Príbeh BIB II

Page 1
50


PRÍBEH BIB Polstoročie Bienále ilustrácií Bratislava vo faktoch a obrazoch STORY OF BIB Half-a-century of Biennial of Illustrations Bratislava in facts and images

bibiana 2015


PRÍBEH BIB Polstoročie Bienále ilustrácií Bratislava vo faktoch a obrazoch Vydala © BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, 2015 Editor: Hana Ondrejičková Úvod: Hana Ondrejičková, Viera Anoškinová Odborná spolupráca: Dušan Roll, Viera Anoškinová Preklad: Hana Ondrejičková, Lucia Spatz Grafická úprava: Peter Gála Tlač: DOLIS s. r. o., Bratislava Obrazový materiál použitý v tejto publikácii je výstupom projektu Digitálna BIBIANA, ktorý s podporou Ministerstva kultúry SR realizuje Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica BIBIANY.

STORY OF BIB Half-a-century of Biennial of Illustrations Bratislava in facts and images Published by © BIBIANA, International House of Art for Children, Bratislava, 2015 Edited by Hana Ondrejičková Introduction: Hana Ondrejičková, Viera Anoškinová Professional care: Dušan Roll, Viera Anoškinová Translation: Hana Ondrejičková, Lucia Spatz Graphic design: Peter Gála Print: DOLIS s. r. o., Bratislava Images contained in this publication present an outcome of the project Digital BIBIANA developed and run by the Documentation Centre and Library of BIBIANA with a support of the Ministry of Culture SR.

ISBN 978-80-89154-49-4


Pestrofarebný príbeh BIB The colorful story of BIB Hana Ondrejičková Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica BIBIANY BIBIANA Information and Documentation Center and Library

Keď sa v roku 1965 stretli nadšenci knižného umenia, aby usporiadali

The book art enthusiasts, who met in the newly-opened Bratislava House

prvú výstavu ilustračnej tvorby českých a slovenských výtvarníkov

of Art in 1965 to hold the first exhibition of illustration works by Czech and

v bratislavskom novootvorenom Dome umenia, sotva tušili, že po-

Slovak artists, hardly anticipated the great response to the event. The idea

dujatie vyvolá taký priaznivý ohlas. Myšlienka pravidelného stretá-

of holding periodic meetings to examine illustration art quickly won both

vania sa a konfrontácie ilustračného umenia si rýchlo získala nielen

local and international support from the artistic community, publishers,

domácich, ale aj zahraničných podporovateľov z radov výtvarníkov,

art historians and leading figures in culture and in 1967 the exhibition turned

vydavateľov, kunsthistorikov a popredných kultúrnych osobností,

into an international event held biennially. The Biennial won support from

vďaka čomu sa už v roku 1967 výstava rozrástla na medzinárodné

UNESCO as well as a strong partnership with its associated organization

podujatie s pravidelnou dvojročnou periodicitou. A čo je podstatné,

IBBY (The International Board on Books for Young People). As it turned

získala podporu UNESCO a pevné partnerstvo s jej pridruženou or-

out later and still holds, that decision was very provident as the national

ganizáciou IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu). To sa neskôr

IBBY Sections are the backbone in organizing this demanding event. The

ukázalo, a stále ukazuje, ako veľmi prezieravé rozhodnutie, pretože

auspices of UNESCO helped defend the Biennial’s existence and to develop

práve národné sekcie IBBY sú chrbtovou kosťou pri organizovaní

it during the various social, political and historical changes that occurred

účastí zahraničných umelcov na tomto náročnom podujatí. Záštita

over the past 50 years. The Biennial of Illustrations Bratislava (BIB) now is

zo strany UNESCO pomohla existenciu Bienále obhájiť a rozvíjať po-

a solid and respected forum where world illustration art for children’s books

čas rôznych spoločensko-politických a historických zmien v období

regularly comes together.

uplynulých piatich dekád. Dnes je Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

Originally the Slovak National Gallery, namely its International

stabilným a rešpektovaným fórom, na ktorom sa stretáva svetové

Illustration Cabinet, was the chief organizer of the Biennial. In 1987, this role

ilustračné umenie detskej knihy.

was assumed by the newly-established BIBIANA, the International House

Hlavným organizátorom Bienále bola spočiatku Slovenská národná galéria, presnejšie jej Medzinárodný kabinet ilustrácie.

of Art for Children in Bratislava. This state-run institution offers an ample portfolio of activities related to art for children and young people. Besides


Od roku 1987 táto úloha prešla na novo konštituovanú BIBIANU, me-

BIB, there is the Biennial of Animation Bratislava (BAB), as well as interac-

dzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Táto štátna inštitúcia

tive exhibitions for children, workshops, shows, theatre performances,

v sebe kombinuje široké portfólio činností súvisiacich s umením pre

competitions for the most beautiful books of Slovakia, awards and IBBY

deti a mládež – okrem BIBu sú to Bienále animácie Bratislava (BAB),

Slovakia events.

interaktívne výstavy pre deti, tvorivé dielne, programy, divadelné

BIBIANA also houses an information and documentation center

predstavenia, knižné súťaže o najkrajšie knihy Slovenska, ocenenia

with a library that, inter alia, manages and archives the documentation

a podujatia Slovenskej sekcie IBBY.

of BIBIANA’s activities. There is a digitalized archive of BIBIANA, a memory

Súčasťou BIBIANY je aj informačné a dokumentačné oddelenie

of the institution for maintenance and conservation of historical cultural

s knižnicou, ktoré okrem iného spravuje dokumentáciu činnosti

heritage for future generations. The most important items are available on

inštitúcie v celej retrospektíve. Buduje digitálny archív BIBIANY,

BIBIANA’s website (www.bibiana.sk) in the form of the Digital Collections

ktorý je pamäťou inštitúcie s cieľom dlhodobého uchovávania

and Archive of Events. Under the rule embedded in the BIB Statutes, the

kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. To najdôležitejšie sa

BIBIANA library becomes the owner of books entered in the competition

sprístupňuje na internetovej stránke BIBIANY v podobe Digitálnych

and in that way BIBIANA has accumulated a unique collection of world

zbierok a Archívu podujatí (www.bibiana.sk). V samotnej knižnici

children’s books. This collection presents a review of the development

BIBIANY sa vďaka pravidlu zakotvenom v štatúte BIB, podľa ktorého

of illustration in geographical terms and over time. It presents books with

knihy zaslané do súťaže ostávajú majetkom organizátora, podarilo

illustrations that were exhibited at BIBs and turned into the resulting book

zhromaždiť unikátnu zbierku detských kníh z celého sveta. Táto

products, in the context of various publishing, graphic, polygraphic ap-

zbierka ponúka prehľad vývoja ilustračnej tvorby v geografickom

proaches and traditions. It is because of BIB that the BIBIANA collection has

a časozbernom porovnaní. Prezentuje knihy, v ktorých sa ilustrácie

37 different issues of the book Alice in Wonderland, 137 issues of tales by the

vystavené na Bienále zhmotnili do výsledného knižného produktu,

Grimm Brothers and 170 issues of tales by Hans Christian Andersen.

v kontexte rôznorodých vydavateľských, grafických a polygrafických

As we were reviewing and completing the BIB archives, we were

prístupov a tradícií. Vďaka Bienále sa vo fonde nachádza 37 rôznych

amazed by the extent, multi-faceted nature and variety of BIB-related

vydaní knižného diela Alica v krajine zázrakov, 137 vydaní rozprávok

activities. BIB is not just a competition review of original illustrations.

bratov Grimmovcov alebo 170 vydaní Andersenových rozprávok.

It also includes numerous accompanying exhibitions, shows, professional

Keď sme sa snažili skompletizovať archív BIBu, ohromila nás roz-

symposiums and other forums bringing together experts in book illustra-

siahlosť, mnohovrstevnatosť a pestrosť celého diania okolo Bienále.

tion, publishing and dissemination of children’s books. On top of that,

BIB totiž nie je len súťažná prehliadka originálov ilustrácií. Zahŕňa

since 1985, BIB in cooperation with UNESCO, has organized workshops for

aj veľké množstvo sprievodných výstav, programov, odborných

budding illustrators from around the world. Between BIBs, the outcome

sympózií a ďalších fór na stretávanie sa špecialistov pracujúcich

and message of BIB is further disseminated through numerous domestic

v oblasti knižnej ilustrácie, vydávania a šírenia detských kníh. Od

and international exhibitions.

BIB 1967—2015

6–7


roku 1985 navyše BIB v spolupráci s UNESCO pripravuje aj workshop

This publication presents the most important moments of the

pre mladých začínajúcich ilustrátorov z celého sveta. V období medzi

Biennial’s history, highlights the awarded illustrations and their authors

jednotlivými ročníkmi sú výsledky a posolstvo BIBu ďalej šírené

and remembers the jury members, participants in professional symposiums,

prostredníctvom veľkého počtu výstav doma i v cudzine.

young illustrators and workshop participants; in other words, all who were

V tejto publikácii by sme radi predstavili najdôležitejšie momenty

involved in making and shaping the story of BIB. A half-century of BIB has

z histórie Bienále, pripomenuli si víťazné diela a ich autorov, ale aj

been documented in facts, figures, dates and pictures, of course. This story

porotcov, účastníkov odborných sympózií, mladých ilustrátorov

almost is like a fairytale and it deserves to be remembered.

zúčastnených na workshopoch, teda všetkých tých, ktorí spolu tvorili príbeh BIB. Polstoročie BIBu dokumentujeme faktami, číslami, dátumami a, samozrejme, obrázkami. Je to príbeh takmer rozprávkový, stojí za to si ho pripomenúť.


Bienále ilustrácií Bratislava Biennial of Illustrations Bratislava Viera Anoškinová Vedúca Sekretariátu BIB Head of the BIB Secretariat

Ideou vzniku súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti

The idea of starting a competition exhibition of original illustrations to

a mládež sa zakladatelia zaoberali už začiatkom šesťdesiatych rokov

books for children and youth was on the minds of the founders as far back

20. storočia. Tak vznikla v roku 1965 celoštátna československá

as the early 1960s and it was then actually started in 1965 as a national

výstava s názvom Ilustrácie pre deti Bratislava, ktorú považujeme

Czechoslovak exhibition called Illustration for Children Bratislava. That

za nultý ročník a predchodcu Bienále ilustrácií Bratislava. Stala sa

was the zero year and the predecessor of the Biennial of Illustrations

prvým podujatím, ktoré umožnilo široké porovnanie ilustračnej

Bratislava, that offered a forum to compare illustrations for children and

tvorby pre deti a mládež v rámci Československa a prvou výstavou,

youth in Czechoslovakia, and the first exhibition which offered comparisons

ktorá ponúkla porovnanie originálov ilustrácií s hotovým knižným

of original illustrations in published books. There were 37 Czech and Slovak

dielom. Zúčastnilo sa na nej 37 českých a slovenských ilustrátorov.

illustrators participating in the event.

Už o dva roky – v roku 1967 – sa uskutočnil I. ročník Bienále ilustrá-

Two years later, in 1967, Year 1 of the Biennial of Illustrations Bratislava

cií Bratislava (BIB). Medzi jeho zakladateľov patria: JUDr. Dušan Roll,

(BIB) was held. The founders included JUDr. Dušan Roll, artist Miroslav

akad. maliar Miroslav Cipár, akad. maliar Albín Brunovský a ďalší

Cipár, artist Albín Brunovský and other enthusiasts of children’s book

nadšenci ilustrácií kníh pre deti. Na prvom ročníku sa zúčastnilo 319

illustration. That first year welcomed 319 illustrators from 25 countries and

ilustrátorov z 25 krajín a na zatiaľ ostatnom BIB 2015 to je 355 auto-

the last BIB in 2015 has welcomed 355 authors of illustrations from 50 coun-

rov ilustrácií z 50 krajín. Doteraz sa dá BIB považovať za najväčšie

tries. BIB has been the largest non-commercial event of its kind in the world.

nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. Organizátori brati-

The organizers of the Bratislava biennial had several intentions right from

slavského bienále mali od začiatku viac zámerov. Nešlo len o vytvo-

the start. The idea was to offer opportunities for presentation of the best art

renie možnosti prezentácie najlepších diel z krajín s bohatou knižnou

from countries with traditions in book culture and illustration for children

kultúrou v oblasti ilustrácií pre deti, ale chceli zároveň poskytnúť

and to offer opportunities to illustrators from various countries to present

priestor ilustrátorom z rôznych krajín prezentovať svoje diela

their art to world experts and publishers. Another significant purpose from

odborníkom a vydavateľom zo sveta. Nezanedbateľným zámerom je

the start of the biennial was to attract the attention of children. In the

BIB 1967—2015

8–9


od vzniku bienále pritiahnuť pozornosť detských divákov. V priebehu

course of 50 years of BIB history, and its 25 exhibitions, a total of 7,574

50-ročnej existencie BIB a jeho 25 ročníkov sa tu prezentovalo 7 574

illustrators from 105 countries have presented 59,860 original illustrations

ilustrátorov zo 105 krajín s 59 860 originálmi ilustrácií a takmer

and more than 10,000 books.

10 000 kníh. Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských

The international display of originals of children’s book illustrations, the Biennial of Illustrations Bratislava is the most important event organized by

kníh Bienále ilustrácií Bratislava je najvýznamnejším podujatím, kto-

BIBIANA, the International House of Art for Children. The event is held under

ré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále

the auspices of UNESCO and the International Board on Books for Young

sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú

People (IBBY) and it is supported by the Ministry of Culture of the Slovak

knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Republic with BIBIANA as the organizer in chief. BIB is held every odd year in

a BIBIANA je jeho hlavným organizátorom. Koná sa každý nepárny

fall, September and October, in Bratislava, the capital city of Slovakia. BIB

rok na jeseň (september – október) v hlavnom meste Slovenska

is the most important world event for the art of children’s illustration. Every

v Bratislave. Je to najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia

two years “the best of illustration” meets in Bratislava.

a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Každý druhý rok sa na ňom stretáva to najlepšie z ilustrátorskej oblasti. V priebehu BIB prezentujú svoju tvorbu samostatnou výstavou

BIB holds a separate exhibition for artists who have won Hans Christian Andersen awards for literature and illustration. BIB also presents works by a no longer living Slovak author who had made a major contribution to de-

aj držitelia ceny H. Ch. Andersena za literatúru a za ilustrácie.

velopment of illustration art in Slovakia. The international BIB Symposium

Takisto na BIB prezentujeme tvorbu nežijúceho slovenského autora,

takes place at the beginning of the event and is an indispensable, integral

ktorý významnou mierou prispel k rozvoju ilustračného umenia na

part of the event. In 1985 the first international BIB-UNESCO Workshop

Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou BIB je Medzinárodné sympó-

of Albín Brunovský for young illustrators from developing countries was

zium BIB, ktoré sa koná od začiatku tohto podujatia. V roku 1985 bol

established in cooperation with Academy of Fine Arts and Design (VŠVU)

založený medzinárodný BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského

in Bratislava. The first workshops were conducted by Professor Brunovský,

pre mladých ilustrátorov z rozvojových krajín v spolupráci s Vysokou

a leading Slovak illustrator and one of the founders of the Slovak school

školou výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Zo začiatku bol vede-

of illustration. The current workshops are now conducted by reputed

ný významným slovenským ilustrátorom, jedným zo zakladateľov

Slovak illustrators. The workshops have so far been attended by 146 young

slovenskej ilustrátorskej školy, profesorom Albínom Brunovským.

illustrators from 52 countries who have made more than 400 original

Aj v súčasnosti ho vedú renomovaní slovenskí ilustrátori. Na

illustrations. Besides these mentioned activities, there are various other

workshope sa doteraz zúčastnilo 146 mladých ilustrátorov z 52 krajín

activities accompanying the biennial including special exhibitions, theatre

a vytvorili viac ako 400 originálov ilustrácií. Okrem už spomínaných

performances, animated works and workshops.

aktivít sú súčasťou bienále aj ďalšie sprievodné výstavy, divadlá, animovaná tvorba a výtvarné tvorivé dielne.

The illustration originals are evaluated by an international jury consisting of theoreticians of fine art, illustrators, publishers and librarians.


Originály ilustrácií hodnotí medzinárodná odborná porota, ktorá

The jury has from six to twelve members from various countries, continents

je zložená z teoretikov výtvarného umenia, ilustrátorov, vydavateľov

and cultures. The jury presents 11 prestigious awards, namely the Grand Prix

a knihovníkov. Je to zoskupenie 6 – 12 členov z rôznych krajín, konti-

BIB, five BIB Golden Apples and five BIB Plaques. The jury can also award an

nentov a rôznych kultúr. Porota rozdeľuje 11 prestížnych cien – Grand

Honorable Mention to a publisher for outstanding accomplishments. The

Prix BIB, päť Zlatých jabĺk BIB a päť Plakiet BIB. Okrem toho môže

illustrator who wins the highest award, Grand Prix BIB, has the privilege

udeliť Čestné uznanie vydavateľstvu za významný vydavateľský

of holding a separate, personal exhibition at the next BIB and also becomes

počin. Autor, ktorý získa najvyššie ocenenie Grand Prix BIB, má

a member of the BIB international jury.

právo predstaviť sa samostatnou výstavou na nasledujúcom ročníku BIB a stáva sa aj členom medzinárodnej poroty BIB.

BIB is not only a competitive display of original illustrations in Bratislava. Illustration art for children and youth is also presented in other cities of

BIB však nie je len súťažná prehliadka originálov ilustrácií

Slovakia and, of course, in other countries as well. We cooperate with various

v Bratislave. Prezentujeme ilustračnú tvorbu pre deti a mládež aj

international organizations, institutions, Slovak cultural institutions abroad

v iných mestách Slovenska a, samozrejme, aj za slovenskými hranica-

and Slovak embassies across the world and we participate in book fairs and

mi. Preto spolupracujeme s medzinárodnými inštitúciami, slovenskými

promote quality children’s illustration all over the world.

kultúrnymi inštitútmi v zahraničí a slovenskými veľvyslanectvami vo svete, zúčastňujeme sa na knižných veľtrhoch a takto propagujeme kvalitnú ilustračnú tvorbu pre deti po celom svete.

BIB 1967—2015

10–11


ŠTATÚT BIB

STATUTE OF THE BIB

Základné ustanovenia Článok 1 Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je pravidelná medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Názov prehliadky je „Bienále ilustrácií Bratislava“, skratka BIB s pridaním roku konania. Článok 2 BIB v súlade s rozhodnutiami, úlohami a cieľmi UNESCO a k nemu pridružených medzinárodných organizácií, najmä v spolupráci s národnými sekciami Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s národnými komisiami pre UNESCO, ako aj s organizáciami výtvarných umelcov – vytvára podmienky pre ich hodnotenie, súťaž a tak podporuje všestranný rozvoj tohto druhu umenia. Článok 3 Okrem súťaže môžu usporiadatelia v rámci BIB organizovať aj ďalšie výstavy a podujatia nadväzujúce na poslanie BIB. Sekretariát BIB v spolupráci s UNESCO organizuje v rámci BIB pracovný seminár Albína Brunovského pre ilustrátorov z rozvojových krajín. Článok 4 Miesto konania BIB je Bratislava, Slovenská republika. Článok 5 Usporiadateľom BIB je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré finančne zabezpečuje celu akciu, Slovenská komisia pre UNESCO a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Organizáciu a realizáciu zabezpečujú odborné útvary BIBIANY a Sekretariát BIB.

Basic provisions Article 1 The Biennial of Illustrations Bratislava (BIB) is a regular international competition exhibit of original book illustrations for children and youth. The title of the exhibit is “Biennial of Illustrations Bratislava” abbreviated as the BIB with addition of the year of its organization. Article 2 The BIB in compliance with the decisions, tasks and objectives of the UNESCO and its associated international organizations, especially in cooperation with national sections of the International Board on Books for Young People (IBBY), national commissions for the UNESCO as well as organizations of fine artists – creates conditions for their evaluation and competition and thus supports the multilateral development of this kind of art. Article 3 Beside the competition, other exhibits and events related to the BIB mission may be also organized within the BIB exhibit. Albin Brunovsky’s Working Seminar for illustrators coming from developing countries is organized by the BIB Secretariat in cooperation with the UNESCO. Article 4 The BIB exhibit takes place in Bratislava, the Slovak Republic. Article 5 The organizers of the BIB are the Ministry of Culture of the Slovak Republic providing financial sources for the entire event, the Slovak Commission for the UNESCO and BIBIANA, International House of Art for Children. The organization and installation is done by professional sections of BIBIANA and the BIB Secretariat.

Organizácia BIB Článok 6 Najvyšším orgánom BIB je Medzinárodný komitét BIB zložený zo zástupcov zainteresovaných medzinárodných a národných organizácií. Na čele Medzinárodného komitétu BIB je predseda, ktorého menuje minister kultúry SR. Medzinárodný komitét BIB zasadá raz za dva roky. Stálym členom Medzinárodného komitétu BIB je generálny komisár BIB vymenovaný ministrom kultúry SR. Článok 7 Riadiacim organom BIB je Výkonný výbor BIB, ktorý sa podieľa na príprave a organizácii BIB. Na jeho čele je riaditeľ BIBIANY. Výkonný výbor BIB má právo udeliť Čestnú plaketu BIB. Článok 8 Klub Bienále ilustrácii Bratislava (K–BIB) združuje priaznivcov BIB zo Slovenska i zo zahraničia. Členmi K–BIB sú jednotlivci i organizácie. Podrobnosti stanovujú Zásady práv a povinnosti členov K–BIB. Účasť na BIB Článok 9 Účasť výtvarníkov na BIB sa zabezpečuje prostredníctvom príslušných ústredných organizácií, kultúrnych inštitúcií, združení výtvarníkov, národných sekcií IBBY a národných komitétov BIB, národných komisií pre UNESCO, vydavateľských inštitúcií a vyzvaním jednotlivých výtvarníkov. Článok 10 Súťažná časť BIB je prehliadkou tvorby jednotlivých umelcov.

The organization of the BIB Article 6 The supreme body of the BIB is the BIB International Committee composed of representatives from international and national organizations involved. Chairman of the International Committee is appointed by the Minister of Culture of the SR. The BIB International Committee meets once in two years. The BIB Commissioner General appointed by the Minister of Culture of the SR is a permanent member of the BIB International Committee. Article 7 The steering body of the BIB is the BIB Executive Committee participating in the preparation and organization of the BIB. The Director of BIBIANA, International House of Art for Children is heading it. The BIB Executive Committee has the right to award the BIB Honorary Plaque. Article 8 The Club of the Biennial of Illustrations Bratislava (K-BIB) associates friends of the BIB in Slovakia and abroad. The K-BIB members are individuals and organizations. The details are defined by the Principles of rights and duties of the K-BIB members. Participation in the BIB Article 9 The participation of illustrators in the BIB is organized through relevant


Sekretariát BIB akceptuje vyber v štátoch, v ktorých organizátori zabezpečujú účasť ilustrátorov na BIB prostredníctvom komisie, poroty alebo menovaním komisára. Ilustrácie sú vystavene v expozíciách podľa štátnej príslušnosti. Za správnosť zaradenia ilustrátora ručia organizátori z jednotlivých štátov. Článok 11 Výtvarník môže oboslať súťažnú časť BIB najviac desiatimi ilustráciami a to najviac z dvoch kníh. Podmienkou prijatia ilustrácie do súťaže je jej knižné vydanie v stanovenom období. Ceny BIB Článok 12 Najlepším dielam v rámci súťažnej časti BIB sa udeľujú ceny. Udeľuje ich Medzinárodná porota BIB. Členov Medzinárodnej poroty BIB na príslušný ročník menuje Výkonný vybor BIB na základe návrhov organizátorov z jednotlivých krajín. Členom poroty nemôže byť vydavateľ, ktorého knihy sú prihlásené do súťažnej prehliadky. Na čele poroty je predseda, ktorého si členovia poroty zvolia zo svojho stredu. Generálny komisár BIB sa zúčastňuje zasadnutí Medzinárodnej poroty BIB. Článok 13 Medzinárodná porota BIB udeľuje tieto ceny a odmeny: jednu Grand Prix BIB ako najvyššie ocenenie BIB spojené s peňažnou odmenou 3 000 USD, najviac päť Zlatých jabĺk BIB, spojených s peňažnou odmenou a 1 500 USD, päť Plakiet BIB bez určenia poradia spojených s peňažnou odmenou a 1 000 USD. Medzinárodná porota BIB má právo udeliť Čestné uznanie vydavateľstvu za iniciatívny rozvoj detskej ilustrácie v zmysle kvality vydanej knihy vystavenej v súťaži. Medzinárodná porota BIB má právo udeliť najviac tri Čestné uznania vydavateľstvu v krajinách s menšou tradíciou vo vydávaní kníh pre deti a mládež. Vydavateľstvo, ktorého ilustrácie v súťaži budú ocenené, dostane certifikát o udelenej cene. Článok 14 Udelenie Grand Prix BIB dáva výtvarníkovi právo zúčastniť sa na najbližšom ročníku BIB samostatnou výstavou. Záverečné ustanovenia Článok 15 Na základe tohto štatútu Výkonný vybor BIB vydáva organizačný poriadok pre každý ročník BIB.

central organizations, cultural institutions, associations of illustrators, the IBBY national sections and national committees of the BIB, national commissions for the UNESCO, publisher’s institutions and by inviting individual illustrators. Article 10 The competition part of the BIB is the exhibit of works of individual artists. The BIB Secretariat accepts the selection done in states in which the participation of illustrators in the BIB is organized through a commission, jury or by an appointment of the commissioner. The illustrations are shown at exhibits according to the state citizenship. The organizers from individual states are responsible for a correct categorization of the illustrator. Article 11 The illustrator may sent 10 illustrations maximum to the competition part of the BIB, and namely from two books. The condition to accept the illustration to the competition is its book publication in the period defined. The BIB prizes Article 12 Prizes award the best works within the BIB competition part. The BIB International Jury awards the prizes. The members of the BIB International Jury for a relevant year are appointed by the BIB Executive Committee based upon proposals by organizers from individual countries. The publisher, whose works are registered for the competition, cannot become a member of the Jury. At the head of the Jury is the Chairman, elected from the Jury members. The BIB Commissioner General takes part in sessions of the BIB International Jury. Article 13 The BIB International Jury awards the following prizes and awards: One Grand Prix BIB as the highest award of the BIB with the financial grant 3.000 USD, five Golden Apples BIB maximum with the financial grant 1.500 USD each, five BIB Plaques without any place determination with the financial grant 1.000 USD each. The BIB International Jury has the right to award the Honorary Mention to a publishing house for the initiative development in the children’s illustration related to the quality of the book published and shown in the competition. The BIB International Jury has got right to award no more than three Honorary Mentions to publishing houses in countries with short tradition of publishing books for children and youth. The publishing house the illustrations of which are awarded in the competition receives a certificate on the awarded prize. Article 14 The “Grand Prix BIB” award entitles the illustrator to present an individual exhibition in the next year of the BIB. Final provisions Article 15 The BIB Executive Committee issues the Organization Order for every year of the BIB based upon this Statute

BIB 1967—2015

12–13


1965 1965

Ilustrácie pre deti Bratislava, výstava súčasnej československej ilustrácie (nultý ročník BIB)

Illustrations for Children, an exhibition of contemporary Czechoslovak book illustration

Hlavná cena ~ Grand Prix Albín Brunovský Miguel de Cervantes Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha Bratislava: Mldé letá, 1965. 260 s.

Květa Pacovská Carl Sandburg: Pohádky z bramborových řádků Praha: SNDK, 1964. 331 s.

(zero year of the BIB) Miesto konania ~ Premises: Dom umenia, Bratislava ~ House of Art, Bratislava Usporiadateľ ~ Organiser:: Slovenské ústredie knižnej kultúry a Zväz slovenských výtvarných umelcov ~ Slovak Book Culture Centre and Slovak Union of Fine Artists Komisári výstavy ~ Exhibition commissioners:: Dušan Roll, Eva Šefčáková

Odmeny ~ Awards Eva Bednářová Hermína Franková: Plavčík a sardinky

Porota ~ Jury: Vincent Hložník (predseda ~ chairman), Marian Čunderlík, Zdeněk Kudělka, Radislav Matuštík, Arsen Pohribný, Rudolf Princ, Dušan Roll, Eva Šefčáková, Ján Švec, Ľudmila Vachtová, Marian Váross

1 37 48 458

krajina ~ country

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

Praha: SNDK, 1965.

Julián Filo Ľudo Zúbek: Moja Bratislava Bratislava: Mladé letá, 1965.

Vladimír Fuka Zdeněk Mahler: Jak se stát bubeníkem královské gardy Praha: SNDK, 1964.

Viera Bombová Ján Bodenek: Ivkova biela mať Bratislava: Mladé letá, 1964.

Jitka Kolínska René Guillot: Tři sta devadesátý sedmý bílý slon Praha: SNDK, 1965.


19 67

Yasuo Segawa (JP) 1932, Okazaki — 2010, Obuse

Grand Prix BIB ’67 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Masako Matsuno: Fushigina takenoko [Taro and the bamboo shoots] Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1963. 27 s. gvaš, hodvábny papier ~ gouache, silk paper

25 319 512 3236

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

Segawa vychádza z tradičných japonských výtvarných techník, ktoré inovatívnym spôsobom pretavuje do knižnej tvorby pre deti. Jeho ilustrácie predstavujú horizontálne komponované príbehy, v ktorých prevláda žiarivá farebnosť, bohatý rytmus a dramatický efekt. Segawa applies the traditional Japanese painting techniques and forwards them in the book art for children in an innovative way. His illustrations represent a series of horizontally composed stories that abound in bright colours, rich rhythms and dramatic effects.

14–15

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’67 Golden Apple BIB ’67

Zlatá Plaketa BIB ’67 Golden Plaque BIB ’67

Leo Lionni (US)

Emanuele Luzzati (IT)

Leo Lionni: Swimmy

La gazza ladra

New York: Pantheon Books, 1963. 32 s.

Milano: Mursia, 1964. 28 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

farebné ceruzky ~ colour pencils

Algirdas Steponavičius (LT)

Lilo Fromm (DE)

Kostas Kubilinskas: Varlė Karalienė

Brüder Grimm: Der goldene Vogel

Vilnius: Vaga, 1967. 134 s.

München: Verlag Heinrich Ellermann, 1966. 32 s.

gvaš ~ gouache

akvarel ~ watercolour

Werner Klemke (DE)

Albín Brunovský (SK)

Munro Leaf: Ferdinand der Stier

Hans Christian Andersen: Malá morská panna

Berlin: Alfred Holz Verlag, 1965. 78 s.

Bratislava: Mladé letá, 1967. 194 s.

kresba farebnými kriedami ~ colour crayon drawing

akvarel, kresba perom a tušom ~ watercolour, pen and ink drawing

Elżbieta Murawska – Marian Murawski (PL) Wiktor Woroszylski: Podmuch malowanego wiatru Warszawa: Nasza Księgarnia, 1965. 156 s. gvaš ~ gouache

Viera Bombová (SK) Obrova stupaj: maorijské rozprávky Bratislava: Mladé letá, 1964. 90 s. kresba voskovými kriedami ~ wax crayon drawing

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


BIB 1967—2015

Strieborná plaketa BIB ’67 Silver Plaque BIB ’67

Bronzová plaketa BIB ’67 Bronze Plaque BIB ’67

Paul Nussbaumer (CH)

János Kass (HU)

Bettina Hürlimann: Der Knabe des Tell

Anna Hajnal: Halászik a róka

Zürich: Atlantis, 1965. 36 s.

Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1967. 39 s.

gvaš ~ gouache

kombinovaná technika ~ combined technique

Maj Miturič (RU)

Celedonio Perellón (ES)

Kornej Čukovskij: Kradenoje solnce

Gaspar Gómez de La Serna: Cartas a mi hijo

Moskva: Malyš, 1966. 16 s.

Madrid: Doncel, 1964. 194 s.

gvaš ~ gouache

akvarel na kriedovej platni~ watercolour on crayon plate

Lasse Sandberg (SE)

Krystyna Witkowska (PL)

Inger Sandberg: Pojken med de hundra bilarna

Józef Ratajczak: Zamki na lodzie

Stockholm: Rabén & Sjögren, 1966. 32 s.

Warszawa: Nasza Księgarnia, 1966. 18 s.

kresba perom a štetcom; koláž ~ pen and brush drawing; collage

kombinovaná technika ~ combined technique

16–17

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Čestné uznanie BIB ’67 Honorary Mention BIB ’67

Čestné uznanie BIB ’67 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’67 to the Publisher

Iri Maruki (JP)

Verlag Julius Beltz (DE)

Teiji Seta: A dumpling that rolled down

Carl Orff; Klaus Winter, Helmut Bischoff (il.):

into the mice paradise

Trari-trara: der Sommer ist da!

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1967. 27 s.

Weinheim: Verlag Julius Beltz, 1967. 20 s.

gvaš ~ gouache

Albrecht von Bodecker (DE)

ARTIA (CZ)

Gotthold Gloger: Frido, fall nicht runter

Luděk Pešek; Luděk Pešek (il.): Die Mondexpedition

Berlin: Der Kinderbuchverlag, 1966. 77 s.

Praha: Artia; Recklinghausen: Paulus Verlag, 1966. 125 s.

koláž ~ collage

Ib Spang Olsen (DK)

Vallardi (IT)

Kiosken på torvet

Carlo Collodi; Alberto Longoni (il.): Le avventure di

København: Gyldendal, 1964. 64 s.

Pinocchio

litografia ~ lithograph

Milano: Vallardi, Midy, 1963. 76 s.

Cvijeta Job (HR) Ivana Brlić-Mažuranić: Šuma striborova Zagreb: Mladost, 1967. 18 s. tempera ~ tempera

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’67 International Jury BIB ’67 Predseda ~ Chairman Adolf Hoffmeister (CZ) Členovia ~ Members Michał Bylina (PL) Mioko Fujieda (JP) V. N. Gorjajev (RU) Hans Halbey (DE) František Holešovský (CZ) Bettina Hürlimann (CH)

Inštalácia BIB ’67 v priestoroch Domu umenia v Bratislave BIB ’67 Installation in the House of Art in Bratislava

Albert Kapr (DE) Ľudmila Peterajová (SK) Ruth Hill Viguers (US) Eva von Zweigbergk (SE)

Medzinárodná porota BIB ’67 (zľava: Karol Vaculík, riaditeľ SNG, Adolf Hoffmeister, predseda poroty a členky poroty Bettina Hürlimann a Ľudmila Peterajová) International Jury BIB ’67 (from the left: SNG director Karol Vaculík, jury chairman Adolf Hoffmeister and jury members Bettina Hürlimann Medzinárodná porota BIB ’67 (vpravo: Adolf Hoffmeister, predseda poroty)

a Ľudmila Peterajová)

International Jury BIB ’67 (right: jury chairman Adolf Hoffmeister)

BIB 1967—2015

18–19

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’67 International Symposium BIB ’67 Téma: Vplyv ilustračného umenia na citovú výchovu Topic: Influence of Illustration Art on the Emotional Education Antonín Friedl (CZ)

Mystická lyrika a predrenesančné epikurejstvo v českej stredovekej

~ Book Illustration and Some Aspects of the Emotional Education of Adults

ilustrácii ~ Mystical Lyrics and Pre-Renaissance Epicurism in the Czech Medieval Illumination Ella Gankina (RU)

František Rudaš (SK)

Z dejín ruských ilustrovaných šlabikárov od 17. do začiatku

19.storočia ~ From the History of Russian Illustrated Primers since the 17th up to Beginnings

(Psychological Interpretation)

of the 19th Century Ivan Šperling (CZ)

Blanka Stehlíková (CZ) Olomoucké univerzitné tézy ~ Olomouc University Thesis

Vsevolod Petrov (RU)

Ilustrácie českej detskej knihy ~ Czech Children’s Book

Illustration

Súčasná sovietska grafika a ilustrovaná kniha pre deti

Jana Hofmeistrová (CZ) Vývojové premeny ilustrácie literárneho diela a otázky

~ Contemporary Soviet Printmaking and the Illustrated Book for Children Bettina Hürlimann (CH)

K vplyvu ilustrácie na citový svet detí (Psychologická

interpretácia) ~ About the Influence of Illustration on the Emotional World of Children

citovej výchovy ~ Development Metamorphoses in a Literary Work’s Illustration and the

Ilustrácia a citový svet detí ~ Illustration and the Emotional

Problems of Emotional Education

World of Children Juliane von Metzger (DE)

Kniha ako hračka, knižná hračka a obraz hračky

v ilustrovanej knihe ~ The Book as a Toy, the Book Toy and the Picture of a Toy in the Illustrated Book A. J. Moerkercken van der Meulen (NL) Vplyv výtvarného umenia a ilustrácie na vývin detskej senzibility ~ Influence of Fine Art and Illustration on Development of a Child’s Sensibility H. Künnemann (DE)

Za „abecedu“ ilustrovanej knihy ~ For “ABC” of an Illustrated Book

Vitalij N. Gorjajev (RU)

Poznámky k otázke subjektívneho momentu v ilustrácii

~ Notes on the Issue of a Subjective Moment in the Illustration Algirdas Steponavičius (LT)

Ľudové umenie a ilustrácia detskej knihy ~ Folk Art and the

Children’s Book Illustration František Holešovský (CZ)

Poznámky k téme sympózia ~ Notes on the Topic

of Symposium Boris Dechterev (RU)

Ilustrácia detskej knihy ako jedna z foriem estetickej výchovy

detí ~ Book Illustration for Children as One of Their Aesthetic Education Forms Klaus Doderer (DE)

Poznámky o jednote umenia a ilustrácie a o nevyhnutnosti

rozličných foriem ~ Notes on Unity of Art and Illustration and on Inevitability of Diverse Forms Walter Scherf (DE)

Za súčasnú podobu ilustrovanej knihy a jej využitie

~ For Contemporary Shape of an Illustrated Book and Its Utilisation Josef Javůrek (CZ)

Literárne dielo a jeho výtvarná ilustrácia ~ Literary Work and Its Artistic

Illustration Vlastimil Vinter (CZ) 1987

1989

Medzinárodné sympózium BIB ’67 Knižná ilustrácia a niektoré aspekty citovej výchovy dospelých 1991

1993

1995

1997

1999

International Symposium BIB ’67 2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 69

Eva Bednářová (CZ) 1937, Praha — 1986, Praha

Grand Prix BIB ’69 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Dana und Milada Šťovíčková: Chinesische Volksmärchen Prag: Artia, 1968. 199 s. farebné lepty ~ coloured etching

Tvorba Evy Bednářovej je charakteristická rozprávkovou exotikou a krehkou poetikou,

32 313 452 2377

krajín ~ countries

plnou symbolických obrazov. Zvolené farby a jemné monochrómné odtiene zvýrazňujú emotívnosť a dotvárajú atmosféru príbehu. Ilustrácie pozývajú čitateľa do snového ticha, v ktorom absentuje zlo a bolesť.

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

A fairy-tale exotic style along with fine poetry and symbolical images are characteristic of works by Eva Bednářová. Her use of colours and the monochrome tones in particular enhance the emotional charge of the pictures and reveal the story atmosphere. Her illustrations invite readers into a dreamlike silence where there is no evil nor pain.

20–21

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


1987

1989

Zlaté jablko BIB ’69 Golden Apple BIB ’69

Plaketa BIB ’69 Plaque BIB ’69

Viera Bombová (CZ)

Eleonore Schmid (US)

Samuel Czambel: Janko Gondášik a zlatá pani

Etienne Delessert: The tree

Bratislava: Mladé letá, 1969. 215 s.

New York: Harlin Quist Books, 1967. [52] s.

kresba voskovými pastelkami ~ wax crayon drawing

kresba farebnými kriedami ~ colour crayon drawing

Seizo Tashima (JP)

Bo Beskow (SE)

Yoshitomo Imae: Chikara Taro [Taro the Powerful]

Bo Beskow: Figge Bygger snäckhus

Tokyo: Poplar-sha, 1968. 36 s.

Stockholm: Albert Bonniers, 1967. [32] s.

gvaš ~ gouache

kresba perom a ceruzkami ~ pen and pencil drawing

Birute Žilyte (LT)

Robin Jacques (GB)

Janis Rainis: Aukso sietelis

Ruth Manning-Sanders: A book of ghosts and goblins

Vilnius: Vaga, 1967. 49 s.

London: Methuen, 1967. 126 s.

akvarel ~ watercolour

kresba perom ~ pen drawing

Jürgen Spohn (DE)

Józef Wilkoń (PL)

Jürgen Spohn: Das Riesenross

Anna Kamieńska: W nieparyżu i gdzie indziej

Güthersloh: Bertelsmann, 1968. 28 s.

Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967. 262 s.

gvaš ~ gouache

gvaš ~ gouache

Friso Henstra (NL)

Isamu Akino (JP)

Jay Williams: The practical princess

Yuzo Otsuka: Punkhu Maincha

New York: Parents’ Magazine Press, 1969. 42 s.

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1968. 28 s.

kresba perom a tušom ~ pen and ink drawing

gvaš ~ gouache

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Čestné uznanie BIB ’69 Honorary Mention BIB ’69 Blair Lent (US)

Farshid Mesghali (IR)

From King Boggen’s Hall to Nothing-at-all

Samad Behrangi: The little black fish

Boston: Atlantic – Little, Brown, 1967. 44 s.

Tehran: Inst. for the intellectual development of children and

monotypia, ofset ~ monotype, offset

young adults, 1968. [40] s. linorez ~ linocut

Annick Delhumeau (FR)

Irmhild Proft, Hilmar Proft (DE)

Pascale Claude-Lafontaine: Bussy, le hamster doré

Lieselotte Remane: Die Sonnenrose

Paris: Éditions Pierre Tisné, 1968. 34 s.

Berlin: Kultur und Fortschritt, 1966. 240 s.

kresba perom, tuš, gvaš ~ pen drawing, ink, gouache

gvaš, tuš, tempera ~ gouache, ink, tempera

Marlenka Stupica (SI)

Ugo Fontana (IT)

Šolar

Giuliana Pistoso: Grandi regine

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. 12 s.

Milano: Arnoldo Mondadori, 1968. 135 s.

gvaš, koláž ~ gouache, collage

akvarel ~ watercolour

Ondrej Zimka (SK)

Helga Aichinger (AT)

Ľubomír Feldek: Zelené jelene

Mein Lesebuch für das 2. Schuljahr

Bratislava: Mladé letá, 1968. 30 s.

München: Bayerische Schulbuchverlag, 1969. 222 s.

gvaš ~ gouache

kresba voskovými kriedami ~ wax crayon drawing

Lars Bo (DK) H. C. Andersen: Snedronningen

Medzinárodná porota BIB ’69

København: Carlsen, 1967. 70 s.

(zľava: Maurice Sendak, Bettina Hürlimann, Jo Tenfjord,

farebné lepty ~ colour etching

Hans Halbey, Dušan Roll a predseda poroty Adolf Hoffmeister) International Jury BIB’69 (from the left: Maurice Sendak, Bettina Hürlimann, Jo Tenfjord, Hans Halbey, Dušan Roll and Jury chair Adolf Hoffmeister)

BIB 1967—2015

22–23

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Čestné uznanie BIB ’69 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’69 to the Publisher

Medzinárodné sympózium BIB ’69 International Symposium BIB ’69

Thomas Nelson and Sons (NG)

Téma: Ilustrácia ako kategória výtvarného prejavu

D. O. Fagunwa; Bruce Onobrakpeya (il.): The forest of

Topic: The Illustration as an Artistic Expression Category

a thousand daemons Lagos: Thomas Nelson and Sons, 1968. 140 s.

Josef Javůrek (CZ)

ISBN 9780175112883

Ilustrácia literárneho diela ako výtvarná kategória (Problémy

hodnotenia) ~ Illustration of a Literary Work as an Artistic Category (Valuation Problems) František Holešovský (CZ)

K otázke špecifickosti ilustrácie pre deti ~ On Some Issues

Related to the Specificity of Children’s Book Illustration

Children’s Book Trust (IN)

Klaus Doderer (DE)

Mulk Raj Anand; Pulak Biswas (il.): A day in the life of

Ilustrácia detskej knihy ako umelecké dielo ~ The Children’s Book

Illustration as a Work of Art

Maya of Mohenjo-Daro

Richard Bamberger (AT)

New Delhi: Children’s Book Trust, 1968. [24] s.

Horst Kunze (DE)

O perspektívach ilustrácie ~ On the Book Illustration Prospects

Rozum a cit v ilustrácii ~ Sense and Sensibility in the Illustration

Vlastimil Vinter (CZ)

K otázkam hodnôt knižnej ilustrácie ako kategórie výtvarného

prejavu ~ On Values of the Book Illustration as a Category of Artistic Expression Václav Zykmund (CZ)

Knižná ilustrácia, znak a symbol ~ The Book Illustration, the Sign

and the Symbol Oto Bihalji Merin (RS)

O postavení a úlohe umenia v súčasnom storočí vedy

a techniky ~ On the Art’s Role and Place in the Present Century of Science and Technologies Horst Künnemann (DE) A+B, a čo ďalej? ~ A+B, and What Next? Zbigniew Rychlicki (PL)

Ilustrácia ako kategória výtvarného prejavu ~ The Ilustration

as a Category of Artistic Expression

Medzinárodná porota International Jury

Dom umenia v Bratislave počas BIB ’69

Predseda ~ Chairman Adolf Hoffmeister (CZ)

The House of Art, Bratislava during BIB ’69

Členovia ~ Members Oto Bihalji-Merin (RS), Albín Brunovský (SR), Gianvittore Calvi (BR), V. N. Gorjajev (RU), Hans Halbey (DE), Bettina Hürlimann (CH), Tadashi Matsui (JP), Maurice Sendak (US), Béla Stetner (HU), Jo Tenfjord (NO), Laurent Tisné (FR) 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 71

Andrzej Strumiłło (PL) 1927, Vilnius

Grand Prix BIB ’71 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Robert Stiller: Narzeczony z morza Warszawa: Nasza Księgarnia, 1971. 261 s. gvaš, akryl, drevo ~ gouache, acrylics, wood

Andrzej Strumiłło je umelcom mimoriadnej predstavivosti. Jeho diela obsahujú množstvo rôznorodých tém – od metaforickej abstrakcie až po realistické zobrazenia, všetky sú prestúpené hlbokou duchovnosťou. Ilustrácie ku knihe Narzeczony z morza (Snúbenec z mora)

38 269 350 2300

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

predstavujú silné expresívne obrazy zo škandinávskej mytológie, ktoré si napriek svojej „desivosti“ podmaňujú detského diváka. Andrzej Strumiłło is an artist possesing an extraorinary imagination. His works encompass a multitude of various themes from metaphoric abstraction up to realistic representation, with a profound spirituality present in all of them. The illustrations to the book Narzeczony z morza (Fiancé rom the Sea) abound with strong expressive pictures from Scandinavian legends attracting the children’s viewers regardless of their creepiness.

24–25

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’71 Golden Apple BIB ’71

Plaketa BIB ’71 Plaque BIB ’71

Karl-Heinz Appelmann (DE)

Jan Kudláček (CZ)

Anne Geelbaar: Kjambaki

Petruška

Berlin: Verlag Junge Welt, 1970. 94 s.

Praha: Artia, 1970. 62 s.

striekaná technika, priesvitná fólia

gvaš, koláž ~ gouache, collage

~ spray technique, transparent sheet

1987

1989

Vladimir Golozubov (UA)

Ondrej Zimka (SK)

Vladimir Golozubov: Dva pivniki

Ľubomír Feldek: Rozprávky na niti

Kiev: Veselka, 1970. 14 s.

Bratislava: Mladé letá, 1970. 53 s.

akvarel ~ watercolour

gvaš, biely kartón ~ gouache, white cardboard

Toshi Maruki (JP), Iri Maruki (JP)

Max Velthuijs (NL)

Miyoko Matsutani: Nihon no densetsu

Max Velthuijs: Der Junge und der Fisch

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1970. 150 s.

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1969. 32 s.

akvarel ~ watercolour

gvaš ~ gouache

Binette Schroeder (DE)

Marlenka Stupica (SI)

Binette Schroeder: Lupinchen

Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1969. 32 s.

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 32 s.

tempera ~ tempera

gvaš ~ gouache

Nooreddin Zarrinkelk (IR)

Ádám Würtz (HU)

Nader Ebrahimi: The crows

Éva Sebők: Mimóza

Tehran: IIDCYA, 1970. 24 s.

Budapest: Móra Ferenc, 1970. 141 s.

kresba ceruzkou, akvarel ~ pencil drawing, watercolour

gvaš, kresba perom a tušom ~ gouache, pen and ink drawing

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’71 Plaque BIB ’71

Čestné uznanie BIB ’71 Honorary Mention BIB ’71

Charo Nuñez de Patrucco (PE)

Annette Macarthur-Onslow (AU)

Carlota Carvallo de Nuñez: Cuentos de Navidad

Annette Macarthur-Onslow: Uhu

Lima: Ediciones Peisa, 1970. 93 s.

Sydney: Ure Smith, 1969. 62 s.

kresba perom, akvarel ~ pen drawing, watercolour

akvarel, kresba perom ~ watercolour, pen drawing

Helga Aichinger (AT)

Hans Baltzer (DE)

Josef Guggenmos: Ein Körnchen für den Pfau

Ernst Adler: Ko und Ala

Lahr, Schwarzwald: Ernst Kaufmann, 1970. 28 s.

Berlin: Alfred Holz Verlag, 1970. 48 s.

kresba voskovými kriedami ~ wax crayon drawing

gvaš, kresba farebnými kriedami ~ gouache, crayon drawing

Miguel Angel Pacheco (ES)

John Burningham (GB)

Carmen Bravo-Villasante: Antologia de la literatura

John Burningham: Mr. Gumpy‘s outing

infantil universal

London: Jonathan Cape, 1970. 28 s.

Madrid: Doncel, 1971. 230 s.

gvaš ~ gouache

kresba perom ~ pen drawing

Ulf Löfgren (SE)

Haakon Bjørklid (NO)

Ulf Löfgren: Det underbara trädet

Den store blå bukken

Stockholm: Almquist and Wiksell Gebers, 1969. 32 s.

Oslo: Gyldendal, 1969. 32 s.

koláž, kresba perom a tušom ~ collage, pen and ink drawing

gvaš ~ gouache

Ruth Hürlimann (CH) Ruth Hürlimann: Stadtmaus und Landmaus Zürich: Atlantis, 1971. 30 s. kresba perom a tušom, akvarel ~ pen and ink drawing, watercolour

BIB 1967—2015

26–27

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’71

Čestné uznanie BIB ’71 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’71 to the Publisher

International Jury BIB ’71

Ghana Publishing Corporation (GH)

Predseda ~ Chairman Albín Brunovský (SK)

J. K. Amoaku; E. Addo Osafo (il.): The Christmas hut Tema: Ghana Publishing Corp., 1970. 27 s.

Členovia ~ Members Carmen Bravo-Villasante (ES) Michał Bylina (PL)

Harcourt Brace and Company (US)

Carlota Carvallo de Núñez (PE)

Ricardo E. Alegría; Lorenzo Homar (il.): The three wishes New York: Harcourt Brace and Company, 1969. 128 s.

Margery Fisher (GB) V. N. Gorjajev (RU)

Litosantander (CO)

Hans Halbey (DE)

Graciela Ordóñez; David Consuegra (il.): Educación

Bettina Hürlimann (CH)

musical Bucaramanga: Litosantander, 1971. 86 s.

Horst Kunze (DE) Qui Nyström (SE) Seizo Tashima (JP)

Medzinárodná porota BIB ’71 International Jury BIB ’71

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’71 International Symposium BIB ’71 Téma: Ilustrácia ako špecifická kategória výtvarného prejavu Topic: Illustration as a Specific Category of Artistic Expression Anna Urblíková (SK)

Úvod ~ Introduction

Nikita Čarušin (RU)

Ilustrácia detských kníh a rozvoj umeleckého cítenia detí ~

Lev Tokmakov (RU) Tvorivá spolupráca spisovateľa s maliarom nad detskou knihou

Illustration of the Books for Children and the Development of Artistic Feeling in Children Boris Dechterev (RU)

~ Creative Cooperation of the Writer and Painter on Book for Children

Poznanie okolitého sveta a úloha ilustrácií v detskej knihe ~

Jaromír Uždil (CZ)

Apprehension of the Surrounding World and the Task of Illustrations in Books for Children Klaus Doderer (DE)

Ilustrácia zvieracej bájky v detskej literatúre ~ Illustration of Fables

Illustration of Books for Children

K otázkam historicko–teoretického výskumu ilustračného umenia

Regina Y. Werneck (BR)

detskej knihy ~ On the Problems of Historical-Theoretical Research into the Illustration Art

Ilustrácia detských kníh v Brazílii ~ Illustration of Books for

Children in Brazil

of the Books for Children

Danuta Wróblewska (PL)

František Holešovský (CZ)

Na tému pojmu a programu teórie ilustrácie pre deti ~ On

Priestor veľkých nádejí ~ The Space of Great Expectations

Danuta Wróblewska (PL) V zajatí tvorby Andrzeja Strumilla ~ In the Realm of Adrzej

the Topic of the Concept and Programme of the Theory of Illustration for Children Josef Javůrek (CZ)

Niekoľko myšlienok o aktuálnych problémoch súčasnej

ilustrácie detských kníh ~ A Few Ideas on the Topical Problem of Contemporary

in the Literature for Children Ella Gankina (RU)

Ilustrácia a estetická výchova ~ Illustration and Aesthetic Education

Pavlos Valassakis (GR)

Strumillo

Problémy vecnej ilustrácie literárneho diela ~ Problems of Objective

Illustration in Literary Works Ingrid Korsakaite (LT)

Ilustrácia ľudovej rozprávky a výchova morálnych zásad

u dieťaťa ~ The Illustration of Folk Stories and the Education of Moral Principles in Children Horst Künnemann (DE)

Obrázková kniha a emancipačná výchova ~ Picture Book and

Emancipation Education Elena Pinterová (SK) Výtvarná reč Klimových ilustrácií pre deti ~ The Artistic Language of Klimo’s Illustrations for Children Viktor Pivovarov (RU)

Súčasný svet a detská ilustrácia ~ Contemporary Illustrations of

Books for Children Carla Poesio (IT)

Niekoľko poznámok k zborníku historických prehľadov vývinu

ilustrácie od roku 1945 v jednotlivých krajinách ~ A Few Remarks on the Miscellany of Historical Surveys Dealing with the Development of Illustration in Individual Countries since 1945 Vasilij Rakitin (RU)

Základy umeleckej úpravy a ilustrovania vedecko-populárnej

literatúry pre deti ~ The Principles of Artistic Design and Illustration of Scientific-Popular Literature for Children Blanka Stehlíková (CZ) Ako ilustrovať dobrodružnú literatúru ~ How to Illustrate the

Prijatie poroty a hostí BIB ’71 u primátora Bratislavy

Literature of Adventure

Reception of BIB ’71 International Jury and guests by the Mayor of Bratislava

BIB 1967—2015

28–29

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Výstava BIB v Moskve, 1971 BIB Exhibition in Moscow, 1971

Inštalácia BIB ’71 v Dome umenia v Bratislave BIB ’71 installation in the House of Art in Bratislava

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 73

Lieselotte Schwarz (DE) 1930, Liegnitz — 2003, Wiesbaden

Grand Prix BIB ’73 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Lieselotte Schwarz: Der Traummacher München: Heinrich Ellermann, 1972. 24 s. akvarel ~ watercolour ISBN 3-7707-6099-9 Obrazy Lieselotty Schwarz surreálneho, snového sveta predstavujú symbolický protiklad všedných dní a poskytujú nový, inovatívny pohľad na známy obsah. Jej hravé

36 287 380 2550

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

a jemné ilustrácie ku knihe Der Traummacher (Tvorca snov) svedčia o vynikajúcom umeleckom cítení a majstrovstve v tejto špecifickej oblasti výtvarného umenia. The pictures of a surrealistic, dream world created by Lieselotte Schwarz present a symbolical opposite of ordinary days and offer a new innovative view of older, known content. Her playful and dreamy illustrations to the book Der Traummacher (The Dream Maker) attest to an excellent sense of art and mastering of this specific field of visual art.

30–31

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’73 Golden Apple BIB ’73

Plaketa BIB ’73 Plaque BIB ’73

Klaus Ensikat (DE)

Rumen Skorčev (BG)

Alfred Könner: Die Hochzeit des Pfaus

I. Korn, V. Korn: Majstor Chans Rjokle i mistar Ognenog

Berlin: Altberliner Verlag, 1972. 24 s.

Sofija: Narodna mladež, 1971. 109 s.

kresba perom a tušom, akvarel ~ pen and ink drawing, watercolour

tempera, kresba tušom ~ tempera, ink drawing

Toshio Kajiyama (JP)

Bahman Dadkhah (IR)

Tomiko Inui: Kaze no omatsuri

Nima Yushij: An ortolan in the cage

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1972. 24 s.

Tehran: IIDCYA, 1972. 28 s.

kresba štetcom a tušom, akvarel ~ brush and ink drawing,

gvaš ~ gouache

watercolour

Farshid Mesghali (IR)

Miyoshi Akasaka (JP)

S. Kasrai: Arash-i kamangir

Ryusuke Saito: Kamakura

Tehran: IIDCYA, 1972. 24 s.

Tokyo: Kodansha, 1972. 32 s.

kresba perom a tušom ~ pen and ink drawing

škrabaná technika ~ scratched technique

Manuel Boix (ES)

János Kass (HU)

Olga Cotovad: El Cangrejo de Oro

Ferenc Móra: A didergő király

Madrid: Doncel, 1971. 126 s.

Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1971. 16 s.

kresba perom a tušom, akvarel ~ pen and ink drawing, watercolour

kresba perom, tuš, filcový hrot ~ pen drawing, ink, felt tip

Zbigniew Rychlicki (PL)

Dušan Kállay (SK)

1987

1989

L. Frank Baum: Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego grodu

Jozef Horák: Leteli sokoli nad Javorinou

Warszawa: Nasza Księgarnia, 1980. 164 s.

Bratislava: Mladé letá, 1972. 341 s.

tempera ~ tempera

kresba perom a tušom ~ pen and ink drawing

ISBN 83-10-07801-3

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’73 Plaque BIB ’73

Čestné uznanie BIB ’73 Honorary Mention BIB ’73

Angelika Kaufmann (AT)

Józef Wilkoń (PL)

Angelika Kaufmann: Ein Pferd erzählt

Tadeusz Kubiak: List do Warszawy

Salzburg: Neugebauer Press, 1971. 28 s.

Warszawa: Nasza Księgarnia, 1973. 39 s.

tempera, kresba perom a tušom ~ tempera, pen and ink drawing

gvaš ~ gouache

ISBN 3-851-95032-1

Ulf Löfgren (SE)

Štěpán Zavřel (IT)

Ulf Löfgren: Den förtrollade draken

Štěpán Zavřel: Die verlorene Sonne

Stockholm: Gebers, 1973. 28 s.

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1973. 32 s.

koláž, kresba perom a tušom ~ collage, pen and ink drawing

tempera ~ tempera

ISBN 91-20-03115-7

ISBN 3-85825-019-8

Edward Koren (US) Edward Koren: Behind the wheel

Janet Archer (GB)

New York: Holt, Rinehart & Winston, 1972. 32 s.

Forbes Stuart: A medley of folk-songs

kresba tušom, akvarel ~ ink drawing, watercolour

London: Longman, 1971. 159 s.

ISBN 0-03-012536-7

gvaš ~ gouache

Nikita Čarušin (RU) J. Surova: Putešestvije k pelikanam

Charles Keeping (GB)

Moskva: Detskaja literatura, 1971. 28 s.

Charles Keeping: The spider‘s web

akvarel, kresba voskovými ceruzkami ~ watercolour, wax crayon

London: Oxford University Press, 1972. 32 s.

drawing

koláž, kresba perom a tušom ~ collage, pen and ink drawing ISBN 0-19-279688-7

Miroslav Cipár (SK) Mária Ďuríčková: Biela kňažná Bratislava: Mladé letá, 1973. 172 s. akvarel ~ watercolour

BIB 1967—2015

32–33

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Čestné uznanie BIB ’73 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’73 to the Publisher Ardyn bolovsrolyn jamny chevlel (MN)

Detskaja literatura (RU)

Zunduj Dorž; Šinedeg Gandolgor (il.): Uulyn mod

Po morjam vokrug zemli

urgach durtaj

Moskva: Detskaja literatura, 1972. 443 s.

S. V. Sacharnov; B. Kyštymov, E. Benjaminson (il.):

Ulaanbaatar: Ardyn bolovsrolyn jamny chevlel, 1973. 46 s.

Alpha Press (SG) Chia Hearn Chek; Shan Mei Kwan (il.): The white elephant Singapore: Alpha Press, 1972. 32 s.

Ríkisútgáfa námsbóka (IS) Dorleifur Hauksson; Haraldur Guðbergsson (il.): Lestrarbók 6 Reykjavík: Ríkisútgáfa námsbóka, 1971. 184 s.

L’amitié par le livre (DZ) Mohamed Aziz Lahbabi; Choukri Mesli (il.): Espoir vagabond Blainville Sur Mer: L’amitié par le livre, 1972. 237 s.

Sauerländer (CH) Jörg Müller: Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder Aarau: Sauerländer, 1973. [14] s. ISBN 3-7941-0218-5

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’73

Medzinárodné sympózium BIB ’73

International Jury BIB ’73

International Symposium BIB ’73

Predseda ~ Chairman Albín Brunovský (SK)

Téma: Estetické a mimoestetické aspekty ilustrácie detskej knihy

Členovia ~ Members Dmitrij Bisti (RU)

František Holešovský (CZ)

Topic: The Aesthetic and Extra-Aesthetic Aspects of the Illustration for Children Niekoľko myšlienok k problematike základnej témy

sympózia ~ Some Thoughts on the Problem Concerning the Basic Topic of the Symposium Ella Gankina (RU)

Carmen Bravo-Villasante (ES)

K otázke estetických a sociálnych aspektov ilustrácie detskej

knihy ~ Problems of Aesthetic and Social Aspects of Illustration of Book for Children Viliam Dúbravský (SK)

Jan Breeschoten (NL)

Príspevok k otázkam štruktúry a dynamiky estetických

a mimoestetických aspektov vo vývoji ilustrácie detských kníh ~ On the Problems of Structure and Dynamics of Aesthetic and Extra-Aesthetic Aspects in the Development of

Kit Breckenridge (US)

Illustration of Books for Children Dmitrij Bisti (RU)

Trewin Copplestone (GB)

O súčasných problémoch knihy pre mládež ~ On Contemporary

Problems of Books for Young People Hieronym Florek (SK)

Hans Halbey (DE)

Emocionálna hodnota tvaru ako zložka estetického prejavu ~

The Emotional Value of the Form as a Component of Aesthetic Expressions Josef Javůrek (CZ)

Bettina Hürlimann (CH)

Postavenie mimoestetických hodnôt v ilustráciách kníh pre deti ~

The Place of Extra-Aesthetic Values in Illustrations of Books for Children František Holešovský (CZ)

Hajime Kijima (JP)

Historická téma v českej ilustrácii pre deti ~ Historical

Theme in the Czech Illustration for Childen Agnija Bartová (RU)

Ivan Kiosev (BG)

Niekoľko slov o vzťahu spisovateľa a výtvarníka ~ A Few Words

on the Relations between Writer and Artist Jaromír Uždil (CZ)

Horst Kunze (DE)

Pedagogický aspekt pôsobenia mimoestetických a estetických

faktorov v umeleckom diele – ilustrácii ~ Pedagogic Aspect of Functioning of Aesthetic and Extra-Aesthetic Factors in Artistic Works – Illustration

Jaroslav Lukavský (CZ)

Vlastimil Vinter (CZ)

Formy, obsah a ciele pôsobenia knižnej ilustrácie ~ Forms,

Content and Aims of the Impact of Book Illustration

Qui Nyström (SE)

Béla Tóth (HU)

Prieskum pôsobenia knižných ilustrácií na deti vo veku od 8 do14

rokov v Maďarsku ~ Investigation of the Impact of Book Illustration on Children of the

Carla Poesio (IT)

8–14 Age Group in Hungary Danuta Wróblewska (PL)

Regina Yolanda Werneck (BR)

Dieťa a kniha dnes ~ The Child and the Book of Today

František Holešovský (CZ) Tvorivý podiel Miroslava Cipára na ilustrácii pre deti ~ Miroslav Cipár’s Creative Share in the Illustration for Children

Medzinárodná porota BIB ’73 BIB ’73 international jury

BIB 1967—2015

34–35

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Stánok BIB na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Bologni, 1973

Prijatie poroty a hostí BIB ’73 na predsedníctve vlády SSR

BIB stand at the international book fair in Bologna, 1973

Reception of BIB ’73 International Jury and guests by the SSR Government Presidium

Účastníci medzinárodného sympózia BIB ’73

Večera na Zväze slovenských výtvarných umelcov (zľava: Albín Brunovský, Horst Kunze)

Participants of the BIB ’73 International Symposium

Reception at the Slovak Union of Fine Artists (from left: Albín Brunovský, Horst Kunze)

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 75

Nikolaj Popov (RU) 1938, Saratov

Grand Prix BIB ’75 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Danijeľ Defo: Robinzon Kruzo. Istorija polkovnika Džeka Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1974. 525 s. akvarel, kresba tušom ~ watercolour, ink drawing

Všestranný výtvarník – maliar, grafik

35 271 350 2600

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

a animátor Nikolaj Popov získal ocenenie Grand Prix už za svoju prvú ilustrovanú knihu Robinson Crusoe. Ilustrácie boli vytvorené technikou litografie. Ich farebnosť je minimalistická, ale zaujmú citom pre drobnokresbu a vypracovaný detail. A versatile artist – printmaker, painter and cartoon-film maker Nikolai Popov won the BIB Grand Prix for his first illustrated book Robinson Crusoe. The illustrations were made as lithography. They are minimalist in colour but abundant in fine detail and miniature drawing.

36–37

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’75 Golden Apple BIB ’75

Plaketa BIB ’75 Plaque BIB ’75

René Hausman (BE)

Miyoshi Akasaka (JP)

René Hausman: Bestiaire insolite

Shinsuke Tani: Juni-sama

Marcinelle-Charleroi: Ed. Dupuis, 1972. 89 s.

Tokyo: Kodansha, 1973. 28 s.

akvarel, kresba perom a tušom, kartón ~ watercolour, pen and

akvarel, filmová fólia ~ watercolour, film sheet

ink drawing, paper

Susan Jeffers (US)

Dagmar Berková (CZ)

Susan Jeffers: Three jovial huntsmen

Jiří Cirkl: Kytička pro štěstí

Scarsdale, New York: Bradbury Press, 1973. 28 s.

Praha: Albatros, 1974. 88 s.

ISBN 0-87888-023-2

akvarel ~ watercolour

kombinovaná technika ~ combined technique

Dušan Kállay (SK)

Manfred Butzmann (DE)

Václav Cibula: Rytier Roland

N. Gesse, S. Zadunajskaja: Die Kranichfeder

Bratislava: Mladé letá, 1975. 205 s.

Berlin: Der Kinderbuchverlag, 1975. 301 s.

tempera, drevo ~ tempera, wood

tempera ~ tempera

Charles Keeping (GB)

Nicole Claveloux (FR)

Charles Keeping: Railway passage

Lewis Carroll: Les aventures d‘Alice au Pays des Merveilles

London: Oxford University Press, 1974. 32 s.

Paris: Grasset Jeunesse, 1974. 92 s.

kresba perom a farebnými tušmi ~ pen and colour ink drawoing

kresba perom, akvarel ~ pen drawing, watercolour ISBN 2-246-00138-2

1987

1989

Gennadi Pavlišin (RU)

Róbert Dúbravec (SK)

Dmitri Nagiškin: Amurskije skazki

Helena Križanová-Brindzová: Bohatierske byliny

Chabarovsk: Chabarovskoje knižnoje izd., 1975. 221 s.

Bratislava: Mladé letá, 1974. 253 s.

tuš, akvarel ~ ink, watercolour

drevorez ~ woodcut

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’75 Plaque BIB ’75

Čestné uznanie BIB ’75 Honorary Mention BIB ’75

Ruth Hürlimann (CH)

Haakon Bjørklid (NO)

Brüder Grimm: Katze und Maus in Gesellschaft

Haakon Bjørklid: Mons matglad

Zürich: Atlantis, 1973. 28 s.

København: Gyldendal, 1973. 28 s.

ISBN 3-76110414-6

kombinovaná technika ~ combined technique

kresba perom a tušom, akvarel ~ pen and ink drawing, watercolour

ISBN 82-05-05327-8

Gisela Kalow (DE)

Eliardo França (BR)

Achim Bröger: Das wunderbare Bettmobil

Eliardo França: O rei de quase-tudo

Stuttgart: Thienemann, 1975. 28 s.

Rio de Janeiro: Orientacao Cultural, 1974. 24 s.

gvaš ~ gouache

akvarel, papier ~ watercolour, paper

ISBN 3-522-41250-8

Ulf Löfgren (SE)

Ib Spang Olsen (DK)

Ulf Löfgren: Tuffa gumman

Ib Spang Olsen: Gamle fru Glad, og, Hendes hund

Stockholm: Awe/Gebers, 1975. 24 s.

København: Gyldendal, 1974. 24 s.

koláž, kresba perom a tušom ~ collage, pen and ink drawing

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 91-20-04330-9

ISBN 87-00-52661-4

Alberto Longoni (IT)

Borislav Stoev (BG)

Mario Soldati: Il polipo e i pirati

Nikolaj Chajtov: Čakăr Vojvoda

Milano: Emme Edizioni, 1973. 24 s.

Sofija: Nauka i izkustvo, 1974. 30 s.

gvaš, kresba perom a tušom ~ gouache, pen and ink drawing

tempera, papier ~ tempera, paper

Janusz Stanny (PL) Hanna Januszewska: The Lions Warszawa: Biuro Wydawniczo-Propagandowe, 1974. 22 s. gvaš, papier ~ gouache, paper

BIB 1967—2015

38–39

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’75

Čestné uznanie BIB ’75 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’75 to the Publisher

International Jury BIB ’75

Dar Al-Fata Al-Arabi (EG)

Predseda ~ Chairman Horst Kunze (DE)

Zakaria Tamer; Mohieddin Ellabbad (il.): La maison Cairo: Dar Al-Fata Al-Arabi, 1974. [12] s.

Členovia ~ Members Lucia Binder (AT) Michał Bylina (PL)

East African Publishing House (KE)

Seiichi Horiuchi (JP)

W. Ruhiu; A. Moore (il.): Mole rat and the mountain Nairobi: East African Publishing House, 1973. 20 s.

Bettina Hürlimann (CH) Ivan Kiosev (BG)

Jugend und Volk (AT)

Jaroslav Lukavský (CZ)

R. Bamberger; E. Reinl (il.): Lesebuch für die 2.Schulstufe

Farshid Mesghali (IR)

Wien: Jugend und Volk, Österr. Bundesverlag 1975. 207 s. ISBN 3-215-01804-7

Val Munteanu (RO) Qui Nyström (SE)

Ríkisútgáfa námsbóka (IS)

Carla Poesio (IT)

Haraldur Guðbergsson: Syrpa úr verkum halldórs laxness Reykjavík: Ríkisútgáfa námsbóka, 1975. 222 s.

Bernard Share (IE) Orest Verejskij (RU) Marián Veselý (SK) Regina Yolanda Werneck (BR)

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’75 International Symposium BIB ’75 Téma: Forma a spôsoby zobrazovania súčasnosti v ilustráciách kníh pre deti a mládež Topic: Form and Method of Depicting the Present in Illustrations of Juvenile Literature František Holešovský (CZ)

K téme dialektiky sympózií BIB ~ On the Dialectics of the

BIB Symposia Galina Demosfenova (RU)

Detské tvorivé vnímanie a myslenie ako problém

súčasnosti ~ The Development of the Child’s Creative Perception and Thinking as the Problem of the Present Ella Gankina (RU)

Detská ilustrovaná kniha a materiálno-estetické prostredie

dnešného dieťaťa ~ The Children’s Illustrated Book and the Material and Aesthetic Environment of the Modern Child Jurij Molok (RU)

Formy a spôsoby zobrazovania súčasnosti v ilustrácii detskej knihy ~

Ways and Methods of Presenting the Present in Children’s Book Illustration Josef Javůrek (CZ)

Medzinárodná porota BIB ’75

Poznámky o ilustrácii pre deti so súčasnou tématikou ~ Some

BIB ’75 international jury

Comments on the Illustration of Contemporary Themes for Children Martin Kloss (DE) Ilustrácie obrázkových kníh ako predmet estetického zážitku 5–8 ročných detí ~ Illustration of Books as the Subject of Aesthetic Experience in 5–8 Year Old Children František Holešovský (CZ)

K obrazu hrdinu v ilustrácii detskej knihy ~ Picture of

a Hero in the Illustrations of Books for Children Alice Hartmannn (DE)

Realizmus v ilustrovaní kníh pre deti a mládež od roku 1961 ~

Realism in Illustration of Books for Children and Youth since 1961 Irena Słonska (PL) Realizmus v ilustráciách pre deti ~ Realism in Illustrations for Children Nikita Čarušin (RU)

Ochrana prírody a ilustrovaná kniha pre deti ~ The Conservation of

Nature and the Illustrated Books for Children Hans A. Halbey (DE)

Úvaha o pojme reality v detskej knihe Dr. Seussa Lorax ~ Some

Reflections on the Notion of Reality in Dr. Seuss’ Book for Children “Lorax” Hieronym Florek (SK)

Realita v obľúbenosti farieb u detí a mládeže ~ Some Facts on

the Colour Preferences Among Children and Young People Anna Urblíková (SK)

Pohľad na slovenskú ilustráciu poézie pre deti ~ Some Thoughts

on the Slovak Illustrations in Poetry Books for Children Blanka Stehlíková (CZ)

Na okraj BIB ’75 ~ Some Remarks on BIB ’75

Účastníci medzinárodného sympózia BIB ’75 Participants of the BIB ’75 International Symposium

BIB 1967—2015

40–41

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Obálky prvého dňa vydania (FDC) k poštovým známkam BIB ’75 First day covers (FDC) of the BIB ’75 postage stamps

Slávnostné otvorenie v SND – minister kultúry Miroslav Válek odovzdáva Grand Prix BIB ’75 Nikolajovi Popovovi Opening ceremony in SND – Minister of Culture SSR Miroslav Válek presenting the Grand Prix ’75 to Nikolai Popov 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 77

Ulf Löfgren (SE) 1931 — 2011

Grand Prix BIB ’77 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Ulf Löfgren: Harlekin Stockholm: Awe/Gebers, 1978. 28 s. akvarel, tuš ~ watercolour, ink ISBN 9-1200-5666-4

Ulf Löfgren je rozprávačom, ktorého ilustrá-

29 225 280 2500

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

cie sa pohybujú na rozhraní medzi realitou a fantáziou. Poskytujú množstvo autentických detailov, sú nesmierne vtipné a práve preto u detí také obľúbené. Jasné, čisté línie a mäkko zaoblené tvary navodzujú optimistický a pohodový dojem. Ulf Löfgren is a narrator whose illustrations are at the brink of fantasy and reality. They abound in authentic details and immense humour making them very popular with children. Pure lines and softly rounded shapes enhance an optimistic and relaxed impression.

42–43

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’77 Golden Apple BIB ’77

Plaketa BIB ’77 Plaque BIB ’77

Mitsumasa Anno (JP)

Miroslav Cipár (SK)

Mitsumasa Anno: Aiueo no hon

Mária Ďuríčková: Dunajská kráľovná

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1976. 93 s.

Bratislava: Mladé letá, 1976. 169 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel ~ watercolour

Albín Brunovský (SK)

Friso Henstra (NL)

Ján Bodenek: Koza rohatá a jež

Jay Williams: Forgetful Fred

Bratislava: Mladé letá, 1977. 39 s.

New York: Parents’ Magazine Press, 1974. 34 s.

tempera ~ tempera

akvarel, pero ~ watercolour, pen ISBN 0-8193-0720-3

Marian Murawski (PL)

Herbert Holzing (DE)

Aleksander Barszczewski: Niewyczerpany dzban

Otfried Preußler: Krabat

Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wyd., 1976. 191 s.

Würzburg: Arena, 1972. 251 s.

gvaš ~ gouache

škrabaná technika ~ scratched technique ISBN 3-4010-3610-6

Vive Tolli (EE)

Rosario Nuñez de Patrucco (PE)

Andres Jaaksoo: Jutt mehest, kes teadis ussisõnu

C. Carvallo, E. Avemann Schnitger:

Tallinn: Eesti Raamat, 1977. 151 s.

El amaru y otros cuentos del Peru

ceruzka, akvarel ~ pencil, watercolour

Lima: Encas, 1976. 74 s. kresba perom ~ pen drawing

1987

1989

Gennadi Kalinovskij (RU)

Norbert Pohl (DE)

Džoeľ Charris: Skazki djadjuški Rimusa

Viktoria Ruika-Franz: Der Recke im Tigerfell

Moskva: Detskaja literatura, 1976. 140 s.

Berlin: Der Kinderbuchverlag, 1976. 155 s.

pero, tuš ~ pen, ink

litografia ~ lithograph

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’77 Plaque BIB ’77

Čestné uznanie BIB ’77 Honorary Mention BIB ’77

Noël Roni (RO)

Waldemar Andrzejewski (PL)

Ioan Slavici: Doi feţi cu stea în frunte

Tadeusz Kubiak: Śmiejmy się!

Bucureşti: Ion Creangă, 1976. 21 s.

Warszawa: Nasza Księgarnia, 1976. 48 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

gvaš ~ gouache

Eleonore Schmid (CH)

Aya Daido (JP)

Eleonore Schmid: Das schwarze Schaf

Aya Daido: Koedo Matsuri

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1976. 28 s.

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1976. 32 s.

gvaš, farebné ceruzky ~ gouache, colour pencils

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 3-8582-5065-1

Janusz Stanny (PL)

János Kass (HU)

Hans Christian Andersen: Baśnie

Zoltán Zelk: Mese a kiscsikóról és sok más barátunkról

Warszawa: Państwowy Instytut Wyd., 1977. 228 s.

Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1975. 112 s.

gvaš ~ gouache

kresba perom a ceruzkou ~ pen and pecil drawing ISBN 9-6311-0225-4

Marlenka Stupica (SI)

Cristina Lastrego (IT)

Hans Christian Andersen: Palčica

Nico Orengo: Raccontondo

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 32 s.

Milano: Emme Edizioni, 1976. 40 s.

gvaš ~ gouache

kombinovaná technika ~ combined technique

Yukihiko Tajima (JP) Yukihiko Tajima: Gion Matsuri Tokyo: Doshin-Sha, 1976. 32 s. maľba podľa šablóny ~ stencil painting

BIB 1967—2015

44–45

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’77

Čestné uznanie BIB ’77 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’77 to the Publisher

International Jury BIB ’77

Fukuinkan Shoten (JP)

Predseda ~ Chairman Horst Kunze (DE)

A. Ramachandran: The land of Ramol Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1976. 44 s.

Členovia ~ Members Lucia Binder (AT) Janine Despinette (FR)

Casa de las Américas (CU)

Niki Goulandris (GR)

F. Nersys; M. Castellanos López (il.): Cuentos de Guane La Habana: Casa de las Américas, 1975. 91 s.

Bettina Hürlimann (CH) Ivan Kiosev (BG)

Children‘s Publications (EG)

Hildegard Krahé (DE)

Názir Nabah: Ibnal-al-raai

Raymond Kyne (IE)

Cairo: Children‘s Publications, 1977. 16 s.

Jaroslav Lukavský (CZ) Val Munteanu (RO) Aili Palmén (FI) Cyrus Tahbaz (IR) Shigeo Watanabe (JP) Orest Verejskij (RU) Marián Veselý (SK) Regina Yolanda Werneck (BR)

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’77 International Symposium BIB ’77 Téma: Význam a pôsobenie ilustrácie v učebniciach Topic: Significance and Impact of Textbook Illustration and its Contents Anna Horváthová (SK)

Úvod ~ Introduction

František Holešovský (CZ)

BIB a problémy ilustrácie učebníc ~ BIB and Textbook

Illustration Problems Viliam Dúbravský (SK) Klasifikácia učebníc z hľadiska špecifickosti výtvarného názoru ~ Classification of Textbooks from the Points of View of Artistic Aspects Specific Character Jana Brabcová (CZ) Ilustrácia učebníc a ilustrácia detskej knihy - príbuznosti, rozdiely, vplyvy ~ Textbook and Children’s Book Illustrations – Similarities, Differences, Influence Ella Gankina (RU)

Ilustrácia učebníc výtvarnej a estetickej výchovy na základných

školách ~ Illustrations of Artistic and Aesthetic Education Textbooks in Basic Schools

Slávnostné otvorenie BIB ’77 (Anna Horváthová gratuluje

Mateusz Gavrys (PL) Estetické obohacovanie literatúry a tvorba umelecko–náučnej

Ulfovi Löfgrenovi k získaniu Grand Prix BIB)

knihy ~ Process of Aesthetic Enrichment of Literature and Creation of Artistic-Didactic Books Josef Javůrek (CZ)

Festive opening of the BIB ’77 (Anna Horváthová congratulates

Poznámky o ilustrovaní a grafickej úprave učebníc vôbec

Ulf Löfgren on winning the BIB Grand Prix)

a čítaniek zvlášť ~ Some Notes on Illustration and Graphic Design of Textbooks in General and ABC Books in Particular Blanka Stehlíková (CZ)

Malé zastavenie na ceste za novým českým šlabikárom ~

A Short Consideration on the Road to a New Czech ABC Book Anna Urblíková (SK)

Ilustrácia spevníkov pre základné školy na Slovensku ~

Illustration of Song Books for Basic School in Slovakia Janine Despinette (FR)

Školské ilustrované učebnice vo Francúzsku ~ Illustrated

Textbooks in France Regina Yolanda Werneck (BR) Brazílske ilustrácie učebníc ~ Brazilian Textbook Illustration Klaus Doderer (DE)

Riešenie obrazovej a textovej časti v dnešných

západonemeckých čítankách ~ Solution of Pictorial and Text Components in Present Day West German ABC Books Béla Tóth (HU)

Obrázky v literárnej čítanke posudzované mládežou ~ Pictures in the

Book on Literature Judged by the Young Bogumil Karlovaris (RS)

Pedagogická hodnota učebnicových ilustrácií ~ Pedagogic

Value of Textbook Illustrations Anton Macko (SK) Vnímanie a interpretácia ilustrácie dieťaťom ~ Child’s Perception and Interpretation of Illustration Václav Michovský (CZ)

Ilustratívna zložka učebníc a klasifikácia ich druhov;

aplikácia na učebnice dejepisu ~ Illustrational Component in Textbooks and

Medzinárodné sympózium BIB ’77

Classification of Its Type as Applied in Textbooks on History

International Symposium BIB ’77

BIB 1967—2015

46–47

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zasadnutie Medzinárodného komitétu BIB ’77 Session of the BIB ’77 international commitee

Zasadnutie výboru exekutívy IBBY v rámci BIB ’77

Obálky prvého dňa vydania (FDC) k poštovým známkam BIB ’77

Meeting of the IBBY Executive Commitee during BIB ’77 1987

1989

1991

1993

First day cover (FDC) of the BIB ’77 postage stamps 1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 79

Klaus Ensikat (DE) 1937, Berlin

Grand Prix BIB ’79 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Charles Perrault: Der kleine Däumling und andere Märchen Berlin: Der Kinderbuchverlag, 1977. 101 s. akvarel, pero, tuš ~ watercolour, pen, ink

Klaus Ensikat často vytvára vo svojich ilustráciách, bláznivých, ironických i melan-

34 244 320 2200

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

cholických zároveň, prekvapivé obrazy ku klasickým textom. S veľkým zmyslom pre drobnokresbu zobrazuje fantastické zvieratá, absurdné krajiny a kuriózne postavy, čo prepožičiava jeho ilustráciám surrealistický nádych. Illustrations by Klaus Ensikat represent a little crazy, ironic, melancholic but always surprising images to classical text. Going into minute detail he displays fantastic animals, absurd landscapes and strange figures granting his illustrations a surreal flair.

48–49

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’79 Golden Apple BIB ’79

Plaketa BIB ’79 Plaque BIB ’79

Mitsumasa Anno (JP)

Etienne Delessert (CH)

Mitsumasa Anno: Tabi no ehon II

Edward Lear: Les sept

Anne van der Essen: Die

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1978. 44 s.

familles du lac Pipple-Popple

Maus und was ihr bleibt

akvarel, tuš ~ watercolour, ink

Paris: Gallimard, 1978. 28 s.

Köln: Fried. Middelhauve, ’77. 32 s.

akvarel, farebné ceruzky ~

štetec, pero, farebné atramenty

watercolour, colour pencils

~ brush, pen, colour inks

Adolf Born (CZ)

Horst Eckert (Janosch) (DE)

Jan Brzechwa: Akadémia pána Machuľu

Janosch: Die Maus hat rote Strümpfe an

Bratislava: Mladé letá, 1978. 312 s.

Weinheim; Basel: Beltz and Gelberg, 1979. 125 s.

pero, tuš, akvarel ~ pen, ink, watercolour

akvarel ~ watercolour ISBN 3407805381

Lidia Postma (Hartog) (NL)

Stasys Eidrigevičius (LT)

Hartog: De heksentuin

Vytautė Žilinskaitė: Robotas ir peteliškė

Rotterdam: Lemniscaat, 1978. 28 s.

Vilnius: Vaga, 1978. 132 s.

gvaš ~ gouache

gvaš ~ gouache

ISBN 90-6069-367-1

Kota Taniuchi (JP)

Kaarina Kaila (FI)

Kota Taniuchi: Norainu

Marja-Leena Mikkola: Anni Manninen

Tokyo: Shiko-sha, 1973. 28 s.

[Helsinki]: Otava, 1977. 190 s.

olej ~ oil

akvarel, gvaš ~ watercolour, gouache ISBN 951-1-04606-3

1987

1989

Teresa Wilbik (PL)

Ľuba Končeková-Veselá (SK)

Joanna Kulmowa: Moje próżnowanie

Michael Ende: Hodinový kvet

Warszawa: Krajowa Agencja Wyd., 1979. 48 s.

Bratislava: Mladé letá, 1979. 356 s.

tempera, kartón ~ tempera, cardboard

akvarel ~ watercolour

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’79 Plaque BIB ’79

Čestné uznanie BIB ’79 Honorary Mention BIB ’79

Tamás Kovács (HU)

Robine Clignett (FR)

Mária Dornbach: Butuk Miska

Robine Clignett: Thomas Bimbam

Budapest: Móra Ferenc, 1978. 135 s.

Amsterdam: Kosmos, 1979. 28 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

tempera ~ tempera

ISBN 963-11-1256-X

ISBN 90-215-0776-5

Val Munteanu (RO)

Jeanette Musatti (BR)

Alphonse Daudet: Extraordinarele aventuri ale lui Tartarin

Jeanette Musatti: Sonhos do pondji

din Tarascon

Sao Paulo: Massao Ohno, 1979. 52 s.

Bucureşti: Ion Creangă, 1978. 160 s.

pero, tuš ~ pen, ink

akvarel, pero, tuš ~ watercolour, pen, ink

Rosario Nuñez de Patrucco (PE)

Rumen Skorčev (BG)

Hernan Alvarado: Camino

Nikolaj Jankov: Detstvo moe

Pumacahua: Ed. Quipu, 1979. 111 s.

Sofija: Bălgarski chudožnik, 1977. 207 s.

tempera ~ tempera

pastel ~ pastel

Svend Otto Sorensen (DK)

Lisbeth Zwerger (AT)

Peter Faber: A Christmas Book

E.T.A. Hoffmann:

Brüder Grimm:

London: Pelham Books, 1978. 24 s.

Das fremde Kind

Hänsel und Gretel

akvarel ~ watercolour

Salzburg: Neugebauer, ’77. 32 s.

Salzburg: Neugebauer, ’79. 28 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel ~ watercolour

ISBN 3-507-95089-8

ISBN 978-3851951004

Borislav Stoev (BG)

BIB 1967—2015

Nikolaj Jankov: Koj kakăv

Cvetan Angelov:

e i zaščo takăv e

Brămbarovi palati

Sofija: Bălgarski chudožnik,

Sofija: Narodna mladež, ’78. 16 s.

1978. 207 s.

tempera, kartón ~ tempera,

tempera ~ tempera

cardboard

50–51

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’79

Čestné uznanie BIB ’79 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’79 to the Publisher

International Jury BIB ’79

IBIS (DK)

Predseda ~ Chairman Horst Kunze (DE)

D. Woodbury Haller; V. Allen Jensen (il.): What’s that? Odense: Ibis, 1977. 24 s.

Členovia ~ Members Ann Beneduce (US)

ISBN 87-980471-0-8

Lucia Binder (AT)

Rabén & Sjögren (SE)

Janine Despinette (FR)

Philip Newth: Rulle på äventyr Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978. 46 s.

János Kass (HU)

ISBN 91-29-51925-X

Ivan Kiosev (BG)

Shōzō Murase Design Office (JP)

Miroslav Kudrna (CZ)

Shōzō Murase: Te de miru sekai

Tadashi Matsui (JP)

Tokyo: Shōzō Murase Design Office, 1977.

Aili Palmén (FI) Fiel van der Veen (NL) Orest Verejskij (RU) Marián Veselý (SK) Regina Yolanda Werneck (BR)

Predseda medzinárodnej poroty BIB ’79 prof. Horst Kunze Prof. Horst Kunze, the chairman of BIB ’79 international jury

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’79 International Symposium BIB ’79 Téma: Obrázkové knihy pre najmenších Topic: Picture Books for Little Children Anna Horváthová (SK)

K typológií obrázkových kníh pre najmenších ~ To Typology of

the Young Children’s Picture Book Leo Lionni (US)

K otázke jednoty slova a obrazu v knihe pre najmenších ~ To the

Problem of Unity of Text and Pictures in the Book for Little Children Jurij Molok (RU)

K základným otázkam výtvarnej tvorby pre najmenších ~ On

Klaus Ensikat preberá Grand Prix

Fundamental Problems of Artistic Creation for Small Children Borislav Stoev (BG)

BIB ’79 na slávnostnom otvorení v SND

Obrázková knižka pre najmenších ~ Picture Book for the Youngest

Klaus Ensikat receiving Grand Prix BIB ’79

Children

at the opening ceremony in SND

František Holešovský (CZ)

Princíp a črty naivity v ilustrácii kníh pre najmenších ~

Principle and Features of Naiveté in the Illustration of the Books for the Youngest Children Janine Despinette (FR)

Knihy pre najmenších vo Francúzsku ~ Books for Little Children

in France Eva Opravilová (CZ)

Obrázková kniha ako stimulačný faktor rozvoja osobnosti

dieťaťa ~ Picture Book as a Stimulating Factor of the Development of Child’s Personality Jana Brabcová (CZ)

Forma leporela v produkcii nakladateľstva Albatros ~ Form of the

Folder in Production of the ALBATROS Publishing House Milena Lukešová (CZ)

K otázke tvorby detskej knihy ~ On the Construction of Books for

Children Blanka Stehlíková (CZ)

Nové tendencie v ilustrácii českých knižiek pre deti ~ News

Trends in Illustration of Czech Children’s Books František Chorvát (SK)

Otázka adekvátnosti citovej výchovy detskou knihou ~

Adequacy of the Education Concerned with the Emotional Development of a Child by Books for Children

Stretnutie vedenia IBBY na BIB ’79 (zľava: Knud E. Hauberg-Tychsen, Hans Halbey a Niilo Visapää) Meeting of the IBBY leaders at BIB ’79 (from the left: Knud E. Hauberg-Tychsen, Hans Halbey and Niilo Visapää)

BIB 1967—2015

52–53

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Adolf Born na návšteve výstavy (zľava: A. Born, L. Maissen, D. Roll)

Obálky prvého dňa vydania (FDC) k poštovým známkam BIB ’79

Adolf Born attending the exhibition (from left: A. Born, L. Maissen, D. Roll) 1987

1989

1991

1993

1995

1997

First day cover (FDC) of the BIB ’79 postage stamps 1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 81

Roald Als (DK) 1948, Frederiksberg

Grand Prix BIB ’81 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Hanne Børner: Kristoffers rejse København: Borgen, 1980. 107 s. kresba ceruzkou ~ pencil drawing ISBN 87-418-3083-0

Ilustrácie Roalda Alsa uvádzajú čitateľa do fantastického a dobrodružného sveta.

35 261 310 2200

krajín ~ countries

Vynikajú kresliarskou zručnosťou, zmyslom pre detail, dynamickou kompozíciou a majstrovským zachytením hry svetla a tieňa. Autor, známy najmä ako karikaturista, aj tu dokonale vykreslil ľudské charaktery.

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

Illustrations by Roald Als introduce the reader into a fantastic and adventurous world. They are distinguished by drawing skill, minute details, dynamic composition and masterful capture of the play on light and shades. Following his domain of a cartoonist the author has perfectly hit the human characters.

54–55

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’81 Golden Apple BIB ’81

Plaketa BIB ’81 Plaque BIB ’81

Albín Brunovský (SK)

Susanne Bohdal-Lang (AT)

Madame d’Aulnoy: Páví kráľ

Susi Bohdal: Selina, Pumpernickel und die Katze Flora

Bratislava: Mladé letá, 1980. 181 s.

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1981. 28 s.

akvarel ~ watercolour

lept ~ etching ISBN 3-85825-146-1

Boris Diodorov (RU)

Eva Eriksson (SE)

Selma Lagerlöf: Čudesnoje putešestvije Nilsa s dikimi

Barbro Lindgren: Mamman och den vilda Bebin

gusjami

Stockholm: Rabén & Sjögren, 1980. 28 s.

Moskva: Detskaja literatura, 1979. 268 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

farebný lep ~ colour etching

ISBN 91-29-54380-0

Wenche Øyen (NO)

Monique Felix (CH)

Einar Økland: Ein god dag

Monique Felix: Alphabet

Oslo: Det Norske Samlaget, 1981. 28 s.

Paris: Gallimard, 1980. 28 s.

ISBN 82-521-1856-9

kombinovaná technika ~ combined technique

akvarel ~ watercolour

ISBN 20-705-6091-0

Kota Taniuchi (JP)

Martin Hogeweg (NL)

Kota Taniuchi: Tsuki to asobo

Ries Moonen: The green frog

Tokyo: Shiko-sha, 1979. 24 s.

New York: Barron’s Woodbury, 1979. 30 s.

olej, plátno ~ oil, canvas

ISBN 0-8120-5362-1 akvarel ~ watercolour

1987

1989

Oleg Zotov (RU)

Miloslav Jágr (CZ)

A. S. Puškin: Skazki

Václav Čtvrtek: Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni

Moskva: Malyš, 1980. 143 s.

Praha: Albatros, 1979. 144 s.

pero, tuš, akvarel ~ pen, ink, watercolour

tuš, akvarel ~ ink, watercolour

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’81 Plaque BIB ’81

Čestné uznanie BIB ’81 Honorary Mention BIB ’81

Jutta Mirtschin (DE)

Gabriella Hajnal (HU)

Sylny wotročk: serbska bajka

Prokofjev: Péter és a farkas

Budyšin: Domowina, 1981. 22 s.

Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1980. 32 s.

akvarel ~ watercolour

tapisérie ~ tapestry ISBN 963-11-1814-2

Vladimír Novák (CZ)

Toyoko Igarashi (JP)

Aleš Skřivan, Petr Křivský: Moře, objevy, staletí

Toyoko Igarashi: Omise

Praha: Mladá fronta, 1980. 302 s.

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1980. 30 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akvarel ~ watercolour

Nikolaj Popov (RU)

Maija Karma (FI)

L. Rumjanceva: Skazki i legendy Portugaliji

Lea Pennanen: Pikku siili

Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1980. 414 s.

Helsingissä: Otava, 1979. 116 s.

akvarel, tuš, gvaš ~ watercolour, ink, gouache

kresba ceruzkou ~ pencil drawing ISBN 951-1-05553-X

Lucja Sienkiewicz, Stasys Eidrigevičius (PL)

Rainer Sacher (DE)

Paul Delarue: Król kruków

Berlin: Altberliner Verlag, 1980. 28 s.

Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. 22 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

Rainer Sacher: Wasser überall

gvaš ~ gouache

Lisbeth Zwerger (AT)

BIB 1967—2015

Brüder Grimm: Die 7 Raben

H.C.Andersen: Däumelieschen

Salzburg: Neugebauer, ’81. 28 s

Salzburg: Neugebauer, ’80. 28 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel ~ watercolour

ISBN 3-851-95112-3

ISBN 3-85195-502-1

56–57

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’81

Čestné uznanie BIB ’81 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’81 to the Publisher

International Jury BIB ’81

Ardyn bolovsrolyn jamny chevl (MN) M. Togmid; N. Sodnom.(il.): Araldaj darchan baatar

Predseda ~ Chairman Lucia Binder (AT)

Ulanbatar: Ardyn bolovsrolyn jamny chevl, 1980. 38 s.

Členovia ~ Members Carmen Diana Dearden (VE) Janine Despinette (FR)

HANSA (LK)

Ottilie Dinges (DE)

Sunil Jayaweera: Kalubanda Colombo: Hansa, 1980. 24 s.

Yoko Inokuma (JP) János Kass (HU)

INALD (AO)

Miroslav Kudrna (CZ)

Octaviano Correia; A. P. Domingues (il.): O país das mil cores

Horst Kunze (DE)

Luanda: INALD, 1980. 48 s.

Anita Lobel (US) Oleg M. Savosťuk (RU) Vibeke Stybe (DK) Fiel van der Veen (NL) Marián Veselý (SK)

Medzinárodná porota BIB ’81 International Jury BIB ’81

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’81 International Symposium BIB ’81 Téma: Ako vzniká ilustrovaná detská kniha Topic: Process Involved in the Creation of an Illustrated Children’s Book František Holešovský (CZ)

K modernímu pojetí ilustrací Carrollovy Alenky ~ On Modern

Blanka Stehlíková (CZ) Vztah ilustrace a kresleného filmu v tvorbě Adolfa Borna ~

Conceptions of Illustrations of Carroll’s „Alice” Ella Gankina (RU)

Relationship between the Illustration and Cartoon in Work by Adolf Born

Ilustrácia pre deti v celostnom systéme umeleckej kultúry sveta ~

Marián Veselý (SK) Animovaný film a knižná ilustrácia – súvislosti a vzťahy ~

Illustration for Children in the General System of Today’s Culture Jiří Šalamoun (CZ)

Animated Film and Book Illustration – Connections and Relations

O hledání a objevech v ilustrátorské práci ~ Some Thoughts on the

Marie Benešová (CZ)

Conventional and Non–Conventional Illustration Jan Tomeš (CZ) Genese výtvarné interpretace pohádek K. J. Erbena v díle Antonína

Rudolf Urc (SK)

Strnadela ~ The Genesis of Visual Interpretation of Erben’s Tales in the Work of Antonín Strnadel

Od ilustrácie k animovanému filmu ~ From Illustration to Animated Film

Vilma Čadová (CZ)

Gita Kordošová (SK) Vývojové tendencie slovenskej ilustrácie pre deti a mládež ~

K niektorým otázkam knižnej ilustrácie a animovaného filmu pre

deti ~ On Some Questions of Book Illustration and Animated Film for Children

Development Tendencies of the Slovak Illustration of Children’s and Juvenile

Andrés Hernández (CU)

Binette Schroeder (DE) Ako som ilustrovala Baróna Münchhausena ~ How I Illustrated

Detská kniha na Kube, hodnotenia a koncepcie ~ Children’s

Book in Cuba; Design Considerations and Conceptions

Baron Münchhausen Juraj Klaučo (SK)

Ilustrácia a kreslený film – paralely, príbuznosti a vzťahy ~

Illustrations and Animated Cartoon – Parallels, Similarities, Relationships

Zbigniew Rychlicki (PL)

Ilustrovanie detskej knihy, funkcie, ciele a problémy jej tvorby ~

Medzinárodné sympózium na 8. bienále ilustrácií Bratislava

~ International Symposium at the 8th Biennial of Illustrations Bratislava

Illustrations of Children’s Book, Functions, Objectives and Problems of Their Creation Milan Hegar (CZ)

Nad výtvarnou úpravou detskej knihy ~ On Artistic Design of

a Children’s Book Miroslav Cipár (SK) Ako sme robili Zlatú bránu ~ How We Were Working on “The Golden Gate” Ľubomír Krátky (SK) Typografická úprava detskej knihy, alebo príbeh o tom, ako sa rodila jedna kniha ~ Typographic Layout of a Children’s Book or a Story of Making One Book Helga Aichingerová (AT)

Poznámky k ilustrácii detskej knihy ~ Remarks on the

Illustration of Children’s Book Lucia Binderová (AT)

Problémy ilustrácie v medzinárodných súťažiach ~ Problems of

Illustration in International Competitions Lýdia Kyseľová (SK)

Otázky symbiózy literárneho a výtvarného prejavu v detskej knihe

~ Questions Related to the Symbiosis of Literary and Visual Expressions in a Children’s Book Klaus Doderer (DE)

Ilustrátori detských kníh v minulosti a dnes ~ Illustrators of

Children’s Books in the Past and in the Present Albín Brunovský (SK)

Niekoľko poznámok o ilustrácii a výchove mladých ilustrátorov

~ Several Remarks on Illustration and Training of Young Illustrators Janine Despinette (FR) Ako vzniká ilustrovaná kniha ~ How an Illustrated Book Is Created Dietrich Grünewald (DE)

Funkcia obrázku v obrázkovej rozprávke ~ Function of the

Picture in a Picture Story

Medzinárodné sympózium BIB ’81 International symposium BIB ’81

BIB 1967—2015

58–59

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Inštalácia BIB ’81 (zľava: Zoltán Salamon,

Predsedníčka medzinárodnej

Anna Horváthová)

poroty BIB ’81 p. Lucia Binder

Installation of BIB ’81

International Jury chair BIB ’81

(from left: Zoltán Salamon,

Lucia Binder

Anna Horváthová)

1987

1989

1991

Medzinárodné sympózium BIB ’81

Prijatie poroty a hostí BIB ’81 na predsedníctve vlády SSR

International symposium BIB ’81

Reception of BIB ’81 Jury and guests by the SSR Government Presidium

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 83

Dušan Kállay (SK) 1948, Bratislava

Grand Prix BIB ’83 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov Bratislava: Mladé letá, 1981. 222 s. gvaš, akvarel ~ gouache, watercolour

Dušan Kállay získal najvyššie ocenenie Grand Prix BIB ako prvý slovenský ilustrátor. Jeho tvorba dokazuje bohatosť nápadov a hlboký cit pre ilustráciu. Obrazy často tvorí hustá

39 303 370 2250

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

spleť zdanlivo náhodných prvkov, v ktorej pri dôslednejšom hľadaní objavíme neskutočné predmety, zázračné svety, ľudské a zvieracie rozprávkové postavy. Dušan Kállay was the first Slovak illustrator to receive the highest award Grand Prix BIB. His work displays a wealth of ideas and a profound sense of book illustration. Many of his pictures may look like a dense jungle of apparently chaotic elements but with a closer look one can see unbelievable objects, magic worlds, human and animal fairy-tale figures.

60–61

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’83 Golden Apple BIB ’83

Plaketa BIB ’83 Plaque BIB ’83

Jurij Čaryšnikov (UA)

Albrecht von Bodecker (DE)

Erich Raspe: Aventurile baronuluj Mjunchauzen

Wolf Spillner: Die Baumräuber

Chişinău: Literatura artistike, 1982. 74 s.

Berlin: Der Kinderbuchverlag, 1982. 28 s.

autotypia ~ autotype

akvarel, kresba perom ~ watercolour, pen drawing

Seiji Fujishiro (JP)

Jean Claverie (FR)

Kenji Miyazawa: Ginga tetsudo no yoru

Ludwig Bechstein: Drei Märchen

Tokyo: Kodansha, 1982. 44 s.

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1982. 24 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akvarel, kresba ceruzkou ~ watercolour, pencil drawing

ISBN 4-06-200395-3

ISBN 3-85825-150-X

Kaarina Kaila (FI)

Peter Cross (GB)

Hans Christian Andersen: Pieni merenneito

Peter Dallas-Smith: Trouble for trumpets

Helsinki: Otava, 1981. 195 s.

London: Ernest Benn, 1982. 32 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel, pero, tuš~ watercolour, pen, ink

ISBN 951-1-06600-5

ISBN 0-510-00122-X

Květa Pacovská (CZ)

Sabine Friedrichson (DE)

Josef Hanzlík: Pimpilim pampam

H. C. Andersen: Mutter Holunder

Praha: Albatros, 1981. 60 s.

Weinheim; Basel: Beltz and Gelberg, 1982. 187 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

pero, tuš, farebné ceruzky ~ pen, ink, colour pencils ISBN 3-407-80100-9

Gennadi Spirin (RU)

Anna Höglund (SE)

Marija Konopnickaja: O gnomach i sirotke Maryse

Anna Höglund: Sagan om pannkakan

Moskva: Detskaja literatura, 1982. 204 s.

Stockholm: Opal, 1982. 26 s.

akvarel ~ watercolour

gvaš ~ gouache ISBN 91-7270-296-6

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’83 Plaque BIB ’83

Čestné uznanie BIB ’83 Honorary Mention BIB ’83

Erick Ingraham (US)

Elena Boariu (RO)

Beverly Major: Porcupine Stew

V. Voiculescu: Coiful de Aur

New York: Morrow Junior Books, 1982. 39 s.

Bucureşti: Ion Creangă, 1981. 83 s.

akryl ~ acrylic

akvarel ~ watercolour

ISBN 0-688-01272-8

Georgij Judin (RU)

Emma Heinzelmann (HU)

Alexej Nekrasov: Priključenija kapitana Vrungelja

Erzsébet Hallama: Hisziapiszi és a többiek

Moskva: Progress, 1981. 183 s.

Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1982. 146 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akvarel, tuš, ceruzka ~ watercolour, ink, pencil ISBN 963-11-2595-5

Irmgard Lucht (DE)

Siegfried Linke (DE)

Irmgard Lucht: Die Wiesen-Uhr

Alfred Wellm: Die Geschichte vom kleinen Wruk

München: Ellermann, 1982. 37 s.

Berlin: Der Kinderbuchverlag, 1981. 20 s.

tempera, akvatinta, lept ~ tempera, aquatint, etching

olej ~ oil

ISBN 3-7707-6215-0

Elżbieta Murawska (PL)

Arcadio Lobato (ES)

Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Baśnie braci Grimm I

Ernest Hemingway: El toro fiel

Warszawa: Ludowa Spółdzielnia, 1982. 371 s.

Madrid: Editorial Debate, 1982. 35 s.

gvaš, kresba perom ~ gouache, pen drawing

akvarel ~ watercolour

ISBN 83-205-3163-2

ISBN 84-7444-066-1

Lisbeth Zwerger (AT)

Piero Ventura (IT)

Brüder Grimm: Rotkäppchen

Gian Paolo Ceserani: Pompei

Salzburg: Neugebauer Press, 1983. 28 s.

Milano: Arnoldo Mondadori, 1982. 45 s.

akvarel, pero, ceruzka ~ watercolour, pen, pencil

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 3-851-95123-9

BIB 1967—2015

62–63

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’83

Čestné uznanie BIB ’83 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’83 to the Publisher

International Jury BIB ’83

Bangladesh Shishu Academy (BD) Belal Chaudhuri; Rafiqun Nabi: Saptaratner kandakarkhana

Predseda ~ Chairman Lucia Binder (AT)

Dhaka: Bangladesh Shishu Academy, 1981. 32 s.

Členovia ~ Members Janine Despinette (FR) Ottilie Dinges (DE)

Casa de las Américas (CU)

Yoko Inokuma (JP)

J. Calzadilla; R. Reymena: Cantares de la America Latina y el Caribe

Sybille A. Jagusch (US)

La Habana: Casa de las Américas, 1981. 56 s.

Miroslav Kudrna (CZ)

Children’s Book Trust (IN)

Horst Kunze (DE)

Shankar; Subir Roy: The woman and the crow

Rico Lins (BR)

New Delhi: Children’s Book Trust, 1981. 24 s.

Val Munteanu (RO)

Children’s Communication Center (PH)

Carla Poesio (IT) Nikolaj Popov (RU)

R. Alonzo; J. Ruiz Tence: Beberoca Quezon City: Children’s Communication Center, 1980. 32 s.

Vibeke Stybe (DK) Marián Veselý (SK)

Melhoramentos (BR) Ricardo Azevedo: Um homem no sótão Sao Paulo: Melhoramentos, 1982. 32 s.

Medzinárodná porota BIB ’83 International Jury BIB ’83

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’83 International Symposium BIB ’83 Téma: Vplyv umeleckého vývoja a tradícií na ilustráciu detských kníh Topic: Impact of Artistic Influences and Traditions on Children’s Book Illustration Zdeněk Kostka (CZ)

Dialektika umeleckého vývoja a zdroje jeho podnetov ~ Dialectics

Gita Kordošová (SK) Vplyv tradícií ľudového drevorezu a ľudovej drevorezby

of Artistic Development and the Sources of Its Stimuli

v slovenskej ilustrácii ~ Influence of Folk Woodcarvings on Slovak Illustration

Anna Horváthová (SK), František Holešovský (CZ) Téma sympózia BIB’83 z hľadiska

Ladislav Grešlík (SK)

tvorivých procesov v ilustrácii detskej knihy ~ Theme of BIB ’83 Symposium from the Aspect of a Creative Process in Children’s Book Illustration

Published in Ukrainian Language in Czechoslovakia

Alice Harman (DE) Vplyv umenia na ilustráciu detskej a mládežníckej literatúry,

Angela Lago (BR)

predovšetkým secesie ~ Influence of Fine Arts on Children’s Book Illustration and the Books

Baroko a brazílska ilustrácia detskej knihy ~ Baroque and Brazilian

Children’s Book Illustration

for the Young

Güner Ener (TR) Pohľad na tureckú ilustráciu detských kníh z hľadiska témy sympózia

Ottilie Dinges (DE) Vplyv kreslených seriálov na tvorbu obrázkovej knihy pre deti

~ Turkish Children’s Book Illustration from the Aspect of the Theme of the Symposium

v NSR ~ Influence of Comics on Picture Book Production in West Germany Blanka Stehlíková (CZ)

Ernest Kocsis (SK) Vplyv výtvarného umenia na vývin modernej ilustračnej tvorby

Richard Lauda a jeho podiel na utváraní modernej českej

detskej knihy na Slovensku ~ Influence of Fine Arts on the Development of Modern

detskej knihy ~ Richard Lauda and His Share in Creation of Modern Czech Children’s Book Jana Brabcová (CZ)

Children’s Book Illustration in Slovakia

Secesná ilustrácia pôsobí až do dnešních dní ~ Art Nouveau

Věra Mišurcová (CZ) K využitiu detských ilustrácií v estetickej výchove detí ČSSR ~ On

Illustrations’ Influence on the Book of Today Jens Thiele (DE)

Poznámky k ilustráciám kníh pre deti v ukrajinskom jazyku

vydaných v Československu ~ Some Notes on Children’s Book Illustration in Books

the Application of Children’s Illustrations in the Aesthetic Education of Children in the CSSR

Štýlové tendencie v súčasnej obrázkovej knihe a inšpiračné zdroje

Jaromír Uždil (CZ)

súčasných nemeckých autorov ~ Styles and Trend in Present Day Children’s Book

Medzi umením a výchovou v ČSSR ~ Between Art and Education in

the CSSR

Illustration and Contemporary German Authors’ Sources of Inspiration Irena Wojnarová (PL) Vidieť a pochopiť ~ Knowledge and Understanding Janine Despinette (FR)

Ilustrácie Alice ~ Illustrations of Alice in Wonderland

Lola Savčić (RS) Vplyv umeleckých slohov na ilustráciu detských kníh ~ Reflection of Artistic Styles in Children’s Book Illustration Fedora Klimáčková (SK)

Inšpirácie starovekým a stredovekým orientálnym umením

v ilustráciách Emila Makovického ~ Emil Makovický’s Illustrations Inspired by Ancient Medieval and Oriental Art Štefan Mruškovič (SK)

Inšpiratívne zdroje a funkcia ľudového umenia a kultúry vo

vývoji ilustrovanej detskej knihy ~ Sources of Inspiration, Influence and Function of Folk Art and Folk Culture in the Development of Illustrated Children’s Books Oľga Danglová (SK)

Prvky ľudovosti v ilustračnej tvorbe slovenskej rozprávky ~ Folk

Elements in Slovak Fairy Tale Illustration Vesna Lakičević (RS)

Medzinárodné

Pramene a úloha ľudového umenia pri rozvoji ilustrácie detských

sympózium BIB ’83

kníh ~ Function of Folklore and its Influence on Children’s Book Illustration Development Marta Sigmundová (SK)

International

Benkove ilustrácie prostonárodných slovenských povestí ~

Symposium BIB ’83

Benka’s Illustrations to Slovak Folk Tales

BIB 1967—2015

64–65

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’83 International Jury BIB ’83

Dvaja držitelia Grand Prix – Roald Als (1981) a Dušan Kállay (1983) pri prijatí delegácie BIB ’83 u primátora Bratislavy Two winners of Grand Prix – Roald Als (1981) and Dušan Kállay (1983) when BIB ’83 delegation was received by the Mayor of Bratislava

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 85

Frédéric Clément (FR) 1949, Saintes

Grand Prix BIB ’85 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Claire Méral: Bestiaire fabuleux Paris: Éditions Magnard, 1983. 75 s. gvaš, akryl ~ gouache, acrylics ISBN 2-210-99908-1

46 343 440 2500

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

Ilustrácie ku knihe Zázračný zverinec potvrdzujú výrazne poetický maliarsky prejav Frédérica Clémenta. Surrealistické obrazy, hravá a krehká imaginácia, jemná farebnosť a množstvo symbolov zaujmú čitateľa a uvedú ho do fantastického sveta snov a emócií. Illustrations to the book Fabulous Bestiary confirm a distinctive poetic expression of Frédéric Clément’s paintings. Surrealistic pictures, playful and fragile imagination, soft colours and abundance of symbols attract the reader and lead him into a fantastic world of dreams and emotions.

66–67

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


1987

1989

Zlaté jablko BIB ’85 Golden Apple BIB ’85

Plaketa BIB ’85 Plaque BIB ’85

Asun Balzola (ES)

Meshack Asare (GH)

Bernardo Atxaga: Txitoen istorioa

Meshack Asare: Die Katze sucht sich einen Freund

Donostia: Erein, 1984. 43 s.

Wien: Verlag Jungbrunnen, 1984. 28 s.

pero, tuš, akvarel ~ pen, ink, watercolour

akvatinta ~ aquatint

ISBN 84-7568-042-9

ISBN 3-7026-5581-6

Elżbieta Gaudasińska (PL)

Jindra Čapek (CH)

Jozef Ignacy Kraszewski: Dziad i baba

Jindra Čapek: Ein Kind ist geboren

Warszawa: Nasza Księgarnia, 1984. 24 s.

Zürich: Bohem Press, 1984. 26 s.

akvarel, plátno ~ watercolour, canvas

akryl ~ acrylics

ISBN 83-10-08661-X

ISBN 3855811687

Roberto Innocenti (IT)

Etienne Delessert (CH)

Christophe Gallaz: Rose blanche

Madame de Villeneuve: La Belle et la Bete

Neuchatel: Editions Script, 1985. 32 s.

Lausanne: Editions Grasset, 1984. 46 s.

akvarel ~ watercolour

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 2-8312-0001-6

ISBN 2-246-32151-4

Marija Lucija Stupica (SI)

Richard Egielski (US)

Hans Christian Andersen: Pastirica in dimnikar

Arthur Yorinks: It happened in Pinsk

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984. 16 s.

New York: Farrar, Straus and Giroux, 1983. 28 s.

gvaš ~ gouache

akvarel ~ watercolour

Lisbeth Zwerger (AT)

Ivan Gantschev (DE)

Oscar Wilde: Der selbstsüchtige Riese

Ingrid Erkyn-Gayl: Jakob der Storch

Salzburg: Neugebauer Press, 1984. 22 s.

Salzburg: Neugebauer Press, 1983. 28 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel ~ watercolour

ISBN 3-85195-135-2

ISBN 3-851-95131-X

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’85 Plaque BIB ’85

Čestné uznanie BIB ’85 Honorary Mention BIB ’85

Carlos Pellicer Lopez (MX)

Apon Américo (BR)

C. P. Lopez: Julieta y su caja de colores

Fernando Sabino: Macacos me mordam

México: Editorial Patria, 1984. 32 s.

Rio de Janeiro: Editora Record, 1984. 20 s.

tempera, pero, tuš ~ tempera, pen, ink

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 968-39-0052-6

Jutta Mirtschin (DE)

František Blaško (SK)

Ursula Krause: Polnische Märchen

Ivan Kalaš: Kamaráti pašinkovia

Berlin: Neues Leben, 1984. 194 s.

Bratislava: Mladé letá, 1983. 53 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel ~ watercolour

Charles Ohu (NG)

Alexander Ivachnenko (UA)

R. M. Johnston: Isé awon íyá áti bábá ńla wa

Taras Ševčenko: Poemi

Ibadan: Longman, 1982. 29 s.

Kijev: Veselka, 1984. 193 s.

akvarel, tuš ~ watercolour, ink

tempera ~ tempera

Markéta Prachatická-Kolíbalová (CZ)

Václav Kabát (CZ)

Lewis Carroll: Alenka v kraji divů a za zrcadlem

Bohuslav Blažek: Zprávy z babylonské věže

Praha: Albatros, 1983. 161 s.

Praha: Albatros, 1984. 208 s.

kresba perom ~ pen drawing

pero, tuš, akvarel ~ pen, ink, watercolour

Lev Tokmakov (RU) Otfrid Projsler: Krabat Moskva: Detskaja literatura, 1984. 156 s. gvaš ~ gouache

BIB 1967—2015

68–69

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Čestné uznanie BIB ’85 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’85 to the Publisher Bunka Shuppan (JP)

Medzinárodná porota BIB ’85 International Jury BIB ’85 Predseda ~ Chairman Lucia Binder (AT)

Makoto Kawabata: Pika, pika, putsun Tokyo: Bunka Shuppan, 1983. 32 s.

Členovia ~ Members Hisako Aoki (JP) Janine Despinette (FR)

Editora Taller (DO)

Ottilie Dinges (DE)

M. de Tolentino; C. Bido (il.): El árbol de los pájaros Santo Domingo: Editora Taller, 1983. 12 s.

Marilyn Hollinshead (US) Miroslav Kudrna (CZ)

Kim Dong (VN)

Horst Kunze (DE)

Vu Ngok Fan; Mai Long (il.): Tam i kam

Bogdan Kršić (RS)

Ha Nôi: Kim Dong, 1981. 32 s.

Ulf Lőfgren (SE) Carla Poesio (IT)

Laurence Olivier Four (FR)

Olga Siemaszko (PL)

Olivier Poncer: Le joueur de plume Caen: Laurence Olivier Four, 1984. 28 s.

Orest Verejskij (RU)

ISBN 2-86833-006-1

Marián Veselý (SK)

Chinese Children (CN)

Regina Yolanda Werneck (BR)

Yiyan Yan; Du Ziling (il.): The salt grain Beijing: Chinese Children, 1984.

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’85

BIB-UNESCO workshop ’85

International Symposium BIB ’85

BIB–UNESCO Workshop ’85

Téma: Deti a mier v ilustráciách národov sveta

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Albín Brunovský

Topic: Children and Peace in the Illustrations of Nations of the World

Zahraničné vedenie ~ International supervision: Marcia Lord (UNESCO) Termín ~ Date: 03.—05. 09. 1985

Štefan Mruškovič (SK) Ella Gankina (RU)

Úvod ~ Introduction

Miesto ~ Premises: Slovenská národná galéria a Vysoká škola výtvarných umení,

K otázke témy sympózia BIB ’85 ~ On the Topic of the BIB ’85

Alice Hartmann (DE)

Bratislava ~ The Slovak National Gallery and The Academy of Fine Arts, Bratislava

Priateľstvo medzi národmi v detských knihách a v ich

ilustráciách ~ Friendship among Nations in Books for Children and Their Illustrations Irena Wojnar (PL)

Účastníci ~ Participants:

Umenie ilustrácie proti vojne a agresivite ~ The Art of Illustration

10 účastníkov z krajín: Angola, Alžírsko, Bangladéš, Brazília, Ghana, Nigéria, Srí

against War and Aggression Nadežda Lola Savčić (RS)

Lanka, Tunis, Venezuela, Vietnam ~ 10 participants from the countries: Angola, Algeria, Deti a mier v ilustráciách národov sveta ~ Children and Peace

Bangladesh, Brazil, Ghana, Nigeria, Sri Lanka, Tunisia, Venezuela, Vietnam

in the Illustrations of Nations of the World Done Stan (RO)

Ilustrácia knihy pre deti alebo návrat umenia k prameňom nevinnosti

~ The Children Book Illustration or Return to the Sources of Innocence Janine Despinette (FR)

Deti a mier v ilustrácii ~ Children and Peace in Illustrations

Takashi Matsumoto (JP)

Deti a mier v japonských ilustráciách ~ Children and Peace in

Illustration Seizo Tashima (JP)

Na tému sympózia ~ On the Theme of the Symposium

Regina Yolanda Werneck (BR)

Ilustrácia ako medzinárodný jazyk, ilustrácia ako

národný jazyk ~ Ilustration as an International Language, Illustration as the National Language Güner Ener (TR)

Ilustrácia v tureckých detských knihách ~ Illustration in Children’s Books

in Turkey Wole Vaughan (NG)

Úloha a vplyv nových výtvarných koncepcií na modernú knižnú

produkciu ~ The Role and Impact of New Design Concepts in the Modern Book Production Marie Petrželová (CZ)

Ilustrácia ako prostriedok boja za mier ~ Illustration as the Means

to Fight for Peace Bernd Dolle-Weinhauff (DE) Vojna a mier v komiksoch ~ War and Peace in the Comics Wolfgang Schneider (DE) Téma priateľstva v animovaných filmoch pre deti podľa literárnych predlôh ~ Friendship as the Topic of Animated Cartoons Based on Picture Books Zbigniew Rychlicki (PL)

Účastníci UNESCO-BIB workshopu BIB ’85 (prof. A. Brunovský v strede)

Život detí a ich kontakty s dospelými ~ The Life of Children and

Participants of the BIB ’85 workshop (Prof. A. Brunovský in the centre)

Their Contacts with the Adults Rumen Skorčev (BG) Carla Poesio (IT)

Na tému sympózia ~ On the Theme of the Symposium

O antirétorických „formulách“ ~ On Antirhetoric “Formulas”

BIB 1967—2015

70–71

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’85 International Jury BIB ’85

1987

1989

1991

1993

1995

1997

Medzinárodné sympózium BIB ’85

Ella Gankina na Medzinárodnom sympóziu BIB ’85

International Symposium BIB ’85

Ella Gankina at the International Symposium BIB ’85

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 87

Hannu Taina (FI) 1941, Helsinki

Grand Prix BIB ’87 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Raija Siekkinen: Herra Kuningas Helsinki: Otava, 1987. 32 s. akvarel ~ watercolour ISBN 951-1-08755-X

Ilustrácie Hannu Tainu ku knihe Pán Kráľ

44 310 400 2368

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

uvádzajú čitateľa do magického rozprávkového sveta. Každá z nich je naplnená množstvom dejov, detailov a odkrýva svoj vlastný, vnútorný príbeh. Poetické obrazy vytvorené technikou akvarelu nevtieravo dotvárajú celkovú atmosféru knihy. Hannu Taina’s illustrations to the book Mister King bring the reader to a magical world of a fairy-tale. Each of them abounds in plots and details revealing its own inner story. Poetical images created by means of watercolour unobtrusively complement the book atmosphere.

72–73

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’87 Golden Apple BIB ’87

Plaketa BIB ’87 Plaque BIB ’87

Jiří Běhounek (CZ)

Aleksander Aleksov (BG)

Leo Pavlát: Jewish tales

Ž. Kupenova: Veseli prikazki ot blizki i dalečni strani

London: Orbis Books, 1986. 232 s.

Sofija: Narodna mladež, 1986. 266 s.

ISBN 0-85613-784-7

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

Manuel Boix (ES)

Mohammad Reza Dadgar (IR)

Josep Palácios: La serp, el riu

J. Aziminejad: Letters and words

Valencia: Conselleria de Cultura, 1986. 47 s.

Tehran: Kanoon, 1986. 24 s.

ISBN 84-7579-064-X

akvarel ~ watercolour

akvarel ~ watercolour

Antoni Boratyński (PL)

Horst Eckert (Janosch) (DE)

Michael Ende: Nie kończąca się historia

Janosch: Der alte Mann und der Bär

Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986. 260 s.

Zürich: Diogenes, 1985. 33 s.

tempera ~ tempera

ISBN 3-257-00655-1 akvarel ~ watercolour

Robert Brun (SK)

Denise Fraifeld (BR)

Guram Petriašvili: Kominár v bielom klobúku

Pedro Bandeira: O fantástico mistério de Feiurinha

Bratislava: Mladé letá, 1985. 66 s.

Sao Paulo: Editora FTD, 1986. 79 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

pero, tuš ~ pen, ink

Leonid Domnin (MD)

Éva Gaál (HU)

Grigore Botezatu: Contes populaires moldaves

Árpád Balázs: Kis zenei ábécé

Chişinău: Literatura artistike, 1986. 302 s.

Budapest: Móra Ferenc, 1987. 30 s.

pero, tuš, akvarel ~ pen, ink, watercolour

ISBN 963-11-5173-5 kombinovaná technika ~ combined technique

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’87 Plaque BIB ’87

Čestné uznanie BIB ’87 Honorary Mention BIB ’87

Jürgen Spohn (DE)

Kingsley Gunathillake (LK)

Jürgen Spohn: Ali Gator auf der Suche

Theodore Warnakulasuriya: The little kite

Stuttgart: Thienemann, 1987. 24 s.

Baticaloa: Media Lanka, 1985. 16 s.

ISBN 3-522-42270-8

tempera ~ tempera

akvarel ~ watercolour

Miroslav Šuput (SI)

Carl Hoffmann (DE)

Mate Dolenc: Morska dežela na železniški postaji

L. Waltraut, M. Margraf: Märchen von den Hügeln

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. 67 s.

Berlin: Der Kinderbuchverlag, 1986. 199 s.

akvarel ~ watercolour

ISBN 3-358-00630-1 kombinovaná technika ~ combined technique

Yukihiko Tajima (JP)

Béatrice Poncelet (CH)

Yukihiko Tajima: Painted catfish was rising up to heaven

Béatrice Poncelet: Je reviendrai le dimanche 39

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1985. 40 s.

Paris: Albin Michel Jeunesse, 1983. 28 s.

ISBN 4-8340-0440-6

ISBN 2-226-01362-8

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

Fulvio Testa (IT)

Susanne Riha (AT)

Fulvio Testa: Wolf‘s favour

Susanne Riha: Wir schlafen, bis der Frühling kommt

London: Andersen Press, 1986. 26 s.

München: Annette Betz, 1987. 24 s.

ISBN 0-86264-108-X

ISBN 3-219-10362-6

kombinovaná technika ~ combined technique

gvaš ~ gouache

Jurij Vaščenko (RU) Ljuis Kerroll: Alisa v zazerkalje Moskva: Kniga, 1986. 396 s. akvatinta ~ aquatint

BIB 1967—2015

74–75

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodná porota BIB ’87

Čestné uznanie BIB ’87 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’87 to the Publisher

International Jury BIB ’87

Editorial Gente Nueva (CU)

Predseda ~ Chairman Lucia Binder (AT)

Dora Alonso; Bachs E. Muñoz: Los payasos La Habana: Editorial Gente Nueva, 1985. 52 s.

Členovia ~ Members Roslyn Beitler (US) Janine Despinette (FR)

Laurence Olivier Four (FR)

Ella Gankina (RU)

Patrick Fort: Oiseau rouge Caen: Laurence Olivier Four, 1987. 20 s.

Dušan Kállay (SK)

ISBN 2-86833-014-2

Bogdan Kršić (RS)

Námsgagnastofnun (IS)

Miroslav Kudrna (CZ)

Ragnheidur Gestsdóttir: Ljósin Lifna

Horst Kunze (DE)

Reykjavík: Námsgagnastofnun, 1985. 32 s.

Ulf Lőfgren (SE) Takashi Matsumoto (JP)

Printco (CY)

Uche Okeke (NG)

Hambis Tsangaris: Spanos and the forty dragons Nicosia: Printco, 1986. 68 s.

Carla Poesio (IT) Jens Thiele (DE) Regina Yolanda Werneck (BR)

Medzinárodná porota BIB ’87 International Jury BIB ’87

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’87 International Symposium BIB ’87 Téma: Detský hrdina v ilustráciách kníh pre deti a mládež – nositeľ sociálneho aspektu doby Topic: The Child as a Hero and Bearer of the Social Aspect of Time in Illustrated Books for Children Štefan Maruškovič (SK) Ella Gankina (RU)

Úvod ~ Introduction

Bosilka Kicevac (RS)

Pochopiť prítomnosť pomocou minulosti, pochopiť minulosť

pomocou prítomnosti ~ Understanding the Present through the Past and Understanding

Nadežda Lola Savčić (RS) Téma detského hrdinu v ilustráciách kníh pre deti

the Past through the Present

a mládež ~ The Topic of Child Hero in the Illustrations for Children

Irena Wojnar (PL) Vizuálne umenie ako obraz a interpretácia postavenia človeka ~

Güner Ener (TR)

Visual Art Picture as Interpretation of Human Position Adreas Bode (DE)

Detský hrdina v nemeckej knihe pre deti v rokoch 1850 – 1950 ~ Child

ilustrátorov ~ Opposition of Good and Evil in the Children’s Books by Slovak Illustrators Rudolf Urc (SK) Trnka sa stále prihovára ku všetkým ~ Trnka is Still Talking to All of Us

Postavy detí v realistickej detskej knihe NSR ~ Characters of

Marie Benešová (CZ)

Children in the Realistic Children’s Books in West Germany Jens Thiele (DE)

Jiří Trnka ~ Jiří Trnka

Blanka Stehlíková (CZ)

Mimo klišé – neobvyklé postavy a osudy detí v obrázkových knihách ~

Jiří Trnka – ilustrátor ~ Jiří Trnka, Illustrator

Katarína Minichová (SK) Adaptácia literárnych diel v tvorbe Jiřího Trnku ~ Adaptation

Unusual Characters and Fates of Children in Picture Books Christine Schedel (AT)

K téme sympózia ~ On Topic of the Symposium

Ernest Kocsis (SK): Dobro a zlo v postavách detských hrdinov v dielach slovenských

as the Hero of the German Children’s Books in 1850 – 1950 Barbara Scharioth (DE)

Skupina chlapcov ako symbol utrpenia národa ~ A Group of Boys

as a Symbol of the Suffering of a Nation

of Literary Works by Jiří Trnka

Detský hrdina v ilustráciách kníh pre deti a mládež – nositeľ

sociálnych aspektov doby ~ Child as the Hero of Illustrations for Children and Youth, Bearer of the Social Aspect of the Time Dorothy Briley (US)

Detský hrdina v amerických obrázkových knihách ~ The Child Hero

in Fifty Years of American Picture Books Regina Y. Werneck (BR)

Dieťa – hrdina v brazílskych ilustráciách kníh pre deti

a mládež ~ Child Hero in the Brazilian Illustration of Books for Children and Young People Lena Kareland (SE) Vývoj detských hrdinov vo švédskych knihách pre deti v období 1941 – 1986 ~ The Development of a Child Hero in Swedish Children’s Books in 1941 – 1986 Ulla Rhedin (SE)

Švédsky detský hrdina v obrázkových knihách ostatných rokov ~ The

Swedish Child Hero in Picture Books of the Last Years Janine Despinette (FR)

Detský hrdina v ilustráciách – nositeľ sociálneho aspektu doby

~ Child Hero in the Illustration - Bearer of the Social Aspect of the Period Carla Poesio (IT)

Hrdina a vývoj uhlu pohľadu ~ The Hero and the Development of the

View Angle Blanka Stehlíková (CZ) Josef Čapek a jeho detskí hrdinovia ~ Josef Čapek and His Child Heroes Jiří Iliev (CZ)

Motív priateľstva v ilustráciách českej literatúry pre deti ~ The Motif of

Friendship in Illustrations of Czech Books for Children Ingrida Korsakaite (LT)

Prijatie hostí BIB na Predsedníctve vlády SSR

Obraz dieťaťa v tvorbe Sigute Valjuvene ~ Child Characters by

(v strede: Bohumil Říha a Frédéric Clément)

Sigute Valjuvene

Reception for BIB guests at the SSR Government Presidium (in the centre: Bohumil Říha and Frédéric Clément)

BIB 1967—2015

76–77

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


BIB-UNESCO workshop ’87 BIB-UNESCO Workshop ’87 Odborné vedenie ~ Expert leadership: Albín Brunovský Zahraničné vedenie ~ Internation supervision: Marcia Lord (UNESCO) Termín ~ Date: 16.—18. 09. 1987 Miesto ~ Premises: Moravany nad Váhom, kaštieľ ~ manor house Účastníci ~ Participants: Ana Raquel (BR) Anii Bassey (NG) Mohieddin Ellabbad (EG) Hashem Khan (BD) Henry Larsey (GH) Uche Okeke (NG) Lopez Carlos Pellicer (MX) Ahmed Souabni (TN)

Anii Bassey (NG) Lopez Carlos Pellicer (MX) Mohieddin Ellabbad (EG) Ukážky prác z workshopu BIB ’87 Samples of the BIB ’87 workshop works BIB-UNESCO workshop 1987 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 89

Marian Murawski (PL) 1932, Podleszczewo

Grand Prix BIB ’89 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Maria Grabowska: Ksiega bajek polskich I, II Warszawa: LSW, 1988. 446 + 494 s. gvaš ~ gouache ISBN 83-205-3720-7

Ilustrácie k dvojzväzkovému vydaniu poľských rozprávok dokonale ladia s témou

45 329 400 2523

krajín ~ countries

a náladou knihy. Obrazy sú dynamické, často dramatické a fyzicky v nich cítiť hmotu, čo znásobuje pôsobenie na diváka. Murawski sa hrá s kompozíciou prvkov, foriem, tvarov, vytvárajúc tak nové príbehy.

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

Illustrations to two-volume edition of Polish tales perfectly harmonize with the book topic and atmosphere. They are dynamic, often dramatic and bring a strongly material perception of the matter to their viewers. Murawski plays with composition of elements, shapes, forms, creating new stories.

78–79

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’89 Golden Apple BIB ’89

Plaketa BIB ’89 Plaque BIB ’89

Manuela Bacelar (PT)

Aleksander Aleksov (BG)

Ilse Losa: Silka

Georgi Rajčev: Lika-Prilika

Porto: Ediçoes Afrontamento, 1989. 42 s.

Sofija: Bălgarski chudožnik, 1987. 78 s.

olej ~ oil

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 972-36-025-9

Mohieddin Ellabbad (EG)

Stasys Eidrigevičius (PL)

Illustrator‘s scrap-book

James Krüss: Hans Naselang

Cairo: Dar Al-Fata Al-Arabi, 1988. 24 s.

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1989. 26 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

gvaš ~ gouache ISBN 3-85825-334-0

Viera Gergeľová (SK)

Julia Gukova (RU)

Raul Roine: Čertov mlynček

Janis Baltvilks: Gde nočuet drjoma

Bratislava: Mladé letá, 1988. 172 s.

Moskva: Detskaja literatura, 1988. 47 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel ~ watercolour ISBN 5-08-001225-0

Gustavo Rosemffet (Gusti) (ES)

Woo Hyon Kang (KR)

Ricardo Alcántara: Pip i el color blau

Woo Hyon Kang: The dinosaurus of the desert

Barcelona: L‘Abadia de Montserrat, 1988. 8 s.

Tokyo: Kodansha, 1988. 28 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

farebné atramenty ~ colour inks

ISBN 84-7202-963-8

ISBN 4-06-131858-6

Yasuo Segawa (JP)

Stanislav Kolíbal (CZ)

J. Kinoshita: Kiyomori

Stříbrné oříšky

Tokyo: Holp Shuppan, 1987. 49 s.

Praha: Albatros, 1988. 207 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

farebné ceruzky, pastel ~ colour pencils, pastel

ISBN 4-293-54205-7

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Plaketa BIB ’89 Plaque BIB ’89

Čestné uznanie BIB ’89 Honorary Mention BIB ’89

Willemien Min (NL)

Jian Hua Wu (CN)

Ivo de Wijs: De vogelman

Jian Hua Wu: Goddess peak

Rotterdam: Lemniscaat, 1988. 26 s.

Shanghai: JCPH, 1988.

gvaš ~ gouache

akvarel ~ watercolour

ISBN 90-6069-671-9

Barry Moser (US)

László Réber (HU)

Joel Chandler: Jump again!

Ervin Lázár: Bab Berci kalandjai

New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1987. 39 s.

Budapest: Móra Ferenc, 1989. 101 s.

akvarel ~ watercolour

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 0-15-241352-9

ISBN 963-11-6356-3

Binette Schroeder (DE)

Dušan Petričić (RS)

Brüder Grimm: Der Froschkönig

Jonathan Swift: Guliver med pritlikavci

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1989. 24 s.

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 44 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 3-85825-336-7

Nikolaj M. Selješčuk (BY)

Laura Rosano (IT)

Skazki bjelorusskich pisatelej

Laura Rosano: L‘histoire de Joseph et ses freres

Minsk: Junactva, 1988. 270 s.

Moulins: Éditions Ipomée, 1988. 127 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 5-7880-0259-1

ISBN 2-86485-080-X

Katarína Ševellová-Šuteková (SK)

John Steptoe (US)

Ján Navrátil: Riekanky

John Steptoe: Mufaro‘s beautiful daughters

Bratislava: Mladé letá, 1988. 96 s.

New York: Lothrop, Lee and Shepard, 1987. 32 s.

akvarel ~ watercolour

kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 0-688-04046-2

BIB 1967—2015

80–81

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Čestné uznanie BIB ’89 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’89 to the Publisher Ceylon Bible Society (LK)

Medzinárodná porota BIB ’89 International Jury BIB ’89 Predseda ~ Chairman Janine Despinette (FR)

Sybil Wettasinghe: Children’s Sinhala Bible [Colombo]: Ceylon Bible Society, 1987. 275 s.

Členovia ~ Members Miroslav Cipár (SK)

ISBN 955-595-007-5

Ragnheiður Gestsdóttir (IS)

Éditions Ipomée (FR)

Ethel Heins (US)

Martine Delerm: La petite fille incomplete Moulins: Éditions Ipomée, 1988. 28 s.

Monika Knofler (CH)

ISBN 2-86485-076-1

Miroslav Kudrna (CZ)

Weilin and Göös (FI)

Carmen Garcia Moreno (MX)

H. Huovi; K. Louhi: Taivaanpojan Verkko

Lidia Postma (NL)

Espoo: Weilin and Göös, 1988. 28 s. ISBN 951-35-4342-0

Tayo Shima (JP) Olga Siemaszko (PL) Borislav Stoev (BG) Jens Thiele (DE) Lev Tokmakov (RU)

Prijatie medzinárodnej poroty a hostí BIB ’89 u primátora Bratislavy Reception for the BIB ’89 international jury and guests at the Mayor of Bratislava

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodné sympózium BIB ’89

BIB-UNESCO workshop ’89

International Symposium BIB ’89

BIB–UNESCO Workshop ’89

Téma: Detská ilustrovaná kniha v kontexte ostatných druhov umenia pre deti

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Albín Brunovský

Topic: Illustrated Children’s Book in the Context of Other Constituents of Art for Children

Zahraničné vedenie ~ International supervision: Marcia Lord (UNESCO) Termín ~ Date: 10.—17. 09. 1989

Luis Camargo (BR) Ilustrácia detských kníh v Brazílii ~ Illustrated Children’s Books in Brazil Rastko Ćirić (RS)

Od ilustrácie k animácii ~ From Illustration to Animation

Gene Deitch (US)

Obrázková kniha animácie ~ A Picture Book of Animation

Ernest Kocsis (SK)

Pedagogické aspekty vzťahu ilustrácie detskej knihy

Miesto ~ Premises: Moravany nad Váhom, kaštieľ ~ manor house Účastníci ~ Participants: Adoum Goudsa (TD)

a animovaného filmu ~ Pedagogical Aspects of Relationship Between the Children’s Book

Thoraya Al Baksami (KW)

Illustration and the Animated Film

Diana Castellanos (CO)

Ove Kreisberg (DK)

Obrázkové knihy a telesne postihnuté deti ~ Picture Books and the

Rebeca Cerda (MX)

Children with Physical Disabilities Tadeshi Matsumoto (JP)

Ragnheiður Gestsdóttir (IS)

Postavenie nových prostriedkov v dejinách umenia ~ Position

Kingsley Gunatillake (LK)

of New Media in the Children’s Book Illustration

Enrique Martinéz (CU)

Carla Poesio (IT) Využitie intermediálnosti v ilustrácii detskej knihy ~ The Use of

Mehrnoush Masoumian (IR)

Intermediality in Children’s Books Illustration Jens Raahauge (DK) Helgard Sauer (DE)

Irene Savino (VE)

K téme sympózia ~ On Topic of the Symposium

Wang Xao-Ming (CN)

Lemuel Gulliver v ilustráciách a iných druhoch umenia pre deti ~

Lemuel Gulliver in Illustrations and Other Spheres of Art for Children Nadežda Lola Savčić (RS)

Juhoslovanská výstava ilustrácií Zlaté pero Belehradu

a zahraničná účasť umelcov ~ Yugoslavian Exposition of Illustrations, the Golden Pen of Belgrade and Participation of Foreign Authors Ján Poš (CZ)

Ilustrácia a animovaný film (Glosy a poznámky) ~ Illustration and Animated

Film (Notes and Comments) Jiří Šalamoun (CZ)

K téme sympózia ~ On Topic of the Symposium

BIB-UNESCO workshop 1989

BIB 1967—2015

82–83

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Udelenie Grand Prix BIB ’89 Marianovi Murawskemu

Viera Gergeľová preberá Zlaté jablko BIB ’89

Presenting the BIB ’89 Grand Prix to Marian Murawski

Viera Gergeľová receiving the BIB ’89 Golden Apple

Ukážky prác z workshopu BIB ’89 Samples of the BIB ’89 workshop works

Diana Castellanos (CO)

1987

1989

Kingsley Gunatillake (LK)

1991

1993

1995

Enrique Martinéz (CU)

1997

1999

2001

2003

2005

Ragnheiður Gestsdóttir (IS)

2007

2009

2011

2013

2015


19 91

Stasys Eidrigevičius (PL) 194, Mediniskiai

Grand Prix BIB ’91 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Charles Perrault: Der gestiefelte Kater Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1990. 24 s. gvaš ~ gouache ISBN 3-314-00532-6

Eidrigevičiusove ilustrácie, jednoznačne rozpoznateľné umelcovým rukopisom,

36 239 280 1863

krajín ~ countries

ponúkajú množstvo metafor a melancholickú predstavivosť. Obrazy prezentujú intímny svet detstva a rozprávky. Neraz sa odpútavajú od obsahu knihy a stávajú sa príbehmi samými osebe.

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

Illustrations by Eidrigevičius which are unambiguously distinct for the artist’s unique style bring an abundance of metaphors and melancholic imagination. The pictures reflect his intimate world of childhood and fairy-tales. They often free from the content of the book and become the new stories of their own.

84–85

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’91 Golden Apple BIB ’91

Plaketa BIB ’91 Plaque BIB ’91

André Dahan (FR)

Hans de Beer (NL)

André Dahan: Hélico et l’iceberg

Burny Bos: Valentino Frosch

Paris: Gallimard, 1989. 32 s.

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1990. 26 s.

olej ~ oil

akvarel, pero, tuš ~ watercolour, pen, ink

ISBN 2-07-056487-8

1987

1989

Klaus Ensikat (DE)

Quint Buchholz (DE)

Hofman von Fallersleben: Jeder nach seiner Art

Gudrun Mebs: Die Sara, die zum Circus will

Weinheim ~ Basel: Beltz & Gelberg, 1991. 29 s.

Frankfurt a. M.: Verlag Sauerländer, 1990. 32 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 3-407-80378-8

ISBN 3-7941-3102-9

Roberto Innocenti (IT)

Jindra Čapek (DE)

Charles Dickens: Christmas Carol

Petr Chudožilov: Auf dem Walfisch

Mankato: Creative Editions, 1990. 152 s.

Ravensburg: Otto Maier Verlag, 1991. 140 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel ~ watercolour

ISBN 0-88682-327-7

ISBN 3-473-34329-3

John A. Rowe (GB)

Xan López Domínguez (ES)

Rudyard Kipling: Wieso das Känguruh so lange Beine hat

Xan L. Domínguez: Voces na lagoa do espantallo

Salzburg: Neugebauer Press, 1990. 24 s.

Barcelona: Galaxia, 1990. 32 s.

olej ~ oil

pero, tuš, akvarel ~ pen, ink, watercolour

ISBN 3-85195-251-0

ISBN 84-7154-737-6

Lane Smith (US)

Jana Kiselová-Siteková (SK)

Lane Smith: The big pets

Astrid Lindgren: Zbojníkova dcéra Ronja

New York: Viking, 1991. 32 s.

Bratislava: Mladé letá, 1989. 154 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika, plátno ~ combined technique, canvas

ISBN 0-670-83378-9

ISBN 80-06-00133-2

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’91

Plaketa BIB ’91 Plaque BIB ’91

International Jury BIB ’91

Yasunari Murakami (JP)

Predseda ~ Chairman Miroslav Cipár (SK)

Yasunari Murakami: Pink! Pearl! Tokyo: Fukutake Shoten, 1989. 32 s.

Členovia ~ Members James Fraser (US)

kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 4-8288-1367-5

Claude Lapointe (FR)

Yutaka Murakami (JP)

Emanuele Luzzati (IT)

Kyoko Iwasaki: The silver basket Tokyo: Kosei Shuppan, 1989. 30 s.

Marian Murawski (PL)

akvarel, tuš ~ watercolour, ink ISBN 4-333-01353-4

Květa Pacovská (CZ)

Karim Nasr (IR)

Tayo Shima (JP)

Mohammad Kazem Mazinani: Water means fish

Jürgen Spohn (DE)

Tehran: Art Institute, 1990. 24 s. olej, plátno ~ oil, canvas

Marija Lucija Stupica (SI) Lisbeth Zwerger (AT)

Maurizio Olivotto (IT) Donatella Ziliotto: Bestie rare Firenze: Fatatrac, 1991. 62 s. gvaš ~ gouache ISBN 88-85089-49-6

Barbara Waldschütz (AT) Reiner Bausinger: Klicketick Wien: Dachs Verlag, 1990. 38 s. tempera ~ tempera ISBN 3-900763-577

Medzinárodná porota BIB ’91 International Jury BIB ’91

BIB 1967—2015

86–87

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’91

BIB-UNESCO workshop ’91

International Symposium BIB ’91

BIB-UNESCO Workshop ’91

Téma: Fantázia a imaginácia v ilustrácii a animovanom filme

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Albín Brunovský

Topic: Fantasy and Imagination in Illustration and Animated Film

Zahraničné vedenie ~ International supervision: Marcia Lord (UNESCO) Termín ~ Date: 08.—15. 09. 1991

Claudio Bertieri (IT)

O vzťahu Emanuela Luzzatiho k Ville Bottini ~ On a Relationship

Miesto ~ Premises: Moravany nad Váhom, kaštieľ ~ manor house

of Emanuel Luzzati to Villa Bottini Dejan Ðorić (RS)

Zásady vzťahu obrazu k textu (animácia a ilustrácia) ~ Principles of the

Účastníci ~ Participants:

Relationship between Picture and Text (Animation and Illustration) Jiří Iliev (CZ)

Mana Biyengui (CD)

„Malý“ svet dobrodružstva (ilustrácie k Sienkiewiczovmu románu

Indrani Karunaratne (LK)

Púšťou a pralesom) ~ „Small“ World of Adventure (Illustrations to the Novel „In Desert and

Maliki Koroma (SL)

Wilderness“ by Sienkiewicz)

Kusalah (LK)

Ernest Kocsis (SK)

Ilustrácie detskej knihy ako artefakt a komunikatívna forma

Rosario Moyano (BO)

s detským percipientom ~ The Children’s Book Illustration as an Artifact and the Forms of

Riera Rojas (AR)

Communication with a Child Percipient

Sudir Roy (IN)

Andrej Švec (SK)

Svet fantázie a humoru v ilustráciách Petra Kľúčika (k procesu vzniku

G. M. Sudarta (ID)

a realizácie ilustrátorových predstáv) ~ The World of Imagination and Humour in the

Huang Yi-Min (CN)

Illustrations by Peter Kľúčik (To the Process of Birth and Fulfillment of the Illustrator’s Ideas)

Fang Yong-Ming (CN)

Wolfgang Schneider (DE)Od obrázkových kníh k detským divadelným hrám ~ From Picture Books to the Children’s Theatre Plays

BIB-UNESCO workshop ’91

Ukážky prác z workshopu BIB ’91 Samples of the BIB ’91 workshop works Riera Rojas (AR) 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

Huang Yi-Min (CN) 2003

2005

2007

2009

Indrani Karunaratne (LK) 2011

2013

2015


19 93

Lorenzo Mattotti (IT) 1954, Brescia

Grand Prix BIB ’93 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Marianne Cockenpot: Eugenio Paris: Seuil jeunesse, 1993. 24 s. pastel ~ pastel ISBN 2-02-019880-0

O Mattotim sa dá povedať, že je architektom snov. Jeho ilustrácie sú plné vnútorných emócií, dynamiky, sýtych farieb a tvarov použitých v nových súvislostiach. Ako výrazný

37 210 290 1850

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

predstaviteľ avantgardného komiksu vniesol do ilustračnej tvorby inovatívne princípy a prelomil bariéru medzi komiksom a klasickou ilustráciou. Mattoti can be perceived as an architect of dreams. His illustrations are full of innermost emotions, dynamics, rich colours and shapes applied in new circumstances. Being a distinct representative of avant-garde comics, he introduced innovative principles into illustration work and broke the barrier between comics and classical illustration.

88–89

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’93 Golden Apple BIB ’93

Plaketa BIB ’93 Plaque BIB ’93

Anne Brouillard (BE)

Marcus Herrenberger (DE)

Anne Brouillard: Le sourire du loup

Marcus Herrenberger: Zwischen Lenin, Jazz and Harry Lime

Bruxelles: Dessain, 1992. 24 s.

Buxtehude: Verlag an der Este, 1992. 40 s.

gvaš ~ gouache

akvarel ~ watercolour

ISBN 2-8041-1665-4

ISBN 3-926616-54-7

Gao Cai (CN)

Dušan Kállay (SK)

Z. Yuan: Song-Dingbo-mai-gui

Heinz R. Unger: Ein Strich zieht durch die Welt

Beijing: Zha Jiang, 1991. 32 s.

Wien: Dachs Verlag, 1993. 26 s.

akvarel ~ watercolour

gvaš ~ gouache

ISBN 7-5342-0917-X

ISBN 3-900763-984

Pierre Pratt (CA)

Federico Maggioni (IT)

Pierre Pratt: Follow that hat!

Luciana Saetti: C‘era una strega che andava a vapore

Toronto: Annick Press, 1992. 32 s.

Milano: Arnoldo Mondadori, 1991. 34 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akvarel, kresba perom a tušom ~ watercolour, pen and ink drawing

ISBN 1-55037-261-0

ISBN 88-04-34609-4

Lisbeth Zwerger (AT)

José Antonio Tàssies Penella (ES)

Wilhelm Hauff: Der Zwerg Nase

Anselm Turmeda: Llibre de bons amonestaments

Salzburg: Neugebauer Press, 1993. 46 s.

Barcelona: L’Abadia de Montserrat, 1992. 23 s.

akvarel ~ watercolour

gvaš ~ gouache

ISBN 3851953320

ISBN 84-7826-336-5

Mireille Vautier (FR) Pascale Gautier: Pepita Paris: Albin Michel Jeunesse, 1993. 32 s. kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 2-226-05784-6

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’93

Cena Detskej poroty BIB ’93 Children’s Jury Prize BIB ’93

International Jury BIB ’93

Igor Piačka (SK)

Predseda ~ Chairman Gisela Stottelle (DE)

Čou Mej-žu, Ču Wej-chua, V. Ferko: Príbehy dračích cisárov Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1993. 142 s.

Členovia ~ Members Lilian Brøgger (DK)

gvaš, pastel, kartón ~ gouache, pastel, cardboard ISBN 80-7158-008-2

Jean Claverie (FR) Stasys Eidrigevičius (PL) Karol Ondreička (SK) Carla Poesio (IT) U. G. Sato (JP)

BIB 1967—2015

90–91

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


BIB-UNESCO workshop ’93 BIB-UNESCO Workshop ’93 Odborné vedenie ~ Expert leadership: Karol Ondreička Zahraničné vedenie ~ International supervision: Marcia Lord (UNESCO) Termín ~ Date: 12.—19. 09. 1993 Miesto ~ Premises: Moravany nad Váhom, kaštieľ ~ manor house Účastníci ~ Participants: Ximena Galvarro (BO) Antonio Helguera (MX) Gustavo Roldan (BR) Sudeepa Purnajith (LK) Ashish Bagchi (IN) Nural Birden (TR) Ocenené ilustrácie z BIB ’93 na poštovej známke a obálke prvého dňa BIB ’95 Awarded illustrations of the BIB ’93 used at the BIB ’95 postage stamp and first day cover

BIB-UNESCO workshop ’93

Detskí návštevníci na BIB ’93 v Dome umenia Children visitors attending BIB ’93 in the House of Art

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 95

John A. Rowe (GB) 1952, Guildford

Grand Prix BIB ’95 za ilustrácie ku knihám ~ for illustrations to the books

Rudyard Kipling: Die Entstehung der Gürteltiere Gossau/Zürich: Michael Neugebauer, ’95. 28 s., ISBN 3-85195-366-5, olej ~ oil

Peter Baumann: Raben-Baby Gossau/Zürich: Michael Neugebauer, 1994. 32 s., ISBN 3-85195-342-8 olej ~ oil Ilustrácie Johna A. Rowa sú často inšpirované

36 239 280 1863

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

umelcovými zážitkami z prechádzok prírodou, kde nachádza neobmedzenú ponuku zaujímavých podnetov. Zmysel pre humor, rovnováha medzi textom a obrazom a neobmedzená fantázia sú základné atribúty jeho ilustračnej tvorby. Many of illustrations by John A. Rowe have been inspired by his walks in nature offering an inexhaustible source of interesting impulses. Sense of humour, balance between text and pictures as well as unlimited imagination are the fundamental attributes of Rowe’s illustration work.

92–93

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’95 Golden Apple BIB ’95

Plaketa BIB ’95 Plaque BIB ’95

Les Chats Pelés (FR)

Vladimir Burkin (RU)

Les Chats Pelés: Vive la musique!

Genrich Sapgir: Smejancy

Paris: Seuil jeunesse, 1995. 44 s.

Moskva: PIK, 1995. 159 s.

akvarel ~ watercolour

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 2-02-021875-5

ISBN 5-7358-0182-1

Louis Joos (BE)

Angela Lago (BR)

Rascal: Eva ou le pays

Carl Norac:Nemo

Angela Lago: Cena de Rua

des fleurs

et le volcan

Belo Horizonte: RHJ, 1994. 28 s.

Paris: l’Ecole des loisirs, ’94. 24 s.

Paris: l’Ecole des loisirs, ’95. 32 s.

akryl ~ acrylics

komb. tech. ~ comb. tech.

komb. tech. ~ comb. tech.

ISBN 85-7153-067-X

ISBN 2-211-022-58-8

ISBN 2-211-034-37-3

Jana Kiselová-Siteková (SK)

Shinro Ohtake (JP)

Ondrej Sliacky: Adam a Eva

Shinro Ohtake: Monsieur Jarry

Bratislava: Mladé letá, 1994. 26 s.

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1993. 28 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akvarel, koláž ~ watercolour, collage

ISBN 80-06-00375-0

ISBN 4-8340-1279-4

Shiming Zhang (TW)

Bente Olesen Nyström (DK)

Lin Haiyin: Chinese fables III

Vejen til festen

Taipei: Grimm Press, 1994. 63 s.

København: Gyldendal, 1994. 28 s.

čínsky tuš ~ Chinese ink

gvaš ~ gouache ISBN 87-00-17418-1

Mireille Vautier (FR) Patrick Mosconi: Toute l’eau de mon coeur Paris: Albin Michel Jeunesse, 1994. 32 s. gvaš ~ gouache ISBN 2-226-06680-2

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’95

Cena Detskej poroty BIB ’95 Children’s Jury Prize BIB ’95

International Jury BIB ’95

Hiromi Beppu (JP)

Predseda ~ Chairman Gisela Stottelle (DE)

Hiromi Beppu: Tobitatsu Toki Tokyo: Shiko-Sha, 1995. 28 s.

Členovia ~ Members Jean-Claude Luton (FR)

farebné ceruzky ~ colour pencils

Márius Maták (SK) Tadashi Matsui (JP) Lorenzo Mattotti (IT) Jörg Müller (CH) Michael Neugebauer (AT) Nikolaj Popov (RU)

Plagáty k sprievodným výstavám BIB ’95 Posters of the BIB ’95 accompanying exhibitions

BIB 1967—2015

94–95

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’95

BIB-UNESCO workshop ’95

International Symposium BIB ’95

BIB-UNESCO Workshop ’95

Téma: Ilustrácia ako tovar – jej umelecká hodnota a miesto na súčasnom knižnom trhu

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Dušan Kállay

Topic: Illustrations as Goods – the Artistic Value of Illustration and Conditions on Today’s

Zahraničné vedenie ~ International supervision: Marcia Lord (UNESCO)

Book Market

Termín ~ Date: 10.—17. 09. 1995 Miesto ~ Premises: Moravany nad Váhom, kaštieľ ~ manor house

Daniel Hevier (SK) Alica v supermarkete ~ Alice in the Supermarket Oľga Kondakovova (RU)

Ruská ilustrácia detskej knihy ako tovar ~ Russian Children’s

Účastníci ~ Participants:

Illustration as a Commodity Ľubomír Krátky (SK)

Hassan Ali Ahmed (SD)

Poznámka na margo knihy pre deti ~ Some Notes on Books for

Neeta Gangopadhya (IN)

Children

Naima Haque (BD)

Carla Poesio (IT)

Knižná obálka – miesto, kde sa umenie stretáva s reklamou ~ The Book

Sergio Kern (AR)

Cover: A Meeting Point between Art and Advertising Communication Binette Shroeder (DE)

Nasrin Khosravi (IR)

Dôvody, prečo sú niektoré detské obrázkové knihy

Salim Montowiredjo (ID)

medzinárodne úspešné, a iné nie (Postrehy k téme koprodukcie) ~ Reasons for

Teresa Razeto (CL)

Children’s Picture Books Being an International Success or Opposite (Reflections on

Gerardo Suzan (MX)

Coproduction)

Nayereh Taghavi (IR)

Greet Spaepen (BE)

Ilustrácia ako obchodný tovar, otázky jej postavenia v Belgicku ~

Illustrations as a Commercial Article, a Status Questions in Belgium Maria Jose Sottomayor (PT)

Ilustrácia ako tovar, súčasná situácia v Portugalsku ~

Illustrations as Goods: What is Current in Portugal Blanka Stehlíková (CZ) Frederic Clément (FR)

K téme sympózia ~ On the Topic of Symposium K téme sympózia ~ On the Topic of Symposium

Ukážky prác z workshopu BIB ’95 (zľava) Samples of the BIB ’95 workshop works (from the left) Neeta Gangopadhya (IN) Hassan Ali Ahmed (SD) Gerardo Suzan (MX) Teresa Razeto (CL)

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


19 97

Martin Jarrie (FR) 1953, Vendeé

Grand Prix BIB ’97 za ilustrácie ku knihám ~ for illustrations to the books

Alain Serres: Toc-Toc! Monsieur Cric-Crac! Paris: Nathan, 1995. 29 s. akryl ~ acrylics ISBN 2-09-211609-6

Michel Chaillou: Le colosse machinal Paris: Nathan, 1996. 30 s. kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 2-09-210086-9

42 275 340 2200

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

Jarrieho ilustrácie sú moderné, magické i humorné zároveň. Vynikajú explozívnou farebnosťou a prekvapivou kompozíciou s ústredným dominantným prvkom. Knižné maľby tohto výnimočného umelca oslovujú rovnako deti i dospelých. Jarrie’s illustrations are modern, magic and comic at the same time. They excel at explosive colours and surprising composition stressing a single dominating element. The book paintings created by this outstanding artist equally address children and adults.

96–97

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’97 Golden Apple BIB ’97

1987

1989

Plaketa BIB ’97 Plaque BIB ’97

Isabelle Chatellard (FR)

Harrie Geelen (NL)

Rascal: Olivia à Paris

O. Douzou: Les chocottes

Imme Dros: Morgen ga ik naar China

Paris: l’Ecole des loisirs, ’96. 32 s.

Rodez: Rouergue, ’96. 44 s.

Amsterdam: Querido, 1996. 32 s.

akryl ~ acrylics

akryl ~ acrylics

gvaš ~ gouache

ISBN 2-211-036-97-X

ISBN 2-84156-033-3

ISBN 90-214-6038-6

Susanne Janssen (DE)

Roberto Innocenti (IT)

Italo Calvino: Die Wette,

Armando: Die Prinzessin

E. T. A. Hoffmann: Nutcracker

wer zuerst wütend wird

mit dem dicken Po

Mankato: Creative Editions, 1996. 135 s.

München: Carl Hanser, ’94. 32 s.

München: Carl Hanser, ’97. 62 s.

akvarel, akryl ~ watercolour, acrylics

komb. tech. ~ comb. tech.

komb. tech. ~ comb. tech.

ISBN 0-15-100227-4

ISBN 3-446-17860-0

ISBN 3-446-18861-4

Toshio Kajiyama (JP)

Jörg Müller (CH)

Nobuko Kondo: Warabe-uta

H. C. Andersen: Der standhafte Zinnsoldat

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1997. 39 s.

Aarau / Frankfurt a. M.: Sauerländer, 1996. 40 s.

akvarel ~ watercolour

akryl, koláž ~ acrylics, collage

ISBN 4-8340-1402-9

ISBN 3-7941-4100-8

Takashi Kitami (JP)

Jürg Obrist (CH)

Yoshihiko Funazaki: Seisho monogatari

Regine Schindler: Die Aludose und die leisen Lieder

Tokyo: Holp Shuppan, 1997. 32 s.

Zürich: Pro Juventute; Atlantis, 1996. 36 s.

akryl, drevo, plátno ~ acrylics, wood, canvas

akryl, pastel ~ acrylics, pastel

ISBN 4-593-59406-5

ISBN 3-7152-0334-X

Linda Wolfsgruber (AT)

Wolfgang Slawski (DE)

Linda Wolfsgruber: Wolf oder Schaf, böse oder brav?

Wolfgang Slawski: Die Besucher-Sucher

Wien: Kerle, 1996. 28 s.

Mönchaltorf: Nord-Süd Verlag, 1996. 28 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 3-85303-118-8

ISBN 3-314-00728-0

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Čestné uznanie BIB ’97 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’97 to the Publisher Ulvi Postkaart (EE)

Medzinárodná porota BIB ’97 International Jury BIB ’97 Predseda ~ Chairman Carla Poesio (IT)

Edgar Valter: Kullast vilepill Tallinn: Ulvi Postkaart, 1996. 20 s.

Členovia ~ Members Murti Bunanta (ID)

ISBN 9985-9060-5-5

Bernard Girodoux (FR)

Cena Detskej poroty BIB ’97 Children’s Jury Prize BIB ’97

Elisse Heinimaa (FI) Krystyna Michalowska (PL)

Nikolaj Ustinov (RU)

Renate Raecke (DE)

M. Bulatov: Gusi – lebedi. Carevna – ljaguška

Yutaka Sugita (JP)

Moskva: Detskaja literatura, 1995. 43 s. akvarel ~ watercolour

Ján Švec (SK)

ISBN 5-08-003742-3

Karel Teissig (CZ) Rosmarie Tschirky (CH) Truusje Vrooland-Löb (NL)

Medzinárodná porota BIB ’97 International Jury BIB ’97

BIB 1967—2015

98–99

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’97

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’97

International Symposium BIB ’97

Albin Brunovsky BIB-UNESCO Workshop ’97

Téma: Ilustrátor a jeho vzťahy v súčasnom svete

Téma: Kniha džungle

Topic: The Illustrator and His Relationships in the Present World

Topic: The Jungle Book

Jarmila Račeková (SK)

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Martin Kellenberger

Eva Šefčáková (SK)

Úvod ~ Introduction

BIB 1967 – 1997

Koordinátorka ~ Coordinator: Barbara Brathová

Klaus Doderer (DE) Varianty modernizácie rozprávok pomocou ilustrácie (Dva

Termín ~ Date: 08.—13. 09. 1997

príklady: Brémski muzikanti s ilustráciami Klausa Ensikata a Statočný cínový vojačik

Miesto ~ Venue: Moravany nad Váhom, kaštieľ ~ manor house

s ilustráciami Jőrga Müllera) ~ Variants of Fairy Tale Modernization by Means of Illustration (Two Examples: “The Town Musicians of Bremen” Illustrated by Klaus Ensikat and “The Brave

Účastníci ~ Participants:

Tin Soldier” Illustrated by Jőrg Müller)

Marilda Castanha (BR)

Daniel Hevier (SK)

Nové problémy knižného spracovania a nové stratégie na

Natalija Muzičenko (UA)

priblíženie knihy mladým ľuďom ~ New Problems of Book Treatment and New Strategies in

Marcelo Eli Salde (AR)

How to Bring Books Closer to the Youth

Suomitro Sarkar (IN)

Igor Imro (SK)

DTP a knihy pre deti (K problémom typografického spracovania

Lazar Taci (AL)

detských kníh pomocou počítača) ~ DTP and Children’s Books (Problems of Children’s

Felipe Ugalde Alcántara (MX)

Books Typographic Processing by Computer) James Howard Fraser (US)

Niekoľko poznámok o vplyve masmédií na knižnú

ilustráciu ~ A Few Comments on Children’s Book Illustration and the Graphic Influences of the Popular Media János Kass (HU)

Niekoľko úvah o knižnej ilustrácii ~ A Few Thoughts on Illustrating the

BIB-UNESCO workshop ’97

Books Karel Teissig (CZ)

O dôvere zmyslom a k zmyslu ~ On Trust in Senses and the Sense

Jeanine Despinette (FR)

Ilustrátor a jeho vzťah k dnešným podmienkam života ~ The

Ukážky prác z workshopu BIB ’97

Illustrator and His Relationship to Today’s Conditions of Life Paola Vassalli (IT)

Samples of the BIB ’97 workshop works

Umenie ako oslava ~ Art as a Celebration

Ivan Stadtrucker (SK)

Knižná ilustrácia a jej komunikačné a iné presahy ~ Book

Illustration and Its Communicative and Other Influences Güner Ener (TR)

Ilustrátor a jeho vzťahy k podmienkam súčasného sveta ~ The

Illustrator and His Relationship to Today’s Conditions of Life Thomas van der Walt – Felicité Fairer-Wessels (ZA) Vydávanie detských kníh v multikultúrnej a viacjazyčnej spoločnosti: diskusia o vybraných juhoafrických knihách pre deti ~ Publishing Children’s Books in a Multicultural and Multilingual Society: A Discussion on Selected South African Picture Books

Marilda Castanha (BR) 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Suomitro Sarkar (IN) 2009

2011

2013

2015


19 99

Etsuko Nakatsuji (JP) 1937, Osaka

Grand Prix BIB ’99 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Shuntaro Tanikawa: Yoru no yochien Tokyo: Fukuinkan Shoten, 1998. 40 s. kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 4-8340-1539-4

Etsuko Nakatsuji sa pri ilustrovaní neobme-

47 298 392 2259

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

dzuje na konkrétne médiá alebo techniky. Jej ilustrácie sú kombináciou vymyslených kreslených postáv s realistickým pozadím, čo umožňuje dieťaťu ľahšie sa ponoriť do čítaného príbehu. Ich sýta a jasná farebnosť umocňuje celkový pozitívny dojem. Etsuko Nakatsuji does not restrain her style to a choice of specific media or techniques. Her illustrations are a combination of fictive figures with a realistic background making it easier to children to perceive the story. Clear and rich colours enhance an overall favourable impression.

100–101

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’99 Golden Apple BIB ’99

Plaketa BIB ’99 Plaque BIB ’99

Janneke Derwig (NL)

Pulak Biswas (IN)

J. Derwig: W.C.– papier in de wind laten wapperen

Anushka Ravishankar:

Gita Wolf: Hensparrow

Houten: Van Holkema & Warendorf, 1995. 28 s.

Tiger on a tree

turns purple

kombinovaná technika ~ combined technique

Chennai: Tara Publishing, ’97. 36 s.

Chennai: Tara Publishing,

ISBN 90-269-8776-5

plagátové farby ~ poster colours

1998. 14 s.

ISBN 81-86211-35-7

akvarel ~ watercolour

Toshitaka Sekiya (JP)

Boris Diodorov (RU)

Yukio Togawa, Aya Togawa: Ohōtsuku no uminiikiru

H. C. Andersen: La petite sirene

Tokyo: Poplar-sha, 1996. 40 s.

Paris: Albin Michel Jeunesse, Ipomée, 1998. 35 s.

tlač na indickej bavlne ~ Indian cotton print

akvarel ~ watercolour

ISBN 4-591-05143-9

ISBN 2-226-07111-3

Heide Stöllinger (AT)

Maria Ekier (PL)

A. Dahiméne: Apo Stroph

Silvia Baumann: Josefine

Hanna Krall: Co się stało z naszą bajką

Linz: Grosser, 1997. 76 s.

Linz: Grosser, 1998. 36 s.

Warszawa: Twój Styl, 1994. 10 s.

uhlík, farebné ceruzky ~

farebné ceruzky ~ colour pencils

kombinovaná technika ~ combined technique

charcoal, colour pencils

ISBN 3-85267-033-0

ISBN 83-85443-8

ISBN 3-85267-029-2

1987

1989

Peter Uchnár (SK)

Helle Vibeke Jensen (DK)

Jonathan Swift: Gulliverove cesty I

H. V. Jensen: Tæl selv

Kåre Bluitgen: En kuffert

Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 1998. 77 s.

København: Høst og Søn, ’98. 28 s.

i Marokko

kombinovaná technika ~ combined technique

koláž, poč. grafika ~ collage,

København: Høst og Søn, ’99. 28 s.

ISBN 80-8061-004-5

comp. graphics

koláž ~ collage

ISBN 87-14-19548-8

ISBN 87-14-19627-1

Albertine Zullo (CH)

Jan Jutte (NL)

Germano Zullo: Marta et la bicyclette

Jan Jutte: Opstaan!

Geneve: La Joie de Lire, 1999. 28 s.

Amsterdam: Leopold, 1998. 28 s.

gvaš ~ gouache

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 2-88258-132-7

ISBN 90-258-3746-8

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Čestné uznanie BIB ’99 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’99 to the Publisher Honar-e-Norooz (IR) Farshid Shafiei: The little

Farshid Shafiei: Pumpkins

bell goat

Lady

[Tehran]: Honar-e-Norooz,

[Tehran]: Honar-e-Norooz,

1999. 44 s.

1999. 40 s.

ISBN 964-91947-0-3

ISBN 964-91947-1-1

Medzinárodná porota BIB ’99 International Jury BIB ’99 Predseda ~ Chairman Miroslav Cipár (SK) Členovia ~ Members Murti Bunanta (ID) Martin Douglas (GB) Güner Ener (TR)

Cena Detskej poroty BIB ’99 Children’s Jury Prize BIB ’99

Elisse Heinimaa (FI) Elisabeth Hohmeister (DE)

Alenka Sottler (SI)

Georgij Judin (RU)

Barbara Gregorič: Lena luna Ljubljana: Mladika, 1998. 27 s.

Takeshi Matsumoto (JP)

kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 961-205-079-1

Blanka Stehlíková (CZ) Rosemary Tschirky (CH) Paola Vassalli (IT) Nourredin Zarrinkelk (IR)

Medzinárodná porota BIB ’99 International Jury BIB ’99

BIB 1967—2015

102–103

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’99

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’99

International Symposium BIB ’99

Albin Brunovsky BIB-UNESCO Workshop ’99

Téma: Nové milénium v ilustrovanej knihe pre deti

Téma: Alica v krajine zázrakov

Topic: New Millennium in the Illustrated Book for Children

Topic: Alice in the Wonderland

Barbara Brathová (SK)

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Peter Čisárik

Úvod ~ Introduction

Miroslav Kudrna (CZ) BIB – svetová udalosť v ilustrácii (Pri spätnom pohľade) ~

Zahraničné vedenie ~ International supervision: Marcia Lord (UNESCO)

BIB – The Event of Worldwide Importance in Children’s Book Illustration (The Retrospective

Termín ~ Date: 12.—18. 09. 1999

View at the 1970’s and 1980’s)

Miesto ~ Premises:: Moravany nad Váhom, kaštieľ ~ manor house

Janine Despinette (FR)

Čítanie medzi kontempláciou a špekuláciou ~ Reading between

Contemplation and Speculation Blanka Stehlíková (CZ)

Účastníci ~ Participants:

Česká detská kniha na prelomu tisícročia ~ The Future

Loujaina Al-Assil (SY)

Perspectives of Children’s Book Illustration Alexander Ševčenko (RU) Güner Ener (TR)

Marcel N. Dion (GA)

K téme sympózia ~ To the Theme of Symposium

Firouzeh Golmohammadi (IR)

Nové milénium v ilustrovaných knihách pre deti ~ New Millennium in

Piet Grobler (ZA)

the Illustrated Book for Children Krystyna Lipka–Sztarbałło (PL)

Naima Haque (BD) Kríza alebo degradácia poľskej knihy? ~ The Crisis or

Jean-Claude Kimona (CG)

Degradation of the Polish Book? Kirsten Bystrup (DK)

Verónica Leite (UY)

Nové milénium a detské ilustrované knihy v Dánsku ~ The New

Maria Eugenia Longo (BR)

Millennium and Children’s Picture Books in Denmark Zohreh Ghaeni (IR)

Stručná história detskej literatúry v Iráne ~ A Brief History of

Claudia Pérez Ayala (BO)

Children’s Literature in Iran Keiko Honda (JP)

Ahmed Souabni (TN)

Krajina detí – ilustrovaný japonský časopis pre deti v dvadsiatych

Shinji Tajima (PK)

rokoch ~ Children’s Land – An Illustrated Japanese Magazine in the 1920s Pirjo Julkunen (FI)

BIB-UNESCO worksho BIB ’99

Marisol (Isol) Misenta (AR)

Fabricio Vanden Broeck (MX)

Informácie, spoločnosť a ilustrácie v detských knihách ~ Information

Society and Illustration in Books for Children Andrej Švec (SK)

Obrazy fantázie (Na margo ilustrácie detských kníh na prahu tretieho

tisícročia) ~ Pictures of Imagination (Observations on the Current Situation in the Children’s Book Illustration on the Threshold of the Third Millennium) Ferit Avci (TR)

K téme sympózia ~ To the Theme of Symposium

Vesna Lukićević Pavićević (RS)

Ruskí emigranti – ilustrátori v Srbsku ~ The Russian

Immigrants – Illustrators in Serbia

Ukážky prác z workshopu BIB ’99 Samples of the BIB ’99 workshop works Verónica Leite (UY) 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Loujaina Al-Assil (SY) 2011

2013

2015


20 01

Éric Battut (FR) 1968, Chamalières

Grand Prix BIB ’01 za ilustrácie ku knihám ~ for illustrations to the books

Éric Battut: Au fil des mois… Paris: Didier Jeunesse, 1998. 28 s. akryl ~ acrylics ISBN 2-278-30088-1

Charles Perrault: La Barbe bleue Mont-pres-Chambord: Bilboquet, 2000. 36 s. akryl ~ acrylics ISBN 2-84181-126-3

43 290 387 2212

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

Ilustrácie Erica Battuta oplývajú fantáziou a originalitou. Ich dôležitou súčasťou je farba, ktorá slúži aj ako znak a zároveň dáva obrazu neobvyklé hĺbky. Jeho ilustrácie ponechávajú priestor pre fantáziu čitateľa. The illustrations by Eric Battut are very original and full of imagination. Colour is very important, used as a signature that grants the pictures an unusual profoundness. His illustrations leave room for the imagination of readers.

104–105

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


1987

1989

Zlaté jablko BIB ’01 Golden Apple BIB ’01

Plaketa BIB ’01 Plaque BIB ’01

Pavel Tatarnikov (BY)

Paloma C. Valvidia Barria (CL)

William Shakespeare: Burja

Ana M. Pavez, C. Recart: Kiwalaconoceel mar

Minsk: Kavaler, 2000. 47 s.

Santiago de Chile: Amanuta, 2000. 32 s.

akvarel ~ watercolour

akvarel, pastel, akryl ~ watercolour; pastel, acrylics

ISBN 985-6427-45-2

ISBN 956-82-0931-X

Katja Gehrmann (DE)

Photini Stephanidi (GR)

Katja Gehrmann: Strandhunde

Menelaos Stephanides: To ponemenoaidoni

Hamburg: Carlsen, 2001. 32 s.

Athína: Sigma, 2000. 60 s.

akryl ~ acrylics

tempera ~ tempera

ISBN 3-551-51539-5

ISBN 960-425-069-8

Jana Kiselová-Siteková (SK)

Svjetlan Junaković (HR)

Hans Christian Andersen: Palculienka

Svjetlan Junaković: Roter Frosch, grüner Flamingo

Bratislava: Buvik, 2001. 48 s.

Zürich: Bohem Press, 1999. 26 s.

tuš, tempera, kresba perom ~ ink, tempera, pen drawing

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 80-89028-08-X

ISBN 3-85581-327-2

Seichii Takabe (JP)

Vera Pavlova (RU)

Yamano jizó-san: Jizo in the Mountain

Aleksej Remizov: Posolon

Tokyo: Kaku-sha, 1999. 36 s.

Sankt Peterburg: Ivana Limbacha, 1996. 207 s.

tuš, tempera, kresba perom ~ ink, tempera, pen drawing

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 4-87752-117-8

ISBN 5-89059-007-3

Harmen van Straaten (NL)

Krystyna Lipka-Sztarbałło (PL)

Bette Westera: Een opa om nooit te vergeten

Anna Onichimowska: Sen, który odszedł

Amsterdam: Hillen, 2000. 30 s

Warszawa: Ezop, 2001. 40 s.

gvaš, kresba perom ~ gouache, ink drawing

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 90-76766-05-3

ISBN 83-914684-2-9

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’01

Čestné uznanie BIB ’01 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’01 to the Publisher

International Jury BIB ’01

Editions Bakame (RW)

Predseda ~ Chairman Renate Raecke (DE)

Dominique Nkurunziza: Yifuje ubwiza… Kigali: Editions Bakame, 2000. 30 s.

Členovia ~ Members Meshack Asare (GH)

Dominique Nkurunziza: Nkumbuye iwacu Kigali: Editions Bakame, 2001. 48 s.

Maha Bulos (UNESCO)

Detská porota BIB ’01 pri práci BIB ’01 Children’s Jury at work

Cena detskej poroty BIB ’01 Children’s Jury Prize BIB ’01

Murti Bunanta (ID) Miroslav Cipár (SK)

Charlotte Dematons (NL)

Boris Diodorov (RU)

Účastníci sympózia BIB ’01

Charlotte Dematons: Ga je mee?

(zľava: Maha Bulos, Meshack Asare)

Sybille A. Jagusch (US)

Rotterdam: Lemniscaat, 2000. 28 s. akryl ~ acrylics

Participants of the BIB ’01 Symposium (from the left: Maha Bulos, Meshack Asare)

Takeshi Matsumoto (JP)

ISBN 90-5637-288-2

Ida Schuurman (NL) Petros Zambelis (GR)

Rokovanie medzinárodnej poroty BIB ’01 vo výstave BIB ’01 international jury at work in exhibitionpremises

BIB 1967—2015

106–107

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’01

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’01

International Symposium BIB ’01

Albin Brunovsky BIB-UNESCO Workshop ’01

Téma: Ilustračné sondy, ilustrátor a jeho ilustrácia

Téma: Fantastická zoológia, alebo mytológia súčasného sveta

Topic: Illustration Probes, the Illustrator and His/Her Illustration

Topic: Fantastic Zoology or Mythology of the Modern World

Andrej Švec (SK)

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Dušan Kállay

K téme sympózia BIB ’01 ~ To the Theme of the BIB ’01 Symposium

Steffen Larsen (DK)

Keď medveď prichádza bližšie, bližšie a bližšie… (Alebo: V štáte

Koordinátorka ~ Coordinator: Barbara Brathová

Dánskom je niečo nové) ~ When a Bear is Coming Closer and Closer and Closer… (Or: There

Zahraničné vedenie ~ Internation supervision: Lilian Brogger, Regina Yolanda Werneck,

Is Something New in the State of Denmark)

Meshack Asare, Maha Bulos (UNESCO)

Thomas van der Walt, Felicité Fairer–Wessels (ZA)

Niky Daly a jeho pohľad na

Termín ~ Date: 09.—23. 09. 2001

juhoafrickú spoločnosť v knihe „Nie tak rýchlo, Songolo“ ~ Niki Daly and His Portrayal of

Miesto ~ Premises:: Čierna Voda, hotel Kamila

the South Africa Society in “Not So Fast Songolo” Miroslav Kudrna (CZ) Jaromír Skřivánek – Kouzelný hadí kámen (Pohádky z kraje pod

Účastníci ~ Participants:

Himalájem) ~ Jaromír Skřivánek – Magic Snake’s Stone (Fairy Tales from the Country below

Evelina Aliyeva (AZ)

Himalayas)

Rastko Ćirić (RS)

Mbala Elanga Edmond (CM) Ako pracujú a žijú africkí ilustrátori ~ African Illustrators

Behzad Gharibpour (IR)

and How They Work and Live Farshid Mesghali (IR)

Taposhi Ghoshal (IN)

Ilustrácia a maľba ~ Illustration and Painting

Yumiko Bando-Saito (JP)

Manal Haddadin (JO)

Japonské ilustrované detské knihy od 8. storočia po

Rahaf Chikhani (SY)

súčasnosť ~ Illustrated Children’s Books in Japan from the 8th century to Modern Times Keiko Honda (JP)

Japonské detské knihy v deväťdesiatych rokoch 20. storočia ~

Japanese Children’s Books in the 1990s Akiko Sekizawa (JP)

Súčasné japonské detské prírodovedné knihy ~ Contemporary

(zľava: Dušan Kállay, Farshid Shafiey, Behzad

Deon Louw (NA)

Gharibpour, Regina Yolanda Werneck)

Vusi Malindi (ZA)

Consultations during the BIB ’01 workshop

Galina Miklínová (CZ)

Japanese Science Books for Children

(from the left: Dušan Kállay, Farshid Shafiey, Behzad

Yasmine Nashabe Taan (LB)

Takeshi Matsumoto (JP) Vplyv tradičnej japonskej ilustrácie na tvorbu ilustrátora

Ľuboslav Paľo (SK)

Ilustrovať s nádejou… Jana Kiselová-Siteková – Palculienka (2001) ~

Claudia Paveri (CL)

To Illustrate with Hope… Jana Kiselová-Siteková – Thumbolina (2001) Filomila Vakali–Syrogiannopoulou (GR)

Gharibpour, Regina Yolanda Werneck)

Dominique Nkurunziza (RW)

Yasuo Segawu ~ The Influence of Japanese Traditional Illustration on Yasuo Segawa’s Work Andrej Švec (SK)

Konzultácie počas workshopu BIB ’01

Jens Kristensen (NO)

Andrea Petrlik Huseinović (HR)

Nicholas Andrikopoulos ~ Nicholas

Marcelo Ribeiro (BR)

Andrikopoulos

Farshid Shafiey (IR)

Vesna Lukićević Pavićević (RS)

Dobroslav Bob Zivković – Popoluška ~ Dobroslav Bob

Ekaterina Silina (RU)

Zivković – Cinderella

Nguyen Thi Mai Hoa (VN)

Dragana Palavestra (RS)

Dušan Pavlić ~ Dušan Pavlić

Sibylle Vogel (AT)

Taposhi Goshal (IN) Ukážka z prác účastníkov workshopu BIB ’01 Sample of the BIB ’01 workshop works 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


20 03

Iku Dekune (JP) 1969, Tokyo

Grand Prix BIB ’03 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Jacob & Wilhelm Grimm: Amefurashi (The Sea-Hare) Tokyo: Paroru-sha, 2001. 40 s olej; lepenka ~ oil; board ISBN 4-89419-246-2

Ilustrácie Iku Dekune prenášajú čitateľa do poetického a farebného sveta fantázie, blízkeho detskej duši. Najpôsobivejšie sú tie obrazy, v ktorých môže autorka vyjadriť sú-

38 311 433 2398

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

cit s každým prejavom života, či už vo svete zvierat alebo ľudí. Jej výtvarný prejav je viac európsky, čo je ovplyvnené jej kozmopolitným cítením. The illustrations by Iku Dekune bring readers to enter a world full of colous, poetry and phantasy very close to children’s souls. The pictures which exhibit the artist’s empathy with any manifestation of life, both animals and humans alike, are her most impressive works. Her art displays a quite European expression, perhaps owing to her cosmopolitan feeling.

108–109

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’03 Golden Apple BIB ’03

Plaketa BIB ’03 Plaque BIB ’03

Isol Misenta (AR)

Carl Cneut (BE)

Jorge Elías Luján: Tic tac

Carll Cneut: Het ongelooflijke liefdesverhaal van Heer Morf

Montevideo: Alfaguara, 2002. 24 s.

Wielsbeke: De Eenhoorn, 2002. 28 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akryl, pastel ~ acrylics, pastel

ISBN 968-19-1048-6

ISBN 90-5838-141-2

Michael Dudok de Wit (NL)

Andrea Petrlik Huseinović (HR)

Michael Dudok de Wit: Vader en dochter

Andrea Petrlik Huseinović: The blue sky

Amsterdam: Leopold, 2002. 28 s.

Zagreb: Kašmir Promet, 2002. 32 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akryl ~ acrylics

ISBN 90-258-3494-9

ISBN 953-6613-38-7

Viktoria Fomina (RU)

Hafez Mir Aftabi (IR)

Mozart: Great Names

Mostafa Rahmandoust: Elyas

Taipei: Grimm Press, 2002. 36 s.

Tehran: Shabaviz, 2003. 36 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

koláž ~ collage

ISBN 957-745-534-4

ISBN 964-505-017-0

Armin Greder (CH)

Piet Grobler (ZA)

Armin Greder: Die Insel

Piet Grobler: Één slokje, Kikker!

Aarau; Frankfurt am Main: Sauerländer, 2002. 32 s.

Rotterdam: Lemniscaat, 2002. 28 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akvarel, kresba tušom ~ watercolour, ink drawing

ISBN 3-7941-4930-0

ISBN 90-5637-438-9

Chiara Carrer (IT)

Antonio Acebal (ES)

Marco Carrara: A qui la faute?

Anna Tortajada: Sahar, despierta!

Paris: Circonflexe, 2001. 28 s.

Asturias: Milenta Muyeres, 2002. 46 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika; počítačová grafika ~ combined technique;

ISBN 2-87833-280-6

computer graphic ISBN 84-607-6056-1

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Čestné uznanie BIB ’03 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’03 to the Publisher Omsca-1, Tirana (AL)

Medzinárodná porota BIB ’03 International Jury BIB ’03 Predseda ~ Chairman Renate Raecke (DE)

Loredan Bubani: Bubllapushi Tirana: OMSCA-1, 2002. 46 s.

Členovia ~ Members Meshack Asare (GH)

ISBN 99927-40-97-3

Maha Bulos (UNESCO)

Katha, New Delhi (IN)

Murti Bunanta (ID)

Suddhasattwa Basu: The song of a scarecrow New Delhi: Katha, 2002. 32 s.

Miroslav Cipár (SK)

ISBN 81-87649-49-6

Boris Diodorov (RU)

Khan Printing (MN)

Sybille A. Jagusch (US)

Žambyn Dašdondog - Terburam Sandagdorjd: Suulčijn almas

Takeshi Matsumoto (JP)

Ulaanbaatar: Khan Printing, 2003. 32 s. ISBN 99929-5-819-7

Medzinárodná porota BIB ’03

Ida Schuurman (NL)

BIB ’03 international jury

Petros Zambelis (GR)

Cena detskej poroty BIB ’03 Children’s Jury Prize BIB ’03 Marcin Kołpanowicz (PL) Ulli Maria Heubl: Kolorowe łzy klauna Krakow: Wydawnictwo AA, 2003. 26 s. pastel ~ pastel ISBN 83-89368-01-3

Účastníci medzinárodného sympózia BIB ’03 Participants of the BIB ’03 International Symposium

BIB 1967—2015

110–111

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’03

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’03

International Symposium BIB ’03

Albin Brunovsky BIB–UNESCO Workshop ’03

Téma: Fenomén postmodernizmu v súčasnej ilustrácii pre deti

Téma: Tradičné netradične

Topic: The Phenomenon of Postmodernism in Current Children’s Illustration

Topic: Traditional Things in a Non-traditional Manner

Barbara Brathová (SK)

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Ľuboslav Paľo

Penni Cotton (GB)

Úvod ~ Introduction

Postmoderna vo vizuálnych príbehoch európskej zbierky

Koordinátorka ~ Coordinator: Barbara Brathová

ilustrovaných kníh ~ Postmodernism within the Visual Narratives of the European Picture

Termín ~ Date: 07.—13. 09. 2003

Book Collection

Miesto ~ Premises: Moravany nad Váhom, kaštieľ ~ manor house

Margarida Morgado (PT)

Detská knižná ilustrácia a identita ~ Children’s Books

Illustration and Identity Kristen Bystrup (DK)

Účastníci ~ Participants:

Fenomén postmodernizmu v súčasných ilustráciách pre deti

Dragan Bosnić (RS)

v Dánsku ~ A Phenomenon of Postmodernism in Contemporary Illustrations for Children in

Sujasha Dasgupta (IN)

Denmark

Dimce Isailovski (MK)

Steffen Larsen (DK)

Poskytujú mužskí umelci skutočný obraz postmoderny?

Simon-Pierre Lebond (CD)

~ Are Male Artist Carrying the True Pictures of Modernis? Vanessa Joosen (BE)

Antonieta Medeiros (BO)

Multikultúrne rozprávky a ich ilustrácie: dve súčasné adaptácie

Lena Merhej (LB)

Popolušky ~ Multicultural Fairy Tales and Their Illustrations: Two Contemporary Adaptations

Andrés Sandoval (BR)

of Cinderella

Pejman Rahimizadeh (IR)

Horst Künemann (DE)

Skĺbenie a prepojenie obrázkových kníh v mediálnom spojení ~

Daria Yudina (RU)

Connection and Link–up of Picture Books in Media Yumiko Badno-Saito (JP)

Účastníci workshopu BIB ’03

Čo Šinta: zobrazovanie sveta nonsensu a humoru

Partcipants of the 2003 workshop

~ Cho Shinta: Depicting a World of Nonsense and Humor Jiwone Lee (KR)

Oneskorená moderna: o ilustráciách kórejských kníh ~ The Modern

Belated: On Korean Picture Book Illustrations Vasso Psaraki (GR) Aktuálne trendy a tendencie ilustrácie v Grécku ~ Illustration Trends and Currents in Greece Today Silke Rabus (AT)

Postmoderna v rakúskych ilustrovaných knihách ~ Postmodernism in

Austrian Picture Books Gita Kordošová (SK) Lyrická ilustrácia Viery Kraicovej (Retrospektíva tvorby 1963 – 1983) ~ Lyrical Illustrations of Viera Kraicová (1963 – 1983: A Retrospective) Behzad Gharibpour (IR) Gerhard Jaeger (BE)

Kúzelný šarm ilustrácie ~ The Magic of Illustration

Návrat kamišibai a ABC ~ Kamishibai Comeback and ABC

Dagmar Srnenská (SK)

K postmodernizmu v slovenskej ilustrácii pre deti ~ About

Postmodernism in Slovak Illustration for Children Pejman Rahimizadeh (IR) Ukážka z prác účastníkov sympózia BIB ’03 Sample of the BIB ’03 symposium outcomes 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


20 05

Ali Reza Goldouzian (IR) 1976, Teheran

Grand Prix BIB ’05 za ilustrácie ku knihám ~ for illustrations to the books

Mohammad Reza Shams: Medade siyah va medade ghermez Tehran: Shabaviz, 2004. 20 s. olej ~ oil ISBN 964-505-037-5

Sosan Taghdis: Jourabe sourakh Tehran: Shabaviz, 2003. 24 s. olej ~ oil ISBN 964-505-096-0

48 410 528 2966

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

Goldouzian vizualizuje ilustrovaný text tak, aby dieťa lepšie pochopilo jeho skryté posolstvo. Ilustrácie pôsobia jednoducho, napriek tomu sú veľmi komplexné a vynikajúco dotvárajú atmosféru príbehu. Goldouzian vizualizes the literary text in a way that helps a child to understand the hidden message. Pictures look simple but in fact they are very complex and masterfully complement the story atmosphere.

112–113

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’05 Golden Apple BIB ’05

Plaketa BIB ’05 Plaque BIB ’05

Lilian Brøgger (DK)

Pablo Amargo (ES)

Louis Jensen: Hundrede meget firkantede historier

H. C. Andersen: La princesa y el guisante

København: Gyldendal, 2005. 128 s.

Madrid: Grupo Editorial SM, 2005. 58 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

tuš, akvarel, počítačová grafika ~ watercolour, ink, comp. graphics

ISBN 87-02-02900-6

ISBN 84-675-0490-0

Byoung Ho Han (KR)

Carll Cneut (BE)

Byoung-Ho Han: I want to be a bird

Geert De Kockere: Dulle Griet

Seoul: Characterplan, 2004. 40 s.

Wielsbeke: De Eenhoorn, 2005. 32 s.

orientálna maľba ~ Oriental painting

akryl ~ acrylics

ISBN 89-91096-10-7

ISBN 90-5838-290-7

Ľuboslav Paľo (SK)

Alain Gauthier (FR)

Ľ. Paľo: Nicht erwischt!

Ľ. Paľo: 1 + 1 = 2

Anne Ikhlef: Ma peau d’âne

François David: Est-elle Estelle?

Zürich: Bohem Press, ’05. 28 s.

Zürich: Bohem Press, ’03. 28 s.

Paris: Seuil jeunesse, ’02. 36 s.

Urville-Nacqueville: Motus, ’02. 36 s.

akryl ~ acrylics

tempera ~ tempera

akryl ~ acrylics

akryl ~ acrylics

ISBN 3-85581-421-X

ISBN 3-85581-403-1

ISBN 2-02-041649-2

ISBN 2-907354-54-X

Pawel Pawlak (PL)

Pierre Pratt (CA)

Paweł Pawlak: Jajuńciek

Pierre Pratt: Le jour où Zoé zozota

Warszawa: Muchomor, 2005. 28 s.

Montreal: Edition Les 400 Coups, 2005. 56 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

akryl ~ acrylics

ISBN 83-89774-15-1

ISBN 2-89540-196-9

Sara (FR)

1987

1989

Komako Sakai (JP)

Sara: À quai

Sara: Révolution

Komako Sakai: Kinyobi no Satou-chan

Paris: Seuil jeunesse, ’05. 52 s.

Paris: Seuil jeunesse, ’03. 64 s.

Tokyo: Kaisei-Sha, 2003. 61 s.

koláž ~ collage

koláž ~ collage

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 2-02-080326-7

ISBN 2-02-060181-8

ISBN 4-03-965240-1

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Čestné uznanie BIB ’05 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’05 to the Publisher Katha (IN)

Medzinárodná porota BIB ’05 International Jury BIB ’05 Predseda ~ Chairman Maha Bulos (UNESCO)

Geeta Dharmarajan; Sonali

Meenakshi Bharadwaj;

Biswas (il.): The magical

Sonali Biswas (il.):

web bridge

One lonely unicorn

New Delhi: Katha, 2004. 28 s.

New Delhi: Katha, 2004. 32 s.

ISBN 81-89020-18-8

ISBN 81-87649-96-8

Členovia ~ Members Murti Bunanta (ID)

Medzinárodné sympózium BIB ’05 (zľava: koordinátorka sympózia Dagmar

Miroslav Cipár (SK)

Murti Bunanta Foundation (ID) Kartika Setyowati;

Murti Bunanta; Aldriana

Aldriana A. Amir (il.):

A. Amir (il.): Andai aku

Si Kadal Nakal

punya rumah sakit

Jakarta: Murti Bunanta

Jakarta: Murti Bunanta

Foundation, 2005. 16 s.

Foundation, 2005. 20 s.

ISBN 979-3683-21-X

ISBN 979-3683-17-1

Srnenská a Sisko Ylimartimo) The BIB ’05 International Symposium (from

Rui de Oliveira (BR)

the left: symposium coordinator Dagmar Srnenská and Sisko Ylimartimo)

Boris Diodorov (RU) Abolfazl Hemmati Ahooe (IR) Steffen Larsen (DK) Kiyoko Matsuoka (JP)

Marya Jagoudzik (BY)

Francine Sarrasin (CA)

Uladzimir Jagoudzik; Juras Alisevič (il.): Vybranae Minsk: M. R. Jagoudzik, 2005. 349 s.

Barbara Scharioth (DE)

ISBN 985-6691-08-7

Truusje Vrooland-Löb (NL) Józef Wilkoń (PL)

Cena detskej poroty BIB ’05 Children’s Jury Prize BIB ’05

Petros Zambelis (GR)

Charlotte Dematons (NL) Charlotte Dematons: De gele ballon Rotterdam: Lemniscaat, 2003. 28 s. akryl ~ acrylics ISBN 90-5637-526-1 Medzinárodná porota BIB ’05 BIB ’05 international jury

BIB 1967—2015

114–115

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’05

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’05

International Symposium BIB ’05

Albin Brunovsky BIB–UNESCO Workshop ’05

Téma: Psychologické a sociálne aspekty ilustračnej tvorby k dielu H. Ch. Andersena

Téma: „Ako sa to povie – ako sa to napíše v inej reči“

Topic: Psychological and Social Aspects of Illustrations related to Works of H. C. Andersen

(Medzinárodný kaligrafický slovník) Topic: “How to say it in… – How to write it in a foreign language”

Andrej Švec (SK)

(An International Calligraphic Dictionary)

K téme sympózia BIB 2001 ~ To the Theme of the BIB 2001 Symposium

Janine Despinette (FR)

200. výročie narodenia H. Ch. Andersena; 20. Bienále ilustrácií

Bratislava ~ 200th Anniversary of H. C. Andersen; 20th Biennial of Illustrations Bratislava

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Dušan Kállay

Horst Künnemann (DE) Andersen pri laptope alebo Andersen píše na notebooku -

Koordinátorka ~ Coordinator: Barbara Brathová

retrospektíva na takmer polovicu storočia BIB ~ Andersen by Laptop or Andersen Writes

Termín ~ Date: 11.—17. 09. 2005

on Notebook, a Retrospective of Almost Half a Century of BIB

Miesto ~ Premises: Galbov Mlyn

Joke Linders (NL)

Max Velthuijs (Haag 22. máj 1923 — Haag 25. január 2005) ~ Max

Velthuijs (The Hague 22 May 1923 — The Hague 25 January 2005) Sisko Ylimartimo (FI)

Účastníci ~ Participants:

Záhada Snehovej kráľovnej, ako ju zobrazili ilustrátori rozprávok

Fadi Adleh (SY)

~ The Mystery of the Snow Queen Interpreted by Fairy Tale Illustrators Stanislav Brna (SK)

Sonali Biswas (IN)

Malá morská víla – príbeh života (interpretácia)? ~ The Little

Sujasha Dasgupta (IN)

Mermaid – A Tale from Life? (Interpretation) Yuko Takesako (JP)

Hoda Haddadi (IR)

Svet H. Ch. Andersena v zobrazení japonskej ilustrátorky Chihiro

Ali Khos Jam (IR)

Iwasaki ~ The World of H. C. Andersen as Depicted by Japanese Picture Book Artist Chihiro

Intelaq Mohamen Ali (IQ)

Iwasaki

Irene Singer (AR)

Kirsten Bystrup (DK) Ako pristupuje dánsky a francúzsky ilustrátor k rovnakej

Karl Stephan (ZA)

Účastníci workshopu BIB ’05

rozprávke H. Ch. Andersena ~ How a Danish and a French Illustrator Approach the Same

Thodoros Syrogiannopoulos (GR)

Story by H. C. Andersen

Fernando Vilela (BR)

Joanna Ełżbieta Olech (PL)

Partcipants of the BIB ’05 workshop

Ilustrovanie Andersena ~ Illustrating Andersen

Regina Y. Werneck (BR) Význam ilustrácie v knihách H. Ch. Andersena v Brazílii ~ The Importance of Illustration in the Books of H. C. Andersen in Brazil Parnaz Nayeri (IR)

Ilustrovanie rozprávok H. Ch. Andersena v Iráne (Vytváranie

identity) ~ Illustrating H. C. Andersen Stories in Iran (Shaping an Identity) Mária José Sottomayor (PT)

Portugalskí ilustrátori ako (opätovní) čitatelia

H. Ch. Andersena ~ Portuguese Illustrators as (Re)Readers of H. C. Andersen Miroslav Kudrna (CZ) BIB magnetem česko-slovenského dialogu očima zaujatého porotce z let 1979 až 1989 aneb v Bratislavě se náš svět nesetkával jen s cizinou ~ BIB as

Ali Khos Jam (IR)

a Magnet of the Czecho-Slovak Dialogue in Eyes of a Biased Juror of 1979 – 1989 or in Bratislava

Karl Stephan (ZA)

Our World Did Not Encounter Only the Outland

Ukážky z prác účastníkov workshopu BIB ’05 Samples of the BIB ’05 workshop works

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


20 07

Einar Turkowski (DE) 1972, Kiel

Grand Prix BIB ’07 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Einar Turkowski: Es war finster und merkwürdig still Zürich: Atlantis, 2007. 24 s. kresba ceruzkou ~ pencil drawing ISBN 3-7152-0513-X

Medzinárodná porota ocenila Einara Turkowskeho pre inovatívny spôsob podania príbehu a vysokú profesionálnu úroveň jeho diel. Jeho obrazy pozývajú čitateľa do ori-

38 387 477 2740

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

ginálneho poetického a magického sveta, v ktorom osobité stroje vystupujú ako živé bytosti. Čiernobiele kresby žiaria humorom, emóciami a inteligenciou. International Jury has awarded Einar Turkowski for an innovative way of story-telling and a high professional accomplishment of his art works. Pictures invite the reader to enter an original poetic and magical world represented by peculiar machines that act as living organisms. Black-and-white drawings beam with humour, emotions and cleverness.

116–117

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


1987

1989

Zlaté jablko BIB ’07 Golden Apple BIB ’07

Plaketa BIB ’07 Plaque BIB ’07

Kamilla Christiansen (DK)

Bente Olesen Nyström (DK)

Anette Herzog: En sandwich med 10 lag

Bente Olesen Nyström: Hr. Alting

København: Høst og Søn, 2006. 28 s

København: Gyldendal, 2006. 28 s.

akryl, koláž ~ acrylics, collage

gvaš ~ gouache

ISBN 87-638-0312-7

ISBN 87-02-04395-5

Iwona Chmielewska (PL)

Maria Ekier (PL)

Jiwone Lee: Thinking ABC

Grzegorz Leszczyński: Polskie baśnie i legendy

Seoul: Nonjang, 2007. 272 s.

Warszawa: Nowa Era, 2006. 294 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 89-8414-092-9

ISBN 83-7409-369-2

Ivan Aleksandrov (RU)

Michail Fedorov (RU)

Artur Givargizov: My tak pochoži

Frances Burnett: Maleňkaja princessa

Moskva: Samokat, 2006. 79 s.

Moskva: TriMag, 2007. 173 s.

koláž, papier, textília ~ collage, paper, textile

akvarel ~ watercolour

ISBN 5-90232-620-6

ISBN 5-901666-03-8

Alenka Sottler (SI)

Angela Lago (BR)

Jacob in Wilhelm Grimm: Pepelka

Angela Lago: João Felizardo: o rei deos negócios

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. 32 s.

Sao Paulo: Cosac Naify, 2007. 32 s.

tempera ~ tempera

počítačová grafika ~ computer graphics

ISBN 86-11-15986-1

ISBN 978-85-7503-489-7

Farshid Shafiei (IR)

Hoda Haddadi (IR)

Jamaloddin Akrami: Zarbal

Ahmad Akbarpour: Agar man khalaban boudam

Tehran: Shabaviz, 2005. 32 s.

Tehran: Elmi Farhangi, 2006. 28 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

koláž ~ collage

ISBN 964-505-194-0

ISBN 964-445-770-6

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Čestné uznanie BIB ’07 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’07 to the Publisher Universul (MD)

Medzinárodná porota BIB ’07 International Jury BIB ’07 Predseda ~ Chairman Rosmarie Tschirky (CH)

Claudia Partole; Violeta Diordiev (il.): De la facerea lumii citire

Členovia ~ Members Anastasia Archipova (RU)

Chişinău: Universul, 2006. 79 s. ISBN 978-9975-944-58-8

Kirsten Bystrup (DK) Miroslav Cipár (SK)

Cena detskej poroty BIB ’07 Children’s Jury Prize BIB ’07

Eliardo França (BR) Tonja Goranova (BG)

Jae-Hong Kim (KR)

Mahnoosh Moshiri (IR)

Yun Dong-Jae: Yeong’s vinyl umbrella Gyeonggi-do: Changbi, 2005. 40 s.

Francine Sarrasin (CA)

akryl, olej ~ acrylic, oil ISBN 978-89-364-5409-8

Majo de Saedeleer (BE)

Medzinárodná porota BIB ’07 BIB ’07 international jury

Medzinárodné sympózium BIB ’07 (vpravo: prednášajúci Andrej Švec) The BIB ’07 International Symposium (at the right: the lecturer Andrej Švec)

BIB 1967—2015

118–119

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’07

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’07

International Symposium BIB ’07

Albin Brunovsky BIB–UNESCO Workshop ’07

Téma: Globalizácia a inakosť v detskej ilustrovanej knihe

Téma: Obrázková kniha

Topic: Globalisation and Being Different in Children’s Book Illustration

Topic: Picture Book

Barbara Brathová (SK)

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Ľuboslav Paľo

Andrej Švec (SK)

Bližšie od teba ~ Closer from You

Štyrikrát inak ~ Foretimes Otherwise

Ranka Javor (HR)

Koordinátorka ~ Coordinator: Barbara Brathová

Svjetlan Junaković, víťaz prvého Chorvátského bienále ilustrácií

Termín ~ Date: 09.—15. 09. 2007

a kandidát Ceny H. Ch. Andersena ~ Svjetlan Junaković, the Winner of the First Croatian

Miesto ~ Premises: Umelecká beseda slovenská, Bratislava ~ Slovak Artist Union,

Biennial of Illustration and Candidate for H. C. Andersen Award

Bratislava

Mehrnoosh Moshiri (IR)

Detská rozprávková krajina a vek plazmových obrazoviek ~

The Fairy Tale Land of Children and the Age of Plasma Display Yumiko Bando–Saito (JP)

Účastníci ~ Participants:

Globalizácia a inakosť v detskej ilustrovanej knihe: krátka

Mohammad Ali Baniasadi (IR)

štúdia o kandidátoch Ceny H. Ch. Andersena v Japonsku ~ Globalisation and Difference

Ali Boozari (IR)

in Children’s Book Illustration: A Look at Prize Winners and Candidates from Japan for the

Filipa Canhestro (PT)

H. C. Andersen Awards

Rosangela Maria de Queiroz Bezzera (BR)

Tanja Mastnak (SI)

Lokálne praktiky slovinskej ilustrácie v globálnom svete detskej

Daniel Roldán (AR)

literatúry ~ Local Practises of Slovene Illustration in Global World of Children’s Literature Maria José Sottomayor (PT)

Manuela Vladić-Maštruko (HR)

Zmazať inakosť, ale byť iným ~ Erasing Differences, but

Being Different Účastníci workshopu BIB ’07 Partcipants of the BIB ’07 workshop

Ukážky z prác účastníkov workshopu BIB ’07 Samples of the BIB ’07 workshop works Manuela Vladić-Maštruko (HR) 1987

1989

1991

1993

1995

1997

Daniel Roldán (AR) 1999

2001

2003

2005

Ali Bozaani (IR) 2007

2009

2011

2013

2015


20 09

Josep Antoni Tàssies Penella (ES) 1963, Barbastro

Grand Prix BIB ’09 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Tàssies: El nen perdut Barcelona: Cruïlla, 2008. 36 s. gvaš, indický tuš ~ gouache, Indian ink ISBN 978-84-661-2193-4

Tássiesove ilustrácie zaujali všetkých členov poroty na prvý pohľad. Aj bez znalosti textu mohol každý cítiť dramatickú intenzitu obrázkov. Použitím jedinečného vizuálneho ja-

37 344 448 2437

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

zyka umelec pretlmočil naliehavé posolstvo o osamelosti dieťaťa v našom zvláštnom svete. Stratené dieťa – vďaka obrázkom naplno cítime, čo to vlastne znamená. Tassies’ illustrations attracted attention from all jury members at their first glance. Even those who did not know the text could feel the dramatic intensity of the pictures. Using his unique visual language, artist managed to express an important message about loneliness of children in our strange world. One can genuinely feel what “Lost Child” actually means.

120–121

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’09 Golden Apple BIB ’09

Plaketa BIB ’09 Plaque BIB ’09

Pavel Tatarnikov (BY)

Anne Bertier (FR)

John Matthews: Arthur of Albion

Dessine-moi une lettre

Construis-moi une lettre

Cambridge, MA: Barefoot Books, 2008. 94 s.

Nantes: MeMo, ’04. 56 s.

Nantes: MeMo, ’04. 56 s.

akvarel ~ watercolour

kresba ceruzkou, akvarel ~

kresba ceruzkou, akvarel ~

ISBN 978-1-84686-049-2

pencil drawing, watercolour

pencil drawing, watercolour

ISBN 2-910391-58-2

ISBN 2-910391-59-0

František Skála (CZ)

1987

1989

Kyosuke Chinai (JP)

Jostein Gaarder: Žabí zámek

Skutečný příběh Cílka a Lídy

Toshinori Kondo: Sounds, sounds, sounds

Praha: Knižní klub, ’08. 92 s.

Praha: Arbor vitae, ’07. 112 s.

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 2007. 28 s.

komb. technika, koláž ~

fot., tuš, kresba ceruzkou ~

kombinovaná technika ~ combined technique

comb. technique, collage

phot., ink, pencil drawing

ISBN 978-4-8340-2260-5

ISBN 978-80-242-2046-8

ISBN 80-86300-86-2

Piet Grobler (ZA)

Ann Cathrin Raab (DE)

Jorge Elías Luján: Colors! Colores!

Ann Cathrin Raab: Zeckengeflüster

Toronto: Groundwood Books, 2008. 24 s.

Rostock: Hinstorff, 2008. 32 s.

akvarel ~ watercolour

kresba tušom ~ ink drawing

ISBN 978-0-88899-863-7

ISBN 978-3-356-01292-7

Martina Matlovičová-Králová (SK)

Jana Kiselová-Siteková (SK)

T. Janovic: Drevený tato

W. Saroyan: Tracyho tiger

Milan Rúfus: Anjeličku, môj strážničku

Bratislava: Marenčin PT, ’07. 80 s.

Bratislava: Artforum, ’09. 134 s.

Bratislava: Buvik, 2008. 37 s.

koláž, akryl ~ collage, acrylics

koláž, akryl ~ collage, acrylics

kombinovaná technika, plátno ~ combined technique, canvas

ISBN 978-80-89218-63-9

ISBN 978-80-969226-6-6

ISBN 978-80-89028-85-6

Boris Zabirochin (RU)

Fabian Negrin (IT)

A.N.Afanasiev: Russkije skazki

Mille giorni e una notte

L’amore t’attende

Sankt Peterburg: Vita Nova, 2008. 477 s.

Roma: Orecchio Acerbo, ’08. 28 s.

Roma: Orecchio Acerbo, ’09. 1 l.

litografia ~ lithograph

tuš, poč. grafika ~ ink, comp. graphics

akryl ~ acrylics

ISBN 978-5-93898-154-6

ISBN 978-88-89025-62-8

ISBN 978-88-89025-75-8

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Čestné uznanie BIB ’09 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’09 to the Publisher Grupo Editorial Norma (CO) Dipacho: Todos se burlan

Dipacho: El animal más feroz

Bogotá: Grupo Editorial

Bogotá: Grupo Editorial

Norma, 2009. 36 s.

Norma, 2009. 32 s.

ISBN 978-958-45-1827-9

ISBN 978-958-45-1828-6

Medzinárodná porota BIB ’09 International Jury BIB ’09 Predseda ~ Chairman Anastasia Archipova (RU) Členovia ~ Members Jindra Čapek (CZ) M. C. Fittipaldi Vesani (BR)

Wytwornia (PL) Julian Tuwim; Małgorzata Urbańska (il.): Wiersze dla dzieci

Arja Kanerva (FI)

Warszawa: Wytwornia, 2007. 140 s.

Ľuboslav Paľo (SK)

ISBN 978-83-923486-4-1

Setsuko Shibata (JP) Marcella Terrusi (IT)

Cena detskej poroty BIB ’09 Children’s Jury Prize BIB ’09

Einar Turkowski (DE)

Medzinárodné sympózium BIB ’09 (vľavo Manorama Jafa, India) The BIB ’09 International Symposium

Peter Uchnár (SK)

(at the left Manorama Jafa, India)

James Matthew Barrie: Peter Pan Bratislava: Slovart, 2008. 173 s. akryl, gvaš ~ acrylics, gouache ISBN 978-80-8085-433-1

Medzinárodná porota BIB ’09 BIB ’09 international jury

BIB 1967—2015

122–123

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’09

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’09

International Symposium BIB ’09

Albin Brunovsky BIB–UNESCO Workshop ’09

Téma: Vzťah ilustrácie a textu

Téma: Encyklopédia rozprávkových bytostí

Topic: The Relationship between Illustration and the Text

Topic: Encyclopedia of Fairy-Tale Beings

Barbara Brathová (SK) Alicine vzťahy ~ Alice’ Relationships

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Dušan Kállay

Kirsten Bystrup (DK)

Koordinátorka ~ Coordinator: Barbara Brathová

Detské knihy Hanne Bartholinovej ako príklad vzťahu medzi

ilustráciou a textom ~ Hanne Bartholin’s Children’s Book as an Example of the Relationship

Termín ~ Date: 06.—12. 09. 2009

between Illustration and Text

Miesto ~ Premises: Hotel Striebornica, Moravany nad Váhom

Małgorzata Cackowska (PL) Vzťah textu a ilustrácie v detskej knihe v Poľsku ~ The Relation between Text and Picture in Picture Books in Poland

Účastníci ~ Participants:

Salmo Dansa (BR) Alica za zrkadlom: obrátená verzia ~ Alice through the Looking Glass:

Sabina Álvarez Schürmann (AR)

an Inverted Version

Vladimir Kravcenko (MD)

Janine Despinette (FR) Alica ~ Alice

Ludmila Garkova (BG)

Klaus Doderer (DE)

Nadine Kaadan (SY)

Rôzne spôsoby ilustrácie absurdnej poézie ~ Different Ways to

Illustrate Nonsense Poems Manorama Jafa (IN)

Aneliya Kaleva (BG)

Príklad objavnej komunikácie medzi ilustráciou a sprievodným

Mariam Saderdinova (RU)

textom ~ Examples of Discovering Communication of an Illustrator and Accompanying Text Ranka Javor (HR)

Mahni Tazhibi (IR)

Po svojom - vzťah ilustrácie a textu Svjetlana Junakoviča ~ In His Way

Marjan Vafaiyan (IR)

or the Relationship between Picture and Text by Svjetlan Junaković Mary Korompili-Kritikou (GR) Vzťah slov a obrázkov, dieťa a inakosť ~ The Interrelationship between Words and Pictures: The Child and Being Different Miroslav Kudrna (CZ) Príklad štýlotvornej komunikácie v diele Evy Šedivej ~ An Example

Účastníci workshopu BIB ’09

of Style-making Communication in Illustrations by Eva Šedivá

Partcipants of the BIB ’09 workshop

Horst Künnemann (DE) Alica, dievča s mnohými tvárami ~ Alice, a Girl with Many Faces Vesna Lakičević Pavičević (RS) Alica v krajine zázrakov a prístup ilustrátora k textu ~ Alice in Wonderland and the Illustrator’s Attitude to Text Tanja Mastnak (SI)

Ut pictura poesis - výtvarné interpretácie poézie v súčasnej

ilustrácii ~ Ut Pictura Poesis - Visual Interpretations of Poetry in Contemporary Illustration Michiko Matsukata (JP) Alica v krajine zázrakov očami japonského ilustrátora ~ Alice in Wonderland through the Japanese Illustrators’ Eyes Riita Oittinen (FI) Verbálne, vizuálne a akustické v ilustrovaných knihách ~ The Verbal, Visual and Aural in Picture Books Dragana Palavestra (RS) Vzťah medzi ilustráciami a textom v knihách Dušana Petričića ~ The Relationship between the Illustrations and the Text in Books Illustrated by Dušan Petričić Hamid Reza Shahabadi (IR) Andrej Švec (SK)

Regina Yolanda (BR) 1987

1989

Cesta do raja (Mi ‚raj) ~ A Journey to the Heavens (Mi‘raj)

Mariam Saderdinova (RU)

Keď veverička „hrá divadlo“ ~ When a Squirrel Playacts

Ukážka z prác účastníkov workshopu BIB ’09

Čítanie obrazu ~ Reading Images 1991

1993

1995

Sample of the BIB ’09 workshop works 1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


20 11

Eunyoung Cho (KR) 1981, Seoul

Grand Prix BIB ’1 1 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Eunyoung Cho: Run run Toto! Paju-si: Borim Press, 2011. 48 s. kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 978-89-433-0817-9

Kniha Eunyoung Cho čerstvým a expresívnym spôsobom prezentuje rôzne výtvarné

44 356 458 2318

krajín ~ countries

štýly. Rozpráva príbeh o dievčatku a jeho hračke-koníkovi, ktorý si okamžite získava čitateľovu pozornosť. Autorka obohacuje každú stranu novým prekvapivým usporiadaním, čím vzniká jedinečné knižné dielo.

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

This book illustrated by Eunyoung Cho brings a refreshing and expressive display of various styles. It narrates a story of a girl and her toy horse winning the reader’s attention at once. The author enriches every page with a new surprising arrangement, making it a unique piece of book art.

124–125

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Zlaté jablko BIB ’11 Golden Apple BIB ’11

Plaketa BIB ’11 Plaque BIB ’11

Janik Coat (FR)

1987

1989

Marit Törnqvist (NL)

Janik Coat: La surprise

J. Coat: Mon Hippopotame

Marit Törnqvist: Wat niemand had verwacht

Nantes: MeMo, 2010. 30 s.

Paris: Autrement, 2010. 40 s.

Amsterdam: Querido, 2009. 64 s.

ISBN 978-23-528-9090-4

ISBN 978-27-467-1427-4

ISBN 978-90-451-0732-5

kresba, počítačová grafika ~

kresba, počítačová grafika ~

kombinovaná technika ~ combined technique

drawing, computer graphics

drawing, computer graphics

Rashin Kheiriyeh (IR)

Jochen Stuhrmann (DE)

Rashin Kheiriyeh: Agar

A.Ahmani: Mawj’hā-yi daryā

Manfred Mai: Nikodemus und das Mäusewunder

man Shahrdar boodam

yak butrī rā bih sāhil āvardand

Berlin: Tulipan Verlag, 2010. 36 s.

Seoul: Yeowon, 2009. 36 s.

Tehran: Cheshmeh, 2010. 36 s.

ISBN 978-39-399-4444-7

ISBN 978-89-6168-088-2

ISBN 978-96-436-2779-9

akryl ~ acrylics

digitálna tlač ~ digital print

digitálna tlač ~ digital print

Tomáš Klepoch (SK)

Iban Barrenetxea (ES)

Rudolf Sloboda: Ako som sa stal mudrcom

Iban Barrenetxea: Bombástica Naturalis

Bratislava: Slovart, 2010. 144 s.

Mataró (Barcelona): A Buen Paso, 2010. 48 s.

ISBN 978-80-808-5994-7

ISBN 978-84-938-0362-9

kresba na tablete, digitálna tlač ~ tablet drawing, digital print

digitálna technika ~ digital technique

Wouter van Reek (NL)

Valérie Losa (CH)

W.van Reek: Keepvogel en Kijkvogel in het spoor van Mondriaan

Valérie Losa: Sapore Italiano

Amsterdam: Leopold, 2010. 28 s.

Reggio Emilia: ZOOlibri, 2010. 80 s.

ISBN 978-90-258-5717-2

ISBN 978-88-882-5457-9

kresba, počítačová grafika ~ drawing, computer graphics

tuš, ecoline ~ ink, ecoline

Jooyun Yoo (KR)

Simone Rea (IT)

Jooyun Yoo: Ŏnŭ nal

Esopo: Favole

Paju-si: Borim Press, 2010. 64 s.

Milano: Topipittori, 2011. 48 s.

ISBN 978-89-433-0816-2

ISBN 978-88-892-1064-2

tuš, mokré maľovanie ~ ink, wash drawing

akryl ~ acrylics

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’11

Čestné uznanie BIB ’11 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’11 to the Publisher

International Jury BIB ’11

CIDCLI (MX)

Predseda ~ Chairman Murti Bunanta (ID)

Rocio Miranda; Fabricio Vanden Broeck: Gatimañas México D.F.: CIDCLI, 2010. 36 s.

Členovia ~ Members Fanuel Hanán Díaz (VE)

ISBN 978-60-777-4917-2

Roberta Chinni (IT)

Navčal’na kniga – Bogdan (UA)

Iwona Chmielewska (PL)

Romana Romanišin, Andrij Lesiv: Rukavička Ternopiľ: Navčaľna kniga–Bogdan, 2011. 24 s.

Marek Ormandík (SK) Nikolaj Popov (RU) Peter Schneck (AT)

Cena detskej poroty BIB ’11 Children’s Jury Prize BIB ’11

J. A. Tássies Penella (ES)

Medzinárodné sympózium BIB ’11 (Renáta Fučíková, Česká republika)

Helle Vibeke Jensen (DK)

Ayano Imai (JP)

The BIB ’11 International Symposium (Renáta Fučíková, Czech Republic)

Truusje Vrooland-Löb (NL)

Ayano Imai: Puss & Boots Hyogo: BL Publishing, 2010. 26 s. ISBN 978-47-764-0414-9 akvarel ~ watercolour

Medzinárodná porota BIB ’11 BIB ’11 international jury

BIB 1967—2015

126–127

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’11

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’11

International Symposium BIB ’11

Albin Brunovsky BIB–UNESCO Workshop ’11

Téma: Ilustrácia vo svete nových médií

Téma: Ilustrácie do kuchárskej knihy pre fantastické bytosti

Topic: The Illustrations in the World of New Media

Topic: Illustration to a Cookbook for Imaginary Characters

Viera Anoškinová (SK)

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Peter Uchnár

Kirsten Bystrup (DK)

Slovo na úvod ~ Foreword Ilustrácia vo svete nových médií ~ The Illustration in the World of

Koordinátorka ~ Coordinator: Viera Anoškinová

New Media

Termín ~ Date: 04.—09. 09. 2011

Janine Despinette (FR): Ilustrácia a nové médiá ~ The Illustration and New Media Fanuel Hanán Díaz (VE)

Miesto ~ Premises: Mojmírovce, kaštiel ~ manor house

Používanie kinematografického jazyka v ilustráciách

detských obrázkových kníh ~ The Use of Cinematographic Language in the Illustration of

Účastníci ~ Participants:

Children’s Picture Books

Maria Christania (ID)

Renáta Fučíková (CZ)

Naše mysl je větší než svět ~ Our Mind Is Greater Than the World

Koraljka Jurčec-Kos (HR)

Tatiana Denysenko (UA)

Chorvátska ilustrácia vo svete nových médií ~ Croatian

Pandu Sotya Kusuma (ID)

Illustration in the World of New Media

Fariddedin Moulai (IR)

Yun-Deok Kwon (KR) Obrázkové knihy a ilustrácie v nových médiách ~ Picture Books

Hasan Mousavi (IR)

and Illustrations in New Media

Sawsan Nourallah (SY)

Steffen Larsen (DK)

Ana Sanfelippo (AR)

Andrej Švec (SK)

Zamyslenie sa nad novými médiami ~ Reflections on the New Media

Za plotom arzenálu „tradičnej“ ilustrácie. Poznámky k počítačovej

Amalia Satizábal Posada (CO)

ilustrácii vo svetle BIB ~ Beyond the Realm of the “Traditional” Illustration. Notes Concerning

Dragana Svilar (RS)

Computer Illustration in BIB

Diana Rocío Solórzano (PE)

Sahar Tarhandeh (IR) Michal Tokár (SK)

Do sveta nových médií ~ Toward the World of New Media

Účastníci workshopu BIB ’11

Nové médiá, digitálne umenie verzus ilustrácia ~ New Media, Digital

(zľava: Pandu Sotya Kusuma a Maria Christania)

Art versus Illustration

Participants of the BIB ’11 workshop

Manuela Vladić-Maštruko (HR)

Chorvátska ilustrácia v nových médiách ~ Croatian

(from the left: Pandu Sotya Kusuma and Maria Christania)

Illustration in the New Media Anita Wincencjusz-Patyna (PL)

Nové médiá v ilustráciách kníh – úžasné riešenie

alebo sporný nástroj? Niekoľko myšlienok o súčasnej poľskej ilustrácií ~ New Media in Book Illustration - a Great Solution or a Devious Tool? Some Remarks on Polish Contemporary Illustration

Tatiana Denysenko (UA) Ukážka z prác účastníkov workshopu BIB ’11 Sample of the BIB ’11 workshop works

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


20 13

Evelyne Laube (CH) Nina Wehrle (CH) 1982, Lengnau 1984, Willisau

Grand Prix BIB ’13 za ilustrácie ku knihe ~ for illustrations to the book

Die Grosse Flut: Genesis 5–9 Zürich: Schweizerisches Jugendschriftenwerk, 2011. 36 s. kresba ceruzkou ~ pencil drawing ISBN 978-37-269-0585-9 Medzinárodná porota BIB ’13 ocenila autorky za inovatívny spôsob, akým stvárnili klasický biblický príbeh za použitia jednoduchej čiernobielej kresby ceruzkou, pričom

49 361 446 2344

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

ponechali priestor pre humor a variabilitu. Vytvorili prepracované, detailné kresby s pôsobivými výjavmi, ktoré naplno zaujmú čitateľovu pozornosť. BIB ’13 International Jury awarded the athors for their innovative way of presenting a classical Bible story using a simple black and white pencil technique to develop opportunities for humour and variety in drawing. They produced sophisticated and detailed drawings with topically powerful scenes which completely absorb the attention of the viewer.

128–129

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


1987

1989

Zlaté jablko BIB ’13 Golden Apple BIB ’13

Plaketa BIB ’13 Plaque BIB ’13

Rong Yu (CN)

Stella Dreis (DE)

Gu Li: Yun duo yi yang de ba ge

Grimms Märchenreise: ein Wimmelbuch

Beijing: Jieli Publishing House, 2012. 32 s.

Stuttgart: Thienemann, 2012. 20 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 978-75-448-2680-8

ISBN 978-35-224-3733-2

Nobuhiko Haijima (JP)

Renate Habinger (AT)

Nobuhiko Haijima: Kikoeru?

Michael Stavarič: Hier gibt es Löwen

Tokyo: Fukuinkan Shoten, 2012. 36 s.

St. Pölten: Nilpferd in Residenz, 2011. 32 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 978-48-340-2709-9

ISBN 978-37-017-2084-2

Chiki Kikuchi (JP)

Daniela Olejníková (SK)

Chiki Kikuchi: Shironeko kuroneko

Richard Brautigan: V melónovom cukre

Tokyo: Gakken Education Publishing, 2012. 40 s.

Bratislava: Artforum, 2011. 212 s.

indický tuš, akvarel ~ Indian ink, watercolour

digitálna technika ~ digital technique

ISBN 978-40-520-3522-7

ISBN 978-80-894-4536-3

In-Kyung Noh (KR)

Ángela Cabrera Molina (ES)

In-Kyung Noh: Koggiri Ajeosiwa 100 Gaieui Mulbangul

Margarita del Mazo: Hamelín

Seoul: Munhakdongne Publishing Corp., 2012. 56 s.

Fraga: La Fragatina, 2012. 28 s.

počítač. grafika, kresba perom ~ computer graphics, pen drawing

digitálna technika ~ digital technique

ISBN 978-89-546-1861-8

ISBN 978-84-939-8331-4

Irma Bastida Herrera (MX)

Iraia Okina (ES)

Juan Domingo Argüelles: La lectura

Joxantonio Ormazadal: Ilargia esnatu da

México: Fondo Ed. Estado de México, 2012. 120 s.

Donostia: Elkar, 2012. 32 s.

koláž, tuš ~ collage, ink

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 978-60-749-5206-3

ISBN 978-84-902-7044-8

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’13

Čestné uznanie BIB ’13 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’13 to the Publisher

International Jury BIB ’13

Univerzita J. Evangelisty Purkyně (CZ) M. Michálek, V. Fremlová; M. Raudenský (il.): Darmo mluvit

Predseda ~ Chairman Murti Bunanta (ID)

Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2011. 127 s.

Členovia ~ Members Austra Avotina (LV)

ISBN 978-80-741-4307-6

Yusof Gajah (MY)

Maria Christania (ID) Maria Christania: Jerry Giraffe and the Giant Butter Cookie

Agnes Gyr-Ukundamaliya (RW)

[Bandung]: Maria Christania, 2012. 34 s.

Yukiko Hiromatsu (JP)

Quilombo Ediciones (CL)

Eunyoung Cho (KR)

M. de los Ángeles Vargas (il.) et al.: Cosmogonías

Svjetlan Junaković (HR)

Quintero: Quilombo Ediciones, 2011. 16 s. ISBN 978-95-688-3603-0

Medzinárodné sympózium BIB ’13

Arja Kanerva (FI)

(zľava: Austra Avotina a Ilze Stikāne, Lotyšsko) The BIB ’13 International Symposium

Igor Piačka (SK)

Amanuense (GT)

(from the left: Austra Avotina and Ilze Stikāne, Latvia)

Mingzhou Zhang (CN)

Jaime Gamboa; Wen Hsu Chen (il.): El cuento fantasma Guatemala City: Amanuense, 2013. 32 s. ISBN 978-99-298-1177-5

BIB 1967—2015

Cena detskej poroty BIB ’13 Children’s Jury Prize BIB ’13

Cena primátora hl. mesta Bratislavy BIB ’13 Award of the Mayor of Bratislava BIB ’13

Lee Gi Hoon (KR)

Peter Uchnár (SK)

Lee Gi Hoon: Yangcheol gom = The Tin Bear

Božena Němcová: Soľ nad zlato

Seoul: Ligem 2012. 50 s.

Bratislava: Buvik, 2011. 80 s.

akvarel, kresba perom ~ watercolour, pen drawing

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 9788992826846

ISBN 978-80-812-4008-9

130–131

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’13

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’13

International Symposium BIB ’13

Albin Brunovsky BIB–UNESCO Workshop ’13

Téma: Identita dnes. Národná kultúrna identita ilustrácie v čase globalizácie

Téma: Život na strome

Topic: Identity Today. The National Cultural Identity of Illustration in Time of Globalization

Topic: Living in a Tree

Viera Anoškinová (SK)

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Juraj Martiška

Identita v globalizácii, globalizácia v identite ~ Identity in

Globalization and Globalization in Identity Austra Avotina, Ilze Stikāne (LV)

Koordinátorka ~ Coordinator: Viera Anoškinová

Detské knihy ako médium komunikácie v modernom

Termín ~ Date: 08.—13. 09. 2013

svete. Ocenenia za zmyslový dojem v Lotyšsku ~ Children’s Books as Medium of

Miesto ~ Premises: Mojmírovce, kaštiel ~ manor house

Communication in Modern World. Sense Awards in Latvia Ali Boozari (IR) Iránska ilustrácia v globálnom kontexte ~ Iranian Illustration in a Global Context

Účastníci ~ Participants:

Jana Čeňková (CZ)

Aileen Bahmanipour (IR)

Iku Dekune, niekoľko poznámok k vývoju ilustrácií rozprávkových

súborov K. J. Erbena v českých vydaniach ~ Iku Dekune, Notes on the Development of

Leonardo Mesa (CO)

Illustration to Fairy Tales by K. J. Erben Published in Czech

Manuel Purdía (AR)

Renáta Fučíková (CZ) Poďte a započúvajte sa do povestí z dávnych čias ~ Come and Hear Old Legends

Taline Schubach (BR)

Ľubomír Krátky (SK)

Martin Tsekov (BG)

Ilustrácia v knihe pre deti a grafický dizajn ~ Illustration for

Children’s Books and Graphic Design Steffen Larsen (DK)

Vendi Vernić (HR)

Identita dnes: národná kultúrna identita ilustrácie v čase

Mārtiņš Zutis (LV)

globalizácie ~ The National Cultural Identity of Illustration in the Time of Globalization Bjørn Ousland (NO)

Yadi Wu (CN)

Moja nórska kultúrna identita ~ My Norwegian Cultural Identity

Zohreh Parirokh (IR) Bozakeh Zangoolepa (O koze a troch kozliatkach): globálna téma, národná identita v ilustrácii ~ Bozakeh Zangoolepa (The Bell-Foot Goat Story): Global Theme,

Účastníci workshopu BIB ’13

National Identity in Illustration Leo Pizzol (IT)

Participants of the BIB ’13 workshop

Dejiny výstavy ~ History of the Exhibition

Marloes Schrijvers (NL)

Protiklad, identifikácia a dezidentifikácia prostredníctvom

textu a obrazu v diele Múr od Petra Sísa ~ Oppositions, Identification and Disidentification through Text and Image in The Wall by Peter Sís Andrej Švec (SK)

Kontinuita v premenlivosti alebo stále sama sebou. Identita slovenskej

ilustrácie z pohľadu BIB ~ Continuity in Being Changeable, or always “Being Oneself ”. The Identity of Slovak Illustration in BIB Manuela Vladić-Maštruko (HR) Identita dnes: národná kultúrna identita ilustrácie v čase globalizácie ~ Identity Today: The National Cultural Identity of Illustration in the Time of Globalization Myry Voipio (FI)

Rodina, tradícia a spolupatričnosť: fínska národná kultúrna identita

v čase globalizácie ~ Families, Tradition and Togetherness: Finnish National Cultural Identity

Spoločný obraz účastníkov

in the Time of Globalization

workshopu BIB ’13

Anita Wincencjusz-Patyna (PL)

Fascinujúca mozaika. Prvky národnej histórie a kultúry

Collective work made by the BIB ’13

v súčasných knižných ilustráciách v Poľsku ~ The Intriguing Mosaic. Elements of National

workshop team

History and Culture in Coin Temporary Book Illustration in Poland 1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


20 15

Laura Carlin (GB) 1980, Harpenden

Grand Prix BIB ’15 za ilustrácie ku knihám ~ for illustrations to the books

Laura Carlin: A world of your own London: Phaidon Press, 2014. 42 s. kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 978-0714863627

Ted Hughes: The iron man London: Walker Books, 2010. 104 s. kombinovaná technika ~ combined technique ISBN 978-1406324679

The Iron Man (Železný muž) a A world of

50 355 441 2426

krajín ~ countries

ilustrátorov ~ illustrators

kníh ~ books

ilustrácií ~ illustrations

BIB 1967—2015

your own (Vo vlastnom svete) predstavujú dva rôzne príbehy pretlmočené smelým výtvarným jazykom pomocou rozličných médií. Miniatúry rovnako ako dvojstránky sú starostlivo kompozične rozvrhnuté a tempo sledu strán je perfektne načasované. The Iron Man and A world of your own are two diverse narratives, both created in a confident personal visual language in a variety of media. The smallest vignettes as well as double-paged illustrations are composed with care and the pages are paced to perfection.

132–133

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


1987

1989

Zlaté jablko BIB ’15 Golden Apple BIB ’15

Plaketa BIB ’15 Plaque BIB ’15

Ronald Curchod (CH)

Myung-ae Lee (KR)

Ronald Curchod: La nuit quand je dors…

Myung-ae Lee: Plastic island

Rodez: Rouergue, 2014. 60 s.

Seoul: Sang Publ., 2014. 40 s.

gvaš ~gouache

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 978-2812607059

ISBN 978-8991-126-42-8

Bingchun Huang (Mi He) (CN)

Levi Pinfold (GB)

Nobuhiko Haijima: Kikoeru?

Levi Pinfold: Black dog

Levi Pinfold: Greenling

Hei Mi: Bian Zi

Surrey: Templar Publ., ’12. 32 s

Surrey: Templar Publ., ’15. 40 s.

Beijing: Daylight Publ.House, 2015. 32 s.

tempera ~ tempera.

tempera ~ tempera

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 978-0763660970

ISBN 978-1783700554

Mirocomachiko (JP)

Natalia Salienko (RU)

mirocomachiko: Ore to kiiro

Eduard Šenderovič: Pro 1, 2, 3, 4 i 5

Tokyo: Wave Publ., 2014. 32 s.

Moskva: Samokat, 2014. 64 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

digitálna grafika ~ digital graphics

ISBN 978-4-87290-918-0

ISBN 978-5917-591-34-6

Elena Odriozola (ES)

Annemarie van Haeringen (NL)

Mary Shelley: Frankenstein

Annemarie van Haeringen: Sneeuwwitje breit een monster

Madrid: Nórdica libros, 2013. 264 s.

Amsterdam: Leopold, 2014. 32 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

kombinovaná technika ~ combined technique

ISBN 978-84-15717-60-7

ISBN 978-90-258-6660-0

Javier Zabala (ES)

Renate Wacker (DE)

Vincent van Gogh: El pájaro enjaulado

Renate Wacker: Mascha und der Bär

Zaragoza: Edelvives, 2013. 32 s.

Mannheim: Kunstanstifter Verlag, 2015. 48 s.

kombinovaná technika ~ combined technique

sieťotlač ~ silkscreen

ISBN 978-84-263-9090-5

ISBN 978-3942795142

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Medzinárodná porota BIB ’15

Čestné uznanie BIB ’15 vydavateľstvu Honorary Mention BIB ’15 to the Publisher

International Jury BIB ’15

Artforum (SK)

Predseda ~ Chairman Roger Mello (BR)

Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky Bratislava: Artforum, 2013. 88 s.

Členovia ~ Members Anastasia Arkhipova (RU)

ISBN 978-80-8150-027-5

Helena Bergendahl (SE)

Dar Onboz (LB)

Nazan Erkmen (TR)

Hussein Nakhal, David Habchy: Hkeye w Athar Beyruth: Dar Onboz, 2015

Karol Felix (SK) Piet Grobler (GB)

Kan ya ma kan (PS)

Maria Jesus Gil (ES)

Rose Shoumali, Dema Abu Muhsen: The black fish

Medzinárodná porota BIB ’15

Agnes Gyr (GH)

Ramallah: Kan ya ma kan, 2013

BIB ’15 international jury

Yukiko Hiromatsu (JP) František Skála (CZ) Nina Wehrle (CH)

BIB 1967—2015

Cena detskej poroty BIB ’15 Children’s Jury Prize BIB ’15

Cena primátora hl. mesta Bratislavy BIB ’15 Award of the Mayor of Bratislava BIB ’15

Martijn van der Linden (NL)

Veronika Klimová (SK)

Harm de Jonge: Jonas en de visjes van Kees Poon

Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky

Hoorn: Hoogland & Van Klaveren, 2013. 74 s.

Bratislava: Artforum, 2013. 88 s.

akryl ~ acrylics

linoryt, perokresba ~ linocut, pen drawing

ISBN 978-90-8967-135-6

ISBN 978-80-8150-027-5

134–135

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985


Medzinárodné sympózium BIB ’15

BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského ’15

International Symposium BIB ’15

Albin Brunovsky BIB–UNESCO Workshop ’15

Téma: Ako BIB za polstoročie ovplyvnil podobu obrázkovej detskej knihy vo svete

Téma: Premena

Topic: How BIB has influenced the children’s picture books of the world over the last half century

Topic: Transformation

Ali Boozari (IR)

Odborné vedenie ~ Expert leadership: Igor Piačka

Irán 50 rokov na BIB ~ Iran’s 50 years at the BIB

Kirsten Bystrup (DK) Ako Bienále ilustrácií Bratislava za polstoročie ovplyvnilo podobu

Koordinátorka ~ Coordinator: Viera Anoškinová

obrázkovej detskej knihy vo svete ~ How the Biennial of Illustrations Bratislava has

Termín ~ Date: 06.—11. 09. 2015

influenced the children’s picture books of the world over the last half century

Miesto ~ Premises: Mojmírovce, kaštiel ~ manor house

Iveta Gal Drzewiecka (SK)

Za hranicou detstva (K problematike originality obrázkovej

detskej knihy v koncepcii BIB) ~ Beyond childhood (On the issues of originality of a picture

Účastníci ~ Participants:

book as perceived by BIB)

Elīna Brasliņa (LV)

Nazan Erkmen (TR)

Dejiny tureckej ilustrácie ~ The history of Turkish illustration

Senka Vlahović Filipov (RS)

Geison Castañeda (CO)

Sila ilustrácie cez prizmu polstoročia publikovania

Beate Frommelt (LI)

zborníkov BIB ~ The power of illustration through the prism of a half-century of publishing the

Fatemeh (Hadiseh) Ghorban (IR)

BIB miscellanies

Marie Kohoutová (CZ)

Piet Grobler (GB)

Odkaz Bienále ilustrácií Bratislava: výskum a inkluzívnosť ~ The legacy

Ekaterina Mikhalina (RU)

of the Biennial of Illustrations Bratislava: research and inclusivity Vladimir Kravchenko (MD)

Boris Pramatarov (BG)

Ilustrácia literatúry pre deti v Moldavsku. Osobnosti

Janaina Tokitaka (BR)

a tendencie ~ Children’s book illustration in Moldova. Personalities and tendencies Mary Kritikou (GR)

Anna Triana (ID)

50 rokov BIB a účasť Grécka ~ Fifty years of BIB and the participation

Foad Yamani (PS)

of Greece

Mira Whidayati (ID)

Steffen Larsen (DK)

Poštová známka a obálka prvého dňa BIB ’15

Duch ’67 ~ The spirit of ’67

Takeshi Matsumoto (JP)

The postage stamp and FDC of BIB ’15

Umelecká hodnota ilustrácií obrázkových kníh: úloha a vplyv

BIB ~ The artistic value of picture book illustrations: the role and the impact of BIB Fred Minn (KR)

Nami Concours 2015: nový prístup v medzinárodnej súťaži ilustrácií

obrázkových detských kníh pre deti ~ Nami Concours 2015: a new approach in the international children’s picture book illustration Maria José Sottomayor (PT) Ako originály vystavené na BIB za 50 rokov pozdvihli umeleckú úroveň ilustrácií detskej literatúry ~ How originals exhibited at BIB in course of 50 years contributed to raise the art status of children’s literature illustrations Milena Šubrtová (CZ) Andrej Švec (SK)

České stopy v histórii BIB ~ The Czech footprint in BIB’s history

Nielen vidieť, ale aj vedieť. Reflexie k 50. výročiu BIB ~ Not just seeing,

knowing too. Reflections on the 50th anniversary of BIB Manuela Vladić-Maštruko (HR) Ako Bienále ilustrácií Bratislava za polstoročie ovplyvnilo podobu obrázkovej detskej knihy vo svete ~ How the Biennial of Illustrations Bratislava has influenced the children’s picture books of the world over the last century Anita Wincencjusz-Patyna (PL) 1987

1989

1991

Výstavné priestory BIB ’15 v Dome umenia, Bratislava

poland@bib.sk 1993

Exhibition premises BIB ’15 in the House of Art, Bratislava 1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015


Výstavy BIB v zahraničí 1967 – 2015 BIB Exhibitions abroad 1967 – 2015 Krajina ~ Country

Mestá ~ Cities

Krajina ~ Country

Belgicko ~ Belgium Bosna-Herc. ~ Bosnia-Herz. Brazília ~ Brazil Bulharsko ~ Bulgaria Česká rep. ~ Czech Rep. Čile ~ Chile Čína ~ China Dánsko ~ Denmark Egypt ~ Egypt Fínsko ~ Finland

Bruxelles Tuzla Rio de Janeiro Sofia, Varna Brno, Hradec Králové, Liberec, Písek, Praha La Serena, Santiago de Chile, Talca Macao, Peking, Shanghai Copenhagen, Lyngby, Rødovre Cairo Hämeenlinna, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Mikkeli, Porvoo, Tampere Anqoulême, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, Toulouse Athína Amsterdam Šibenik, Zagreb Delhi Jakarta, Jogjakarta Shiraz, Tehran Reykjavík Aichi, Akita, Ashigakari, Azumino, Hiratsuka, Chiba, Iida, Kanagawa, Kawara, Kyoto, Nagano, Nara, Osaka, Saitama, Tochigi, Tokyo, Urawa, Yokohama Cape Town, Pretoria Nami Island, Seoul Montreal Armenia, Bogotá Skopje Budapest, Békéscsaba Kuala Lumpur, Kuantan Mexico City Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, München Bergen, Oslo, Sandvik Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Dubiecko, Katovice,

Kraków, Krasiczyn, Malinówiek, Pila, Rzezsów, Toruń, Warszawa Portugalsko ~ Portugal Cascais Rakúsko ~ Austria Kufstein, St. Pölten, Wien Rumunsko ~ Romania Bucuresti, Kluj, Nădlac, Sibiu Rusko ~ Russia Moskva, Sankt Peterburg Slovinsko ~ Slovenia Ljubljana, Velenje Srí Lanka ~ Sri Lanka Colombo Srbsko ~ Serbia Aradac, Bački Petrovac, Beograd, Biele Blato, Dobanovce, Jánošík, Kovačica, Kysač, Novi Sad, Pančevo, Stara Pazova, Uzice, Vojlovica Španielsko ~ Spain Barcelona, Santiago de Compostela Švajčiarsko ~ Switzerland Basel, Bern, Genève, Gwat, Zürich Taiwan ~ Taiwan Taichung, Taipei Taliansko ~ Italy Bologna, Genova, Padova, Roma, Sarmede, Trieste Ukrajina ~ Ukraine Kiev USA ~ USA Boston, Dallas, New York City, Washington Veľká Británia ~ Great Britain London

Francúzsko ~ France Grécko ~ Greece Holandsko ~ Netherlands Chorvátsko ~ Croatia India ~ India Indonézia ~ Indonesia Irán ~ Iran Island ~ Iceland Japonsko ~ Japan

Juhoafr. rep. ~ S. Afrika Južná Kórea ~ S. Korea Kanada ~ Canada Kolumbia ~ Columbia Macedónsko ~ Macedonia Maďarsko ~ Hungary Malajzia ~ Malaisia Mexiko ~ Mexico Nemecko ~ Germany Nórsko ~ Norway Poľsko ~ Poland

BIB 1967—2015

136–137

Mestá ~ Cities


Štatistický zoznam účasti štátov a ilustrátorov na jednotlivých ročníkoch BIB 1967 – 2015 Statistical list of countries and illustrators participating at BIB 1967 – 2015 Krajina ~ Country Albánsko ~ Albania Alžírsko ~ Algeria Angola ~ Angola Argentína ~ Argentina Austrália ~ Australia Bangladéš ~ Bangladesh Belgicko ~ Belgium Bielorusko ~ Belarus Bolívia ~ Bolivia Bosna-Herc. ~ Bosnia-Herc. Brazília ~ Brazil Bulharsko ~ Bulgaria Burundi ~ Burundi Česká rep. ~ Czech Republic Chorvátsko ~ Croatia Čierna Hora ~ Montenegro Čile ~ Chile Čína ~ China ČSSR ~ CSSR Cyprus ~ Cyprus Dánsko ~ Denmark Dominik. rep. ~ Dominic. Rep. Egypt ~ Egypt Ekvádor ~ Ecuador Estónsko ~ Estonia Faerské ostr. ~ Faroe Islands Filipíny ~ Philippins Fínsko ~ Finland Francúzsko ~ France Ghana ~ Ghana Grécko ~ Greece Gruzínsko ~ Georgia Guatemala ~ Guatemala Holandsko ~ Netherlands

’67

’69

’71

’73

’75

’77

’79

’81

’83

’85

’87

’89

’91

’93

’95

’97

’99

’01

1

’03

’05

’07

’09

’11

’13

’15

1

2 1 1 1

2

1

1

1

1 2

2

1

1 2 2

4 2

1 2

2 1 2

3

4 1

3

4

1 1

4 1

10

7

12

20

20 1

15

15

15

1

1 5

10 4

10 8

10

4 6

8

7 1

3

6 1

13

6 7

8 5

47

23

21

5

5

3

8 18

19

10 15

4 13

4 15

16 14

11 13

19

19

15

20

20

3

3

14

8

6

3

2

17 12 1

15 20

1 16 11

20 2 5

17 7

5 1

8 1

9 4

8 1

1 8 3

5 3

18

17

12 4

8 4

1 4

8 1

9

3 4

7 6

12 6

10 8

10 13

11 12

10 16

15 15

15 11

3

1

1

15 11 1 1 1

1 8

15 3 1 1 15

3

5 23

9 19

13

11 1

1 2

10

2 1 8

5 1 9

1 7

2 17

1

1

4

3

5 20

7

1 13

2 15

1 13

1 15

1 13

2 6

2 9

10

1 15

8

6

4

9

12

13

11

14

5

8 1 1 20

4 11

13

5 12

6 14

7 15

8 8

10 10

6

17

11

10

7

7 1

4

10 6 1 9

18

17

18

17

18

12

10

12

1 15

3 7 1

5

7 6

7 3

2 12

1

6 14

3

3 1 1 2

4

1

5

1

7

6

5

6

8

6

8 3

10

2 6 4 2

9 1 3

13

8

5 3

6 7

7 16

6 20

6 20

3

2

3

4

3 1

10

12

13

9

10

14

Total 2 2 1 129 10 8 76 30 2 1 229 171 1 132 105 2 8 74 285 17 213 2 21 1 95 3 2 139 230 4 127 2 1 279


Krajina ~ Country India ~ India Indonézia ~ Indonesia Irak ~ Iraq Irán ~ Iran Írsko ~ Ireland Island ~ Iceland Izrael ~ Israel Japonsko ~ Japan Jemen ~ Yemen Juhoslávia ~ Yugoslavia Južná Afrika ~ South Africa Južná Kórea ~ South Korea Kanada ~ Canada Keňa ~ Kenya Kolumbia ~ Columbia Kostarika ~ Costa Rica Kuba ~ Cuba Kuvajt ~ Kuwait Laos ~ Laos Libanon ~ Lebanon Litva ~ Lithuania Lotyšsko ~ Latvia Luxembursko ~ Luxembourg Macedónsko ~ Macedonia Maďarsko ~ Hungary Malajzia ~ Malaysia Mali ~ Mali Malta ~ Malta Mexiko ~ Mexico Moldavsko ~ Moldova Mongolsko ~ Mongolia NDR ~ GDR Nemecko ~ Germany Nigéria ~ Nigeria Nórsko ~ Norway Nový Zéland ~ New Zealand Palestína ~ Palestine Peru ~ Peru

BIB 1967—2015

’67

’69

2

1 11 6

’71

’73

’75

’77

1

1

’79

’81

’83

’85

2

1

’87

’89

’91

’93

’95

’97

1 6 1 4

7

6

3

4 4

10

17

20

18

20

20

18

4

8

9

8

8

1 1 1

1

1

4

1

20 1 12

2 2 1

1

5

7 7

3

1

1

1

1

9

8

14

1

1 1

4 8

4 15

2 1 5

1 1 6

13 3 2 1

20

20

19

15

18

9 1

20

17

18

16

9

1

5

6

3

5

3 1 4

2

3

4 1

4 1

’01

2 1

2

1

19

’03

’05

1

2 1

1

20

20

19

18

4 18 3

1 12 4

20

5 1 20

1 4

’99

2 5

’07

1

’11

’13

’15

4 2

4 1

1

15

15

13

15 1

1 9

2 13

1 13

1 15

14 1

15 1

3

19

18

1 20

14 1

11 2

2

1 2

1

’09

1 15

8

1

1

8

1 6

5

1 9 4

5

5

4 1

1 15

14

5 3

5

3 4

11

9

4

4

11

9

12

19 1

10

13

9

10

7

4 8

7 9

1

7 5

3 6

3 5

1 6 15

2

8

7

4 10 1

10

8

11

3

1

1 12

12

4 12

12 6

15 9

1

1 9 1

4

8

20

14

14

15

1

3 6

32 23 1 6

19 18 1 8

15 1 22 14

8 17 15

5 7 7

20 13

8

1 16 14

6 18 6

4

13

15 10 1 3

7 19 15 1 3

1

2

5 20 10

16 12

5

5

2

17

5

13 1 4

5 1

14 7

10 4

17 1

1 3 1

7 3

15

3 1 1

1 1

2 3

2

138–139

2

1

1

1

Total 21 21 7 216 2 18 16 405 1 194 19 96 43 3 39 2 32 2 5 13 54 40 1 13 184 1 3 4 112 71 36 221 312 7 57 1 3 10


Krajina ~ Country

’67

’69

’71

’73

’75

’77

’79

’81

’83

’85

’87

’89

’91

’93

’95

’97

’99

’01

Poľsko ~ Poland Portoriko ~ Puerto Rico Portugalsko ~ Portugal Rakúsko ~ Austria Rumunsko ~ Romania Rusko ~ Russia Rwanda ~ Rwanda Singapúr ~ Singapore Slovensko ~ Slovakia Slovinsko ~ Slovenia Španielsko ~ Spain Srbsko ~ Serbia Srí Lanka ~ Sri Lanka Sudán ~ Soudan Švajčiarsko ~ Switzerland Švédsko ~ Sweden Sýria ~ Syria Taiwan ~ Taiwan Taliansko ~ Italy Tanzánia ~ Tanzania Thajsko ~ Thailand Tunisko ~ Tunisia Turecko ~ Turkey Uganda ~ Uganda Ukrajina ~ Ukraine Uruguay ~ Uruguay USA ~ USA Uzbekistan ~ Uzbekistan Veľká Británia ~ Great Britain Venezuela ~ Venezuela Vietnam ~ Vietnam Západný Berlín ~ West Berlin Zimbabve ~ Zimbabwe ZSSR ~ USSR

23

21

19 1

18

20

20

20

18

13

12

16

17

16

2 4 7

2 5 7

16 1 5 5 6

16

3 9 17

14 1 8 5 9

15

4 16

15 1 2 5 9

7 5 9

1 3 13

6 5 10

3 5 4

2 9 1 3

5 12

12

11

17 12

10

11

9

1 11 6 17

9 6 18

14 6 3

8 10

8 7

6

7

4 20

Total

8 18

1

4 5 11

1 6

17

4 15

8

5

11 8

14

9

14 7

7

11

13 8

9 1

3

16 11

5

6 12 1 6

9 11 1

1 1 1 10 7

2

13

10 7

6

20

19

20 1

9 7

2 1 9 5

8

5

6 2

6 4

7

2 6

’03

’05

’07

’09

’11

’13

’15

Total

17

18

15

15

15

10

1

4 15

5 20

3 15

7 1

10 2

19 3

13 1

14

1 15 5 15

4 15 7 9

4 15 6 12

17 11 5

16 11 2

13 8 17 13

18 8 14 10

13 13 20 12

14 14 15 15

15 13 15 14

15 12 15 11

15 15 15 4

7 5 1

10

10

10

6

6

5

1

7 5 5

1

2

4 2 1

10

10

9

12

416 4 72 234 155 132 7 3 170 129 274 79 4 2 210 133 14 6 202 1 3 4 37 1 26 17 166 1 101 13 10 22 3 240

1

1

8

5

14

11

6

3

1

1

1

7

6

3

2

1

1

1

2

1 1

7

1 4

2

4

2

1 16

2 12

2

2 5

3

1

1 3 8

15

20

1 19

19

3 15

12

1 12

7 2 1

4

2 7

3 7

1

2

1 6

19

17

11 3

16

7

3

1

1 1

2

8

3

2

2

37

17

20

23

22

319

313 269 287

271

3

5 1

2 1

2 1

1

18

21

16

15

17

3 1

1

16

2

12 1

5

1 2

16

2

1

12

225 244 261 303 343 310 329 239 210 270 275 298 290 272 410 387 344 356 361 355

7574


Menný register Name Index Acebal, Antonio 109 Adleh, Fadi 115 Aftabi, Hafez Mir 109 Ahmed, Hassan Ali 95 Aichinger, Helga 22, 26, 58 Akasaka, Miyoshi 31, 37 Akino, Isamu 21 Al-Assil, Loujaina 103 Aleksandrov, Ivan 117 Aleksov, Aleksander 73, 79 Ali, Intelaq Mohamed 115 Aliyeva, Evelina 107 Als, Roald 54 Álvarez Schürmann, Sabina 123 Amargo, Pablo 113 Américo, Apon 68 Andrzejewski, Waldemar 44 Anno, Mitsumasa 43, 49 Anoškinová, Viera 126, 131 Aoki, Hisako 69 Appelmann, Karl-Heinz 25 Archer, Janet 32 Archipova, Anastasia 118, 122, 134 Asare, Meshack 67, 106, 110 Avci, Ferit 103 Avotina, Austra 130, 131 Bacelar, Manuela Bagchi, Ashish Bahmanipour, Aileen Baksami, Thoraya Al Baltzer, Hans Balzola, Asun Bamberger, Richard Bando Saito, Yumiko Baniasadi, Mohammad Ali

79 91 131 82 26 67 23 107, 111, 119 119

Barrenetxea, Iban 125 Bartová, Agnija 34 Bassey, Anii 77 Bastida Herrera, Irma 129 Battut, Éric 104 Bednářová, Eva 13, 20 Beer, Hans de 85 Běhounek, Jiří 73 Beitler, Roslyn 75 Beneduce, Ann 51 Benešová, Marie 58, 76 Beppu, Hiromi 94 Bergendahl, Helena 134 Berková, Dagmar 37 Bertier, Anne 121 Bertieri, Claudio 87 Beskow, Bo 21 Bihalji Merin, Oto 23 Binder, Lucia 39, 45, 51, 57, 58, 63, 69, 75 Birden, Nural 91 Bisti, Dmitrij 34 Biswas, Pulak 101 Biswas, Sonali 115 Biyengui, Mana 87 Bjørklid, Haakon 26, 38 Blaško, František 68 Bo, Lars 22 Boariu, Elena 62 Bode, Adreas 76 Bodecker, Albrecht von 17, 61 Bohdal-Lang, Susanne 55 Boix, Manuel 31, 73 Bombová, Viera 13, 15, 21 Boozari, Ali 119, 131, 135 Boratyński, Antoni 73 Born, Adolf 49

Bosnić, Dragan 111 Brabcová, Jana 46, 52, 64 Brasliņa, Elīna 135 Brathová, Barbara 103, 111, 119, 123 Bravo-Villasante, Carmen 27, 34 Breckenridge, Kit 34 Breeschoten, Jan 34 Briley, Dorothy 76 Brna, Stanislav 115 Brøgger, Lilian 90, 113 Brouillard, Anne 89 Brun, Robert 73 Brunovský, Albín 13, 15, 23, 27, 34, 43, 55, 58, 70, 77, 82, 87 Buchholz, Quint 85 Bulos, Maha 106, 110, 114 Bunanta, Murti 98, 102, 106, 110, 114, 126, 130 Burkin, Vladimir 93 Burningham, John 26 Butzmann, Manfred 37 Bylina, Michał 18, 27, 39 Bystrup, Kirsten 103, 111, 115, 118, 123, 135 Cabrera Molina, Ángela Cackowska, Małgorzata Cai, Gao Calvi, Gianvittore Camargo, Luis Canhestro, Filipa Carlin, Laura Carrer, Chiara Carvallo de Núñez, Carlota Castañeda, Geison Castanha, Marilda Castellanos, Diana

129 123 89 23 82 119 132 109 27 135 99 82

Cerda, Rebeca Cipár, Miroslav

82 32, 43, 58, 81, 86, 102, 106, 110, 114, 118 Ćirić, Rastko 82, 107 Claveloux, Nicole 37 Claverie, Jean 61, 90 Clément, Frédéric 66, 95 Clignett, Robine 50 Cneut, Carll 109, 113 Coat, Janik 125 Copplestone, Trewin 34 Cotton, Penni 111 Cross, Peter 61 Curchod, Ronald 133 Čadová, Vilma 58 Čapek, Jindra 67, 85, 122 Čarušin, Nikita 28, 32, 40 Čaryšnikov, Jurij 61 Čeňková, Jana 131 Čisárik, Peter 103 Dadgar, Mohammad Reza Dadkhah, Bahman Dahan, André Daido, Aya Danglová, Oľga Dansa, Salmo Dasgupta, Sujasha De Saedeleer, Majo Dearden, Carmen Diana Dechterev, Boris Deitch, Gene Dekune, Iku Delessert, Etienne Delhumeau, Annick Dematons, Charlotte

73 31 85 44 64 123 111, 115 118 57 19, 28 82 108 49, 67 22 106, 114


Demosfenova, Galina 40 Denysenko, Tatiana 127 Derwig, Janneke 101 Despinette, Janine 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64, 69, 70, 75, 76, 81, 99, 103, 115, 123 Dinges, Ottilie 57, 63, 64, 69 Diodorov, Boris 55, 101, 106, 110, 114 Dion, Marcel N. 103 Doderer, Klaus 19, 23, 28, 46, 58, 99, 123 Dolle-Weinhauff, Bernd 70 Domnin, Leonid 73 Ðorić, Dejan 87 Douglas, Martin 102 Dreis, Stella 129 Dúbravec, Róbert 37 Dúbravský, Viliam 34, 46 Dudok de Wit, Michael 109 Eckert, Horst 49, 73 Egielski, Richard 67 Eidrigevičius, Stasys 49, 56, 79, 84, 90 Ekier, Maria 101, 117 Elanga Edmond, Mbala 107 Eli Salde, Marcelo 99 Ellabbad, Mohieddin 77, 79 Ener, Güner 64, 70, 76, 99, 102, 103 Ensikat, Klaus 31, 48, 85 Eriksson, Eva 55 Erkmen, Nazan 134, 135 Fairer-Wessels, Felicité Fedorov, Michail Felix, Karol Felix, Monique Filo, Julián Fisher, Margery Fittipaldi Vesani, M. C. Florek, Hieronym Fomina, Viktoria Fontana, Ugo

99, 107 117 134 55 13 27 122 34, 40 109 22

Fraifeld, Denise França, Eliardo Fraser, James Howard Friedl, Antonín Friedrichson, Sabine Fromm, Lilo Frommelt, Beate Fučíková, Renáta Fujieda, Mioko Fujishiro, Seiji Fuka, Vladimír

73 38, 118 86, 99 19 61 15 135 131 18 61 13

Gaál, Éva 73 Gajah, Yusof 130 Gal Drzewiecka, Iveta 135 Galvarro, Ximena 91 Gangopadhya, Neeta 95 Gankina, Ella 19, 28, 34, 40, 46, 58, 70, 75, 76 Gantschev, Ivan 67 Garcia Moreno, Carmen 81 Garkova, Ludmila 123 Gaudasińska, Elżbieta 67 Gauthier, Alain 113 Gavrys, Mateusz 46 Geelen, Harrie 97 Gehrmann, Katja 105 Gergeľová, Viera 79 Gestsdóttir, Ragnheiður 81, 82 Ghaeni, Zohreh 103 Gharibpour, Behzad 107, 111 Ghorban, Fatemeh Hadiseh 135 Ghoshal, Taposhi 107 Gil, Maria Jesús 134 Girodoux, Bernard 98 Goldouzian, Ali Reza 112 Golmohammadi, Firouzeh 103 Golozubov, Vladimir 25 Goranova, Tonja 118 Gorjajev, Vitalij N. 18, 19, 23, 27,

Goudsa, Adoum 82 Goulandris, Niki 45 Greder, Armin 109 Grešlík, Ladislav 64 Grobler, Piet 103, 109, 121, 134, 135 Grünewald, Dietrich 58 Gukova, Julia 79 Gunathilaka, Kingsley 74, 82 Gyr-Ukundamaliya, Agnes 130, 134 Habinger, Renate 129 Haddadi, Hoda 115, 117 Haddadin, Manal 107 Haijima, Nobuhiko 129 Hajnal, Gabriella 56 Halbey, Hans 18, 23, 27, 34, 40 Han, Byoung Ho 113 Hanán Díaz, Fanuel 126 Haque, Naima 95, 103 Hartmann, Alice 40, 64, 70 Hausman, René 37 Hegar, Milan 58 Heinimaa, Elisse 98, 102 Heins, Ethel 81 Heinzelmann, Emma 62 Helguera, Antonio 91 Hemmati Ahooe, Abolfazl 114 Henstra, Friso 21, 43 Hernández, Andrés 58 Herrenberger, Marcus 89 Hevier, Daniel 95, 99 Hiromatsu, Yukiko 130, 134 Hoffmann, Carl 74 Hoffmeister, Adolf 18, 23 Hofmeistrová, Jana 19 Hogeweg, Martin 55 Höglund, Anna 61 Hohmeister, Elisabeth 102 Holešovský, František 18, 19, 23, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64

Hollinshead, Marilyn 69 Holzing, Herbert 43 Honda, Keiko 103, 107 Hoon, Lee Gi 130 Horiuchi, Seiichi 39 Horváthová, Anna (pozri aj/see also: Urblíková, Anna) 46, 52, 64 Huang, Bingchun (Mi He) 133 Hürlimann, Bettina 18, 19, 23, 27, 34, 39, 45 Hürlimann, Ruth 26, 38 Chatellard, Isabelle Chikhani, Rahaf Chinai, Kyosuke Chinni, Roberta Chmielewska, Iwona Cho, Eunyoung Chorvát, František Christania, Maria Christiansen, Kamilla

97 107 121 126 117, 126 124, 130 52 127 117

Igarashi, Toyoko 56 Iliev, Jiří 76, 87 Imai, Ayano 126, 130 Imro, Igor 99 Ingraham, Erick 62 Innocenti, Roberto 67, 85, 97 Inokuma, Yoko 57, 63 Isailovski, Dimce 111 Isol - pozri/see: Misenta, Marisol Ivachnenko, Alexander 68 Jacques, Robin Jaeger, Gerhard Jafa, Manorama Jágr, Miloslav Jagusch, Sybille A. Jam, Ali Khos Janssen, Susanne

21 111 123 55 63, 106, 110 115 97


Jarrie, Martin 96 Javor, Ranka 119, 123 Javůrek, Josef 19, 23, 28, 34, 40, 46 Jeffers, Susan 37 Jensen, Helle Vibeke 101, 126 Job, Cvijeta 17 Joos, Louis 93 Joosen, Vanessa 111 Judin, Georgij 62, 102 Julkunen, Pirjo 103 Junaković, Svjetlan 105, 130 Jutte, Jan 101 Kaadan, Nadine 123 Kabát, Václav 68 Kaila, Kaarina 49, 61 Kajiyama, Toshio 31, 97 Kaleva, Aneliya 123 Kalinovskij, Gennadi 43 Kállay, Dušan 31, 37, 60, 75, 89, 95, 107, 115, 123 Kalow, Gisela 38 Kanerva, Arja 122, 130 Kang, Woo Hyon 79 Kapr, Albert 18 Kareland, Lena 76 Karlovaris, Bogumil 46 Karma, Maija 56 Karunaratne, Indrani 87 Kass, János 16, 31, 44, 51, 57, 99 Kaufmann, Angelika 32 Keeping, Charles 32, 37 Kellenberger, Martin 99 Kern, Sergio 95 Khan, Hashem 77 Kheiriyeh, Rashin 125 Khosravi, Nasrin 95 Kicevac, Bosilka 76 Kijima, Hajime 34 Kikuchi, Chiki 129

Kim, Jae-Hong 118 Kimona, Jean-Claude 103 Kiosev, Ivan 34, 39, 45, 51 Kiselová-Siteková, Jana 85, 93, 105, 121 Kitami, Takashi 97 Klaučo, Juraj 58 Klemke, Werner 15 Klepoch, Tomáš 125 Klimáčková, Fedora 64 Klímová, Veronika 134 Kloss, Martin 40 Knofler, Monika 81 Kocsis, Ernest 64, 76, 82, 87 Kohoutová, Marie 135 Kolíbal, Stanislav 79 Kolínska, Jitka 13 Kołpanowicz, Marcin 110 Končeková-Veselá, Ľuba 49 Kondakovova, Oľga 95 Kordošová, Gita 58, 64, 111 Koren, Edward 32 Koroma, Maliki 87 Korsakaitė, Ingrida 28, 76 Kostka, Zdeněk 64 Kovács, Tamás 50 Krahé, Hildegard 45 Krátky, Ľubomír 58, 95, 131 Kravchenko, Vladimir 123, 135 Kreisberg, Ove 82 Kristensen, Jens 107 Kritikou, Mary 123, 135 Kršić, Bogdan 69, 75 Kudláček, Jan 25 Kudrna, Miroslav 51, 57, 63, 69, 75, 81, 103, 107, 115, 123 Künnemann, Horst 19, 23, 28, 111, 115, 123 Kunze, Horst 23, 27, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75 Kusalah 87 Kusuma, Pandu Sotya 127

Kyne, Raymond Kyseľová, Lýdia

45 58

Lago, Angela 64, 93, 117 Lakičević Pavičević, Vesna 64, 103, 107, 123 Lapointe, Claude 86 Larsen, Steffen 107, 111, 114, 131, 135 Larsey, Henry 77 Lastrego, Cristina 44 Laube, Evelyne 128 Lebond, Simon-Pierre 111 Lee, Jiwone 111 Lee, Myung-ae 133 Leite, Verónica 103 Lent, Blair 22 Les Chats Pelés 93 Linders, Joke 115 Linke, Siegfried 62 Lins, Rico 63 Lionni, Leo 15, 52 Lipka-Sztarbałło, Krystyna 103, 105 Lobato, Arcadio 62 Lobel, Anita 57 Löfgren, Ulf 26, 32, 38, 42, 69, 75 Longo, Maria Eugenia 103 Longoni, Alberto 38 López Domínguez, Xan 85 Losa, Valérie 125 Louw, Deon 107 Lucht, Irmgard 62 Lukavský, Jaroslav 34, 39, 45 Lukešová, Milena 52 Luton, Jean-Claude 94 Luzzati, Emanuele 15, 86 Macarthur-Onslow, Annette Macko, Anton Maggioni, Federico Mai Hoa, Nguyen Thi

26 46 89 107

Malindi, Vusi 107 Martinéz, Enrique 82 Martiška, Juraj 131 Maruki, Iri 17, 25 Maruki, Toshi 25 Masoumian, Mehrnoush 82 Mastnak, Tanja 119, 123 Maták, Márius 94 Matlovičová-Králová, Martina 121 Matsui, Tadashi 23, 51, 94 Matsukata, Michiko 123 Matsumoto, Takashi 70, 75, 82 Matsumoto, Takeshi 102, 106, 107, 110, 135 Matsuoka, Kiyoko 114 Mattotti, Lorenzo 88, 94 Medeiros, Antonieta 111 Mello, Roger 134 Merhej, Lena 111 Mesa, Leonardo 131 Mesghali, Farshid 22, 31, 39, 107 Metzger, Juliane von 19 Michalowska, Krystyna 98 Michovský, Václav 46 Mikhalina, Ekaterina 135 Miklínová, Galina 107 Min, Willemien 80 Minichová, Katarína 76 Minn, Fred 135 Mirocomachiko 133 Mirtschin, Jutta 56, 68 Misenta, Marisol (Isol) 103, 109 Mišurcová, Věra 64 Miturič, Maj 16 Moerkercken van der Meulen, A. J. 19 Molok, Jurij 40, 52 Montowiredjo, Salim 95 Morgado, Margarida 111 Moser, Barry 80 Moshiri, Mehrnoosh 118, 119


Moulai, Fariddedin Mousavi, Hasan Moyano, Rosario Mruškovič, Štefan Müller, Jörg Munteanu, Val Murakami, Yasunari Murakami, Yutaka Murawska, Elżbieta Murawski, Marian Musatti, Jeanette Muzičenko, Natalija

127 127 87 64, 70, 76 94, 97 39, 45, 50, 63 86 86 15, 62 15, 43, 78, 86 50 99

Nakatsuji, Etsuko 100 Nasr, Karim 86 Nayeri, Parnaz 115 Negrin, Fabian 121 Neugebauer, Michael 94 Nkurunziza, Dominique 107 Noh, In-Kyung 129 Nourallah, Sawsan 127 Novák, Vladimír 56 Nuñez de Patrucco, Charo 26 Nuñez de Patrucco, Rosario 43, 50 Nussbaumer, Paul 16 Nyström, Bente Olesen 93, 117 Nyström, Qui 27, 34, 39 Obrist, Jürg Odriozola, Elena Ohtake, Shinro Ohu, Charles Oittinen, Riita Okeke, Uche Okina, Iraia Olech, Joanna Ełżbieta Olejníková, Daniela Oliveira, Rui de Olivotto, Maurizio Olsen, Ib Spang

97 133 93 68 123 75, 77 129 115 129 114 86 17, 38

Ondreička, Karol Opravilová, Eva Ormandík, Marek Ousland, Bjørn Øyen, Wenche

90, 91 52 126 131 55

Pacovská, Květa 13, 61, 86 Pacheco, Miguel Angel 26 Palavestra, Dragana 107, 123 Palmén, Aili 45, 51 Paľo, Ľuboslav 107, 111, 113, 119, 122 Parirokh, Zohreh 131 Paveri, Claudia 107 Pavlišin, Gennadi 37 Pavlova, Vera 105 Pawlak, Pawel 113 Pellicer Lopez, Carlos 68, 77 Perellón, Celedonio 16 Pérez Ayala, Claudia 103 Peterajová, Ľudmila 18 Petričić, Dušan 80 Petrlik Huseinović, Andrea 107, 109 Petrov, Vsevolod 19 Petrželová, Marie 70 Piačka, Igor 90, 130, 135 Pinfold, Levi 133 Pinterová, Elena 28 Pivovarov, Viktor 28 Pizzol, Leo 131 Poesio, Carla 28, 34, 39, 63, 69, 70, 75, 76, 82, 90, 95, 98 Pohl, Norbert 43 Poncelet, Béatrice 74 Popov, Nikolaj 36, 56, 63, 94, 126 Postma, Lidia 49, 81 Poš, Ján 82 Prachatická-Kolíbalová, Markéta 68 Pramatarov, Boris 135 Pratt, Pierre 89, 113 Proft, Hilmar 22

Proft, Irmhild Psaraki, Vasso Purdía, Manuel Purnajith, Sudeepa

22 111 131 91

Queiroz Bezzera, R. Maria de

119

Raab, Ann Cathrin Raahauge, Jens Rabus, Silke Račeková, Jarmila Raecke, Renate Rahimizadeh, Pejman Rakitin, Vasilij Raquel, Ana Razeto, Teresa Rea, Simone Réber, László Reek, Wouter van Rhedin, Ulla Ribeiro, Marcelo Riha, Susanne Rojas, Riera Roldán, Daniel Roldan, Gustavo Roni, Noël Rosano, Laura Rosemffet, Gustavo Rowe, John A. Roy, Sudir Rudaš, František Rychlicki, Zbigniew

121 82 111 99 98, 106, 110 111 28 77 95 125 80 125 76 107 74 87 119 91 44 80 79 85, 92 87 19 23, 31, 58, 70

Saderdinova, Mariam Sacher, Rainer Sakai, Komako Salienko, Natalia Sandberg, Lasse Sandoval, Andrés Sanfelippo, Ana

123 56 113 133 16 111 127

Sara 113 Sarkar, Suomitro 99 Sarrasin, Francine 114, 118 Satizábal Posada, Amalia 127 Sato, U. G. 90 Sauer, Helgard 82 Savčić, Nadežda Lola 64, 70, 76, 82 Savino, Irene 82 Savosťuk, Oleg M. 57 Segawa, Yasuo 14, 79 Sekiya, Toshitaka 101 Sekizawa, Akiko 107 Selješčuk, Nikolaj M. 80 Sendak, Maurice 23 Shafiey, Farshid 107, 117 Shahabadi, Hamid Reza 123 Share, Bernard 39 Shibata, Setsuko 122 Shima, Tayo 81, 86 Shroeder, Binette 95 Scharioth, Barbara 76, 114 Schedel, Christine 76 Scherf, Walter 19 Schmid, Eleonore 21, 44 Schneck, Peter 126 Schneider, Wolfgang 70, 87 Schrijvers, Marloes 131 Schroeder, Binette 25, 58, 80 Schubach, Taline 131 Schuurman, Ida 106, 110 Schwarz, Lieselotte 30 Siemaszko, Olga 69, 81 Sienkiewicz, Lucja 56 Sigmundová, Marta 64 Silina, Ekaterina 107 Singer, Irene 115 Skála, František 121, 134 Skorčev, Rumen 31, 50, 70 Slawski, Wolfgang 97 Słonska, Irena 40


Smith, Lane 85 Solórzano, Diana Rocío 127 Sørensen, Svend Otto 50 Sottler, Alenka 102, 117 Sottomayor, Maria Jose 95, 115, 119, 135 Souabni, Ahmed 77, 103 Spaepen, Greet 95 Spirin, Gennadi 61 Spohn, Jürgen 21, 74, 86 Srnenská, Dagmar 111 Stadtrucker, Ivan 99 Stan, Done 70 Stanny, Janusz 38, 44 Stehlíková, Blanka 19, 28, 40, 46, 52, 58, 64, 76, 95, 102, 103 Stephan, Karl 115 Stephanidi, Photini 105 Steponavičius, Algirdas 15, 19 Steptoe, John 80 Stetner, Béla 23 Stikāne, Ilze 131 Stoev, Borislav 38, 50, 52, 81 Stöllinger, Heide 101 Stottelle, Gisela 90, 94 Straaten, Harmen van 105 Strumiłło, Andrzej 24 Stuhrmann, Jochen 125 Stupica, Marija Lucija 67, 86 Stupica, Marlenka 22, 25, 44 Stybe, Vibeke 57, 63 Sudarta, G. M. 87 Sugita, Yutaka 98 Suzan, Gerardo 95 Svend Otto S. — pozri ~ see: Sørensen, Svend Otto Svilar, Dragana 127 Syrogiannopoulos, Thodoros 115 Šalamoun, Jiří 58, 82 Šefčáková, Eva 99 Ševčenko, Alexander 103

Ševellová-Šuteková, Katarína 80 Šperling, Ivan 19 Šubrtová, Milena 135 Šuput, Miroslav 74 Švec, Andrej 87, 103, 107, 115, 119, 123, 131, 135 Švec, Ján 98

Ugalde Alcántara, Felipe 99 Uchnár, Peter 101, 122, 127, 130 Urblíková, Anna (pozri aj ~ see also: Horváthová, Anna) 28, 40 Urc, Rudolf 58, 76 Ustinov, Nikolaj 98 Uždil, Jaromír 28, 34, 64

Taan, Yasmine Nashabe 107 Taci, Lazar 99 Taghavi, Nayereh 95 Tahbaz, Cyrus 45 Taina, Hannu 72 Tajima, Shinji 103 Tajima, Yukihiko 44, 74 Takabe, Seichii 105 Takesako, Yuko 115 Taniuchi, Kota 49, 55 Tashima, Seizo 21, 27, 70 Tàssies Penella, Josep Antoni 89, 120, 126 Tatarnikov, Pavel 105, 121 Tazhibi, Mahni 123 Teissig, Karel 98, 99 Tenfjord, Jo 23 Terrusi, Marcella 122 Testa, Fulvio 74 Thiele, Jens 64, 75, 76, 81 Tisné, Laurent 23 Tokitaka, Janaina 135 Tokmakov, Lev 28, 68, 81 Tolli, Vive 43 Tomeš, Jan 58 Törnqvist, Marit 125 Tóth, Béla 34, 46 Triana, Anna 135 Tsekov, Martin 131 Tschirky, Rosmarie 98, 102, 118 Turkowski, Einar 116, 122

Vafaiyan, Marjan 123 Vakali-Syrogiannopoulou, Filomila 107 Valassakis, Pavlos 28 Valvidia Barria, Paloma C. 105 Van der Linden, Martijn 134 Van der Walt, Thomas 99, 107 Van Haeringen, Annemarie 133 Vanden Broeck, Fabricio 103 Vassalli, Paola 99, 102 Vaščenko, Jurij 74 Vaughan, Wole 70 Vautier, Mireille 89, 93 Veen, Fiel van der 51, 57 Velthuijs, Max 25 Ventura, Piero 62 Verejskij, Orest 39, 45, 51, 69 Vernić, Vendi 131 Veselý, Marián 39, 45, 51, 57, 58, 63, 69 Viguers, Ruth Hill 18 Vilela, Fernando 115 Vinter, Vlastimil 19, 23, 34 Vladić-Maštruko, Manuela 119, 131, 135 Vlahović Filipov, Senka 135 Vogel, Sibylle 107 Voipio, Myry 131 Vrooland-Löb, Truusje 98, 114, 126 Wacker, Renate Waldschütz, Barbara Watanabe, Shigeo Wehrle, Nina Werneck, Regina Yolanda

133 86 45 128, 134 28, 34, 39,

45, 46, 51, 69, 70, 75, 76, 115, 123 Whidayati, Mira 135 Wilbik, Teresa 49 Wilkoń, Józef 21, 32, 114 Wincencjusz-Patyna, Anita 131, 135 Witkowska, Krystyna 16 Wojnar, Irena 64, 70, 76 Wolfsgruber, Linda 97 Wróblewska, Danuta 28, 34 Wu, Jian Hua 80 Wu, Yadi 131 Würtz, Ádám 25 Xao-Ming, Wang

82

Yamani, Foad Yi-Min, Huang Ylimartimo, Sisko Yong-Ming, Fang Yoo, Jooyun Yu, Rong Yudina, Daria

135 87 115 87 125 129 111

Zabala, Javier 133 Zabirochin, Boris 121 Zambelis, Petros 106, 110, 114 Zarrinkelk, Nooreddin 25, 102 Zavřel, Štěpán 32 Zhang, Mingzhou 130 Zhang, Shiming 93 Zimka, Ondrej 22, 25 Zotov, Oleg 55 Zullo, Albertine 101 Zutis, Mārtiņš 131 Zweigbergk, Eva von 18 Zwerger, Lisbeth 50, 56, 62, 67, 86, 89 Zykmund, Václav 23 Žilyte, Birute 21