Príbeh BIB I

Page 1

PRÍBEH BIB Polstoročie Bienále ilustrácií Bratislava v spomienkach STORY OF BIB Half-a-century of Biennial of Illustrations Bratislava in memoirs

bibiana 2015


PRÍBEH BIB Polstoročie Bienále ilustrácií Bratislava v spomienkach Vydala © BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, 2015 Idea a koncepcia © Zuzana Jarošová, Dušan Roll Editor: Peter Čačko Grafická úprava: Peter Gála Preklad: Peter Čačko, Monika Rozborilová, Vladimír Žák Jazyková korektúra: Donald Spatz, Tatiana Žáryová Tlač: DOLIS s. r. o., Bratislava Obrazový materiál použitý v tejto publikácii je výstupom projektu Digitálna BIBIANA, ktorý s podporou Ministerstva kultúry SR realizuje Centrum informatiky, dokumentácie a knižnice BIBIANY. Preložené s finančnou podporou Literárneho fondu. Ilustrácia na obálke a frontispise: Iku Dekune

STORY OF BIB Half-a-century of Biennial of Illustrations Bratislava in memoirs Published by © BIBIANA, International House of Art for Children, Bratislava, 2015 Idea and conception © Zuzana Jarošová, Dušan Roll Editor: Peter Čačko Graphic design: Peter Gála Translation: Peter Čačko, Monika Rozborilová, Vladimír Žák Language correction: Donald Spatz, Tatiana Žáryová Print: DOLIS s. r. o., Bratislava Images contained in this publication present an outcome of the project Digital BIBIANA developed and run by the Documentation Centre and Library of BIBIANA with a support of the Ministry of Culture SR. Translated with a support of Literary Foundation. Cover and frontispiece illustration: Iku Dekune

ISBN 978-80-89154-48-7


Polstoročná misia BIB Half-a-century mission of BIB Zuzana Jarošová Generálna komisárka BIB, predsedkyňa Medzinárodného komitétu BIB BIB General Commissionaire, BIB International Committee Chairman

Často, keď chodíme s výstavami Bienále ilustrácií Bratislava po

As we travel different parts of the world with the exhibitions of the

rôznych kútoch sveta, mnohí sa prekvapene pýtajú – Ako je možné,

Biennial of Illustrations Bratislava winners, we are often asked the

že taká malá krajina, ako je Slovensko, organizuje také veľkolepé

following question: How is it possible, that such a small country

medzinárodné podujatie ako je BIB? Iní zasa hovoria, že účasť na

as Slovakia can organize such an enormous international event?

bratislavskom bienále bola pre nich najkrajším zážitkom v živote!

Others say, that their participation at the Bratislava biennial has

A ďalší, že pri spomienke na Bratislavu a BIB sa im rýchlejšie rozbú-

been the most wonderful life experience! Others say that their heart

cha srdce. V čom teda spočíva príťažlivosť a mágia BIB?

starts beating faster as they start thinking about Bratislava and BIB.

BIB má úžasnú ideu a nadčasové posolstvo – dať deťom do rúk to

So what is the secret of BIB’s attraction and magic?

najlepšie umenie v podobe kvalitnej umeleckej ilustrácie obrázkovej

BIB carries a great idea and a timeless mission and that is to

detskej knihy. Čo môže byť zmysluplnejšie ako hľadať po celom svete

hand the most beautiful art into the hands of children in a form of

tie najlepšie originály ilustrácií, vystavovať ich, hodnotiť a skúmať,

a high-quality artistic children’s book illustrations. What could be

kam kráča ilustrácia detských kníh vo svete ďalej. Veď obrázková

more meaningful than to look for the best illustration originals all

kniha je často prvou galériou, do ktorej vstupuje dieťa, a nie je jedno

over the world, exhibit and evaluate them and research the direction

či tam nájde kvalitné umenie alebo gýč.

children’s book illustrations are going? Picture books are often the

Na bratislavské bienále sa vždy prichádzalo s bázňou a pokorou, so vzrušením ako do veľkého chrámu umenia. Tu sme vždy rozopli krídla a lietali ako šarkani po oblohe fantázie. Ale BIB bol pre nás zároveň aj skutočným letom do sveta. BIB

first gallery a child enters into and it does matter whether they find an art of quality or kitsch. One always entered the Bratislava biennial with respect, humility and excitement as into a great temple of art. It was the

zostal jediným oknom otvoreným dokorán do sveta výtvarného

place to spread our wings and fly like kites in the sky of imagination.

umenia. Po roku 1970 všetky medzinárodné výtvarné súťaže

At the same time, BIB was also our true voyage into the world. BIB

na Slovensku skončili. BIB tíšil náš hlad po dianí vo svete, po

remained the only wide-open window into the world of visual art.


medzinárodnej konfrontácii. Bratislavský Dom umenia bol počas BIB

After 1970, all international visual competitions in Slovakia were

vždy miestom, kde prišiel celý svet. Preto BIB bol nielen prestížnou

closed down. BIB quenched our thirst to see what was going on in

medzinárodnou súťažou. Stal sa fenoménom. Bol aj celonárodná púť

the world once the international confrontation took place. During

za umením. Chodili sem nielen celé školy, deti, rodičia, starí rodičia,

BIB the House of Art in Bratislava became the place where the world

ale aj študenti umeleckých škôl, umelci. Maliari, grafici, sochári,

met. That is why BIB has not only been a prestigious international

dizajnéri, architekti, fotografi, spisovatelia, divadelníci, filmári,

competition but it has become a phenomenon. It has also been

všetci, ktorí boli zvedaví, čo sa deje za našou železnou oponou.

a nationwide quest for art. Whole schools, children, parents, grand-

V ilustráciách sa ako v kvapke vody odrážal celý šíry oceán vizuál-

parents but also art school students, painters, graphics, sculptors,

neho umenia sveta. Svoj prvý článok o bienále som napísala ako

designers, architects, photographers, writers, actors, film-makers

mladá novinárka,výtvarná publicistka, pred vyše 30 rokmi. A potom

and simply everybody who was curious to know what was happen-

– desiatky ďalších článkov, recenzií, stovky rozhovorov,mnoho

ing behind the Iron curtain would come to BIB. Like a drop of water,

dokumentárnych filmov o BIB. A stále, ešte aj po tridsiatich rokoch,

illustrations reflected the whole vast ocean of the world art. I wrote

som rovnako fascinovaná dobrou aurou,nádhernou energiou

my first article on the Biennial as a young journalist and a creative

a zmysluplnou misiou tohto podujatia. Preto som aj pred desiatimi

publicist over 30 years ago. And later, dozens of articles, reviews,

rokmi prevzala žezlo od Dušana Rolla.

hundreds of interviews and many documentary films about BIB

Odvážna vízia zakladateľov, ako to často spomína Dušan

followed. To this very day, thirty years later, I continue to be just

Roll – „Keď my nemôžeme ísť do sveta, pozvime svet k nám!“ – sa

as amazed by the good aura, beautiful energy and the meaningful

vrchovato napĺňala už od roku 1967. Od začiatku sa podarilo získať

mission of this event as I was before. That is also why I was handed

podporu doma a zároveň pritiahnuť medzinárodné organizácie,

over the sceptre from Dušan Roll ten years ago.

UNESCO, IBBY a mnohé ďalšie, bez ktorých by BIB nemohol exis-

The courageous vision of its founders as Dušan Roll often says: “If

tovať. Tento rok oslavujeme aj 70.výročie UNESCO, čo má pre BIB

we cannot go into the world, let us invite the world to us,” has been

osobitý význam. Svet okamžite pochopil výnimočnosť koncepcie

supremely fulfilled since 1967. They succeeded in getting support

BIB. A bratislavská medzinárodná súťaž originálov ilustrácií,

locally and at the same time draw international organizations –

postavená mimo tlakov komercie a všakovakých marketingových

UNESCO, IBBY and many others without which BIB could not exist.

lobingov vydavateľov a veľtrhov, je už polstoročie nekompromisným

This year we celebrate the 70th anniversary of UNESCO which has

strážcom umeleckej kvality ilustrácií. Bez akýchkoľvek mimoumelec-

special importance for BIB.

kých benefitov a kalkulácií. BIB zostáva naďalej azylom imaginácie

The world immediately understood how significant the concept

a fantázie, nádherným ostrovom čistého umenia, nestráca svoju

of BIB was. And so the Bratislava international competition of il-

nevinnosť.

lustration originals, independent of the pressures of commercialism and various marketing lobbing efforts of publishers and book fairs,

BIB 1967—2015

6–7


BIB postavil ilustráciu na najvyšší piedestál umenia, čo vo svete

has been the uncompromising guardian of illustration art quality.

nebývalo zvykom. Za polstoročie BIB zanechal hlbokú stopu vo

There are no non-artistic perks or calculations. BIB has still remained

svetovej ilustračnej tvorbe obrázkovej detskej knihy. Je to vskutku

the sanctuary of imagination and fantasy. It is like a beautiful island

fascinujúci fenomén, ktorý čaká na komplexnejšie zhodnotenie.

of pure art that is not losing its purity.

Preto sme ho vybrali aj za tému Medzinárodného sympózia jubilejného BIB 2015. Ako povedal významný taliansky teoretik prof. Livio Sossi

BIB has placed illustrations on the highest pedestal of art, which had not been the case in the world before. It has been leaving a deep mark on the worldwide illustration work of children’s picture books

– Bratislavské bienále ilustrácií dalo svetu veľkú lekciu o novej vizu-

for more than half a century. It is truly a fascinating phenomenon

alite obrázkovej detskej knihy. Tak ako sa knihy pre deti ilustrovali

that is still waiting for a more complex evaluation. That is why we

v druhej polovici 20.storočia na Slovensku a v Česku nebolo dovtedy

have chosen BIB to be the topic for the jubilee BIB International

na Západe zvykom.

symposium in 2015.

Keď si uvedomíme, že dosiaľ na BIB súťažilo vyše 70 000

As it’s been said by the distinguished Italian theoretician –

originálov ilustrácií, vyše 6 500 ilustrátorov zo 103 krajín všetkých

Professor Livio Sossi: “The Biennial of Illustrations Bratislava taught

kontinentov a 8 000 kníh – je to úžasná pyramída fantázie, ducha

the world a big lesson on new visualization of picture books for

a kreativity. Na jej vrchole stoja ilustrátori ocenení na BIB. Je ich

children.” The way books for children began to be illustrated in

dosiaľ presne 275, ktorí ovplyvnili a inšpirovali množstvo ďalších

Slovakia and Czech in the second half of the 20th century was not

ilustrátorov po celom svete.

common in the West back then.

Keď sme pripravovali túto knihu – Príbeh a spomienky na

When we realize that, up-till-now, it has been more than 70 000

polstoročie BIB – prevetrali sme všetky archívy. Prezreli stovky

illustration originals, 6 500 illustrators from 103 countries of all

článkov, rozhovorov, recenzií, fotografií, prelistovali všetky katalógy,

continents and 8 000 books that have competed at BIB, we are look-

zborníky, albumy, spomienky, korešpodenciu,filmy… Ako na filmo-

ing at an amazing pyramid of imagination, esprit and creativity. The

vom páse defilovali pred nami tváre, osobnosti, milovníci krásnej

illustrators that have been awarded, so far it is exactly 275 of them,

obrázkovej detskej knihy, ilustrátori, členovia medzinárodných

are standing at its very top. They are the ones who have influenced

porôt, sympózií, workshopov, medzinárodných komitétov, výtvarní

and inspired many other illustrators all over the world.

teoretici, kritici, publicisti, vydavatelia, organizátori, politici a mnohí

As we were preparing this book – the story and the memories of

iní… Zo Slovenska a zo sveta. Niektorí už odišli, ale mnohí aj zo

half a century of BIB, we went through all the archives. We looked at

zakladateľskej generácie BIB sú ešte tu a napísali v tejto knihe

hundreds of articles, interviews, reviews, photographs, listed through

krásne a dojímavé svedectvá.

all the catalogues, miscellanies, albums, memories, correspondence,

Strom bratislavského Bienále rastie ďalej, rozkonáruje sa, košatie, rodí zázračné zlaté jablká. A ako v dobrej rozprávke zasieva

movies… It was like a parade of faces, individuals, lovers of beautiful picture books for children, illustrators, International Jury members,


zázračné zrniečka krásy, fantázie a poznania do duší nás všetkých –

symposium and workshop participants, International Committee

malých i dospelých čitateľov. Veď v každom z nás sa usmieva dieťa…

members, fine-art theoreticians, reviewers, publishers, journalists,

Preto je pre nás – organizátorov poslaním a výzvou, aby BIB

publishers, organizers, politicians and many others rolling in front of

s novou energiou, novými nápadmi a kreativitou rástol ku slnku, ku

our eyes as on a movie screen. They were from both Slovakia and the

svetlu. Živený energiou srdca, umu a lásky ku skutočnému umeniu.

world. Some of them are no longer with us, but many, even from the

Aby v dnešnom svete, ktorý čoraz agresívnejšie a rafinovanejšie

founding BIB generation still are. They are the ones who wrote their

atakuje komercia, konzum a duchovná kríza, BIB naďalej nekom-

beautiful and touching testimonies into this book.

promisne strážil vysokú latku kvality ilustrácie obrázkových kníh vo svete.

The tree of the Biennial in Bratislava continues to grow, it is branching out, embellishing, bearing magical golden apples. And as in any good story, it is planting seeds of beauty, imagination and knowledge into the souls of all of us – little and tall readers. It is, therefore, the mission for us as organizers to make it grow with new energy towards the sun and light. Nourished by the energy of heart and love for true art. In the present world increasingly under attack by commercialism and consumerism as well as a spiritual crisis may BIB remain an uncompromising guard of the highest quality standards of illustration for picture books for children across the world.

BIB 1967—2015

8–9Prečo vzniklo Bienále ilustrácií Bratislava – BIB? Why did the Biennial of Illustrations Bratislava – BIB start? Dušan Roll Zakladateľ a dlhoročný generálny komisár BIB, čestný predseda Medzinárodného komitétu BIB Foundator and long-term BIB General Commissioner, Honorary President of BIB International Committee

Dnes si mladá generácia neuvedomuje, že pred rokom 1989 sme tu

The young generation of today does not realize that prior to 1989 we

žili za železnou oponou, ktorou bol svet rozdelený. Naši vydavatelia,

were living behind the Iron Curtain that separated the world. Our

spisovatelia, ilustrátori nemali možnosť oboznamovať sa s tým,

publishers, writers, illustrators had no way of getting acquainted

čo sa deje v knižnej kultúre vo svete mimo socialistických krajín.

with what is happening in the book culture in the world besides the

Ani umelci zo Západu nemali veľa príležitostí prísť a spoznať, ako

socialistic countries. Neither had the artists from the west many

pracujú naši knižní tvorcovia. A tak sme si povedali: „Ak my nemôže-

opportunities to come and got to know the way our book-makers

me ísť von, pozvime svet do Bratislavy.“ To bola základná motivácia

worked. And so we said to ourselves: if we cannot go out into the

– ukázať svetu umenie našich výtvarníkov, ilustrátorov a prostred-

world, let us invite the world to Bratislava. That was the primary mo-

níctvom BIB-u porovnávať ho v širokom medzinárodnom kontexte.

tivation – to show the world the art of our artists and illustrators and

Prirodzene, svoju úlohu zohrali aj ďalšie okolnosti. Myslím si, že to

compare it in a wider international context at BIB. Of course, there

bolo najmä priaznivé prostredie vydavateľstva Mladé letá a ochota

were other factors involved as well. I think it was mainly the favour-

jeho pracovníkov pomáhať pri organizovaní takej akcie, akou je BIB.

able conditions of Mladé letá publishing and the willingness of their

Mojím veľkým šťastím bolo, že vo vydavateľstve pracovali skutočné

employees to help us organize such event that BIB is. I was very lucky

osobnosti, ktoré formovali výtvarnú stránku detskej knihy. Takými

that the publishing house employed such great names that formed

boli Ladislav Nesselman, Ján Švec, František Hübel, Vladimír Machaj,

the artistic aspect of children’s book such as Ladislav Nesselman, Ján

Blanka Votavová a ďalší.

Švec, František Hübel, Vladimír Machaj, Blanka Votavová and others.

Na začiatku okrem myšlienky nebolo vlastne nič. Neboli kon-

In the beginning was an idea only. There were no contacts, no

takty, nebola ani predstava, čo by to malo byť, a už vôbec nie s kým

idea of what it should look like and certainly no idea as to with

a akou formou takúto akciu realizovať. Začal som sa kontaktovať

whom and in what form this event should move forward. So I began

s ľuďmi u nás, ktorí už vtedy mali možnosť porozhliadnuť sa po

to make contact with people here who had already had a chance

svete. Svojimi skúsenosťami mi veľmi pomohol Marián Váross, ale

to peek into the world. Marián Váross was of great help with

BIB 1967—2015

10–11


aj Adolf Hoffmeister a Karol Vaculík. Začal som pripravovať štatút –

his experience and so were Adolf Hoffmeister and Karol Vaculík.

základný dokument budúceho Bienále ilustrácií Bratislava.

I started putting the statute together – the foundational document

Štatút BIB nerozlišoval a doteraz nerozlišuje medzi krajinami s vyspelou knižnou kultúrou a ostatnými štátmi. Stanovuje

of what the Biennial of Illustrations Bratislava would soon become. The statute of BIB has not and does not take into account

rovnaké podmienky pre všetkých bez ohľadu na počet vydaných

whether it’s a country with a developed book culture or not. It sets

kníh v jednotlivých rokoch. Aj prezentácia vystavujúcich krajín je

the same conditions for everyone, no matter how many books

na jednotlivých ročníkoch BIB-u rovnaká, čo si mimoriadne cenia

they publish in given years. Also the presentation of the exhibiting

najmä účastníci a návštevníci z krajín tretieho sveta. Pre ilustrátorov

countries at BIB is the same every year. This is very much appreciated

je dôležité zúčastniť sa na BIB-e, a tým sa dostať do reprezentač-

by the participants and visitors from the third world countries. It is

ného katalógu, ktorý organizátori rozosielajú do vyše sto štátov,

important for illustrators to take part in BIB, thus making their way

čím umožňujú vydavateľom zoznámiť sa s novými ilustrátormi.

into the representative catalogue that is consequently sent into more

Podľa Štatútu BIB Medzinárodná porota BIB udeľuje na každom

than a hundred countries by the organizers. In this way publishers can

ročníku jedno GRAND PRIX BIB, päť Zlatých jabĺk BIB-u, päť Plakiet

get to know new illustrators. According to the BIB statute, at each

BIB-u a dva až tri diplomy.

event the BIB International Jury awards one GRAND PRIX BIB, five BIB

Aj výber názvu akcie bola šťastná náhoda. Od samého počiatku som mal v úmysle vytvoriť organizáciu, ktorá bude aj v zahraničí

Golden Apples, five BIB Plaques and two to three diplomas. The way we chose the name of the event was also a lucky

známa svojím menom. Názov Bienále ilustrácií Bratislava je v prekla-

coincidence. My intention from the very beginning was to start an

doch totožný v mnohých svetových jazykoch.

organization which name would become internationally known. The

Aby som mohol osloviť zahraničné inštitúcie, nadviazal som kontakt s prezidentom medzinárodnej mimovládnej organizácie UNESCO International Board on Books for Young People – IBBY

title Biennial of Illustrations Bratislava translates the same in many world languages. In order to approach foreign institutions I connected with

(Medzinárodnej únie pre detskú knihu) prof. Dr. Richardom

the president of the international non-government organization

Bambergerom z Rakúska, ktorý mi významne pomohol zorganizovať

UNESCO International Board on Books for Young People – IBBY.

v roku 1965 v Bratislave prvé stretnutie vyše dvadsiatich odborníkov

Professor Dr. Richard Bamberger from Austria helped me organize

zaoberajúcich sa detskou knihou. Na stretnutí, ktoré bolo prvým

the first meeting of more than twenty children’s book experts in

zasadnutím Medzinárodného komitétu BIB, bol schválený štatút

Bratislava in 1965. At the meeting, which also served as the first BIB

a organizačný poriadok BIB-u. Aby sme dokázali zahraničným

International Committee meeting, the statute and organizational

účastníkom stretnutia, že máme možnosti zorganizovať takúto

structure of BIB was approved. To prove our foreign participants

akciu, pripravili sme v Dome umenia v Bratislave súťažnú výstavu

that organizing such event was possible, we prepared competitive

českých a slovenských ilustrátorov detských kníh, na ktorej hlavné

exhibitions of Czech and Slovak children’s book illustrators in the


ceny získali Květa Pacovská a Albín Brunovský. Prezident IBBY ma

House of Art, Bratislava. The main awards were given to Květa

v roku 1966 pozval na svetový kongres IBBY v Ľubľane, na ktorom

Pacovská and Albín Brunovský. The president of IBBY invited me to

som delegátov z rôznych krajín oboznámil s pripravovaným prvým

the IBBY world congress in Ljubljana in 1966 where I introduced the

ročníkom BIB-u a požiadal som ich o podporu a o účasť. V roku 1967

first BIB we were preparing to the delegates from various countries

sa na prvom BIB-e predstavili ilustrátori z vyše dvadsiatich štátov.

and asked them for their support and participation. Illustrators from

Od tretieho ročníka v roku 1971 organizoval sa BIB v období poli-

over twenty countries were introduced at the first BIB in 1967.

tickej „normalizácie“ v Československu, ktorá tvrdo dopadla najmä

Since its third year in 1971, BIB was being organized in times of

na kultúru. BIB však vytvoril podmienky, že aj v tejto zložitej situácii

political “normalization” in Czechoslovakia, which had a great impact

účastníci – autori detských kníh z celého sveta – mohli v jednotlivých

on culture in particular. BIB in this difficult situation, however, cre-

ročníkoch slobodne vystavovať ilustrácie bez toho, aby niekto zasa-

ated conditions for participants – authors of children’s books from all

hoval do ich výberu. Aj členovia Medzinárodnej poroty BIB (v počte

over the world to freely exhibit their illustrations at each BIB without

10 až 12 členov z jednotlivých štátov piatich kontinentov) si slobodne

anyone intervening into their selection. Also the members of the BIB

volili svojho predsedu a do rozhodnutia poroty nik nezasahoval. Na

International Jury (10 to 12 members from different countries from five

niektorých ročníkoch BIB-u pritom vystavovali v rámci jednotlivých

continents) could freely choose their chairman and make decisions

krajín a získavali aj ceny tiež ilustrátori, ktorí emigrovali nielen

without any outside intervention. Some years BIB exhibited and gave

z Československa, ale aj z ďalších socialistických štátov.

awards to illustrators from various countries that immigrated not

Na BIB slobodne prichádzali odborníci a tvorcovia detských kníh

only from Czechoslovakia but also from other socialistic countries.

z celého sveta. Osobitne si cenili možnosti výmeny skúseností nielen

The experts and makers of children’s books kept coming freely

na Medzinárodných sympóziách BIB, z ktorých boli bez zásahov pu-

from every part of the world. They especially appreciated the oppor-

blikované všetky referáty v zborníkoch, ale aj príležitosti nadväzovať

tunity to trade their experience at the BIB International Symposium,

kontakty, ktoré rozdelená Európa najmä v kultúre neumožňovala.

where all the published papers were recorded without any interven-

Od založenia BIB-u som stál na čele jeho organizovania a bol

tion in a form of a miscellany. They also appreciated the opportunity

som aj osobne zodpovedný nielen za prípravu jednotlivých ročníkov,

to make contacts with one another that the divided Europe did not

ale aj za celkovú úroveň a za pozvania zahraničných účastníkov.

offer, especially in the area of culture.

A práve túto slobodu a kontakty, čo v tom období v socialistických

I have been in charge of its organization and personally responsible

štátoch nebolo bežné, zvlášť oceňovali v zahraničí. Často som

not only for the preparation of each year but also for the overall quality

musel čeliť rôznym udaniam, osočovaniu aj závisti, obhajovať pred

and invitation of foreign participants since the foundation of BIB. It

rôznymi orgánmi rozhodnutia, ktoré súviseli s BIB-om. Nebola

was this freedom and contacts, neither of which was common in so-

to vždy prechádzka „ružovou záhradou“. Mal som však mocnú

cialistic states at that time, that were appreciated, especially abroad.

podporu UNESCO a jeho mimovládnych organizácií, UNICEF-u, ale

I had to face various allegations, accusations and envy and defend

BIB 1967—2015

12–13


aj významných osobností tak zo socialistických štátov, ako aj zo

the decisions related to BIB in front of various authorities. It wasn’t

slobodného sveta.

always an easy walk. However, I had a great support from UNESCO

Keď si uvedomíme, že BIB je už známy v 112 štátoch piatich kontinentov a že ilustrátori si považujú za česť zúčastniť sa na niektorom z jeho ročníkov, nehovoriac už o získaní niektorej z prestížnych cien,

and its non-governmental organizations, UNICEF but also recognized individuals from both the socialistic countries and the free world. When we consider that BIB is known in more than 112 countries

pochopíme, aké významné postavenie pri rozvoji detskej knihy si

on 5 continents and that the illustrators consider it an honour to

v zahraničí BIB vydobyl. Veď doteraz v Bratislave vystavovalo vyše

take part in one of its years, plus considering the possibility of win-

7 300 ilustrátorov viac ako 57 000 originálov ilustrácií. O BIB-e sa

ning the prestigious BIB awards, we begin to see what a significant

hovorí na svetových kongresoch, na odborných seminároch a sym-

role in the children’s book development BIB has achieved abroad.

póziách, vo svete sa premietajú dokumentárne filmy z jednotlivých

More than 7 300 illustrators have exhibited more than 57 000 origi-

ročníkov a po mnohých krajinách sveta kolujú putovné výstavy

nal illustrations up till now. BIB is talked about at world’s congress,

ocenených ilustrátorov.

professional seminars and symposiums, the documentary films from

Ak si BIB chce upevniť svoje postavenie v zahraničí, a tým rozšíriť svoj vplyv, v prvom rade si musí upevniť vzťah k spomenutým

respective years are being shown in the world and touring exhibitions of the awarded illustrators go from one country to another.


medzinárodným organizáciám a ešte väčšmi upriamiť pozornosť

If BIB wants to strengthen its position abroad and expand its

na krajiny tretieho sveta, ktoré potrebujú pomoc štátov s vyspelou

influence, it has to, first of all, consolidate its relationship with

knižnou kultúrou. Práve BIB môže pomôcť talentovaným ilustrá-

the above mentioned organizations and focus its attention on the

torom z krajín Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie pravidelným organi-

countries of the third world that need help from the countries with

zovaním workshopov pre ilustrátorov, aby ukázali kultúru svojich

developed book culture. It is BIB that can help the talented illustra-

krajín neopakovateľnými ilustráciami a nimi zaujali renomovaných

tors from African, Latin American and Asian countries by regularly

vydavateľov na celom svete.

organizing workshops for illustrators so they could show the culture

BIB má v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave, galériu originálov ilustrácií najmä ocenených autorov z jednotlivých ročníkov. BIBIANA je aj sídlom Sekretariátu BIB a tu

of their countries through their non-recurring illustrations that could catch the eye of renowned publishers across the globe. BIB has a gallery of mostly awarded illustration from various

je aj metodické a archívne stredisko, ktoré spracúva dokumentáciu

years at BIBIANA, the International House of Art for Children in

a zverejňuje ju.

Bratislava. BIBIANA is also the seat of BIB Secretariat and the

Bienále ilustrácií Bratislava významne prispelo nielen k propagácii detských kníh a ilustrácií, ale ilustrátorom naozaj otvorilo cestu do sveta. Súčasne pomohlo propagácii Bratislavy a Slovenska. Dôverujem ľuďom, pokiaľ ma nesklamú. Rád vyhľadávam mladé,

methodical and archive headquarters that processes and publishes the documentation. The Biennial of Illustrations Bratislava significantly helped with the promotion of children’s books and opened the door for illustra-

zapálené talenty a odovzdávam im svoje skúsenosti. Umenie pre

tors to step into the world. At the same time it promoted Bratislava

deti je vecou srdca a verím, že detská kniha nikdy nezmizne z rúk

and Slovakia.

detí. Takisto verím, že aj pre mojich nasledovníkov sa práce pre BIB stane zmyslom ich života.

I trust people, unless they disappoint me. I enjoy looking for young, passionate talents so I could pass my experience onto them. For children, art is the matter of the heart and I believe that children’s book will never disappear from their hands. As far as my successors are concerned, I believe that the work for BIB will become their purpose in life as well.

BIB 1967—2015

14–15Memorandum zo zasadnutia Medzinárodného prípravného výboru pre organizovanie

of the International preparatory committee meeting for the organizing of the

„Bienále ilustrácií Bratislava“ v dňoch 4. – 6. decembra 1965 v Bratislave,

“Biennial of illustrations Bratislava” that took place from the 4th till the 6th of

v Československu

December 1965 in Bratislava, Czechoslovakia.

Medzinárodný prípravný výbor v zložení: inž. Josef Grohman, riaditeľ

The attendees of the International Preparatory Committee: Josef

Československého ústredia knižnej kultúry, Praha, prof. dr. Richard

Grohman, M.Sc., the director of the Czechoslovakian book culture

Bamberger, prezident International Board on Books for Young People

head office, Prague; Prof. Dr. Richard Bamberger, International Board

(IBBY), Viedeň, dr. Kristina Brenková, vedúca redaktorka vydavateľ-

on Books for Young People (IBBY) president, Vienna; Dr. Kristina

stva Mladinska knjiga, Ľubľana, dr. Bródy Lászlóné, vedúca výtvarnej

Brenk, chief editor of Mladinska knjiga pubishing, Ljubljana;

redakcie vydavateľstva Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapešť, akad.

Dr. Bródy Lászlóné, head of the creative editorial office of Móra

maliar Albín Brunovský, Bratislava, akad. maliar Róbert Dúbravec,

Ferenc Könyvkiadó publishing, Budapest; Albín Brunovský, academic

predseda Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Bratislava, zaslúžilý

artist, Bratislava; Róbert Dúbrave, academic artist, the Union of

umelec RSFSR Boris A. Dechterev, vedúci výtvarnej redakcie vyda-

Slovak visual artists chairman, Bratislava; Boris A. Dechterev, RSFSR

vateľstva Detskaja literatura, Moskva, národný umelec Ľudo Fulla,

merited artist, manager of visual editor’s office Detskaja literatura

Ružomberok, doc. dr. František Holešovský, výtvarný kritik, Brno,

publishing, Moscow; Ľudo Fulla, national artist, Ružomberok; Doc.

Oldřich Kaisr, generálny sekretár Československej komisie pre spo-

Dr. František Holešovský, fine-art critic, Brno; Oldřich Kaisr, the gen-

luprácu s UNESCO, Praha, prof. dr. Horst Kunze, riaditeľ DSB, Berlín,

eral secretary of the Czechoslovakian Committee for Co-operation

Rudo Moric, riaditeľ vydavateľstva Mladé letá a predseda Kruhu

with UNESCO, Prague; Prof. Dr. Horst Kunze, DSB director, Berlin;

priateľov detskej knihy, Bratislava, prof. Carla Poesio, členka Kuratória

Rudo Moric, Mladé letá publishing director, the Society of chil-

IBBY a medzinárodnej jury Prix d’Andersen, Florencia, dr. Arsen

dren’s book friends’ chairman, Bratislava; Prof. Carla Poesio, member

Pohribný, výtvarný kritik a redaktor revue Zlatý máj, Praha, inž. Ján

of the IBBY trustees and Prix d’Andersen international jury, Florence;

Princ, riaditeľ Slovenského ústredia knižnej kultúry, Bratislava, akad.

Dr. Arsen Pohribný, fine-art critic and Zlatý máj revue editor, Prague;

maliar Zbigniew Rychlicki, vedúci výtvarnej redakcie vydavateľstva

Ján Princ, M.Sc., the director of the Slovak head office for book

Nasza Ksiegarnia, Varšava, Bohumil Říha, riaditeľ Státního nakla-

culture, Bratislava; Zbigniew Rychlicki, academic artist, manager

datelství dětské knihy a predseda Kruhu přátel dětské knihy, Praha,

of the creative office at Nasza Ksiegarnia publishing, Warsaw;

dr. Marián Váross, zástupca AICA a Kabinetu teórie a dejín umenia

Bohumil Říha, director of the State publishing for children’s books

SAV, Bratislava, a dr. Dušan Roll, generálny sekretár BIB, Bratislava,

and the chairman of the Society of children’s books friends, Prague;

ktorý sa zišiel v Bratislave v dňoch 4. – 6. decembra 1965, vychádzajúc

Dr. Marián Váross, deputy of AICA and the Cabinet of Art theory

BIB 1967—2015

16–17


z humanitného poslania UNESCO, odporúča realizovať iniciatívny

and history at SAV (Slovak Academy of Science); Dr. Dušan Roll, BIB

návrh Československého ústredia knižnej kultúry na zriadenie

General Secretary, Bratislava.

medzinárodného bienále ilustrácií detských kníh v Československu.

The meeting was held in Bratislava from the 4th till the 6th of

Na zasadnutí sa konštatovalo, že okrem prítomných svoju podporu

December, 1965. Based on the UNESCO humanitarian mission, it rec-

bienále písomne vyjadrili: Walter Scherf, riaditeľ Internationale

ommends carrying out the initiation proposal of the Czechoslovakian

Jugendbibliothek, Mníchov, akad. maliar Rudolf Viesner, zástupca

book culture head office to constitute an international biennial of

AIAP, Praha, Zväz výtvarníkov ZSSR, Moskva, prof. Giuseppe Flores

children’s book illustrations in Czechoslovakia. The meeting came

d’Arcais, riaditeľ Pedagogického inštitútu, Padova, prof. France

to a conclusion that, besides the people who were present, the

Mihály, Ľubľana, Bettina Hürlimann, výtvarná historička, Zürich, dr.

biennial was in a written form also supported by: Walter Scherf, the

J. E. Morpurgo, generálny riaditeľ National Book League, Londýn,

Internationale Jugendibiliothek director, Munich; Rudolf Viesner, aca-

M. Dupouey, generálny riaditeľ Syndicat Nationale des Editeurs, Paríž,

demic painter, AIAP deputy, Prague; The CCCP Visual artists society,

národný umelec Jiří Trnka, Praha, zaslúžilý umelec Adolf Hoffmeister,

Moscow; Prof. Giuseppe Flores d’Arcais, the director of Educational

predseda Sväzu československých výtvarných umelcov, Praha.

institute, Padova; Prof. France Mihály, Ljubljana, Bettina Hürlimann,

Po preštudovaní návrhu štatútu a oboznámení sa s priestorový-

visual art historian, Zurich; dr. J. E. Morpurgo, the general director

mi možnosťami a na základe diskusií, medzinárodný prípravný výbor

of National Book League, London; M. Dupouey, the general director

odporúča, aby sa „Bienále ilustrácií Bratislava“ – „BIB“ uskutočňovalo

of Syndicat Nationale des Editerus, Paris; Jiří Trnka, national artist,

pravidelne v Bratislave počínajúc rokom 1967. Na základe odporúča-

Prague; Adolf Hoffmeister, merited artist, Union of Czechoslovkian

nia prezidenta IBBY dr. Richarda Bambergera prijala sa zásada, aby

visual artists chairman, Prague.

sekretariát BIB pri organizovaní a zabezpečovaní BIB spolupracoval

Having studied the proposed bylaws, getting to know the

s IBBY a jeho sekretariátom vo Viedni. Československá komisia pre

venue possibilities and based on the discussions, the international

spoluprácu s UNESCO podporuje vytvorenie BIB a o jeho zriadení

preparatory committee recommends the “Biennial of Illustrations

a poslaní bude s náležitou dokumentáciou informovať generálneho

Bratislava” – “BIB” to take place regularly in Bratislava starting

riaditeľa UNESCO, ako aj XIV. zasadnutie Generálnej konferencie

with its first year in 1967. Based on the recommendation of Richard

v Paríži (október – november 1966). Bude sa starať o to, aby UNESCO

Bamberger, the IBBY president, a policy was accepted for the BIB

podporilo BIB v počiatočnom štádiu najmä morálne, pretože

Secretariat to always work together with IBBY and its secretariat

BIB počíta s podporou niekoľkých medzinárodných nevládnych

in Vienna each time BIB is being organized. The Czechoslovakian

organizácií, ktoré majú v UNESCO priznaný konzultatívny štatút

committee for co-operation with UNESCO supports the constitution

a podieľajú sa na realizácii cieľov a programu UNESCO. Je potrebné

of BIB and will inform the UNESCO general director, as well as the

zabezpečiť informácie o BIB na zasadnutiach exekutív a kongresoch

14th gathering of the General Conference in Paris (October-November

spomínaných, prípadne aj ďalších medzinárodných organizácií.

1966), about its founding and mission providing the respective


Medzinárodný prípravný výbor odporúča, aby sa BIB za-

documents. They will make sure that UNESCO supports BIB in its

bezpečilo na širokej medzinárodnej platforme tak, aby sa stalo

initial stages, especially morally since BIB is counting on the support

samostatnou organizáciou, ktorú zabezpečuje Československé

of a number of international non-governmental organizations

ústredie knižnej kultúry a riadi Medzinárodný komitét, ktorého

that UNESCO acknowledged with an advisory status and that are

schvaľovaniu podliehajú prípadné zmeny v štatúte ako i menovanie

involved in the implementation of UNESCO’s goals and program. It is

Medzinárodnej poroty.

necessary to provide the executives and congresses of the above-

Medzinárodný prípravný výbor odporúča vybudovať pri BIB v Bratislave Medzinárodný inštitút, ktorý okrem archívu, knižnice a dokumentácie bude zhromažďovať originály ilustrácií, ktoré sa stanú základom galérie ilustrácií.

mentioned and also other international organizations, with the information about BIB. The International preparatory committee recommends BIB to be secured on a wider international platform in such a way that it

Medzinárodný prípravný výbor navrhol, aby prvé zasadnutie

becomes an independent organization. It should be secured by the

Medzinárodného komitétu bolo na jeseň roku 1966 v Bratislave. Na

Czechoslovakian head office for book culture and directed by the

zasadnutí bude prijatý štatút, ktorého zásady, na základe pred-

International Committee that would approve any eventual constitu-

loženého návrhu, boli schválené. Definitívny návrh štatútu bude

tional changes and name the International Jury.

spracovaný s prihliadnutím na pripomienky účastníkov zasadnutia,

With BIB, the International Preparatory Committee recommends

ako i písomné vyjadrenie významných odborníkov. Medzinárodný

establishing an International Institute in Bratislava that would

komitét na svojom zasadnutí vymenuje tiež členov Medzinárodnej

beside archives, library and documentation collect the illustration

poroty a oboznámi sa s organizačným zabezpečením prvého ročníka

originals that would be the basis for the illustration gallery.

BIB v roku 1967.

The International Preparatory Committee suggested the first meeting of the International Committee to take place in the fall of Bratislava, 6. decembra 1965

1966 in Bratislava. The meeting would approve the constitution with the approved fundamentals based on the submitted proposal. The final version of the constitution proposal will be processed once all the participants’ comments from the meeting have been taken into consideration as well as written statements of considerable experts. At their meeting, the International Committee will also name the International Jury members and become familiar with the organizational procedure of the first BIB in 1967. Bratislava, 6th of December 1965

BIB 1967—2015

18–19


Zasadnutie Medzinárodnej poroty BIB ’67 – sprava: Adolf Hoffmeister, predseda (Československo), dr. Dušan Roll, dr. Hans Halbey (SR Nemecko), Jo Tenfjordová (Nórsko), Bettina Hürlimannová (Švajčiarsko) a Maurice Sendak (USA) Session of BIB International Jury ’67 – from the right: Adolf Hoffmeister, chairman (Czechoslovakia), Dr. Dušan Roll, Dr. Hans Halbey (FR Germany), Jo Tenfjord (Norway), Bettina Hürlimann (Switzerland) and Maurice Sendak (USA)


BOOKBIRD pozdravuje BIB B00KBIRD’s greetings to BIB Jella Lepman Nemecká teoretička, zakladateľka Medzinárodnej únie pre detskú knihu – IBBY a časopisu Bookbird German theoretician, foundator of International Board on Books for Young People – IBBY and periodic Bookbird

BOOKBIRD (Knižný vták) rozprestiera svoje krídla! Doteraz si pamä-

BOOKBIRD is spreading its wings! I still remember the time when

tám na obdobie, kým bol tento časopis iba snom o knihách, ktorý

it was no more than a DREAMBIRD, flying gently on my pillow

jemne poletoval okolo mojej podušky za bezsenných nocí. Nevedela

during long and sleepless nights. Didn’t I know how much the idea

som, akú veľkú potrebu v myšlienke medzinárodného porozumenia

of International Understanding through Children’s Books was in

cez detskú knihu bude plniť takýto BOOKBIRD poletujúci z krajiny

need of such a BOOKBIRD, flying from country to country, carrying

do krajiny, prinášajúci zázračne narastajúce správy o všetkom, čo sa

the miraculously growing news about all that was happening in this

stalo v tejto oblasti za horami a morami.

field over mountains and oceans.

BOOKBIRD je už dlho vo svete detskej literatúry, je to známy

The BOOKBIRD has long since come into the world of

časopis, obľúbenec, ktorý už nemôže chýbať. A teraz prichádza

children’s literature, it is a well known publication, a pet, which

pokus, ktorý je ešte dôležitejší, zvláštna príloha o BIB-e – „Bienále

we could not miss any more. And now a new venture will make

ilustrácií Bratislava, Československo“.

it even more important, there will be a special section for the

BIB štartoval v roku 1967 a mal ihneď fantastický úspech. Nebola som tam, ale dostala som správy, o ktorých nepochybujem, že BIB inšpiroval ľudí na celom svete, bol vynikajúcou demonštráciou

BIB, the “Biennial of Children’s Book Illustrations, Bratislava, Czechoslovakia”. The BIB which held its first meeting in 1967 was an immediate

pokroku, ktorý sa dosiahol v ilustráciách detských kníh. Narastajúci

roaring success. I have not been there, but I heard the accounts,

počet prvotriednych umelcov sa venuje ilustrovaniu detských kníh

looked at the any doubt, the BIB had inspired people all over the

a mali úžasný úspech.

world, it had been a wonderful demonstration of the progress which

Čo je väčšmi prirodzené, logickejšie – spisovatelia detských kníh

had been made in the illustration of children’s books. A growing

by mali ísť ruka v ruke s ilustrátormi. Rada by som zablahoželala

number of first rate artists had dedicated themselves to the illustra-

tomuto spojeniu, do ktorého vkladám veľkú nádej. Povedala som

tion of children’s books, their success had been stupendous.

BIB 1967—2015

20–21


to v úvode: BOOKBIRD rozprestiera svoje krídla a tie už nebudú iba čierno-biele, ale budú sa trblietať všetkými farbami. Veľa šťastia vám, BOOKBIRD a BIB! Budeme sledovať váš let s veľkým záujmom, otvárame vám okná a vítame vás…

What is more natural, more logical – children’s book writers and children’s book illustrators should go hand in hand. I would like to send my congratulations to that union, in which I put great hope. I said it in the beginning: BOOKBIRD is spreading its wings, and they will no longer be black and white only but glisten in all colours.

Reprint z revue BOOKBIRD č. 1/1969

Good luck to you, BOOKBIRD and BIB! We shall follow your flight with the greatest interest, we are opening our windows to welcome you… Reprint from BOOKBIRD No. 1/1969


Nech žije BIB! Happy anniversary to the Biennial! Irina Bokova Generálna riaditeľka UNESCO UNESCO Director-General

50. výročie Bienále ilustrácií Bratislava je pre UNESCO vhodnou

The 50th anniversary of the Biennial of Illustrations Bratislava is

príležitosťou pripomenúť hodnoty, ktoré hlásame: sloboda vyjadro-

a privileged occasion for UNESCO to recall the values we share:

vania, kultúrna rôznosť a výchova, ktorá podnecuje naplniť poten-

freedom of expression, cultural diversity and an education that

ciál každého dieťaťa. UNESCO a Bienále prišli spoločne: sme hrdí,

encourages creativity to fulfill every child’s potential. UNESCO and

že sme podporovali Bienále od jeho vzniku a rozvinuli spoluprácu

the Biennial have come of age together: we are proud to have sup-

po desaťročia. Tohto roku, keď UNESCO oslavuje 70. výročie, tieto

ported the Biennial since its origins, a cooperation that has matured

vzťahy upozorňujú na zvláštny význam a želám si znova zdôrazniť

over the decades. This year, as we celebrate the 70th anniversary of

našu plnú podporu Bienále všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o jeho

UNESCO, these affinities carry special significance, and I wish to

vznik a udržali ho pri živote s takým nadšením.

reiterate our full support to the Biennial, commending all those who

Vytvorením skupiny umelcov, takých ako Dušan Roll, Albín Brunovský, Ján Švec, Miroslav Cipár, ktorí verili, že ilustrácia pre

have brought this event to life with such passion. Created by a group of artists who believed in the universal power

deti má univerzálnu silu, Bienále sa stalo dôležitým miestom

of children’s illustrations, such as Dušan Roll, Albín Brunovský, Ján

stretnutia propagácie kultúrnej rôznosti a slobody vyjadrovania ma

Švec, Miroslav Cipár, the Biennial has become a landmark meeting

celom svete. Umožnilo dôležité naplnenie talentov celej slovenskej

point for the promotion of cultural diversity and freedom of expres-

spoločnosti stovkami umeleckých stretnutí a urobilo Bratislavu

sion across the world. It has allowed the hatching of a considerable

jedinečným a pulzujúcim kultúrnym centrom.

pool of talent that irrigates the entire Slovak society.

„Nechám sa s radosťou zneužívať svojimi kresbami, ktoré mi do-

“I let myself be pleasantly abused by my paintings that allow me

volia snívať,“ vyznal sa raz Albín Brunovský svedčiac o sile ilustrácie

to dream,” the artist Albín Brunovský once confided, testifying to the

na ľudský duch. Znova opakujem, nech sa udržuje pri živote tvorivos-

power of illustration on the human spirit. Let us be nourished by the

ťou umelcov, ktorí sa inšpirovali a nechali polstoročie pôsobiť na nás

creativity of artists who have inspired and moved us for half a cen-

a nech nepochybne pokračujú v tom veľa rokov v budúcnosti.

tury and will undoubtedly continue to do so for many years to come.

BIB 1967—2015

22–23Spomienky na začiatky BIB Memories of BIB’s beginnings Bettina Hürlimann Švajčiarska vydavateľka, členka Medzinárodnej poroty BIB v rokoch 1967 – 1977 Swiss publisher, member of BIB International Jury 1967 – 1977

V roku 1965 bolo založené podujatie Bienále ilustrácií Bratislava

The Biennial of Illustrations Bratislava – BIB was founded in 1965

– BIB a jeho prvý ročník sa konal v roku 1967. Slováci majú veľký

and its first year took place in 1967. The Slovaks are very talented

talent na organizovanie takýchto podujatí. Nikdy sa u nich

in organizing such events. We never get bored, just the opposite

nenudíte, práve naopak, všetky zasadnutia a akcie sa končia

– all meetings and events conclude in a festive way and in a good

slávnostne a v dobrej nálade, spojené s intenzívnym popíjaním

mood. A part of it is also intensive drinking of great young wine

úžasnej slovenskej hroznovej šťavy, ktorú ponúkajú všade: v lesoch

that is offered everywhere: in both valleys and on mountaintops

i na kopcoch tejto krásnej krajiny, ale aj v Karpatoch, všade tam,

of this beautiful country, in the Carpathian mountains and every

kde vás po zemi alebo vo vzduchu pri každom počasí prepravia.

place they are able to transport you by road or air in any kind of

Tam je možné zažiť veľa. Ak ste tam boli ako ja – sedemkrát, tak

weather. You can experience so much. And if you have been there

zažijete dokonca veľmi veľa. Spomínam si na jeden deň, ktorý patrí

seven times like me, you get to experience much more. I re-

medzi najkrajšie momenty, keď nás zaviedli do starého zámku, kde

member one day that made it into ‘my most beautiful moments’

mi podľa starej tradície mladá žena ponúkla chlieb so soľou. Avšak

category. We were taken into an old castle where a young woman

tieto zážitky boli len vedľajšie prejavy, podobne ako československé

offered me some bread and salt according to one ancient tradi-

vyznamenania udelené niektorým z nás, a prijatia v dôstojných

tion. These experiences, however, were just secondary expressions

starých palácoch, v ktorých sídlia aj slovenské ministerstvá. Takto

similar to the Czechoslovakian badges of honor given to some

nám chceli zdvorilým spôsobom preukázať, ako vážne nás – členov

of us as well as audiences in dignified vintage palaces that serve

poroty – vnímali.

as headquarters of various ministries of Slovakia. It was their

Bola som pritom od prvého dňa, aj keď som počas tých rokov o niečo zostarla. Na začiatku som bola všade, napríklad pri otvorení pamätníka v prudkom daždi na namoknutom hlinenom podklade v dedinke dosť vzdialenej od Bratislavy.

BIB 1967—2015

24–25

attempt to kindly show us how much they appreciate us – the BIB jury members. I have been a part of it from day one even as I got a little older over the years. At first I went everywhere. For instance, I was there


Naposledy, bolo to v roku 1977, sme takisto počas prudkého dažďa absolvovali výstup na jeden lesný kopec v Malých Karpatoch, lenže vtedy štrajkoval starší člen poroty. Ale nenechali ho osamo-

at the dedication of a memorial in a heavy rain in a muddy terrain somewhere in a village pretty far from Bratislava. Lastly, in 1977 we tried to climb one hill in the forest in the Little

teného v dolnej časti pahorku. Bol to Ulf Löfgren, ktorý mi robil

Carpathians in a heavy rain when one older jury member started to

spoločnosť. Vtedy práve získal GRAND PRIX BIB. Už počas letu

protest. Yet, they wouldn’t leave her behind alone at the bottom of

do tejto hornatej krajiny ma utešoval, keď sa malé lietadlo veľmi

the hill. It was Ulf Löfgren who kept me company. That same year

kývalo. Príjemné stretnutia nemali konca-kraja.

he was awarded the GRAND PRIX BIB. It was him who comforted

Teraz však spomeňme umelcov, o ktorých sme počas dvanástich rokov šesťkrát rozhodovali ako na súde. Už niekoľko rokov márne hľadam názov pre túto oblasť umenia, ktorá sa pohybuje medzi

me on the flight to this mountainous country as our little plane was swinging in the air. There was no end to these pleasant encounters. Now I would like to mention the artists we were deciding on six

úžitkovým umením a voľným svetom fantázie, a dnes prináša takéto

times throughout those twelve years as if though we were in court.

nádherné kvety.

I have been looking for the right term for this area of art that is

Na Bienále v Bratislave hodnotíme ilustrácie pre deti podľa čisto umeleckých kritérií. Porota (aj naši kritici) si pritom vždy kladie otázku, či sa umelecká hodnota zhoduje s umeleckou hodnotou

somewhere between commercial art and a free world of fantasy but to no avail. Yet, today we see the beautiful flowers it brings. At the Biennial in Bratislava we rate illustrations for children

platnou pre deti. Nájsť správnu odpoveď na túto otázku je a aj bola

based on purely artistic criteria. The jury (and our critics) is always

takmer neriešiteľná úloha. Výtvarníci, ktorých knihy majú vysokú

asking the question whether the artistic value goes hand in hand

umeleckú hodnotu a ktorí vedia svoje grafické majstrovstvo využiť

with the artistic values as children see it. To find the right answer

tak, že ho deti bez námahy pochopia, dokonca zodpovedá ich

to this question is and has been almost an impossible task to do.

vnímaniu, sú vzácni.

Artists, whose books are of great artistic value and who can use their

Slovenský minister kultúry Miroslav Válek odovzdáva ocenenie BIB slovenskej ilustrátorke Viere Bombovej Miroslav Válek, Slovak Minister of Culture, hands on BIB award to Slovak illustrator Viera Bombová


Pritom myslím na jednu umelkyňu, ktorú sme viackrát ocenili, aj keď nikdy nezískala najvyššiu cenu. Chcem ju a jej dielo uviesť v týchto mojich úvahách. Ide o Marlenku Stupicovú, narodenú

mastery of graphics in a way that children can easily understand or that would be appropriate to their level of perception, are precious. I keep thinking of one artist that we awarded a number of times

v roku 1929 v Ľubľane. Vie zobraziť cievku na priadzu, dáždnik alebo

although she never won the highest award. I want to introduce

iné predmety, ktoré nachádzame v detských knihách, s takou

her and her work in these reflections. I am talking about Marlenka

prenikavou presnosťou, že tieto predmety dostanú istú magickú silu,

Stupica who was born in 1929 in Ljubljana. She can depict a yarn

ba dokonca dušu. Spôsob, akým prechádza od týchto čisto vecných

reel, an umbrella or other objects that we find in children’s books

obrazov k zobrazovaniu konania, z nej robí jednu z najvzácnejších

with such prompt accuracy that these objects gain a certain magical

ilustrátoriek rozprávkových postáv v jej domovskej krajine. Lenže aj

power or even a soul. The way she proceeds from these purely

Červenú čiapočku a iné rozprávky bratov Grimmovcov ilustrovala

material objects to depicting their behavior makes her one of the

nezabudnuteľným spôsobom. Preto nás neprekvapilo, že sa jej okrem

most valued illustrators of fairy-tale characters in her home country.

toho podarilo dodať srdce a dušu klasickej figúrke, akou je Pinocchio,

Also the way she illustrated the Little Red Riding Hood and other

malý drevený nezbedník. Jej geniálne ilustrácie nájdeme aj v jednej

stories of the brothers Grimm was unforgettable. That’s why we

z najkrajších moderných francúzskych rozprávok – Le Contes du Chat

were not surprised when she succeeded in giving a heart and soul to

Perché. Túto úžasnú umelkyňu uvádzam len ako príklad.

a classical character such as Pinnochio, the little wooden brat. We

Vo svojej nevinnosti sa stala vzorom, najmä vo svojej vlastnej

can find her genius illustrations in one of the most beautiful French

krajine. Kto vie tak ako Marlenka Stupicová ihlu a niť alebo prozaický

temporary tales – “Le Contes du Chat Perché”. I am mentioning this

gombík z nohavíc preniesť do stredu príbehu v obrazoch a súčasne

wonderful artist just as an example.

sprostredkovať estetický zážitok, realizuje umeleckú výchovu v tom

She became an ideal in her innocence, especially in her own

najlepšom zmysle, a to nielen pre najmladších členov spoločnosti.

country. Who else can make a needle and a thread or a prosaic

Pri sledovaní tisícok obrázkov, ktoré nám prešli rukami, často sme sa

trousers button the central point of a story by their use of images in

stretávali s takýmto začarovaním predmetov. Zdá sa, že schopnosť

a way Marlenka Stupica can. She provides the youngest members

dodať predmetom dušu je osobitne účinná vo východných krajinách,

of society, but not them only, with an aesthetic experience and at

ktoré rozprávky obľubujú.

the same time, implements artistic education in the best sense of

Ako veľkú otcovskú postavu za týmto vývojom cítim Čecha Jiřího

the word. Looking at thousands of pictures that went through our

Trnku, ktorý stelesňoval a vychvaľoval ľudskosť nielen vo svojich

hands, we often encountered this magical power of objects. It seems

filmoch, ale aj svojimi ilustráciami bájok, veršov a rozprávok pridal

like the ability to make an object come alive is especially effective in

novú cestu, ktorá bola vysoko umelecká a súčasne v ľudovom zmysle

the eastern countries, where fairy-tales are favored.

zábavná. V jeho tvorbe ožívajú neživé predmety, ale aj žiaria štice, detské tváre, ožívajú aj lesy s rozprávkovými postavičkami. Do rovnakého

BIB 1967—2015

26–27

I feel Jiří Trnka from the Czech Repubic is the fatherly role behind this trend. He represented and celebrated humanity not only in


sveta patrí aj majster štetca Ota Janeček, ktorý vytvoril detský svet

his films but also in the way he illustrated fables, verses and tales,

pozostavajúci zo slnka a mesiaca, vody, rastlín a zvierat, a v tomto

thus creating a new way that was highly artistic and humorous in

svete vytvoril deti. Jeho umenie nemôže zaprieť vplyv východnej

people’s eyes at the same time. In his work, nonliving objects come

Ázie, takisto to nevie poprieť ani Mirko Hanák, majster zvieracích

alive, foretops and children’s faces shine and forests awaken with its

príbehov. Jeho krajinou snov boli sibírske jazerá, v ktorých je možné

fairy-tale characters. Ota Janaček, the brush-master, also belongs

pozerať sa na nekonečne hlboké dno. Mimoriadnou predstaviteľkou

into the same world. He created a children’s world made of the sun,

tohto „východoázijského“ vplyvu je Eva Bednářová (nar. 1937), ktorá

moon, water, plants and animals into which he created children. You

získala GRAND PRIX BIB ’69. Títo všetci, tak ako Trnka, poznajú mágiu

cannot deny the influence of eastern Asia in his art, neither can you

predmetu, zjavne neživých vecí, osamelej chaty v lese, na ktorej mú-

deny it in the art of Mirko Hanák’s – the master of animal stories.

roch a škridlách sa dá prečítať život obyvateľov, alebo zlatého kúska

The country of his dreams is the land of Siberian lakes, where you

syra s nádhernými dierami, cez ktoré sa prediera myšací chvostík, to

can look at their ever-deep bottom.

všetko úžasným spôsobom apeluje na fantáziu detí.

An extraordinary representative of this “east-asian” influence is

Slovenský ilustrátor Albín Brunovský je mladším súčasníkom

Eva Bednářová (born in 1937), who was awarded the GRAND PRIX

Jiřího Trnku. Medzi jeho ilustráciami a moderným umením dnešných

BIB in 1969. All of the mentioned above, together with Trnka, have

dní jestvujú súvislosti a ním ilustrované detské knihy predstavujú

understood the magic of an object and obviously nonliving things.

iba časť jeho tvorby. Tak ako Trnkove plnokrvné postavy nemôžu

An isolated shack in the woods where you can read the life of its

zaprieť svoj ľudový pôvod, Brunovského postavy sú skôr krehké

residents on the walls and tiles or a golden piece of cheese with

a štíhle, majú svetlé oči, gotickú hlavu. Je to bdelý intelektuál so

beautiful holes with a mouse-tail sticking out – all of it appeals to

srdcom plným lásky k svetu, ktorý zobrazuje. Tento svet vníma

the fantasy of children in a wonderful way.

prezieravo. Fasády domov sú priehľadné a za nimi vnímame život.

The Slovak illustrator Albín Brunovský is a younger contempo-

Stromy sa menia na živé tvory. Brunovského kniha Andersenových

rary of Jiří Trnka. There is a connection between his illustrations

rozprávok interpretuje spisovateľa celkom novým spôsobom. V jeho

and modern contemporary art. The books for children he illustrated

knihe zvieracích bájok Jána Bodenka (1977) sa znova priblížil Trnkovi.

represent only a part of his work. In the same way that Trnka’s full-

Stránky tejto knihy sú plné ducha a pestrosti foriem a získal za ňu

bloded characters cannot deny their folk origin, Brunovsky’s char-

vysoké ocenenie BIB.

acters are rather fragile and slim, with light eyes and a gothic head.

Okrem neho musím myslieť aj na jeho rovesníčku z Bratislavy

He is a sharp intellectual with a heart full of love towards the world

Vieru Bombovú. Bola na BIB-e viac ráz ocenená a pri ilustráciách sa –

that he portrays. He perceives this world with foresight. You can see

v možnom rozsahu pri rozprávkových témach – približuje k abstrakt-

through the facades of houses and perceive life. Trees become living

nému umeniu. Jej farby sú tmavé, nálada melancholická, kompozícia

creatures. The Brunovský’s book of Andersen’s fairy tales interprets

každého, aj toho najmenšieho obrazu je uzavretá sama do seba a do

the writer in a whole new way. He got closer to Trnka once again


Ilustrácia: Marlenka Stupica (SI)

zriedkavej perfektnosti. Viera Bombová ma zo všetkých objavov

Hans Christian Andersen: Palčica

na výstavách BIB-u najväčšmi prekvapila a očarila. Býva sama vo

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976

veľkom ateliéri v starobylom dome. Je zádumčivá. Pre západných

Illustration: Marlenka Stupica (SI) Hans Christian Andersen: Palčica

návštevníkov tejto veľkej výstavy ilustrácií sú Albín Brunovský

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976

a Viera Bombová najpôsobivejšími umelcami. Obaja sú úprimní a nekompromisní vo svojich názoroch a ich vážnosť im dodáva dušu. Viacerí z porotcov u nich zažili krásne hodiny. Je pochopiteľné, že knihy z východných krajín sú pre nás nielen zaujímavé, ale vyvolávajú aj skutočnú fascináciu. Aj keď sme knihy ruských ilustrátorov z porevolučného obdobia, ako napríklad

in his book of animal fables by Ján Bodenek (1977). The pages of this book are full of spirit and variety of forms for which he was given a high award at BIB. Besides him, I cannot help but think of his peer from Bratislava

pioniera modernej ruskej ilustrovanej knihy Lebedeva už poznali,

– Viera Bombová. She has been awarded at BIB a number of times

tiež aj knihy klasického ilustrátora rozprávok Vaznecova a maliara

and, to the degree that fairy tales allow, she draws closer to abstract

prírody Karuzina, aj tak sme práve so sovietskymi ilustrovanými

art in her illustrations. She uses dark colors, the mood is melancholic

knihami zažili veľké prekvapenia. Trochu ťažko sme si zvykali na

and the composition of every picture, even the smallest one, is en-

skutočnosť socialistického realizmu, ktorý však vytvoril aj imponu-

closed into itself and into an unusual finish. Among all the discover-

júce diela, ale pred obrazmi vystavovanými na Bienále ilustrácií sme

ies at the BIB exhibitions, Viera Bombová surprised me and amazed

si uvedomovali, že aj v Rusku sa svet videnia vecí zmenil. Každý rok

me the most. She lives in a big studio in an old house by herself. She

tam dochádzalo k silnejšiemu vpádu do sveta takzvaného socialis-

is gloomy. The visitors of this great exhibition of illustrations from

tického realizmu.

the west find Albín Brunovský and Viera Bombová to be the most

V plošne maľovaných obrazoch Maja Mituriča (nar. 1925) chýba

fascinating artists. Both of them are honest and uncompromising

akýkoľvek realizmus. Farba sa riadi vlastnými zákonmi, obrazy

in their opinions and their reverence adds them a soul. Many of the

napriek tomu vyžarujú veľkú harmóniu. Miturič, potomok maliar-

jury members spent wonderful hours with them.

skej rodiny francúzskeho štýlu, najpresvedčivejšie vytvára most smerom na Západ.

It makes sense that we find the books from the eastern countries not only interesting but they also call for true fascination. Though

Expresionistické vyjadrovanie spojené s tendenciou k takmer

we had already known the books of Russian illustrators from the

abstraktným formám nachádzame u veľmi talentovaného Litovčana

post-revolution period, such as Lebedev, the pioneer of modern

Algirdasa Stepanovičiusa a jeho manželky Biruté Žilyté, ktorí, zdá sa,

Russian illustrated book and the books of the classic fairy-tale

pochádzajú z iného sveta. Sú malí a nenápadní, s dobrými a skrom-

illustrator Vaznecov or Keruzin – the painter of nature, the soviet

nými tvárami, zrazu ich stretávam v Moskve. Pochádzajú z Vilniusu,

illustrated books still brought us many surprises. It took a while to

ich knižný štýl je nám bližší, ich písmom je latinka. Napriek tomu sú

get used to the reality of socialistic realism which, however, brought

BIB 1967—2015

28–29


ich knihy úzko spojené s ruským svetom rozprávok a foriem, ktorý

some impressing works of art. Looking at the paintings exhibited

je veľmi pestrý. Tieto knižky obsahujú aj niečo z Lipského knižného

at the Biennial of Illustrations, however, we realized that the world

umenia z dvadsiatych rokov, tú krásnu jednotu písma, obrazu,

of perception of things in Russia has changed. Each ear brought

papiera a obalu, ktorú svet knihy kedysi predstavil našej generácii.

a greater intervention into the so-called world of socialistic realism.

Rada spomeniem aj Nikolaja Popova s jeho ilustrovaným

The plenary painted pictures of Majo Miturič (born in 1925) lack

Robinsonovým denníkom (GRAND PRIX BIB ’75). Aj vo svojom

any kind of realism whatsoever. The color behaves according to her

mladom veku sa vyzná v mnohých štýloch. Jeho Robinson je

own laws and yet, the images glow with great harmony. Miturič,

majstrovské dielo vecnej ilustrácie aj pre veľmi originálnu myšlienku,

a descendant of a French style artistic family, is a convincing bridge

keďže je vyhotovený vo forme písaného denníka.

builder towards the west.

Tento mladý umelec stelesňuje nové Rusko. Aj keď socialistický

The expressionistic style, together with the tendency towards

realizmus vytvoril majstrovské diela príslušnej umeleckej gardy

abstract forms, are found in the work of a very talented Latvian

v oblasti ilustrovaných kníh, na BIB-e sme si uvedomili, že vznikla

Algirdas Stepanovičius and his wife Biruté Žilyté, who, as it seems,

nová línia plná fantázie. Absolútny realizmus tak zostáva obmedze-

come from a different world. They are small and obscure with nice

ný u istých výtvarníkov poväčšine zo staršej generácie.

and humble faces. And all of the sudden I get to meet them in


Ďalšie pole pôsobnosti predstavuje ľudové umenie. Od revolúcie

Moscow. They come from Vilnius, their book style is close to ours and

bolo zanedbávané, dokonca vo všetkých svojich formách odmie-

they use Roman characters in writing. Still, their books are closely

tané, zrazu sa však objavili umelci, ktorí ilustráciami zhodnocujú

related to the Russian world of fairy tales and forms, which is very

svoje motívy. Najlepším príkladom je Tatiana Mavrinová, ktorej

colorful. These books also embody a piece of Leipzig book art from

knihy boli ocenené aj na BIB-e, získala aj Medailu H. Ch. Andersena

the twenties. The beautiful unity of writing, picture, paper and cover

a dnes si užíva svetovú slávu. Prostredníctvom svojich úžasných

that the world of books had once introduced to our generation.

a farebne radostných obrázkov prispela k oživeniu ľudového umenia v Rusku.

I will also gladly mention Nikolaj Popov with his illustrated Robinson’s diary (GRAND PRIX BIB ’75). He is acquainted with a num-

Na BIB-e v roku 1977 nás prekvapil aj Gennadij Kalinovskij, ktorý

ber of styles even in his young age. His Robinson is a masterpiece

jednoduchou čierno-bielou technikou rytia vedel sprostredkovať

of objective illustration for his original idea as it is done in a form

maximálny výraz. Za svoje dielo „Uncle Remus“ právom dostal od

of a written diary. This young artist represents the new Russia.

poroty maximálny počet hlasov.

Although the socialistic realism had created the masterpieces of the

Z východoeurópskych krajín zohráva po druhej svetovej vojne

respective artistic company in the area of illustrated books, it was at

dôležitú úlohu Poľsko. To sme postupne vo veľkom rozsahu vnímali

BIB when we realized that a new line, full of fantasy, was being born.

aj na bratislavskom Bienále. Aj tu k známym menám ako Zbigniew

The absolute realism, therefore, remains confined to certain artists

Rychlicki, Olga Siemaszko, Józef Wilkoń sa pridali noví ocenení

of the older generation mostly.

umelci, ktorí sa nebáli grafických experimentov. Myslím pritom na

Folk art represents another field of activity. It had been ne-

Antonyho Boratyńského, Janusza Stannyho a najmä na Elžbietu

glected since the revolution, even rejected in all of its forms. All the

a Mariana Murawských, ako aj víťaza BIB ’71 Andrzeja Strumiłła.

sudden, though, new artists came to the scene, who add value to

Poľskí umelci priniesli grafické novátorstvo, pestrosť farieb aj humor

their motives by their illustrations. The best example of this would

(Adam Kilian). Rovnako radostné bolo aj stretnutie s maďarskými

be Tatiana Mavrina whose books have been awarded at BIB. She

ilustrátormi Jánosom Kassom, Adamom Würtzom a ďalšími, hoci ich

even won the H. Ch. Andersen Medal and today enjoys being well

krajina, ani balkánske štáty v ostatných rokoch neabsolvovali taký

renowned in the world. She helped the folk art come alive in Russia

silný rozvoj ako napríklad Rusko.

through her amazing, colorful and joyful pictures.

Keďže som sa doteraz zaoberala takmer výhradne detskými

Another surprise came at BIB in 1977 in the form of Gennadij

knihami východoeurópskych krajín, chcem zapojiť do svojich úvah,

Kalinovskij, who was able to offer a maximum expression through

aj keď len niekoľkými riadkami, Ďaleký východ.

his simple black-and-white engraving technique. Rightly so, the jury,

Umelcov Ďalekého východu som spoznala počas ciest do Indie a Japonska, ale až v Bratislave, keď sme porovnávali ich diela s dielami západných ilustrátorov, pochopili sme ich skutočné kvality.

BIB 1967—2015

30–31

gave him the highest score for his work “Uncle Remus.” From among the Eastern-European countries, Poland has been playing an important role since the Second World War ended.


Prvú GRAND PRIX BIB v roku 1967 získal Yasuo Segawa. Svojou

We could gradually sense that to a great extent at the Bratislava

tvorbou objavil tradíciu budhistického maliarstva a súčasne ako

Biennial. It was here that the well-known names like Zbigniew

človek bol predstaviteľom moderného Japonska, preto si túto cenu

Rychlicki, Olga Siemaszko, Józef Wilkoń were joined by the newly

zaslúžil. Po ňom vysoké ocenenia BIB získali ďalší Japonci. Žiariacou

awarded artists who were not afraid to experiment with graphics.

hviezdou na oblohe BIB-u bol v roku 1977 Mitsumasa Anno, medzi-

Antoni Boratyński, Janusz Stany and especially Elżbieta and Marian

časom známy vo viacerých krajinách. Silnejšie spája európsky štýl

Murawski and Andrzej Strumiłło, the BIB winner, come to mind. The

a svet foriem s japonskou tradíciou ako Segawa. Obaja predstavujú

Polish artists brought a graphic innovation, variety of colors and

silné, takmer sedliacke postavy s veľkou vitalitou.

humor (Adam Kilian). Meeting the Hungarian illustrators János Kass, Adam Wurtz and others was equally joyful, although neither their country, nor the Balkan states had undergone such a major development throughout the years as Russia had for instance. Since I have mostly dealt exclusively with children’s books from the Eastern-European block, I would like to include, perhaps in just a few lines, the Far East into my reflections. I got to know the artists from the Far East on my trips to India and Japan. It wasn’t until we were comparing their work with the work of the illustrators from the West in Bratislava, when we could truly understand their qualities. The first GRAND PRIX BIB in 1967 went to Yasuo Segawa. In his work he discovered the tradition of the Buddhist school of art. At the same time, as a person, he represented the modern Japan and therefore deserved this award. Other Japanese were given high BIB awards right after him. The shining star on the BIB star-lit-sky in 1977 was Mitsumasa Anno, who has, in meantime, become popular in a number of countries. He brings the European style and the world of forms together with the Japanese tradition even more powerfully than Segawa. They both present strong, almost peasant-like characters with great vitality. The Japanese exposition is always so rich that it offers us various materials of each style to study. Suekichi Akaba (born in 1910), the


Japonská expozícia je vždy taká bohatá, že nám na štúdium

master of the Japanese illustrated book, immersed in the Japanese

ponúka rôzne materiály všetkých štýlov. Majster japonskej ilustro-

themes, was one of the first modern artists who dedicated his

vanej knihy Suekichi Akaba (nar. 1910), ktorý bol celkom ponorený

skillfulness to the children’s books. His quality is very high, although

do japonských tém, bol jedným z prvých moderných tvorcov, ktorý

he was not given any award. The same could be said about Seichi

svoju zručnosť venoval knihám pre deti. Jeho kvalita je veľmi vysoká,

Horiuchi, the humorous artist who lives in Paris and who was also

hoci nezískal nijakú cenu. Tak ako zábavný Seichi Horiuchi, ktorý žije

a member of the BIB jury.

v Paríži a pôsobil aj ako člen poroty BIB.

The efforts of other Asian countries were also awarded at BIB.

Aj snahy ostatných ázijských krajín sme ocenili na BIB-e.

I would mention first of all India and Iran, that offered some extraor-

Spomenula by som najmä Indiu a Irán, ktoré ponúkli mimoriadne

dinary work. The Iranians have a bold and modern imaging language

diela. Iránci majú odvážny a moderný obrazový jazyk, aj keď v ňom

although you can still feel the tradition of Persian miniatures. The

cítime tradíciu perzských miniatúr. Indovia prezentovali ľudové

Indians presented folk books portraying life in India.

knihy zobrazujúce indický život.

In my conclusion, I would like to sum it up by saying that the

Záverom by som chcela skonštatovať, že Bienále ilustrácií

Biennial of Illustrations Bratislava is not only active by their gener-

Bratislava nie je aktívne len pri veľkorysom rozdávaní cien, ale že

ous giving away of awards. Every two years, the exhibition provides

výstava ponúka každé dva roky výskumníkom, umelcom, výtvarným

explorers, artists, art critics and publishers with a unique opportu-

kritikom a vydavateľom jedinečnú možnosť na štúdium tohto

nity to study this field of art.

umeleckého odvetvia.

No other place can we realize how diverse the world of illus-

Nikde inde ako tu si človek tak jasne neuvedomí, aký rôznorodný

trated book is and what kind of passion it takes for artists to offer

je svet ilustrovanej knihy a s akým zanietením mnohí umelci odo-

children only their best. It is this diversity that silences any doubt

vzdávajú deťom len to najlepšie. Pred touto rozmanitosťou onemie

of whether the artistic criteria is equally true in relationship with

aj v úvode vyjadrená pochybnosť, či toto umelecké kritérium platí aj

children as I expressed in the introduction.

vo vzťahu k deťom. Written in 1977 Písané v roku 1977

BIB 1967—2015

32–33Od začiatku BIB-u som bol pri ňom I was at BIB from its start Ján Švec Bývalý výtvarný redaktor Vydavateľstva Mladé letá v Bratislave, spoluzakladateľ BIB-u Former art editor of Mladé Letá publishing house in Bratislava, co-foundator of BIB

Spomienky sú brzdou napredovania. Človek má, podľa môjho

Memories slow down the progress. We should, in my opinion, think

názoru, myslieť skôr na budúcnosť. Teší ma, že jablko, ktoré v dávnej

rather about the future. I like the fact that an apple, that used to be

literatúre bolo skôr znamením sváru (Adam a Eva – Biblia, Paridov

a symbol of quarrels in the ancient literature (Adam and Eve – the

súd – mytológia, ale aj rozprávky – Snehulienka a sedem trpaslíkov)

Bible, Judgment of Paris – mythology, but also fairy-tales like Snow

a ktoré od samého začiatku po celých 50 rokov sprevádza BIB, stalo

White and the Seven Dwarfs) and that has been accompanying BIB

sa v tomto prípade práve naopak symbolom vzájomného porozume-

over these 50 years from its very beginning, became a symbol of

nia a spolupatričnosti všetkých tvorcov a priateľov detskej knihy.

mutual understanding and fellowship of all artists and friends of the

Som rád, že od začiatku BIB-u som bol pri ňom aj ja. Dúfam, že BIB prežije aj ďalších 50 rokov.

children’s book. I am glad that I was able to be there at BIB from its very beginning. I hope BIB will keep going for another 50 years.

BIB 1967—2015

34–35Radostné spomienky Joyful memories Miroslav Cipár Slovenský ilustrátor, patrí medzi zakladateľov BIB, získal Plakety BIB ’73 a BIB ’77, zlatú medailu na IBA Lipsko 1982 Slovak illustrator, he is ranking among BIB foundators, received BIB Plaques ’73 and ’77, Golden Medal of IBA Leipzig 1982

Naša mladosť sa stretla s mladosťou sveta. Povojnovú mizériu

Our youth met the youth of the world. The post-war misery of the

päťdesiatych rokov ukončila vôľa po zmene. Akurát sme vystrkávali

fifties concluded with a cry for change. We were just acting out and

rožky, skúšali pazúriky. Chceli sme, veľmi sme chceli. Mali sme kopu

trying out things. We wanted it so badly. We were full of strength

síl a pomaly sme aj spoznávali svoje možnosti.

and slowly began to discover our options. We published our first

Ešte sme boli na škole a už sme mali za sebou prvé knižky. Celý

books while we studied still in school. The whole world got into

svet sa rozhýbal; aj doma sa diali zmeny. Pre nás bolo podstatne

motion and there were changes taking place at home as well. It

dôležité, že vo vydavateľstve Mladé letá boli v tom čase rovnako

was quite important to us that equally ambitious editors led Mladé

ambiciózni redaktori. Naše sebavedomie stúpalo v porovnávaní

Letá Publishing House. Our self-esteem started going up as we were

najmä so Západom. Naša polygrafia bola však zanedbaná a ilus-

comparing ourselves, especially with the west. Our printing-offices

trácie v knihách boli nevýrazné, kalné. Vtedy sa vykryštalizovala

had, however, been neglected and the book illustrations were dull

myšlienka porovnávať originály ilustrácií. Keďže pre nás bolo stále

and thick. That’s when the idea of comparing illustration originals

zložité komunikovať so zahraničím a cestovať na Západ, rozhodli

became crystal clear. Since the communication with and travelling

sme sa usporiadať takú súťaž u nás. Keď nato prikývli aj „hore“,

West was still difficult, we decided to organize such competition here

všetko sa pohlo veľkou rýchlosťou. Najskôr bolo národné „nulté“

at home. Once we got the final yes from “above”, everything started

bienále v roku 1965 (len českí a slovenskí ilustrátori) a o dva roky

moving high speed. At first, there was the national preliminary

už naostro aj s medzinárodnou účasťou. Súbežne sme založili Klub

Biennial in 1965 (only Czech and Slovak illustrators) and two years

grafikov a Bienále umenia mladých Danuvius. Boli sme aj pri Trienále

later it went official with international attendance. We founded the

insitného umenia.

Club of Graphic Designers and the Biennial of young art Danuvius at

Rušný čas nás celkom pohltil. V Bratislave sa stretával svet a my sme boli hostitelia. Získavali sme nielen ocenenia, ale najmä nových priateľov, životodarné kontakty. Svet sa učil vyslovovať

BIB 1967—2015

36–37

the same time. We were there at the Triennial of naive art as well. We got consumed as time flew by. The world was meeting in Bratislava and we were the hosts. We were gaining not only awards


Bratislava – Slovensko… Nie náhodou japonská cisárovná Michiko

but, more importantly, new friends, life-giving contacts. The world

v Bruseli na otázku, čo jej hovorí Bratislava, odpovedala: Bienále

was learning to pronounce Bratislava – Slovakia… It is not by acci-

ilustrácií.

dent that when the Japanese empress Michiko was asked in Brussels

Bienále poskytlo mnohé veľké príležitosti. Napokon aj môj kontrakt v Indii, workshop na Srí Lanke alebo pobyt a výstavy v Japonsku majú pôvod na BIB. Aj moja „kariéra“ grafického dizajnéra

what comes to mind when she hears Bratislava and she replied: the Biennial of Illustrations. The Biennial has brought a lot of great opportunities. After all,

sa začína značkou BIB. Potom boli ďalšie: Mladé letá, Kruh priateľov

my contact in India, workshop in Sri Lanka or my stay and exposi-

detskej knihy, BIBIANA, IBBY… Naše knihy pre deti sa cez Bienále

tions in Japan all originated at BIB. Even my “carrier” of a graphic de-

dostali do sveta v nevídanom množstve. BIB získal podporu medzi-

signer was launched by the BIB logo. Then came many others: Mladé

národných inštitúcií (UNESCO a ďalšie). Žartovne sme začali hovoriť:

Letá (Young Years), Kruh priateľov detskej knihy, (Children’s Book

naše Bienále nemôže zaniknúť, aj keby sme veľmi chceli.

Friends Circle), BIBIANA, IBBY… Thanks to the Biennial, our books for children made their way into the world in an unprecedented volume. BIB got the support of the international institutions (UNESCO and others). We started joking around saying that our Biennial now cannot be stopped even if we wanted to.


Moje názory o BIB-e My opinions of BIB Carla Poesio Talianska teoretička, členka Medzinárodnej poroty BIB v rokoch 1973, 1975, 1983, 1985, 1987, 1993 a 1997 Italian theoretician, member of BIB International Jury 1973, 1975, 1983, 1985, 1987, 1993 and 1997

V roku 1965 som začala spoluprácu s Medzinárodným knižným

In 1965 I had just started my collaboration with the

veľtrhom v Bologni a tá mi pomohla lepšie pochopiť význam

Bologna’s International Children’s Book Fair which had launched

medzinárodnej súčinnosti tak, ako ju vníma BIB, teda so zameraním

only one year earlier and it was such experience that made me

na knižnú ilustráciu a možnosť interakcie na medzinárodnej úrovni.

understand better the utter significance of undertaking an interna-

Práve v tom čase sa v Taliansku knižná ilustrácia stala jednou

tional collaboration, as BIB proposed, focussing on book illustration

z mimoriadne podnetných oblastí, či už ako čisté umenie alebo ako vyjadrenie nového média či technológie. Prvé Bienále ilustrácií v Bratislave tak bolo výborne načasované

and with the possibility of interacting at international level. Indeed it was at that time that in Italy book illustration was rapidly becoming one of the most thought-provoking areas, whether

a bolo aj okamžite dobre prijaté v Bologni a po celom svete. Navyše

as pure art or as an expression of new media and technologically

nesmieme zabúdať, že mnohí českí a slovenskí ilustrátori už boli

informed solutions.

medzinárodne známi. BIB preto ponúkol jedinečnú príležitosť,

The launch of the first Biennial of Illustrations in Bratislava was

keďže umožnil rozvíjanie vedomostí prostredníctvom synergických

thus more than timely. And, as such, was immediately well received

interakcií medzi samotnými umelcami.

both in Bologna and worldwide. Moreover we cannot forget that

Očakávanie bolo okamžite splnené. Správy a spomienky tých,

many illustrious Czech and Slovak artists were already internation-

ktorí sa zúčastnili prvého BIB-u, boli ohromujúce. Návštevníci si so

ally known and so were their works. BIB, therefore, offered a unique

sebou odniesli viac než len nadšené spomienky, pretože boli schopní

opportunity – which was a winning formula – as it allowed further-

šíriť artefakty, originály ilustrácií a knihy. V nasledujúcich rokoch

ing such knowledge through synergetic interactions with the artists

tieto tvorivé výmeny uľahčili diskusie a debaty o knižnej ilustrácii po

themselves.

celom svete.

Expectations were immediately met in full. The reports, the

Novodobé synergie hrali kľúčovú úlohu v rozvoji, plánovaní a vydávaní kníh pre deti. V Taliansku boli roky 1965 až 1975 označované

BIB 1967—2015

38–39

memories and the accounts of those who attended the first edition of BIB were glowing; the visitors brought back with them more than


slovami zlatá dekáda. Súviselo to s objavmi, inováciami a projektmi,

just enthusiastic recollections, as they were able to disseminate

ktoré vychádzali z interakcie so zahraničím a BIB-om. Práve počas

artefacts, original illustrations and books. In 1965 and in the follow-

týchto desiatich rokov sa kultúrne a umelecké výmeny, rovnako

ing years such creative exchanges facilitated relevant debates and

ako aj kreatívne porovnávanie na medzinárodnej úrovni, stali

vibrating discourses on book illustration related themes, all across

rozhodujúcimi.

the world.

S veľkým obdivom spomínam na diplomatické majstrovstvo

In turn the newly created synergies were to play a key role in the

Dušana Rolla, ktorého prítomnosť bolo vždy cítiť. Vedenie BIB-u rie-

development of planning and publishing children books. In Italy,

šilo a vždy vyriešilo otázky a problémy týkajúce sa vtedajšej zložitej

for instance, the years between 1965 and 1975 were a golden decade

politickej situácie Československa.

because of the discoveries, the innovations and the projects that

Delegáti, či už z ďalekých krajín alebo tých, ktoré boli v podobnej

stemmed from the interaction with the foreign countries and BIB.

politickej situácii, neboli nikdy vystavení protestom, stretom

It was during these ten creatively productive years that the cultural

a napätiu. Práve naopak, všetci boli svedkami úžasného kultúr-

and artistic exchanges as well as creative comparisons at interna-

neho spojenia. Chcela by som tiež oceniť mnohé umelecké väzby

tional level became paramount.

a priateľstvá, ktoré vznikali medzi delegátmi v Bratislave a všetkými

Among the many and thoroughly commended qualities of the BIB I like to remember with great admiration the diplomatic mastery with which Dusan Roll, whose presence was always felt but never overbearing, and the BIB Directorate tackled and resolved issues and problems relating to the difficult political situation Czechoslovakia was historically going through at that time. Delegates from far away countries or from the lands which were directly involved in such political unrest, were never confronted by protests, clashes or tensions. On the contrary, all they were exposed and involved in what was a thriving culture of connectivity, which drew upon the tenets of art making and the canons of producing art, both seen as the ideal media to provide individuals and communities with the means to address, if not overcome, any form of conflict. I would also like to stress that many artistic bonds and friendships blossomed among the delegates who were in Bratislava and all the members of the BIB through the years. Such bonds and their


organizátormi BIB-u v priebehu rokov. Takéto putá boli zásadné pre

related networking were central to the development of precious

rozvoj spolupráce. A to nehovorím o tom, že takéto tvorivé prostre-

collaboration.

die plné rôznych zážitkov zohralo významnú úlohu pri predpovedaní

Not to mention the fact that such a creative melting pot of

budúcnosti vydávania kníh tak, aby držali krok s medzinárodnými

diverse experiences played a significant role in forecasting the future

trendmi a aby uľahčili získavanie znalostí o umení ilustrácie, čo

of books publishing, in keeping abreast of international trends in the

v mnohých krajinách viedlo k oceneniam a udeľovaniu cien pre

field, in facilitating firsthand knowledge of the Art of Publishing, in

ilustrátorov.

leading to the creation, in many countries, of new prizes and awards

To všetko bolo a zostáva do dnešného dňa ohromným podnetom pre každého, kto má záujem o štúdium, analýzu a hodnotenie dôleži-

for new artists. All this was and remains to date a vital set of stimuli for anyone

tosti knižnej ilustrácie. Práve vo svetle týchto skutočností možno BIB

involved and interested in studying, analysing and evaluating the

považovať za skutočne vynikajúcu udalosť na medzinárodnej scéne.

significance of book illustration. It is in the light of these reasons that he BIB can be regarded as a truly superb catalyst within the international scene.

BIB 1967—2015

40–41Bola som na prvom BIB-e I was at the first BIB Janine Despinette Francúzska teoretička, členka Medzinárodnej poroty BIB v rokoch 1977 – 1987, predsedníčka v roku 1989 French theoretician, member of BIB International Jury in years 1977 – 1987, President of this Jury 1989

Rada prijímam výzvu na spomienky o mojej účasti na BIB-e.

I gladly accept the challenge to share my memories of being at BIB.

Zisťujem, že som už veľmi, veľmi stará, takže môžem povedať: Bola

I am finding out that I am very, very old so I can truly say: I was there

som v Bratislave počas slávnostného otvorenia prvého BIB-u v roku

in 1967 in Bratislava at the festive opening of the very first Biennial

1967 na sympóziu O vplyve ilustračnej tvorby na emocionálnu výchovu

and at the symposium about The influence of illustration work on the

detí. A po tejto prvej účasti medzinárodné stretnutia BIB-u sa stali

emotional development of children. This memory of my first participa-

súčasťou najkrajších momentov, často pod záštitou UNESCO,

tion in the international BIB meeting and others, often times under

v živote Despinettovcov – Janine aj Jeana Marieho. Vzťahy vytvorené

the auspices of UNESCO, have become a part of the “most beautiful

umelcami, výskumníkmi z univerzít, študentmi zostali trvalým spo-

moments” collection in the life of Janine Despinette and Jean Marie.

jením… Svedčí o tom dlhoročné priateľstvo s Dušanom Rollom. Môj

The relationships that were formed among the artists, university

parížsky dom je odrazom BIBIANY pre návštevy umelcov. Takisto aj

researchers and students have remained a permanent connection…

knihy a moje referáty publikované v Octogonal RICOCHET neustále

The long-term friendship with Dušan Roll is a witness of that reality.

informovali odborníkov o medzinárodných akciách vrátane tých, čo

My house in Paris is a reflection of BIBIANA that hosts artists. My

organizovala BIBIANA.

books and reviews published in Octogonal RICOCHET were also

Naši nasledovníci v roku 2050 sa možno budú nad tým čudovať, a Janine Despinette si dovoľuje tvrdiť, že Bienále ilustrácií Bratislava je zvláštnym miestom na zisťovanie, čo nám básnici obrazu môžu povedať o civilizácii našej generácie v oblasti ilustrácie pre deti.

permanently informing scholars about the international events including the ones organized by BIBIANA. In 2050 our successors might be wondering about that. And yet, Janine Despinette dares to claim that the Biennial of Illustrations Bratislava is a unique place to discover what the picture poets were trying to say about the civilization of our generation in the area of children’s illustration.

BIB 1967—2015

42–43Vďaka za jedinečnú skúsenosť Thanks for the unique experience Maha Bulos Reprezentantka UNESCO, členka 2001 a 2003, predsedníčka Medzinárodnej poroty BIB v roku 2005 Representing UNESCO, member in 2001 and 2003, President of BIB International Jury 2005

Ďakujem BIB-u za odhalenie mnohých vecí. Sprístupnil svet fantázie

The BIB has been a revelation for me in more ways than one. It

a krásy, ako aj neuveriteľné bohatstvo predstavivosti. Umožnil mi

opened up a world of fantasy and beauty and the incredible wealth

stretnúť sa s mladými umelcami z mnohých krajín a byť bezprostred-

of imagination. It also gave me the opportunity to meet young

ným svedkom procesu tvorby ilustrácií pre deti. A prirodzene,

artists from many countries and witness the process of creation of

zaľúbila som sa do Bratislavy!

illustration for children first-hand. And of course, I fell in love with

Keď som prišla pracovať do kultúrneho centra UNESCO v roku 1994, predstavovala som si, že budem mať trocha do činenia s det-

Bratislava! When I moved to UNESCO’s culture sector in 1994, little did I im-

skými knihami. Našťastie, už o rok ma požiadali, aby som vytvorila

agine that I would become involved with children’s books. Happily,

a zorganizovala Cenu kníh pre deti a mládež o tolerancii a mieri. Keď

a year later I was asked to create and manage children’s and young

knihy začali doručovať do mojej pracovne, cítila som sa ako dieťa,

people’s book prize to promote the theme of tolerance and peace.

ktoré sa teší na vianočné darčeky! Knihy boli rôznorodé, v rôznych

And when the books started arriving in my office I was like a child

jazykoch, farebné i čiernobiele, žartovné aj smutné, ako ilustrácie,

waiting for Christmas presents! They were all different, in many

ktoré som videla na BIB-e pri svojej prvej návšteve.

different languages, coloured or black and white, funny or sad, just

Myšlienka zorganizovať workshop v spolupráci s BIB-om bola v UNESCO programe už na konci sedemdesiatych rokov a neskôr

like the illustrations I saw at the BIB during my first visit. The idea of organizing such workshops in collaboration with

zodpovedala za ňu Marcia Lord. Prvá takáto akcia sa uskutočnila

the BIB was born within UNESCO’s book programme in the late

už počas BIB ’83. Bola som šťastná a prijala som túto špeciálnu

1970s, which was then under the responsibility of the late Marcia

misiu a vnorila sa do tohto zázračného sveta, keď som sa po prvý

Lord, and the first such event took place during the BIB ’83. I was

raz zúčastnila UNESCO-BIB workshopu ilustrátorov z rozvojových

lucky to take up this special mission and was plunged into that

krajín v kúzelnom zámku v Moravanoch nad Váhom. V roku

wonderful world when I attended for the first time the UNESCO-BIB

2001 sme mohli zorganizovať oveľa väčší workshop s podporou

Workshop for illustrators from developing countries held at the

BIB 1967—2015

44–45


nadácie z Nórska, na ktorom sa zúčastnilo 20 mladých ilustrátorov

magical Moravany-on-Váh castle. In 2001 we were able to organize

z mnohých krajín. Doslova sme okupovali celý hotel na predmestí

a much bigger workshop with funding from Norway attended by 20

Bratislavy, takže umelci sa mohli sústrediť na prácu. Tvorili pod

participants from as many countries. We literally took over a whole

dozorom štyroch inštruktorov, ktorých viedol vynikajúci slovenský

hotel at suburb of Bratislava so that the artists could concentrate on

výtvarník Dušan Kállay. Seminár trval dlhšie než zvyčajne a bola to

their work, supervised by four trainers headed by the great Slovak

jedna z najlepších skúseností, ktoré som mala vo svojej práci, najmä

artist Dušan Kállay. The event was longer than usual and was one

pokiaľ ide o perfektnú spoluprácu s Barbarou Brathovou, v tom čase

of the best experiences I had in my job, especially due to the perfect

vedúcou Sekretariátu BIB.

collaboration between Barbara Brathová, the Head of the BIB

Zvlášť dojímavým momentom bolo, keď účastníci workshopu navštívili BIB skôr, než začali pracovať. Pri zhliadnutí toľkých

Secretariat at the time, and myself. One particularly moving moment was when the workshop

krásnych ilustrácií v mnohých štýloch boli natoľko dojatí, že sa im

participants visited the BIB before starting their work. Most of

v očiach leskli slzy. Podaktorí tvrdili, že ich to ohromilo. Myslím si,

them were so emotional on seeing so many beautiful illustrations in

že najdôležitejší aspekt workshopov je stretnutie umelcov z krajín

a large number of styles that they had tears in their eyes. Some said

celého sveta, zistenie rôznych spôsobov, akými pracujú a niekedy aj

they were overwhelmed by it all. I believe that the most important aspect of the workshops is meeting other artists from countries across the world and seeing the different ways in which they worked and sometimes forming lifelong friendships. Even after all these years I still correspond with some of the artists who attended the workshops. I had the honour of being appointed a member of the BIB International Jury for the first time in 2001, and then in 2003, and was elected Jury Chairwoman in 2005. What a responsibility that was! I had the chance to work with specialists in various aspects of children’s books from many countries, a very enriching experience indeed. The hardest part of being on the jury had to choose from the hundreds of illustrations and to see excellent works eliminated through the various phases of voting before reaching the short list. I also had the pleasure of attending the seminars organized during the BIB and listening to interesting presentations by different experts in the field of children’s books. Of course, throughout the


vytvorenie životných priateľstiev. Dokonca po všetkých tých rokoch

years, I was fortunate to work with Dušan Roll and Peter Čačko.

stále korešpondujem s niekoľkými, ktorí sa zúčastnili workshopov.

Dušan later accepted UNESCO’s invitation to be a member of the

Po prvý raz som bola poctená menovaním za člena

children’s book prize jury. And when Peter, who is also a musician,

Medzinárodnej poroty BIB v roku 2001, neskôr aj v 2003 a v roku

found out I loved music, he invited me to an excellent opera perfor-

2005 ma zvolili za predsedníčku poroty. Aká to bola zodpovednosť!

mance at the Slovak National Theatre.

Mala som možnosť pracovať s odborníkmi z rôznych oblastí detskej

Thanks to my work with the BIB and the prize I created at

knihy z mnohých krajín a naozaj som získala bohaté skúsenosti.

UNESCO, I developed and organized four successful regional work-

Najťažšie v porote bolo vybrať zo stoviek ilustrácií tie excelentné

shops for authors, illustrators and publishers of children’s books in

a posunúť ich do ďalšieho kola pred určením víťazov.

Beirut, Ramallah, Dakar and Windhoek. I can truly say that I owe

Mala som pôžitok aj z účasti na seminároch, ktoré sa počas BIB-u organizovali, so záujmom som počúvala prednášky expertov detskej knihy. Prirodzene, počas tých rokov bola som šťastná, že

the BIB a great deal and am thankful for the unique experience I had during the years we worked together. And I cannot conclude these reminiscences without mentioning

som mohla spolupracovať s Dušanom Rollom a Petrom Čačkom.

the warm and happy moments I had with all those who worked at

Dušan neskôr prijal pozvanie za člena poroty ceny UNESCO za

the BIB, and the glasses of borovička we drank together. My work

detskú knihu. A keď Peter, ktorý je aj hudobníkom, zistil, že milujem

with the BIB and children’s books in general will always be among

hudbu, pozval ma na výborné operné predstavenie v Slovenskom

the happiest years of my career in UNESCO.

národnom divadle. Vďaka spolupráci s BIB-om a cene, ktorú som vytvorila v UNESCO, zorganizovala som štyri úspešné regionálne workshopy pre autorov, ilustrátorov a vydavateľov detských kníh v Bejrúte, Ramallahu, Dakare a Windhoeku. Úprimne môžem povedať, že BIB-u vďačím za veľmi veľa, najmä za jedinečnú skúsenosť, ktorú som získala počas rokov našej spolupráce. A tieto spomienky nemôžem uzavrieť bez uvedenia vrelých a šťastných chvíľ, ktoré som prežila so všetkými, čo pracovali na BIB-e, aj pohárikov borovičky, ktoré sme spolu vypili. Moja spolupráca s BIB-om a s detskou knihou všeobecne vždy bude patriť medzi najšťastnejšie roky mojej činnosti v UNESCO.

UNESCO-BIB Workshop 2001 – sprava v popredí: prof. Dušan Kállay, Maha Bulos, Barbara Brathová UNESCO-BIB Workshop 2001 – from the right to the fore: Prof. Dušan Kállay, Maha Bulos, Barbara Brathová

BIB 1967—2015

46–47Spomienka na založenie BIB Memory of BIB’s founding Peter Čačko Spoluorganizátor BIB-u od roku 1965, riaditeľ BIBIANY 1999 – 2007, člen Exekutívy BIB v rokoch 2000 – 2004 Co-organizer of BIB since 1965, Director of BIBIANA 1999 – 2007, member of Executive IBBY 2000 – 2004

Na začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia sa Mladé letá po

After a successful exposition at the 10th anniversary of publishing

úspešnej výstave k 10. výročiu vydavateľskej činnosti začali anga-

in the beginning of the sixties of the last century, Mladé Letá got

žovať vo viacerých smeroch, ktoré prekračovali rámec vydávania

involved in a number of ways that exceeded the scope of publishing

kníh pre deti a mládež. Bolo to napríklad založenie Kruhu priateľov

books for children and youth. For example, it instituted the Circle of

detských kníh (KPDK), z ktorého sa neskôr vytvorila československá

Children’s Book’s Friends (KPDK), which was later transformed into

sekcia a dnešná slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú

the Czechoslovakian, nowadays Slovak section of the International

knihu – International Board on Books for Young People (IBBY).

Board on Books for Young People (IBBY).

Prvé úspechy mladých slovenských ilustrátorov absolventov

The first success of the young Slovak illustrators, who graduated

grafickej školy prof. Vincenta Hložníka naznačovali ústup zo

from the Prof. Vincent Hložník’s school of design, foreshadowed

závislosti od tvorby českých kolegov. To bol tiež jeden z dôvodov

less dependence on the work of their Czech colleagues. That was

na prezentáciu slovenských umelcov – ilustrátorov a ich konfron-

also another reason to present the Slovak artists – illustrators and

táciu nielen v rámci Československa. O tomto v Mladých letách

to compare their work beyond the borders of Czechoslovakia. This

rozmýšľali najmä Dušan Roll, Lýdia Kyseľová, Rudo Moric a tiež

is what Dušan Roll, Lýdia Kyseľová, Rudo Moric and also Ladislav

Ladislav Nesselman, Ján Švec, ako aj externí spolupracovníci na čele

Nesselman, Ján Švec and other external co-workers led by Albín

s Albínom Brunovským a Miroslavom Cipárom. Prvým výsledkom

Brunovský and Miroslav Cipár had in mind. The first outcome of

týchto úvah po oslovení pražského partnera – bolo ním Státní nakla-

these thoughts, once a partner from Prague – the State publishing

datelství dětské knihy, neskôr Albatros – bola v roku 1965 celoštátna

of children’s book – SNDK – (later known as Albatros publishing)

výstava českých a slovenských ilustrátorov v Bratislave, generálka

was addressed, was the exposition of Czech and Slovak illustra-

na pripravované Bienále ilustrácií Bratislava – BIB. Výstava bola

tors in Bratislava. It was a rehearsal of the Biennial of Illustrations

vlastne „nultým“ Bienále, ktorého sa zúčastnili viaceré významné

Bratislava – BIB, which was being prepared. The exposition was

osobnosti v oblasti medzinárodnej detskej knihy na čele s neskorším

basically the “preliminary” Biennial with the attendance of many

BIB 1967—2015

48–49


prezidentom Niilom Visapääm z Fínska. Toho som s viacerými ďalší-

significant individuals in the area of international children’s books

mi funkcionármi IBBY sprevádzal na exkurzii po Slovensku. V týchto

headed by Niilo Visapää from Finland, who was the president of IBBY

stretnutiach sa vytvoril základ Medzinárodného komitétu BIB.

at that time. I accompanied him on a trip across Slovakia together

V jeseni 1967 sa otvorili brány prvého medzinárodného Bienále ilustrácii Bratislava – BIB ’67. Na jeho otvorení – ako aj v ďalších rokoch – boli prítomní aj čelní predstavitelia vydavateľstiev

with a number of other dignitaries. These meetings shaped the foundation of the BIB International Committee. In the fall of 1967 the first international Biennial of Illustrations

detských kníh z krajín východného bloku – Albatros Praha, Nasza

Bratislava – BIB ’67, opened up its gates. The chief representatives of

Księgarnia Varšava, Kinderbuchverlag Berlín, Móra Könyvkiadó

children’s books publishing houses from the Eastern bloc countries

Budapešť, Detskaja literatura Moskva, Narodna mladež Sofia,

were also present – Albatros Prague, Nasza Księgarnia Warsaw,

Editura Tineretului – Ion Creanga Bukurešť a tiež Mladinska knjiga

Kinderbuchverlag Berlin, Móra Könyvkiadó Budapest, Detskaja

Ľubľana. Ich účasť organizovali a financovali Mladé letá s prispením

literatura Moscow, Narodna mladež Sofia, Editura Tineretului – Ion

Slovenského ústredia knižnej kultúry (SÚKK), ktoré vtedy viedol Ján

Creanga Bucharest and also Mladinska knjiga Ljubljana. Their

Princ, súčasne aj predseda Pracovného výboru BIB. Mladé letá počas

participation was organized and financed by Mladé Letá together

nasledujúcich ročníkov BIB organizovali aj pracovné stretnutia vedú-

with the contribution of the Slovak book culture head office (SÚKK),

cich výtvarníkov z týchto vydavateľstiev – takmer až do roku 1989.

which was led by Ján Princ back then. At the same time he was the

Organizačný štáb príprav prvých ročníkov BIB tvorili dobrovoľní

chairman of BIB’s Executive Committee. Over the following years of

pracovníci najmä z Mladých liet a SÚKK. V neskorších rokoch starost-

BIB, Mladé Letá was organizing work meetings for art directors from

livosť o prípravu prešla najprv na Medzinárodný kabinet ilustrácie

these publishing houses practically until 1989.

v Slovenskej národnej galérii, neskôr na BIBIANU, medzinárodný

The organizational staff that was responsible for the first BIBs

dom umenia pre deti, ktorého súčasťou aj dnes je Sekretariát BIB,

was made of volunteers from mainly Mladé Letá and SÚKK. In the

profesionálne pracovisko tohto podujatia.

following years the preparatory responsibility was first handed over to the International Cabinet of Illustration in the Slovak National Gallery and later to BIBIANA, the International House of Art for Children. The BIB Secretariat, which is part of BIBIANA, is nowadays the professional office of this event.


Iba príjemné spomienky Only pleasant memories Peter Tvrdoň Od roku 2007 riaditeľ BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti Director of BIBIANA, International House of Art for Children, Bratislava, since 2007

Moje spomienky siahajú až do prvých ročníkov Bienále ilustrácie

My memories go all the way back to the first Biennials of

Bratislava, keď som nastúpil do vydavateľstva Mladé letá, ktoré bolo

Illustrations Bratislava when I joined the Mladé Letá publishing

spoluorganizátorom tohto podujatia.

house that co-organized this event.

V roku 1985 dostala Zlaté jablko slovinská (vtedy ešte juhoslo-

In 1985, the BIB Golden Apple was given to a Slovenian (back then

vanská) ilustrátorka Marija Lucija Stupicová za ilustrácie ku knihe

Yugoslavian) illustrator Marija Lucija Stupica for her illustrations of

H. Ch. Andersena: Pastierka a kominár, ktorú vydala Mladinska

the H. Ch. Andersen book: The Shepherdess and the Chimney Sweep,

knjiga Ľubľana. K cene patrila aj finančná odmena vo výške 10 000

that was published by Mladinska Knjiga Ljubljana. The prize came

korún československých. Pre Mariju Luciju nastal veľký problém. Čo

with a financial award of 10 000 Czechoslovakian crowns which

s peniazmi, ktoré mali hodnotu iba vo vtedajšom Československu.

presented Marija Lucija with a great dilemma. What can you do with

V Bratislave ju sprevádzali niekoľkí priatelia. Spomínam si, že tu bol

the money that only has value in what used to be Czechoslovakia.

Borut Ingolič, vtedy šéfredaktor vydavateľstva Mladinska knjiga,

While in Bratislava, she was accompanied with several friends.

Niko Grafenauer, redaktor a popredný slovinský básnik, aj niektorí

I remember Borut Ingolič, the chief editor of Mladinska Knijiga

ďalší. Vyriešila to takto. Pozvala všetkých svojich priateľov do Luna

Publishing House, who came with her, Niko Grafenauer, the editor

baru v hoteli Kyjev, ktorý bol vtedy jedným z mála nočných podnikov

and leading poet in Slovenia and a few others. She found a solution

v Bratislave. Luna znamená mesiac a pod jeho jasnou žiarou vstúpila

to her dilemma – she invited all her friends to the Luna bar in Kiev

celá jej spoločnosť do útrob baru. Tu použila svoju odmenu ako

hotel, which used to be one of the few night bars in Bratislava. Luna

najlepšie vedela. Keď na oblohe mesiac nahradilo slnko, pobrala sa

means moon and it was in the moon light when the whole company

celá spoločnosť Marije Lucije na prechádzku po rannej Bratislave.

entered the bar. This is where she spent her financial reward the best

Udeľovanie Plakety Ľudmily Podjavorinskej sa začalo od roku

way she could. At dawn, when the moon was replaced by sunrise,

1972 a slúžilo ako ocenenie našim a zahraničným jednotlivcom,

Marija Lucija and the whole company went for a walk in the morn-

kolektívom alebo inštitúciám, ktorí sa významne zaslúžili o šírenie

ing Bratislava.

BIB 1967—2015

50–51


We started giving away the Ľudmila Podjavorinská Plaque in 1972. It was meant to be given as an award to local and foreign artists, groups or institutions that significantly helped to spread the Slovak children’s literature abroad. It was presented by the Minister of Culture of the Slovak Republic based on the suggestion of the Slovak section of IBBY and the Mladé Letá Publishing. This plaque was always given at the Biennials opening. Trips were organized to take people into Podjavorinská birth-place in Bzince. They visited her memorial room, discussed children’s literature and tasted the specialities of the region, including good plum brandy. They remembered the good mood in Bzince for a long time. I had been out of BIB happenings for almost twenty years but I got back into all that the whirl of BIB entails in 2005. We have been preparing the coming BIB’s together with a group of colleagues in a way that would sustain the high standard that had been set by the

Japonská princezná Kiko Akišino navštívila BIBIANU 23. júna 2013 Japanese Princess Kiko Akišino visited BIBIANA house on 23 June 2013


slovenskej detskej literatúry v zahraničí. Udeľoval ju minister

BIB founders (Brunovský, Roll, Cipár and others). We are proud of

kultúry Slovenskej republiky na návrh výboru Slovenskej sekcie IBBY

the fact that what used to be a humble exposition fifty years ago is

a vydavateľstva Mladé letá. Túto plaketu udeľoval vždy pri otvorení

now a world exhibition. To put all humility aside, it is the trendset-

Bienále. Pri tejto príležitosti sa konali aj exkurzie do rodiska spisova-

ter for children’s book illustrations. Our effort, however, would be

teľky Podjavorinskej do Bziniec. Tam navštívili jej pamätnú izbu, dis-

useless, if we didn’t find support both locally and abroad. I guess

kutovali o detskej literatúre a ochutnávali špeciality regiónu vrátane

this is the place to say thank you to all the institution without

dobrej slivovice. Na dobrú náladu v Bzinciach dlho spomínali.

which the Biennial would not be what it is today. When it comes

Takmer dvadsať rokov som bol mimo diania BIB, ale v roku

to foreign support we can, first of all, rely on the full support of

2005 som sa znovu dostal do víru toho všetkého, čo Bienále ilu-

IBBY – the International Board on Books for Young People, UNESCO

strácií prináša. S okruhom spolupracovníkov pripravujeme ďalšie

and other institutions that work with illustration and publishing of

ročníky, aby sme udržali vysoký štandard tak, ako ho nastavili

children’s books. Here at home, it is primarily the Ministry of Culture

zakladatelia Bienále (Brunovský, Roll, Cipár a ďalší). Sme hrdí na to,

of the Slovak Republic, as the founder of BIBIANA – the International

že zo skromnej výstavy pred päťdesiatimi rokmi sa stala svetová

House of Art for Children and then the Municipality of the capital

prehliadka, a tu si dovolím byť neskromný, ktorá určuje trendy

city Bratislava, the Old City division as well as other organizations

v ilustrácii detských kníh. Márna by však bola naša snaha, keby sme

and individuals. Without their help, we could not claim Bratislava

nenašli podporu nielen u nás, ale aj v zahraničí. Toto je vari priestor

to be the capital of children’s illustration for more than half of

poďakovať tým inštitúciám, bez ktorých by Bienále nebolo tým, čím

a century. I believe BIB will continue to carry the label of high quality

je dnes. V zahraničí sa môžeme spoliehať hlavne na plnú podporu

and its visitors will be always able to see the best that the world of

IBBY – Medzinárodnej únie pre detskú knihu, UNESCO a ďalších

children’s illustrations has got to offer from each two year period

inštitúcií zaoberajúcich sa ilustráciou a vydávaním detských kníh.

between the respective BIB’s.

U nás doma sú to predovšetkým Ministerstvo kultúry SR, ako zriaďovateľ medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA, Magistrát hlavného mesta, mestská časť Staré Mesto, ako aj ďalšie organizácie a jednotlivci. Bez nich by sme ťažko mohli tvrdiť, že Bratislava je už polstoročie hlavným mestom detskej ilustrácie. Verím, že BIB aj v budúcnosti bude značkou vysokej kvality a jeho návštevníci vždy uvidia to najlepšie, čo vznikne vo svete ilustrácie detských kníh v priebehu dvoch rokov medzi jednotlivými ročníkmi.

BIB 1967—2015

52–53Pamatuji první BIB I remember the first BIB Blanka Stehlíková Česká teoretička, viacnásobná účastníčka sympózií BIB-u Czech theoretician, long-term participant of BIB Symposiums

Myslím, že patřím k posledním pamětníkům onoho slavného

I think I am one of the last personal observers of the first famous

prvního mezinárodního Bienále ilustrací Bratislava. V sídle Slovenské

Biennial of Illustrations Bratislava. Dušan Roll, back then with

národní rady je zahajoval projevem v několika jazycích Dušan Roll,

black hair and in a white suit, commenced with a speech in several

tehdy černovlasý v bílém obleku. Na BIB a následné sympozium

languages in the headquarters of the Slovak National Council. I was

mne pozvala Eva Šefčáková, s níž jsem se poznala již za studia na

invited to BIB and the symposium that followed by Eva Šefčáková.

Filosofické fakultě University Karlovy. Doprovodné akce trvaly celý

The accompanying events were happening for the rest of the week

týden a zahrnovaly i opékání živáňské pečeně na Červeném Kameni.

and also included the barbecue of “živánska” liver.

Ve „zlatých šedesátých letech“ jsme se slovenskými kolegy, mezi

In the “golden sixties” we would meet with our Slovak colleagues

něž patřil Peter Čačko a Marián Veselý, pravidelně setkávali v časopi-

among who were also Peter Čačko and Marián Veselý. We would

se pro dětskou literaturu Zlatý máj a v komisích soutěže Nejkrásnější

meet regularly in the “Zlatý máj” revue for children’s literature and in

knihy roku. Také ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar byli členy

the committee for The Most Beautiful Book of the Year competition.

někteří slovenští grafici a ilustrátoři. Albín Brunovský, neodmyslitel-

Some Slovak graphic designers and illustrators were also a part

ný od BIB, se dokonce stal „čestným kapelníkem“ hollarovské kapely

of Hollar – the association of Czech artists and graphic designers.

zvané Grafičanka.

Albín Brunovský, who is an inseparable part of BIB, even became the

„Zlatá šedesátá“ připravila půdu také pro mezinárodní setkávání. Jestliže ještě na EXPO ’58 v Bruselu upoutala světovou kulturní

“honorary band leader” of the Hollar band called Grafičanka. “The golden sixties” also made a way for international meet-

veřejnost především tvorba naší meziválečné generace, následující

ings. The general public of the world of culture had already been

desetiletí k ní přidalo českou a slovenskou „novou vlnu“. BIB měl

captivated by the work of our interwar generation at EXPO ’58 in

tedy co nabídnout. Zahraniční umělce pak lákal jako nekomerční

Brussels and the next decade came with a “new wave” from Czech

přehlídka vybraných ilustrací. A nám otevřel okna nejen do Evropy.

and Slovakia. BIB had something to offer. It attracted foreign artists

Ta se nezavřela ani v letech takzvané normalizace.

as a non-commercial exhibition of selected illustrations. It opened

BIB 1967—2015

54–55


Na symposiích jsme se mohli setkávat s oceněnými ilustrátory i s odborníky, kteří se zabývali výtvarnou podobou dětské knihy: s Janine Despinette z Francie, s Klausem Dodererem, Horstem

up our windows to Europe and even further. The windows could not be closed even in the years of so-called normalization. It was at the symposiums that we could meet the awarded

Kunzem a Hansem Halbeyem z Německa, s Ellou Gankinou z Ruska,

illustrators and experts who worked with the visual aspect of chil-

s Carmen Bravo-Villasante ze Španělska, s Carlou Poesio z Itálie,

dren’s books: Janine Despinette from France, Klaus Doderer, Horst

s Tayo Shimou z Japonska, s Jamesem Fraserem z USA a mnoha

Kunz and Hans Halbey from Germany, Ella Gankina from Russia,

dalšími.

Carmen Bravo-Villasante from Spain, Carla Poesio from Italy, Tayo

Po prvním seznamovacím symposiu se ta další věnovala vždy nějakému konkrétnímu aktuálnímu tématu. Pravidelně jsem se jich

Shima from Japan, James Fraser from USA and many others. I regularly participated with a lecture, as long as the Czech

účastnila – s referátem, pokud za normalizace zrovna nezasáhla

bureaucracy did not intervene, or in a discussion, in case they did

česká byrokracie, nebo v diskusi, pokud zasáhla. Zdálo se mi, že na

intervene. It seemed to me that Slovakia did not have as many

Slovensku bylo těch byrokratických zásah ů méně a že se také méně

bureaucratic interventions and that they were not carried out as

dodržovaly. Když jednou proti mé účasti vystoupil přímo před zahá-

much. Once, when the deputy of the Czech Artists Association stood

jením symposia zástupce Svazu českých výtvarných umělců, vedoucí

up to object to my participation just when the symposium was about

sympozia Anna Horváthová se rázně ozvala: „Jak si to představujete?

to start, the head of the symposium Anna Horváthová spoke out

Já poslouchám jen svého ministra.“

vigorously: “What are you doing? I will only listen to the minister.”

Naposledy jsem se zúčastnila Bienále jako členka mezinárodní

The last time I participated in the Biennial was in the form of

poroty v roce 1999. Jednání řídil opět Dušan Roll. Měl tentokrát černý

an international jury member in 1999. Dušan Roll once again led

oblek a jeho vlasy byly prokvetlé stříbrem. A já si uvědomila, kolik

the meeting. This time he was wearing a black suit and his hair

času uplynulo, co vše se za tu dobu změnilo nejen mezi účastníky

was flourishing with silver. It was then that I realized how much

nebo v dětské knize.

time had gone by and how much had changed not only among the

Nicméně součástí BIB jsem se byla ještě jednou, byť se to stalo nikoliv v Bratislavě, ale v Japonsku. Pro výstavu v roce 2006, která

participants but also in books for children. Nevertheless, I became a part of BIB one last time, although this

tam uváděla v několika městech oceněné ilustrace z 20. výstavy BIB

time it wasn’t in Bratislava. It was in Japan. I was in an exposition

a také japonskou kolekci z téhož Bienále, jsem připojila jako třetí díl

that was showing awarded illustrations from the 20th BIB in several

českou dětskou knihu 1918 – 1948.

cities together with the Japanese collection from the same Biennial. I added the third part of the exposition – the Czech children’s book from 1918 – 1948.


České a slovenské ilustrace v zrcadle BIB Czech and Slovak illustrations in the mirror of BIB František Holešovský Výtvarný teoretik, profesor Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, člen Medzinárodnej poroty BIB ’67 Czech theoretician, Professor of Masaryk’s University Pedagogic Faculty in Brno, member of BIB International Jury ’67

Skončilo sedmé Bienále ilustrací Bratislava – BIB ’79. Naši umělci

The seventh Biennial of Illustrations Bratislava – BIB 1979 is over.

i angažovaná veřejnost si už zvykli na radostné i méně radostné

Our artists and the engaged public are used to both joyful and less

překvapení z uznání a cen, které podle Statutu BIB a podle výběru

joyful surprises that come as a result of the honorary mentions and

jury udílejí.

awards given away by the jury in keeping with the BIB regulations.

Především nás zajímá účast českých a slovenských ilustrátorů.

What we care most about is the participation of Czech and

Zatím co na prvním BIB bylo 32 českých umělců, ze Slovenska

Slovak illustrators. While there were 32 Czech artists at the first BIB,

obeslalo výstavu jenom patnáct ilustrátorů. Menší účast Slováků lze

only 15 illustrators from Slovakia submitted their work. The smaller

asi vysvětlit tím, že celostátní výstava ilustrací pro děti v Bratislavě

participation of Slovaks could be explained by the fact that the na-

dva roky předtím (1965), což bylo „nulté“ bienále, mohlo silněji

tional exhibition of illustrations for children took place in Bratislava

ovlivnit právě slovenské umělce a oslabit jejich zájem na nové, třeba

only two years before that (1965). It was the “preliminary” biennial,

už mezinárodní přehlídce.

which had a greater impact on the Slovak artists and could have,

V dalších letech počet vybraných ilustrátorů z Čech kolísal mezi 9 až 13, ze Slovenska to bylo 7 až 10. Vcelku se soutěží BIB v letech

perhaps, weakened their interest in a new international exhibition. In the following years, the number of selected illustrators from

1969 – 1979 zúčastnilo 42 českých ilustrátorů (celkem 66 účastí) a 29

Czech would be somewhere between 9 and 13 and from Slovakia

slovenských (53 účastí). Nejčastějí to byli z Čechů E. Bednářová,

between 7 to 10. 42 Czech illustrators (66 participations altogether)

D. Berková, A. Horn, J. Kudláček, J. Paleček, J. Sigmundová, ze Slováků

and 29 Slovak illustrators (53 participations) were presented in the

M. Cipár, Ľ. Končeková-Veselá, V. Bombová, A. Brunovský, A. Klimo,

BIB competitions between the years 1969 – 1979. The most frequent

V. Machaj a J. Trojan.

among the Czech ones were: E. Bednářová, D. Berková, A. Horn,

Prakticky od roku 1973 se v základních tématech na sympoziích

J. Kudláček, J. Paleček, J. Sigmundová, and among the Slovaks were

zpřesňoval a prohluboval smysl a podstata ilustrace a ilustrování.

M. Cipár, Ľ. Končeková-Veselá, V. Bombová, A. Brunovský, A. Klimo,

Nápady, které se na téma shody výstavy a sympozia vynořily, například

V. Machaj and J. Trojan.

BIB 1967—2015

56–57


že by sympozium mělo navazovat na výstavu BIB, na její konkrétní díla, nevycházely z pochopení vlastní podstaty a významu BIB.

From 1973 on, the main topics for the symposiums were practically to focus and deepen the purpose and essence of illustrations and

Souhrn odměn a uznání našich umělců na dosavadních sedmi

illustration work. The ideas that emerged from the unison of both

BIB lze charakterizovat takhle: Česká ilustrace zaznamenala jedinou

exhibition and the symposium, such as connecting the symposium

GRAND PRIX BIB udělenou domácímu účastníku (Eva Bednářová,

to the BIB exposition with its specific illustrations, were the result of

1969), ze šesti Zlatých jablíček připadlo pět slovenským umělcům

not understanding the very character and significance of BIB.

a slovenské ilustraci, z devíti Plaket obdrželi Slováci sedm, čeští ilustrátoři dvě.

The summary of awards and mentions of our artists in the last seven BIBs could be described like this: The Czech illustration regis-

Hledáme-li důvody zdánlivého nepoměru v celkem dosti vyrov-

tered one GRAND PRIX BIB that was given to the local participants

naném soutěžení české a slovenské ilustrace dětské knihy, napevno

(Eva Bednářová, 1969). Five out of six Golden Apples were given to

lze počítat se spravedlivým emotivním efektem u zahraničních

the Slovak artists and Slovak illustrations and out of nine Plaques,

členů jury, s jejich respektem hostitelské kultuře, jejíž ilustrátory

the Slovaks got seven and the Czechs illustrators got two.

nadto osobně poznávají. Výběr slovenských ilustrací a ilustrátorů

So if we were looking for reasons behind this obvious dispropor-

se intenzívně zaměřuje na průbojné, neobvyklé výrazy: z dvanácti

tion in what seems to be a fairly equal competition between the

slovenských uznání připadá konečně celých deset pěti významným

Czech and Slovak children’s book illustration, we have to count on

umělcům, kteří si uhájí vedoucí místa i v rámci celostátního hodno-

the just emotional effect among the international jury members who

cení (Viera Bombová, Albín Brunovský, Miroslav Cipár, Ondrej Zimka

wanted to show respect to the culture that hosted them and whose

a Dušan Kállay).

illustrators they were becoming familiar with on a personal level. The

Česká a slovenská ilustrace pro děti požívá v celém světe nepo-

selection of the Slovak illustrations and illustrators was intensively

chybnou autoritu. Hledí na ni se zájmem a očekáváním nejenom

focused on assertive, unusual expressions: Ten out of twelve Slovak

editoři socialistických států, ale stejně i progresivní kruhy odborníků

awards were given to five eminent artists who could easily defend

v západních zemích. Její klady a přednosti vyrůstají z domácích

their positions even on a national ranking (Viera Bombová, Albín

zdrojů a z vlastního vývoje – nejsou závislé na kontaktech s cizinou,

Brunovský, Miroslav Cipár, Ondrej Zimka and Dušan Kállay).

i když s nimi musíme počítat. Uplatnění české a slovenské ilustrace

The Czech and Slovak illustration for children is met with an

na BIB pak odpovídá míře a intenzitě pozornosti, kterou udílíme naši

unquestionable authority all over the world. It is looked upon with

ilustraci my sami doma. BIB má pro naši, stejně jako pro zahraniční

demand and anticipation not only by editors in socialistic countries,

ilustraci dětské knihy funkci korektivu, kontroly, srovnání.

but also by progressive circles of experts from the west. Its pros and qualities grow from the local resources and its own development –

Psáno v roce 1979, kráceno

they do not depend on their contacts from abroad, although they do play a role as well. The scope of Czech and Slovak illustrations


at BIB is therefore equal to the measure and intensity of attention that we pay to our illustrations at home. BIB serves in the function of correction, regulation and comparison for both local and foreign children’s book illustrations. Written in 1979, condensed

Vpravo: Prof. A. Hoffmeister s prof. Františkom Holešovským On the right: Prof. A. Hoffmeister with Prof. František Holešovský

Medzinárodná porota BIB ’67, na čele predseda Adolf Hoffmeister (tiež autor koláže) BIB International Jury ’67, at the head of the table chairman Adolf Hoffmeister (also the author of collage)

BIB 1967—2015

58–59Polstoročie – vzrušujúce a farebné! Half a century – exciting and colourful! Lucia Binder Predsedníčka poroty Andersenovej ceny 1974 – 1978, členka v rokoch 1975 – 1979 a predsedníčka Medzinárodnej poroty BIB v rokoch 1981 – 1987 President of H. Ch. Andersen Medal Jury 1974 – 1978, member in 1975 – 1979 and President of BIB International Jury 1981 – 1987

50. výročie BIB-u je skutočnou radosťou pre všetkých, ktorí sa ho

The 50th anniversary of BIB is a true joy for all those who have ever

niekedy zúčastnili alebo pracovali na tomto jedinečnom kultúrnom

taken part in BIB or worked for this unique cultural project. Vienna

projekte. Viedeň a Bratislava boli vždy blízko pri sebe – čo tiež zna-

and Bratislava have always been close to each other – which also

menalo, že som mala šťastie podieľať sa na vývoji BIB-u od samého

meant that I was lucky enough to be able to participate in the devel-

počiatku. Ako čerstvá absolventka vysokej školy, ktorá práve začala

opment of BIB from the very beginning. Initially, as a recent univer-

pracovať v oblasti detskej literatúry, prišla som na BIB najskôr ako

sity graduate and having just started to work in children’s literature,

návštevník a neskôr ako člen poroty a nakoniec aj ako predsedníčka

I came to BIB only as a visitor; later on, I served as a member of the

poroty. Dnes som ešte vždy vášnivou čitateľkou všetkých správ

jury and, finally, even as the jury’s chairperson. Today, I am still an

o BIB-e, ktorého sa už nemôžem zúčastniť osobne.

avid reader of all reports about BIB events which I am no longer able

Rada sa pozerám späť – aj keď polstoročie ubehlo veľmi rýchlo. Jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa v prvých rokoch

to attend in person. I am happy to look back – even if half a century has passed in

BIB-u zaujímala o knihy pre deti a mládež bola Medzinárodná

the meantime. The only international organisation that in the early

únia pre detskú knihu (IBBY). Tá zaviedla medzinárodné ocenenie

years of BIB took an interest in books for children and young people

Čestnú medailu Hansa Christiana Andersena ako poctu pre autora

was the International Board on Books for Young People (IBBY),

za celoživotné dielo. Okrem toho vznikla publikácia Bookbird,

which also presented the international award Honorary Medal

v tom čase ešte nie veľmi rozsiahla brožúra, ktorá predstavila

of Hans Christian Andersen in recognition of an author’s lifetime

ilustrované knihy zaradené na Čestnú listinu Ceny Hansa Christiana

achievements. In addition, there was the publication Bookbird,

Andersena. Umelcom a ilustrátorom, ktorí zohrávali kľúčovú úlohu

at that time still a not very voluminous brochure that presented

najmä v detskej literatúre, však chýbalo zoskupenie, ktoré by

picture books that had been placed on the Honour List of the Hans

podporovalo medzinárodnú spoluprácu a poskytovalo poradenstvo

Christian Andersen Award. But the artists and illustrators, who play

jednotlivcom.

a key role particularly in children’s literature, were still missing an

BIB 1967—2015

60–61


To sa výrazne zmenilo prvým BIB-om, ktorý priniesol duch optimizmu a mal obrovský ohlas. Veľká vďaka patrí Dušanovi Rollovi, zakladateľovi a neúnavnému propagátorovi BIB-u, ktorý svoju kariéru zasvätil podpore umenia v detských knihách. Návšteva BIB-u v Bratislave sa stal jedinečnou príležitosťou na

association that would have promoted encounters in an international setting or provided guidance to individuals. This changed dramatically with the staging of the first BIB, which sparked a new spirit of optimism and was welcomed with much acclaim. Much gratitude is due to Dušan Roll, the founder

získanie prehľadu o medzinárodnej práci v oblasti ilustrovaných

and indefatigable propagator of BIB, who made it his business to

kníh. Stále mám veľmi živo v pamäti prekvapenie z rozmanitosti

promote art in children’s books.

prác a rastúceho povedomia o rôznych štýloch a spôsoboch vyjad-

Visiting BIB in Bratislava became a unique opportunity for get-

rovania používaných umelcami v ilustrovaných knihách z celého

ting an overview of international work in the field of picture books.

sveta. Počet zúčastnených národov a ilustrátorov sa zvyšoval

I still remember very vividly my surprise about the diversity of the

každým ročníkom BIB-u. BIB predstavoval originály ilustrácií

work on display and growing awareness of the various styles and

a takisto vystavoval aj knihy.

ways of expression used by artists creating illustrations for picture

Vzhľadom na to, že v prvej dekáde BIB-u tlačové techniky

books world-wide. The number of nations and illustrators partici-

a kvalita obrázkov v knihách neboli na rovnakej úrovni vo všetkých

pating increased from one BIB event to the next. From the very

štátoch a niektoré obrázkové knihy boli publikované len vo veľmi

beginning, BIB presented illustrations in the original, even though

malých a veľmi lacných vydaniach, bolo dôležité mať originály ako

the printed books were of course also on show.

základ pre hodnotenie. Mnoho ilustrácií, ktoré boli v origináli fas-

Since, especially in the first decade of BIB, printing techniques

cinujúce, s tajomným svetlom, ako napríklad ilustrácie rozprávok

and the quality of pictures in books had not yet reached the same

či legiend, pôsobili v tlačenej podobe vyblednuto, a preto by mali

standards in all nations and some picture books were published only

oveľa menšiu šancu osloviť porotu.

in very small or very cheap editions, it was important to have the

BIB zohrával kľúčovú rolu nielen ako miesto na stretnutie, ale aj

originals as a basis for critical assessment. Many a picture that in the

ako motivácia pre umelcov, aby sa zapájali do tvorby detskej knihy.

original was characterised by a fascinating, mysterious light, as e.g.

Mnohí známi výtvarníci, ktorých práca bola už známa, ilustrovali aj

illustrations of fairy-tales or legends, had a washed-out look in the

knihy, medzi nimi napríklad Albín Brunovský (Slovensko) alebo Leo

printed image and would therefore have had a much lesser chance

Lionni (Taliansko), čo malo celosvetový vplyv. Tiež si pamätám, ako

of appealing to the jury than the original.

sa rokmi menili kritériá používané pri posudzovaní ilustrovaných

As a matter of fact, BIB played a critical role not only as

kníh. Pred 50 rokmi bolo posudzovanie silne ovplyvnené pedagogic-

a meeting place but also as motivation for artists to get engaged

kým pohľadom. Až neskôr sa pozornosť presunula väčšmi k umelec-

in children’s books. Many a major painter whose work was already

kej hodnote. Proces stanovenia kľúčových kritérií bol predmetom

well-known also created picture books, among them, for example,

búrlivých diskusií.

Albín Brunovský (Slovakia) or Leo Lionni (Italy), and hence made an


Najdôležitejšie však bolo, že BIB ponúkol príležitosť nielen

impact world-wide. I also remember how much the criteria applied

známym ilustrátorom, ale tiež pomáhal veľmi mladým a neznámym

in judging picture books have changed over the years. 50 years

umelcom rozbehnúť medzinárodnú kariéru. Toto robilo prácu

ago, the assessment process – similar to textual criticism – was

v porote, v ktorej som pôsobila mnoho rokov, veľmi zaujímavou.

still heavily influenced by educational views. It was only later on

Najlepšie na práci poroty pre mňa bolo, že týždeň plný inten-

that the focus shifted increasingly towards artistic value. The

zívnej konfrontácie sa skončil osobným stretnutím s ocenenými

process of determining key judgment criteria was marked by much

umelcami. Ešte vždy si veľmi živo spomínam na svoje prvé stretnu-

heated debate.

tie s Dušanom Kállayom, ktorého som mala tú česť navštíviť v jeho

The most important thing, however, was that BIB offered op-

ateliéri, alebo na večer, keď som sedela na slávnostnej večeri medzi

portunities not only to well-known illustrators but also helped very

ocenenými Ulfom Löfgrenom (Švédsko) a Nikolajom Popovom

young and still unknown artists to launch an international career.

(Rusko). Bola som trochu v šoku, keď som si uvedomila, že hoci sme

This has always made the work so exciting for the jury, on which

sa predtým nikdy nevideli a medzi nami boli aj jazykové bariéry, sme

I served for many years.

sa spolu skvele bavili.

The best thing about jury work for me, however, was that a week full of intense confrontation with a wide range of interesting illustrations was followed by yet another climax: personal encounters with the award-winning artists. I still recall very vividly my first meeting with Dušan Kállay, who I had the privilege of visiting in his studio, or the evening when I was seated at the gala dinner between the award winners Ulf Löfgren (Sweden) and Nikolai Popov (Russia) and was slightly shocked when I realised that the three of us had never met before and there were also language barriers to overcome – we got along brilliantly, though, even before a quarter of an hour had passed. Back then, during BIB, the entire historic centre of Bratislava was decorated – one time it was big coloured pencils arranged in various locations like pillar gardens, another time it was flags or certain animals that had been chosen as a BIB mascot and were on display in all the charming old lanes. And everywhere you met guests from distant countries who had arrived to see the BIB exhibition. It always was a big festival for the guests as well as for the city itself.

BIB 1967—2015

62–63


Počas BIB-u bolo celé historické centrum Bratislavy vyzdo-

I wish the current organisers and all who work for BIB as many

bené – raz to boli veľké farebné ceruzky umiestnené na rôznych

interesting encounters and enjoyable hours as I associate with

miestach, inokedy to boli vlajky alebo zvieratá, ktoré boli maskotmi

BIB. And I wish BIB that it may continue to thrive and work for the

BIB-u a našli sme ich v mnohých pôvabných starých uličkách.

benefit of art and international understanding.

A všade ste sa mohli stretnúť s účastníkmi z ďalekých krajín, ktorí sa prišli pozrieť na výstavu BIB. Vždy to bola veľká akcia tak pre hostí, ako aj pre samotné mesto. Organizátorom a všetkým, ktorí pracujú pre BIB, želám mnoho ďalších zaujímavých stretnutí a príjemne strávených chvíľ. A BIB-u prajem, aby aj naďalej prekvital a pracoval v prospech umenia a medzinárodného porozumenia.


BIB naveky Forever BIB Horst Künnemann Nemecký vydavateľ mesačníka Jugend&Literatur v Hamburgu German editor of monthly Bulletin Jugend&Literatur in Hamburg

Mnohé, takmer všetky cesty vedú do Bratislavy, po suchej zemi,

Many, almost all roads lead to Bratislava. By dry land, river or air.

po rieke či vzduchom. Počas polstoročia som ich použil všetky. Bol

Over the past half a century I have used them all. I was probably

som pravdepodobne jediným účastníkom sympózia, ktorý sa dostal

the only symposium participant that travelled to Bratislava from

z Viedne do Bratislavy na lokomotíve nákladného vlaku, aby som

Vienna in the locomotive of a cargo train in order to make it for the

včas stihol otvorenie Bienále aj privítací pohárik pálenky.

Biennial’s opening and the welcome drink of spirit in time.

Na frankfurtskom veľtrhu v roku 1966 ma Dr. Dušan Roll pozval na

Dr. Dušan Roll invited me to an event that he was preparing

pripravovanú akciu, pretože som ako prednášateľ, kritik a odborník

when he met me on the Frankfurt Book Fair in 1966. He invited

na detskú literatúru nebol v Československu celkom neznámy, keďže

me because, as a lecturer, reviewer and an expert on children’s lit-

už predtým som mal uverejnené články v Zlatom máji aj v Rudom

erature, I wasn’t a complete stranger to Czechoslovakia. Prior to

práve, zúčastnil som sa a bol som úspešný na súťaži kritikov.

that, I had published my articles in “Golden May” (Zlatý máj) and

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch bolo Československo pre nás západniarov exemplárne uzavretá krajina, v ktorej vynikajúce umelkyne a umelci tvorili originálne, závažné, kritické, inovatív-

daily “Rudé právo” and had participated in and won the reviewers’ competition. In the sixties and seventies Czechoslovakia seemed like the ex-

ne, a predovšetkým veselé knižky pre deti, o akých mladí ilustrátori

emplary closed country to us westerners. The amazing artists there,

z Nemeckej spolkovej republiky mohli iba snívať. V sedemdesiatych

both men and women, were making original, serious, critical, in-

a osemdesiatych rokoch som mal veľké šťastie, že som stretol

novative and, most of all, cheerful books for children that the young

mnohých význačných knižných tvorcov z Prahy, Brna a Bratislavy,

illustrators from the Federal Republic of Germany could only dream

urobil s nimi rozhovory, navštívil ich ateliéry a vo svojom mesačníku

about. I was very lucky to meet a lot of extraordinary bookmakers

Bulletin Jugend&Literatur som mohol čitateľom sprostredkovať

from Prague, Brno and Bratislava in the seventies and eighties.

správy, byť animátorom a inšpirátorom v jednej osobe.

I interviewed them, visited their studios and facilitated the news

BIB 1967—2015

64–65


BIB sa zrodil v nepokojných časoch: Studená vojna bola

to the readers of my monthly periodical Bulletin Jugend&Literatur.

stále ľadovou, reformy uviazli alebo boli potlačené. Pražskú jar

I was the animator and their point of inspiration all in one person.

prevalcovali na tankoch sovietski priatelia. Železná opona medzi

BIB was born in troubled times. The cold war was still ice-cold,

Východom a Západom ani len nenaznačovala známky hrdze. Vojna

reforms got stuck or were pushed back. The golden “Prague Spring”

vo Vietname i kubánska kríza sa rozrastali aj za hranice a všetkých

was flattened over by tanks of the soviet friends. The Iron curtain

nás mobilizovala. Napriek tomu každé dva roky odštartovalo nové

between the East and West did not even indicate any signs of rust.

Bienále, zakaždým pritiahlo viac nových umelcov zo všetkých strán

The Vietnam War and crisis in Cuba grew beyond the borders and

sveta. BIB vždy zostával oázou pokoja a mierovej vzájomnosti, nie

mobilized all of us. In spite of it all, a new Biennial was launched

nepodobnej olympijskému mieru v krízami, vojnami a spormi často

every two years, each time drawing even more new artists from

zmietanej antike.

every corner of the world. BIB has always remained an oasis of peace

Každé dva roky boli pripravené nové výstavy, viedli sa diskusie, realizovali semináre, hoci sa Berlínsky múr zrútil, socialistický blok rozpadol, Česko a Slovensko sa rozdelilo. Mal som šťastie, že som od prvej chvíle patril k aktívnym účastníkom, za čo budem navždy vďačný. Každý BIB objavil nové krajiny, celé kontinenty, na ktorých sú ešte vždy biele miesta. Dúfam, že ich

and mutual tranquillity, unlike the Olympic peace in the ancient times adrift in crisis, wars and conflicts. New expositions, discussions and seminars would take place every other year even as the Berlin wall went down, the socialist block fell apart and the Czechoslovakia was split in two republics. I was lucky to be one of the active participants right from the

objavovanie bude pokračovať aj nasledujúce desaťročia. Pred nami

first moment. For that I am forever thankful. At each BIB new

ležia ďaleké krajiny túžby a nových obzorov, osvieženie zmyslov,

countries, even continents with spots that had been blank were dis-

srdca a rozumu. A tak by to malo aj ostať.

covered. I hope their discovery will continue in the coming decades.

BIB, milujem ťa! Horst Künnemann z Hamburgu na teba myslí dňom i nocou.

The far away countries of desire, new perspectives, refreshing for our senses, heart and mind are right in front of us. And that’s the way it should be. BIB, I love you! Horst Künnemann from Hamburg thinks of you day and night.


Mojich 30 rokov s BIB-om My thirty years with BIB Leena Maissen Fínska teoretička, bývalá výkonná riaditeľka IBBY v Bazileji, žije vo Švajčiarsku Finnish theoretician, former Executive Director of IBBY in Basel, lives in Switzerland

Po smrti Jelly Lepmanovej v roku 1970 Výkonný výbor IBBY sa rozho-

After the death of Jella Lepman in 1970, the Executive Committee

dol prijať pozvanie Dušana Rolla na jesenné zasadnutie v Bratislave

of IBBY decided to follow the invitation of Dušan Roll to hold its

v rámci otvorenia Bienále. Bol to začiatok dlhej tradície spolupráce,

autumn meeting in Bratislava, to coincide with the opening of the

podľa ktorej sa BIB organizoval v jeseni nepárnych rokov a kongresy

Biennial. This was the beginning of a long tradition of cooperation,

IBBY v párnych. Spoluprácu posilnila aj skutočnosť, že Dušan Roll

which meant that the Biennial took place in the autumn of uneven

sa čoskoro stal dôležitým predstaviteľom IBBY ako viceprezident,

years and the IBBY Congresses in even years. The cooperation was

člen a predseda poroty Andersenovej ceny a napokon v rokoch

also strengthened through the fact that Dušan Roll soon took on

1986 – 1990 ako prezident IBBY. Mnoho členov IBBY pracovalo v po-

important responsibilities in IBBY, as Vice-President, Member and

rotách BIB-u a výber ilustrácií v mnohých krajinách zabezpečovali

President of the Andersen Award Jury and, finally, 1986 – 1990 as

národné sekcie IBBY.

President. Many IBBY members also served on the BIB juries, and in

Bratislavu som po prvý raz navštívila v septembri 1971 v čase otupného a stiesneného obdobia studenej vojny, krátko po porážke „pražskej jari“ a po ruskej okupácii v auguste 1968. Ani počasie

many countries the selection of artwork is in the hands of the IBBY National Sections. My first visit to Bratislava in September 1971 was marked by the

nezlepšovalo ovzdušie, bolo šedivé a studené. Naši českí a slovenskí

drab and depressing era of the Cold War, soon after the failure of

kolegovia boli nervózni a stresovaní, viacerí z nich práve stratili za-

the Prague Spring and the Russian occupation in August 1968. The

mestnanie, ako napríklad Jan Červenka, profesor Karlovej Univerzity

weather didn’t help, it happened to be grey and cold. Our Czech

v Prahe, a Václav Stejskal, riaditeľ nakladateľstva detskej knihy

and Slovak colleagues were nervous and stressed, many of them

Albatros v Prahe. Spomínam si na nich veľmi dobre. Sprevádzali

were soon to lose their jobs, like the EC and Andersen Jury members

môjho otca Niila Visapääho – bol vtedy prezidentom IBBY – a mňa

Jan Červenka, Professor at the Charles University in Prague, and

po Bratislave, ukázali nám historické Staré Mesto, bývalý Pressburg,

Václav Stejskal, Director of the Albatros children’s publishing house.

kde boli uhorskí králi a kráľovné korunovaní v Katedrále sv. Martina.

I remember them so well. They took my father Niilo Visapää – he

BIB 1967—2015

66–67


Bolo čudné si predstaviť, ako v tom čase Bratislava bola železnou

was IBBY’s President then – and me around Bratislava, showed us

oponou odrezaná od žiarivej Viedne, vzdialenej iba hodinu cesty.

the historic old town, the former Pressburg, where the Hungarian

Spoznala som tiež dvoch vynikajúcich kolegov, ktorí sa stali stĺpmi

Kings and Queens had been crowned in St. Martin’s Cathedral. It

IBBY: Věru Součkovú z Prahy a Petra Čačku z Bratislavy. Prirodzene,

was weird to realize how very close and at the same time how cut

že sme diskutovali o politických represiách a čo to znamenalo pre

off by the iron curtain Bratislava was from glittering Vienna, only

nich. Keby som im bola vedela povedať, že do dvadsať rokov padne

an hour away. I also got to know two wonderful colleagues who

Berlínsky múr! Nik sa o tom nedovážil ani len snívať.

became pillars of IBBY: Věra Součková from Prague and Peter Čačko

Dušan Roll bol schopný presvedčiť predstaviteľov Bratislavy, že

from Bratislava. Of course we discussed the political repression

je dôležité pozvať odborníkov na detskú knihu zo zahraničia ako vý-

and what it meant to them. If only I could have been able to tell

znamných hostí. Strávili sme čas nielen na serióznych stretnutiach,

them that within twenty years the Berlin Wall would be torn down!

seminároch a výstavách, ale aj za reštauračnými stolmi a na exkur-

Nobody dared to even dream about it.

ziách. Tancovali sme, spievali a zabávali sa. Otvárací ceremoniál bol

Dusan Roll was able to convince the authorities in Bratislava

vždy veľmi slávnostný v budove Opery SND. Nesporne inšpiroval aj

that it was important to invite children’s book people from abroad

prezidenta IBBY Hansa A. Halbeya a viceprezidenta Miguela Azaolu

and treat them well as special guests. We not only spent time at seri-

raz po ukončení večera uprostred noci pred hotelom Tatra k spevu

ous meetings, seminars and exhibitions, but also around restaurant

árií z Mozartovej Figarovej svadby! A nikdy nezabudnem na nevyčer-

tables and at excursions. We danced, sang and had fun. The BIB

pateľný hudobný repertoár Petra Čačku, ktorým oživoval dlhé cesty

opening ceremony was always a very festive event at the opera

vo výletných autobusoch.

house. Obviously inspired by this, IBBY President Hans A. Halbey

Veľmi dobre si pamätám na výlet v roku 1977, keď nás Dušan Roll

and Vice-President Miguel Azaola once finished the evening by

pozval na palubu vratkého vrtuľového lietadla a leteli sme na víkend

singing arias from “Marriage of Figaro” in front of Hotel Tatra in the

do Vysokých Tatier. Tam sme síce pre hmlu nevideli nijaké hory, ale

middle of the night! And never will I forget the inexhaustible musical

ubytovali nás v hoteli, ktorý vyzeral ako jeden z filmu Grand hotel

repertoire of Peter Čačko enlivening long journeys in excursion cars.

Budapešť. Toto všetko sa udialo v sedemdesiatych rokoch, boli sme mladí

The most memorable excursion was in 1977 when Dušan Roll invited us aboard a shaky propeller plane for a weekend in the

a IBBY s BIB-om rástli ruka v ruke. Po zamatovej revolúcii v roku

High Tatra where we did not see any mountains because of fog but

1989, keď sa mnohé zmenilo aj v komunistických krajinách, a tým sa

enjoyed the stay at a hotel which looked just like the one from the

sťažil život vydavateľom detských kníh, ich autorom aj ilustrátorom.

film “The Grand Budapest Hotel”.

Medzitým Dušan Roll vytvoril BIBIANU, sen sa stal skutočnosťou,

All this was in the seventies, we were young and IBBY and BIB

vznikol stály dom ilustrácie pre deti s knižnicou a aktivitami pre deti.

grew up hand in hand. After the Velvet Revolution of 1989 when the

Lenže Bratislava už nebola jediným miestom stretnutí odborníkov

markets opened in the Communist countries, many things changed


na ilustrácie. Vydavatelia zamerali svoju pozornosť a aktivitu na

and life became difficult for children’s book publishers, their authors

knižný veľtrh v Bologni a biznis. Nastal čas, keď osud neziskového

and artists. Meanwhile Dušan Roll had created BIBIANA, a dream

BIB-u sa dostal do problémov s financovaním od štátu vzhľadom na

come true, as a permanent home for international children’s book

manažment. Našťastie BIB prežil a my môžeme oslavovať polstoro-

illustration, with a library and activities for children. But suddenly,

čie jeho existencie.

Bratislava was no longer the only meeting place for professionals

Posledný raz som navštívila BIB v roku 2003, keď som odchá-

in illustration. Publishers focused their attention and activity on

dzala z IBBY do dôchodku. V protiklade k mojej prvej návšteve,

Bologna Book Fair and business. There was a time when the fate

keď sa nedalo vonku vypiť šálku kávy, Bratislava teraz vyzerá ako

of the non-profit BIB was at stake for lack of state funding and

veľká a priateľská open-air kaviareň vítajúca návštevníkov. Lenže

because of management problems. Happily, BIB survived and we can

v roku 1967 sa BIB stal jediným miestom stretnutí pre ilustrátorov

celebrate its fifty years of existence.

a odborníkov na detskú knihu. Pre nás zo Západu to bol objav vidieť

My last visit to the BIB was in 2003 when I retired from IBBY.

vysokú úroveň východoeurópskych ilustrovaných detských kníh.

In contrast to my first trip when it would have been impossible to

Bolo zrejmé, že najlepší výtvarníci tu mali pole pôsobenia, kde sa

have a cup of coffee outdoors, Bratislava now looked like a huge

mohli vyjadrovať pomerne slobodne. Obdivovala som ich a získali si

and friendly open-air café, welcoming visitors. But as early as

ma svojou tvorbou. Knihy a umelecké diela mnohých vynikajúcich

1967 BIB had became a unique meeting place for illustrators and

ilustrátorov, takých ako nositeľov ocenení bratislavského Bienále Evu

children’s book people. For us from the West it was a revelation to

Bednářovú, Albína Brunovského, Nikolaja Popova, Dušana Kállaya

see the high level of Eastern European children’s book illustration.

a Klausa Ensikata, stali sa trvalými pokladmi u mňa doma a stále mi

It was obvious that the best artists had here a field of work where

pripomínajú a nahradzujú Bienále ilustrácií Bratislava. Ďakujem!

they could express themselves relatively freely. I admired them and acquired their works. Books and artwork by many wonderful illustrators, such as BIB prize-winners Eva Bednářová, Albín Brunovský, Nikolai Popov, Dušan Kállay and Klaus Ensikat, have become cherished treasures at my home and always remind me of the Biennial of Bratislava and what it stands for. Thank you!

BIB 1967—2015

68–69BIB: Živná pôda pre medzinárodnú detskú ilustráciu BIB: Breeding ground for international children’s book art Barbara Scharioth Riaditeľka Medzinárodnej knižnice pre mládež v Mníchove 1992 – 2007, členka predstavenstva Nadácie Medzinárodnej knižnice pre mládež Director of International Youth Library in Munich 1992 – 2007, currently member of the Board of the Foundation International Youth Library

Po celom svete každý, kto sa zaoberá národnou alebo medzinárod-

Around the world, anyone who deals with national or international

nou detskou knižnou ilustráciou, skôr či neskôr narazí na ocenenie

children’s book illustration, sooner or later comes across the awards

udelené BIB-om: GRAND PRIX, Zlaté jablko, Plaketa. Je to už

granted by BIB: GRAND PRIX, Golden Apple, Plaque. In my case it

štyridsať rokov, čo som sa prvýkrát dostala do kontaktu s Bienále

has been forty years since I first had contact with the Biennial of

ilustrácií Bratislava a jeho pôsobením pre medzinárodné umenie

Illustrations Bratislava and their activity for international picture

detskej ilustrácie. Neskôr, v roku 1987, som aj navštívila veľkú

book art. Some years later, in 1987, I visited the big exhibition of

výstavu ilustrácií, ktorá je unikátna vo svete. Na BIB-e je takmer

illustrations which is unique in the world. It was almost impossible

nemožné získať prehľad o všetkých origináloch. Je to doslova

to get an overview of the dozily stacked originals. I allowed myself

expedícia medzi vyše 1 000 obrázkami od 300 umelcov z vyše 40

a long expedition among more than 1 000 pictures made by 300 art-

krajín. Ale má to efekt! Medzinárodná porota vyberá diela z prác

ists from more than 40 countries which were on display at that time.

zozbieraných národnými sekciami Medzinárodnej únie pre detskú

What an effort! An international jury had selected the works from

knihu (IBBY).

contributions collected by the national sections of International

Na rok 1987 si živo spomínam z troch dôvodov. Bol to rok otvorenia BIBIANY v zrekonštruovanej budove starého mestského paláca.

Board on Books for Young People (IBBY). For three reasons I remember 1987 so vividly: It was the year

Slovenská národná galéria predstavila retrospektívu o českom

of the opening of the BIBIANA, a renovated old town palace. The

umelcovi a priekopníkovi v oblasti bábkového animovaného filmu

Slovak National Gallery presented a retrospective about Czech artist

Jiřího Trnku – bola to jedinečná príležitosť vidieť jeho pôvodné dielo.

and pioneer in puppet animated cartoon Jiří Trnka – a fantastic op-

A v neposlednom rade vo výkladnej skrini súkromnej galérie upútali

portunity to see his original material. And last, but not least: In the

moju pozornosť malé, červené papierové figúry – to bolo moje

shop window of a private gallery small, red paper sculptures caught

prvé stretnutie s českou umelkyňou Květou Pacovskou, ktorá bola

my eye – this was my first encounter with the Czech artist Květa

dovtedy v Nemecku neznáma.

Pacovská who was still unknown in Germany at that time.

BIB 1967—2015

70–71


Počas troch dní v Bratislave som sa cítila ako na exkurzii vo veľkej

Those three days in Bratislava felt to me like an excursion into

záhrade detského knižného umenia, plnej ohromujúcich, úžasných

a big garden of children’s book art, full of astounding, amazing and

a čarovných kvetov. Prirodzene som sa vracala k BIB-u. Všetky moje

magical blossoms. Of course I kept returning to BIB. All my later vis-

neskoršie návštevy mi pomohli hlbšie porozumieť medzinárodnému

its helped me to develop an understanding of international picture

knižnému umeniu, stretnúť sa s novými umelcami, oboznámiť sa

book art in more depth, to meet new artists, to get to know pictures

s obrazmi a knihami, rozvíjať priateľstvá a putá. Niektoré z týchto

and books, to cultivate friendships and forge new bonds. Some of

kontaktov viedli k neskoršej spolupráci s Medzinárodnou knižnicou

those contacts led o later cooperation with the International Youth

mládeže v Mníchove, pre ktorú som v tom čase pracovala.

Library in Munich for which I was responsible at that time.

Moja účasť v porote BIB-u v roku 2005 je nezabudnuteľná.

My participation in the jury meeting of the BIB in 2005 is unfor-

Členovia poroty reprezentovali 13 krajín z celého sveta. Všetci sme

gettable. The jury members represented 13 countries from around

mali veľmi odlišné predstavy o tom, čo je „dobré“ a „vynikajúce“

the world. We all had very different ideas of the definition of “good”

v knižnej ilustrácii, čo sa miešalo s osobnými preferenciami a profe-

and “outstanding” picture book illustration, mingled with personal

sionálnym zázemím. Bola to poriadna lekcia komunikácie napriek

preferences and professional backgrounds. What a lesson in com-

všetkým jazykovým bariéram. Rozmanitosť názorov a pohľadov

munication across all linguistic barriers and tolerance and amaze-

– s ktorou som sa stretávala aj pri svojej práci vo výboroch IBBY

ment was offered by some of the arguments! In lively discussions

a Medzinárodnej knižnice pre mládež – získala nový rozmer.

the variety of opinions and perspectives – which I was familiar with

Otázky umeleckej úrovne, štýlu, tradícií a inovácií, výtvarných

through my work in committees at IBBY and the International Youth

techník, detstva a vizuálneho chápania detí boli predmetom mno-

Library – gained a new dimension. Complex questions about artistic

hých diskusií. Často sme sa cítili ako v džungli zmätku. Bol tam však

standards, style, tradition and innovation, about artistic techniques,

Józef Wilkoń, veľký poľský maliar, sochár a ilustrátor. Neomylným

and about childhood and children’s visual understanding, were

okom nestora umenia s prehľadom uzavrel naše debaty sebe

discussed at the same time. Often times we felt caught in a jungle

vlastným humorom. Rovnako prispel aj k výstave o Poľskej detskej

of confusion – had there not been Józef Wilkoń, the grand Polish

knihe v mníchovskej knižnici v roku 2009.

painter, sculptor and picture book artist. With the unerring eye of

Mám dojem, že BIB spája množstvo a rôznosť medzinárodných

a doyen of art for children he concluded some of our debates with

ilustrácií obrázkových kníh. Prospieva vzájomnému pôsobeniu

humorous authority. He brought this same authority and expertise

slovenského umenia a vysokému počtu veľmi rôznych umeleckých

to his role as mentor for an exhibition about Polish children’s book

osobností, koordinátorov a odborníkov. Je dôležitou živnou pôdou

art in the International Youth Library in 2009.

na medzinárodné diskurzy o umení v detských knihách.

It is my impression that the BIB thrives from the multitude and variety of international picture book illustration it brings together. And it prospers from the interplay of Slovak art promotion and the


Medzinárodná knižnica mládeže posiela BIB-u srdečné pozdravy

high number of highly diverse artist’s personalities and committed

spolu s obrovským ďakujem a želaním všetkého najlepšieho do

coordinators and experts. It is one of the most important breeding

budúcnosti.

grounds for international discourse about art in children’s books. The International Youth Library sends cordial regards along with tremendous thanks and best wishes for the future.

Medzinárodná porota BIB 2005, zľava: B. Brathová, S. Larsen (Dánsko), M. Bunanta (Indonézia), B. Scharioth (Nemecko), T. V. Löb (Holandsko), F. Sarrasin (Kanada), J. Wilkoń (Poľsko), M. Bulos (UNESCO), K. Matsuoka (Japonsko), R. de Oliveira (Brazília), M. Cipár (Slovensko), P. Zambelis (Grécko), B. Diodorov (Rusko), A. H. Ahooe (Irán) BIB International Jury 2005, from the left: B. Brathová, S. Larsen (Denmark), M. Bunanta (Indonesia), B. Scharioth (Germany), T. V. Löb (Netherlands), F. Sarrasin (Canada), J. Wilkoń (Poland), M. Bulos (UNESCO), K. Matsuoka (Japan), R. de Oliveira (Brazil), M. Cipár (Slovakia), P. Zambelis (Greece), B. Diodorov (Russia), A. H. Ahooe (Iran)

BIB 1967—2015

72–73Nech žije BIB! Long live BIB! Francesca Ferrari Bývalá dlhoročná riaditeľka Medzinárodného veľtrhu kníh pre deti v Bologni Former long-term director of International Children’s Book Fair in Bologna

Už 15 rokov nepracujem vo vedení Knižného veľtrhu v Bologni, ale

I have been away from the management of the Bologna

mnoho spomienok na roky, ktoré som prežila vo funkciách na veľtr-

Children’s Book Fair for fifteen years now, and many good memories

hu, mi stále koluje hlavou. BIB patrí určite medzi najživšie a najmilšie

of the years spent with the Fair still keep me good company. BIB is

v mojej profesionálnej kariére.

certainly among the most vivid and dearest souvenirs of my profes-

Dušana Rolla som v Bologni stretla, keď som v šesťdesiatych rokoch práve začínala pracovať na veľtrhu a hneď sme začali snovať

sional career. When I was just beginning to get involved with the Book Fair, in

plány do budúcna a vytvárať základňu pre dlhodobú spoluprácu. Tá

the sixties, I met Dušan Roll in Bologna and we immediately started

sa čoskoro zmenila na blízke priateľstvo.

to make plans for the future and put down the basis for a long

Obdivovala som jeho prácu, jeho nadšenie pre vydávanie a ilustrácie detských kníh, ktorým sa venoval. Cítila som česť

standing collaboration, which soon turned into a close friendship. I admired his work, his passion for children’s book publishing and

rezervovať od samého začiatku priestor pre BIB, veľmi oceňovanej

illustration, his professional dedication. I felt honoured to reserve

súťaže umenia ilustrácií detských kníh, ktorú uznávali aj umelci

from the very beginning a space to BIB, to this highly renowned

medzinárodnej úrovne.

competition dedicated to the art of illustration for children’s books

Dobre si pamätám, že som bola veľmi očarená, keď som mala príležitosť osobne sa zúčastniť otvorenia BIB-u, priamo skúsiť ovzdušie

that celebrated artists of international standing. I do remember I was deeply charmed when I was given the

tohto stretnutia vychýrených ilustrátorov a tešiť sa z výstavy

chance to personally attend BIB, test directly the spirit of this meet-

naplnenej stimulmi a inšpiráciou.

ing of famous illustrators and enjoy the atmosphere of this exhibit

Bola som veľmi poctená, keď som sa raz zúčastnila udeľovania GRAND PRIX. A spomínam si, čo som pociťovala, keď sme pri osla-

full of stimuli and inspiration. Very privileged I was also on one occasion to be awarded the

vách 20. výročia knižného veľtrhu v Bologni udelili plaketu Dušanovi

GRAND PRIX. And I remember how touched I felt when on the occa-

Rollovi za jeho stálu dlhoročnú účasť.

sion of the celebrations for the 20th anniversary of the Bologna Book

BIB 1967—2015

74–75


Teraz, keď BIB dosiahol taký mimoriadny medzník – svoje 50. výročie – želám mu, aby pokračoval v úspešných stretnutiach pre medzinárodnú kultúrnu výmenu a orientačný bod pre ilustrátorov

Fair we were able to prove our consideration and affection by giving a plaque to Dušan Roll for his faithful attendance over the years. Now that BIB reaches such an outstanding goal – its 50th

celého sveta, aby mu rástla prestíž a renomé, aby čelil výzvam budúc-

anniversary – I wish BIB to continue its success as a meeting place

nosti v súlade s ideálmi, ktoré inšpirovali výstavu po tieto dlhé roky.

for international cultural exchange and reference point for illustra-

BIB je vzácnosťou zameranou na kvalitu grafiky a ilustrácie

tors from all over the world, to increase in prestige and renown, to

a poskytuje nové vzrušujúce objavy. Nech žije BIB!

face the challenges of the future, according to the ideals that have inspired the exhibition through all these years. BIB is a rarity, focusing on quality of graphics and illustration and allowing new exciting discoveries. LONG LIVE BIB!

Francesca Ferrari s Albínom Brunovským Francesca Ferrari with Albín Brunovský


50 rokov BIB-u 50 years of BIB Dušan Kállay Slovenský ilustrátor, profesor VŠVU v Bratislave, nositeľ Ceny H. Ch. Andersena, GRAND PRIX BIB ’83, Zlatých jabĺk BIB ’73, BIB ’75 a Plakety BIB ’93 Slovak illustrator, Professor of AFAD in Bratislava, winner of H. C.Andersen Award, GRAND PRIX BIB ’83, Golden Apples BIB ’73, BIB ’75, and BIB Plaque ’93

50 rokov v živote človeka je vekom dospelým, a meria sa zvyčajne

50 years in a person’s life is the age of adulthood and is usually

množstvom vykonanej práce, tým, čím sa vek dokázal naplniť.

measured by the amount of accomplished work and by whatever

Bienále ilustrácií Bratislava sa mohlo od začiatku hrdiť vizitkou

was this time filled by.

dospelosti. Je to až neuveriteľné a obdivuhodné, že dokázalo

The Biennial of Illustrations Bratislava could boast of its adult

z Bratislavy vytvoriť „hlavné mesto ilustračnej tvorby“. Názov

years appearance right from its beginning. It is almost unbelievable

podujatia sa stal medzinárodným pojmom, ktorého hodnoty

and admirable that it made Bratislava the “capital of illustrations.”

ukazujú jednotlivým tvorcom cesty možného vývinu, nové smery

The event’s title became an international term and its values point

vo svete knižného umenia a ilustrácie. Je obdivuhodné, že Bienále,

the respective artists to the path the development is heading as

ktoré vďaka skupine nadšencov okolo Dr. Dušana Rolla, Miroslava

well as new directions in the world of book art and illustration.

Cipára, Albína Brunovského a iných autorov spolupracujúcich dnes

It is wonderful that thanks to a group of enthusiasts gathered

už s legendárnym vydavateľstvom Mladé letá v Bratislave, vzniklo

around Dr. Dušan Roll, Miroslav Cipár, Albín Brunovský and other

pred 50 rokmi a doteraz si vedelo udržať svoj kvalitatívny kredit.

authors from a nowadays legendary publishing house Mladé letá in

Dodnes existuje ako jedna z mála kvalitných a trvalých prehliadok

Bratislava, BIB that started 50 years ago, managed to maintain its

umenia vo svete. Svojim dosahom sa bezpochyby vyrovná takým

qualitative standing. Up to this day it still exists as one of few quality

prehliadkam, ako je Bienále v Benátkach, Bienále grafiky v Krakove,

and continuing art exhibitions in the world. It can, without a doubt,

Veľtrhu kníh pre deti v Bologni alebo iným prehliadkam umenia vo

compete with such exhibitions as the Biennial in Venice, Biennial

svete. Bratislava sa stala mestom ilustrácie a všetko, čo sa tu robí,

of graphics in Krakow, Children’s Book Fair in Bologna or other art

je ponímané ako vzor pre vývin tohto odvetvia aj napriek tomu, že

exhibitions in the world. Bratislava has become the city of illustra-

dnes slovenská knižná tvorba bojuje s rôznymi problémami. Je ob-

tions. Everything that takes place here is considered as a trendsetter

divuhodné, že vo svete existuje akási fiktívna rodina Bienále, rodina

for this field’s development in spite of the fact that the Slovak book

ilustrátorov a milovníkov krásnej knihy. Často som sa na svojich

making is fighting its own battles these days. It is wonderful that

BIB 1967—2015

76–77


cestách stretol s tým, že ľudia, s ktorými som hovoril, nevedeli, kde

there is this fictitious BIB family in the world out there, a family

leží Slovensko, ale vedeli, že Slovensko je krajina spojená s krásnou

of illustrators and lovers of beautiful books. On my travels I have

knihou. Vždy ma to veľmi tešilo, lebo krásna kniha a Bienále sa stali

often met people who had no idea where Slovakia is but they knew

synonymom Slovenska vo svete.

Slovakia is the land related to beautiful books. It was always very

Moja životná výtvarná dráha je od začiatku úzko spojená s Bienále ilustrácií Bratislava. Na ňom som niekoľkokrát vystavoval ako autor, niekoľkokrát boli moje práce ocenené medzinárodnou

encouraging as beautiful books and the Biennial became synonyms of Slovakia in the world. My life journey of an artist has been closely connected to the

porotou, niekoľkokrát som viedol spolu s manželkou Kamilou

Biennial of Illustrations Bratislava from the start. It was here that

Štanclovou workshopy pre zahraničných ilustrátorov organizované

I had a chance to exhibit as an author. The international jury even

počas BIB, ale aj na rôznych vysokých školách výtvarného zamerania

awarded my work a couple of times. My wife, Kamila Štaclová, and

v cudzine. Viackrát som sa zúčastnil sympózia BIB, a bol som tiež

I got to lead the workshops for foreign artists that were organized

členom medzinárodných porôt BIB, ale aj iných podobných podujatí.

during BIB but also at various universities of creative arts abroad.

Prirodzene, mám množstvo fantastických zážitkov a spomienok na stretnutia s kolegami zo zahraničia, lebo už spomenutú fiktívnu rodinu som stretával všade, a pri rozhovoroch na tému ilustrácie

I also took part in the BIB symposium a few times and was a member of the BIB International Jury and other similar undertakings. No wonder I have many fantastic stories and memories of

nebolo treba tlmočníka na výstavách po celom svete, kde som

meeting my colleagues from abroad as I was meeting this so-called

mával prednášky o slovenskej ilustrátorskej tvorbe (v Japonsku,

fictitious family, that I mentioned above, wherever I went. We didn’t

Francúzsku, Grécku alebo v Brazílii a pod.).

even need an interpreter as we talked about illustrations at the

Ak si mám spomenúť na niektoré zaujímavé skutočné príbehy, boli to tieto: V roku 1998 som viedol workshop pre japonských ilustrátorov v Musashino Art Museu v Tokiu. Uvažovalo sa asi o 20

exhibitions all over the world when I lectured on the Slovak illustration work (in Japan, France, Greece or Brazil etc.). To remember some of the interesting true stories I would

účastníkoch workshopu, prihlásilo sa ich približne 50, a nakoniec

mention the following: I was leading a workshop for the Japanese

som pracoval so všetkými. Bolo to fantastické stretnutie, aj keď

illustrators in Musashino Art Museum in Tokyo in 1998. They were

to bola veľmi náročná práca. Veď počet študentov sa zdvojnásobil.

expecting about 20 workshop attendees but 50 of them signed up.

Téma workshopu bola „Fantastická zoológia“, téma, na ktorej

I ended up working with all of them. It was a wonderful meeting

som pracoval so študentmi vo viacerých krajinách sveta, a vždy

and a very hard work at the same time since the number of students

boli výsledky odlišné, podľa kultúrnych daností účastníkov. Na

doubled. The workshop’s theme was “Fantastic zoology,” the theme

workshope bola vtedy prítomná aj Iku Dekune, neskôr ma ohrom-

I had worked on with students from various countries of the world.

ne potešilo, že jej ilustrácie k rozprávkam bratov Grimmovcov

The outcome was different every time depending on the cultural

získali hlavnú cenu BIB-u. Stala sa z nej medzinárodne uznávaná

assets of the workshop participants. Iku Dekune was also present at


ilustrátorka, ktorá dnes žije v Prahe a ilustruje knihy pre české

the workshop. I was greatly pleased to hear that her Grimm Brothers

i japonské publikum.

fairy tale illustrations were awarded with the BIB GRAND PRIX. She

Ďalší zaujímavý úspech zaznamenal workshop na tému rozličného chápania kaligrafie písma rôznych národov sveta vo forme knihy Ako sa to povie. Vznikla vtedy veľmi čarovná kniha, v ktorej boli

became an internationally recognized illustrator who now lives in Prague and illustrates books for both Czech and Japanese audience. Another workshop that was a success was on the topic of vari-

akceptované kaligrafie písma účastníkov workshopu. Toto biblio-

ous ways we can understand calligraphy in different nations’ writing

filské vydanie knihy vyšlo len v počte účastníkov workshopu. Kniha

that came in a way of book How to say. That’s when a very magical

bola vytlačená technikou dvojfarebného linorezu. Pri práci s tlačou

book was created that accepted all the calligraphy writings of the

jednotlivých listov výrazne pomohol Alex Kaščenič. Každý autor tak

workshop’s participants. This bibliographic edition of the book was

ako ja má určite z tohto workshopu zaujímavé a veselé spomienky.

only published in the volume equal to the number of participants.

Ako tretiu spomienku uvediem workshop v hoteli Kamila vo

The book was printed using a two-color linocut technique. Alex

Vajnoroch počas BIB ’01. Bola to téma Fantastická zoológia alebo

Kaščenič helped significantly with the printing of individual letters.

mytológia moderného sveta – Od vedeckej terminológie po tvorivú prácu na

When remembering this workshop, each author would only have

detskej knihe. Workshop viedli vtedy štyria lídri, Lilian Brœgherová

interesting and joyful memories just like I do.

z Dánska, Regina Wernecová z Brazílie, Meshak Asare z Ghany a ja.

Workshop in the Kamila hotel in Vajnory during the BIB is the

Worshop bol zaujímavý nielen zanietením, s ktorým všetci účastníci

third memory I am going to mention. The theme was Fantastic

workshopu pracovali na individuálnych témach, ale bol zaujímavý

Zoology or Mythology of the Modern World – From scientific Terminology

aj tým, že na nasledujúcom Bienále viacero účastníkov workshopu

to creative work on Children’s Book. Four leaders led the workshop:

vystavovalo svoje práce, ktoré boli vytvorené na základe tejto

Lilian Brœgher from Denmark, Regina Wernec from Brazil, Meshak

témy, a niektoré z nich boli aj ocenené medzinárodnou porotou.

Asare from Ghana and myself. The workshop was remarkable not

A to azda teší najväčšmi. Popri jednotlivých konzultáciách s ilustrá-

only by the passion the workshop’s participants displayed as they

tormi odzneli aj viaceré prednášky o ilustračnej tvorbe v rôznych

worked on their individual themes. It was remarkable also because

krajinách, z ktorých pochádzali lídri workshopu, z Afriky, Dánska,

of the fact that a number of the workshop’s participants exhibited

Južnej Ameriky a Slovenska. Bolo to azda jedno z najzaujímavejších

their work that was created based on this theme at the next

podujatí, ktoré som viedol, lebo dávalo študentom možnosť poznať

Biennial. Some of them were even awarded by the international

ilustračnú tvorbu z rôznych pohľadov.

jury. And that is the greatest joy. Besides individual tutorials with

Čo by som mal želať BIB-u? Azda to, aby sme aj o ďalších 50

the illustrators, there were many lectures on illustrative work

rokov mohli hovoriť, že Bratislava je mestom ilustrácie. Aby Bienále

in countries that the workshop’s leaders came from – Africa,

naďalej pokračovalo. Kniha a ilustrácia je hodnota, ktorú si len málo

Denmark, South America and Slovakia. It was perhaps one of the

uvedomujú súčasné generácie v čase internetu a nových médií, ale

most interesting undertakings that I led as it provided the students

BIB 1967—2015

78–79


ilustrácia a kniha je niečo, čo si človek nesie vo svojej duši po celý

with opportunity to learn about illustrative work from different

život. Práve prvé knihy majú veľký vplyv na formovanie osobnosti,

perspectives.

na nachádzanie tých najkrajších hodnôt človeka, lebo je v nich ukrytá múdrosť tohto sveta. Želal by som si, aby tak, ako ja si spomínam na svoje prvé knihy

What shall I wish BIB? My wish, perhaps, is that 50 years from now, we would be still talking about Bratislava as the city of illustration. That the Biennial would continue. Books and illustrations

v živote, aby si aj súčasné generácie detí spomínali na ich dôležité

have a value that the modern generations in this time of Internet

medzníky detstva. Netrúfam si povedať, aké by to mali byť knihy,

and new media don’t appreciate. Yet, an illustration and a book is

a či by to vôbec mali byť knihy, ale keby by to boli detské knihy, tešil

something that a person carries in their soul for the rest of their life.

by som sa o to väčšmi.

It is the first books in particular that play a key role in the forming of

Kniha je kúzlo, ktoré nás môže sprevádzať celým životom. Nemusíme ani o tom vedieť. To je kúzlo knihy a nechajme, aby toto jej kúzlo zostalo také, aké je.

a person and in finding the most beautiful values of mankind since it is in them that the wisdom of this world is hidden. My wish would be that the present generations of children would remember the milestones of their childhood the way I remember my first books in life. I don’t dare to say what kind of books they should be or even whether it is books at all. However, I would be most happy if they were children’s books. A book is a magic that stays with us perhaps for our whole life. We don’t even have to be aware of it. That is the magic of books. Let us keep the magic the way it is.


Indonézia na BIB-e Indonesia at BIB Murti Bunanta Indonézska teoretička, členka Medzinárodnej poroty BIB ’97, BIB ’99, 2001 a 2005, jej predsedníčka v rokoch 2011 a 2013 Indonesian theoretician, member in 1997, 1999, 2001 and 2005, President of BIB International Jury 2011 and 2013

Dr. Dušana Rolla, prvého komisára BIB, som spoznala v roku

I knew Dr. Dušan Roll, the first BIB commissioner, in 1989 when I met

1989, keď sme sa stretli na kongrese IBBY v Nórsku. Vtedy pozval

him at IBBY Congress in Norway. He invited Indonesia to participate

Indonéziu, aby sa zúčastnila na BIB-e. Keďže som si uvedomovala

in BIB.

dôležitosť podpory a účasti na tomto významnom projekte, nemala

Recognizing the importance to support and participate in this

som problém vybrať a poslať na BIB umelecké diela troch indonéz-

world level of illustrations competition, I had no doubt to send and

skych ilustrátorov už v roku 1991. Neskôr sa Indonézia aj naďalej

choose the works of art of three Indonesian illustrators already in

zúčastňovala takmer všetkých ročníkov. Takže doteraz to bolo desať

1991. Then afterwards, Indonesia continues to participate from 1993

ráz. A ja som si istá, že jej účasť bude pokračovať, keďže BIB je ako

to 2013 nearly each event. So, Indonesia, up to now, has participated

„guľa“, kde nájdete mnoho diel na vysokej úrovni. BIB je miesto, kde

ten times in these world level competitions of illustrations. And

sa účastníci, porotcovia, vydavatelia a diváci môžu dozvedieť o tom,

I will make sure that Indonesia’s participation will continue as BIB is

ako vyrobiť kvalitné ilustrácie pre detské knihy.

like a “bowl” where you can find many high class of arts from many

Bola som členkou poroty v roku 1997, 1999, 2001 a 2005. V roku

countries. BIB event is like a place where the participants, jurors,

2011 a v roku 2013 som bola zvolená za predsedníčku Medzinárodnej

publishers and audiences can learn about how to produce good

poroty. Mala som česť prijať túto funkciu, keď som sa dozvedela

qualities of illustrations for children’s book.

viac o hodnotení ilustrácií od ostatných porotcov. Pracovný výbor

I, myself, have been asked as a jury member in 1997, 1999, 2001,

BIB-u rázne a s plným odhodlaním vždy prehľadne organizoval

and 2005. In 2011 and in 2013 I was appointed to be the president

súťaž, čo robilo rozhodovací proces jednoduchším a priateľským.

of international jurors. I was honoured to receive this position as

Dostala som Čestnú plaketu BIB v roku 2003, ktorú doteraz

I learned more about illustration criticism from the other jurors. The

získal iba obmedzený počet účastníkov, za obetavosť pri podpore

BIB Executive Committee has been working hard with full dedica-

BIB-u v Indonézii a podporu indonézskych ilustrátorov v produkcii

tions and neatly organized BIB competitions each time that made

kvalitných ilustrácií. V roku 2005 som dostala Čestné uznanie

the judgment process easier and done with full of friendship.

BIB 1967—2015

80–81


vydavateľstvu pre Nadáciu Murti Bunanta, ktorá podporuje

I received BIB Honorary Plaque in 2003 that so far has been given

a produkuje kvalitné publikácie v Indonézii. V roku 2013 som získala

only to limited members of recipients. It was for my dedication in

dve uznania – Plaketu Ľudmily Podjavorinskej od slovenského

promoting BIB in Indonesia and encouraging Indonesian illustra-

Ministerstva kultúry za spoluprácu medzi Slovenskom a Indonéziou

tors to produce good quality of illustrations. In 2005 I received BIB

v oblasti kultúry a podporu slovenského umenia pre deti vo

Honorable Mention to the publishers for Murti Bunanta Foundation

svete. Túto plaketu mi odovzdala Timotea Vráblová, prezidentka

that supported and produced quality publications of early reader

Slovenskej sekcie IBBY, druhé uznanie tiež v roku 2013 bolo od

books in Indonesia. Again, in 2013 I received two recognitions, the

podpredsedu vlády Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka za

Ľudmila Podjavorinská Plaque from the Slovak Ministry of Culture

„mimoriadne zásluhy v rozvoji priateľských vzťahov so Slovenskou

for the cooperation of Slovak–Indonesia culture and to promote

republikou a za šírenie dobrého mena Slovenska vo svete“.

Slovakian art to children in the world. This Plaque was handed over

Účasť na BIB-e mi dala mnoho zážitkov a šťastných chvíľ, a to

by Timotea Vráblová, the President of Slovak IBBY Section. And the

nielen s priateľmi na Slovensku, ale aj so slovenskými komunitami

other recognition also given to me in 2013 was from the Deputy

v Jakarte. Veľvyslanci Slovenskej republiky podporovali účasť

Prime Minister of Slovak Republic Miroslav Lajčák for “extraordinary

Indonézie na BIB-e.

merits in the development of friendly relations with the Slovak Republic and for promoting the good name of Slovakia in the world”. To be involved in BIB events and be part of this, gave me so many experiences and happy moments, not only with BIB friends in Slovakia but also with Slovak communities in Jakarta. The ambassadors of Slovak Republic gave a big support to Indonesia’s participation in BIB competition.


Spomienky na BIB Memories of BIB Yumiko Bando-Saito Prezidentka Japonskej sekcie IBBY (JBBY) President of the Japanese Section of IBBY (JBBY)

Písal sa rok 1968, keď som sa prvýkrát stretla s logom a písmenami

It was in 1968 that I first encountered the logo and letters “BIB”.

„BIB“. Práve som začala svoju kariéru ako redaktorka vo Fukuinkan

I had just started my career as foreign rights editor at Fukuinkan

Shoten Publishers v Tokiu. Sekretariát Japonského národného

Shoten Publishers in Tokyo. The secretariat of the Japan National

komitétu BIB sa nachádzal v priestoroch tohto vydavateľstva

Committee for BIB was located in a corner of this publishing house,

a prezident spoločnosti, pán Tadashi Matsui, tento komitét viedol.

and the company’s president, Mr. Tadashi Matsui, served as the

Bol pozvaný dnes už zosnulou Bettinou Hürlimannovou, švajčiar-

committee’s representative. He was invited to join in the first BIB in

skou vydavateľkou, a Dr. Dušanom Rollom, ktorý bol hlavným

1967 by the late Bettina Hürlimann, a Swiss publisher, and Dr. Dušan

organizátorom Bienále ilustrácií Bratislava, aby sa v roku 1967

Roll, who served as BIB chair.

zúčastnil prvého BIB-u.

From that time until very recently, I have been directly involved

Od toho času až donedávna som bola priamo zapojená do aktivít

in BIB activities in Japan. As representatives of the Japan National

BIB-u v Japonsku. Ako zástupca Japonského národného komitétu

Committee for BIB and then of JBBY when the Committee trans-

BIB a potom neskôr od roku 1995 japonskej sekcie IBBY – JBBY,

ferred this work to the latter in 1995, I and other members sent the

zasielala som Sekretariátu BIB každé dva roky zoznam vybraných

list of participating Japanese illustrators and their original artworks

japonských ilustrátorov a originály ich umeleckých diel. JBBY naďalej

to the BIB Secretariat every two years. JBBY continues to organize

organizuje stretnutia Národnej poroty BIB, a tiež nominuje členov do

the National BIB Jury meetings, and also to delegate international

Medzinárodnej poroty.

jury members whenever possible.

Od roku 1995 som sa zúčastnila na BIB-e a tiež som sa niekoľ-

Since 1995, I have attended BIB often and have also participated

kokrát zapojila do práce Medzinárodného komitétu a sympózií,

several times in BIB International Committees or Symposiums, all of

z ktorých mám nádherné a zaujímavé spomienky. Najdôležitejšie

which have been wonderful and interesting experiences. The most

na nich bolo stretnutie a výmena názorov o ilustráciách a umení

important of these has been meeting and exchanging views and in-

v detských knihách s umelcami, editormi a kritikmi z celého sveta.

formation about illustration and art for children’s books with artists,

BIB 1967—2015

82–83


Zakaždým som si toto podujatie v Bratislave, v meste s historickým

editors, and critics from all over the world. I have really enjoyed this

a kultúrnym pozadím, ktoré vo mne vždy inšpiruje medzinárodnú

event in Bratislava, a city with a historical and cultural background

perspektívu a myšlienky, naozaj užila.

that always inspires in me an international perspective and ideas.

Medzi najkrajšie spomienky patrí osobitná výstava Etsuko

Highlights of my memories include the special exhibition at BIB

Nakatsuji, držiteľky Grand Prix BIB ’99 z Japonska počas BIB-u v roku

2001 for Etsuko Nakatsuji, the 1999 GRAND PRIX BIB winner from

2001, ako aj rok 2003, keď mladá umelkyňa Iku Dekune, ktorá len

Japan; we were very impressed and pleased to see the fantastic

náhodou navštívila výstavu pred svojou svadbou v Prahe, bola

exhibition arranged by the BIB office and designers. At BIB 2003 the

neočakávane ocenená hlavnou cenou, a tú si prevzala na otváracom

young participating artist Iku Dekune, who just happened to visit

ceremoniáli v Opere Slovenského národného divadla v japonskom

the exhibition before her wedding ceremony in Prague, was unex-

kimone. Na BIB 2001 boli sme veľmi prekvapení a potešení fantastic-

pectedly awarded the GRAND PRIX. I have a very sweet memory of

kou výstavou, ktorú organizátori pripravili.

helping her to wear a Japanese Kimono for the opening ceremony at

Ďalšou mimoriadnou spomienkou sú Japonské výstavy BIB. S Tayo Shima (bývalou prezidentkou IBBY a odborníčkou

the National Opera Theatre, at which, she was awarded. Another special memory is the BIB Japan Exhibitions. Tayo Shima

na ilustrácie a grafiku) sme sa rozhodli usporiadať výstavu BIB

(former IBBY President and a researcher of picture books and graphic

v Japonsku. V roku 2000 sme usporiadali prvú v šiestich múzeách

art) and I decided to hold a BIB exhibition in Japan as the Japan

po celej krajine. Vystavovali sme originály diel víťazov BIB ’99, diela

Section of IBBY responsible for BIB matters.

zúčastnených japonských ilustrátorov a tiež kolekciu diel 49 oce-

In 2000, we organized the first such exhibition in 6 art museums

nených ilustrátorov v rokoch 1967 – 1997. Druhá výstava v roku 2002

throughout the country, exhibiting the original artwork submitted

predstavila diela štyroch najznámejších slovenských výtvarníkov:

by the BIB 1999 prize winners and by the Japanese illustrators who

Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka, Albína Brunovského a Dušan

participated, as well as the BIB collection of artworks by 49 BIB

Kállaya. Pozvali sme odborníkov zo Slovenska, aby prednášali

prize-winning illustrators from 1967 to 1997. The second exhibition

o BIB-e a slovenských umelcoch.

in 2002 featured art works by four of the most renowned Slovak

Táto výstava pokračuje každé dva roky v spolupráci s Japonskou

artists; Ľudovit Fulla, Vincent Hložník, Albín Brunovský and Dušan

asociáciou múzeí. V tomto roku sme nadšení, že môžeme usporiadať

Kállay. We were pleased to invite specialists from Slovakia to give us

výstavu po ôsmykrát! Sme veľmi vďační BIB-u za spoluprácu a tiež

lectures about BIB and Slovak artists.

všetkým oceneným a ilustrátorom, ktorí nám ochotne požičali svoje

This exhibition has continued every two years with the coopera-

drahocenné originály. Dúfam, že táto výstava bude pokračovať

tion of the Japan Association of Art Museums and associated public

mnoho ďalších rokov a podporovať tak medzinárodné porozumenie

art museums. This year, we are thrilled to be holding this exhibition

prostredníctvom umenia a lásky k ilustrácii.

for the eighth time! We are extremely grateful to BIB for their cooperation and to the prize winners and illustrators who willingly


Prostredníctvom svojej účasti na BIB som sa veľa naučila, veľa

lent us their precious originals for this exhibition. I hope this exhibi-

získala a som hlboko vďačná za všetky tieto vzácne príležitosti.

tion will continue for many more years to promote international

Cením si štátne orgány Slovenskej republiky a Sekretariát BIB za

understanding through art and the love of illustration.

podporu tejto mimoriadne zmysluplnej akcie za celých 50 rokov.

I have learned and gained so much through my involvement with BIB and am profoundly grateful for all these precious opportunities. I offer my heartfelt appreciation to the government of Slovakia and the BIB Secretariat for sponsoring and devotedly implementing this meaningful event for the last 50 years.

Protiľahlá strana, zľava: M. Bunanta, K. Honda, Y. Bando-Saito, P. Čačko Opposite page, from the left: M. Bunanta, K. Honda, Y. Bando-Saito, P. Čačko Výstava Etsuko Nakatsuji na BIB 2001 Exibition of Etsuko Nakatsuji at BIB 2001

BIB 1967—2015

84–85Chihiro Art Museum a BIB The Chihiro Art Museum and BIB Takeshi Matsumoto Japonský teoretik, zakladateľ Chihiro Art Museum, člen Medzinárodnej poroty BIB v rokoch 1987, 1999, 2001 a 2003 Japanese art critic, foundator of Chihiro Art Museum, member of BIB International Jury 1987, 1999, 2001 and 2003

V roku 1977, 12 rokov po zrode Bienále ilustrácií Bratislava, založil

In 1977, 12 years after the birth of BIB, I founded the Chihiro Art

Chihiro Art Museum, prvé múzeum na svete venované ilustrovaným

Museum, the world’s first art museum dedicated to picture books.

knihám. V tom čase sa v Japonsku ilustrované knihy nepovažovali

At the time, art museums in Japan did not recognize original picture

za umelecké diela, a to bez ohľadu na to, aké nádherné ilustrácie

book illustrations as works of art, no matter how magnificent the il-

to boli. Po smrti ilustrátora boli zvyčajne mnohé cenné originálne

lustrations featured in the books may have been. When picture book

ilustrácie stratené. Dôvodom, prečo som sa rozhodol založiť takéto

artists passed away, many of their precious original illustrations

múzeum, bolo na jednej strane zachovať a vystavovať práce mojej

were scattered and lost. The reason why I thought to establish such

matky, Chihiro Iwasaki, ktorá bola ilustrátorkou kníh, a súčasne

an art museum was to preserve and exhibit the works produced by

predstaviť svetu nádherné ilustrátorské umenie z celého sveta, aby

my mother, Chihiro Iwasaki, a picture-book illustrator, while also

svet ocenil jeho hodnotu. Vďaka podpore ilustrátorov, redaktorov

introducing wonderful original picture book artwork from around

a ďalších osôb, ktorí považovali ilustrované knihy za umenie, Chihiro

the globe so that the world can appreciate its value. Through the

Art Museum sa postupne rozrástlo.

support of picture book artists, editors and other persons of culture

Prvýkrát som navštívil BIB v roku 1985 (mal som 34 rokov). Zúčastnil som sa diskusie na sympóziu pripomínajúcom 40. výročie skončenia druhej svetovej vojny a predstavil som protivojnové

who also believe outstanding picture books to be works of art, the Chihiro Art Museum has gradually grown in size. My first visit to BIB was in 1985 (when I was 34 years old).

ilustrované knihy z Japonska. Spomínam si, ako som bol skutočne

Participating as a panelist for a symposium commemorating the

ohromený mnohými jedinečnými ilustráciami z celého sveta sršia-

40th anniversary of the end of World War II, I introduced antiwar

cimi originalitou. Každá krajina a región má svoju vlastnú úžasnú

picture books from Japan. I recall being truly impressed by the many

kultúru a pôsobivých ilustrátorov.

unique illustrations that had been submitted to BIB from around the

Od roku 1987 som sa pravidelne zúčastňoval na BIB-e ako člen medzinárodnej poroty a navštevoval som Bratislavu každé dva roky

BIB 1967—2015

86–87

world, all brimming with originality. Each country and region had its own wonderful culture and appealing illustrators.


v jeseni. Bol som rád, že som sa spriatelil s mnohými ilustrátormi, redaktormi a historikmi umenia. BIB mi poskytol veľkú príležitosť objaviť vynikajúce originály knižných ilustrácií zo všetkých kútov sveta. Začal som ich pre Chihiro Art Museum zbierať. V súčasnosti (v marci 2014) táto zbierka obsahuje 26 744 diel 203

Since the 1987 BIB, I have participated as a member of the international jury, visiting Bratislava in autumn every two years. I was delighted to become friends with so many illustrators, editors and researchers. Also, BIB provided me with the great opportunity to discover outstanding original picture book illustrations from all over the

ilustrátorov z 33 krajín a regiónov. Mnohé z týchto ilustrácií som našiel

world. I began collecting in the Chihiro Art Museum original picture

prostredníctvom výstavy BIB. Keby v roku 1967 BIB neusporiadalo svoj

book illustrations from throughout the world.

prvý ročník, Chihiro Art Museum by sa možno nikdy nebolo zrodilo. Pokiaľ budú na svete deti, budú potrebné detské knihy a ilus-

Currently, the Chihiro Art Museum collection contains 26 744 works by 203 illustrators from 33 countries (as of March 2014).

trácie v nich. Prekrásne obrázkové knihy obohacujú myslenie detí

I found a large number of these illustrators through the BIB exhibi-

a okúzľujú dospelých. A keď sa tieto obrázkové knihy preložia do

tion. If BIB had not launched its first Biennial of original picture book

cudzích jazykov a nájdu tak cestu cez hranice štátov, prispejú

illustrations in 1967, the Chihiro Art Museum collection may never

k vzájomnému porozumeniu medzi krajinami, regiónmi a národmi,

have been born.

ktoré by malo v konečnom dôsledku viesť k svetovému mieru. Som presvedčený, že BIB bude aj naďalej miestom, kde ilustrátori

As long as there are children in the world, there is a need for children’s books, and illustrations for children will continue to be

z celého sveta a ostatní tvorcovia detských kníh zohrávajú význam-

created. Outstanding picture books enrich children’s minds and

nú úlohu pri vytváraní vynikajúcej kultúry detskej ilustrácie. Rád by

enchant adults as well. And when these picture books are translated

som vyjadril svoju úprimnú vďačnosť BIB-u a teším sa na ďalšie veľké

into other languages and find their way across national borders, they

diela v budúcnosti.

contribute to mutual understanding between countries, regions and peoples, which should ultimately lead to international peace. I am confident that BIB will continue to be the place where illustrators from around the world and others involved in children’s books can gather, playing a major role in the creation of a rich picture book culture. I would like to express my sincerest gratitude to BIB and look forward to more great things in the future.


Moje spomienky na BIB 1979, 1981, 1989, 1991, 1993 My memory of BIB 1979, 1981, 1989, 1991, 1993 Stasys Eidrigevičius Litovský, neskôr poľský ilustrátor, nositeľ GRAND PRIX BIB ’91 a Plakiet BIB 1979, 1981 a 1989 Lithuanian, late Polish illustrator, winner of GRAND PRIX BIB ’91 and awardees of BIB Plaques 1979, 1981 and 1989

Moja prvá ilustrovaná kniha Roboty a motýle vyšla vo vydavateľstve

My first illustrated book was in Vilnius, (Lithuania) publisher Vaga,

Vaga vo Vilniuse (Litva) v roku 1978. Pár ilustrácií z nej poslali do

1978 – Robotas ir Peleliške. Some illustrations were sent to Bratislava

Bratislavy v roku 1979 a tie získali Plaketu BIB. Pre mňa to bolo veľké

in 1979 and won award – Plaque BIB. For me it was great news. That

prekvapenie. V tom čase bol sovietsky systém, a tak bolo nemožné

time was soviet system and to freely travel was impossible.

slobodne cestovať.

In 1980 I went to live in Warsaw, and there I started illustrating

V roku 1980 som sa presťahoval do Varšavy a tam som opäť začal

children books too. From Poland was sent to BIB ’81 illustrations

ilustrovať detské knihy. Z Poľska boli na BIB 1981 poslané ilustrácie

of the book Król kruków and received next award – Plaque.

z knihy Kráľ havranov a tiež získali plaketu. Vtedy som sa rozhodol

Then I decided to go to Bratislava as soon as possible – visa for

ihneď ísť do Bratislavy – vízum do Československa som vybavil za

Czechoslovakia was made in one day. From train station early morn-

jeden deň. Zo železničnej stanice som zavčas rána prišiel do domu

ing I went to Albín Brunovský’s house – castle. It was long waiting

Albína Brunovského. Dlho som čakal pre tým „zámkom“. Konečne

outside. Finally somebody opened door. Inside were a lot of empty

mi niekto otvoril dvere. Vnútri bolo plno prázdnych fliaš po večernej

bottles after yesterday party. Albín met me with smile. He was very

party. Albín ma privítal s úsmevom, správal sa veľmi priateľsky

friendly showing his graphics and paintings, BIB exhibition, town.

a ukázal mi svoje grafiky, výstavu BIB aj mesto. Bol som šťastný ako

And now I was like a child happy to have a searched post stamp…

dieťa, keď získa poštovú známku… Nasledujúca cesta do Bratislavy bola v roku 1989 – aj ilustrácie ku

Next trip was in 1989 – illustrations for Hans Naselang received award Plaque. That time was published post stamp with one of my

knižke Hans Dlhý nos získali Plaketu BIB. V tom čase vyšla aj známka

picture from that book. It was big fest. Publishing this post stamp is

s mojou ilustráciou z tejto knihy. Bol to veľký sviatok. Vydanie tejto

very important for me.

známky je pre mňa veľmi dôležité. V roku 1991 som získal GRAND PRIX BIB. Stáť na javisku bola pre mňa veľká česť. Táto trofej teraz stojí v mojom ateliéri na

BIB 1967—2015

88–89

In 1991 I received GRAND PRIX BIB. To be on the stage it was great honour. Now this trophy stays in my studio on the shelf in best place. In 1993 I had in BIB space my personal exhibition and


poprednom mieste. V roku 1993 som mal v priestoroch BIB svoju

was jury member. It was occasion to met great names in book

samostatnú výstavu a bol som členom poroty. Bola to príležitosť

illustration area.

stretnúť významné osobnosti zo sveta ilustrovaných kníh. Moja tvorba zahrnuje vizuálne umenie, divadlo, plagáty

My creation is in visual arts, theatre, poster design and illustration. In international exhibitions usually my works are signed.

a ilustrácie. Na medzinárodných výstavách sú moje práce zvyčajne podpísané.

Stasys Eidrigevičius – Lithuania/Poland Stasys Eidrigevičius – Litva/Poľsko


Bol som nadšený stretnutiami Meetings got me excited Nikolaj Popov Ruský ilustrátor, nositeľ GRAND PRIX BIB ’75 Russian illustrator, winner of GRAND PRIX BIB ’75

Pre mňa, vtedy mladého výtvarníka, ktorý prišiel z uzavretej

As for me, being a young artist who came from a closed country back

krajiny, sa Bratislava stala objavom obrovského sveta. Ukázal som

then, Bratislava became the discovery of the great world. Coincidently,

sa, celkom náhodou, v centre pozornosti BIB ’75. Bol som nadšený

it seemed that the primary focus of BIB in 1975 that got me excited

stretnutiami s vynikajúcimi odborníkmi z rôznych krajín – výtvarník-

were meetings with amazing experts from various countries – visual

mi, umenovedcami… Rôzne názory o všetkom, rôzne uhly pohľadu

artists, scholars of fine art… Various opinions on everything and differ-

aj o umení, aj o detskej knihe a jej úlohách, rozšírili môj obzor

ent perspectives on art, children’s books and their roles, expended my

a pomohli mi sformovať sa ako umelcovi.

vision and helped my development as an artist.

Vysoko si cením priateľstvo, ktorým ma poctili už toľko rokov,

I highly treasure the friendship that was offered to me many

takí jedineční a mne drahí ľudia: Dušan Roll, Carla Poesio, Janine

years ago by such unique and precious people for me personally like

Despinette…

Dušan Roll, Carla Poesio, Janine Despinette…

Keď som pracoval v porote, pocítil som, že mladí výtvarníci

When I was working on the jury I could feel the confidence and

ocenení na BIB-e, získajú sebavedomie a smelosť vo svojich poku-

courage that the awarded young artists gained at BIB as they tried

soch vytvoriť aj modernú aj peknú detskú knihu. Stavajú sa na odpor

to create a children’s book that would be both smart and beautiful.

globálnej komerčnosti, ktorá zachvátila aj túto oblasť kultúry. Som

They defy the global commerciality that has possessed this aspect

presvedčený, že BIB je dobrým odrazovým mostíkom aj vysokou

of culture. I am convinced BIB is both a good launching pad and

školou týchto úsilí.

a university of such efforts.

Indická múdrosť vraví: „Dĺžka cesty závisí od tvojho želania.“ Drahý a milovaný BIB! Dlhú, predlhú cestu ti želám!

BIB 1967—2015

90–91

One Indian proverb says: “The journey is as long as you wish.” Precious and beloved BIB! I wish you a long, lasting journey!BIB ma motivoval pracovať ešte tvrdšie BIB energized me to work even harder Marian Murawski Poľský ilustrátor, nositeľ GRAND PRIX ’89 a Zlatých jabĺk BIB ’67 a BIB ’77 Polish illustrator, winner of GRAND PRIX BIB ’89 and Golden Apples BIB ’67 and ’77

Spomínam si na mnoho fantastických momentov zo svojej spoluprá-

I can recall many fantastic moments from my cooperation with BIB

ce s BIB-om a podelím sa o niektoré z nich.

and will share some vivid and memorable stories.

Mal som tú česť podieľať sa na prvom Bienále (1967). Ja a moja

I had a pleasure to participate in the first Biennial (1967). Me and

manželka, Elżbieta Murawska, sme poslali ilustrácie ku knihe

my wife, Elżbieta Murawska, we sent our illustrations to the book

Podmuch malowanego wiatru od Wiktora Woroszylského. Výber ilu-

“Podmuch malowanego wiatru” by Wiktor Woroszylski. The selection

strácií ku knihe bol publikovaný nakladateľstvom Nasza Księgarnia,

of the illustrations to the book had been made by the publishing house

ktorého umeleckým riaditeľom bol v tom čase Zbigniew Rychlicki.

Nasza Księgarnia, whose art chair at that time was Zbigniew Rychlicki.

Stojí za zmienku, že to boli naše prvé ilustrácie vo farbe, a že boli

It is worth mentioning that it was our first illustrations in color, and

v tom čase veľmi inovatívne a originálne.

that those illustrations were very innovative and original at that time.

Na naše prekvapenie získali Zlaté jablko BIB. Okrem toho, že

To our surprise, the book’s illustrations won the award BIB

ich veľmi ocenili kritici, mali tiež obrovský politický vplyv. Ilustrácie

Golden Apple. Moreover, they were both greatly appreciated by the

boli dokonca prezentované vo Francúzsku (Pompidou Centre)

critics and they also had a huge political impact. The illustrations

a v São Paule.

were even presented in France (Pompidou Centre) and in Sao Paolo.

Spomínam si, že som osobne prevzal ocenenie v Bratislave, kde

I remember that I personally received the award in Bratislava,

som mal možnosť stretnúť organizátorov BIB-u a rôznych zaujíma-

where I had an opportunity to meet the BIB organizers and various

vých umelcov. Napríklad, tam som sa prvýkrát stretol s Albínom

interesting artists in person. For example, I met there for the first

Brunovským, s ktorým sme sa neskôr spriatelili. Niektorí z týchto

time Albín Brunovský, who in later years befriended me. Some of

ľudí podporovali moju rodinu, posielali darčeky v najťažších časoch

these people were supporting my family by sending gifts during the

stanného práva v Poľsku.

hardest times of the Martial Law in Poland.

V roku 1977 som dostal druhé Zlaté jablko BIB a potom som sa do Bratislavy vracal čoraz častejšie. V roku 1989 som dosiahol

BIB 1967—2015

92–93

In 1977 I received the second BIB Golden Apple, and after that I was coming back to Bratislava many times more. In 1989 I had


najväčší úspech – GRAND PRIX BIB mi osobne odovzdal Albín

achieved my biggest success – Grand Prix BIB – which was personally

Brunovský. Víťazné ocenenie bolo samo o sebe obrovským zážit-

handed to me by Albín Brunovský. Winning the award itself was

kom, avšak z Albínových rúk malo mimoriadnu príchuť. Stále si

a huge thrill. However, taking Grand Prix from Albín’s hands, it so

pamätám zvuky fanfár, keď som sa blížil k pódiu v Opere. Cítil som

made my day. I still remember the sounds of fanfare when I was ap-

sa ako na vrchole sveta!

proaching the scene in the Opera House. I felt at the top of the world!

Aby som si mohol ocenenie prevziať osobne, BIB zabezpečil našu

To receive the award personally, the BIB Committee organized

návštevu na poslednú chvíľu, čo na nás mimoriadne zapôsobilo,

our visit at the last possible moment, which impressed us much

pretože pasové formality v tej dobe predstavovali neprekonateľné

because the passport formalities at that time seemed for us an

prekážky.

insurmountable obstacle.

Potom, čo som získal GRAND PRIX, stal som sa členom

Having been rewarded with Grand Prix, I remember to have joined

Medzinárodnej poroty BIB. Opäť mi to umožnilo spoznať niektoré

the BIB International Jury. Again it allowed me to get to know some

prominentné osoby, napríklad Václava Havla, ktorý bol v tom čase

prominent figures (for example Vaclav Havel, who at that time was

opozičným vodcom v Európe. Len škoda, že som sa s ním neodfotil.

a leading opposition leader in Europe). It is only a pity that I did not

Bol som však veľmi šťastný, že som sa s ním stretol, a bol som hrdý

take photos with him. Nevertheless, I was very happy to meet him

na to, že sa mu páčila moja práca.

and I was also proud of the fact that Havel himself enjoyed my works.

Musím povedať, že všetky ročníky BIB-u boli perfektne zor-

I must say that all the BIB events were perfectly organized.

ganizované. Boli to vždy štýlové medzinárodné podujatia prepl-

They were always stylish international events crowded with many

nené mnohými slávnymi a významnými osobnosťami. Ocenenia

famous and prominent people. Surely, the BIB awards and events

BIB-u a podujatia, na ktorých som sa zúčastnil, prispeli k mojej

I attended contributed to my current artistic position. Moreover,

súčasnej umeleckej pozícii. Navyše som získal niekoľko nových

I gained some new interesting international contacts. And in those

zaujímavých medzinárodných kontaktov. A v tých komunistických

communistic times such contacts boosted my carrier.

časoch mi tieto kontakty pomohli v kariére. Myslím si, že BIB ma motivoval pracovať ešte tvrdšie a ísť nad rámec svojich schopností. Ďakujem ti, Medzinárodný komitét BIB-u.

Personally I think the BIB events energized me to work even harder and to go beyond my limits. Thank you, BIB International Committee.


Prečo práve ja? Why me? Eric Battut Francúzsky ilustrátor, laureát ceny GRAND PRIX BIB 2001 French illustrator, winner of GRAND PRIX BIB 2001

Ďakujem vám za výzvu, aby som napísal spomienku ako laureát

Thank you for the challenge to write a memory as a laureate of the

GRAND PRIX BIB do publikácie k 50. výročiu Bienále ilustrácií

GRAND PRIX BIB for the 50th anniversary publication of the Biennial

Bratislava.

of Illustrations Bratislava.

Niekoľko mesiacov pred udeľovaním cien som vedel, že sa

Several months before the awards were going to be given away,

zúčastním BIB-u s kresbami z dvoch obrázkových knižiek: Au fil des

I had already known that I was going to take part in BIB with draw-

mois z vydavateľstva Didier Jeunesse a La Barbe bleu, ktorú vydal

ings from two picture books: Au fil des mois from Didier Jeunesse

Bohem Press.

publishing and La Barbe bleu, published by Bohem Press.

Čas plynul, a nastal deň, keď som sa vrátil z dovolenky. Práve

Time went by and then came a day when I returned from my

som strčil kľúč do vchodových dverí, keď zazvonil telefón. Hlas

holiday. Just as I was inserting the key into the front door, the phone

v telefóne mi oznámil, že si mám prísť prevziať GRAND PRIX BIB.

rang. The voice in the phone told me that I am supposed to come

Sadol som si a nevedel som prísť k sebe. Spytoval som sa sám seba: čím zapôsobili moje kresby na všetkých, čo o tom rozhodli?

I sat down. I couldn’t come back to my senses. I asked myself what was it in my drawings that captivated the

Môj otec ma odviezol do Zürichu. Tam majiteľ Bohem Pressu Otakar Božejovský zariadil zvyšok cesty až do Bratislavy, kam ma sprevádzal.

ones that made the decision. My father drove me to Zürich from where the rest of my journey to Bratislava was taken care of by Otakar Božejovský, the owner of

V Bratislave som stretol J. Wilkońa, D. Kállaya, ktorých som mimoriadne obdivoval. Vrelo ma privítali pracovníci BIB-u, ilustrátori a vôbec všetci…

Bohem Press who also kept me company. It was in Bratislava that I met J. Wilkoń, D. Kállay both of whom I especially admired. The BIB employees and pretty much everyone

Vo veľmi peknom divadle v Bratislave som prevzal cenu. Neustále ma prenasledovala otázka: Prečo? Prečo práve ja?

BIB 1967—2015

and take over the GRAND PRIX BIB.

94–95

welcomed me wholeheartedly.


Neskôr počas recepcie ma vyhľadala istá dáma a v rozhovore zodpovedala moju otázku: našiel som nové využitie čiernej a modrej farby a bol som vtedy – v roku 2000 – spojivom medzi staršou a mladou generáciou. Nevedel som to pochopiť! A boli ešte ďalšie veci, ktoré som nikdy nepochopil ani po pätnástich rokoch. Ale osobnosti, špecialisti vysokej úrovne v oblasti ilustrácie, dôverovali mojej tvorbe. Elegantná trofej BIB-u v súčasnosti uložená na polici v mojom

I received the award in a very beautiful theatre in Bratislava. I was constantly bombarded with the question: Why? Why me? Later on, a certain lady found me at the reception and answered my question during our conversation. She said I found a new use of black and blue colour and that, back then in year 2000, I became the link between the older and younger generation. It was beyond my comprehension! There were also other things, that even 15 years later, I still haven’t comprehended. Yet,

ateliéri mi hovorí: „Eric, rob to, čo vieš najlepšie: humor a poéziu, ale

important people, high-level professionals in the field of illustration

bez vulgárnosti a vyumelkovanosti. Nechci ohúriť dospelých svojou

trusted my work.

bravúrou, ale venuj sa deťom fantáziou, ktorá môže byť aj naivná.“

The elegant BIB trophy that is nowadays sitting on a shelf in my

Ďakujem Bratislave za ten jedinečný okamih vo svojom ilustrá-

studio keeps telling me: “Eric, do what you do best: humour, poetry

torskom živote.

and yet without vulgarism and mannerism. Don’t try to impress adults by your brilliancy, instead, pursue the children’s fantasy that can be also naïve.” Thank you, Bratislava, for that unique moment of my illustrator’s life.


Obrázky môžu predstihnúť text Images transcend text Martin Jarrie Francúzsky ilustrátor, nositeľ ceny GRAND PRIX BIB ’97 French illustrator. winner of GRAND PRIX BIB ’97

Moja najvýznamnejšia spomienka na BIB je neuveriteľné prekva-

My most significant memory of BIB is the unforgettable surprise

penie, ktoré som zažil. Navrhli mi zúčastniť sa na otvorení, pričom

that I experienced. Somebody suggested I should come to the

ja som celkom zabudol na BIB, na ktorý som však poslal svoje dve

opening although I had completely forgotten about BIB and the two

knihy Toc,toc, M. Cric-Crac (1995) a Le Colosse Machinal (1996).

books that I had sent – Toc,toc, M. Cric-Crac (1995) and Le Colosse

To sú tie dve knižky, ktorých ilustrácie boli ocenené v roku 1997. GRAND PRIX bolo pre mňa obrovským povzbudením pokračovať

Machinal (1996). Those are the two books which illustrations were awarded in

v ilustrovaní kníh. Pochopil som, že obrázky (maľby, sochy, kresby)

year 1997. GRAND PRIX brought such a huge encouragement for me

môžu predstihnúť text. Je to prípad v knihe Le Colosse Machinal.

to continue in book illustration. I understood that images (paint-

V nasledujúcich rokoch som realizoval viacero obrázkových kníh v tomto duchu, Une cuisine grande comme un jardin s kresbami ovocia a zeleniny, Hyacinthe et Rose s kresbami kvetov atď. V súvislosti s BIB-om veľmi ľutujem, že som si neprišiel prevziať cenu osobne. Mal som obdobie, keď som sa veľmi bál lietať. Cenu pre mňa prevzal Bernard Girodroux, umelecký riaditeľ vydava-

ings, sculptures, drawings) transcend text. Such is the case in the book Le Colosse Machinal. The following years I made more picture books in the same spirit, Une cuisine grande comme un jardin with drawings of fruit and vegetable, Hyacinthe et Rose with drawings of flowers, etc. One thing I regret very much concerning BIB is that I did not

teľstva Nathan. Nasledujúci rok som bol pozvaný do Bologne. Tam

come to receive the prize in person. Bernard Girodroux, the art direc-

som sa mu poďakoval, lebo bol to Bernard, ktorý mi navrhol, aby

tor of Nathan publishing received the prize on my behalf. Next year

som ilustroval text Alaina Serresa Toc, toc, N. Cric-Crac a ktorý sľúbil

I was invited to come to Bologna. I could say thanks to Bernard there

vydanie La Colosse Machinal.

as it was he who had suggested I should illustrate the text of Alain Serres Toc, toc, N. Cric-Crac and who had promised me to publish La Colosse Machinal.

BIB 1967—2015

96–97Za ďalší rozvoj BIB-u! More BIB! Josep Antoni T Tàssies Penella Španielsky illustrátor a spisovateľ, nositeľ GRAND PRIX BIB 2009 Spanish illustrator and writer, winner of GRAND PRIX BIB 2009

Zvíťaziť na BIB-e bola dôležitá skúsenosť. Získal som Plaketu BIB

Winning the BIB was an important experience. I had won a plaque in

v roku 1993 a udelením GRAND PRIX BIB 2009 som dosiahol svoj sen,

1993 and by winning the Grand Prix in 2009 I was touching a dream,

ktorý trval veľa rokov.

so many years later.

Toto podujatie ma skontaktovalo s mnohými ľuďmi, ktorí majú

That event put me in contact with many people who love picture

radi ilustrovanú knihu v iných krajinách, počínajúc členmi poroty,

books in other countries, starting by members of that jury that

ktorá ma poctila, keď jednomyseľne vybrala moje práce.

honoured me, when they unanimously decided to choose my work.

Ako víťaz BIB-u máte dodatočný benefit – samostatnú výstavu

Going beyond the purely intellectual proposals, BIB itself is

na Knižnom veľtrhu v Bologni. Tieto vynikajúce podmienky dovolili

an opportunity for a diverse and human approach to illustration,

prezentovať knihu o zastrašovaní, ktorú by som asi nebol urobil bez

a revealing ambient and inspiring.

istoty, že bude mať toľké publikum. BIB takisto mal možnosť ukázať výber mojich prác na výstavách

As a winner of the BIB, you have an additional sugar spoon: a personal exhibition in Bologna Book Fair. These excellent condi-

v Taliansku, Južnej Kórei a Japonsku, pretože to je zvyčajná trasa

tions allowed me to present a hard book about bullying that maybe

výstav BIB-u.

I wouldn’t have done without this assurance of reaching a public.

GRAND PRIX tiež spôsobila nasledujúce pozvania do niekoľkých

BIB also meant the possibility to show a selection of my work in

medzinárodných porôt počínajúc Medzinárodnou porotou BIB 2011.

some museums in Italy, South Korea and Japan because of the usual

Uvedomovaním si kritérií odborníkov z celého sveta pri hodnotení

itinerating exhibitions of BIB there.

tvorby stoviek umelcov, ktorí tvoria od precitlivenosti až po rozu-

The Grand Prix also involved my subsequent presence in several

mové chápanie, obohatíte svoje vedomosti príjemným spôsobom,

international juries: from the International Jury BIB 2011. By sharing

počúvaním ostatných porotcov.

criteria with specialists worldwide, evaluating the work of hundreds

Pamätám si predovšetkým tie pekné dni v Bratislave s vynikajúcimi hostiteľmi ako privilegovanú možnosť nadobudnúť precízne

BIB 1967—2015

98–99

of artists in a balance between sensitivity and reason you enrich your knowledge in a smooth and pleasant way.


obrázky mimoriadnej sily ilustrátorského umenia na Slovensku, spo-

Of course I remember specially these nice days in Bratislava

lu sa smiať s rôznymi šľachetnými priateľmi, ako sú Ľuboslav Paľo

with these excellent hosts as a privileged opportunity to get a more

alebo Marek Ormandík, pozerať spoza pliec na umeleckých gigantov

accurate picture of the extraordinary power of the art of illustration

ako Dušan Kállay a Kamila Štanclová, tešiť sa z originálnych kresieb

in Slovakia, sharing smiles with great and diverse friends as Ľuboslav

v ateliéri veľkého Albína Brunovského vďaka Hane Ondrejičkovej.

Paľo or Marek Ormandík, watching over the shoulders of giants

Nadovšetko som však pocítil úctu, keď som zistil, aký malý tím

like Dušan Kállay and Kamila Štanclová and enjoying privileges like,

pracuje v Bratislave, s intenzívnymi inšpiráciami Dušana Rolla,

thanks to Hana Ondrejičková, to see the original drawings and the

konštruktívnou energiou Zuzany Jarošovej, vytrvalým venovaním sa

atelier of the Grand Albín Brunovský.

Viery Anoškinovej, veselým nátlakom Petra Tvrdoňa alebo radost-

And how a small team works in Bratislava, with the intense

nou vitalitou Mariána Potroka, ako aj predchádzajúcich kolektívov,

inspiration of Dušan Roll, the constructive energy of Zuzana

ktorých viedla vášeň ku knihám, k ilustráciám a k deťom. Tie

Jarošová, the relentless dedication of Viera Anoškinová, the cheerful

zapôsobili na mnohých ľudí v toľkých krajinách.

thrust of Peter Tvrdoň or the cheerful vitality of Marián Potrok, like

BIB je jedinečná umelecká súťaž, ktorá uprednostňuje čisto kultúrne a umelecké aspekty ilustrácií z celého sveta a nie komerčné či týkajúce sa biznisu. Po 50 rokoch je to oveľa potrebnejšie, jedinečné

previous teams, driven by their passion for books, for drawings and for children, they move so many people in so many countries. BIB is a unique art competition, which prioritizes strictly cultural

a cennejšie než kedykoľvek. Chceme viac kvality, viac rôznorodosti,

and artistic aspects of illustration worldwide and not to commercial

ďalší rozvoj BIB-u.

art or business. After 50 years, that’s more necessary, unique and precious than ever. We want more quality, more diversity, more BIB!

Organizátori BIB v kresbe Tássiesa BIB organizers designed by Tássies


Sny stále žijú Dreams still holds on Einar Turkowski Nemecký ilustrátor, nositeľ GRAND PRIX BIB 2007 German illustrator, winner of GRAND PRIX BIB 2007

Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že mám rád detaily. Preto by som rád

People who know me know that I love details. So I would like to

napísal pár riadkov o jednom, ktorý si pamätám a rád naň spomí-

write down some lines about one of these I remember.

nam. Sú totiž veci, na ktoré nezabudnete. A detaily vám pomôžu

I always remember this one. And I really like always remem-

udržať spomienky. Napríklad spomienky na víťazstvo na 21. bienále

bering. It’s because there are things you will not forget. And the

ilustrácií Bratislava. A tak by som rád vyrozprával zážitok z recepcie

details will help to hold together the memories. The memories of

vo veľmi veľkej sieni kasína v centre pekného mesta Bratislavy.

winning the 21th Biennial of Illustrations Bratislava for example. So

Bola to drobnosť, ktorá mi urobila dokonalý večer, večer, keď mi

I would like to tell the little story of this after show party in that

odovzdali prestížnu cenu, večer, keď som vyhral GRAND PRIX brati-

very big and impressing hall and casino in the middle of the beauti-

slavského Bienále ilustrácií. A ten zážitok sa začal už pri vstupe na

ful city of Bratislava.

tú veľkú recepciu s davom ľudí, ktorých spájali ocenené diela. Každý

There was that little detail that made the evening more than

návštevník dostal malý žetón, pekný nápad, keďže recepcia bola

perfect, the evening I was given the great prize, the evening I won

v priestoroch noblesného kasína. Pričom ten žetón nebol normálny,

the Grand Prix of the Biennial of Bratislava.

platil iba na ten večer a nedal sa vymeniť za peniaze. Vzhľadom na to

And this little story began at the entrance of this big evening

a keďže okolo mňa stáli pekné ženy, zrazu som mal v rukách viac než

party with all these people that are connected with that big prize.

jeden žetón. Vraveli mi, aby som sa pokúsil niečo vyhrať.

And these have been a lot. Each visitor was given a little chip just

Nikdy predtým som nebol v kasíne, sprvu som váhal. Potom

as a nice idea for that event because this big old hall was used as

sme však vošli do hernej zóny, chceli sme sa trochu zabaviť. Zaujal

a noble casino as well. Nevertheless this chip was not a regular one.

ma stôl s ruletou. Chvíľu som sa pozeral na hru, pozoroval som, ako

It was just for that evening and it was for use not for changing into

hostia uzatvárali stávky. Potom som sa rozhodol staviť jeden či dva

real money. And because of this and because of all these nice women

žetóny. Zrazu som vlastnil normálny kasínový žetón a odložil som

standing around me, suddenly I had more than one chip in my

ho bokom. Keď som po pár minútach minul niekoľko žetónov, chytil

hands. They told me to try to win something.

BIB 1967—2015

100–101


som posledný, ktorý som mal okrem toho skutočného, odloženého, ktorý som nechcel riskovať.

I never visited a casino before so at first I hesitated. But then we went to the playing zone where we wanted to have some fun at

Stavil som teda ten posledný, ktorý som mal z BIB-u. Rozhodol

least. It was the Roulette-table I was interested in. I watched the

som sa staviť na zelenú nulu. Iba jeden žetón. Práve na nulu. A vyhral

game for a while, watched how the guests made their votes. Then

som. Pozbieral som žetóny, tie skutočné, dostal som za ne asi 250

I decided to put one or two chips on a few crosses. Suddenly I owned

euro. Neuveriteľné. Ako celý večer.

a real casino chip and I put it beside. After this some chips were gone

Zvyšok už nie je detail. Zvyšok je neuveriteľný. Zvyšok sa nedá vyjadriť slovami, lebo sen trvá naďalej! Takže ďakujem ti, BIB! Ďakujem ti, že si sa stal časťou môjho

and some minutes later I took my last chip lucky to have a real one already save and it was my plan not to risk what I won. So I took the last one. The last from these invitation chips from

života. Ďakujem ti aj za známku. Som za to veľmi hrdý. A blahoželám

the BIB. At least I decided to put it on the green 0. Just one chip. Just

ti k výročiu!

the 0. And I won. I took my chips, the real ones, and I got around 250 Euros for them. Incredible. Like the whole evening. The rest is not a detail. The rest is unbelievable. The rest is not possible to put in words because the dream still holds on! So thank you BIB! Thank you for being part of my life. Thank you for the stamp, too. I am very proud of it. And congratulations for your anniversary!!!


Ilustrácia ako príbeh Illustration as a story Nina Wehrle Švajčiarska ilustrátorka, nositeľka GRAND PRIX BIB 2013 Swiss illustrator, winner of GRAND PRIX BIB 2013

Keď nastala veľká povodeň, boli sme takmer zaplavení trojme-

When the great flood came, we were flooded by a rain of drawings

sačným dažďom kresieb. Boli sme v napätí, či sa ilustrácii podarí

for almost three months. We were anxious to see if the illustrations

sprostredkovať taký silný, ako aj bolestný príbeh.

manage to communicate both a powerful and a painful story.

Tušili sme, že v tomto príbehu by mohol tkvieť celý svet a pribli-

We had a sense that the whole world could reside in the story,

žovali sme sa mu zastrúhanými ceruzkami so všetkou empatiou,

as we were getting closer to it with sharpened pencils, all of our

predstavivosťou a celým naším svetom. Povodeň vyvolala veľkú vlnu

empathy, imagination and our entire world. The flood caused a big

a tá odrážala späť malé vlnky.

wave that pushed back the smaller ones.

Tešíme sa z toho, stojíme s vyhrnutými nohavicami na brehu

We are happy about that as we are standing with our pants

a vstupujeme niekedy opatrne, niekedy rozhodne a inokedy so

rolled up on the shore and enter in. Sometimes carefully, sometimes

smiechom a hrmotom do ďalších obrázkových dobrodružstiev.

decisively and other time we enter into the next picture adventures

Srdečne ďakujem porote BIB za toto vyznamenanie. takisto vydavateľke Margrit Schmidovej a grafikom André Meierovi a Franziske Kolbovej, bez ktorých by táto knižka neexistovala.

with laughter and rattle. I kindly thank the BIB jury for this honour. I also thank the publisher Margrit Schmid and graphic designers André Meier and Franziska Kolbe without whom this book would not exist.

BIB 1967—2015

102–103BIB mi dal hrdosť BIB gave me pride Iku Dekune Japonská ilustrátorka žijúca v Prahe, nositeľka GRAND PRIX BIB 2003 Japanese illustrator living in Prague, winner of GRAND PRIX BIB 2003

Prvý môj kontakt s BIB-om sprostredkovala japonská sekcia

My first contact with BIB mediates JBBY – Japanese Section of

Medzinárodnej únie kníh pre mládež – JBBY. Po prvý raz som sa

IBBY. First time I participated in the international BIB symposia

zúčastnila na medzinárodnom sympóziu BIB v roku 2013 ako česká

2013 as a Czech illustrator with Prof. Jana Čeňková. She compiled

ilustrátorka s prof. Janou Čeňkovou, zostavovateľkou knihy Českých

the book of Czech fairy tales which I illustrated. In Bratislava

rozprávok, ktorú som ilustrovala. V Bratislave sa stretli redaktori,

gathered editors, publishers, illustrators, many people who work

vydavatelia, ilustrátori, mnohí ľudia, ktorí pracujú v oblasti detskej

for children’s book. They had their own interesting views about

knihy. Títo majú zaujímavý pohľad na detskú knihu a bohaté

children’s books and deep knowledge in history of children’s books. It

vedomosti o jej dejinách. Účasť na tomto sympóziu bola pre mňa

was an exciting day for me and it was very such a valid experience.

vzrušujúcou najmä pre nové skúsenosti. Už v roku 2003 som získala hlavnú cenu BIB. Práve v deň otvore-

I have received the GRAND PRIX BIB 2003. On the opening day of BIB exhibition I have travelled to Bratislava from Czech, where I live,

nia BIB-u som pricestovala z Čiech, kde žijem, do Bratislavy pozrieť

to see the exhibition. When I entered the BIBIANA Gallery to see the

si výstavu. Keď som vošla do galérie BIBIANY, kde mala výstavu

exhibition of Slovak artist Viera Bombová, I met the members of BIB

slovenská ilustrátorka Viera Bombová, stretla som členov vtedajšej

jury Prof. Dušan Kállay, Takeshi Matsumoto and others. Prof. Kállay

poroty prof. Dušana Kállaya, Takeshiho Matsumota aj ďalších. Prof.

step to me, gave me a hug and said: “Congratulation, Iku!” So I knew

Kállay pristúpil ku mne, objal ma a povedal: „Gratulujem, Iku!“ Takto

that I was selected as a BIB winner. Obviously I was very surprised

som sa dozvedela, že som víťazkou. Bola som veľmi prekvapená

and I could hardly believe it. On that day, I happened to be with

a nemohla som tomu uveriť. V ten deň som bola veľmi šťastná

both my parents and my husband’s parents as they were visiting us

a prežila som ho so svojimi rodičmi a s rodičmi môjho manžela,

from Japan. My husband and I got married the previous year, so we

ktorí nás práve navštívili z Japonska. S manželom sme sa zosobášili

invited our parents over to travel Czech and Slovakia together. My

v predchádzajúcom roku. Moja mama priniesla svoje kimono, ktoré

mother brought her kimono, which she wore in her youth, for me

nosila v mladosti, aby som ho používala v novom živote v cudzine.

to use in my new life abroad. So I was able to attend at the award

BIB 1967—2015

104–105


Tak som si ho obliekla na preberanie ceny. Toto je najfantastickejšia

ceremony BIB with kimono. It has been the most fantastic memory

spomienka môjho života.

in my life.

Dúfam, že BIB pretrvá storočia a my, tvorcovia, budeme udržiavať kvalitu detských kníh a dobré myšlienky v nich. Ďakujem za GRAND PRIX a za záujem, aby som ilustrovala pre

I hope the BIB lasts for centuries to come and we, the creators, can maintain the quality of children’s books and good thought in them. Thanks to this prize I get requests to illustrate for chil-

deti nielen v Japonsku, ale aj v Čeku, kde teraz žijem. Získala som

dren’s books constantly from publishers not only in Japan but also

báječné skúsenosti ako umelkyňa. Precestovala som niekoľko krajín,

in Czech where I live now. And I was able to have some wonderful

zúčastnila som sa tam na workshopoch a bola som aj porotkyňou.

experiences as an artist. I travelled some countries for workshops

Najdôležitejšie pre mňa je, že cena BIB-u mi dala v živote hrdosť,

and for being a judge. Most important thing for me is that the prize

dôveru a radosť.

gave me a pride, a confident and joy of life.


BIB jako tajemný a krásný sen BIB as a mysterious and beautiful dream Petr Sís Český ilustrátor a spisovateľ, nositeľ Andersenovej ceny 2012 Czech illustrator and writer, winner of H. Ch. Andersen Medal 2012

BIB a Zlaté jablko byly pro nás studenty ateliéru asistenta Jágra na

BIB and the Golden Apple seemed to us, students of the assistant

VŠUP jako tajemný a krásný sen v exotické Bratislavě. Já Bratislavu

Jágr’s studio at the Academy of Arts Architecture & Design in Prague

znal jako diskžokej jako rozverné město s korzem a vysokoškolským

as a mysterious and beautiful dream in the exotic Bratislava. As

klubem… Ale Zlaté jablko bylo nádherné ocenění, které mělo

a DJ, I had known Bratislava to be a sprightly city with a promenade

poetický, až biblický význam, naprosto vzdálený všem politickým

and a university club… The Golden Apple, though, was a wonderful

titulům. Vůbec jsem netušil, že by knižní ilustrace byla mou budouc-

award of a poetic, even biblical significance unlike all other politi-

ností, zřejmě jsem se tehdy domníval, že budu dělat animaci a malby

cal titles. I had no idea book illustration would become my future.

na bubny pro rockové kapely… Jak se po letech můj svět měnil ze

I guess I was assuming back then, that I would do animation and

středoevropského do zaoceánského, dostalo Zlaté jablíčko další

paint drum kids for rock bands… As my world was changing from

význam. Je krásné a zářivé jako malá zeměkoule a propojuje kultury

the Central-European one into a life overseas over time, the Golden

a osobnosti světa, který chce pro své děti to nejkrásnější. Ať září dál

Apple got another meaning. It is beautiful and shiny like a little

jako planetka ve vesmíru…

globe that connects cultures and public figures of the world. It seeks what is best for its children. May it continue to shine like a star in the universe…

BIB 1967—2015

106–107Štruktúra obrázkovej knižky Texture of a picture book Roger Mello Brazílsky ilustrátor a spisovateľ, nositeľ Andersenovej ceny 2014 Brasilian illustrator and writer, winner H. Ch. Andersen Medal 2014

BIB je základným odkazom nielen pre všetkých, ktorí pracujú

BIB is a fundamental reference not only for all those working with

s vizuálnym výrazom. Pretože obrázky sú možnosťou globálneho

visual narratives. Since reading images is a possibility for global

poetického chápania BIB-u a môžu byť kľúčovým svedectvom pre

poetic understanding BIB could become a key reference for everyone

každého vo svete. Pre mňa bol BIB vždy kritériom. Slová a obrazy sú

in the world. BIB has always been a benchmark to me. Words and

to isté a Bratislava odhaľuje v týchto textových obrazoch panorámu,

image are the same, and Bratislava reveals in its textual-imagery

ktorá ukazuje, že nie sú hranice medzi jednotlivými vekmi, hlavne ak

collection, a panorama that shows no boundaries between different

ide o úžasnú štruktúru obrázkových kníh.

ages, mainly when one is reading the amazing texture of a picture book.

BIB 1967—2015

108–109Zázračné klima BIB Magical atmosphere of BIB Miroslav Kudrna Český výtvarný teoretik, člen Medzinárodnej poroty BIB v šiestich ročníkoch (1979 – 1989) Czech art theoretician, member BIB International Jury in years 1979 – 1989

V posledním roce šedesátých let jsem se jen zpovzdálí dověděl

In the last year of the sixties I learned about the existence of

o existenci bratislavského Bienále ilustrací, které právě vstupovalo

Bratislava Biennial of Illustration from the distance. BIB was enter-

do druhé mezinárodní přehlídky. Za dva roky, kdy jsem měl tu čest

ing into its second international presentation at that time. In two

stát se přispěvatelem průbojného periodika Výtvarný život – jedi-

years time, when I had the honour of contributing to an enterprising

ného odborného časopisu v tu dobu u nás (českého nebylo), vešlo

periodical Výtvarný život (Visual life) – the only professional revue

ve známost, že Plaketu BIB získala Marlenka Stupicová z Lublaně

at that time in our country (there wasn’t any Czech one), the word

za svou knížku Krojaček Hlaček. Po IV. bienále (1973), na němž získal

spread that Marlenka Stupica from Ljubljana won the BIB Plaque for

hlavní cenu za ilustrační doprovod k publikaci Narzeczony z morza

her book Krojaček Hlaček. It was after the 4th Biennial (1973) when

Polák Andrzej Strumiłło a po kterém jsem pak tohoto univerzálně

Polish Andrzej Strumiłło won the main award for his “Narzeczony

založeného umělce navštívil, pochopil jsem tehdy také, jaký význam

z morza” book illustrations and after I visited this multi-purpose

měl vedle Sekretariátu BIB i kabinet ilustrací při Slovenské národní

oriented artist, which I began to understand how significant,

galérii a poznal jeho vedoucí Annu Urblíkovou-Horváthovou. Ta

besides the BIB Secretariat, was the Cabinet of Illustrations that

mě až do roku 1977 postupně informovala o chodu tohoto tehdy

was a part of the Slovak National Gallery. I also met its director

jediného československého dokumentačního střediska v oblasti

Anna Urblíková-Horváthová. She would inform me about the way

estetické podoby dětské knihy. Za podobné zprávy jsem byl později

this unique Czechoslovakian documentary centre in the area of

vděčen Albínu Brunovskému.

children’s book art was going until 1977. Later on, I was also thankful

Léta 1979 – 1989 byla pro mne v tomto smyslu školou života – v permanentním jitření mysli nad prosazovanými či oponovanými

to Albín Brunovský for keeping me updated with similar news. The years of 1979 till 1989 were, in a sense, a school of life for me.

stanovisky z navýsost vybrané společnosti specialistů – kterou jsem

My mind was stirred by both preferred and opposed opinions of

strávil šestkrát za sebou v Mezinárodní porotě BIB jako její člen za

the specifically selected group of specialists. I was a part of the BIB

českou stranu – a v atmosféře vždy velkoryse koncipované výměny

International jury six times in a row as a member representing the

BIB 1967—2015

110–111


názorů. Dnes se to zdá být až neuvěřitelné. Umožňovaly to jednak

Czech side. The atmosphere was always generous with a lot of ideas

vnější volnější kulturní poměry na Slovensku, také jednací řád

and opinions being conceived and exchanged. Today it seems almost

a vůle poroty s voleným předsedou v opoře o vysoce tolerantní praxi

unbelievable.

Bienále, početní zastoupení výtvarných tvůrců – grafiků z různých

On one hand, it was made possible by the external cultural

zemí v jejím složení, jednak, a to především, pozoruhodná organi-

conditions in Slovakia that were freer. On the other hand it was the

zační potence a cit pro individuální ambice všech a diplomatický takt

rules of procedure and the jury’s will with its elected chairman that

generálního sekretáře BIB dr. Dušana Rolla, umocněný vždy per-

had the support of highly tolerant experience of the Biennial. It was

fektním odhadem každé i sebedelikátnější situace nejen v důsledku

also the numerous representation composed of the visual artists –

vzájemně rezonujících kolektivně dosažených výroků nad kresbami,

graphic designers from various countries and, first of all, the extraor-

písmem a sazbou v práci mezinárodní jury. Stejně nemohu opome-

dinary organizational potential and feeling for individual ambition

nout pro nás vždy uvážlivého dr. Mariána Veselého, resp. ta jeho

of all. The diplomatic tactfulness of Dr. Dušan Roll, the BIB General

vyjádření, která tak lahodně zněla v poloze jakýchsi slovních valérů.

Secretary, was strengthened by the perfect estimate of every, even

Třebaže neúprosná časomíra jednotlivých úkonů vždy v rozmezí

a more delicate situation. It was also a result of mutually achieved

čtyř dnů způsobovala nervozitu, ale nikoliv pochybnosti o smyslu

collective statements that were resonating over the illustrations,

poroty, přes myšlenkové střety například při hlasování na hranici

writing and composition as the international jury worked together.

přepracovanosti nikdy nedocházelo k osobním výpadům v rámci

In the same way I cannot forget to mention the discreet Dr. Marián

věcného zápolení o určení kvality. A ještě zbylo místo pro zřídka

Veselý and his statements, to be precise. They sounded so sweet no

kdy, ale přece využívanou revokaci předchozích rozhodnutí. Tak byl

matter what pitch and word variations they were spoken in.

sveden třeba v roce 1979 zápas o nekonvenční způsob interpretace

The unmerciful deadline for individual tasks within the four

svérázu v díle Vive Tolli z Tallinu, v roce 1981 o výklad produchovně-

days caused agitation, yet never doubts about the jury’s purpose.

ného Jaroslava Šerycha z Prahy, v roce 1983 o přiznání účasti knižních

As different ideas collided during the voting process when everyone

titulů nakladatelství Domowina z lužickosrbského Budyšína, v roce

was on the edge of being overworked, it never resulted into personal

1985 o členství prof. Bogdana Kršiće z Bělehradu v porotě a pod.,

fallout as we were objectively wrestling to choose quality. And

o spravedlivé zařazení a ohodnocení indických, japonských, latin-

there was even enough time to possibly revoke one’s decision that

skoamerických, skandinávských nebo ruských umělců. Prestižního

had already been made although it rarely happened. One struggle

ocenění se v mezičase do roku 1989 dostalo také přiznáním GRAND

of unconventional and individual way of interpretation took place

PRIX knize Alica v krajine zázrakov Dušana Kállaye, udělením Čestné

in 1979 with the book of Vive Tolli from Tallinn. In 1982 it was the

medaile H. Ch. Andersena Adolfu Bornovi – i volbou dr. Dušana Rolla

interpretation of the over-spiritual Jaroslav Šerych from Prague. In

presidentem IBBY na jejím 20. kongresu v Tokiu. Vcelku nenápadnou

1983 it was about acknowledging the book titles from Domowina

působnost jury BIB sice u diváků často zastiňovaly, a právem,

publishing house from Lusatian Budyšín. In 1985 it was about


úspěchy exponované tvorby zahraničních umělců, běh výstavních

jury’s membership of prof. Bogdan Kršić from Belgrade and so on.

premiér, oslnivé projevy na tiskových konferencích, hudební

It was about a fair selection and appreciation of Indian, Japanese,

a divadelní večery, symposiální zasedání ve světe uznávaných

Latin American, Scandinavian or Russian artists. By 1989 the pres-

nakladatelských a vědeckých kapacit z oboru dětské literatury, nové

tigious GRAND PRIX award had also been given to Dušan Kállay for

nápady organizátorů spoluvytvářely až zázračné klima radostného

his book Alice in Wonderland, the H. Ch. Andersen Honorary Medal

zadostiučinění.

had gone to Adolf Born and Dr. Dušan Roll was voted as the IBBY

Dnes opětovně s potěšením shledávám, že se obrozují zásady

President at their 20th congress in Tokyo. The rather unnoticeable

tehdejší práce jury v onom jejím příznačném rodovém spříznění, že

activity of the BIB jury was often – and rightly so, outshined by the

se znovu potvrzuje její trvalá životnost a nadčasová platnost.

success of the foreign artists’ work who exhibited at BIB, the opening exhibitions tour, glorious speeches at the press conferences, musical and theatrical nights, symposiums of globally recognized publishing and scholarly professionals on children’s literature. The new ideas of the organizers co-created almost a magical atmosphere of joyful satisfaction. Today I repeatedly look back with joy as I see that the work principles of the jury back then, with their distinctive tribal connection, are resurging and that their permanent longevity and super temporal relevance is being confirmed once again.

BIB 1967—2015

112–113IBBY a BIB IBBY and BIB Liz Page Anglická teoretička, výkonná riaditeľka IBBY v Bazileji, žije vo Švajčiarsku English theoretician, IBBY Executive Director in Basel, lives in Switzerland

Vzťah medzi Bienále ilustrácií Bratislava a IBBY trvá už mnoho rokov.

The relationship between the Biennial of Illustrations Bratislava and

Zasvätenejšie o začiatku vzťahu svedčí táto príhoda.

IBBY goes back very many years. Others more knowledgeable about

IBBY a BIB spolupracovali v mnohých aspektoch vrátane požiadaním národných sekcií IBBY, aby vyberali na BIB originály diel

the early history of this relationship will tell that story. IBBY and BIB been collaborating on many aspects including

svojich najlepších ilustrátorov. Ďalej to bolo zabezpečovanie kníh

invitIBBY and BIB been collaborating on many aspects including invit-

na výstavu víťazov Medaily Hansa Christiana Andersena, ktorá sa

ing the National Sections of IBBY to submit original artwork from

každé dva roky konala počas Bienále. V roku 2015 to budú knihy

their best illustrators. Another task is to assist in providing books

spisovateľa Nahoka Uehashiho z Japonska a Rogera Mella z Brazílie.

for the biennial exhibition that takes place during the Biennial of the

Víťazi BIB sa prezentujú na výstavách počas svetových kongresoch

winners of the Hans Christian Andersen Awards. The 2015 exhibition

IBBY a navštevuje ich veľa divákov. Každé dva roky knihy z Čestnej

will feature the works of author winner Nahoko Uehashi from Japan

listiny IBBY sa deponujú do BIBIANY a vytvárajú ďalšie úzke spojenie

and illustrator Roger Mello from Brazil. The biennial exhibition of

medzi nami. Táto kolekcia je jedinečná a poskytuje celkový prehľad

BIB winners is shown at the IBBY world congresses attracting many

o detskej literatúre na svete za ostatných 30 rokov.

visitors. Every two years the books of the IBBY Honour List are deposited at BIBIANA, making another close connection between us.

BIB 1967—2015

114–115


Veľa rokov Výkonný výbor IBBY svoje druhé zasadnutie v nepárnom roku organizoval v Bratislave počas BIB-u. Bola to príležitosť navštíviť starobylé mesto a stretnúť sa s priateľmi v BIBIANE,

This collection is unique and gives an overview of children’s literature around the world throughout that last 30 years. For many years the IBBY Executive Committee held its second

v Slovenskej sekcii IBBY, ako aj s hosťami BIB-u. Na počesť jubilea,

annual meeting in Bratislava in connection with the BIB. This

ktoré sa oslavuje v tomto roku, Výkonný výbor bude znova zasadať

was an occasion to visit the old city and meet friends at BIBIANA,

v Bratislave a opäť využije pohostinnosť a akcie, ktoré sprevádzajú

Slovak IBBY and the guests of BIB. As a tribute to the jubilee that is

túto medzinárodnú súťaž.

celebrated in this year, the EC will once again meet in Bratislava and

Vďaka všetkým priateľom a kolegom, ktorí sa starali o rozkvet BIB-u.

once again enjoy the hospitality and events in connection with this international competition. Thank you to all the friends and colleagues that have nurtured and allowed BIB to flourish.


Na kolenách pred BIB-om On my knees for BIB Steffen Larsen Dánsky teoretik a publicista, člen Medzinárodnej poroty BIB 2005 Danish theoretician and journalist, member of BIB International Jury 2005

Ešte ako mladý som čítal akýsi článok o výstave fotografií z celého

When I was young I read an article about an exhibition of photos from

sveta s názvom Rodina človeka. Muž, ktorý ho písal, sa neskôr stal

all over the world called The Family of Man. The guy who wrote it

známym dánskym autorom, lenže nie kvôli tomu to tu uvádzam.

was later to become a well known Danish author but that is not the

Dôležitý je jeho úvod článku: „Šiel som dohora po širokých scho-

issue here. The important thing is his introduction: “I went upstairs

doch výstavnej siene a zastavil som sa, akoby som bol zasiahnutý

on the broad steps of the exhibition hall and stopped like I was struck

svetlom.“ Tento výraz ma omráčil. Vyzeral ako obraz a svetlo ho

by lightning.” This expression hit me. He was looking at a picture and

zasiahlo! Pochopil som, že tu je tajomstvo vizuálnej formy umenia.

lightning struck him! And I realized that here is the secret of this visual

Zrazu čosi vidíte. Na okamih. To je to, čo sa v zenbudhizme nazýva

art form. Suddenly you see something. In a flash. That is what they

satori. A tento typ náhleho pochopenia nejestvuje v hudbe alebo

call satori in Zen Buddhism. And this type of sudden understanding is

v literatúre. Tam sa to deje ináč. Svetlo a osvietenie je iba v súvislosti

not present in music or literature. They do what they do in another

s obrazom.

way. The light and the lightning are with the pictures.

Milujem BIB. Vždy, keď zazriem siluetu Bratislavy z diaľnice,

I love BIB. Every time I see the Bratislava skyline from the

srdce sa mi rýchlejšie rozbúcha. Čo uvidím tentoraz? Ktorá krajina

highway my heart beats a little faster. What will I see this time?

ma ohúri tohto roku? Pretože viem, že tam vnútri tejto ošumelej,

Which country will seduce me this year? Because I know that inside

hnedej, magickej budovy prežijem jedno osvietenie za druhým.

this worn and brown and magic building will be one lightning after

Objavenie umelcov ako Kállay, Wilkoń a Eidgrevičius zmenilo môj

the other. Discovering artists like Kállay, Wilkoń and Eidgrevičius has

život. Ďakujem za to.

changed my life. I thank you for that.

Prvý raz som prišiel do Bratislavy v roku 1989 a odvtedy som

I went to Bratislava for the first time in 1989 and I have been

tam bol na každom Bienále. Boli to posledné mesiace bývalého

there every time since. It was in the last months of the former

režimu. Vybral som sa do Devína na svojom starom volve a tam

regime. I drove up to Devín in my old Volvo where I was arrested for

ma vojaci zadržali, lebo som pozeral na Dunaj cez plot z ostnatého

overlooking the Danube river through the barbed wire. They held

BIB 1967—2015

116–117


drôtu. Vypočúvali ma dve hodiny. Domnievam sa, že som bol možno

me for two hours. I think I might be one of the last persons to be

posledný, koho komunisti zatkli v Bratislave.

arrested by the communists in Bratislava.

Členstvo v Medzinárodnej porote BIB 2005 takisto zmenilo môj

Being a member of the international jury (in 2005) kind of

život. Zistil som, že je nemožné škriepiť sa o vkuse (ako to robil

changed my life too. I learned that it is impossible to argue about

Immanuel Kant). To je to, čo si vezmete domov ako člen poroty. Tu

taste (as Immanuel Kant also puts it). That is what you take home

nemôžete byť presný. Musíte použiť iné slová. Uzavriete sa voči

from the jury membership. You cannot be exact here. You have

ostatným členom z iných kontinentov. Ste obmedzený, ako to pove-

to use some other words. You come so close to other people from

dať. Vonkajší svet zmizne. Nijaké záležitosti iba vplyvy, stereotypy

other continents. You are imprisoned so to say. The outside world

alebo sentimentalita? Strávili sme veľa času diskusiami o citových

disappears. Nothing else matters but influences, stereotypes or

sporných otázkach a to bola, prirodzene, nemožná cesta dospieť

sentimentality? We spent a lot of time discussing the sentimental

k rozhodnutiu. Do toho dňa som neustále obdivoval práce Komako

issue and it was of course impossible to reach a conclusion. To this

Sakai. To je najsprávnejší výraz. Obdivoval.

day I am still wondering about Komako Sakai’s works. That’s what it

Moje vysvetlenie bolo staromódne. Nič nezmenilo. Pokračovalo sa ako predtým. Možno sa môžeš zachytiť zábradlia medzi prízemím

is all about. Wondering. So my plea will be an old-fashioned one. Don’t change anything.

a prvým poschodím v Dome umenia. Ale drž sa BIB-u ako takého

Go on like before. Perhaps you should fix the railing between the

a buď na to hrdý. Našiel si správny priestor na polceste medzi

ground floor and first floor in Dom umenia. But keep BIB as it is and

hektickým ovzduším výstavy Knižného veľtrhu v Bologni a akoby

be proud of that. You have found your own space half-way between

muzeálnejšou prezentáciou umeleckých diel. BIB sa zdá oslobodený

the hectic atmosphere of the Bologna Book Fair’s exhibition and

od komerčných vplyvov. BIB prináša priestor na kontempláciu

a more museum-like way of presenting the artworks. The BIB

a serióznosť. Prosím, pokračuj v zmene môjho života!

seems to stay free of commercial influences. The BIB offers room for

Často som po slávnostnom otvorení BIB, keď už boli reflektory vypnuté, pozoroval deti v Bratislave. Ako sa správali a čo ich upútalo.

contemplation and seriousness. Please go on changing my life! I have often spent some time when the grand opening is over

Schoval som sa za stĺp blízko dánskej expozície a zistil som, že deti

and the spotlights are off overlooking the children of Bratislava.

zaujali práve umelci, o ktorých by som nebol veril, že ich upútajú.

How they behave and what they are being caught by. I lurk behind

Pozoroval som aj ich rodičov či učiteľov a videl som čosi iné. BIB tiež

one of the pillars close to the Danish stand and I notice that children

ukazuje rozdiel medzi očami detí a zrakom dospelých. Vďaka za to!

are captured by artists I would not have believed would catch them.

Nech BIB zotrvá dlhé roky!

I see their parents/teachers pass and look at some other thing. The BIB also shows you the difference between children’s eyes and the grown up’s. Thank you for that! Stay cool!
BIB a ja BIB and I Truusje Vrooland-Löb Holandská teoretička, členka Medzinárodnej poroty BIB v rokoch 1997, 2005 a 2011 Holland theoretician, member of BIB International Jury 1997, 2005 and 2011

Pri písaní spomienok o mojom dlhom vzťahu s BIB-om, sa mi vynorili

Writing about my long history with the BIB brings back the sweet

príjemné spomienky na Bratislavu a na BIB. A za toľké roky!

memories I have about Bratislava and the BIB! The first time I heard

Prvý raz som o tomto dôležitom umeleckom podujatí ilustrácií

about this important artistic international manifestation on

detských kníh počula ešte ako veľmi mladá kritička, keď ma významná

children’s book illustration, I was a very young critic and was asked

osobnosť holandských knižníc Annie Moerkercken van der Meulenová

– by our Dutch Library Queen Annie Moerkercken van der Meulen –

prizvala spolu s Joke Thiel-Schoonebeekovou k selekcii holandských

together with librarian Joke Thiel-Schoonebeek, to do the selection

ilustrátorov na BIB. Mohlo to byť tak v sedemdesiatych rokoch.

of Dutch illustrators for the BIB.

Lenže v týchto rokoch to vôbec nebola selekcia. Iba piati, šiesti

But there was no selection at all in those years. Only about five

ilustrátori chceli poslať svoje originály do Bratislavy. A tak sme

or six Dutch illustrators wanted to send their originals to Bratislava.

z nich urobili jeden balík, ktorý sme na BIB poslali kuriérom cez

And so we wrapped everything into one big, save package to be

naše ministerstvo zahraničných veci a Holandské veľvyslanectvo

sent to the BIB. Those were the years that our great illustrator Max

v Bratislave (túto cestu používame podnes). Boli to roky, keď náš

Velthuijs was the very enthusiastic ambassador for the BIB in The

vynikajúci ilustrátor Max Velthuijs bol nadšeným propagátorom

Netherlands. He suggested all his colleagues to join the BIB. And

BIB-u v Holandsku. Presviedčal svojich kolegov, aby sa zúčastnili na

so they did more and more. For the 50th anniversary of the BIB we

bratislavskom podujatí. A neprestajne ich pribúdalo. Na 50. výročie

selected the work of 15 Dutch Illustrators. From my first time until

BIB-u sme vybrali 15 holandských ilustrátorov. Od prvej chvíle až

today, I never stopped being a member of the BIB-selection commit-

doteraz som stále členkou výberovej komisie na BIB a veľa ráz som

tee, and have been in Bratislava many times. Also as a member of

bola v Bratislave. Aj ako členka Medzinárodnej poroty BIB.

the BIB International Jury.

Videla som, ako sa Bratislava za tie roky zmenila a stala sa obno-

I saw how Bratislava changed in those years and became a beau-

veným a moderným mestom. A tiež ako veľmi odbornou inštitúciou

tiful restored and modern city. And I saw how very, very professional

sa BIB stal. Ale najlepšie spomienky mám nie na to, ako pekne bolo

the institution BIB became. But my best memories are not about

BIB 1967—2015

120–121


v Bratislave v slnečnej septembrovej jeseni, ani na pohostinnosť or-

how nice it was to be there in the sunny September autumn, not

ganizátorov, ani na opätovné stretnutia s priateľmi medzinárodnej

about the warm hospitality of so many people belonging to this

knihy (Dušan Roll), ale predovšetkým na členstvo v medzinárodnej

organization, not about seeing your international book friends

porote (v rokoch 1997, 2005, 2011).

(Dušan Roll) back, but most of all are about being a member of the

Pretože pre profesionála ilustrácie detských kníh nie je nič také úžasné, ako sa pozerať na tisícky umeleckých diel (z rôznych krajín)

International Jury (for instance in: 1997, 2005, 2011)! Because there is nothing as marvellous as to look and talk about

a rozprávať sa o nich spolu s ďalšími nadšencami, záujemcami

all those thousands works of art (from all those different countries)

a milovníkmi ilustrácií a detských kníh.

together with other passionate and interesting illustration and

Dni práce v medzinárodnej porote – to je krúženie s ceruzkou a papierom po expozícii s otvorenými očami a bdelými zmyslami,

children’s book lovers! To make all those days of the international jury-meetings so

veľa zaujímavých vzájomných diskusií, výmena prvých dojmov,

many rounds with pencil and paper along the exhibition with your

presviedčanie kolegov o hodnote alebo prázdnosti ilustrácie, preze-

eyes wide open and your senses awake, having many interesting

ranie a rozhovory deň čo deň: je to silný pocit a skutočná odborná

discussions with each other, changing your first impression or not,

„permanentná výchova“.

convincing your colleagues of the value or non-value of an illustra-

A napokon odmenou je, keď sa porota zjednotí a vyberie sadu víťazov a na nasledujúci deň šťastne sleduje, ako si víťazi preberajú ceny na piatkovej podvečernej slávnosti v Slovenskom národnom divadle… Nech večne žije BIB!

tion, and looking and talking day after day: is really a powerful sensation, and also a real ‘education permanent’ as a professional. And finally it is so rewarding to make, as a united jury, a beautiful and convincing selection of winners and a day later happily observer of when they receive their awards on that joyous Friday afternoon ceremony in Slovak National Theatre… BIB FOREVER!


Viedol som workshop I led a workshop Martin Kellenberger Slovenský ilustrátor, vedúci workshopu BIB 1997 Slovak illustrator, leading of BIB Workshop 1997

Už ako chlapec som začal vnímať Bienále ilustrácií Bratislava. Mesto

I began to take notice of the Biennial of Illustrations Bratislava

sa zmenilo. Na niekoľkých miestach boli farebné pútače, veľmi

already as a boy. The city changed. There were colourful signs in

nápadité tvarovo, graficky i farebne. Oznamovali vždy nové Bienále,

several places. They were original in shape, colour and by their

výstavu ilustrácií umelcov z celého sveta. Bol to sviatok pre všetkých

graphics. They always announced the new Biennial, the exhibition

ľudí, ktorí majú radi knižky pre deti plné obrázkov. Každé Bienále

of illustrations from artists from all around the world. It was a feast

bolo trošku iné, raz bolo bohatšie, raz skromnejšie, premietali sa na

for all the people who loved books for children full of pictures. Each

ňom aj kreslené filmy. Vždy tu bola fantastická atmosféra, tajomná

Biennial was a little different, once it was more pompous, other time

fantázia nemala konca. Svet prišiel k nám prostredníctvom stoviek

more modest. Animated films were screened. The atmosphere was

výtvarníkov, ich ilustrácií, ktoré nám ukazovali pestrosť, bohatstvo

always amazing and there was no end to this mystical fantasy. The

a posolstvo umenia.

world came to our door in the form of hundreds of artists and their

Prešli nejaké roky, z chlapca sa stal študent a potom absolvent, výtvarník a ilustrátor. Bienále som začal vnímať už profesionálne. Zúčastnil som sa viacerých ročníkov, bol som aj v organizačnom výbore. Viedol som ateliér, workshop pre zahraničných výtvarníkov v Moravanoch nad Váhom. Renesančný kaštieľ bola úžasná kulisa pre naše výtvarné dialógy. Cítili sme sa výborne, zostava bola úžas-

illustrations pointed to the diversity, riches and the message of art. As years went by, the boy became a student and then a graduate, artist and an illustrator. I began to see the Biennial from a professional point of view. I took part in a number of BIBs and was even in the organizing committee. I led a workshop for foreign artists in Moravany-on-Váh. This

ná, bola zastúpená Brazília, Argentína, India, Rusko, Francúzsko

renaissance castle was a great set-piece for our artistic dialogues.

aj ďalšie krajiny. Zúčastnení výtvarníci boli kultivovaní, profesionál-

We were feeling amazing and the crew was great. We had Brazil,

ne zdatní a všetci mali oči plné krásnych maliarskych a grafických

Argentina, India, Russia, France and other countries represented.

nápadov. Bola s nami aj francúzska spisovateľka a literárna vedkyňa

The participating artists were well behaved, professionally skilled

Janine Despinette. Povzbudzovala nás, veľa sme debatovali, páčili sa

and their eyes were full of beautiful painting and graphic ideas.

BIB 1967—2015

122–123


jej moje ilustrácie ku knižke Petra Glocka „Kominárik“. Vďaka tomuto

Janine Despinette, the French author and literary scholar, was also

sviatku som stretol mnohých zaujímavých tvorcov výtvarníkov

with us. She was encouraging us, we talked much, she liked my

a spisovateľov.

illustrations in the “Little chimney-sweeper” book by Peter Glocko.

Na začiatku boli ľudia, ktorí Bienále založili, vlastne si ho vysnívali. Im patrí vďaka za kultúrnu vyspelosť a odvahu snívať a umením spá-

It was thanks to this holiday that I met many interesting makers, artists and authors.

jať ľudí celého sveta. Ďakujem, že môžem byť pri tom ako umelec aj

In the beginning, there were people who started the Biennial.

ako jeden z mnohých spolupracovníkov. Všetkým tvorcom, usporia-

In fact, they dreamt it into reality. They are the ones that deserve

dateľom, návštevníkom, fanúšikom, skrátka všetkým zúčastneným

thanks for their cultural maturity and courage to dream and connect

želám, aby tento krásny festival umenia naďalej pokračoval, pretože

people from all over the world by art. I am thankful I can be a part of

detská kniha je posolstvom fantázie a tvorivosti človeka.

it as an artist and also as one of many co-workers. I wish to all the makers, organizers, visitors, fans and simply all involved, that this beautiful festival of art would continue because children’s book is the message of human fantasy and creativity.


Chráňme si knihu aj BIB Let us protect books and BIB Jana Kiselová-Siteková Slovenská ilustrátorka, získala štyri ocenenia: dve Zlaté jablká BIB ’95 a BIB 2001 a dve Plakety BIB ’91 a BIB 2009 Slovak illustrator, received four awards: Golden Apples BIB 1995 and 2001 and BIB Plaques 1991 and 2009

Som veľmi šťastná, že Bienále ilustrácií Bratislava – BIB – toto

I am so happy that thanks to some amazing people, this wonder-

nádherné podujatie – vzniklo vďaka úžasným ľuďom práve u nás

ful event – the Biennial of Illustrations Bratislava – BIB, started

na Slovensku, v našej Bratislave. A že toľké roky otvára brány

here at home in Slovakia, in our Bratislava. I am happy that over

čarovných svetov, fantazijných priestorov, rozdáva radosť a napĺňa

all these years BIB has been opening its gates into the magical

srdcia malých i veľkých tichými hodnotami. Mne ako ilustrátorke dal

worlds, fantasy lands, bringing joy and filling the hearts of the little

BIB nesmierne mnoho. Poúčala som sa na mnohých odmenených

ones and older ones with great silent values. I could learn with

ilustráciách, a to bolo moje ďalšie obohacovanie a vzdelávanie sa

every illustration that was awarded. That was my further gain and

po ukončení školy. BIB mi daroval dve Plakety BIB a dve Zlaté jablká

post-school studies. BIB has given me two BIB Plaques and two BIB

BIB, čo bolo pre mňa obrovským povzbudením, lebo človek veľa ráz

Golden Apples that encouraged me so much as we, as people, often

pochybuje, neverí si.

doubt ourselves and lack confidence. It was almost twenty years

Takmer pred dvadsiatimi rokmi pán Nadayuki Hasegawa, riaditeľ

ago when Mr. Nadayuki Hasegawa, a museum director, saw my

múzea, uvidel moje práce na BIB, navrhol mi aj zrealizoval celoročnú

work at BIB and suggested we do an all-year travelling exhibition of

putovnú výstavu mojich ilustrácií po Japonsku, za čo som mu

my illustrations in Japan for which I am so thankful. A few years ago

nesmierne vďačná. Pred pár rokmi po slávnostnom otvorení BIB roz-

as we were talking with Mr. Nikolaj Popov at the BIB festive open-

právali sme sa s pánom Nikolajom Popovom a poprosila som ho, či by

ing, I asked him if I could somehow have access to his book about

som sa nejakým spôsobom mohla dostať k jeho knižke o Robinsonovi.

Robinson. He laughed and replied that “it was a hundred years ago”

Zasmial sa a odvetil mi: „Eto bylo sto let nazad.“ A tak zostala táto

and so the thought of having this BIB GRAND PRIX awarded book

nádherná knižka ocenená hlavnou cenou na BIB pre mňa iba snom.

remained only a dream.

V dnešnom svete je slovom i obrázkom hodnotná kniha veľmi

A book that brings value with its word and picture is a precious

vzácnym darom, ktorý sa naplno, ale potichu rozdáva, a preto si ju

gift in today’s world that is quietly giving itself away. Therefore, let

chráňme i náš BIB.

us protect it and let us protect BIB.

BIB 1967—2015

124–125


Ilustrátorka preberá cenu od Renate Raecke a dr. Dušana Rolla Illustrator takes award from Renate Raecke and Dr. Dušan Roll


Kde bolo, tam bolo… Once upon a time… Ondrej Zimka Slovenský ilustrátor, získal Plakety BIB ’69 a BIB ’71 Slovak illustrator, received awards BIB Plaques ’69 and ’71

Kde bolo, tam bolo, kde sa rozprávkové knižky sypali a ilustrácie

Once upon a time, in the land overflowing with fairy-tale books

sa liali… dnes sa to podobá na rozprávku o farebnej lúke, kvitnúcej

and illustrations flowing… today it seems like a fairy-tale about

voňavými obrázkami pred odkliatym kaštieľom „Mladé letá“. Toto

a colourful meadow, blossoming with fragrant pictures in front

vydavateľstvo špekulovalo nad knihami od výmyslu sveta, až sa z ko-

of a disenchanted castle “Mladé Letá” (Young years publishing).

mína dvíhala dúha žičlivosti. Kúzelníci najkúzelníckejší za pomoci

This publishing house was playing around the craziest books you

dobrých drakov a výtvarníkov vymysleli stretnutie čarodejníkov,

can think of until the smoke rainbow came out of the chimney

dobrodincov a výmyselníkov z celého sveta. Kazisveti plní zlosti

of well-wishing. The greatest of magicians with the help of good

skameneli, niektoré strigy z najvyšších vrchov sa od jedu rozliali

dragons and artists came up with a gathering of wizards, well-doers

na kolomaž. Bolo že radosti v zámku „Dom umenia“. Svetlonosi

and speculators from all over the world. The destroyers full of evil

vysvietili miestnosti, ježibabky lietali na metlách a povymetali

were petrified, some witches from the highest peaks melted away

pavučiny nevraživosti, lesné žienky povešali najkrajšie obrázky

in their grease of poison. What rejoicing it was in the “House of Art”

z detských kníh zo všetkých kútov sveta na húštiny, rozsiahle krovie

castle. Torchbearers were lighting up the rooms, witches flying on

i na vysokánske stromy v čarovnom lese. Áno, prekliato nízko lietali

their brooms and cleaning all the spider-webs of hostility, forest

aj šarkany stredného doletu, padali budzogáne, ale hneď sa pre-

fairies hanging the most beautiful children’s book pictures from

menili na Zlaté jablká. Detské očká sa z tej krásy jagali ako polárna

every corner of the world. Yes, the middle-range flying dragons were

žiara. Naše slovenské obrázky sa veru nestratili medzi kresbami

flying damn low. Maces were falling as they immediately turned into

šikmookých majstrov z Japonska a Číny či francúzskymi ilustráciami

Golden Apples. The children’s eyes were shining like northern lights

voňajúcimi šampanským alebo ruskými s úsmevom od ucha po

by all the beauty around. Our Slovak pictures were definitely not lost

Vladivostok či americkými s mrakodrapom za klobúkom. Niektoré

in the midst of all the drawings from the slant-eyed masters from

obrázky sa premenili na obrážteky a putovali svetom ako poštové

Japan and China, French illustrations that smelled like champagne,

známky. Pri otvorení veselosť nemala konca-kraja, živá voda tiekla

the Russian ones with their big smile from cheek all the way to

BIB 1967—2015

126–127


prúdom, Valibuk s Laktibradom ostošesť varili kašu. Dookola

Vladivostok, or the American ones with skyscrapers on hats. Some

rozvoniavala a šteklila nosy všetkým, čo sa zišli na túto parádnu

pictures turned into their smallest version and travelled the world

slávnosť a hostinu.

in a form of a post stamp. There was no end to the rejoicing as BIB

Aj ja som tam bol, kašu jedol, živú vodu kázal a víno pil, a z rozprávky sa už nikdy nevrátil.

commenced, the living water was pouring, Valibuk and Laktibrada were cooking their porridge. I was there as well, eating their porridge, preaching the living water and drinking the wine. I have never returned from this fairy tale.


Byť ako iní To be like others Katarína Ševelová Slovenská ilustrátorka, získala Plaketu BIB ’89 Slovak illustrator, received an award of BIB Plaque ’89

Vysoko nad hradskou v kúte záhrady, celkom pri plote, ležal kameň

High above the road in the corner of a garden, right by the fence,

obklopený stromami, machom, kvetmi a bylinami. Raz, keď videl

there was a stone surrounded by trees, moss, flowers and herbs.

dolu na hradskej hŕbu kameňov, zachcelo sa mu medzi ne a po-

Once, when he was looking down at the pile of rocks by the road he

vedal si: „Čo je to za radosť prevaľovať sa medzi týmito klátivými

wanted to join them and so he said to himself: “What kind of joy is

chúlostivými kvetmi a bylinami, ako rád by som žil medzi blízkymi,

it to lay here among these wonky tender flowers and herbs. I would

medzi svojimi bratmi, medzi kameňmi, ako som ja!“ A skotúľal sa

love to live among my relatives, my brothers, among the rocks that

na hradskú k tým, ktorých nazýval svojimi bratmi a blížnymi. Lenže

are like me!” So he rolled down onto the road to join the ones he

tu ho drvili kolesá ťažkých povozov, kopytá oslov, mulíc a klincami

called his brothers and relatives. However, there he was ridden and

podkuté čižmy šliapali po ňom. Keď sa mu chvíľami podarilo nadvih-

stepped on by the wheels of heavy carriages, the hoofs of donkey

núť a chcel si vydýchnuť, pokrylo ho lepkavé blato a výkaly zvierat.

and mules and boots with spikes were stepping over him. Once in

Smutne hľadel na svoje predošlé miesto, osamelé útočište v záhrade

a while he managed to get up to take a breath only to be covered

a videlo sa mu rajom.

by sticky mud and excrements of animals. He was looking at his

Tak to býva s tými, čo opustia miesto tichého pozorovania a pohrúžia sa do vášní davu, plných večného zla.

previous spot – that lonely refuge in the garden now seemed like paradise to him. That is what happens to those who leave that place of quiet observation and sink into the passions of the crowd, full of eternal evil.

BIB 1967—2015

128–129Môj príbeh s BIB-om My BIB story Timotea Vráblová Slovenská teoretička, predsedníčka Slovenskej sekcie IBBY Slovak theoretician, President of Slovak section IBBY (SkBBY)

Detstvo som prežila na strednom Slovensku vo Zvolene. K BIB-u som

I spent my childhood years in a place called Zvolen in central Slovakia.

sa dostala až na gymnáziu. Vtedy sme sa so spolužiakmi začali

I first encountered BIB when I was still in high school. It was a time

zaujímať o kultúrne dianie a podnikali sme triedne „výpravy“ do

when my classmates and I became interested in the cultural course

Bratislavy. Aj na BIB. Ohromil ma. Multikultúrnym spektrom.

of events and we undertook “a trip” to Bratislava with our class. BIB

S každou vystavovanou krajinou prichádzali iné farby, dôraz na iné

was a part of that. I was astonished by the variety of cultures. Each

rozprávanie „príbehu“, iný pohyb, iné ticho, inak chápaný detail.

exhibiting country brought different colours and emphasized a dif-

Dovtedy som sa s niečím podobným v takej rozsiahlej a intenzívnej

ferent way of “story-telling”, different movement, different silence

miere nestretla. Preto som za BIB-om opakovane cestovala do

or a differently perceived detail. I had not seen anything like that in

Bratislavy aj v nasledujúcich týždňoch.

such a vast and intensive measure before. That’s why I repeatedly

V roku 1985 získal GRAND PRIX BIB francúzsky ilustrátor Frédéric Clément. Jeho ilustrácia leva, ktorý leží na peróne železničnej stanice

travelled back to Bratislava in the following weeks. In 1985 the GRAND PRIX BIB was given to Frédéric Clément, the

a možno čaká na vlak, mi dodnes ostala v pamäti. Lev pripomínal

French illustrator. His lion illustration, where he is lying on a railway

sfingu. Nie grécky typ – nemal tvár ženy. Hoci stál „pri cestách“. No

platform perhaps waiting for the train, has been in my memory up

nevyzeral na to, že dáva fatálne hádanky. Skôr sa mohol ponášať na

to this day. The lion looked like a sphinx. Unlike the Greek type, its

egyptskú sfingu – znázorňujúcu kráľa a jeho moc. V jeho blízkosti le-

face was not a face of a woman. Although he was sitting “by the

žal kufor a balík. Možno bol pripravený pre toho, kto mal prísť. Alebo

roads,” he did not seem to be asking fatal riddles. He looked more

si ho tam niekto zabudol. Alebo patril levovi? Človek sa sústredil na

like an Egyptian sphinx, symbolizing a king and his power. There

detaily. Perón i koľajnice boli vysypané tým istým štrkom a ladené

was also a suitcase and a parcel near him. Perhaps it had been made

v podobných farebných tónoch. Možno čakanie i pohyb majú niekde

ready for the one who was supposed to come. Maybe somebody

vo svojej podstate tú istú hodnotu. Na staničných hodinách neboli

forgot it there. Or did it belong to the lion? One would focus on the

ručičky. Stanica vyzerala pustá. Akoby uprostred sna. Alebo na

details. The platform and the railways were covered with the same

BIB 1967—2015

130–131


svitaní. V čomsi mi ten obrázok prirástol srdcu. Bolo to zvláštne.

kind of gravel and designed in similar tones of colour. Perhaps wait-

Vynáral sa mi často vtedy, keď som riešila vážne problémy. Bol

ing and movement are in themselves of the same value. There were

snový, no pre mňa mostom aj k tomu reálnemu.

no hands on the clock of the railway station. It looked forsaken. As

Až teraz som si uvedomila, že vlastne v tomto roku aj ja osla-

if it was in the middle of a dream or at the break of day. I somehow

vujem: 30. výročie môjho príbehu z BIB-u, ktorý odvtedy sledujem.

took that picture into my heart. It was strange. It would often come

V posledné roky už nielen ako účastník expozície, ale aj trochu

back to me when I was dealing with something difficult. It was

z bližšia, počas jeho prípravy. Pamätám sa napríklad na jedného

imaginary and yet, for me, it was also a bridge to reality.

najmladšieho člena detskej poroty. Svoje postavenie porotcu bral

I’ve just realized that I am celebrating this year as well. It’s been

veľmi vážne. Ledva ho bolo od zeme vidieť, no už mesiace dopredu

30 years of my story with BIB that I have been following ever since.

usilovne študoval ilustrácie a knižky o dejinách výtvarného umenia

In recent years not only as its participant but also from a closer

a pripravoval sa „vysloviť svoj názor“. Do Bratislavy musel cestovať

point of view as it’s being prepared. For instance, I still remember

zo vzdialenej časti Slovenska. Len čo s mamkou dorazili, čakala ho „tá

one of the youngest members of the children’s jury. He took his role

vážna práca“. Nemohol už vydržať, tak veľmi sa na ňu tešil. Hodnotil

of a jury member very seriously. He was hardly to be seen due to

ostošesť. Až v polovici výstavy zaspal. Nie nadlho, takže svoje porot-

his size but he had been diligently studying illustrations and books

covské hodnotenie napokon hravo dobehol. A v úlohe čestne obstál.

on the history of visual art in order to “communicate his opinion”.

Mám rada aj príbehy, ktoré som síce osobne nezažila, no ktoré

He had to travel to Bratislava from quite a distant part of Slovakia.

kolujú medzi pamätníkmi. Myslím si, že sú rovnako cennou súčasťou

As soon as he arrived together with his mom, “the serious job” had

BIB-u ako jeho katalógy a zborníky zo sympózií. K mojim obľúbeným

already been awaiting him. He could not wait any longer. He was so

patrí príbeh o Astrid Lindgrenovej, ktorá patrila k vzácnym hosťom

excited. He was evaluating so hard that he fell asleep in the middle

BIB-u. Vo Švédsku si ju dodnes vážia ako osobnosť, ktorá povedomie

of the exposition. He didn’t sleep for long, however, so he caught up

osobnosti nevytvárala, ale ňou bola. Často hovorievala, že už

on his evaluating work. He stood his ground with honour.

má po krk Astrid Lindgrenovej, ktorú stvorila verejnosť a médiá.

I also like the stories that have been going around among the

Spontánna, priateľská, láskavá a veselá. Tak sa predstavila aj na

old-timers, although I did not experienced them myself. I think they

BIB-e. V tom čase bývalo zvykom organizovať hosťom a porotcom

are an equally valuable part of BIB together with its catalogues

výlety autobusom na pamätné miesta, ktoré sa spájali so sloven-

and symposium miscellanies. One of my favourites is the story of

skou knižnou kultúrou. Astrid vyhovovalo, že nešlo o „vyumel-

Astrid Lindgren, who was one of the BIB’s special guests. She is still

kovaný“ turistický zájazd, ale o autentické stretnutie s miestnou

honoured in Sweden as somebody who did not create an awareness

komunitou. Pamätníci spomínajú, ako si cestu autobusom veselo

of being somebody. She simply was somebody. She would often say

užila. Počas cesty zabávala spoločnosť spievaním. A celý autobus

that she is sick and tired of Astrid Lindgren that the public and media

spieval s ňou.

portrayed her to be. She was spontaneous, friendly, kind and joyful.


Mnohé príbehy BIB-u svedčia o tom, že je to dobrý projekt. A že si

That’s how she introduced herself at BIB. Back then they used to

zachoval svoju osobitosť a identitu. Jedinečný je práve tým multi-

take the guest and jury members by bus on a trip to memorial places

spektrom. V každom ročníku ho možno vnímať ako kaleidoskop,

that were associated with the Slovak book culture. Astrid appreci-

cez ktorý si skladáme obrazce sveta. Ponúka priestor kultúram, aby

ated the fact that it was not some artificially perfect sightseeing

predstavili to najlepšie, čo v nich momentálne je. A to kontinuálne,

tour but rather an authentic encounter with the local community.

po celých tých 50 rokov, takto vytvára „príbeh“ vývoja ilustračnej

The old-timers still remember the way she enjoyed the bus trip. She

tvorby. Jeho jedinečnosť je aj v spojení s Medzinárodnou úniou pre

would entertain the company with her singing and the whole bus

detskú knihu (IBBY). Je aj jej dieťaťom, a preto prirodzene nesie DNA

would sing along.

aj z nej: poslanie priniesť kvalitnú knihu každému dieťaťu. A to už je

Many of the BIB stories testify that it is a good project that has

ďalší príbeh. Hovorí o sile zväzkov a priateľstiev, ktoré sa takto tvoria

managed to keep its uniqueness and identity. It is original because

a cez ktoré dokážeme priniesť do každého kúta zeme život.

of its variety. Each year it could be perceived as a kaleidoscope through which we put different pieces of the world together. It makes room for cultures to present the best they’ve got to offer at the moment. It has been continually creating a “story” of illustrative work over the past 50 years. It is also unique because of its connection to the International Board on Books for Young People (IBBY). It is also their child and, therefore, carries their DNA of bringing a quality book to every child in it as well. But that would be a whole another story. A story that speaks of the power of connections and friendships, that are formed this way and through which we can bring life to every corner of the Earth.

BIB 1967—2015

132–133Spomíname na BIB We remember BIB CD TEAM – Ľudmila Cvengrošová a Virgil Droppa (architekti) Slovenská sochárka a architekt – spolutvorcovia koncepcie výstavy BIB Slovak sculptor and architect – co-authors of conception of BIB Exposition

Preniknúť do atmosféry a charakteru vtedy už dvadsaťročného

To get into the atmosphere and character of the already twenty

Bienále ilustrácií Bratislava – BIB ’85 bolo možné len poznaním pred-

year-old Biennial of Illustrations Bratislava, was only possible by

chádzajúcich ročníkov. Grafická tvorba pre deti má svoje špecifiká

becoming familiar with its previous years. Graphic work for children

tak ako aj tvorba prostredia, v ktorom sa každé dva roky vytvára

is very specific and so is the environment in which we, every two

inštalácia vystavovaných prác grafikov z celého sveta.

years, create the installation of the exhibited work from visual

Pre nás – CD TEAM (architekti V. Cvengrošová, V. Droppa st.) – všetko sa začalo pozvaním od nášho priateľa výtvarníka Milana

artists from all over the world. As for us – the CD TEAM (architects V. Cvengrošová, V. Droppa

Veselého, aby sme sa s ním zúčastnili súťaže na výtvarno-archi-

Sr.) – everything began with the invitation of our friend, graphic

tektonické riešenie výstavy Desiateho bienále ilustrácii Bratislava

designer Milan Veselý. He invited us to participate in the 10th Biennial

1985. Pre nás to bola pocta. Naša spolupráca prebiehala veľmi dobre.

of Illustrations Bratislava graphic-architectonical concept competi-

Návrh v súťaži uspel a získal prvú cenu. V riešení expozície sme siahli

tion. It was an honour for us. Our co-operation went very well. Our

k prvkom, ktoré dieťa sprevádzajú od narodenia, a tými sú ceruzka,

competition proposal was a success and won the first place. As we

farba, kresba. Cítili sme, že syntéza medzi vystavovanými exponátmi

were working out the exposition, we used elements that accompany

na paneloch, expozíciou a exteriérovými pútačmi v meste, získala na

the life of a child from their birth – a pencil, colour, drawings. We

celistvosti. To bolo aj zmyslom rozhodnutia poroty, ktorá náš návrh

felt like the synthesis between the exhibited work on panels and the

posunula do realizácie desiateho ročníka BIB. Skúsenosti, ktoré sme

outdoor banners in the city gained a new sense of wholeness. That

v tomto ročníku získali, nás viedli k myšlienke filozoficko-výtvarného

was also the sense of the jury’s decision that passed our proposal

riešenia návrhu pre jedenásty ročník v roku 1987. Počas desiatich

to be realized in the 10th BIB. The experience we gained that year led

ročníkov sa počet exponátov úctyhodne rozrástol a tento trend bolo

us to an idea concerning the philosophical-artistic solution for the

treba vzhľadom na limitujúce priestorové podmienky Domu umenia

eleventh BIB proposal in 1987. The number of exhibits grew substan-

zachytiť včas. Prišli sme s návrhom nového výstavného panelu,

tially over the twenty years and we had to grasp this trend early

BIB 1967—2015

134–135


ktorý zvýšil kapacitu exponátov o sto percent. Odvtedy sa používa

enough due to the limiting space conditions of the House of Art. We

už vyše 25 rokov. Zostávalo už len to najťažšie, ako filozoficky

came up with the idea of new exhibiting panel that increased the

a výtvarne sformovať symboliku XI. BIB ’87 na exteriérových a inte-

exhibits’ capacity by one hundred percent. It’s been now used for

riérových pútačoch.

over 25 years. The last and yet most difficult thing was to philosophi-

Myšlienka ľudskej hlavy s mozgom ako symbolu myslenia a nápadov stala sa adekvátnou poslaniu tejto svetoznámej prehliadky ilustrácií pre deti. Takto vytvorený návrh nášho tímu (M. Veselý, V. Cvengrošová, V. Droppa) získal u poroty uznanie a jeho realizáciou

cally and graphically form the symbolism of the 11th BIB in 1987 onto the outdoor and indoor banners.


vznikol podnet pre udelenie Ceny architekta Dušana Jurkoviča ’87

The idea of a human head with brain as the symbol of thinking

(vtedy Ceny Zväzu slovenských architektov) za vytvorenie účinnej

and ideas seemed adequate to the mission of this world-renowned

syntézy celkového výtvarno-architektonického riešenia XI. BIB-u.

exhibition of children’s illustrations.

Spomíname si aj na ročníky BIB ’91 a BIB ’97, ktoré sme tiež reali-

This concept, that our team developed (M. Veselý,

zovali s M. Veselým. Spomíname si vlastne na všetky ročníky BIB-u.

V. Cvengrošová, V. Droppa), gained recognition among the jury

Táto myšlienka v réžii dr. Dušana Rolla a jeho tímu sa čo nevidieť

and once it was realized, it was nominated for the Dušan Jurkovič

dožije 25. ročníka, to znamená polstoročie svetového podujatia,

’87 Architectural Award (formerly the Union of Slovak Architects

ktoré si získalo nielen úctu, ale aj srdcia a uznanie ilustrátorov pre

Award). It won for creating an effective synthesis of the overall

deti z celého sveta.

visual and architectural realization of the 11th BIB.

Chceme zaželať veľa ďalších úspešných BIB-ov. Milovali sme toto

We also remember the BIB years in ’91 and ’97 that we were work-

podujatie od jeho vzniku. Medzitým sme zostarli, ale dobrý pocit, že

ing on together with M. Veselý. Actually, we remember all the BIBs.

sme mali možnosť prispieť svojou troškou do mlyna, nám zostáva.

This idea directed by Dr. Dušan Roll and his team will soon celebrate

Vďaka všetkým organizátorom.

its 25th event, which represents half a century of this world affair that has not only gained honour but also the hearts and respect of children’s illustrators from all over the world. We would like to wish BIB many more successful years. We have loved this event from the start. Meanwhile we have grown old but that good feeling that we could also contribute with our little bit remains. Our thanks go to all the organizers.

BIB 1967—2015

136–13750 let BIB krátkým pohledem z Česka A quick look at the 50 years of BIB from the Czechs Jana Čeňková Česka teoretička, predsedníčka Českej sekcie IBBY Czech theoretician, President of Czech section IBBY

Bienále ilustrací Bratislava v nás vyvolává osobní vzpomínku

The Biennial of Illustrations Bratislava brings us very personal

a zároveň i radost, že tento svátek světových ilustrací knih pro

memories. At the same time, it brings joy that this feast of the world

děti a mládež přetrval. Poprvé jsem se o BIB doslechla v rozhovoru

book illustrations for children and youth has remained. I first heard

s Františkem Holešovským, významným teoretikem ilustrace

about BIB in a dialogue with František Holešovský, a famous illustra-

a báječným člověkem v 80. letech minulého století. A nabývala

tion critic and a wonderful man, in the eighties, last century. As

jsem stále více přesvědčení při své práci v Kabinetě dětské literatury

I was working for the Czech Academy of Science children’s literature

Československé akademie věd, kam jsem nastoupila jako čerstvá

office, where I started working as a fresh graduate from the Faculty

absolventka FF UK v Praze, že je to něco krásného a inspirativního,

of Philosophy Charles University in Prague. I was convinced more

co se v té naší Bratislavě odehrává. Nakonec jsem v roce 1985 jedno

and more that there is something beautiful and inspiring taking

BIB krátce navštívila jako účastník. Byla jsem i na inspirativním

place in our very own Bratislava. Eventually I came to one BIB as

sympóziu, kterého se tehdy zúčastnili i světoví odborníci, jako např.

a participant in 1985. I was also at the inspiring symposium with the

Klaus Doderer.

participation of world-class experts such as Klaus Doderer.

Ve vířivých dějinných a osobních událostech se mi cesta

My path to BIB closed due to turbulent historical and personal

k BIB-u uzavřela. Bylo také nutné najít možnost naší další účasti na

events. It was necessary to find a way of our further participation

BIB v porevolučních letech bez podpory státu a také její organizaci

in BIB in the post-revolutionary years. There was no support from

změnil fakt, že jsme se od roku 1993 stali dvěma samostatnými

the government and the way it was organized was also changed by

republikami. Nakonec jsem postupně přejala v roce 2006 vedení

the fact that we became two separate republics in 1993. Eventually

české sekce IBBY a společně s Klubem ilustrátorů dětské knihy

I ended up leading the Czech section of IBBY in 2006 and together

a jejich hlavní iniciátorkou Renátou Fučíkovou jsme navázaly na

with the Club of children’s book illustrators and their main initiatress

zpřetrhané vztahy. Opět se stali i čeští umělci porotci (Jindra Čapek),

Renáta Fučíková, we re-established the broken relationships. The

v předchozích letech se jednou utrhlo Zlaté jablko BIB pro Františka

Czech artists became jury members again (Jindra Čapek). In the

BIB 1967—2015

138–139


Skálu, a hlavně vedle dalších světových kolekcí vysíláme na BIB

previous years, one of the Golden Apples was picked for František

stále nové autory a ilustrace. Loni jsem se také zúčastnila sympózia,

Skála. Most important, however, is that we have been sending new

kde jsem hovořila o ilustracích děl českého klasika Karla Jaromíra

authors and illustrators to join other world collections at BIB. Last

Erbena, jehož výbor Živá voda jsem uspořádala. Ilustrovala jej Iku

year I took part in the symposium. I spoke on the illustration work

Dekune, nositelka GRAND PRIX BIB 2003, jež se vyznala ze svého

by the Czech classic Karel Jaromír Erben as I was the one who put

vztahu k dílu tohoto folklórního sběratele pohádek a poezie.

his Living water scraps together. The illustrations were done by Iku

Z bratrského Česka přejeme Bienále ilustrací Bratislava do dalších desetiletí, aby vytrval.

Dekune, the GRAND PRIX BIB 2003 award. She admitted her relationship towards the work of this folk fairy-tale and poetry collector. Here from the brotherly Czech Republic, we wish the Biennial of Illustrations Bratislava to keep going in the coming decades.


Výstava BIB 2013 Exhibition of BIB 2013 V. Ellis Vance Predseda Sekcie USA IBBY, pokladník IBBY USBBY Executive Director, IBBY Treasurer

V septembri 2013 som mal to potešenie zúčastniť sa na výstave

In September 2013, I had the distinct pleasure of attending the

BIB v Bratislave, ako reprezentant Sekcie USA IBBY a člen

exhibition in Bratislava, the Slovak Republic, as a representative of

Medzinárodného komitétu BIB. Je to veľmi dobre zabehnutá výstava

USBBY and a member of the BIB International Committee. It was an

aj komitét a organizátori sú veľmi prívetiví.

exceptionally well-run exhibition and the committee and staff of BIB

Po mnohých rokoch sa na súťaži zúčastnila národná sekcia USA IBBY. Na Bienále ilustrácií reprezentoval USA americký ilustrátor

were most welcoming. For the first time in many years the United States Board on

detských kníh a nominant na Cenu H. Ch. Andersena Bryan Collier.

Books for Young People, a national section of IBBY, participated

Tri ilustrácie z jeho knižky Fifty Cents and a Dream boli vystavené

in the competition. U.S. illustrator of children’s books and HCA

v expozícii.

nominee for illustration, Bryan Collier represented USBBY at BIB.

Súťaže sa zúčastnili umelci zo 49 krajín. Ilustrácie boli bohaté a zobrazovali jedinečné multikultúrne kvality detských kníh z celého sveta. Výstava bola prístupná verejnosti. Zistil som, že je to vyni-

Three illustrations from Collier’s book, Fifty Cents and a Dream, were shown at the exhibition. Forty-nine countries participated in the 2013 competition.

kajúca a prospešná skúsenosť vidieť práce viacerých ilustrátorov

The illustrations were rich and varied reflecting the unique and

najlepších detských kníh aj niektorých začínajúcich umelcov.

multi-cultural qualities to be found in children’s book illustration

Teším sa na ďalšiu účasť na BIB-e a blahoželám organizátorom

worldwide. The exhibition was open to the public and I found it to be

k 50. výročiu tohto vynikajúceho a dôležitého medzinárodného

an amazing experience to view the work of some of the world’s best

podujatia prezentujúceho najlepších ilustrátorov detských kníh

children’s book illustrators, some just beginning their careers.

z celého sveta.

I personally look forward to future involvement with BIB and congratulate the organizers on the 50th Anniversary of this outstanding and important international event recognizing the best of children’s book illustrators worldwide.

BIB 1967—2015

140–141BIB – dar ilustrácii detských kníh BIB – The gift for illustration of children’s books Arja Kanerva Fínska teoretička, členka Medzinárodnej poroty BIB 2009 Finnish theoretician, member of BIB International Jury 2009

O Bienále ilustrácií Bratislava som po prvý raz počula pred 40 rokmi,

First time I was heard of Biennial of Illustrations Bratislava about 40

keď som sa stala členkou fínskej sekcie IBBY. Ohlas BIB-u bol veľmi

years ago, when I became a member of IBBY Finland. The reputation

dobrý pre vysokú kvalitu ilustrácií. Obdivovala som ich, ale mohla

of BIB was very good because of the high quality of the illustrations.

som iba snívať o tom, že ich uvidím na vlastné oči…

I admired these fine illustrations, but I could only dream of seeing

S detskými knihami som prichádzala do styku rôznymi spôsobmi:

them with my own eyes…

ako redaktorka, kritička a prekladateľka, ale môj osobný záujem boli

I have worked with children’s books in many ways: as editor,

ilustrácie. V roku 1986 som konečne mohla vidieť niekoľko originálov

critic and translator, but my personal focus and interest have been

z BIB-u, keď bola v Helsinkách putovná výstava BIB-u. Vtedy som

especially in illustration. In 1986 I finally could see some original

sa stretla aj s dr. Dušanom Rollom, ktorý bol už „živou legendou“

illustrations of BIB, when the travelling exhibition was in Helsinki.

a uverejnila som interview s ním v novinách Helsingin Sanomat

There I met first time also Dr. Dušan Roll, who was already at that

27. mája 1986.

time “a living legend”, and I wrote an interview of him in Helsingin

V roku 2005 som navštívila BIB s malou skupinou fínskej sekcie IBBY. Rozhodli sme sa urobiť aj výstavu fínskych ilustrátorov

Sanomat 27. 5. 1986. In 2005 I visited BIB together with a small group of members of

v Bratislave ako súčasť osláv 50. výročia fínskej sekcie IBBY. Táto

IBBY Finland. There we have got the idea to arrange an exhibition of

výstava – „Fínske cítenie v Bratislave“ – bola v Galérii FF počas

Finnish illustrators in Bratislava, and we organized it as part of the

BIB-u 2007.

50th anniversary celebrations of IBBY Finland. The exhibition “Finnish

O dva roky neskôr ma vybrali za členku poroty BIB 2009. Teraz som mala možnosť vidieť ilustrácie celkom zblízka. Z 2 437 originálov

Feelings in Bratislava” was at Gallery FF during BIB 2007. Two years later I was selected as BIB 2009 jury member. Now

vysokej kvality sme určili víťazov. GRAND PRIX získal Josep Antoni

I had the possibility to look at the illustrations more closely. From

Tàssies Penella zo Španielska. Mnohí z členov poroty sa stali dobrými

2 437 high quality illustrations we have chosen the winners. The

priateľmi a doteraz sa stretávame pri rôznych príležitostiach

GRAND PRIX winner was Josep Antoni Tàssies Penella from Spain.

BIB 1967—2015

142–143


kdekoľvek na svete. Nové kontakty, ktoré možno získať na BIB-e, sú

Many of the jury members became very good friends, and we still

tiež veľmi dôležité!

meet in different occasions somewhere in the world. The new

Nemohla som sa zúčastniť BIB-u 2011, ale bola som šťastná, že som sa opäť dostala do poroty v roku 2013. Spozorovala som nejaké

contacts which we can get in BIB are also very important! I could not participate in BIB 2011, but I was happy to be a jury

zmeny techník v ilustráciách, lebo čoraz viac a viac je ich digitálnych.

member again in 2013. Some changes in the techniques of illustrators

Je to obrovský rozdiel v porovnaní so začiatkami BIB-u. Časy sa

could now be seen, because more and more of the illustrations were

menia, ale úroveň ilustrácií je rovnako vysoká.

digital. This is the big difference compared to the early days of BIB.

Zvlášť peknú spomienku z BIB 2013 mám na výlet do Devína, čarovného malého predmestia Bratislavy. Účasť na práci poroty BIB je obrovská skúsenosť. Je veľmi užitočná, ale aj radostná, že vidíte toľko čarovných a zaujímavých

Times are changing, but the quality of illustrations is equally high. A special nice memory of BIB 2013 is the trip to Devin, a charming little suburb of Bratislava. The work as BIB jury member has been a great experience. It has

ilustrácií dobrej úrovne z rôznych kútov sveta. A úroveň je, podľa

been very useful but also a big joy to see so many wonderful and

mojej mienky, v detských knihách najdôležitejšia. Pretože deťom

interesting illustrations of good quality from different parts of the

máme dávať vždy len to najlepšie.

world. And the quality is, in my opinion, the most important thing in children’s books. Because we should for children always offer only the best.


Tajomná reč ilustrácií The secret language of illustrations Agnes Gyr-Ukunda Pôvodom z Rwandy, vydavateľka, členka Medzinárodnej poroty BIB 2013, žije vo Švajčiarsku Publisher Bakame Editions, Rwanda, member of BIB International Jury 2013, lives in Switzerland

Moje prvé stretnutie s Bienále ilustrácií Bratislava – BIB – usku-

My first encounter with the Bratislava Biennial of Illustration (BIB)

točnilo v roku 2001 na Knižnom veľtrhu v Bologni. Dušan Roll nás

occurred in 2001 at the Children’s Book Fair in Bologna. Dušan Roll

navštívil na africkom stánku a rozprával nám o BIB-e. Povzbudil ma,

visited us at the Africa stand and told us about the BIB. He encour-

aby som sa zúčastnila na BIB-e 2001 a odovzdal mi pozvanie. V tom

aged me to take part in the BIB 2001 and gave me an invitation. At

čase kontaktoval aj UNESCO, aby zorganizoval umelca z Rwandy na

the same time he contacted UNESCO to arrange for a Rwandan

workshop ilustrátorov v Bratislave.

artist to be invited to the workshop for illustrators in Bratislava.

Poslala som do Bratislavy čierno-biele ilustrácie z knižiek Yifuje

I sent original black-and-white illustrations from the publica-

ubwiza (Chceš sa stať krajšou), Igiti cynjye (Môj strom) a Nkumbuye

tions Yifuje ubwiza (Would You Like to Become More Beautiful),

iwacu (Chcem ísť domov). Rwanda sa prvý raz zúčastnila

Igiti cynjye (My Tree) and Nkumbuye iwacu (I Want to Go Home)

BIB-u a Dominique Nkurunziza, sľubný talent sa mohol zúčastniť na

to Bratislava. As a result, Rwanda was present for the first time in

medzinárodnom workshope. Bola som prekvapená a 7. septembra

Bratislava and Dominique Nkurunziza, a promising talent, was able

2001 v Slovenskom národnom divadle som prežívala veľkú radosť

to take part in the international workshop. It was a great joy and

z čestného uznania pre vydavateľstvo Editions Bakame. Toto vyda-

surprise for me to accept the Honorary Mention for a Publishing

vateľstvo reprezentovali čierno-biele ilustrácie dvoch výtvarníkov aj

House for the Editions Bakame at the Slovak National Theatre on 7

na BIB 2003. V roku 2005 sme prvý raz poslali farebné ilustrácie. Žiaľ,

September 2001.

nemohla som sa zúčastniť Bienále v rokoch 2009 ani 2011. Moje druhé stretnutie s BIB-om bolo, keď som sa stala členkou

Editions Bakame was represented again at the BIB 2003 with black-and-white illustrations by two illustrators. From 2005

poroty. Na Knižnom veľtrhu v Bologni v roku 2007 Dušan Roll

on, we began sending coloured illustrations for the first time.

hľadal niekoho, kto by bol členom poroty za Afriku a požiadal ma

Unfortunately, I was unable to take part in the BIB 2009 and 2011.

o pomoc pri hľadaní. Moje úsilie bolo neúspešné. A tak ma niekoľko ráz presviedčal, aby som bola členkou poroty. Necítila som sa

BIB 1967—2015

144–145

My second encounter with the BIB was as a member of the jury. At the Children’s Book Fair in 2007 Dušan Roll was looking for an


svojimi profesijnými schopnosťami na takej úrovni a niekoľko ráz

African to serve as a member of the jury and asked for my help. My

som odmietla. Napokon som bola neschopná odmietnuť argu-

efforts unfortunately remained unsuccessful. Then, he tried several

menty – a šarm – Dušana Rolla a Zuzany Jarošovej a súhlasila som

times to persuade me to be a member of the jury. I did not feel my

s členstvom v porote 2013. Vôbec neľutujem toto rozhodnutie. Vrelé

professional skills were at a high enough level for the task and turned

prijatie od Viery Anoškinovej a jej tímu spôsobilo, že som sa cítila

down his offers each time. Ultimately, I was unable to resist the

ako doma. Orientácia bola vynikajúca, hneď som mohla pracovať.

arguments – and charm – of Dušan Roll and Zuzana Jarošová and

Všetci členovia poroty od prvého stretnutia spolu dobre vychádzali.

agreed to serve on the jury for the BIB 2013. I certainly did not regret

Ako vydavateľka som si predstavovala prvé náčrty každej knihy pre

that decision. The warm welcome I received from Viera Anoškinová

ilustrátora, pretože chápem dôležitosť ilustrácií. Popri vytvorení

and her team made me feel at home right away. The orientation was

paralelného príbehu alebo prepracovaní príbehu môžu vyjadriť to, čo

superb, allowing me to begin my work immediately. All the members

text nie je schopný. To je tajomstvo ilustrácií v príbehových knihách.

of the jury got along very well from the first work meeting on. As

Práca v porote bola pre mňa najlepším školením. Konfrontácia

a publisher I do the initial drafts myself for each book for the illustra-

myšlienok s renomovanými odborníkmi o rovnakom podklade,

tors, so I am aware of the importance of illustrations. Besides telling

diskusia o ilustráciách, a napokon stretnutie umelcov, ktorých

a parallel story or elaborating on a story, they can also express what a text cannot. That is the secret of illustrations in storybooks. My work on the jury was the best training of all. Exchanging ideas with renowned experts on an equal footing, discussing illustrations and finally meeting the artists whose work we were judging are true highlights in the life of a publisher. It was impressive to see the illustrations individually with my own eyes and through the eyes of others and to hear all the different commentary. In Bratislava I discovered a world that was richer than I could have ever imagined. I immersed myself in a world of beauty and harmony, of simplicity and cultural diversity, of fantasy and imagination, of colours and precision. I especially admired the exactness in the illustrations for the book Die grosse Flut (The Great Flood) by Evelyne Laube and Nina Wehrle. I will never forget the moment I had the privilege of accepting the GRAND PRIX on behalf of these two absent illustrators as a dual Swiss/Rwandan citizen and then of handing over the prize to the SJW Publishing House in Switzerland.


prácu sme posudzovali, je naozaj vrcholom v živote vydavateľa.

What would the BIB be without the people backing this fine

Bolo pôsobivé posudzovať ilustrácie individuálne vlastnými očami

event! I experienced wonderful hospitality and refreshing friendli-

a počúvať rôzne komentáre z pohľadu iných.

ness, great dedication and profound knowledge. These people

V Bratislave som objavila svet bohatší, než som si kedykoľvek

guarantee the quality of one of the world’s truly unique biennials.

vedela predstaviť. Ponorila som sa do sveta krásy a harmónie,

I wish the BIB a grand future and hope that the number of partici-

úprimnosti a kultúrnej rozmanitosti, fantázie a predstavivosti, farby

pants from Africa will increase.

a precíznosti. Osobitne som obdivovala jednoznačnosť v ilustráciách knihy Veľká povodeň Evelyny Laubovej a Niny Wehrlovej. Nikdy nezabudnem na chvíľu, keď som mala tú česť prevziať hlavnú cenu pre tieto dve neprítomné ilustrátorky ako občianka Švajčiarska a Rwandy a odovzdať ju švajčiarskemu vydavateľstvu SJW. Čo by bol BIB bez ľudí, ktorí vytvárajú toto skvelé podujatie! Zažila som očarujúcu pohostinnosť, priateľstvo, starostlivosť a hlboké vedomosti. Títo ľudia garantujú úroveň svetového naozaj jedinečného bienále. Želám BIB-u veľkolepú budúcnosť a dúfam, že počet účastníkov z Afriky bude rásť.

BIB 1967—2015

146–147Bratislava – Sarmede Bratislava – Sarmede Leo Pizzol Taliansky teoretik, prezident Nadácie Štěpána Zavřela, Sarmede, Taliansko Italian theoretician, President of Štěpán Zavřel Foundation, Sarmede, Italy

Prvý raz sme sa zúčastnili na Bienále ilustrácií Bratislava v roku

We took part in the BIB for the first time in 1995, and then partici-

1995 a odvtedy takmer na každom ročníku. Tam sme mali možnosť

pated in almost all of the subsequent editions. We have therefore

stretnúť sa s ilustrátormi a s ľuďmi z celého sveta, ktorí sa zaujímajú

had the opportunity to meet a number of illustrators and people

o detskú knihu. V Bratislave konkrétne Nadácia nadviazala kontakty

interested in illustrated books from all over the world. In Bratislava

s umelcami z Južnej Ameriky, Ázie a Afriky (tiež s mladými účast-

in particular, the Foundation has set up contacts with artists from

níkmi workshopov), ktorí sa potom zúčastnili výstav v Sarmede.

South America, Asia and Africa (also young participants at the

Spolupráca s BIB-om nám umožnila predstaviť Slovensko ako

workshops), who have then taken part in the exhibition in Sarmede.

hosťujúcu krajinu na 14. výstave v Sarmede roku 1996 siedmimi

The collaborative links with the BIB and Slovakian artists allowed

ilustrátormi. Boli to Oľga Bajusová, Peter Čisárik, Dušan Kállay, Ľuba

us to present Slovakia as guest country in 1996 in Sarmede, at the

Končeková-Veselá, Karol Ondreička a Miro Pogran. V nasledujúcom

14th edition of the exhibition, with seven illustrators: Oľga Bajusová,

roku sme túto výstavu predstavili aj v BIBIANE. Spolupráca s BIB-om

Peter Čisárik, Dušan Kállay, Ľuba Končeková-Veselá, Karol Ondreička

v ďalších rokoch pokračovala čoraz intenzívnejšie, naše inštitúcie

and Miro Pogran. The following year this exhibition was also hosted

si vymieňali informácie a v roku 2006 výber diel z našich výstav bol

in BIBIANA. The collaboration with the BIB has continued and gone

inštalovaný opäť v BIBIANE.

from strength to strength over the years thanks also to the continu-

Medzitým sme mali možnosť sledovať kultúrne premeny a architektonickú obnovu starej mestskej časti Bratislavy.

ing exchange of information between the two institutions, and in 2006 a selection of works from our exhibition was hosted once again in BIBIANA. In the meantime, we have had the opportunity to witness the cultural transformations and architectonic restoration of the city of Bratislava.

BIB 1967—2015

148–149Jediný titul vydavateľstva BIBART The unique title of BIBART Róbert Brun Slovenský ilustrátor, nositeť ceny Zlaté jablko BIB ’87 Slovak illustrator, received an award Golden Apple BIB ’87

Niekedy v priebehu roka 1989, v čase spoločensko-ekonomickej

Sometimes during 1989, in the time of socio-economic transforma-

transformácie, mi isté renomované vydavateľstvo ponúklo

tion, I was offered to illustrate the selection of original Slovak

ilustrovať výber pôvodných slovenských rozprávok ako reprezen-

fairy-tales as a representative editorial act by one renowned publish-

tačný edičný počin. Považoval som to za jedinečnú príležitosť,

ing house. I considered it a unique opportunity, probably the peak of

pravdepodobne vrchol mojej ilustrátorskej sebarealizácie. Napriek

my self-fulfillment as an illustrator. In spite of the positive feedback

pozitívnemu ohlasu výtvarnej redakcie vydavateľstva práca na

of the publisher’s art editorial office, the work on the book was

knihe bola napokon zastavená pre vstup v tom čase prioritných

eventually stopped due to the intervention of the criteria of higher

kritérií – transformovaní ekonómovia vydavateľstva presadili obavu

priority – the transformed economists of the publishing house

o komerčný úspech pripravovaného titulu (výtvarná kolekcia je dnes

enforced their concern about the commercial success of the title

v zbierkovom fonde Chihiro Art Museum v Tokiu).

that was being prepared (the original illustrations are now part of

Tento vývoj udalostí prispel k môjmu rozhodnutiu definitívne rezignovať na budúce ilustrátorské aktivity, čo sa takmer naplnilo. Môj

the collection fund Chihiro Art Museum in Tokyo). The sequence of events contributed to my decision to definitely

príbeh ilustrátora sa však končí inak – v roku 1994 na pôde BIBIANY

give up on the future activities as an illustrator, which almost came

vzniklo ambiciózne vydavateľstvo BIBART, kde som participoval na

true. My story of an illustrator, however, didn’t finish that way – in

realizácií pilotného a, žiaľ, jediného vydaného knižného titulu (Päť

1994 in BIBIANA a new ambitious publishing house BIBART was

zázračníkov), posledného pre mňa aj pre vydavateľstvo.

started. I took part in the realization of the premier and, sadly, the

Kniha bola vydaná v roku 1995 a reprezentovala Slovensko na BIB-e, potom sa druhé vydanie realizovalo v Japonsku. Vo výpočte významných kontaktov s BIB-om nemôžem prirodzene obísť svoju

only book title (Five prodigies) that was published. It was the last one for both the publishing house and me. The book was published in 1995 and it represented Slovakia

prvú účasť v súťaži v roku 1987 spojenú s udelením Zlatého jablka za

at BIB. The second edition, consequently, took place in Japan. As

titul Kominár v bielom klobúku.

I calculate those precious moments of contact with BIB, I naturally

BIB 1967—2015

150–151


Pre mňa má BIB v širokom verejnokultúrnom aj medzinárodnom

cannot omit my very first participation in the competition in 1987

kontexte nezastupiteľnú funkciu, ktorej opodstatnenosť v novej

that was connected with the Golden Apple award for the “Chimney

realite kontaminovanej celoplošnou anestéziou je nesporná.

sweeper in a white hat.”

Želám BIB-u naplnenie a revitalizáciu vízie, ktorá bola, a dúfam aj zostane, jej dlhodobou paradigmou.

As for me, BIB plays an irreplaceable role in the overall public, cultural and international context. Its eligibility, in the new reality that has been contaminated by overall anesthetics, is without a question. I wish BIB to fulfil and revitalize its vision, which has been and, hopefully, will continue to be its long-term paradigm.


BIB mi otvoril mnohé dvere BIB opened many doors for me Andrea Petrlik Chorvátska ilustrátorka, účastníčka UNESCO-BIB Workshopu 2001, získala Plaketu BIB 2003 Croatian illustrator, participant of UNESCO-BIB Workshop 2001, received an award of BIB Plaque 2003

Moja prvá skúsenosť s BIB-om je z roku 1999, keď som naň poslala

My first experience with BIB was in 1999, when I sent illustrations

ilustrácie zo svojej prvej ilustrovanej knižky. Vtedy som aj prvý raz

from my first published picture books. This was also when I visited

navštívila Bratislavu a s veľkým vzrušením som hľadela na svoje vy-

Bratislava for the first time and with great excitement, saw my

stavené kresby na jednom z najstarších bienále venovaných ilustrácii

works exhibited at one of the oldest biennials honouring art for

pre deti. A tvorbe ilustrácií pre deti som sa potom celkom venovala.

children. And art for children is something I have dedicated my life to

Ako dieťa som milovala ilustrácie Johna Tenniela k Alici v krajine zázrakov a pri listovaní tej knihy som rojčila, že raz aj ja vytvorím

creating. While still just a child, I loved John Tenniel’s illustrations in Alice

obrázky k vydaniu Alice. V tom čase som si ani nepomyslela, že

in Wonderland, and would daydream while flipping through the

moja Alica mi prinesie Plaketu BIB na 19. ročníku Bienále ilustrácií

pages, thinking about how I too would one day create my own

Bratislava.

renditions of Alice. At that time I had no idea that my Alice would

V roku 2001 som mala česť zúčastniť sa na BIB-UNESCO Workshope trvajúcom 21 dní. Pod vedením Dušana Kállaya a Lilliany Brœggerovej som vytvorila vlastnú životopisnú ilustrovanú knižku – Modré nebo.

be the one to bring me the Golden Plaque at the 19th Biennial of Illustrations Bratislava. In 2001 I had the honour of spending 21 days in the BIB-UNESCO Workshop. With Dušan Kállay and Lillian Brœgger as mentors, I cre-

Najšťastnejšiu chvíľu som zažila v roku 2003, keď mi manžel

ated The Blue Sky, my own authored-biographic picture book. My

vzrušene oznámil, že ktosi volal z BIB-u a oznámil, že som za Alicu

happiest moment was in 2003, when my husband excitedly told me

a Modré nebo získala Plaketu BIB. Cestovali sme do Bratislavy aj

someone had called from BIB and announced that I was a recipient

s dcérou a ona prevzala ocenenie so mnou. BIB a BIB-UNESCO

of the Golden Plaque for two picture books, Alice in Wonderland and

Workshop mi otvorili mnohé dvere možností. Keby nebolo toho

The Blue Sky.

workshopu, možno by som nikdy nebola vytvorila Modré nebo, ktoré je mi najmilšie zo všetkých kníh, ktoré som ilustrovala.

BIB 1967—2015

152–153

We travelled to Bratislava together with our daughter, and she received the award with me. BIB and the BIB-UNESCO Workshop


Možno by komisia v Japonsku nikdy nemala možnosť vidieť ilus-

have opened many doors of opportunity for me. If it hadn’t been for

trácie z Modrého neba a Alice a originály z nich by neboli časťou

that workshop, I might have never created The Blue Sky, which is

medzinárodnej kolekcie Chihiro Art múzea. Obe tieto knižky, ako aj

to me the dearest of all my picture books. Maybe the jury in Japan

ďalšie, ktoré som poslala na BIB v nasledujúcich rokoch, boli vydané

would never had the chance to see illustrations from The Blue Sky

v dvadsiatich krajinách.

and Alice in Wonderland, and today the originals would not be a part

Som šťastná, že som poslala svoje prvé ilustrácie na BIB v roku

of the international collection in the Chihiro Art Museum. Today, The

1999 a dúfam, že budem súčasťou BIB-u aj v nasledujúcich rokoch.

Blue Sky and Alice in Wonderland, together with many other picture books that I have sent to BIB over the past years, are published in some twenty countries. I am happy to have sent my first works to BIB long ago in 1999 and I hope I will continue to be a part of BIB in the many years to come.


Spomienka na ocenenie BIB ’85 A memory of the award BIB ’85 František Blaško Slovenský ilustrátor, nositeľ ocenenia Čestné uznanie BIB ’85 Slovak illustrator, received an award of BIB Honorary Mention ’85

V roku 1985 som sa zúčastnil na Bienále ilustrácii v Bratislave

In 1985 I took part in the Biennial of Illustrations Bratislava with

maľbami ku knihe Ivana Kalaša Kamaráti pašinkovia. Išlo o ilustrácie

the paintings of the “Pašinkovia buddies” (Kamaráti pašinkovia)

maľované štetcom a vycibrené elegantným štýlom kombinova-

book by Ivan Kalaš. The illustrations were painted by brush and

nou technikou osvieženou farebným akvarelom. Porotu zaujala

elegantly refined by a combination technique refreshed by colourful

moja tvorba a napokon som získal Čestné uznanie BIB. Z mojej

aquarelle. The jury was impressed by my work and I was given the

ilustrátorskej tvorby UNICEF vydával pohľadnice. Zúčastnil som

BIB Honorary Mention. UNICEF started publishing postcards with

sa tiež Bienále ilustrácií v Barcelone, súťaže Zlaté pero v Belehrade

my illustration work. I also took part in the Biennial of Illustrations

a Bienále ilustrácií v Teheráne. V roku 2000 som vystavoval ako

Barcelona, the Golden Pen competition in Belgrade and the Biennial

jeden z 55 ilustrátorov z celého sveta v japonských veľkomestách.

of Illustrations in Tehran. In 2000 I had my exposition in the big

Túto putovnú výstavu navštívilo vyše milióna ľudí.

cities of Japan as one of 55 illustrators from all over the world. More

Bolo mi poctou sa ešte niekoľkokrát zúčastniť BIB. Aj v súčasnosti sa venujem svojej srdcovej záležitosti, ktorou je ilustračná tvorba

than a million people visited this touring exposition. It was my honour to participate in BIB several times. Even now,

pre deti a mládež. Do budúcnosti BIB-u želám veľa pekných výstav

I still do what my heart loves, which is illustration work for children

s pútavými výtvarnými dielami.

and youth. I wish BIB many nice expositions in the future with captivating visual art.

BIB 1967—2015

154–155Odkryme talent na ilustrovanie pre deti Unearth talent in illustration for children Yusof Gajah Malajzijský ilustrátor, člen Medzinárodnej poroty BIB 2013 Malaysian illustrator, member of BIB International Jury 2013

Žiadalo si to trpezlivosť, odvahu, lásku, finančnú podporu a spolu-

It took patience, courage, love, financial support and cooperation

prácu pri súťaži za 50 rokov. Bienále ilustrácií Bratislava to malo,

for a competition to last more than 50 years. Biennial of Illustration

gratulujem! BIB je jedna z najstarších medzinárodných pôct pre

Bratislava has made it, congratulation! BIB is one of the oldest

ilustrátorov detských kníh. V priebehu rokov sa BIB stal prestížnou

international honours for children’s book illustrators. Over the past

súťažou originálnych ilustrácií pre deti.

years BIB has developed into a prestigious competition with original illustration for children.

BIB sa stal jedinečným vo sfére detských kníh.

BIB má jedinečné postavenie v ilustráciách detských obrázko-

BIB has become a unique in the realm of children’s book.

vých kníh.

BIB has a unique status in children’s picture book illustration.

BIB stále narastal.

BIB has to keep growing.

BIB má umeleckú, spoločenskú a výchovnú misiu.

BIB’s artistic mission, social and educational mission.

BIB má kontakty s vyše 100 krajinami.

BIB has contact in over 100 countries.

Keď som bol prvý raz členom poroty v roku 2013, bol som nadše-

Serving as a jury member for the first time in 2013 I was im-

ný umeleckou zručnosťou, inovačnými prístupmi, majstrovstvom,

pressed by the artistic skills, innovative approaches, craftsmanship,

fantáziou a farebnosťou používanou ilustrátormi.

imagination, and colours the illustrators use. It’s great to see that

Pri vyjadrení vizuálnym príbehom niet hraníc, nijaké limity medzi čitateľmi a umelcami. Keď som pracoval v porote BIB-u, zaujímal

many forms of artistic expression were submitted. Expressing through visual narratives there are no boundaries,

som sa o dialóg medzi ilustráciou a rôznymi formami ilustrovania.

no limit between readers and artists. Being a jury member I was

Najviac ilustrácií je zameraných na to, ako umelec reaguje na svetové

interested in the dialogue between illustration and other forms of

udalosti, ako ich zachycuje a ako sa ho osobne dotýkajú. Ilustrátor

illustration. Most of the illustrations focused on how the artists

BIB 1967—2015

156–157


pracuje lepšie, ak on alebo ona majú voľnosť dýchať, interpretovať.

react to the world’s happenings, and how they capture it and their

Radosť z ilustrovania vidieť z umeleckého stvárnenia na prvý pohľad.

personal touch. An illustrator works best when he or she has the

Ilustrácia v obrázkovej knižke je umením, z ktorého vzniká kniha,

freedom to breathe, to interpret. The joy of illustration comes in see-

veľmi špecifická forma umenia. Ilustrácie pôsobia väčšmi než kresba

ing the artist’s rendition for the first time. Picture book illustration

dieťaťa v knižke. Môžu dieťa pritiahnuť k celoživotnému čítaniu.

is art and it’s intended to become a book, a very specific art form.

Ilustrácie privádzajú deti k objavovaniu sveta prostredníctvom vlast-

Illustrations can even do more than draw a child into a book; they

nej fantázie a vytvárajú spojenia s postavami a príbehmi zobrazený-

can hook children into a lifelong love of reading. The illustrations

mi v knižkách. Ilustrácie poskytujú zmysel a prinášajú informácie.

enable children to explore the world within their own imagination

Počas 50 rokov BIB povzbudzoval ilustrátorov, aby tvorili dobré a kreatívne ilustrácie. Práve teraz podaktorí dokončujú obrázkové knihy venované deťom. Iní uvažujú o myšlienke, ktorá sa jedného dňa

and make connections to characters and events they see depicted in books. Illustrations convey meaning and carry information. After 50 years BIB has encouraged illustrators to produce

premení na populárnu ilustrovanú knižku. Rád by som vyjadril svoju

good and creative illustrations. At the moment some are putting

vďaku BIB-u, že udrží túto súťaž pri živote aj ďalších 50 rokov. Vďaka

their finishing touch to a picture book meant for a child. Others

BIB-u si želám, aby sme odkryli svetový talent na ilustrovanie pre deti,

are dreaming up the seed of an idea that will one day grow into

ktoré sú najdrahocennejším prínosom pre našu budúcnosť.

a popular picture book. I would like to express my gratitude to BIB

TAHNIAH BIB!

for keeping this competition alive for the next 50 years. Through BIB I wish we can unearth world-class talent in illustration to children who are the most precious asset of our future. TAHNIAH BIB!


Môj pohľad na BIB My view of BIB Mingzhou Zhang Podpredseda Čínskej sekcie IBBY, člen EC IBBY a člen medzinárodnej poroty BIB 2013 Chinese section of IBBY Vice-President, member of EC IBBY and member of BIB International Jury 2013

Som veľmi hrdý, že som v roku 2010 pomohol BIB-u ku kontaktu

I am very proud to have helped BIB resumed contact with China in

s Čínou po mnohých rokoch, keď sa čínski ilustrátori nezúčastňovali

2010 after many years of absence of illustrators from China.

tohto podujatia.

BIB is pursuit of really creative high standards of illustrations

BIB predstavuje naozaj vysoký tvorivý štandard ilustrácií

with unique style, in many cases based on the illustrator’s cultural

jedinečného typu, v mnohých prípadoch založených na kultúrnych

settings, is incredibly and significant to creation of excellent picture

hodnotách ilustrátora, neuveriteľne a významne zachycujúci tvorbu

books for children from around the world.

vynikajúcich ilustrovaných kníh pre deti z celého sveta. Slovensko je malá krajina, má iba 5 miliónov obyvateľov.

By population of only 5 million, Slovakia is a small country. By population of only of 5 hundred thousands, Bratislava is a small

Bratislava s 500-tisícmi obyvateľov patrí medzi malé hlavné mestá.

capital city. But you have contributed the earlier band so for still the

Mnoho rokov však poskytuje priestor na doteraz najväčšiu výstavu

biggest international exhibition and contest of children’s illustra-

a súťaž ilustrácií pre deti na svete, rad sympózií atď.

tions to the whole world, and series of symposium etc.

Máte opodstatnenie cítiť sa hrdí a my máme dôvod byť vám

You have every reason to feel proud, and we have every reason to

vďační a ctiť si vás, BIB, BIBIANU, Bratislavu a celú Slovenskú

feel grateful and respectful to you, to BIB, to BIBIANA, to Bratislava

republiku.

and to the whole Slovak Republic.

Veľa úspechov a blahoželanie k 50. výročiu BIB-u!

BIB 1967—2015

158–159

Salute and congratulations to the 50th anniversary of BIB!


Výstava BIB v Šanghai 2014 BIB exhibition in Shanghai 2014


Užitočné vzájomné pôsobenie Fruitful interaction Setsuko Shibata Japonská teoretička, komisárka výstav BIB-u v Japonsku Japanese theoretician, commissioner of BIB Exposition in Japan

Teším sa, že môžem poslať pár slov k oslave 50. výročia založenia

I would be delighted to send a few words of celebration for the 50th

Bienále ilustrácií Bratislava – BIB, a chcem zablahoželať všetkým

anniversary of the founding of Biennial of Illustrations Bratislava –

členom tímu, ktorý pripravuje BIB.

BIB, and I would also like to congratulate all of the “team members”

BIB je jednou z najväčších súťaží ilustrácií pre deti za celé polstoročie. Videli sme súťaž BIB-u, ktorá vydláždila cestu mnohým

involved in the BIB. The BIB has been one of the biggest competitions of illustrations

umelcom na svetovú scénu. Prítomnosť ilustrátorov zo Strednej

for children for half a century. We have seen the competitions of

Európy je na BIB-e vždy dôležitá, lebo ma veľmi inšpiruje pri plánova-

the BIB pave the way for a number of artists to become active in

ní putovných výstav slovenských a českých ilustrátorov v Japonsku.

the global arena. The presence of illustrators from Central Europe

Na druhej strane je úžasné, že môžeme tu nájsť aj mladých výtvarní-

is always important in the BIB, which has inspired me very much

kov z našich susedných krajín ako z Južnej Kórey a Číny, práve pre ich

to plan exhibitions of Slovakian artists or of Czech illustrators for

prezentovanie na BIB-e.

the tour in Japan. On another front, it is more amazing that we can

Napokon sa tešíme na stále užitočné vzájomné pôsobenie a výmenu na BIB-e v nasledujúcich rokoch aj vzdialenej budúcnosti.

also find young artists from our neighbour countries, such as South Korea and China, through the presentation of their works in the BIB. Lastly, we look forward to a continuous fruitful interaction and exchange with the BIB in the coming years and beyond.

BIB 1967—2015

160–161Sen sa stal skutočnosťou Dream became reality Anastasia Arkhipova Ruská výtvarná teoretička, členka 2007 a predsedníčka Medzinárodnej poroty BIB 2009 Russian art theoretician, member in 2007 and President of BIB International Jury 2009

Veľmi dobre si pamätám – alebo možno sa mi to len zdá – kedy

I remember very well – or maybe it just seems so to me – when

som prvý raz v živote počula slovo „BIB“. Môj starý otec aj otec boli

I heard for the first time in my life the short and funny for child’s ear

ilustrátormi a prirodzene debatovali o senzačnom podujatí – novej

word “BIB”. My grandfather and father were illustrators and of

medzinárodnej výstave ilustrácií detských kníh v Bratislave. V tom

course they discussed the sensational event – a new international

čase bolo veľmi ťažké dostať sa zo Sovietskeho zväzu cez hranice.

exhibition for children’s books illustrations was organized in

Bratislava sa prirodzene zdala bližšie a bola dosiahnuteľnejšia než

Bratislava. Of course Bratislava seemed to be closer and more

Paríž, Londýn či New York, ale na vycestovanie aj do krajín „socia-

accessible than Paris, London or New York, but to visit a place even

listického tábora“, ako sa vtedy volali štáty Východnej Európy, bolo

in “The Socialist Camp” as the countries in East Europe were called

treba prekonať vážne prekážky. BIB bol úspešnou akciou. Aj sovietski

then, one had to overcome serious obstacles. BIB only seemed to be

ilustrátori sa začali na BIB-e zúčastňovať.

above attainment. Soviet illustrators started to participate in the

Keď som stretla Dušana Rolla, ktorého meno pre mňa znelo ako z rozprávky, ani sa mi nesnívalo, že navštívim peknú Bratislavu ako

Biennial exhibitions. At that time I could not even imagine that I would come to

členka poroty BIB-u v roku 2007 a 2009. Netušila som, že budem

beautiful Bratislava as a juror in 2007 and in 2009, that I’d meet Mr

mať právo prezerať si a posudzovať originálne ilustrácie najlepších

Dusan Roll whose name sounded for me then as a name from a fairy

svetových ilustrátorov, že BIB bude taký dôležitý pre mňa počas

tale. I could not imagine that I’d have the privilege of seeing the

celého môjho profesionálneho života, že si obľúbim mesto a nájdem

original work of the best illustrators of the world, that BIB would be

priateľov, ktorí sú takí pobláznení detským knihami ako ja.

so important for me during my whole professional life, that I would

V tom čase som bola dievčatkom, ktoré rado čítalo knižky, kreslilo a snívalo, že bude umelkyňou.

love the city and find wonderful friends who were as crazy about children’s books as myself. I was just a little girl at that time loving to read, to draw and dreaming of becoming an artist.

BIB 1967—2015

162–163Zlaté jablko – poetická vízia Golden Apple – poetic vision Chiara Carrer Talianska ilustrátorka, získala Zlaté jablko BIB 2003 Italian illustrator, received an award of Golden Apple BIB 2003

Zlaté jablko, poetická vízia, dôležité ocenenie, medzinárodné uzna-

A Golden Apple, a poetic vision, an important award, an internation-

nie v podobe profesionálnych referencií, sú dôležité pre publikovanie

al recognition to be a professional point of reference, an important

ilustrácií a obrázkových kníh. Ďakujem tým, čo mi prisúdili túto

view for the promotion of the illustration and the picture book.

cenu, zisk Zlatého jablka bol úžasnou satisfakciou za vykonané dielo.

I thank those who have given me this award, receiving the Golden

Zlaté jablko mi potvrdilo, že každé dielo a vynaložené hľadanie si získa uznanie a výsledok práce sa dostane do mnohých rúk v mno-

Apple has been a great satisfaction for the work done. The Golden Apple gave me the knowledge that all the work and

hých krajinách a prekoná veľa hraníc. To dielo nie je iba moje, ale

the research undertaken had recognition and that the job had come

všetkých, ktorí sa na ňom so mnou zúčastnili.

into the hands of many, had crossed many lands and borders. The

Všetko najlepšie a ďakujem všetkým za podporu.

work was not mine, but of all those who shared it with me. Best wishes and I thank everyone for the contribution.

BIB 1967—2015

164–165BIB umožňuje spoluprácu BIB brought collaboration Mairy Kritikou Grécka psychologička, účastníčka Sympózia BIB 2009 Greek psychologist, participant of BIB Symposiium 2009

Asociácia psychosociálneho zdravia detí a dospievajúcej mládeže

The Association for the Psychosocial Health of Children and

(APHCA), grécka mimovládna spoločnosť, ktorú reprezentujem,

Adolescents (APHCA), the Greek NGO that I represent, in parallel

súbežne so servisom mentálneho zdravia detí, mládeže a ich rodičov

with its mental health services for children, adolescents and their

vydala sériu detských kníh počínajúc titulom V záhrade rozprávok

parents has published a series of children books, beginning with

(2004). Moja účasť na BIB-e v roku 2009 mi umožnila nasledujúcu

“In the garden of fairy tales” (2004). My participation in BIB 2009

spoluprácu:

brought opportunities for international collaboration, including

S fínskou profesorkou, spisovateľkou a ilustrátorkou Riitou Ottinenovou, ktorá v súčinnosti s Fínskym inštitútom v Grécku

that with: Riitta Oittinen, the Finnish professor, writer and illustrator,

a Gréckou sekciou IBBY navštívila grécke školy a prednášala vo

who through the coordination of the Finnish Institute in Greece

Fínskom inštitúte. Ilustrácie z workshopu o šikanovaní, ktorý

and IBBY Greece visited Greek schools to talk with the children and

zorganizovala pre ilustrátorov, boli vystavené na knižných veľtrhoch

gave a presentation at the Finnish Institute. The illustrations from

v Aténach a Solúne.

the workshop on bullying that she organized for illustrators were

S indickou spisovateľkou a generálnou sekretárkou Indickej sekcie IBBY Manoramou Jaffou, ktorá zabezpečila pre APHCA počas

exhibited at book fairs in Athens and Thessaloniki. Manorama Jafa, the Indian writer and Secretary General of IBBY

dvoch rokov účasť na medzinárodných konferenciách organizova-

(India Section), who made it possible for APHCA to participate two

ných Indickou sekciou IBBY a Asociáciou spisovateľov a ilustrátorov

years in International Conferences organized by IBBY India and the

pre deti (AWIC).

Association of Writers and Illustrators for Children (AWIC).

So spisovateľom, ilustrátorom a víťazom GRAND PRIX BIB 2009

Tàssies, writer, illustrator, winner of the 2009 BIB GRAND PRIX,

Tassiesom, ktorý poskytol práva na knihu „Ukradnuté mená“ spo-

who granted the rights of his book “Stolen names” to APHCA. The

ločnosti APHCA. Kniha bola vydaná v gréčtine a jej výnos podporil

book was published in Greek and its sales contribute to the APHCA

činnosť spoločnosti APHCA. Používajú ju učitelia ako „pomôcku“

programmes. It is widely used by teachers as a “tool” in activities

BIB 1967—2015

166–167


v aktivitách proti šikanovaniu a násiliu v školách. Tassies dvakrát

related to bullying in schools. Tàssies visited Athens twice, and

navštívil Atény a Solún, zúčastnil sa na seminároch pre učiteľov,

Thessaloniki, participating in seminars for teachers and a workshop

workshopov pre ilustrátorov, ako aj stretnutí so žiakmi.

for illustrators, and meeting with.

BIB nás spája pri vydávaní detských kníh, vytváraní vzťahov,

BIB unites all of us involved with the publication of children

myšlienok a spolupráce z jedného konca sveta na druhý v prospech

books, forging relationships, ideas and collaboration from one edge

detí, rodičov a učiteľov. Za toto vrelo ďakujeme BIB-u a želáme mu

of the earth to the other, to the benefit of children, parents and

dlhé pokračovanie.

teachers, for which we thank BIB warmly and send good wishes for its continuation.


Moje návštevy BIB-u My visits to BIB Maria José Sottomayor Portugalská teoretička, mnohonásobná účastníčka sympózií BIB-u Portugal theoretician, long-term participant of BIB Symposiums

Začiatkom septembra 1979 ma pochytila narastajúca zvedavosť.

A growing curiosity invaded me in early September 1979. It was my

Bola to moja prvá návšteva BIB-u. Do apríla onoho roku som nemala

first visit to BIB. Until April that year I didn’t know what BIB was.

potuchy, čo je BIB. Bola som na štipendiu v Medzinárodnej knižnici

I had a scholarship at the International Youth Library (IYL) in Munich

pre mládež (IJB) v Mníchove a tam som stretla Elenu Račkovú

and there I met Elena Račková from Publishing House Mladé Letá

z vydavateľstva Mladé letá, ktorá mi o BIB-e porozprávala.

Bratislava, who told me about BIB.

Počas pobytu v IJB som sa pokúsila spoznať diela najdôležitejších

During the period at IYL, I tried to know the most important

ilustrátorov sveta. Bola to jedinečná príležitosť, pretože som mala

illustrators in the world. Unique opportunity, for I had their works

k dispozícii ich knihy. Jeden mesiac som sa venovala umelcom zo

at my disposal. I spent a month discovering the widely spoken

slovansky hovoriacich krajín. Bolo ich tak veľa a takých dobrých!

Slavic artists. They were so many and so good! They used different

Používali rôzne techniky a mnoho ilustrácií malo vysokú úroveň.

techniques and the most of the illustrations were of great quality.

Niektoré mali surrealistické črty, iné boli väčšmi realistické a našli

Some had a surrealist touch, others were more realistic and there

sa aj také, čo nadväzovali na ruský konštruktivizmus. Mnohé boli

were even those which referred to the Russian constructivism.

ocenené na BIB-e. Pozerala som sa na ne znova a znova a zistila

A large number had won prizes at the BIB. I looked at their works

som, že to bola väčšina vynikajúcich výtvarníkov, ktorí ilustrovali

again and again in the books and learned that the majority was from

knihy pre deti a mládež.

great painters who worked for Children and Youth.

V IJB pracovala istá Američanka v sekcii anglicky hovoriacich

At the IYL, there was also an American lady in charge of the

krajín, ktorá už bola na BIB-e a naliehala na mňa, že základom pre

English speaking countries section who had also been to BIB and

moju prácu je poznať BIB. Plánovala znova ta ísť a tvrdila, že bude

insisted with me that it was fundamental for my work to know BIB.

rada, ak sa k nej pridám. Súhlasila som a od tejto chvíle sa všetko

She was planning to go and told me she would be pleased if I joined

zmenilo. A tak sme sa začiatkom septembra vybrali autom do

her. I accepted and, from that moment on, everything changed. So

Bratislavy. Bola to moja prvá cesta do Východnej Európy. Prešli sme

we went by car to Bratislava. It was my first time in Eastern Europe.

BIB 1967—2015

168–169


cez Rakúsko a s prudko bijúcim srdcom sme minuli železnú oponu.

Crossing Austria, with a sinking heart we passed the Iron Curtain.

Boli sme v Československu.

We were in Czechoslovakia.

Prišli sme do hotela Kyjev, kde boli ubytovaní všetci hostia BIB-u.

We arrived at Hotel Kiev where everybody going to BIB was

Na recepcii ma privítali Slováci, krásny a srdečný národ. Bola som

staying. In the hall, I was welcomed by Slovakians, beautiful and

šťastná, že som tam.

affectionate people. I was happy for being there.

Stretla som Janine Despinette. Poznali sme sa a ona ma pred-

I met Janine Despinette. We knew each other and she introduced

stavila všetkým v hale. Jedným z nich bol Eliardo França, brazílsky

me to everyone there. One of them was Eliardo França, Brazilian

ilustrátor, ktorí počas jedného večera učil Slovákov tancovať sambu.

illustrator, who would teach Slovaks to samba one evening. I couldn’t

Nemohla som uveriť, že som tam stretla ilustrátorov, spisovateľov,

believe I had just met illustrators, writers, critics, theoretician – men-

kritikov, teoretikov – poznala som ich len z kníh, ku ktorým som sa

tioned only in the books I had access to, in Munich. The following day

dostala v Mníchove. Nasledujúci deň som zavčasu vstala. Hneď za

I left early. Around the corner I saw something too beautiful: trees

rohom hotela som videla čosi prekrásne: stromy ozdobené bábkami

decorated with puppets of different sizes and made of cloth. They

rôznych veľkostí vyrobené z plátna. Boli to postavy z rozprávok v štý-

were characters of tails, evoking the style of various illustrators. They

le rôznych ilustrátorov. Boli hneď na priečelí Domu kultúry, kde bola

were just outside the House of Culture, the Biennial of Illustrations

výstava Bienále ilustrácií Bratislava. Vietor pofukoval, postavičky

Bratislava exhibition venue. The wind was blowing, the figures

viali a to mi pripomínalo práce Severoameričana A. Caldera.

moved and it reminded me of the North American A. Calder’s works.

Popoludní bolo slávnostné otvorenie BIB-u v Národnom divadle.

That afternoon, the official inauguration of BIB was held at

Boli vyhlásené mená odmenených ilustrátorov. Klaus Ensikat z NDR

the National Theatre. The names of the awarded winners were

získal GRAND PRIX BIB ’79. S niekoľkými novými priateľmi sme šli do

announced. Klaus Ensikat from the GDR won the GRAND PRIX

výstavných siení. Sotva by som mohla vidieť niečo podobné čo do

BIB ’79. I went along with some new friends to the exhibition area.

množstva a rôznosti originálov z toľkých krajín. Toľko krásy ma oslepo-

But I could hardly see anything due to the quantity and diversity of

valo! Všetko bolo pre mňa nové! Pomyslela som si, že takáto výstava by

originals coming from so many different countries. I was blinded

bola prepychom v mojej vlasti. A kto by bol povedal, že na BIB ’89 získa

by so much beauty! Everything was new to me! I thought such an

Zlaté jablko Manuela Bacelarová z Portugalska? Vtedy sa ma Dr. Dušan

exhibition would be a luxury in my country. And who was to tell

Roll spýtal, či by sme chceli výstavu BIB v našej krajine. Jasné, že by

me that, at BIB 89, Manuela Bacelar from Portugal would win the

sme chceli! A tak odmenené originály od prvého BIB-u boli v Lisabone

Golden Apple? After this award, Dr. Dušan Roll asked me whether

(od 19. novembra do 7. decembra 1990) a ja som bola komisárkou tejto

we would like the Mostra in our country. Of course we would! Thus,

výstavy. Áno! Jedného dňa sa neočakávané stalo skutočným.

the awarded originals since the 1st BIB were in Lisbon (19th Nov. to 7th

Potom prišlo sympózium. Boli tam ilustrátori, kritici, teoretici, prednášali o ilustráciách a ich vzťahu k textu. Bola som s Leom

Dec. 1990) and I was the Exhibition Commissioner. Yes! One day the unexpected happens.


Lionnim, stretla som Albína Brunovského, Regina Yolanda hovorila

Then came the Symposium. There were the illustrators, the crit-

o škole, ktorú vytvorila, a kde všetky predmety mali štartovací

ics and the theoreticians making speeches about illustration and its

bod ich spojenie s umením, a počula som Carlu Poesio prednášať

relation to text. I was with Leo Lionni, I met Albín Brunovský, Regina

o vizuálnom jazyku tak odlišne, tak tvorivo, že od tejto chvíle som

Yolanda spoke about the School she had created in which all disci-

ináč hľadela na ilustráciu a grafické projekty. Veľa som sa naučila,

plines had, as a starting point, their connection to art, and I heard

chcela som všetko vidieť a všade byť.

Carla Poesio speaking about visual language in such a different way,

Zaľúbila som sa do mesta. Veľa som sa prechádzala a veľa

so creative, that I never saw illustration and the graphic project the

objavovala. Milujem mestá, kde môžem vidieť rieku a tu mi tú radosť

same way from that moment on. I learned a lot and wanted to see

poskytol Dunaj.

everything and be everywhere.

Vilma a Miroslav Cipárovci mi odporúčali vrátiť sa na nasledujúce Bienále. Vrátila som sa. A neustále prichádzam. Keď som prednášala na sympóziu, ukázala som portugalské knihy a známych ilustrátorov, autorov a vydavateľov. Každý BIB ma väčšmi obohacoval. Poznatky som sprostredkovala svojim študentom a na workshopoch vo svojej vlasti aj inde vo svete. Pestovala som priateľstvá, ktoré vznikli a mnohé sú v Bratislave.

I was falling in love with the city. And walked a lot and discovered as much. I like cities where I can see the water and there was the Danube to give me that pleasure. Vilma and Miroslav Cipár recommended me to return for the following Biennial. I did return. And never stopped coming. When I spoke at the Symposium I showed Portuguese books and divulged illustrators, writers and publishers. Each BIB enriched me

Dnes viem prečo. Žijú v blízkosti BIB-u, s empatiou, ako keby sme sa

more. I shared that knowledge with my students and in workshops

stále držali za ruky, aj keď sme ďaleko od seba. A je to už 50 rokov.

in my country and a bit over the world.

Do videnia v septembri, dúfam.

I watered friendships that grew and many are in Bratislava. Today I know why. There is a living in close proximity at BIB, such an empathy, that it is as if we always remained hand in hand, in spite being far. And it has been 50 years of hugging. See you in September. I hope.

BIB 1967—2015

170–171Potrebujem si splniť sen I need to fulfil my dream Marek Ormandík Slovenský výtvarník, člen Medzinárodnej poroty BIB 2011 Slovak artist, member of BIB International Jury 2011

BIB bol pre mňa od detstva najočakávanejšou a najpôsobivejšou

BIB has been the most expected and impressive exposition of the

výstavou v roku. Vždy ma bavilo chodiť expozíciou a každým krokom

year ever since I was a child. I have always enjoyed walking through

vstupovať do nového sveta. Dokázal som navštíviť jeden ročník aj

the exposition and enter a new world with each step. I could visit

15 ráz – a nenudiť sa. Tipoval som ocenených, porovnával kolekcie

one BIB even for 15 times without ever getting bored. I would guess

jednotlivých štátov, hodnotil ilustrátorské štýly, porovnával vydané

the awardees in advance, compare the collections of individual

knihy… vlastne som nanečisto porotcoval. Preto som bol na oficiálnu

countries, evaluate the illustrative styles and compare the published

funkciu porotcu v roku 2011 statočne pripravený.

books… I was basically the unofficial jury. Perhaps that is why I was

Už si potrebujem iba splniť sen, vystavovať na BIB-e. Tak smelo do ilustrovania! Nech žijú krásne knihy pre deti!

manfully ready for my official position of a jury member in 2011. Now I only need to make one more dream come true and that is to exhibit at BIB. So go man, illustrate! Long live the beautiful children books!

BIB 1967—2015

172–173Ako nás ovplyvnil BIB Influence of BIB Yukiko Hiromatsu Japonská teoretička, kurátorka Chihiro Art Museum, členka Medzinárodnej poroty BIB 2013 Japanese theoretician, curator Chihiro Art Museum, member of BIB International Jury 2013

BIB ovplyvnil japonskú ilustrovanú detskú knihu za celé polstoročie.

The BIB has influenced the Japanese picture book world for half

Od prvého víťaza GRAND PRIX Yasua Segawu až po laureátov

a century. From the first GRAND PRIX winner, Yasuo Segawa, up to

Zlatého jablka na 24. BIB-e Nobuhiko Haijima a Chiki Kikuchi určoval

the previous 24th Golden Apple winners, Nobuhiko Haijima and Chiki

tu smerovanie pre umelcov.

Kikuchi, the BIB has been a turning point for artists here.

Aj môj život bol ovplyvnený BIB-om. Prvý raz som sa s BIB-om

Personally, my life has been influenced by BIB. I first encountered

stretla v roku 1985 v Tokiu, keď som študovala. Bolo to na výstave

BIB in Tokyo in 1985 when I was a student. It was an exhibition intro-

víťazných prác 4. Noma Concours a 9. ročníka BIB. S potešením som

ducing prize-winning works from the 4th Noma Concours and the 9th

si prezrela originály zo súťaže Noma a začala som si hodnotiť BIB

BIB. After enjoying original illustrations from the Noma, by a fixed

počínajúc nižšími cenami. Fascinovali ma umelecké diela mladších

route, I began to appreciate the BIB in order from the minor award.

ilustrátorov ako Lisbeth Zwergerová (Plaketa BIB), Květa Pacovská

I was fascinated by art works from fresh illustrators such as Lisbeth

(Zlaté jablko). Napokon ma uchvátili nádherné ilustrácie nositeľa

Zwerger (the Plaque) and Kvĕta Pacovská (the Golden Apple). At last,

GRAND PRIX Dušana Kállaya ku knihe Alica v krajine zázrakov.

I was overwhelmed by the magnificent GRAND PRIX works of “Alice

Bola to životná skúsenosť, ktorá otriasla mojimi predsudkami o ilustrovaní kníh pre deti a celkom iste poznačila moju nasledujúcu kariéru.

in the Wonderland” by Dušan Kállay. It was a life-changing experience that shattered my preconception about picture book illustrations, and that affected certainly my

Po vyše desiatich rokoch, teda v roku 1997, som BIB po prvý raz navštívila osobne v Bratislave ako kurátorka Chihiro Art Museum.

subsequent career. More than ten years later, I visited the real BIB in Bratislava in

Hoci spoločenská situácia na Slovensku ešte nebola ustálená, zistila

1997 as a curator of Chihiro Art Museum for the first time. Though

som, že BIB je mohutné medzinárodné podujatie dokonale organizo-

the social situation in Slovakia seemed to still be unstable then,

vaná s národnou prestížou. Bola som presvedčená, že BIB v období

I could see that the BIB was a huge international event accomplished with national prestige. I was impressed that it had been the

BIB 1967—2015

174–175


studenej vojny bol cez detské knihy mostom mieru medzi Východom

bridge of peace between west and east through picture book art

a Západom.

since the Cold War era.

V súčasnosti som autorkou detských kníh, kritičkou a nezávislou

Now I am a picture book author, critic, and independent curator.

kurátorkou. Som koordinátorkou putovnej výstavy „BIB Japan“ od

I have coordinated the travelling exhibition called “BIB Japan” since

roku 2011. O BIB-e som sa dozvedela viac vzácnou skúsenosťou ako

2011. I was able to learn more about the BIB through my precious

členka poroty na 24. ročníku BIB. Som rada, že som malou časťou

experience as a jury member of the 24th BIB. I am glad to be a tiny

mosta, ktorý predstavuje inovatívne ilustrácie detských kníh

piece of the bridge that introduces the most innovating picture book

z celého sveta.

illustrations from all over the world.


Kde bolo, tam bolo, BIB Once upon a time, BIB Sahar Tarhandeh Iránska teoretička, členka poroty ceny H. Ch. Andersena v rokoch 2012 – 2014, účastníčka Medzinárodného sympózia BIB 2011 Iranian theoretician, member of H. Ch. Andersen Medal Jury 2012 – 2014, participant of BIB International Symposium 2011

Pri skúmaní dejín detskej literatúry v Iráne je rozhodujúca rola dvoch

To write the history of children’s literature in the modern Iran, the

inštitúcií. Iránska rada detskej literatúry (CBC), ktorej som členom,

role of two institutes is vital. The Children’s Book Council of Iran

vznikla v roku 1962 na podporu detskej literatúry na národnej úrovni

(CBC), which I am a member of it, was established in 1962 to pro-

a na spoluprácu s inými medzinárodnými inštitúciami. Od svojho

mote children’s literature at the national level and to cooperate with

vzniku sa nadácia CBC usilovala úzko spolupracovať s IBBY a jej

other international institutes. Since its foundation CBC has tried to

národnými sekciami. Druhá ustanovizeň – Inštitút pre intelektuálny

work closely with IBBY as its national branch. Another institute is

vývoj detí a mládeže (známy tiež ako Kanoon) – bola založená v roku

The Institute for the Intellectual Development of Children and Young

1965 s rovnakým zameraním.

Adults (also known as Kanoon) which was established around 1965

Navyše okrem domáceho úsilia o kvalitu ilustrácií detských kníh

with the same aim.

v Iráne veľký vplyv mali aj medzinárodné výmeny, ocenenia, súťaže

In addition to national efforts, international exchanges, awards,

a výstavy. Po osemročnej vojne Iraku s Iránom (1980 – 1988) sa mno-

competitions and exhibitions have had great influences on the qual-

hým výtvarníkom podarilo študovať na zahraničných univerzitách,

ity of children’s book illustration in Iran. In particular, after the eight

zúčastniť sa workshopov, rôznych súťaží a výstav. Východoeurópske

year war between Iraq and Iran (1980 – 1988) many artists could

umelecké hnutia a medzinárodné trendy ilustrovania sa dostali aj do

manage to study in international universities, attend to workshops

iránskych detských kníh.

and participate in variety of competitions and exhibitions. The

Bienále ilustrácií Bratislava – BIB – s polstoročnými dejinami bolo špeciálnym miestom formovania a vývoja ilustrovaných kníh pre deti na medzinárodnej úrovni. Pozitívna úloha BIB-u je nepopierateľná, hoci rozsah a druh tohto vplyvu treba podrobnejšie preskúmať. Úzke vzťahy a spolupráca medzi BIB-om a spomínanými dvoma iránskymi inštitúciami (CBC a Kanoon) sa začala od prvých rokov

BIB 1967—2015

176–177

Eastern European artistic movements and then international illustration trends thus found their way into Iranian children’s books. The close relationship and cooperation between BIB and two Iranian institutes (CBC & Kanoon) has started since the very early years of BIB establishment and continued to the present. In almost all exhibitions Iranian illustrators have participated and several


vzniku BIB-u a pokračujú až do súčasnosti. Iránski ilustrátori aj

jury members as well as many winners of the GRAND PRIX, Golden

niekoľkí členovia poroty sa zúčastnili na takmer všetkých výstavách,

Apples and Plaques were from Iran. Also many Iranian researchers

z Iránu boli aj mnohí laureáti GRAND PRIX, Zlatého jablka či Plakety

have had the chance to participate in BIB symposiums.

BIB-u. Taktiež viacerí iránski výskumníci mali možnosť zúčastniť sa na sympóziách BIB-u. Keď som po prvý raz navštívila Bratislavu v roku 2003, skúsenosť

When I first visited Bratislava in 2003 the experience was overwhelming for me. It was my first travel abroad and my first visit of an international exhibition. Experiencing different cultures was

ma uchvátila. Bola to moja prvá cesta do cudziny a moja prvá účasť

surprising, confusing and yet fascinating. I was really young at that

na medzinárodnej výstave. Zistenie o rôznorodých kultúrach bolo

time, my English was poor and it seemed to me that everyone was

prekvapujúce, mätúce a fascinujúce. V tom čase som bola naozaj

older than me, the point which made me feel shy. The remembering

mladá, moja angličtina bola slabá a zdalo sa mi, že všetci boli starší

event was the coincidence of the opening ceremony of BIB with the

než ja, a to spôsobovalo, že som sa cítila bojazlivo. Spomínam si,

coronation festival.

že súčasne s otvorením BIB-u prebiehali aj slávnosti historickej korunovácie. Moja druhá návšteva v roku 2011 mi priniesla celkom inú skúse-

My second attendance, a totally different experience, was in 2011. I presented a paper at the symposium and everything now looked more professional and profound to me! It was a big family

nosť. Vystúpila som s prednáškou na sympóziu a všetko vyzeralo

gathering. Children’s literature creators, editors, publishers and

profesionálnejšie! Stretla sa tu veľká rodina. Tvorcovia, vydavatelia,

lovers came across the globe to celebrate a shared goal: to bring

redaktori a milovníci detskej literatúry prišli z celého sveta osláviť

children and their books together. Getting to know professional

spoločný cieľ: priviesť deti k ich knihám. Zoznámila som sa s od-

people and exchanging ideas and thoughts with them was my main

borníkmi, navzájom sme si vymenili názory a myšlienky. To bol

achievement. Making long lasting friendships however was the

hlavný prínos pre mňa. Vytvorenie dlhotrvajúcich priateľstiev bola

most joyful activity!

najradostnejšia činnosť! Milí priatelia BIB-u, všetko najlepšie k 50. výročiu. V mene CBC želám vám ďalších 50 rokov plných tvorivosti a úspechov, prirodzene tiež viac spolupráce a hlbšie vzťahy.

Dear BIB friends, happy 50th anniversary! On behalf of CBC I wish you another 50 years full of creativity and success and of course with more cooperation and deeper relations.


Od semena po obrovský strom From seed to giant tree Ali Boozari Iránsky ilustrátor, účastník workshopu BIB 2007 Iranian illustrator, participant of BIB Workshop 2007

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia vzniklo viacero medziná-

In 1960s, many international events, focusing on children’s literature

rodných podujatí zameraných na detskú literatúru, čo prinieslo revo-

were established that brought about a revolution in children’s lit-

lúciu v tomto odbore na celom svete. Veľtrh detských kníh v Bologni

erature all over the world. Bologna Children’s Book Fair (established

(založený v roku 1964), listina White Ravens – Biele havrany (1964),

1964), White Ravens List (1964), Hans Christian Andersen Award

Cena Hansa Christiana Andersena za ilustráciu (1966), cena Bologna

(Illustration section) (1966), Bologna Ragazzi Award (1966) and

Ragazzi (1966) a Bienále ilustrácií Bratislava (1967) – to všetko boli

Biennial of Illustration Bratislava (1966) were among the international

medzinárodné podujatia, ktoré na poli detských kníh naštartovali

events that began in the field of children’s books in that decade.

v tejto dekáde.

With the passage of time the seeds that were sown grew, blos-

V priebehu rokov zasiate semená narastali, rozkvitali a prinášali

somed and bore fruit. The founders of these events probably didn’t

ovocie. Zakladatelia týchto podujatí pravdepodobne nemali pred-

imagine that the seeds sown would turn into huge trees after many

stavu, že zo semien po mnohých rokoch vyrastú obrovské stromy

years and their destinies so intertwine with the destiny of chil-

a ich osudy sa budú tak prepletať s osudmi detských kníh vo svete.

dren’s books in the world. We owe the metamorphosis of BIB from

Ďakujeme za premeny BIB-u z malého semena v hlave Dr. Dušana

a small seed in the mind of Dr. Dušan Roll to an old tree and from

Rolla na starý strom a z regionálnej súťaže na medzinárodné

a regional event to an international event to those who worked in

podujatie tým, ktorí sa o to pričinili na rôznych pozíciách BIB-u za

various parts of BIB over the years such as Dr. Dušan Roll, Zuzana

tie roky – Dr. Dušanovi Rollovi, Zuzane Jarošovej, Mahe Bulosovej,

Jarošová, Maha Bulos, Viera Anoškinová, Dušan Kállay, and others

Viere Anoškinovej, Dušanovi Kállayovi a ďalším, ktorí sa starali o ten

who looked after this sapling with care and enthusiasm so that it

stromček s nadšením, aby narástol na veľký a plody prinášajúci

grew into a big and fruit-bearing tree.

strom.

These people were able to turn BIB into one of the most prestig-

Títo ľudia boli schopní doviesť BIB na jednu z najprestížnejších súťaží v knižnej ilustrácii na svete. BIB každým ročníkom upútava

BIB 1967—2015

178–179

ious competitions in book illustration in the world. It draws a lot of attention every year and sets the trend for book illustration in the


veľkú pozornosť a stanovuje trend ilustrácie pre deti na nasledujúce

coming years. These people made BIB an opportunity for bringing

roky. Je príležitosťou priniesť najlepšie ilustrácie vydaných kníh

the best of the illustrations of the published books together and for

a vystaviť ich.

reviewing them.

To robí BIB kultúrnym podujatím, ktorého absenciu si nevieme

That’s how BIB should be seen: a cultural event the absence of

predstaviť, podujatím, ktoré nielen predvádza zenit ilustrácií už

which we are not able to imagine, an event that not only shows the

vytvorených, ale ukazuje aj cestu ilustrátorom pre nasledujúce roky.

zenith of the work of illustrators in the past, but also shows the way to illustrators in the coming years.


Dnes, ja, ty, my, Bratislava… Today, I, you, we, Bratislava… Manoosh Moshiri Iránska ilustrátorka, členka Medzinárodnej poroty BIB 2007 Iranian illustrator, member of BIB International Jury 2007

Obloha je modrá s bielymi škvrnitými oblakmi ako bavlna, ktoré

The sky is blue and white cotton spotty clouds in it are playing in an

sa hrajú a menia formu z jednej na druhú. Niekedy sa zmenia na

amazing way transforming from one form to another. Sometimes,

plaziaceho draka z dávneho príbehu, ktorý z papule chrlí oheň.

it becomes a dragon and crawls into an ancient story flames in its

Občas sa dym z jeho úst zmení na medveďa alebo leva, ktorý uteká do legendárnej džungle. Niekedy sa z lode stane vták a to, čo

mouth. At times, the steam turns into a bear or lion and runs towards

vyzerá ako kôň, zobrazuje sa ako vymyslený príbeh, ktorý sa každú

the legendary jungle. Sometimes, boat into a bird. And what looks

chvíľu mení ako vlna za vlnou.

as a horse, illustrates an imaginary tale misplacing in an instant, as

Pozerám sa na to s úžasom. Bezstarostne sa zamýšľam nad tým, či je táto nebeská hra snom alebo ilúziou? Na oblohe je zlaté slnko, ktorého úsmev osvecuje zem a plní ju svetlom a teplom. Zelené stromy, záhrady, zelené, zelené, zelené. Záhrada, ktorá „má v sebe ovocie, palmu i granátové jablko“. Červené, žlté a fialové kvety! V záhrade sa hrajú sny a legendy –

a wave in wave. I look at it astonishingly. Thoughtless about this celestial play being a dream or an illusion?! The golden sun in the sky, smiles illuminates the earth pouring its light and heat. Green trees, gardens, green, green, green. The Garden “that has fruits and palm and pomegranate within”

utekajú a smejú sa. Každým pohybom vzad a vpred som ošľahaná

Red, yellow and purple flowers! Dreams and legends are playing,

lanom medzi dvoma stromami, ktoré ma šľahlo už tisícim závanom

running and laughing in it. The rope between the two trees splashes

na moju tvár. Keď si uvoľnene zakloním hlavu a chytím sa lana, ktoré

thousand breezes on my face, with every back and forth. When

ma vymršťuje do výšky, moje palce na nohách sa dotknú oblakov

I loosen my head back grabbing the rope getting thrown up high, my

a zrazu všetko zmizne.

tiptoes feel the clouds, and all of a sudden everything vanishes.

Moji priatelia, nadšení z každej rasy a farby, po akej túžite!

My mates, euphoric from any race and colour you desire!

Nebeská brána je otvorená a neexistujú strážcovia, ktorí by nás

Heaven’s gate is open and there are no guards to drive us away.

od nej odohnali.

BIB 1967—2015

The Tree trunks are smooth to crawl up. And the premature nuts,

180–181


Po hladkých kmeňoch stromov sa ľahko lezie a nezrelé orechy si s nami zamieňajú ich vôňu ich zelenkavých a krehkých šupiek za naše jemné a citlivé končeky prstov. Voda, tekutina a plynulosť neustále tečú. Každá dažďová kvapka triafa stred tohto labyrintu a „lode sú sťa hory zostupujúce do mora“ a jesenné lístie, lode farebného prúdu! Včerajšok neexistuje a neexistuje ani zajtrajšok a dnešok. Všetko

exchange the smell of their green and fragile peel with our soft and fine fingertips. The Water, fluid and fluent, flow continuously. Each raindrop makes a centre to its labyrinth “Ships like mountains going to the sea” and the autumn leaves, colourful stream boats! There is no yesterday, no tomorrow, no today. And everything is firm and stable in the eternal moment. In “pure moments prince”.

je pevné a stále v tom momente večnosti. V tom „čistom momente

The night fills in with stars… and I fall asleep into the arms of the

princa“. Noc sa zaplní hviezdami… ja zaspávam v rukách princa a na

prince and rise at dawn by a kiss.

svitaní sa budím bozkom.

Today, I, you, we, Bratislava…

Dnes, ja, ty, my, Bratislava…

Then, apple, serpent, temptation!

Potom jablko, had, pokušenie!

The passage from childhood, adolescence, entering the adult-

To obdobie detstva, puberty, vstup do dospelosti a potom pád! Nebeská brána sa za nami zatvára. Suchá a horúca púšť je na obzore. Hra oblakov sa skončila. Priehľadná obloha je šedá a temná. Prišiel „čas“…

hood and the fall! The heaven’s door is been closed behind. The dry and fervid desert appears. The clouds play came to an end. The transparent sky is grey and opaque. “The Time” has appeared…


Pod povrchom Beyond the surface Fanuel Diaz Venezuelský teoretik, člen Medzinárodnej poroty BIB 2011 Venezuelan theoretician, member of BIB Interantional Jury 2011

Skúsenosť z práce poroty na bratislavskom Bienále mi poskytla nové

The experience of working as a juror in Bratislava Biennial opened

možnosti lepšie chápať ilustrátorské umenie, rozsah práce širokého

for me new possibilities to approach to the art of illustration, to the

a mnohorakého tímu profesionálov, ktorý bol permanentne prístup-

extent that working with a large and diverse team of professionals

ný iným názorom v dynamickej zmene pohľadov.

kept us in an attitude of permanent openness to other’s opinion in

Vo vizuálnej sfére nie je ľahko zjednotiť subjektívne pohľady, pretože vizuálne schémy v každom z nás sa vyvíjali podľa nášho kultúrneho prostredia a ich príbehy ako čitateľov kníh pre deti. Na začiatku je prvý pohľad na exponáty oslnivá skúsenosť, uchvacujúca rôznosť a mnohorakosť estetických a grafických

a dynamic exchange of views. In the realm of the visual is not easy to arrange subjective views, because the visual schemes that each of us has developed according to our cultural references, but its history as a reader of books for children.

riešení. Po niekoľkých dňoch práce poroty a opakovaných prehliadok

A first look at the sample during the first day is a dazzling experi-

postupne sa koncentrujeme na korigovanie prvých pocitov. Pozorne

ence, the overwhelming diversity and multiple aesthetic and graphic

počúvame názory ostatných porotcov a toto nám pomôže nájsť

solutions. Several days of work and visits to the sample gradually

iné ukazovatele hodnotenia ilustrácií a rôzne dôvody hľadieť na ne

helped us to find focus, allowing decants first impressions. Listening

v kontexte a ich obrázkovej tradícii.

carefully to the views of the other jurors help us to find other indica-

Pod povrchom jestvuje poloha, ktorá nám dovoľuje riadiť sa v tom mori obsahov a emócií, na ktoré je každá ilustrácia bohatá. V čase, keď som získaval túto skúsenosť, postupne som hodnotil to,

tors to assess the illustrations and different reasons to look at them in context and in their pictorial tradition. Beyond the surface exist layers that allow us to navigate this sea

čo sa na prvý pohľad zdalo ako neprijateľné, a iné ilustrácie, ktoré

of contents and emotions that each illustration treasures. At the

boli nepochybne určené na víťazstvo, začali strácať svoju pozíciu.

time that I lived this experience, were imposed gradually works that

Boli to zhody okolností pri rozoznávaní farebnej hodnoty nejakého

at first glance appeared as unnoticed and others that were obvious

diela či pochopení lyrizmu alebo vizuálnej elegancie. Postupne

to a winning start, began to lose ground. There were coincidences,

BIB 1967—2015

182–183


sa vytrieďovali mnohé kvalitné diela a kritériá časti porotcov sa

to recognize the colourist value of some works, the refined lyricism

stávali jasnejšie, takže napokon tu bola enormná podobnosť pri

or the visual elegance. Step by step they were discarding many qual-

rozhodovaní.

ity jobs and criteria for the group of jurors began to be clearer, so

Disciplinovaným úsilím za hodiny a dni vznikol výber preferencií a otázok, ktorými sa mohla dosiahnuť zhoda názorov, v rámci kto-

that in the end there were enormous similarities to make decisions. A disciplined work for hours and days, allowed the construction

rých sa zblížili estetické hľadiská každého porotcu. Nájsť body zhody

of a set of preferences and questions that made it possible to achieve

po mozgovom cvičení mohlo ukázať silu kľúčových rysov vcelku, aby

coincidence, within particular aesthetic approaches of each of the

sa každý cítil uspokojený. Ukázalo to tiež mnohostrannosť pohľa-

jurors. Find points of agreement, after a cerebral exercise, allowed

dov, prijatie iných názorov a prienik pod povrch, čo tiež vynáša iné

to show with force of key features of the whole and make everyone

kritériá, nepostihnuteľné úsilie prinášajúce spoločné rozhodnutia.

feel satisfied. But it also showed us the versatility to look closely, to

A pomáhajú nám spoznať ducha, životnú silu a energiu, ktoré sú tiež

incorporate other approaches and to extend the look beyond the

časťou toho, čo obdivujeme a oceňujeme.

surface, which also brings out other criteria, intangible force earning a shared decision. And to help us recognize a spirit, a life force and energy that are also part of what we admire and estimate.


BIB je obrovskou inšpiráciou BIB is great inspiration Kirsten Bystrup Dánska teoretička a publicistka, členka Medzinárodnej poroty BIB 2007 Danish theoretician and publicist, member of BIB International Jury 2007

Po prvý raz som navštívila BIB v roku 1983. O bratislavskom Bienále

My first visit to BIB was in 1983. I had read about the Biennial in

som čítala v odborných časopisoch o detskej literatúre a uvedomila

professional periodicals on children’s literature and knew that I had

som si, že sa musím ísť pozrieť. Nemôžeme o tom uvažovať dnešný-

to go to see it for myself. We might not think of it today, but at that

mi podmienkami, v tom čase totiž ste museli cestovať vlakom veľa

time you had to go by train and had to travel for several hours. To

hodín. Aby to bolo čo najlepšie, zorganizovala som na cestu skupinu

make the best out of it, I arranged a trip for a group of librarians,

knihovníkov, autorov, ilustrátorov, vydavateľov a svojho manžela

authors, illustrators, publishers and my husband – who by the way

– ktorý ma, mimochodom, sprevádzal na každej mojej návšteve

has accompanied me at all my visits to the Biennial. It made a great

Bratislavy. Vidieť množstvo ilustrácií z celého sveta urobilo obrovský

impression seeing all these illustrations from all over the world.

dojem. Uchovávam diapozitívy z prehliadky a keď sa na ne pozerám,

1983 was the year Dusan Kállay won the GRAND PRIX, and for the

spomínam si na tie úžasné pocity, že ilustrácie majú vlastnú zvláštnu

first time I got acquainted with his illustrations to Alice in Wonderland

silu a spôsob rozprávať nielen príbeh mimo jazyka, ale aj výpoveď

and his paintings and graphic works as well, exhibited in small galleries

o jednotlivých krajinách a jednotlivých ilustrátoroch.

in Bratislava. The illustrator as artist and the artist as illustrator and

V roku 1983 získal Dušan Kállay GRAND PRIX a vtedy som sa po prvý raz oboznámila s jeho ilustráciami Alice v krajine zázrakov aj s jeho kresbami a grafikami, ktoré boli vystavené v malých galériách

no contradiction between these two was an eye opener for me and an experience I have used in my work with picture books ever since. In 1999 I was for the first time invited to participate in the

v Bratislave. Ilustrátor ako výtvarník a výtvarník ako ilustrátor

symposium. It was a challenge and a great opportunity for me

a tento protiklad medzi nimi otvoril mi oči a poskytol skúsenosť.

seeing and presenting the Danish illustrators’ work in an interna-

K účasti na sympóziu ma po prvý raz pozvali v roku 1999. Bola to výzva a veľká príležitosť pre mňa prezentovať práce dánskych ilustrátorov v medzinárodnom spojení a bolo to pre mňa veľké potešenie, že som to mohla ešte zopakovať na niekoľkých ďalších sympóziách.

BIB 1967—2015

184–185

tional connection, and it has been a great joy for me having had the possibility of doing this at several symposiums up till today. When BIB was established back in 1967 the great Danish illustrator Ib Spang Olsen (1921 – 2012) was the representative from


Keď sa BIB zakladal v roku 1967, Dánsko reprezentoval vynikajúci

Denmark. The Biennial has always had a fine representation of

ilustrátor Ib Spang Olsen (1921 – 2012). Bienále vždy malo výbornú

Danish illustrators‘ works throughout the years and quite a few

dánsku reprezentáciu ilustrácií a niektorí autori získali aj prestížne

have won the prestigious prizes – one of them, Roald Als, won the

ceny – ako napríklad Roald Als, víťaz GRAND PRIX BIB 1981. Ďalšou

GRAND PRIX in 1981. Another one is Lilian Brøgger who won The

bola Lilian Brøggerová laureátka Zlatého jablka BIB 2005. Bola aj

Golden Apple in 2005. She was one of the teachers at the UNESCO-

jednou z vedúcich UNESCO-BIB workshopu v roku 2001 pri príleži-

BIB Workshop in 2001 on the occasion of the 10 years’ birthday of

tosti desiateho výročia vzniku Workshopu. Doteraz si pamätám na

the workshop. I still remember my visit to the workshop at the

návštevu tohto workshopu v hoteli Kamila. Viedla som rozhovory

Hotel Kamila. I had arranged an interview with the illustrators and

s ilustrátormi a vedúcimi workshopu, lebo som pripravovala článok

teachers participating in the workshop as I was going to write an

do dánskych periodík. Ešte vždy sa pamätám na ovzdušie plné

article to a Danish periodical. I still remember the atmosphere full

koncentrácie, keď účastníci tvorili vlastný spôsob zobrazenia témy

of concentration, presence and warmth while the participants

workshopu: Fantastická zoológia alebo Mytológia súčasného sveta.

developed their own way of interpreting the theme of the work-

Od vedeckej terminológie k tvorivému umeniu detskej knihy.

shop: “Fantastic Zoology” or “Mythology of the Current World. From

Niekoľkí ilustrátori, knihovníci či žurnalisti boli aj členmi medzinárodných porôt. V roku 2007 som mala to potešenie tiež byť

Scientific Terminology to Creative art of children’s book.” There have been quite a few Danish members of the jury, illustra-

členkou poroty. Bol to nezabudnuteľný týždeň pracovať v medziná-

tors, librarians and journalists. In 2007 I had the pleasure myself being

rodnej porote a získať priateľov z celého sveta.

in the jury. It was an unforgettable week, working together with the

Mám veľa čarovných zážitkov z mojich návštev Bratislavy. Nielen z výstavy Bienále ilustrácií a sprievodných expozícií v Dome kultúry, ale

international jury, making friends with people from all over the world. I have so many wonderful memories of my visits to BIB. The

aj z mnohých výstav v meste – a vždy aj v Bibiane, jedinečnom dome

Biennial itself, and all the accompanying exhibitions in The House

umenia pre deti, ktorý bol inšpiráciou pre podobný v Dánsku, taktiež

of Culture, the many exhibitions in town – one of them always in

z galavečera v divadle, zo slávnosti a, prirodzene, zo stretnutí so všet-

BIBIANA, a unique house of art for children, – that has brought inspi-

kými ľuďmi, s ktorými som sa spoznala. Mám rada družbu slovenskej

ration to the Danish branch, BIBIANA Denmark, – the gala evening in

kultúry s medzinárodným prúdom a obdivujem spôsob ilustrovania

the theatre, the festivity, and of course all the people you meet and

pre deti, ktorý sa vysoko oceňuje v Bratislave a na Slovensku. Bienále

get to know. I love this mingle of Slovak culture and international

ilustrácií je stále obrovskou inšpiráciou pre mňa a pre moju prácu

flow, and I admire the way the illustrations for children are valued in

s obrázkovou knihou a získalo mi priateľov na celý život.

Bratislava and Slovakia. The Biennial still is a great inspiration for me and my work with picture books and it has given me friends for life.


Môj vzťah s BIB-om My relationship toward BIB Peter Uchnár Slovenský ilustrátor, nositeľ ceny Zlaté jablko BIB ’99 Slovak illustrator, received an award of Golden Apple BIB ’99

Netrúfam si plne oceniť význam BIB-u a ani nechcem zabiehať

I do not dare to fully appreciate the significance of BIB or go into

do oblastí, ktoré sú z pohľadu iných profesií čitateľnejšie. Cielene

areas that would be more legible from the perspective of other

sa chcem obmedziť len na vlastnú skúsenosť, pretože práve tú

professions. I want to deliberately focus only on my experience,

považujem v kolekcii iných za prínosnú. Výnimočnosťou tej mojej

as that is what I consider beneficial along with the collection of

bolo, že ocenenie na Bienále priamo ovplyvnilo moje smerovanie

others. My experience was unique since the award at the Biennial

k ilustrácii. Zlaté jablko BIB som dostal za svoju prvú samostatne

directly impacted my journey towards illustration. I won the BIB

ilustrovanú knihu. Bolo to v čase, keď som so svojimi maliarskymi

Golden Apple for my first book that I illustrated on my own. It

a grafickými ambíciami vídaval len zatvorené dvere a odmietavé

was during a time when my visual and graphic ambitions were

kyslé tvare našich mienkotvorných teoretikov. Úspech bol vtedy

only encountered by closed doors and rejecting sour faces of our

pre mňa vítanou zmenou. Síce v oblasti, s ktorou som sa vtedy ešte

opinion-forming theoreticians. For me, success came in a form of

neidentifikoval, a samotný môj prvý vstup do ilustrácie som v sebe

an awaiting change. It came in an area that I did not even identify

spájal s istou dávkou recesie. Bolo to však medzinárodné ocenenie,

with at that time. My first step into illustration was even connected

ktoré mi dávalo prinajmenšom právo na vlastnú existenciu mimo

with a certain level of practical jokes. However, this international

všetkých lokálnych žabomyších vojen. Ale tiež s úspechom spojenú

recognition at least gave me the right to my own existence that

morálnu povinnosť pokračovať v ilustrovaní.

was above all the local irrelevant battles. Due to that success, I felt

Takto sa začal môj vzťah s BIB-om. Síce chudobnejší oproti rodeným Bratislavčanom, dlhoročne navštevujúcim jednotlivé ročníky, ale osudovo zasahujúci do môjho výtvarného smerovania.

morally responsible to continue with illustrations. And that is the way my relationship with BIB began. It might not be as rich in comparison to locals from Bratislava who have been participating for a longer period of time. It has, however, fatally impacted the path my visual art is taking.

BIB 1967—2015

186–187BIB 50. výročie BIB’s 50th anniversary Ľuboslav Paľo Slovenský ilustrátor, nositeľ ceny Zlaté Jablko BIB 2005, viedol workshopy BIB 2003 a BIB 2007 Slovak illustrator, awardees of Golden Apple BIB 2005, leading of BIB Workshops 2003 and 2007

Bienále ilustrácii Bratislava vnímam v dvoch rovinách. Prvou

I see the Biennial of Illustrations Bratislava on two levels. The first

je svetoznáma prehliadka ilustrácií, ktorú som registroval ešte

one is the world-known exposition of illustrations that I started

ako dieťa-divák. Z televízie a knižiek sa mi vybavujú mená Albín

noticing already as a child viewer. I remember names like Albín

Brunovský, Miroslav Cipár, Dušan Kállay a, samozrejme, Bratislava

Brunovský, Miroslav Cipár, Dušan Kállay and, of course Bratislava, as

ako synonymum podujatia. Pre mňa ako „Nebratislavčana“ to bolo

a synonym of the event from TV and books. That made it even more

o to príťažlivejšie. Druhý pohľad na Bienále sa mi otvoril po prijatí na

attractive for me since I was not from Bratislava. The other Biennial

oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie VŠVU, kde som študoval

perspective opened up for me when I was accepted to the depart-

u profesora Dušana Kállaya. Bienále ilustrácií som začal vnímať pro-

ment of free graphic design and book illustration at the Academy

fesionálne – ako skvelú výstavu tých najlepších ilustrátorov (a ilu-

of Fine Arts and Design where I studied under the Professor Dušan

strátoriek), ako zdroj informácií, a ako sa ukázalo neskôr, aj nových

Kállay. From the professional point of view I began to see the

priateľstiev. Od roku 2001, keď som na BIB aj vystavoval, stal som

Biennial as a great exhibition of the best illustrators, as a source of

sa jeho súčasťou. Spoznal som skvelých ľudí – Petra Čačku, Barbaru

information and of new friendships as I later discovered. I became

Brathovú, Danu Žákovú, Mariána Potroka. Nemôžem nespomenúť

a part of BIB in 2001 when I exhibited my work as well. I met some

Dr. Rolla ako zakladateľa BIB, neskôr pána Tvrdoňa, pani Jarošovú.

great people – Peter Čačko, Barbara Brathová, Dana Žáková, Marián

K tomu sa pridávali priateľstvá z „bibáckych“ workshopov, porôt,

Potrok. I cannot omit Dr. Roll as the BIB founder. Later it was Mr.

vernisáží a iných podujatí, ktoré sú s BIB-om spojené. Dokonca aj

Tvrdoň and Mrs. Jarošová. Other friendships came from the BIB

prvé stretnutie s mojím zahraničným vydavateľom sa udialo počas

workshops, juries, exposition openings and other events that have

BIB-u. Profesionálnym vrcholom bolo pre mňa udelenie ocenenia

to do with BIB. It was during BIB that I also met my foreign publisher

Zlaté jablko BIB 2005. Snáď aj preto sa mi podarilo navštíviť viacero

for the first time. The highest achievement for me professionally

krajín, v pamäti mi utkvela hlavne návšteva Japonska.

was when I won the BIB Golden Apple in 2005. Perhaps that’s why

BIB 1967—2015

188–189


Vo svete knižiek je BIB značkou, ktorá ma stále cveng. Viem, akou prestížnou záležitosťou je pre ilustrátorov prezentovať na ňom svoje diela. Aj keď som stále aktívny výtvarník (dúfam, že moje

I was able to visit a number of countries with my books. I especially remember my visit to Japan. In the world of books BIB is a brand name with a ring to it.

ilustrácie sa na BIB ešte dostanú), môj kruh sa uzatvára. Posledné

I know what a prestigious thing it is for illustrators to present their

ročníky si čoraz väčšmi užívam ako divák. Kde môžete na takom

work there. Although I am still an active artist (I hope some of my

malom mieste vedľa seba vidieť „farebné mikrokozmy“ toľkých

illustrations will still make it to BIB), my circle is coming to a close.

kreatívnych ľudí? Nádhera. A ešte sa tie svety dajú odniesť domov

I have been enjoying the last BIBs more and more as a visitor. Where

zabalené v knižkách.

else could you see so many colourful micro cosmos of so many

V čase, keď píšem tieto riadky, v Bratislave búrajú jeden most.

creative people right next to each other and in such a small place?

Postavia nový. BIB je tiež takým mostom, ktorý má svoje miesto nad

It’s wonderful. Furthermore, you can take these worlds home with

Dunajom. Ale na rozdiel od toho skutočného sa nanovo postaviť

you in a form of a book.

nedá. Blahoželám Bienále ilustrácii Bratislava – farebnému mostu

As I am writing these lines, there is a bridge being demolished in

kreativity a priateľstva – k jubileu a želám mu veľa úspechov aj

Bratislava. A new one is going to be built. BIB is also a bridge with its

v ďalších rokoch.

proper place over the Danube River. Unlike the physical one though, you cannot just build it all over again. I congratulate to the jubilee of the Biennial of Illustrations Bratislava – this colourful bridge of creativity and friendship and wish you success in the coming years.


BIB – môj detský svet BIB – the world of my childhood Martina Matlovičová Slovenská ilustrátorka, nositeľka ceny Zlaté jablko BIB 2009 Slovak illustrator, received an award of Golden Apple BIB 2009

Bienále ilustrácie Bratislava vnímam od detstva ako niečo výnimoč-

I have perceived the Biennial of Illustrations Bratislava as something

né, magické a emotívne veľmi silné. Už ako decko som s mamou

unique, magical and emotionally powerful since my childhood.

pravidelne chodila obdivovať ilustrácie z celého sveta. Raz (bola

I would come regularly as a child with my mom to admire the

som asi šiestačka) sme výstavu navštívili ako krúžok Ľudovej školy

illustrations from all over the world. Once, when I was in the sixth

umenia, a vtedy nás odchytil akýsi fotograf, vraj z časopisu Život, dal

grade, we visited the exposition with my Public art school class. One

mi do ruky obyčajné (teda jedlé) jablko, a ostatné deti nainštaloval

photographer, supposedly from the ŽIVOT magazine, approached

tak, že sa po ňom načahujú, ale držím ho ja. Obrázok bol, myslím, aj

us and put a normal (eatable) apple in my hand. He arranged the

na titulnej stránke toho časopisu. Mama bola vtedy na mňa veľmi

other kids to look like they are reaching after it but I was the one

pyšná a povedala, že preto ujo fotograf dal do ruky jablko práve

holding it. I believe that photo even made it on the front page of

mne, lebo som mala na sebe nové trakové rifle z NDR, ktoré mi pred

that magazine. My mom was very proud of me back then and said

mesiacom kúpila vo Warnemünde. Celé roky som tajne túžila po tom

that the photograph man gave the apple specifically to me because

Zlatom jablku vyloženom vo vitríne na výstave. Tušila som, že raz ho

I was wearing new braces jeans from the GDR that she bought for

dostanem. Len som myslela, že kým k tomu dôjde, budem už veľmi

me in Warnemünde the month before. During all those years I was

stará babička.

secretly longing for that Golden Apple exhibited in the exhibition

Pamätám si presne ten večer, keď mi volala Barbara Brathová, vtedy vedúca Sekretariátu BIB, že som získala cenu. September 2009. Akurát sme mali návštevu, sedíme vonku, zrazu volá Barbara,

case. I somehow had a sense I am going to get it one day. I just didn’t think it would happen before I become a very old grandma. I remember the very evening when Barbara Brathová, at that

trkoceme (ešte sa tak dobre nepoznáme), cítim, akú veľkú radosť

time Head of the BIB Secretariat, called me telling me I won the

má Barbara. Ale moja reakcia je priam šialená: od radosti začnem

award. It was in September 2009. We were having some guests,

pobiehať po dvore vydávajúc rôzne výkriky, zvuky, ba dokonca

sitting outside and suddenly the call from Barbara came. We were

nadávky. Manžel s kamarátom len pozerali a ničomu nerozumeli.

jabbering, we didn’t know each other that well back then and

BIB 1967—2015

190–191


Potom som zavolala mame a vravím jej, že niečo vážne sa stalo,

I could feel how happy Barbara was. My reaction was absolutely

ale musím jej to prísť povedať osobne. Tak som jej to na druhý deň

crazy: beside with joy I started running up and down our backyard

vyklopila. Mama mi vtedy povedala, že tušila, že to môžu byť len dve

screaming and making different noises, even swearing. My husband

veci: buď je v tom dieťa, alebo Zlaté jablko.

and another friend were watching and had no idea what was hap-

BIB je moje detstvo, moje splnené sny, môj sentiment, môj detský svet.

pening. Then I called my mom and told her that something serious happened and that I would rather come to tell her in person. I spilled it out at her the next day. My mom told me she knew it would be one of two things: either a baby on the way or the Golden Apple. BIB is my childhood, my fulfilled dreams, my sentiment; it is the world of my childhood.


Výstavy BIB v zahraničí BIB expositions abroad Marián Potrok Pracovník Sekretariátu BIB Manager of BIB Secretariat

BIB to nie je len súťažná prehliadka ilustrácií z celého sveta, ktorá

BIB is not just a competitive exposition of illustrations from all

sa pravidelne koná v Bratislave každé dva roky. Sekretariát BIB

over the world that regularly takes place in Bratislava every other

každoročne organizuje rôzne propagačné výstavy po Slovensku

year. The BIB Secretariat organizes various promo expositions in

i v zahraničí. Za svoju polstoročnú existenciu BIB usporiadal výstavy

Slovakia and abroad. Over the half-a-century of its existence, BIB has

v 44 štátoch na celom svete. Výstavy sa uskutočnili takmer vo všet-

organized expositions in more than 44 countries all over the world.

kých štátoch Európy, v Ázii (Čína, Malajzia, Južná Kórea, Japonsko,

These expositions took place in almost every European country, Asia

Indonézia, India, Irán), v USA a v Kanade, v Južnej Amerike (Mexiko,

(China, Malaysia, South Korea, Japan, Indonesia, India, Iran), in the

Kolumbia, Čile, Brazília) a taktiež v Egypte. BIB na týchto výstavách

USA and Canada, in South America (Mexico, Columbia, Chile, Brazil)

prezentoval ocenené ilustrácie z jednotlivých ročníkov BIB, práce

and also in Egypt. At these expositions BIB presents the awarded

nositeľov cien GRAND PRIX a tiež tvorbu ocenených slovenských

illustrations from respective BIB’s. The work of the GRAND PRIX

ilustrátorov na BIB. Významná bola výstava ocenených slovenských

awardees was presented as well as the work of the Slovak illustrators

ilustrátorov v roku 2010 v budove OSN počas 65. zasadnutia Valného

who were awarded at BIB. One remarkable exposition was the one of

zhromaždenia OSN v New Yorku. Koncom roka 2014 sa uskutočnila

awarded illustrators from Slovakia that took place in 2010 in the UN

veľká výstava ilustrátorov ocenených na BIB a čínskych ilustrátorov

building during the 65th Annual General Meeting in New York.

na II. medzinárodnom knižnom veľtrhu v Šanghaji. Významná bola

Another great exposition of BIB awarded illustrators and the

aj výstava BIB v centrále Európskej únie v Bruseli. Od svojho vzniku

Chinese illustrators is the one that took place at the end of year 2014

sa BIB každoročne prezentuje výstavou na Medzinárodnom veľtrhu

at the 2nd International Book Fair in Shanghai. An extraordinary

detskej knihy v talianskej Bologni. Tam sa tiež prezentuje samostat-

BIB exposition also took place in the European Union headquarters

nou výstavou víťaz GRAND PRIX BIB. Tradične sa už BIB prezentuje

in Brussels. Right from its beginning BIB has been presented by an

aj samostatnou výstavou na medzinárodnom veľtrhu Svet knihy

exposition at the Children Book Fair in Bologna, Italy. The GRAND

v Prahe. Výbornú spoluprácu má tiež Sekretariát BIB s Japonskom,

PRIX BIB awardees have an independent exposition there as well.

BIB 1967—2015

192–193


kde v rôznych mestách pravidelne po každom ročníku vystavujú svo-

BIB is traditionally presented also at a detached exposition at the

je práce ocenení na BIB. Sekretariát BIB taktiež pravidelne vystavuje

international book-fair called World of Books (Svět knihy) in Prague.

na kongresoch Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), ktoré sa

The BIB Secretariat also cooperates with Japan. After each BIB they

konajú každé dva roky v inej krajine sveta. BIB pravidelne organizuje

regularly present the awarded BIB illustrators at various cities of

výstavy v slovenských inštitútoch, ktoré sú v Berlíne, Prahe, Viedni,

Japan. The BIB Secretariat also presents itself at the congresses

Varšave, Budapešti, Moskve, Paríži a v Ríme. V ostatnom období

of International Board of Books for Young People (IBBY), that

BIBIANA so Sekretariátom BIB intenzívne predstavuje ocenených

take place every two years in a different country of the world. BIB

ilustrátorov na BIB-e, aj diela slovenských ilustrátorov v Srbsku, a to

regularly organizes expositions in Slovak Institutes in Berlin, Prague,

najmä v oblastiach, kde žije slovenská menšina.

Vienna, Warsaw, Budapest, Moscow, Paris and Rome. In other times BIBIANA together with the BIB Secretariat intensively exhibits the illustrators awarded at BIB and the work of Slovak illustrators in Serbia, especially in areas with Slovak minority.


Kto pripravoval BIB Who prepared a BIB Viera Anoškinová Vedúca Sekretariátu BIB v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti, Bratislava Head of BIB Secretariat in BIBIANA, International House of Art for Children, Bratislava

Bienále ilustrácií Bratislava si pamätám od detstva – chodila som

I remember the Biennial of illustrations Bratislava since childhood –

tam ako dieťa zo škôlky a žiačka zo základnej školy. Vďaka úžasným

I would go there as a child when I was in the kindergarten and when

dojmom z nádherných ilustrácií som sa tam vracala aj ako gym-

I was in elementary school. I would even come back when I was

nazistka a neskôr ako študentka Univerzity Komenského. Ani ako

in high school and also as a student of the Comenius University in

študentke dejín umenia mi nezišlo na um, že sa niekedy stanem

Bratislava because I was so amazed and impressed by the beautiful

súčasťou BIB a spoznám jeho najväčšie „tajomstvá“ zo zákulisia. Až

illustrations. Even though I studied art history, it never even crossed

keď som začala pracovať v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia

my mind that I would one day become a part of BIB and learn its

pre deti, na Sekretariáte BIB, uvedomila som si, koľko rôznych

greatest “secrets” from behind the scenes. It wasn’t until I started

činností je za každým jedným ročníkom. Myslím si, že bežný návštev-

working for the BIB Secretariat in BIBIANA, the International House

ník si ani nemôže uvedomiť, koľko precíznej práce a koľko ľudí stojí

of Art for Children, that I realized how many different tasks it

za jedným ročníkom – od výroby plagátov, výtvarno-priestorového

takes to organize each BIB year. I don’t think a regular visitor could

riešenia, aranžérskych prác, vytvorenia katalógu, spracovania ilu-

imagine how much precise work and how many people it takes to

strácií a nakoniec samotnej realizácie výstavy. Tomu všetkému však

organize each year – from making posters, visual and spatial design,

predchádza práca ľudí, ktorí kontaktujú zahraničných ilustrátorov,

arrangement work, catalogue making, processing of illustrations

zbierajú podklady na katalóg, pripravujú sympózium a workshop.

and ultimately the execution of the exposition itself. Prior to all of

Práve toto sú činnosti, ktoré ma na starosti Sekretariát BIB – ľudia,

that comes the work of people who contact foreign illustrators,

vďaka ktorým je BIB tým, čím je – medzinárodne uznávanou

collect source materials for the catalogue, prepare the symposium

súťažnou prehliadkou originálov ilustrácií pre deti.

and the workshop. These are the very activities that BIB Secretariat

Počas päťdesiatich rokov sa v ňom vymenilo veľa ľudí a každý

is responsible for – it is these people who make BIB what it is – an

z nich má nespornú zásluhu na pretrvaní tohto podujatia. BIB

internationally renowned competitive exhibition of illustration

patril pod viacero organizácií – Slovenskú národnú galériu, kde

originals for children.

BIB 1967—2015

194–195


fungoval ako Medzinárodný kabinet ilustrácie – tu pracovali Eva

A lot of people have taken turns in BIB over the past fifty years

Šefčáková a Anna Urblíková-Horváthová. Od roku 1985 BIB patril

and every one of them deserves an unquestionable credit for keeping

pod Správu kultúrnych zariadení, kde Sekretariát BIB viedla Oľga

this event alive. BIB has been run under a number of organizations –

Gráfová a neskôr Oľga Koníková. Nakoniec sa od roku 1999 orga-

the Slovak National Gallery, where it was run under the International

nizátorom Bienále stala BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre

Cabinet of Illustrations with Eva Šefčáková and Anna Urblíková-

deti, a dala mu definitívnu „strechu nad hlavou“. Na Sekretariáte

Horváthová. In 1985 BIB came under the Administration of cultural

BIB sa vystriedalo viacero vedúcich – Ľudmila Droppová, od roku

facilities. That BIB Secretariat was led by Oľga Gráfová and later by

1995 Barbara Brathová a od roku 2010 ho vedie Viera Anoškinová.

Oľga Koníková. Eventually in 1999 BIBIANA, the International House

Spomenula som len vedúce Sekretariátu BIB, ktoré majú na starosti

of Art for Children became the organizer and the definite “roof over

prípravu a realizáciu sympózií, ale zásluha o pretrvávajúcu vysokú

its head.” The BIB Secretariat was led by a number of managers – Lída

kvalitu Bienále a jeho medzinárodné uznanie patrí všetkým, ktorí tu

Droppová, from 1995 it was Barbara Brathová and since 2010 it has

pracovali a naďalej pracujú.

been led by Viera Anoškinová. I only mentioned the Secretariat leaders, which prepare and realize the symposia, yet the credit for BIB’s ongoing high quality and international recognition goes to all, who used to work here and those who still do.


Poznámky editora Editor’s notes Peter Čačko, editor Touto knižkou sme chceli priblížiť čitateľom spomienky jednak

The goal of this book is to provide the reader with a closer look at

zakladateľov Bienále ilustrácií Bratislava, ako aj prvých spolupra-

the memories of both the founders of the Biennial of illustrations

covníkov tohto podujatia zo zahraničia, ktorí prispeli k tomu, že

Bratislava and its first co-workers from abroad. It was thanks to

zo skromnej stredoeurópskej súťažnej výstavy ilustrácií detských

their contribution that this humble, central-European competitive

kníh vyrástla svetová konfrontácia vynikajúcich ilustrátorov z vyše

exposition of children’s books, has grown into a world confronta-

sto krajín sveta. Mnohých, ktorí sprevádzali prvé ročníky brati-

tion of great illustrators from more than a hundred countries of

slavského Bienále a iste by mali čo povedať o začiatkoch príbehu

the world… Many of those who were a part of the years when the

BIB-u – Adolf Hoffmeister, Karol Vaculík, Marián Váross, Richard

Bratislava Biennial began and who would have much to say about

Bamberger, Zbigniew Rychlicki a ďalší – už nie sú, žiaľ, medzi nami.

the beginning of the BIB story – Adolf Hoffmeister, Karol Vaculík,

Viacerí účastníci ďalších ročníkov napriek výzvam nenapísali svoje

Marián Váross, Richard Bamberger, Zbigniew Rychlicki are, unfortu-

skúsenosti a zážitky. Zhromaždili sme teda svedectvá popredných

nately, no longer with us. A number of participants have not written

predstaviteľov medzinárodných organizácií (UNESCO, IBBY),

about their experience and memories although they have been

laureátov Ceny Hansa Christiana Andersena, mnohých nositeľov

invited to do so. We ended up compiling testimonies of prominent

ocenení na jednotlivých ročníkoch Bienále, členov Medzinárodnej

representatives of international organizations (UNESCO, IBBY), the

poroty a Medzinárodného komitétu BIB-u, významných výtvarných

awardees of the Hans Christian Andersen Medal, many winners of

teoretikov, ktorí sa venujú detskej knihe a jej ilustráciám, účastníkov

various BIB prizes from different years, BIB International Jury and

bratislavských sympózií na rôzne témy ilustračnej tvorby pre deti.

BIB International Committee members. We also included major art

Ani vyše sedemdesiat príspevkov nemapuje všetky akcie a sprie-

theoreticians that have dedicated themselves to children’s books

vodné podujatia BIB-u za polstoročie. Nie je tu napríklad zmienka

and illustrations and the participants of the Bratislava symposiums

o sprievodných výstavách kníh z celého sveta pre hendikepované

that had to do with various topics on illustration for children.

deti, ktorá bola súčasťou Bienále niekoľko ročníkov. Pri redigovaní spomienok – pokiaľ to bolo možné – sme sa usilovali zachovať doručený text. Ak sme ho niekedy upravili, nechceli

BIB 1967—2015

196–197

Not even these over seventy written contributions could map out all the events and accompanying exhibitions that have taken place over the last half-a-century of BIB’s existence. The mention of


sme, aby sa opakovali rovnaké vyjadrenia vo viacerých príspevkoch.

accompanying exhibitions of books for handicapped children from

Takisto sme pristupovali k nevyhnutným skráteniam textu z priesto-

all over the world that used to be a part of BIB for several years is, for

rových dôvodov. Niekedy z toho vyplynulo, že text v slovenčine

instance, missing.

a angličtine sa mierne odlišuje dĺžkou. Myšlienky a duch príspevku sme zachovali. Veríme, že Polstoročie BIB-u v spomienkach vás pri čítaní poteší,

As we were preparing these memories for publication, we tried our best to keep the received text untouched as much as possible. If we did edit the text, it was only to avoid repetition of similar

obohatí vaše poznanie o tomto podujatí a príjemne vás pobaví. A to

statements we found in many of the contributions. We also had to

bolo cieľom všetkých, ktorí sa na príprave tejto knižky podieľali.

shorten the text when necessary for the sake of space and formatting. The result is that the text in Slovak and English might not be of the same length. The ideas and the spirit of the contribution have been kept. We believe you will enjoy reading the BIB memories from the past half-a-century as you broaden your knowledge of this event. We believe it will make you smile. That has been the goal of all who have prepared this book.


Z histórie BIB 1967–2013 The history of BIB 1967–2013 V roku 1965 sa konala celoštátna československá výstava s názvom

The first national Czechoslovak exhibition Illustrations for Children

Ilustrácie pre deti Bratislava.

Bratislava was held in 1965.

Vďaka ohlasu doma i v zahraničí, podpore UNESCO a k nemu

The domestic and international response, support from UNESCO

pridružených medzinárodných organizácií, najmä Medzinárodnej

and its associate international organizations, especially IBBY, and

únie pre detskú knihu IBBY, ako aj iniciatíve nadšencov, sa už o dva

enthusiastic initiators led two years later, in 1967, to the 1st Biennial

roky – 1967 – uskutočnil I. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB).

of Illustrations Bratislava (BIB). The international exhibition and

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh

competition of original illustrations to children’s books, BIB, remains

BIB je dodnes najvýznamnejším nekomerčným podujatím svojho

the most important non-commercial event of its kind in the global

druhu v celosvetovom kontexte. V priebehu 24 ročníkov sa tu prezen-

landscape.

tovalo 7 225 ilustrátorov zo 104 krajín s 57 434 originálmi ilustrácií a vyše 9 000 kníh.

The original illustrations are evaluated by the BIB International Jury (usually 10 members), who choose the winners of 11 statutory

Originály ilustrácií hodnotí medzinárodná porota BIB (cca 10

awards, namely the Grand Prix BIB (1), Golden Apples BIB (5) and

členov), ktorá rozdeľuje celkom 11 štatutárnych cien – Grand Prix

Plaques BIB (5). The International Jury can also give an Honorary

BIB (1), Zlaté jablká BIB (5) a Plakety BIB (5). Okrem toho môže udeliť

Mention to publishers for important publishing activities. Every

Čestné uznanie vydavateľstvám za významný vydavateľský počin.

Biennial’s exhibition and competition is accompanied by several

Súčasťou každého bienále je okrem súťažnej prehliadky aj

other activities such as exhibitions, programs, discussions and work-

množstvo sprievodných výstav, programov, besied a tvorivých dielní.

shops. The new winners of the H. C. Andersen awards for literature

Samostatnými výstavami sa tu prezentujú čerství držitelia Ceny

and illustrations and the winner of the previous year’s Grand Prix BIB

H. Ch.Andersena za literatúru a ilustrácie, držiteľ Grand Prix BIB z pred-

have individual exhibitions and artwork by leading Slovak illustra-

chádzajúceho ročníka a pripomína sa tvorba kľúčových slovenských

tors is on display as well. Besides these events within each BIB, there

ilustrátorov. Okrem toho sa počas konania bienále pravidelne orga-

are a periodical international BIB symposium, a workshop named

nizuje medzinárodné sympózium BIB, workshop BIB-UNESCO Albína

BIB-UNESCO of Albín Brunovsky, and a meeting of the International

Brunovského a zasadá Medzinárodný komitét BIB – najvyšší orgán BIB,

Committee BIB, the supreme BIB body, composed of international

zložený zo zástupcov medzinárodných a národných organizácií.

and national organizations.

BIB 1967—2015

198–199


1967

1969

Medzinárodná porota BIB ’67 (zľava: Albert Kapr, Hans

Medzinárodná porota BIB ’67 pri prehliadke ilustrácií

Medzinárodná porota BIB ’69 (zľava: Maurice Sendak,

Halbey a Adolf Hoffmeister, predseda poroty)

(zľava: František Holešovský a Adolf Hoffmeister)

Bettina Hürlimann, Jo Tenfjord, Hans Halbey a predseda

International Jury BIB ’67 (from the left: Albert Kapr, Hans

International Jury BIB ’67 viewing the illustrations (from

poroty Adolf Hoffmeister)

Halbey and Adolf Hoffmeister)

the left: František Holešovský and Adolf Hoffmeister)

International Jury BIB ’69 (from the left: Maurice Sendak, Bettina Hürlimann, Jo Tenfjord, Hans Halbey and Jury chair Adolf Hoffmeister)


1971 Slávnostné otvorenie BIB ’69 – minister kultúry SSR

Medzinárodná porota BIB ’71 (v strede: predseda poroty

Členka poroty Carmen Bravo-Villasante preberá Plaketu

Miroslav Válek odovzdáva Zlaté jablko BIB ’69 slovenskej

Albín Brunovský)

BIB ’71 pre španielskeho ilustrátora Miguel Angel Pacheca

ilustrátorke Viere Bombovej)

International Jury BIB ’71 (centre: Jury chair Albín

Jury members Carmen Bravo-Villasante receiving Plaque

Opening ceremony BIB ’69 – Minister of Culture SSR

Brunovský)

BIB ’71 for Spanish illustrator Miguel Angel Pacheca

Miroslav Válek presenting the Golden Apple BIB ’69 to Slovak illustrator Viera Bombová)

BIB 1967—2015

200–201


1973 Japonská delegácia IBBY na slávnostnom otvorení

Medzinárodná porota BIB ’73 pri prehliadke ilustrácií

Prijatie medzinárodnej poroty BIB ’73 na Predsedníctve

a odovzdávaní cien BIB ’71 vo Vysokoškolskom klube

(vľavo: Regina Yolanda Werneck)

vlády SSR

v Bratislave

International Jury BIB ’73 viewing the illustrations (left:

Reception of International Jury BIB ’73 at SSR Government

Japanese IBBY delegation at opening ceremony and

Regina Yolanda Werneck)

Presidium

presenting awards BIB ’71 in University Club in Bratislava


1975 Medzinárodné odborné sympózium BIB ’73 v priestoroch

Medzinárodná porota BIB ’75 (vľavo: predsedníčka poroty

Anna Urblíková, vedúca Medzinárodného kabinetu BIB pri

hotela Dukla v Bratislave

Lucia Binder)

inštalovaní expozície BIB ’75 v Dome umenia v Bratislave

International Symposium BIB ’73 in premises of Dukla

International Jury BIB ’75 (left: Jury chair Lucia Binder)

Anna Urblíková, Head of International Cabinet BIB and

Hotel in Bratislava

installation of BIB ’75 exhibition in the House of Art in Bratislava

BIB 1967—2015

202–203


1977

1979

Zasadnutie Medzinárodného komitétu BIB ’77

Švédsky ilustrátor Ulf Löfgren preberá Grand Prix BIB ’77

Predseda medzinárodnej poroty BIB ’79 Horst Kunze

v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave

na slávnostnom otvorení BIB ’79 v Slovenskom národnom

(NDR) pri prehliadke ilustrácií

International Jury BIB ’77 meeting in the Slovak National

divadle (SND) v Bratislave

International Jury chair BIB ’79 Horst Kunze (NDR) viewing

Museum in Bratislava

Swedish illustrator Ulf Löfgren receiving Grand Prix

the illustrations

BIB ’77 at BIB ’79 opening ceremony in the Slovak National Theatre (SND) in Bratislava


1981 Klaus Ensikat (NDR) preberá Grand Prix BIB ’79 na

Stretnutie troch prezidentov IBBY na BIB ’79: (zľava) Knud-

Predsedníčka medzinárodnej poroty BIB ’81 p. Lucia Binder

slávnostnom otvorení BIB ’79 v SND

Eigil H. Tychsen (1978 – 1982), Hans Halbey (1974 – 1978)

(Rakúsko)

Klaus Ensikat (GDR) receiving Grand Prix BIB ’79 at BIB ’79

a Niilo Visapää (1970 – 1974)

International Jury chair BIB ’81 Lucia Binder (Austria)

opening ceremony in SND

Meeting of three IBBY presidents at BIB ’79: from the left: Knud-Eigil H. Tychsen (1978 – 1982), Hans Halbey (1974 – 1978) and Niilo Visapää (1970 – 1974)

BIB 1967—2015

204–205


1983 Slávnostné otvorenie a udeľovanie cien BIB ’81 v SND

Medzinárodná porota BIB ’83 (zľava: Yoko Inokuma, Sybille

Dvaja držitelia Grand Prix – Roald Als (1981) a Dušan Kállay

Opening ceremony and presentation of BIB ’81 awards

Jagusch, Vibeke Stybe)

(1983) pri prijatí delegácie BIB ’83 u primátora Bratislavy

in SND

International Jury BIB ’83 (Left: Yoko Inokuma, Sybille

Two holders of Grand Prix – Roald Als (1981) and Dušan

Jagusch, Vibeke Stybe)

Kállay (1983) when BIB ’83 delegation was received by the Mayor of Bratislava


1985 Medzinárodná porota BIB ’85

Beseda so slovenskými autormi literatúry pre deti

Prijatie na Predsedníctve vlády SR (zľava: Sergej

(v strede: predsedníčka poroty Lucia Binder)

a mládež – (ilustrátor Ján Lebiš a spisovateľ Vincent Šikula

Michalkov, spisovateľ a predseda sovietskej sekcie

International Jury BIB ’85

Discussion with Slovak authors of literature for children

IBBY; Dušan Roll, generálny komisár BIB a Július Hanus,

(centre: Jury chair Lucia Binder)

and youth – illustrator Ján Lebiš and writer Vincent Šikula

podpredseda vlády SSR) Reception at SSR Government Presidium (from the left: Sergej Michalkov, writer and chair of Soviet IBBY section; Dušan Roll, BIB Commissioner General and Július Hanus, Deputy Prime Minister of SSR)

BIB 1967—2015

206–207


1987

1989

Medzinárodná porota BIB ’87

Prijatie poroty a hostí BIB ’87 na Predsedníctve vlády SR

Prijatie poroty a hostí BIB ’89 na Predsedníctve vlády SSR

International Jury BIB ’87

(zľava: Bohumil Říha, český spisovateľ a držiteľ Medaily

Reception of the BIB ’89 Jury and guests at SSR

H.Ch.Andersena; Frédéric Clément, francúzsky ilustrátor

Government Presidium

a držiteľ Grand Prix BIB ’85 a Peter Colotka, predseda vlády SSR) Reception of BIB ’87 Jury and guests at SSR Government Presidium (from the left: Bohumil Říha, Czech writer and winner of H. C. Andersen Medal; Frédéric Clément, French illustrator and winner of Grand Prix BIB ’85 and Peter Colotka, SSR Prime Minister)


1991 Slávnostné otvorenie BIB ’89 v SND – predseda Výkonného

Medzinárodná porota BIB ’91

Recepcia pri príležitosti slávnostného otvorenia BIB ’91

výboru BIB Albín Brunovský odovzdáva Zlaté jablko BIB ’89

International Jury BIB ’91

a sprístupnenie Knižnice BIBIANY za prítomnosti

slovenskej ilustrátorke Viere Gergeľovej

generálneho riaditeľa UNESCO p. Federico Mayora

Opening ceremony BIB ’89 in SND – Albín Brunovský, chair

(v strede)

of BIB Executive Committee presenting the Golden Apple

A reception on the occasion of BIB ’91 opening ceremony

BIB ’89 to Slovak illustrator Viera Gergeľová

and opening the BIBIANA Library in presence of UNESCO Secretary-General Federico Mayor (centre)

BIB 1967—2015

208–209


1993 Návšteva čs. prezidenta Václava Havla s manželkou na

Slávnostné otvorenie BIB ’91 v SND (zľava: Ladislav

Výstavné priestory BIB ’93 v Dome umenia

BIB ’91

Snopko, minister kultúry SR a Carla Poesio)

v Bratislave

Czechoslovak President Václav Havel with his wife visiting

Opening ceremony BIB ’91 in SND (from the left: Ladislav

BIB ’93 exhibiting premises in House of Art in Bratislava

BIB ’91

Snopko, Minister of Culture SR and Carla Poesio)


1995

1997

Prezentácia knihy Päť zázračníkov, ktorú ilustroval

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke

Medzinárodná porota BIB ’97 (vpravo: predsedníčka

držiteľ Zlatého jablka BIB ’87 Róbert Brun, ako sprievodný

BIB ’95

poroty Carla Poesio)

program na BIB ’95

First day cover (FDC) of the BIB ’95 postage stamp

International Jury BIB ’97 (right: Jury chair Carla Poesio)

Presenting the book Päť zázračníkov illustrated by winner of the Golden Apple BIB ’87 Róbert Brun as a BIB ’95 accompanying event

BIB 1967—2015

210–211


1999 Odovzdávanie Zlatého jablka BIB’97 rakúskej ilustrátorke

Medzinárodná porota BIB ’99 (v strede vzadu: predseda

Prijatie medzinárodnej poroty BIB ’99 prezidentom

Linde Wolfsgruber vo Viedni (zľava: Barbara Brathová,

poroty Miroslav Cipár)

Slovenskej republiky p. Rudolfom Schusterom

vedúca Sekretariátu BIB; Peter Schneck, prezident Ceny

International Jury BIB ’99 (back, centre: Jury chair Miroslav

Reception of International Jury BIB ’99 by President of the

H. Ch. Andersena a Linda Wolfsgruber)

Cipár)

Slovak Republic Rudolf Schuster

Presentation of the Golden Apple BIB’97 to Austrian illustrator Linda Wolfsgruber in Vienna (from the left: Barbara Brathová, Head of BIB Secretariat; Peter Schneck, President of H. C.Andersen Award and Linda Wolfsgruber)


2001

2003

Medzinárodná porota BIB 2001 (v strede vzadu:

Návšteva prezidenta SR p. Michala Kováča na BIB 2001

Medzinárodná porota BIB 2003 (v strede hore:

predsedníčka poroty Renate Raecke)

Slovak President Michal Kováč visiting BIB 2001

predsedníčka poroty Renate Raecke)

International Jury BIB 2001 (centre, back: Jury chair

International Jury BIB 2003 (centre, top: Jury chair Renate

Renate Raecke)

Raecke)

BIB 1967—2015

212–213


2005 Slávnostné otvorenie BIB 2003 v SND (v strede: držiteľka

Medzinárodná porota BIB 2005 (v strede: predsedníčka

Výstava ilustrácií detských kníh ocenených v súťaži

Grand Prix BIB 2003 Iku Dekune z Japonska)

poroty Maha Bulos, UNESCO)

Poľskej sekcie IBBY, prezentovaná v priestoroch Poľského

Opening ceremony BIB 2003 in SND (centre: winner of

International Jury BIB 2005 (centre: Jury chair Maha

inštitútu v Bratislave ako sprievodná výstava BIB 2005

Grand Prix BIB 2003 Iku Dekune from Japan)

Bulos, UNESCO)

Exhibition of children’s books which won awards in competition of Polish IBBY, presented in the premises of the Polish Institute in Bratislava, an accompanying exhibition to BIB 2005


2007

2009

Medzinárodná porota BIB 2007 (piata zľava: predsedníčka

Slávnostné otvorenie BIB 2007 v SND (zľava: minister

Medzinárodná porota BIB 2009 (štvrtá sprava:

poroty Rosmarie Tschirky)

kultúry SR p. Marek Maďarič odovzdáva Grand

predsedníčka poroty Anastasia Archipova)

International Jury BIB 2007 (fifth from the left: Jury chair

Prix BIB 2007 nemeckému ilustrátorovi Einarovi

International Jury BIB 2009 (fourth from the right: Jury

Rosmarie Tschirky)

Turkowskemu)

chair Anastasia Archipova)

BIB 2007 opening ceremony in SND (Left: Minister of Culture Marek Maďarič presenting Grand Prix BIB 2007 to German illustrator Einar Turkowsky)

BIB 1967—2015

214–215


2011 Tlačová konferencia BIB 2009 (zľava: Barbara Brathová,

Slovenský ilustrátor Peter Uchnár pri prevzatí Ceny

Rokovanie medzinárodnej poroty BIB 2011 vo výstavných

vedúca Sekretariátu BIB; Peter Tvrdoň, riaditeľ BIBIANY;

detskej poroty BIB 2009

priestoroch

Zuzana Jarošová, generálna komisárka BIB a Dušan Roll,

Slovak illustrator Peter Uchnár receiving BIB 2009

Deliberations of International Jury BIB 2011 in the

predseda Medzinárodného komitétu BIB)

Children’s Jury Award

exhibition premises

BIB 2009 Press conference (from the left: Barbara Brathová, Head of BIB Secretariat; Peter Tvrdoň, Director of BIBIANA; Zuzana Jarošová, BIB General Commissioner and Dušan Roll, chair of BIB International Committee)


2013 Slávnostné otvorenie BIB 2011 v SND – kórejská

Slávnostné otvorenie BIB 2011 v SND – slovenský ilustrátor

Rokovanie medzinárodnej poroty BIB 2013 vo výstavných

ilustrátorka Eunyoung Cho preberá Grand Prix BIB 2011

Tomáš Klepoch si prichádza prevziať Zlaté jablko BIB 2011

priestoroch (v strede: predsedníčka poroty Murti

BIB 2011 opening ceremony in SND – Korean illustrator

BIB 2011 opening ceremony in SND – Slovak illustrator

Bunanta)

Eunyoung Cho receiving Grand Prix BIB 2011

Tomáš Klepoch receiving the Golden Apple BIB 2011

Deliberations of International Jury BIB 2013 in exhibition premises (centre: Jury chair Murti Bunanta)

BIB 1967—2015

216–217


Slávnostné otvorenie BIB 2013 v SND – členka poroty

Tvorivá dielňa v rámci projektu MOJA PRVÁ KNIHA – Ako

p. Agnes Gyr preberá Grand Prix BIB 2013 pre švajčiarske

si Kubo obzeral svet (séria workshopov pre deti pod

ilustrátorky Ninu Wehrle a Evelyne Laube

vedením mladých slovenských ilustrátorov)

BIB 2013 opening ceremony in SND – the Jury member

Workshop under the project MY FIRST BOOK – How

Mrs. Agnes Gyr receiving Grand Prix BIB 2013 for Swiss

Kubo Looked at the World (workshop series for children

illustrators Nina Wehrle and Evelyne Laube

conducted by young Slovak illustrators)


Výstavy BIB vo svete BIB Exhibitions in the World BIB nie je len súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských

BIB is not just a competitive display of original illustrations to

kníh v Bratislave. Aj v období medzi jednotlivými bienále pripravuje

children’s books in Bratislava. In the period between biennials the

Sekretariát BIB množstvo rôznych propagačných výstav, ktoré prezen-

BIB Secretariat prepares a variety of promotional events to present

tujú výsledky jednotlivých ročníkov – ocenených autorov z posledného

the artwork of BIB such as exhibitions of art by the last BIB winners

ročníka, ale aj veľké retrospektívne prehliadky ilustračnej tvorby pre

as well as large historical displays of illustration art for children and

deti a mládež. Výstavy ponúkame verejnosti vo všetkých slovenských

youth. We offer public exhibitions in all Slovak regions as well as

regiónoch a aj za hranicami Slovenska. V priebehu polstoročia si mohli

abroad. Over the past half century visitors could see BIB illustrations

návštevníci prezrieť ilustrácie z bratislavského bienále v 43 krajinách

in 43 countries of the world. The BIB Secretariat cooperates with

sveta. Sekretariát BIB pri tom spolupracuje s medzinárodnými

international institutions, cultural institutions and Slovak embassies

inštitúciami, kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami SR v zahraničí,

abroad, participates in book fairs and promotes quality illustration art

zúčastňuje sa na knižných veľtrhoch a takto propaguje kvalitnú

for children across the world. BIB exhibitions have travelled to almost

ilustračnú tvorbu pre deti po celom svete. Výstavy BIB precestovali

all European countries and many Asian and Latin American countries.

takmer všetky krajiny Európy a mnohé ázijské a latinsko-americké

A travelling exhibition of the winning illustrations follows after

štáty. Pravidelne po skončení každého bienále sa koná putovná výstava

every biennial and can be viewed regularly in Japanese galleries and

víťazných ilustrácií po japonských galériách a múzeách, podobné

museums and similar travelling exhibitions of the winning artwork

putovné výstavy ocenených diel videli tiež v Číne, Indonézii, USA. V roku

were also shown in China, Indonesia and USA. In 2010 an exhibition

2010 bola prezentovaná výstava z diel ocenených slovenských ilustrá-

of art by winning Slovak illustrators was presented during the 65th UN

torov počas 65. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

General Assembly meeting in New York. Throughout its history BIB

Už od svojho vzniku sa BIB každoročne prezentuje na Medzinárodnom

has been represented every year in the International Children’s Book

knižnom veľtrhu detských kníh v talianskej Bologni, ako aj na kon-

Fair in Bologna as well as congresses of the International Board on

gresoch Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), ktoré sa konajú

Books for Young People (IBBY) held in a different country of the world

každé dva roky v inej krajine sveta.

every two years.

BIB 1967—2015

218–219


Belgicko, Bosna a Hercegovina, Brazília,

Belgium, Bosnia and Herzegovina,

Bulharsko, Česká republika, Čile, Čína,

Brazil, Bulgaria, Czech Republic,

Dánsko, Egypt, Fínsko, Francúzsko,

Chile, China, Denmark, Egypt,

Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India,

Finland, France, Greece,

Indonézia, Irán, Island, Japonsko,

The Netherlands, Croatia, India,

Juhoafrická republika, Južná Kórea,

Indonesia, Iran, Iceland, Japan,

Kanada, Kolumbia, Macedónsko,

South Afrika, South Korea, Canada,

Maďarsko, Malajzia, Mexiko, Nemecko,

Columbia, Macedonia, Hungary,

Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,

Malaysia, Mexico, Germany, Norway,

Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srí Lanka,

Poland, Portugal, Austria, Romania,

Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko,

Russia, Slovenia, Sri Lanka, Serbia,

Taliansko, Ukrajina, USA, Veľká Británia

Spain, Switzerland, Italy, Ukraine, USA, Great Britain

1967 Stánok československej expozície a propagácia pripravovaného 1. ročníka BIB na Medzinárodnom knižnom veľtrhu detských kníh v Bologni, Taliansko Booth of the Czechoslovak exhibition and promotion of the 1st BIB at the International Children’s Book Fair in Bologna, Italy


1968

1971

1972

Rokovanie slovenskej delegácie BIB s predstaviteľmi

Výstava BIB na Medzinárodnom knižnom veľtrhu

Výstava BIB v Moskve, ZSSR

sovietskej sekcie IBBY v Moskve, ZSSR (zľava: Vitalij

v Bologni, Taliansko (v strede: Giulio Cesare Alberghini,

BIB exhibition in Moscow, USSR

Gorjajev, Ella Gankina, Dušan Roll, Albín Brunovský)

riaditeľ veľtrhu a Dušan Roll, generálny komisár BIB)

Deliberations between the Slovak BIB delegation and

BIB exhibition at the International Book Fair in Bologna,

the officials of the Soviet IBBY in Moscow, USSR (from

Italy (centre: Giulio Cesare Alberghini, the fair director and

the left: Vitalij Gorjajev, Ella Gankina, Dušan Roll, Albín

Dušan Roll, BIB General Commissioner)

Brunovský)

BIB 1967—2015

220–221


1976

1983

1985

Výstava BIB v Bostone, USA v rámci Medzinárodnej

Výstava BIB v Kolombe, Srí Lanka

Výstava BIB na Medzinárodnom knižnom veľtrhu

konferencie o detskej literatúre, konanej pri príležitosti

BIB exhibition in Colombo, Sri Lanka

detských kníh v Bologni, Taliansko (vľavo: Francesca

200. výročia založenia USA

Ferrari, riaditeľka veľtrhu a Dušan Roll, generálny komisár

BIB in Boston, USA along with the International

BIB)

Conference on Children’s Literature held on the occasion

BIB exhibition at the International Children’s Book Fair in

of 200th anniversary of the USA

Bologna, Italy (from the left: Francesca Ferrari, the fair director and Dušan Roll, BIB General Commissioner)


1986

1990

Výstava BIB v Helsinkách, Fínsko - diskusné fórum

Výstava ocenených ilustrácií BIB’89 v Širázi, Irán

Prezentácia BIB na Medzinárodnej konferencii o detskej

BIB exhibition in Helsinki, Finland – discussion forum

Exhibition of winning BIB’89 illustrations in Shiraz, Iran

literatúre v Teheráne, Irán (zľava: Dušan Roll, generálny komisár BIB a Cyrus Tahbaz, spisovateľ a riaditeľ iránskeho Centra pre intelektuálny rozvoj detí a mládeže) BIB presentation at the International Conference on Children’s Literature in Tehran, Iran (from the left: Dušan Roll, BIB General Commissioner and Cyrus Tahbaz, writer and director of the Iranian Centre for Intellectual Development of Children and Youth)

BIB 1967—2015

222–223


1996

2000

Diskusné fórum BIB na Medzinárodnom knižnom veľtrhu

Putovná výstava BIB po Japonsku - vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy Súčasná slovenská ilustrácia v Bergene,

v Bologni, Taliansko

v Aki, ostrov Kjušú (zľava: Igor Švec, generálny komisár

Nórsko

BIB discussion forum at the International Book Fair in

BIB; Zuzana Jarošová, vedúca Medzinárodného

Opening of the exhibition Contemporary Slovak Illustration

Bologna, Italy

tlačového strediska BIB a Miroslav Lajčák, veľvyslanec SR

in Bergen, Norway

v Japonsku) Travelling BIB exhibition in Japan – Exhibition opening in Aki, the Kyushu Island (from the left: Igor Švec, BIB General Commissioner; Zuzana Jarošová, Head of BIB International press centre and Miroslav Lajčák, Slovak Ambassador to Japan)


2000

2001

Výstava BIB na Medzinárodnom knižnom veľtrhu

Výstava ilustrácií z workshopov UNESCO-BIB

Výstava ocenených ilustrácií z BIB v priestoroch Indického

v Bologni, Taliansko (sprava: Etsuko Nakatsuji, držiteľka

v priestoroch Paláca UNESCO v Paríži, Francúzsko (zľava:

medzinárodného centra v Dillí, India (zľava: Ladislav

Grand Prix BIB’99 a Dušan Roll, generálny komisár BIB)

Milan Kňažko, minister kultúry SR a Koichiro Matsuura,

Volko, veľvyslanec SR v Indii a Komal Anand, tajomníčka

BIB exhibition at the International Book Fair in Bologna,

generálny riaditeľ UNESCO)

Ministerstva turizmu a kultúry Indie)

Italy (from the right: Etsuko Nakatsuji, Grand Prix BIB’99

Exhibition of illustrations from UNESCO-BIB workshops in

Exhibition of BIB winning illustrations in the premises

winner and Dušan Roll, BIB General Commissioner)

the premises of the UNESCO Palace in Paris, France (from

of the Indian International Centre in Delhi, India (from

the left: Milan Kňažko, Minister of Culture SR and Koichiro

the left: Ladislav Volko, Ambassador of Slovakia to India

Matsuura, UNESCO Director-General)Anand, Secretary

and Komal Anand, Secretary of the Ministry of Tourism

of the Ministry of Tourism and Culture, India)Matsuura,

and Culture, India)

UNESCO Director-General)

BIB 1967—2015

224–225


2002 Výstava BIB na Medzinárodnom knižnom veľtrhu

Výstava ocenených ilustrácií z BIB a prezentácia tvorby

Výstava ocenených ilustrácií z BIB 2001 a slovenských

v Bologni, Taliansko (zľava: Otakar Božejovský, riaditeľ

Petra Uchnára v priestoroch Galérie 678 v Jakarte,

ilustrátorov ocenených na BIB 1967 – 2001 v priestoroch

Bohem Press a Dušan Roll, generálny komisár BIB)

Indonézia (zľava: I Gede Ardhika, minister turistiky

Slovenského inštitútu vo Varšave, Poľsko (zľava: Helena

BIB exhibition at the International Book Fair in Bologna,

a kultúry Indonézie; Murti Bunanta, prezidentka

Jacošová, riaditeľka SI vo Varšave; Barbara Brathová,

Italy (from the left: Otakar Božejovský, director of Bohem

Indonézskej sekcie IBBY; Dušan Roll, generálny sekretár

vedúca Sekretariátu BIB a Magdaléna Vášáryová,

Press and Dušan Roll, BIB General Commissioner)

BIB a Peter Uchnár)

veľvyslankyňa SR v Poľsku)

Exhibition of BIB winning illustrations and presentation

Exhibition of BIB 2001 illustrations and of Slovak

of art by Peter Uchnár in the premises of Gallery 678 in

illustrators who won BIB 1967 – 2001 awards in the

Jakarta, Indonesia (from the left: I Gede Ardhika, Minister

premises of the Slovak Institute in Warsaw, Poland (from

of Tourism and Culture, Indonesia; Murti Bunanta,

the left: Helena Jacošová, Slovak Institute director in

President of the Indonesian IBBY; Dušan Roll, BIB

Warsaw; Barbara Brathová, Head of BIB Secretariat

Secretary General and Peter Uchnár)

and Magdaléna Vášáryová, Ambassador of Slovakia to Poland)


2005

2007

2010

Výstava slovenských a ruských ilustrátorov ocenených na

Výstava slovenských a ruských ilustrátorov ocenených

Výstavy BIB (Držitelia Grand Prix BIB 1967 – 2009,

BIB 1967 – 2005 v priestoroch Slovenského

na BIB 1967 – 2005 v priestoroch Slovenského inštitútu v

Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2009, Ocenenia

Exhibition of Slovak and Russian illustrators who won BIB

Moskve, Rusko (vpravo: Dušan Roll, generálny komisár BIB

BIB 2009) prezentované v rámci Medzinárodného

1967 – 2005 awards in the premises

na stretnutí so študentami Akadémie výtvarných umení

knižného veľtrhu v Bologni, Taliansko (v strede: Dušan

v Moskve)

Čaplovič, minister školstva SR)

Exhibition of Slovak and Russian illustrators who won

BIB exhibitions (Winners of Grand Prix BIB 1967 – 2009,

BIB 1967 – 2005 awards in the premises of the Slovak

Slovak illustrators who won BIB 1967 – 2009 awards, BIB

Institute in Moscow, Russia (right: Dušan Roll, BIB General

2009 Awards) presented along with the International

Commissioner in a meeting with students of the Fine Arts

Book Fair in Bologna, Italy (centre: Dušan Čaplovič,

Academy in Moscow)

Minister of Education SR)

BIB 1967—2015

226–227


2011 Výstava Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2009

Výstava ocenených ilustrácií z BIB 2009 prezentovaná na

Výstava Báječné príbehy z celého sveta – výber

v Dallase, Texas (USA), konaná pri príležitosti

32. svetovom kongrese IBBY v Santiagu de Compostela,

z ocenených ilustrácií BIB 1967 – 2009, prezentovaná

slávnostného otvorenia honorárneho konzulátu

Španielsko (zľava: Mingzhou Zhang, viceprezident Čínskej

v galérii strediska Fields v Kodani, Dánsko

SR (Barbara Pivnicka, honorárna konzulka SR v San

sekcie IBBY a Zuzana Jarošová, generálna komisárka BIB)

Exhibition Magnificent Stories from across the World,

Franciscu s manželom a Joseph Senko, honorárny konzul

Exhibition of BIB 2009 illustrations presented at the 32nd

selected BIB 1967 – 2009 winning illustrations, presented

SR v Pittsburghu)

World IBBY Congress in Santiago de Compostela, Spain

in Fields Centre Gallery in Copenhagen, Denmark

The exhibition Slovak Illustrators Who Won BIB

(from the left: Mingzhou Zhang, Vice-President of Chinese

1967 – 2009 Awards in Dallas, Texas (USA) held on

IBBY and Zuzana Jarošová, BIB General Commissioner)

the occasion of the ceremonial opening of the Slovak Honorary Consulate (Barbara Pivnicka, Honorary Consul of SR in San Francisco with her husband and Joseph Senko, Honorary Consul of SR in Pittsburgh)


2012

2013

2014

Výstava Ilustrátori ocenení na BIB 2011, prezentovaná

Výstava Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2011

Výstava 50-tich ilustrátorov ocenených na BIB ako súčasť

v rámci Medzinárodného knižného veľtrhu v Bologni,

prezentovaná v priestoroch Knižnice Alcazar v Marseille,

spoločného projektu s čínskou sekciou IBBY „Povedzme

Taliansko (návšteva iránskych ilustrátorov v stánku BIB)

Francúzsko (zľava: Marek Eštok , veľvyslanec SR vo

spolu dobrý príbeh“, prezentovaná na Medzinárodnom

Exhibition Illustrators Who Won BIB 2011 Awards,

Francúzsku; Daniel Hermann, riaditeľ knižnice Alcazar;

knižnom veľtrhu detskej knihy v Šanghaji, Čína (zľava:

presented at the International Book Fair in Bologna, Italy

Jean-Claude Gaudini, primátor mesta Marseille; Tatiana

Patricia Aldana, prezidentka Ceny H. Ch. Andersena;

(Iranian illustrators visiting the BIB booth)

Paracková, riaditeľka SI v Paríži a Viera Anoškinová,

Maria Jesus Igles, zakladateľka Ceny H. Ch. Andersena;

vedúca Sekretariátu BIB)

Zuzana Jarošová, generálna komisárka BIB; Mingzhou

Exhibition Slovak Illustrators Who Won BIB 1967 – 2011

Zhang, viceprezident CBBY a Viera Anoškinová, vedúca

Awards presented in the premises of the Alcazar Library in

Sekretariátu BIB)

Marseille, France (from the left: Marek Eštok, Ambassador

Exhibition of 50 illustrators who won BIB awards

of Slovakia to France; Daniel Hermann, director of Alcazar

a part of a joint project with the Chinese IBBY “Let’s Tell

Library; Jean-Claude Gaudini, Mayor of Marseille; Tatiana

a Good Story Together” presented at the International

Paracková, Slovak Institute director in Paris and Viera

Children’s Book Fair in Shanghai, China (from the left:

Anoškinová, Head of BIB Secretariat)

Patricia Aldana, President of H. C. Andersen Award; Maria Jesus Igles, founder of H. C. Andersen Award; Zuzana Jarošová, BIB General Commissioner; Mingzhou Zhang, CBBY Vice-President and Viera Anoškinová, Head of BIB Secretariat)

BIB 1967—2015

228–229


Obsah 5

Polstoročná misia BIB Half-a-century mission of BIB Zuzana Jarošová

42

Bola som na prvom BIB-e I was at the first BIB Janine Despinette

10

Prečo vzniklo Bienále ilustrácií Bratislava – BIB? Why did the Biennial of Illustrations Bratislava – BIB start? Dušan Roll

44

Vďaka za jedinečnú skúsenosť Thanks for the unique experience Maha Bulos

16

Memorandum

48

20

BOOKBIRD pozdravuje BIB B00KBIRD’s greetings to BIB Jella Lepman

Spomienka na založenie BIB Memory of BIB’s founding Peter Čačko

50

Nech žije BIB! Happy anniversary to the Biennial! Irina Bokova

Iba príjemné spomienky Only pleasant memories Peter Tvrdoň

54

Spomienky na začiatky BIB Memories of BIB’s beginnings Bettina Hürlimann

Pamatuji první BIB I remember the first BIB Blanka Stehlíková

56

Od začiatku BIB-u som bol pri ňom I was at BIB from its start Ján Švec

České a slovenské ilustrace v zrcadle BIB Czech and Slovak illustrations in the mirror of BIB František Holešovský

60

Radostné spomienky Joyful memories Miroslav Cipár

Polstoročie – vzrušujúce a farebné! Half a century – exciting and colourful! Lucia Binder

64

Moje názory o BIB-e My opinions of BIB Carla Poesio

BIB naveky Forever BIB Horst Künnemann

66

Mojich 30 rokov s BIB-om My thirty years with BIB Leena Maissen

22

24

34

36

38


70

BIB: Živná pôda pre medzinárodnú detskú ilustráciu BIB: Breeding ground for international children’s book art Barbara Scharioth

96

Obrázky môžu predstihnúť text Images transcend text Martin Jarrie

74

Nech žije BIB! Long live BIB! Francesca Ferrari

98

Za ďalší rozvoj BIB-u! More BIB! Josep Antoni Tàssies Penella

76

50 rokov BIB-u 50 years of BIB Dušan Kállay

100 Sny stále žijú Dreams still holds on Einar Turkowski

80

Indonézia na BIB-e Indonesia at BIB Murti Bunanta

102 Ilustrácia ako príbeh Illustration as a story Nina Wehrle

82

Spomienky na BIB Memories of BIB Yumiko Bando-Saito

104 BIB mi dal hrdosť BIB gave me pride Iku Dekune

86

Chihiro Art Museum a BIB The Chihiro Art Museum and BIB Takeshi Matsumoto

106 BIB jako tajemný a krásný sen BIB as a mysterious and beautiful dream Petr Sís

88

Moje spomienky na BIB 1979, 1981, 1989, 1991, 1993 My memory of BIB 1979, 1981, 1989, 1991, 1993 Stasys Eidrigevičius

108 Štruktúra obrázkovej knižky Texture of a picture book Roger Mello

90

Bol som nadšený stretnutiami Meetings got me excited Nikolaj Popov

110

Zázračné klima BIB Magical atmosphere of BIB Miroslav Kudrna

92

BIB ma motivoval pracovať ešte tvrdšie BIB energized me to work even harder Marian Murawski

114

IBBY a BIB IBBY and BIB Liz Page

94

Prečo práve ja? Why me? Eric Battut

116

Na kolenách pred BIB-om On my knees for BIB Steffen Larsen


120 BIB a ja BIB and I Truusje Vrooland-Löb

144

Tajomná reč ilustrácií The secret language of illustrations Agnes Gyr-Ukunda

122

Viedol som workshop I led a workshop Martin Kellenberger

148

Bratislava – Sarmede Bratislava – Sarmede Leo Pizzol

124

Chráňme si knihu aj BIB Let us protect books and BIB Jana Kiselová-Siteková

150 Jediný titul vydavateľstva BIBART The unique title of BIBART Róbert Brun

126

Kde bolo, tam bolo… Once upon a time… Ondrej Zimka

152

BIB mi otvoril mnohé dvere BIB opened many doors for me Andrea Petrlik

128

Byť ako iní To be like others Katarína Ševelová

154

Spomienka na ocenenie BIB ’85 A memory of the award BIB ’85 František Blaško

130 Môj príbeh s BIB-om My BIB story Timotea Vráblová

156

Odkryme talent na ilustrovanie pre deti Unearth talent in illustration for children Yusof Gajah

134

Spomíname na BIB We remember BIB CD TEAM – Ľudmila Cvengrošová a Virgil Droppa (architekti)

158

Môj pohľad na BIB My view of BIB Mingzhou Zhang

138

50 let BIB krátkým pohledem z Česka A quick look at the 50 years of BIB from the Czechs Jana Čeňková

160 Užitočné vzájomné pôsobenie Fruitful interaction Setsuko Shibata

140 Výstava BIB 2013 Exhibition of BIB 2013 V. Ellis Vance

162

Sen sa stal skutočnosťou Dream became reality Anastasia Arkhipova

142

164

Zlaté jablko – poetická vízia Golden Apple – poetic vision Chiara Carrer

BIB – dar ilustrácii detských kníh BIB – The gift for illustration of children’s books Arja Kanerva


166

BIB umožňuje spoluprácu BIB brought collaboration Mairy Kritikou

188

168

Moje návštevy BIB-u My visits to BIB Maria José Sottomayor

190 BIB – môj detský svet BIB – the world of my childhood Martina Matlovičová

172

Potrebujem si splniť sen I need to fulfil my dream Marek Ormandík

192

Výstavy BIB v zahraničí BIB expositions abroad Marián Potrok

174

Ako nás ovplyvnil BIB Influence of BIB Yukiko Hiromatsu

194

Kto pripravoval BIB Who prepared a BIB Viera Anoškinová

176

Kde bolo, tam bolo, BIB Once upon a time, BIB Sahar Tarhandeh

196

Poznámky editora Editor’s notes Peter Čačko, editor

178

Od semena po obrovský strom From seed to giant tree Ali Boozari

198

Z histórie BIB 1967–2013 The history of BIB 1967–2013

218

Výstavy BIB vo svete BIB Exhibitions in the World

180 Dnes, ja, ty, my, Bratislava… Today, I, you, we, Bratislava… Manoosh Moshiri 182

Pod povrchom Beyond the surface Fanuel Diaz

184

BIB je obrovskou inšpiráciou BIB is great inspiration Kirsten Bystrup

186

Môj vzťah s BIB-om My relationship toward BIB Peter Uchnár

BIB 50. výročie BIB’s 50th anniversary Ľuboslav Paľo
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.