Optælling af vildt med drone - 2021

Page 1

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med cirka 800 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 1,8 mia. kr. er vi Danmarks største og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. Vi er ejet af foreningen Hedeselskabet, som arbejder for at fremme udviklingen af naturværdier og naturressourcer

OPTÆLLING AF VILDT MED DRONE hededanmark.dk/skov Optællingen af vildt er udarbejdet for Bikubenfonden Ejendom: Svanninge Bjerge 596
Skovfoged
Thomas Bager Nielsen T:
E:
hektar
:
29630024
thon@hededanmark.dk Dronefører: Preben

Indledning

Dato for flyvning: 24-04-2021

Flyvehøjde: 100 meter

Antal flyvninger: 13 stk.

Antal vildt i alt: 187 stk.

Antal dåvildt: 78 stk.

Antal råvildt: 109 stk.

Vildttæthed, samlet: 3,1stk./10ha

Vildttæthed, dåvildt: 1,3stk./10ha

Vildttæthed, råvildt: 1,8 stk./10ha

Vildtoptælling
drone (termografi) Side 2 af 8
med
Figur 1 - Overbliksbillede fra undersøgelsesområdet

Sådan foregik overflyvningen

I forbindelse med optælling af vildt har vi overfløjet Svanninge Bakker. Ejendommen blev systematisk overfløjet med en drone, som havde påmonteret et termografisk kamera. Flyvningerne er foretaget 24-04-2021

Dronen fløj i cirka 100 meters højde og med et overlap på cirka ca. 15 pct. til alle sider mellem billederne. Dette har muliggjort en dækning af området inden for relativt kort tid, som reducerer risikoen for at dobbelttælle dyr eller rudler i bevægelse Vi har fokuseret på at frasortere dobbeltregistreringer, så I får et retvisende billede af, hvor meget vildt, der var på ejendommen under optællingen.

I alt har vi foretaget 13 flyvninger for at dække det samlede areal, og vi har taget i alt 3.490 billeder.

Dåvildt fund og databehandling

Under optællingen har vi registreret i alt 187 individer vildt i det overfløjne areal. Placeringerne af individerne fremgår af nedenstående overblikskort. Vi har også udarbejdet en summering, som I kan se i figur 2

Da området er på cirka 596 ha, giver det en tæthed, som svarer til cirka 0,35 dyr pr. 1 hektar.

Vildtoptælling
(termografi) Side 3 af 8
med drone
Figur 2

Eksempler på fund i området

Her ser I eksempler på fund i det overfløjne område. Billederne er både termiske og af RGB-typen – afhængigt af, hvad der giver det bedste overblik. De stedfæstede fund på ejendommen kan ses via KMZ-filerne, som er vedhæftet i mailen. KMZ-filerne skal åbnes med Google-Earth.

Vildtoptælling
Side 4 af 8
med drone (termografi)
Vildtoptælling med drone (termografi) Side 5 af 8
Vildtoptælling med drone (termografi) Side 6 af 8
Vildtoptælling med drone (termografi) Side 7 af 8

Venlig hilsen Skovfoged Rune Flye Andersen

T: 61697389 E: rfan@hededanmark.dk hededanmark.dk

Vildtoptælling
Side 8 af 8
med drone (termografi)
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.