Page 1

BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL

Biblioteca de  Ciencias  Xurídicas  e  Sociais   Fac.  de  Dereito   Fac.  de  CC.  Polí1cas  e  da   Administración   Escola  Univ.  de  Relacións   Laborais  


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL

19/09/2004


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL

Horario 08:30-­‐21:30  (luns  a   venres)     10:00-­‐19:30  (sábados,   domingos  e  fes1vos)    


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL

Horario Aula  Universia  

09:00-­‐21:00 (luns  a   venres)     19/09/2004


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL

19/09/2004


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL

Horario 08:30-­‐21:30  (luns  a   venres)     10:00-­‐19:30  (sábados,   domingos  e  fes1vos)    


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL

Requisitos para  uso  dos  Servizos  Bibliotecarios  

Para facer  uso  dos  servizos  é   necesario  dispoñer  da   Tarxeta  Universitaria  de   Iden1dade  (TUI)  ou  dunha  carta   de  lector  expedida  pola  BUSC.  


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL


BIBLIOTECA CONCEPCIÓN ARENAL Enderezo   Biblioteca  Universitaria  Concepción  Arenal   Campus  Vida   15782  San1ago  de  Compostela   Tlf.:  (+34)  8818  15210  Fax:  8818  15213   derprest@usc.es    

Biblioteca Concepción Arenal  

Presentación básica da Biblioteca Concepción Arenal: Contacto, horarios, etc.