La biblioteca des de dins

Page 1

LA BIBLIOTECA DES DE DINS

Font: http://www.keithalindsey.com/page/2/


La Biblioteca es defineix per l’espai que ocu serveis que presta, la col·lecció que acul dirigeix i la manera com s’hi comunica. versàtils molt presents en la vida quotidiana les quals formen part.

Per definir les biblioteques, però, també hem s’hi duen a terme de manera interna i que fan que els usuaris reconeixen i busquen en a reflectir en aquesta guia, La Biblioteca

referència al disseny de projectes, el desenv competències de les persones que hi treballen.

Amb motiu del Dia Internacional de les Biblio on fem visible tots els elements que conform possible la seva activitat.


upa, les activitats que s’hi organitzen, els ll, el col·lectiu d’usuaris als quals es Les biblioteques, avui, són institucions a, cultural i formativa de les comunitats de

m de fer referència als processos tècnics que n possible tot el ventall d’opcions visibles aquestes institucions. És el que hem volgut

des de dins, agrupant recursos que fan

volupament de col·leccions i a les tasques i .

oteques us presentem aquesta guia de lectura, men l’engranatge de la biblioteca i que fan


Biblioteques The Library as place : history, community, and culture / edited by John E. Buschman and Gloria J. Leckie Libraries Unlimited, cop. 2007

La Biblioteca, espacio de cultura y participación / textos: Villar Arellano Yanguas ... [et al.] ; coordinadores: José Antoni Gómez Hernández, Pedro Quílez Simón Consejería de Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, 2008

Libraries serving dialogue : les bibliothèques au service du dialogue / edited on behalf of IFLA by Odile Dupont ; sous la direction d'Odile Dupont au nom de l'IFLA Walter de Gruyter, cop. 2014

El 201


Libraries and public perception : a comparative analysis of the European press / Anna Galluzzi Elsevier, 2014

Bibliotecas : una historia ilustrada / Stuart A. P. Murray ; traducción del inglés de José Miguel Parra La Esfera de los Libros , cop. 2014

The Librarian's book of quotes / compiled by Tatyana Eckstrand American Library Association, 2009

15 es commemora l’any de les biblioteques


Gesti贸 de biblioteques The top technologies every librarian needs to know : a LITA guide / edited by Kenneth J. Varnum Facet Publishing , cop. 2014

Library 3.0 : intelligent libraries and apomediation / Tom Kwanya, Christine Stilwell and Peter G. Underwood Chandos Publishing , cop. 2015

Managing the one-person library / Larry Cooperman Elsevier, CP Chandos, cop. 2015

A handbook of digital library economics : operations, collections and services / written and edited by David Baker and Wendy Evans Chandos Publishing , 2013


Balancing the books : accounting for librarians / Rachel A. Kirk Libraries Unlimited, cop. 2013

Strategic business development for information centres and libraries / Margareta Nelke Chandos Publishing , cop. 2010

Innovaci贸n en bibliotecas / Maribel Riaza UOC, 2014

The challenge of library management : leading with emotional engagement / Wyoma vanDuinkerken and Pixey Anne Mosley American Library Association, 2011


Personal bibliotecari Competencias bibliotecarias y entorno laboral / Rosa Emma Monfasani Alfagrama , 2014

Defending professionalism : a resource for librarians, information specialists, knowledge managers, and archivists / Bill Crowley, editor. Libraries Unlimited, cop. 2012

Core technology competencies for librarians and library staff : a LITA guide / Susan M. Thompson, editor Neal-Schuman Publishers, cop. 2009

Skills to make a librarian : tranferable skills inside and outside the library / edited by Dawn Lowe-Wincentsen Chandos Publishing, cop. 2015


Ética y derechos humanos para bibliotecas y archivos / Pedro López López ; con la colaboración de Josep Vives i Gracia ANABAD, 2013

The machiavellian librarian : winning allies, combating budget cuts, and influencing stakeholders / edited by Melissa K. aho and Erika Bennett Chandos Publishing, 2013

The Librarian stereotype : deconstructing perceptions and presentations of information work / edited by Nicole Pagowsky and Miriam Rigby Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2014

The teaching librarian : web 2.0, technology, and legal aspects / Kris Helge and Laura F. McKinnon Chandos Publishing, 2013


Gestió de la col·lecció Building and managing e-book collections : a how-to-doit manual for librarians / edited by Richard Kaplan Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2012

Customer-based collection development : an overview / edited by Karl Bridges Facet, 2014

The patron driven library : a practical guide for managing collections and services in the digital age / Dee Ann Allison Chandos Publishing, 2013

Els codis de barres es llegei del codi de barres imprès. L l'escàner (el làser) i la mate de l'escàner pren la llum refl biblioteques de la UB es va in


Collection development in the digital age / edited by Maggie Fieldhouse, Audrey Marshall Facet , 2012

Gestión de colecciones / Amelia Aguado de Costas Alfagrama, 2011

Fundamentals of collection development and management / Peggy Johnson Facet Publishing, cop. 2014

ixen al passar un petit punt de llum sobre el símbol Les barres fosques absorbeixen la font de llum de eixa es reflecteix en el espais clars. Un dispositiu lectida i la transforma en un senyal elèctric. A les ntroduir l'any 1996.


Avaluaci贸 de biblioteques i qualitat Information and documentation, library performance indicators ISO Copyright office, cop. 2014

Assessing service quality : satisfying the expectations of library customers / Peter Henon, Ellen Altman, Robert E. Dugan American Library Association, 2015

Library analytics and metrics : using data to drive decisions and services / edited by Ben Showers Facet Publishing , cop. 2015


del servei bibliotecari Evaluating the impact of your library / Sharon Markless and David Streatfield Facet, 2013

Nuevos instrumentos para la evaluación de bibliotecas : la normativa internacional ISO / Marta de la Mano González (coordinadora) ; Beatriz Albelda Esteban, Mar Pérez Morillo, Santi Romero Garuz AENOR, DL 2014

Gestión de la calidad en la biblioteca : diseña un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001 / Núria Balagué, Jarmo Saarti Editorial UOC, 2014


Publicacions periòdiques de l'àmbit Biblioteche oggi : mensile di informazione e dibattito ISSN 0392-8586

Public Services Quarterly ISSN 1522-8959

New Library World ISSN 0307-4803

Libri: international library review ISSN 0024-2667

Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario ISSN 1699-3411

Library Resources & Technical Services ISSN 0024-2527


t bibliotecari Item: revista de biblioteconomia i documentaci贸 ISSN 0214-0349

Library Technology Reports ISSN 0024-2586

Advances in Library Administration and Organization ISSN 0732-0671

The Reference Librarian ISSN 0276-3877

Journal of Information Ethics ISSN 1061-9321

Collection management ISSN 0146-2679


Organismes reguladors i cooperaci贸 entre biblioteques


Marc normatiu

Article 127. Cultura 1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura. Aquesta competència exclusiva comprèn en tot cas: (...) b) El patrimoni cultural, incloent-hi en tot cas: (...) c) Els arxius, les biblioteques, els museus i els altres centres de dipòsit cultural que no són de titularitat estatal, incloent-hi en tot cas:

Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006

Código de Legislación Bibliotecaria, 13 de agosto de 2015

Primer. La creació, la gestió, la protecció i l’establiment del règim jurídic dels centres que integren el sistema d’arxius i el sistema bibliotecari, dels museus i dels altres centres de dipòsit cultural. Segon. L’establiment del règim jurídic dels béns documentals, bibliogràfics i culturals que hi estan dipositats. Tercer. La conservació i la recuperació dels béns que integren el patrimoni documental i bibliogràfic català.

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya


Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Biblioteques, la Biblioteca us ofereix aquesta guia de lectura.

Agraïments: Lourdes González

© CRAI Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona Octubre 2015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.