Page 1

SciVerse Scopus Przewodnik Użytkownika

wrzesień 2010

SciVerse Scopus Open to accelerate science

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 1

5/29/12 2:50 PM


2

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 2

5/29/12 2:50 PM


Spis treści Witamy w SciVerse Scopus: jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje Państwa subskrypcja

4

Podstawowe wyszukiwanie

5

Przeglądanie wyników

6

Modyfikowanie kryterium wyszukiwania

7

Zapoznanie się ze szczegółowymi wynikami wyszukiwania

8

Wyszukiwanie autorów

10

Przeglądanie szczegółowych informacji o autorze

11

Śledzenie cytowań

12

Ocena autora

13

Identyfikacja afiliacji

15

Jak być na bieżąco

16

Menu My settings

16

Alerty i RSS

17

Historia wyszukiwania

18

Źródła

18

Analizator czasopism SciVerse Scopus

19

Wskaźnik SJR

20

Wskaźnik jakości czasopism SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)

21

Cytowania

22

Dokumenty

23

Dodatkowa pomoc

23

3

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 3

5/29/12 2:50 PM


Witamy w SciVerse Scopus: Jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje Państwa subskrypcja? SciVerse Scopus to największa baza bibliograficzna z abstraktami, wchodząca w skład naukowego ekosystemu Elseviera SciVerse, który umożliwia współpracę, promuje innowacje i przyspiesza proces badań naukowych. SciVerse łączy w sobie znane i cieszące się zaufaniem treści, na które składają się pełne teksty artykułów w SciVerse ScienceDirect, recenzowana literatura w SciVerse Scopus (w zależności od wykupionej subskrypcji) oraz zasoby sieciowe z przyszłościowymi aplikacjami opracowanymi przez społeczność użytkowników SciVerse, które wzbogacają i podnoszą wartość udostępnianych zasobów. W instrukcjach krok po kroku, na precyzyjnie dobranych, ilustrowanych przykładach, niniejszy przewodnik umożliwi Państwu szybkie rozpoczęcie pracy i pokaże, jak: szybko zdobyć rozeznanie w nowej dziedzinie wiedzy – precyzować kryteria poszukiwania informacji, tak by z największą dokładnością odpowiadały Państwa zainteresowaniom, śledzić cytowania i sprawdzać indeks Hirsha (index h) – odkrywać najpopularniejsze tematy w wybranej dziedzinie wiedzy poprzez znalezienie najczęściej cytowanych publikacji i ich autorów, identyfikować autorów i wyszukiwać dotyczące ich informacje – znaleźć właściwą osobę spośród autorów o tym samym lub niemal identycznym nazwisku, w każdej chwili dysponować aktualnymi informacjami – ustawić powiadomienia (alerty) o pojawieniu się w bazie rekordów spełniających Państwa kryteria wyszukiwania, w celu otrzymywania informacji e-mailem lub formie RSS, oceniać pracę naukową – analizować dorobek naukowy osób i instytucji lub jakość czasopism i na tej podstawie świadomie podejmować decyzje.

4

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 4

5/29/12 2:50 PM


Podstawowe wyszukiwanie Mogą Państwo realizować szerokie wyszukiwanie z użyciem jednego lub dwóch słów kluczowych, by uzyskać rozeznanie w nowej dziedzinie. Można też od razu ograniczyć swoje poszukiwania do dokumentów określonego typu, z wybranej dziedziny, opublikowanych w wybranym przedziale czasu.

1

2

3

4 5

6

1

Wyszukiwanie dokumentów

4

Wyszukiwanie zaawansowane

2

Wyszukiwanie autora

5

Przeszukiwane pola

3

Wyszukiwanie instytucji

6

Ograniczanie rezultatów

5

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 5

5/29/12 2:50 PM


Przeglądanie wyników W SciVerse Scopus otrzymane przez Państwa wyniki pochodzą z pięciu typów źródeł, wymienionych na zakładkach: S ciVerse Scopus – wyniki z recenzowanych czasopism, More – wyniki z bibliografii załącznikowych, Web – wyniki z zasobów sieci www znalezione za pośrednictwem wyszukiwarki naukowej Scirus (www.info.scirus.com), Patents – wyniki z największych biur patentowych znalezione za pośrednictwem wyszukiwarki Scirus, Selected Sources – wyniki z innych źródeł, np. wybrane przez wyszukiwarkę Scirus dokumenty z repozytoriów, instytucjonalnych i specjalnych kolekcji dziedzinowych. Uwaga: pojawienie się przycisku Selected Sources zależy od tego, czy został on uprzednio ustawiony przez Państwa bibliotekarza. Wyniki Państwa wyszukiwania są przedstawione w układzie tabelarycznym, co pozwala z łatwością przeglądać je i sortować według daty publikacji, relewantności dokumentu, autorów, tytułów źródeł lub ilości cytowań. Z każdego opisu dokumentu z listy rezultatów można: przejść do abstraktu, bibliografii załącznikowej lub cytowań konkretnego dokumentu, klikając show abstract [pokaż

abstrakt], przejść na stronę wydawcy, klikając na View at publisher [zobacz na stronie wydawcy], przejść do pełnego tekstu, o ile wchodzi w zakres subskrypcji Państwa biblioteki, klikając full text1, przejrzeć abstrakt bez opuszczania listy rezultatów, klikając show abstract.

1

2

3

4 5

6

7

8

1

Zakładka “SciVerse Scopus”

4

Zakładka “Patents”

2

Zakładka “More”

5

Sortowanie rezultatów

3

Zakładka “Web

6

Link do strony wydawcy

1

7

Podgląd abstraktu

Uprawnienia do korzystania z dostępu do pełnych tekstów muszą być ustawione przez Państwa bibliotekę.

6

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 6

5/29/12 2:50 PM


Modyfikowanie kryterium wyszukiwania W SciVerse Scopus można rozpocząć poszukiwania od terminów o szerokim znaczeniu, a następnie w łatwy sposób zawęzić listę rezultatów, tak by uzyskać zadowalającą liczbę dokumentów odpowiadających Państwa potrzebom. Okno Refine results [modyfikuj wyszukiwanie] umożliwia przeglądanie rezultatów, pogrupowanych według różnych kategorii: S ource title [tytuł źródła] A uthor name [nazwisko autora] Y ear [rok publikacji] D ocument type [typ dokumentu] S ubject area [dziedzina] Funkcja Search within results [wyszukaj wśród znalezionych rezultatów] umożliwia dodanie nowych terminów do Państwa dotychczasowego kryterium wyszukiwania (wyszukiwanie wśród dokumentów z aktualnej listy rezultatów).

1

3

4

2

1

Modyfikuj kryterium wyszukiwania

3

Pobierz plik w formacie PDF

2

Szukaj w rezultatach

4

Zarządzaj wynikami

Opcje zarządzania wynikami Export – wyeksportuj informacje o wybranych publikacjach do programu zarządzającego bibliografią, w formacie RIS lub ASCI, Print – wydrukuj wybrane dokumenty, E-mail – wyślij e-mailem wybrane informacje do siebie lub do znajomych, Create a bibliography – utwórz opisy bibliograficzne zaznaczonych dokumentów zgodnie z wybranym standardem. Pobieranie plików w formacie PDF Program do zarządzania pobieraniem plików Download Manager umożliwia jednoczesne pobranie do 50 dokumentów w formacie PDF. Można przyjąć nazewnictwo pobieranych plików wg. własnej konwencji. Ponadto istnieje możliwość pobierania abstraktów dokumentów, których nie obejmuje wykupiona subskrypcja. Mogą Państwo dodać wybrane dokumenty do swojej spersonalizowanej listy dokumentów, klikając przycisk Add to List [dodaj do listy].

7

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 7

5/29/12 2:50 PM


Zapoznanie się ze szczegółowymi wynikami wyszukiwania Ze strony prezentującej listę rezultatów Państwa wyszukiwania można przejść do szczegółowych opisów publikacji, klikając tytuł interesującej Państwa publikacji. W ten sposób przejdą Państwo do abstraktu i bibliografii załącznikowej artykułu oraz dodatkowych informacji, np. o cytowaniach dokumentu w sieci lub w patentach, możliwości znalezienia dokumentów powiązanych z danym oraz linków dodanych przez Państwa bibliotekę. Nazwisko autora stanowi zarazem link do innych publikacji tego autora. By zapoznać się z informacjami o autorze wystarczy kliknąć ikonkę author details [szczegółowe informacje o autorze] obok jego nazwiska. Bibliografia załącznikowa do publikacji2 zwiera linki bezpośrednio do abstraktów dokumentów cytowanych oraz do pełnych tekstów, o ile są dostępne. Ponadto, zamieszczona przy opisie liczba cytowań danego dokumentu ułatwia szybką ocenę jego przydatności. Po prawej stronie wyświetlane są dwa ostatnie cytowania innych autorów cytujących dany artykuł oraz link do pełnej listy cytowań tego artykułu. W okienkach Cited by – Web sources i Cited by – patents dostępne są cytowania artykułu pochodzące ze starannie wybranych źródeł sieciowych oraz informacji patentowej. Mogą Państwo znaleźć dokumenty powiązane z danym wspólnymi elementami bibliografii załącznikowej, nazwiskiem autora lub słowami kluczowymi. W górnej części ekranu mają Państwo dostęp do danych bibliograficznych artykułu, takich jak tytuł źródła, wolumen, numer i rok publikacji. Mogą Państwo także kliknąć view at publisher, full text i przejść na stronę wydawcy, albo przejść do innych zasobów biblioteki w celu znalezienia informacji uzupełniających. Ponadto, SciVerse Scopus zapewnia możliwość dodawania spersonalizowanych linków do innych narzędzi, takich jak multiwyszukiwarki, katalogi bibliotek, repozytoria instytucjonalne, wypożyczalnie międzybiblioteczne. Można je zobaczyć w sekcji more options. Należy zauważyć, że spersonalizowane linki muszą być ustawione przez Państwa bibliotekę.

2

Dotyczy abstraktów artykułów publikowanych od 1996 r.

8

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 8

5/29/12 2:50 PM


1

5

2

3

4

6

7

8

9 10

1

Opcje eksportu

5

Cytowania w Scopusie

9

 yszukiwanie dokumentów W powiązanych

2

Informacje bibliograficzne

6

Abstrakt

3

 rzejście na strony wydawcy i do P pełnego tekstu

7

Cytowania w sieci

10

Więcej opcji

8

4

Informacje o autorach

Cytowania w patentach

11

L iczba cytowań w bibliografii załącznikowej

9

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 9

5/29/12 2:50 PM


Wyszukiwanie autorów W SciVerse Scopus formularz Author search pozwala Państwu łatwo znaleźć autora. Po prostu należy wpisać nazwisko autora i inicjał imienia w polu do wyszukiwania i kliknąć search [szukaj]. W efekcie zostanie wyświetlona forma preferowana nazwiska autora, a po niej lista wariantów tego nazwiska, zgrupowane w tzw. profilu autora. Wszystkie rezultaty zawierają listy publikacji artykułów opublikowanych przez danego autora oraz linki do ostatnio opublikowanych dokumentów dostępne po kliknięciu show last title. Mogą Państwo wybrać pomiędzy wyświetlaniem autorów w kolejności alfabetycznej lub wg liczby ich publikacji. Na stronie listy autorów mogą Państwo kliknąć details [szczegóły] i przejść na stronę przedstawiającą szczegółowe informacje o autorze. Proszę zauważyć, że niektóre dokumenty w SciVerse Scopus nie zawierają dostatecznie szczegółowych informacji, by móc je jednoznacznie przypisać konkretnemu autorowi, pomimo że mogły zostać napisane przez tego autora. Dla zapewnienia kompletności Państwa rezultatów wskazane jest przejrzenie listy rezultatów pod tym kątem i dodanie do wybranych wyników tzw. niedopasowanych autorów przez ich zaznaczenie w kwadracie obok nazwiska.

1

2

3

4

1

Nazwisko

2

Imię

3

Warianty nazwiska autora

4

Szczegółowe informacje o autorze

10

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 10

5/29/12 2:50 PM


Przeglądanie szczegółowych informacji o autorze Na tej stronie znajdą Państwo kontekstowe informacje o autorze, które pozwolą Państwo artykule jednoznacznie stwierdzić, czy znaleziony autor jest tą osobą, której szukasz. Mogą Państwo zapoznać się z następującymi informacjami o wyszukanym autorze: Afiliacja podana w ostatnio opublikowanym artykule L iczba dokumentów w SciVerse Scopus Liczba dokumentów cytowanych w SciVerse Scopus Liczba dokumentów cytujących tego autora Indeks h Liczba współautorów

L iczba stron www dot. autora znalezionych przez wyszukiwarkę Scirus Dziedziny wiedzy, w których autor publikuje P rzycisk uruchamiający narzędzie do oceny autora (Author Evaluator) pokazujące dorobek autora

W sekcji dot. historii mogą Państwo sprawdzić zasięg czasowy publikacji, źródła, w których autor publikował i afiliacje, jakie podawał w publikacjach, co pomoże zidentyfikować i ocenić autora. Dokumenty autora można dodać do listy i zachować do przeglądania w późniejszym terminie. Kliknięcie citation tracker [narzędzie do śledzenia cytowań], umożliwi prowadzenie dalszej dogłębnej analizy w oparciu o wygenerowany przegląd cytowań artykułów autora.

1

2 3 4

10

5 7 8

6

9

1

Informacja zwrotna

3

Afiliacja

2

 yszukiwanie tzw. W niedopasowanych autorów

4

Dokumenty

5

Śledzenie cytowań

6

 owiadomienia o P cytowaniu autora

7

Index h

8

Współautorzy

9

Historia

10

Ocena autora

11

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 11

5/29/12 2:50 PM


Śledzenie cytowań Citation overview [przegląd cytowań] przedstawia artykuły danego autora wraz z liczbą ich cytowań w poszczególnych latach, począwszy od 1996 r. Zestawienie cytowań jest realizowane w czasie rzeczywistym na podstawie najaktualniejszych danych z bazy SciVerse Scopus3. Mogą Państwo posortować zestawienie przeglądowe wg lat lub liczby cytowań począwszy od najnowszego lub od najstarszego dokumentu. Można także zmieniać zakres lat. Standardowo wyświetla się przegląd cytowań za ostanie dwa lata. W celu oceny autora mogą Państwo wykluczyć autocytowania, zaznaczając odpowiednio exclude self-citations. Najeżdżając myszką na wybrany rezultat, zobaczą Państwo pełny opis bibliograficzny dokumentu, a klikając tytuł artykułu, przejdą do szczegółowego opisu dokumentu. Kliknięcie liczby cytowań spowoduje wyświetlenie wszystkich cytowań wybranego artykułu w wybranym przedziale lat. Po utworzeniu tabelarycznego zestawienia zawierającego przegląd cytowań, mogą Państwo je wyeksportować do pliku CSV i zachować dokument do późniejszego wykorzystania. Można także wybrać format odpowiedni do druku, zawierający przegląd cytowań, mogą Państwo je wyeksportować do pliku CSV i zachować dokument do późniejszego wykorzystania. Jeśli zachowa się listę dokumentów w zakładce My profile, w przyszłości można będzie generować zaktualizowane przeglądy cytowań uprzednio zapamiętanych list dokumentów. Każde cytowanie, jakie pojawi się w bazie od ostatniej Państwa wizyty, zostanie ujęte w przeglądzie.

1 2 3

4 5 6

7

1

Eksport i drukuowanie

3

Sortowanie dokumentów

6

Zapisywanie na liście

2

 yłączanie autocytowań wszystkich W autorów

4

Zakres dat

7

Bibliografia załącznikowa

5

Cytowania

3

Jednocześnie może być przetwarzanych do 2 tys. dokumentów, do 5 tys. dokumentów można wysłać e-mailem w formie pliku CVS.

12

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 12

5/29/12 2:50 PM


Ocena autora Index h umożliwia ocenę dorobku naukowego autora od 1996 r. do chwili obecnej, pokazując publikacje i cytowania autora w wybranym okresie. Na wykresie wartość indeksu h dla danego autora wyznacza punkt przecięcia linii h z krzywą reprezentującą liczby cytowań poszczególnych artykułów.

1

1

Cytowania

13

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 13

5/29/12 2:50 PM


Na pozostałych dwóch wykresach – documents [dokumenty] i citations [cytowania] – SciVerse Scopus pokazuje rozkład artykułów analizowanego autora wg tytułów czasopism, w których je opublikowano w analizowanym okresie oraz liczbę cytowań autora w poszczególnych latach (linia trendu).

Należy zwrócić uwagę, że standardowo SciVerse Scopus oblicza indeks h na podstawie publikacji autora od 1996 r. do chwili obecnej. Okres ten, po 1996 r., można zmieniać adekwatnie do Państwa potrzeb.

14

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 14

5/29/12 2:50 PM


Identyfikacja afiliacji w SciVerse Scopus Z zakładki Affiliation search mogą Państwo realizować wyszukiwanie instytucji, korzystając z możliwości identyfikacji afiliacji. Należy wpisać nazwę instytucji, a warianty nazwy zostaną uwzględnione automatycznie. W efekcie zostanie wyświetlona lista instytucji spełniających kryterium wyszukiwania, spośród których wybiera się tę poszukiwaną. Rezultaty zawierają liczbę dokumentów opublikowanych przez poszczególne instytucje i ikony kierujące do szczegółowych informacji o dokumentach. Można modyfikować wyszukiwanie ograniczając je do miast lub krajów.

1 2

1

Całkowita liczba instytucji

2

Całkowita liczba dokumentów

15

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 15

5/29/12 2:50 PM


Jak być zawsze na bieżąco SciVerse Scopus oferuje szereg opcji personalizacji, umożliwiających Państwu bieżące korzystanie z najświeższych informacji. Po rejestracji jako użytkownik, otrzymają Państwo identyfikator i hasło. Następnie istnieje możliwość ustawiania alertów tj. bieżących powiadomień, które będą Państwo otrzymywać wprost do swoich skrzynek mailowych albo w formie RSS. Można zachowywać też historie swoich poszukiwań.

Menu My settings [moje ustawienia] 1

2

1

Rejestracja

2

Zachowywanie wyszukiwań

Żeby korzystać ze spersonalizowanych usług w SciVerse Scopus, muszą Państwo posiadać swój osobisty profil, do którego dostęp jest autoryzowany identyfikatorem i hasłem. Mogą Państwo utworzyć swój profil, klikając register w prawym górnym rogu dowolnej strony w SciVerse Scopus. Jeśli chcą Państwo mieć zdalny dostęp do SciVerse Scopus, trzeba zwrócić się do Państwa bibliotekarza.

My Settings [moje ustawienia] dają Państwu możliwość zarządzania: z achowanymi wyszukiwaniami, alertami, zgrupowanymi autorami, stronami autorskimi, na których zgłaszali Państwo konieczność zmian, profilem użytkownika, ustawieniami programu My RefWorks, zmianami hasła, aplikacjami w App Marketplace.

16

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 16

5/29/12 2:50 PM


Alerty i RSS Mogą Państwo zachować swoje wyszukiwanie lub ustawić powiadamianie (alert) o nowych rezultatach spełniających Państwa kryterium wyszukiwania codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Rezultaty będą dostarczane bezpośrednio do Państwa skrzynki mailowej. Można także dodać wyszukiwanie do swojego czytnika RSS, tak by dostarczał Państwu informacje o pojawieniu się w bazie artykułów spełniających Państwa kryterium wyszukiwania. Na stronie ze szczegółowymi informacjami o autorze można ustawić powiadamianie o pojawieniu się w bazie nowych cytowań publikacji tego autora. Alternatywnie, ze strony przeglądu rezultatów wyszukiwania lub szczegółowego opisu artykułu, można ustawić powiadomienia o pojawieniu się w bazie nowych cytowań tego artykułu. Przegląd cytowań będą Państwo dostawać do swojej skrzynki mailowej w odstępach dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. Można również wybrać określone rezultaty wyszukiwania i zapisać je w my list do wykorzystania w przyszłości.

1

2

3

4

1

My list [moja lista]

3

Alerty dot. cytowań autora

2

Alerty dot. wyszukiwania

4

Alerty dot. cytowań dokumentu

17

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 17

5/29/12 2:50 PM


Historia wyszukiwań Po jednym lub kilku wyszukiwaniach można kliknąć zakładkę „Search” by u dołu strony zobaczyć historię swoich poszukiwań w czasie trwającej sesji. Z tego miejsca mogą Państwo formułować kryterium wyszukiwania przez tworzenie kombinacji poprzednich wyszukiwań, edytować i zachowywać wyszukiwania oraz ustawiać alerty dot. poszczególnych wyszukiwań. Można także zachować wyszukiwania z każdej sesji w swoim profilu, by powrócić do nich w przyszłości. Jeśli szukają Państwo najnowszych informacji na interesujący Państwa temat, warto ograniczyć wyszukiwanie do dokumentów dodanych do SciVerse Scopus w ciągu ostatnich 7, 14 lub 30 dni.

Sources [źródła] Jeśli szukają Państwo konkretnego czasopisma, mogą Państwo zacząć od wyszukiwania. Klikając zakładkę Sources na pasku u góry strony. Można rozpocząć przeglądanie listy czasopism w układzie alfabetycznym, zależnie od typu źródła lub posiadanej subskrypcji (jeśli to się do Państwa odnosi). Na stronie Sources wyświetlane są tytuły aktywne i nieaktywne, historia tytułu, w tym historia zmian tytułu, oraz ostatnie numery tytułu ujęte w SciVerseScopus.

1 2 4

5

3 6

1

Tytuł

4

Wskaźnik cytowalności czasopism SJR

2

Szczegóły dot. tytułu

5

Wskaźnik jakości czasopism SNIP

3

Zakres lat objęty indeksowaniem w SciVerse Scopus

6

Przejście do analizy czasopism

18

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 18

5/29/12 2:50 PM


Analizator czasopism SciVerse Scopus Mają Państwo dostęp do narzędzia SciVerse Scopus Journal Analyzer [analizator czasopism] z zakładki Sources lub z zakładki Analytics [analityka], by wybrać do porównania czasopisma, które chcą Państwo porównać. Można modyfikować wyszukiwanie, używając opcji tytułu czasopisma, ISSN, lub wydawcy i wybierając interesującą Państwa dziedzinę.

1

2

1

Analiza

2

Wyszukiwanie czasopism

Mogą Państwo dodać czasopismo z listy rezultatów do tabeli stanowiącej podstawę tworzenia wykresów porównawczych przez: D wukrotne kliknięcie tytułu czasopisma W ybór tytułu i kliknięcie “enter” P rzeciągnięcie tytułu z listy do tabeli

Można wybrać do analizy maksymalnie 10 tytułów czasopism. W formie graficznej można zestawić do 5 tytułów czasopism.

19

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 19

5/29/12 2:50 PM


Wskaźnik jakości czasopisma SJR Wykres pokazuje wartość czasopisma mierzoną wartością wskaźnika SJR (SCImago Journal Rank). Wskaźnik SJR uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma.

20

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 20

5/29/12 2:50 PM


Wskaźnik jakości czasopisma SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) Wykres pokazuje wartość czasopisma mierzoną wartością wskaźnika SNIP. Wskaźnik SNIP mierzy wpływ cytowania związanego z kontekstem przez przypisywanie cytowaniu wagi na podstawie całkowitej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy.

21

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 21

5/29/12 2:50 PM


Cytowania Wykres cytowań pokazuje liczbę cytowań czasopisma w poszczególnych latach. Każdy punkt na wykresie pokazuje całkowitą liczbę cytowań czasopisma w danym roku, niezależnie od daty publikacji cytowanych dokumentów.

22

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 22

5/29/12 2:50 PM


Dokumenty Wykres dokumentów pokazuje ile artykułów opublikowano w porównywanych tytułach w poszczególnych latach.

Dodatkowa pomoc Więcej informacji o korzystaniu z SciVerse Scopus znajdą Państwo w naszych zasobach on-line: Centrum informacyjne Elseviera poświęcone SciVerse Scopus http://www.info.sciverse.com/scopus SciVerse Scopus demo i poradniki http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-training/resourcelibrary/trainingmaterial/ SciVerse Scopus Help desk on-line http://help.scopus.com/flare/

23

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 23

5/29/12 2:50 PM


SciVerse Applications / Hub / ScienceDirect / SciTopics / Scopus

Azja i Australia Tel: +65 6349 0222 Fax: +65 6733 1050 Email: sginfo@elsevier.com Europa, Bliski Wschód i Afryka Tel: +31 20 485 3767 Fax: +31 20 485 3739 Email: nlinfo@elsevier.com Japonia Tel: +81 3 5561 5034 Fax: +81 3 5561 5047 Email: jpinfo@elsevier.com Korea Tel: +82 2 6714 3000 Fax: +82 2 732 8689 Email: krinfo@elsevier.com Ameryka Północna i Środkowa oraz Kanada Tel: +1 888 615 4500 Fax: +1 212 462 1974 Email: usinfo@elsevier.com

02/2012

Ameryka Południowa Tel: +55 21 3970 9300 Fax: +55 21 2507 1991 Email: brinfo@elsevier.com

www.info.sciverse.com/scopus Copyright 2010 Elsevier B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. SciVerse jest zarejestrowanym znakiem towarowym Elsevier Properties S.A. i jest używany na zasadach licencji. SciVerse Scopus jest zarejestrowanym znakiem towarowym Elsevier B.V.

Polish_Sciverse_Scopus_UserGuide.indd 24

5/29/12 2:50 PM

Elsevier sciverse scopus user guide  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you