Stichting RoFa Jaarverslag 2016

Page 1

Stichting RoFa Foundation Jaarverslag 2016

Bergschenhoek, 11 mei 2017

1


2


Stichting RoFa Foundation Jaarverslag 2016

Bergschenhoek, 11 mei 2017

Opgericht 4 augustus 2011, Ingeschreven KvK Haaglanden nr. 53303482


4


Inhoudsopgave

1. Voorwoord

6

2. Adresgegevens en bestuur

7

3. Doelstelling

7

4. Jaarverslag

8

5. Vooruitblik 2017

11

6. Jaarrekening

12

5


1. Voorwoord De Stichting RoFa Foundation is op 4 augustus 2011 opgericht door de families H. en G. Rook. De familie bezit het familiebedrijf Bergschenhoek Groep B.V. gevestigd in Bergschenhoek met meerdere vestigingen in Nederland en buitenland, onder andere in Polen en Bulgarije. In het jaarverslag 2016 kunt u lezen wat de doelstelling van Stichting RoFa Foundation is en de bereikte resultaten in het afgelopen jaar. Daarnaast leggen we financiĂŤle verantwoording af.

6

Bestuur stichting Rofa Foundation,

Corine Rook (Voorzitter)

Arianne Pronk-Rook (Penningmeester)

Onno Rook (Secretaris)

Bergschenhoek, 11 mei 2017


2. Adresgegevens en bestuur

3. Doelstelling

Stichting RoFa Foundation

De stichting heeft tot doel het bevorderen van het welzijn

Visie

Bergweg-Noord 36B

en/of de ontwikkeling van minderjarige kinderen, waar ook

De visie van de Stichting RoFa Foundation ondersteunt

2661 CR Bergschenhoek

ter wereld, en het verlichten van hun financiële nood –

de gedachte om jongeren, al dan niet door het ondersteu-

alles in de meest ruime zin verband houdt of daartoe be-

nen van projecten, waar ook ter wereld een stabiele toe-

bestuur@rofafoundation.nl

vorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te be-

komst te bieden door in eigen levensonderhoud te

www.rofafoundation.nl

reiken door onder meer:

kunnen voorzien. Binnen deze visie staan onderwijs en

Rekeningnr.: NL22FVLB0225047284

• Het beheren van haar vermogen.

biele en betere toekomst. Daarnaast richt de stichting zich

t.n.v. Stichting RoFa Foundation te Bergschenhoek

• Het verrichten van schenkingen aan ander het alge-

ook op het welzijn en de ontwikkeling van minderjarige

studie centraal, door kennis kun je bouwen aan een sta-

meen nut beogende instellingen die meer van de doeStichting RoFa Foundation is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

len van de stichting nastreven. • Het doen van uitkeringen, waaronder financiële onder-

Bestuur

kinderen. Focus

steuning in de vorm van schenkingen, subsidies, stu-

De Stichting RoFa Foundation heeft de volgende focus-

diebeurzen, garanties en/of (renteloze) leningen.

gebieden vastgesteld voor haar steun:

Voorzitter:

Mevr. C.P. Rook

Penningmeester:

Mevr. A. Pronk-Rook

der begrepen het verschaffen van levensmiddelen en

• Drinkwater projecten;

Secretaris:

Dhr. O. Rook

medicijnen.

• Educatieve projecten;

Secretariaat:

Mevr. L. A. M. Advocaat

• Het verstrekken van ondersteuning in natura, waaron-

• Projecten gelieerd aan de business van de BergschenDe stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

hoek Groep B.V. en haar bedrijven (familiebedrijf waarvan de Stichting RoFa Foundation deel uit maakt).

Missie

Waarbij de focus ligt op projecten in de nabije omge-

Jongeren/kinderen zijn de toekomst! De stichting RoFa

ving van de Bergschenhoek Groep B.V. en haar bedrij-

Foundation wil een waardevolle bijdrage leveren aan de

ven.

ontwikkeling van jongeren/kinderen, zodat er een mooie toekomst voor hen is weggelegd.

7


4. Jaarverslag 2016 Studiebeurs Tsvetelina Miteva,

Stichting Geef Een Kans (GEK)

gesloten bij stichting Arosa een onverge-

Bulgarije.

GEK is actief in Lansingerland. Vergelijk-

telijke kerstviering aangeboden kregen.

Tsvetelina heeft in 2016 met zeer goed

baar met de Voedselbank, maar dan in de

Dit alles georganiseerd door studenten

resultaat haar studie voltooid.

vorm van het verstrekken van kleding. Dat

van de Hogeschool Rotterdam.

is waar de Stichting ‘Geef Een Kans’ voor staat. Groentekas project kinderhuis Sint Josif, SoS Sovata, Roemenië De bouw van een groentekas is in

8

Villa Pardoes

2015 afgerond. Voor de broodnodige

In 2016 is Villa Pardoes gesteund met een

watervoorziening voor het kweken

donatie. Villa Pardoes biedt gezinnen met

van de groenten, heeft Stichting RoFa

een ernstig ziek kind een gratis vakantie.

Foundation in 2016 steun geboden.

De gezinnen kunnen weer even een echt

De watertank en het RVS-frame zijn gedoneerd

gezin zijn en aan iets anders denken dan Christmas Child

samen: ‘Daar vergeet je alles’.

Stichting Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen

Kidsright

die hulp nodig hebben bij problemen

Stichting RoFa Foundation heeft in 2016

Wigwam Vakanties

rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedrei-

Kidsright ondersteund met een maande-

In 2016 heeft de stichting Wigwam

ging of een opeenstapeling van proble-

lijkse donatie. De Stichting RoFa Founda-

Vakanties middels een donatie on-

men.

tion heeft zich hiermee verbonden aan

dersteund. Mede door deze donatie

adviserende rol.

Kidsright Nederland en Abraham Keita uit

hebben zij voor zieke kinderen een

Liberia, winnaar Internationale kindervre-

feest kunnen organiseren met als

Op 24 december 2016 is club BAR in Rot-

desprijs 2015, die wordt gesteund met

thema de Olympische Spelen.

terdam omgebouwd tot een kerstzaal,

heeft

Arosa

een

waar de kinderen en ouders die zijn aan-

Source: SOS Sovata

een zorg- en studiefonds.

Daarnaast

door

Civiele Techniek.

hun ziekte. Zelf vatten ze het als volgt

Bergschenhoek


ten en talenten op het spoor te komen. Golfclinics

van

de

stichting

Robert Kalkman Foundation Door middel van een donatie hebben

Rotterdamse Arbeidsschool

Drinkwaterproject Afrika door

wij de stichting Robert Kalkman

Op initiatief van Het Passer College en het

Verkaart Development Team

Foundation de gelegenheid kunnen

Franciscus Vlietland ziekenhuis gaan 12

Door een financiĂŤle bijdrage en het leve-

geven om voor ernstig zieke kinderen

jongeren uit het Voortgezet Speciaal On-

ren van watertanks, geproduceerd door

een golfclinic te verzorgen. Hierdoor

derwijs uit Rotterdam en omstreken een

Bergschenhoek Civiele Techniek, heeft de

konden de kinderen voor even hun

jaar lang in het Franciscus Vlietland zie-

Stichting RoFa Foundation een belangrijke

zorgen aan de kant zetten.

kenhuis "samen leren werken". De stich-

bijdrage geleverd aan het schoon water-

ting RoFa foundation heeft 12 laptops

Actie Pepernoot

en sanitatie project voor een meisjesinter-

geschonken voor deze pilot.

Stichting RoFa Foundation steunde Actie

Technieklessen in de Ontdekhoek

deel mochten uitmaken van dit enorm

Rotterdam-Rijnmond

mooie project dat in 2016 is afgerond.

Stichting RoFa Foundation was in 2016 sponsor, namens Bergschenhoek Luchtcomfort van technieklessen in de Ontdekhoek

Rotterdam-Rijnmond

voor

basisscholieren.

Pepernoot en maakte in 2016 maar liefst Facebook van Paul Meeuwsen

naat in Kwale, Kenia. Wij zijn trots dat we

125 kinderen blij met een Sinterklaascadeau. Alle medewerkers van de Bergschenhoek Groep is gevraagd in de pen te klimmen en prachtige gedichten te schrijven voor kinderen die dankzij Actie Pepernoot, een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp, een sinterklaasca-

De Ontdekhoek is een werkplaats waar

deautje kregen!

zichtbaar is hoe aanschouwelijk onderwijs haalbaar en betaalbaar kan zijn voor kleu-

Voor ieder gedicht dat ingeleverd werd

ters tot en met leerlingen in het voortgezet

steunde de stichting een kind met een ca-

onderwijs. Het concept van denken-doen-

deau. Daar bovenop deden Stichting

verbeteren spreekt kinderen aan en is een

RoFa Foundation en de Bergschenhoek

goed middel om onverwachte capacitei-

Groep ook nog eens een extra bijdrage.

9


Huis van Renkum krijgt kinderzwerfboekstation Het Huis van Renkum heeft op de eerste dag van de Kinderboekenweek een kinderzwerfboekkast neergezet en daarmee is het officieel een kinderzwerfboekstation geworden. Een leuke actie om extra aandacht te schenken aan kinderboeken en het feit dat het die dag ook nationale kinderzwerfboekdag was. Stichting RoFa Foundation heeft de plaatsing van het kinderzwerfboek-station gesponsord. Het doel van kinderzwerfboeken 10

is dat kinderen tot lezen worden gestimuleerd en na het lezen van een boek het boek doorgeven aan een ander kind, of het laten zwerven door het ergens achter te laten waar het gevonden kan worden.


Vooruitblik 2017 Voor 2017 hebben wij ervoor gekozen om projecten vanuit Nederland onder te brengen bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Met dit fonds zijn wij een vijfjarige verbinding aangegaan waarbij we jaarlijks € 22.500 beschikbaar hebben gesteld. Nationaal Fonds Kinderhulp zal in overleg met Stichting RoFa Foundation projecten selecteren waaraan steun wordt geboden. In 2017 richten we ons op ‘Zomerpretpakketten’ voor kinderen in armoede. Zo trachten we deze kinderen een bijzondere zomervakantie te bieden, zodat ook zij een verhaal hebben als ze in het nieuwe schooljaar weer naar school gaan. In 2017 steunt onze stichting Kidsright opnieuw. Met

een bedrag van € 6.000 wordt niet alleen het studie-

fonds voor de 19-jarige Liberiaanse Abraham M. Keita gesteund, maar ook schoolkosten voor zijn zes broertjes en zusjes en de ‘Giving Hope To Children Foundation’, die is opgericht door Keita zelf. Stichting WigWam en Villa Pardoes kunnen rekenen op de steun van de stichting.

11


Jaarrekening 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 na resultaatbestemming

31-12-2016 €

31-12-2015

70

217

157.022

148.753

157.092

148.970

31-12-2016 €

31-12-2015

157.092

148.970

157.092

148.970

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa

1

Liquide middelen

2

12 PASSIVA

Eigen vermogen

3


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 na resultaatbestemming

31-12-2016 €

31-12-2015

70

217

70

217

18.004 139.019

5.358 143.394

157.022

148.753

157.092

148.970

31-12-2016 €

31-12-2015

3. Eigen vermogen Stand per 1 januari Saldo baten en lasten

148.970 8.122

102.134 46.836

Stand per 31 december

157.092

148.970

ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen Overlopende activa Rente

2. Liquide middelen Van Lanschot rekening courant Van Lanschot spaar & depositorekening

PASSIVA

13


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

SALDO 2016 €

SALDO 2015

54.851 477

67.057 806

55.328

67.863

47.206 -

20.900 127

47.206

21.027

8.122

46.836

BATEN Baten uit eigen fondsverwerving Overige baten

4 5

LASTEN Besteed aan de doelstellingen Beheer en administratie 14 Saldo van baten en lasten

6 7


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

4. Baten uit eigen fondsverwerving Schenking afscheid G. Rook Schenking Bergschenhoek Groep BV Schenking Mierlotwo BV Schenking diversen

5. Overige baten Ontvangen rente

6. Besteed aan de doelstellingen Kalkman Foundation Ontdekhoek Rotterdam Kidsright Villa Pardoes Kenia Drinkwaterproject Studie Tsvetselina Kledingbank Langsingerland (stichting GEK) Wigwam vakanties Passercollege Actie Pepernoot/stichting Kinderhulp Stichting Arosa/Kerstdiner Rotterdam Oxfam Novib Stichting Vergeten Kind Kwale Kenia Passercollege

7. Beheer en administratie Bankkosten

SALDO 2016 â‚Ź

SALDO 2015

9.704 15.000 30.000 147

17.000 50.000 57

54.851

67.057

477

806

477

806

1.500 1.500 6.000 1.500 25.000 2.275 350 1.500 3.039 4.042 500 -

3.494 466 1.500 6.000 1.500 5.835 2.105

47.206

20.900

-

127

-

127

â‚Ź

15


16

Š Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bergschenhoek Groep B.V., mei 2017.

SROFAF JV2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.