Page 1

ISSUE 18 JUL - AUG 2014

ภูเก็ต

เมืองเก่าเล่าขานผ่านตำ�นาน ไข่มุกอันดามัน สวรรค์แห่งทะเลไทย

ร่วมสนุก ลุ้นรับ Vouตcอhบคำ�ถาม er ที่พัก เด

อะ แมนโกรฟ พันวา ภูเก็ต พลิกหน้า

85

www.bigmap.co.th

1


“ฉลองชาเล่ต์ รีสอร์ท แอนด์ ลองสเตย์” เติมเต็มความสุขแห่งการมาเยือนภูเก็ต

สะดวกและรวดเร็วในการเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต ผ่อนคลายไปกับ บรรยากาศภายในห้องพักทีไ่ ด้จดั สรรพืน้ ทีไ่ ว้อย่างกว้างขวาง เพือ่ การพักผ่อนอย่างแท้จริง ดืม่ ด่�ำ กับสายลม แสงแดด และทัศนียภาพตามธรรมชาติของอ่าวฉลองอันสวยงามได้ทุกเวลาจาก ระเบียงส่วนตัว ใกล้แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมถึงชายหาด และท่าเรือ สัมผัส ประสบการณ์แห่งการพักผ่อนทีพ่ เิ ศษกว่าครัง้ ใดได้แล้วที่ “ฉลองชาเล่ต์ รีสอร์ท แอนด์ ลองสเตย์”

2

www.chalongchaletresort.com


“ฉลองชาเล่ต์ รีสอร์ท แอนด์ ลองสเตย์” ตอบโจทย์ความสบายในวันพักผ่อน สัมผัส ธรรมชาติบนภูเขา รื่นรมย์ด้วยทัศนียภาพของอ่าวฉลองอันสวยงาม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งรวม สถานที่ท่องเที่ยวประจำ�ท้องถิ่น เช่น พระใหญ่ วัดฉลอง รวมถึงยังใกล้กับหาดซึ่งเป็นแหล่งท่อง เทีย่ วทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ยเช่นกัน ได้แก่ หาดราไวย์ แหลมพรหมเทพ หาดกะตะน้อยและท่าเรือฉลอง แถมยังสะดวกยิง่ ขึน้ สำ�หรับการเดินทางไปมาด้วยระยะเวลาเพียง 45 นาทีกส็ ามารถถึงสนามบิน นานาชาติภูเก็ตได้แบบสบายๆ “ฉลองชาเล่ต์ รีสอร์ท แอนด์ ลองสเตย์” มีการออกแบบห้องพักโดยใช้พื้นที่กว้างขวาง เพื่อการพักผ่อนที่แสนสบาย มีการตกแต่งภายในให้ได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทย ภายใน ห้องน้�ำ ออกแบบให้เป็นสัดส่วนเพิม่ ความสะดวกสบาย พร้อมมินบิ าร์ ตูน้ ริ ภัยและระเบียงส่วนตัว มองเห็นทิวทัศน์เขียวขจี สบายตา พบกับความสุข สนุกสนานบริเวณสระว่ายน้�ำ ทีส่ ามารถใช้บริการได้ทงั้ ผูใ้ หญ่และคุณหนู ตัวน้อยๆ หรือหากจะเลือกผ่อนคลายกับการใช้บริการซาวน่าก็ได้ตามความชืน่ ชอบ อีกทัง้ ยังได้อมิ่ หนำ�สำ�ราญกับบรรยากาศในห้องอาหาร ทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ ความอร่อยทัง้ อาหารไทย อาหารนานาชาติ และพนักงานทีค่ อยให้บริการอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ในขณะเดียวกันแขกของทางโรงแรมสามารถ ใช้อนิ เตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ได้ในทุกพืน้ ทีข่ องโรงแรม นอกจากนีย้ งั สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความผ่อนคลายที่มีให้เลือกอีกหลากหลายรูปแบบ เพลิดเพลินไปกับโต๊ะบริการทัวร์ที่ให้ได้ เลือกไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ได้ตามความต้องการ สัมผัสประสบการณ์แห่งการพักผ่อนทีพ ่ เิ ศษกว่าครัง้ ใดได้ที่ “ฉลองชาเล่ต์ รีสอร์ท แอนด์ ลองสเตย์” ทีพ ่ กั คุณภาพเทียบเท่าโรงแรม 5 ดาว ทีท่ �ำ ให้การมาเยือนภูเก็ตของคุณสมบูรณ์พร้อม ได้ในทุกรูปแบบ

ฉลองชาเล่ต์ รีสอร์ท แอนด์ ลองสเตย์

66/11 ถนนปฏัก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

Tel : 0-7628-1406 Fax : 0-7638-4369 E-mail : info@chalongchaletresort.com www.chalongchaletresort.com 3


เสม็ดงาม รีสอร์ท รีสอร์ทสไตล์โมเดิร์น สถานที่พักผ่อน แวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ บวกกับบรรยากาศอันเงียบสงบ ใกล้ ตัวเมือง ห้องพักสวยงามและสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ที่เปิด ต้อนรับทุกท่าน.... ท่านจะได้สมั ผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ สำ�หรับผูท้ ี่ ต้องการความเงียบสงบ ร่มรื่น ส่วนตัวแบบ สบาย...สบาย และเป็น กันเอง มีเสียงนกที่คอยบรรเลงบทเพลงขับกล่อมท่าน ไอน้ำ�จาก สระที่ส่งให้บรรยากาศเย็นสบาย...เสม็ดงามรีสอร์ท รีสอร์ทที่ให้คุณ มากกว่ารีสอร์ททั่วไป

4

www.samedngam.com


เสม็ดงาม รีสอร์ท บริการทีพ่ กั และห้องอาหารสไตล์โมเดิรน์ ตัง้ อยูบ่ นเนือ้ ทีก่ ว่า 14 ไร่ พื้นที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าเสม็ด พร้อมด้วยห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 64 ห้อง เหมาะสำ�หรับทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน และลูกค้ากลุ่มสัมมนา ภายในห้อง พักประกอบไปด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ แอลอีดีทีวี เครื่อง ปรับอากาศ เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น ตู้เย็น อินเตอร์เน็ตไวไฟ และโทรศัพท์ภายในที่สามารถใช้ ติดต่อกับห้องพัก หรือติดต่อพนักงานของทางรีสอร์ท รวมถึงความสะดวกสบายในการ โทรสั่งอาหารที่พร้อมบริการถึงห้องพัก ระเบียงห้องสำ�หรับพักผ่อนทุกห้อง สามารถ ชมบรรยากาศของรีสอร์ทได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ภายในห้องพักจะมีสิ่งอำ�นวยความ สะดวกครบครัน ทางเสม็ดงามรีสอร์ทยังมีบริการอื่นๆ ไว้คอยให้บริการลูกค้าอีก เช่น สระว่ายน้ำ� ฟิตเนส มุมกาแฟไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินลงมาจิบชากาแฟให้ผ่อนคลาย ในบรรยากาศสบายๆ และห้องประชุมเสม็ดขาว 1 และ 2 ไว้รับรองการจัดประชุมหรือ สัมมนาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20-200 ท่าน นอกจากจะมีห้องพักและห้องประชุมไว้คอย ให้บริการแล้ว เสม็ดงาม รีสอร์ท ยังมีร้านอาหารสุดหรู สไตล์นานาชาติไว้รองรับนักท่อง เที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้แวะเวียนเข้ามาพักภายในรีสอร์ท แถมยังมีอาหาร หลากหลายไว้ให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น อาหารไทย จีน ยุโรป และชื่อร้านอาหารที่ใคร ได้ยินแล้วก็อยากเข้ามาลิ้มลอง ด้วยชื่อที่มีความเป็นไทยๆ ที่ชื่อ ว่า “ครัวอิ่มริมเมือง” นั่นเอง ส่วนท่านใดที่ชื่นชอบในธรรมชาติ และบรรดาสัตว์ต่างๆ ทางรีสอร์ทที่ตั้งใน พื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยป่าเสม็ด ในยามค่ำ�คืนจะมีหิ่งห้อยคอยฉายแสงไฟระยิบระยับตาม พื้นที่ของป่า ท่านสามารถยืนดูได้จากริมระเบียงห้องพักของท่านเองได้ และในช่วงยาม เช้าถึงช่วงเย็นก็จะมีนกนานาชนิด เช่น นกกระยาง มาคอยแวะเวียนส่งเสียงเจื้อยแจ้วให้ นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจอีกด้วย เสม็ดงาม รีสอร์ท เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ห้องอาหารเปิดให้ บริการ 10.00 - 23.00 น. ทุกวัน ใครที่กำ�ลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลาง ธรรมชาติและใกล้ตัวเมืองรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน… เราพร้อมที่จะบริการคุณๆ เพื่อความสะดวกสบายที่มากกว่า

samedngam เสม็ดงาม รีสอร์ท 115 หมู่ 10 ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 092-4385853, 090-9248683 E-mail : samedngamresort@gmail.com Facebook : Samedngam Resort

5


Editor's

ฉบับนี้ทีมงาน BIG MAP ได้มีโอกาสเข้าพบท่านพ่อเมืองของ ชาวภูเก็ต ซึ่งท่านให้การต้อนรับทีมงานเป็นอย่างดี ท่านไมตรี อินทุสุต พร้อมทัง้ ให้ค�ำ แนะนำ�กับทีมงานในการลงสำ�รวจพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของจังหวัด ภูเก็ตในแบบของชาวภูเก็ตจริงๆ กันเลยทีเดียว ต้องกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าฯ เป็นอย่างสูงค่ะ “ภูเก็ตไข่มุกอันดามัน” ใครหลายคนเมื่อพูดถึงภูเก็ตคงหนี ไม่พ้นคำ�นี้ใช่ไหมคะ BIG MAP ก็เช่นกันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมา เยือนทีน่ ี่ หลังจากเคยลงพืน้ ทีภ่ เู ก็ตเมือ่ สองปีกอ่ นครัง้ นัน้ เสร็จงานกลับ มาแล้วพร่�ำ บอกใครหลายคนว่า “หลงเสน่หเ์ มืองภูเก็ตอย่างแรง” แอบใช้ ภาษาถิ่นนิดหน่อยค่ะ ภูเก็ตเป็นเมืองในฝันของใครหลายคนที่อยากไป สัมผัส แต่ BIG MAP จะทำ�ให้คณ ุ ผูอ้ า่ นรูส้ กึ ได้ถงึ ฝันทีเ่ ป็นจริงเพราะได้ หยิบเรือ่ งราวของภูเก็ตมาเล่าให้ผอู้ า่ นได้รบั รูร้ บั ทราบถึงแหล่งท่องเทีย่ ว ต่างๆ ของภูเก็ตในมุมมองของนักเดินทางที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ ตามแบบฉบับของ BIG MAP ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหาร หรือสถาน ที่ท่องเที่ยวต่างๆ เราจะไม่ปล่อยให้ภูเก็ตอยู่ในฝันกันอีกต่อไป แต่เรา จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับภูเก็ตแบบเจาะลึกกันจริงๆ แล้วคุณจะรู้ว่า ภูเก็ตเมืองนี้ช่างมีเสน่ห์น่าหลงใหลแค่ไหน ยังไม่ต้องเชื่อค่ะ....จนกว่า คุณผู้อ่านจะได้ไปสัมผัสด้วยตัวคุณเอง.......

ธนนรินทร์ วิจิตรวิชนันท์ บรรณาธิการบริหาร

Editorial ที่ปรึกษา พล.ต.ต.นิพนธ์ รอง ผบช.น., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล, นพคุณ กุลสุจริต, ภิรมย์ ลักษณะ ที่ปรึกษาอำ�นวยการ นพดล ตัณศลารักษ์ บรรณาธิการบริหาร ธนนรินทร์ วิจิตรวิชนันท์ บรรณาธิการข่าว พาฝัน ปิ่นทอง หัวหน้ากองบรรณาธิการ อภิชิต บวรวิริยพันธุ์ กองบรรณาธิการ จิรารัฏฐ์ บูรพารัศมิ์, ปาลิดา สายเนตร, สุบัน แคนถา กราฟฟิคดีไซน์ ณัฐริกา อภิมติรัตน์, พุทธพจน์ เภาอ่อน, อดิศักดิ์ แก้วประดิษฐ์ นักเขียน ห้าวหาญ ทวีเส้ง, เฉลิมพล-เฉลิมวัฒน์ อินหัน, พูลผล แพทอง, สุทน รุ่งธัญรัตน์, สหรัฐ โพธิโต ช่างภาพ อภิชิต บวรวิริยพันธุ์, ณัฐริกา อภิมติรัตน์ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด อำ�นาจ พันธุ์เจริญ, วลัยพร ทิวากร, ปาลิดา สายเนตร, อรวรรณ คงเมือง, ธีรพงษ์ เชิดลำ� โทร. 08-6999-2756 นักศึกษาฝึกงาน วิภาวรรณ คำ�ภูเวียง เจาของและผู พิ บริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวอรก์ จำ�กัด และ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน) ้ ้ มพโฆษณา ์ 129/31 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 Tel : 0-2944-3869 Fax : 0-2948-8738 Mobile : 08-1555-3943 พิมพ์,แยกสี,เพลท บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำ�กัด, จัดจำ�หน่าย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ธรรมชาติบอกรักคุณทุกวันที่

6

"ไร่เบญจวรรณ รีสอร์ท"

148 หมู่ 5 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel : 032-212-925 Mobile : 08-7825-3993, 08-3549-2198, 08-1378-7363 www.benjawangarden.com Email : raibenjawan@gmail.com Line id : raibenjawan


7


Contents

เทีย่ วทัว่ ไทย ไปไดท้ กุ ภาค

18 โครงการคาราวานออมบุญอุ่นใจ @ นครนายก ปราจีนบุรี ไปกับ ททท. นครนายก 20 ความทรงจำ�แห่งรักในพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี 2557 24 เตรียมพร้อมก่อนไปทะเลกันเถอะ

19

20

COLUMNS

16 สังคมแวดวงท่องเที่ยว by นายไกด์เจ้าเก่า 52 เก็บเรื่องมาเล่า โดย พี่หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์ 72 เที่ยวเพลินๆ เดินไปกับ Bornnaja 76 ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความรู้ โดย หนุ่มเจ้าพระยา 78 แผนที่บุญ หนุนดวง "สักการะขอพร 3 สถานที่ไฮไลท์ ในจังหวัดภูเก็ต 80 Vespa Adventure "วันเดียวก็เที่ยวได้"

52 80

BIG DESTINATIONS 28

54 8

28 Good Morning ภูเก็ต

36 ตะเวนชิมให้อิ่มท้อง ณ เมืองภูเก็ต 48 INTERVIEW "ไมตรี อินทุสุต" ผู้ว่าฯ ภูเก็ต 50 INTERVIEW "อานุภาพ ธีรรัฐ" รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท. 54 เดินเล่นชมเมือง @ ภูเก็ต 56 เยี่ยมคฤหาสน์ "ชิโน-โปรตุกีส" บ้านชินประชา 60 ไหว้พระไหว้เจ้าเมืองภูเก็ต เสริมสิริมงคลให้ชีวิต 67 ดื่มด่ำ�หลังพระอาทิตย์อัสดง ณ แหลมพรหมเทพ

56

67


Malika Terrace

Trio’s Pool Bar

Thai Taste

Lima Rock

%

20

www.kalimaresort.com

ค อา ปู องส หา ว่ น รแล ลด ะเค สำ� รื่อ หรับ งด ื่ม

ที่โรงแรมคาลิม่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ความโดดเด่นของการพักผ่อนที่เหนือระดับอีกมุมหนึ่ง เรากล้าการันตี คือห้องอาหาร Malika Terrace นอกจากอาหารชั้นยอด จากพ่อครัวชั้นเยี่ยมพร้อมเมนูอันหลากหลาย ที่ห้องอาหาร Malika Terrace ยังมอบความประทับใจ ด้วยวิวทะเลในมุมสูงได้มากถึง 220 องศา และบริเวณห้องอาหารแห่งนี้ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ต เก็บเป็นภาพความทรงจำ�สุดประทับใจ ไม่รู้ลืม

9


“Lake Heaven Resort” เปิดบ้านต้อนรับกองทัพสือ่ มวลชน

NEWS

นายวิกร ภูวพัชร์ CEO บ.ฟังก์ชั่น กรุ๊ป และเลค เฮฟเว่น รีสอร์ท (กาญจนบุร)ี หรือมัลดีฟส์น�้ำ จืดแห่งแรกของไทย เหนือเขือ่ นศรีนครินทร์ ได้ เปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสัมผัสกับรีสอร์ทและความเงียบสงบของรีสอร์ท ท่ามกลางทะเลสาบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ Walk rally, Speed Boat, Banana Boat , Jet Ski, ATV, Paintball รวมไปถึงเรือคายัคและ สไลเดอร์ พร้อมทัง้ แนะนำ�เครือ่ งเล่นใหม่ในแนวแอดเวนเจอร์ Super Water Park รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lakeheaven.com

“Cha-am summer fun fest 2014”

“ช้าง FIRST START มันส์ สาด สาด SONGKRAN NIGHT PARTY@CHANTHABURI”

นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคุณอนุชา เทียนชัย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด จันทบุรพี ร้อมด้วยพันธมิตรจากเครือ่ งดืม่ ตราช้างและ บ.เอ.พี.ฮอนด้า จำ�กัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ช้าง FIRST START มันส์ สาด สาด SONGKRAN NIGHT PARTY@CHANTHABURI” พร้อมเนรมิตเวทีเสียงบนพืน้ ที่ กว่า 30,000 ตร.ม. ในวันที่ 12-13 เมษายน 2557 เวลา 08.00-01.00 น. ณ สนามถนนมหาราช ตรงข้ามชัยโยเฮ้าส์ จ.จันทบุรี บริ ษั ท ไทรอั ม พ์ อิ น เตอร์ เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำ�กัด ภู มิ ใ จเสนอชุ ด ชั้ น ในสล็ อ กกี้ ตอกย้�ำ แนวคิดรักษ์โลกด้วยการ เปิดตัวคอลเลคชัน่ Sloggi Eco Love ในสองรุ่น “Love Café” และ “Love Sports” สำ�หรับ ฤดูกาลใหม่ ส่งมอบชุดชั้นใน ที่สวย สวมใส่สบายและเป็น มิตรกับธรรมชาติ โดดเด่น ด้ ว ยลวดลายสนุ ก ๆ สไตล์ สล็อกกี้ สีสันสดใสสะดุดตา และทีส่ �ำ คัญจากการเลือกใช้ผา้ ทีผ่ ลิตมาจากกากกาแฟ ผ้าทีเ่ ป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมการผลิตเส้นด้าย ที่ทั้งประหยัด พลังงานและปลอดสารเคมี เนื้อผ้าสุดพิเศษ มี ข้ อ ดี ต ามธรรมชาติ ที่ แ สนจะน่ า ประทั บ ใจ อาทิ การปกป้องผู้สวมใส่จากรังสียูวี ระบายความชืน้ กำ�จัดกลิน่ และเย็นสบายตัว เรียกได้ว่าเป็น “ความสบายตัวที่สมบูรณ์ แบบ” ให้แก่ผู้สวมใส่อย่างรอบด้าน พบ กับสล็อกกี้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ทั่ว ประเทศ หรือที่ www.facebook.com/ sloggiThailand 10

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม พิเศษสร้างกระแสการท่องเทีย่ วรับหน้าร้อนกับกิจกรรมเทศกาลดนตรี “Chaam summer fun fest 2014” โดยมีทา่ นสมชาย ชมภูนอ้ ย ผอ. ภูมภิ าคภาค กลาง ททท. และ พ.ต.ท. ม.ล. กิตบิ ดี ประวิทย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยศิลปินจากค่าย ”Ignite Records”, “โจอี้ บอย” และแดนเซอร์จาก วง “CYBER JAPAN” มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ทีส่ �ำ นักงานใหญ่ ททท. ซึง่ กิจกรรมนีไ้ ด้จดั ขึน้ ทีห่ าดชะอำ� จ.เพชรบุรี ในวันที่ 5 เมษายน 2557

เคทีซรี ว่ มกับ Lovestyle Happyจัด Workshop เปิดเคล็ดลับถ่ายภาพสวยจากช่างภาพมือ 1 ของโลก

บริษทั บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือเคทีซี นับเป็นหนึง่ ใน ผูน้ �ำ แห่งเทรนด์ไลฟ์สไตล์ทต่ี อบรับกับทุกความต้องการในโลกยุคใหม่ ร่วม กับ Lovestyle Happy ผูช้ �ำ นาญในธุรกิจท่องเทีย่ วและการถ่ายภาพ ร่วมกัน จัด Workshop เปิดเคล็ดลับถ่ายภาพสวยจากช่างภาพมือ 1 ของโลก ทีเ่ ป็น คนไทย วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร งานนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากการท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย คิงเพาเวอร์ เอไอเอส และแคนนอน โดยทีมงานแคนนอน ได้ยกกองมาช่วยเต็มคณะใหญ่


11


เปิด Khcycle Bike Studio สตูดิโอจักรยานครบวงจรครั้งแรกในไทย

NEWS

นายธนายุส โฆสิตสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เค เฮช ไซเคิล ไทยแลนด์ จำ�กัด พร้อม คณะผู้บริหาร ร่วมกันเปิด Khcycle Bike Studio สตูดิโอครบเครื่องเรื่องจักรยาน และได้นำ�แบรนด์จักรยานชั้นนำ�ของโลก อย่าง SCOTT จักรยานเสือภูเขา สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ รุ่น Scale 700 มาให้ชาวไทยได้สมั ผัสกันอย่างใกล้ชดิ ณ KHCYCLE BIKE STUDIO ถนน เกษตร-นวมินทร์

จัด

บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำ�กัด กิจกรรม “RVP ROAD SAFETY DAY” ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในทุกสาขาของบริษทั กลางฯทัว่ ประเทศ

บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำ�กัด โดย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยพนักงานบริษทั กลางฯ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ทางถนน” (RVP ROAD SAFETY DAY) โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ ป้องกันและอุบตั เิ หตุทางถนน โดยมุง่ เน้นในเรือ่ งการมีวนิ ยั จราจร มีสติในการ ขับขีแ่ ละมีน�ำ้ ใจให้กบั เพือ่ นร่วมทาง มีกจิ กรรมการมอบหมวกนิรภัยให้เด็ก มี การมอบหมวกนิรภัยใบใหม่ ให้แก่ผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทส่ี วมหมวกนิรภัยใบ เก่า หรือไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการมีน�ำ้ ใจในผูใ้ ช้รถใช้ถนนอีก ด้วย ณ บริเวณสีแ่ ยกพระรามเก้า

กิจกรรมสารคดี FC ครัง้ ที่ 3 “Birds Lover”

สารคดี FC(สารคดีแฟนคลับ) โดยนิตยสารสารคดี ร่วมด้วยบริษทั ไทยบริดจสโตน จำ�กัด จัดกิจกรรมสารคด Fี C ครัง้ ที่ 3 “Birds Lover” อาสา พาคนรักนกไปหาทีร่ กั โดยมีรงุ่ โรจน์ จุกมงคล นักดูนกชัน้ แนวหน้าของเมือง ไทย นำ�ทีมสารคดี FC กว่า 20 คนและคณะสือ่ มวลชน ร่วมศึกษาธรรมชาติ และนกนานาชนิด ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ททท. ชวนสัมผัสความอัศจรรย์แห่งอารยธรรมขอม ณ ปราสาทพนมรุง้ จ.บุรรี มั ย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานสุรินทร์ ร่วม เปิดประสบการณ์ความอัศจรรย์แห่งปราสาทพนมรุ้ง ในงาน “ประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง” ประจำ�ปี 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำ�เภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สนใจสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี : ททท. สำ�นักงานสุรนิ ทร์ โทร. 0 44 51 4447 - 8 โทรสาร. 0 4451 8530 E-mail : tatsurin@tat.or.th

รังสรรค์ความงดงามแห่งผิวพรรณในแบบฉบับของคุณ ที่ “สกินดีพ บูตกิ คลินกิ ”

Skin Deep Boutique Clinic คลินิกความงามใหม่ล่าสุด เน้น การให้บริการอย่างเป็นส่วนตัว ในคอนเซ็ปต์ Private and Privilege แพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญจะให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาปัญหาผิวจนกว่าคุณจะพึงพอใจ ต้อนรับ ทุกท่านด้วยบรรยากาศแนวบูติกอันทันสมัย พร้อมห้องรับรองแสนสบาย เย็นตากับการตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า-ดำ�-ขาวให้ความรู้สึกสงบ พรั่งพร้อม ด้วยการบริการจากทีมงานที่มีความรู้ความชำ�นาญและได้รับการอบรมมา เป็นอย่างดี คอยแนะนำ�และให้คำ�ปรึกษาในทุกขั้นตอน อบอุ่นเป็นกันเอง ดุจญาติมิตร 22

บริษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำ�กัด ผูบ้ ริหารร้าน ซูเปอร์สปอร์ต ใน เครือกลุม่ เซ็นทรัล จัดงาน “Supersports Summer Fashion Show 2014 & Women’s Sport Zone Opening” โดย คุณโทนี่ มอร์ตนั กรรมการผู้ จัดการใหญ่ (คนกลาง), คุณสิราภรณ์ กัญจนา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 3 จากขวา) และ คุณคนึงหา แซ่ตน่ั ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารสินค้า (ที่ 3 จากซ้าย) เพือ่ ตอกย้�ำ ความเป็นหนึง่ เดียวในตลาดทีเ่ จาะกลุม่ ลูกค้าผูห้ ญิง ณ ร้านซูเปอร์สปอร์ต ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


เทศกาลตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต (อ.เมือง) งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (อ.ถลาง) งานแสดงเรือนานาชาติ Phuket International Marine Expo (PIMEX) (อ.เมือง) ภูเก็ตไบค์วีค 2014 (Phuket Bike Week) ครั้งที่ 20 (อ.กระทู้) ประเพณีปล่อยเต่า (อ.เมือง) Phuket Fun Fly (อ.เมือง) วิวาห์บาบ๋า (อ.เมือง) Run Paradise: Laguna Phuket International Marathon (อ.เมือง) การแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ Cape Panwa Phuket Raceweek (อ.เมือง) Phuket Seafood Fiesta (อ.เมือง) ประเพณีผ้อต่อ (อ.เมือง) ประเพณีไหว้พระจันทร์ (อ.เมือง) งานแข่งขันกระดานโต้คลื่น Quiksilver Surf (หาดป่าตอง) ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต (อ.เมือง) เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (อ.กระทู้) งานแข่งขัน Iron Man (อ.เมือง) งานรำ�ลึกสึนามิ (อ.กระทู้)

CALENDAR

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม

หาดป่าตอง 23


READY

เตรียมพรอ้ ม..

กอ่ นไปทะเลกันเถอะ สวัสดีค้า ..หนุ่มๆ สาวๆ ชาว BIG MAP จ๋าร้อนนี้เตรียมความพร้อมที่จะไปเที่ยวไหนกันหรือ ยังจ๊ะ และในซัมเมอร์แบบนี้เชื่อว่าหลายๆ คน คงจะเลือกการไปเที่ยวท่อง ล่องทะเลกันอย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นช่วง High Season ของการไปเที่ยวทะเลเลยก็ว่าได้สาวๆ BIG MAP คนไหนมีแพลนที่จะ ไปเที่ยวทะเลบ้าง ? ยกมือขึ้นให้พี่ๆ ดูหน่อยซิคะและวันนี้พี่ก็จะพาสาวๆ มาแต่งตัวให้สวยเก๋ พร้อมที่ จะไปเล่นน้ำ�ทะเลกันหรือยังจ๊ะ ตามพี่มาเลยค้า

ทะเล มักจะมาคู่กับสายลมและแสงแดดอยู่เสมอ และสิ่งที่สาวๆ ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือ

ครีมกันแดด ทั้งครีมกันแดดสำ�หรับทาหน้าและครีมกันแดดสำ�หรับทาตัวที่สำ�คัญต้องเลือกค่า SPF ให้เหมาะสมกับ ผิวของตัวเองด้วยนะคะสาวๆๆ บิกินี่ อากาศร้อนอย่างนี้ สาวๆ ต้องไม่ควรพลาดเลยค่ะ สำ�หรับบิกนิ ที่ มี่ สี สี นั คัลเลอร์ฟลู แต่ถา้ สาวๆคนไหน แอบเขินพีก่ แ็ นะนำ�ให้ใส่บกิ นิ แี่ ล้วสวมเลือ้ ยืดสีขาวตัวโคร่งๆ หรือหาผ้าพันคอผืนใหญ่มาผูกเอวให้ดพู ลิว้ ก็จะดูนา่ รักไปอีกแบบนะคะ แว่นกันแดด ถือเป็นไอเทมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน นอกจากจะช่วยกรองแสงแดดไม่ให้สายตาเมื่อยล้าแล้ว ยังถือว่า เป็นเครื่องประดับอีกชิ้นนึงด้วยเรียกได้ว่ามีประโยชน์สองต่อจริงๆ

หมวก

อากาศร้อนๆ แบบนี้คงหนีไม่พ้นรองเท้าแตะสุดฮิปเบาๆ ไว้เดินเล่นชิวริมทะเล

Makeup

พบกันใหม่ฉบับหน้าว่าจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆ มาฝากสาวๆ ชาว BIG MAP กันอีก...ตามต่อนะ

เป็นอีกไอเทมหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญไม่แพ้แว่นกันแดดเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยบังแดดแล้วยังเพิม่ ความกิ๊บเก๋ให้กับเราเวลาถ่ายรูปอีกด้วยค้า พร้อมยังคะเอ้า 3 2 1 แชะ!!

รองเท้าแตะ

ซัมเมอร์แบบนีส้ าวๆไม่ควรพลาดทีจ่ ะทาปากให้สสี ดๆแข่งกับอากาศทีร่ อ้ นๆเข้าไว้อย่างสีสม้ และสีแดง แต่ถ้าใครไม่ชอบลุคเปรี้ยวๆ ก็อาจจะทาลิปกลอสใสๆ ปัดแก้มสีชมพูได้อารมณ์ใสๆ แบบเด็กๆ ก็ดีเหมือนกันจ้า แต่สิ่งที่สาวๆพลาดไม่ได้ก็คือควรเลือกเครื่องสำ�อางที่กันน้ำ�ได้ โดยเฉพาะอายไลเนอร์ และมาสคาร่า เพราะถ้า สาวๆ โดนเพื่อนลากลงไปเล่นในน้ำ�แล้วล่ะก็ ขึ้นมาตาก็จะกลายเป็นหมีแพนด้า อย่างแน่นอนจ้า

จ๊ะสาวๆ

24


ทางรถยนต์

เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยตลอด ผ่าน จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตรงมาถึง จ.ชุมพร จากนั้นมีสองทาง คือ 1. ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข35) แล้วตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษม ผ่าน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนถึง จ.ชุมพร จากนั้นตรงไปตามทางหมายเลข 41 ผ่าน อ.บ้านตาขุน เมื่อถึงสามแยกบ้านพังกวนเหนือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 415 ไปจนถึง สามแยกเข้า อ.ทับปุด ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปทาง อ.ทับปุด ผ่าน อ.เมืองพังงา และ อ.ตะกั่วทุ่ง เมื่อถึงสามแยกบ้านเทพกระษัตรีเข้าสู่ จ.ภูเก็ต ระยะทางประมาณ 800 กม. 2. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน อ.ละแม อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน แล้วให้เลี้ยว ขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 ตรงมาเรื่อยจนพบสามแยกที่อำ�เภอพนม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 415 ตรงมาเรื่อยจนพบ ทางสามแยกให้เลี้ยวเข้า อ.ทับปุด แล้ว ใช้ทางหลวง 4144 ขับเรื่อยมาจนพบทางสามแยก จะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเข้า จ.ภูเก็ต (thai-tour.com แนะนำ� : เส้นทางนี้จะยาวกว่าเส้นทางแรก แต่จะเดินทางสะดวกกว่ามาก เพราะทางไม่ค่อยคดเคี้ยว และปัจจุบันเป็น ถนนทูเวย์ จนถึง อำ�เภอไชยา และกำ�ลังสร้างต่อไปอีกถึง จ.สุราษฎร์ธานี)

รู้ไว้ก่อนเที่ยว

การเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัด...ภูเก็ต

รถโดยสารประจำ�ทาง

มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ไปภูเก็ตทุกวัน สอบถามได้ที่ โทร. 0-2422-4444 - บริษัทภูเก็ตท่องเที่ยว โทร. 0-2435-5018, 0-2435-5034 หรือโทร. 0-7622-2107-9 - Bus Express โทร. 0-2894-6101-3, 0-2894-6044 - ภูเก็ตท่องเที่ยว โทร. 0-2885-9025-6, 0-7622-2107-9, ป่าตอง 0-7634-6177-8 - ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ โทร. 0-2885-8692, 0-2894-6171-2, 0-7621-4335

สายการบิน

ปัจจุบันท่าอากาศยาน ภูเก็ต เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ จากกรุงเทพฯ ถึงภูเก็ตใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 15 นาที สำ�หรับเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่ - การบินไทย โทร. 1566, 0-2280-0060, 0-2628-2000 สำ�นักงานภูเก็ต โทร. 0-7621-1195, 0-7621-2499 0-7621-2946 หรือ www.thaiairways.com - บางกอกแอร์เวส์ โทร. 0-2265-5555 หรือ www.bangkokair.com - ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0-2515-9999 หรือ www.airasia.com - วันทูโก โทร.1126 หรือ www.fly12go.com - นกแอร์ โทร. 1318 หรือ www.nokair.co.th

25


DESTINATIONS

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม 26


ภาพโดย.. บุญรัตน์ อภิวันทนากร 27


เสาศิลา 29 ต้น ประตูเมืองสู่ภูเก็ต (Phuket Gateway)

มาเยื อ นเมื อ งภู เ ก็ ต ทั้ ง ที เราก็ ไ ม่ พ ลาดที่ จ ะต้ อ งก้ า วข้ า มประตู เมืองตามธรรมเนียมเป็นอันดับแรกๆ ก่อน เสาประติมากรรมที่เรียงรายเป็น แนวยาวกว่า 29 ต้นที่มีการก่อสร้างขึ้น ตามแนวคิดว่า เลข 2 คือ ท้าวเทพ กระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีของชาวภูเก็ต ส่วนเลข 9 มีนัยถึงพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของภูเก็ต ผ่านข้อมูล ที่จารึกอยู่บนเสาศิลา 29 ต้นนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมชื่อ ‘บ้านและชีวิต’ เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของประตูเมือง ประติมากรรมที่ว่าเป็นกระดองเต่า ยักษ์และไข่เต่า รอบบริเวณมีศูนย์บริการนัก ท่องเที่ยว ห้องสมุด ร้านขายของที่ระลึกด้วย : อยู่บนถนนเทพกระษัตรีตาม

เส้นทางเข้าเมืองภูเก็ต ห่างจากสะพานเทพ กระษัตรีประมาณ 2 กิโลเมตรเปิดบริการ ทุกวันเวลา 9.00-17.00 น. สอบถามราย ละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-1877, 0-7621-1866

กราบพระนอน วัดศรีสุนทร

เราเริม่ ต้นทริปที่ อ.ถลาง เช้านีด้ ว้ ยการกราบสักการะพระนอนสีทองอร่ามองค์ใหญ่ตงั้ ตระหง่าน อยูบ่ นศาลาใหญ่ ทำ�ให้วดั ศรีสนุ ทร สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วขาจรให้ผผู้ า่ นไปมาให้เลีย้ วรถเข้าวัดเล็กๆ และสงบเงียบแห่งนีไ้ ด้คอ่ นข้างมาก ด้วยความเก่าแก่ของอารยสถาปัตย์ภายในวัดทีส่ ร้างขึน้ มาตัง้ แต่ปี 2335 เดิมชื่อวัดลิพอน หรือวัดบ้านพอน เมื่อเข้าสู่วัดเราจะพบความแปลกตากับรูปปั้นสัตว์สีสัน สดใสทั้ง กวาง ช้าง วัว ควาย กระทั่งหมีแพนด้า! ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบหอระฆัง รูปปั้น น่ารักเหล่านี้ชาวบ้านเป็นผู้นำ�มาถวายยามมีงานกฐินหรือผ้าป่า ส่วนพระนอน ซึ่งสวยเด่นสามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้โดยใช้บันไดทางซ้ายของตัวศาลา ยิ่ง ใกล้กย็ งิ่ เห็นทัง้ ความงดงามและร่องรอยแห่งความเก่าแก่ ขอพรให้เทีย่ ว ภูเก็ตครั้งนี้ปลอดภัยสบายใจหายห่วงดีที่สุด

:

ซึมซับประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

อยากเรียนรู้อดีตกาลและความเป็นมาของภูเก็ต ไม่มีที่ใดให้ข้อมูลน่าสนใจกว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง แต่ละห้องมีเรื่องราวและความลับของจังหวัดไข่มุกอันดามัน มากมาย เดินไปดูไปแล้วต้องร้องอ้อพลางพยักหน้าตามไปด้วย อยากรู้ไหมว่าทำ�ไมภูเก็ตถึง มีคนจีนมากมาย มีศาลเจ้านับไม่ถ้วน ชื่อจังซีลอนมีที่มาจากไหน สงครามถลางซึ่งเคยเรียน ตอนชัน้ ประถมมัธยมเป็นอย่างไรจำ�ได้หรือเปล่า อะไรทีเ่ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์หาได้ทนี่ แี่ หละ สมกับคำ�เชิญชวนที่ว่า “สถานที่แรกที่คุณควรสัมผัสภูเก็ต”

: ขาเข้าภูเก็ตถึงอนุสาวรียท์ า้ วเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสนุ ทร ให้เลีย้ วซ้ายตรงมา 50 เมตร เลีย้ วขวาเข้าพิพธิ ภัณฑ์ เปิดวันพุธอาทิตย์ 9.00-16.00 น. ค่าเข้าชม 20 บาท สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0-7637-9895-7

28

อยู่ ริ ม ถนนเทพกระษั ต รี ฝ่ั ง ขา ออก ก่อนถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพ กระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร 2 กิ โ ลเมตร เปิ ด ทุ ก วั น 7.00-17.00 น.


ผ่อนคลายสบายอารมณ์ที่...น้ำ�ตกโตนไทร

เสียงน้ำ�ซู่ซ่าดังชื่นใจผสมไปกับเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวที่กำ�ลังสนุกกับสายน้ำ�เย็น น้ำ�ตกโตนไทรอาจเป็นน้ำ�ตกเล็กๆ แต่ไหลให้ความชุ่มฉ่ำ�กับชาวเมืองภูเก็ตมาช้านาน น้ำ�ตกอยู่ใน ความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ แถมทางเดินสู่น้ำ�ตกมีการจัดการอย่างดีเดินเล่นเพลินใจหายห่วง ที่นี่มีร้านอาหาร มีห้องพัก และ ลานกางเต็นท์บริการ ลานจอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย แต่ขอบอกว่าต้องจองคิวกันนานหน่อย : ขาเข้าภูเก็ตบนถนนเทพกระษัตรีถงึ สีแ่ ยกถลางแล้วเลีย้ วซ้ายเข้าซอยน�ำ้ ตกโตน

ไทร ตรงตามทางราว 3 กิโลเมตร เปิดทุกวัน 6.00-18.00 น. สอบถามเพิม่ เติม Tel. 0-7631-1998

ชุ่มฉ่ำ�กับสายน้ำ�ที่น้ำ�ตกบางแป

เพลิดเพลินกินลมชมหาดสุรินทร์ ทรายสวย น้�ำ ใส ร่มหลากสีเรียงเป็นแนวยาว ฝรัง่ เล่นน้� ำ นอน

อาบแดด แต่ถงึ อย่างนัน้ หาดสุรนิ ทร์กย็ งั ค่อนข้างแตกต่างกับหาดท่องเทีย่ ว อื่นๆ ของภูเก็ตพอสมควร เพราะนอกจากมีร้านอาหารน่านั่งริมหาดให้ เลือกใช้บริการ คุณจะเปลีย่ นบรรยากาศมาเลือกเป็นซือ้ น้�ำ ตก-ไก่ยา่ งจาก รถเข็นตรงทางเข้าแล้วหามุมปูเสือ่ นัง่ เปิบกันเอร็ดอร่อยให้ฝรัง่ สงสัยก็ได้เช่น กัน ทีเด็ดทีส่ ดุ คือเม็ดทรายทีห่ าดสุรนิ ทร์ละเอียดและขาวน่าสัมผัส แค่เดิน ชิลล์ๆ ปล่อยทรายละเลียดเท้าก็มคี วามสุขเหลือหลายแล้ว

ถลาง หรื:อขาเข้ าเมืองภูเก็ตบนถนนเทพกระษัตรีให้เลีย้ วขวาทีส่ แ่ี ยก อนุสาวรียท์ า้ วเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสนุ ทร ไปตามทาง

ใครเห็นก็ต้องบอกว่าน้ำ�ตกแห่งนี้น่าเล่นน้ำ�ชะมัด! ก็ธารน้ำ� ที่ไหลลงมาเป็นชั้นๆ นั้นมีแอ่งขนาดพอเหมาะและน้ำ�ไม่ลึกให้ลงแช่ ตัง้ แต่ชนั้ แรกไปจนถึงชัน้ บนสุด ดังนัน้ ตลอดทุกชัน้ โดยเฉพาะวันหยุดสุด สัปดาห์ที่น้ำ�ตกบางแปจะคลาคล่ำ�ไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง ชาติ เส้นทางขึ้นสู่น้ำ�ตกชั้นบนอาจเรียกเหงื่อพอสมควร แต่ก็สวยงาม คุ้มค่ากับการออกแรง ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของโครงการคืนชะนีสู่ป่า และ อยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวเหมือนน้ำ�ตกโตน ไทร แต่ไม่มีบ้านพักหรือลานกางเต็นท์บริการ มีเพียงร้านอาหารและ แผงขายของเปิดปิดตามเวลาท่องเที่ยว

: ขาเข้าภูเก็ตถึงอนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรี สุนทร เลีย้ วซ้ายไปตามทางประมาณ 7 กิโลเมตร ทางเข้าน�ำ้ ตกอยูท่ างซ้าย มีปา้ ยบอกชัดเจน เปิดทุกวัน 6.0018.00 น.

มีปา้ ยบอกโดยตลอดราว 12 กิโลเมตรจะถึงทางเข้าหาด สำ�หรับ การมาจากหาดกมลา อำ�เภอกะทู้ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

เงียบสงบส่วนตัวที่....แหลมสิงห์

ในวันที่พลุกพล่านก็ยังสามารถใช้คำ�ว่าเงียบสงบได้สำ�หรับหาดแหลมสิงห์ ด้วยความ ยาวไม่กี่ร้อยเมตรและโอบล้อมด้วยโขดหินกับป่าไม้สองฝั่ง ที่นี่คล้ายกับทะเลส่วนตัวและเป็นที่ ชืน่ ชอบของนักท่องเทีย่ วต่างชาติซงึ่ รักความสงบและธรรมชาติ เม็ดทรายไม่ขาวมากและละเอียด ทีเดียว มีรม่ และเตียงผ้าใบบริการพอสมควร แต่แนะนำ�ให้เลือกนอนเกลือกกลิง้ กับผืนทรายเลยดี กว่า มาที่นี่ต้องคอยมองหาทางเข้ากันให้ดี เพราะทั้งสองทางเป็นซอกเล็กๆ ต้องจอดรถแล้วเดิน ลงเขาประมาณ 50 เมตร

:

มาจากอำ�เภอถลางจะอยูเ่ ลยหาดสุรนิ ทร์ราว 1 กิโลเมตร แต่มา จากอำ�เภอกะทูจ้ ะถึงหาดแหลมสิงห์กอ่ น ทางเข้าหาดมีสองทางเป็นทางเล็กๆ ให้สงั เกต ป้ายริมทางและรถนักท่องเทีย่ วทีจ่ อดกันเป็นหลัก

29


Kalima Resort & Spa Phuket

338/1 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต Tel : 076-358-999 Fax : 076-358-988 E-mail: info@kalimaresort.com 34

คาลิม่า รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทร่วมสมัยที่หรูหราระดับ 5 ดาว สวรรค์อัน แสนสงบท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของหาดป่าตอง ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขียว ชอุ่ม อยู่ระหว่างเส้นทางป่าตอง-กะหลิม ไม่ไกลจากหาดป่าตองและหาดกมลา สามารถ ดืม่ ด่�ำ กับธรรมชาติได้อย่างเต็มอิม่ ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกเหนือน้�ำ ทะเลอันดามัน ชิลๆ กับสระว่ายน้�ำ มุมสูง หรือเปลีย่ นบรรยากาศออกกำ�ลังกายบนชายหาดเทียมก็ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลายไม่แพ้กัน คาลิม่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้มีการออกแบบและตกแต่งที่ทันสมัยกว้างขวาง มี รสนิยม ภายในตัวรีสอร์ทมีห้องพักให้ได้เลือกพักผ่อนมากถึง 9 แบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบ ดีลักซ์ แบบฮันนีมูน หรือแบบมีสระว่ายน้ำ�ส่วนตัว เพื่อเหมาะสำ�หรับการมาพักผ่อนใน แบบคู่รัก หรือรวมไปถึงแบบครอบครัว โดยในห้องพักแต่ละห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ ที่หรูหรา พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ครบครันทันสมัยให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ อี ก หนึ่ ง จุ ด ที่ ท่ า นจะได้ เ พลิ ด เพลิ น กั บ วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ข องหาดป่ า ตอง นั่ น คื อ ที่ ห้องอาหาร มัลลิกา เทอเรซ จากห้องอาหาร มัลลิกา เทอเรซนี้ ท่านจะได้ดื่มด่ำ�กับวิว พระอาทิตย์ตกไปพร้อมกับดืม่ น้�ำ ผึง้ พระจันทร์อย่างเต็มอิม่ ในบรรยากาศแบบพาโนรามา มากถึง 240 องศา พร้อมกันนี้ยังมีบริการอาหารทะเลรสเลิศ ซึ่งรับรองว่าหากได้ลองลิ้ม รสแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอน อีกทัง้ ยังมีเมนูเด็ดอีกมากมายทีห่ อ้ งอาหารมัลลิกา เทอเรซ บรรจงเลือกสรรแต่วตั ถุดบิ ชัน้ ดีและฝีมอื ของพ่อครัวชัน้ ยอดทีก่ ารันตีความอร่อยจากรางวัล ชนะเลิศมากมาย รับรองได้ว่าไม่มีผิดหวังกับ คาลิม่า รีสอร์ท แอนด์สปา อย่างแน่นอนค่ะ www.kalimaresort.com


35


ตระเวนชิมให้อิ่มท้อง

ณ เมืองภูเก็ต

อร่อยรืน่ ชืน่ ใจ โอ๊ะเอ๋ว โกโรจน์

อากาศร้อนๆ แบบนี้ ถ้าได้ของหวานเย็นๆ มาตั้งไว้ตรง หน้าก็คงจะรู้สึกดีอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าจะให้ดีก็จะเป็นของหวานแบบ ไทยที่ใส่น้ำ�แข็งด้วยนะ แบบนั้นจะฟินมากเลย และมีอยู่อย่างหนึ่ง ที่ใครได้กินแล้วต้องชื่นใจสุดๆ คือ โอ๊ะเอ๋ว คือเมือกของเมล็ดโอ๊ะ เอ๋วที่หน้าตาละม้ายคล้ายเม็ดแมงลักผสมกับเมือกของกล้วยน้ำ�ว้า แล้วทำ�ให้แข็งเป็นก้อนนั่นเอง ร้านโอ๊ะเอ๋วดังที่สุดต้องร้านโกโรจน์ ซึ่งสืบทอดกิจการ กันมาตัง้ สามรุน่ แล้ว ตัวโกโรจน์ขายมาตัง้ แต่ปี 2521 จากแผงลอย เล็กๆ ตอนนีม้ รี า้ นห้องแถวนัง่ สบาย มาร้านนีน้ อกจากเย็นชืน่ ใจกับ โอ๊ะเอ๋วที่มีให้เลือกว่าจะใส่เครื่องอะไรบ้างทั้งถั่วแดง เฉาก๊วย หรือ กล้วย ยังรับรองว่าไม่ขาดเสียงหัวเราะ เพราะโกโรจน์ชอบสรรหามุก ตลกมาทำ�ให้ลูกค้าในร้านได้ยิ้มได้ฮากันเสมอ : อยูต่ รงข้ามซอยสุน่ อุทศิ ถนนเยาวราช เปิดทุกวัน

ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

“จากอดี ต ห้ อ งเรี ย นสู่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ชุ ม ชน” การั น ตี ว่ า ผู้ รั ก การเรี ย นรู้ ประวัติศาสตร์ต้องชมชอบการนำ�เสนอของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพราะตลอดทั้ง 13 ห้องจัดแสดง รวมทั้งวีดิทัศน์ภาพยนตร์ 14 เรื่อง อัดแน่นด้วยความรู้เกี่ยวกับภูเก็ต ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อะไรทีเ่ กีย่ วกับคำ�ว่าภูเก็ตสามารถศึกษาได้ทนี่ ี่ อีกทัง้ ยังโดด เด่นดึงดูดใจตั้งแต่ภายนอก เพราะปรับเปลี่ยนจากอดีตโรงเรียนจีนที่เก่าแก่ที่สุดของ จังหวัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2477 มาเป็นพิพิธภัณฑ์อันน่าตระการตาเมื่อปี 2553 : อยูบ่ นถนนกระบี่ เปิดทุกวัน 9.00-17.00 น. ค่าเข้าชม 50

บาท ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป 200 บาท (กรณีตอ้ งการถ่ายภาพภายใน) สอบถามเพิม่ เติม Tel. 0-7621-1224 www.thaihuamuseum.com

9.00-17.00 น. สอบถามเพิม่ เติม Tel. 08-9728-9505

อาโป๊งแม่สุณี ขนมหอมกรอบอร่อย

หากทำ�งานมาเหนื่อยๆ เราก็คงอยากจะนั่งพักและหาขนมกรุบ กรอบมาเคี้ยวเล่น แต่ถ้าใครได้ลองขนมของร้านนี้จะไม่มีผิดหวังอย่าง แน่นอน เพราะเป็นขนมที่มีทั้งความกรอบและหอมเตะจมูกอย่างมาก ด้วยกลิ่นที่หอมฉุยลอยมาจากเตาถ่านกับกระทะกลมๆ เชิญ ชวนให้คนผ่านไปผ่านมาลิ้มลอง แต่ลูกค้าส่วนมากของร้านอาโป๊งแม่สุณี ล้วนเป็นขาประจำ�ที่ติดใจความอร่อยจนต้องซื้อกินแทบทุกวัน เคล็ดลับ กลิ่นหอมๆ มาจากการผสมแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำ�ตาล และไข่ ในส่วนที่ เหมาะสมกับการใช้เตาถ่านร้อนๆ ซึ่งจะเพิ่มความหอมยิ่งขึ้น แป้งกรอบ ม้วนกลมๆ กัดแต่ละคำ�ได้รสหอมหวานเคี้ยวมันกำ�ลังดี บอกเลยว่าลอง แล้วคุณจะต้องเป็นลูกค้าขาประจำ�อีกราย : ร้านรถเข็นตัง้ อยูห่ น้าปากซอยสุน่ อุทศิ ถนนเยาวราช

เปิดทุกวัน 9.00-16.30 น. Tel. 08-6743-7557 36

อรุณโภชนา ลองลิ้มโรตีน้ำ�แกง

หากคุณนึกถึงโรตีใส่นม ใส่น�้ำ ตาลกรอบๆ พอกัดเข้าไปแล้วได้กลิน่ หอมของแป้งและนม วันนี้เรามีหนึ่งร้านมานำ�เสนอให้กับผู้อ่านได้น้ำ�ลายสอ เล่นๆ หากใครที่อยู่แถวๆ ภูเก็ตยิ่งดีใหญ่ เพราะร้านที่จะแนะนำ�ต่อไปอยู่ที่ ภูเก็ตนั่นเอง และเมนูโรตีก็ยังไม่ซ้ำ�กับที่ไหนอีกด้วย อรุณโภชนาขายอาหารอิสลามตัง้ แต่ขา้ วหมกไก่ ข้าวยำ�ปัตตานี (กับ น้ำ�บูดูสูตรเด็ด) ซุปเนื้อ มะตะบะ ชาชักฟองฟอดทะลัก แต่เด็ดที่สุดต้องเป็น โรตีน้ำ�แกงเมนูขึ้นชื่อ โรตีแผ่นบางกรอบๆ กินคู่กับแกงเนื้อรสเข้มข้นและไข่ ดาวใบโต รวมถึงโรตีใส่ไข่ซึ่งเราจะได้ยินโค้ดในการสั่ง หนึ่ง-หนึ่ง สอง-หนึ่ง หนึ่ง-สอง หรือ สอง-สอง ให้ประหลาดใจเล่น นั่นไม่ใช่การท่องสูตรคูณแต่ เป็นการสั่งโรตีตามใจชอบว่าขอแป้งหนึ่งก้อนกับไข่หนึ่งฟอง แป้งสองก้อนไข่ หนึ่งฟองต่างหาก แวะไปลอง หนึ่ง-หนึ่ง หนึ่ง-สอง สอง-หนึ่ง สอง-สอง กันได้ ตามสบาย : อยูบ่ นถนนถลางฝัง่ ใกล้กบั ถนนภูเก็ต เปิดทุกวัน 6.30

17.00 น. สอบถามเพิม่ เติม Tel. 0-7621-2187, 08-7886-0482, 08-7896-3680


หมีต่ น้ โพธิ์ ชือ่ นีก้ ารันตีความอร่อย

ร้านนีเ้ ล่นโฆษณาตัวเบ่อเร้อว่า ‘เทีย่ วภูเก็ตทัง้ ทีไม่กนิ หมี่ ต้นโพธิไ์ ด้ไง’ ทำ�เอาทุกคนทีเ่ ห็นต้องแวะมาพิสจู น์วา่ สมราคาคุยห รือเปล่า พอลองแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ได้โม้จริงๆ ! หมีฮ่ กเกีย้ นขึน้ ชือ่ รับประกันความอร่อยมานานกว่า 60 ปี เส้นหมีเ่ หลืองนุม่ ๆ ผัด กับหมูหรือซีฟดู้ ตามสูตรเฉพาะแต่ดง้ั เดิม เติมใส่ไข่อกี ฟอง ส่งกลิน่ หอมฉุยจนน้�ำ ลายสอ นอกจากนีย้ งั มีเมนูเด็ดอีกเพียบทัง้ ราดหน้า ก๋วยเตีย๋ วต้มยำ� ผัดขีเ้ มา ข้าวราดแกง ส่วนของกินเรียกน้ำ�ย่อยแสน เด็ดทัง้ ทอดมันภูเก็ตซึง่ ทำ�จากปลาข้างเหลือง ห่อหมกปลามง หมู สะเต๊ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นคนจึงมาเยือนไม่ขาด ขนาดร้านหัวมุม ถนนสองคูหามีทน่ี ง่ั ด้านนอกด้วยยังเต็มตลอด แล้วแบบนีท้ า่ นจะ พลาดได้ยงั ไง : ตัง้ อยูต่ รงวงเวียนหอนาฬิกา (วงเวียนสุรนิ ทร์)

ฝัง่ ถนนภูเก็ต ติดกับศาลเจ้าฮกหงวนกัง เปิดทุกวัน 10.0018.30 น. สอบถามเพิม่ เติม Tel. 0-7621-6293, 089729-9638

เติมท้องตอนเช้ากับโชคชัยติ่มซำ�

พลันทีน่ ง่ั ลงบนโต๊ะในตึกแถวสองคูหา ถาดใส่ตม่ิ ซำ�หรือทีค่ นภูเก็ตเรียกว่า เสี่ยวโบ๋ยหลากชนิดก็จะมาเสิร์ฟตรงหน้า ไม่ต้องตกใจเพราะไม่ต้องเหมาหมดเลือก หยิบออกมากินเฉพาะทีอ่ ยากก็พอ แต่พดู ก็พดู เถอะไม่วา่ ขนมจีบ ฮะเก๋า ซาลาเปา หรือ อะไรต่อมิอะไรก็ลว้ นน่ากินเป็นทีส่ ดุ ชาวภูเก็ตนิยมกินติม่ ซำ�เป็นอาหารเช้า และร้านโชค ชัยติม่ ซำ�ก็เปิดบริการมานานกว่า 16 ปี ขึน้ ชือ่ ทัง้ เรือ่ งความอร่อย สะอาด และคุณภาพ ขอแนะนำ�ให้ลองหมีพ่ นั หมู เหนียวนุม่ ต้องยกนิว้ โป้งให้ นอกจากขายเองทางร้านยังทำ� ส่งร้านย่อย ในภูเก็ตอีกกว่า 30 แห่ง แถมมีเมนูอน่ื ๆ อีกทัง้ หมีซ่ ว่ั ข้าวหมูแดง หมูกรอบ เกาเหลาตำ�ลึง ข้าวต้ม ฯลฯ เติมท้องให้พร้อมลุยต่อไปอีกทัง้ วัน : อยูบ่ นถนนแม่หลวน จากตัวเมืองให้เลีย้ วซ้ายทีแ่ ยกเขารังราวมาราว

200 เมตร เปิดทุกวัน 4.00-12.00 น. สอบถามเพิม่ เติม Tel. 0-76234491

ขนมไทยชาววัง หวานอร่อยติดใจ

อร่อยเด็ดขนมจีนป้ามัย

อาหารแบบเส้นที่คนภูเก็ตชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็น ขนมจีน เพราะน้ำ�ยาของขนมจีนมีหลายแบบ ทำ�ให้เลือกตักใส่จาน ขนมจีนของตนเองได้อย่างตามใจชอบ คนที่อ่ืนจะกินขนมจีนตอนไหนคนภูเก็ตไม่สน เพราะที่น่ี ขนมจีนเหมาะกับการเป็นอาหารเช้า ป้ามัยขายขนมจีนมา 15 ปี แต่ กิจการเริม่ ตัง้ แต่รนุ่ คุณย่าอยูค่ รองใจชาวภูเก็ตมาครึง่ ศตวรรษแล้ว เดิน เข้าร้านหยิบจานใส่เส้นขนมจีนราดน้�ำ ยาทีอ่ ยูใ่ นหม้อตามใจ มีทง้ั หมด 8 อย่าง คือ น้�ำ ยากะทิ น้�ำ ยาป่า น้�ำ พริก เขียวหวานไก่ แกงไตปลา แกงเนือ้ น้�ำ ยาปู และน้�ำ ชุบขยำ� ทีม่ สี ว่ นผสมของกะปิกบั พริกหอม ผักสดต่างๆ หยิบใส่กันตามสะดวกรวมถึงสับปะรดภูเก็ตซึ่งเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวาน ได้กลมกล่อม และหากยังไม่อม่ิ พอมีหอ่ หมกปลาสำ�ลี ทอดมันปลา ไก่ ทอด ไก่จอ๊ มากินคูก่ นั อีก เช้านีไ้ ม่อม่ิ แบบคนภูเก็ตให้มนั รูไ้ ป ! : อยู่บนแยกถนนสตูลตัดกับถนนดีบุก ใกล้โรงเรียน

ปลูกปัญญา เปิดทุกวัน 6.00-11.30 น. สอบถามเพิม่ เติม Tel. 0-7625-8034, 08-6690-3375

ถ้าจะพูดถึงขนมไทยสมัยโบราณทีม่ มี าแต่รนุ่ คุณตา คุณยาย และในสมัย ก่อนหลายบ้านก็ยงั ทำ�ทานกันในครอบครัวอีกด้วย แต่ถา้ พูดถึงในสมัยนีก้ ค็ งจะมี น้อยคนท่ที �ำ ขนมประเภทนีเ้ ป็น และร้านทีเ่ ราจะแนะนำ�ต่อไปนีก้ ถ็ อื ได้วา่ ทำ�ขนม ไทยได้อร่อยไม่แพ้ที่อื่นเลย จากบูธขายขนมเล็กๆ ที่โลตัส ภูเก็ต จนขยายเป็นร้านขนาดกลางใน พืน้ ทีบ่ า้ นตัวเอง แค่ความเป็นมาก็การันตีแล้วว่าร้านขนมไทยชาววังมีดขี นาดไหน ถึงเติบโตขึน้ อยูต่ ลอด ร้านอบอุน่ เป็นกันเองนีด้ ดั แปลงบ้านพักส่วนตัวมาเป็นร้าน ร่มรืน่ ตกแต่งสดชืน่ ด้วยต้นไม้กระถาง เมนูขนมไทยทีค่ นุ้ เคยและไม่คนุ้ เคยสำ�หรับ คนเมืองสมัยใหม่มีให้เลือกเพียบรสชาติคงความอร่อยดั้งเดิมสืบทอดสูตรกันมา ตั้งแต่รุ่นแม่ แนะนำ�พิเศษคือข้าวเหนียวเปียกลำ�ไย ราดน้ำ�กะทิหวานพอเหมาะ หากินไม่ง่าย ข้าวเหนียวมูนที่นี่ถือเป็นสินค้าโอท็อปของภูเก็ตด้วย ทางร้านรับจัด ขนมสำ�หรับงานพิธี ใครในภูเก็ตจะมีงานอะไรก็ตอ้ งมาสัง่ ขนมกันทีน่ ี่ และนอกจาก ของหวานยังมีข้าวราดแกงรสเด็ด มีชา กาแฟ บริการตัวเองตามสะดวก กินไปยิ้ม ไปอิ่มทั้งขนม อาหาร และมิตรภาพซึ่งเป็นกันเองสุดๆ : อยูป่ ากซอยซิต้ี โฮม ซอย 5 ถนนร่วมพัฒนา เปิดวันจันทร์-เสาร์

7.00-16.00 น. สอบถามเพิม่ เติม Tel. 0-7624-0717

37


44


45


Rasita Clinic www.facebook.com/RasitaClinic

คนไข้ที่รักความงามรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยความ สามารถในการผสานวิทยาการศาสตร์ทางการแพทย์ในการ รักษาผิวพรรณกับศิลปะในการออกแบบใบหน้าและในการ รักษาได้อย่างลงตัว หลักในการรักษาของคุณหมอจึงมาจาก ความเข้าใจพืน้ ฐานความรูท้ างการแพทย์ ร่วมกับศิลปะในการ ออกแบบใบหน้าให้สวยงามดูธรรมชาติ รวมถึงความเข้าใจพืน้ ฐานความต้องการของผู้หญิงและความงามเมื่อผลการรักษา เป็นที่พอใจ และเห็น ผลจึงมีการบอกต่อกันในกลุ่มคนผู้รัก ความงาม และเป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง ภายใต้แบรนด์รสิตาคลินกิ ที่ให้คำ�ปรึกษาทุกเรื่องความงามครบวงจร ทำ�ไมจึงเป็นคลินิกความงามและชะลอวัย ??? หมอชอบศิลปะมากที่สุด ชอบออกแบบ จัดระเบียบ มากกว่างานวิชาการ ด้วยความทีห่ มอเป็นพวกชอบศิลปะและ เรามีการคิดประยุกต์ รู้ว่าอะไรคือความสวย แบบที่ไม่เยอะ ไป สวยดูดี รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คนกังวล อย่างงานฉีดฟิลเลอร์ มันต้องฉีดให้สวย ต้องปั้น คล้ายๆ งานศิลปะ ก็เลยรู้เลยว่า นี่มันเหมาะกับเราจริงๆ แล้วเราก็ทำ�ได้ดี การทำ�คลินิกเสริม ความงามจึงกลายมาเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุด และมองว่าการฉีด โบท็อกซ์และฟิลเลอร์ เป็นเหมือนงานศิลปะต้องออกแบบก่อน ทำ�ทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะทำ�ให้คนสวยขึน้ และทำ�ให้ชวี ติ เปลีย่ นไปใน ทางที่มีความสุขมากขึ้น และด้วยความที่เราเป็นหมอ แนวคิด จึงแตกต่างจากนักธุรกิจ คือเราจะไม่เปิดคลินิกเยอะๆ ไม่ลง โฆษณาทางสื่อมากมายเกินจริง ผลงานทั้งหมดเราทำ�จริงๆ คนไข้เราจริงๆ หมอต้ อ งการให้ ค นไข้ ไ ด้ รั บ การดู แ ลจากแพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม คนไข้จะได้ไม่ต้องโดนหมอเถื่อน หมอกระเป๋าหลอก เพื่อให้คนไข้ปลอดภัย เราเลยอยากทำ� คลินิกดีๆ ที่ดีทั้งคุณภาพ และการบริการ และมีทีมแพทย์ผู้ เชีย่ วชาญทีใ่ ห้คนไข้ได้รบั บริการทีด่ ที สี่ ดุ ในราคาจับต้องได้คะ่ เพราะเราจะไม่มีวันเอาเปรียบคนไข้ ถ้าต้องการออกแบบและแก้ไขใบหน้าให้สวยงามดู ธรรมชาติ แวะเข้ามาปรึกษาทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญหรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมของรสิตากรุ๊ปได้ทั้ง 3 สาขาค่ะ

รสิตาคลินิกกรุ๊ป

AESTHETIC MEDICINE & KOREA COSMETIC SURGERY

รสิตาคลินิก สาขาทาวน์อินทาวน์ (รามคำ�แหง 39) 080-9790667,02-1481078 รสิตาคลินิก สาขาวีว่าเวลเนส อเวนิวแจ้งวัฒนะ 094-4848478,02-5744819 เตรียมพบกับสาขา 3 เร็วๆ นี้ค่ะ 46

แพทย์หญ

วริ ฬุ ห์ ล งิ การตพ ุ พ ส ์ ชิ ชา ว

Dr.Karnpichcha Wasuponviroon ผู้บริหารรสิตากรุ๊ป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านควางามและการชะลอวัย ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Certificate the secret of Korea Beauty by JW Korea Surgery Center Certificate in Thread Rejuvenation Training Program Certificate chelation therapy (ACAM,USA) Certificate in Botox cosmetic training Certificate in filler injection Certificate in Aesthetic Dermatology Mae Fah Luang University Certificate of facial plastic and reconstructive surgery แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

before

after before

after before

Facial Design & Make over

after


The Mangrove Panwa Phuket Resort เป็นรีสอร์ทที่แฝงตัวอยู่ในธรรมชาติที่เงียบ สงบ รับรองว่าคุณต้องประทับใจเมื่อแรกพบ ยิ่งได้ชมทัศนียภาพรอบๆ รีสอร์ทที่ยังคงความเป็น ธรรมชาติของเวิง้ อ่าวทางทิศตะวันตกของแหลมพันวาทีด่ า้ นหลังรายล้อมไปด้วยหมูแ่ มกไม้นานา พันธุ์ ด้านหน้าเป็นหาดทรายสีขาวนวลตา ฟองคลื่นและเกลียวคลื่นเล็กๆ ซัดเข้าหาชายหาด มี ต้นโกงกางคู่เพิ่มความเก๋ไก๋สะดุดสายตาด้วย The Mangrove เป็น Eco Friendly Hotel โรงแรมเชิงอนุรกั ษ์ตอบสนองความต้องการ ของคนเมืองที่ต้องการความเงียบสงบและเข้าถึงธรรมชาติกับบรรยากาศสบายๆ สถาปัตยกรรม การตกแต่งเป็นแนวโมเดิร์นผสมผสานที่เน้นความร่วมสมัยระหว่างความแปลกใหม่กับธรรมชาติ พื้นที่รอบๆ ของโรงแรมได้ถูกจัดแบ่งให้มีสัดส่วนของพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่สำ�หรับทำ�กิจกรรม ของผู้เข้าพักได้อย่างลงตัว ห้องพักจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 แบบ คือ Deluxe Pavilions Room, Premier Suite Villas, Suite Beach Front Villas, Grand Deluxe รวม 32 ห้อง ภายในห้องพัก ตกแต่งด้วยเครือ่ งใช้ทมี่ ผี วิ สัมผัสเป็นไม้ และวัสดุทไี่ ด้จากธรรมชาติโดยห้องพักได้ถกู เลือกให้แฝง ตัวอยูต่ ามมุมต่างๆ และลดหลัน่ กันลงมา ให้ความรูส้ กึ ของการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเสมือน มาพักผ่อนบนเกาะส่วนตัวที่เงียบสงบแต่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตเพียงแค่ 10 นาที มีบริการรถรับ ส่งยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่นหาดเขาขาด, หาดอ่าวยนต์ รวมทัง้ แหล่งช้อปปิง้ และยังมีบริการติดต่อ เรือหางยาวของชาวบ้านเพือ่ เทีย่ วชมหมูเ่ กาะต่างๆ ทีอ่ ยูแ่ วดล้อมรีสอร์ท หรือชมวิถชี วี ติ แบบชาว ประมงพื้นบ้านก็ได้ กิจกรรมภายในรีสอร์ทก็จะมีเครื่องเล่นกระตุ้นความคิดอย่างกระดานหมาก รุกขนาดใหญ่ทใี่ ช้ตารางสนามหญ้าเป็นลานประลองสมองหรือจะเป็นว่ายน้ำ� พายเรือแคนู นัง่ ชิงช้า นอนเปลอ่านหนังสือ ก็ให้ความเพลิดเพลินไม่แพ้กันคุณสามารถเลือกพักผ่อนได้ตามชอบใจ The Mangrove นอกจากจะให้ความสำ�คัญกับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแล้ว ก็ ยังให้ความสำ�คัญกับเมนูอาหารไม่ตา่ งกัน ทีน่ จี่ ะเน้นเมนูทอ้ งถิน่ และอาหารทีส่ ดสะอาดนำ�มาปรุง แต่งประกอบอาหารให้กลายเป็นอาหารสไตล์ Thai Local Fusion ที่สุดแสนพิเศษด้วย ยามเย็นในเวลาทีพ่ ระอาทิตย์ก�ำ ลังจะลาลับขอบฟ้า แสงสีทองสุดท้ายของวันกำ�ลังสาด ส่องลอดช่องว่างของช่วงเขา ตกกระทบบนผิวน้ำ�ทะเลเบื้องหน้า ในขณะที่ท้องฟ้าบางส่วนได้ถูก ความมืดแผ่ปกคลุม เป็นบรรยากาศทีส่ ดุ แสนโรแมนติกเปรียบดัง่ เฟรมรูปขนาดใหญ่ทศี่ ลิ ปินกำ�ลัง ไล่แต่งแต้มเส้นสีของธรรมชาติยามพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า จึงเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะเป็นอย่างยิง่ ที่ คุณจะได้บันทึกช่วงเวลาดีๆ ที่น่าจดจำ�... The Mangrove Panwa Phuket Resort ขอเชิญคุณสัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติและความเงียบสงบ บันทึกภาพความทรงจำ�ในช่วงเวลาพิเศษไปกับเราค่ะ

www.themangrovephuket.com

39/6 หมู่ 6 ถ.อ่าวยน-เขาขาด ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel : 076-315-351 Fax : 076-315-352 E-mail: info@themangrovephuket.com www.facebook.com/themangrove 47


“ไมตรี อินทุสุต”

INTERVIEW

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

“ภูเก็ต” จังหวัดทีใ่ ครหลายคนต่างเฝ้าฝันอยากทีจ่ ะไปเยือนสักครัง้ ในชีวติ เพราะสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในจังหวัด

ภูเก็ตนัน้ มีอยูอ่ ย่างหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกเดินทางไม่วา่ จะเป็นทะเล ภูเขา น้�ำ ตก เกาะต่างๆ รวมทัง้ สถาน บันเทิงยามราตรี และแหล่งช้อปิง้ ให้ได้ละลายทรัพย์กนั อย่างจุใจกันเลยทีเดียวค่ะ ซึง่ สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้ภเู ก็ตเป็นจังหวัดทีม่ ี ประชากรค่อนข้างหนาแน่นไม่วา่ จะเป็นคนในพืน้ ที่ หรือนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้าภูเก็ตกันอย่างไม่ขาดสาย การดูแลความ เรียบร้อยในด้านต่างๆ ของภูเก็ตจึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ ทาง BIG MAP ได้มโี อกาสเข้าพบทางพ่อเมืองของจังหวัด ภูเก็ตใช่แล้วค่ะ ท่านไมตรี อินทุสตุ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต เพือ่ ร่วมพูดคุยด้านต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต 48


ท่านผู้ว่าฯ คะ นโยบายที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างไรบ้างคะ นโยบายของเราปีนี้จะทำ�ควบคู่กันไป 2 ทีมนั่นคือทีมรุกกับทีม รับซึง่ จะต้องทำ�งานสอดประสานกันไป โดยทีมรุกจะบุกตลาดอาเซียน ไม่ ว่าจะเป็น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม คือในอาเซียนทั้งหมด เราจะทำ�ตลาดเชิงรุก ส่วนมากจะเป็นภาคเอกชนทีเ่ ป็นธุรกิจการท่องเทีย่ ว ที่จะรวมตัวกันเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ส่วนงบประมาณของราชการก็

จะลงไปตามช่องทางของโครงการต่างๆ ที่ทำ�ร่วมกัน เอกชนหรือองค์การ หลายๆ ส่วนจะสนับสนุน การตลาดจะนำ�เอาผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะซึ่ง กันและกัน เราต้องมองตลาดระยะยาวควบคูก่ บั การทำ�ตลาดในระยะสัน้ ๆ อีกหน่อยเราจะไปมองตลาดทางแอฟริกา เร็วๆ นีก้ จ็ ะมีทา่ นฑูตจากอินเดีย มาพบปะพูดคุยกัน เราก็จะได้คุยกันถึงเรื่องการเปิดสายการบิน เรื่องการ สัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมือง ส่วนฝ่ายทีมรับของเราก็จะเป็นจุดขายที่ สำ�คัญคือ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และการเป็นเจ้าบ้านที่มีความเป็นมิตรไมตรี ต่อผู้ที่มาเยือนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของวิถีพื้นเมืองของชาวภูเก็ต ที่มีความคลาสิคอยู่ในตัวเองเป็น อย่างไรคะ เราจะชูในเรื่องของเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชนว่าในชุมชนนั้นๆ มี อะไรเด่นบ้าง และชายหาดของทะเลในภูเก็ตก็เป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจให้เข้ามาร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ ภายในภูเก็ตได้ และมีทะเลสีครามรอบเกาะภูเก็ต เพราะฉะนั้นถ้าภูเก็ตมีสถานที่ใดที่เป็น จุดแข็งเราต้องแพร่ขยายออกไป เช่น โรงแรม รีสอร์ท และสปา ทีม่ อี ยูเ่ กือบ 1,000 แห่ง ทั้งที่จดทะเบียนถูกต้องและกำ�ลังวางระบบอยู่ ทุกอย่างเดิน ตามกฎของกระทรวงพานิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ และที่เด่นๆ อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ เมืองเก่ากลางเมืองถนนสี่สาย ก็จะเป็นแหล่งของวัฒนธรรมชิโน-โปร ตุกสี (จีน-โปรตุเกส) เพราะแต่กอ่ นมีคนจีนมาอาศัยอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก เรา จึงมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนมาก ทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นที่นี่จะมีตลาดใหญ่ คือ ถนนคนเดิน ก็จะ มีของพื้นเมืองมาตั้งไว้ซื้อขายกัน และก็จะมีชุดประจำ�เมือง คือ ชุดบะบ๋า ยะหย๋ากับชุดปาเต๊ะนั่นเอง อาหารพื้นเมืองของภูเก็ตที่ท่านผู้ว่าฯ ภูมิใจนำ�เสนอให้นักท่องเที่ยวได้ ชิมคืออะไรคะ ที่นี่ก็มีอาหารพื้นเมืองอยู่หลายอย่างและบางร้านอาจไม่หรูหรา แต่กลับเป็นร้านที่ถูกปากของคนพื้นเมืองมาก และก็ร้านอาหารเช้าที่เป็น ติม่ ซำ� กาแฟก็มใี ห้เลือกมากมาย เรามีรา้ นอาหารกระจายอยูท่ งั้ อาหารไทย และเทศ นอกจากนั้นก็จะมีของฝากต่างๆ ทั้งที่เป็น OTOP และร้านที่ได้ รับรางวัลจากญี่ปุ่นที่เป็นแบบชิโน-โปรตุกีส ถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือผู้อ่านมาที่ภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด คือที่ไหนคะ ที่แรกก็คือ สะพานสารสิน ก็จะมีเป็นจุดถ่ายรูป จุดชมวิวที่เก่า แก่มากกว่า 50 ปี เพราะเชื่อมระหว่างพังงากับภูเก็ต ตอนนี้เรามีการสร้าง สะพานคู่ คือ สะพานเทพกษัตรีกับสะพานศรีสุนทร ที่เป็นชื่อของวีรสตรี ของประเทศเรา และเป็นสะพานที่มีวิวที่สวยงาม ต่อไปคือ แหลมพรหม เทพ เพราะคนชอบไปดูพระอาทิตย์ตกดินเพราะเชือ่ กันว่ามันสวยงามมาก จากตรงนั้นเราจะถ่ายรูปแล้วเห็นหาดสามหาด และทางตอนใต้ของแหลม พรหมเทพก็จะเป็นกะตะ กะรน หาดป่าตอง มีถึง 14 หาดด้วยกัน หากเป็นทีเ่ ทีย่ วตอนกลางคืนก็จะเป็นซอยบางลา ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วชาวต่าง ชาติมาเดินกันเต็มถนน การจราจรก็จะแออัดหน่อย และถ้าอยากไปไหว้ พระทำ�บุญก็จะมีวัดฉลองซึ่งเป็นคำ�ขวัญของจังหวัดอีกด้วย ซึ่งห่างจากตัว เมืองแค่ 13 กิโลเมตรเท่านั้น

นี้จะทำ�ควบคู่กันไป 2 ทีม “นโยบายของเราปี นั่นคือ ทีมรุก กับ ทีมรับ ซึ่งจะต้องทำ�งานสอดประสานกันไป”

สุดท้ายให้ท่านผู้ว่าฯ ฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวยัง จังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ ภูเก็ตนั้นเป็นเสน่ห์ของอันดามัน ฉะนั้นภูเก็ตจะมีจุดเด่นและ จุดยืนที่ยังตราตรึงกับนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น แต่ยัง รวมไปถึงคนไทยด้วย และเราจะสร้างภาพพจน์ที่ดี ภาพลักษณ์ที่สวยงาม ผมคิดว่าเสน่หข์ องภูเก็ตยังมีอกี มากมายทีจ่ ะรอให้ทา่ นได้มาสัมผัส สูดเอา บรรยากาศภูเก็ต ทัง้ ทะเล ตัวเมืองและกิจกรรมนานาชาติ ไม่วา่ จะเป็นกีฬา ที่มีแข่งขันอยู่ตลอดปีเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนล และเป็นเมืองที่ชาวต่าง ชาติได้สัมผัสแล้วต้องกลับมาสัมผัสอีก ภูเก็ตพร้อมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติ ท่านลองมาเที่ยวภูเก็ตอย่างคนภูเก็ตสักครั้งแล้วท่านจะต้องหลง เสน่ห์ภูเก็ตแน่นอนครับ 49


หากจะพูดประสบการณ์ท่มี ีมากมายจากการเดินทาง มาแล้วทัว่ สารทิศ คงหนีไม่พน้ นักจัดรายการวิทยุไฟแรงชือ่ ดัง พี่ หนุม่ สุทน ทีเ่ ราเองก็เป็นหนึง่ ในแฟนคลับทีค่ อยหมุนคลืน่ เรดิโอ เพือ่ รอเปิดรับและบริโภคข่าวสารความรู้ ความบันเทิงจากพีห่ นุม่ สุทนอยูเ่ สมอ วันนีพ้ ห่ี นุม่ สุทนจะพาเราเทีย่ วท่องล่องเมืองใต้ เปิดประตูเปิดใจไปเทีย่ วเมืองภูเก็ต เมืองทีผ่ คู้ นต่างขนานนามว่า ไข่มกุ แห่งอันดามันกันว่าเมืองนีจ้ ะมีทม่ี าทีไ่ ปอย่างไร คุณพร้อม หรือยังคะ เราพร้อมแล้วตามพีห่ นุม่ สุทนกันมาได้เลยค่ะ

อยากให้พี่หนุ่มช่วยเล่าถึงที่มาของภูเก็ตให้ฟังซักหน่อยค่ะ ภูเก็ต หรือไข่มกุ แห่งอันดามัน ถือเป็นจังหวัดหนึง่ ของภาคใต้ของ ประเทศไทย ตัง้ อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ 862 กม. เป็นเกาะเดียวทีม่ ฐี านะเป็น จังหวัด คำ�ว่าภูเก็ตมาจาก “ภูเก็จ” ซึง่ มีความหมายว่าภูเขาแก้ว ได้รบั สมญา นามว่า ไข่มุกงามแห่งอันดามัน ภูเก็ตเป็นเกาะใหญ่ มีความยาว 84 กม. รอบเกาะส่วนใหญ่เป็นหาดทรายและชุมชนริมทะเล มีทงั้ ประมงเล็กๆ และ ขนาดใหญ่ มีการเลี้ยงปลาในกระชังที่ทะเลสาบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องนึกถึงเป็นอันดับ แรกๆ คือที่ไหนคะ และมีอะไรที่น่าสนใจ การไปเที่ยวภูเก็ตนี่จุดแรกที่คุณจะต้องแวะก่อนเข้าเมืองเป็น อันดับแรกก็คอื วัดพระทองหรือวัดพระผุด ซึง่ เป็นวัดเก่าแก่ทไี่ ด้สร้างขึน้ มา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย นักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาตินยิ ม เดินทางมาทีว่ ดั แห่งนีก้ นั เป็นจำ�นวนมาก เดิมทีจะเรียกว่าวัดพระผุดเพราะ ว่ามีพระพุทธรูปทีผ่ ดุ ขึน้ มาจากใต้ดนิ และมีขอ้ สันนิษฐานกันเยอะทีเ่ ล่าขาน ต่อๆ กันมาว่าที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ สันนิษฐาน ว่าเป็นพระพุทธรูปยืน ในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญหรือเป็นป่าอยู่ อาจ เกิดจากภัยพิบัติทำ�ให้พระพุทธรูปยืนจมลงไปด้วย และต่อมาเป็นตำ�นาน ในการพบพระพุทธรูปที่มีตำ�นานเล่าขานกันต่อมาว่า เด็กจูงควายไปกิน หญ้าแล้วเอาเชือกผูกล่ามไว้กับพระเกตุมาลาคิดว่าเป็นตอไม้ กลับถึงบ้าน เด็กเสียชีวิตและควายตาย พ่อแม่ของเด็กฝันถึงเหตุที่เด็กเสียชีวิต เพราะ ลูกชายเอาควายไปผูกกับพระเกตุมาลา รุ่งขึ้นถึงรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปต่อ มามีพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงมาปักกรดบริเวรนี้ จึงทราบว่าเป็นพระพุทธรูป ก็เลยได้สร้างวัดขึ้นมา ณ บริเวณนี้ จากนั้นเมื่อความเจริญเข้ามาทางวัด ได้น�ำ เนือ้ ขององค์พระพุทธรูปไปให้ชา่ งทองพิสจู น์จงึ รูว้ า่ มีเนือ้ ทองคำ�ผสม อยู่มาก จึงเปลี่ยนมาชื่อวัดพระทอง แต่ชาวบ้านยังเรียกวัดพระผุดอยู่ ต่อ มาในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2452 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) ได้เสด็จสมัสการพระผุดแล้วทรงสันนิฐานว่าคงเป็นพระยืนแต่ถูกดิน โคลนถล่มทับถมลงมาจนกลายเป็นพระผุดหรือผู้สร้างทำ�ให้เป็นปริศนา เหมือนพระผุดขึน้ มาจากดิน แต่ถงึ อย่างไรก็ตามพระผุดก็เป็นทีเ่ คารพของ ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วไป

52

วัดพระทอง

วัดพระทอง

วัดฉลอง วัดฉลอง

วัดฉลอง

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในเมืองภูเก็ตมีมากมายเช่นที่ไหน บ้างคะ เรามาย้อนอดีตความเป็นมาเรื่องราวของ วีรสตรีบนแผ่นดิน เมืองถลางกันสักหน่อย เมืองถลางที่เจ้าเมืองเสียชีวิตพอดี คุณหญิงมุก กับคุณจันทร์จึงได้มีดำ�ริ ว่าจะทำ�อย่างไรไม่ให้พม่าเข้ามาตีเมืองถลางนี้ได้ และช่วยชาวบ้านชาวเมืองที่นี่ได้อย่างไร จึงได้มีการทำ�หุ่นบ้างจุดไฟบ้าง ให้ดูว่ามีคนเยอะๆ ก็ชะลอจนทัพของเมืองนครศรีธรรมราชบุกเข้ามาช่วย ไว้ทัน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็น ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ตามลำ�ดับโดยชาวภูเก็ตได้ร่วมกัน สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาในปี 2509 เพื่อเชิดชูเกียรติวีรสตรีผู้กล้าหาญแห่ง เมืองถลาง จากอนุสาวรียไ์ ปอำ�เภอกะทู้ ซึง่ เคยเป็นสถานทีท่ �ำ เหมืองแร่มา ก่อนมีชาวจีนมาใช้แรงงานทำ�เหมืองแร่กันมาก ต่อมาได้ว่าจ้างงิ้วมาแสดง ให้ชาวจีนชมและเกิดเจ็บป่วยกันขึน้ มาในหมูช่ าวจีน คณะงิว้ จึงถือศิลกินเจ เลยทำ�ให้หายเจ็บป่วยก็ได้สร้างศาลขึน้ มาเป็นไม้เก่าแกและถือเป็นสถานที่ กินเจแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต


อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

สถานที่อันดับต้นๆ ในการท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต ถ้าจะไปภูเก็ต 1. ควรเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติ หาดทรายสวย มีเกาะแก่งเยอะ ทะเลงดงามและมีไข่มุกแห่งอันดามัน 2. เป็นการเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ก็จะมีวัดฉลองคือมีหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อแช่มถือว่าเป็น พระเกจิทผี่ คู้ นให้ความเคารพนับถือเป็นจำ�นวนมาก หลวงพ่อแช่มเป็นชาว จังหวัดพังงา ซึง่ บิดามารดาของท่านได้อพยพมาอยูเ่ มืองภูเก็ตตัง้ แต่ยงั เด็ก ต่อมาท่านบรรพชาเป็นสามเณรจนกระทัง่ ได้อปุ สมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์จน กระทัง่ ได้ถอื ศิลเป็นพระกรรมฐานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือการรักษา แบบแผนไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดกบฏอั้งยี่ที่เกาะภูเก็ตชาวบ้านได้หนี เอาตัวรอดไปหลบอยูใ่ นป่าบรรดาศิษย์ของหลวงพ่อแช่มได้บอกให้หลวงพ่อ เข้าไปหลบในป่าแต่หลวงพ่อบอกว่าเราเป็นพระจะทิง้ วัดได้อย่างไร บรรดา ศิษย์จึงออกมาอยู่กับหลวงพ่อ หลวงพ่อให้เสกผ้าประเจียกผูกต้นแขนทุก คนแล้วต่อสูก้ บั อัง้ ยีจ่ นได้รบั ชัยชนะ เรือ่ งของหลวงพ่อแช่มมีเล่าขานต่อกัน มาอีกว่า มีชาวประมงออกไปหาปลาแล้วประสบพายุอย่างแรงยกมือภาวนา ถ้ารอดชีวติ กลับมาจะมาปิดทอง....ของหลวงพ่อแช่ม เมือ่ ชาวประมงคนนีม้ า พบท่านแล้วขอปิดทองที.่ ...ตามทีไ่ ด้ลนั่ วาจาไว้ หลวงพ่อก็คดิ ทัน เอาไม้เท้า ลอดหว่างขามาให้ปิดทอง....ฮ่ะฮ่ะฮ่ะ.... อยากให้เล่าถึงตำ�นานรักที่สะพานสารสินค่ะ สะพานสารสินถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้ว เพราะ ว่ามาจากตำ�นานรักหญิงสาวกับชายผู้อาภัพ ชายผู้อาภัพนี่หมายถึงว่า ชายผู้นี้เป็นคนขับรถสองแถว แล้วหญิงผู้นี้มีศักดิ์ที่สูงกว่า คือเป็นครู เมื่อบิดามารดาของหญิงสาวทราบข่าวก็กีดกันเพื่อไม่ให้ทั้งสองคนสมรัก สมปรารถนาได้ หญิงชายคู่นี้ จึงใช้ผ้าขาวม้า ผูกข้อมือติดกันแล้วมาโดด ตรงกลางสะพานสารสินจมดิ่งลงสู่แม่น้ำ� สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ ทราบข่าวถึงความรักของทั้งสองคนนี้เป็นอย่างมาก จึงปิดฉากรักตำ�นาน รักสารสินอย่างสิน้ เชิง หลังจากนัน้ ก็มกี ารสร้างภาพยนต์บา้ งแต่งเพลงบ้าง จึงทำ�ให้มีคนรู้จักสะพานสารสินกันอย่างกว้างขวาง สิ่งที่อยากจะฝากและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตกันค่ะ ภูเก็ตวันนี้ยังคงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวและยังถือว่าเป็นสวรรค์ ของนักเดินทางอยู่เสมอ ไปนะครับไปเที่ยวภูเก็ตกัน

หาดกะรน สะพานสารสิน

หาดป่าตอง

53


หลับสบายกรุ๊ป พร้อมมอบความสุข ความประทับใจ กับวันหยุดแสนพิเศษอย่างสบายอารมณ์กับห้องพักที่รองรับทุก Life Style สำ�หรับคุณ

โรงแรมหลับสบายเฮ้าส์

Lub Sbuy House 1 ถ.พังงา ซ.3 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel. 076-232-424-8 Fax. 076-232-428 Email : house@lubsbuy.com 58

Lub Sbuy Guest House 183/79-80 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel. 076-232-210 Fax. 076-233-180 Email : info@lubsbuy.com

Lub Sbuy Resort & Spa 39/3 หมู่ 6 ซ.บ่อแร่-เขาขาด ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel. 076-200-484, 080-530-5632 Fax. 076-200-584


โรงแรมหลับสบายรีสอร์ท & สปา

Lub Sbuy Guest House (หลับสบาย เกสเฮ้าส์) ขอนำ�เสนอห้องพักทีใ่ ห้อารมณ์ความ รูส้ กึ สบายๆ เหมือนพักอยูใ่ นหอพักสไตล์ญป่ี นุ่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองภูเก็ต พืน้ ทีโ่ ดยรอบรายล้อมไป ด้วยธนาคาร ห้างสรรพสินค้าทีม่ สี ง่ิ อำ�นวยความสะดวกมากมาย อีกทัง้ ใกล้สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและ แหล่งช้อปปิง้ รวมไปถึงการเดินทางก็เดินทางสะดวกสบายเนือ่ งจากใกล้ บขส.เก่า Lub Sbuy House (หลับสบาย เฮ้าส์) ให้บริการห้องพักทีเ่ น้นความสะดวกสบายพร้อม กับความเป็นส่วนตัว มีสง่ิ อำ�นวยความสะดวกครบครันและทันสมัย พืน้ ทีข่ องโรงแรมมีมมุ สำ�หรับพัก ผ่อนทัง้ ในร่มและด้านนอก หรือจะเลือกผ่อนคลายกับการทำ�สปาทีท่ างโรงแรมมีไว้บริการ เหมาะ สำ�หรับท่านทีต่ อ้ งการหาห้องพักทีม่ คี วามสะดวกสบายพร้อมสิง่ อำ�นวยความสะดวกครบครัน หรือ มองหาห้องพักสำ�หรับพักผ่อนแบบครอบครัว ขับรถมาเทีย่ วด้วยตัวเอง และต้องการห้องพักทีอ่ ยูใ่ น ทำ�เลทีส่ ะดวกกับการเดินทางและแหล่งช้อปปิง้ สามารถเดินทางไปยังถนนคนเดินและตลาดเพือ่ หา ของรับประทานเองได้ Lub Sbuy Resort & Spa (หลับสบาย รีสอร์ท & สปา) ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทางขึน้ จุดชมวิว เขาขาด ทีพ่ กั ให้บรรยากาศแบบเป็นส่วนตัว มีทศั นียภาพทีส่ วยงาม ยังสามารถเห็นพระอาทิตย์ตก ระหว่างภูเขาทีส่ วยงามไม่แพ้แหลมพรหมเทพได้จากชายหาดส่วนตัวของโรงแรม ถ้าท่านต้องการขับ รถชมวิวท่องเทีย่ วภายในเมืองภูเก็ตก็ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 15 นาที นอกจากนีท้ างโรงแรมยังมี บริการรถรับส่งหรือรถเช่าเพือ่ ความสะดวกสบาย เหมาะสำ�หรับท่านทีต่ อ้ งการมาพักผ่อนแบบใกล้ ชิดธรรมชาติสมั ผัสบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย เงียบสงบ และมีสง่ิ อำ�นวยความสะดวกครบครัน มีพน้ื ที่ สำ�หรับทำ�กิจกรรมหรืองานเลีย้ งสังสรรค์ ไม่วา่ ท่านจะต้องการความเงียบสงบ สะดวกสบาย หรูหรา ผ่อนคลาย หลับสบายกรุป๊ สามารถตอบโจทย์ของนักเดินทางทีร่ กั การท่องเทีย่ วได้อย่างแท้จริงค่ะ www.lubsbuy.com

59


CONSERVATIONIST

“ไนท์ไลฟ์และกิจกรรมท่องเที่ยวยามค่ำ�คืน ณ เกาะภูเก็ต”

รูปแบบการท่องเทีย่ วย่อมมีการปรับเปลีย่ นไปตามกาลเวลา และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แปรผันไปตามสถานการณ์แนว โน้ม อาจเนื่องมาจากการท่องเที่ยวจะไม่มีวันหยุดนิ่งแต่จะเดินต่อไป ข้างหน้าและมุง่ เน้นการพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืน จึงจำ�เป็นต้องดำ�เนิน กิจกรรมการท่องเทีย่ วให้มรี ปู แบบใหม่ๆ เพือ่ สร้างความดึงดูดใจจาก นักท่องเทีย่ ว และกิจกรรมการพักผ่อนให้มคี วามหลากหลายน่าสนใจ ซึง่ ก่อให้เกิดกลุม่ นักท่องเทีย่ วเฉพาะทีส่ นใจการท่องเทีย่ วเพือ่ การพัก ผ่อน ในยามค่ำ�คืนหลังจากช่วงเวลาของการเหนื่อยล้ากับการทำ�งาน ช่วงเวลากลางวัน จึงเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วสีสนั ยามค่�ำ คืนไนท์ ไลฟ์ เป็นหนึง่ รูปแบบของการท่องเทีย่ วแนวคิดทีไ่ ด้รบั ความสนใจจาก กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเมืองแห่งการ ท่องเที่ยว เมือ่ กล่าวถึง “ ภูเก็ต” ดินแดนทีไ่ ด้ชอื่ ว่า ไข่มกุ แห่งอันดามัน เป็นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ด้วยทิวทัศน์ และหาด ทราย น้�ำ ทะเลสีเดียวกับท้องฟ้า ตลอดจนทีพ่ กั สิง่ อำ�นวยความสะดวก ต่างๆ รองรับทุกกลุม่ ความต้องการของนักท่องเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุมโลก ถึงแม้จะเป็นจังหวัดทีม่ ขี นาดพืน้ ที่ เพียง 543 ตารางกิโลเมตร และมี เขตการปกครองแค่ 3 อำ�เภอ แต่ยงั ได้รบั การกล่าวขานในนาม...ภูเก็ต สวรรค์เมืองใต้ ด้วยทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางทะเล เกาะแก่ง และบนฝั่ง ที่เพียบพร้อมด้วย วัฒนธรรม เชื้อ ชาติ ซึ่งสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรม ชิโนโปตุกีส ย่านถนนเมืองเก่า ที่ มากมายด้วยรูปแบบเอกลักษณ์การก่อสร้าง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาหารการกิน ตลอดจนกิจกรรมการกินเจที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของ เมืองไทย บรรยากาศความสนุกสนานครื้นเครงแบบชาวท้องถิ่นและ ผู้ที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต และนอกจากนั้นยังมีความพิเศษของแหล่งท่อง เที่ยวชวนหลงใหลให้กับกลุ่มนักท่องราตรีได้เลือกสัมผัสบรรยากาศ มากมาย สีสนั ยามค่�ำ คืนของหาดป่าตองเป็นทีร่ จู้ กั กันดีในกลุม่ นักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยาม ราตรีที่นักท่องราตรีไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ได้รับความนิยมเป็น อย่างมาก โดยเฉพาะซอยบางลาง ป่าตอง เพราะเมื่อพระอาทิตย์ลา 62

คอลัมน์ : Guide Jak (อาจารย์หา้ วหาญ ทวีเส้ง)

ภาพโดย.. บุญรัตน์ อภิวันทนากร

ลับขอบฟ้า แสงสีและเสียงของถนนเส้นนี้จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทันที ความสนุกสนานจึงบังเกิดขึ้น จากจำ�นวนผับบาร์ ตลอดจนบาร์เบียร์ จำ�นวนมาก ตั้งแต่บาร์เล็กๆ เรียงรายซ้อนกันในตรอกซอยกว่า 50 ร้าน ไปจนถึงดิสโก้เธคจำ�นวนมากในบรรยากาศไฟหมุนละลานตา เกือบทุกซอกมุมของหาดป่าตอง หรือแม้กระทั่งบาร์ไอริชจำ�นวนเล็ก น้อยทีม่ กี ารแสดงดนตรีสไตล์ไอริช ซึง่ อาจจะไม่เหมาะกับนักท่องเทีย่ ว แบบครอบครัวเท่าไหร่ นอกจากนัน้ ในบริเวณใกล้ๆ ยังมีกจิ กรรมการ แสดงให้ได้ชมกันอีกด้วย อาทิเช่น “ไซม่อนคาบาเรต์” ได้รบั ความนิยม จากชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก ด้วยการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาของสาว ประเภทสอง ถือเป็นแหล่งท่องราตรีที่ไม่ควรพลาด มนต์เสน่ห์ของเกาะภูเก็ตยังเป็นแหล่งชวนฝันของนักท่อง เที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้ตลอด ด้วยความทรงคุณค่าของแหล่งท่อง เที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว และที่สำ�คัญ ความเป็นมิตรไมตรีและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าของแหล่ง ท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอำ�นวยความสะดวกจากผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยว จึงเป็น มนต์เสน่ห์ สวรรค์แดนใต้ ของไข่มุกอันดามันเม็ด นี้ ยังคงเลอค่า ตราบนานตลอดมา ศัพท์ท่องเที่ยวน่ารู้ : Night life หมายถึง การเดินทาง เที่ยวเตร่สนุกสนานในสถานที่บันเทิงยามราตรี เพื่อหาความสุข ความสำ�ราญ ของนักท่องเทีย่ วทีน่ ยิ มการดืม่ ฟังเพลงและชมการ แสดงต่างๆ ที่มีสันสันความสวยงาม


เที่ยวภูเก็ตให้จุใจ ครบเครื่องเรื่องภูเก็ต 3 วัน 2 คืน 4,500 บาท

เที่ยว 2 เกาะ เล่นน้ำ�ดูปะการัง เกาะรายา (ราชา) เกาะเฮ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท (พร้อมอาหารกลางวันบนเกาะ) ย้อนอดีตเจาะลึกเมืองภูเก็ต เข้าชม บ้านชินประชา สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกิสหลังแรกของภูเก็ต อายุ 111 ปี และเข้าพักที่ Terrazzo Resort Phuket วันแรกของการเดินทาง

เมื่อท่านเดินทางถึงภูเก็ต ทีมงานของเราจะพาท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อให้ท่านได้สัมผัสและรู้จักกับเมืองภูเก็ตอย่าง แท้จริง เริ่มต้นจาก พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ชมถนนถลางย่านการ ค้าแรกเริ่มของเมืองภูเก็ต ถนนถลาง ถนนพังงา ถนนดีบุก ขึ้นเขา รังชมทัศนียภาพของเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์ อาหารพื้นเมืองภูเก็ต “ลกเทียน” เข้าชมบ้านพระพิทักษ์และบ้านชิน ประชา หลังแรกของเมืองภูเก็ตทีส่ ร้างในแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปร ตุกิส ตอนเย็นชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ จุดที่ได้ชื่อว่าชม พระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

วันที่สองของการเดินทาง

เดินทางจากท่าเทียบเรือฉลองโดยเรือเร็วออกเดินทางสู่ เกาะรายา(ราชา) และเกาะเฮ สนุกสนานไปกับการเล่นน้ำ� หรือจะ เพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของโค้งอ่าว หาดทราย ขาวละเอียด

วันที่สามของการเดินทาง

พาท่านไปยังวัดฉลอง พระใหญ่ จุดชมวิวสามอ่าว และใน ช่วงบ่ายยังพาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อย่างเต็มอิ่มตามความ เหมาะสมของเวลา เช่น วัดพระทอง (พระผุด) ชุมชนเก่าย่านกะทู้ หาดในยาง ฯลฯ **ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,500 บาท/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง) ราคานี้รวม : - โรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืน Terrazzo Resort Phuket พร้อมอาหารเช้า - รถบริการตลอดรายการ - เที่ยวเกาะเฮ-เกาะราชา เต็มวัน ด้วยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ

ติดต่อ คุณธิติ ตัณฑวณิช Terrazzo Resort Phuket 94/405 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 Tel : 081-381-5777, 076-510-461-3 Fax : 076-510-459 E-mail : thitikob@gmail.com www.terrazzoresortphuket.com 63


ใครทีต่ อ้ งการหาทีพ ่ กั แถวหาดป่าตอง คงไม่ตอ้ งไปหาทีไ่ หนไกล เรามีอีกหนึ่งสถานที่ ที่อยากให้คุณได้มาสัมผัส ทีราส ป่าตอง บีช ที่พัก หรูสไตล์โมเดิรน์ ห้องพักทีถ่ กู ออกแบบมาได้อย่างสวยงาม ไม่ซ�้ำ แบบใคร ไม่ว่าคุณจะเดินเข้าไปในส่วนไหนของโรงแรมก็จะได้พบกับความแปลก ใหม่ ที่สำ�คัญทีราส ป่าตอง บีช แววล้อมไปด้วยแหล่งช็อปปิ้ง และอยู่ไม่ ไกลจากศูนย์การค้าจังซีลอน และซอยบางลา ให้คุณได้เลือกสรรจับจ่าย ซือ้ ของกลับไปฝากคนพิเศษทีบ่ า้ น เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นชายหาด ชมแสงสีในเมืองป่าตองยามค่ำ�คืน โรงแรมประกอบไปด้วยห้องพักจำ�นวน 18 ห้อง ทางเดินระหว่าง ห้องพักตกแต่งด้วยแสงไฟสลัวๆ ที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะรู้สึกได้ถึง ความโรแมนติกสุดๆ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวก ได้แก่ เครื่ อ งปรั บ อากาศ แอลซี ดี ที วี พ ร้ อ มด้ ว ยช่ อ งรายการเคเบิ้ ล พรี เ มี่ ย ม อินเทอร์เน็ตไร้สาย ตู้นิรภัย เครื่องชงกาแฟ/ชา ตู้เย็นพร้อมน้ำ�ดื่มเย็นๆ ฟรีไว้ให้บริการทุกห้องพัก รวมไปถึงยังมีบริการดีๆ อาทิ ร้านกาแฟ บริการ แนะนำ�การท่องเที่ยว การออกตั๋วต่างๆ เรียกได้ว่าครบวงจรจริงๆ ให้ทีราส ป่าตอง บีช เป็นจุดหมายปลายทางสำ�หรับคุณในวัน หยุดสุดแสนพิเศษนี้นะคะ www.tirasphuket.com โรงแรมทีราส ป่าตอง บีช Tiras Patong Beach Hotel 68

92/5 ถ.ทวีวงษ์ ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

Tel : 076-341-143, 093-647-1867 E-mail : contact@tirasphuket.com Facebook & IG : Tirasphuket


อัลฟาเบ็ทโต้ รีสอร์ท ทีพ่ กั ตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิรน์ นำ�เสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบทีแ่ ตก ต่างด้วยการเนรมิตห้องพักตามแบบฉบับของตัวอักษรภาษาไทย ผสมผสานการดีไซน์แบบโมเดิรน์ พร้อมการ บริการด้วยความอบอุน่ ประดุจคุณเป็นคนในครอบครัว และบรรยากาศทีเ่ งียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนยิง่ ให้ ความรูส้ กึ เหมือนอยูท่ บ่ี า้ นของท่านเอง ถ้าสิง่ ทีค่ ณ ุ มองหามากกว่าทีพ่ กั “อัลฟาเบ็ทโต้” คือ คำ�ตอบ อัลฟาเบ็ทโต้ รีสอร์ท มีหอ้ งพักทัง้ หมด 4 แบบ จำ�นวน 30 ห้อง ประกอบไปด้วย 1. ห้อง Superior Pool View ห้องพักแบบมาตรฐาน 2. ห้อง Deluxe Pool Access ห้องพักติดสระว่ายน้� ำ 3. ห้อง Villa Garden View บ้านพักสำ�หรับครอบครัว ทีม่ หี อ้ งนอน ห้องครัวและห้องนัง่ เล่น และ 4. ห้อง Suite Pool View อีกหนึง่ ทางเลือกสำ�หรับผูท้ ม่ี าเป็นครอบครัว ภายในห้องพักมีสง่ิ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรทัศน์, เครือ่ งปรับ อากาศ, ไดร์เป่าผม, อ่างอาบน้�ำ , ระเบียงนัง่ เล่น และบริการทีห่ ลากหลาย พร้อมทัง้ รถรับ-ส่งชายหาด, สระว่าย น้�ำ กลางแจ้ง, จากุซซี,่ สวนหย่อม และร้านอาหาร ห่างจากรีสอร์ทเพียง 5 นาที ท่านสามารถเดินทางไปหาดในหาน ซึง่ เป็นชายหาดทีต่ ดิ อันดับ 5 ของ ชายหาดยอดนิยมในทวีปเอเชีย และหาดราไวย์ ซึง่ มีรา้ นอาหารซีฟดู้ ริมทะเลเรียงรายอยูจ่ �ำ นวนมากให้ทา่ นได้ลม้ิ ลอง อีกทัง้ ยังเป็นจุดขึน้ เรือหางยาวไปยังเกาะต่างๆ เช่น เกาะเฮ เกาะบอน เกาะโหลน เกาะราชา ทีส่ �ำ คัญยัง ใกล้กบั แหลมพรหมเทพจุดชมพระอาทิตย์ตกทีม่ ชี อ่ื เสียงของภูเก็ต ซึง่ ถือได้วา่ ถ้าท่านมาเยือนจังหวัดภูเก็ตแล้ว ไม่ได้ชมพระอาทิตย์ตกทีแ่ หลมพรหมเทพ ถือว่าท่านยังมาไม่ถงึ จังหวัดภูเก็ต

www.alphabetoresort.com

อัลฟาเบ็ทโต้ รีสอร์ท Alphabeto Resort 30/51 หมู่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 โทร. 076 388 888 Fax. 076 510 208 info@alphabetoresort.com

69


แผนที่บุญ หนุนดวง

สักการะขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์

3 สถานที่ไฮไลท์ ในจังหวัดภูเก็ต

สวัสดีครับคุณผูอ้ า่ นนิตยสาร Big Map ทุกท่าน กลับมาพบกับพวกเรา 2 คน แอดมินอัม้ และแอด มินกอล์ฟ แห่ง www.YANTEP.com เว็บไซต์ดดู วง ตรวจกรรมผ่านญาณเทพ และจิตสัมผัส และเว็บไซต์ทวั ร์ บุญไหว้พระทัว่ ไทย ทัว่ โลก และก็เช่นเคย วันนีพ ้ วกเรานำ�คอลัมน์ “แผนทีบ่ ญ ุ หนุนดวง” ตอนที่ 2 คอลัมน์ท่ี เกีย่ วกับการไหว้พระ ขอพรกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสถานทีต่ า่ งๆ มาบอกเล่าให้คณ ุ ๆ ได้อา่ น และนำ�ไปทำ�ตามกัน ตามอัธยาศัย ไม่มลี ขิ สิทธิค์ รับ สำ�หรับเล่มนี้ เรา 2 คน ได้รบั เกียรติจากอาจารย์ผมู้ ญ ี าณ มีจติ สัมผัสแห่งเว็บไซต์ญาณเทพ ถึง 2 ท่าน ได้แก่ อ.เก่ง ไขรหัสกรรม และ อ.เรนนี่ ญาณเทพ ตรวจกรรม สัมผัสวิญญาณ ผูท้ ส่ี ามารถสือ่ จิตกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ได้ดว้ ยญาณสมาธิจากการปฏิบตั ิ มาสือ่ ถึงวิธกี ารไหว้พระ ขอพร ใน 3 สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ของจังหวัด ภูเก็ต มานำ�เสนอให้ทกุ ท่านได้ทราบเคล็ดลับดีๆ ในการไหว้พระขอพร แบบ Exclusive ตามแบบฉบับญาณ เทพ พิเศษสุดทีน่ ติ ยสาร Big Map เท่านัน้ มาติดตามอ่านกันได้เลยครับ

แผนทีบ่ ญ ุ ที่ 1 วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด

วั ด พระทอง (วั ด พระผุ ด ) ตั้ง อยู่ห่า งจากตั ว เมื อ งภู เ ก็ ต ประมาณ 20 กม. อำ�เภอถลาง มีพระพุทธรูปผุดขึน้ จากพืน้ ดินเพียง ครึง่ องค์ เมือ่ คราวศึกสมัย พระเจ้าปดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารชาวพม่า พยายามขุด พระผุด เพือ่ นำ�กลับไปประดิษฐาน ทีป่ ระเทศพม่า แต่ขดุ ลงไปคราวใด ก็มฝี งู แตนไล่ตอ่ ย และไม่ประสบ ความสำ�เร็จ จนทหารพม่า จำ�เป็นต้องละทิง้ ความพยายามทีจ่ ะทำ�การ ขุดพระในทีส่ ดุ ต่อมาชาวบ้านได้น�ำ ทองคำ� มาหุม้ พระพุทธรูปทีผ่ ดุ จาก พืน้ ดินเพียงครึง่ องค์ดงั ปรากฏ อยูจ่ นถึงปัจจุบนั เคล็ดลับในการกราบไหว้ ขอพรแบบญาณเทพ ณ วัด พระทอง โปรดใช้วจิ ารณญาณในการอ่าน อาจารย์จากเว็บไซต์ญาณ เทพสัมผัสได้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และยังมีดวง วิญญาณ ของบรรพชนคนรุ่นหลัง ยังคงวนเวียน และอยู่เฝ้าพระทอง องค์นี้เรื่อยมา และที่แห่งนี้สามารถ ขอโชค ขอทรัพย์ ขอลาภได้ แต่ ผู้ขอต้องปฏิบัติ ถือศีล 8 ให้ครบ 3-7 วัน ก่อนมาขอ จะสัมฤทธิ์ผล มาก ส่วนของไหว้ขอพร การสักการะ บูชา ณ วัดแห่งนี้ ต้องเป็น ไข่ ต้ม 9 ใบ ผลไม้ และขนมไทย 5 ชนิด และหมากพลู ดอกดาวเรือง และให้น�ำ ทองคำ�เปลวแท้ ซึง่ คุณผูอ้ า่ นสามารถหาซือ้ ได้ทวั่ ไปตามร้าน สังฆภัณฑ์ แผ่นละประมาณ 7-10 บาท มาถวาย และปิดทองพระ เหมือนกับเป็นการถวายทองคำ�แท้ๆ เป็นพุทธบูชา และให้น�ำ ดินเป็น กระสอบ ถวายวัด จากนัน้ ก็ตง้ั จิตอธิษฐาน ตามแต่ความประสงค์ แต่ ต้องเป็นเรื่องที่ดีเท่านั้นนะครับ วัดนี้สำ�หรับสตรี ห้ามนุ่งสั้น ควรที่ จะใส่ชุดขาว เพื่อความบริสุทธิ์ของการขอพร และจะเสริมให้สิ่งที่ขอ สัมฤทธิ์พร ตามปรารถนาได้อย่างดีเยี่ยม

78

วัดพระทอง

วัดพระทอง


แผนทีบ่ ญ ุ ที่ 2 วัดฉลอง หรือ วัดหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคุณท่านเป็นผูเ้ ปีย่ มล้นไปด้วยเมตตา ธรรมอันสูงส่ง ทรงไว้ดว้ ยความศักดิส์ ทิ ธิ์ ใครมาเทีย่ วเมืองภูเก็ต แล้วไม่ได้ ไปสักการะ บูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต หลวงพ่อ แช่ม (พระครูวสิ ทุ ธิวงศาจารย์ ญาณมุน)ี อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง ถึงแม้ พระคุณท่านจะได้มรณภาพไปนานแล้วก็ตาม ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ พระคุณท่าน ยังตรึงตราอยู่ในความทรงจำ�ของชาวภูเก็ต และชาวไทยทั่ว ทุกภาค แม้แต่ประชาชน เพือ่ นบ้านใกล้เรือนเคียงยังให้ความเคารพเลือ่ มใส ศรัทธายิง่ นัก ดุจดังเทพเจ้า ผูเ้ ปีย่ มด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่ง ทรงไว้ซง่ึ ความ ศักดิส์ ทิ ธิ์ นานัปการ เมือ่ ครัง้ พระคุณท่านมีชวี ติ อยู่ มีผศู้ รัทธาและเลือ่ มใส ท่านมาก ถึงขนาดรุมกันปิดทองทีต่ วั ท่าน จนแลดูเหลืองอร่ามไปทัง้ ร่าง เฉกเช่นเดียวกับ ปิดทองพระพุทธรูปบูชา นับเป็นความแปลกประหลาด มหัศจรรย์เป็นอย่างยิง่ เคล็ดลับในการกราบไหว้ ขอพรแบบญาณเทพ ณ วัดฉลอง โปรดใช้ วิ จ ารณญาณในการอ่ า น วั ด นี้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าก ขออะไรสมพร ปรารถนาทุกประการ แต่ตอ้ งปฏิบตั ิ คิดดี ทำ�ดี พูดดี ให้เคร่งครัด เพราะ วัดนีห้ ลวงพ่อท่านมีภมู ธิ รรม ทีส่ งู มาก ตอนท่านยังทรงสังขาร ท่านยังเป็น ที่สักการบูชา ของคนทั้งภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ รวมถึงชาวต่างชาติ ยก ตัวอย่างเช่น คนพม่า มอญ มาเลย์ ยังเคารพท่าน สิง่ ทีต่ อ้ งบูชาท่าน หาก จะขอพรให้ส�ำ เร็จในกิจ ในลาภผลต่างๆ ท่านว่า ให้น�ำ ระฆัง เสียงกังวาน มาถวาย ลูกเล็กๆ ก็ได้ครับ คนละ 1 ลูก แล้วสิง่ ทีท่ า่ นปารถนา คงจะได้ ในประสงค์ ในเร็ววันครับ คนมีศลี ธรรมประจำ�ใจ อธิษฐานอะไร ก็จะได้ จะสำ�เร็จครับ แต่มขี อ้ ห้ามนะครับ ห้ามตะโกน บ่น หรือ ด่ากัน ในบริเวณ รั้ววัดด้านในโดยเด็ดขาด เพราะสิ่งที่ท่านขอไว้จะไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะสิ่ง ศักดิส์ ทิ ธิท์ น่ี ่ี ท่านไม่ชอบเสียงเอะอะ มะเทิง่ โดยเฉพาะถ้อยคำ�หยาบคาย นะครับ ให้พงึ ระวัง และสำ�รวม ทัง้ กาย วาจา และใจ ให้นอบน้อมตลอด เวลาครับ แผนทีบ่ ญ ุ ที่ 3 วัดพระนางสร้าง แผนที่บุญแห่งที่ 3 ที่เราอยากจะแนะนำ�ให้ทุกท่าน ได้แวะมา กราบไหว้ขอพร คือ วัดพระนางสร้าง อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กม. ไปตามเส้นทางถนนเทพกษัตรีย์ ถึงสีแ่ ยกอำ�เภอถลาง ตัง้ อยูท่ าง ด้านซ้าย เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ และเป็นแหล่งประวัตศิ าสตร์เมืองถลางทีส่ �ำ คัญ แห่งหนึง่ เพราะวัดพระนางสร้างเคยเป็นค่ายสูร้ บกับพม่า เมือ่ ปี พ.ศ. 2328 นอกจากนีภ้ ายในอุโบสถเก่าแก่ยงั เป็น ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปดีบกุ ทีเ่ ก่า แก่และใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก 3 องค์เรียกว่า “พระในพุง” หรือ “พระสามกษัตริย”์ ซึง่ อยูใ่ นพระอุทรของพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ 3 องค์อกี ชัน้ หนึง่ ในบริเวณ ใกล้ๆ ทางเข้าอุโบสถ เราจะพบ ศพหลวงพ่อเซีย่ ม (หลวงพ่อใบ) อยูใ่ นตู้ กระจก ซึง่ ศพของท่านไม่เน่า เป็นเรือ่ งทีน่ า่ อัศจรรย์ยง่ิ นัก เคล็ดลับในการกราบไหว้ ขอพรแบบญาณเทพ ณ วัดพระนาง สร้าง โปรดใช้วจิ ารณญาณในการอ่าน วัดนีเ้ ก่าแก่ และมีมนต์ขลังมากๆ หากท่านผูอ้ า่ น อยากจะสักการะ และกราบไหว้ขอพร ให้ส�ำ เร็จในกิจการ งานทีท่ � ำ ในหน้าที่ ตำ�แหน่ง รวมถึงการค้าขายให้มง่ั มีศรีสขุ ให้มเี งินมีทอง นอกจากจะมีดอกไม้ ธูปเทียนแล้ว ท่านต้องรำ�ถวายมือด้วยตัวของท่านเอง หรือหากท่านเคอะเขิน ท่านสามารถจะพากันมารำ�ถวาย ได้ทง้ั คูค่ รองและ บริวาร และหากท่านใด อยากขอพรเกีย่ วกับการมีบตุ ร และความมีชอ่ื เสียง ความโด่งดัง ให้ถวายประทัดด้วยครับ ณ ทีแ่ ห่งนี้ ห้ามบน หรือขอ เรือ่ งการ เกณฑ์ทหารเด็ดขาดนะครับ เพราะถ้าขอเรือ่ งให้หลุดทหาร ร้อยทัง้ ร้อย จับ

อั้ม-กอล์ฟ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ญาณเทพ.คอม

วัดฉลอง

วัดพระนางสร้าง

ได้ใบแดง และได้เป็นทหารแน่นอนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ เคล็ดลับ แบบพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใด มาก่อน วันนี้พวกเรานำ�มาเสนอกันแบบหมดเปลือก ใครอ่านแล้ว สนใจ ไปกราบไหว้ ขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทัง้ 3 สถานที่ ในจังหวัดภูเก็ต ตามแบบ ฉบับที่ อัม้ และกอล์ฟ รวมถึง อ.เก่ง ไขรหัสกรรม และ อ.เรนนี่ ญาณเทพ ได้แนะนำ�ไว้ ก็สามารถทำ�ตาม ได้เลยครับ ขอให้ทกุ ท่าน ได้รบั พรดีๆ และ สำ�เร็จดังปรารถนาในเร็ววัน สำ�หรับวันนี้ อัม้ และกอล์ฟ ต้องขอตัวลาไปก่อน เราจะนำ�เรือ่ ง ราวสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นทีต่ า่ งๆ ในจังหวัดต่างๆ พร้อมเคล็ดลับการอธิษฐาน ขอพร แบบพิเศษสุดจากการสือ่ จิตของอาจารย์ผมู้ ญ ี าณเทพ มีจติ สัมผัส มา เปิดเผยให้ทกุ ๆ คน ได้เดินตามแผนทีบ่ ญ ุ เพือ่ หนุนดวงชะตาของท่านและ ครอบครัวครับ แล้วเราสองคนจะหาคำ�ตอบ มาตอบคำ�ถามทุกท่านครับ หรือหาก ท่านอยากจะดูดวง ตรวจกรรม กับคนมีญาณเทพ มีจติ สัมผัส หรืออยากจะ เดินทาง ร่วมไปทัวร์บญ ุ กับทางเว็บไซต์ญาณเทพ ซึง่ จัดขึน้ ทุกๆ วันอาทิตย์ แรก ของแต่ละเดือน ตลอดทัง้ ปี นำ�ทีมโดยแอดมินอัม้ แอดมินกอล์ฟ และ อาจารย์ผมู้ ญ ี าณเทพ มีจติ สัมผัสทัง้ หลาย ท่านสามารถเข้าไปสมัครสมาชิก และดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ฟรี ที่ www.YANTEP.com ได้ทกุ วัน ตลอด 24 ชัว่ โมงเลยครับ สำ�หรับวันนี้ เราสองคนต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกัน ฉบับหน้าครับ หากท่านมีคำ�แนะนำ� มีคำ�ถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับคอลัมน์น้ี สามารถส่งอีเมล์ของท่านมาได้ท่ี webmaster.yantep@gmail.com หรือโทรสอบถาม เพิม่ เติมได้ท่ี www.YANTEP.com แอดมินอัม้ 085-645-0456 แอดมินกอล์ฟ 090-419-9626 นัดคิวดูดวง ตรวจกรรม ตั้งศาล สื่อเจ้า ที่ กับ อ.เก่ง ไขรหัสกรรม 088-193-9246 อ.เรนนี่ ญาณเทพ 082-974-0575 79


ADVENTURE

เรื่องเละภาพโดย : เฉลิมวัฒน์ อินหัน (เจ) jfullmoon@hotmail.com เฉลิมพล อินหัน (โอ๋) clubs501@hotmail.com

Vespa Adventure

วันเดียวก็เที่ยวได้ วันนีท้ อ้ งฟ้าเป็น “สีน�ำ้ เงิน” ถือเป็นฤกษ์ดสี �ำ หรับนักขับขีท่ จ่ี ะ ออกมาค้นหาอิสรภาพบนท้องถนน ช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นเวลาที่บ้าน เมืองผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างมากมาย ทัง้ ปัญหาสังคม ผสมภาระหน้าที่ การงาน ทีจ่ ะต้องทำ�ในแต่ละวัน เวลาเป็นสิง่ มีคา่ ขึน้ ทุกวัน วันหยุดพัก ผ่อนภายใน1วันรวดเร็วจนเหมือนกับว่ามีไม่ถงึ 24 ชม. การวางแผนเดิน ทาง หรือแม้แต่จะคิดให้ชวี ติ ติดปีกออกไปสูดอากาศนอกเขตเมืองหลวง ดูจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นเสียยิ่งกระไร ทำ�ให้เกิดสูตรลับแห่งการเดินทาง แบบฉบับ ขาซิง่ สิงห์มอเตอร์ไซค์ ภายใต้รหัสลับ 225 Classic Club ถ้าเรามีเวลาแค่วันเดียวจะทำ�อะไรได้บ้าง ? โจทย์น้ที ้าท้าย ชวนพิสูจน์ น้องพี่นักเดินทางรวมตัวนัดวัน เดินทางออกนอกเมืองด้วยระยะทาง ประมาณ100กว่ากิโลเมตร ใช้เวลาเพียง1วัน พร้อมกับเป้าหมายท่องเทีย่ ว ธรรมชาติและทำ�บุญวัดป่านอกเมืองหลวง จัดว่าเป็นทริปทีส่ น้ั ดูสนุก น่า ค้นหา เช้าตรู่ เวลา 07.00 น. สาวกสองล้อสีน�ำ้ เงิน นัดรวมพลย่าน รังสิต จิบกาแฟอุน่ ยามเช้ายืนทักทายพีน่ อ้ งผองเพือ่ นพอหอมปากหอมคอ ด้วยทริปนีเ้ น้นพักผ่อนทำ�บุญ รถมอเตอร์ไซค์ตา่ งซีซี หลากหลายสายพันธุ์ ร่วมเดินทางไปด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว มิตรภาพที่หาได้ไม่ยากใน หมู่ชาวสองล้อ จุดเชื่อมโยงที่ยึดกลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกัน นับคนนับรถครบ จำ�นวน เป็นเวลาเดินทาง เสียงจุดระเบิดจากห้องเครื่อง ดุจเสียงดนตรี บรรเลงพร้อมกันขับกล่อมให้หลงมนต์เสน่ห์ ผูช้ �ำ นาญทางให้สญ ั ญาณเริม่ ขยับขับนำ� และบางส่วนคอยปิดท้ายให้เพือ่ น เพือ่ ความปลอดภัยระหว่าง เดินทาง เครื่องแต่งกายรัดกุม หมวกกันน๊อค คือสิ่งจำ�เป็นที่สุดขาดไม่ ได้ เส้นทางทีใ่ ช้คอื ถนน รังสิต-นครนายก เอกลักษณ์ของรังสิตคือ ถนน สวยงามขนานไปกับคลองรังสิต เป็นบรรยากาศดัง้ เดิม ชีวติ ริมคลองความ สัมพันธ์ระหว่างชุมชน แม่น�ำ้ ลำ�คลองสอดคล้องกันอย่างลงตัว เริม่ หาดูได้ ยากขึน้ ทุกวันทัง้ หมดเป็นเรือ่ งราวทีต่ อ้ งอยูใ่ นความทรงจำ�ดีๆ ไปอีกนาน จากรังสิต – อ.บ้านนา จ.นครนายก เส้นทางช่วงนี้ มีทางเลือก หลายเส้น มากีค่ รัง้ ก็ไม่เบือ่ ครัง้ นี้ ทดลองขีอ่ อ้ มเมืองลัดตามไร่นา เสมือน เส้นทางแห่งธรรมชาติก็ว่าได้ ภูมิประเทศ วิถีชีวิตที่ขับขี่ผ่านนั้นล้วนมี คุณค่า เปิดประสบการณ์ใหม่ ได้ไม่นอ้ ย พืน้ ทีส่ เี ขียว อากาศโอโซนบริสทุ ธิ์ สูดหายใจได้เต็มปอดอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน ข้างทางสามารถมองเห็น ภูเขาสูงตัดกับเส้นขอบฟ้า ไกลสุดสายตา การขีร่ ถคูใ่ จออกไปค้นหาความ 80


สุขในแบบของ BIKER ถือเป็นการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ทก่ี �ำ ลังได้รบั ความ นิยมในวงกว้างด้วยข้อกำ�หนด กฏเกณฑ์ไม่มากนัก สามารถเดินทางไป ทีไ่ หนก็ได้ตามแต่ใจเรียกร้อง การสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง แบบ100% ถือได้วา่ เป็นความสุขทีแ่ ปรผันไปตามแรงบิดก็วา่ ได้ จากถนนใหญ่ลดั เลาะ มาจนถึงถนนสายย่อยทางลัดจุดเชื่อมต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นทีต่ ง้ั ของวัดป่าศรีถาวรนิมติ บรรยากาศวัดป่า เงียบสงบ สมกับเป็น สถานปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริง นักเดินทาง ดับเครือ่ งจอดรถเป็นระเบียบ ทยอยกันขนสิง่ ของทีน่ �ำ มาทำ�บุญกองรวมกัน กราบนมัสการ หลวงพ่อ ถวายปัจจัยสิง่ ของเพือ่ เป็นการสืบต่อวิถที างธรรม หลังจากนัน้ พีๆ่ น้องๆ พากันทำ�ความสะอาด ห้องน้�ำ ลานวัด แบ่งเบาภาระของผูท้ รงศีลเพือ่ ให้ ท่านมีเวลามากขึน้ ทีจ่ ะได้ท�ำ ภารกิจ อันมีคณ ุ ค่าต่อพระพุทธศาสนาต่อไป การเข้าวัด ทำ�จิตใจให้สงบ เบรคอารมณ์ จากวันทีว่ นุ่ วายให้ชา้ ลง ชาร์ต แบตให้จติ ใจ เพราะเรือ่ งของความคิดและจิตใจเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญอันดับต้นๆ ของมนุษย์ ทีน่ �ำ พาไปสูส่ ง่ิ ทีด่ กี ว่า ทริปนีแ้ บกบุญใส่ทา้ ยรถกลับบ้านด้วย ใจชืน่ บานแน่นอน หลังจากร่�ำ ลาหลวงพ่อออกจากวัดป่า เป้าหมายต่อไป คือ พัก ผ่อนตามแหล่งธรรมชาติซง่ึ อยูไ่ ม่หา่ งวัดป่ามากนัก ทีใ่ ดมีปา่ ไม้ ทีน่ น่ั ย่อม มีแหล่งน้�ำ ทรัพยากรธรรมชาติอนั มีคา่ ธรรมชาติสร้างขึน้ มา เราไม่ตอ้ ง ทำ�อะไรมาก แค่รักษาไว้ให้ดีท่สี ุด กำ�ไรชีวิตตักตวงความสุขได้แบบไม่รู้ จบ เส้นทางรอบๆ เขาใหญ่ แยกแขนงไปตามชุมชนต่างๆ บางเส้นทาง เป็นถนนดินลูกรัง สลับป่าโปร่ง ไร่นา ชุมชน ปลายน้�ำ ตกใส ไหลเย็นเห็น ปลาน้อยว่ายเป็นกลุม่ ลอดหินก้อนนัน้ โผล่กอ้ นนี้ ดูแล้วเพลินตาเพลิน ใจ อดไม่ได้ทต่ี อ้ งกอดคอ จูงมือน้องพี่ โดดลงเล่นแบบรำ�ลึกชีวติ วัยเยาว์ “อยากหยุดเวลานีไ้ ว้ใส่หอ่ ผนึกของความทรงจำ�ในส่วนทีด่ ที ส่ี ดุ แล้วเอา ออกมาให้คดิ ถึงในยามเหงา” สายน้�ำ ไหลไปไม่มวี นั หวนคืน ดุจชีวติ ของ คนเรา ทีต่ อ้ งเดินหน้าไปสูจ่ ดุ หมายตามแต่จะตัง้ เป้ากันไว้ ดีบา้ งร้ายบ้าง ลุยกันไป มันเป็นสีสนั ของชีวติ หลายครัง้ เคยตัง้ คำ�ถามในใจ ใครนะเป็น คนแรกทีค่ ดิ มอเตอร์ไซค์ขน้ึ มาบนโลกเรา ตอนทีเ่ ขาคิดค้นในใจกำ�ลังฝัน อะไร และรูไ้ หมว่าโลกเราหลังจากนัน้ อีกหลายทศวรรษ นักขับขี่ นักเดิน ทาง จะหลงใหลในพาหนะสองล้อขนาดไหน มีค�ำ ถามมากมายทีไ่ ม่คาด คัน้ เอาคำ�ตอบ เราต่างรูค้ วามหมายนัน้ ดี ด้วยการลงมือทำ� สัมผัสด้วยตัว

ของตัวเอง ผลลัพธ์ทอ่ี อกมานัน้ แตกต่างกันออกไป หลังจากวันนีอ้ กี สิบ ปีรอ้ ยปี มนุษย์โลกยังรักเจ้าเพือ่ นสองล้อเหมือนกับพวกเราไหม ไม่มใี คร ตอบได้ แต่ทร่ี วู้ นั นีผ้ มมีความสุข กับการดืม่ ด่ำ�รสชาติของชีวติ อิสรภาพบน ท้องถนน อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ เจ้าของทฤษฎีสมั พัทธภาพ ทิง้ วลีอนั อมตะ ไว้ให้ชาวโลก “จินตนาการ สำ�คัญกว่า ความรู”้ (Imagination is more important than knowledge) ความรู้ เชิงวิชาการนัน้ สำ�คัญต่อการพัฒนา ในทุกด้าน ทัง้ การประกอบอาชีพเพือ่ หาเลีย้ งชีพ ตรรกะทางความคิดใน แง่ของวิชาการ นัน้ เป็นสิง่ ทีท่ กุ อาชีพทุกคนมีมากน้อยต่างกัน หากขาด จินตนาการ ความรูน้ น้ั ก็ไร้คา่ จะไม่มนี วัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึน้ บนโลก ทุก อย่างหยุดนิง่ โลกของเราเปรียบเสมือนห้องเรียนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ พร้อมให้เรา ออกไปค้นหาจินตนาการทุกรูปแบบ นักเดินทางตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มักมีเรือ่ งบันทึกกลับมาเล่าเสมอ ความฝันกับจินตนาการ มักอยูค่ วบคูก่ นั อย่างแยกไม่ออก การเดินตามความฝันก็คอื จิตนาการรูปแบบหนึง่ BIKER มีกรรมวิธี ค้นหาจิตนาการกับลักษณะทีแ่ ตกต่าง เรามีเครือ่ งมือเป็นของ เราเองนัน้ คือมอเตอร์ไซค์ ทีไ่ หนมีทาง ทีน่ น่ั มีเรา เวลาไม่ใช่สง่ิ จำ�เป็นทีส่ ดุ แม้มเี วลาเพียงเล็กน้อย ท่านก็สามรถเดินทางท่องเทีย่ วได้ ตามทีใ่ จเรียก ร้อง การรวมกลุม่ สังสรรค์ เพือ่ สร้าง Space ทางความคิดทีอ่ สิ ระ แนว ความคิดดีๆหลายครัง้ เกิดขึน้ บนอานมอเตอร์ไซค์ อาจเป็นเพราะเป็นช่วง เวลาผ่อนคลายสบายทีส่ ดุ ประกอบกับมีสมาธิสมองจึงทำ�งานได้เต็มที่ 1 วันสัน้ ๆ ทีอ่ อกมาท่องเทีย่ วจะคุม้ ค่า ถ้าหากได้ขอ้ คิดดีๆ กลับไป การเดินทางท่องเทีย่ ว ด้วยมอเตอร์ไซค์ กับเวลา1 วันทีม่ ี ทำ�ให้ รู้ว่า วันเดียวก็เที่ยวได้ ไม่ต้องรอเวลา ความพร้อมอะไรมากมาย ใช้ชีวิต ง่ายแค่คว้ากุญแจแล้วบิดคันเร่งออกไป ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเกินร้อย หากแต่อยู่ที่ใจเรานั้นแหละเป็นตัวกำ�หนดให้เป็นไป เวลา สถานที่ มี คุณค่า มีความหมาย ถ้าเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นๆ มิตรภาพดีๆ รอเราอยู่ เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นระหว่างทางจุดหมายเป็นเพียงจุดอ้างอิง บาง อย่างต้องก้าวข้ามเพื่อเดินหน้าต่อไป 1 วันทำ�ให้เราได้ประสบการณ์ มากมาย ขี่รถไปพร้อมพี่น้องผองเพื่อน มิตรภาพหาซื้อไม่ได้ เป็น เอกลักษณ์ที่แตกต่างของชาว BIKER ที่นำ�พวกเราให้มาพบกับคำ�ว่า “อิสรภาพ”

81


DIRECTORY

เพิ่มเติมประสบการณ์ในวันหยุดพักผ่อน.. อิ่มอร่อยกับร้านอาหารและรีสอร์ทคุณภาพขึ้นชื่อ พร้อมด้วยส่วนลดสุดพิเศษ ให้การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้พิเศษกว่าใครๆ ร้านอาหารเลล่า

ร้านอาหารปลาทูซีฟู้ด

Jubilee Beach Restaurant

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-7723-6577, 08-7931-8833

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 08-1731-8852, 08-5254-6661 www.platooseafood.com

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.0-7742-4725, 08-1567-6650

แพสุขสมบูรณ์

อ.เกาะสมุย

บ้านกรูด

เกาะสมุย

Dining เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

บ้านระเบียงไม้

Tabasco Winebar จ.ระยอง

รามอินทรา 51, นนทบุรี, ปากช่อง, พระพุทธบาท

Loving hut

ร้านเล็กท่าช้าง

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3865-2488,08-3111-8651 www.baanrabeangmai.com

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3861-4166, 08-1704-4376 E-mail : takatiew@windowslive.com

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.0-2945-4355, 08-9513-9335 www.lovinghutthailand.com

Tel. 0-3821-6486, 08-1305-5246

Tel. 038-677233, 084-7357979 E-mail : paesuksomboon.rayong@ gmail.com

พลอยอิงดาว

ร้านอาหารฟ้าทะลายโจร

ครัวทะเลวิว & รีสอร์ท

THE PIER RESORT

ก้องการ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่

ปึกเตียน คาบาน่า บีท รีสอร์ท

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 30%

ส่วนลด 15%

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.08-1545-4555, 08-1551-1531 www.talayviewresort.com

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.08-1986-9595, 08-1801-9599 www.thepier-resort.com

เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม ถึงสิ้นปี 2557

Tel. 039-460-938 www.ployingdao.com

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3266-1162, 08-9105-0955, 08-7666-1680

ศุกร์-เสาร์ ส่วนลด 10% อาทิตย์-พฤหัสฯ ส่วนลด 20% มาเป็นหมู่คณะรับราคาพิเศษ ถึงสิ้นปี 2557

M Coffee

ร้านอาหารลานทะเล

บ้านกรูด กรีนวิว รีสอร์ท

ร้านไชยมณี พันดาว

ร้านเรือนพริกไทยอ่อน

พริ้ว Pub and Restaurant

ส่วนลดแก้วละ 5.-

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 20%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

Tel. 081-303-6335 Facebook : M Coffee

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-7741-8044, 08-1539-2071

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3269-5112, 08-1378-7520

Kalima Resort & Spa

SIP Cafe’ & Bistro

จ.ระยอง

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

จ.จันทบุรี

เฉพาะค่าอาหาร เมื่อใช้บริการ ครบ 1,000 บาท ถึงสิ้นปี 2557

จ.จันทบุรี

เฉพาะเครื่องดื่ม ถึงสิ้นปี 2557

จ.ภูเก็ต

ส่วนลด 50%

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

อ.เกาะสมุย

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

กรุงเทพฯ

ส่วนลด 50 บาท

โปรแกรมสปา ถึงสิ้นปี 2557

Tel. 076-358-999 www.kalimaresort.com

ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุก 1,000 บาท เมื่อตัดคูปองส่วนลดมาแสดงที่ร้าน Tel : 02-911-1932 FB : sipcafeandbistro

โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

อ.วังน้ำ�เขียว

ถึงสิ้นปี 2557

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

จ.จันทบุรี

ถึงสิ้นปี 2557

หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

เกาะสีชัง

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

อ.ปากช่อง

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 08-1171-0884 อ.โป่งน้ำ�ร้อน จันทบุรี

จ.ระยอง

ส่วนลด 10%

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

จ.เพชรบุรี

ส่วนลด 10%

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 086-3270813

จ.ระยอง

ส่วนลด 10%

Tel. 08-6109-5139

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

Tel. 08-1864-7964, 08-2682-1311 www.onceuponatimeinthailand.com

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ถึงสิ้นปี 2557

Check in Bar on the Beach

นนทรี เสต็กฮัท

บ้านริมน้ำ�

สามย่านซีฟู้ด

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ลูกค้าบัตรเครดิต ส่วนลด 5% ลูกค้าเงินสด ส่วนลด 10%

ถึงสิ้นปี 2557

จ.ระยอง

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ถึงสิ้นปี 2557

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

อ.วังน้ำ�เขียว

จ.เชียงใหม่

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 038-615694

จ.เชียงใหม่

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 086-8891900 FB : check in bar on the beach

ค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.089-7229292, 089-0094430 www.nonzeerimtarn.com

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.089-7594545 www.บ้านริมน้ำ�.com

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถึงสิ้นปี 2557 Tel. 053-306688 www.samyanseafood.com

Casa Del M

Timeless

Kalima Resort & Spa จ.ภูเก็ต

The Mangrove Panwa Phuket Resort จ.ภูเก็ต

“ฉลองชาเล่ต์รีสอร์ท แอนด์ลองสเตย์” จ.ภูเก็ต

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 20%

ส่วนลด 15%

ส่วนลด 20%

Tel : 081-996-9077, 081-636-3714 www.tosangbeach.com

Tel. 076-358-999 www.kalimaresort.com

จ.จันทบุรี

เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม ถึงสิ้นปี 2557

84

จ.ภูเก็ต

โปรแกรมปสา ถึงสิ้นปี 2557

จ.จันทบุรี

อาหารและเบเกอรี่ ไม่รวมเครื่องดื่ม ถึงสิ้นปี 2557

Tel. 039-320-819,090-069-3669 www.timeless-chanthaburi.com

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ถึงสิ้นปี 2557 Tel. 076-358-999 www.kalimaresort.com

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557 ที่ The M Bar & Restaurant Tel. 076-315-351 www.themangrovephuket.com

เฉพาะค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ

Tel. 076-814-406 www.chalongchaletresort.com


หมายเหตุ : กรุณาแสดงบัตรก่อนรับส่วนลดทุกครั้ง / ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น / ไม่สามารถใช้วันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่างๆ **โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ตากลม ชมวิว รีสอร์ท อ.หัวหิน

บ้านหยก โฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม

ME

GA

ร่วมสนุกตอบคำ�ถามว่า “BIG MAP Magazine กำ�ลังก้าวเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่ ?”

โคกขาม ฟิชชิ่ง โบ๊ท

ลุ้นรับ Voucher ห้องพัก Premier Suite Villas ที่ เดอะ แมนโกรฟ พันวา ภูเก็ต รีสอร์ท

จ.สมุทรสาคร

หมดเขต 31 สิงหาคม 2557

คำ�ตอบ ..............................

ชื่อ-สกุล ............................................................................. เบอร์ติดต่อ ........................................................................

ส่วนลด 15%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3265-5533, 08-1357-8677

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3476-1957, 08-9228-6653 www.baanyok.com

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 08-5063-9424, 08-4800-6042

ภูตะวันแค้มป์ & รีสอร์ท

ท่าเรือสมุยซีฟู๊ด

บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท

ไอยรา บีอาร์ รีสอร์ท

เซนู บูติค รีสอร์ท

ส่วนลด 15%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 50%

ส่วนลด 10%

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3944-7234, 08-1982-8381

ยกเว้นวันหยุดยาว Tel. 08-1944-6060

ต้องตาผาวิว รีสอร์ท

Hub de Leaf @ Rayong

แพสุขสมบูรณ์

ส่วนลด 10%

อาทิตย์-พฤหัสฯ ส่วนลด 10% ศุกร์-เสาร์ ส่วนลด 15% เฉพาะห้องพัก ถึงสิ้นปี 2557

ห้องพัก ส่วนลด 20% ถึงสิ้นปี 2557

ถึงสิ้นปี 2557

บ้านแสมสาร จ.ชลบุรี

ถึงสิ้นปี 2557

เกาะเสม็ด จ.ระยอง

ถึงสิ้นปี 2557

ตัดคูปองส่งคำ�ตอบมาที่ บริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวอร์ก จำ�กัด 129/31 หมู่ 11 ซอย นวมินทร์ 163 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือแฟกซ์ 0-2948-8738 อ.โป่งน้ำ�ร้อน

จ.เพชรบุรี

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ถึงสิ้นปี 2557

เฉพาะห้องพักและค่าอาหาร ถึงสิ้นปี 2557

อาทิตย์-พฤหัสฯ ส่วนลด 15% ศุกร์-เสาร์ ส่วนลด 20% ถึงสิ้นปี 2557

ไอดิน กลิ่นดาว

วงเดือน รีสอร์ท

Tique Series Boutique Resort

พฤหัสบดี ส่วนลด 10% ศุกร์-เสาร์ ส่วนลด 15% ถึงสิ้นปี 2557

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 20%

ตรีชวา รีสอร์ท

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3865-1777, 08-5660-0010 www.vongdeuan.com

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3864-8099, 08-9834-1234 www.tiqueseries.com

ปึกเตียน คาบาน่า บีท รีสอร์ท

เพชรวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา

บ้านธารน้ำ�เพชร

บ้านริมทะเลรีสอร์ท

ส่วนลด 50% Rack Rate

ห้องพัก ส่วนลด 15% อาหาร ส่วนลด 10%

ห้องพัก ส่วนลด 15% สปา ส่วนลด 10% ถึงสิ้นปี 2557

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 15%

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 08-0277-9111, 08-3549-2198 อ.วังน้ำ�เขียว

ยกเว้นวันหยุดยาว Tel. 08-5751-9828, 08-0990-7440 www.idinklindao.com อ่าวมะนาว จ.ประจวบฯ

(3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้าสำ�หรับ 2 ท่าน) ใช้ได้ถึง ตุลาคม 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิเศษ สำ�หรับลูกค้าสมาชิก ส่วนลด 15%

ทีห่ อ้ งอาหาร Monct-Du-Lay Restaurant

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 08-1996-8477 www.samedlungwang.com เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เฉพาะห้องพัก ถึงสิ้นปี 2557

จ.เพชรบุรี

ไม่รวมเครื่องดื่ม

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 08-9232-755,08-9236-9555 www.baanimmsook.com จ.ระยอง

เฉพาะห้องพัก ถึงสิ้นปี 2557

จ.เพชรบุรี

(ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ถึงสิ้นปี 2557

Tel. 08-9925-4199, 0-3266-2037 www.trishawaresort.com

Tel. 08-6327-0813

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 08-1880-6382, 08-1926-0289, 08-1763-4862

วิว แอนด์ วู๊ด รีสอร์ท

วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ทรัพย์ไพรวัลย์

อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ส่วนลด 10%

เฉพาะห้องพัก ตั้งแต่ มีนาคม-ตุลาคม 2557

จ.ภูเก็ต

ส่วนลด

จ.พิษณุโลก

ส่วนลดพิเศษ ถึงสิ้นปี 2557

ถึงสิ้นปี 2557

เกาะเสม็ด จ.ระยอง

เฉพาะที่พัก ถึงสิ้นปี 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 081-9968477 www.samedlungwang.com

จ.เพชรบุรี

Travel

ถึงสิ้นปี 2557

จ.ระยอง

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3802-3104-5, 08-4735-7979 www.hubdeleaf.com บ้านแสมสาร จ.ชลบุรี

จ.ระยอง

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 0-3867-7233, 08-3834-6827

E-mail : paesuksomboon.rayong@gmail.com

เนริสา รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ส่วนลด 10%

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ถึงสิ้นปี 2557

เฉพาะห้องพัก ถึงสิ้นปี 2557

อัลฟาเบ็ตโต รีสอร์ท

พระพายวิลล่า

Lub Sbuy Resort & Spa

ส่วนลด 10%

จันทร์-ศุกร์ ส่วนลด 15% เสาร์–อาทิตย์ ส่วนลด 5%

ส่วนลด 20%

ถึงสิ้นปี 2557

Tel. 08-1915-8013

จ.ภูเก็ต

เฉพาะที่พัก ถึง 30 พ.ย. 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel. 08-1429-3582, 08-7840-7733 www.samaesan.com

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.084-9333633 www.narisaresort.com

จ.ภูเก็ต

เฉพาะที่พัก ถึง 30 มิ.ย. 2558 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.081-4755820, 089-7061279 www.viewandwood.com

ห้อง superior pool view 3 วัน 2 คืน 3,500 บาท รวมอาหารเช้าสำ�หรับ 2 ท่าน ถึงตุลาคม 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.076-363-050 www.woraburi.com

Adventure Suit ลดจาก 5,700.เหลือเพียง 3,000.ห้องซูพีเรียลดจาก 2,400.- เหลือ 1,450.-

เสม็ดงามรีสอร์ท

Terrazzo

Lub Sbuy House

Kalima Resort & Spa จ.ภูเก็ต

“ฉลองชาเล่ต์รีสอร์ท แอนด์ลองสเตย์” จ.ภูเก็ต

เคพีแกรนด์

คูปองส่วนลดราคาห้องพัก ปกติ 1,500.- เหลือ 800.-

ส่วนลด 50%

ส่วนลด 20%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 15%

ส่วนลด 50%

จ.จันทบุรี

ถึง 30 กันยายน 2557 Tel.090-924-8683, 092-438-5853 www.samedngam.com

จ.ภูเก็ต

เฉพาะห้องพัก ถึง 30 มิ.ย. 2558

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.076-510-461-3, 087-037-0077 www.terrazzoresortphuket.com

จ.ภูเก็ต

เฉพาะที่พัก ถึง 30 มิ.ย. 2558 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.076-232-424-8 www.lubsbuy.com

Tel.076-388-888 www.alphabetoresort.com

เฉพาะที่พัก ถึงสิ้นปี 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ Tel. 076-358-999 www.kalimaresort.com

เฉพาะที่พัก ถึง 31 ตุลาคม 2557 สำ�หรับห้อง Deluxe เท่านั้น Tel. 032-631-018, 092-629-2196 www.papraivillas.com

เฉพาะที่พัก ถึงสิ้นปี 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ

Tel. 076-814-406 www.chalongchaletresort.com

Tel.076-200-484, 080-530-5632 www.lubsbuy.com จ.จันทบุรี

เฉพาะที่พัก ถึงสิ้นปี 2557 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ Tel.0-3932-3201-10 www.kpgrand.com

85


Kalima Resort & Spa, Phuket 338/1 Prabaramee Road, Patong Beach, Kathu, Phuket, Thailand 83150 Tel : +66(0)76 358999 Fax : +66(0)76 358988 E-mail: info@kalimaresort.com

www.kalimaresort.com 88

Vol 18 Phuket for Present  
Vol 18 Phuket for Present  
Advertisement