Stichting RoFa Jaarverslag 2018

Page 1

Stichting RoFa Foundation Jaarverslag 2018


2


Stichting RoFa Foundation Jaarverslag 2018 Bergschenhoek, 18 april 2019

3


4


Inhoudsopgave 1.

Voorwoord

6

2.

Adresgegevens en bestuur

7

3. Doelstelling

7

4.

Jaarverslag 2018

8

5.

Vooruitblik 2019

11

6.

Jaarrekening 2018

12

5


1. Voorwoord De stichting RoFa Foundation is op 4 augustus 2011 opgericht door de families H. en G. Rook. De familie bezit het familiebedrijf Bergschenhoek Groep B.V. gevestigd in Bergschenhoek met meerdere vestigingen in Nederland en buitenland, onder andere in Polen en Bulgarije. In dit jaarverslag presenteren wij de door stichting RoFa Foundation bereikte doelen en verantwoorden wij onze financiĂŤle uitgaven. Bestuur Stichting RoFa Foundation 6


2. Adresgegevens en bestuur

3. Doelstelling De stichting heeft tot doel het bevorderen van het welzijn

Visie

Stichting RoFa Foundation

en/of de ontwikkeling van minderjarige kinderen, waar

De visie van de stichting ondersteunt de gedachte om

Postbus 45

ook ter wereld, en het verlichten van hun financiële nood

jongeren, al dan niet door het ondersteunen van projecten,

2650 AA Berkel en Rwodenrijs

– alles in de meest ruime zin verband houdt of daartoe

waar ook ter wereld een stabiele toekomst te bieden door

bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te

in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Binnen deze

bereiken door onder meer:

visie staan onderwijs en studie centraal, door kennis kun je

Opgericht: 4 augustus 2011 KvK Haaglanden nr. 53303482 bestuur@rofafoundation.nl www.rofafoundation.nl

bouwen aan een stabiele en betere toekomst. Daarnaast

• Het beheren van haar vermogen. • Het verrichten van schenkingen aan andere algemeen

van minderjarige kinderen.

nut beogende instellingen die meer van de doelen van de stichting nastreven.

Rekeningnr. NL22FVLB0225047284

richt de stichting zich ook op het welzijn en de ontwikkeling

• Het doen van uitkeringen, waaronder financiële onder-

t.n.v. Stichting RoFa Foundation te

steuning in de vorm van schenkingen, subsidies,

Bergschenhoek

studiebeurzen, garanties en/of (renteloze) leningen.

• Het verstrekken van ondersteuning in natura, waarStichting RoFa Foundation is een

onder begrepen het verschaffen van levensmiddelen

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

en medicijnen.

Focus De stichting heeft de volgende focusgebieden vastgesteld voor haar steun:

• Drinkwater projecten; • Educatieve projecten; • Projecten in het kader van ondernemerschap en leiderschap;

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

• Projecten gelieerd aan de business van de Bergschenhoek Groep B.V. en haar bedrijven (fami-

Bestuur:

Missie

liebedrijf waarvan de stichting deel uit maakt). Waarbij

Jongeren/kinderen zijn de toekomst! De stichting wil een

de focus ligt op projecten in de nabije omgeving van

Penningmeester: Mevr. A. Pronk-Rook

waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van

de Bergschenhoek Groep en haar bedrijven.

Secretaris:

jongeren/kinderen, zodat er een mooie toekomst voor

Voorzitter:

Mevr. C.P. Rook Dhr. O. Rook

hen is weggelegd. Secretariaat:

Mevr. L.A.M. Advocaat

• In Nederland richt de stichting zich met haar steun op het Nationaal Fonds Kinderhulp.

7


4. Jaarverslag 2018

8

Jong Perspectief

Rotterdam-Zuid of Stadshavens middels een leer- en

van een baan in de (haven)logistiek. De RoFa Foundation

Medewerkers van Bergschenhoek Groep hebben voor Jong

begeleidingstraject aan de slag te helpen in de haven of

heeft deze jongeren gesteund middels verstrekking van

Perspectief hardgelopen tijdens de Leo Ammerlaanloop

logistiek. De meesten van hen hebben een fikse achter-

rugzakken en sportspullen.

2018. Deze loop bestaat sinds 2011 en gaat door de

stand tot de arbeidsmarkt. Het is een drie maanden durend

kassen van deze plantenkweker. Een deel door een hal

traject wat zal hen zal helpen bij het dichten van dit gat en

Het Vergeten Kind

waar het ongeveer 10 graden is en een deel door een

het vinden van een baan. De meesten van hen hebben

Sinds 2014 vindt in de week van 29 januari tot en met 4

kas met kouwelijke plantjes waar de temperatuur op 20

hun middelbare school niet afgemaakt en geen van hen

februari de week van het vergeten kind plaats. Tijdens

graden gehouden wordt. De lopers van de Bergschenhoek

heeft op dit moment een baan. Hun wil om aan de slag

deze week wordt er speciale aandacht gevraagd voor alle

Groep hebben zich laten sponsoren voor Jong Perspectief.

te gaan is groot, maar zij ervaren flinke barrières bij hun

kwetsbare kinderen in Nederland. De RoFa Foundation

Jong Perspectief ondersteunt jongeren om samen met

zoektocht naar een passende werkgever.

heeft deze actie gesteund met één kilometer sjaal! Het

een maatje een jaar lang te werken aan plezier en zelf-

Plein en de straten rondom het Binnenhof waren letterlijk

vertrouwen. Nadat de RoFa Foundation het bedrag heeft

omringd door een vrolijke 10-kilometer lange supportsjaal

verdubbeld kwam het uit op € 1.621,20. Een mooi bedrag

van Het Vergeten Kind. Met deze ludieke actie vraagt

voor een mooi doel.

de Stichting aandacht voor een serieus onderwerp: een jeugdzorgbeleid waarbij het belang van het kind voorop staat en er geluisterd wordt naar hun verhalen. Dit maatwerktraject richt zich op het wegnemen van een aantal van deze barrières. Zo krijgen de jongeren de kans om certificaten te behalen die nodig zijn om in de haven of logistiek aan het werk te gaan. Onder begeleiding van een ervaren mentor gaan zij aan de slag met het verbeteren van hun sociale vaardigheden, leggen zij allerlei bedrijfsbezoeken af en wordt er wekelijks gesport. Tot slot

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

oefenen zij in het voeren van sollicitatiegesprekken en het

Het programma Samen Sterk voor de Toekomst op

opstellen van een CV. Aan het eind van het drie maanden

Rotterdam-Zuid heeft als doel jongeren wonend in

durende traject worden ze verder geholpen bij het vinden


De sjaal, met lieve berichten erop zoals ‘Je mag er zijn’,

KidsRights - Baruani Ndume

‘Kom op, hou vol’, ‘Geloof in jezelf’, is tot stand gekomen

Baruani Ndume, winnaar van de Kindervredesprijs 2009.

vanuit de jaarlijkse campagne, gestart tijdens de Week van

Baruani Ndume is 24 jaar oud en opgegroeid in het

het Vergeten Kind. De Stichting riep heel Nederland op

Nyarugusu vluchtelingenkamp in Tanzania. Baruani heeft

om een lief bericht in te sturen voor de 100.000 kwetsbare

hier gewoond vanaf zijn zevende jaar, toen hij vluchtte uit

kinderen. Hier is vervolgens de langste supportsjaal van

de Democratische Republiek Congo. Zijn huis met zijn

Nederland van gemaakt.

familie nog binnen, werd in brand gestoken. Baruani kon als kleine jongen onder de deur door ontsnappen. Baruani

Roparun Team 164 – Kinderoncologie voor Kanjers!

heeft als winnaar van de Kindervredesprijs een studiebeurs

Stichting Palliatieve Zorg genereert opbrengsten door

van KidsRights ontvangen. De studiebeurs is gericht op

middel van deelname aan de Roparun en het organiseren

het mogelijk maken van het volgen van onderwijs t/m de

van diverse activiteiten. Stichting Palliatieve Zorg probeert

universiteit. Het doel hiervan is Baruani de mogelijkheid

het leven van kankerpatiënten te veraangenamen door

te geven zich zo ver mogelijk te ontwikkelen en zo goed

het financieel ondersteunen van doelen die gericht zijn

mogelijk voor te bereiden op een succesvolle toekomst.

op palliatieve zorg aan mensen met kanker, waarbij wordt gezorgd voor een verantwoorde besteding van die gelden.

Stichting Ondersteuning Sovata

Stichting RoFa Foundation heeft dit jaar Team 164 financieel

De Rofa Foundation heeft S.O.S. ondersteund voor het

ondersteund en daarmee tevens een bijdrage geleverd

nieuwe project opvang ongeschoolde kinderen en kinderen

aan Stichting Palliatieve Zorg.

met mentale en fysieke problemen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. In Sovata en Sarateni zijn ca. 65 jongens en meisjes die niet kunnen lezen en schrijven. Dit zijn veelal kinderen die in een slechte gezinssituatie verkeren, of geen ouders meer hebben, of ouders die niet voor hun kunnen zorgen. Veel van de meisjes in de leeftijd van 12 en 13 jaar hebben al een kindje. Daarnaast zijn er kinderen met fysieke en mentale handicaps zoals bijvoorbeeld Autisme, Dyslexie en ADHD. Voor deze groep kinderen wil S.O.S. met ingang

9


van het schooljaar 2019-2020 een opvang te realiseren

Charissa Kuiper

jongeren met een lichamelijke handicap, verstandelijke

middels een naschoolse opvang. RoFa Foundation heeft

Charissa is 17 jaar oud en komt uit Bergschenhoek. Sinds

handicap, meervoudig complexe handicap en/of een

gedoneerd voor dit belangrijke en mooie project.

haar 7 speelt zij badminton. Vorig jaar in juni is zij intern

ADHD/Autisme Spectrum Stoornis.

e

gaan wonen en trainen op Sportcentrum Papendal in

10

Animo Curaçao

Arnhem. Haar droom is om ooit de Olympische Spelen

Het zeetransport van een container voor Animo Curaçao

te halen. Om dit te kunnen bereiken, moet zij hard trainen

is voor het grootste deel gefinancierd door de RoFa

en de komende jaren veel toernooien spelen om veel

Foundation. Dat was al de vierde container die vanuit

ervaring op te doen en van te leren. Dankzij de steun van

Nederland naar Curaçao vertrok. Animo Curaçao is een

de RoFa Foundation, kan zij een deel van de kosten voor de

Het Jodocus Jeugdfestival

stichting die zich als doel stelt het faciliteren, stimuleren en

toernooien en trainingen financieren om zo dichterbij haar

De RoFa Foundation ondersteunt jaarlijks het Jodocus

organiseren van lichamelijke opvoeding (bewegingsonder-

droom te komen, de Olympische Spelen als ultiem doel!

Jeugdfestival in Bergschenhoek. Het festival had dit jaar

wijs), gymnastiek en turnen op het eiland Curaçao. Zij tracht

als thema Oud en New(s). Alle kinderen vlogen door een

haar doel te bereiken door het verzorgen van gymlessen

Stichting Wielewaal

tijdmachine het festivalterrein op. Waarna elke groep naar

aan peuters en kleuters en turnen, het organiseren van

De zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke,

zijn eigen tijd vloog. Er werden dino botten opgegraven

wedstrijden en demonstraties, het verbeteren en inrichten

lichamelijke en/of meervoudige beperking is niet eenvoudig

en op papier opgezet. Er kwam ook een echte ezel van

van diverse gymzalen.

en vanzelfsprekend en brengt veelal 24-uurszorg mee

Kinderboerderij ‘t Ezelsbruggetje uit Bleiswijk langs. En

voor het gezin. Het doel is het bieden van toegankelijke

alle kinderen die dat wilden mochten hem aaien en als ze

en betaalbare respijtzorg, hetgeen door Wielewaal onder

durfden op hem rijden. Want vroeger deed iedereen dat!

meer wordt geboden in de vorm van Kinderthemaweken

Er was weer sport en spel op het terrein van BVCB, maar

voor kinderen met een beperking gedurende de school-

natuurlijk ook weer een waterspektakel in de leeuwenkuil

vakanties. Wielewaal organiseert deze themaweken op

welk al jaren wordt verzorgd door de brandweer. Volgend

zes verschillende plekken in Nederland, waaronder ook

jaar hopen ze het 50-jarig bestaan groots te gaan vieren.

in Rotterdam. Kinderen kunnen zich per dag gedurende een week inschrijven. Er zijn recreatieleiders en verpleeg-

Stichting Wigwam

kundigen aanwezig. Vrijwilligers zijn veelal een-op-een

Speciaal voor gezinnen met kinderen met een beper-

gekoppeld aan een deelnemer. Elke week heeft een eigen

king zijn er in het voorjaar, de zomer en in de winter

thema. Wielewaal richt zich hoofdzakelijk op kinderen en

Wigwamvakanties op verschillende plaatsen in Nederland


5. Vooruitblik 2019 en Frankrijk. De accommodaties zijn volledig aangepast

Een pakket boordevol leuke spullen: van zomerspeelgoed

In 2019 worden de activiteiten van de stichting RoFa

en van alle gemakken voorzien. Enkele keren per week

voor mooi én minder mooi weer tot kaartjes voor een

Foundation voortgezet. Een aantal langlopende projecten

staat een geheel verzorgde avondmaaltijd klaar zodat er

heerlijk dagje uit (inclusief openbaar vervoer). Dit jaar

wordt gecontinueerd evenals de tegemoetkoming voor

met zijn allen heerlijk van een onbezorgde vakantie kan

zijn er 2.000 kinderen blij gemaakt met dit pakket vol met

een aantal terugkerende projecten. Nieuwe aanvragen

worden genoten. Mede door de jaarlijkse financiële steun

zomeravonturen. Het pakket bestaat uit een mooie rugzak

zullen beoordeeld worden en waar mogelijk gehonoreerd.

van de RoFa is het mogelijk voor de stichting om deze

met onder andere een cool waterpistool, een voetbal,

vakanties te organiseren.

zwembril & badlaken, zonnebrand, stoepkrijt, spelletjes,

De meerjarige samenwerking met Nationaal Fonds

leesvoer en een lekkere bakmix. Ook zaten er kaartjes

Kinderhulp wordt voortgezet. De invulling wordt in overleg

inclusief vervoer in voor de dierentuin, de bioscoop en

tussen Kinderhulp en RoFa bepaald. Met stichting Het

een pretpark.

Vergeten Kind zijn gesprekken voor ondersteuning van de (ver)bouw van leefomgevingen van kinderen in

Kinderhulp - Actie Pepernoot Ieder jaar met Sinterklaas zijn er weer kinderen die door armoede geen cadeautje krijgen. Kinderhulp organiseert ieder jaar, met hulp van de VriendenLoterij, Actie Pepernoot, waarbij kinderen op 5 december een cadeautje ontvangen. Voor het 3e jaar op rij heeft de RoFa Foundation haar Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp De RoFa Foundation is in 2017 een meerjarenovereenkomst aangegaan voor steun aan Kinderhulp. Ieder kalenderjaar stelt de RoFa Foundation €20.000 beschikbaar. In overleg met Kinderhulp wordt deze donatie besteed aan verschillende projecten in Nederland. Kinderhulp - ZomerPretPakketten Vorig jaar startte Kinderhulp met het uitdelen van zomerpretpakketten aan kinderen die opgroeien in armoede.

steentje hieraan bijgedragen.

opvangsituaties.

11


6. Jaarrekening 2018 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 na resultaatbestemming

31-12-2018 €

31-12-2017 €

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa

1

Liquide middelen

2

0

2

139.381

163.760

139.381

163.762

12

31-12-2018 €

31-12-2017 €

PASSIVA Eigen vermogen

3

139.381

163.762

139.381

163.762


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 na resultaatbestemming

31-12-2018 €

31-12-2017 €

ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen Overlopende activa Rente

2. Liquide middelen Van Lanschot rekening courant Van Lanschot spaar & depositorekening

-

2

0

2

4.381

24.565

135.000

139.195

139.381

163.760

139.381

163.762

31-12-2018 €

31-12-2017 €

PASSIVA 3. Eigen vermogen Stand per 1 januari

163.762

157.092

Saldo baten en lasten

-24.381

6.670

Stand per 31 december

139.381

163.762

13


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 Saldo 2018

Saldo 2017

BATEN Baten uit eigen fondsverwerving

4

30.860

45.031

Overige baten

5

-

108

30.860

45.139

LASTEN

14

Besteed aan de doelstellingen

6

55.241

38.470

Beheer en administratie

7

-

-

55.241

38.470

-24.381

6.669

Saldo van baten en lasten


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

Saldo 2017

4. Baten uit eigen fondsverwerving Schenking afscheid G. Rook Schenking Bergschenhoek Groep BV Schenking Mierlotwo BV Schenking diversen

5. Overige baten Ontvangen rente

6. Besteed aan de doelstellingen Nationaal Fonds Kinderhulp Stichting Het Vergeten Kind Kidsright Sovata Animo Curaçao Actie Pepernoot / Stichting Kinderhulp JongPerspectief Stichting Wielewaal Wigwamvakanties Project Ideeplus (STC) Verkaart Development Team SWGN Sint Actie C. Kuiper (sport ondersteuning) Ammerlaanloop Jodocus Jeugdfestival Roparun Stichting Van Oldebarneveldthoeve Kledingbank Langsingerland (stichting GEK) Stichting Che Amigo Kids Festival BosniÍ Wolfert Ghana Rabbit

7. Beheer en administratie Bankkosten

10.000 20.000 860 30.860

45.000 31 45.031

-

108

0

108

22.500 7.500 6.000 5.000 2.750 2.500 1.621 1.500 1.500 1.425 700 631 500 514 250 250 100 -

22.500 6.000 2.500 1.500 1.500 170 250 300 3.400 250 100

55.241

38.470

-

-

15


Stichting RoFa Foundation Postbus 45 2650 AA Berkel en Rodenrijs E: bestuur@rofafoundation.nl I: www.rofafoundation.nl

Š Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bergschenhoek Groep B.V., april 2019

SROFAF JV2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.