Knihy v čase

Page 1

KNIHY

SLOVENSKÉ

KNIHY V ČASE

KNIZNÉ UMENIE V50-ROCNEJ RETROSPEKTÍVE ˇ SÚTAZE O NAJKRAJŠIE

SLOVENSKÉ KNIŽNÉ UMENIE V 50-ROČNEJ RETROSPEKTÍVE SÚŤAŽE O NA JKRA JŠIE KNIHY

SLOVENSKÉ

SLOVENSKÉ KNIŽNÉ UMENIE V 50-ROČNEJ RETROSPEKTÍVE SÚŤAŽE O NA JKRA JŠIE KNIHY

KNIZNÉ UMENIE V50-ROCNEJ RETROSPEKTÍVE ˇ SÚTAZE O NAJKRAJŠIE KNIHY V ČASE

KNIHYKNIHY V ČASE


1965 Slovenské knižné umenie v 50-ročnej retrospektíve súťaže o najkrajšie knihy

2014


KNIHY V ČASE Zostavili: Eva Cíferská a Hana Ondrejičková


OBSAH Úvod Príhovory Československé najkrajšie knihy 1965 – 1988 České a slovenské najkrajšie knihy 1989 – 1991 Najkrajšie knihy Slovenska 1992 – 2014 Kniha v čase. Výstava k 50. výročiu súťaže Štatút súťaže Najkrajšie knihy Slovenska Registre Výtvarní umelci Vydavatelia Tlačiarne Názvy kníh a edícií

KNIHY V ČASE Slovenské knižné umenie v 50-ročnej retrospektíve súťaže o najkrajšie knihy Te x t o v ú č a s ť s p r a c o v a l a a z o s t a v i l a :

Eva Cíferská Obrazový materiál vybrala a spracovala:

Hana Ondrejičková Grafická úprava:

Peter Ďurík Fotografie z výstavy:

Mária Baloghová Vydali:

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava a NEOGRAFIA, a. s., Martin Rok vydania:

2016 Náklad:

1 000 ks Tlač:

NEOGRAFIA, a. s., Martin www.neografia.sk

ISBN 978-80-89154-52-4

5 6 10 52 58 104 114 116 119 120 121


ÚVOD

Polovica 70-tych rokov minulého storočia bola priaznivo naklonená tvorbe pre deti a mládež. V roku 1965 bola veľká výstava ilustrácií, ktorá v roku 1967 vyústila do založenia svetoznámej medzinárodnej prehliadky Bienále ilustrácií Bratislava. Minulý rok sme oslávili jej polstoročie. V roku 1966 bola prvý raz udelená národná cena za tvorbu pre deti a mládež – Cena Fraňa Kráľa za rok 1965, ktorá sa v tom čase udeľovala autorovi i ilustrátorovi. Rovnako v roku 1966 boli po prvý raz udelené ocenenia v súťaži Československé najkrajšie knihy 1965. Je potešiteľné, že všetky tieto podujatia si za svoju polstoročnú históriu udržali vysoký status doma i v zahraničí. Novodobá história súťaže začala v roku 1965 ako celoštátne podujatie Československé najkrajšie knihy organizované Československým ústredím knižnej kultúry, Slovenským ústredím knižnej kultúry a Památníkom národního písemnictví. Od svojho vzniku súťaž prebiehala v národných kolách a celoštátnom kole – slovenská a česká strana sa striedali pri organizácii súťaže a predsedníctve poroty. Publikácia je spomienkou na mnohých výtvarných umelcov i členov porôt, ktorí stáli pri jej zrode a venovali nemalé úsilie na udržanie jej vysokej úrovne. Niektorých sme požiadali o príhovory, ktoré nájdete v úvode jubilejného zborníka. Naše poďakovanie patrí tlačiarni Neografia v Martine, ktorej zásluhou si polstoročie súťaže môžeme pripomenúť v podobe hodnej tohto jubilea. Od roku 1993 je hlavným usporiadateľom súťaže – už pod názvom Najkrajšie knihy Slovenska – BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Súťaž organizujeme v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Od ročníka 2000 patrí medzi spoluorganizátorov Ministerstvo školstva SR, teraz s názvom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré udeľuje cenu za učebnicu. Texty k jednotlivým ročníkom obsahujú organizátorov súťaže, členov poroty a ocenené tituly. Knihy, ktoré v danom ročníku získali hlavné ceny, sú doplnené o obrazovým materiál. Výročie súťaže sme si v októbri 2015 pripomenuli výstavou Kniha v čase. Fotodokumentácia z nej je zaradená na konci textovej časti zborníka. Dôležitou súčasťou materiálu sú registre, ktoré uľahčia orientáciu v texte odkazom na daný ročník súťaže, ktorý je pri získaní niektorej z hlavných cien zvýraznený. Register výtvarných umelcov obsahuje 582 mien ilustrátorov, grafických upravovateľov, maliarov, fotografov a iných výtvarných umelcov, ktorí sú súčasťou vizuálnej zložky kníh. Nasleduje register vydavateľov (183) a tlačiarní (122), do ktorého sú zaradené aj knihárske práce. V registri názvov kníh a edícií je spracovaných 1289 titulov. Ďalšie informácie o súťaži a ocenených dielach možno nájsť na stránke www.bibiana.sk. V sekcii Digitálnych zbierok je sprístupnený kompletný PDF archív katalógov zo súťaže, ako aj databáza ocenení, ktorá ponúka základné informácie o ocenených tvorcoch a knihách spolu s ukážkami a fotografiami. V sekcii Archív podujatí si záujemca môže vyhľadať bližšie informácie o rokovaniach poroty, odovzdávaní cien a výstavách v BIBIANE i mimo nej. Tu nájdete aj všetky súvisiace dokumenty (fotogalérie, plagáty, pozvánky, ohlasy v médiách a pod). EVA CÍFERSKÁ 5


Úspešné polstoročie s vitalitou Sú rôzne druhy kníh: - knihy narodených, - knihy zomrelých, - knihy zosobášených, - účtovne knihy, - vkladné knihy, - knihy jázd. A už päťdesiat rokov poznáme súťaž o najkrajšie knihy, v súčasnosti Najkrajšie knihy Slovenska. Som nesmierne rád, že Zväz polygrafie na Slovensku a polygrafi boli pri tomto úspešnom projekte a mohli sme prispieť svojim dielom nielen k vytvoreniu najkrajších kníh, ale môžeme byť aj pri ich hodnotení a výbere. Knihy v rôznych podobách sa objavovali už pred niekoľkými tisícročiami, ručne písané a ilustrované pred viacerými storočiami, tlačené, po vynájdení kníhtlače a posledných desať rokov tu máme aj elektronické knihy. Teda kniha tu bola, je a mojim presvedčením je, že tu aj dlho zostane. Prajeme jubilantovi – päťdesiatnikovi – ešte veľa úspešných ročníkov, kopce nádherných kníh prihlásených do súťaže, múdru a spravodlivú porotu. Veľká vďaka patrí aj všetkým, čo stáli posledných päťdesiat rokov pri organizovaní tejto výnimočnej udalosti. Ing. Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

6

Doteraz nerozumiem, prečo ma v skorej mladosti zaujala viac podoba knihy, ako jej obsah (neskôr som sa, pravda, aj začítal). Možno preto, že v kumbálku nášho domu boli knihy v krásnych väzbách, ale aj mnohé brožované, naukladané pekne na poličkách starožitnej knižničky. Ako gymnazista som často postával pred žilinským kníhkupectvom pána Boboľu. Čoskoro som zistil, že môžem knihy nezáväzne brať do rúk, listovať v nich, láskať sa s nimi. Neskôr som objavil, že je aj kníhkupectvo so starými knihami, a tak som sa presunul do antikvariátov. Odtiaľ bolo už na skok do dielne slávneho umeleckého knihára pána Vrtílka, s ktorým som sa spriatelil a napokon sme aj spolupracovali. Knihy sú, pravdaže, najmä na čítanie a používanie. Veľká skupina milovníkov kníh, bibliofilov však pozná aj stupňovanie: ktoré sú dobré, lepšie, najlepšie, výnimočné, unikátne atď., a tak nečudo, že vymysleli súťaženie najkrajších kníh. Tradícia súťaže je už bohatá, priniesla mnoho skúseností a silno ovplyvnila kvalitu produkcie a preslávila zaslúžilých tvorcov. Výročie súťaže treba nielen osláviť. Súťaž si zaslúži revíziu súťažných podmienok. Predovšetkým je podstatne dôležité, aby porota bola odborná, pričom nadpolovičná väčšina porotcov má pozostávať z odborníkov, ktorí sa knihe venujú výhradne a nielen občas. Aj napriek tomu, že pripomínam neduhy, ktoré sa zvyknú pomenovávať ako objektívne, verím, že súťaž je dôležitá a bude naďalej ovplyvňovať úroveň knižnej produkcie a náročnosť milovníkov kníh. Akademický maliar Miroslav Cipár


Súťaž o najkrajšie knihy sa koná už celých päťdesiat rokov. Pre všetkých milovníkov krásnej knihy je to sviatok výnimočných ilustračných stvárnení, estetického cítenia, umenia a kreativity grafických tvorcov, či schopností majstrov knižného polygrafického spracovania. Naša knižná ilustrácia dosiahla v celosvetových konfrontáciách významné úspechy a jej najkvalitnejšie prejavy patria k vrcholným výkonom slovenských ilustrátorov. Svedčí o tom celý rad ocenení na rôznych medzinárodných fórach, ktoré sa často po prvý raz prezentovali práve v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Slovenské krásne knihy, predovšetkým knihy pre deti obohatené krásou ilustrácií, sú aj vďaka jedinečnému Bienále ilustrácií Bratislava známe v mnohých krajinách sveta. V období spoločného štátu Čechov a Slovákov sa výsledky prác slovenských umelcov každoročne konfrontovali s umeleckou kvalitou českých tvorcov v spoločnej súťaži. Dnes sú Najkrajšie knihy Slovenska prestížna národná súťaž a zároveň významná kultúrna udalosť, ktorá podnecuje tvorivé úsilie o výtvarne a technicky dokonalú knihu v najširších spoločenských súvislostiach. Plní neoceniteľnú úlohu pri zvyšovaní úrovne celej slovenskej knižnej produkcie, nových objavných trendoch v procese tvorby knihy aj jej typografickej koncepcie. So súťažou Najkrajšie knihy Slovenska ma spája celý môj doterajší pracovný život. Prežívala som každý rok tieto vzácne dni s radosťou aj pokorou k práci výnimočných ľudí. Boli a sú to pre mňa stále nádherné dni v roku. Niekedy sú chvíle, keď sa treba zastaviť a obzrieť sa späť. Ak sa teda pozriem na výsledky, ktoré táto súťaž za polstoročie priniesla, som veľmi rada, že som mohla byť jej súčasťou. Je to krásny a spokojný pohľad. Želám si, nech krásna kniha ozdobuje slovenskú knižnú kultúru aj v budúcich rokoch a prinesie radosť mnohým milovníkom kníh. PhDr. Ľubica Ďurišinová, Ministerstvo kultúry SR

Päťdesiat rokov súťaže o najkrajšie knihy roka už dáva možnosť bilancovať – porovnávať a hodnotiť. Tradične vysokú výtvarnú úroveň posúva k lepšiemu predovšetkým vývoj polygrafického priemyslu a z hľadiska úpravcov rozvoj počítačov. No pri návšteve kníhkupectva nám neujde ďalší faktor ovplyvňujúci tvár knižnej produkcie – nástup diktátu trhu. Preto mi nedá nespomenúť si na varovné slová knižného grafika Petra van Lindonk z Holandska, ktorý bol v roku 1993 prizvaný ako hosť do poroty súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Začiatkom deväťdesiatych rokov vznikalo množstvo vydavateľstiev snažiacich sa zbohatnúť na lacných románoch typu červenej knižnice. Posmelené svojimi úspechmi zúčastnili sa so svojou produkciou aj súťaže o najkrajšie knihy. Bol ich plný stôl a my sme sa pánu van Lindonk ospravedlňovali so zdôvodnením, že podobný druh literatúry na Slovensku dlhé roky nevychádzal, preto sa doháňa zameškané... V dobrej viere sme dodali, „keď sa trh nasýti, určite to prestane“. Náš zahraničný hosť nás rýchlo vyviedol z omylu. „Už nikdy to nebude inak.“ A nakreslil známu pyramídu. Ak budete chcieť vydávať knihy špičkovej úrovne tvoriace jej vrchol, bude musieť vydavateľstvu naň zarobiť produkcia tvoriaca jej široký spodok. Slová Petra van Lindonk sa potvrdili. Čas pokročil, my sme si zvykli, vydavateľstvá sa poučili. Tie úspešnejšie si dokonca vychovali už vlastných autorov. Do budúcnosti krásnej slovenskej knihe želám, aby bonmot bývalého redaktora Slovenského spisovateľa: „Angelika, ty patrónka pôvodnej slovenskej literatúry“ platil v plnom znení, a tak pomáhal tvorbe tvoriacej vrchol pomyselnej pyramídy kvality a krásy. Peter Ďurík, grafický upravovateľ

7


Padesát let nejkrásnější knihy Přestože slavíme kulaté 50. výročí soutěže Nejkrásnější slovenské a české knihy, historie soutěže spadá až do roku 1928, do počátku Československé republiky, kdy Spolek českých bibliofilů poprvé uspořádal soutěž o krásnou knihu. Další přechodné období bylo v letech 1959 – 63, kdy ji pořádal Český komitét knižní kultury. Zásadní pro existenci soutěže ale bylo její organizační zajištění ústředími slovenské a české kultury od roku 1966. To je také datum, z kterého se odvíjí novodobá historie této soutěže. V porotách se vždy objevovaly významné osobnosti knižní kultury obou zemí, ať již se jednalo o grafiky, ilustrátory nebo teoretiky. Po vzniku samostatných států Slovenské republiky a České republiky došlo také ke vzniku dvou samostatných soutěží – NKS a NČKR. I přes to ale vzájemné kontakty nebyly přerušeny a vždy měly charakter aktivní spolupráce. V novém tisíciletí se projevila například i ve vzájemném působení odborníků a v účasti v národních porotách. Obě soutěže mají ve svém charakteru podobné prvky a tak udržují kontinuitu s historií soutěže. Zřetelně se ukazuje, že vzájemná spolupráce přináší i nové pohledy a podněty pro knižní kulturu obou našich zemí. Samotná soutěž svým charakterem představuje významnou součást knižní kultury, která vypovídá o kvalitě grafické úpravy, ilustraci a vlastním polygrafickém zpracování. Kniha tak ve svém propojení je souhrnem pocitů, které jsou dány obsahem, formou a estetickým vzhledem. Právě tento soulad vytváří nejkrásnější knihu. V době významného výročí soutěže věříme v pokračování naší spolupráce a přejeme slovenským přátelům do dalších let mnoho úspěchů při setkávání s nejkrásnějšími knihami. Mgr. Zdeněk Freisleben, riaditeľ Památníku národního písemnictví

8

Súťaž o najkrajšie knihy slávi svoje okrúhle jubileum. Pripadá mi, akoby tu bola od nepamäti, pretože ma sprevádza v mojej činnosti prakticky od môjho vstupu do slovenskej knižnej kultúry. Jej opodstatnenosť sa prejavuje aj jej vekom, všetkým tým čím prešla, pretože v knižnej kultúre bolo možné zaznamenať silnejšie, inokedy slabšie obdobia, a práve tieto výkyvy monitoruje táto súťaž. Porota zložená z mnohých odborníkov rôznych profesií, ktorým je knižná kultúra blízka, zaručuje širokospektrálne hodnotenie jednotlivých titulov nielen podľa jednotlivých kategórií kníh, ale aj podľa odborných kritérií. Myslím tým nielen kvalitu tlače, reprodukcie, väzby, celkového použitia jednotlivých materiálov, ale aj voľbu techniky ilustračného cyklu, spôsob zalomenia obrazu alebo fotografie, typografiu, farebnosť, či celkovú kompozíciu knihy. Prirodzene, výsledkom je výber najkrajších kníh. Vždy je istým dohovorom a momentálnym výrokom celej poroty, ale práve široká odbornosť dáva predpoklad, že jej výber je správny. Som rád, že sa tu nehovorí o knihách v intenciách módnosti, momentálneho echa v spoločnosti alebo predajnosti, ale že sa tu diskutuje o knihe so zreteľom na budúcnosť knihy, na novátorstvo a obohatenie jej princípov v celom jej kultúrnom dosahu. Kniha je závislá od zodpovednosti každého tvorcu knihy, lebo bez zodpovednosti sa dobré a krásne knihy robiť nedajú. To prirodzene platí aj o zodpovednosti súťaže a ja chcem „Najkrajším knihám“ zaželať do ďalšieho obdobia len to najlepšie, aby dokázali obohacovať našu knižnú kultúru. prof. Dušan Kállay, akademický maliar


Našim tlačiarom prejdú každý rok rukami tisícky kníh. Od obyčajných resp. polygraficky jednoduchých, až po výnimočné, technologicky náročné skvosty. Za každou knihou vidíme jej autora, no do života ju prinášajú všetci, ktorí sa na jej tvorbe podieľali. Ilustrátori, korektori, grafici, vydavatelia, recenzenti, knihári, predajcovia a mnohí ďalší. Do zrodu každého diela dávame všetci zo seba to najlepšie, um, zručnosť, remeselný fortieľ. Keď kniha nakoniec vyjde z knihárskeho lisu v plnej kráse, máme priam otcovské pocity. Súťaž, ako táto, je sviatkom nás všetkých. V dnešnom uponáhľanom svete nie je takýchto príležitostí veľa. O to viac sa tešíme z možnosti, byť súčasťou „knižného sviatku“ a vychutnať si úžasný výsledok našej spoločnej práce. Držať v ruke papierovú knihu je úplne iný pocit ako pozerať sa na sterilnú obrazovku počítača. Kontakt s ušľachtilým materiálom, vôňa knihy, tlmené svetlo a teplý čaj, či pohár dobrého vína. Nepoznám lepší spôsob relaxu. Buďme hrdí na to, čo spoločne tvoríme a vytrvajme, aby každá kniha, tá najkrajšia, alebo obyčajná priniesla svojmu čitateľovi nenahraditeľný zážitok. Veľmi nás teší každoročná kvalifikácia niektorého z našich diel do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Sme vďační všetkým, ktorí túto príležitosť vytvorili a ďakujeme za možnosť ju zreálniť do konečného výsledku, výnimočnej knihy. Martinská tlačiareň sa nachádza pod rôznymi názvami v historických záznamoch NKS už od roku 1969. Prajem nám všetkým, aby sme v tejto prestížnej spoločnosti mohli osláviť ešte veľa pekných výročí. Ing. Patrick Schwab, generálny riaditeľ Neografie

Už 50 rokov beží súťaž o najkrajšiu knihu predtým Československa a neskôr Slovenska. Polstoročie je už dostatočne dlhá doba kedy môžeme čiastočne bilancovať, čo nám táto súťaž priniesla. Pred porotou, ktorú predstavujú odborníci z rôznych oblastí zaoberajúcich sa knižnou produkciou, sa objavili stovky kníh. Boli knihy kvalitné, menej kvalitné a povedzme si úprimne aj nekvalitné. Porota teda vyberá z toho, čo do súťaže prihlásia jednotliví vydavatelia. Ak by som mal povedať svoj vlastný názor na túto súťaž, myslím si, že je potrebná. Je to jediné fórum, kde sa môžu knihy porovnávať v rámci určitých pravidiel. Hodnotí sa nielen výtvarná zložka knihy, ale aj jej polygrafické spracovanie. Ocenené knihy v jednotlivých rokoch určite vyvolávajú medzi verejnosťou zdravú diskusiu, a to je to, čo môže napomôcť k vyššej kvalite. Ing. Peter Tvrdoň, riaditeľ BIBIANY

9


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1965

O R G A N I Z ÁT O R I

Československé ústředí knižní kultury, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví

P O R O TA Predseda František Hrubín Predseda technickej komisie Jiří Kotalík Predseda výtvarnej komisie Felix Šejna Členovia Karel Hanžl Oldřich Hlavsa Vincent Hložník Robert Jedlička Ján Kostra František Novák Zdeněk Sklenář Jaroslav Šváb Sekretár Pravoslav Kneidl

CENY

‘65

Cena Československého ústredia knižnej kultúry Ľudovít Fulla za ilustrácie ku knihe Varila myšička kašičku Jaroslav Šváb za grafickú úpravu knihy François Villon: Veľký testament ČESTNÉ UZNANIA ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Viera Bombová za knihu Obrova stupaj Albín Brunovský za knihy Honoré de Balzac: Sesternica Beta a Miguel Cervantes de Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha Alojz Klimo za knihu Božena Němcová: Kráľ času ČESTNÉ UZNANIA ZA EDÍCIU Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry za edíciu Knižnica výtvarného umenia NA JKRA JŠIE KNIHY ODBORNÁ LITERATÚRA Šlabikár pre 1. ročník základnej deväťročnej školy. Il. Ferdinand Hložník, graf. úprava Dušan Šulc, vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Jean de La Fontaine: Bájky. Il. Ján Lebiš, graf. úprava Mária Štepková, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Polygrafické závody, Bratislava Varila myšička kašičku. Il. Ľudovít Fulla, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Polygrafické závody, Bratislava BELETRIA François Villon: Veľký testament. Il. Ján Lebiš, graf. úprava Jaroslav Šváb, vyd. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, tlač Stráž, Vimperk

10


Československé ústředí knižní kultury, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví

‘66

P O R O TA Predseda Jiří Kotalík Predseda výtvarnej komisie Jan Tomeš

ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1966

O R G A N I Z ÁT O R I

Predseda technickej komisie Felix Šejna Členovia Vlastimil Fiala Karel Hanžl Oldřich Hlavsa Robert Jedlička Ján Kostra Václav Kotek František Novák Zdeněk Sklenář Jaroslav Šváb Sekretár Pravoslav Kneidl

CENY Cena Československého ústredia knižnej kultúry Viera Bombová za ilustrácie ku knihe Šudy Katarinka ČESTNÉ UZNANIA ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Viera Bombová za knihu Šudy Katarinka Albín Brunovský za knihu Peter Karvaš: Polohlasom Viera Kraicová za knihu Mária Rázusová-Martáková: Sedmikráska NA JKRA JŠIE KNIHY KRÁSNA LITERATÚRA Homéros: Odyssea. Il. Vincent Hložník, graf. úprava Dušan Šulc, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tisk, Brno Emil Boleslav Lukáč: O láske neláskavej. Il. a väzba Emil Bačík, graf. úprava Zlata Maderová, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Stráž, Vimperk

11


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1967

O R G A N I Z ÁT O R I

Československé ústředí knižní kultury, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

‘67

P O R O TA Predseda Jiří Kotalík Predseda výtvarnej komisie Jan Tomeš Predseda technickej komisie Karel Wick Členovia Václav Bláha Albín Brunovský Karel Hanžl Vincent Hložník Ota Janeček Robert Jedlička Michal Kováč Václav Kotek Radomír Kozmon Jiří Rathouský Zdeněk Sklenář Jaroslav Šváb Jaromír Tesař Ta j o m n í k Pravoslav Kneidl

CENY Cena Československého ústredia knižnej kultúry Albín Brunovský za ilustrácie ku knihe Hans Christian Andersen: Malá morská panna ČESTNÉ UZNANIA ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Viera Bombová za knihu Kamenné kanoe Ján Lebiš za knihu Giovanni Boccaccio: Dekameron I., II. ČESTNÉ UZNANIE ZA TECHNICKÚ REALIZÁCIU Tlačiareň Stráž za knihu Vysoký je banánovník NA JKRA JŠIE KNIHY OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE A PUBLIKÁCIE O UMENÍ Karol Vaculík: Miloš Alexander Bazovský. Graf. úprava Jaroslav Macák, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Hans Christian Andersen: Malá morská panna. Il. Albín Brunovský, graf. úprava Ján Švec, vyd. Mladé letá, tlač Polygrafické závody, Bratislava KRÁSNA LITERATÚRA Jean Cocteau: Poézia. Graf. úprava Oldřich Hlavsa, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Banská Bystrica

12


Památník národního písemnictví, Pamätník slovenskej literatúry, Svaz českých nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých podniků, Slovenské ústredie knižnej kultúry

‘68

P O R O TA Predseda Jiří Kotalík Členovia Václav Bláha Albín Brunovský Milan Hegar Jozef Hrazdil Ota Janeček Robert Jedlička Václav Kotek Michal Kováč Radomír Kozmon Jiří Rathouský Jaromír Tesař Jan Tomeš Josef Týfa Karel Wick Mária Želibská Ta j o m n í k Pravoslav Kneidl

CENY Cena Ministerstva kultúry ČSR Alojz Klimo za ilustrácie ku knihe Jozef Cíger Hronský: Tri rozprávky

Cena Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za edíciu Kruh milovníkov poézie

ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1968

O R G A N I Z ÁT O R I

Cena podnikov polygrafického priemyslu Tlačiarne SNP za knihu Francesco Petrarca: Sonety pre Lauru

ČESTNÉ UZNANIA ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Albín Brunovský za knihu E. T. A. Hoffmann: Luskáčik a Myší kráľ Štefan Cpin za knihu Lenka Dedinská: Čítanka pre 2. ročník základnej deväťročnej školy Ferdinand Hložník za knihu Kornélia Čajáková – Viera Szabadfyová: Počtovnica pre 2. ročník osobitných škôl Alojz Klimo za knihu Jozef Cíger Hronský: Tri rozprávky Irena Tarasová za knihu Libuša Friedová: Kufrík ČESTNÉ UZNANIE ZA TECHNICKÚ REALIZÁCIU Tlačiarne SNP za knihy Maša Haľamová: Komu dám svoju nehu a Slovenské múzeá ČESTNÉ UZNANIE ZA EDÍCIU Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za edíciu Kruh milovníkov poézie ČESTNÉ UZNANIE ZA ŠKOLSKÚ PRÁCU Igor Rumanský za prácu Janko Kráľ: Slovenská duma NA JKRA JŠIE KNIHY UČEBNICE Štefan Kantor – Oľga Pavlovská: Spevník pre 5. ročník základnej deväťročnej školy. Il. Ľudovít Fulla, graf. úprava Dušan Šulc, vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, tlač Polygrafické závody, Bratislava LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Mária Rázusová-Martáková: Chlapčekovo leto. Il. Viera Kraicová, graf. úprava František Hübel, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin KRÁSNA LITERATÚRA Johann Wolfgang Goethe: Faust II. Il. Vincent Hložník, graf. úprava Dušan Šulc, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin Francesco Petrarca: Sonety pre Lauru. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin

13


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1969

‘69

O R G A N I Z ÁT O R I

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská, Svaz českých nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých podniků P O R O TA Predseda Jan Tomeš Členovia Jozef Baláž Václav Bláha Jaromír Finda Viera Gergeľová Milan Hegar Jozef Hrazdil Ota Janeček Pravoslav Kneidl Leo Kohút Václav Kotek Radomír Kozmon Jan Pilař Václav Sivko Jiří Šetlík Vladimír Tesař Karel Wick Mária Želibská Sekretár Josef Javůrek

CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Viera Bombová za ilustrácie ku knihe Samo Szambel: Janko Gondášik a zlatá pani Kamil Pecho za grafickú úpravu knihy Samo Szambel: Janko Gondášik a zlatá pani

Vydavateľstvo Tatran za knihu Martin Martinček – Milan Rúfus: Ľudia v horách Cena Odborového riaditeľstva polygrafického priemyslu Tlačiarne SNP Martin, závod Neografia

za knihu Samo Szambel: Janko Gondášik a zlatá pani Cena Matice slovenskej Stanislav Dusík za prácu William Shakespeare: Hamlet

ČESTNÉ UZNANIA ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Albín Brunovský za knihu Ján Šimonovič: Belavá z helénskeho sveta Vladimír Gažovič za knihu Dylan Thomas: Tento chlieb, ktorý lámem Viera Gergeľová za knihu Tri prasiatka Vincent Hložník za knihu Palček a obor František Hübel za knihu Jožo Nižnánsky: Bojnické kamenné dukáty Běla Kolčáková za knihu Mária Rázusová-Martáková: Druhý venček Ján Lebiš za knihu Dievčina s medenými vlasmi Teodor Schnitzer za knihu John Fenimore Cooper: Posledný Mohykán ČESTNÉ UZNANIE ZA ŠKOLSKÚ PRÁCU Stojan Stojanov za prácu Vítězslav Nezval: Manon Lescaut Kamila Štanclová za prácu Edgar Alla Poe: Havran NA JKRA JŠIE KNIHY ODBORNÁ LITERATÚRA Soňa Burlasová: Ľudové balady na Horehroní. Graf. úprava Metod Sychra, fot. Bedrich Schreiber, vyd. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, tlač Tisk, Brno UMENIE A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Martin Martinček – Andrej Plávka: Svetlá vo vlnách. Graf. úprava Libor Fára, vyd. Pallas, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, závod Neografia, Martin Martin Martinček – Milan Rúfus: Ľudia v horách. Graf. úprava Oldřich Hlavsa, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, závod Neografia, Martin LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Samo Szambel: Janko Gondášik a zlatá pani. Il. Viera Bombová, graf. úprava Kamil Pecho, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, závod Neografia, Martin Runer Jonsson: Viking Vike. Il. Miroslav Cipár, graf. úprava Ján Švec, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, závod Neografia, Martin KRÁSNA LITERATÚRA Edith Södergranová: Jesenná lýra. Il. Agnesa Sigetová, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, závod Neografia, Martin BIBLIOFÍLIE Milan Rúfus: Štyri epištoly k ľuďom. Graf. úprava Ivan Kovačevič, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava

14


Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská CENY

P O R O TA Predseda Arnošt Paderlík Členovia Jozef Baláž Dagmar Berková Viera Gergeľová Milan Hegar Jozef Hrazdil Alojz Klimo Pravoslav Kneidl Leo Kohút Milan Kopřiva Jan Kristek Jaroslav Lukavský Jaroslav Pak Václav Sivko Gabriel Štrba Dušan Šulc Jozef Telgársky Vladimír Tesař Josef Týla Sekretariát Josef Javůrek

Cena Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky II a za sústavnú starostlivosť o ilustrácie kníh pre deti a mládež

Cena Matice slovenskej Ján Dressler za prácu Paul Verlaine: Písně beze slov

ČESTNÉ UZNANIA ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Viera Bombová za knihu Manituov dar Albín Brunovský za knihu Pavol Dobšinský: Tri holúbky, Publius Ovidius Naso: Umenie milovať I. Miroslav Cipár za knihu Giovanni Boccaccio: Príbehy z Dekameronu Ján Lebiš za knihu Stefan Zweig: Mária Antoinetta Vladimír Machaj za knihu Jozef Cíger Hronský: Zakopaný meč Štefan Štefka za odbornú kresbu v knihe Vladimír Malík – Štefan Štefka: Atlas plemien holubov Ondrej Zimka za knihu Ľubomír Feldek: Rozprávky na niti

ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1970

‘70

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIE ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Miroslav Cipár za výtvarné riešenie edície LUK, knižnica svetových bestsellerov Ivan Kovačevič za knihu Alexander Matuška: Štúrovci ČESTNÉ UZNANIE ZA UČEBNICU Ľubomír Krátky za učebnicu Čítanka pre 2. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl a pre 2. a 3. ročník stredných odborných škôl ČESTNÉ UZNANIE ZA TECHNICKÚ REALIZÁCIU Tlačiarne SNP za knihu Donald E. Strong: Antické umenie ČESTNÉ UZNANIE ZA EDIČNÚ INICIATÍVU Vydavateľstvo Pallas za Edíciu ABC ČESTNÉ UZNANIE ZA ŠKOLSKÚ PRÁCU Ján Dressler za prácu Paul Verlaine: Písně beze slov NA JKRA JŠIE KNIHY VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Jana Dvončová – Gejza Jenča – Ábel Kráľ: Atlas slovenských hlások. Prebal a väzba Metodej Sychra, graf. úprava Ľudo Juračka, vyd. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin UMENIE A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Radislav Matuštík: Dürerova Apokalypsa. Graf. úprava Oldřich Hlavsa, vyd. Pallas, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky – Druhá kniha. Il. Ľudovít Fulla, graf. úprava Kamil Pecho, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin Miroslav Válek: Do Tramtárie. Il. Miroslav Cipár, graf. úprava Vladimír Machaj, vyd. Mladé letá, tlač Tlačiarne SNP, Martin KRÁSNA LITERATÚRA Albert Aklič: Tri zlomené pečate. Koláže Václav Sivko, graf. úprava Milan Kopřiva, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin

15


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1971 16

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Ferdinand Hložník za knihu Alexander Ivanovič Kuprin: Sulamit

P O R O TA Predseda Arnošt Paderlík Členovia Václav Fiala Viera Gergeľová Milan Hegar Josef Javůrek Alojz Klimo Radomír Kozmon Jan Kristek Pavol Michalides Jozef Nemšovský Vladimír Pak Kamil Pecho Antonín Rambousek Gabriel Štrba Ivan Schurmann Jozef Telgársky Jaromír Tesař Jaroslav Vodráček Jiří Žantovský

ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Jozef Gális za obálku knihy Miloš Marko: Čierne na bielom ČESTNÉ UZNANIE ZA ŠTUDIJNÚ PRÁCU Zdena Noelová za prácu Julius Zeyer: O velkém bolu boha G ... Kamila Štanclová za prácu Robinson Jeffers: Básne z Jestrebí veže NA JKRA JŠIE KNIHY LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ, UČEBNICE Pavol Dobšinský: Popelvár. Il. Viera Bombová, graf. úprava Kamil Pecho, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin Povesť o krásnej Ašme. Il. Viera Bombová, graf. úprava Mária Štepková, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin Eva Vrchlická: Z orieška kráľovnej Mab. Il. Vincent Hložník, graf. úprava Dušan Šulc, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin PUBLIKÁCIE O VÝTVARNOM UMENÍ, OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Juraj Langer – Júlia Svobodová: Krása v dreve zakliata. Fot. Magdaléna Robinsonová, graf. úprava Oldřich Hlavsa, vyd. Pallas, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1971 CENY Ceny Slovenského ústredia Milan Veselý za grafickú knižnej kultúry úpravu knihy Bienále Vydavateľstvo Osveta ilustrácií Bratislava za knihu Karol Plicka: Spiš ´67 ´69 Miroslav Cipár za ilustrácie ku knihe Aristophanes: Lýsistrata

‘71

Cena Slovenskej polygrafie Tlačiarne SNP za knihu Ján Tibenský: Slovensko

Cena Matice slovenskej Ladislav Turčan za prácu Pocta Holanovi

17


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1972

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIE VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Z kalicha ibišového kvetu Vydavateľstvo Obzor za knihu Slovensko – Príroda Vydavateľstvo Pravda za knihy Georgi Dimitrov: Výber z prejavov a článkov, Karol Marx – Friedrich Engels: Manifest komunistickej strany, Ladislav Novomeský: Zväzky a záväzky Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied za knihu KSČ a naše priateľstvo a spojenectvo so ZSSR Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za edíciu Nová sovietska tvorba Vydavateľstvo Tatran za edíciu Darčeky (T. H. Florin: V nezvučnej hodine, M. Rúfus: Zvony) a za knihy Epos o Gilgamešovi, Jozef Felix – Viliam Turčány: Danteho trubadúri

P O R O TA Predseda Adolf Zábranský Členovia Ján Gazdík Milan Hegar Antonín Hevr Radomír Kozmon Jan Kristek Zlatica Maderová Ján Margoč Ondrej Mariássy Jozef Nemšovský Vladimír Pak Kamil Pecho Antonín Rambousek Sáva Šabouk Gabriel Štrba Jaroslav Vondráček Ta j o m n í k Petr Koutný

ČESTNÉ UZNANIE ZA TECHNICKÚ REALIZÁCIU Odborné učilište Polygrafických závodov za knihu Pablo Neruda: Óda na typografiu Polygrafické závody za knihu Božena Němcová: Strieborná kniha rozprávok Tlačiareň Pravda za knihy Nadežda Konstantinovna Krupská: Spomienky na Lenina, Karol Marx – Friedrich Engels: Manifest komunistickej strany, Ladislav Novomeský: Zväzky a záväzky, Životopis Karla Marxa Tlačiarne SNP za knihy Slovensko – Príroda, Epos o Gilgamešovi, Jozef Felix – Viliam Turčány: Danteho trubadúri, Orest Dubay, Jan Macků – Jindřich Krejča: Atlas lekarstvennych rastenij a Marta Mannová: Výšivky ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Albín Brunovský za knihu Peter Christen Asbjönsen – Jörge Moe: Tri princezné v belasej skale Štefan Cpin za knihu Božena Němcová: Strieborná kniha rozprávok Viera Gergeľová za knihy Miroslav Válek: Dotyky a Nataša Tanská: Puf a Muf Karol Kállay za fotografie ku knihe Pieseň o Moskve ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Emil Bačík za knihu Ladislav Novomeský: Zväzky a záväzky Robert Brož za knihu Miroslav Kukačka: Nízke Tatry Miroslav Cipár za knihu Ján Ignaty: Vojak v poli, alebo, Opísanie zážitkov Jána Ignatyho ... Kveta Dašková za knihu Ľudovít Fulla: Okamihy Tibor Hrabovský za knihu Slovensko – Príroda Ľudovít Ilečko za knihu Božena Němcová: Strieborná kniha rozprávok Igor Imro za knihu Orest Dubay Ivan Kovačevič za knihy Epos o Gilgamešovi a Pablo Neruda: Óda na typografiu Ľubomír Krátky za knihu Peter Christen Asbjönsen – Jörge Moe: Tri princezné v belasej skale Ján Rovenský za knihu Georgi Dimitrov: Výber z prejavov a článkov Metod Sychra za knihu Rudolf Bednárik: Citróny na Slovensku Tibor Šrámek za knihu Životopis Karla Marxa Milan Veselý za knihy Jules Verne: Cesta do stredu zeme, Jules Verne: Cesta okolo sveta za osemdesiat dní a Jules Verne: Tajomný ostrov Vydavateľstvo SAV za knihu Jan Macků – Jindřich Krejča: Atlas lekarstvennych rastenij ČESTNÉ UZNANIA ZAČÍNA JÚCIM AUTOROM Robert Brun za knihu James Krüss: Dobrodružstvá Tima Thalera Dušan Kállay za knihu Elena Čepčeková: Serenáda pre Martinu

18


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1972

‘72 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Tatran za edície Pamír, Prameň a Zlatý fond slovenskej literatúry

(P. Dobšinský: Prostonárodné slovenské povesti I, II, J. Kráľ: Poézia, A. Sládkovič: Poézia) Ľudovít Fulla za ilustrácie a kresby v knihe Ľudovít Fulla: Okamihy

Dušan Kállay za ilustrácie ku knihe Edit Csuková: Somárik, kam ideš? Ľubomír Kellenberger in memoriam za ilustrácie ku knihe Z kalicha ibišového kvetu

Ivan Kovačevič za grafickú úpravu knihy Pieseň o Moskve

19


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1973

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIE VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Madách za knihu Gyula Lörinz: Dózsa katonái Vydavateľstvo Mladé letá za edíciu Pradávne príbehy (Homér: Íljas, E. Chmelová: Robin Hood) a knihu Jozef Fraňo: Zem zostúpila z trónu Vydavateľstvo Obzor za knihu Juraj Bober: Malá encyklopédia bádateľov a vynálezcov Vydavateľstvo Osveta za knihy Ján Tibenský: Dejiny Slovenska slovom i obrazom 1. diel a Štefan Pisoň: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku Vydavateľstvo Pallas za knihu Pavol Michalides: Elena Holéczyová Nakladateľstvo Pravda za knihy Gustáv Husák: Z bojov o dnešok a Vladimír Iľjič Lenin: Vybrané spisy v piatich zväzkoch, zv. 1 – 3 Vydavateľstvo Slovenské pedagogické nakladateľstvo za knihu Anton Macko: Detská tvorba Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za knihy Ján Hollý: Na Gutenberga a Pavel Koyš: Pieseň o Slovensku Vydavateľstvo Tatran za edície Prameň a Čítanie študujúcej mládeže

P O R O TA

ČESTNÉ UZNANIE TLAČIARŇAM Kníhtlačiareň Svornosť za knihu Ján Hollý: Na Gutenberga Tlačiarne SNP za knihy Jozef Holan – Juraj Hrnčiar – Pavel Langer: Choroby štítnej žľazy a rádioaktívny jód a Ján Tibenský: Dejiny Slovenska slovom i obrazom 1. diel, Anton Macko: Detská tvorba, Pavol Michalides: Elena Holéczyová a Július Nemčík Východoslovenské tlačiarne za knihu za knihy Ján Gvozdják: Nekoronárne myokardiopatie a Gyula Lörinz: Dózsa katonái

Predseda Orest Dubay Členovia Ondrej Človieček František Endrych Milan Hegar Vladimír Hulpach J. Jasenčák Pravoslav Kneidl Ivan Kovačevič Radomír Kozmon Josef Krása Miroslav Malý Ondrej Mariássy Vladimír Pak Kamil Pecho Gabriel Štrba Jaromír Tesař Marian Veselý Jaroslav Vondráček Ta j o m n í č k a Iva Ženková

ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Jozef Baláž za knihu Homér: Íljas Viera Bombová za knihu Rozprávky z Nefritových hôr Miroslav Cipár za knihu Mária Ďuríčková: Biela kňažná Ferdinand Hložník za knihu Elena Chmelová: Robin Hood Tibor Honty in memoriam za fotografie v knihe Jaromír Homolka: Gotická plastika na Slovensku František Hübel za knihu Marián Kováčik: Modré obdobie Oľga Johanidesová za knihu Ivan Gall: Keď lístie padá ... Karol Kállay za fotografie v knihe Pavel Koyš: Pieseň o Slovensku Alojz Klimo za knihu Márnosť lásky Ján Lebiš za knihu Rudo Moric: O Haríkovi a Billovi, dvoch kamarátoch Ján Meisner za knihu Antoine François Prévost: Manon Lescautová Ladislav Nesselman za knihu Ján Navrátil: Uzlík a nitka Ester Plicková za fotografie v knihe Banská Štiavnica Alžbeta Szabová za knihu Mária Rázusová-Martáková: Pieseň o láske Ján Švec za kresbu obrázkov v knihe Ilja Okáli: Naše chrobáky ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Emil Bačík za knihu Valentin Ferdinandovič Asmus: Marx a buržoázny historizmus Milan Hegar za knihu Jaromír Homolka: Majster Pavol z Levoče Milan Kopřiva za knihy Nguyen Hong: Zlodejka a Július Pašteka: Nesmrteľní milenci Ivan Kovačevič za knihy Ján Hollý: Na Gutenberga, Pavel Koyš: Pieseň o Slovensku Jozef Michaláč za knihy za knihu Antoine François Prévost: Manon Lescautová a Fridrich Schiller: Viliam Tell René Murat za knihu Jozef Felix: Dve románske fresky Jozef Ponec za knihu Živé skvosty našej prírody Jiří Rathouský za knihu Jaromír Homolka: Gotická plastika na Slovensku Jaroslav Šváb za knihy Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin a Lev Nikolajevič Tolstoj: Vzkriesenie Ján Švec za knihu Ján Navrátil: Uzlík a nitka ODMENA MATICE SLOVENSKEJ Igor Oškvarek za prácu Michail Jurjevič Lermontov: Básne

20


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1973

‘73 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za edíciu Knižnica Slovenského spisovateľa, edíciu Knižnica Nobelových cien (I. S. Bunin: Dedina,

E. Hemingway: Zbohom zbraniam / Komu zvonia do hrobu / Starec a more, J. Seferis: Argonauti), edície Kruh milovníkov poézie, Nová próza (J. Kot: Horúčka) a Nová sovietska tvorba Robert Brož za grafickú úpravu knihy Ján Tibenský: Dejiny Slovenska slovom i obrazom 1. diel

Kveta Dašková za grafickú úpravu knihy Jozef Fraňo: Zem zostúpila z trónu Stano Dusík za ilustrácie knihy Ľudo Zúbek: Doktor Jesenius v kategórii začínajúcich autorov Viera Gergeľová za ilustrácie ku knihe Lev Nikolajevič Tolstoj: Vzkriesenie Vladimír Machaj za ilustrácie ku knihe Slovenské báje

Cena Matice slovenskej Viera Hrúzová za bibliofíliu Vojtech Mihálik: Dialógy

21


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1974 22

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIE VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za knihu Náš dom Vydavateľstvo Osveta za knihu Cyril Kraus: Legenda o veľkom Slovanovi Vydavateľstvo Obzor za knihu Malá encyklopédia filmu Nakladateľstvo Pravda za knihy Rudolf Rohlíček: Financie a efektívnosť, Veľký odkaz Vydavateľstvo Príroda za knihu Poézia rodnej zeme Slovenské pedagogické nakladateľstvo za knihu Jozef Ballay: Szlovák nyelvkönyv Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za knihu Pieseň o Slovenskom národnom povstaní Vydavateľstvo Smena za knihu Otakar Nehera – Viliam Plevza: Večný plameň Vydavateľstvo Tatran za knihy Soňa Kovačevičová: Knižný drevorez v ľudovej tradícii a Hana Ponická: Janko Novák

P O R O TA

ČESTNÉ UZNANIE TLAČIARŇAM Kníhtlačiareň Svornosť za knihy Matúš Kučera: Slovensko po páde Veľkej Moravy, Soňa Kovačevičová: Knižný drevorez v ľudovej tradícii a Hana Ponická: Janko Novák Polygrafické závody za knihy Náš dom a Veľký odkaz Tlačiarenské závody Pravda za knihu Vedecký ateizmus Tlačiarne SNP za knihy Aurel Dermek – Albert Pilát: Poznávajme huby, Peter Matuška: Veľká kniha o víne, Albert Pilát – Aurel Dermek: Hríbovité huby, Alfonso Gatto: Túžba po lagúne, Pavel Koyš: Načo je človeku dom, Martin Rakovský: Opera Omnia, Milan Rúfus: Chlapec maľuje dúhu, Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe, Otakar Nehera – Viliam Plevza: Večný plameň, za knihu Pieseň o Slovenskom národnom povstaní, Karol Plicka: Československo, Poézia rodnej zeme a Rudolf Pribiš

Predseda Milan Hegar Členovia Vladimír Hulpach Juraj Chovan Radomír Kozmon Ivan Kovačevič Josef Krása Jan Kristek Jaroslav Lukavský Ondrej Mariássy Jozef Nemšovský Vladimír Pak Kamil Pecho Gabriel Štrba Jaromír Tesař Marian Veselý Iva Ženková

ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Jozef Baláž za knihu Ján Kostra: Ave Eva a iné Albín Brunovský za knihu Ľubomír Feldek: Modrá kniha rozprávok Miroslav Cipár za knihu Alojz Mednyanský: Dávne povesti o slovenských hradoch Stano Dusík za knihu Pavol Országh Hviezdoslav: Herodes a Herodias Karol Kállay za fotografie v knihe Pieseň o Slovenskom národnom povstaní Eugénia Lehotská za knihu Drevený zámoček Věruna Melčáková za knihu Maruška Kudeříková: Zlomky života Ferdinand Valenta a Ján Motulko za fotografie v knihe Poézia rodnej zeme Ernest Zmeták za knihu Alfonso Gatto: Túžba po lagúne ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Václav Bláha za knihu Walt Whitman: Tráva a tŕstie Robert Brož za väzbu a prebal knihy Štefan Hruškovič: Obilné zásobnice Mária Cebecauerová za výtvarnotechnické riešenie knihy Drevený zámoček Miroslav Cipár za prebal knihy Bohuslav Tablic: Pamäti česko-slovenských básnikov alebo veršovcov, ktorí sa alebo v Uhorsku narodili, alebo aspoň v Uhorsku žili Peter Ďurík za knihu Cyril Kraus: Legenda o veľkom Slovanovi Jozef Gális za knihu Hana Ponická: Janko Novák Adam Hanák za knihu Jozef Ballay: Szlovák nyelvkönyv Ľudovít Hlaváč za knihu Poézia rodnej zeme Kveta Chytilíková za knihu Ján Smrek: Moje najmilšie Igor Imro za knihu Rudolf Pribiš Ada Jakabová za prebal knihy Peter Matuška: Veľká kniha o víne Ivan Kovačevič za knihy Soňa Kovačevičová: Knižný drevorez v ľudovej tradícii a Pieseň o Slovenskom národnom povstaní Ľubomír Krátky za knihy Alfonso Gatto: Túžba po lagúne, Pavel Koyš: Načo je človeku dom, Pavol Országh Hviezdoslav: Herodes a Herodias a Sofokles: Antigona, Maruška Kudeříková: Zlomky života a Ľubomír Feldek: Modrá kniha rozprávok Ladislav Laszák za knihu Vedecký ateizmus Dušan Leščinský za edíciu Mladá tvorba Gita Mihalovičová za knihu Ján Kostra: Ave Eva a iné Jozef Michaláč za väzbu a prebal knihy Zdenko Kasáč: Slovenská poézia protifašistického odboja 1938–1945 Viera Miková za prebal a väzbu knihy Ján Mišianik: Pohľady do staršej slovenskej literatúry Andrej Sršeň za knihu Náš dom Oto Takáč za knihy Aurel Dermek – Albert Pilát: Poznávajme huby, Mikuláš Kopernik: Obehy nebeských sfér a Albert Pilát – Aurel Dermek: Hríbovité huby František Šubín za knihu Malá encyklopédia filmu Ján Švec za knihu Drevený zámoček


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1974

‘74 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Róbert Dúbravec za ilustrácie ku knihe Helena KrižanováBrindzová: Bohatierske byliny

Ivan Schurmann za ilustrácie ku knihe Pavel Koyš: Načo je človeku dom

Ján Švec za grafickú úpravu Cena Matice slovenskej kníh Alojz Mednyanský: Karol Ondreička za prácu Dávne povesti Miroslav Válek: Domov o slovenských hradoch sú ruky, na ktorých a Milan Rúfus: Kolíska smieš plakať spieva deťom

23


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1975

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Madách za knihu Gyula Szabó: Ecce Homo Vydavateľstvo Mladé letá za knihy O kohútikovi a sliepočke a Zlatá brána Vydavateľstvo Osveta za knihy Martin Martinček: Vrchári a Slovensko Vydavateľstvo Pravda za knihu Anatole France: Ostrov tučniakov Vydavateľstvo Smena za knihu Bohuš Chňoupek: Míľniky Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za edíciu Kruh milovníkov poézie Vydavateľstvo Tatran za knihy Na slávu Sovietskej armáde, Gyula Illyés: Pluh sa šinie, Na slávu Prahe a A hrdý buď

P O R O TA Predseda Ján Dekan Členovia Milan Hegar Juraj Chovan V. Jansta Josef Javůrek Ivan Kovačevič Ján Margoč Ondrej Mariássy Jozef Nemšovský V. Novák Vladimír Pak Kamil Pecho Katarína Sudeková Gabriel Štrba Marian Veselý Jaroslav Vondráček Jana Vovsová Iva Ženková

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Tlačiareň Pravda za edíciu Knižnica víťazstva a knihy Ján Pišút – Ladislav Gomolčák: Úvod do kvantovej mechaniky a Anatole France: Ostrov tučniakov Tlačiareň SNP za knihy Konštantín Barna: Úvod do lekárskej chémie, Ladislav Chmel – Alexander Rehák: Dermatovenerológia, Viktor Majerik – Peter Glocko: Vodníkove zlaté kačky, Zlatá brána, A hrdý buď a Kvety a hory Tlačiareň Svornosť za knihy Na slávu Sovietskej armáde, Gyula Illyés: Pluh sa šinie a Na slávu Prahe Polygrafické závody za knihu Pieseň o Bratislave Východoslovenské tlačiarne za knihu Gyula Szabó: Ecce Homo ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Jozef Cesnak za knihu Aj nenávidieť, aj milovať Orest Dubay za knihu Leonid Leonov: Vpád Stanislav Dusík za knihu O kohútikovi a sliepočke Vincent Hložník za knihu Viktor Majerik – Peter Glocko: Vodníkove zlaté kačky Dušan Kállay za knihu Rytier Roland Jana Kiselová za knihu Tomiko Inui: Muško a Miško na Severnom póle Viera Kraicová za knihu Milan Rúfus: Kniha rozprávok Eugénia Lehotská za knihu Mahabhárata Vladimír Machaj za knihu Rudo Moric: O Blažejovi, čo sa nebál Martin Martinček za fotografie v knihe Vrchári Ján Meisner za knihu Anatole France: Ostrov tučniakov Karol Ondreička za knihu Jan Otčenášek: Keď v raji pršalo Igor Rumanský za knihu To bola vojna Oldřich Staněk za fotografie ku knihe Kvety a hory ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihu Bohuš Chňoupek: Míľniky Robert Brož za knihu Martin Martinček: Vrchári Peter Ďurík za prebal a väzbu knihy Zdravoveda pre rodinu I, II Ladislav Hruškovič za knihu Vladimír Karfík: Administratívne budovy Milan Kopřiva za prebal a väzbu knihy Juraj Spiritza – Ladislav Borodáč: Podoby starého Spiša Ivan Kovačevič za knihu Pieseň o Bratislave Ľubomír Krátky za edíciu Kruh milovníkov poézie a knihu Milan Rúfus: Kniha rozprávok Jozef Michaláč za knihu Anatole France: Ostrov tučniakov Dušan Šulc za knihu Viktor Majerik – Peter Glocko: Vodníkove zlaté kačky Pavel Šváb za knihu A hrdý buď ČESTNÉ UZNANIE MATICE SLOVENSKEJ Horst de Bleare za prácu Kurt Tucholsky: Ein Leserbuch für unsere Zeit

24


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1975

‘75

CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Pallas za knihu Ferdinand Hložník – Rudolf Fabry: Spevy slávnych dní

Miroslav Cipár za ilustrácie ku knihe Zlatá brána Ľubomír Krátky za grafickú úpravu knihy Zlatá brána

Cena Slovenskej polygrafie Tlačiarne SNP za knihy Milan Rúfus: Kniha rozprávok, Ferdinand Hložník – Rudolf Fabry: Spevy slávnych dní a Martin Martinček: Vrchári

Cena Matice slovenskej J. Bugan za prácu Vítězslav Nezval: Byl jeden slepec

25


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1976

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Osveta za knihu Ladislav Noel: Dva póly fotografie Pressfoto – ČSTK za knihu Prezident medzi nami Vydavateľstvo Smena za knihy Pavol Horov: Asonancie, Vojtech Mihálik: Tŕpky, Ján Šimonovič: Mesto a Miroslav Válek: Slovo Vydavateľstvo Tatran za knihu Ján Dekan: Veľká Morava

P O R O TA Predseda Milan Hegar Členovia Ján Dekan František Janský Karel Hynek Juraj Chovan Juraj Klaučo Ivan Kovačevič Josef Krása Jan Kristek Miroslav Kudrna Jiří Mikula Jozef Nemšovský Kamil Pecho Jiří Sedláček Zdeněk Sklenář Jan Tomíšek Josej Týfa Marian Veselý Iva Ženková

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Polygrafické závody za knihu Viliam Plevza: Trvalé hodnoty I, II, Prezident medzi nami, Vojtech Mihálik: Tŕpky a Ladislav Šášky – Ladislav Borodáč: Héró a Leandros Tlačiarne SNP za knihy Viliam Plevza: Trvalé hodnoty I, II, Vojtech Mihálik: Tŕpky, Miroslav Válek: Slovo a Ján Dekan: Veľká Morava Tlačiareň Svornosť za knihy Dušan Dušek: Najstarší zo všetkých vrabcov, Kalina Malina: Zlaté srdce a Walter Scott: Čierny trpaslík ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Jozef Baláž za knihu Pavel Matev: Nepokoj vetra Miroslav Cipár za knihu Mária Ďuríčková: Dunajská kráľovná Stanislav Dusík za knihu Dušan Dušek: Najstarší zo všetkých vrabcov František Hübel za knihu Nikolaj Pogodin: Kremdeľský orloj Dušan Kállay za knihu Walter Scott: Čierny trpaslík Ľuba Končeková-Veselá za knihu Kalevala Dušan Nágel za knihu Miguel de Carrión: Počestné ženy Karol Ondreička za knihy Andrej Plávka: Testament a Nikolaj Pogodin: Kremeľský orloj Peter Ondreička za knihu Kalina Malina: Zlaté srdce Alexander Paul za fotografie knihy Ján Dekan: Veľká Morava Katarína Ševellová-Šuteková za knihu Hamza Humo – Mirko Božič – Krsto Špoljar: Triptych o láske Irena Tarasová za knihu Spiaca krásavica ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihu Ladislav Švihran: Nenápadní spoločníci Robert Brož za knihu Ladislav Noel: Dva póly fotografie Ivan Kovačevič za knihu Nikolaj Pogodin: Kremeľský orloj Ivan J. Kovačevič za knihu Ján Dekan: Veľká Morava Ľubomír Krátky za knihu Bohumír Bachratý: Dvanásť grafík Róberta Dúbravca Zlata Maderová za knihu Andrej Plávka: Testament a Nikolaj Pogodin: Kremeľský orloj Oto Takáč za knihu Viliam Plevza: Trvalé hodnoty I, II ČESTNÉ UZNANIE ZA ŠTUDIJNÚ PRÁCU Marcel Haščič za prácu Vladimír Lukán: Tri rozprávky na dobrú noc

26


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1976

‘76

CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Pravda za knihu Viliam Plevza: Trvalé hodnoty I, II Jozef Gális za grafické riešenie kníh Miguel de Carrión: Počestné ženy, Gunnar Mattsson: Princezná a Miroslav Válek: Slovo

Alojz Klimo za ilustrácie knihy Alojz Klimo – Ján Cikker: Beliže mi, beli Marián Minarovič za ilustrácie knihy Erich Kästner: Šibalstvá Tilla Eulenspiegla (v kategórii autorov do 30 rokov)

Cena Slovenskej polygrafie Tlačiarne SNP za polygrafické spracovanie knihy Alojz Klimo – Ján Cikker: Beliže mi, beli a tlač knihy Ján Dekan: Veľká Morava

Cena Matice slovenskej Alojz Macho za prácu Ľubomír Feldek: Ešte raz o Králičkovi, Kuchárčikovi a Popolčíkovi

27


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1977

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Mladé letá za knihy za knihu Ján Bodenek: Koza rohatá a jež a Ľudmila Podjavorinská: Medový hrnček Vydavateľstvo Obzor za knihu Ladislav Hubenák: Pramene našej istoty Vydavateľstvo Osveta za knihu Jaroslav Kresánek – Jindřich Krejča: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov Slovenské pedagogické nakladateľstvo za knihu Jozef Švagrovský: Základy systematickej zoopaleontológie Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za knihu Miroslav Válek: Z vody Vydavateľstvo Smena za knihu Aleksandr Isaakovič Kitajgorodskij: Nepravdepodobné = neskutočné Vydavateľstvo Pravda za knihu Karol Rosenbaum – Stanislav Šmatlák: Panychída za Ladislavom Novomeským

P O R O TA Predseda Orest Dubay Členovia Ľubica Bencúrová Josef Javůrek Jan Jiskra Juraj Klaučo Michal Kováč Ivan Kovačevič Radomír Kozmon Josef Krása Vratislav Kubálek Jiří Mikula Jozef Nemšovský Helena Petříková Kamil Pecho Jiří Sedláček Katarína Sudeková Marian Veselý

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Polygrafické závody za knihu Alžbeta Lichnerová: Čaro výšivky Tlačiarenské závody Pravda za knihu Jozef Švagrovský: Základy systematickej zoopaleontológie Tlačiarne SNP za knihy Malá encyklopédia ZSSR, Karol Belický: Socialistické Slovensko v obrazoch, Milan Fabian: Turiec, Ľudovít Fulla – Milan Rúfus: Hudba tvarov a Štefan Tkáč – Karol Kállay: ...len kameň a drevo ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Albín Brunovský za knihu Ján Bodenek: Koza rohatá a jež Stanislav Dusík za knihu Štefan Krčméry: Román bez konca Róbert Dúbravec in memoriam za knihu Kliment Ondrejka: Poviestky spod piecky Mirko Hanák in memoriam za knihu za knihu Rozprávky o zvieratkách z celého sveta Jindřich Krejča za knihu Jaroslav Kresánek – Jindřich Krejča: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov Eugénia Lehotská za knihu Ľudmila Podjavorinská: Medový hrnček Koloman Leššo za knihu Aleksandr Isaakovič Kitajgorodskij: Nepravdepodobné = neskutočné Dušan Nágel za knihu Lidija Nikolajevna Sejfullinová: Virineja Kamila Štanclová za knihu Jean Pierre Claris de Florian: Estella Gašpar Vanek za knihu Gašpar Vanek – Zlatica Vaneková: Ochrana viniča ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Robert Brož za knihu Ivan Plintovič – Zdenko Kasáč: Október a literatúra Peter Ďurík za knihu Jaroslav Kresánek – Jindřich Krejča: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov Jozef Gális za knihu Štefan Krčméry: Román bez konca Ľubomír Krátky za knihy Lidija Nikolajevna Sejfullinová: Virineja, Ján Bodenek: Koza rohatá a jež a Ľudovít Fulla – Milan Rúfus: Hudba tvarov Jozef Pernecký za knihu Aleksandr Isaakovič Kitajgorodskij: Nepravdepodobné = neskutočné Dušan Šulc za knihu Kliment Ondrejka: Poviestky spod piecky Ján Švec za knihu Ľudmila Podjavorinská: Medový hrnček ČESTNÉ UZNANIE MATICE SLOVENSKEJ Martin Činovský za prácu Guillaume Apollinaire: Zbrojná truhlica a nevydané básne

28


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1977

‘77 CENY Ceny Slovenského ústredia Ľubomír Krátky za grafickú knižnej kultúry úpravu knihy za knihu Vydavateľstvo Obzor Miroslav Válek: Z vody za knihu Malá zemepisná encyklopédia ZSSR Dušan Kállay za ilustrácie knihy Miroslav Válek: Z vody

Cena Slovenskej polygrafie Tlačiarne SNP za knihy Kliment Ondrejka: Poviestky spod piecky, Ladislav Hubenák: Pramene našej istoty a Pavol Michalides: Ferdiš Kostka

Cena Matice slovenskej Ján Valach za prácu Viliam Turčány: Máj

29


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1978

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Památník národního písemnictví, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Dagmar Dolínska in memoriam za knihu Viera Luxová – Dagmar Tučná: Československá tapiséria Vydavateľstvo Obzor za knihu Pamiatky na Slovensku Vydavateľstvo Opus za knihu Zdenko Nováček: Hudba v Bratislave Vydavateľstvo Osveta za knihu František Tomík: Farebný atlas biopsie pečene Vydavateľstvo Pallas za edíciu Dávnoveké umenie Slovenska Vydavateľstvo Práca za knihu Alexander Kosicyn: Ústava všeľudového socialistického štátu Vydavateľstvo Smena za knihy Leonid Iljič Brežnev: Malá zem, István Bodenek: Cesta poznávania, Viliam Turčány: Podľa vôd a voľných polí, Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Ponížení a urazení, Pavel Koyš: Všade a Vojtech Mihálik: Posledná prvá láska Vydavateľstvo Šport za knihu Ivan Gálfy – Milan Kriššák a kol.: Makalu Vydavateľstvo Tatran za knihu Ivan Krasko: Stichi Vydavateľstvo Veda a Encyklopedický ústav SAV za knihu Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1 - 3

P O R O TA Predseda Milan Hegar Členovia Ľubica Bencúrová Ján Dekan Ľudovít Hlaváč Karel Hruška Juraj Chovan Jan Jiskra Pravoslav Kneidl Radomír Kozmon Josef Krása Vratislav Kubálek Miroslav Kudrna Jaroslav Lukavský Jiří Mikula Jozef Nemšovský Vladimír Pak Helena Petříková Anna Rollová Jan Solpera Katarína Sudeková Josef Týfa Marian Veselý

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Grafická dielňa Vysokej školy výtvarných umení za prácu Milan Rúfus: Kniha rozprávok Odborné učilište Polygrafických závodov za knihu Jozef Hrazdil – Štefan Moncnam: Písmo, sadzba, sádzanie Polygrafické závody za knihy Zdenko Nováček: Hudba v Bratislave, Rudolf Fabry: Metamorfózy metafor, Lenka Dedinská – Jiřina Horváthová: Čítanka pre 3. ročník základnej školy a František Hrubín: Ako sa chytá radosť Tlačiarenské závody Pravda za knihy Krajiny sveta a Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Ponížení a urazení Tlačiarne SNP za knihy István Bodenek: Cesta poznávania, Ľubomír Feldek: 5 x Botafogo, José Murillo – Ana Maria Rambová: Renancó a andské jelene a Miro Gregor: Bratislava ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Miroslav Cipár za knihu Mária Ďuríčková: Prešporský zvon Ján Dressler za knihu Pavol Štefánik: V pávom sade Miro Gregor za fotografie ku knihe Miro Gregor: Bratislava František Hübel in memoriam za knihu José Murillo – Ana Maria Rambová: Renancó a andské jelene Dušan Kállay za knihy Ivan Krasko: Stichi a Alexander Grin: Úžina morských búrok Alojz Klimo za knihu Jozef Jakubovec: Klebetný mlynček Jozef Krátky za fotografie ku knihám Bohuslav Chropovský: Krása slovenského šperku, Alexander Ruttkay: Umenie kované v zbraniach, Jozef Vladár: Umenie dávnovekého Spiša Jindřich Krejča za kresby v knihe Jindřich Krejča: Z našej prírody Marta Novotná za fotografie ku knihe Alexander Ruttkay: Umenie kované v zbraniach Karol Ondreička za knihu Endre Ady: V mladých srdciach žijem Peter Popesko za kresby v knihe Peter Popesko: Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat Igor Rumanský za knihy Vojtech Mihálik: Posledná prvá láska, František Hrubín: Ako sa chytá radosť Katarína Ševellová-Šuteková za knihu: Alina Afanasjew – Jerzy Afanasiew: Lietajúci mlyn ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Peter Ďurík za knihu František Tomík: Farebný atlas biopsie pečene Rudolf Fabry za knihu Rudolf Fabry: Metamorfózy metafor Oldřich Hlavsa za knihu Viera Luxová – Dagmar Tučná: Československá tapiséria Ivan Kovačevič in memoriam za knihy edície Dávnoveké umenie Slovenska (B. Chropovský: Krása slovenského šperku, J. Vladár: Umenie dávnovekého Spiša, A. Ruttkay: Umenie kované v zbraniach) Ľubomír Krátky za knihy Mária Ďuríčková: Prešporský zvon a František Hrubín: Ako sa chytá radosť Jozef Michaláč za knihu Anna Cigánová – Tatiana Kovačevičová: Urob si bábky Karol Rosmány za knihu Ján Halaj: Výchova k ochrane prírody

30


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1978

‘78 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Príroda za knihu Peter Popesko: Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat Pavol Blažo za grafickú úpravu knihy Ivan Krasko: Stichi Martin Martinček za fotografie ku knihe Martin Martinček: Hora

Cena Slovenskej polygrafie Tlačiarne SNP za knihy Peter Popesko: Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat, Juraj Fándly: Zelinkár, Ivan Gálfy – Milan Kriššák a kol.: Makalu, Martin Martinček: Hora, Alexander Ruttkay: Umenie kované v zbraniach a Jozef Vladár: Umenie dávnovekého Spiša

Cena Matice slovenskej Zlatica Hlaváčová za prácu Milan Rúfus: Kniha rozprávok

Cena pre výtvarníkov do 30 rokov Dušan Stopiak za knihu Roger Nimier: Zamilovaný d´Artagnan Ján Valach za knihu Jannis Ritsos: Sonáta mesačného svitu

31


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1979

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za knihu Garrett Birkhoff – Saunders Mac Lane: Prehľad modernej algebry Vydavateľstvo Osveta za knihy Štefan Pažur – Mária Chmelárová – Dušan Halaj: Odkaz SNP, Ján Tibenský: Dejiny vedy a techniky na Slovensku, Dionýz Dugas: Severný Spiš a Ľudovít Hlaváč: Martin Martinček Nakladateľstvo Pravda za knihy Vladimír Iljič Lenin: Zobrané spisy 1 – 5 Slovenské pedagogické nakladateľstvo za knihu Karol Erdelský – Fridrich Frič: Praktikum a analytické metódy vo fyziológii rastlín Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za edíciu Retro (I. Iľf – J. Petrov: Zlaté teľa, L. Feuchtwanger: Škaredá vojvodkyňa, A. Hailey: Hotel, Madame de La Fayette: Kňažná de Clèves) Vydavateľstvo Smena za knihu Jiří Jelen: Doprava okolo nás Vydavateľstvo Šport za knihu Tatry Vydavateľstvo Tatran za edíciu Osudy slávnych (G. Endore: Voltaire! Voltaire! a H. Stoll: Sen o Tróji) Vydavateľstvo Veda za knihu Česko-slovenský slovník

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Ján Dekan Členovia Marta Chabadová Radomír Kozmon Peter Miklóš Ľudmila Peterajová Ľudovít Petránsky Ester Plicková Katarína Sudeková Sergej Troščák Anna Urblíková Marian Veselý Milan Žuffa Ta j o m n í č k a Ľubica Ďurišinová

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Tlačiarenské závody Pravda za knihy Karol Erdelský – Fridrich Frič: Praktikum a analytické metódy vo fyziológii rastlín, Vladimír Iljič Lenin: Zobrané spisy 1 – 5 a Ľudovít Pastýrik: Fyziológia rastlín Tlačiarne SNP, závod Banská Bystrica za knihy Mária Jančová: Žofkine rozprávky a Miroslav J. Huska – Ján Poliak: Slovenské povesti Tlačiarne SNP, závod Neografia za knihy Milan Rúfus: Sobotné večery, Kodžiki a Dionýz Dugas: Severný Spiš Západoslovenské tlačiarne, závod Svornosť za knihy Česko-slovenský slovník a Garrett Birkhoff – Saunders Mac Lane: Prehľad modernej algebry ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Jozef Baláž za knihu Ján Kollár: Dcéra Slávy Robert Brun za knihu Anisia Mirandová: Rozprávky Kmotra Svrčka Albín Brunovský za knihu Mária Rázusová-Martáková: O medovníkovom domčeku Jozef Cesnak za knihu Rudolf Jašík: Povesť o bielych kameňoch Pavel Dvorský za knihu Karol Hensel: Vtáka poznáš po perí, vlka po kožuchu Ľuba Končeková-Veselá za knihy Michael Ende: Hodinový kvet a Ľýdia Kyseľová – Lenka Dedinská – Mária Mosná: Čítanka pre 4. ročník základnej školy Svetozár Králik za učebnicu Michal Gaži – Vladimír Kohút: Učím sa hovoriť Oto Lupták za knihu Martin Kukučín: Rysavá jalovica a iné poviedky Vladimír Machaj za knihu Rudolf Těsnohlídek: Čimčirinček a chlapci Karol Ondreička za knihu Zsigmond Móricz: Motýlik Igor Rumanský za knihu Milan Rúfus: Sobotné večery Miroslav Tuleja za fotografie ku knihe Miroslav Tuleja: Ostrov ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Dagmar Dolinská in memoriam za knihu Sofokles: Elektra Milan Kopřiva za knihu François Rabelais: Gargantua a Pantagruel Ivan Kovačevič in memoriam za knihu Kodžiki Ľubomír Krátky za knihy Miroslav J. Huska – Ján Poliak: Slovenské povesti a Ľýdia Kyseľová – Lenka Dedinská – Mária Mosná: Čítanka pre 4. ročník základnej školy Svetozár Mydlo a Dezider Tóth za knihu Bibiana Wallnerová: Aká bola dávna škola Oto Takáč za Vladimír Iljič Lenin: Zobrané spisy 1 – 5 ČESTNÉ UZNANIE VÝTVARNÍKOVI DO 35 ROKOV Ladislav Vančo za grafickú úpravu edície Klenoty (L. Novomeský: Svätý za dedinou/Pašovanou ceruzkou, P. Jilemnický: Prípad Evy Burdovej, E. B. Lukáč: Moloch)

32


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1979

‘79 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Mladé letá za sústavnú starostlivosť a významné výsledky dosiahnuté vo výtvarnej úrovni detských kníh

Miroslav Cipár za ilustrácie ku knihe François Rabelais: Gargantua a Pantagruel Dušan Kállay za grafickú úpravu knihy Herbert Wotte: Magalhãesova cesta okolo sveta Svetozár Mydlo za ilustrácie ku knihe Bohumil Škárka: V každom rožku trošku chémie

Cena Slovenskej polygrafie Ceny Matice slovenskej Tlačiarne SNP za knihy Beata Nágelová za prácu Tatry, Ľudovít Hlaváč: Ján Šimonovič: Martin Martinček, Karol Obrazotvorná lúka Hensel: Vtáka poznáš Kristína Šimková za prácu po perí, vlka po kožuchu Ľubomír Feldek: Dvaja a Martin Kukučín: okolo sveta Rysavá jalovica a iné poviedky

33


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1980

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za učebnice Pavol Čičmanec: Všeobecná fyzika 2, Vladislav Garaj – Ivan Šujan: Ekonometria, Jiří Horejší: Dynamika a Ján Vanovič: Všeobecná fyzika 4 Vydavateľstvo Madách za knihy Lázslo Tóth: Ákombákom, Viktor Szombathy: Száll a rege várról várra a Josef Vágner – Naďa Schneiderová: Szafári a Kilimandzsáró alatt Vydavateľstvo Mladé letá za knihy D´Aulnoy: Páví kráľ a Mária Rázusová-Martáková: Jarné vtáča Vydavateľstvo Osveta za knihy Jaroslav Čiljak: Slovak - foto, Petr Tausk: Čiernobiela tvorivá fotografia a Zdravoveda Slovenské pedagogické nakladateľstvo za učebnice Michal Gaži – Mária Puskailerová – Emília Perinová: Učím sa hovoriť a Zemepis cestovného ruchu Vydavateľstvo Smena za knihu Čistými rukami Vydavateľstvo Šport za knihu Československo Vydavateľstvo Tatran za knihy Jozef Paulík: Prähistorische Kunst in der Slowakei, Hans Sachs: Žarty a žaloby a Štefan Tkáč: Ikony Vydavateľstvo Veda za knihy Daniel Bartko: Ložisková ischémia mozgu a Vladimír Hajko – Juraj Daniel-Szabó: Základy fyziky

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Ján Dekan Členovia Jozef Belovič Anna Horváthová Gerhart Komora Radomír Kozmon Peter Miklóš Ľudmila Peterajová Ester Plicková Katarína Sudeková Gabriel Štrba Sergej Troščák Marian Veselý Milan Žuffa Ta j o m n í č k a Ľubica Ďurišinová

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Polygrafické závody za knihy D´Aulnoy: Páví kráľ a Libuša Friedová – Zoltán Salamon: Maľované slnko Tlačiarne SNP, závod Banská Bystrica za knihu Alíšer Navoí: Farchad a Šírin Tlačiarne SNP za knihy Abú al-Hassan al-Kisáí: Kniha o počiatku a konci a rozprávanie o prorokoch, Rudo Moric: Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu a Slovensko 1 – 4 Východoslovenské tlačiarne za knihu Východoslovenský kraj Západoslovenské tlačiarne, závod Svornosť za knihy Pavol Čičmanec: Všeobecná fyzika 2, Encyklopédia Slovenska IV. zv. a Jiří Horejší: Dynamika ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Stano Dusík za knihu Dušan Dušek: Pištáčik Dušan Kállay za knihy Sofia Prokofievová: Záhada žltého kufríka a zelenej tabletky a Hans Sachs: Žarty a žaloby Alojz Klimo za knihu Mária Rázusová-Martáková: Jarné vtáča Ľuba Končeková-Veselá za knihu Anna Minichová: V našom meste býva Gulliver Viera Kraicová za knihu Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás Ľuba Lauffová za knihu Božena Trilecová: Urob si z handričiek Karol Ondreička za knihu Alíšer Navoí: Farchad a Šírin Jarmila Pavličková za knihu Tátoš Akbuzat Dušan Polakovič za knihu Žihadlice Katarína Ševellová-Šuteková za knihu Jana Šimulčíková: Prstom po glóbuse ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihu Abú al-Hassan al-Kisáí: Kniha o počiatku a konci a rozprávanie o prorokoch Ivan Kovačevič in memoriam za knihu Jozef Paulík: Prähistorische Kunst in der Slowakei Ľubomír Krátky za knihy D´Aulnoy: Páví kráľ, Mária Rázusová-Martáková: Jarné vtáča, Dušan Dušek: Pištáčik a Žihadlice Tomáš Písecký za knihu Drahoslav Machala – Ivan Machala: Reportér Hemingway Oto Takáč za knihu Vladimír Iljič Lenin: Filozofické zošity

34


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1980

‘80 CENY Ceny Slovenského ústredia Albín Brunovský za knižnej kultúry ilustrácie ku knihe Vydavateľstvo Obzor za D´Aulnoy: Páví kráľ sériu kníh Slovensko 1 – 4 Peter Cpin za ilustrácie Robert Brož za grafickú ku knihe Jozef Galata: úpravu knihy Karol Plicka: Čo je prečo tak Levoča

Cena Slovenskej polygrafie Cena Matice slovenskej Tlačiarne SNP za knihy Vojtech Kolenčík za prácu Krista Bendová: Peter Gregor: Skice Nezábudky, Rudo Moric: Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu, Karol Plicka: Levoča a Československo

35


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1981

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za knihu Börje Langefors: Teoretická analýza informačných systémov Vydavateľstvo Mladé letá za knihy Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov a Viktor Pekelis: Malá encyklopédia kybernetiky Vydavateľstvo Obzor za knihy Josef Vágner – Naďa Schneiderová: Lev nie je kráľom zvierat a Eduard Pittich – Dušan Kalmančok: Obloha na dlani Vydavateľstvo Osveta za knihy Jozef Butvin – Bohumír Kostický – Marta Vartíková: Dejiny Slovenska slovom i obrazom II a Ladislav Šášky: Kamenná krása našich miest Slovenské národné múzeum za knihu Magda Pichlerová: Gerulanta Rusovce Slovenské pedagogické nakladateľstvo za učebnicu Mária Bujnová – Margita Hlavatá: Képes olvasókönyv a kisegitȍ iskola 1. osztálya számára a knihu Vladimír Ferák – Štefan Sršeň: Genetika človeka Vydavateľstvo Smena za knihu Leonid Iľjič Brežnev: O mládeži Vydavateľstvo Tatran za knihy edície Profily (V. Budská: Mária Želibská, F. Holešovský: Jozef Baláž) a edíciu Dávnoveké umenie na Slovensku (Z. Čilinská: Kov v ranoslovanskom umení, T. Kolník: Staroveká plastika, J. Pavúk: Umenie a život doby kamennej)

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Marian Veselý Členovia Miroslav Bartoš Jozef Belovič Anna Horváthová Gerhardt Komora Ľudmila Peterajová Ester Plicková Katarína Sudeková Gabriel Štrba Sergej Troščák Milan Žufa Ta j o m n í č k a Viera Letková

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Polygrafické závody za knihu Mária Bujnová – Margita Hlavatá: Képes olvasókönyv a kisegitȍ iskola 1. osztálya számára Tlačiarne SNP za knihy Ján Janovic: Spriemyselňovanie živočíšnej výroby na Slovensku a Rudo Moric: Oheň z oceľového Hurbana Východoslovenské tlačiarne za učebnicu Michal Gaži – Elena Dublanová: Rozprávame sa a knihu Viktor Pekelis: Malá encyklopédia kybernetiky Západoslovenské tlačiarne za knihy Tibor Neubrunn – Beloslav Riečan: Miera a integrál a Pavel Peter: Canal and River Levées ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Robert Brun za knihu Jozef Pavlovič: Tri zlé princezné Miroslav Cipár za knihu Jerome Klapka Jerome: Malvína z Bretónska Stano Dusík za knihu Carlo Collodi: Pinocchio Alojz Klimo za knihu Ondrej Sliacky: O zakliatej žabe Ľuba Končeková-Veselá za knihu Mária Ďuríčková: Niet krajšieho mena Martin Martinček za fotografie v knihe Chvála vody Gabriel Štrba za knihu Michail Jurievič Lermontov: Kindžal Ján Valach za knihu Štefan Strážay: Dvor Ondrej Zimka za knihu Ján Fekete: Pristátie na Bielosienke ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Robert Brož za knihu Zoltán Pástor: Májový pamätník Kveta Dašková za edíciu Dávnoveké umenie Slovenska (Z. Čilinská: Kov v ranoslovanskom umení, T. Kolník: Staroveká plastika, J. Pavúk: Umenie a život doby kamennej) Jozef Gális za edíciu Mladá tvorba (D. Hevier: Nonstop, D. Hivešová: Priveľa miesta, L. Hudec: Bozk uličníka, P. Janík: Nezaručené správy, D. Mikolaj: Kone, M. Švec: Skúsenosť) Dušan Kalmančok za knihu Eduard Pittich – Dušan Kalmančok: Obloha na dlani Ľubomír Krátky za knihu Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov Jindřich Krejča za prebal a väzbu knihy Ladislav Korbel – Jindřich Krejča: Z našej prírody – Živočíchy Alojz Mikuš za knihu Ladislav Korbel – Jindřich Krejča: Z našej prírody – Živočíchy Svetozár Mydlo za prebal edície Nová sovietska tvorba (Čierna slnečnica, A. Rybakov: Ťažký piesok, V. Tublin: Za bránou raja) Kamil Pecho za knihu Viliam Plevza: Inšpirujúce dejiny Jozef Pernecký za knihy Heinz Glade – Karl Manteuffel: Na začiatku bol Abakus, Alexandr Kondratov: Kniha o písme a László Vekerdi: Isaac Newton Karol Rosmány za knihu Pavol Michalides: Elena Holéczyová

36


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1981

‘81 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Alfa za knihy Náučný slovník elektrotechnický, zv.1, 2, 5, 6, 7 a Technický prekladový slovník Pavol Blažo za grafickú úpravu učebnice Prírodopis 6 pre 6. ročník základnej školy

Dušan Kállay za ilustrácie ku knihám Zbyněk Malinský: Veselé vtáčie rozprávky a Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov Branislav Slezáček v kategórii mladých výtvarníkov za ilustrácie ku knihe Krista Bendová: V tejto knižke rapoce straka

Cena Slovenskej polygrafie Cena Matice slovenskej Tlačiarne SNP za knihy Stanislav Černý za prácu Jiří Lewis Carroll: Alica Wolker: Básně v krajine zázrakov, Zbyněk Malinský: Veselé vtáčie rozprávky a Martin Martinček: Chvála vody

37


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1982

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za knihu Irena Hlavatá: Menová analýza Matica slovenská za knihy Viliam Decker: Dejiny ručnej výroby papiera na Slovensku a Joseph Haydn: Synfonia in C Nr. 48 Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Janez Stanič – Mark Borozin: Krásy a zaujímavosti Sovietskeho zväzu Vydavateľstvo Opus za knihu Otmar Gergelyi – Karol Wurm: Historické organy na Slovensku Vydavateľstvo Osveta za knihu Daniel Bartko: Neurológia Vydavateľstvo Tatran za knihy Štefan Holčík: Príbory, Ľudo Petransky: Čestmír Pechr a Ester Plicková: Maľované salaše

N Á R O D N Á P O R O TA

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Polygrafické závody za knihy Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na leva a Jindřich Krejča – Anna Jakábová: Rośliny skalne Tlačiarne SNP za knihy Hans Christian Andersena: Snežienka, Viliam Plevza: Zápas o dnešok, Prítomnosť slovenskej kultúry a Dagmar Srnenská: Francúzske rokoková grafika Východoslovenské tlačiarne za edíciu Erb (J. Buzássy: Pláň, hory, P. Jaroš: Parádny výlet, R. Sloboda: Dni radosti, L. Vadkeri-Gavorníková: Víno) a knihu Andrej Ferko: Kazko Vlasko a Kráľ času Západoslovenské tlačiarne, závod Svornosť za knihy Július Krempaský: Fyzika a Sergej Usačev a kol.: Experimentálna jadrová fyzika

Predseda Marian Veselý Členovia Jozef Belovič Miroslav Cipár Juraj Chovan Radomír Kozmon Ľudmila Peterajová Ester Plicková Dušan Roll Katarína Sudeková Gabriel Štrba Milan Žufa Ta j o m n í č k a Ľubica Ďurišinová

ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Vincent Hložník za knihu Hans Christian Andersena: Snežienka Alojz Klimo za knihu Jablko z Nartskej záhrady Ľuba Končeková-Veselá za knihu Richard Bamberger: Snehulienka a iné rozprávky Ján Lebiš za knihu Andrej Ferko: Kazko Vlasko a Kráľ času Karol Ondreička za knihu Ján Buzássy: Pláň, hory Dušan Stopiak za knihu Pavel Koyš: Chvála pohybu Kamila Štanclová za knihu Zázračný sad Ján Trojan za knihu Príbeh o Jane z Arku Ondrej Zimka za knihu Astrid Lindgrenová: Šibal Emil z Lönnebergy ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihy edície Erb (J. Buzássy: Pláň, hory, P. Jaroš: Parádny výlet, R. Sloboda: Dni radosti, L. Vadkeri-Gavorníková: Víno) Tibor Hrabovský za knihu Jozef Hlinka: Bratislavská mincovňa Juraj Linzboth za knihu Otmar Gergelyi – Karol Wurm: Historické organy na Slovensku Kamil Pecho za knihu Ester Plicková: Maľované salaše Karol Rosmány za knihu Gustáv Husák: Výber z prejavov a statí a učebnicu Chémia pre 7. ročník základnej školy Vladislav Rostoka za knihu Štefan Oriško: Marián Polonský Dušan Šulc za knihu Hans Christian Andersen: Snežienka ČESTNÉ UZNANIA VÝTVARNÍKOM DO 35 ROKOV Marcel Dúbravec za knihu Ján Turan: Nežne Vojtech Kolenčík za knihu Pedro Calderón de la Barca: Život je sen Dušan Polakovič za knihu Hugolín Gavlovič: Valaská škola Katarína Ševellová-Šuteková za knihu Ákos Tordon: Posledný lev ČESTNÉ UZNANIA ZA ŠTUDIJNÉ PRÁCE Vladimír Balko za prácu Velemir Chlebnikov: Deň modrých medveďov Ján Kelemen za prácu Laco Novomeský: Z lyriky

38


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1982

‘82 CENY Cena Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Príroda za výtvarnú a grafickú úpravu odborných diel a atlasov (V. Komárek – L. Malinovský – L. Lemež: Anatomia avium domesticarum et embryologia galli 2, J. Krejča – A. Jakabová: Rośliny skalne, Świat roślin skał i minerałów, Unsere Natur)

Svetozár Mydlo ilustrácie a grafickú úpravu knihy Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na leva Ladislav Nesselman za ilustrácie ku knihe Charles Dickens: Kronika Pickwickovho klubu 1. a 2. zv. Milan Veselý za grafickú úpravu knihy Encyklopédia Slovenska VI.

Cena Slovenskej polygrafie Západoslovenské tlačiarne, závod Svornosť za knihu Encyklopédia Slovenska VI.

Cena Matice slovenskej Ivan Lalinský za prácu Velemir Chlebnikov: Ja a Rusko

39


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1983

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za knihy Ľuboš Hamák: Stavebnícke tabuľky a Chemický náučný slovník a-ž, 1. zv. Vydavateľstvo Osveta za knihy Viera Nosáľová: Slovenský ľudový odev a Martin Slivka: Karol Plicka – básnik obrazu Nakladateľstvo Pravda za knihu Jurij Vladimirovič Antropov: Vybrané prejavy a články a edície Ekonomická veda a socialistická súčasnosť a Socializmus: skúsenosti, problémy a perspektívy Vydavateľstvo Šport za knihu Na streche sveta Vydavateľstvo Tatran za knihy Maliarske prejavy stredovekého Liptova, Ľudo Petránsky: Ján Kulich, Ivan Rusina: Renesančná a baroková plastika v Bratislave, Ladislav Šášky: Bratislavské rokoko a Karol Vaculík: Mikuláš Galanda Vydavateľstvo Veda za knihu Zlatá kniha banícka Východoslovenské vydavateľstvo za detskú literatúru a knihu Padišahova nevesta

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Marian Veselý Členovia Miroslav Cipár Gerhardt Komora Ľuba Končeková-Veselá Michal Kováč Radomír Kozmon Karol Mladý Karol Ondreička Ester Plicková Ľudmila Peterajová Igor Rumanský Dušan Roll Katarína Sudeková Gabriel Štrba Milan Žuffa Ta j o m n í č k a Ľubica Ďurišinová

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Polygrafické závody Bratislava – Krasňany za knihu Ľubomír Feldek: Zelená kniha rozprávok Západoslovenské tlačiarne, závod Svornosť za knihu Ján Ivan: Matematika 1 ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Milan Bočkay za knihy Padišahova nevesta a Ján Fekete: Romanca o Ehylte Miroslav Cipár za knihy Andrej Plávka: Sedem starých jabloní a Keď šíky šli Dušan Grečner za knihy Margita Navarská: Heptameron a George Gordon Byron: Korzár Ľudovít Hološka za knihu Voľný verš v slovenskej poézii Dušan Kállay za knihu Vincent Šikula: Matej Jana Kiselová-Siteková za knihu Ljudevit Bauer: Paroloď Kolombína Alojz Klimo za knihu Mária Rázusová-Martáková: Farebná záhradka Ľuba Končeková-Veselá za knihu Hermann Hesse: Podivuhodné posolstvo z inej hviezdy Jindřich Krejča za knihu Anton Šedo – Jindřich Krejča: Koreniny Ľuba Lauffová za knihu Daniel Hevier: Krajina Zázračno Svetozár Mydlo za knihu Sergej Michalkov: Kamarátstvo ako zvon Ladislav Nesselmam za knihu Ágnes Bálintová: Gruľko Hrozienko Igor Rumanský za knihu Nartský epos Katarína Ševellová-Šuteková za knihu Eduard Uspenskij: Krokodíl Gena a jeho priatelia a Padišahova nevesta Ondrej Zimka za knihu Tomáš Janovic: Ód a po zet ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihy Ladislav Švihran: Náš priateľ Jules a 13 x scifi Jozef Gális za knihu Keď šíky šli Ľubomír Krátky za knihu Margita Navarská: Heptameron Svetozár Mydlo za knihu Sergej Michalkov: Kamarátstvo ako zvon Kamil Pecho za knihu Irena Pišútová: Maľovaný sen František Šubín za knihu: Encyklopédia Zeme Ladislav Vančo za knihu Štefan Drug: Dobrý deň, človek... Milan Veselý za knihu Zlatá kniha banícka ČESTNÉ UZNANIA ZA ŠTUDIJNÉ PRÁCE Ivan Porázik za prácu Ján Smrek: Očarenie Ingrid Zámečníková za prácu Saint-John Perse: Z lyriky

40


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1983

‘83 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Osveta za knihy Lukáš Plank – Andrej Beseda – Július Plank: Farebný atlas malígnych lymfómov, Vladimír Zvara – Michal Horňák: Urologické operácie a Jozef Holan a kol.: Biofyzika pre lekárov

Karol Ondreička za kresliarsky prejav v knihách Anton Pavlovič Čechov: Platonov, Maxim Gorkij: Dievča a smrť, Vojtech Mihálik: Účasť a Miroslav Válek: Básne Karol Rosmány za grafickú úpravu knihy Karol Vaculík: Mikuláš Galanda Vladislav Rostoka za výtvarné spracovanie a grafickú úpravu knihy Ján Komorovský: Amazonky

Cena Slovenskej polygrafie Tlačiarne SNP za knihy Margita Navarská: Heptameron, Viera Nosáľová: Slovenský ľudový odev, Irena Pišútová: Maľovaný sen a Zdeněk Váňa: Svět dávných Slovanů

Cena Matice slovenskej Róbert Jančovič za prácu Kliatba vojny

41


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1984

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Matica slovenská za knihu Katarína Závadová: Jaroslav Vodrážka Vydavateľstvo Obzor za knihu Karol Rebro: Latinské právnické výrazy a výroky Vydavateľstvo Osveta za knihy Michal Beňadik: Martin, Dušan Janota – Milan Tesák – Ivan Vološčuk: Krásy a vzácnosti slovenskej prírody, Eva Križanová – Dalibor Kusák: Slovenské hrady, zámky a kaštiele, Anton Bartunek: Amuletum a Matej Bel: O osudoch zemepisu od najstarších čias Vydavateľstvo Príroda za knihu Entomologický náučný slovník Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za knihy Štefan Bednár: Bohém hľadá vlasť I. - II., Kaligrafie a Bojoval národ Vydavateľstvo Smena za knihy Ján Barica: Vede a národu a Bohuš Chňoupek: Lámanie pečatí Slovenské pedagogické nakladateľstvo za učebnice Vojtech Peciar – Martin Červenka – František Hindák: Základy systému a evolúcie výtrusových rastlín a Ondrej Bartko – Zuzana Bradová – Jana Kocůrková: Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku stredných pedagogických škôl Vydavateľstvo Tatran za knihy edície Knižnica priateľov výtvarného umenia (Š. Hočík: Fajky, Š. Holčík: Tabak Pfeifen, E. Toranová: Výšivky minulých storočí) a knihy Daniel Krman: Itinerarium, Daniel Krman: Küldetésem története

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Marian Veselý Členovia Albín Brunovský Miroslav Cipár Juraj Chovan Gerhard Komora Radomír Kozmon Karol Mladý Karol Ondreička Ester Plicková Ľudmila Peterajová Dušan Roll Igor Rumanský Katarína Sudeková Gabriel Štrba Milan Žuffa Ta j o m n í č k a Ľubica Ďurišinová

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Polygrafické závody za knihu Ján Barica: Vede a národu Tlačiarne SNP za knihy Jozef Fraňo: Múdry Matej a Ondrej Bartko – Zuzana Bradová – Jana Kocůrková: Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku stredných pedagogických škôl Východoslovenské tlačiarne za knihu Nataša Tanská: Puf a Muf Kocůrková: Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku stredných pedagogických škôl Západoslovenské tlačiarne, závod Svornosť za knihu Karel Hoffmann: Skúška zrelosti Revolučného odborového hnutia ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Robert Brun za knihu Daniel Hevier: Trinásť pochodujúcich čajníkov Albín Brunovský za knihu Decimus Ilunius Iuvenalis: O ženskej skazenosti Miroslav Cipár za knihy Bohatier Ňurgun Bootur a Štefan Moravčík: Moravianska Venuša Ján Dressler za knihu Vítězslav Nezval: Zázrak dúhy Dušan Kállay za knihu More vo fľaštičke Ján Lebiš za knihu Vincent Šikula: O múdrom kohútikovi Oto Lupták za knihu Ľudo Ondrejov: Jerguš Lapin Vladimír Machaj za knihu Rudyard Kipling: Kniha džunglí I - II Ladislav Nesselman za knihu Mária Ďuríčková: Jahniatko v batohu Karol Ondreička za knihy Ján Ondruš: Vajíčko a Lýdia Vatkerti-Gavorníková: Pohromnice Igor Rumanský za knihu Ján Štiavnický: Farbiar a krásna Zuzana Kamila Štanclová za knihu Laura Devetachová: Panáčik v piesku ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihy Ján Barica: Vede a národu, Bohatier Ňurgun Bootur a Vincent Hložník – Rozhovor Peter Ďurík za knihy Anton Bartunek: Amuletum a Augustín Maťovčík: Ján Hollý – pevec vekov dávnych Tibor Hrabovský za knihy Matej Bel: O svätojurskom víne a Bratislava Mateja Bela, Karol Rebro: Latinské právnické výrazy a výroky a Ondrej Bartko – Zuzana Bradová – Jana Kocůrková: Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku stredných pedagogických škôl Milan Chvíľa za väzbu a prebal knihy Štefan Guláš: Tvorivosť v riadení Igor Imro za knihu Keď národ malý sa stal veľkým Eva Kovačevičová-Fudala za knihu Títus Kolník: Rímske a germánske umenie na Slovensku Vladislav Rostoka za edíciu Svetová tvorba (G. Ibrâileanu: Adela, R. Musil: Tri ženy, V. Briusov: Ohnivý anjel) Milan Veselý za knihu Chvála vína

42


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1984

‘84 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Jozef Mistrík: Jazyk a reč Peter Kľúčik za ilustrácie ku knihe Alexej Tolstoj: Zlatý kľúčik

Ľuba Končeková-Veselá za ilustrácie ku knihe Jacob a Wilhelm Grimmovci: Svadba líšky Ryšky Ľubomír Krátky za grafickú úpravu kníh Jozef Mistrík: Jazyk a reč a Kaligrafie

Cena Slovenskej polygrafie Ceny Matice slovenskej Tlačiarne SNP, závod Oľga Bajusová-Šintajová Neografia za knihy za prácu Ján Stacho: Jacob a Wilhelm Až budú marhule pukať Grimmovci: Svadba líšky Jitka Bezúrová-Mošková Ryšky, Jozef Mistrík: za prácu Ján Buzássy: Jazyk a reč, Eva Znelec Križanová – Dalibor Beňadik: Slovenské hrady, zámky a kaštiele a Títus Kolník: Rímske a germánske umenie na Slovensku

43


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1985

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za knihu Anna Chlupová a kol.: Slovenská ľudová výšivka Matica slovenská za knihu Juraj Chovan: Pamätnica z osláv dvojstého výročia Jána Hollého Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Pocta Dobšinskému 1828 – 1885 Vydavateľstvo Osveta za knihu Ľuboš Brchel – Milan Legutky – Radek Roubal: Tatry v panorámach Vydavateľstvo Práca za knihy Sociálne istoty v Československu a Mikuláš Sedlák: Riadenie priemyselných podnikov Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za edíciu Kruh milovníkov poézie (Kvety vĺn, Š. Strážay: Malinovského 96) a knihy Ján Buzássy: V hline, v dreve, v piesni a J. Mihalkovič: Plodnosť Vydavateľstvo Smena za edíciu Erb (P. Jaroš: Jazda na spiacom obrovi) Vydavateľstvo Veda za knihu Anton Blažej – Martin Košík: Fytomasa ako chemická surovina Východoslovenské vydavateľstvo za knihy Anton Habovštiak: Odvážny Benko a zakliaty zámok a Daniel Hevier: Odlet papierových lastovičiek

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Marian Veselý Členovia Jozef Beňovský Albín Brunovský Miroslav Cipár Gerhard Komora Radomír Kozmon Karol Mladý Karol Ondreička Kamil Pecho Ľudmila Peterajová Igor Rumanský Katarína Sudeková Gabriel Štrba Milan Žuffa Ta j o m n í č k a Viera Letková

44

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Východoslovenské tlačiarne za knihu Anton Habovštiak: Odvážny Benko a zakliaty zámok ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Albín Brunovský za knihu Jozef Mihalkovič: Plodnosť Dušan Kállay za knihu Nikolaj Semionovič Leskov: Spravodlivý človek Martin Kellenberger za knihu Charles Dickens: Vianočná koleda Jana Kiselová-Siteková za knihy Dievčatko a medveď a Kvety vĺn Peter Kľúčik za knihu Dušan Dušek: Pištáčik sa žení Ľuba Končeková-Veselá za knihu Anton Habovštiak: Odvážny Benko a zakliaty zámok Vladimír Machaj za knihu Ladislav Ťažký: Hosť majstra Čerta Svetozár Mydlo za knihu Daniel Hevier: Odlet papierových lastovičiek Karol Ondreička za knihy Ján Buzássy: V hline, v dreve, v piesni a Jozef Gregor Tajovský: Ženský zákon Ondrej Zimka za knihu Sergej Michalkov: Trasochvostík Peter Augustovič za študijnú prácu Anton Baláž: Komando ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihy Ota Hofman: Pán Tau a tisíc zázrakov, Peter Jaroš: Jazda na spiacom koni a 21. a 22. zväzok edície Osudy slávnych (D. Weis: Nahý som prišiel na svet, A. Maurois: Olympio) Robert Brož za knihu Martin Slivka – Alexander Strelinger: Pavol Socháň Peter Ďurík za knihu Petr Tausk: Farebná tvorivá fotografia Veronika Kramárová za knihu Jozef Maršala: Systematická a funkčná neuroanatómia Ľubomír Krátky za knihu Pocta Dobšinskému 1828 – 1885 Štefan Pavelka za knihu Bohumír Kostický – Štefan Pažur – Elo Sloboda: Svedectvá o boji a víťazstve Vladislav Rostoka za knihu Kamil Peteraj: Texty


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1985

‘85 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Tatran za knihy Ľudmila Peterajová: Albín Brunovský, Ľudo Petránsky: Moderná slovenská grafika, Karol Vaculík: Slovenská národná galéria a Anton Vrana: Ľubomír Kellenberger

Robert Brun za ilustrácie Cena Slovenskej polygrafie ku knihám Daniel Tlačiarne SNP za knihy Hevier: Kráľ naháňa Astrid Lindgrenová: Pipi králika a Guram Dlhá Pančucha Petriašvili: Kominár a Ľudmila Peterajová: v bielom klobúku Albín Brunovský Ľubomír Krátky za grafickú úpravu knihy Ľudmila Peterajová: Albín Brunovský Ladislav Vančo za grafickú úpravu knihy Jozef Ignác Bajza: Epigramy

Cena Matice slovenskej Juraj Krivoš za prácu Laco Novomeský: Vila Tereza

45


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1986

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIA VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za učebnicu Robert Šulka – Ladislav Moravský – Ladislav Satko: Matematická analýza 1 Vydavateľstvo Mladé letá za knihy Lev Zachar – Mnislav Zelený: Prérijní a pralesní Indiáni, Ahoj, svet! a knihu v edícii Dukátiky (B. Němcová: O dvanástich mesiačikoch) Vydavateľstvo Osveta za knihy Cytológia a Matúš Kučera: Postavy Veľkomoravskej ríše Vydavateľstvo Práca za knihy Karol Marx – Fridrich Engels: O odboroch a František Tomek: Z dejín revolučného odborového hnutia na Slovensku v rokoch 1944-1948 Nakladateľstvo Pravda za knihu Michail S. Gorbačov: Vybrané prejavy a state Slovenské pedagogické nakladateľstvo za knihu Štefan Csonka – Jozef Mistrík – Ladislav Ubár: Frekvenčný slovník posunkovej reči a učebnicu Prírodopis pre 7. ročník ZŠ pre nepočujúcich a ZŠ pre žiakov so zvyškami sluchu Vydavateľstvo Tatran za knihy Verní zostaneme, Henrich Surenovič Igiťjan: Arménska paleta a edíciu Kvety (P. Corneille: Horácius a V. Šikula: Ťažisko) Vydavateľstvo Veda za knihy Dictionary of Phisical Metalurgy a Ján Kukučka: Naša zem, jej meranie a zobrazovanie Východoslovenské vydavateľstvo za knihy Ján Fekete: Tancovanie s drakom a Obor z kamenných hôr

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Marian Veselý Členovia Jozef Beňovský Albín Brunovský Miroslav Cipár Ľuba Končeková-Veselá Radomír Kozmon Karol Mladý Ľudmila Peterajová Dušan Roll Igor Rumanský Katarína Sudeková Gabriel Štrba Ta j o m n í č k a Ľubica Ďurišinová

46

ČESTNÉ UZNANIA TLAČIARŇAM Tlačiarne SNP za knihy Rudolf Ďuďa – Luboš Rejl: La grande encyclopedie des mineraux, Eurípides: Médea, Helena Johnová: Šperk, Mira Lobeová: Medvedie bratstvo, Ondrej Bartko – Rudolf Fila – Zlatica Reištetterová: Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník strednej umeleckopriemyselnej školy, Juraj Žáry: Dvojloďové kostoly na Spiši Východoslovenské tlačiarne za knihy Ján Tibenský a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1 a Úžasná krajina Západoslovenské tlačiarne, závod Svornosť za knihy Karol Marx – Fridrich Engels: O odboroch, Robert Šulka – Ladislav Moravský – Ladislav Satko: Matematická analýza 1, P. Glocko: Ruža pre Jula Verna ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Ján Dressler za knihu Mária Ďuríčková: Zemský kľúč Alexej Fried za fotografie v knihe Juraj Žáry: Dvojloďové kostoly na Spiši Vincent Hložník za knihu Slovo o puku Igorovom Dušan Kállay za knihu Ľubomír Feldek: Slovák na Mesiaci Jana Kiselová-Siteková za knihu Alexander Sergejevič Puškin: Čierny šál Alojz Klimo za knihu Krista Bendová: Básničky maličkým Vladimír Machaj za knihy Ján Andel: Klásky a Jozef Pavlovič: Košíček Svetozár Mydlo za knihu Sen o pečiatke Dušan Slivka za fotografie v knihe Rudolf Ďuďa – Luboš Rejl: La grande encyclopedie des mineraux Dušan Stopiak za knihy Z tmy svieti tvoja dlaň a Mark Twain: Dobrodružstvá Toma Sawyera Katarína Ševellová-Šuteková za knihu Božena Němcová: O dvanástich mesiačikoch Kamila Štanclová za knihu Kalevala Dezider Tóth za knihu Daniel Hevier: Skladací dáždnika a Dáždnikový skladateľ Ján Trojan za knihu Charles Robert Maturin: Pútnik Melmoth / Matthew Gregory Lewis: Mních Ondrej Zimka za knihu Sto najsmiešnejších rozprávok ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Peter Ďurík za knihy Augustín Maťovčík: Číry a čistý rozprávač Ľudo Ondrejov a Metoděj Zemek – Jozef Šimončič – Ivan Riabič: Ej vínečko víno Tibor Hrabovský za knihu Encyklopédia archeológie Ľubomír Krátky za knihy Homéros: Iljas, Homéros: Odysseia, Helena Johnová: Šperk, Kalevala a Jana Kantorová-Báliková: Pešia zóna Jozef Michaláč za knihu Everest Svetozár Mydlo za knihu Stanisław Jerzy Lec: Neučesané myšlienky Štefan Pavelka za knihu Pavol Michalides: Výtvarná kultúra výroby Kamil Pecho za knihu Sto najsmiešnejších rozprávok Jozef Pernecký za knihu Vasilij Zacharčenko: Svet možných zázrakov Karol Rosmány za knihu Vladimír Štefko: Naďa Hejná Vladislav Rostoka za knihy Ladislav Ballek: Akácok a Ester M. Šimerová: Stopy... Zoltán Salamon za knihu Štefan Holčík: Korunovačné slávnosti Ladislav Vančo za knihu Kamil Peteraj: Bosá láska


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1986

‘86 CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Slovenské pedagogické nakladateľstvo za knihu Ondrej Bartko – Rudolf Fila – Zlatica Reištetterová: Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník strednej umeleckopriemyselnej školy Pavol Blažo za grafickú úpravu kníh Charles Robert Maturin: Pútnik Melmoth / Matthew Gregory Lewis: Mních, Úžasná krajina

a Ondrej Bartko – Rudolf Fila – Zlatica Reištetterová: Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník strednej umeleckopriemyselnej školy Martin Kellenberger za ilustrácie knihy Štefan Moravčík: Kvadakum hadakum Gabriel Štrba za ilustrácie kníh Homéros: Iljas a Homéros: Odysseia

Cena Slovenskej polygrafie Polygrafické závody za knihu Everest

Cena Matice slovenskej Marián Komáček za prácu Dušan Dušek: Dve poviedky

47


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1987

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIE VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Obzor za knihu Encyklopédia astronómie Nakladateľstvo Pravda za knihu Michail S. Gorbačov: Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a celý svet

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Marian Veselý Členovia Albín Brunovský Gustáv Baumann Miroslav Cipár Danica Hollá Peter Hýroš Karol Kállay Dušan Kállay Ľuba Končeková-Veselá Ľubomír Krátky Karol Ondreička Ľudmila Peterajová Magdaléna Robinsonová Dušan Roll Vladislav Rostoka Imrich Sedlák Katarína Sudeková Gabriel Štrba Ladislav Vančo Milan Žuffa Ta j o m n í č k a Ľubica Ďurišinová

ČESTNÉ UZNANIE TLAČIARŇAM Grafobal za knihy Tomáš Janovic: Les Tlačiarenské závody Pravda za knihu Mladosť a pieseň Tlačiarne SNP za knihy Tisíc a jedna noc I., Rozprávky z tisíc a jednej noci a Andrej Fiala: Stará radnica v Bratislave Východoslovenské tlačiarne za knihy Marie Lhotská – Terézia Krippelová – Katarína Cigánová: Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny a Dana Podracká: Sovia hora ČESTNÉ UZNANIE ZA ILUSTRÁCIE Robert Brun za knihy Alfred Bester: Zničený muž a Toňa Revajová: O kráľovi a malej breze Katarína Cigánová za kresby v knihe Marie Lhotská – Terézia Krippelová – Katarína Cigánová: Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny Miroslav Cipár za knihy Keď je dobrá klobása a Decimus Iunius Iuvenalis: O mužskej skazenosti Viera Gergeľová za knihu Marina Cvetajevová: Nespavosť Dušan Grečner za knihu Dušan Mitana: Na prahu Róbert Jančovič za knihu Vladimír Majakovskij: Óda na revolúciu / Alexander Blok: Dvanásť Martin Kellenberger za knihu Mladosť a pieseň Jana Kiselová-Sitelová za knihu Hovhannes Thumanjan: Chrabrý Nazar Ľuba Končeková-Veselá za knihu Mária Rázusová-Martáková: Zlaté zvonky Karol Ondreička za knihy Tisíc a jedna noc I. a Skazki gor Peter Paul za fotografie ku knihe Štefan Holčík – Ivan Rusina: Umenie Bratislavy Igor Piačka za knihu Jurij Dmitrijev: Zachránili husi Rím? Katarína Ševellová-Šuteková za knihu Friedrich Reinhold Kreuzwald: Kráľovná Jahôdka Oľga Šintajová-Bajusová za knihu Dana Podracká: Sovia hora Kamila Štanclová-Kállayová za knihu Miroslav Válek: S hlavou v ohni Ondrej Zimka za knihu Tomáš Janovic: Les Mária Želibská za knihu Rozprávky z Tisíc a jednej noci ČESTNÉ UZNANIE ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihy Miloš Macourek: Arabela, Rumburak, Jiří Suchý – Stanislav Štepka: Nevesta predaná Kubovi, Alfred Bester: Zničený muž, Jurij Dmitrijev: Zachránili husi Rím? a za edíciu Tvorba národov (F. Durantiová: Dom nad mesačným Jazerom, I. Bergman: Šepoty a výkriky, E. C. Rouxová: Zabudnúť na Palermo) Peter Ďurík za knihu Ľudovít Hlaváč: Dejiny fotografie Tibor Hrabovský za knihu Marie Lhotská – Terézia Krippelová – Katarína Cigánová: Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny Ľubomír Krátky za knihy Willian Shakespeare: Sonety, Iuvenalis: O mužskej skazenosti a V ríši víl a škriatkov Vladislav Rostoka za knihu Anton Špiesz: Bratislava v 18. storočí Oto Takáč za knihu Malá encyklopédia Slovenska Milan Veselý za knihu Tomáš Janovic: Od ucha k (d)uchu ČESTNÉ UZNANIE ZA ŠTUDIJNÉ PRÁCE Martin Augustín za prácu Jaroslav Seifert: Halleyova kométa, Koncert na ostrově, Odlévání zvonů Ľubomír Zabadal za prácu Vojtech Mihálik: Najmilšie verše

48


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1987

‘87

CENY Ceny Slovenského ústredia knižnej kultúry Vydavateľstvo Osveta za knihu Ľudovít Hlaváč: Dejiny fotografie Vydavateľstvo Tatran za knihy Štefan Holčík – Ivan Rusina: Umenie Bratislavy

a Viliam Rakovický: Umelecké kováčstvo na Slovensku Dušan Kállay za ilustrácie ku knihám V ríši víl a škriatkov a Milan Rúfus: Prísny chlieb Peter Kľúčik za ilustrácie ku knihe Vlado Bednár: Hubárske rozprávky Vladislav Rostoka za grafickú úpravu knihy Boris Filan: Túlavý psík

Cena Slovenskej polygrafie Tlačiarne SNP za knihy Štefan Holčík – Ivan Rusina: Umenie Bratislavy

Cena Matice slovenskej Igor Benca za prácu Ján Kollár: Slávy dcéra III Karol Felix za prácu Ján Kollár: Slávy dcéra II

49


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1988

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Matica slovenská

ČESTNÉ UZNANIE VYDAVATEĽSTVÁM Vydavateľstvo Alfa za knihu Víťazoslav Mišík: Škola paličkovania Vydavateľstvo Osveta za edíciu Sondy (A. Maťovčík: Hviezdoslav) Slovenské pedagogické nakladateľstvo za knihu Ján Bartko – Alica Vojčíková: Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej pedagogickej školy

N Á R O D N Á P O R O TA Predsedníčka Ľudmila Peterajová Členovia Gustáv Baumann Viliam Benian Pavol Blažo Albín Brunovský Miroslav Cipár Rastislav Hudcovič Karol Kállay Gerhard Komora Ľuba Končeková-Veselá Ľubomír Krátky Magdaléna Robinsonová Dušan Roll Vladislav Rostoka Imrich Sedlák Katarína Sudeková Gabriel Štrba Ladislav Vančo Marian Veselý

ČESTNÉ UZNANIE TLAČIARŇAM Tlačiarne Grafobal za knihu Janko Hraško Polygrafické závody za knihy Frankenreich a Kanada Tlačiarenské závody Pravda za knihu Peter Gabriš – Ivan Haverlík – Miroslav Šnorek: Svet počítačov Tlačiarne SNP za knihy Ján Bartko – Alica Vojčíková: Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej pedagogickej školy 1. časť, František Kele: Za 97 dní okolo sveta, Marianna Oravcová: Heros populaires a Štefan Teren – Ivan Rusina – Ladislav Molnár: Lov a zver vo výtvarnom prejave ČESTNÉ UZNANIA ZA ILUSTRÁCIE Bohumil Bača za knihu Štefan Moravčík: Sedláci Robert Brun za knihy Milan Lechan: Učebnica na prestávku a Štefan Moravčík: Adam v škole nesedel Viera Gergeľová za knihu Raul Roine: Čertov mlynček Slavo Haľama za fotografie ku knihe Magda Vášáryová: Krátke listy jednému mestu Ľudovít Hološka za knihu Milan Rúfus: Básne Dušan Kállay za knihu Mária Ďuríčková: Panenská veža na Devíne Martin Kellenberger za knihu Štefan Moravčík: V Kiripolci svine kujú... Peter Kľúčik za knihu Jozef Pavlovič: Števko Drievko a Alenka z polienka Ľuba Končeková-Veselá za knihu Janko Hraško Alexej Kraščenič za knihu Libuša Friedová: Rozprávky v dome Karol Ondreička za knihy Marianna Oravcová: Heros populaires a Viliam Turčány: Zrkadlová sieň Peter Ondreička za knihu Iván Mándy: Kajo a sivý kôň Igor Rumanský za knihu Milan Rúfus: Mám ústa plné tvojich úst Dušan Stopiak za knihu Rudolf Mertlík: Staroveké báje a povesti Katarína Ševellová-Šuteková za knihy Ota Hofman: Lucia a zázraky a Ján Navrátil: Riekanky Klára Šmídová za knihu Oscar Wilde: Šťastný princ Alžbeta Štefunková za knihu Cesty bohov Gabriel Štrba za knihu Ivan Habaj: Bezradnosť náhlej osamotenosti Ján Trojan za knihu Zemiakový chán Ondrej Zimka za knihu Ivan Andrejevič Krylov: Bájky Katedra grafiky VŠVU za ilustrácie poslucháčov Vladimíra Balka, Rudolfa Cigánika, Petra Grísa, Kataríny Jendrákovej a Igora Piačku v knihe Správy z neznámych svetov ČESTNÉ UZNANIA ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Pavol Blažo za knihy Rudolf Mertlík: Staroveké báje a povesti, Štefan Moravčík: V Kiripoci svine kujú, Marianna Oravcová: Heros populaires a M. Rúfus: Mám ústa plné tvojich úst Robert Brož za knihu Magda Vášáryová: Krátke listy jednému mestu Peter Ďurík za knihy Ivan Bohuš: Tatry očami Bucholtzovcov, Alexander Kováč: Abdominálna ultrasonografia a Milan Lechan: Učebnica na prestávku Jozef Gális za knihu Viliam Turčány: Zrkadlová sieň Ľubomír Krátky za knihy Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky, Ernest Hemingway: 66 básní a Šuntaró Tanikawa: Poludnie duše Jozef Pernecký za knihu Kamil Peteraj: Poptexty Karol Rosmány za knihy Ratio educationis 1777&1806, Štefan Teren – Ivan Rusina – Ladislav Molnár: Lov a zver vo výtvarnom prejave a za edíciu Racionalizácia a riadenie Ladislav Vančo za knihy Ján Horáček: Krása čierneho umenia, Ivan Andrejevič Krylov: Bájky, Ján Navrátil: Riekanky a Nedeľa v Orly Milan Veselý za knihu Igor Grossmann: Metamorfózy skla

50


ČESKOSLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1988

‘88 CENY Cena Slovenského ústredia knižnej kultúry za vydavateľskú iniciatívu Matica slovenská za knihy Michal Eliáš – Vojtech Šarluška: Národná svetlica a Ivan Kučma – Štefan Haviar: V pamäti národa Vydavateľstvo Príroda za knihy Jozef Ponec: Stretnutie s krásou a Štefan Teren – Ivan Rusina – Ladislav Molnár: Lov a zver vo výtvarnom prejave

Cena Slovenského ústredia knižnej kultúry za vynikajúce výsledky v oblasti ilustrácie Albín Brunovský za knihu Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky III

Cena Slovenského ústredia knižnej kultúry pre mladého výtvarníka Ľubica Štuková za knihu Peter Gabriš – Ivan Haverlík – Miroslav Šnorek: Svet počítačov

Cena Slovenského ústredia Cena Slovenského ústredia knižnej kultúry za knižnej kultúry za vynikajúce výsledky dlhoročnú prácu v oblasti grafickej úpravy a vynikajúce výsledky Vladislav Rostoka za knihy v oblasti knižnej kultúry Ján Horáček za knihu Dlhší o hlavu, Ľudo Krása čierneho umenia Petránsky: Princípy moderného umenia, Ľudo Petránsky: Vladislav Rostoka a Milan Rúfus: Básne

Ceny Slovenskej polygrafie Polygrafické závody za knihu Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky III Tlačiarne SNP za knihy Víťazoslav Mišík: Škola paličkovania a Jozef Pagan – Dušan Randuška: Atlas drevín 1, 2 Východoslovenské tlačiarne za knihu Kone a jazdci

51


ČESKÉ A SLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1989

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Ministerstvo kultury SR, Matica slovenská, BIBIANA

ČESTNÉ UZNANIE ZA ILUSTRÁCIE Zdeněk Berger a Ján Maget za knihu Alžbeta Havranová: Príroda okolo nás Robert Brun za knihy Tisíc a jedna noc 2. a Objaviteľovo oko Miroslav Cipár za knihu Domová pokladnica 1989 Marián Čapka za knihu Ella C. Delloria – Richard Erdoes: Rozprávky z orlích pier Martin Kellenberger za knihu Lajos Grendel: Obsažná batožina Peter Kľúčik za knihu Mária Ďuríčková: Rozprávky Čierneho Filipa Ľuba Končeková-Veselá za knihu Jacob a Wilhelm Grimmovci: Kráľ Drozdia brada Svetozár Mydlo za knihu Kir Bulyčov: Prázdniny v ríši rozprávok Karol Ondreička za knihu Pieseň piesní, Kazateľ Peter Ondreička za knihy Sylvia Plathová: Luna a tis Štefan Prokop za knihu Erotické poviedky Vladislav Rostoka za knihu Vojtech Mihálik: Impertinencie a iné smútky Dezider Tóth za knihy Peter Bero: Matematici, ja a ty a Dezider Tóth: Urob si masku Miloš Urbásek in memoriam za knihu Vlastimil Kovalčík: Sedemriečie

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Miroslav Cipár Členovia Gustáv Baumann Viliam Benian Jozef Beňovský Ladislav Borodáč Robert Brož Robert Brun Albín Brunovský Igor Gazdík Rastislav Hudcovič Dušan Kállay Ľubomír Krátky Ján Krížik Magdaléna Robinsonová Vladislav Rostoka Katarína Ševellová-Šuteková Andrej Švec Ján Švec Dušan Šulc Ladislav Vančo Eva Trojanová Ta j o m n í č k a Veronika Škrobánková

52

ČESTNÉ UZNANIE ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Robert Brož za knihu Ľubomír Stacho: Kollár Jozef Gális za edíciu Erb (P. Vilikovský: Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch, D. Hivešová: Cigánske leto, Š. Moravčík: Pŕhľavie, L. Grendel: Obsažná batožina) Andrej Krátky za knihu Mária Medvecká: Z oravského náčrtníka Ľubomír Krátky za knihy Básne na telo a Vladimír Clementis: Nedokončená kronika Jozef Pernecký za knihu Mária Šarudyová: Topografia železiarní na Slovensku v 19. storočí Vladislav Rostoka za knihu Vojtech Mihálik: Impertinencie a iné smútky a edíciu Rovesník (J. Vejvoda: Nárok na RO[C]K), A. Dominirski: Záhadný svet a Oči túlavého psa) Ladislav Vančo za knihu Milan Lasica: Piesne o ničom ČESTNÉ UZNANIE ZA POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE Tlačiarne SNP za knihy Ľubomír Stacho: Kollár a Ella C. Delloria – Richard Erdoes: Rozprávky z orlích pier


ČESKÉ A SLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1989

‘89 CENY Cena Ministerstva kultúry SR za mimoriadny edičný čin Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Peter Bero: Matematici, ja a ty Vydavateľstvo Osveta za knihu Ľudovít Hlaváč: Dejiny slovenskej fotografie Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za knihu Vladimír Majakovskij: Sebe, milovanému

Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúcu grafickú úpravu Pavol Blažo za knihy Vladimír Majakovskij: Sebe, milovanému, Kir Bulyčov: Prázdniny v ríši rozprávok, Kir Bulyčov: Zajatci asteoridu Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúci ilustračný doprovod Jana Kiselová-Siteková za knihu Astrid Lindgrenová: Zbojníkova dcéra Ronja

Cena Ministerstva kultúry SR pre výtvarníka do 35 rokov František Jablonovský za grafickú úpravu kníh Domová pokladnica 1989 a Pavol Škubla: Tajomné huby Cena polygrafie Tlačiarne SNP za knihu Československé múzeá v prírode

Cena Matice slovenskej za študijné práce Vladimír Balko za prácu Edgar Allan Poe: Mesto v mori Katarína Jendrejáková za prácu Bedřich Smetana: Z mého života Igor Piačka za prácu Ecce Homo

53


ČESKÉ A SLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1990

O R G A N I Z ÁT O R I

O C E N E N I A C E L O Š TÁT N E J P O R O T Y

Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Ministerstvo kultury SR, Matica slovenská, BIBIANA

Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Rozprávková torta NA JKRA JŠIE KNIHY VEDECKÁ, ODBORNÁ A SPOLOČENSKÁ LITERATÚRA Eugen Hegyi – Ivan Stodola: Dermatovenerologický atlas. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne SNP, Martin Peter Popesko – Viera Rajtová – Jindřich Horák: Atlas anatómie malých laboratórnych zvierat 1 a 2. Graf. úprava František Jablonovský, vyd. Príroda, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin KRÁSNA LITERATÚRA Šibeničné piesne. Il. Karol Ondreička, graf. úprava Ladislav Vančo, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin

N Á R O D N Á P O R O TA Predseda Karol Ondreička Členovia Viliam Benian Jozef Beňovský Ladislav Borodáč Robert Brož Robert Brun Albín Brunovský Jozef Gális Dušan Grečner Milan lláš Dušan Kállay Ľubomír Krátky Ján Krížik Ivan Pulc Vladislav Rostoka Pavel Sivko Blanka Stehlíková Igor Švec Ján Švec Ladislav Vančo Ta j o m n í č k a Veronika Škrobánková

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Rozprávková torta. Il. Peter Kľúčik, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin KNIHY O VÝTVARNOM A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Jaroslav Procházka – Ivan Bohuš: Tatranské štíty. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne SNP, Martin Matúš Kučera – Bohumír Kostický: Slovensko v obrazoch. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne SNP, Martin Pavel Meluš – Juraj Králik: August 68 na Slovensku. Graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Agentúra O.K.O., Bratislava, tlač Pravda, Bratislava Ľudmila Peterajová: Albín Brunovský. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Tlačiarne SNP, Martin ČESTNÉ UZNANIA ČESTNÉ UZNANIE ZA ILUSTRÁCIE Jozef Baláž za knihu Spievaj si, vtáčatko Peter Čisárik za knihu Ján Uličiansky: Snehuliacke ostrovy Rudolf Fila za knihu Samo Bohdan Hroboň: Iskrice Dušan Grečner za knihu František Andráščik: Svetadiel Tabu Ľuba Končeková-Veselá za knihu Elena Chmelová: Le monde magique des créatures enchaneés Vladimír Machaj za knihu Rudo Moric: Rybka so zlatou korunkou Milan Rašla za knihu Pavel Hrúz: Chliev a hry Katarína Ševellová-Šuteková za knihu Zázračný strom Kamila Štanclová za knihu L. Frank Baum: Čarodejník z krajiny Oz Alžbeta Štefunková-Szabová za knihu Jozef Pavlovič: Le monde magique des contens des princesses ČESTNÉ UZNANIE ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Ľubomír Krátky za knihu Vojtech Kondrót: Krajina za domami Vladislav Rostoka za knihu Andrej Krylov: Vysockij ... ČESTNÉ UZNANIE ZA EDIČNÚ STAROSTLIVOSŤ Vydavateľstvo Práca za knihu Karel Červený – Drahomíra Červená: Vegetariánska kuchárka Vydavateľstvo Smena za knihu Milan Rúfus: Tiché papradie

54


ČESKÉ A SLOVENSKÉ NA JKRA JŠIE KNIHY 1990

‘90

CENY Cena Ministerstva kultúry SR za vydavateľskú iniciatívu Agentúra O.K.O. za knihu Pavel Meluš – Juraj Králik: August 68 na Slovensku Vydavateľstvo Osveta za knihu Dermatovenerologický atlas

Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúce výsledky v oblasti ilustrácie Katarína ŠevellováŠuteková za knihu Zázračný strom Kamila Štanclová za knihu L. Frank Baum: Čarodejník z krajiny Oz

Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúce výsledky v oblasti grafickej úpravy Vladislav Rostoka za knihu Pavel Meluš – Juraj Králik: August 68 na Slovensku Ľubomír Krátky za knihu Ľudmila Peterajová: Albín Brunovský

Cena Matice slovenskej za študijné práce Rudolf Cigánik za prácu Moric Mittelmann Dedinský: Srdce Bratislavy

Cena Zväzu polygrafov Slovenska Tlačiarne SNP za knihu Ľudmila Peterajová: Albín Brunovský

55


N A J K R A J Š I E K N I H Y Č E S K E J A S L O V E N S K E J F E D E R AT Í V N E J R E P U B L I K Y 1 9 9 1 56

O R G A N I Z ÁT O R I

ČESTNÉ UZNANIA

Ministerstvo kultury SR, Ministerstvo kultury ČSR, Památník národního písemnictví, Matica slovenská, BIBIANA

ČESTNÉ UZNANIE ZA ILUSTRÁCIE Peter Kľúčik za knihu Daniel Defoe: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoa Kamila Štanclová za knihu Čiary života Gabriel Štrba za knihu Rozprávanie o Aladínovi a čarovnej lampe Marián Vanek za knihu Malá slonokniha ČESTNÉ UZNANIE ZA GRAFICKÚ ÚPRAVU Robert Brož za knihu Milan Rúfus: Dve osudové Peter Ďurík za knihu Július Noge: Martin Kukučín Andrej Krátky za knihu Július Cmorej – Mikuláš Gažo: Pressbusg-PoszonyBratislava 1883-1919 Ľubomír Krátky za knihy Allen Ginsberg: Vytie a Johann Wolfgan Goethe: Farebný odlesk Jozef Gális za knihu Taká bola Bratislava ČESTNÉ UZNANIE TLAČIARNI Tlačiareň Neografia za knihu Fritz Faist: Chutná vegetariánska kuchyňa

N Á R O D N Á P O R O TA

NA JKRA JŠIE KNIHY

Predseda poroty Dušan Kállay

Peter Bero – Milan Hejný: Kockáčik. Il. a graf. úprava Dezider Tóth, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Rudolf Fila: Načo nám je umenie. Graf. úprava Pavol Blažo, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač. Polygrafické závody, Bratislava O Jankovi Polienkovi. Il. Peter Kľúčik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Grafobal, Skalica Ján Balej – Pavel Sviták: Cesta do oblakov. Il. František Válek, Ľubomír Lukáčik a Karol Hašík, vyd. Alfa, Bratislava, tlač Neografia, Martin Eva Toranová: Medikováčstvo. Fot. Ivan Kostroň, graf. úprava Milan Veselý, vyd. Tatran, Bratislava, tlač Neografia, Martin


CENY Cena Ministerstva kultúry SR za mimoriadny edičný počin Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Rudolf Fila: Načo nám je umenie

Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie Peter Kľúčik za knihu O Jankovi Polienkovi František Válek, Ľubomír Lukáčik a Karol Hašík za technické ilustrácie knihy Ján Balej – Pavel Sviták: Cesta do oblakov

Cena BIBIANY Rudolf Fila za knihu Načo nám je umenie Cena Zväzu polygrafie na Slovensku Tlačiareň Neografia za knihu Eva Toranová: Medikováčstvo

Cena Matice slovenskej za študentskú prácu Asiya Staiková Malinowská za prácu Paul Valéry: Námorný cintorín

N A J K R A J Š I E K N I H Y Č E S K E J A S L O V E N S K E J F E D E R AT Í V N E J R E P U B L I K Y 1 9 9 1

‘91 Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúcu grafickú úpravu Pavol Blažo za knihu Rudolf Fila: Načo nám je umenie

57


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1992

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Matica slovenská

VEDECKÁ, ODBORNÁ A NÁUČNÁ LITERATÚRA Rozum do vrecka 1. Il. Igor Imro, Ján Švec a Blanka Votavová, graf. úprava Igor Imro, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Neografia, Martin Peter Klučina: Arma defensiva. Il. Pavol Pevný, graf. úprava Václav Rytina, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Neografia, Martin Peter Popesko: Anatómia hospodárskych zvierat. Il. Pavel Dvorský a Viera Postníková, graf. úprava František Jablonovský, vyd. Príroda, Bratislava, tlač Neografia, Martin Tomáš Winkler: Dušan Makovický. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Negrafia, Martin Školský lexikón. Graf. úprava Otto Takáč, vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo a Encyklopedický ústav SAV, Bratislava, tlač Neografia, Martin

P O R OTA Predseda Miroslav Cipár Členovia Viliam Benian Jozef Beňovský Ladislav Dubecký Peter Ďurík Ľubica Ďurišinová Dušan Kállay Ľubomír Krátky Zdenek Krtil Márius Maták Pavel Meluš Pavel Sivko Stanislav Stankoci Andrej Švec Ján Švec Wolfgang Rasch, Nemecko Ta j o m n í č k a Veronika Škrobánková

KRÁSNA LITERATÚRA Heinrich Heine: Lorelei. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Krehké ako chryzantémy. Il. Blanka Šperková, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Edícia Mušľa (P. Milčák: Pevné hviezdy, il. Eva Šicková, P. Suržin: Pamäti z kameňolomu, il. Marel Ornmandík, P. Hudák: Broskyňový súmrak, il. Pavol Orst), graf. úprava Peter Grísa, vyd. Modrý Peter, Levoča, tlač Polypress, Levoča Milan Rúfus: Neskorý autoportrét. Il. Igor Rumanský, graf. úprava Jozef Gális, vyd. Tranoscius, Liptovský Mikuláš, tlač Danubiaprint, Bratislava LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Ján Beňo: Mačací kráľ. Il. a graf. úprava Vladimír Machaj, vyd. Osveta, Martin, tlač Neografia, Martin Ondrej Nagaj: Nepotkni sa, jazýček. Il. a graf. úprava Miluše Oravcová, vyd. Osveta, Martin, tlač Grafobal, Skalica Vladimír Tomčík – Ivan Lacika: Tvoja Bratislava. Il. Dezider Tóth, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Neografia, Martin Božena Němcová: Martinko Kinkaš. Il. Katarína Ševellová-Šuteková, graf. úprava Ladislav Vančo, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Neografia, Martin Poslušné písmenká na prvé prázdniny. Il. a graf. úprava Ivan Popovič, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Danubiaprint, Bratislava Rozprávky nad zlato. Il. a graf. úprava Ľuba Končeková-Veselá, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Neografia, Martin KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Rastislav Bero – Ivo Tabor – Ivan Tomaško: Arboretum Mlyňany. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Veda, Bratislava, tlač Neografia, Martin Miro Gregor: Slovensko moje. Fot. a graf. úprava Miro Gregor, vyd. Osveta, Martin, tlač Neografia, Martin PRÍLEŽITOSTNÉ A BIBLIOFILSKÉ TLAČE, MALONÁKLADOVÉ A AUTORSKÉ KNIHY Apelación. Graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava a Agentúra O.K.O., Bratislava, tlač Danubiaprint, Bratislava Jan Amos Komenský: Šťastie národa. Graf. úrava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Neografia, Martin Vladimír Gažovič – Dušan Dušek – Tomáš Janovic: Acupuncture of the World. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Agentúra O.K.O., Bratislava, tlač Danubiaprint, Bratislava Pocta Kolomanovi Sokolovi. Graf. úprava Ľubomír Krátky, väzba Lida Mlichová, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Johannes Amos Comenius. Graf. úprava Ľubomír Krátky a Jozef Gális, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Stredné odborné učilište polygrafické, Bratislava DEBUT VÝTVARNÍKA DO 35 ROKOV Václav Macek: Miro Švolík. Graf. úprava Róbert Novák, vyd. Osveta, Martin, tlač Neografia, Martin ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH ŠKÔL Ján Skrisa: Postrádajúc postrádané. Il. Ján Skrisa, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

58


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1992

‘92 CENY Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie Katarína Ševellová-Šuteková za knihu Božena Němcová: Martinko Kinkaš Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu Vladislav Rostoka za knihu Vladimír Tomčík – Ivan Lacika: Tvoja Bratislava

Cena Ministerstva kultúry SR za vydavateľskú starostlivosť Vydavateľstvo Modrý Peter za edíciu Mušľa Cena Ministerstva kultúry SR za debut výtvarníka do 35 rokov Miro Švolík za knihu Václav Macek: Miro Švolík

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku Tlačiareň Neografia za knihu Peter Klučina: Arma defensiva

Cena Matice slovenskej za študentskú prácu Ján Skrisa za prácu Postrádajúc postrádané Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Mladé letá za knihu Poslušné písmenká na prvé prázdniny

59


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1993

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Matica slovenská

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Štefan Drug: Vladimír Clementis. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Vladislav Rostoka Členovia Miroslav Cipár Peter Ďurík Ľubica Ďurišinová Peter Ferenec Dušan Grečner Milan Iláš Gerhard Komora Juraj Králik Ľubomír Kianička Milan Lederleitner Márius Maták Milan Majchajdík Katarína Ševellová-Šuteková Kamila Štanclová Peter van Lindonk, Holandsko Ta j o m n í č k a Veronika Škrobánková

KRÁSNA LITERATÚRA Not Waiting for Miracles. Il. a graf. úprava Peter Grísa, vyd. Modrý Peter, Levoča, tlač Polypress, Levoča Charles Baudelaire: Kvety zla. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Publius Vergilius Maro: Bukoliky. Recepty Salernskej lekárskej školy. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ernst Jandl: Žltý pes. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Jana Plichtová: Kniha o alebo, alebo kniha o ľudskej pamäti. Il. Eva Farkašová, graf. úprava Design Rosmány, vyd. Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie, Bratislava, tlač Danubiaprint, Bratislava O Veternom kráľovi a iné rozprávky. Il. a graf. úprava Vladimír Machaj, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Ján Uličiansky: Máme Emu. Il. a graf. úprava Peter Čisárik, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Pavol Dobšinský – Peter Glocko: Nebeská sláva. Il. Dušan Kállay, Kamila Štanclová a Katarína Ševellová-Šuteková, graf. úprava Branislav Slezáček, vyd. Fatrin Books, Bratislava, tlač Vojenský kartografický ústav, Harmanec KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Ladislav Jiroušek – Michal Kozák: Slovenský raj. Fot. Ladislav Jiroušek a Ladislav Novotný, graf. úprava Robert Brož, vyd. Rambow pressatelier, Spišská Nová Ves a Lubafotopres, Spišská Nová Ves, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Plagát´91. Fot. Juraj Králik a Blažej Vittek, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Agentúra O.K.O., Slovenské Design Centrum a Slovenská výtvarná únia, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Václav Macek: Peter Župník. Graf. úprava Daniel Růžička, vyd. Osveta, Martin, tlač Neografia, Martin PRÍLEŽITOSTNÉ A BIBLIOFILSKÉ TLAČE, MÁLONÁKLADOVÉ KNIHY Bank Art 1994. Fot. Juraj Králik a Pavel Meluš, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Všeobecná úverová banka a Agentúra O.K.O., Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Najkrajšie knihy Slovenska 1992. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. BIBIANA, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Martin Kasarda: Rebeliáda. Il. Karol Felix, graf. úprava Ladislav Ševella, vyd. Nitrianska štátna galéria, Nitra, tlač N-print, Nitra a M´Art Print, Nitra Erik Groch: O človeku. Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Erik Groch, vyd. a tlač Knižná dielňa Timotej, Košice Yvona Jandáková: Znamení osudu. Il. a graf. úprava Yvona Jandáková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH ŠKÔL Marek Ormandík: I Love YU. Il. Marek Ormandík, graf. úprava Emil Drličiak, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Jorge Luis Borges: Fantastická zoologie. Il. a graf. úprava Pavol Megyesi, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

60


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1993

‘93 CENY Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie Peter Čisárik za knihu Ján Uličiansky: Máme Emu Cena Ministerstva kultúry Slovenskej republiky autorovi za grafickú úpravu Peter Ďurík za knihu Štefan Drug: Vladimír Clementis Vladislav Rostoka za knihy Plagát´91, Bank Art 1994, katalóg Najkrajšie knihy Slovenska 1992

Cena Ministerstva kultúry SR za vydavateľskú starostlivosť Vydavateľstvo Modrý Peter za knihu Not Waiting for Miracles Cena Ministerstva kultúry SR za malonákladovú publikáciu Yvona Jandáková za knihu Znamení osudu

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku Bratislavské tlačiarne za knihy Slovenský raj, Plagát´91, Bank Art 1994, katalóg Najkrajšie knihy Slovenska 1992

Cena Matice slovenskej za študentskú prácu Marek Ormandík za prácu I Love YU Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Buvik za knihu Ján Uličiansky: Máme Emu

61


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1994

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Matica slovenská

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Výročná správa Matador 1993. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Rabbit & Solution studio, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Cyril Kraus: Ján Botto. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica KRÁSNA LITERATÚRA Blauer Berg mit Höhle. Il. Rudolf Cigánik, graf. úprava Peter Grísa, vyd. Modrý Peter, Levoča, tlač Polypress, Levoča Juraj Kuniak: Kúsok svetového priestoru. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Agens + MoMS, Ružomberok, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Christian Morgenstern: Nočný spev rýb. Il. Paul Klee, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Štefan Moravčík: Tajná kniha Záhorákov. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Pavol Blažo, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava

P O R O TA Predseda Dušan Kállay Členovia Oľga Bajusová Ľubica Ďurišinová Peter Ferenec Milan Iláš Martin Kellenberger Ľubomír Kianička Juraj Králik Ľudo Petránsky ml. Vladislav Rostoka Stanislav Stankoci Katarína Ševellová-Šuteková Mária Števková Lýdia Wechterová Ta j o m n í č k a Veronika Škrobánková

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Ondrej Sliacky: Adam a Eva. Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Dušan Dušek: Daidalos a Ikaros. Il. a grafická úprava Vladimír Machaj, vyd. Mladé letá, Bratislava, tlač ČTK Repro, Bratislava Peter Glocko: Kominárik. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava František Jablonovský, vyd. HEVI, Bratislava, tlač Polygraf, Prešov Päť prštekov na ruke. Il. Oľga Bajusová, fot. Anton Fiala, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava, tlač. Slovenská Grafia, Bratislava Milan Rúfus: Zvieratníček. Il. Vladimír Kompánek, graf. úprava Jozef Gális, vyd. Tranoscius, Liptovský Mikuláš, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Dejepis 3. Na prahu moderného sveta. Graf. úprava Miroslav Cipár, vyd. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, tlač Moraviapress, Břeclav Dejepis 3. Slovensko na prahu nového veku Graf. úprava Miroslav Cipár, vyd. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, tlač Moraviapress, Břeclav KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Ivan Jančár: Juraj Meliš. Fot. Martin Marenčin a Ladislav Sternmüller, graf. úprava Stanislav Stankoci, vyd. Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, tlač VORX, Bratislava Dezider Tóth via Dezider Tóth. Graf. úprava Dezider Tóth, vyd. Agentúra O.K.O., Bratislava, tlač i+i print, Bratislava Eugen Gindl: Unbekante Slowakei. Fot. Agentúra Bilderberg, graf. úprava a vyd. Novart, Bratislava, tlač Neografia, Martin Ivan Melicherčík: Galanda a Galandovci. Fot. Juraj Králik a Anton Fiala, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Rabbit & Solution studio, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Najkrajšie knihy Slovenska 1993. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Rabbit & Solution studio, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava PRÍLEŽITOSTNÉ A BIBLIOFILSKÉ TLAČE, MALONÁKLADOVÉ PUBLIKÁCIE Divadlo Slovenského národného povstania Martin. Fot. Tibor Huszár, Matúš Oľha a Samuel Uhrín, graf. úprava Ivan Riabič, vyd. Ivart, Martin, tlač Neoprint, Martin Alfréd Jarry: Kráľ UBU. Graf. úprava Matej Plekanec a Albert Marenčin ml., vyd. Vydavateľstvo PT, Bratislava, tlač DuAd a JEK Print, Bratislava ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH ŠKÔL Omar Chajjám: Láska, hlina, spev a čaša vína. Il. a graf. úprava Kristína Tabaková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Pier Paolo Pasolini: Rímske večery. Il. a graf. úprava Denisa Mikušová, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

62


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1994

‘94 CENY Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie Jana Kiselová-Siteková za knihu Ondrej Sliacky: Adam a Eva Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu Miroslav Cipár za knihy Slovensko na prahu nového veku a Na prahu moderného sveta Vladislav Rostoka za knihu Ivan Melicherčík: Galanda a Galandovci

Cena Ministerstva kultúry SR za vydavateľskú iniciatívu Vydavateľstvo Osveta za knihu Cyril Kraus: Ján Botto Cena Ministerstva kultúry SR za malonákladovú publikáciu Vydavateľstvo PT za knihu Alfréd Jarry: Kráľ Ubu

Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za polygrafické spracovanie publikácie Tlačiarne BB za knihu Cyril Kraus: Ján Botto Tlačiareň Neografia za knihu Unbekante Slowakei

Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Buvik za knihu Päť prštekov na ruke Cena Matice slovenskej za študentskú prácu Christína Tabaková za prácu Omar Chajjám: Láska, hlina, spev a čaša vína

63


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1995

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Matica slovenská, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen. Fot. Katarína Marenčinová a Milan Moyzes, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Vydavateľstvo PT, Bratislava, tlač DuAd Print, Bratislava Augustín Maťovčík: Jozef Cíger Hronský. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Július Sopko: Kroniky stredovekého Slovenska. Graf. úprava Jakub Dvořák, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Márius Maták Členovia Oľga Bajusová Magda Baloghová Peter Blubla Robert Brož Robert Brun Peter Ďurík Ľubica Ďurišinová Alexander Halvoník Ľudmila Jurčíková Martin Kellenberger Albert Kecskés Ľubomír Kianička Ľubomír Krátky Ján Krížik Štefan Moncman Dušan Roll Ján Švec Ta j o m n í č k a Eva Cíferská

KRÁSNA LITERATÚRA Dante Alighieri: Lásku si nesie moja pani v zraku. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Alexander Sergejevič Puškin: Severná ruža. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Karol Plicka: Zámok na horúcom mori. Il. Katarína Ševellová-Šuteková, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Neografia, Martin Ján Smrek: Maľovaná abeceda. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Pavol Blažo, vyd. Victoria Publishing Slovakia, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Václav Šuplata: Päť zázračníkov. Il. Robert Brun, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. BIB ART, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava UČEBNICE PRE ŠKOLY VŠETKÝCH STUPŇOV Peter Mráz a kol.: Pitevné cvičenia. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Print Centrum, Zlín KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Bienále ilustrácií Bratislava 1995. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. BIBIANA, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Karol Kállay: Franz Kafka und Prag. Fot. Karol Kállay, graf. úprava Branislav Gajdoš, vyd. Slovart, Praha, tlač Neografia, Martin The Art of Slovakia. Graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač i+i print, Bratislava Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Graf. úprava Stanislav Stankoci, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač VORX, Bratislava PRÍLEŽITOSTNÉ TLAČE, MALONÁKLADOVÉ A AUTORSKÉ KNIHY Martin Hečko: Teplo, ktoré nemám rád. Il. a graf. Marek Ormandík, vyd. Lo-Cal Patrioti, Bratislava Notárstvo na Slovensku. Graf. úprava Ivan Riabič, vyd. Ivan Riabič – Ivart, Martin, tlač Neoprint, Martin BIBLIOFILSKÉ TLAČE Mare Kandre: Diabol a boh. Graf. úprava Eva Kovačevičová-Fudala, vyd. Danubiapress, Bratislava, tlač Nova 17 Peter Macsovský: Amnézia. Il. a graf. úprava Vojtech Kolenčík, vyd. Nitrianska štátna galéria, Nitra, tlač Optima, Nitra Martin Štěpánek – Dušan Dušek: Kalendár´96. Graf. úprava Ladislav Ševella, vyd. M´Art Print, Veľké Zálužie, tlač M´Art Print, Veľké Zálužie a N´Print, Nitra ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Gilgameš. Il. Daša Dicová, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Hector Hugh Munro (Saki): Kocomour. Il. a graf. úprava Eva Ondrášková

64


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1995

‘95 CENY Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie Robert Brun za knihu Václav Šuplata: Päť zázračníkov Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu Peter Ďurík za knihu Karol Plicka: Zámok na horúcom mori Ľubomír Krátky za knihu Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen

Cena Ministerstva kultúry SR za vydavateľskú starostlivosť Vydavateľstvo Rak za knihu Július Sopko: Kroniky stredovekého Slovenska Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Nitrianska štátna galéria za prácu Peter Macsovský: Amnézia

Cena Zväzu polygrafie Cena BIBIANY na Slovensku tlačiarni za vydavateľstvu za mimoriadne polygrafické najkrajšiu detskú knihu spracovanie Vydavateľstvo Osveta za Tlačiarne BB za knihu Július knihu Karol Plicka: Zámok Sopko: Kroniky na horúcom mori stredovekého Slovenska Cena Matice slovenskej za študentskú prácu Eva Odrášková za prácu Hector Hugh Munro (Saki): Kocomour

65


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1996

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Matica slovenská, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Zdenko G. Alexy: Ehrenzeichen der Kapitel. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Vydavateľstvo Neografie, Martin, tlač Neografia, Martin Ján Beňko: Starý Turiec. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Osveta, Martin, tlač Žilinské tlačiarne, Žilina Karol Kapeler – Viera Pospíšilová: Embryologický atlas. Il. Zuzana Tunemalm-Madurkajová, Karol Kapeller a Viera Pospíšilová, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Print Centrum, Zlín Ján Tibenský: Poctivá obec budmerická. Graf. úprava Jakub Dvořák, Juraj Demovič a Juraj Vontorčík, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Ján Švec Členovia Alexius Aust Peter Blubla Robert Brož Ľubica Ďurišinová Dalimír Hajko Mária Horváthová Silvia Ilečková Ľudmila Jurčíková Dušan Kállay Ľubomír Kianička Ján Krížik Milan Lederleitner Svetozár Mydlo Dušan Roll Roman Šíp Milan Veselý Alexej Vojtášek Sekretariát Eva Cíferská Dagmar Valčeková

KRÁSNA LITERATÚRA Jean de La Fontaine: Bájky. Il. Dušan Nágel, graf. úprava Jozef Gális, vyd. Tranoscius, Liptovský Mikuláš, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena. Il. Martin Benka, graf. úprava Robert Brož, vyd. Tranoscius, Liptovský Mikuláš, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Les jeux charmants de l´aristocratie. Il. Vojtech Kolenčík, graf. úprava Peter Grísa, vyd. Modrý Peter, Levoča, tlač Polypress, Levoča Milan Rúfus: Čítanie z Údelu. Il. Igor Rumanský, graf. úprava Jozef Gális, vyd. Tranoscius, Liptovský Mikuláš, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Tomas Tranströmer: Básne pre živých a mŕtvych. Graf. úprava Erik Groch, vyd. Knižná dielňa Timotej, Košice, vyd. MKV Press, Košice LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Barbara Frischmuth: Vom Mädchen das übers Wasser ging. Il. a graf. úprava Dušan Kállay, vyd. Dachs Verlag, Viedeň, tlač Theiss Druck, Wolfsberg Ján Milčák: Chlapec Lampášik. Il. a graf. úprava Peter Grísa, vyd. Modrý Peter, Levoča, tlač Polygraf, Bratislava Eduard Petiška: Staré grécke báje a povesti. Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Ondrej Sliacky: Biblia pre deti a mládež. Il. Ľuba Končeková-Veselá, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. D&D Studio a Vydavateľstvo NONA, Bratislava, tlač OTA, Košice Ján Uličiansky: Veverička Veronka. Il. a graf. úprava Peter Čisárik, vyd. Vydavateľstvo NONA, Bratislava, tlač OTA, Košice KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Vladimír Barta – Vladimír Barta ml. – Fedor Mikovič: Slovenská republika. Fot. Vladimír Barta a Vladimír Barta ml., graf. úprava Peter Ďurík, vyd. AB Art Press, Banská Bystrica, tlač. Východoslovenské tlačiarne, Košice Richard Müller: Amerika. Fot. Richard Müller, graf. úprava Slavomíra Šangalová, vyd. Slovart, Bratislava, tlač. Neografia, Martin Koloman Sokol: Čas, ktorý som žil. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Sapac, Bratislava, tlač Neografia, Martin Štefan Tkáč - Ľudovít Peránsky: Ondrej Zimka. Fot. Pavel Meluš a Anton Fiala, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava PRÍLEŽITOSTNÉ TLAČE, MALONÁKLADOVÉ A AUTORSKÉ KNIHY Martin Šútovec: Baestiarium. Il. a graf. úprava Martin Šútovec, vyd. Zbytočná kniha – Martin Šútovec, Bratislava, tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Miroslav Válek: The Ground Beneath Our Feet. Il. Miroslav Cipár, graf. úprava Peter Grísa, vyd. Modrý Peter, Levoča, tlač Polypress, Levoča BIBLIOFILSKÉ TLAČE Jožo Danč: A odkazujem životu... . Il. a graf. úprava Jožo Danč, vyd. M-Art Agency, Poprad, tlač Neografia, Martin ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Jane Dye: Healing Odours. Il. Jozef Mánes a Albert Pilát, graf. úprava, vyd. a tlač Andrea Pokorná Robert Paršo: Python´s Books. Il. Robert Paršo, fot. Elena Štifilová, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Vladimíra Pčolová: Kniška. Il., graf. úprava a tlač Vladimíra Pčolová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

66


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1996

‘96 CENY Cena Ministerstva kultúry SR za ilustrácie Ľuba Končeková-Veselá za knihu Ondrej Sliacky: Biblia pre deti a mládež Dušan Kállay za knihu Barbara Frischmuth: Vom Mädchen das übers Wasser ging

Cena Ministerstva kultúry SR za vydavateľskú starostlivosť Vydavateľstvo Modrý Peter za knihy Les jeux charmants de l´aristocratie a Ján Milčák: Chlapec Lampášik

Cena Ministerstva kultúry SR za grafickú úpravu Robert Brož za knihu Koloman Sokol: Čas, ktorý som žil

Cena Ministerstva kultúry SR za bibliofíliu Vydavateľstvo M-Art Agency za prácu Jožo Danč: A odkazujem životu...

Cena Ministerstva kultúry SR za malonákladovú knihu Vydavateľstvo Modrý Peter za knihu Miroslav Válek: The Ground Beneath Our Feet

Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo NONA za knihu Ján Uličiansky: Veverička Veronka

Cena Matice slovenskej Cena Zväzu polygrafie za študentskú prácu na Slovensku za Vladimíra Pčolová za prácu mimoriadne polygrafické Kniška spracovanie Tlačiareň Neografia za knihu Koloman Sokol: Čas, ktorý som žil

67


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1997

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, Národné literárne centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave – Národné knižnicné centrum BIBIANA, Matica slovenská, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Graf. úprava Igor Štrbík a Igor Sokolík, vyd. Matica slovenská, Martin, tlač Slovspol, Košice Ján Chryzostom Korec: Človek na cestách Zeme... . Il. Stano Dusík, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Matica slovenská, Martin, tlač Svornosť, Bratislava Slovník cudzích slov. Obálka Ľubomír Krátky, vyd. Media Trade – SPN, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Božena Slančíková-Timrava. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Martin Kellenberger Členovia Alexius Aust Peter Blubla Barbara Brathová Robert Brož Ľudmila Droppová Ľubica Ďurišinová Jozef Gerbóc Dalimír Hajko Silvia Ilečková Ľudmila Jurčíková Ján Krížik Milan Lederleitner Ľubomír Longauer Magdaléna Mintálová Dušan Roll Ján Švec Milan Veselý Ta j o m n í č k a Anna Žáková

KRÁSNA LITERATÚRA Klub čitateľov Tranoscia. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Tranoscius, Liptovský Mikuláš, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Richard Marsina: Legendy stredovekého Slovenska. Graf. úprava Jakub Dvořák a Juraj Demovič, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Poézia na pomedzí. Graf. úprava Milan Mikula, vyd. Yak, Senica, tlač Durlák, Senica Jacques Prévert: Nové lásky. Il. Dušan Grečner, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Ivan Štrpka: Majster Mu a ženské hlasy. Il. Ivan Csudai, graf. úprava Peter Grísa, vyd. Modrý Peter, Levoča, tlač Polypress, Levoča LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Peter Glocko: Zlatovlasý rytier alebo Kráľovič Neviemnič, neznámy víťaz v boji. Il. a graf. úprava Vladimír Machaj, vyd. Vydavateľstvo Neografie, Martin, tlač Neografia, Martin Jozef Pavlovič: Lov slov. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač NADAS-AFGH, Praha Vincent Šikula: Medardove rozprávky. Il. Peter Cpin, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Vydavateľstvo NONA, Bratislava, tlač OTA, Košice Zlaté jabĺčka. Il. Albín Brunovský, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava UČEBNICE PRE ŠKOLY VŠETKÝCH STUPŇOV Prírodopis pre 5. ročník základných škôl. Il. Zdeno Brázdil, graf. úprava Bruno Musil, vyd. Media Trade – SPN, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Jozef Jankovič. Fot. Martin Marenčin a Anna Mičúchová, graf. úprava Jozef Jankovič, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač Trend Visual, Bratislava Milan Laluha. Graf. úprava Igor Imro, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Juraj Mojžiš: Rudolf Fila. Graf. úprava Dezider Tóth, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Neografia, Martin Magdaléna Robinsonová – Arnošt Lustig: Izrael – zamurovaná kniha... . Fot. Magdaléna Robinsonová, graf. úprava Milan Veselý, vyd. SNM – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, tlač Express Print, Bratislava PRÍLEŽITOSTNÉ TLAČE, MALONÁKLADOVÉ A AUTORSKÉ KNIHY Judita Kaššovicová: Z knihy Rút. Il. Ingrid Zámečníková, graf. úprava Dušan Laučík a Judita Kaššovicová, vyd. Judita Kaššovičová, tlač Norami, Liptovský Mikuláš BIBLIOFILSKÉ TLAČE Beštiár. Il. a graf. úprava Karol Baron, vyd. Nitrianska štátna galéria, Nitra, tlač JEK Print, Bratislava a Optima, Nitra Tásos Fálkos: Schediásmata me fos. Il. Ingrid Zámečníková, graf. úprava Andrzej Smakowski, vyd. Ingrid Zámečníková, tlač Zais, Bratislava ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Genezis – prvá kniha Mojžišova. Il. a grafická uprava Daša Dicová, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Neskutočný zverinec. Il. Peter Kollár, Pavla Hochmanová, Zsolt Lukács, Noémi Rácsová a Dean Galovič, graf. úprava Zsolt Lukács, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

68


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1997

‘97 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a obsahovú kvalitu knihy Vydavateľstvo Tranoscius za edíciu Klub čitateľov Tranoscia Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie Magdaléna Robinsonová za fotografie v knihe Magdaléna Robinsonová – Arnošt Lustig: Izrael – zamurovaná kniha...

Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúcu grafickú úpravu Dezider Tóth za knihu Juraj Mojžiš: Rudolf Fila Cena Národného literárneho centra za bibliofilské vydanie Karol Baron za dielo Beštiár

Cena Univerzitnej knižnice v Bratislave – Národného knižničného centra vydavateľstvu za vynikajúci dizajn vedeckého alebo odborného diela Vydavateľstvo Media Trade – Slovenské pedagogické nakladateľstvo za knihu Slovník cudzích slov Cena Zväzu polygrafie na Slovensku za mimoriadne polygrafické spracovanie Tlačiareň Neografia za knihu Juraj Mojžiš: Rudolf Fila

Tlačiareň Slovenská Grafia za knihu Milan Laluha Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Matice slovenskej za knihu Jozef Pavlovič: Lov slov Cena Matice slovenskej za študentskú prácu Daša Dicová za prácu Genezis – prvá kniha Mojžišova

69


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1998

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, Národné literárne centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave – Národné knižnicné centrum BIBIANA, Matica slovenská, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Vademékum klinickej biochémie. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Miroslav Cipár Členovia Alexius Aust Peter Blubla Emil Borčin Barbara Brathová Robert Brož Peter Čačko Ľubica Ďurišinová Jozef Gerbóc Ľudmila Jurčíková Martin Kellenberger Ján Krížik Milan Lederleitner Štefan Moncman František Pikna Dušan Roll Ján Švec Milan Veselý Sekretariát Anna Žáková Eva Cíferská

KRÁSNA LITERATÚRA Pavel Dvořák: Farby kaki. Il. Dušan Polakovič, graf. úprava Jakub Dvořák, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Maša Haľamová: Nepokoj. Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Robert Brož, vyd. Tranoscius, Liptovský Mikuláš, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Edícia Entelechia (Ako tengerovia zostúpili na zem, T. B. Jelloun: Deťom o rasizme), graf. úprava Erik Groch, vyd. Knižná dielňa Timotej, Košice, tlač Vienala, Košice Paul Claudel: Výmena. Il. Milan Paštéka, graf. úprava Boris Prexta, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Edícia Preklady Karola Strmeňa (Tu Fu: Stokvetá rieka, il. Paolo Zhsang, Kokinšú: Piesne z cisárskeho úradu pre poéziu, il. Stano Dusík), graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Milan Rúfus: Presné ako chlieb a voda. Il. Igor Rumanský, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Neografia, Martin LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Krista Bendová: Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok. Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Jarmila Štítnická: Riekanky z čítanky. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Pavol Blažo, vyd. Belimex, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Bohuslav Piatko: Slovensko. Fot. Ladislav Struhár, graf. úprava Vladimír Jurkovič, vyd. MediaSvatava, Bratislava, tlač i+i print, Bratislava Tibor Huszár: Koloman Sokol. Fot. Tibor Huszár a Jan Frank, graf. úprava Stanislav Stankoci, vyd. Tibi Agency, Bratislava, tlač Neografia, Martin Klára Kubíková: Rudolf Krivoš. Fot. Anton Fiala, Anna Mičúrová a Igor Imro, graf. úprava Igor Imro, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Ľudovít Hološka – Silvia Ilečková: Alexander Ilečko. Graf. úprava Ivan Csudai a Peter Popelka, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Leo Kohút: František Reichentál. Graf. úprava Milan Veselý, vyd. SNM – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, tlač Express Print, Bratislava PRÍLEŽITOSTNÉ, MALONÁKLADOVÉ A AUTORSKÉ KNIHY Tomáš Mazáč: Vazby láskavých doteků. Fot. Martin Tiso, Peter Kelíšek a Ľudovít Kupkovič, graf. úprava Pavel Choma a Ivan Bílý, vyd. Považská galéria, Žilina, tlač ChomaKrupa/Desing-Print, Žilina Eva Štefčáková: Drevené štočky. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Slovenské národné múzeum, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica BIBLIOFILSKÉ TLAČE Milan Rúfus: Malá nočná hudba. Il. Igor Rumanský, graf. úprava Robert Brož, vyd. Vydavateľstvo Márius Maták, Martin, Tlač Neoprint, Martin Peter Uchnár: Vývojopis života svetobytu. Il. a graf. úprava Peter Uchnár, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava DEBUT MLADÝCH VÝTVARNÍKOV DO 35 ROKOV Lawrence Ferlinghetti: I Am Waiting. Il. Marek Ormandík, graf. úprava Milan Mravčák a Marek Ormandík, vyd. Silberman, Bratislava, tlač Fidat, Bratislava Jonathan Swift: Gulliverove cesty 1. Il. , graf. úprava Peter Gális, vyd. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, tlač Žilinské tlačiarne, Žilina ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Ted Hughes: Crow-Krá, il. a graf. úprava Ľuboslav Paľo, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

70


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1998

‘98 CENY Cena Ministerstva kultúry SR za celkovú výtvarnú a obsahovú kvalitu knihy Vydavateľstvo Media-Svatava za knihu Bohuslav Piatko: Slovensko

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Peter Ďurík za knihu Eva Štefčáková: Drevené štočky

Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie Peter Uchnár za knihu Jonathan Swift: Gulliverove cesty 1. s prihliadnutím na dielo Vývojopis života svetobytu

Cena Národného literárneho centra za bibliofíliu Márius Maták za dielo Milan Rúfus: Malá nočná hudba

Cena Univerzitnej knižnice v Bratislave – Národného knižničného centra vydavateľstvu za vynikajúci grafický dizajn vedeckého alebo odborného diela Vydavateľstvo Osveta za knihu Vademékum klinickej biochémie

Cena BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Buvik za knihu Krista Bendová: Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok Cena Matice slovenskej za študentskú prácu Ľuboslav Paľo za prácu Ted Hughes: Crow-Krá

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku za mimoriadne polygrafické spracovanie Tlačiarne BB za knihu Vademékum klinickej biochémie

71


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1999

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Matica slovenská, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Il. Antonín Zezula a František Gregor, graf. úprava Božena Braklová, vyd. Príroda, Bratislava, tlač Neografia, Martin

P O R O TA

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Krista Bendová: Rozprávky z počítadla. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Pavel Blažo, vyd. Belimex, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Evanjelium podľa Dickensa. Il. Ľuba Končeková-Veselá, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Jozef Hindický: A zvony nezvonia. Il. , graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, v spolupráci s Mestským úradom v Novej Bani, tlač Neografia, Martin Štefan Moravčík: Veselé potulky po Slovensku. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Žilinské tlačiarne, Žilina

Predseda Ján Švec Členovia Alexius Aust Margita Bíziková Peter Blubla Barbara Brathová Peter Čačko Peter Čepec Peter Čisárik Ľubica Ďurišinová Peter Ďurík Viera Gergeľová Ľudmila Jurčíková Ľubomír Krátky Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Dušan Roll Karol Rosmány Zoltán Salamon Ladislav Struhár František Švába Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraniční hostia Pavel Hrach, grafický uravovateľ, Česká republika Jitka Urbanová, Památník národního písemnictví, Česká republika

72

KRÁSNA LITERATÚRA Pavel Dvořák: Krvavá grófka. Fot. Karol Kállay, graf. úprava Jakub Dvořák a Juraj Demovič, vyd. Rak, Budmerice a Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Mihai Eminescu: Ďaleko od teba. Il. Alexandru Brătescu-Voineşti, graf. úprava Boris Prexta a Miroslava Lacková, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Jean Giono: Muž, ktorý sadil stromy. Il. a graf. úprava Ľuboslav Paľo, vyd. Knižná dielňa Timotej, Košice, tlač MKV-Press, Košice Vladimir Nabokov: Hovoríme po rusky a iné poviedky. Graf. úprava Erik Groch, vyd. Knižná dieľňa Timotej, Košice, tlač Vienala, Košice Jean Arthur Rimbaud: Moje malé milenky. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Slovenský spisovateľ, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava

KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE XX storočí na Slovensku. Graf. úprava Pavol Magát, vyd. Media Svatava, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ladislav Gulik – Jindřich Martiš: Mysterious Mamberano. Fot. Ladislav Gulik a Jindřich Martiš, il. Roman Pšenko, graf. úprava Milan Jursa, vyd. Drap, Partizánske, tlač Neografia, Martin Martin Slivka: Karol Plicka. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Fotofo, Bratislava, Osveta, Martin, Národné centrum pre audiovizuálne umenie, Bratislava a Vydavateľstvo Fénix, Bratislava, tlač Neografia, Martin Eva Trojanová: Vladimír Gažovič. Fot. Pavel Meluš, graf. úprava Dezider Tóth, vyd. Agentúra O.K.O., Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica PRÍLEŽITOSTNÉ A BIBLIOFILSKÉ TLAČE Ondrej Čiliak: Ostré ticho. Il. Igor Piačka, graf. úprava Robert Brož, vyd. Márius Maták, Martin, tlač Quick Print, Martin, knih. spracovanie Adela Vicencová, Martin Alena Doležalová. Milujem túlavých psov. Il. Peter Šabo, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Alena Doležalová, Peter Ďurík a Peter Šabo, tlač Peter Ďurík, Martin, knih. spracovanie Dalibor Žabka Miloslav Novotný – Jaroslav Zatloukal: Mikuláš Galanda. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Spolok občanov vydávajúcich knihy, Žilina, tlač Choma & Krupa, Žilina, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina Milan Rúfus: Osem variácií na tému Laluha. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Márius Maták, Martin, tlač Choma & Krupa, Žilina, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 1999

‘99 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Agentúra O.K.O. za knihu Eva Trojanová: Vladimír Gažovič

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Dezider Tóth za knihu Eva Trojanová: Vladimír Gažovič

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Ladislav Gulik a Jindřich Martiš za fotografie v knihe Mysterious Mamberano

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Spolok občanov vydávajúcich knihy za dielo Miloslav Novotný – Jaroslav Zatloukal: Mikuláš Galanda

Cena Zväzu polygrafie Cena BIBIANY za na Slovensku tlačiarni za najkrajšiu detskú knihu mimoriadne polygrafické Vydavateľstvo Buvik za knihu spracovanie Evanjelium podľa Tlačiareň Neografia za knihu Dickensa Ladislav Gulik – Jindřich Martiš: Mysterious Mamberano

73


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2000

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Vincent Múcska: Kronika anonymného notára kráľa Bella. Graf. úprava Jakub Dvořák a Juraj Demovič, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Zlatá kniha banícka. Graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Tibor Turčan – Banská agentúra, Košice, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice

P O R O TA Predseda Peter Čepec Členovia Alexius Aust Peter Blubla Barbara Brathová Peter Čačko Peter Ďurík Ľubica Ďurišinová Anton Fiala Ľudmila Jurčíková Dušan Kállay Ľubomír Krátky Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Karol Ondreička Dušan Roll Karol Rosmány Zoltán Salamon Marián Škotka František Švába Ján Švec Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraniční hostia Eva Wolfová, Památník národního písemnictví, Česká republika Jiří Machalický, grafický upravovateľ, Česká republika

74

KRÁSNA LITERATÚRA Emil Babín: Svätci na smetisku. Il. Ľudovít Hološka, graf. úprava Ľubomír Longauer, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Edgar Allan Poe: Havran. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Edmont Rostad: Cyrano z Bergeracu. Il. Dušan Kállay, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Ľubomíra Feldeková v spolupráci s Ivanom Panenkom, Bratislava, tlač. Reco, Senica a Ressprint, Senica LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Jaroslava Blažková: Ohňostroj pre deduška. Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Kveta Dašková, vyd. Vydavateľstvo Q111, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Erik Klein – Vladimír Lukeš: O fyzike troch inak. Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Naša vlasť. Graf. úprava Ľubomír Mika a Tomáš Löwenberg, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Anton Marec: Hnali sa veky nad hradbami. Il. , graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Neografia, Martin Jozef Mokoš: Vkladná knižka rozprávok a básničiek. Il. a graf. úprava Peter Čisárik, vyd. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Vojtech Zamarovský: Gilgameš. Il. a graf. úprava Ľuboslav Paľo, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava UČEBNICE Július Bartl – Miroslav Kamenický – Pavol Valachovič: Dejepis pre 1. ročník gymnázií. Graf. úprava Bruno Musil, vyd. Media Trade – SPN, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Lucia Benická – Slávka Breierová – Václav Macek: Pavol Breier. Graf. úprava Peter Horváth, vyd. Slovart, Bratislava, Nadácia horskej fotografie, Bratislava a Občianske združenie Dom fotografie, Poprad, tlač i+i print, Bratislava Marián Pauer: Martin Martinček. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Tibor Huszár: New York. Fot. Tibor Huszár, graf. úprava Alexandra Gráčová a Tibor Huszár, vyd. Tibi agency, Bratislava, tlač Neografia, Martin Dagmar Srnenská: Karol Ondreička. Fot. Martin Marenčin, graf. úprava Pavel Choma a Ivan Bílý, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač. Slovenská Grafia, Bratislava PRÍLEŽITOSTNÉ A BIBLIOFILSKÉ TLAČE Apokalypsa. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Peter Ďurík a Ľudmila Mlichová, tlač Peter Ďurík, Martin, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina „Étaín“. Graf. úprava Nora Nosterská, vyd. N. M. Code, Bratislava, tlač Fidat, Bratislava Johan Wolfgang Goethe: Faust a Margaréta. Il. Dušan Kállay, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Vydavateľstvo PT, Bratislava, tlač a knih. spracovanie Svornosť, Bratislava ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Michail Afanasjevič Bulgakov: Mistr a Markétka. Il. a tlač Edita Dobríková, graf. úprava Jozef Dobrík, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, knih. spracovanie Ondřej Bouček Edgar Allan Poe: Havran. Il., graf. úprava a tlač Peter Bartoš, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2000

‘00 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Slovenský Tatran za knihu Dagmar Srnenská: Karol Ondreička Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Peter Čisárik za knihu Jozef Mokoš: Vkladná knižka rozprávok a básničiek

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Alexandra Gráčová a Tibor Huszár za knihu Tibor Huszár: New York Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Peter Ďurík a Ľudmila Mlichová za dielo Apokalypsa

Cena Ministerstva školstva Cena BIBIANY za SR vydavateľstvu najkrajšiu detskú knihu za učebnicu Vydavateľstvo Q111 za knihu Media Trade – Slovenské Jaroslava Blažková: pedagogické nakladateľstvo Ohňostroj pre deduška za učebnicu Júliu Bartl – Miroslav Kamenický – Cena Slovenského Pavol Valachovič: Dejepis národného literárneho pre 1. ročník gymnázií múzea Slovenskej národnej knižnice Cena Zväzu polygrafie za študentskú prácu na Slovensku tlačiarni za Edita Dobríková za prácu mimoriadne polygrafické Michail Afanasjevič spracovanie Bulgakov: Mistr Slovenská Grafia za knihu a Markétka Dagmar Srnenská: Karol Peter Bartoš za prácu Edgar Ondreička Allan Poe: Havran

75


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2001

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Encyclopaedia Beliana, 2. zväzok. Graf. úprava Pavel Čisárik a Peter Semančík, vyd. Encyklopedický ústav SAV a Veda, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica V svetle siedmich tisícročí. Graf. úprava NTP Group v spolupráci so Stanislavom Feketem, vyd. Kasico, Bratislava pre Obecný úrad Blatné, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Prvý cisár na uhorskom tróne. Graf. úprava Juraj Demovič a Jakub Dvořák, vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Peter Čepec Členovia Peter Blubla Barbara Brathová Robert Brož Peter Čačko Peter Čisárik Ľubica Ďurišinová Ľudmila Jurčíková Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Igor Piačka Dušan Roll Karol Rosmány Zoltán Salamon Ladislav Struhár František Švába Andrej Švec Ján Švec Ta j o m n í č k a Eva Cíferská

KRÁSNA LITERATÚRA Hermann Hesse: Siddhártha. Il. Hermann Hesse, graf. úprava Hedviga Hamžíková a Peter Chalupa, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Bruce Chatwin: Načo som tu. Il. Robert Jančovič, graf. úprava Miroslava Lacková a Boris Prexta, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ivan Laučík: Cranbery in Ice. Il. a graf. úprava Marek Ormandík, vyd. Modry Peter Publishers, Mississauga, tlač Polypress, Levoča William Shakespeare: Sonnets. Il. Ernest Zmeták, graf. úprava Peter Chalupa a Ján Novák, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Hans Christian Andersen: Palculienka. Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava, tlač. Slovenská Grafia, Bratislava Peter Ševčovič: Adam a Šišibus. Il. Miloš Kopták, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Kristína Vulganová: Astík a Obík. Il. Vlado Král, graf. úprava Vlado Král a Kristína Rybárová, vyd. Kristína Rybárová – Agentúra K, Košice, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice UČEBNICE Prírodopis pre 7. ročník základných škôl. Il. Marek Brázdil, graf. úprava Bruno Musil, vyd. Media Trade – SPN, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Ivan Jančár: Robert Jančovič. Graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Zita Kostrová: Mikuláš Galanda. Graf. úprava Dezider Tóth, vyd. Pallas, Piešťany, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Marián Pauer: Marie Zavadilová. Graf. úprava Anton Fiala, vyd. FO ART, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava PRÍLEŽITOSTNÉ A BIBLIOFILSKÉ TLAČE Danielov sen. Il. Dušan Kállay, kaligrafie Ľubomír Krátky, vyd. Dušan Kállay a Ľubomír Krátky, tlač Dušan Kállay a Ján Kvasnica, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina Edmond Rostand: Cyrano. Il. Dušan Kállay, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Ivan Panenka, Bratislava, tlač Cart print, Nitra a Alexej Kraščenič, Bratislava, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Andrea Pézmanová: Bird flying. Il. a graf. úprava Andrea Péznanová, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Ivan Krasko: Nox et solitudo. Il. a graf. úprava Zuzana Bruncková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

76


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2001

‘01 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Pallas za knihu Zita Kostrová: Mikuláš Galanda Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Jana Kiselová-Siteková za knihu Hans Christian Andersen: Palculienka

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Dezider Tóth za knihu Zita Kostrová: Mikuláš Galanda Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Dušan Kállay a Ľubomír Krátky za dielo Danielov sen

Cena Ministerstva školstva Cena BIBIANY SR vydavateľstvu vydavateľstvu za za učebnicu najkrajšiu detskú knihu Media Trade – Slovenské Vydavateľstvo Buvik za knihu pedagogické nakladateľstvo Hans Christian Andersen: za učebnicu Prírodopis pre Palculienka 7. ročník základných škôl Cena Slovenskej národnej Cena Zväzu polygrafie knižnice za študentskú na Slovensku tlačiarni za prácu mimoriadne polygrafické Andrea Pézmanová za prácu spracovanie Bird flying Slovenská Grafia za knihu Zuzana Bruncková za prácu Ivan Jančár: Robert Jančovič Ivan Krasko: Nox et Tlačiarne BB za knihu Zita solitudo Kostrová: Mikuláš Galanda

77


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2002

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 1. Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Juraj Demovič, Jakub Dvořák a Juraj Vontorčík, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Konfucius: Rozhovory a výroky. Graf. úprava Eva Kovačevičová-Fudala, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Graf. úprava Juraj Demovič a Jakub Dvořák, vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Peter Čepec Členovia Alexius Aust Peter Blubla Barbara Brathová Robert Brož Miroslav Cipár Peter Čačko Ľubica Ďurišinová Yvonna Hanáková Ľudmila Jurčíková Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Igor Piačka Karol Rosmány Zoltán Salamon Ľubo Stacho František Švába Peter Uchnár Marian Veselý Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraniční hostia Małgorzata Maria Potocka, Ministerstvo kultúry, Poľsko Věra Jirousová, Památník národního písemnictví, Česká republika

78

KRÁSNA LITERATÚRA Anton Marec: Tatranské povesti. Il. a graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Svornosť, Bratislava Roger Krowiak. Il. Jozef Danglár Gertli, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Koloman Kertész Bagala, Levice, tlač X line, Bratislava LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Štefan Meliš: Kráľ Matej pod Manínom. Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Neografia, Martin Miša Štefankovičová – Zuzana Predmerská: Ema a Barón v meste. Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Ján Vajnor, vyd. Ikar, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ján Uličiansky: Pán Prváčik. Il. a graf. úprava Peter Čisárik, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava UČEBNICE Lýdia Melišková: Matematika pre 5. ročník špeciálnych základných škôl. Il. Ivan Kováčik, graf. úprava Igor Imro, vyd. Media Trade – SPN, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Katarína Bajcurová – Ivan Jančár: Juraj Meliš. Graf. úprava Stanislav Stankoci, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Čo bolo prv? Fot. Miro Vojtek, graf. úprava Viktor Vojtek, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica István Orosz. Graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Rabbit & Solution studio, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Fedor Kriška: Miroslav Cipár. Graf. úprava Miroslav Cipár a Milka Kozárová, vyd. a tlač Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov Vladimír Tomčík: Bratislava a okolie. Graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Media Svatava, Bratislava, tlač Neografia, Martin BIBLIOFILSKÉ TLAČE Pablo Neruda: Óda na typografiu. Il. a graf. úprava a vyd. Peter Ďurík, Martin, tlač a knih. spracovanie Neografia, Martin Milan Rúfus: Michelangelo. Il. a graf. úprava a vyd. Arnold Feke, Bratislava, tlač Kníhtlač Gerthofer, Zohor a TAB, Bratislava, knih. spracovanie Ateliér knihy – Tri kvapky, Kapušany ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Franz Kafka: Aforismy. Il. a graf. úprava Jozef Česla, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2002

‘02 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Rak za knihu Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 1 Vydavateľstvo Michala Vaška za knihu Fedor Kriška: Miroslav Cipár Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Jozef Danglár Gertli za knihu Roger Krowiak

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Vladislav Rostoka za knihu István Orosz Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Peter Ďurík za dielo Pablo Neruda: Óda na typografiu

Cena Ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu Media trade – Slovenské pedagogické nakladateľstvo za učebnicu Lýdia Melišková: Matematika pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Ikar za knihu Miša Štefankovičová – Zuzana Predmerská: Ema a Barón v meste

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú Cena Zväzu polygrafie na prácu Slovensku tlačiarni za Jozef Česla za prácu Franz mimoriadne polygrafické Kafka: Aforismy spracovanie Slovenská Grafia za knihu Katarína Bajcurová – Ivan Jančár: Juraj Meliš

79


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2003

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika. Graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava a Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Dejiny baníctva na Slovensku 1. diel. Graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra, Košice a Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 2. Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Juraj Demovič, Jakub Dvořák a Juraj Vontorčík, vyd. Rak, Budmerice, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Daniela Dvořáková: Rytier a jeho kráľ. Fot. Jakub Dvořák, Jozef Hardoš a Michal Hatrák, graf. úprava Juraj Demovič, Jakub Dvořák a Juraj Vontorčík, vyd. Rak, Budmerice, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Richard Marsina: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. Graf. úprava Juraj Demovič a Jakub Dvořák, vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Laura Šimová – Vladimír Krupa: Piešťany. Graf. úprava Laura Šimová a Peter Masár, vyd. Pallas, Piešťany, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Vademecum medici. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Osveta, Martin, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predsedníčka Yvonna Hanáková Členovia Alexius Aust Peter Blubla Barbara Brathová Peter Čačko Peter Čepec Peter Čisárik Peter Ďurík Igor Gazdík Ľudmila Jurčíková Ľubomír Krátky Ján Krížik Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Dušan Polakovič Karol Rosmány Alex Vojtášek Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví Praha, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Hermann Hesse: Ľúbostné príbehy. Il. Mikuláš Galanda, graf. úprava Miroslava Lacková, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Ľubomír Feldek: Veľká kniha slovenských rozprávok. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Hana Mertová, vyd. Reader´s Digest Výber Slovensko, Bratislava, tlač Partenaires Fabrications, Malesherbes Anton Habovštiak: Slovenské povesti II. Il. Peter Matis, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Svornosť, Bratislava Lev Nikolajevič Tolstoj: Rozprávky a bájky. Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Irena Závodná, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich morí. Il. a graf. úprava Ľuboslav Paľo, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica UČEBNICE Miroslav Kamenický – Daniela Kodajová – Mária Tonková: Dejepis pre 2. ročník gymnázií. Il. Ivan Kováčik, graf. úprava Bruno Musil, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov Karol Thiry – Miroslav Janek: Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel. Il. Karol Rosmány, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Ladislav Lajcha: Ladislav Vychodil. Graf. úprava Fero Jablonovský, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava a Divadelný ústav, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Juraj Mravec – Viktor Vojtek: Interview s fotografiou. Graf. úprava Viktor Vojtek, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Bohuslav Piatko: Stopy kráľov. Graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Media Svatava, Bratislava, tlač Neografia, Martin, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina Zora Rusinová: Karol Baron. Graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica BIBLIOFILSKÉ TLAČE Rudyard Kipling: If – Keď – Když. Il. Jozef Jankovič, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Ex Tempore, Bratislava, tlač Ars Nova, Bratislava ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Joh. Amos Comenii: Orbis sensualium pictus. Il. a graf. úprava Juraj Puchovský, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Faust. Il., graf. úprava a tlač Juraj Puchovský, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Verona Paulenková: Príručka na opravu... . Il. a graf. úprava Verona Paulenková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Slovenské poviedky a výnimky. Il. a graf. úprava Petra Mikulášová, vyd. a tlač Združená stredná škola polygrafická, Bratislava

80


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2003

‘03 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Slovenská národná galéria a Vydavateľstvo Slovart za knihu Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Peter Uchnár za knihu Ľubomír Feldek: Veľká kniha slovenských rozprávok

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Jana Sapáková za knihu Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Vydavateľstvo Ex Tempore za knihu Rudyard Kipling: If – Keď – Když

Cena Ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá za knihu Karol Thiry – Miroslav Janek: Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Perfekt za knihu Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich morí

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú Cena Zväzu polygrafie prácu na Slovensku tlačiarni za Juraj Puchovský za prácu mimoriadne polygrafické Faust spracovanie Tlačiarne BB za knihu Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika

81


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2004

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 3. Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Juraj Demovič, Jakub Dvořák a Juraj Vontorčík, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ľubomír Jankovič: Exlibris a supralibros na Slovensku v 16.-19. storočí. Graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Alfa print, Martin Nové recepty v slovenskej kuchyni. Fot. Elena Mešková, graf. úprava Laura Mešková, vyd. Príroda, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Július Sopko: Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická. Graf. úprava Jakub Dvořák a Juraj Demovič, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ján Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo. Graf. úprava Juraj Demovič, Jakub Dvořák a Juraj Vontorčík, vyd. Veda, Bratislava a Rak, Budmerice, tlač Veda, Bratislava

P O R O TA Predseda Dušan Kállay Členovia Alexius Aust Peter Blubla Barbara Brathová Robert Brož Miroslav Cipár Peter Čačko Ľubica Ďurišinová Igor Gazdík Yvonna Hanáková Ľudmila Jurčíková Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Igor Piačka Karol Rosmány Vladislav Rostoka Ladislav Struhár František Švába Alexej Vojtášek Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraniční hostia Maria Czernik, Ministerstvo kultúry, Varšava, Poľská republika Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví Praha, Česká republika

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov. Il. Dušan Kállay, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Zuzana Križková – Margaréta Horváthová: Juraj Jánošík. Graf. úprava Robert Brož, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov Hana Naglik: Ester a Albatros. Il. Hana Naglik, graf. úprava IQ Desing Studio, vyd. Združenie na pomoc detskej onkológii pri DFNSP, Bratislava vo vydavateľstve Jaga, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Miroslav Válek: Do Tramtárie. Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Zlatá brána. II. Miroslav Cipár, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava UČEBNICE Jozef Heger – Ivan Hnát – Martin Putala: Názvoslovie organických zlúčenín. Graf. úprava Pavel Mikuš, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Albín Brunovský. Graf. úprava Daniel Brunovský, Klára Brunovská a Martina Trnkusová, vyd. Daniel Brunovský, Zohor a Roman Fečík, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Ivan Jančár – Fedor Kriška: Dušan Kállay. Graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Karol Felix. Graf. úprava Pergamen, Trnava, vyd. Daniel Ryba – Edition Ryba, Trnava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ladislav Mednyánszky. Graf. úprava Grap, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Pavol Prikryl: Bratislava. Fot. Ladislav Struhár, graf. úprava Vladimír Yurkovic, vyd. Aktuell, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica BIBLIOFILSKÉ TLAČE Charles Baudelaire: Fleurs maladives. Il. Auguste Rodin, graf. úprava Viktor Vojtek, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina Alfred Jarry: Skutky a názory dr. Faustrolla. Il. Karol Baron, graf. úprava Albert Marenčin ml. a Ľubomír Krátky, vyd. Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, Bratislava, tlač a knih. spracovanie Svornosť, Bratislava Cesta je prach ... . Il. Boris Jirků, Igor Piačka a Igor Cvacho, graf. úprava Igor Cvacho, vyd. Imagine, Žilina, tlač AB Tlač, Žilina Henric van Veldeke: Krásne slovo, sladká melódia. Graf. úprava Pergamen, vyd. Daniel Ryba – Edition Ryba, Trnava, tlač Dobrá kniha, Trnava, knih. spracovanie Miroslava Krakerová, Martin ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Sebastian Brant: Loď bláznů. Il. a graf. úprava Zuzana Kaliňaková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Daniel Hevier: Elektrónkový klaun. Il. a graf. úprava Andrea Bónová, vyd. a tlač Združená stredná škola polygrafická, Brastislava I sogni del bruco Cannello. Il. a graf. úprava Matúš Maťátko, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Bratislava Komunikácia. Il. a graf. úprava Andrea Péznamnová, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Lao-ć: Tao-te-ťing. Il. a graf. úprava Jozef Česla, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

82


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2004

‘04 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Slovart za knihu Ivan Jančár – Fedor Kriška: Dušan Kállay Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Hana Naglik za knihu Hana Naglik: Ester a albatros Karol Baron za knihu Alfred Jarry: Skutky a názory dr. Faustrolla

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Vladislav Rostoka za knihu Ivan Jančár – Fedor Kriška: Dušan Kállay Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Vydavateľstvo Imagine za dielo Cesta je prach ...

Cena Ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá za knihu Jozef Heger – Ivan Hnát – Martin Putala: Názvoslovie organických zlúčenín

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Buvik za knihu Miroslav Válek: Do Tramtárie

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu Cena Zväzu polygrafie Jozef Česla za prácu Lao-ć: na Slovensku tlačiarni za Tao-te-ťing mimoriadne polygrafické Andrea Bónová za prácu spracovanie Daniel Hevier: Slovenská Grafia za knihu Elektrónkový klaun Albín Brunovský Tlačiarne BB za knihu Ivan Jančár – Fedor Kriška: Dušan Kállay

83


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2005

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 4. Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Juraj Demovič, Jakub Dvořák a Juraj Vontorčík, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Alex Vojtášek Členovia Alexius Aust Peter Blubla Barbara Brathová Daniel Brunovský Peter Čačko Peter Čepec Ľubica Ďurišinová Peter Ďurík Anton Fiala Ľudmila Jurčíková Juraj Králik Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Ľuboslav Paľo Dušan Polakovič František Švába Peter Uchnár Ladislav Vančo Pozorovateľ Jana Miklášová Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraniční hostia Magdalena Ślusarska, Inštitút knihy, Varšava, Poľská republika Marek Pokorný, predseda poroty NČKR 2005, Česká republika Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví, Praha, Česká republika

84

KRÁSNA LITERATÚRA Eva Luka: Diabloň. Grafická úprava Juraj Demovič, vyd. Edition Ryba, Trnava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Maroš Hečko: Home made Mutant. Il. Broňa Brtáňova a Rasťo Janko, fot. a graf. úprava Broňa Brtáňova, vyd. Koloman Kertész – L.C.A., Levice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Judita Kaššovicová: Šamorínske verše. Fot. Adrián Pullmann a Karel Michálek, graf. úprava Katarína Kovalčíková, vyd. Judita Kaššovicová, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Marián Hatala: Životopis každodenností. Graf. úprava Milan Mikula, vyd. Reco-Yak, Senica, tlač Er-print, Senica LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Ján Uličiansky: Čarovný chlapec. Il. a graf. úprava Peter Čisárik, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Neografia, Martin Karol Krčmár: Kirigami. Il. Karol Krčmár, fot. Jiří Hološka, graf. úprava Karol Krčmár a Radoslav Tokoš, vyd. ToolSquare, Poriadie, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Daniel Hevier: Päťka z nudy. Il. Daniel Hevier, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač. Polygraf Print, Prešov Rozprávky Hansa Christiana Andersena. Il. Kamila Štanclová a Dušan Kállay, graf. úprava Klára Istlerová, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Graspo CZ, Zlín Erik Jakub Groch: Tuláčik a Klára. Il. a graf. úprava Ľuboslav Paľo, vyd. vyd. Edition Ryba, Trnava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica UČEBNICE Ľubomír Šnajer – Marián Kireš: Informatika pre stredné školy. Graf. úprava Igor Imro, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava Zdenka Chládeková: Stavebné materiály. Graf. úprava Roman Piffl, vyd. Kontakt Plus, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Zora Rusinová: Bohdan Hostinák. Graf. úprava Palo Bálik, vyd. Koloman Kertész – L.C.A., Levice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Bratislava zadným vchodom 1918 – 2005. Graf. úprava Jana Lokšenincová, vyd. Fotofo, Bratislava, tlač Magnus Press, Bratislava Andrej Bán – Martin Bútora – Dušan Mitana: Iné Slovensko. Fot. Andrej Bán, graf. úprava Jan Zachariáš, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Jiří Olič – Peter Michalovič – Ľudo Petránsky ml.: Marek Ormandík. Fot. Anna Luptáková a Daniel Brogyányi, graf. úprava Juraj Demovič a Pavol Markovič, vyd. Edition Ryba, Trnava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Karol Maliňák: Miroslav Ksandr. Fot. Milan Noga a Dušan Vyparina, graf. úprava Milan Mikula, vyd. Reco, Senica a mesto Liptovský Mikuláš, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Navrátilová & Králik. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Rabbit & Solution studio, Bratislava, tlač Bratislavské tlačiarne, Bratislava Jan Saudek. Graf. úprava Zdeněk Ziegler, vyd. Slovart, Praha, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Tomáš Ďurovka: František Sláčik – mamičkin maznáčik. Il. a graf. úprava Alžbeta Kováčová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Sieťotlač Ďurovka, Bratislava


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2005

‘05 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Rabbit & Solution studio za knihu Navrátilová & Králik Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Ľuboslav Paľo za knihu Erik Jakub Groch: Tuláčik a Klára

Cena Zväzu polygrafie Cena Slovenskej národnej na Slovensku tlačiarni za knižnice za študentskú mimoriadne polygrafické prácu spracovanie Alžbeta Kováčová za prácu Tlačiarne BB za knihu Jan Tomáš Ďurovka: František Saudek Sláčik – mamičkin maznáčik Cena BIBIANY vydavateľstvu za Cena Ministerstva školstva najkrajšiu detskú knihu SR vydavateľstvu Vydavateľstvo Perfekt za za učebnicu knihu Ján Uličiansky: Slovenské pedagogické Čarovný chlapec nakladateľstvo – Mladé letá za knihu Ľubomír Šnajer – Marián Kireš: Informatika pre SŠ Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Broňa Brtáňová za knihu Maroš Hečko: Home made Mutant

85


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2006

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Architektúra na Slovensku. Graf. úprava Branislav Gajdoš, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Biblia. Graf. úprava Pro 2, Bratislava, vyd. Ikar, Bratislava a Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, Trnava, tlač a knih. spracovanie Tlačiarne BB, Banská Bystrica Dejiny hutníctva na Slovensku. Graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra, Košice a Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Vladimír Godár: Mater. Il. Vladimír Yurkovic, fot. Ctibor Bachratý a Vladimír Yurkovic, graf. úprava Vladimír Yurkovic, vyd. Pavian Records, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Štefan Kassay: Podnik a podnikanie. 1. zväzok. Il. Štefan Kassay, fot. Patrik Paul a Mário Černý, graf. úprava Patrik Paul, vyd. a tlač Veda, Bratislava Pavel Dvořák: Prvá kniha o Bratislave. Il. Albín Brunovský, fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Juraj Demovič, Jakub Dvořák a Juraj Vontorčík, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Pusté Úľany. Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Juraj Vontorčík a Jakub Dvořák, vyd. obec Pusté Úľany vo vydavateľstve Daniel Ryba – Edition Ryba, Trnava, tlač Svornosť, Bratislava

P O R O TA Predseda Alexej Vojtášek Členovia Alexius Aust Peter Blubla Barbara Brathová Robert Brož Miroslav Cipár Peter Čačko Peter Čepec Ľubica Ďurišinová Igor Imro Ľudmila Jurčíková Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Dušan Nágel Igor Piačka Karol Rosmány Ladislav Struhár František Švába Martin Vančo Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraniční hostia Isabella Kaluta, Inštitút knihy Krakov, Poľská republika Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví Praha, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Konfucius: Rozhovory a výroky. Graf. úprava Eva Kovačevičová-Fudala, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Omar Chajjám: Túžba je vták, čo nie je v tvojej sieti. Il. Marek Ormandík, graf. úprava Juraj Demovič a Juraj Vontorčík, vyd. Daniel Ryba – Edition Ryba, Trnava, tlač Svornosť, Bratislava LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Ľuboslav Paľo: Haló, haló, pani Mačka! Il. a graf. úprava Ľubosľav Paľo, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Alfa Print, Martin Erik Jakub Groch: Píšťalkár. Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Erik Jakub Groch, vyd. Slniečkovo, Prešov, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Príbehy zo Shakespeara. Il. Dušan Kállay, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava UČEBNICE Biológia a starostlivosť o zdravie. Graf. úprava Branislav Kátlovský, vyd. Expol Pedagogika, Bratislava, tlač Kasico, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Dagmar Srnenská: Karol Ondreička. Graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Petrus, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ivan Rusina: Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku. Graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava a Slovart, Bratislava, tlač. Graspo CZ, Zlín Jaro Sýkora: Obrazy starej Oravy. Fot. Jaro Sýkora, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, Alfa Print, Martin Antonín Kratochvil: Persona. Fot. Antonin Kratochvil, graf. úprava Jan Zachariáš, vyd. Slovart, Praha, Tlačiarne BB, Banská Bystrica BIBLIOFILSKÉ TLAČE Hans Christian Andersen: Inger. Il. Robert Brun, graf. úprava Viktor Vojtek, vyd. Viktor Vojtek – Maxtral, Bratislava, tlač Ultra Print, Btatislava, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina Veľpieseň. Il. Miroslav Cipár, graf. úprava, vyd. a tlač Peter Ďurík, Martin, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina Rainer Maria Rilke: Orpheus. Eurydike. Hermes. Il. Kamila Štanclová, graf. úprava Viktor Vojtek, vyd. Viktor Vojtek – Maxtral, Bratislava, tlač Ultra Print, Bratislava, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Nanako Ishida: Alica na šachovnici. Il. a graf. úprava Nanako Ishida, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Barbora Paulovičová: Atlas fantastickej zoológie. Il. a graf. úprava Barbora Paulovičová, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

86


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2006

‘06 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Pavian Records za knihu Vladimír Godár: Mater Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Jana Kiselová-Siteková za knihu Erik Jakub Groch: Píšťalkár

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Peter Ďurík za dielo Veľpieseň

Cena Ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu Vydavateľstvo Expol Pedagogika za knihu Biológia a starostlivosť o zdravie

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Občianske združenie Slniečkovo za knihu Erik Jakub Groch: Píšťalkár

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Peter Ďurík za dielo Veľpieseň

Cena Slovenskej národnej Cena Zväzu polygrafie knižnice za študentskú na Slovensku tlačiarni za prácu mimoriadne polygrafické Barbora Paulovičová spracovanie za prácu Atlas fantastickej Tlačiarne BB za knihu zoológie Dagmar Srnenská: Karol Nanako Ishida za prácu Alica Ondreička na šachovnici

87


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2007

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Art School. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava a Rabbit & Solution Studio, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava Edícia Bratislava – Pressburg (J. Linzboth: Prešporský kaleidoskop, J. Hradský – J. Mallinerits: Rusovce, A. Baláž: Hriešna Vydrica, J. Oršulová: Heraldické pamiatky Bratislavy). Graf. úprava Marta Blechová a Katarína Marenčinová, vyd. Marenčin PT, Bratislava, tlač Svornosť, Bratislava a Finidr, Český Těšín Pavel Dvořák: Druhá kniha o Bratislave. Il. Albín Brunovský, fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Juraj Demovič, Jakub Dvořák a Juraj Vontorčík, vyd. Rak, Budmerice, tlač. Tlačiarne BB, Banská Bystrica Mária Čelková – Mikuláš Čelko – Igor Graus: Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 17. - 19. storočí. Graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra, Košice a Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice

P O R O TA Predseda Ľuboslav Paľo Členovia Viera Anoškinová Alexius Aust Peter Blubla Zuzana Bočkayová Barbara Brathová Daniel Brunovský Peter Čepec Peter Ďurík Ľubica Ďurišinová Ľudmila Jurčíková Pavel Kastl Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Dušan Nágel Igor Piačka Peter Tvrdoň Alexej Vojtášek Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Vladimíra Hoštová, Památník národního písemnictví Praha, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA François Soulages: L´homme effacé. Fot. Terézia Golasová, graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Marenčin PT, Bratislava, tlač Dóša Expresp, Bratislava LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné! Il. Zuzana Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Alfa print, Martin Tomáš Janovic: Drevený tato. Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Laura Mešková, vyd. Marenčin PT, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Slavka Liptáková: Chlapec bez mena. Il. Fero Lipták, graf. úprava Ondrej Zvalo, vyd. Slavka Liptáková, Bratislava, tlač Typoset print, Bratislava Boris Droppa: Sovie múdroslovie. Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Daxe, Bratislava, tlač Polygraf print, Prešov UČEBNICE Biológia pre gymnáziá 7. Il. Vladimír Vanko a Tibor Nagy, fot. Ivan Kostroň, graf. úprava Eva Onderčinová, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Aleš Votava. Graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava a Slovart, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Bidelnica. Graf. úprava Róbert Nemeček, vyd. Danubiana, Meulensteen Art Museum, Bratislava, tlač Weltprint, Bratislava Katarína Vavrová. Fot. Anton Fiala, graf. úprava Boris Kvasnica, vyd. FO ART, Bratislava, tlač Bookmaster, Pezinok Karol Kállay – Marián Gavenda: Klenoty gotiky. Fot. Karol Kállay, graf. úprava Branislav Gajdoš, vyd. Slovart, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Tibor Huszár: Letokruhy večnosti. Fot., graf. úprava a vyd. Tibor Huszár, Modra – Harmónia, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ivan Jančár: Nová krv. Fot. Ladislav Sternmüller, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Galéria mesta Bratislavy, Bratislava a Vydavateľstvo Krása, Bratislava, tlač Lúč, Bratislava Zuzana Böhmeová – Ivan Jančár: Slovenská grafika 20. storočia. Fot. Rabbit & Solution studio, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Galéria mesta Bratislavy a Roman Fečík, Bratislava, tlač Lúč, Bratislava BIBLIOFILSKÉ TLAČE Tomáš Janovic – Pavel Vilikovský: Hommage A. Vivaldi 2008. Il. Robert Brun, graf. úprava Marcel Benčík, vyd. Robert Brun, Žilina, tlač Ateliér Choma, Žilina, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina Kniha Jóbova. Il. Igor Piačka, graf. úprava Eva Kovačevičová-Fudala, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica, knih. spracovanie Kníhviazačstvo Royal D, Bratislava ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Evolúcia. Il., graf. úprava a tlač Matúš Maťátko, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Bruno Ferrero: Krátke príbehy pre potešenie duše. Il. a graf. úprava Eva Novotná, vyd. a tlač Združená stredná škola polygrafická, Bratislava Bruno Ferrero: Ruže. Il., graf. úprava a tlač Lenka Laššuová, vyd. Združená stredná škola polygrafická, Bratislava Spomienky na krajinu zázrakov. Il. a graf. úprava Andrea Ráchelová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač City Copy Center, Bratislava

88


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2007

‘07 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo FO ART za knihu Katarína Vavrová Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Zuzana Bočkayová za knihu Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné!

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Vladislav Rostoka za knihy Art School a Aleš Votava

Cena Ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá za knihu Biológia pre gymnáziá

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Marenčin PT za knihu Tomáš Janovic: Drevený tato

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Robert Brun za dielo Tomáš Janovic – Pavel Vilikovský: Hommage A. Vivaldi 2008

Cena Slovenskej národnej Cena Zväzu polygrafie knižnice za študentskú na Slovensku tlačiarni za prácu mimoriadne polygrafické Andrea Ráchelová za prácu spracovanie Spomienky na krajinu Tlačiarne BB za knihu Tibor zázrakov Huszár: Letokruhy Lenka Laššuová za prácu večnosti Bruno Ferrero: Ruže

89


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2008

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Jaroslav Žídek: Šéfkuchár v paláci. Fot. Stanislav Hanusz Hricová, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Ľuboslav Paľo Členovia Viera Anoškinová Alexius Aust Peter Blubla Barbara Brathová Peter Čepec Ľubica Ďurišinová Viera Fabianová Anton Fiala Branislav Gajdoš Ľudmila Jurčíková Martin Kellenberger Milan Lederleitner Magdaléna Mintálová Dušan Nágel Igor Piačka Nadežda Redlich-Michalská Peter Tvrdoň Peter Uchnár Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví Praha, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Milan Lasica – Marek Ormandík: Milanchólia. Il. a graf. úprava Marek Ormandík, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Milan Rúfus: Niesť bremeno a spievať. Il. Vladimír Kompánek, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Neografia, Martin Kamil Peteraj: Toto je moja reč. Il. Martin Augustín, graf. úprava Roman Gregor a Martin Augustín, vyd. Ikar, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Milan Rúfus: Anjeličku, môj strážničku. Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Jean de La Fontaine: Bájky. Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Peter Juríček, vyd. Petit Press, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Jonathan Swift: Gulliverove cesty. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Karel Šejna, vyd. Reader´s Digest Výber Slovensko, Bratislava, tlač Leo Paper Product Stanislav Štepka: Lastovičie rozprávky. Il. Svetozár Mydlo, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica James Matthew Barrie: Peter Pan. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Branislav Gajdoš, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Peter Glocko: Rozprávky z čarovnej záhrady. Il. a graf. úprava Martin Kellenberger, vyd. Daxe, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov UČEBNICE Lýdia Melišková: Matematika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl. Il. a graf. úprava Igor Imro, fot. Jaroslav Melišek, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov Lýdia Melišková: Matematika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl. Pracovný zošit. Il. a graf. úprava Igor Imro, fot. Jaroslav Melišek, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Ladislav Bielik – Eugen Gindl: August 1968. Fot. Ladislav Bielik, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava a Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Tibor Huszár: Cigáni. Fot. a graf. úprava Tibor Huszár, vyd. Tibor Huszár, Modra – Harmónia, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Bohumír Bachratý: Květoslava Fulierová. Fot. Anton Fiala, graf. úprava Jarmila Zdráhalová, vyd. a tlač. FO ART, Bratislava Ján Kudlička – Juraj Kuniak: Mystérium krajiny. Il. Ján Kudlička, graf. úprava Pavel Choma, vyd. Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica 111 diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava a Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ľudovít Petránský: Zolo Palugyay. Fot. Peter Bližnák, Zuzana Mináčová a Mikuláš Ricotti, graf. úprava Peter Bližnák, vyd. Q-EX, Trenčín, tlač Q-EX print, Trenčín BIBLIOFILSKÉ TLAČE Edgar Allan Poe: Havran. Il. a graf. úprava, vyd. a tlač Peter Ďurík, Martin, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina Marián Geišberg: Panta rei. Il. a graf. úprava a vyd. Igor Cvacho, Žilina, tlač Tibor Balco a Solid Print, Žilina ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Ako hľadal kolobeh šťastie. Il. a graf. úprava Veronika Cabadajová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Milan Boroš – Copex, Bratislava Hans Christian Andersen: Slávik. Il. a graf. úprava Daniela Olejníková, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Bittner Print, Bratislava Zvěřinec na Nilu. Il. a graf. úprava Eva Švrčková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Zvieracie povedačky. Il. a graf. úprava a tlač Lucia Bíliková, vyd. Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava

90


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2008

‘08 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Ikar za knihu Kamil Peteraj: Toto je moja reč Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Peter Uchnár za knihu James Matthew Barrie: Peter Pan

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Pavel Choma za knihu Ján Kudlička – Juraj Kuniak: Mystérium krajiny Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Igor Cvacho za knihu Marián Geišberg: Panta rei

Cena Ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá za knihu Lýdia Melišková: Matematika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie Tlačiarne BB za knihu Ladislav Bielik – Eugen Gindl: August 1968

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Buvik za knihu Milan Rúfus: Anjeličku, môj strážničku Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu Daniela Olejníková za prácu Slávik

91


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2009

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Zora Rusinová: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia+. Graf. úprava Jana Sapáková, vyd. a tlač Veda, Bratislava Jozef Bednár: Medzi kvapkami dažďa. Graf. úprava Martin Česanek, Tibor Huszár a Roman Pavlovič, vyd. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Henrieta Moravčíková: Nová slovenská architektúra. Graf. úprava Juraj Blaško, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Slovak Children´s Book. Graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1949 – 2009. Graf. úprava René Arnold, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín

P O R O TA Predseda Martin Kellenberger Členovia Peter Bagi Jozef Beňovský Peter Blubla Barbara Brathová Daniel Brunovský Peter Čisárik Ľubica Ďurišinová Viera Fabianová Branislav Gajdoš Beáta Jablonská Ľudmila Jurčíková Daniel Kollár Milan Lederleitner Martina Matlovičová Magdaléna Michalková Nadežda Redlich-Michalská Miroslav Regitko Peter Tvrdoň Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví Praha, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Miniromány. Il. Jana Némethová, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Slovenský rozhlas, Bratislava a Atrforum, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Tisíc a jedna noc, 4. zväzok. Il. Dušan Kállay, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica William Saroyan: Tracyho tiger. Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Palo Bálik a Jana Némethová, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica William Shakespeare: Tri tragédie. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Andrea Gregušová: Červík Ervín. Il. a graf. úprava Juraj Martiška, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Východoslovenské tlačiarne, Košice Ján Uličiansky: Malá princezná. Il. Miloš Kopták, vizualizácia Bernd Preiml, graf. úprava Ralf Herms, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov Miro Čársky: O Basetovi, ktorý neznášal mľaskanie. Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Michaela Chmelíčková, vyd. ASIL, Bratislava, tlač X line, Bratislava Sedem rokov nemá. Il. Renáta Milčáková, graf. úprava Erik Jakub Groch a Martin Groch, vyd. Modrý Peter, Levoča, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ján Uličiansky: Štyria škriatkovia a víla. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov UČEBNICE Milan Čorba: Kostýmová tvorba. Graf. úprava Nora Nosterská, vyd. Divadelný ústav, Bratislava a Vysoká škola múzických umení, Bratislava, tlač BB Print, Bratislava Mária Alabánová: Slovenská literatúra pre 5. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Il. Martin Augustín, graf. úprava Zsolt Urbán, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Jozef Dolinský – Jozef Pauer – Jan Tyl: Jozef Bubák. Fot. Noro Knap, graf. úprava Jakub Reichl a Matúš Bubák, vyd. Intervention, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Fedor Kriška: Kamila Štanclová. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Michal Studený: Som dieťa šesťdesiatych rokov. Graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica BIBLIOFILSKÉ TLAČE Márius Maták: Talentum et ingenium. Il. Robert Brun, graf. úprava Marcel Benčík, vyd. Matrix, Žilina, tlač Ateliér Choma, Žilina, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Emil Kuruc – Jozef Urminský – Radoslava Hrabovská: Genius Sigili. Graf. úprava Peter Kianička a Radoslava Hrabovská, vyd. a tlač Stredná odborná škola, Hlohovec Daniela Olejníková: Liek pre Vĺčika. Il. a graf. úprava Daniela Olejníková, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač K-soft, Bratislava Eva Švrčková: Písně žáků darebáků. Il. a graf. úprava Eva Švrčková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Tantalos. Il. a graf. úprava Michal Králik, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava

92


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2009

‘09 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Intervention za knihu Jozef Dolinský – Jozef Pauer – Jan Tyl: Jozef Bubák Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Martina Matlovičová za knihu William Saroyan: Tracyho tiger

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Vladislav Rostoka za knihy Slovak Children´s Book a Il libro per ragazzi in Slovacchia

Cena Ministerstva školstva Cena BIBIANY SR vydavateľstvu vydavateľstvu za za učebnicu najkrajšiu detskú knihu Slovenské pedagogické Vydavateľstvo Perfekt nakladateľstvo – Mladé letá za knihu Ján Uličiansky: za knihu Mária Alabánová: Malá princezná Slovenská literatúra pre 5. ročník základných škôl Cena Slovenskej národnej s vyučovacím jazykom knižnice za študentskú Cena Ministerstva kultúry maďarským prácu SR vydavateľstvu Kolektív 12 študentov Strednej za bibliofilské vydanie Cena Zväzu polygrafie odbornej školy Hlohovec Vydavateľstvo Matrix za dielo na Slovensku tlačiarni za za prácu Emil Kuruc – Jozef Márius Maták: Talentum mimoriadne polygrafické Urminský – Radoslava et ingenium spracovanie Hrabovská: Genius Sigilli Tlačiarne BB za knihu Jozef Daniela Olejníková za prácu Dolinský – Joef Pauer – Jan Liek pre Víčika Tyl: Jozef Bubák Eva Švrčková za prácu Písně žáků darebáků Michal Králik za prácu Tantalos

93


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2010

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Jozef Haľko – Štefan Komorný: Dóm. Fot. Štefan Komorný, graf. úprava Barbara Neumannová, vyd. Lúč, Bratislava, tlač i+i print, Bratislava Alan Hyža – Peter Kubínyi: Misia. Fot. Alan Hyža, graf. úprava Juraj Martiška, vyd. Don Bosco, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Martin Kellenberger Členovia Viera Anoškinová Peter Bagi Jozef Beňovský Daniel Brunovský Ľubica Ďurišinová Viera Fabianová Viera Hajdúková Jana Hrčková Stankovianska Daniel Kollár Milan Lederleitner Magdaléna Michalková Miroslav Regitko Igor Štrbík Peter Tvrdoň Peter Uchnár Juraj Žembera Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Vladimíra Hoštová, Památník národního písemnictví Praha, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Biblia. Vyd. Ikar, Bratislava v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha, Trnava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ján Švantner: List básnikovi. Il. Mikuláš Galanda, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Proglas, Bratislava, tlač Goen, Bratislava Erik Ondrejička: Oči a rýmy. Il. Peter Uchnár a Juraj Vitek, graf. úprava Pergamen, vyd. Prokat, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Milan Rúfus: Štyri epištoly k ľuďom. Il. Vladimír Gažovič, graf. úprava Robert Brož, vyd. PRO, Banska Bystrica, tlač Těšínska tiskárna, Český Těšín Tomáš Janovic – Milan Lasica – Pavel Vilikovský: Tri lásky. Il. a graf. úprava Marek Ormandík, vyd. Marenčin PT, Bratislava, tlač Findr, Český Těšín LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Rudo Sloboda: Ako som sa stal mudrcom. Il. Tomáš Klepoch, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Drevený zámoček. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik Bratislava, tlač Kasico, Bratislava Marta Šurinová: Krajinka s koníkom. Il. Juraj Martiška a Maximka Martišková, graf. úprava Juraj Martiška, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov Milan Ferko: Rodinný výlet. Il. a graf. úprava Martin Kellenberger, vyd. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, tlač Alfa print, Martin Sara Nui: Tonino, pieskový šaško. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Polygrafické centrum, Bratislava UČEBNICE Eva Langsteinová – Belo Felix: Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl. Il. Ľuba Suchalová, graf. úprava a vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Adolf Born. Fot. Roman Maleček a Šimon Blabla, graf. úprava Šimon Blabla, vyd. Slovart, Praha, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Peter Michalovič: Ivan Csudai. Graf. úprava Ivan Csudai, fot. Ivan Csudai a Martin Marenčin, vyd. Slovart, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica. Jaroslav Velička: Kysuce. Fot. a graf. úprava Jaroslav Velička, vyd. Magma, Svrčinovec, tlač Uniprint, Považská Bystrica Daniel Brunovský – Denisa Gura Doričová: Slovenské ateliéry. Fot. Daniel Brunovský a Denisa Gura Doričová, graf. úprava a vyd. Daniel Brunovský, Zohor, tlač Vegaprint, Mošovce Andrea Nižňanská – Iveta Chovanová: Štiavnické interiéry. Fot. Andrea Nižnanská, graf. úprava Alterego, vyd. Marenčin PT, Bratislava a občianske združenie KRUH, Banská Štiavnica, tlač Finidr, Český Těšín Ivan Melicherčík: Tvar ducha. Graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Neomedia, Bratislava, tlač i+i print, Bratislava BIBLIOFILSKÉ TLAČE Pieseň piesní. Il. Miroslav Cipár, graf. úprava, vyd. a tlač Peter Ďurík, Martin, knih. spracovanie Ľudmila Mlichová, Žilina ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Edgar Allan Poe: Havran III/VII. Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Jean de La Fontaine: Najkrajšie bájky. Il. a graf. úprava Kristína Teplanová, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava Oslíkova stratégia. Il. Michal Miškovec, Alexandra Gubelová a Michaela Bombilajová, graf. úprava Michal Miškovec, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava Prefíkaná myška. Il. Rastislav Sopúšek, Patrik Emrich, Gabriela Foltanovičová a Kristína Mikócziová, graf. úprava Rastislav Sopúšek, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava Mária Nerádová: Slovensko-český obrázkový slovník. Il. graf. úprava, vyd. Mária Nerádová, tlač Eur-med, Stará Turá Zuzana Mlynárčiková: Žabí princ. Il. a graf. úprava Zuzana Mlynárčiková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

94


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2010

‘10 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Marenčin PT a Občianske združenie KRUH za knihu Andrea Nižňanská – Iveta Chovanová: Štiavnické interiéry Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Peter Uchnár a Juraj Vitek za knihu Erik Ondrejička: Oči a rýmy

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Barbara Neumannová za knihu Jozef Haľko – Štefan Komorný: Dóm

za knihu Eva Langsteinová – Belo Felix: Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Peter Ďurík za dielo Pieseň piesní

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie Tlačiarne BB za knihu Adolf Born

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Buvik za knihu Drevený zámoček

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu Marek Cina za prácu Havran III/VII Michal Miškovec za prácu Oslíkova stratégia Zuzana Mlynárčiková za prácu Žabí princ Mária Nerádová za prácu Slovensko-český obrázkový slovník Rastislav Sopúšek za prácu Prefíkaná myška Kristína Teplanová za prácu Jean de La Fontaine: Najkrajšie bájky

95


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2011

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Henrieta Moravčíková – Viera Dlháňová: Divadelná architektúra na Slovensku. Graf. úprava Ján Triaška, vyd. Divadelný ústav, Bratislava, tlač Dolis, Bratislava

P O R O TA Predseda Igor Piačka Členovia Viera Anoškinová Peter Bagi Jozef Beňovský Peter Blubla Zuzana Bočkayová Bruncková Ľubica Ďurišinová Viera Fabianová Viera Hajdúková Ľudmila Jurčíková Martin Kellenberger Daniel Kollár Ľubomír Krátky Milan Lederleitner Magdaléna Michalková Daniela Olejníková Peter Tvrdoň Peter Uchnár Juraj Žembera Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Vladimír Uhlík, Památník národního písemnictví, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Július Satinský: Expedície 1973 – 1982. Il. Július Satinský, graf. úprava Pergamen, Trnava, vyd. Slovart, Bratislava a Edition Ryba, Trnava, tlač Finidr, Český Těšín Mávnutie krídel. Il. Ján Kudlička, graf. úprava Pavel Choma, vyd. Skalná ruža, Kordíky, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok. Il. Albín Brunovský, graf. úprava Juraj Vontorčík, vyd. Prokat, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Ladislav Chudík – Jaroslav Seifert: Tichý dvojhlas. Il. Vladimír Gažovič a Oldřich Kulhánek, fot. Karel Kestner a Juraj Chlpík, graf. úprava Robert Brož, vyd. PRO, Banská Bystrica, tlač Tlačiareň P+M, Turany Richard Brautigan: V melónovom cukre. Il. a graf. úprava Daniela Olejníková, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice Tisíc a jedna noc 1 – 8. Il. 8. zväzku Igor Piačka, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, Bratislava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Soňa Antalová: Ako vyzerajú čísielka. Il. a graf. úprava Juraj Martiška, vyd. ECO-AS, Bratislava, tlač Grafobal, Skalica Viera Ryšavá: Príbehy zo starej Bratislavy. Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Matica slovenská, Martin, tlač Tlačiareň P+M, Turany Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici. Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava Kristína Vozárová, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Božena Němcová: Soľ nad zlato. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Kasico, Bratislava Milan Rúfus: Studnička. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Mojmír Zmija, vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Polygraf Print, Prešov UČEBNICE Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, tlač Neografia, Martin KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Rudo Prekop – Michal Cihlář: Andy Warhol a Československo. Graf. úprava Robert V. Novák, vyd. Múzeum moderného umenia Andy Warhola, Medzilaborce a Arbor vitate, Řevnice, tlač T. A. Print, Praha Boris Kudlička Volume I. Graf. úprava Pavel Choma, Andrej Ďurík a Linda Kuruc-Marček, vyd. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Karol Kállay: Bratislava moja. Fot. Karol Kállay, graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Slovart, Bratislava, Tlačiarne BB, Banská Bystrica Kone.fmk. Graf. úprava Tibor Huszár, Roman Pavlovič a Martin Česanek, vyd. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica Monogramista T.D. Il. Dezider Tóth, fot. Pavel Meluš a Juraj Marko, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava a Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Juraj Chlpík: Petržalka identity. Fot. Juraj Chlpík, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava, tlač i+i print, Bratislava BIBLIOFILSKÉ TLAČE Proglas. Il. Miroslav Cipár, graf. úprava, vyd. a tlač Peter Ďurík, Martin, knih. spracovanie Ľudmila Mlichová, Žilina ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Bedýnka. Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Horror. Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Zuzana Mlynárčiková: Chrobák v hlave. Il. a graf. úprava Zuzana Mlynárčiková, vyd. a tlač Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Igor Mráz – Ľudovít Šurina: Les v zime. Il. a graf. úprava Kristína Teplanová, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava Lukáš Pompa: Libro negro. Il., graf. úprava, vyd. a tlač Lukáš Pompa Michaela Majdová: Mesto zvané Dinosauria. Il. a graf. úprava Michaela Majdová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač K-soft, Bratislava Myšlienka – Šperkovnica. Il. a graf. úprava študenti SOŠ, vyd. a tlač Stredná odborná škola, Hlohovec Elena Čepčeková: Slniečko na motúze. Il. a graf. úprava Kristína Rišková, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava

96


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2011

‘11 CENY Cena Ministerstva kultúry Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú za bibliofilské vydanie a technickú kvalitu knihy Peter Ďurík za dielo Proglas Vydavateľstvo Ikar za kolekciu Tisíc a jedna noc 1 – 8 Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu Cena Ministerstva kultúry a športu SR SR autorovi vydavateľstvu za vynikajúce ilustrácie za učebnicu Igor Piačka za knihu Tisíc Vydavateľstvo Matice a jedna noc 8 slovenskej za knihu Dejepis pre 8. ročník Cena Ministerstva kultúry základnej školy SR autorovi za vynikaa 3. ročník gymnázia júcu grafickú úpravu s osemročným štúdiom Daniela Olejníková za knihu Richard Brautigan: V melónovom cukre

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie Tlačiarne BB za knihu Karol Kállay: Bratislava moja Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Perfekt za knihu Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu Marek Cina za práce Bedýnka a Horror Zuzana Mlynárčiková za prácu Chrobák v hlave Kristína Rišková za prácu Elena Čepčeková: Slniečko na motúze

97


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2012

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Dejiny Bratislavy 1. Graf. úprava Borgis, vyd. Slovart, Bratislava, o. z. Historia Posonieris a Bratislava, hlavné mesto SR, tlač Neografia, Martin Muuza 2012. Graf. úprava Katarína Acélová a Jozef Sedlák, vyd. Fakulta mediálnej komunikácie UCM, Trnava, tlač Tlačiarne BB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Juraj Martiška Členovia Viera Anoškinová Peter Blubla Jozef Dobrík Ľubica Ďurišinová Peter Ďurík Viera Hajdúková Jana Hrčková Stankovianska Tibor Huszár Darina Janovská Daniel Kollár Slávka Krajčovičová Milan Lederleitner Magdaléna Michalková Dušan Nágel Ľuboslav Paľo Peter Tvrdoň Peter Uchnár Mojmír Zmija Juraj Žembera Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Tereza Riedlbauchová, Památník národního písemnictví, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Kamil Peteraj: Bosá v priesvitných šatách. Il. Martin Augustín, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica Veronika Šikulová: Diera do svetra. Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Janka a Palo Bálik, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Viera Brunovská: Medzi nami zvieratami. Il. Peter Kľúčik, graf. úprava Daniel Brunovský, vyd. Virvar, Zohor, tlač Vegaprint, Mošovce Tamara Heribanová: Misia Eva, prísne tajné, Il. a graf. úprava Petra Hilbert, vyd. Ikar, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica Juraj Kuniak: O stratenej rukavičke. Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Skalná ruža, Kordíky, tlač TBB, Banská Bystrica Karel Jaromír Erben: Panna z jabĺčka. Il. a graf. úprava Dávid Ursiny, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Kasico, Bratislava Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky. Il. Dušan Kállay, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica Jana Bodnárová: Trinásť. Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice Vianočná kniha. Il. Jindra Čapek, Zuzana Bočkayová-Bruncková a Jitka Němečková, graf. úprava Art D – Grafický ateliér Černý, Praha, vyd. Slovart, Bratislava v spolupráci s vyd. BRIO, Praha, tlač Róbet Jurových – Nikara, Krupina Jostein Gaarder: Vianočné mystérium. Il. Vladimír Král, graf. úprava Janka a Palo Bálik, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice UČEBNICE Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Il. Zuzana Bošácka a Vladimír Vanko, fot. Boris Czambel a Jana Višňovská, graf. úprava a vyd. SPN – Mladé letá, Bratislava, tlač Slovenská Grafia, Bratislava KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Ľuba Belohradská – Ágnes Schramm: Erna Masarovičová. Fot. Kamil Varga a Miro Švolík, graf. úprava Zuzana Chmelová, vyd. Ateliér.EM, Bratislava, tlač i+i print, Bratislava Antónia Paulinyová: František Horniak. Graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovart, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica Igor Piačka. Graf. úprava Pavol Halász a Mojmír Zmija, vyd. Jaga Group, Bratislava, tlač Neografia, Martin Ivan Jančár – Lee Karpiscak: Koloman Sokol. Fot. Peter Homola a Peter Snadík, graf. úprava Andrea Andreutti Pokorná, vyd. Slovart, Bratislava v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, tlač Neografia, Martin Marián Komáček. Graf. úprava Štefan Seko a Anna Oravcová, vyd. Marián Komáček, Trnavský samosprávny kraj, Záhorská galéria, Senica a Base et Silhouette, Bratislava, tlač Vojenský kartografický ústav, Harmanec Ivan Jančár: Robert Bielik. Fot. Anka Luptáková, Robert Bielik a Martin Marenčin, graf. úprava Andrea Andreutti Pokorná, vyd. Galéria mesta Bratislavy a Petrus, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica BIBLIOFILSKÉ TLAČE Dušan Dušek – Erik Ondrejička: IM_PULZ. Fot. Juraj Králik, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. M-Art Print, Veľké Zálužie, tlač Cart print, Nitra a Rabbit & Solution, Bratislava, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina a M-Art Print, Veľké Zálužie ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Tomáš Kompaník: Aha. Il., graf. úprava a vyd. Tomáš Kompaník, tlač Orman, Bratislava Michaela Majdová: Cŕŕn. Il., graf. úprava a vyd. Michaela Majdová, tlač Devinprint, Bratislava Petr Janeček: Famy. Il., graf. úprava, vyd. a tlač Marek Cina Maria Treben: Herbarium. Il. a graf. úprava Peter Gála, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Galaxi, Myjava

98


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2012

‘12 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Slovart za knihu Antónia Paulinyová: František Horniak Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Vladimír Král za knihu Jostein Gaarder: Vianočné mystérium

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Štefan Seko a Anna Oravcová za knihu Marián Komáček Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie M´ART PRINT za dielo Dušan Dušek – Erik Ondrejička: IM_PULZ

Cena Ministerstva školstva, Cena BIBIANY vedy, výskumu a športu vydavateľstvu za SR vydavateľstvu najkrajšiu detskú knihu za učebnicu Vydavateľstvo Virvar za Slovenské pedagogické knihu Viera Brunovská: nakladateľstvo – Mladé letá Medzi nami zvieratami za knihu Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník Cena Slovenskej národnej gymnázia s osemročným knižnice za študentskú štúdiom prácu Marek Cina za prácu Petr Cena Zväzu polygrafie Janeček: Famy na Slovensku tlačiarni za Peter Gála za prácu Maria mimoriadne polygrafické Treben: Herbarium spracovanie Tlačiareň TBB za knihu Ivan Jančár: Robert Bielik

99


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2013

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Biblia. Vyd. Ikar, Bratislava a Spolok sv. Vojtecha, Trnava, tlač TBB, Banská Bystrica Martin Slobodník: Labrang. Fot. Pavol Breier, graf. úprava Dodo Dobrík, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Ivona Kollárová: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Pergamen, vyd. Rak, Budmerice, tlač Tlačiareň P+M, Turany Iva Mojžišová: Škola moderného videnia. Graf. úprava Ján Šicko, vyd. Slovenské centrum dizajnu a Artforum, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice

P O R O TA Predseda Juraj Martiška Členovia Viera Anoškinová Peter Blubla Ľubica Ďurišinová Viera Fabianová Viera Hajdúková Darina Janovská Tomáš Klepoch Slávka Krajčovičová Milan Lederleitner Magdaléna Michalková Ľuboslav Paľo Miroslav Regitko Vladislav Rostoka Ladislav Struhár Peter Tvrdoň Martin Vančo Alexej Vojtášek Mojmír Zmija Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Peter Krištúfek: Atlas zabúdania. Graf. úprava Janka a Palo Bálik, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice Július Satinský: Listy Oľge. Graf. úprava Pergamen, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Etela Farkašová: Medzi záhradou a básňou. Il. Květoslava Fulierová, graf. úprava Peter Rosa, vyd. PRO, Banská Bystrica, tlač Tlačiareň P+M, Turany Juraj Žembera: V rukavičkách z vlastnej kože. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Mojmír Zmija, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí. Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Studio Limb, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Prostisk, České Budějovice LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Dafnis a Chloé. Il. Katarína Vavrová, graf. úprava Boris Kvasnica, vyd. Perfekt, Bratislava, tlač FO ART, Bratislava Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky. Il. Veronika Holecová, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Tiskárny Havlíčkův Brod Alexandra Salmela: Mimi a Líza. Il. Katarína Kerekesová, Boris Šima a Ivana Šebestová, graf. úprava Ivana Šebestová a Julo Nagy, vyd. Slovart, Bratislava v spolupráci s Fool Moon, Vištuk, tlač Finidr, Český Těšín Marta Hlušíková: Môj dedko Rýchly šíp. Il. Eva Švrčková, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Peter Vrlík – Peter Mišák: Rozprávky spod slovanskej lipy. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Matica slovenská, Martin, tlač TBB, Banská Bystrica Erik Jakub Groch: Šlabikár päťmestia. Il. Juliána Chomová, graf. úprava Martin Groch, Erik Jakub Groch a Juliána Chomová, vyd. Knižná dielňa, Košice, tlač TBB, Banská Bystrica Alexandra Salmela: Žirafia mama a iné príšery. Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Janka Bálik, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Edícia Osobnosti slovenskej fotografie (A. Hrabušický: Anton Podstraský, A. Hrabušický: Viliam Malík), vyd. Photoport, Slovart a Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač tlač Finidr, Český Těšín Ivan Melicherčík: Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka. Graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. a tlač i+i print, Bratislava Irena Pišútová – Ján Kautman: Ľudové sklo. Fot. Ján Kautman, Tomáš Kizek a Oľga Šilingerová, graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava, tlač Dolis, Bratislava Ivan Jančár: Miroslav Cipár. Fot. Martin Marenčin, Peter Šimončík a Branislav Šimončík, graf. úprava Andrea Andreutti Pokorná, vyd. Spoločnosť 7 plus a Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, tlač Neografia, Martin ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Veronika Holecová: Bazén. Il., graf. úprava, vyd. a tlač Veronika Holecová Miroslava Rudášová: My Tiny Swimming Dragons. Il., graf. úprava, vyd. a tlač Miroslava Rudášová Slawomir Mrožek: Tri poviedky. Il., graf. úprava, vyd. a tlač Kristína Kubáňová Lenka Šturmankinová: Vorvaní zápisník. Il., graf. úprava a vyd. Lenka Šturmankinová, tlač Beren Ateliér, Košice

100


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2013

‘13 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Knižná dielňa za knihu Erik Jakub Groch: Šlabikár päťmestia Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Veronika Holecová za knihu Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Ján Šicko za knihu Iva Mojžišová: Škola moderného videnia

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu Vydavateľstvo Slovart za knihu Marta Hlušíková: Môj dedko Rýchly šíp

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu Kristína Kubáňová za prácu Slawomir Mrožek: Tri poviedky Lenka Šturmankinová za prácu Vorvaní zápisník

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie Tlačiareň Neografia za knihu Ivan Jančár: Miroslav Cipár

101


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2014

O R G A N I Z ÁT O R I

KOLEKCIA NKS

Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica, Zväz polygrafie na Slovensku

VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA Henrieta Moravčíková: Friedrich Weinwurm. Fot. Olja Triaška Stefanovič, graf. úprava Ľubica Segečová, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Neografia, Martin Viliam Klimáček: GUnaGU... GUnaGU? GUnaGU! Graf. úprava Juraj Demovič a Ľudmila Pohlová, vyd. Ikar, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica

P O R O TA Predseda Dušan Kállay Členovia Viera Anoškinová Peter Bagi Ivan Bílý František Blaško Peter Blubla Daniel Brunovský Ľubica Ďurišinová Viera Hajdúková Zdeno Kolesár Jarmila Kováčová Slávka Krajčovičová Milan Lederleitner Juraj Martiška Magdaléna Michalková Táňa Pastorková Miroslav Regitko Peter Tvrdoň Juraj Vontorčík Ta j o m n í č k a Eva Cíferská Zahraničný hosť Karolina Voňková, Památník národního písemnictví, Česká republika

KRÁSNA LITERATÚRA Marián Milčák: Hra s hadmi. Fot. Luc Busquin, graf. úprava Erik Jakub Groch, vyd. Skalná ruža, Kordíky, tlač Sempervium, Banská Bystrica Jón Kalman Stefánsson: Letné svetlo a potom príde noc. Il. Miloš Kopták, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Artforum, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ Marie Voříšková: Čarovné pero. Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Buvik, Bratiskava, tlač Kasico, Bratislava Mária Lazárová: Ema a ružová veľryba. Il. Andrea Tachezy, graf. úprava Beata Šafková, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Mária Nerádová: Jak velbloud potkal ťavu. Il. Mária Nerádová, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. Albatros Media, Praha, tlač Tiskárny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod Branislav Jobus: Ja nič, ja muzikant. Il. Katarína Macurová, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Tamara Heribanová: Misia Eva v Thajsku. Il. a graf. úprava Petra Hilbert, vyd. Ikar, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica Halka Marčeková: Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka. Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. Ikar, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica Mária Ďuríčková: Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Matica slovenská, Martin, tlač Neografia, Martin Daniel Hevier: Veľké Bum a malé BUM. Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Ľuboslav Paľo a Mojmír Zmija, vyd. Buvik, Bratislava, tlač Kasico, Bratislava UČEBNICE Vladimír Repáš – Ingrid Jančiarová: Matematika pre 2. ročník ZŠ, 2. diel. Il. Daniela Ondreičková, graf. úprava Ladislav Blecha, vyd. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, tlač Róbert Jurových – Nikara, Krupina KNIHY O VÝTVARNOM UMENÍ A OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE Tomáš Kompaník: AHA. Il., graf. úprava a vyd. Tomáš Kompaník, tlač Marketing and Business Group, Bratislava Ľudmila Peterajová: Ester M.-Šimerová. Graf. úprava Juraj Blaško a Matúš Lelovský, vyd. Petrus, Bratislava a Slovart, Bratislava, tlač TBB, Banská Bystrica Ľubomír Jankovič: Inkunábuly. Fot. a graf. úprava Ivan Bílý, vyd. Slovenská národná knižnica, Martin, tlač Tlačiareň P+M, Turany Aurel Hrabušický: Ján Galanda. Graf. úprava Palo Bálik, vyd. Photophort, Slovart a Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku. Graf. úprava Matúš Lelovský, vyd. Art Academy, Bratislava a Slovart, Bratislava, tlač Finidr, Český Těšín Andrea Puková: Zaľúbení do Paríža. Fot. Peter Župník, graf. úprava Ján Šicko, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Protisk, České Budějovice BIBLIOFILSKÉ TLAČE Friedrich Schiller: Óda na radosť. Il. Miroslav Cipár, graf. úprava, vyd. a tlač Peter Ďurík, Martin, knih. spracovanie Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKÔL Rozprávky z ďalekého Japonska. Il., graf. úprava, vyd. a tlač Kristína Kubáňová Darina Výbohová: Fóbie Light. Il., graf. úprava a vyd. Darina Výbohová, Zvolen, tlač Devin printing house, Bratislava Olívia a čižma. Il. a graf. úprava Tamara Szomolányiová, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava Ján Klíma – Veronika Klímová: Kopi Luwak. Il. a tlač Veronika Klímová, graf. úprava Vojtech Ruman, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Zuzana Šebelová: Krotká kronika. Il. a graf. úprava Zuzana Šebelová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Devin printing house, Bratislava

102


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 2014

‘14 CENY Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Vydavateľstvo Slovart za knihu Henrieta Moravčíková: Friedrich Weinwurm Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie Katarína Macurová za knihu Branislav Jobus: Ja nič, ja muzikant

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Ľubica Segečová za knihu Henrieta Moravčíková: Friedrich Weinwurm Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie Peter Ďurík za dielo Friedrich Schiller: Óda na radosť

Cena Ministerstva školstva, Cena BIBIANY vedy, výskumu a športu vydavateľstvu za SR vydavateľstvu najkrajšiu detskú knihu za učebnicu Vydavateľstvo Buvik za knihu Orbis Pictus Itropolitana Marie Voříšková: Čarovné za knihu Vladimír Repáš – pero Ingrid Jančiarová: Matematika pre 2. ročník Cena Slovenskej národnej ZŠ, 2. diel knižnice za študentskú prácu Cena Zväzu polygrafie Kristína Kubáňová za prácu na Slovensku tlačiarni za Rozprávky z ďalekého mimoriadne polygrafické Japonska spracovanie Darina Výbohová za prácu Tlačiareň Neografia za knihu Fóbie Light Henrieta Moravčíková: Tamara Szomolányiová Friedrich Weinwurm za prácu Olívia a čižma

103


Kniha v čase. 50 rokov súťaže o najkrajšie knihy. Výstavná sála Univerzitnej knižnice v Bratislave 1. 10. – 29. 10. 2015NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Š TAT Ú T S Ú ŤA Ž E NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) po dohode s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti (ďalej len „BIBIANA“), Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku vydáva tento štatút:

ČL. 1 Organizácia súťaže

Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je BIBIANA a spoluusporiadateľmi súťaže sú ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku (ďalej len „usporiadatelia“).

Čl. 2 Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania neperiodických publikácii knižného charakteru (ďalej len „kniha“).

Čl. 3 Súťažné skupiny

Knihy v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska sa zaraďujú a hodnotia v týchto skupinách: a) vedecká a odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, populárno-náučnej literatúry a príležitostných tlačí), b) krásna literatúra, c) literatúra pre deti a mládež, d) učebnice, e) knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, f) bibliofilské tlače, g) študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Čl. 4 Podmienky súťaže

1.

2. 3. 4.

5. Čl. 5 Časový harmonogram súťaže

1. 2.

Čl. 6 Direktórium súťaže

1.

3.

2.

3. 4. 5.

114

Do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska možno prihlásiť knihy z produkcie vydavateľstiev, tlačiarní a iných právnických osôb a fyzických osôb zo Slovenskej republiky. Knihy vydané v koprodukcii so zahraničnými partnerom možno prihlásiť do súťaže v prípade, že sa na ich tvorbe podieľali aj autori zo Slovenskej republiky. Do súťaže nemožno prihlásiť kalendáre, katalógy (s výnimkou výtvarných katalógov s charakterom monografie), výročné správy a propagačné tlače. Do súťaže možno prihlásiť knihy, ktoré boli vydané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Na určenie roku vydania je rozhodujúci údaj (vročenie) v tiráži knihy. Prihlášku do súťaže môže podať vydavateľ so sídlom na území Slovenskej republiky alebo škola výtvarného a polygrafického zamerania so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „vydavateľ“). Prihláška do súťaže musí obsahovať identifikačné údaje o knihe a vydavateľovi. Spolu s prihláškou sa predkladá aj jeden bezchybný výtlačok knihy; vo výnimočných prípadoch môže vydavateľ predložiť unikátny exemplár, ktorý sa mu, ak nie je dohodnuté inak, po ukončení súťaže vráti. O výnimkách súvisiacich s účasťou v súťaži môže rozhodnúť direktórium súťaže. Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska sa uskutočňuje každoročne. Súťaž vyhlasuje vyhlasovateľ najneskôr do 31. decembra príslušného roka. Prihlášky do súťaže možno podať do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Výsledky súťaže sa vyhlasujú spravidla 23. apríla, ktorý je vyhlásený za Svetový deň knihy. Direktórium súťaže tvoria zástupcovia usporiadateľov a predseda poroty predchádzajúceho ročníka súťaže. Direktórium súťaže najmä: a) riadi prípravu súťaže a organizuje jej priebeh, b) vymenúva ďalších členov poroty z odborníkov z oblasti knižnej kultúry, c) vyhlasuje výsledky súťaže, d) určuje podrobnosti hodnotenia kníh prihlásených do súťaže porotou, e) rozhoduje o prípadných výnimkách z pravidiel súťaže. Pri organizovaní súťaže direktórium spolupracuje s organizáciami výtvarníkov, ktoré sa zaoberajú knižnou kultúrou, Združením vydavateľov a kníhkupcov v Slovenskej republike a ďalšími organizáciami z oblasti knižného umenia. Direktórium súťaže si zo svojho stredu volí hovorcu, ktorý informuje o otázkach spojených s jeho činnosťou. Funkciu administratívneho centra súťaže plní Sekretariát súťaže so sídlom v BIBIANE (Panská 41, 815 39 Bratislava).


2. 3. 4. 5.

6. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

Knihy prihlásené do súťaže hodnotí nezávislá porota zložená z členov direktória súťaže a ďalších odborníkov z oblasti knižnej kultúry, najmä z ilustrátorov, grafických upravovateľov, fotografov, výtvarných teoretikov, polygrafov a vydavateľov, ktorých za členov poroty vymenuje direktórium súťaže. Porota má najmenej 15 a najviac 20 členov. Na jej čele je predseda, ktorého si volia členovia poroty spomedzi seba. Členstvo v porote je čestné a nezastupiteľné. Porota je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Zasadnutia poroty sa ako pozorovatelia môžu zúčastniť aj odborníci zo zahraničia. Porota zo svojho zasadnutia vyhotovuje písomný záznam. Porota hodnotí knihy bodovaním. V spornom prípade sa rozhodne hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Člen poroty nemôže hodnotiť knihu, ktorej je autor alebo spoluautor. Rozhodnutie poroty je nezmeniteľné. Kritériá na hodnotenie kníh sú kvalita, účelnosť a vhodnosť: formátu knihy, použitého papiera, použitého písma, väzby, farebného riešenia tlače, reprodukcie ilustrácií, prebalu knihy, výtvarnej úrovne sadzby, výtvarnej hodnoty ilustrácií a ich umiestnenia na strane, polygrafického spracovania sadzby, reprodukcie, tlače a dokončovacích prác, a celková súhra všetkých častí knihy. Podrobnosti o hodnotení kníh prihlásených do súťaže porotou určí direktórium súťaže.

Čl. 7 Porota

Knihám, ktorá spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá, porota udelí ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska. Porota môže udeliť ocenenie najviac 20 knihám; do tohto počtu sa nezapočítavajú študentské práce. Autorovi, vydavateľovi alebo tlačiarni knihy ocenenej podľa odseku 1 udeľujú usporiadatelia na základe rozhodnutia poroty tieto ceny a) Cena Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy vo výške 1 400 €, b) Cena Ministerstva kultúry Slovenskej republiky autorovi za vynikajúce ilustrácie vo výške 1 400 €, c) Cena Ministerstva kultúry Slovenskej republiky autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu vo výške 1 400 €, d) Cena Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vydavateľstvu za bibliofilské vydanie vo výške 1 400 €, e) Cena Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydavateľstvu za učebnicu vo výške 1 400 €, f) Cena Zväz polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie – vecná cena v hodnote do 1 400 €, g) Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu vo výške 1 400 €, h) Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu vo výške 700 €. Porota má právo rozhodnúť o neudelení ceny alebo o jej rozdelení. Pri vyhlasovaní výsledkov súťaže sa oceneným odovzdáva listina o udelení ocenenia. Vydavateľ ocenenej knihy má právo označiť ocenenú knihu primeraným spôsobom. Pri ďalších vydaniach ocenenej knihy sa ocenenie uvádza priamo v knihe. V prípade, že kniha bude v súťaži ocenená, vydavateľ poskytne vyhlasovateľovi súťaže ďalších päť výtlačkov knihy na výstavné účely doma i v zahraničí, pritom sa jeden výtlačok archivuje v BIBIANE a jeden vo fonde Slovenského národného literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice; to sa nevzťahuje na knihy v kategórii bibliofilská tlač, pri ktorých rozhodnutie o poskytnutí ďalších výtlačkov ostáva na prihlasovateľovi. Všetky neocenené knihy si ponecháva vyhlasovateľ; o ich využití sa vedie evidencia. Usporiadatelia sú povinní usporiadať výstavu spojenú s odovzdávaním cien a vydať katalóg.

Čl. 8 Udeľovanie cien súťaže

Finančné náklady spojené s usporiadaním súťaže vrátane finančnej odmeny spojených s udelením cien ministerstva kultúry a BIBIANY znáša BIBIANA, ako hlavný usporiadateľ súťaže zo svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku sa podieľa na úhrade nákladov spojených s usporiadaním súťaže vrátane finančných prémií spojených s nimi udeľovanými cenami podľa každoročne konkretizovanej dohody.

Čl. 9 Úhrada nákladov súťaže

1. 2.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

3.

Tento štatút možno meniť a dopĺňať len po dohode všetkých usporiadateľov súťaže. Dňom vydania tohto štatútu stráca platnosť štatút súťaže Najkrajšie knihy Slovenska z 1. februára 2010. Tento štatút nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

1.

115


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 116

V Ý T VA R N Í U M E LC I Ácelová, Katarína ... 2012 Andreutti Pokorná, Andrea ... 2012, 2013 Arnold, René ... 2009 Augustín, Martin ... 1987, 2008, 2009, 2012 Augustovič, Peter ... 1985 Bačík, Emil ... 1966, 1972, 1973 Bachratý, Ctibor ... 2006 Bajusová-Šintajová, Oľga ... 1984, 1987, 1994 Baláž, Jozef ... 1973, 1974, 1976, 1979, 1990 Bálik, Janka ... 2012, 2013 Bálik, Palo ... 2002, 2005, 2009, 2010, 2012–2014 Balko, Vladimír ... 1982, 1988, 1989 Bán, Andrej ... 2005 Baron, Karol ... 1997, 2003, 2004 Barta, Vladimír ... 1996 Barta, Vladimír ml. ... 1996 Bartoš, Peter ... 2000 Bazovský, Miloš Alexander ... 1967 Belický, Karol ... 1977 Benca, Igor ... 1987 Benčík, Marcel ... 2007, 2009 Benka, Martin ... 1996 Berger, Zdeněk ... 1989 Bezúrová, Jitka ... 1984 Bidelnica, Daniel ... 2007 Bielik, Ladislav ... 2008 Bielik, Robert ... 2012 Bíliková, Lucia ... 2008 Bílý, Ivan ... 1998, 2000, 2014 Blabla, Šimon ... 2010 Bláha, Výclav ... 1974 Blaško, Juraj ... 2009, 2014 Blažo, Pavol ... 1975, 1976, 1978, 1980, 1981, 1982– 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994, 1995, 1998, 1999 Bleare, Horst de ... 1975 Blecha, Ladislav ... 2014 Blechová, Marta ... 2007 Bližnák, Peter ... 2008 Bočkay, Milan ... 1983 Bočkayová-Bruncková, Zuzana ... 2001, 2007, 2011, 2012 Bombilajová, Michaela ... 2010 Bombová, Viera ... 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1973 Bónová, Andrea ... 2004 Born, Adolf ... 2010 Bošácka, Zuzana ... 2012 Braklová, Božena ... 1999

Brătescu-Voineşti, Alexandru ... 1999 Brázdil, Marek ... 2001 Brázdil, Zdeno ... 1997 Breier, Pavol ... 2013 Brogyányi, Daniel ... 2005 Brož, Robert ... 1972, 1973, 1974–1977, 1980, 1981, 1985, 1988–1993, 1996, 1997–1999, 2004, 2010, 2011 Brtáňová, Broňa ... 2005 Brun, Robert ... 1972, 1979, 1981, 1984, 1985, 1987, 1989, 1995, 2007, 2009 Brunovská, Klára ... 2004 Brunovský, Albín ... 1965, 1966, 1967, 1968–1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1980, 1984, 1985, 1988, 1990, 1997, 2004, 2006, 2007, 2011 Brunovský, Daniel ... 2004, 2010, 2012 Bubák, Jozef ... 2009 Bubák, Matúš ... 2009 Bugan, J. ... 1975 Busquin, Luc ... 2014 Cabadajová, Veronika ... 2008 Cebecauerová, Mária ... 1974 Cesnak, Jozef ... 1975, 1979 Cigánik, Rudolf ... 1988, 1990, 1994 Cigánová, Katarína ... 1987 Cina, Marek ... 2010–2012 Cipár, Miroslav ... 1969, 1970, 1971, 1972–1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1987, 1989, 1994, 1996, 2002, 2004, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014 Cigánik, Rudolf ... 1990 Cpin, Peter ... 1980, 1997 Cpin, Štefan ... 1968, 1972 Csudai, Ivan ... 1997, 1998, 2010 Cvacho, Igor ... 2004, 2008 Czambel, Boris ... 2012 Čapek, Jindra ... 2012 Čapka, Marián ... 1989 Černý, Mário ... 2006 Černý, Stanislav ... 1981 Česanek, Martin ... 2009, 2011 Česla, Jozef ... 2002, 2004 Činovský, Martin ... 1977 Čisárik, Pavel ... 2001 Čisárik, Peter ... 1990, 1993, 1996, 2000, 2002, 2005 Danč, Jozef ... 1996 Danglár Gertli, Jozef ... 2002 Dašková, Kveta ... 1972, 1973, 1981, 2000

Demovič, Juraj .... 1996, 1997, 1999–2007, 2014 Dicová, Daša ... 1995, 1997 Dobrík, Jozef ... 2000, 2013 Dobríková, Edita ... 2000 Dolinská, Dagmar ... 1979 Dressler, Ján ... 1970, 1978, 1984, 1986 Drličiak, Emil ... 1993 Dubay, Orest ... 1972, 1975 Dúbravec, Marcel ... 1982 Dúbravec, Robert ... 1974, 1977 Dugas, Dionýz ... 1979 Ďurík, Andrej ... 2011 Ďurík, Peter ... 1974, 1975, 1977, 1978, 1984–1988, 1990–1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014 Dusík, Stanislav ... 1969, 1973, 1974–1977, 1980, 1981, 1997, 1998 Dvořák, Jakub ... 1995– 2006, 2013 Dvorský, Pavel ... 1979, 1992 Emrich, Patrik ... 2010 Fabianová, Viera ... 1990, 1996, 1997, 2008, 2009, 2011, 2012 Fabry, Rudolf ... 1978 Fára, Libor ... 1969 Farkašová, Eva ... 1993 Feke, Arnold ... 2002 Fekete, Stanislav ... 2001 Felix, Karol ... 1987, 1993, 2004 Fiala, Anton ... 1994, 1996, 1998, 2001, 2007, 2008 Fila, Rudolf ... 1990, 1997 Foltanovičová, Gabriela ... 2010 Frank, Jan ... 1998 Fried, Alexej ... 1986 Fulierová, Květoslava ... 2008, 2013 Fulla, Ľudovít ... 1965, 1968, 1970, 1972 Gajdoš, Branislav ... 1995, 2002, 2003, 2006–2008, 2010, 2011 Gála, Peter ... 2012 Galanda, Ján ... 2014 Galanda, Mikuláš ... 1983, 1994, 1999, 2001, 2003, 2010 Gális, Jozef ... 1971, 1974, 1976, 1977, 1981, 1983, 1988, 1989, 1992, 1994, 1996 Gális, Peter ... 1998 Galovič, Dean ... 1997 Gažovič, Vladimír ... 1969, 1999, 2010, 2011

Gergeľová, Viera ... 1969, 1972, 1973, 1987, 1988 Golasová, Terézia ... 2007 Gráčová, Alexandra ... 2000 Grečner, Dušan ... 1983, 1987, 1990, 1997 Gregor, František ... 1999 Gregor, Miro ... 1978, 1992 Gregor, Roman ... 2008 Grísa, Peter ... 1988, 1993, 1994, 1996, 1997 Groch, Erik Jakub ... 1993, 1996, 1998, 1999, 2006, 2009, 2013, 2014 Groch, Martin ... 2009, 2013 Gubelová, Alexandra ... 2010 Gulik, Ladislav ... 1999 Gura Doričová, Denisa ... 2010 Haľama, Slavo ... 1988 Halász, Pavol ... 2012 Hamžíková, Hedviga ... 2001 Hanák, Adam ... 1974 Hanák, Mirko ... 1977 Hanus Hricová, Stanislava ... 2008 Hardoš, Jozef ... 2003 Haščič, Marcel ... 1976 Hašík, Karol ... 1991 Hatrák, Michal ... 2003 Hegar, Milan ... 1973 Herms, Ralf ... 2009 Hesse, Hermann ... 2001 Hevier, Daniel ... 2005 Hilbert, Petra ... 2012, 2014 Hlaváč, Ľudovít ... 1974 Hlaváčová, Zlatica ... 1978 Hlavsa, Oldřich ... 1967, 1969–1971, 1978 Hložník, Ferdinand ... 1965, 1968, 1971, 1973, 1975 Hložník, Vincent ... 1966, 1968, 1969, 1971, 1975, 1982, 1984, 1986 Hochmanová, Pavla ... 1997 Holecová, Veronika ... 2013 Holéczyová, Elena ... 1973, 1981 Hološka, Jiří ... 2005 Hološka, Ľudovít ... 1983, 1988, 2000 Homola, Peter ... 2012 Honty, Tibor ... 1973 Horniak, František ... 2012 Horváth, Peter ... 2000 Hostinák, Bohdan ... 2005 Hrabovská, Radoslava ... 2009 Hrabovský, Tibor ... 1972, 1982, 1984, 1986, 1987 Hruškovič, Ladislav ... 1975 Hrúzová, Viera ... 1973 Hübel, František ... 1968, 1969, 1973, 1976, 1978


Kiselová-Siteková, Jana ... 1975, 1983, 1985–1987, 1989, 1994, 1998, 2001, 2006, 2008, 2012, 2014 Kizek, Tomáš ... 2013 Klee, Paul ... 1994 Klepoch, Tomáš ... 2010 Klimo, Alojz ... 1965, 1968, 1973, 1976, 1978, 1980, 1981–1983, 1986 Klímová, Veronika ... 2014 Kľúčik, Peter ... 1984, 1985, 1987, 1988–1990, 1991, 2012 Knap, Noro ... 2009 Kolčáková, Běla ... 1969 Kolenčík, Vojtech ... 1980, 1982, 1995, 1996 Kollár, Peter ... 1997 Komáček, Marián ... 1986, 2012 Komorný, Štefan ... 2010 Kompánek, Vladimír ... 1994 Kompaník, Tomáš ... 2012, 2014 Končeková-Veselá, Ľuba ... 1976, 1979–1983, 1984, 1985, 1987, 1988–1990, 1992, 1996, 1999 Kopřiva, Milan ... 1970, 1973, 1975, 1979 Kopták, Miloš ... 2001, 2009, 2014 Koska, Ferdiš ... 1977 Kostroň, Ivan ... 1991, 2007 Kovačevič, Ivan ... 1969, 1970, 1972, 1973–1976, 1978–1980 Kovačevičová-Fudala, Eva ... 1984, 1995, 2002, 2006, 2007 Kováčik, Ivan ... 2002, 2003 Kováčová, Alžbeta ... 2005 Kovalčíková, Katarína ... 2005 Kozárová, Milka ... 2002 Kraicová, Viera ... 1966, 1968, 1975, 1980 Král, Vladimír ... 2001, 2012 Králik, Juraj ... 1992-1994, 2005, 2007, 2009, 2012 Králik, Michal ... 2009 Králik, Svetozár ... 1979 Kramárová, Veronika ... 1985 Kraščenič, Alexej ... 1988 Krátky, Andrej ... 1989, 1991 Krátky, Jozef ... 1978 Krátky, Ľubomír ... 1968– 1970, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978–1981, 1983, 1984, 1985, 1986– 1989, 1990, 1991–1994, 1995, 1997, 1999, 2000 2004, 2006, 2008, 2010

Kratochvil, Antonin ... 2006 Krčmár, Karol ... 2005 Krejča, Jindřich ... 1977, 1978, 1981, 1983 Krivoš, Juraj ... 1985 Krivoš, Rudolf ... 1998 Ksandr, Miroslav ... 2005 Kubáňová, Kristína ... 2013, 2014 Kudlička, Boris ... 2011 Kudlička, Ján ... 2008, 2011 Kukačka, Miroslav ... 1972 Kulhánek, Oldřich ... 2011 Kulich, Ján ... 1983 Kupkovič, Ľudovít ... 1998 Kuruc-Marček, Linda ... 2011 Kvasnica, Boris ... 2007, 2013 Lacková, Miroslava ... 1999, 2001, 2003 Lalinský, Ivan ... 1982 Laluha, Milan ... 1997, 1999 Laszák, Ladislav ... 1974 Laššuová, Lenka ... 2007 Laučík, Dušan ... 1997 Laufová, Ľuba ... 1980, 1983 Lebiš, Ján ... 1967, 1969, 1970, 1973, 1982, 1984 Lehotská, Eugénia ... 1974, 1975, 1977 Lelovský, Matúš ... 2014 Leščinský, Dušan ... 1974 Leššo, Koloman ... 1977 Linzboth, Juraj ... 1982 Lipták, Fero ... 2007 Lokšenicová, Jana ... 2005 Longauer, Ľubomír ... 2000 Löwenberg, Tomáš ... 2000 Lukácz, Ysolt ... 1997 Lukáčik, Ľubomír ... 1991 Lupták, Oto ... 1979, 1984 Luptáková, Anka ... 2005, 2012 Macák, Jaroslav ... 1967 Macurová, Katarína ... 2014 Maderová, Zlata ... 1966, 1976 Magát, Pavol ... 1999 Magnet, Ján ... 1989 Machaj, Vladimír ... 1970, 1973, 1975, 1979, 1984– 1986, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997 Macho, Alojz ... 1976 Majdová, Michaela ... 2011, 2012 Maleček, Roman ... 2010 Mánes, Jozef ... 1996 Marenčin, Albert ml. ... 1994, 2004 Marenčin, Martin ... 1994, 2000, 2010, 2012 Marenčinová, Katarína ... 1995, 2007 Marko, Juraj ... 2011

Markovič, Pavol ... 2005 Martinček, Martin ... 1969, 1975, 1978, 1979, 1981, 2000 Martinčeková Šimerová, Ester ... 1986, 2014 Martiš, Jindřich ... 1999 Martiška, Juraj ... 2010, 2011 Martišková, Maximka ... 2010 Masár, Peter ... 2003 Masarovičová, Erna ... 2012 Maťátko, Matúš ... 2004, 2007 Matis, Peter ... 2003 Matlovičová, Martina ... 2000, 2007, 2009, 2012– 2014 Mednyánszky, Ladislav ... 2001 Megyesi, Pavol ... 1993 Meisner, Ján ... 1973, 1975 Melčáková, Věruna ... 1974 Meliš, Juraj ... 1994, 2002 Melišek, Jaroslav ... 2008 Meluš, Boris ... 2008, 2009, 2011, 2013 Meluš, Pavel ... 1996, 1999, 2011 Mertová, Hana ... 2003 Mešková, Elena ... 2004 Mešková, Laura ... 2004, 2007 Mičúrová, Anna ... 1998 Mihalovičová, Gita ... 1974 Michaláč, Jozef ... 1973– 1975, 1978, 1986 Michálek, Karel ... 2005 Mika, Ľubomír ... 2000 Mikócziová, Kristína ... 2010 Miková, Viera ... 1974 Mikula, Milan ... 1997, 2005 Mikulášová, Petra ... 2003 Mikuš, Alojz ... 1981 Mikuš, Pavel Mikušová, Kristína ... 1994 Milčáková, Renáta ... 2009 Mináčová, Zuzana ... 2008 Minarovič, Marián ... 1976 Miškovec, Michal ... 2010 Mlynárčiková, Zuzana ... 2010, 2011 Motulko, Ján ... 1974 Moyzes, Milan ... 1995 Mravčák, Milan ... 1998 Müller, Richard ... 1996 Murat, René ... 1973 Musil, Bruno ... 1997, 2000, 2001, 2003 Mydlo, Svetozár ... 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989, 1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 Načeradský, Jiří ... 2013 Nágel, Dušan ... 1976, 1977, 1996

NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Huszár, Tibor ... 1994, 1998, 2000, 2007–2009, 2011 Hyža, Alan ... 2010 Chalupa, Peter ... 2001 Chitilíková, Kveta ... 1974 Chlpík, Juraj ... 2011 Chmelíčková, Michaela ... 2009 Chmelová, Zuzana ... 2012 Choma, Pavel ... 1998, 2000, 2008, 2011 Chomová, Juliána ... 2013 Chvíľa, Milan ... 1984 Ilečko, Alexander ... 1998 Ilečko, Ľudovít ... 1972 Imro, Igor ... 1972, 1974, 1984, 1992, 1997, 1998, 2002, 2005, 2008 Ishida, Nanako ... 2006 Istlerová, Klára ... 2005 Jablonovský, František ... 1989, 1990, 1992, 1994, 2003 Jakabová, Ada ... 1974 Jančovič, Róbert ... 1983, 1987, 2001 Jandáková, Yvona ... 1993 Janko, Rasťo ... 2005 Jankovič, Jozef ... 1997, 2003 Jendráková, Katarína ... 1988, 1989 Jirků, Boris ... 2004 Jiroušek, Ladislav ... 1993 Johanidesová, Oľga ... 1973 Juračka, Ľudo ... 1970 Juríček, Peter ... 2008 Jurkovič, Vladimír ... 1998 Kaliňaková, Zuzana ... 2004 Kállay, Dušan ... 1972, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984– 1986, 1987, 1988, 1993, 1996, 2000, 2001, 2004– 2006, 2009, 2012 Kállay, Karol ... 1972–1974, 1976, 1977, 1995, 1999, 2000, 2007, 2011 Kalmančok, Dušan ... 1981 Kapeller, Karol ... 1996 Kassay, Štefan ... 2006 Kaššovicová, Judita ... 1997 Kátlovský, Branislav ... 2006 Kautman, Ján ... 2013 Kelemen, Ján ... 1982 Kelíšek, Peter ... 1998 Kellenberger, Ľubomír ... 1972, 1985 Kellenberger, Martin ... 1985, 1986, 1987, 1989, 1994, 1995, 1997–1999, 2002, 2008, 2010 Kerekesová, Katarína ... 2013 Kestner, Karel ... 2011 Kianička, Peter ... 2009

117


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 118

Nágelová, Beata ... 1979 Naglik, Hana ... 2004 Nagy, Julo ... 2013 Nagy, Tibor ... 2007 Navrátilová, Martina ... 2005 Nemčík, Július ... 1973 Nemeček, Róbert ... 2007 Němečková, Jitka ... 2012 Némethová, Jana ... 2009 Nerádová, Mária ... 2010, 2014 Nesselman, Ladislav ... 1973, 1982, 1983, 1984 Neumannová, Barbara ... 2010 Nižnanská, Andrea ... 2010 Noelová, Zdenka ... 1971 Noga, Milan ... 2005 Nosterská, Nora ... 2000, 2009 Novák, Ján ... 2001 Novák, Róbert ... 1992, 2011 Novotná, Eva ... 2007 Novotná, Marta ... 1978 Novotný, Ladislav ... 1993 Olejníková, Daniela ... 2008, 2009, 2011, 2012–2014 Oľha, Matúš ... 1994 Onderčinová, Eva Ondrášková, Eva ... 1995 Ondreička, Karol ... 1974, 1975, 1976, 1978–1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 2000, 2006 Ondreička, Peter ... 1976, 1988, 1989 Ondreičková, Daniela ... 2014 Oravcová, Anna ... 2012 Oravcová, Miluše ... 1992 Ormandík, Marek ... 1993, 1995, 1998, 2001, 2006, 2008, 2010 Oros, István ... 2002 Oškvarek, Igor ... 1973 Paľo, Ľuboslav ... 1993, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2014 Palugyay, Zolo ... 2008 Paršo, Robert ... 1996 Paul, Alexander ... 1976 Paul, Patrik ... 2006 Paul, Peter ... 1987 Paulenková, Verona ... 2003 Paulovičová, Barbora ... 2006 Pavelka, Štefan ... 1985, 1986 Pavličková, Jarmila ... 1980 Pavlovič, Roman ... 2009, 2011 Pčolová, Vladimíra ... 1996 Pecho, Kamil ... 1969, 1970, 1971, 1981–1983, 1986

Pechr, Čestmír ... 1982 Pernecký, Jozef ... 1977, 1981, 1986, 1988, 1989 Pevný, Pavol ... 1992 Pézmanová, Andrea ... 2001, 2004 Piačka, Igor ... 1987, 1988, 1989, 1999, 2004, 2007, 2011, 2012 Piffl, Roman ... 2005 Pilát, Albert ... 1996 Písecký, Tomáš ... 1980 Plekanec, Matej ... 1994 Plicka, Karol ... 1971, 1980, 1983, 1999 Plicková, Ester ... 1973, 1982 Pohlová, Ľudmila ... 2014 Polakovič, Dušan ... 1980, 1982, 1998 Polonský, Marián ... 1982 Pompa, Lukáš ... 2011 Ponec, Jozef ... 1973 Popelka, Peter ... 1998 Popesko, Peter ... 1978 Popovič, Ivan ... 1992 Poráznik, Ivan ... 1983 Posíšilová, Viera ... 1996 Postníková, Viera ... 1992 Preiml, Bernd ... 2009 Prexta, Boris ... 1998, 1999, 2001 Pribiš, Rudolf ... 1974 Prokop, Štefan ... 1989 Puchovský, Juraj ... 2003 Pullmann, Adrián ... 2005 Rácsová, Noémi ... 1997 Ráchelová, Andrea ... 2007 Rašla, Milan ... 1990 Rathouský, Jiří ... 1973 Reichentál, František ... 1998 Reichl, Jakub ... 2009 Riabič, Ivan ... 1994, 1995 Ricotti, Mikuláš ... 2008 Rišková, Kristína ... 2011 Robinsonová, Magdaléna ... 1971, 1997 Rodin, Auguste ... 2004 Rojko, Mária ... 2014 Rosa, Peter ... 2013 Rosmány, Karol ... 1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1993, 2003 Rostoka, Vladislav ... 1982, 1983, 1984–1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992–1994, 1995, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 Rovenský, Ján ... 1972 Rozinajová, Martina ... 2013, 2014 Rudášová, Miroslava ... 2013 Ruman, Vojtech ... 2014

Rumanský, Igor ... 1968, 1975, 1978, 1979, 1983, 1984, 1988, 1992, 1998 Růžička, Daniel ... 1993 Rybárová, Kristína ... 2001 Rytina, Václav ... 1992 Salamon, Zoltán ... 1986 Sapáková, Jana ... 1995, 2003, 2006–2009, 2013 Satinský Július ... 2011 Saudek, Jan ... 2005 Sedlák, Jozef ... 2012 Segečová, Ľubica ... 2014 Seko, Štefan ... 2012 Semančík, Peter ... 2001 Schnitzer, Teodor ... 1969 Schreiber, Bedrich ... 1969 Schurmann, Ivan ... 1974 Sigetová, Agnesa ... 1969 Sivko, Václav ... 1970 Skriska, Ján ... 1992 Slezáček, Branislav ... 1981, 1993 Slivka, Dušan ... 1986 Smakowski, Andrzej ... 1997 Snapík, Peter ... 2012 Socháň, Pavol ... 1985 Sokol, Koloman ... 1996, 1998, 2012 Sokolík, Igor ... 1997 Sopúšek, Rastislav ... 2010 Sršeň, Andrej ... 1974 Staiková Malinowská, Asiya ... 1991 Staněk, Oldřich ... 1975 Stankoci, Stanislav ... 1994, 1995, 1998, 2002 Sternmüller, Ladislav ... 1994, 2007 Stojanov, Stajan ... 1969 Stopiak, Dušan ... 1978, 1982, 1986, 1988 Struhár, Ladislav ... 1998, 2004 Studený, Michal ... 2009 Suchalová, Ľuba ... 2010 Sychra, Metod ... 1969, 1970, 1972 Sýkora, Jaro ... 2006 Szabová, Alžbeta ... 1973 Szomolányiová, Tamara ... 2014 Šabo, Peter ... 1999 Šafková, Beata ... 2014 Šangalová, Slavomíra ... 1996 Šebelová, Zuzana ... 2014 Šebestová, Ivana ... 2013 Šejna, Karel ... 2008 Ševella, Ladislav ... 1993, 1995 Ševellová-Šuteková, Katarína ... 1976, 1978, 1980, 1982, 1983, 1986–1988, 1990, 1992, 1993, 1995 Šicko, Ján ... 2013, 2014

Šilingerová, Oľga ... 2013 Šima, Boris ... 2013 Šimková, Kristína ... 1979 Šimončík, Branislav ... 2013 Šimončík, Peter ... 2013 Šimová, Laura ... 2003 Šmídová, Klára ... 1988 Šperková, Blanka ... 1992 Šrámek, Tibor ... 1972 Štanclová, Kamila ... 1969, 1971, 1977, 1982, 1984, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 2005, 2006, 2009 Štefka, Štefan ... 1970 Štefunková-Szabová, Alžbeta ... 1988, 1990 Štepková, Mária ... 1965, 1971 Štifilová, Elena ... 1996 Štrba, Gabriel ... 1981, 1986, 1988, 1991 Štrbík, Igor ... 1997–2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 Štuková, Ľubica ... 1988 Šturmankinová, Lenka ... 2013 Šubín, František ... 1974, 1983 Šulc, Dušan ... 1965, 1968, 1971, 1975, 1977, 1982 Šútovec, Martin ... 1996 Šváb, Jaroslav ... 1965, 1973 Šváb, Pavel ... 1975 Švec, Ján ... 1967, 1969, 1973, 1974, 1977, 1992 Švolík, Miro ... 1992, 2012 Švrčková, Eva ... 2008, 2009, 2013 Tabaková, Christína ... 1994 Tachezy, Andrea ... 2014 Takáč, Oto ... 1974, 1976, 1979, 1980, 1987, 1992 Tarasová, Irena ... 1968, 1976 Teplanová, Kristína ... 2010, 2011 Tiso, Martin ... 1998 Tokoš, Radoslav ... 2005 Tóth, Dezider ... 1979, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2001, 2011 Triaška Stefanovič, Olja ... 2014 Triaška, Ján ... 2011 Trnkusová, Martina ... 2004 Trojan, Ján ... 1982, 1986, 1988 Tuleja, Miroslav ... 1979 Tunemalm-Madurkajová, Zuzana ... 1996 Turčan, Ladislav ... 1971 Turčan, Tibor ... 2000, 2003, 2006, 2007 Uhrín, Samuel ... 1994


V Y D A V AT E L I A AB Art Press ... 1996 Agens + MoMS ... 1994 Agentúra O.K.O. ... 1990, 1992–1994, 1999 Aktuell ... 2004 Albatros Media ... 2014 Alfa ... 1974, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1991 Arbor vitate ... 2011 Art Academy ... 2014 Artforum ... 2006, 2009, 2011–2014 ASIL ... 2009 Ateliér.EM ... 2012 Base et Silhouette ... 2012 Belimex ... 1998, 1999 BIB ART ... 1995 BIBIANA ... 1993, 1995 Bratislava, hlavné mesto SR ... 2012 BRIO ... 2012 Brun, Robert ... 2007 Brunovský, Daniel ... 2004, 2010 Buvik ... 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 Cvacho, Igor ... 2008 Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie ... 1993 D&D Studio ... 1996 Dachs Verlag ... 1996 Daniel Ryba – Edition Ryba ... 2004–2006, 2011 Danubiana ... 2007 Danubiapress ... 1995 Daxe ... 2007, 2008 Divadelný ústav ... 2003, 2009, 2011 Doležalová, Alena ... 1999 Dom fotografie ... 2000 Don Bosco ... 2010 Drap ... 1999 Ďurík, Peter ... 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014 ECO-AS ... 2011 Encyklopedický ústav SAV ... 1978, 1992, 2001 Ex Tempore ... 2003 Expol Pedagogika ... 2006 Fakulta masmediálnej komunikácie UCM ... 2009, 2011, 2012 Fatrin Books ... 1993 Fečík, Roman ... 2004, 2007 Feke, Arnold ... 2002 Feldeková, Ľubomíra ... 2000 FO ART ... 2001, 2007, 2008 Fool Moon ... 2013 FOTOFO ... 1999, 2005

Galéria mesta Bratislavy ... 1994, 2007, 2012 HEVI ... 1994 Historia Posonieris ... 2012 Horáček , Ján ... 1988 Huszár, Tibor ... 2007, 2008 i+i print ... 2013 Ikar ... 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012–2014 Imagine ... 2004 Intervention ... 2009 Ivart ... 1994, 1995 Jaga ... 2004 Jaga Grup ... 2012 Kállay, Dušan ... 2001 Kasico ... 2001 Kaššovicová, Judita ... 1997, 2005 Knižná dielňa ... 2013 Knižná dielňa Timotej ... 1993, 1996, 1998, 1999 Koloman Kertész Bagala ... 2002, 2005 Komáček, Marián ... 2012 Kompaník, Tomáš ... 2014 Kontakt Plus ... 2005 Krátky, Ľubomír ... 2001 Kristína Rybárová – Agentúra K ... 2001 KRUH ... 2010 Liptáková, Slavka ... 2007 Liptovská galéria P. M. Bohúňa ... 2008, 2011 Literárne informačné centrum ... 2001–2003, 2009 Lo-Cal Patrioti ... 1995 Lubafotopres ... 1993 Lúč ... 2010 M´Art Print ... 1995, 2012 Madách ... 1973, 1975, 1980 Magma ... 2010 Marenčin PT ... 2007, 2010 M-Art Agency ... 1996 Maták, Márius ... 1998, 1999 Matica slovenská ... 1982, 1984, 1985, 1988, 1997, 2011, 2013, 2014 Matrix ... 2009 Media Svatava ... 1998, 1999, 2002, 2003 Media Trade – SPN ... 1997, 2000–2002 Mesto Liptovský Mikuláš ... 2005 Mestský úrad Nová Baňa ... 1999 Mladé letá ... 1965, 1967– 1969, 1970, 1971–1973, 1975, 1977, 1979, 1980– 1982, 1984, 1985, 1986, 1989–1992, 1994 Mlichová, Ľudmila ... 2000 Modrý Peter ... 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2001, 2009

Múzeum moderného umenia Andy Warhola ... 2011 N. M. Code ... 2000 Nadácia horskej fotografie ... 2000 Národné centrum pre audiovizuálne umenie ... 1999 Neomedia ... 2010 Nitrianska štátna galéria ... 1993, 1995, 1997 Novart ... 1994 Obec Pusté Úľany ... 2006 Obecný úrad Blatné ... 2001 Obzor ... 1972–1974, 1977, 1978, 1980, 1981, 1984, 1987 Opus ... 1978, 1982 Orbis Pictus Istropolitana ... 1994, 2014 Osveta ... 1971, 1973–1982, 1983, 1984–1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003 Pallas ... 1969–1971, 1973, 1975, 1978, 2001, 2003 Panenka, Ivan ... 2000, 2001 Pavian Records ... 2006 Perfekt ... 2000, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Petit Press ... 2008 Petrus ... 1998–2004, 2006, 2012, 2014 Photophort ... 2014 Považská galéria ... 1998 Práca ... 1978, 1985, 1986, 1990 Pravda ... 1972–1975, 1976, 1977, 1979, 1983, 1986, 1987 Pressfoto – ČSTK ... 1976 Príroda ... 1974, 1978, 1982, 1984, 1988, 1990, 1992, 1999, 2004 PRO ... 2010, 2011, 2013 Proglas ... 2010 Prokat ... 2010, 2011 Q-Ex ... 2008 Rabbit & Solution studio ... 1994, 2002, 2005, 2007 Rak ... 1995, 1996–2000, 2002, 2003–2007, 2013 Rambow pressatelier ... 1993 Reader´s Digest Výber Slovensko ... 2003, 2008 Reco ... 2005 Reco-Yak ... 2005 Sapac ... 1996 Silberman ... 1998 Skalná ruža ... 2011, 2012, 2014

NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Uchnár, Peter ... 1998, 1999, 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 Urbán, Zsolt ... 2009 Urbásek, Miloš ... 1989 Ursiny, Dávid ... 2012 Vajnor, Ján ... 2002 Valach, Ján ... 1977, 1978, 1981 Válek, František ... 1991 Valenta, Ferdinand ... 1974 Vančo, Ladislav ... 1979, 1983, 1985, 1986, 1988– 1990, 1992 Vanek, Gašpar ... 1977 Vanek, Marián ... 1991 Vanko, Vladimír ... 2007, 2012 Varga, Kamil ... 2012 Vavrová, Katarína ... 2007, 2013 Velička, Jaroslav ... 2010 Veselý, Milan ... 1971, 1972, 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, 1991, 1997, 1998 Vicen, Tomáš ... 2007, 2010, 2013 Višňovská, Jana ... 2012 Vitek, Juraj ... 2010 Vittek, Blažej ... 1993 Vodrážka, Jaroslav ... 1984 Vojtek, Miro ... 2002 Vojtek, Viktor ... 2002–2004, 2006 Vontorčík, Juraj ... 1996, 2002–2007, 2011 Votava, Aleš ... 2007 Votavová, Blanka ... 1992 Vozárová, Kristína ... 2011 Výbohová, Darina ... 2014 Vychodil, Ladislav ... 2003 Vyparina, Dušan ... 2005 Warhol, Andy ... 2011 Yurkovic, Vladimír ... 2004, 2006 Zabadal, Ľubomír ... 1987 Zachariáš, Jan ... 2005, 2006 Zámečníková, Ingrid ... 1983, 1997 Zavadilová, Marie ... 2001 Závodná, Irena ... 2003 Zdráhalová, Jarmila ... 2008 Zezula, Antonín ... 1999 Zhsang, Paolo ... 1998 Ziegler, Zdeněk ... 2005 Zimka, Ondrej ... 1970, 1981–1983, 1985–1988, 1996 Zmeták, Ernest ... 1974, 2001 Zmija, Mojmír ... 2011– 2014 Zvalo, Ondrej ... 2007 Želibská, Mária ... 1987 Župník, Peter ... 1993, 2014

119


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 120

Slniečkovo ... 2006 Slovart ... 1992, 1993, 1995–1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007– 2011, 2012–2014 Slovenská národná galéria ... 1992, 1995, 1997, 2003, 2004, 2006, 2007, 2013, 2014 Slovenská národná knižnica ... 2014 Slovenská výtvarná únia ... 1993 Slovenské národné múzeum ... 1981, 1997, 1998 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ... 1965, 1968, 1973, 1974, 1977, 1979–1981, 1984, 1986, 1988, 1992 Slovenská rozhlas ... 2009 Slovenské Design Centrum ... 1993, 2013 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry ... 1965 Slovenský spisovateľ ... 1966, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1984, 1985, 1989, 1992–1995, 1997, 1999 Slovenský Tatran ... 1996– 1998, 2000, 2001–2003, 2006 Smena ... 1974–1981, 1984, 1985, 1990 SPN – Mladé letá ... 2003– 2005, 2007–2010, 2011, 2012 Spoločnosť 7 plus ... 2013 Spolok občanov vydávajúcich knihy ... 1999 Spolok sv. Vojtecha ... 2006, 2010, 2013 Stredná odborná škola ... 2009, 2011 Stredná odborná škola polygrafická ... 2008–2011, 2014 Súkromná stredná umelecká škola ... 2004 Šabo, Peter ... 1999 Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru ... 2007 Šport ... 1978–1980, 1983 Tatran ... 1966–1968, 1969, 1970, 1972, 1973–1976, 1978–1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991 Tibi Agency ... 1998, 2000 Tibor Turčan – Banská agentúra ... 2000, 2003, 2006, 2007 ToolSquare ... 2005 Tranoscius ... 1992, 1994, 1996, 1997, 1998

Trnavský samosprávny kraj ... 2012 Ústredie ľudovej umeleckej výroby ... 2013 Veda ... 1978–1980, 1983, 1985, 1986, 1992, 2001, 2004, 2006, 2009 Victoria Publishing Slovakia ... 1995 Viktor Vojtek – Maxtral ... 2006 Virvar ... 2012 Všeobecná úverová banka ... 1993 Vydavateľstvo Fénix ... 1999 Vydavateľstvo Krása ... 2007 Vydavateľstvo Matice slovenskej ... 1997, 1998– 2004, 2006–2008, 2011 Vydavateľstvo Michala Vaška ... 2002 Vydavateľstvo Neografie ... 1996, 1997 Vydavateľstvo NONA ... 1996, 1997 Vydavateľstvo O.K.O. ... 2008, 2009, 2011 Vydavateľstvo PT ... 1994, 1995, 2000, 2004 Vydavateľstvo Q111 ... 2000 Vydavateľstvo SAV ... 1969, 1970, 1972 Vydavateľstvo SSS ... 1998, 2000, 2010 Východoslovenské vydavateľstvo ... 1983, 1985, 1986 Vysoká škola múzických umení ... 2009 Vysoká škola výtvarných umení ... 1992–1998, 2000–2012, 2014 Záhorská galéria ... 2012 Zámečníková, Ingrid ... 1997 Združená stredná škola polygrafická ... 2003, 2004, 2007 Združenie na pomoc detskej onkológii pri DFNSP ... 2004 Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR ... 2003, 2006, 2007

TLAČIARNE Alfa print ... 2004, 2006, 2007, 2010 AN Tlač ... 2004 Ars Nova ... 2003 Ateliér Choma ... 2007, 2009 Ateliér knihy – Tri kvapky ... 2002 Balco, Tibor ... 2008 BB Print ... 2009 Beren Ateliér ... 2013 Bittner Print ... 2008 Bookmaster ... 2007 Bouček, Ondřej ... 2000 Bratislavské tlačiarne ... 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2005 Cart Print ... 2001, 2012 City Copy Center ... 2007 Copex ... 2008 ČTK Repro ... 1994 Danubiaprint ... 1992, 1993 Devin printing house ... 2014 Devinprint ... 2012 Dobrá kniha ... 2004 Dolis ... 2011, 2013 Dóša Expresp ... 2007 DuAd Print ... 1994, 1995 Ďurík, Peter ... 1999, 2000, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014 Durlák ... 1997 Er-print ... 2005 Eur-med ... 2010 Express Print ... 1997, 1998 Fidat ... 1998, 2000 Finidr ... 2007, 2009, 2010– 2014 FO ART ... 2008, 2013 Galaxi ... 2012 Goen ... 2010 Grafická dielňa VŠVU ... 1978 Grafobal ... 1987, 1988, 1991, 1992, 2011 Graspo CZ ... 2005, 2006 Choma & Krupa ... 1998, 1999 i+i print ... 1994, 1995, 1998, 2000, 2010, 2011, 2012 JEK Print ... 1994, 1997 Kasico ... 2006, 2010, 2011, 2014 Knihárska dielňa Lida Mlichová ... 1992, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006–2012 2014 Kníhtlač Gerthofer ... 2002 Kníhviazačstvo Royal D ... 2007 Knižná dielňa Timotej ... 1993 Krakenová, Miroslava ... 2004

K-soft ... 2009, 2011 Leo Paper Product ... 2008 Lúč ... 2007 M´Art Print ... 1993, 1995, 2012 Magnus Press ... 2005 Marketing and Business Group ... 2014 MKV Press ... 1996, 1999 Moraviapress ... 1994 NADAS-AFGH ... 1997 Neografia ... 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 Neoprint ... 1994, 1995, 1998 Norami ... 1997 Nova 17 ... 1995 N-Print ... 1993, 1995 Odborné učilište Polygrafických závodov ... 1972, 1978 Optima ... 1995 Orman ... 2012 OTA ... 1996, 1997 Partenaires Fabrications ... 2003 Polygraf .... 1994, 1996 Polygraf Print ... 2003, 2004, 2005, 2007–2011 Polygrafické centrum ... 2010 Polygrafické závody ... 1965, 1967, 1968, 1972, 1974–1978, 1980, 1981– 1982, 1986, 1988, 1991 Polypress ... 1992, 1993, 1996, 1997, 2001 Pravda ... 1972, 1974, 1975, 1977–1979, 1987, 1988, 1990 Print Centrum ... 1995, 1996 Protisk ... 2011–2014 Q-EX print ... 2008 Quick Print ... 1999 Rabbit & Solution ... 2012 Reco ... 2000 Ressprint ... 2000 Róbet Jurových – Nikara ... 2012, 2014 Sempervium ... 2014 Sieťotlač Ďurovka ... 2005 Slovenská Grafia ... 1993– 1996, 1997, 1998, 1999, 2000–2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012 Slovsport ... 1997 Solid Print ... 2008 Stráž ... 1965, 1966, 1967 Stredná odborná škola ... 2009, 2011 Stredná odborná škola polygrafická ... 2009–2011, 2014


NÁZVY KNÍH A EDÍCIÍ A zvony nezvonia ... 1999 A hrdý buď ... 1975 A odkazujem životu ... 1996 Abdominálna ultrasonografia ... 1988 Acupuncture of the World ... 1992 Adam a Eva ... 1994 Adam a Šišibus ... 2001 Adam v škole nesedel ... 1988 Administratívne budovy ... 1975 Adolf Born ... 2010 Aforismy ... 2002 Aha ... 2012 AHA ... 2014 Ahoj, svet! ... 1986 Aj nenávidieť, aj milovať ... 1975 Aká bola dávna škola ... 1979 Akácok ... 1986 Ako hľadal kolobeh šťastie ... 2008 Ako sa chytá radosť ... 1978 Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny ... 1987 Ako som sa stal mudrcom ... 2010 Ako vyzerajú čísielka ... 2011 Ákombákom ... 1980 Albín Brunovský ... 1985, 1990, 2004 Aleš Votava ... 2007 Alexander Ilečko ... 1998 Alica na šachovnici ... 2006 Alica v krajine zázrakov ... 1981, 2004 Amazonky ... 1983 Amerika ... 1996 Amnézia ... 1995 Amuletum ... 1984 Anatómia hospodárskych zvierat ... 1992 Andy Warhol a Československo ... 2011 Anjeličku, môj strážničku ... 2008 Antické umenie ... 1970 Antigona ... 1974 Apelación ... 1992 Apokalypsa ... 2000 Arabela, Rumburak ... 1987 Arboretum Mlyňany ... 1992 Architektúra na Slovensku ... 2006 Arma defensiva ... 1992 Arménska paleta ... 1986 Art School ... 2007 Asonancie ... 1976 Astík a Obík ... 2001 Atlas anatómie malých la-

boratórnych zvierat ... 1990 Atlas drevín ... 1988 Atlas fantastickej zoológie ... 2006 Atlas lekarstvennych rastenij ... 1972 Atlas liečivých rastlín a lesných plodov ... 1977 Atlas plemien holubov ... 1970 Atlas slovenských hlások ... 1970 Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat ... 1978 Atlas zabúdania ... 2013 August 1968 ... 2008 August 68 na Slovensku ... 1990 Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení ... 2009 Ave Eva a iné ... 1974 Až budú marhule pukať ... 1984 Baestiarium ... 1996 Bájky ... 1965, 1988, 1996, 2008 Bank Art 1994 ... 1993 Banská Štiavnica ... 1973 Básne ... 1973, 1983, 1988 Básně ... 1981 Básne na telo ... 1989 Básne pre živých a mŕtvych Básne z Jestrebí veže ... 1971 Básničky maličkým ... 1986 Bazén ... 2013 Bedýnka ... 2011 Belavá z helénskeho sveta ... 1969 Beliže mi, beli ... 1976 Beštiár ... 1997 Bezradnosť náhlej osamotenosti ... 1988 Biblia ... 2006, 2010, 2013 Biblia pre deti a mládež ... 1996 Bidelnica ... 2007 Biela kňažná ... 1973 Bienále ilustrácií Bratislava ... 1971, 1995 Biofyzika pre lekárov ... 1983 Biológia a starostlivosť o zdravie ... 2006 Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia ... 2012 Biológia pre gymnáziá ... 2007 Bird flying ... 2001 Blauer Berg mit Höhle ... 1994 Bohatier Ňurgun Bootur ... 1984

Bohatierske byliny ... 1974 Bohdan Hostinák ... 2005 Bohém hľadá vlasť ... 1984 Bojnické kamenné dukáty ... 1969 Bojoval národ ... 1984 Bosá láska ... 1986 Bosá v priesvitných šatách ... 2012 Božena Slančíková-Timrava ... 1997 Bratislava ... 1978, 2004 Bratislava a okolie ... 2002 Bratislava moja ... 2011 Bratislava v 18. storočí ... 1987 Bratislava zadným vchodom 1918 – 2005 Bratislavská mincovňa ... 1982 Bratislavské rokoko ... 1983 Bukoliky ... 1993 Byl jeden slepec ... 1975 Byť dráčikom je úžasné! ... 2007 Canal and River Levées ... 1981 Cesta do oblakov ... 1991 Cesta do stredu zeme ... 1972 Cesta je prach ... 2004 Cesta okolo sveta za osemdesiat dní ... 1972 Cesta poznávania ... 1978 Cesty bohov ... 1988 Cigáni ... 2008 Citróny na Slovensku ... 1972 Cranbery in Ice ... 2001 Crow-Krá ... 1998 Cŕŕn ... 2012 Cyrano ... 2001 Cyrano z Bergeracu ... 2000 Cytológia ... 1986 Čaro výšivky ... 1977 Čarodejník z krajiny Oz ... 1990 Čarovné pero ... 2014 Čarovný chlapec ... 2005 Čas, ktorý som žil ... 1996 Čertov mlynček ... 1988 Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR ... 1999 Červík Ervín ... 2009 Československá tapiséria ... 1978 Československé múzeá v prírode ... 1989 Československo ... 1974, 1980 Česko-slovenský slovník ... 1979 Čestmír Pechr ... 1982 Čiary života ... 1991 Čierne na bielom ... 1971

NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Stredné odborné učilište polygrafické ... 1992 Súkromná stredná umelecká škola ... 2004 Svornosť ... 1969, 1973– 1976, 1994, 1995, 1997– 2000, 2002–2007 T. A. Print ... 2011 TAB ... 2002 TBB ... 2012, 2013, 2014 Těšínska tiskárna ... 2010 Theiss Druck ... 1996 Tisk ... 1966, 1969 Tiskárny Havlíčkův Brod ... 2013, 2014 Tlačiareň P+M ... 2011, 2013, 2014 Tlačiarne BB ... 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003–2011, 2012 Tlačiarne SNP ... 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976–1985, 1986, 1987– 1990 Tlačiarne SNP, závod Neografia ... 1969, 1979, 1984 Trend Visual ... 1997 Typoset print ... 2007 Ultra Print ... 2006 Uniprint ... 2010 Veda ... 2004, 2006, 2009 Vegaprint ... 2010, 2012 Vicencová, Adela ... 1999 Vienala ... 1998, 1999 Vojenský kartografický ústav ... 1993, 2012 VORX ... 1994, 1995 Vydavateľstvo Michala Vaška ... 2002 Východoslovenské tlačiarne ... 1973, 1975, 1980–1982, 1984–1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006–2009 Vysoká škola výtvarných umení ... 1992–1998, 2001–2004, 2006, 2008– 2011 Weltprint ... 2007 X line ... 2002, 2009 Zais ... 1997 Západoslovenské tlačiarne ... 1979–1981 Západoslovenské tlačiarne, závod Svornosť ... 1982– 1984, 1986 Zbytočná kniha ... 1996 Združená stredná škola polygrafická ... 2003, 2004, 2007 Žabka, Dalibor ... 1999 Žilinské tlačiarne ... 1996, 1998, 1999

121


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 122

Čiernobiela tvorivá fotografia ... 1980 Čierny šál ... 1986 Čierny trpaslík ... 1976 Čimčirinček a chlapci ... 1979 Číry a čistý rozprávač Ľudo Ondrejov ... 1986 Čistými rukami ... 1980 Čítanie z Údelu ... 1996 Čítanka pre 2. ročník SVŠ a pre 2. a 3. ročník SOŠ ... 1970 Čítanka pre 2. ročník ZDŠ ... 1968 Čítanka pre 3. ročník základnej školy ... 1978 Čítanka pre 4. ročník základnej školy ... 1979 Človek na cestách Zeme ... 1997 Čo bolo prv? ... 2002 Čo je prečo tak ... 1980 Dafnis a Chloé ... 2013 Daidalos a Ikaros ... 1994 Ďaleko od teba ... 1999 Danielov sen ... 2001 Danteho trubadúri ... 1972 Dávne povesti o slovenských hradoch ... 1974 Dcéra Slávy ... 1979 Dejepis ... 1994 Dejepis pre 1. ročník gymnázií ... 2000 Dejepis pre 2. ročník gymnázií ... 2003 Dejepis pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia ... 2011 Dejiny baníctva na Slovensku ... 2003 Dejiny Bratislavy ... 2012 Dejiny fotografie ... 1987 Dejiny hutníctva na Slovensku ... 2006 Dejiny ručnej výroby papiera na Slovensku ... 1982 Dejiny Slovenska slovom a obrazom ... 1973 Dejiny Slovenska slovom i obrazom ... 1981 Dejiny slovenského výtvarného umenia ... 2003 Dejiny slovenskej fotografie ... 1989 Dejiny vedy a techniky na Slovensku ... 1979 Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel ... 2003 Dekameron ... 1967 Deň modrých medveďov ... 1982 Dermatovenerológia ... 1975 Dermatovenerologický atlas ... 1990

Detská tvorba ... 1973 Dezider Tóth via Dezider Tóth ... 1994 Diabloň ... 2005 Diabol a boh ... 1995 Dialógy ... 1973 Dictionary of Phisical Metalurgy ... 1986 Die Geisteswelt des Schönen ... 1995 Diera do svetra ... 2012 Dievča a smrť ... 1983 Dievčatko a medveď ... 1985 Dievčina s medenými vlasmi ... 1969 Divadelná architektúra na Slovensku ... 2011 Divadlo SNP Martin ... 1994 Dlhší o hlavu ... 1988 Do Tramtárie ... 1970, 2004 Dobrodružstvá Tima Thalera ... 1972 Dobrodružstvá Toma Sawyera ... 1986 Dobrý deň, človek ... 1983 Doktor Jesenius ... 1973 Dóm ... 2010 Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať ... 1974 Domová pokladnica ... 1989 Doprava okolo nás ... 1979 Dotyky ... 1972 Dózsa katonái ... 1973 Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha ... 1965 Drevené štočky ... 1998 Drevený tato ... 2007 Drevený zámoček ... 1974, 2010 Druhá kniha o Bratislave ... 2007 Druhý venček ... 1969 Dunajská kráľovná ... 1976 Dürerova apokalypsa ... 1970 Dušan Kállay ... 2004 Dušan Makovický ... 1992 Dva póly fotografie ... 1976 Dvaja okolo sveta ... 1979 Dvanásť ... 1987 Dvanásť grafík Róberta Dúbravca ... 1976 Dve osudové ... 1991 Dve poviedky ... 1986 Dve románske fresky ... 1973 Dvojloďové kostoly na Spiši ... 1986 Dvor ... 1981 Dynamika ... 1980 Edície: Bratislava – Pressburg ... 2007 Čítanie študujúcej mládeže ... 1973

Darčeky ... 1972 Dávnoveké umenie Slovenska ... 1978, 1981 Dukátiky ... 1986 Edícia ABC ... 1970 Ekonomická veda a socialistická súčasnosť ... 1983 Entelechia ... 1998 Erb ... 1985 Klub čitateľov Tranoscia ... 1997 Knižnica Nobelových cien ... 1973 Knižnica priateľov výtvarného umenia ... 1984 Knižnica Slovenského spisovateľa ... 1973 Knižnica výtvarného umenia ... 1965 Kruh milovníkov poézie ... 1968, 1973, 1975, 1985 Mušľa ... 1992 Nová próza ... 1973 Nová sovietska tvorba ... 1972, 1973 Osobnosti slovenskej fotografie ... 2013 Osudy slávnych ... 1979 Pamír ... 1972 Pradávne príbehy ... 1973 Prameň ... 1972, 1973 Preklady Karola Strmeňa ... 1998 Profily ... 1981 Retro ... 1979 Socializmus: skúsenosti, problémy a perspektívy ... 1983 Sondy ... 1988 Zlatý fond slovenskej literatúry ... 1972 Ecce Homo ... 1975, 1989 Ehrenzeichen der Kapitel ... 1996 Ein Leserbuch für unsere Zeit ... 1975 Ej vínečko víno ... 1986 Ekonometria ... 1980 Elektra ... 1979 Elektrónkový klaun ... 2004 Elena Holéczyová ... 1973, 1981 Ema a Barón v meste ... 2002 Ema a ružová veľryba ... 2014 Embryologický atlas ... 1996 Encyclopaedia Beliana ... 2001 Encyklopédia archeológie ... 1986 Encyklopédia astronómie ... 1987 Encyklopédia Slovenska ... 1980, 1982 Encyklopédia Zeme ... 1983

Entomologický náučný slovník ... 1984 Epigramy ... 1985 Epos o Gilgamešovi ... 1972 Erna Masarovičová ... 2012 Erotické poviedky ... 1989 Estella ... 1977 Ester a Albatros ... 2004 Ester M.-Šimerová ... 2014 Ešte raz o Králičkovi, Kuchárčikovi a Popolčíkovi ... 1976 „Étaín“ ... 2000 Eugen Onegin ... 1973 Evanjelium podľa Dickensa ... 1999 Everest ... 1986 Evolúcia ... 2007 Exlibris a supralibros na Slovensku v 16.-19. storočí ... 2004 Expedície ... 2011 Experimentálna jadrová fyzika ... 1982 Famy ... 2012 Fantastická zoologie ... 1993 Farbiar a krásna Zuzana ... 1984 Farby kaki ... 1998 Farebná tvorivá fotografia ... 1985 Farebná záhradka ... 1983 Farebný atlas biopsie pečene ... 1978 Farebný atlas malígnych lymfómov ... 1983 Farebný odlesk ... 1991 Farchad a Šírin ... 1980 Faust ... 1968, 2003 Faust a Margaréta ... 2000 Ferdiš Kostka ... 1977 Filozofické zošity ... 1980 Financie a efektívnosť ... 1974 Fleurs maladives ... 2004 Fóbie Light ... 2014 Francúzske rokoková grafika ... 1982 Frankenreich ... 1988 František Horniak ... 2012 František Reichentál ... 1998 František Sláčik – mamičkin maznáčik ... 2005 Franz Kafka und Prag ... 1995 Frekvenčný slovník posunkovej reči ... 1986 Friedrich Weinwurm ... 2014 Fytomasa ako chemická surovina ... 1985 Fyzika ... 1982 Fyziológia rastlín ... 1979 Galanda a Galandovci ... 1994


Chvála pohybu ... 1982 Chvála vína ... 1984 Chvála vody ... 1981 I Am Waiting ... 1998 I Love YU ... 1993 I sogni del bruco Cannello ... 2004 If – Keď – Když ... 2003 Igor Piačka ... 2012 Ikony ... 1980 Íljas ... 1973, 1986 IM_PULZ ... 2012 Impertinencie a iné smútky ... 1989 Iné Slovensko ... 2005 Informatika pre stredné školy ... 2005 Inger ... 2006 Inkunábuly ... 2014 Inšpirujúce dejiny ... 1981 Interview s fotografiou ... 2003 Isaac Newton ... 1981 Iskrice ... 1990 István Orosz ... 2002 Itinerarium ... 1984 Ivan Csudai ... 2010 Izrael – zamurovaná kniha ... 1997 Ja a Rusko ... 1982 Ja nič, ja muzikant Jablko z Nartskej záhrady ... 1982 Jahniatko v batohu ... 1984 Jak velbloud potkal ťavu ... 2014 Ján Botto ... 1994 Ján Galanda ... 2014 Ján Hollý ... 1984 Ján Kulich ... 1983 Jan Saudek ... 2005 Janko Gondášik a zlatá pani ... 1969 Janko Hraško ... 1988 Janko Novák ... 1974 Jarné vtáča ... 1980 Jaroslav Vodrážka ... 1984 Jazda na spiacom koni ... 1985 Jazyk a reč ... 1984 Jerguš Lapin ... 1984 Jesenná lýra ... 1969 Johannes Amos Comenius ... 1992 Jozef Bubák ... 2009 Jozef Cíger Hronský ... 1995 Jozef Jankovič ... 1997 Július Nemčík ... 1973 Juraj Jánošík ... 2004 Juraj Meliš ... 1994, 2002 Kajo a sivý kôň ... 1988 Kalendár´96 ... 1995 Kalevala ... 1976, 1986 Kaligrafie ... 1984 Kamarátstvo ako zvon ... 1983

Kamenná krása našich miest ... 1981 Kamenné kanoe ... 1967 Kamila Štanclová ... 2009 Kanada ... 1988 Karol Baron ... 2003 Karol Felix ... 2004 Karol Ondreička ... 2000, 2006 Karol Plicka – básnik obrazu ... 1983 Karol Plicka ... 1999 Katarína Vavrová ... 2007 Kazateľ ... 1989 Kazko Vlasko a Kráľ času ... 1982 Keď je dobrá klobása ... 1987 Keď lístie padá ... 1973 Keď národ malý sa stal veľkým ... 1984 Keď šíky šli ... 1983 Keď v raji pršalo ... 1975 Képes olvasókönyv a kisegitȍ iskola 1. osztálya számára ... 1981 Kindžal ... 1981 Kirigami ... 2005 Klásky ... 1986 Klebetný mlynček ... 1978 Klenoty gotiky ... 2007 Kliatba vojny ... 1983 Kniha džunglí ... 1984 Kniha Jóbova ... 2007 Kniha o alebo, alebo kniha o ľudskej pamäti ... 1993 Kniha o písme ... 1981 Kniha o počiatku a konci a rozprávanie o prorokoch ... 1980 Kniha rozprávok ... 1975, 1978 Kniška ... 1996 Knižný drevorez v ľudovej tradícii ... 1974 Kockáčik ... 1991 Kocomour ... 1995 Kodžiki ... 1979 Kolíska spieva deťom ... 1974 Kollár ... 1989 Koloman Sokol ... 1998, 2012 Komando ... 1985 Komentár k Ústave Slovenskej republiky ... 1997 Kominár v bielom klobúku ... 1985 Kominárik ... 1994 Komu dám svoju nehu ... 1968 Komunikácia ... 2004 Koncert na ostrově ... 1987 Kone a jazdci ... 1988 Kone.fmk. ... 2011 Kopi Luwak ... 2014 Koreniny ... 1983

Korunovačné slávnosti ... 1986 Korzár ... 1983 Kostýmová tvorba ... 2009 Košíček ... 1986 Koza rohatá a jež ... 1977 Krajina za domami ... 1990 Krajina Zázračno ... 1983 Krajinka s koníkom ... 2010 Kráľ času ... 1965 Kráľ Drozdia brada ... 1989 Kráľ Matej pod Manínom ... 2002 Kráľ naháňa králika ... 1985 Kráľ UBU ... 1994 Kráľovná Jahôdka ... 1987 Krása čierneho umenia ... 1988 Krása slovenského šperku ... 1978 Krása v dreve zakliata ... 1971 Krásne slovo, sladká melódia ... 2004 Krásy a vzácnosti slovenskej prírody ... 1984 Krásy a zaujímavosti Sovietskeho zväzu ... 1982 Krátke listy jednému mestu ... 1988 Krátke príbehy pre potešenie duše ... 2007 Krehké ako chryzantémy ... 1992 Kremeľský orloj ... 1976 Krokodíl Gena a jeho priatelia ... 1983 Kronika anonymného notára kráľa Bella ... 2000 Kronika Pickwickovho klubu ... 1982 Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická ... 2004 Kroniky stredovekého Slovenska ... 1995 Krotká kronika ... 2014 Krvavá grófka ... 1999 KSČ a naše priateľstvo a spojenectvo so ZSSR ... 1972 Kufrík ... 1968 Küldetésem története ... 1984 Kúsok svetového priestoru ... 1994 Kvadakum hadakum ... 1986 Květoslava Fulierová ... 2008 Kvety a hory ... 1975 Kvety vĺn ... 1985 Kvety zla ... 1993 Kysuce ... 2010 L´homme effacé ... 2007 La grande encyclopedie des mineraux ... 1986 Labrang ... 2013

NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Gargantua a Pantagruel ... 1979 Genetika človeka ... 1981 Genezis – prvá kniha Mojžišova ... 1997 Genius Sigili ... 2009 Gerulanta Rusovce ... 1981 Gilgameš ... 1995, 2000 Gotická plastika na Slovensku ... 1973 Gruľko Hrozienko ... 1983 Gulliverove cesty ... 1998, 2008 GUnaGU... GUnaGU? GUnaGU! ... 2014 Hájnikova žena ... 1996 Halleyova kométa ... 1987 Haló, haló, pani Mačka! ... 2006 Hamlet ... 1969, 2000, 2008, 2010 Healing Odours ... 1996 Heptameron ... 1983 Herbarium ... 2012 Héró a Leandros ... 1976 Herodes a Herodias ... 1974 Heros populaires ... 1988 Historické organy na Slovensku ... 1982 Hlbokomorské rozprávky ... 2013 Hnali sa veky nad hradbami ... 2000 Hodinový kvet ... 1979 Home made Mutant ... 2005 Hommage A. Vivaldi ... 2007 Hora ... 1978 Horror ... 2011 Hosť majstra Čerta ... 1985 Hovoríme po rusky a iné poviedky ... 1999 Hra s hadmi ... 2014 Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku ... 1973 Hríbovité huby ... 1974 Hubárske rozprávky ... 1987 Hudba tvarov ... 1977 Hudba v Bratislave ... 1978 Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ ... 2010 Chémia pre 7. ročník základnej školy ... 1982 Chemický náučný slovník ... 1983 Chlapčekovo leto ... 1968 Chlapec bez mena ... 2007 Chlapec Lampášik ... 1996 Chlapec maľuje dúhu ... 1974 Chliev a hry ... 1990 Chrabrý Nazar ... 1987 Chrobák v hlave ... 2011 Chutná vegetariánska kuchyňa ... 1991

123


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 124

Ladislav Mednyánszky ... 2004 Ladislav Vychodil ... 2003 Lámanie pečatí ... 1984 Láska, hlina, spev a čaša vína ... 1994 Lásku si nesie moja pani v zraku ... 1995 Lastovičie rozprávky ... 2008 Latinské právnické výrazy a výroky ... 1984 Legenda o veľkom Slovanovi ... 1974 Legendy stredovekého Slovenska ... 1997 Le monde magique des contens des princesses ... 1990 Le monde magique des créatures enchaneés ... 1990 ... len kameň a drevo ... 1977 Les ... 1987 Les jeux charmants de l´aristocratie ... 1996 Les v zime ... 2011 Letné svetlo a potom príde noc ... 2014 Letokruhy večnosti ... 2007 Lev nie je kráľom zvierat ... 1981 Levoča ... 1980 Libro negro ... 2011 Liek pre Vĺčika ... 2009 Lietajúci mlyn ... 1978 List básnikovi ... 2010 Listy Oľge ... 2013 Loď bláznů ... 2004 Lorelei ... 1992 Lov a zver vo výtvarnom prejave ... 1988 Lov slov ... 1997 Ložisková ischémia mozgu ... 1980 Ľubomír Kellenberger ... 1985 Ľúbostné príbehy ... 2003 Lucia a zázraky ... 1988 Ľudia v horách ... 1969 Ľudové balady na Horehroní ... 1969 Ľudové sklo ... 2013 Luna a tis ... 1989 Luskáčik a Myší kráľ ... 1968 Lýsistrata ... 1971 Mačací kráľ ... 1992 Magalhãesova cesta okolo sveta ... 1979 Mahabhárata ... 1975 Máj ... 1977 Májový pamätník ... 1981 Majster Mu a ženské hlasy ... 1997 Majster Pavol z Levoče ... 1973

Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku ... 2006 Makalu ... 1978 Malá encyklopédia bádateľov a vynálezcov ... 1973 Malá encyklopédia filmu ... 1974 Malá encyklopédia kybernetiky ... 1981 Malá encyklopédia Slovenska ... 1987 Malá encyklopédia zemepisu ZSSR ... 1977 Malá morská panna ... 1967 Malá nočná hudba ... 1998 Malá princezná ... 2009 Malá slonokniha ... 1991 Malá zem ... 1978 Maliarske prejavy stredovekého Liptova ... 1983 Maľovaná abeceda ... 1995 Maľované salaše ... 1982 Maľované slnko ... 1980 Maľovaný sen ... 1983 Malvína z Bretónska ... 1981 Mám ústa plné tvojich úst ... 1988 Máme Emu ... 1993 Manifest komunistickej strany ... 1972 Manituov dar ... 1970 Manon Lescaut ... 1969 Manon Lescautová ... 1973 Marek Ormandík ... 2005 Mária Antoinetta ... 1970 Marián Komáček ... 2012 Marián Polonský ... 1982 Marie Zavadilová ... 2001 Márnosť lásky ... 1973 Martin ... 1984 Martin Kukučín ... 1991 Martin Martinček ... 1979, 2000 Martinko Kinkaš ... 1992 Marx a buržoázny historizmus ... 1973 Matej ... 1983 Matematici, ja a ty ... 1989 Matematická analýza ... 1986 Matematika ... 1983 Matematika pre 2. ročník ZŠ ... 2014 Matematika pre 5. ročník špeciálnych ZŠ ... 2002 Matematika pre 9. ročník špeciálnych ZŠ ... 2008 Mater ... 2006 Mávnutie krídel ... 2011 Medardove rozprávky ... 1997 Médea ... 1986 Medikováčstvo ... 1991 Medový hrnček ... 1977

Medvedie bratstvo ... 1986 Medzi kvapkami dažďa ... 2009 Medzi nami zvieratami ... 2012 Medzi záhradou a básňou ... 2013 Menová analýza ... 1982 Mesto ... 1976 Mesto v mori ... 1989 Mesto zvané Dinosauria ... 2011 Metamorfózy metafor ... 1978 Metamorfózy skla ... 1988 Miera a integrál ... 1981 Michelangelo ... 2002 Mikuláš Galanda ... 1983, 1999, 2001 Milan Laluha ... 1997 Milanchólia ... 2008 Míľniky ... 1975 Miloš Alexander Bazovský ... 1967 Milujem túlavých psov ... 1999 Mimi a Líza ... 2013 Miniromány ... 2009 Miro Švolík ... 1992 Miroslav Cipár ... 2002, 2013 Miroslav Ksandr ... 2005 Misia ... 2010 Misia Eva v Thajsku ... 2014 Misia Eva, prísne tajné ... 2012 Mistr a Markétka ... 2000 Mladosť a pieseň ... 1987 Mních ... 1986 Moderná slovenská grafika ... 1985 Modrá kniha rozprávok ... 1974 Modré obdobie ... 1973 Moje malé milenky ... 1999 Moje najmilšie ... 1974 Monogramista T.D. ... 2011 Moravianska Venuša ... 1984 More vo fľaštičke ... 1984 Motýlik ... 1979 Môj dedko Rýchly šíp ... 2013 Múdry Matej ... 1984 Muško a Miško ma Severnom póle ... 1975 Muuza ... 2012 Muž, ktorý sadil stromy ... 1999 My Tiny Swimming Dragons ... 2013 Mysterious Mamberano ... 1999 Mystérium krajiny ... 2008 Myšlienka – Šperkovnica ... 2011 Na Gutenberga ... 1973 Na prahu ... 1987

Na slávu Prahe ... 1975 Na slávu Sovietskej armáde ... 1975 Na streche sveta ... 1983 Na vnútornej strane viečok ... 2011 Na začiatku bol Abakus ... 1981 Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka ... 2013 Načo je človeku dom ... 1974 Načo nám je umenie ... 1991 Načo som tu ... 2001 Naďa Hejná ... 1986 Najkrajšie bájky ... 2010 Najkrajšie knihy Slovenska ... 1993, 1994 Najmilšie verše ... 1987 Najstarší zo všetkých vrabcov ... 1976 Námorný cintorín ... 1991 Národná svetlica ... 1988 Nartský epos ... 1983 Náš dom ... 1974 Náš priateľ Jules ... 1983 Naša vlasť ... 2000 Naša zem, jej meranie a zobrazovanie ... 1986 Naše chrobáky ... 1973 Náučný slovník elektrotechnický ... 1981 Navrátilová & Králik ... 2005 Názvoslovie organických zlúčenín ... 2004 Nebeská sláva ... 1993 Nedeľa v Orly ... 1988 Nedokončená kronika ... 1989 Nekoronárne myokardiopatie ... 1973 Nenápadní spoločníci ... 1976 Nepokoj ... 1998 Nepokoj vetra ... 1976 Nepotkni sa, jazýček ... 1992 Nepravdepodobné = neskutočné ... 1977 Neskorý autoportrét ... 1992 Neskutočný zverinec ... 1997 Nesmrteľní milenci ... 1973 Nespavosť ... 1987 Neučesané myšlienky ... 1986 Neurológia ... 1982 Nevesta predaná Kubovi ... 1987 Nevyplazuj jazyk na leva ... 1982 New York ... 2000 Nezábudky ... 1980 Nežne ... 1982 Niesť bremeno a spievať ... 2008


Oči a rýmy ... 2010 Ód a po zet ... 1983 Od ucha k (d)uchu ... 1987 Óda na radosť ... 2014 Óda na revolúciu ... 1987 Óda na typografiu ... 1972, 2002 Odkaz SNP ... 1979 Odlet papierových lastovičiek ... 1985 Odlévání zvonů ... 1987 Odvážny Benko a zakliaty zámok ... 1985 Odyssea ... 1966 Odysseia ... 1986 Oheň z oceľového Hurbana ... 1981 Ohňostroj pre deduška ... 2000 Ochrana viniča ... 1977 Okamihy ... 1972 Október a literatúra ... 1977 Olívia a čižma ... 2014 Ondrej Zimka ... 1996 Opera Omnia ... 1974 Orbis sensualium pictus ... 2003 Orest Dubay ... 1972 Orpheus. Eurydike. Hermes ... 2006 Osem variácií na tému Laluha ... 1999 Oslíkova stratégia ... 2010 Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok ... 1998 Ostré ticho ... 1999 Ostrov ... 1979 Ostrov tučniakov ... 1975 Padišahova nevesta ... 1983 Palculienka ... 2001 Palček a obor ... 1969 Pamäti česko-slovenských básnikov alebo veršovcov ... 1974 Pamätnica z osláv dvojstého výročia Jána Hollého ... 1985 Pamiatky na Slovensku ... 1978 Pán Prváčik ... 2002 Pán Tau a tisíc zázrakov Panáčik v piesku ... 1984 Panenská veža na Devíne ... 1988 Panna z jabĺčka ... 2012 Panta rei ... 2008 Panychída za Ladislavom Novomeským ... 1977 Paroloď Kolombína ... 1983 5 x Botafogo ... 1978 Páví kráľ ... 1980 Pavol Breier ... 2000 Pavol Socháň ... 1985 Päť prštekov na ruke ... 1994 Päť zázračníkov ... 1995

Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku ... 2014 Päťka z nudy ... 2005 Persona ... 2006 Pešia zóna ... 1986 Peter Pan ... 2008 Peter Župník Petržalka identity ... 2011 Pieseň o Bratislave ... 1975 Pieseň o láske ... 1973 Pieseň o Moskve ... 1972 Pieseň o Slovenskom národnom povstaní ... 1974 Pieseň o Slovensku ... 1973 Pieseň piesní ... 1989, 2010 Piesne o ničom ... 1989 Piešťany ... 2003 Pinocchio ... 1981 Pipi Dlhá Pančucha ... 1985 Písmo, sadzba, sádzanie ... 1978 Písně beze slov ... 1970 Písně žáků darebáků ... 2009 Pištáčik ... 1980 Pištáčik sa žení ... 1985 Píšťalkár ... 2006 Pitevné cvičenia ... 1995 Plagát ´91 ... 1993 Pláň, hory ... 1982 Platonov ... 1983 Plodnosť ... 1985 Pluh sa šinie ... 1975 Pocta Dobšinskému ... 1985 Pocta Holanovi ... 1971 Pocta Kolomanovi Sokolovi ... 1992 Poctivá obec budmerická ... 1996 Počestné ženy ... 1976 Počtovnica pre 2. ročník osobitných škôl ... 1968 Podivuhodné posolstvo z inej hviezdy ... 1983 Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu ... 1980 Podivuhodné príbehy siedmich morí ... 2003 Podľa vôd a voľných polí ... 1978 Podnik a podnikanie ... 2006 Podoby starého Spiša ... 1975 Poďte, deti, medzi nás ... 1980 Poézia ... 1967 Poézia na pomedzí ... 1997 Poézia rodnej zeme ... 1974 Pohľady do staršej slovenskej ... 1974 Pohromnice ... 1984 Polohlasom ... 1966 Poludnie duše ... 1988 Ponížení a urazení ... 1978 Popelvár ... 1971

Poptexty ... 1988 Portréty komorských grófov a osobností ... 2007 Posledná prvá láska ... 1978 Posledný lev ... 1982 Posledný Mohykán ... 1969 Poslušné písmenká na prvé prázdniny ... 1992 Postavy Veľkomoravskej ríše ... 1986 Postrádajúc postrádané ... 1992 Povesť o bielych kameňoch ... 1979 Povesť o krásnej Ašme ... 1971 Poviestky spod piecky ... 1977 Poznávajme huby ... 1974 Praktikum a analytické metódy vo fyziológii rastlín ... 1979 Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ... 2002, 2003 Pramene našej istoty ... 1977 Prázdniny v ríši rozprávok ... 1989 Prähistorische Kunst in der Slowakei ... 1980 Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka ... 2014 Prefíkaná myška ... 2010 Prehľad modernej algebry ... 1979 Prérijní a pralesní Indiáni ... 1986 Presné ako chlieb a voda ... 1998 Pressbusg-Poszony-Bratislava ... 1991 Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a celý svet ... 1987 Prešporský zvon ... 1978 Prezident medzi nami ... 1976 Príbeh o Jane z Arku ... 1982 Príbehy z Dekameronu ... 1970 Príbehy zo Shakespeara ... 2006 Príbehy zo starej Bratislavy ... 2011 Príbory ... 1982 Priekopníci vedy a techniky na Slovensku ... 1986 Princezná ... 1976 Princípy moderného umenia Príroda okolo nás ... 1989 Prírodopis 6 pre 6. ročník základnej školy ... 1981 Prírodopis pre 5. ročník základných škôl ... 1997

NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Niet krajšieho mena ... 1981 Nitrianske kniežatstvo ... 2004 Nízke Tatry ... 1972 Nočný spev rýb ... 1994 Not Waiting for Miracles ... 1993 Notárstvo na Slovensku ... 1995 Nová krv ... 2007 Nová slovenská architektúra ... 2009 Nové lásky ... 1997 Nové recepty v slovenskej kuchyni ... 2004 Nox et solitudo ... 2001 O fyzike troch inak ... 2000 O Jankovi Polienkovi ... 1991 O Veternom kráľovi a iné rozprávky ... 1993 O Basetovi, ktorý neznášal mľaskanie ... 2009 O Blažejovi, čo sa nebál ... 1975 O človeku ... 1993 O dvanástich mesiačikoch ... 1986 O Haríkovi a Billovi, dvoch kamarátoch ... 1973 O kohútikovi a sliepočke ... 1975 O kráľovi a malej breze ... 1987 O láske neláskavej ... 1966 O medovníkovom domčeku ... 1979 O mládeži ... 1981 O múdrom kohútikovi ... 1984 O mužskej skazenosti ... 1987 O odboroch ... 1986 O osudoch zemepisu od najstarších čias ... 1984 O stratenej rukavičke ... 2012 O svätojurskom víne ... 1984 O velkém bolu boha G ... ... 1971 O zakliatej žabe ... 1981 O ženskej skazenosti ... 1984 Obehy nebeských sfér ... 1974 Obilné zásobnice ... 1974 Objaviteľovo oko ... 1989 Obloha na dlani ... 1981 Obor z kamenných hôr ... 1986 Obrazotvorná lúka ... 1979 Obrazy starej Oravy ... 2006 Obrova stupaj ... 1965 Obsažná batožina ... 1989 Očarenie ... 1983

125


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA 126

Prírodopis pre 7. ročník základných škôl ... 2001 Prírodopis pre 7. ročník ZŠ pre nepočujúcich ... 1986 Príručka na opravu ... 2003 Prísny chlieb ... 1987 Pristátie na Bielosienke ... 1981 Prítomnosť slovenskej kultúry ... 1982 Proglas ... 2011 Prstom po glóbuse ... 1980 Prvá kniha o Bratislave ... 2006 Prvý cisár na uhorskom tróne ... 2001 Puf a Muf ... 1972, 1984 Pusté Úľany ... 2006 Pútnik Melmoth ... 1986 Python´s Books ... 1996 Racionalizácia a riadenie ... 1988 Ratio educationis ... 1988 Rebeliáda ... 1993 Recepty Salernskej lekárskej školy ... 1993 Renancó a andské jelene ... 1978 Renesančná a baroková plastika v Bratislave ... 1983 Reportér Hemingway ... 1980 Riadenie priemyselných podnikov ... 1985 Riekanky ... 1988 Riekanky z čítanky ... 1998 Rímske a germánske umenie na Slovensku ... 1984 Rímske večery ... 1994 Robert Bielik ... 2012 Robert Jančovič ... 2001 Robin Hood ... 1973 Rodinný výlet ... 2010 Roger Krowiak ... 2002 Román bez konca ... 1977 Romanca o Ehylte ... 1983 Rośliny skalne ... 1982 Rozhovory a výroky ... 2002, 2006 Rozprávame sa ... 1981 Rozprávanie o Aladínovi a čarovnej lampe ... 1991 Rozprávková torta ... 1990 Rozprávky a bájky ... 2003 Rozprávky Čierneho Filipa Rozprávky Hansa Christiana Andersena ... 2005 Rozprávky Kmotra Svrčka ... 1979 Rozprávky na niti ... 1970 Rozprávky nad zlato ... 1992 Rozprávky o zvieratkách z celého sveta ... 1977

Rozprávky spod slovanskej lipy ... 2013 Rozprávky v dome ... 1988 Rozprávky z orlích pier ... 1989 Rozprávky z čarovnej záhrady ... 2008 Rozprávky z ďalekého Japonska ... 2014 Rozprávky z Nefritových hôr ... 1973 Rozprávky z počítadla ... 1999 Rozprávky z tisíc a jednej noci ... 1987 Rozum do vrecka ... 1992 Rudolf Fila ... 1997 Rudolf Krivoš ... 1998 Rudolf Pribiš ... 1974 Ruža pre Jula Verna ... 1986 Ruže ... 2007 Rybka so zlatou korunkou ... 1990 Rysavá jalovica a iné poviedky ... 1979 Rytier a jeho kráľ ... 2003 Rytier Roland ... 1975 S hlavou v ohni ... 1987 Sebe, milovanému ... 1989 Sedem dní v pivnici ... 2011 Sedem rokov nemá ... 2009 Sedem starých jabloní ... 1983 Sedemriečie ... 1989 Sedláci ... 1988 Sedmikráska ... 1966 Sen o pečiatke ... 1986 Serenáda pre Martinu ... 1972 Sesternica Beta ... 1965 Severná ruža ... 1995 Severný Spiš ... 1979 Schediásmata me fos ...1997 Siddhártha ... 2001 Skazki gor ... 1987 Skice ... 1980 Skladací dáždnika a Dáždnikový skladateľ ... 1986 Skúška zrelosti Revolučného odborového hnutia ... 1984 Skutky a názory dr. Faustrolla ... 2004 Slávik ... 2008 Slávy dcéra ... 1987 Slniečko na motúze ... 2011 Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ ... 2013 Slovak - foto ... 1980 Slovak Children´s Book ... 2009 Slovák na Mesiaci ... 1986 Slovenská duma ... 1968 Slovenská grafika 20. storočia ... 2007

Slovenská literatúra pre 5. ročník ZŠ ... 2009 Slovenská ľudová výšivka ... 1985 Slovenská národná galéria ... 1985 Slovenská poézia protifašistického odboja ... 1974 Slovenská republika ... 1996 Slovenské ateliéry ... 2010 Slovenské báje ... 1973 Slovenské hrady, zámky a kaštiele ... 1984 Slovenské múzeá ... 1968 Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe ... 1974 Slovenské povesti ... 1979, 2003 Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej ... 2014 Slovenské poviedky a výnimky ... 2003 Slovenské rozprávky ... 1988, 2012 Slovensko ... 1971, 1972, 1975, 1980, 1998 Slovensko moje ... 1992 Slovensko po páde veľkej Moravy ... 1974 Slovensko v obrazoch ... 1990 Slovensko-český obrázkový slovník ... 2010 Slovenský ľudový odev ... 1983 Slovenský raj ... 1993 Slovník cudzích slov ... 1997 Slovo ... 1976 Slovo o puku Igorovom ... 1986 Snehuliacke ostrovy ... 1990 Snehulienka a iné rozprávky ... 1982 Snežienka ... 1982 Sobotné večery ... 1979 Socialistické Slovensko v obrazoch ... 1977 Sociálne istoty v Československu ... 1985 Som dieťa šesťdesiatych rokov ... 2009 Somárik, kam ideš? ... 1972 Sonáta mesačného svitu ... 1978 Sonety ... 1987 Sonety pre Lauru ... 1968 Sonnets ... 2001 Sovia hora ... 1987 Sovie múdroslovie ... 2007 Spevník pre 5. ročník ZDŠ ... 1968 Spevy slávnych dní ... 1975 Spiaca krásavica ... 1976

Spievaj si, vtáčatko ... 1990 Spiš ... 1971 Spomienky na krajinu zázrakov ... 2007 Spomienky na Lenina ... 1972 Spravodlivý človek ... 1985 Správy z neznámych svetov ... 1988 Spriemyselňovanie živočíšnej výroby na Slovensku ... 1981 Srdce Bratislavy ... 1990 Stará radnica v Bratislave ... 1987 Staré grécke báje a povesti ... 1996 Staroveké báje a povesti ... 1988 Starý Turiec ... 1996 Stavebné materiály ... 2005 Stavebnícke tabuľky ... 1983 Stichi ... 1978 111 diel zo zbierok SNG Sto najsmiešnejších rozprávok ... 1986 Stopy ... 1986 Stopy dávnej minulosti ... 2002–2005 Stopy kráľov ... 2003 Stretnutie s krásou ... 1988 Strieborná kniha rozprávok ... 1972 Studnička ... 2011 Sulamit ... 1971 Svadba líšky Ryšky ... 1984 Svätci na smetisku ... 2000 Svedectvá o boji a víťazstve ... 1985 Svět dávných Slovanů ... 1983 Svet možných zázrakov ... 1986 Svet počítačov ... 1988 Svetadiel Tabu ... 1990 Svetlá vo vlnách ... 1969 Synfonia in C Nr. 48 ... 1982 Systematická a funkčná neuroanatómia ... 1985 Szafári a Kilimandzsáró alatt ... 1980 Száll a rege várról várra ... 1980 Szlovák nyelvkönyv ... 1974 Šamorínske verše ... 2005 Šéfkuchár v paláci ... 2008 Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení ... 1995 66 básní ... 1988 Šibal Emil z Lönnebergy ... 1982 Šibalstvá Tilla Eulenspiegla Šibeničné piesne ... 1990 Škola moderného videnia ... 2013


Tri prasiatka ... 1969 Tri princezné v belasej skale ... 1972 Tri rozprávky ... 1968 Tri rozprávky na dobrú noc ... 1976 Tri tragédie ... 2009 Tri zlé princezné ... 1981 Tri zlomené pečate ... 1970 Trinásť ... 2012 13 x scifi ... 1983 Trinásť pochodujúcich čajníkov ... 1984 Triptych o láske ... 1976 Tŕpky ... 1976 Trvalé hodnoty ... 1976 Tuláčik a Klára ... 2005 Túlavý psík ... 1987 Turiec ... 1977 Túžba je vták, čo nie je v tvojej sieti ... 2006 Túžba po lagúne ... 1974 Tvar ducha ... 2010 Tvoja Bratislava ... 1992 Tvorivosť v riadení ... 1984 Účasť ... 1983 Učebnica na prestávku ... 1988 Učím sa hovoriť ... 1979, 1980 Umelecké kováčstvo na Slovensku ... 1987 Umenie Bratislavy ... 1987 Umenie dávnovekého Spiša ... 1978 Umenie kované v zbraniach ... 1978 Umenie milovať ... 1970 Unbekante Slowakei ... 1994 Urob si bábky ... 1978 Urob si masku ... 1989 Urob si z handričiek ... 1980 Urologické operácie ... 1983 Ústava všeľudového socialistického štátu ... 1978 Úvod do kvantovej mechaniky ... 1975 Úvod do lekárskej chémie ... 1975 Uzlík a Nitka ... 1973 Úžasná krajina ... 1986 Úžina morských hĺbok ... 1978 V hline, v dreve, v piesni ... 1985 V každom rožku trošku chémie ... 1979 V Kiripolci svine kujú ... 1988 V melónovom cukre ... 2011 V mladých srdciach žijem ... 1978 V našom meste býva Gulliver ... 1980 V pamäti národa ... 1988 V pávom sade ... 1978

V ríši víl a škriatkov ... 1987 V rukavičkách z vlastnej kože ... 2013 V svetle siedmich tisícročí ... 2001 V tejto knižke rapoce straka ... 1981 Vademecum medici ... 2003 Vademékum klinickej biochémie ... 1998 Vajíčko ... 1984 Valaská škola ... 1982 Varila myšička kašičku ... 1965 Vazby láskavých doteků ... 1998 Večný plameň ... 1974 Vede a národu ... 1984 Vedecký ateizmus ... 1974 Vegetariánska kuchárka ... 1990 Veľká kniha o víne ... 1974 Veľká kniha slovenských rozprávok ... 2003 Veľká Morava ... 1976 Veľké Bum a malé BUM ... 2014 Veľký odkaz ... 1974 Veľký testament ... 1965 Veľpieseň ... 2006 Verní zostaneme ... 1986 Veselé potulky po Slovensku ... 1999 Veselé vtáčie rozprávky ... 1981 Veverička Veronka ... 1996 Vianočná kniha ... 2012 Vianočná koleda ... 1985 Vianočné mystérium ... 2012 Vie, čo urobí ... 2013 Viking Vike ... 1969 Vila Tereza ... 1985 Viliam Tell ... 1973 Vincent Hložník ... 1984 Virineja ... 1977 Vkladná knižka rozprávok a básničiek ... 2000 Vladimír Clementis ... 1993 Vladimír Gažovič ... 1999 Vladislav Rostoka ... 1988 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku ... 1978 Vodníkove zlaté kačky ... 1975 Vojak v poli, alebo, Opísanie zážitkov Jána Ignatyho ... ... 1972 Voľný verš v slovenskej poézii ... 1983 Volume I. ... 2011 Vom Mädchen das übers Wasser ging ... 1996 Vorvaní zápisník ... 2013

Vpád ... 1975 Vrchári ... 1975 Všade ... 1978 Všeobecná fyzika ... 1980 Vtáka poznáš po perí, vlka po kožuchu ... 1979 Výber z prejavov a článkov ... 1972 Výber z prejavov a statí ... 1982 Vybrané prejavy a články ... 1983 Vybrané prejavy a state ... 1986 Vybrané spisy v piatich zväzkoch ... 1973 Východoslovenský kraj ... 1980 Výchova k ochrane prírody ... 1978 Výmena ... 1998 Výročná správa Matador ... 1994 Vysockij ... 1990 Vysoká škola múzických umení v Bratislave ... 2009 Vysoký je banánovník ... 1967 Výšivky ... 1972 Vytie ... 1991 Výtvarná kultúra výroby ... 1986 Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník SUŠ ... 1986 Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku SPŠ ... 1984 Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku SPŠ ... 1988 Vývojopis života svetobytu ... 1998 Vzkriesenie ... 1973 XX storočí na Slovensku ... 1999 Z lyriky ... 1982, 1983 Z bojov o dnešok ... 1973 Z dejín ROH na Slovensku ... 1986 Z kalicha ibišového kvetu ... 1972 Z knihy Rút ... 1997 Z mého života ... 1989 Z našej prírody ... 1978, 1981 Z oravského náčrtníka ... 1989 Z orieška kráľovnej Mab ... 1971 Z tmy svieti tvoja dlaň ... 1986 Z vody ... 1977 Za 97 dní okolo sveta ... 1988 Záhada žltého kufríka a zelenej tabletky ... 1980 Zachránili husi Rím? ... 1987

NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Škola paličkovania ... 1988 Školský lexikón ... 1992 Šlabikár päťmestia ... 2013 Šlabikár pre 1. ročník ZDŠ ... 1965 Šperk ... 1986 Šťastie národa ... 1992 Šťastný princ ... 1988 Števko Drievko a Alenka z polienka ... 1988 Štiavnické interiéry ... 2010 Štúrovci ... 1970 Štyri epištoly k ľuďom ... 1969, 2010 Štyria škriatkovia a víla ... 2009 Šudy Katarinka ... 1966 Tajná kniha Záhorákov ... 1994 Tajomné huby ... 1989 Tajomný ostrov ... 1972 Taká bola Bratislava ... 1991 Talentum et ingenium ... 2009 Tancovanie s drakom ... 1986 Tantalos ... 2009 Tao-te-ťing ... 2004 Tátoš Akbuzat ... 1980 Tatranské povesti ... 2002 Tatranské štíty ... 1990 Tatry ... 1979 Tatry očami Bucholtzovcov ... 1988 Tatry v panorámach ... 1985 Technický prekladový slovník ... 1981 Tento chlieb, ktorý lámem ... 1969 Teoretická analýza informačných systémov ... 1981 Teplo, ktoré nemám rád ... 1995 Testament ... 1976 Texty ... 1985 The Art of Slovakia ... 1995 The Ground Beneath Our Feet ... 1996 Tiché papradie ... 1990 Tichý dvojhlas ... 2011 Tisíc a jedna noc ... 1987, 1989, 2009, 2011 To bola vojna ... 1975 Tonino, pieskový šaško ... 2010 Topografia železiarní na Slovensku v 19. storočí ... 1989 Toto je moja reč ... 2008 Tracyho tiger ... 2009 Trasochvostík ... 1985 Tráva a tŕstie ... 1974 Tri holúbky ... 1970 Tri lásky ... 2010 Tri poviedky ... 2013

127


NA JKRA JŠIE KNIHY SLOVENSKA

Zajatci asteoridu ... 1989 Základy fyziky ... 1980 Základy systematickej zoopaleontológie ... 1977 Základy systému a evolúcie výtrusových rastlín ... 1984 Zakopaný meč ... 1970 Zaľúbení do Paríža ... 2014 Zamilovaný d´Artagnan ... 1978 Zámok na horúcom mori ... 1995 Zápas o dnešok ... 1982 Zázračný sad ... 1982 Zázračný strom ... 1990 Zázrak dúhy ... 1984 Zbojníkova dcéra Ronja ... 1989

Zbrojná truhlica a nevydané básne ... 1977 Zdravoveda ... 1980 Zdravoveda pre rodinu ... 1975 Zelená kniha rozprávok ... 1983 Zelinkár ... 1978 Zem zostúpila z trónu ... 1973 Zemepis cestovného ruchu ... 1980 Zemiakový chán ... 1988 Zemský kľúč ... 1986 Zlatá brána ... 1975, 2004 Zlatá kniha banícka ... 1983, 2000 Zlaté jabĺčka ... 1997 Zlaté srdce ... 1976

Zlaté zvonky ... 1987 Zlatovlasý rytier alebo Kráľovič Neviemnič ... 1997 Zlatý kľúčik ... 1984 Zlodejka ... 1973 Zlomky života ... 1974 Znamení osudu ... 1993 Znelec ... 1984 Zničený muž ... 1987 Zobrané spisy ... 1979 Zolo Palugyay ... 2008 Zrkadlová sieň ... 1988 Zväzky a záväzky ... 1972 Zvěřinec na Nilu ... 2008 Zvieracie povedačky ... 2008 Zvieratníček ... 1994 Žabí princ ... 2010 Žarty a žaloby ... 1980 Ženský zákon ... 1985

Žihadlice ... 1980 Žirafia mama a iné príšery ... 2013 Živé skvosty našej prírody ... 1973 Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoa ... 1991 Život je sen ... 1982 Životopis Karla Marxa ... 1972 Životopis každodenností ... 2005 Žltý pes ... 1993 Žofkine rozprávky ... 1979


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.