hovedsagelig kulturprojekter og projekter

ringer af værdier til gavn for det danske samfund ved

inden for det sociale område. På det sociale ud­delings­

aktivt at bidrage til løsning af væsentlige opgaver, der

område har fonden fokus på socialt udsatte børn og

ellers ikke ville blive løst, til gavn for almennyttige og

unge og deres familier. Inden for kunst og kultur til­

velgørende formål.

gode­ses primært scenekunst, billedkunst og kultur­ historie.

Det er Bikubenfondens mission at fremme indsigt og udsyn. Det sker ved at støtte og udvikle projekter af

Via prisuddelingerne Årets Reumert, Bikubenfondens

høj kvalitet inden for kultur og socialt arbejde samt

Museumspriser og Kronprinsparrets Priser hædrer

ved at udvikle og formidle naturen i Svanninge Bjerge

Bikuben­fonden den ekstraordinære indsats inden for

på Sydfyn.

de fokusområder, som fonden arbejder med i sit daglige filantropiske virke.

Uddelingsstrategi

Ifølge fondens strategi for uddelingsvirksomheden Som et led i visionen om at være aktivt engageret

tilgode­ses projekter inden for kulturelle og sociale for­

i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver

mål. Hertil kommer fondens eget naturprojekt. Der

fonden naturområdet Svanninge Bjerge på Fyn.

tilstræ­bes en fordeling med 40-60 pct. på kulturelle projekter og 30-50 pct. på sociale projekter i gennem­

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler

snit over en årrække. Den procentuelle fordeling kan

til Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfoundation New

variere fra år til år, da fonden ofte arbejder i krydsfeltet

York inc. Disse midler er anvendt til bygning og drift af

mellem henholdsvis kultur, det sociale og naturområdet.

tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og

Erfaringen har vist, at denne metode ofte skaber gode

København samt Academic Guest House i New York.

resultater.

4


Det er Bikubenfondens mission at fremme indsigt og udsyn. Det sker ved at støtte og udvikle projekter af høj kvalitet inden for kultur og socialt arbejde samt ved at udvikle og formidle naturen i Svanninge Bjerge på Sydfyn.

3 UNICEF står bag NAKUUSAs

Børnepanel i Grønland, som Bikubenfonden støtter


Bikubenfondens formål 3at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktiver eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art.

3at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværksvirksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri, og at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder

3at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben ifølge sparekassens historie og egenart at støtte.


Bikubenfonden tilgodeser både tidsbegrænsede

Historisk baggrund

projek­ter og flerårige udviklingsorienterede indsatser,

Bikubenfonden er en erhvervsdrivende fond og et

der rækker ind i fremtiden og har en langsigtet virkning

resul­tat af en fusion i 2010 mellem Bikuben Fonden af

med vedvarende betydning for samfundet og den

1989 og BG Fonden.

enkel­te. Bikuben Fonden af 1989 og BG Fonden havde deres Ethvert projekt, som Bikubenfonden præsenteres for,

fælles historiske rødder i sparekassebevægelsens idé­

vurderes individuelt ud fra faglige kriterier. Projekterne

grundlag. Den selvejende institution Sparekassen Biku­

skal leve op til et eller flere af følgende kriterier for at

ben blev stiftet i 1857 og havde ikke blot det erhvervs­

komme i betragtning:

mæssige formål at drive pengeinstitut – sparekassen skulle også anvende en del af sit overskud til almen­ nyttige formål.

3Være nyskabende og udviklingsorienteret 3Engagere og involvere

Dette idégrundlag videreføres i dag med respekt

3Transformere ved at sætte sig spor i samfundet

for den historiske forankring i sparekassebevægelsen.

og den enkelte 3Være uddannende og dannende

Dette afspejles i Bikubenfondens vedtægter og i

3Have en plan for forankring og evt. udbredelse

fondens bredspektrede indsats for kultur, sociale problem­stillinger samt natur.

Bikubenfonden ønsker at sikre, at fondens midler for­ valtes forsvarligt og udnyttes bedst muligt til gavn for

I tidens løb er to mindre fonde, Bikubens Jubilæums­

samfundet. Derfor stiller fonden til sine samarbejds­

fond og Bikubens Håndværks- og Industrifond, blevet

partnere og støttemodtagere krav om høj faglig

fusioneret med BG Fonden, med BG Fonden som den

kvalitet, nytænkning, forankring, samfundsnytte samt

fortsættende fond. Disse fonde lever nu videre i

synlig­gørelse, herunder formidling af resultater. Den

Bikuben­fonden.

speci­fik­ke dosering af kravene tilpasses de enkelte projekters karakter. Bikubenfondens uddelingsstrategi

Fondens midler stammer fra Sparekassen Bikuben.

er tilgænge­lig på Bikubenfondens hjemmeside.

Bikubenfondens kapital stammer fra fondens ejerandel i Sparekassen Bikuben og efterfølgende BG Bank. I

Procedure for sagsbehandling

dag har Bikubenfonden ikke væsentlige større enkelt­

Bikubenfonden behandler ansøgninger løbende og

beholdninger i bankaktier. I stedet investeres fondens

modtager udelukkende ansøgninger via det elek­

kapital bredt ud fra et ønske om at skabe så stort et

troniske ansøgningsskema på hjemmesiden. Alle

afkast som muligt, der kan benyttes til fondens almen­

ansøgnin­ger behandles af fagpersoner inden for de

nyttige formål. Der investeres således både i aktier og

relevan­te områder. Fondsbestyrelsen træffer beslutning

kreditobligationer med skyldig hensyntagen til fondens

om alle bevillinger over 100.000 kr. Sagsbehandlingen

risikoprofil.

er skitseret på næste side.

7


Bikubenfonden investerer desuden direkte i virksom­

Bestyrelsen foretager regelmæssigt vurdering af sit

heder via private equity investeringer. Herunder ejer

arbejde.

fonden 85 pct. af industrivirksomheden ENKOTEC Bikubenfondens bestyrelse har i 2013 afholdt fire

A/S.

bestyrelses­møder og et strategiseminar. Herudover har Koncernregnskabet omfatter Bikubenfondens aktiviteter

formanden og næstformanden deltaget i møder forud

og aktiviteter i ENKOTEC A/S samt Høbbet A/S.

for hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelse og direktion

I 2013 er Gert Kjeldsen trådt ud af bestyrelsen. Han er

Bestyrelsen består af minimum seks medlemmer, der

afløst af Niels Smedegaard, som er adm. direktør hos

vælges af den siddende bestyrelse ved simpelt flertal

DFDS A/S. Bikubenfondens bestyrelse består således

for fire år af gangen. Medlemmerne af bestyrelsen væl­

for nærværende af syv medlemmer.

ger selv deres formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan højst genvælges én gang.

Der har ikke været ændringer i fondens daglige ledelse

Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med

i 2013.

det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj i det år, i hvilket de fylder 68 år.

Bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelses­arbejde et fast honorar på 150.000 kr.

Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer foretages

Formand­en modtager tre gange honoraret og næst­

med udgangspunkt i, at der skal være de fornødne

formanden to gange honoraret.

kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, strategi, investering, erhvervsdrift, kultur og sociale forhold.

Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersens løn

Ved udvælgelse af nye bestyrelses­medlemmer an­

og pension udgjorde i 2013 i alt 1.756.247 kr., heraf

vendes ekstern uvildig assistance.

udgør Bikubenfondens andel 1.591.198 kr.

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne om god sel­

Bikubenfonden har i 2013 beskæftiget gennemsnitligt

skabsledelse og varetager den overordnede ledelse af

15 fuldtidsansatte medarbejdere, heraf er i gennemsnit

fonden. Bestyrelsen godkender strategier for såvel

8 medarbejdere tilknyttet henholdsvis projekter,

fonds- som investeringsvirksomheden, den udarbejder

Kollegie­fonden Bikuben, Bikubenfoundation New York

rammerne for direktionens virke og kontrollerer, at disse

Inc. eller Høbbet A/S.

overholdes, ligesom den virker som sparringspartner for direktionen.

3 Sagsbehandlingen er skitseret på næste side.

8


Ansøger

Evt. formøde mellem ansøger og Bikubenfondens sekretariat

grundig research på bikubenfonden.dk

Ansøgning sendes til Bikubenfondens sekretariat via bikubenfonden.dk

Bikubenfondens sekretariat vurderer ansøgningen Bl.a.: Falder projektet inden for fondens formål og strategi?

Administrativt afslag

Administrativt afslag

Evt. møde mellem ansøger og Bikubenfondens sekretariat

Ansøgning drøftes internt i Bikubenfondens projektgruppe

Administrativt tilsagn bevillinger < 100.000 kr.

Indstilling til bestyrelsen udarbejdet af

Bikubenfondens sekretariat bevillinger > 100.000 kr.

Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer beslutning om bevillinger > 100.000 kr.

Afslag

Tilsagn

Løbende opfølgning og evaluering af projektet


ÅRSBERETNING Forord

Fonde i Danmark gennemgår i disse år en markant

fordelene ved fælles drift samt skabe øget gennemsig­

forandring. Der er særligt fokus på øget gennemsig­

tighed for omverdenen.

tighed og på, hvordan fondenes uddelinger i endnu højere grad kan bidrage til at skabe bæredygtige

I sommeren 2013 flyttede Bikubenfonden ind i Fonde­

løsnin­ger på samfundsmæssige udfordringer. Kata­

nes Hus sammen med Bevica Fonden, Børnefonden,

lytisk filantropi og strategiske partnerskaber er under

Ensomme Gamles Værn, Helsefonden, Otto Mønsted

udvikling som supplement til de klassiske donationer,

og Vanførefonden. Siden har også Soldaterlegatet slut­

og effektmåling prioriteres højt. Der oprustes på

tet sig til fællesskabet.

kompeten­cer, viden og netværk i fondene med hen­ blik på at yde en kvalificeret vurdering af projekter og

Der arbejdes med gennemsigtighed på flere planer i

tage aktivt del i at udvikle og drive nye løsninger til

Fondenes Hus. Indretning med glasvægge i møde­

gavn for samfundet.

lokaler og kontorer legemliggør værdierne åbenhed og transparens, som er udgangspunktet for Fondenes

Bikubenfonden har taget flere afgørende skridt i oven­

Hus. Derudover kan alle husets indbyggere frit bevæge

stående retning de seneste år, blandt andet via en for­

sig rundt i hele huset, og der er etableret storrums­

stærket kommunikationsindsats og etablering af Fon­

kontorer med henblik på at fremme videndeling og

denes Hus. Fonden fortsætter denne udvikling de

samarbejde på tværs.

kommende år. Bikubenfonden har altid samarbejdet med andre fonde Første år i Fondenes Hus

og deltaget i relevante netværk. Med Fondenes Hus er

Etableringen af Fondenes Hus sammen med seks

det blevet muligt at udbygge og intensivere samarbejdet

andr­e fonde er blandt de initiativer, som Bikubenfon­

på tværs af fonde. Her omgås medarbejdere og ledere

den har taget for at fremme videndeling, kompetence­

fra de otte fonde hinanden i dagligdagen, hvorved syn­

udvikling og samarbejde på tværs af fonde, udnytte

ergieffekter og videndeling vokser frem på naturlig vis.

10


Der begynder allerede at krystallisere sig nye mulig­heder for, hvordan samarbejdet kan udvikles yderligere på tværs af fondene, og medlemmerne af Fondenes Hus inviterer gerne flere fonde til at indgå i fællesskabet.

Udsynet mod omverdenen

Indsigt i egne forhold giver et bedre udgangspunkt i forhold til at få et bredt udsyn mod sin omverden, dvs. at blive i stand til at forstå og forholde sig til omverdenen og gribe de muligheder, der findes her. Derfor udvikler Bikubenfonden altid projekter med begreberne ’indsigt’ og ’udsyn’ in mente. Det gælder på flere planer, herunder fondens interesse i at frem­ me udveksling af viden og kompetencer med andre lande.

Dette var netop udgangspunktet for beslutningen om at tage imod invi­tation­­en fra Sydney Opera House om at afholde Kronprinsparrets Priser i Jørn Utzons arkitektoniske mesterværk i Sydney i oktober 2013. I for­længelse heraf traf Bikubenfonden beslutning om at indgå i et sam­ arbejde med Sydney Opera House Trust om et tværfagligt studenter­ udvekslingsprogram for arkitektur-, ingeniør- og designstuderende fra

3 Det nye Fondenes Hus.

Danmark og Australien.

3 Kronprinsparrets Priser i Sydney 3 Manhattan, nær Academic Guest

Bikubenfondens tro på værdien af international udveksling var også fundamen­tet for etableringen af den amerikanske fond Bikuben­ foundation New York inc. tilbage i 2003. Bikubenfoundation har til formål at give dygtige danske studerende en optimal base for uddannelses­ aktiviteter i New York. Fonden ejer et hus på Manhattans Upper Westside, der kan huse op til 22 beboere per semester, fordelt på 12 lejligheder. Aktiviteter­ne i fondens Academic Guest House nåede nye højder i 2013 med 38 dygtige studerende i løbet af to semestre. De studerende repræsentere­de mange forskellige fagretninger som fx statskundskab, ingeniør­studier, historie, dramaturgi, antropologi og mere kunstneriske uddannelser som The Alvin Ailey School og International Center for Photograp­hy.

11

House


Ethvert projekt, som Bikubenfonden prĂŚsenteres for, vurderes individuelt ud fra faglige kriterier

12


Uddelingsvirksomheden

samt fondens naturområde Svanninge Bjerge på Syd­

I løbet af 2013 har Bikubenfonden analyseret og eva­

fyn.

lueret uddelingsstrategien på det sociale område med henblik på at sikre, at fondens uddelinger skaber størst

Bevillingerne er fordelt med 26,1 mio. kr. til det sociale

mulig gavn for de socialt udsatte grupper, som fonden

område, 33,2 mio. kr. til kulturområdet og 6 mio. kr.

arbejder med. Bikubenfonden har tegnet profilen for

til andre formål, herunder Svanninge Bjerge. Der er

en endnu mere fokuseret og målrettet indsats på det

til­bageført bevillinger for 3,1 mio. kr. vedrørende be­

sociale område, som fonden vil arbejde med i den

villinger fra tidligere år, der ikke er realiseret.

kommende tid. Også Bikubenfondens prisuddelinger har været under fondens egen lup, og Årets Reumert

Fonden har modtaget 1197 ansøgninger i 2013 og har

vil i 2014 udkomme i en ny og ganske anderledes

foretaget i alt 219 bevillinger, herunder er 154 bevillin­

udga­ve.

ger fordelt på tre puljer til henholdsvis julehjælp og ferie- og koloni­ture til socialt udsatte samt mindre

Bikubenfonden har i 2013 uddelt 62,2 mio. kr. fordelt

scenekunstprojekter. Samtlige bevillinger er listet på

på en række ambitiøse projekter inden for kunst og

Bikubenfondens hjemmeside.

kultur, projekter for socialt udsatte børn og unge

Med venlig hilsen

Peter Højland

Søren Kaare-Andersen

Bestyrelsesformand

Direktør

13


sociale FORMĂ&#x2026;L Bikubenfonden medvirker til at forbedre vilkĂĽrene for socialt udsatte børn og unge og deres familier

14


I årets løb har Bikubenfonden foretaget en analyse af det sociale område for at sikre, at fondens uddelinger skaber størst mulig gavn for socialt ud­ satte børn og unge og deres familier. Det har resulteret i en beslutning om at fokusere Bikubenfondens indsats yderligere ved at erstatte en fleksibel bevillingspraksis på det sociale område med en mere proaktiv strategi og en programorganiseret portefølje.

Som en konsekvens heraf har fonden øremærket minimum 50 pct. af fon­ dens midler på det sociale område til udvikling og drift af nye fyrtårns­ programmer, som skal udrulles i de kommende år.

Empowerment til socialt udsatte børn og unge

Med de nye fyrtårnsprogrammer Natur til et godt liv og Kultur til et godt liv ønsker Bikubenfonden at give socialt udsatte børn og unge empower­ ment – dvs. at støtte dem i at finde styrken og troen på, at de rummer po­ tentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker. Bidraget går ud på at tilbyde alternative arenaer til skolen og institutio­ nen, hvor børnene og de unge kan få succesoplevelser og anerkendelse,

FAKTA: Bikubenfonden har i

som kan give dem indsigt i egne styrker og ressourcer.

2013 bevilget 26,1 mio. kr. til det sociale område fordelt på

Begge programmer indbefatter flerårige partnerskaber med udvalgte so­

158 projekter, herunder er 112

ciale organisationer samt effektmåling og videndeling. De nye program­

bevillinger givet fra puljen til

mer har sine rødder i det grundlag af viden, netværk og kompetencer,

julehjælp og 13 bevillinger er

som Bikubenfonden har oparbejdet over en lang årrække inden for det

givet fra puljen til ferie- og

sociale område.

koloniture. Bikubenfonden har i alt modtaget 515 ansøg-

’Natur til et godt liv’

ninger i 2013 til sociale

Børn og unge, der er traumatiserede eller understimulerede, stopper i

projekter og givet 357 afslag.

yderste konsekvens med at socialisere, lege og udvikle sig. Det gør det sværere for det enkelte individ at se nye perspektiver og retninger for til­

3 Girltalk

værelsen. Forskning og praktisk erfaring viser, at ophold og oplevelser i

3 Modsatte side: Deltager på

naturen har en positiv indvirkning på menneskets fysiske og mentale hel­

Børnehjælpsdagens første

bred. Naturen er et unikt sted for både socialt samvær, kropslig udfoldel­

camp i Svanninge Bjerge

se, stimulering af nysgerrighed og kreativitet, og det er et helende rum, hvor man kan afstresse kroppen og finde ro.

15


Oplevelser i naturen og niveauet for fysisk aktivitet blandt socialt udsatte børn og unge er generelt set lavt og fortsat nedadgående. Der mangler i dansk sammenhæng systematisk opsamlet viden om effekten af natur­ oplevelser for socialt udsatte børn og unge. Bikubenfonden vil derfor med indsatsen skabe ny viden om, hvordan naturen kan have en positiv effekt på socialt udsatte børn og unges udvikling.

Med Natur til et godt liv vil Bikubenfonden anvende sit naturområde Svanninge Bjerge på Sydfyn som katalysator for social forandring for ud­ satte børn og unge. Der vil blive udviklet særlige ophold af kortere og længere varighed for udvalgte grupper i naturområdet, som strækker sig over knap 600 hektar. Formålet er at give de udsatte børn og unge en oplevelse af naturen som et frirum, hvor de kan få øget indsigt i egne styrker samt nye perspektiver på deres fremtid via ophold og forskellige aktiviteter sammen med omsorgsfulde og inspirerende voksne.

Siden foråret 2012 har Bikubenfondens naturvejleder gennemført oplevel­ sesture for over 1000 socialt udsatte og har modtaget meget positive til­ kendegivelser fra deltagerne. ’Natur til et godt liv er således udviklet på baggrund af to års erfaringer med oplevelsesture for socialt udsatte i Svanninge Bjerge og i samarbejde med anerkendte sociale organisationer. Bikubenfonden har indgået partnerskaber med fem organisationer vedrø­ rende ’Natur til et godt liv’, nemlig Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Børnehjælpsdagen, Askovfonden og TUBA. I løbet af 2014 udrulles det fulde program indeholdende særlige camps, retreats og oplevelsesture.

Bikubenfonden har indgået partnerskaber med fem organisationer vedrørende ’Natur til et godt liv’, nemlig Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Børnehjælpsdagen, Askovfonden og TUBA.

Områdets tidligere skovløberhus ’Knagelbjerghus’ vil være udgangspunk­ tet for Bikubenfondens natursociale aktiviteter i Svanninge Bjerge. I årets løb er huset blevet renoveret og indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 30 personer, og der er blevet opført en

3 Nyopført bålhytte

bålhytte i umiddelbar nærhed, som kan danne rammen om mange natur­

ved det nyrenoverede

sociale aktiviteter. Udover de fysiske rammer stiller Bikubenfonden viden

Knagelbjerghus i

og kompetencer til rådighed i forbindelse med hver enkelt gruppes op­

Svanninge Bjerge.

hold i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden tilbyder desuden de frivillige i de udvalgte partnerorganisationer et træningsforløb med fokus på naturop­ levelser til udsatte børn og unge.

16


17


3 Fra â&#x20AC;&#x2DC;Natur til et godt liv-

programmet, Svanninge Bjerge.

18


’Kultur til et godt liv’

Flere børne- og ungeeksperter peger på krydsfeltet mellem det sociale og det kulturelle felt som et oplagt fokus i forhold til at støtte udsatte børn og unges positive udvikling. Internationalt er der sket en betydelig udvikling inden for dette felt, hvor forskning viser, at kulturelle aktiviteter kan stimulere børns kreativitet, nysgerrighed og selve lysten til at lære nyt.

Med fyrtårnsprogrammet ’Kultur til et godt liv’ vil Bikubenfonden iværksæt­te en indsats, hvor kulturen anvendes som løftestang i det sociale arbejde. Programmets udgangspunkt er, at kunst og kultur kan udgøre en alternativ arena for socialt udsatte børn og unge, hvor de kan opnå empowerment, succesoplevelser og styrkelse af troen på egne ressourc­er.

’Kultur til et godt liv’ vil arbejde i krydsfeltet mellem det kulturelle og det sociale område med et primært fokus på børn og unge som medskabere af kunst og kultur, sekundært børn og unge som kulturforbrugere. Begge dele skal på hver sin måde bidrage til barnets og den unges oplevelse af meningsfuldhed og fællesskab med andre. Det skal give dem et afsæt for at få nye perspektiver på deres egen tilværelse og på mulighederne for at skabe et godt liv.

Bikubenfonden vil i 2014 etablere partnerskaber inden for programmet ’Kultur til et godt liv’. Der er tale om kultur- og sociale organisationer, som kan bidrage til at skabe og indsamle ny viden om, hvordan kultur kan fun­ gere som løftestang på det sociale område. Bikubenfonden vil løbende dokumentere effekten af fyrtårnsprogrammet, samt sikre at erfaringer og viden bliver delt på tværs af partnerorganisationerne.

3 Hotel Proforma,

Latter i mørket.

19


sociale formål

– Udvalgte projekter

CENTER FOR SOCIALT ANSVAR

NATTERAVNENE – skaber større tryghed i det

offentlige rum Natteravnene blev stiftet i 1998 og er bygget op som et franchise-koncept for frivillige, som på lokalt plan i ca. 200 lokalafdelinger med ca. 7.000 frivillige rundt om i
hele landet medvirker til at skabe tryghed for

– mere velfærd for færre midler

unge mennesker i det offentlige rum. Indsatsen går ud på, at ansvarsfulde voksne frivillige Center for Socialt Ansvar arbejder ud fra en filosofi

gennemfører vandringer i eget by- eller boligområde

om mere velfærd for færre midler. Det er et privat

på dage, tidspunkter og steder, hvor de finder det

netværk, som arbejder non-profit for en række frivillige

releva­nt. Natteravnene går altid i hold af tre, iført ka­

organisationer med målet om at skabe mere velfærd

rakteristiske gule jakker, som gør dem meget synlige i

for færre midler. Centret arbejder tværsektorielt med

bybilledet. Formålet er dels at få en fordomsfri snak

regioner, kommuner, erhvervsliv, fonde, forskere og

med de unge om de emner, de selv ønsker at tale om –

frivillige organisationer.

dels at stimulere til forebyggende ansvarlighed. Natte­ ravnene har ingen særlige beføjelser og agerer aldrig

Bikubenfonden har i 2013 bevilget 4.050.000 kr. til

som vagtværn, men de har stor psykologisk
gennem­

Fonden for Socialt Ansvar, som driver Center for Socialt

slagskraft.

Ansvar. Bevillingen går til udvikling og styrkelse af pro­ jekterne Natteravnene, Bydelsmødre og GirlTalk.

Bikubenfondens bevilling til Center for Socialt Ansvar skal blandt andet gå til at etablere nye foreninger og

Udover den økonomiske støtte bidrager Bikubenfon­

give en saltvandsindsprøjtning til nogle af de eksiste­

den med rådgivning via en ulønnet bestyrelsespost i

rende samt til uddannelse af ca. 1.000 nye frivillige og

Fonden for Socialt Ansvar.

kompetenceudvikling af 70 frivillige instruktører.

20


DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN 3Center for Socialt Ansvar har med Natteravnene bi­draget med social innovation. Med organiseringen af Natteravnene viser Center for Socialt ansvar hvordan frivilligt socialt arbejde kan udvikles og drives enkelt og effektivt. Det er samtidig et godt eksempel på, hvordan en enkelt idé kan replikkeres og udbredes. Det franchise-koncept, som Natteravnene bygger på, er i dag blevet overført med succes til Bydelsmødre og en række andre frivillige sociale initiativer.

21


BYDELSMØDRE – bringer håb og forandring i andre kvinders liv

Formålet med projektet Bydelsmødre er at støtte isolere­de nydanske kvinder. Det sker via ligeværdig samtale, brobygning mellem de isolerede kvinder og samfundet samt netværk, hvor kvinder kan udveksle erfaringer. Bydelsmødrene giver den enkelte kvinde den information og støtte, hun har brug for, så hun kan træffe de beslutninger, som hun mener, er de rigtige for sig selv og sin familie.

Bydelsmødre skaber ikke kun forandring for andre kvinder – de oplever selv at blive stærkere af at være Bydelsmødre.

Bydelsmødrene er baseret på frivillige, hvoraf mange af dem selv kommer fra en anden kultur og har oplevet at være ny i Danmark. Projektet er forankr­et lokalt i knap 40 Bydelsmødre-grupper med i alt 450 aktive Bydels­mødre fordelt over hele Danmark. Bydelsmødrene repræsenterer sammenlagt over 41 forskellige nationaliteter og 54 forskellige sprog. Center for Socialt Ansvar stiller en franchise-lignende pakke til rådighed for Bydelsmødrene. Pakken indeholder blandt andet en guide til, hvordan

3 Det essentielle for C:NTACT

man starter og forankrer en Bydelsmødre-indsats, et grundkursus til de

er at skabe levende møder

kommende Bydelsmødre og en foreningsguide til stiftelse og drift af en

mellem mennesker med den

Bydelsmødre-forening. Derudover får de løbende information, materialer,

personlige fortælling som

erfaringsudveksling og support fra Landssekretariatet. Bikubenfondens

udgangspunkt.

bevilling går til at uddanne flere nye Bydelsmødre i hele landet.

GIRLTALK – når piger har brug for en at tale med

Alt for mange piger har det svært og mangler en at tale med. Formålet med non-profit organisationen GirlTalk er at give udsatte piger i alderen 1224 år bedre muligheder for hjælp og sparring. På GirlTalk.dk kan man snakke om det hele – alt fra kropslige forandringer, problemer med foræld­ rene og ensomhed til selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser. GirlTalks 60 frivillige rådgivere er nøje udvalgt og får hver måned under­ visning og supervision. Gennem en nærværende snak på chatten hjælper de frivillige rådgivere pigerne med at sætte ord på deres følelser, komme frem til mere konstruktive handlestrategier og om nødvendigt til at bygge bro til enten en forælder, lærer eller mere professionelle tilbud som

22


sagsbehandler, læge eller psykolog. Chatten har åbent

Det essentielle for C:NTACT er at skabe levende møder

søndag-fredag kl. 19-21, og hjemmesiden har ca.

mellem mennesker med den personlige fortælling som

50.000 besøgende pr. måned.

udgangspunkt. De medvirkende er unge, som der ofte tales om, men sjældent tales med. C:NTACT tilbyder

Tre ud af fire piger, der bruger GirlTalk føler, at det

de unge et rum, hvor de får en stemme til at fortælle

hjælper dem videre, ifølge organisationens effektmåling

deres personlige historier, således at både medvirkende og publikum kan gå i dialog med hinanden om sociale,

Bikubenfondens bevilling går blandt andet til at pro­

religiøs­e og kulturelle oplevelser, holdninger og me­

fessionalisere, kvalitetssikre og synliggøre GirlTalk,

ninger.

så endnu flere piger bliver opmærksomme på den råd­givning der er at hente hvis man er ung pige og

’En fælles indsats for forståelse og forandring’ er titlen

mangler en at tale med.

på C:NTACT’s såkaldte ’visionsbog’. Princippet er, at deltagerne formidler deres egen livshistorie til andre –

Læs mere om projekterne:

og at udvekslingen skaber forståelse. Eller som der

www.centerforsocialtansvar.dk

står i visionsbogen: ‘C:NTACT skaber de møder, hvor vi udveksler erfaringer og historier og ser, at vi ikke er så forskellige endda – eller netop ser, at forskelle klæder

C:NTACT

os og ikke er noget, vi behøver frygte’.

Bikubenfonden har siden 2006 støttet C:NTACT med i

– levende møder mellem mennesker via kunst

alt 28 mio. kr. I 2013 har Bikubenfonden finansieret et rådgivningsforløb med fokus på forretningsudvikling C:NTACT er en selvstændig fond, der har til huse på

af C:NTACT.

Betty Nansen Teatret på Frederiksberg. Siden 2004 Læs mere på www.contact.dk

har C:NTACT skabt kunstneriske projekter for hund­ redvis af unge fra forskellige kulturelle, etniske og socia­le baggrunde. I begyndelsen var fokus primært

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN

på scenekunst, og sidenhen har C:NTACT bredt sig til

3C:NTACT har gennem årene har bevist, hvordan

også at arbejde med film-, radio- og webproduktio­

arbejdet med at fortælle sin livshistorie fra en scene-

ner, skriveskole, kursusvirksomhed og deciderede

kant giver empowerment og handlekraft til socialt

uddannelsesfor­løb. C:NTACT har desuden en ind­

udsatte unge. Teateret giver de udsatte unge en

satsstyrke, ’Taskforce’, der rykker ud på skoler,

stemme og sætter samfundets sociale udfordringer

arbejdsplads­er og til konferencer for at opføre teater­

til debat.

forestillinger med inter­kulturel dialog og uddannelse som fokus.

23


OPGANG2

daglige gang. Projektet indeholder en række tiltag, der skal løfte erfaring, viden og ikke mindst kunstneriske produkter ud, så de bliver udbredt og kan inspirere an­

– unge skaber kunst om liv og drømme

dre. Det kommer blandt andet til at ske via sociale me­ dier, landsdækkende konkurrencer og en videnbank Opgang2 Turnéteater har siden 2001 skabt opsøgende

der skal gemme, dele og udbrede de erfaringer, som

film og teater i Gellerup med ‘Rå magi og et strejf af

projektet høster.

poesi’, som det er formuleret på deres hjemmeside. Læs mere på www.opgang2.dk

Produktionerne har fokus på unge fra socialt belastede boligområder.

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN

Bikubenfonden har støttet Opgang2 Turnéteater af flere

3Socialt udsatte og sårbare unge kan få succes­

omgange med knap 4,8 mio. kr. Senest i 2013 har fon­

oplevelser og empowerment ved at være medska­bere af

den bevilget 2,8 mio. kr. fordelt over en fireårig periode

kunst og kultur. Bikubenfonden vil gerne bidrage til at

til projektet ‘Nye Horisonter’. Projektet bygger videre

skabe alternative arenaer til eksempelvis skolen, hvor de

på erfaringerne fra Opgang2 Turnéteaters treårige pro­

unge får øjnene op for egne potentialer, som de på sigt

jekt ‘Andre Horisonter’ og teatrets lange tradition for

kan overføre til andre sammenhænge i deres liv.

at producere debatskabende teater.

skarpe teaterforestillinger og inspirere unge fra multi­

PROJEKT HELHED

etniske boligområder til selv at skabe kunst med ud­

– læring og motivation via fodbold

‘Nye Horisonter’ skal frem mod 2017 skabe hverdags­

gangspunkt i egne oplevelser, livsdilemmaer og drøm­ me. Det kan ske som teater, billedkunst, rap, tegnefilm, poesi eller andre former for kreative udfoldelser. Tea­

Projekt Helhed er et undervisnings- og fodboldprojekt

terforestillingerne skal så kimen, som de unge kan tage

i Fodboldklubben B1909 i Vollsmose, hvor en særligt

med sig og bruge i egne produktioner – understøttet

tilrettelagt undervisning i primært matematik og

af Opgang2 Turnéteater.

dansk for børn i indskolingen, kobles sammen med fodboldtræning og foreningskultur. Formålet

Det sker med det mål at udfordre barrierer af etnisk,

med Projekt Helhed er at styrke børnenes evne til

kulturel og social karakter, der har betydning for unges

koncentration og motivation for læring samt at styrke

liv og fremtid og skabe øget og aktivt medborgerskab

deres sociale kompetencer.

gennem kulturen og kunsten. Undervisning og fodboldtræning foregår primært i ‘Nye Horisonter’ tager udgangspunkt i lokalmiljøerne

boldklubben B1909s lokaler og tilhørende fodboldba­

og boligområderne, hvor unge mennesker har deres

ner i et samarbejde mellem B1909 og

24


Vollsmoseskolerne H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen, som også stiller sportshaller og lærerkræfter til rådighed for projektet.

I 2013 blev projektet evalueret af Syddansk Universitet med fokus på ef­ fekterne, samarbejdet og de metoder, der er anvendt i projektet.

Evalueringen konkluderer følgende: ’Projekt Helheds formål er at skabe større trivsel, læringsparathed og forbedre de faglige effekter hos børne­ ne. Projektet gør en positiv forskel på alle disse fronter. Det er evaluerin­ gens klare opfattelse, at projektet har en stor og vigtig rolle for de børn, der deltager i projektet. Dels højnes deres skolefaglighed, ved at projektet fremmer de grundlæggende fagkundskaber inden for læsning og aritme­ tik. Dels introduceres de til et aktivt foreningsliv. Vigtigst af alt, at børne­ ne selv oplever det som sjovt og som et privilegium at være med i projek­ tet. Skolerne kan bruge projektet som et pædagogisk redskab, hvor bør­ nene kan få en pause i løbet af skoledagen. Men projektet kan også sikre, at skolens elever opnår et grundlæggende kendskab til dansk og mate­ matik.’

Bikubenfonden har finansieret Projekt Helhed, siden det blev påbegyndt i 2011 og har fulgt projektet tæt. I 2013 bevilgede Bikubenfonden 700.000 kr. til fortsættelse af projektet til og med 2016 og har således støttet pro­ jektet med i alt godt 2,4 mio. kr.

Læs mere på www.projekthelhed.sdu.dk

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN 3Løsningen på sociale udfordringer ligger ofte i samarbejdet mellem forskellige aktører. Projekt Helhed er et rigtig godt eksempel på et projekt, som har koblet skolen sammen med frivillighedskulturen, fodbold og samarbejdet med forældrene for at støtte og udvikle socialt udsatte børn i deres udvikling. 3 Projekt Helhed

25


UNGDOMMENS RØDE KORS

Ambitionen er at bidrage med effektive løsninger på samfundets udfordringer vedrørende udsathed og marginalisering på baggrund af faglig viden, frivilligt engagement og organisatorisk erfaring.

Læs mere på www.urk.dk

– udviklingssamarbejde om målrettede indsatser

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN

Ungdommens Røde Kors arbejder for at mobilisere

3Projektet er et godt eksempel på et strategisk sam­

unge frivillige i målrettede aktivitetsindsatser for ud­

arbejde mellem Bikubenfonden og en frivillig

satte børn og unge. Ambitionen er at flytte det enkelte

organisation, hvor fonden agerer katalysator i forhold

barn fra rodløs marginaliseret til ressourcestærk med­

til at få udarbejdet løsningsmodeller på en række

borger.

konkrete problemstillinger. Formålet er at afprøve metoder, vurdere effekten af disse og bidrage til,

Bikubenfonden har i 2013 bevilget godt 2 mio. kr. til et

at erfaringerne kan blive spredt til andre

ambitiøst udviklingssamarbejde, som tager udgangs­

interessenter.

punkt i tre af de problemstillinger, der fremhæves i rapporten ’Børn og unge i Danmark – velfærd og

MUSIKSTARTER

trivsel’, som SFI har udarbejdet med støtte fra Bikuben­fonden.

– et fællesskab om musik for alle unge ’Børn og Unge i Danmark 2010’ definerer otte såkaldte velfærdsdomæner, der strukturerer undersøgelsens omfattende statistiske materiale. Sammen med fagper­

For at få flere unge i gang med at spille musik, har

soner og målgruppen identificerer Ungdommens Røde

rockbandet Nephew taget initiativ til projektet ’Musik­

Kors og Bikubenfonden konkrete problemstillinger in­

starter’. Et projekt, der er søsat i samarbejde med Ung­

den for tre udvalgte domæner i rapporten og nedsæt­

domsringen, Roskilde Festival og Bikubenfonden.

ter en fokusgruppe af unge, som skal give input til ud­ Musikstarter er et tilbud til unge i hele landet, primært

arbejdelsen af konkrete løsningsmodeller.

i aldersgruppen 13-18 år, der ønsker at være sammen Udviklingssamarbejdet vil være fokuseret på sociale

om at dyrke musik. Det gælder både de unge, der alle­

relationer, adfærd og livsstil samt subjektiv trivsel. Pro­

rede spiller musik og gerne vil blive endnu bedre og de

jektet skal udmønte sig i tre konkrete aktivitetstyper,

unge, som endnu ikke er kommet i gang med at spille

der kan blive udfoldet til alle dele af landet, hvor der er

musik, men som drømmer om at komme i gang med

et behov blandt udsatte børn og unge.

det.

26


Projektet har til formål at styrke unges muligheder for at dyrke musikken og fællesskabet, og Bikubenfondens donation på 1,1 mio. kr. sikrer, at Musikstar­ter bliver tilgængeligt for alle uanset økonomisk formåen og soci­al baggrund. Der vil blive arrangeret Musikstarter Camps for unge rundt om i hele landet, herunder også i socialt belastede boligområder.


Gennem projektets forløb og den musikalske udfoldelse tilegner de unge sig erfaringer, som kan styrke deres selvværd, sociale kompetencer og indlæringsevne. Musikstarter bliver således et effektivt arbejdsredskab i forhold til at forløse de unges musikalske potentiale og samtidig et red­ skab til at inkludere socialt udsatte unge i et nyt fællesskab.

Musikstarter er et tredelt projekt, der består af de ’virkelige Musikstartere’ – dvs. de lokale klubmedarbejdere, som har et særligt fokus på at støtte de unge i hverdagen – ’M+ Camps’ og et virtuelt univers, ’M+ Facebook’. Alle tre er platforme, der bidrager til at opbygge og vedligeholde et netvæ­rk mellem de unge. Et netværk, skabt af de unge selv gennem musik­ken, og som kan få flere til at spille musik, samtidig med at flere bands fastholdes i musikken i længere tid, fordi fællesskabet motiverer og forpligter til yderligere flid.

Læs mere på www.facebook.com/musikstarter

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN 3Socialt udsatte og sårbare unge kan få succesoplevelser og kompetencer via musikken, som kan bidrage til, at de får øjnene op for egne potentialer. Bikubenfondens støtte sikrer, at Musikstarter bliver tilgængeligt for alle uanset økonomisk formåen og social baggrund.

3 Ungdommens Røde Kors

27


LEKTIECAFÉTOPMØDE – fælles om løsningerne

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN 3På det frivillige

Ungdommens Røde Kors har sammen med Dansk Flygtningehjælp, Red

lektiecafé-område

Barnet Ungdom og Dansk Røde Kors taget initiativ til et lektiecafétopmøde

findes mange aktører, som

for de centrale aktører på folkeskoleområdet, som blev afholdt i 2013.

med hver sin metode

Formål­et var at udvikle en række fælles anbefalinger til, hvordan folke­

og med hver sine frivillige

skolen bedst muligt drager nytte af de i forvejen eksisterende erfaringer

ønsker at gøre en forskel

med lektiecaféer, som det frivillige Danmark har oparbejdet gennem en

for udsatte børn og unge.

lang årrække.

I nogle tilfælde for den samme målgruppe af

På lektiecafétopmødet var ministerier, kommuner, fagforeninger, organi­sa­

børn, i de samme byer,

tioner og fonde samlet for at drøfte, hvad der skal til for, at civilsamfundet

på de samme dage.

kan gennemføre stadigt mere effektive læringsindsatser på folkeskole­

På den baggrund har

området set i lyset af den kommende Folkeskolereform. Drøftelserne skal

Bikubenfonden ønsket

munde ud i et sæt anbefalinger, som ministrene og de øvrige aktører efter­

at støtte lektiecafétopmødet,

følgende forpligter sig på at gennemføre.

hvor man har samlet alle de væsentlige aktører på

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks

området med det formål

Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Bibliotekarforeningen,

at finde fælles løsninger

Dansk­e Skoleelever, Skolelederne, Skole og Forældre, KAB og evt. andre

til gavn for de udsatte børn.

boligorganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd, Red Barnet Ungdom, Ungdom­mens Røde Kors, TrygFonden og Bikubenfonden samt øvrige centra­le civilsamfundsaktører, der arbejder med lektiecaféer. Denne arbejds­gruppe skal indsamle og bearbejde erfaringer samt udarbejde anbefalin­ger på baggrund af topmødet.

Bikubenfonden har bevilget 100.000 kr. til lektiecafétopmødet og har des­ uden deltaget i hele processen omkring lektiecafétopmødet. Projektet er et godt eksempel på, at det ikke nødvendigvis kun er de helt store fondsbe­ villinger, der har potentiale til at gøre en reel forskel i samfundet.

Læs mere på www.urk.dk

28


29


Kunst & kultur Bikubenfonden medvirker til at udvikle og højne kvaliteten i dansk kulturliv med fokus pü scenekunst, billedkunst og kulturhistorie

30


Nytænkning og udvikling er i fokus, når Bikubenfonden støtter og udvikler projekter inden for kunst og kultur. Det er ligeledes vigtigt, at projekterne kan tilbyde ny indsigt og perspektiver på livet og på den verden, vi lever i.

Bikubenfonden indgår gerne længerevarende partnerskaber, hvor nye idéer udvikles og afprøves. I modsætning til skattefinansierede projekter kan almennyttigt uddelende fonde tåle at løbe en risiko ved at investere i at afprøve helt nye metoder for at undersøge effekten heraf og stille den opnåede viden til rådighed for resten af samfundet. Den rolle påtager Bi­ kubenfonden sig gerne.

Som eksempler herpå er et treårigt udviklingsprojekt med Caféteatret, der sigter mod at udvikle nye arbejdsmetoder for scenekunsten og Design­museum Danmarks udstillingslaboratorium, der vil teste udstillingsog formidlingspraksis. Derudover har Bikubenfonden sat sig for at under­ søge, om det kan lade sig gøre at udvikle en model, som kan bruges til at evaluere vidt forskellige kulturprojekter. I 2013 har Bikubenfonden således igangsat en ekstern evaluering af Mungo Parks internationaliserings­

FAKTA

projekt, som fonden støtter.

Bikubenfonden har i 2013 bevilget 33,2 mio. kr. til kultur­

Internationaliseringsprojektet gennemføres i 2013 og 2014 og har til formål

området fordelt på 55 projekter,

at etablere nye internationale samarbejder og dermed sikre udbredelse af

herunder er 29 bevillinger givet

Mungo Parks produktioner i udlandet, såvel som at muliggøre udenlandske

fra puljen til mindre scenekunst-

gæstespil og inddragelse af udenlandske kunstnere i Mungo Parks kunst­

projekter. Der er modtaget 676

neriske arbejde. Evalueringen skal vurdere kvaliteten af projektet samt de

ansøgninger på kulturområdet

resultater og effekter, projektet skaber. Bikubenfondens hensigt er, at den

og givet 621 afslag.

konkrete evaluering af Mungo Parks internationaliseringsprojekt efter­ følgende skal fungere som grundlag for fremtidige evalueringer af de kultur­projekter, som Bikubenfonden bevilger fondsmidler til. Evaluerings­

3 ‘Christianshavn - kunst

modellen vil desuden blive stillet til rådighed for andre, der har interesse i

i kvarteret’ på Overgaden –

at evaluere kulturprojekter.

Institut for samtidskunst. 3 ON/VOLT, Recoil

performance group.

31


Ambitiøse udviklingsprojekter

Med udgangspunkt i målsætningerne om nytænkning og udvikling har Bikuben­fonden i 2013 ydet flerårige bevillinger til ambitiøse udviklings­ projekter hos Teater Grob, CaféTeatret, Det Kongelige Teater og Statens Museum for Kunst for i alt knap 22 mio. kr.

Moesgaard Museum og Greve Museum har ligeledes modtaget større bevillin­ger fra Bikubenfonden i årets løb til at udvikle nye, ambitiøse udstillings­koncepter. Formålet er at vække den moderne museums­ gængers interesse via nytænkende formidling af museernes vidensfelt. Der er tale om ambitiøse projekter med fokus på nye måder at skabe, udvikle eller formidle kunst og kulturhistorie på.

Bredt samarbejde

Sideløbende med udviklingsarbejdet på Bikubenfondens sociale ud­ delingsområde har fonden i det forgangne år arbejdet intensivt på at granske fondens praksis på det kulturelle uddelingsområde. Blandt andet har fonden evalueret og videreudviklet de gældende koncepter for fondens prisuddelinger. Dette arbejde er sket i tæt dialog med de forskellige dele af kulturlivet. Derudover har der været en konstruktiv dialog med en række andre fonde, der har kultur som fokusområde. Målet er at sikre, at fonds­ midlerne får størst mulig gavn.

Bikubenfondens Museumspriser i udvikling

Siden 2001 har Bikubenfondens Museumspriser været fondens fyrtårns­ projekt inden for museumsområdet. I 2012 foretog Bikubenfonden en for­ andring af priserne, og der blev blandt andet indført en publikumspris. Fonden ser stadig et stort forandringspotentiale i prisuddelingen og har derfor besluttet ikke at uddele priserne i 2013 for i stedet at bruge res­ sourcer på at udvikle konceptet. Målet er at skabe endnu mere synlighed på det kunst- og kulturhistoriske område, som fonden også har som fokus­område i sit daglige virke. Blandt andet har fonden undersøgt koncep­ter i udlandet med ønsket om at få god og brugbar inspiration til udviklingsarbejdet.

32

Bikubenfonden har bevilget 5 mio. kr. til et udstillingskoncept i Moesgaard Museums nye udstillingsbygning


33


Ă&#x2026;rets Reumert er den eneste pris, der dĂŚkker hele scenekunsten i Danmark. Hvert ĂĽr uddeler Reumertjuryen priser i 16 forskellige kategorier og 10 talentpriser.

34


Årets Reumert – scenekunstens pris

Siden 1998 har Bikubenfonden fejret scenekunsten med et af landets største prisshows, nemlig Årets Reumert. Hvert år har fonden uddelt en række priser i forskellige kategorier inden for scenekunsten og præsenteret et festligt udvalg af højdepunkter fra den pågældende sæson. I årenes løb har fonden løbende finjusteret konceptet med input fra teaterbranchen og andre rele­ vante aktører, men ved udgangen af 2013 kunne Bikubenfonden offentlig­ gøre et nyt og markant anderledes format for prisuddelingen.

I 2014 vil Bikubenfonden for første gang gennemføre Årets Reumert som en sær-teaterforestilling. Forestillingen bliver skrevet specielt til Årets Reumert 2014 og opføres kun denne ene aften. Fra og med 2014 vil Bikubenfonden hvert år engagere nogle af landets førende kreative kræfter til at skabe og sammensætte Årets Reumert-uddelingen. Nominering og uddeling af de 16 priser og 10 talentpriser vil fortsat blive besluttet af den faglige Reumert-jury.

Ambitionen med det nye format er at bringe kunsten og uddelingen af priser endnu tættere sammen. I forlængelse af denne målsætning har Bikuben­

3 Tammi Øst modtager Årets

fonden indledt et strategisk samarbejde med Københavns nye store teater­

Reumert-pris i kategorien

festival CPH Stage, der præsenterer teater fra hele landet. Inspireret af

Kvindelig Hovedrolle 2013

internatio­nale filmfestivaler i Cannes, Berlin og Venedig vil Årets Reumert fremover blive afholdt på festivalens afslutningsdag. På denne måde vil pris­ uddelingen være den festlige kulmination på teaterfestivalen, og festival­en vil forhåbentlig give publikum rig mulighed for at opleve nogle af de nomi­ nerede til Årets Reumert umiddelbart før prisuddelingen.

Udover en revitalisering af selve prisuddelingen har fonden besluttet, at Årets Reumert skal være en helårsbegivenhed, hvor der løbende vil være aktiviteter relateret til Årets Reumert. Det skal ske med udgangspunkt i så­ kaldte Reumert-saloner, som skal skabe fokus på scenekunsten henover året og dermed ikke blot den ene aften, hvor priserne uddeles. Indholds­ mæssigt vil Reumert-salonerne fokusere på at skabe en aktuel og sam­ fundsrelevant teaterdebat. Forskellige fagfolk, herunder medlemmer af Reumert-­juryen, vil stille op til debataftener med skiftende temaer og i forløb på omkring en times varighed gå i dialog med hinanden. Målet er at skabe debat om scenekunstens betydning og at tiltrække både fagfolk og et bredere teaterinteresseret publikum. 35

3 Scene fra Aladdin,

Fredericia Teater 3 Vært, Kristian Halken


kunst & kultur

– Udvalgte projekter CAFÉTEATRET

Første del af projektet tager udgangspunkt i påstan­ den om, at det demokratiske engagement synes at have mistet sin forankring i samfundet. Hvad skyldes

– Mod en ny scenekunst

dette? Og hvad er konsekvenserne? CaféTeatret vil de kommende tre år undersøge disse spørgsmål med CaféTeatret i København har en ambition om at skabe

henblik på at forstå det manglende engagement,

teater, der skal være udgangspunkt for en offentlig

dvs. en tilsyneladende demokratisk krise. Der ned­

diskus­sion. Det kræver en konstant undersøgelse af

sættes en researchgruppe, hvis undersøgelse skal

samfundet lige såvel som en forandring af den værk­

munde ud i en række egenproducerede værker med

mæssige produktionsform. Teatret og dets kunstneriske

tilhørende debatskabende arrangementer på og uden

leder Christian Lollike ønsker derfor at oprette et labo­

for teatret.


ratorium, der skal udvikle en ny og anderledes scene­ kunst via en ny arbejdsmetode, der forholder sig til

Projektioner, nye medier, film, opera og dans vil blandt

reel etableret viden. CaféTeatret kalder projektet

andet danne grundlag for et nyt laboratorium. Café­

Mod en ny scenekunst.

Teatret vil undersøge selve den værkmæssige pro­ duktionsform og gå radikalt anderledes til værks i

Bikubenfonden har i 2013 bevilget 3 mio. kr. til at reali­

udvikling­en af en ny visuel scenekunst. Laboratoriet vil

sere projektet over en treårig periode. Projektet inde­

åbne for, at kunstnere fra andre kunstarter får øjnene

bærer blandt andet, at CaféTeatret skal samarbejde

op for mulighederne i scenekunsten. Danske og inter­

med forskere og kunstnere fra andre fagområder med

nationale kunstnere fra andre kunstarter vil derfor blive

henblik på at skabe fornyelse. En sådan ambition kræver

inviteret ind i scenerummet med henblik på at udvikle

dels at selve produktionsformen skal gentænkes, dels

nye måder at skabe forestillinger på.

at der skal skabes et grundigt forarbejde. Derfor har CaféTeatret tilrettelagt en ny udviklingsmetode, som

CaféTeatret vil dokumentere resultatet af det treårige

skal sikre, at værkerne forholder sig til etableret viden.

udviklingsprojekt og beskrive metoden i en publikation

Endvidere tager metoden udgangspunkt i en tværæste­

til inspiration for andre.

tisk tilgang til scenekunsten, dvs. at metoden sigter Læs mere på www.cafeteatret.dk

mod at integrere nye medier og andre kunstformer.

36


DERFOR STØTTER Bikubenfonden 3Det er CaféTeatrets mål at udvikle scenekunsten. Det konsekvente fokus på det tværfaglige og tværæstetiske kan være med til at bringe kunstformen nye veje.

3 Café Teatret

37


Nye formidlingsaktiviteter

kunstnergrupper, der har specialiseret sig i at formidle viden gennem sanselige oplevelser.

Med 9x9x9 præsenterer Statens Museum for Kunst en spektakulær cross-over-forestilling, der rummer fortæl­ lingerne om ni unikke kunstværker gennem andre kunst­

på Statens Museum for Kunst

arter: Ni forfattere inviteres til at sætte tekst til ni kunstværker, hvorefter ni skuespillere iscenesætter Statens Museum for Kunst har i 2013 udviklet nye

tekster­ne. Forestillingen vises over ni aftner, og præ­

formidlingsaktiviteter, som skal aktivere den billed­

senteres i et samarbejde mellem Statens Museum for

kunstneriske kulturarv i museets samlinger på helt nye

Kunst, Det Kongelige Teater, Gyldendal og Bikuben­

måder. Bikubenfonden har bevilget godt 4,4 mio. kr.

fonden.

til formidlingsaktiviteterne, som omfatter cross-media omvisninger samt projekterne SMK Fridays og 9x9x9.

Læs mere på www.smk.dk

Sidstnævnte er allerede blevet en stor publikums­ succes med 4.800 besøgende fredag den 7. februar

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN

2014.

Statens Museum for Kunst har et mål om at forny formidlingen af museets samling. Dette ønsker

SMK Fridays er en ny række af events, hvor museet én

Bikubenfonden at støtte op om. De nye formidlings­

fredag om måneden holder aftenåbent for at give

aktiviteter kan være med til at give de besøgende

plads til et væld af billeder, toner, tanker og weekend­

endnu flere perspektiver på museets værker.

stemning i afslappede rammer. Programmet ændrer sig fra gang til gang, men SMK Fridays byder altid på

termøder, kunstner-DJs og gadekøkken. Inspirationen

TEATER GROB

er hentet fra en række store kunstmuseer i udlandet,

– dansk identitet og udsyn mod omverdenen

en god blanding af kunst, musik, film, art talks, forfat­

blandt andet Tate Modern i London og MoMA og Metro­politan i New York, hvor man har haft succes med særlige formidlingsmættede aktiviteter efter

I samarbejde med Aarhus Teater præsenterer Teater

normal lukketid.

Grob Det 6. Kontinent – et ambitiøst teaterværk be­ stående af seks nyskrevne og sammenhængende fore­

På de nye cross-media omvisninger blandes formidling

stillinger, som hver på sin vis skildrer dansk identitet i

med performance, skuespil og installation, og publikum

globaliseringens tidsalder. Hver forestilling følger et

kommer tæt på det enkelte kunstværk. Hvem har lavet

nyt dansk fællesskab på fremmed grund og stiller

værket? Hvorfor? Hvad betød værket i sin egen tid?

skarpt på både de komiske og tragiske udfordringer,

Spørgsmålene besvares i samarbejde med

der følger med at være væk fra det velkendte.

38


Bag idéen og konceptet for Det 6. Kontinent står Kristian T. Erhardsen, Thomas Levin, Jesper Pedersen og Per Scheel-Krüger.

Hotel Nelson, som fik premiere på Teater GROB i september 2013, var den første i rækken af forestillingerne. Den næste forestilling Warszawa – Girls! Girls! Girls! har premiere i marts 2014. Den samlede række af fore­ stillinger kommer til at strække sig over tre år.

Det samlede værk opføres som en teatermaraton i 2017 på Aarhus Teater i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad. Bikubenfonden har bevilget 2,4 mio. kr. til teaterværkets seks nyskrevne forestillinger.

Læs mere på www.grob.dk

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN

Det 6. Kontinent udforsker og udfordrer teatrets format ved at producere seks serielle forestillinger, der kulminerer med én samlet opførelse. Ind­ holdsmæssigt peger projektet på en særlig problematik, der er grund­ præmis for mennesker i dag, nemlig forholdet mellem det globale og det lokale. Forestillingerne indbyder publikum til at reflektere over dansk identitet ved at forholde sig til vores eget land og kultur via et udsyn mod verden og den globaliserede tidsalder, vi lever i.

3 SMK Fridays, Statens Museum

BUILD WHAT HERE

3 Vartegn, Build What Here

– tværfaglig konkurrence om midlertidigt byrum

3 Warszawa, Teater Grob

Hvert år arrangerer Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Roskilde Festival en design- og arkitekturkonkurrence under navnet Build What Here, som går ud på at bygge et midlertidigt byrum på festivalen.

I 2013 blev Build What Here afviklet for tredje år i træk. Som noget nyt blev der ikke udpeget én vinder og ét løsningsforslag, men derimod hele ti unikke talenter, der sammen skulle designe og bygge et nyt vartegn til

39

for Kunst


den nye Apollo Zone på årets Roskilde Festival. Og det

konkurrence med 100.000 kr.

på blot seks dage. Udover at dække fagligheder som

Læs mere på www.innosite.dk og www.dac.dk

arkitektur, byplanlægning og design, bestod vinderhol­ det i år også af en fodboldspiller, en medicinstuderen­

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN

de fra Belgien, en tømrer og kinesiskstuderende.

3Build What Here er et interessant, tværfagligt projekt i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur, der sætter fokus

Konkurrencen har i år fokuseret på, hvordan midlerti­

på potentialer ved midlertidig arkitektur og dennes

dig arkitektur skabes på tværs af fagligheder.
Derfor

betydning i moderne byudvikling. Det er en kreativ ny-

har konkurrencen været afholdt som en rekrutterings­

tænkning af arkitekturen og den bagvedliggende

proces på den åbne innovationsplatform Innosite, hvor

skabelses­proces, som Bikubenfonden ønsker at støtte

idéen netop er at anspore til co-creation og samarbej­

op om.

de på tværs af brancher og fagligheder.

Målet har været at sammensætte et hold af individuel­

det skulle også arbejde tæt sammen med den engel­

MOESGÅRD MUSEUM

ske kunstnergruppe DS16, så der blev fokuseret særligt

– nye standarder for kulturhistorisk formidling

le talenter, der med hver deres faglighed, idéer og en­ gagement kunne skabe noget helt unikt sammen. Hol­

på krydsfeltet mellem kunst og arkitektur.

Som led i processen skulle de ti vindere deltage i en

En ny udstillingsbygning til Moesgård Museum har set

masterclass og designworkshop i Dansk Arkitektur

dagens lys i umiddelbar nærhed af herregården Moes­

Center. Her skulle de sammen med en række eksperter,

gård, hvor det kulturhistoriske museum deler lokaler

herunder kunstnergruppen DS16, samt innovationsdi­

med Aarhus Universitets antropologi- og arkæologi­

rektør Esben Danielsen fra Roskilde Festival og pro­

studerende. Den 15.000 kvadratmeter nye bygning er

gramchef Mathilde Serup fra Dansk Arkitektur Center,

skabt af Henning Larsen Architects og åbner i oktober

udvikle og udfordre deres viden om midlertidig arki­

2014.

tektur og efter blot to dage udarbejde et fælles idé­ grundlag for det kommende vartegn.

Samarbejde mellem forskning og formidling

Den nye bygning giver mulighed for et endnu tættere Herefter gik selve byggeriet i gang på festivalpladsen,

samarbejde mellem forskning og formidling. Der bliver

så den endelige løsning kunne stå klar til at blive indta­

rig mulighed for at fortælle om forskningens opsigts­

get af festivalgæsterne, da Roskilde Festival åbnede

vækkende kulturhistoriske fund og forskning via mo­

portene den 29. juni.

derne it-design, interaktiv formidling, scenografi, lysef­ fekter og animerede figurer. De nye udstillinger vil give et fagligt, videnskabeligt helhedsbillede af samfundet

Bikubenfonden støttede dette års Build What Here

40


dengang på en engagerende måde, som gør, at folk lettere kan identifice­ re sig med det liv, som Gravballemanden og andre mosefund levede tilba­ ge i Danmarks oldtid.

Identifikation via den gode historie

Bikubenfonden har bevilget 5 mio. kr. til det nyskabende udstillingskon­ cept, der sætter fokus på mennesket og den gode historie, inddrager nye virkemidler, involverer museumsgæsterne og giver plads til både indlevel­ se og diskussion. Den permanente udstilling dækker Danmarks oldtid og de første århundreder af middelalderen. Udstillingen opbygges kronolo­ gisk med afsnit om jæger- og bondestenalder, bronzealder, jernalder, vi­ kingetid og middelalder.

I alle afsnittene gælder det, at perioderne perspektiveres via udblik til ver­ den omkring os. Etnografien får sit eget udstillingsafsnit og vil desuden være repræsenteret i de arkæologiske udstillinger som opklarende ind­ slag, der blandt andet knytter oldtidens fund og historier til universale, menneskelige spørgsmål. De nye udstillingsrum vil endvidere blive et vin­ due for arkæologiske og antropologiske forskningsprojekter på Aarhus Universitet.

Læs mere på www.moesmus.dk

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN 3 Jo mere vi forstår af historien, desto bedre forstår vi vores egen samtid og er dermed også bedre rustet til fremtiden. Moesgård Museum bidrager med vigtig indsigt i vores fortid. Med det nye engagerende udstillingskoncept vil museet aktivt invitere sit publikum til at leve sig ind i, hvordan vores forfædre rent faktisk levede.

3 Det nye Moesgård Museum

41


DET KONGELIGE TEATER

succe­s. Eventministeriet blev oprettet, da Skuespil­ huset åbnede i 2008 som en forlængelse af Turbo Town-aktiviteterne i Turbinehallerne, og Bikubenfonden har støttet tiltaget kontinuerligt siden begyndelsen.

Corpus udforsker den moderne ballet

– samarbejde om internationalisering og nytænkning

Corpus er Den Kongelige Ballets nye initiativ med vove­de ambitioner og højt til loftet. Corpus er en selv­ Gennem mange år har Bikubenfonden og Det Kongeli-

stændig gruppe i kompagniet bestående af skiftende

ge Teater haft et berigende og visionært samarbejde.

dansere fra Den Kongelige Ballet og kunstnerisk ledet

Nytænk­ning, udvikling og internationalisering er om­

af danserne og koreograferne Esther Lee Wilkinson og

drejningspunktet for fondens støtte.

Tim Matiakis.

Hensigten med samarbejdet er at give Det Kongelige

Corpus’ formål er at udforske nutidens ballet og dens

Teater et kunstnerisk frirum til at eksperimentere med

relevans i samfundet. Corpus vil benytte sig af det store

udtryksformer og etablere nye samarbejder på tværs

potentiale, som er til stede i Den Kongelige Ballet, til at

af institutioner også internationalt samt at udfordre

skabe nye forestillinger, events, fester og installationer,

rammerne for henholdsvis ballettens og skuespillets

der kan være med til at give publikum anderledes og

udfoldelsesmuligheder.

mere nutidigt syn på ballet og dans. Det er et fleksibelt, spontant og kraftfuldt projekt, der både har til formål

Bikubenfondens støtte på 12 mio. kr. frem mod sæson

at udvikle de enkelte dansere, men også skal inddrage

2017/2018 går specifikt til Eventministeriet, Corpus

publikum på en mere interaktiv og inkluderende måde,

samt internationaliseringsprojekter i Skuespillet.

hvor de tager del i den skabende proces. Det sker blandt andet via Corpus’ Facebookside.

Eventministeriets dynamik

Eventministeriet producerer forestillinger, der udfordrer

Internationale projekter i Skuespillet

teatergenren, og som har en meget kort produktions­

Bikubenfonden har siden sæson 2009/2010 støttet

tid. Prøvetiden på produktionerne er i gennemsnit fire

inter­nationaliseringsprojekter i skuespilafdelingen på

dage. Lys, lyd, rekvisitter og kostumer er blot marke­

Det Kongelige Teater. Det har betydet, at Det Kongelige

ringer, og der spilles i de scenografier, der i forvejen

Teater har kunnet præsentere forestillinger skabt af så

befinder sig på scenen. Fælles for forestillingerne er, at

højt internationalt anerkendte instruktører som Staffan

de er langt mere improviserede, rå og ufærdige end

Valdemar Holm, Katie Mitchell, Michael Thalheimer,

Det Kongelige Teaters ordinære forestillinger. Event­

Runar Hodne og Alexander Mørk-Eidem. Forestillingerne

ministeriets forestillinger er også blevet vist uden for

nød stor succes hos såvel anmeldere som publikum og

Det Kongelige Teaters rammer. De er blandt andet

to af forestillingerne sikrede Det Kongelige Teater

dukket op på Roskilde Festival i flere år med stor

Reume­rt-prisen for ’Årets Forestilling’. En række andre

42


Bikubenfondens støtte går specifikt til Eventministeriet, Corpus samt internationaliseringsprojekter i Skuespillet.

3 ‘Bunny Monro’ med Asbjørn

Krogh-Nissen og Ida Cæcilie Rasmussen, Eventministeriet på Det Kongelige Teater

43


priser og mange nomineringer kan direkte henføres til de internationale satsninger.

Udover samarbejder med internationale stjerneinstruktører har Det Kon­ gelige Teater deltaget i internationale co-produktioner og gæstespillet med egne produk­tioner uden for Danmarks grænser. Formålet med inter­nationaliseringsprojekterne er at udvikle og udfordre Det Kongelige Teaters skuespilensemble og publikum samt at sætte Det Kongelige Tea­ ter og dansk scenekunst på det internationale landkort.

Læs mere på www.kglteater.dk

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN 3 Det Kongelige Teaters etablerede rammer, erfaring og professionalisme er et ideelt udgangspunkt for at udforske, udfordre og udvikle scenekunsten. Når Danmarks nationalscene udfordrer og udvikler sig, så kan det komme hele den danske scenekunst til gavn.

‘På kanten af krig’ i kasematten på Mosede Fort

Med udstillingen ‘På kanten af krig’ i kasematten på Mosede Fort ønsker Greve Museum at give de besøgende oplevelsen af, hvordan Danmark holdt vejret, da krigen var brudt ud i de tidlige augustdage i 1914. Man kan gå på opdagelse i udstillingens mange rum i kasematten og opleve, hvor­ dan danskernes liv udviklede sig under krigsårene. Det var netop i disse år, at det danske neutralitetsforsvar stod sin prøve og satte velfærdssta­ ten på dagsordenen. Bikubenfonden støtter udstillingen med 1,1 mio. kr.

44

3 Corpus, Det Kongelige Teater


Udstillingen ‘På kanten af krig’ er første fase af det store projekt ’Mosede Fort, Danmark 1914-18’ i Greve Kommune. Udstillingen åbner den 6. august 2014 på 100-året for indkaldelse af den store sikringsstyrke, som skulle forsvare hele Danmark fra Københavns Befæstning, som også om­ fattede Mosede Fort. 100-året for første verdenskrig vil blive markeret rundt om i verden især i Europa, hvor skyttegravskrigen krævede mange millioner unge mænds liv. Danmarks rolle er at vise det neutrale lands krigstilstand, og det kommer til at ske i Greve som det eneste sted i Dan­ mark.

Greve Kommune har med en samlet investering på cirka 18 mio. kr. sikret de ydre rammer, så kasematten lever op til de museale krav. Og med re­ noveringen af fortet er grunden lagt til de næste års udvikling af et større museumsmiljø på fortområdet og ved de skydehuler, som er bevaret i landskabet langs Tunestillingen – den 21 km. lange fæstningslinje med skyttegrave og pigtrådsspærringer hele vejen fra Mosede Fort til Roskilde Fjord.

Læs mere på www.danmark1914-18.dk

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN 3Ambitionsniveauet for formidlings- og udstillingsmetoderne i kasematten på Mosede Fort er højt, og Bikubenfonden vil gerne bakke op om nytænkning inden for dette område. Derudover kan udstillingen bidrage væsentligt til forståelsen af disse særlige år af Danmarks historie.

3 Mosede Fort

45


For første gang i prisuddelingens historie blev Kronprinsparrets Priser i 2013 afholdt uden for Danmarks grænser

3 Modtager af Kronprinsparrets

Stjernedryspris 2009 Oh Land alias Nanna Øland Fabricius optrådte i Operahuset i Sydney til Kronprinsparrets Priser.

46


KRONPRINS PARRETS PRISER i Sydney Opera House

For første gang i prisuddelingens historie blev Kronprinsparrets Priser i 2013 afholdt uden for Danmarks grænser, nemlig i Operahuset i Sydney. Det skete den 28. oktober i anledning af den dansk-australske fejring af operahusets 40 års jubilæum. Det storstilede show blev transmitteret på DR1 og på den australske tv-station SBS1.

D.K.H. Kronprinsparret overrakte personligt de fire priser på i alt 1,1 mio. kr. på scenen foran 1000 festklædte gæster.

Hæder til danske tv-serier og socialt arbejde

3 Modtagerne af Kronprins-

Kronprinsparrets Kulturpris gik til de kunstneriske kræfter bag drama­

parrets Stjernedryspriser 2013:

serierne Forbrydelsen, sæson 1-3 og Borgen, sæson 1-2. Tv-serierne mødte

Violinist Rune Tonsgaard

deres publikum første gang i henholdsvis 2007 og 2010 og har siden

Sørensen og sangerinde MØ

udvikl­et sig til tre sæsoner for hver serie. Skuespiller Sofie Gråbøl modtog

alias Karen Marie Ørsted.

prisen i Operahuset i Sydney på vegne af holdet bag Forbrydelsen. Skue­ spiller Sidse Babett Knudsen og manuskriptforfatter Adam Price modtog prisen på vegne af holdet bag Borgen.

Den landsdækkende frivillige organisation, Natteravnene, modtog Kron­ prinsparrets Sociale Pris. Organisationen blev stiftet i 1998 og er bygget op som et franchise-koncept for frivillige, som på lokalt plan rundt om i
hele landet medvirker til at skabe tryghed for unge mennesker i det offentli­ge rum. Til at modtage prisen på scenen var formand Stig Kjerulf fra Fonden for Socialt Ansvar og sekretariatschef og stifter af Natte­ ravnene Erik Thorsted.

47


Stjernedryspriser til unge musikere

Aftenens showværter var den australske skuespiller og

Kronprinsparrets Stjernedryspriser gik til to unge musi­

komiker Julia Zemiro og den danske musiker og tv-

kere, nemlig violi­ni­sten Rune Tonsgaard Sørensen og

vært Nikolaj Koppel.

sangerinde og sangskriver MØ alias Karen Marie Ør­ sted. Begge musikere optrådte i operahuset i Sydney

Dansk-australsk fejring

som en del af showet.

Kronprinsparrets Priser er indstiftet af Bikubenfonden i anledning af D.K.H. Kronprins Frederik og Kronprinses­

Violinisten Rune Tonsgaard Sørensen, som er født i

se Marys bryllup den 14. maj 2004. Formålet med

1983, spiller både klassisk musik og folkemusik og unik­

Kronprinsparrets Priser er at synliggøre og anerkende

ke blandinger af disse. Han modtog prisen for sit ’præ­

den ekstraordinære
præstation inden for dansk kultur

cise og følsomme spil, overlegne teknik og melodiøsi­

og socialt arbejde.

tet’ og for ’sin spændvidde fra den formfuldendte klas­ siske musik til den svingende folkemusik’, som Kron­

Dette års prisuddeling var arrangeret i et samarbejde

prinsparret udtrykte det i talen til den unge violinist

mellem Kronprinsparret, Bikubenfonden, DR og den

ved prisoverrækkelsen.

australske tv-station SBS. Operahuset i Sydney havde inviteret Danmark til at deltage i den officielle 40-års

Den 25-årige sangerinde og sangskriver MØ alias Karen

fejring af Jørn Utzons verdensberømte bygning.
Kron­

Marie Ørsted skaber musik, der rummer ingredienser fra

prinsparret var inviteret af operahuset i Sydney som

en mangfoldighed af musikalske genrer. Hun modtog

protektorer for jubilæet, som fandt sted fra den 22. til

Stjernedrysprisen for ’ sin charmerende kombination af

den 28. oktober 2013. Fejringen tog afsæt i bygningens

musikalsk træfsikkerhed og uforudsigelighed’ og en

danske rødder og satte fokus på nye talenter via en

særlig ’smittende energi og musikalsk opfindsomhed’.

række kulturelle arrangementer med deltagelse af dan­ ske og australske kunstnere, arkitekter og designere.

Udover musikalsk optræden af de to Stjernedryspris­

Danske samarbejdspartnere var Kulturstyrelsen, Sta­

vindere optrådte de australske kunstnere Diesel og

tens Kunstfond, DR, Danmarks Ambassade i Australien,

Gurrumul samt tidligere Stjernedrysprisvinder Oh

Generalkonsulatet i Sydney og Bikubenfonden.

Land. Prisuddelingen blev sluttet af med en surprise Læs mere på www.kronprinsparretspriser.dk

performance af ’Waltzing Matilda’, sunget af Oh Land, akkompagneret af Rune Tonsgaard Sørensen på violin og Nikolaj Koppel på klaver.

48


ÅRETS REUMERT – den årlige fejring af dansk scenekunst

Bikubenfonden fejrede dansk scenekunst for 15. gang med Årets Reumert 2013. Det skete i Operaen, hvor der blev delt priser ud i 16 kategorier, for­ uden ti talentpriser. Prisuddelingen blev transmitteret på DRK.

Hædersprisen gik i 2013 til et af dansk teaters helt store koryfæer, nemlig teaterinstruktør og tidligere skuespilchef på Det Kongelige Teater, Klaus Hoffmeyer.

I kategorien Årets Kvindelige Hovedrolle kunne Tammi Øst som den første i prisuddelingens historie hjemføre sin fjerde statuette for sin præstation i Kirsebærhaven på Aalborg Teater. Ole Lemmeke indkasserede til gengæld sin første Reumert-pris i kategorien Årets Mandlige Hovedrolle som Her­ man Bang i den anmelderroste forestilling Bang og Betty på Folketeatret.

3 Klaus Hoffmeyer modtog

Hædersprisen 2013. Hæder til opsigtsvækkende præstationer

3 Christian Lollike modtog bl.a.

Dramatiker, instruktør og teaterchef Christian Lollike måtte på scenen

en Reumert-pris i kategorien

hele tre gange for at modtage priser. Som leder af CaféTeatret modtog

‘Årets Dramatiker’.

han sammen med Aarhus Teater prisen for Årets Forestilling for Skakten, som han også selv havde skrevet manuskript til. Pris nummer to gik til Café­Teatrets stærkt omtalte forestilling om Anders Breivik, Manifest 2083, som han selv skrev og instruerede, og endelig blev han også hyldet som Årets Dramatiker for både Skakten, Manifest 2083 og Kagefabrikken på Det Kongelige Teater. Det er kun anden gang i prisuddelingens historie, at én person modtager tre priser samme år. Første gang var teaterinstruktør Elisa Kragerup i 2011.

Blandt de øvrige prisvindere var operasanger Ann Peter­sen, kongelig bal­ letdanser Gudrun Bojesen, instruk­tør Minna Johannesson samt en række små og større teatre.

49


Traditionen tro blev ti af årets store talenter i dansk scenekunst hædret. De blev i år tildelt tre skuespillere, to operasangere, en danser, en koreograf, en instruktør, en scenograf og en dramatiker.

Aftenens vært var for anden gang skuespilleren Kristian Halken, som førte publikum igennem en festlig aften med indslag fra nogle af sæsonens forestillinger.

Næste år rykker prisuddelingen tilbage på Det Kongelige Teaters Gamle Scene, hvor Bikubenfonden præsenterer et helt nyt format for Årets Reumert. Det sker den 22. juni som afslutning på teaterfestivalen CPH Stage.

Læs mere på www.aaretsreumert.

3 Eventministeriet fra

Det Kongelige Teater optrådte i Årets Reumert med ’Velcroballetten’ fra forestillingen ’Ballet Stafet’. Medvirkende: Susanne Grinder og Nicolai Hansen.

50


51


MADE BY THE OPERA HOUSE

South Wales (to arkitekter, to ingeniører og en desig­ ner) hvert år seks uger til Danmark i praktik på en dansk tegnestue, og på den måde prøve at arbejde in­ den for den nordiske arkitekturtradition.

Den første gruppe australske studerende, der kommer

– tværfagligt australsk-dansk udvekslingsprogram

til Danmark i januar 2014, skal arbejde på et tværfag­ ligt projekt hos Henning Larsen Architects. I anledning af Sydney operahusets 40 års fødselsdag i oktober 2013, har Sydney Opera House Trust sammen

MADE by the Opera House er et samarbejde mellem

med en række partnere fra Danmark og Australien

Sydney Opera House Trust og Det Kongelige Danske

udviklet MADE by the Opera House, som er et

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Kon­

tværfagligt australsk-dansk
udvekslingsprogram.

servering (KADK). I Danmark er projektet støttet af

Programmet løber de næste ti år og afsluttes ved Syd­

Det Obelske Familiefond, Dreyers Fond og Bikuben­

ney operahusets 50 års jubilæum i 2023. Bikubenfon­

fonden. Samarbejdet består blandt andet i, at en re­

den er blandt de danske samarbejdspartnere og har

præsentant fra Bikubenfonden deltager i projektets

støttet udvekslingsaftalen med 1,1 mio. kr.

styregruppe, der er med til at udvælge de studerende.

Formålet med MADE by the Opera House er blandt an­

Læs mere på http://www.sydneyoperahouse.com/

det at fremme internationalt og tværfagligt samarbej­

whatson_MADE.aspx

de mellem arkitekt-, ingeniør- og designstuderende, at fremme de kulturelle forbindelser mellem Danmark og

DERFOR STØTTER BIKUBENFONDEN

Australien, samt at skabe en gruppe passionerede fag­

3Internationalt samarbejde og erfarings­udveksling er en

personer med kendskab til Sydney Operaen.

vigtig komponent i en positiv samfundsudvikling. Tværfaglighed er med til både at udvikle og skærpe den en-

Projektet går i korte træk ud på, at fem danske stude­

keltes faglighed. Jørn Utzons australske mesterværk og

rende (to arkitekter, to ingeniører og en designer)

højt profilerede danske byggeprojekter udgør det ideelle

hvert år i de næste ti år gennemfører seks ugers prak­

udgangspunkt for at sætte et højt ambitionsniveau for

tik hos de australske arkitekt- og ingeniørvirksomhe­

dette projekt. Håbet er, at den enkelte studerende vil løf-

der, som står for moderniseringen af Sydney Operaen.

te sig fagligt og dermed på sigt være med til at kvalifice-

Tilsvarende skal fem australske studerende fra New

re den samlede byggebranche.

52


3 De første fem australske

studerende, som blev udtaget til at deltage i MADE by the Opera House, arbejdede pĂĽ et tvĂŚrfagligt projekt hos Henning Larsen Architects.

53


NATUR Med erhvervelsen af Høbbet strÌkker Svanninge Bjerge sig nu over i alt knap 600 hektar

54


SVANNINGE BJERGE Ny ejendom erhvervet

I 2013 har der været stor aktivitet i Bikubenfondens naturområde Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Blandt andet overtog Bikubenfonden ejendommen ’Høbbet’, som blev er­ hvervet i 2013. Høbbet, der grænser op til Knagelbjerg Skov, er et gods­ landskab med skov, enge og agre, der vidner om danskernes kultivering af landskabet i 1700-1800-tallet. Formålet med erhvervelsen er at udfylde ’hullet’ mellem to store skovområder på Fyn og dermed styrke betingel­ serne for biodiversitet i området ved at give planter og dyr mulighed for at udvikle sig over et større område. Der er også et vigtigt kulturhistorisk og formidlingsmæssigt formål, idet Bikubenfonden vil bevare det oprin­ delige godslandskabs særlige karakteristika. Dermed får besøgende i Svanninge Bjerge mulighed for at opleve kulturlandskabets udvikling i ét sammenhængende område, fra de første mennesker betrådte landet og frem til i dag.

Med erhvervelsen af Høbbet strækker Svanninge Bjerge sig nu over i alt knap 600 hektar.

3 Blå mosaikguldsmed,

Svanninge Bjerge 3 Hjort i græsmark

Arkitektkonkurrence om udsigtsposter

3 Vinderen af Bikubenfondens

Udover at sikre passage for dyr og planter via Høbbet til de omkringlig­

arkitektkonkurrence for

gende naturområder, ønsker fonden at udvikle Høbbets vådområder samt

studerende, Jakob Franijeur

at bevare det åbne land og udnytte dets muligheder for naturoplevelser.

Holmqvist-Larsen

Herunder vil Bikubenfonden tydeliggøre to udsigtspunkter mod hen­ holdsvis Arreskov Sø og Odense. Derfor udskrev og afviklede fonden i 2013 en konkurrence blandt arkitektstuderende om fire udsigtsposter til Høbbet og yderligere en udsigtspost, som skal placeres på Svanninge Bjerges højeste punkt, Lerbjerg. Udsigtsposterne bliver udarbejdet i træ fra Svanninge Bjerge og opført i løbet af foråret 2014.

25-årige Jakob Franijeur Holmqvist-Larsen blev udpeget som vinder af Bikubenfondens arkitekturkonkurrence for studerende. Hans forslag vil

55


blive opført fire steder på Høbbet. Konkurrencens andenplads gik til Aske Beha Busch og Sune Marxen, som får deres forslag opført på Svanninge Bjerges højeste punkt, Lerbjerg.

Ny hjemmeside

I september 2013 lancerede Bikubenfonden en ny hjemmeside for Svan­ ninge Bjerge som foreløbig kulmination på det omfattende fotoprojekt med fotograf Casper Tybjerg. Projektet har været i gang siden det tidlige forår 2012. Siden da har Tybjerg taget flere tusinde billeder i området, hvor han følger naturen på nærmeste hold, på alle tider af døgnet og på alle årstider. Fotoprojektet strækker sig indtil videre til og med 2014. Den nye hjemmeside er fyldt med Tybjergs fascinerende naturbilleder og omfatten­de materiale om Svanninge Bjerge og bliver løbende opdateret med nyt materiale.

Ornitologisk artsdiversitet i Svanninge Bjerge

Det næste omfattende materiale, der vil blive offentliggjort på den nye hjemmeside, er resultatet af et systematisk studie af den ornitologiske artsdiversitet i Svanninge Bjerge. Studiet er foretaget i løbet af 2013 af de to aner­kendte biologer og ph.d.’er med speciale i fugle, Jan Drachmann og Bjarke Laubæk. De har i årets løb registreret områdets fugleliv med hjælp fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og beskrev­et omkring 60 forskellige arter i Svanninge Bjerge. Derudover har opgaven været at vurdere områdets fremtidige ornitologiske potentiale gennem naturpleje og -udvikling samt at identificere nye og spændende tiltag inden for ornitologisk formidling, som vil sikre en kontinuerlig og interes­sant formidling om fugle i Svanninge Bjerge.

Stormen

Svanninge Bjerge blev hårdt ramt af stormen, der hærgede store dele af landet den 28. oktober 2013. Der er væltet, knækket og splintret hvad der svarer til omkring 3.000 m3 træ. Siden stormen har der pågået et stort oprydningsarbejde, som fortsætter langt ind i 2014.

56


Natursociale aktiviteter

I årets løb har omkring 700 socialt udsatte børn, unge og udvalgte voksen­grupper været på tur med Bikubenfondens naturvejleder i Svan­ ninge Bjerge, herunder børn anbragt uden for hjemmet, skolebørn fra so­ cialt udsatte boligområder, hjemløse og misbrugere. De natursociale aktivi­ teter i Svanninge Bjerge har pågået siden foråret 2012, og de gode erfa­ ringer her fra danner grundlaget for det nye fyrtårnsprojekt ’Natur til et godt liv’.

I sommeren 2013 kunne fonden indvie den tidligere skovløberbolig Knagel­bjerghus efter en gennemgribende renovering af huset, som skal danne rammen om Bikubenfondens nye natursociale fyrtårnsprojekt. Huset er blevet totalrenoveret, men holdt i den oprindelige stil og indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 30 personer. Desuden er der opført en bålhytte i umiddelbar nærhed, som kan danne rammen om mange natursociale aktiviteter.

Forsknings- og feltstation i samarbejde med SDU

Bikubenfonden besluttede i 2013 at bygge en forsknings- og feltstation på Høbbet i Svanninge Bjerge og udleje den til Syddansk Universitet. Den nye forsknings- og feltstation skal indeholde laboratorier, forelæsnings­

3 Hasselmus, Svanninge Bjerge

lokaler og et hus med 20 værelser til overnattende forskere og studerende.

3 Deltagere på Børnehjælps­dagens

Desuden vil der blive indrettet lokaler til Bikubenfondens eget brug. Der budgetteres med en byggesum på 16 mio. kroner, og bygningerne ventes at stå klar i foråret 2015.

Forsknings- og feltstationen giver forskere og studerende fra Syddansk Universitet helt nye muligheder for at udforske den unikke natur i Svan­ ninge Bjerge, hvor landskabet blev dannet i slutningen af sidste istid, dvs. for 17.000-11.500 år siden. Området rummer et væld af interessante naturog kulturhistoriske spor samt et meget varieret dyre- og planteliv.

57

første camp 3 Nyrenoverede Knagelbjerghus


Bevillinger 2013 / SOCIALE FORMÅL Modtager Projekt

Kroner

2200Kultur

En musikalsk start på livet

50.000

B1909

Projekt Helhed, projektstøtte

100.000

B1909

Projekt Helhed, projektstøtte og evaluering

600.000

Det multikulturelle værested

Fortsat støtte og udvikling af værestedet Muhabet Aarhus 1.000.000

Fonden for Socialt Ansvar

Natteravnene, Bydelsmødre og Girltalk

4.050.000

Foreningen Cirkus Tværs

Ghetto Cirkus

400.000

Foreningen Misbrugsportalen

Webrådgivning 3 årigt projekt – “Chat 7-9-13”

588.000

GAM3 Your GAM3 1.000.000 Halmøhus

Halmøhus – De dømtes børn

4.315.100

Huset Zornig

Stemmer på kanten

100.000

Kogeskolen BISQUITfabrikken

Madfritidsordning for ‘nydanske’ og danske børn (9 - 12 år) på Nørrebro i København - til fremme af integrationen

80.500

KVINFO KVINFOs Mentornetværk 242.500 Livsbanen Vi Løfter En Generation 1.666.890 298.400

Ombold - gadefodbold for

Hjemløselandshold kvinder

Opgang2 Turnéteater

Nye Horisonter – debatteater som drivkraft for unges egne kreative produktioner omkring livsdilemmaer og -drømme 2.800.000

Røde Kors

Projekt nye fortællinger

62.000

Spoken Word Festival

Let´s Rap – Hiphop at Spoken Word festival `13

95.000

Transmogriffen Transmogriffen Ungdommens Røde Kors Ungdommens Røde Kors

Ambitiøst udviklingssamarbejde med Ungdommens Røde Kors Lektiecafetopmødet 2013

30.000

2.005.000 100.000

Ungdomsringen / Musikstarter Musikstarter 1.100.000 Det kan godt nytte noget

37.000

Bikubenfonden

Sociale organisationer ser Robin Hood i Ulvedalene 2013

75.000

Bikubenfonden

Mindre adm. omkostninger – sociale område

50.000

Bikubenfonden

Internt ressourceforbrug 2013 – sociale område

1.445.000

Bikubenfondens fyrtårnsprogrammer

Natur til et godt liv’ og ’Kultur til et godt liv’ ’

2.193.040

VUC-Djursland

58


Bevillinger 2013 / SOCIALE FORMÅL Bikubenfondens Ferielejrpulje

700.000 Dialog Mod Vold Børnehjælpsdagen SISU Basketball Foreningenmor.dk Røde Kors i Sæby Trivselhuset Frelsens Hær Nygårds Kirken Center for bostøtte i eget Frivillignet Frivilliggruppen Nordjysk Humanitærhjælp SAVN - Børn og pårørende Boligkontoret Aarhus,afd.29 Bikubenfondens Julehjælpspulje

1.000.000 Adventskirken Ansgars Kirke Apostelkirken Apostolsk Kirkes Avedøre Kirke Bagsværd Kirke Ballerup Kirke Bolbro Kirke Brøndby Strand Kirke Brønshøj Kirke Bykirken Børnesagens Fællesråd Café Jydepotten Dansk Folkehjælp Den Sorte Gryde Domkirken i København Enghave & Bavnehøj Kirke Filips Kirke Foreningen LivaRehab Foreningen for udsatte i DK

Foreningen til Støtte for Frederikskirken Frelsens Hær Frikirken Hillerød Glostrup Kirke Grundtvigskirken Haderslev Krisecenter Hans Tausens Kirke Haraldskirken Hellerup Kirke Helligaandskirken Hendriksholms Kirke Herlev Kirke Himmelekspressen Holmens Kirke Huset Husumvold Kirke Hvidovre Kirke Hyltebjerg Kirke Højdevangskirken Høje Tåstrup Kirke IOGT A-Klubben Herning Jerne Kirke Jesuskirken Johannes Døbers Kirke Julehjælpen 3400 Kapernaums Kirke Karlslunde Kirke Kastrup Kirke Katolske Menighedsplejer Kildebrønde Sogn/Hundige Kirke Kingos Kirke Kirkens Korshær Kirkens Korshærs Sociale Hjæl Kirkernes familiehjælp Kommunal Aarbog Kontaktcenter Klippen Krisecenter for Kvinder Kristkirken Kvaglund Kirke Kvindehuset Landsforeningen Margrethekirken Mariakirken Menighedsplejen

59

Morgencaféen for hjemløse Mødestedet-Sind Mødrehjælpen Mødrehjælpen Nakskov Krisecenter Nanubørn Nathanaels Kirke Nygårds Kirken Nørresundby Kirke Operation Julegaveregn Paletten Randers Krisecenter Reden Risbjerg Kirke Roskilde Baptistkirke Roslev-Rybjerg Meningshedsråd Røde Kors Rødovre Kirke Samuels Kirke Sct. Stefans Kirke Simeon Sankt Johannes sogn Simon Peters Kirke Skomagerhusets Støtteforening Skovlunde Kirke Solvang Kirke Statsfængslet ved Horserød Strandmarkskirken Struer Provsti Sundby Kirke Søborg Kirke Timotheuskirken Treenighedskirken Trinitatis Kirke Taastrup Nykirke Vangede Kirke Vanløse Kirke Vejleå Kirke Velgjørenhedsselskabet i Århus Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke, Odense Vor Frue Kirke Værestedet Perronen Værestedet Ulfborg Aalborg Citykirke Aalholm Kirke


Bevillinger 2013 / KUNST & KULTUR Modtager Projekt

Kroner

Alias Teaterproduktion Tre Brødre i udkanten af Danmark 200.000 Bikubenfonden Reumert-saloner 240.000 CaféTeatret Mod en ny scenekunst 3.000.000 Copenhagen Opera Festival Copenhagen Opera Festival 2014-15 / Another Life 600.000 CPH:STAGE / Byens Levende CPH:STAGE - Københavns nye Scenekunstfestival 500.000 Danmarks Designmuseum Museumsudstillingen som medie – tværæstetisk udstillingslaboratorium på Designmuseum Danmark 400.000 Dansk Arkitektur Center Build What Here 2013 100.000 Dansk Jødisk Museum ’Hjem’ – en særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse 300.000 Det Kongelige Teater Rammeaftale 2014-2018 12.000.000 Ex Occidente Lex Bogprojekt 75.000 Fuglsang Kunstmuseum Særudstilling: Forvandlinger. Landskabsarkitekt Torben Schønherr (arbejdstitel). Fuglsang og Ribe Kunstmuseum, 2013-2014 75.000 Greve Museum På kanten af krig - Danmark 1914-18. En scenografisk og dramaturgisk museumsudstilling 1.100.000 Hotel Pro Forma Latter i mørket 150.000 Karen Blixen Museet “Ingen er kommet mere blodig ind i litteraturen end jeg” En brevudstilling over Blixens nye breve fra Afrika. 100.000 Kroppedal Museum Forstad 2014. To pop-up udstillinger på Vestegnen 300.000 Kunstakademiets Designskole European Ceramic Context 2014 500.000 Moesgård Museum Første fase af udstillingerne på det nye Moesgård Museum 5.000.000 Overgaden – Institut for Christianshavn Christianshavn – kunst i kvarteret 70.000 Skuespillerforeningen af 1879 Revyernes Revy 2013 10.000 Statens Museum for Kunst Fire nye publikumsrettede formidlingsaktiviteter på SMK 2013-15 4.415.808 Teater Grob Det 6. Kontinent 2.448.200 Bikubenfonden Evalueringsdesign med Mungo Park som case 180.000 Bikubenfonden Udvikling af evalueringsmodeller 100.000 Bikubenfonden Internt ressourceforbrug 2013 - kultur 1.290.000 Bikubenfonden Mindre adm. omkostninger - det kulturelle område 50.000 I alt

60

65.397.438


Bevillinger 2013 / KUNST & KULTUR Pulje til mindre scenekunstprojekter (afsat tidligere år)

41shadows LOVE TRIP BORSCHT c/o Teaterforeningen GROB Stalins Støvler Danmark-Amerika Fondet Ballet i forbindelse med 100-årsjubilæum Dansk Rakkerpak Bornholms Gadeteaterfestival 2013 Det Lille Verdensteater Drengen og Træet Det Olske Orkester Dengang vi blev væk Foreningen Teater Fantast Mustafas Kiosk GLiMT Rootless Graense-loes Kød og Blod Lydenskab GAIA Makropol Skammekrogen Mute Comp. Physical Theatre Plumwine, Highway, Lemon Nycirkuskompagniet Cikaros: Den Lille Prins Opera Hedeland Madame Butterfly Pondering Props Casting Traces QUASI Teater Statsministeren Sceneprojekt Varmestuen Sew Flunk Fury Wit Feinschmecker Teater 770 grader Win-win - Vi elsker penge Teater Hund HVIS BARE… Teater Katapult DAS UNHEIMLICHE Teaterforening (Teater Dyrelab) Frøken Mærkværdig Teateriet Apropos #bitch#kælling#backstabber Teaterkorpset [SITREP] fra Hjemmefronten Teatret Lampe Grænsen Teatret ved Sorte Hest Skribøserne Uppercut Danseteater I AM Wunderland Phoenix - en interaktiv sanselig opdagelsesrejse ANDRE BEVILLINGER 2013 Svanninge Bjerge, Bikubenfonden Svanninge Bjerge, Bikubenfonden Svanninge Bjerge, Bikubenfonden Svanninge Bjerge, Bikubenfonden Bikubenfoundation New York Inc., Bikubenfonden MADE by the Opera House, Bikubenfonden

Formidling af Svanninge Bjerge 2013-2014 Forsknings- og feltstation, nedrivning af Sandbjerggaard Internt ressourceforbrug 2013 – natur Naturformidling og drift af Svanninge Bjerge 2014

1.250.000 450.000 1.160.000 1.900.000

Internt ressourceforbrug 2013 – Bikubenfoundation

150.000

MADE by the Opera House – a Multidisciplinary Australian Danish Exchange.

1.100.000

61


ØKONOMI Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag. Sparekassen Bikuben blev oprettet i 1857 og havde ikke blot det erhvervsmæssige formål at drive pengeinstitut – sparekassen skulle også anvende en del af sit overskud til almennyttige formål.

62


Investeringer

konjunktur, der er lidt faseforskudt i forhold til private

Bikubenfondens investeringsstrategi skal sikre, at

equity virksomhederne.

fonde­n opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. Forvaltningen skal udføres profes­

På obligationssiden er der over de seneste år sket en

sionelt, betryggende og omkostningseffektivt.

bevægelse mod papirer med et kreditelement tilknyttet.

Bikubenfonden investerer i såvel noterede som unote­

Dette er gjort for at komme fri af den traditionelle be­

rede aktier og obligationer, ejendomme, skov, industri,

holdning af stats- og realkreditobligationer, der ud fra et

private equity samt i ringe grad afledte finansielle in­

afkastmæssigt synspunkt er uinteressante for fonden.

strumenter. Investeringerne udfører fonden dels selv,

Bikubenfondens formuefordeling er skitseret i figur 1.

dels i samarbejde med banker og børsmæglere og via mandater til større og mindre forvaltere.

Forvaltning

Forvaltningen af midler sker gennem eksterne forvaltere Fonden investerer langsigtet og lader sig ikke påvirke

og internt. Fordelingen er skitseret i figur 2. Fonden

væsentligt af kortvarige kursudsving. Investeringerne

har p.t. to eksterne forvaltere tilknyttet, nemlig Bank­

spredes både geografisk og på brancher for at be­

Invest og Danske Capital.

grænse investeringsrisikoen. Hovedparten af investe­ ringerne finder sted i Norden, Nordeuropa, USA og i de

Investeringsafkast

største emerging markets. Fonden investerer mindre i

Bikubenfonden opnåede et samlet investeringsresultat

Sydeuropa, Asien og Sydamerika.

på 66,7 mio. kr. i 2013. Dette modsvarer et afkast på 7,2 pct. Hertil kommer resultatet fra ENKOTEC A/S, hvoraf

Investeringsprofil

Bikubenfonden har en ejerandel på 85 pct. Årsresulta­

Bikubenfondens investeringsprofil indeholder en bred

tet i ENKOTEC var 19,4 mio. kr. Afkastene af investerin­

formuesammensætning med flere aktier, højrente­

gerne i BankInvest og Danske Capital var på henholds­

obligationer og private equity m.v. samt færre danske

vis 8,62 pct. og 6,53 pct. i 2013 mod et benchmark af­

obligationer end tidligere i det foregående årti.

kast på 8,05. Porteføljeafkastene er opgjort efter inter­ national gældende standard (GIPS).

Formuefordeling

Fonden har siden 2004 som en væsentlig investerings­

Cirka en fjerdedel af indtjeningen stammer fra private

aktivitet investeret i private equity Fonde, hvor Bikuben­

equity. Det skal bemærkes, at der i de to store private

fonden nu er med i seks fonde. Denne aktivitet er Biku­

equity fonde i størstedelen af året ikke har været exits.

benfonden gået ind i for at kunne investere i det mindre

Opgørelsen er sket til det, der går under betegnelsen

og mellemstore erhvervsliv, der ikke er børsnoteret, og

fair market value ud fra en meget konservativ betragt­

hvor der er god vækst og indtjening. Det passer des­

ning. De sande værdier kommer først frem ved exits.

uden godt til den børsnoterede aktiebeholdning, der

Det viser fondens eget erfaringsgrundlag gennem ni år

primært er placeret i blue chip virksomheder. Disse er

meget tydeligt.

karakteriseret ved større markedsudsving og en

63


Pr. 31.12.2013 var der 882,2 mio. kr. til investeringsmæs­

anlægs­aktiver og 133 mio. kr. er materielle anlægsakti­

sig disposition. I tillæg hertil kommer placeringen i EN­

ver. Det er de finansielle anlægsaktiver, der er grundla­

KOTEC, der konsolideres med fonden i regnskabet og

get for fondens fremtidige indtjeningskraft.

derfor er opgjort efter andre principper. Datterselskaber og erhvervelse af ejendom Fondens økonomi

Bikubenfonden ejer 85 pct. af industrivirksomheden

I 2013 opnåede fonden et resultat på koncernniveau på

ENKOTEC A/S. Virksomheden har en balance på 67,4

62,2 mio. kr. mod 123,9 mio. kr. året før. Stort set sva­

mio. kr. og en egenkapital på 30 mio. kr. Overskuddet i

rende til resultatet blev i alt 62,2 mio. kr. anvendt til

2013 var på 19,4 mio. kr. efter skat. ENKOTEC A/S, der

fondsformål via uddelinger. Uddelingsniveauet var i

er beliggende i Skanderborg, udvikler og producerer

2013 det samme som året før, og fonden vil også frem­

højkvalitetsmaskiner til fremstilling af præcisionssøm til

over uddele midler i denne størrelsesorden.

byggeindustrien på globalt plan.

Omkostningerne i moderfonden androg 12,3 mio. kr.

Fonden erhvervede i foråret 2013 landbruget Høbbet,

mod 12,5 mio. kr. året før. Der var ansat 15 personer i

der er beliggende i tilknytning til Bikubenfondens natur­

fonden. I forbindelse med en række uddelinger arbej­

område Svanninge Bjerge. Denne ejendom, tillige med

der fondens egne medarbejdere aktivt med at udvikle

en eksisterende mindre landejendom, indgår i land­

og drive projekterne, hvorfor omkostningerne hertil er

brugsaktieselskabet Høbbet A/S. Dette selskab har en

indeholdt i de pågældende projektbevillinger. Denne

balance på 19 mio. kr. og en egenkapital på 4,9 mio. kr. I

medarbejderinvolvering gør sig især gældende i de

december 2013 indgik Høbbet A/S en afta­le med Syd­

store fyrtårnsprojekter på social- og kultursiden samt i

dansk Universitet om at opføre en forsknings- og felt­

naturprojektet Svanninge Bjerge.

station til 16 mio. kr. Denne skal på kommercielle vilkår udlejes til Syddansk Universitet på en langtidskontrakt.

Indtægterne, der er beskrevet ovenfor, stammer fra investerings­afkast og overskud af egentlig virksomhed,

Fonden erhvervede per 1.1.2013 ejendommen Otto

industrivirksomheden ENKOTEC A/S.

Mønsteds Gade 3-5, København V. Denne er i 2014 ble­ vet renoveret for 11,6 mio. kr., hvorefter syv fonde flyt­

Fonden har en balance på koncernniveau på 1.149 mio.

tede ind i ejendommen. Pga. ombygningen er lokaler

kr. Egenkapitalen er på 915 mio. kr.

først blevet udlejet sidst på året, hvorfor denne ejen­ dom har bidraget negativt til årsresultatet i 2013, men

Af moderfondens aktiver er 923 mio. kr. finansielle

den ventes at bidrage positivt allerede i 2014.

64


1. formuefordeling

Børsnoterede AKTIER

32%

Børsnoterede Obligationer

5%

Særlige kredit/obligationer

38%

private equity & lign.

24%

bankindestående 1%

2. fordelingen på forvaltere

egen investering via bank/børsmægler 16% private equity huse 24%

forvaltere bankinvest 30% danske capital 30%

65


Økonomiske nøgletal mio. kr.

2013

2012

2011

2010

2009

Fondens hoved- og nøgletal

Finansielle poster

74,4

136,4

-94,7

195,3

128,8

Generelle omkostninger

12,3

12,5

14,1

11,9

12,0

Egenkapital 914,9 914,7 856,1 1.021,1 889,6 Balancesum

1.098,3 1.116,3

997,3

1.180,7

1.069,6

Omkostninger i % af egenkapital

1,3%

Omkostninger i % af bevillinger, total

19,7%

1,4%

1,6%

1,2%

1,3%

19,1% 23,3%

22,7%

16,1%

Antal medarbejdere

15

14

12

12

13

heraf vedrørende projekter og andre fonde

7

7

5

3

6

Koncernens hovedtal

Årets resultat

62,2

Årets driftsresultat

8,2

Årets resultat af finansielle poster

60,3

Balancesum

123,9 -108,8

183,4

116,7

-6,7

-1,9

-20,1

128,3 -99,5

188,7

134,2

1.236,0

1.139,2

0,5

1.149,4 1.155,6 1.053,1

Heraf aktivposter disponeret til fondsformål

71,0

79,5

83,8

94,5

114,7

Antal medarbejdere

48

45

48

48

47

66


Koncernens nøgletal

2013

2012

2011

2010

2009

6,8% 14,0%

-11,6%

19,2%

13,1%

7,4% 15,4%

-12,7%

21,3%

15,4%

Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning excl. aktiver disponeret til fondsformål

Soliditetsgrad 79,6% 79,2% 81,3% 82,6% 78,1% Bevillinger i % af egenkapitalen

6,8%

7,2%

7,1%

5,1%

8,4%

7,4%

7,8%

7,8%

5,7%

9,6%

100,1% 52,9% -55,6%

28,6%

63,7%

Bevillinger i % af egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål Bevillinger i % af årets resultat

Fondsformål

Bevillinger til sociale formål, mio. kr.

26,1

13,4

26,8

23,2

27,6

Bevillinger til kulturelle formål, mio. kr.

33,2

47,2

25,7

14,5

44,0

Bevillinger til andre formål, mio. kr.

6,0

7,0

8,5

2,9

3,6

Tilbageførte bevillinger, mio. kr.

-3,1

-2,2

-0,5

-8,2

-0,8

Hensættelse til senere uddeling, mio. kr.

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

62,2

65,5

60,5

52,4

74,4

Bevillinger til sociale formål, antal

158

176

183

185

191

Bevillinger til kulturelle formål, antal

55

92

154

124

135

Bevillinger til andre formål, antal

6

14

11

6

5

219

282

348

315

331

Bikubenfonden har i 2013 modtaget 1197 ansøgninger, hvoraf der er givet afslag til de 978. Bikubenfonden af 1989 og BG Fonden fusionerede pr. 1. januar 2010. Hovedtallene for 2009 udgør sammenlægning af årsrapporterne for fondene.

Det fulde regnskab inklusive noter er tilgængeligt på Bikubenfondens hjemmeside.

67


Bikubenfonden

Direktion:

Otto Mønsteds Gade 5

Søren Kaare-Andersen

1571 København V www.bikubenfonden.dk

Revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab CVR-nr.: 13 29 06 44

Weidekampsgade 6 2300 København S

Bestyrelse:

Bestyrelsesformand Peter Højland Næstformand Johannes Due Koncerndirektør Anne Broeng CEO og partner Thomas Hofman-Bang Advokat Søren Jenstrup Adm. direktør Niels Smedegaard Højesteretsdommer Jon Stokholm

Fotografer:

Simon Mouritz: UNICEF side 5

Stine Theilade: GirlTalk side 15

Egon Jensen: Bydelsmødre side 21 Projekt Helhed side 25

Claudi Thyrrestrup: Hotel Proforma side 19

Maria Fonfara: C:NTACT side 22

Thomas Juhl, Vollsmoseavisen:

Casper Tybjerg: Svanninge Bjerge, forside & bagside, side 6, 12, 17, 18, 54, 55, 57 & 62

Lisbeth Grosmann: Kronprinsparrets Priser side 11, 46 & 47 Per Baungaard Thomsen: Natur til et godt liv side 14 & 57 Bo Lavindsgaard: Moesgård Museum side 33

Anders Sune Berg: Overgaden – Institut for Samtidskunst side 31

Neil Hall: CaféTeatret side 37

Jakob Boserup: Årets Reumert side 34, 35, 49 & 51 Natasha Rydvald: Bunny Monro side 43

Sigrún Gudbrandsdóttir: Fondenes Hus & Manhattan side 11

Henning Larsen Architects: Moesgård Museum collager side 41

Costin Radu: Corpus side 44

Dorte Hermann: Made by the Operahouse side 53

Trine Gammelgaard: Vinder af arkitektkonkurrence, Svanninge Bjerge side 55 Svanninge Bjerge side 56

Redaktion & tekst: Trine Gammelgaard Lay-out & billedredaktion: Sigrún Gudbrandsdóttir Copyright: Bikubenfonden

Christian Geisnæs: Teater Grob side 39

Lykke Rohde-Severinsen: Hasselmus,

Profile for Bikubenfonden

Bikubenfonden Årsmagasin 2013  

Bikubenfonden Årsmagasin 2013