Knaus Campingbilar Tekspec Tillval 2024-1

Page 1

CAMPER VANS / CUV

Konfigurera din perfekta Camper Van: configurator.knaus.com/se

TEKNISK DATA / PRISER TILLVAL 2024-1

BOXLIFE . BOXLIFE PRO . BOXLIFE PRO 60 YEARS . BOXDRIVE . TOURER CUV CUVISION

SE | SE

BOXLIFE

PLANLÖSNINGAR 2024

Icke-bindande representation: Illustrationerna i layoutexemplen är icke-bindande schematiska framställningar. De faktiska fordons- och utrustningsfunktionerna kan skilja sig åt. Vissa fordons- och utrustningsegenskaper garanteras inte av illustrationerna och kan därför inte förväntas baseras på dem. Var därför noga med att få information från din återförsäljare om fordonets och utrustningens specifika egenskaper innan du gör ett köp.

BOXLIFE PRO

Upptäck en frihet som inspirerar. Nu även som 60-year jubileumsmodell!

BOXDRIVE

BOXLIFE 540 MQ BOXLIFE 600 DQ BOXLIFE 630 ME BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 600 ME Från sida 5
Redo för äventyr Smarta planlösningar BOXLIFE
BOXLIFE
BOXLIFE
BOXLIFE
Från
PRO 540 ROAD *
PRO 600 SOLUTION
PRO 600 STREET *
PRO 600 LIFETIME
sida 15
Från sida 26
BOXLIFE PRO 600 STREET XL
BOXLIFE
PRO 630 FREEWAY *
BOXLIFE
PRO 600 LIFETIME XL
BOXDRIVE 680 ME BOXDRIVE 600 XL Från sida 33
Mångsidiga höjdpunkter
Fahrspaß.
*
med fällsäng högt tak högt tak finns med fällsäng
TOURER CUV Maximaler
TOURER CUV 500 LT TOURER CUV 500 MQ
Från sida 14

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

I vägtrafik är alla fordon godkända för en specifik högsta tillåtna vikt. Denna högsta tillåtna vikt får inte överskridas vid körning. Därför ska man särskilt uppmärksamma de tekniska och juridiska specifikationerna för fordonets vikt när man konfigurerar och väljer tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) från utrustningen som erbjuds vid tillverkningen redan när fordonet konfigureras. Lagstadgade bestämmelser för fordonets vikt finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/535 av den 31 mars 2021 (t.o.m. 06/2022: kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012). För att informera så transparent och utförligt som möjligt om de viktrelaterade uppgifter som finns inom ramen av konfigurationen, är förklaringarna och informationen nedan från Knaus Tabbert AG orienterade efter specifikationerna i denna förordning. Läs noga igenom förklaringarna och informationen nedan om de viktrelaterade uppgifter innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper gärna till när du ska välja och konfigurera ditt fordon.

I. Begrepp

1. Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt Fordonets “högsta tekniskt tillåtna vikt” anges i registreringsbevisets del 1(där under punkt F.1.) och betecknar den högsta vikt som tillverkaren har angivit som fordonet får väga när det är lastat (t.ex. 3 500 kg). Denna vikt får inte överskridas vid körning. Överskrids den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning kan påföljden bli böter i många europeiska länder. I Tyskland kan överträdelsen med överskriden högsta tekniskt tillåten vikt dömas med böter. Vi rekommenderar därför att fordonet alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att fordonet inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Det är ditt ansvar att se till att den högsta tekniskt tillåtna vikten efterföljs. Den högsta tekniskt tillåtna vikten anges för varje planlösning i tekniska data.

2. Fordonets vikt i körklart skick

“Vikten i körklart skick” betecknar fordonets vikt samt påbyggnad och standardutrustning från tillverkningen (“grundutrustning” eller “standardutrustning”) inklusive bränsletanken fylld upp till 90 % av volymen samt påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor, verktyg och reservdäck plus föraren vikt enligt lag nominellt beräknad till 75 kg. Vikten i körklart skick anges för varje planlösning i tekniska data.

Följande punkter gäller för vikten i körklart skick:

• fordonets tomvikt samt påbyggnaden inklusive påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor, verktyg och reservdäck;

• tillverkarens standardutrustning, dvs. fordonets grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning, inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning;

• färskvattentank fylld till 100 % för körläge (färskvattentanken volym är begränsad till 10, 20 eller 40 liter beroende på fordonsmodell) och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;

• bränsletank fylld till 90 % inklusive bränsle;

• föraren med en nominell vikt på 75 kg.

Observera att uppgifterna om vikt i körklart skick i tekniska data från Knaus Tabbert AG är beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa i lag tillåtna toleranser kan direkt påverka fordonets faktiska vikt och därmed även direkt påverka lastförmågan resp. återstående nyttovikt. Därför måste du alltid räkna med dessa toleranser när fordonet konfigureras.

3. Fordonets faktiska vikt

“Fordonets faktiska vikt” betecknar fordonets vikt i körklart skick, plus vikten av den tilläggsutrustning som är monterad av tillverkaren på ett specifikt fordon.

4. Förarens vikt och passagerarnas vikt

“Förarens vikt” beräknas nominellt med 75 kg oberoende av förarens faktiska vikt. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i körklart skick, tas ingen hänsyn till förarens vikt vid vikten för tillåtna passagerare.

“Passagerarnas vikt” ges av det specificerade tillåtna antal personer från tillverkarens typgodkännandeförfarande, minus förarens nominella vikt på 75 kg.

Tillåtet antal personer vid körning anges för varje planlösning i tekniska data. Det tillåtna antalet personer vid körning kan minska på grund av installation av tilläggsutrustning.

Även passagerarnas vikt beräknas då till 75 kg nominellt, oberoende av den faktiska vikten. Vid ett fordon med 4 tillåtna personer vid körning är passagerarnas vikt alltså 225 kg (3*75 kg).

5. Standardutrustning och tilläggsutrustning

“Standardutrustningen” (“grundutrustning”), betecknar fordonets grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning.

Uppgifter om standardutrustningen (“grundutrustning”) får du inom ramen av den efterföljande konfigurationen för det fordon som du har valt.

“Tilläggsutrustningen” (“paket”, “utrustning” och “tillval”) betecknar alla

utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen. Denna tilläggsutrustning monteras på tillverkarens ansvar i fordonet och kan beställas av kunden. Tilläggsutrustning i denna mening är inte övriga tillbehör som monteras i fordonet av dig själv eller din återförsäljare efter att fordonet har levererats av tillverkaren.

Uppgifter om de (utrustnings-)paket, den utrustning och de tillval som kan beställas vid tillverkningen får du inom ramen av den efterföljande konfigurationen för den planlösning som du har valt.

Observera att montering av tilläggsutrustning alltid leder till en minskning av nyttovikten (jfr. siffra 6.). Vilken vikt för tilläggsutrustning som maximalt kan väljas för en planlösning framgår av uppgifterna för respektive fordonsplanlösningar (jfr. siffra 7.).

6. Nyttovikt och minsta nyttovikt

“Nyttovikten” beräknas genom att från högsta tekniskt tillåtna vikten drar man av vikt i körklart skick, passagerarnas vikt och högsta vikt för tilläggsutrustningen (specificerad av tillverkaren).

Den europeiska lagstiftaren föreskriver en fast “minsta nyttovikt” för husbilar. Denna vikt måste finnas kvar för bagage och övriga tillbehör som inte monteras av tillverkaren. Denna får inte underskridas när fordonet konfigureras och beräknas med hjälp av följande formel:

Minsta nyttovikt i kg ≥ 10 * (n + L)

Här gäller: ”n” = högsta antalet passagerare plus föraren ”L” = fordonets totala längd i meter.

7. Tilläggsutrustningens högsta vikt

För att den lagstadgade minsta nyttovikten ska efterföljas, specificerar tillverkaren “tilläggsutrustningens högsta vikt” för varje planlösning. Här rör det sig alltså om den vikt som finns tillgänglig för att välja tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) när man uppfyller den föreskrivna lagstadgade minsta nyttovikten.

Knaus Tabbert AG beräknar den högsta vikten för tilläggsutrustningen genom att man från den högsta tekniskt tillåtna vikten drar av vikten i körklart skick, passagerarnas vikt samt minsta nyttovikt.

Exempel:

3 500 kg Högsta tekniskt tillåten vikt

- 2 968 kg Vikt i körklart skick

- 3*75 kg Vikt för passagerarna

- 110 kg Minsta nyttovikt

= 197 kg Tilläggsutrustningens högsta vikt

3

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

II. Teknisk och juridisk information

1. Lagstadgade tillåtna toleranser vid beräkning av viktuppgifterna För uppgifterna om vikt i körklart skick som finns i tekniska data gäller att det rör sig om beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är tillåtna i lagen och kommer från användningen av naturliga material, som t.ex. trä, samt de tillverkningsförfaranden som används hos vissa underleverantörer. Viktvariationer kan inte uteslutas trots optimerade produktionsprocesser på grund av de material som används. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även möjlig lastförmåga resp. återstående nyttovikt, bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Exempel:

Vikt i körklart skick enl. tekniska data: 2 968 kg

Tolerans på ± 5 % tillåten i lag: 148 kg

I lag tillåtet intervall för vikten i körklart skick 2 820 till 3 116 kg

2. Effekten av toleranserna tillåtna i lag Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen av fordonet (beroende på modell) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/eller välja bort tilläggsutrustning. I vår konfigurator är detta en förutsättning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om detta inte görs, går det inte att fortsätta konfigurationen. Säkerställ i förekommande fall hos din Knaus Tabbert AG-återförsäljare att den högsta tekniskt tillåtna vikten inte heller överskrids beräkningsmässigt och att det är tillräckligt med lastförmåga kvar för passagerare och packning (minsta nyttovikt, se nedan).

Men också oberoende av om det är garanterat att den minsta nyttovikten efterföljs, ska du tänka på de i lag tillåtna produktionsrelaterade toleranserna vid vikten i körklart skick inom ramen av konfigurationen eftersom den alltid påverkar lastförmågan. Du kan därför endast beställa en högsta vikt på tillläggsutrustning för varje planlösning. Om du beställer fordonet från exemplet ovan med en tilläggsutrustning med

en total vikt på 150 kg, ges en nyttovikt på 180 kg genom den nominella vikten i körklart skick som anges i tekniska data. Den faktiska lastförmågan kan dock avvika från det här värdet på grund av de i lag tillåtna toleranserna. Är viken i körklart skick för ditt fordon ungefär tillåtna 1 % högre än det nominella värdet i tekniska data, minskas lastförmågan från 180 kg till 151 kg:

Exempel:

3 500 kg Högsta tekniskt tillåten vikt

- 2 998 kg Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 968 kg som anges i tekniska data)

- 3*75 kg Passagerarnas vikt

- 150 kg Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats

= 127 kg Återstående lastförmåga (viktigt: Den återstående lastförmågan måste vara större än den minsta nyttovikten, jfr. siffra 6.)

Vi rekommenderar därför att ditt lastade fordon alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att fordonet inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Denna kontroll är ditt ansvar som förare.

Anteckningar

4

Viktig information

Nu du väljer och konfigurerar fordonet, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten i förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i tekniska data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges i tekniska data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i tekniska data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när fordonet har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen (beroende på planlösning) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/ eller välja bort tilläggsutrustning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om man inte gör detta, kan man inte fortsätta att konfigurera fordonet och därmed inte heller beställningen av fordonet. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 44 samt på “configurator.knaus.com/se”.

BOXLIFE Teknisk data

Standardmotor

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Beroende: ABH27405, ABH27406) s s s

FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet inkl Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27252, ABH27253, ABH27251)

5 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. KNAUS BOXLIFE – Teknisk data 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME
- s
– – – s o
Chassi FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT Motoreffekt 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK Växellåda man. man. man. man. man. Totallängd (cm) 541 599 599 599 636
GRUNDUTRUSTNING
*** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se O = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard

BOXLIFE Teknisk data

6 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. KNAUS BOXLIFE – Teknisk data 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME Bredd (utvändigt) (cm) 205 205 205 205 205 Bredd (invändigt) (cm) 187 187 187 187 187 Höjd (utvändigt) (cm) 258 258 258 282 282 Höjd (invänvdigt) (cm) 190 190 190 218 218 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140) 2.705 (2.570 - 2.840) 2.835 (2.693 - 2.977) 2.805 (2.665 - 2.945) 2.845 (2.703 - 2.987) 2.935 (2.788 - 3.082) Förvald Totalvikt (kg)*** 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Högsta vikt för valfria tillval 365 227 257 220 123 Max släpvagnsvikt (kg) 2.500 2.500 2.500 3.000 2.500 Hjulbas (cm) 345 403 403 403 403 Däckdimension 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Fälgdimension 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 Sovplatser (Notera: H141) 2 3 2 5 3 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 6 7 6 7 7 Max antal åkande 4 4 4 4 4 3-punktsbälten, justerbara i höjdled 2 2 2 2 2 Maximalt möjliga antal bältade platser 4 4 4 4 4 Country-specific additional equipment (kg) 60 63 63 60 63 KAROSS Antal öppningsbara fönster 5 5 7 5 7 Golvtjocklek 25 25 25 25 25 BODEL 3-punktsbälten i färdriktning 2 2 2 2 2
*** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se O = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard
7 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. KNAUS BOXLIFE – Teknisk data 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME Bäddmått, lyftsäng bak standard badrum (cm) 192/173 x 139/121 192/173 x 142/138 – 192/173 x 142/138 –Bäddmått, lyftsäng bak 3D- badrum Tillval (cm) 192/173 x 139/130 192/173 x 142/138 – 192/173 x 142/138 –Bäddmått våningssäng, bak med standard badrum (cm) 184 x 136/118 184 x 139/134 – 184 x 139/134 –Bäddmått våningssäng, bak med 3-D badrum Tillval (cm) 184 x 136/130 184 x 139/134 – 184 x 139/134 –Bäddmått, lyftsäng längsgående bak standard badrum (cm) – – 197/179 x 173 – 188/184 x 173 Bäddmått, lyftsäng längsgående bak 3D- badrum Tillval (cm) – – 197/188 x 173 – 196/184 x 173 Bäddmått våningssäng, längsgående bak med standard badrum (cm) – – 197/179 x 184 – 193/189 x 184 Bäddmått våningssäng, längsgående bak med 3-D badrum Tillval (cm) – – 197/188 x 184 – 202/189 x 184 Bäddmått, nödbädd mellan semi-dinette och förarsäte (cm) 135 x 60 160 x 60 135 x 60 – 160 x 60 Bäddmått extrasäng, tillval (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70 Bäddmått, klassisk lyftsäng (cm) – – – 176 x 130 176 x 130 Bäddmått, Vario lyftsäng (cm) – – – 194 x 130 194 x130 VATTEN Spillvattentank (l) 90 90 90 90 90 Färskvattentank (l) (Notera: H711A,H712D) 102 102 102 102 102 Körlägesvolym färskvattentank (l) 20 20 20 20 20 KÖK Kylskåp (l) 75 95 75 95 95 ELFÖRSÖRJNING Bodelsbatteri (Ah) 95 95 95 95 95 Antal 12 V uttag 1 1 1 1 1 Antal 230 V uttag 2 2 2 2 2 Antal USB uttag 2 2 2 2 2
O = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard
BOXLIFE Teknisk data

KNAUS BOXLIFE – Standardutrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

203755 Trailer Stability Control System

103760 KNAUS Emblem i fram och bak, svart/krom (Beroende: ABH27333)

203022-99

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH27405, ABH27406)

202826 6-växlad manuell växellåda

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

202847 Bak / framaxel stabilisator

202848 Skivbromsar

202844 Vänsterstyrd

202852-01 Lackering: White

203720 Spoiler i högblank svart (Beroende: ABH27283)

202139 Strålkastare med svart ram

203718 Kylargrill svart, med blank svart klips inkl. Förkromad kant (Beroende: ABH27287)

201788 Stötfångare, lackerad i fordonets originalfärg

202132 16" fälgar

201815 Aluminiumfälgar med standarddäck (Beroende: ABH27290, ABH27289)

200176 Luftkonditionering manuellt inklusive partikelfilter och utetemperaturvisning

201862 Airbag på förarsida

200501 Airbag för passagerare

201952-01 Höjdjustering av förarsäte

201952 Höjdjustering av passagerarsäte

202478 Ratt med radiokontroll

222884 Mugghållare i mittkonsolen

200975-01 Original FIAT kaptensstolar med armstöd

200633 Svängbara stolar förarplats

202133 Plastkåpor under stolar i förarhus

550610 Mörkläggningsgardin fram- och sidofönster

200567 Farthållare

202871 ESP

202872 Hill Holder (hill start aid)

202873 ABS

202874 Elektronisk startspärr

202876 Elektromekanisk Servostyrning

203756 Post Collision Braking System

222881 Sidvindsassistent

201787 Traction plus inkl Descent controll

204265 Fix&Go reparationssats för däck

202890 Bränsletank, 75 liter

202891 Fordonsnyckel med fjärrkontroll för att låsa och låsa upp förarhytten

202892-02 Elektriska fönsterhissar, förar- och passagerardörr

200488 Backspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara

203723 Full-LED frontbelysning (halv-, hel- och blinkerslampor) (Beroende: ABH27287, ABH27303)

250599 Radioförberedning inkl. 2 högtalare i bodelen

Dörrar

102064 Insektsdörr

101080 Elektriskt trappsteg vid entrédörr ( 70 cm bred )

102910 Skjutdörr med manuellt stängning

Serviceluckor / Garagedörrar

102915-05 Teknikmodul och enheter med enkel åtkomst

102914-08 Gasolkoffert med plats för 1 x 2,7 kg flaska

Fönster / Takluckor / Ventilation

102919 Komfort-Rollo-System

102918 Fönster med säkerhetslås

102323 Ramfönster SEITZ S7P

100750-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med insketsskydd och mörkläggning (fram)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak)

102922 Ramfömster till bakdörr

101666-01 Öppningsbart fönster 28x30 cm med myggnät och mörkläggning, badrum

102920-03 Takventil, badrum

Material / Dekaler

Teknisk beskrivning belysning

102497 Dropplist med LED belysning (dimmbar)

Inredning / Yta

552940-10 Möbeldekor: Matara Teak Tiberino

552941-07 Möbelstommar med pluggteknik

552941-01 Vertikala möbelytor med ABS-beläggning

552943-01 Bänkskiva samt bord i CPL (laminat)

552941-27 Aluminium / stavprofiler med runda kanter

552941-22 Möbelgångjärn med förstärkning

552941-13 Lådor, luckor och dörrar är i linje med möbelstomm

552941-14 Kökslådor med rullskenor, fullutdrag soft-close

552941-11 Överskåpsluckor med handtag, vipparm och soft-close funktion

Bo / Sova / Textilier

552348-01 Breddning av dinett (även under körning)

552130-01 Flytande dinettebord, svängbart med förlängning

552247 ISO-Fix-system för två barnstolar

552945-07 Tvålagers kallskummadrasser med andningsbar och hållbar madrassöverdrag

552949-01 Bakre fällsäng med ribbotten

552955-03 Konvertering sittgrupp till nödbädd (Notera: H169)

552335-18 Klädselalternativ: CASUAL SILVER

Köksdel / Bad

402985-08 2-lågig spis med glasskydd, separat diskbänk med täckning i dekor som på bänkskivan (Beroende: ABH27353)

303501 Gasreglage centralt placerade

402996 Köksbänkskiva med vikbar förlängning

402987 Kylskåp 90 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge (Beroende på planlösning)

453504 Toalett med beklädd tunnel

453505-02 Toalett / duschrum med tvättställ, kassetttoalett, spegel och förvaringsfack

102928-03

Golvplatta i sandwichkonstruktion inklusive EPS-integrerad isolering, poppelplywood och PVC-beläggning

102927-08 Ventillerad mjuk sidoväggsklädsel

102928-10 Tempererat mellangolv i dinettgruppen

453505-20 Kompakt badrum med innovativ duschdraperi (med luftring): duschkar med 2 avlopp

453503-04 Kassett toalett Thetford roterbar

8 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
*** vid
den angivna
vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

351231 Värmare TRUMA Combi 6D, diesel

352379 Eltillsats för Truma Combi D

352059 TRUMA CP-Plus digital kontrollpanel

450740 Isolerad avloppstank, uppvärmningsbar

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-03 Varmvattenförsörjning med engreppsblandare

453510-06 Vattenledningar läggs med recirkulationsslang

452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253533 Elektr. automatladdare för bo/bildel

253522 Automatsäkring 230 V

253529 Jordfelsbrytare

253526-05 Kontrollpanel med digital display för el / vatten / avloppsvatten / batteri

253534-04 LED-belysning i bodel (exkl instegsbelysning samt bagageutrymmen)

252723 Laddbooster för bodelsbatteri

252615 Ljusstyrning

252623 Stämningsbelysning med nattljuslampa, RGB ljus i bak - tak, RGB ljus i 3D badrum, LED belysning på sidoväggar och tak i klassiskt badrum

253517 230 V uttag

Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska

Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

952823

MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) (Notera: H137)

954273 Tvål- och diskmedelsdispenser

230 V uttag extra bak (1 st)

230 V uttag extra takskåp vänster fram (1 st)

12 V uttag (1st)

Läslampor i förarhytt

Läslampa svanhals i sittgrupp inkl USB-uttag

LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion

sensorer (gas, temperatur, rörelse)

är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com

9 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. KNAUS
BOXLIFE – Paket
Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 114580 Connected-Security-Paket för velocate® GPS-Tracker
5 000 252815 velocate®
7 300 253809
3 900 Dessutom
Totalpris enskilda tillval 16 200 Paketpris 14 000 Du sparar 2 200 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 214118
250072-04
250072-05
250940-04
252625-01
Paketpris 7 600 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210022 Care-Drive-paket Co-Driver (11 kg) 202150 Däcktryckssensorer 4 000 202711 9-växlad automatisk växellåda 53 300 203725 Virtuell Cockpit 8 400 203729 Elektrisk parkeringsbroms 8 500 203741 Säkerhets-paket Easy Co-Driver: Adaptiv farthållare, inkl follow to stop funktiont, sömndetektor 32 800 Totalpris enskilda tillval 107 000 Paketpris 102 100 Du sparar 4 900 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210006 Media Paket (4 kg) 251793 Backkamera, inkl kablage 11 500 252143 Radio DAB+ All-in-one navigationssystem inkl. campingkartor med 3 års uppdatering 27 400 252715 Head-up display 16 100 Totalpris enskilda tillval 55 000 Paketpris 38 900 Du sparar 16 100 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210019 Care-Drive-paket Advanced (2 kg) 202150 Däcktryckssensorer 4 000 202710 Förarsäkerhetspaket FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High Beam Recognition, Traffic Signs Recognition, Regn- och skymningssensor) 13 900 203754 Säkerhets-paket Easy Driver: Adaptiv farthållare, intelligent hastighetsassistent, sömndetektor 12 000 Totalpris enskilda tillval 29 900 Paketpris 29 400 Du sparar 500 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210018 Car Drive FIAT Paket (2 kg) 202150 Däcktryckssensorer 4 000 202710 Förarsäkerhetspaket FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High Beam Recognition, Traffic Signs Recognition, Regn- och skymningssensor) 13 900 Totalpris enskilda tillval 17 900 Paketpris 17 800 Du sparar 100
KNAUS BOXLIFE – Standardutrustning
252698 velocate® GPS-tracker
velocate®
E-Paket
252161

KNAUS BOXLIFE – Funktioner och extrautrustning

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | –

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

Motor / Växellåda

3.500 kg light Chassi

203026-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl.

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27409, ABH27410)

3.500 kg Chassi maxi

203029-99 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet inkl

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27252, ABH27253, ABH27251)

203105 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet inkl

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27252, ABH27253, ABH27251)

Motor Heavy Duty

203088-98 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro Vl HD (103 kW/140 HK) (Beroende: ABH27251)

203131 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK)

(Beroende: ABH27252, ABH27265, ABH27251)

203092-98 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro Vl HD (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27413, ABH27414, ABH27251)

204027 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro Vl HD (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27413, ABH27414, ABH27251)

203132 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK)

(Beroende: ABH27261, ABH27417, ABH27251)

203134 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator;

Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK)

(Beroende: ABH27261, ABH27417, ABH27251)

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o

Tillval

204074 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK)

(Beroende: ABH27261, ABH27417, ABH27251)

204028 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 hk)

(Beroende: ABH27261, ABH27417, ABH27251)

203135 FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK)

Transmission

40

Viktökning

18 53 300 o o o o o

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

- o o o o o

- o o o o o

900

2 900

o o o o o

202060 2-kanals luftfjädring för bakaxeln med kompressor för att förbättra körkomforten och reglera fordonshöjden (Beroende: ABH27277)

Lackering

25 24 500 o o o o o

2 14

2 14

300 o o o o o

200601-09 Lackering Metallic: Artense Grey 2 14 300 o o o o o

203794-01 Lackering Kampanj: Campovolo Grey 2 10 300 o o o o o

203794-02 Lackering Kampanj: Lanzarote Grey 2 10 300 o o o o o

203721 Spoiler i aluminium-look - 1 100 o o o o o

Däck

203808 202568, 202569, 202572, 202573

*** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

10 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
=
SEK inkl. 25 % moms 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME
= Ej möjligt | s
Standard KG
- – – – – s
40 – – – s –
40 6 700 – – – – o
- 3 900 o – – – –
- 48 800 o – – – –
40 10 500 – o o – –
40 3 900 – – – o –
40 55 500 – o o – –
40 55 500 – – – – o
=
| – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME
40 55 500 – – – – o
48 800 – – – o –
40
(Beroende: ABH27253, ABH27251) 70 200 – – – – o
202711 210022 9-växlad automatisk växellåda (Beroende: ABH27290, ABH27251)
952791 Minskning av antal tillåtna sittplatser vid körning från 4 till 3 personer
952792 Minskning av antal tillåtna sittplatser vid körning från 4 till 2 personer (Beroende: ABH46932)
201199 Stänkskydd, fram (Beroende: ABH35211, ABH27273) 1
o o o o o
201198 Stänkskydd, bak (Beroende: ABH35213, ABH27273)
202766 Spiralfjädrar bakaxel (chassioptimering) (Beroende: ABH27275) 10 7 000 o o o o o
200601-02 Lackering Metallic: Iron Grey
300 o o o o o 200601-06 Lackering Metallic: Black
Allvädersdäck: lämpliga för alla årstider, speciellt utvecklade för husbilar och Camper Vans - 6 100 o o o o o

KNAUS BOXLIFE – Funktioner och extrautrustning

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG

202568 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH45156, ABH45155, ABH30545)

202569 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH45156, ABH45155, ABH30545)

202572 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH31341, ABH27293, ABH30545, Notera: H161)

202573 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH31341, ABH27293, ABH30545, Notera: H161)

I paket / tillval Beskrivning:

203731 Keyless (Entry&Go) (Beroende: ABH27299)

201609 Backspeglar, elektrisk infällbara (Beroende: ABH27301)

202137 203723 LED varselljus (Beroende: ABH35217)

214118 Läslampor i förarhytt

Blockerat låsläge (dead-lock) (Beroende: ABH46526, ABH27305)

Larmanläggning FIAT inkl. 2:a nyckel med fjärrstyrning (Beroende: ABH35219)

för dragkrok

Cykelhållare för 2 cyklar. Maximal lastkapacitet 35 kg (Notera: H157)

Veloslide inkl. monteringsskenor

102577-01

väska i KNAUS Design för kök

Elektrisk stängning av dörr (softclose ) (Beroende: ABH27315)

Serviceluckor / Garagedörrar

Fönster / Takluckor / Ventilation

KNAUS Pop-up tak vit (Beroende: ABH41624, ABH27423, Notera: H148,H151,H168)

Pop-up-tak Komfort vit inkl. RGB-ljus och USB (Beroende: ABH41624, ABH27423, Notera: H148,H151,H168)

Pop-up tak Lava Grå (Beroende: ABH41624, ABH27423, Notera: H148,H151,H168)

Pop-up tak komfort Lava Grau (Beroende: ABH41624, ABH27423, Notera: H148,H151,H168)

fram (Beroende: ABH27323)

11 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
SEK inkl. 25 % moms 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME
7 38 000 o o o o o
7 36 100 o o o o o
7 26 500 o o o o o
7 24 600 o o o o o Interiör 201686 Luftkonditionering ACC istället för manuell AC - 6 700 o o o o o 201519 Ratt och växelspaksknopp i läder - 3 100 o o o o o 203730 Instrumentpanel med aluminiumdetaljer - 1 600 o o o o o 202392 Stolsvärme förar och passagerarstol 1 11 400 o o o o o 201074 Förarhusmattor 2 1 400 o o o o o 203734 Uppvärmd vindruta 1 4 800 o o o o o 550592 Isoleringsmattor för vindrutan (utvändigt) 2 2 400 o o o o o Assistans system 201062 Bakre parkeringssensorer 1 6 600 o o o o o 202762 FIAT "Cross Traffic" och "Lane Assist" (Beroende: ABH35215) - 9 500 o o o o o 203740 360° Parkassistent (Beroende: ABH35215) - 11 800 o o o o o 202150 210018, 210019, 210022 Däcktryckssensorer 1 4 000 o o o o o 202710 203741, 210018, 210019 Förarsäkerhetspaket FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High Beam Recognition, Traffic Signs Recognition, Regn- och skymningssensor) 1 13 900 o o o o o 203754 203741, 210019 Säkerhets-paket Easy Driver: Adaptiv farthållare, intelligent hastighetsassistent, sömndetektor - 12 000 o o o o o 203729 210022 Elektrisk parkeringsbroms -9 8 500 o o o o o Belysning / Teknik 200178-01 Dimljus med kurvljus 2 2 700 o o o o o 201043 Reservhjul 35 3 000 o o o o o 202712 Bränsletank, 90 liter 13 1 500 o o o o o Art.-Nr.
o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME
1 10 400 o o o o o
1 2 900 o o o o o
- 5 200 o o o o o 252161
- 1 800 o o o o o 201165
- 2 600 o o o o o
3 4 400 o o o o o 203732 230
- 2 900 o o o o o Multimedia / Navigation 203727 Induktiv laddare (Beroende: ABH35223) - 3 800 o o o o o 203725 210022 Virtuell Cockpit - 8 400 o o o o o Transportsystem 201041 Dragkrok fast 25 17 200 o o o o o 202061 Dragkrok med avtagbar dragkula 19 18 500 o o o o o 203933
- 3 800 o o o o o 100597
14 9 600 o o o o o 102714
21 14 400 – – o – o Dörrar
202416
V kontakt i förarhuset
Förberedelse
THULE
Multifunktionell
1 300 o
o
103745
2 13 300 o o o o o
-
o o
o
136 89 100 o o o – –
KNAUS
137 92 900 o o o – –104115 KNAUS
136 100 700 o o o – –104116 KNAUS
137 104 600
– –Front 103585 Panoramafönster
33 100 o o o – –
103577
103593
o o o
-10

KNAUS BOXLIFE – Funktioner och extrautrustning

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG

553744 Förarhus med fasta hyllor (som i panoramafönster varianten), utan panoramafönster! (Beroende: ABH27325)

102619-02 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten) (Beroende: ABH27427)

100750-03 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (bak) (Beroende: ABH27429)

101982-01 Ramfönster SEITZ S7P 80 x 40 cm höger bak

101981-03 Ramfönster SEITZ S7P 80 x 40 cm, vänster bak

103751 Ramfönster 50 x 38 cm för bakdörrar (begränsad öppning) (Beroende: ABH27331)

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval |

552517 Manuell klassisk frontsäng (istället för överskåp fram för dinett - inga stuvfack över förarhytten)

(Beroende: ABH27341, Notera: H147)

552256 Vario frontsäng (istället för överskåp fram för dinett - inga stuvfack över förarhytten (Beroende: ABH27344, ABH27431, Notera: H147)

552516 Manuell justerbar frontsäng istället för klassisk frontsäng (ABH27348, ABH27347, Notera: H147)

552159 Elektriskt justerbar säng istället för manuell (Beroende: ABH27351)

552529 Extra säng under höj och sänkbar säng bak

/ Tyger / Mattor

TURIN

INDIAN SUMMER

ENERGY

551983 Halvdinette med enkelsäten (Beroende: ABH27335)

552964-22 452258 Klädskåp i badrum (Beroende: ABH27337)

554186 2 väggskåp i tyg bak inklusive fäste på överskåp och under den nedfällbara sängen (Notera: H177)

554187 3 väggskåp i tyg bak inklusive fäste på överskåp och under den nedfällbara sängen (Notera: H177)

554188 4 väggskåp i tyg (2x H=235 + 2x H=375) istället för takskåp i trä bak (Notera: H177)

554189 6 väggskåp i tyg (4x H=235 + 2x H=375) istället för takskåp i trä bak (Notera: H177)

554190 1 väggskåp i tyg extra (H = 23,5 cm)

(Beroende: ABH30356, Notera: H177)

554191 2 väggskåp i tyg extra (H = 23,5 cm)

(Beroende: ABH30356, Notera: H177) -

554192 1 väggskåp i tyg extra (H = 37,5 cm)

(Beroende: ABH30356, Notera: H177)

554193 2 väggskåp i tyg extra (H = 37,5 cm)

(Beroende: ABH30356, Notera: H177)

Sova

552574 EvoPore HRC-madrass inklusive

WaterGEL bäddmadrass (endast fasta sängar) 6

551994 Extrasäng, dinette (180 x 80 cm)

(Beroende: ABH27339)

8

-

-

2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk

AQUA

/ Bad

Köksdel

402986 Kylskåp 70 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge

403923 Kompressorkylskåp 138 liter (inkl. 11,6 liters frysfack), med nattåterställning och tyst läge (Notera: H83)

452258 3D-badrum: duschgolv med 3 avlopp (Duschdraperi utgår) och tvåfunktionellt handfat | Position 1: handfat; Position 2: ergonomiskt tvättställ (Beroende: ABH27433, ABH27355, ABH27356)

452678-03 Utvändig dusch i anslutning till garaget, vänster

453608 Golv insats för duschkar (Beroende: ABH27361)

12 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
SEK inkl. 25 % moms 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME
-12 9 800 o o o – –Mitten
3 2 900 – o o o o Bak
8 7 400 – o o o o
5 5 600 – o s o s
5 5 600 – o s o s
- 2 600 o o o o o Bo
Bo
/ Sova / Textilier
10 25 800 o o o o o
- 1 700 – o – o –
- 6 000 o o – o –
- 9 000 – – o – o
-
o o – – –
3 900
– – o – –
- 5 400
300 o o o o o
- 2
600 o o o o o
4
2 600 o o o o o
5 200 o o o o o
7 100 o o o o o
3 000 o o o o o
= Ej
s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME
möjligt |
26 24 400 – – – s o
26 36 000 – – – – o
26 18 000 – – – o –
- 7 500 – – – o o
37 8 100 o o o o o Klädsel
Klädselalternativ 552335-01
- o o o o o 552335-02 Klädselalternativ:
- o o o o o 552335-04 Klädselalternativ:
- o o o o o 552188-04 Klädselalterntiv:
- 6 100 o o o o o 550783-01 Läderklädsel:
- 36 000 o o o o o COZY HOME
550660-06 COZY HOME paket: PEACH 3 3 300 o o o o o 550660-02 COZY HOME paket: STONE 3 3 300 o o o o o 550660-03 COZY HOME paket:
3 3 300 o o o o o 550660-04 COZY HOME paket:
3 3 300 o o o o o 550660-05 COZY HOME paket:
3 3 300 o o o o o 550660-01 COZY HOME paket:
3 3 300 o o o o o Köksdel
Klädselalternativ:
ACTIVE ROCK
CREAM NATURE
paket:
AVOCADO
MAGNOLIA
EARTH
- s – s – –
14 6 000 – o – o o Badrum
7 19 500 o o o o o
4 4 500 o o o o o
3 1 200 o o o o o

KNAUS BOXLIFE – Funktioner och extrautrustning

13 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
Anteckningar Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 MQ 600 MQ 600 ME 600 DQ 630 ME Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning Gasolförsörjning 302494 Gasvarnare - 2 100 o o o o o Uppvärmning / Luftkonditionering 351932 WEBASTO Thermotop C extra uppvärmning 6 16 300 o o o o o 550825 Elektrisk golvvärme 8 12 200 o o o o o 553746 Luftkonditionering DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Beroende: ABH27435, ABH27369, Notera: H145) 29 40 500 o o o o o Vattentillgång 253800 Avtappningsventil för gråvatten med kamera (Camper Vans) (Beroende: ABH27437) 2 8 400 o o o o o Elektronik / Multimedia / Säkerhet Elektronik 251948 Kabelförberedd för Solar- och/eller Parabol 2 1 700 o o o o o 253748 Extra Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH27375, ABH27441, ABH27439) 12 22 200 o o o o o 253748-02 Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH27443) 12 22 200 o o o o o 253576 Laddare för induktiv laddning (Beroende: ABH41275) - 2 100 o o o – –253802 Solpanel (100 W) (Beroende: ABH46528, ABH46529) 9 17 100 o o o o o Multimedia 252408-05 21,5 "SMART TV med HD-tuner, i bodelen (Beroende: ABH27387) 3 13 100 o o o o o 252405-01 TV-hållare vid dinette inkl. kombikontakt - 5 900 o o o o o 253651 Extern LTE / WIFI antenna 3 17 200 o o o o o Säkerhet 252698 114580 velocate® GPS-tracker (Notera: H146) - 5 000 o o o o o 252815 114580 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EUomfattande spårningsfunktion (ABH27399) - 7 300 o o o o o 253809 114580 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH27401) - 3 900 o o o o o Markis / Tillbehör Markis Markis THULE OMNISTOR 501646-01 Markis 325 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 28 s – – – –501646-02 Markis 350 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 28 – – – s –501646-03 Markis 375 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 31 – s s – –501646-04 Markis 400 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 31 – – – – s

Viktig information

Nu du väljer och konfigurerar fordonet, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten i förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges tekniska data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges i tekniska data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i tekniska data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras. Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när fordonet har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen (beroende på planlösning) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/ eller välja bort tilläggsutrustning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om man inte gör detta, kan man inte fortsätta att konfigurera fordonet och därmed inte heller beställningen av fordonet. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 44 samt på “configurator.knaus.com/se”.

BOXLIFE PRO Teknisk data

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl.

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A);

Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27243, ABH27244)

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl.

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A);

Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27247, ABH27248)

FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet inkl

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A);

Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27252, ABH27253, ABH27251)

GRUNDUTRUSTNING

14 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. *** vid den angivna
3
ff
O = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard
vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan
f och sidan 44
i denna prislista och på configurator.knaus.com/se
KNAUS BOXLIFE PRO – Technische Daten 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL
s s s – – – –
– o o – s s s
– o o s o o o
Chassi FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT Motoreffekt 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK

BOXLIFE PRO Teknisk data

15 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. *** vid den angivna vikten rör det sig en
den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på
KNAUS BOXLIFE PRO – Technische Daten 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL Växellåda man. man. man. man. man. man. man. Totallängd (cm) 541 599 599 599 636 599 599 Bredd (utvändigt) (cm) 205 205 205 205 205 205 205 Bredd (invändigt) (cm) 187 187 187 187 187 187 187 Höjd (utvändigt) (cm) 258 258 258 282 282 312 312 Höjd (invänvdigt) (cm) 190 190 190 218 218 238 238 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140) 2.720 (2.584 - 2.856) 2.820 (2.679 - 2.961) 2.820 (2.679 - 2.961) 2.880 (2.736 - 3.024) 3.010 (2.860 - 3.161) 3.010 (2.860 - 3.161) 3.010 (2.860 - 3.161) Förvald Totalvikt (kg)*** 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Högsta vikt för valfria tillval 346 238 238 178 44 48 48 Max släpvagnsvikt (kg) 2.500 2.500 2.500 3.000 2.500 2.500 2.500 Hjulbas (cm) 345 403 403 403 403 403 403 Däckdimension 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Fälgdimension 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 Sovplatser (Notera: H141) 2 3 2 5 3 5 5 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 4 5 4 5 5 5 5 Max antal åkande 4 4 4 4 4 4 4 3-punktsbälten, justerbara i höjdled 2 2 2 2 2 2 2 Maximalt möjliga antal bältade platser 4 4 4 4 4 4 4 Country-specific additional equipment (kg) 64 67 67 67 67 67 67 KAROSS Antal öppningsbara fönster 5 5 7 5 7 7 9 Golvtjocklek 25 25 25 25 25 25 25

BOXLIFE PRO Teknisk data

16 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. O = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard
KNAUS BOXLIFE PRO – Technische Daten 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL BODEL 3-punktsbälten i färdriktning 2 2 2 2 2 2 2 Bäddmått, nedre säng bak med ribbotten standard badrum (cm) 194 x 140/125 194 x 145/140 – 194 x 145/140 – 194 x 145/140 –Bäddmått, nedre säng bak med ribbotten 3D-Badrum Tillval (cm) 194 x 140/134 194 x 145/140 – 194 x 145/140 – 194 x 145/140 –Bäddmått, nedre säng bak standard badrum (cm) – – 180 x 85; 200 x 85 – 190 x 85; 195 x 85 – 180 x 85; 200 x 85 Bäddmått, nedre säng bak 3D badrum Tillval (cm) – – 189 x 85; 200 x 85 – 199 x 85; 195 x 85 – 189 x 85; 200 x 85 Bäddmått, nödbädd mellan semi-dinette och förarsäte (cm) 135 x 60 160 x 60 135 x 60 160 x 60 160 x 60 160 x 60 135 x 60 Bäddmått extrasäng, tillval (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70 Bäddmått, klassisk lyftsäng (cm) – – – 176 x 130 176 x 130 – –Bäddmått, Vario lyftsäng (cm) – – – 194 x 130 194 x 130 – –Bäddmått, "High Roof"komfortbädd (cm) – – – – – 207 x 130 190 x 130 VATTEN Spillvattentank (l) 90 90 90 90 90 90 90 Färskvattentank (l) (Notera: H711A,H712D) 102 102 102 102 102 102 102 Körlägesvolym färskvattentank (l) 20 20 20 20 20 20 20 KÖK Kylskåp (l) 70 90 70 90 90 90 70 ELFÖRSÖRJNING Bodelsbatteri (Ah) 95 95 95 95 95 95 95 Antal 12 V uttag 1 1 1 1 1 1 1 Antal 230 V uttag 2 2 2 2 2 2 2 Antal USB uttag 2 2 2 2 2 2 2

KNAUS BOXLIFE PRO – Standardutrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

202826 6-växlad manuell växellåda

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

202847 Bak / framaxel stabilisator

202848 Skivbromsar

202844 Vänsterstyrd

202852-01 Lackering: White

203720 Spoiler i högblank svart (Beroende: ABH27283)

202139 Strålkastare med svart ram

203718 Kylargrill svart, med blank svart klips inkl. Förkromad kant (Beroende: ABH27287)

201788 Stötfångare, lackerad i fordonets originalfärg

202132 16" fälgar

201815 Aluminiumfälgar med standarddäck (Beroende: ABH27290, ABH27289)

200176 Luftkonditionering manuellt inklusive partikelfilter och utetemperaturvisning

201862 Airbag på förarsida

200501 Airbag för passagerare

201952-01 Höjdjustering av förarsäte

201952 Höjdjustering av passagerarsäte

202478 Ratt med radiokontroll

222884 Mugghållare i mittkonsolen

200975-01 Original FIAT kaptensstolar med armstöd

200633 Svängbara stolar förarplats

202133 Plastkåpor under stolar i förarhus

550610 Mörkläggningsgardin fram- och sidofönster

200567 Farthållare

202871 ESP

202872 Hill Holder (hill start aid)

202873 ABS

202874 Elektronisk startspärr

202876 Elektromekanisk Servostyrning

203755 Trailer Stability Control System

203756 Post Collision Braking System

222881 Sidvindsassistent

201787 Traction plus inkl Descent controll

204265 Fix&Go reparationssats för däck

202890 Bränsletank, 75 liter

202891 Fordonsnyckel med fjärrkontroll för att låsa och låsa upp förarhytten

202892-02 Elektriska fönsterhissar, förar- och passagerardörr

200488 Backspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara

203723 Full-LED frontbelysning (halv-, hel- och blinkerslampor) (Beroende: ABH27287, ABH27303)

202137 LED varselljus (Beroende: ABH35217)

250599 Radioförberedning inkl. 2 högtalare i bodelen

Dörrar

102064 Insektsdörr

101080 Elektriskt trappsteg vid entrédörr ( 70 cm bred )

102910 Skjutdörr med manuellt stängning

Serviceluckor / Garagedörrar

102915-05 Teknikmodul och enheter med enkel åtkomst

102914-05 Gasolkoffert med plats för 2 x 11 kg flaskor

Fönster / Takluckor / Ventilation

102919 Komfort-Rollo-System

102918 Fönster med säkerhetslås

102323 Ramfönster SEITZ S7P

100750-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med insketsskydd och mörkläggning (fram)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak) (Beroende på planlösning)

102922 Ramfömster till bakdörr

101666-01 Öppningsbart fönster 28x30 cm med myggnät och mörkläggning, badrum

102920-03 Takventil, badrum

Material / Dekaler

102928-03 Golvplatta i sandwichkonstruktion inklusive EPS-integrerad isolering, poppelplywood och PVC-beläggning

102927-08 Ventillerad mjuk sidoväggsklädsel

102928-10 Tempererat mellangolv i dinettgruppen

103760 KNAUS Emblem i fram och bak, svart/ krom (Beroende: ABH27333)

Teknisk beskrivning belysning

102497 Dropplist med LED belysning (dimmbar)

Inredning / Yta

552940-11 Möbeldekor: Egmond Elm

552941-07 Möbelstommar med pluggteknik

552941-01 Vertikala möbelytor med ABS-beläggning

552943-01 Bänkskiva samt bord i CPL (laminat)

552941-27 Aluminium / stavprofiler med runda kanter

552941-22 Möbelgångjärn med förstärkning

552941-13 Lådor, luckor och dörrar är i linje med möbelstomm

552941-14 Kökslådor med rullskenor, fullutdrag soft-close

552941-11 Överskåpsluckor med handtag, vipparm och soft-close funktion Bo / Sova / Textilier

552348-01 Breddning av dinett (även under körning)

552130-01 Flytande dinettebord, svängbart med förlängning

552247 ISO-Fix-system för två barnstolar

552945-07 Tvålagers kallskummadrasser med andningsbar och hållbar madrassöverdrag

552949-02 Bakre tvärbäddar med inbyggd ribbotten (Beroende på planlösning)

552949-03 Ribbottnar (inklusive madrasser) staplingsbara / avtagbara

552955-03 Konvertering sittgrupp till nödbädd (Notera: H169)

552335-18 Klädselalternativ: CASUAL SILVER

Köksdel / Bad

402985-08 2-lågig spis med glasskydd, separat diskbänk med täckning i dekor som på bänkskivan (Beroende: ABH27353)

303501 Gasreglage centralt placerade

402987 Kylskåp 90 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge (Beroende på planlösning)

402996 Köksbänkskiva med vikbar förlängning

453504 Toalett med beklädd tunnel

453505-02 Toalett / duschrum med tvättställ, kassetttoalett, spegel och förvaringsfack

453505-20 Kompakt badrum med innovativ duschdraperi (med luftring): duschkar med 2 avlopp

453503-04 Kassett toalett Thetford roterbar

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

551327 Brandvarnare

17

KNAUS BOXLIFE PRO – Standardutrustning

352230 Värme TRUMA Combi 6 D+E (Beroende: ABH27367)

352059 TRUMA CP-Plus digital kontrollpanel

450740 Isolerad avloppstank, uppvärmningsbar

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-03 Varmvattenförsörjning med engreppsblandare

453510-06 Vattenledningar läggs med recirkulationsslang

452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253524 Automatisk koppling / frånkoppling för start- och bodelsbatteri

253533 Elektr. automatladdare för bo/bildel

253522 Automatsäkring 230 V

253529 Jordfelsbrytare

253526-05 Kontrollpanel med digital display för el / vatten / avloppsvatten / batteri

253534-04 LED-belysning i bodel (exkl instegsbelysning samt bagageutrymmen)

252723 Laddbooster för bodelsbatteri

252615 Ljusstyrning

252623

Stämningsbelysning med nattljuslampa, RGB ljus i bak - tak, RGB ljus i 3D badrum, LED belysning på sidoväggar och tak i klassiskt badrum

253517 230 V uttag

251948 Kabelförberedd för Solar- och/eller Parabol

Markis / Tillbehör Markis

501646-03 Markis 375 x 250 cm, Antracit (Beroende på planlösning) (Notera: H135)

Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska

Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

952823

MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) (Notera: H137)

954273 Tvål- och diskmedelsdispenser

inkl kablage

DAB+ All-in-one navigationssystem

230 V uttag extra bak (1 st)

230 V uttag extra takskåp vänster fram (1 st)

Connected-Security-Paket för velocate®

(gas, temperatur, rörelse)

är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com

18 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
KNAUS BOXLIFE PRO – Paket
Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 114580
252698 velocate® GPS-tracker 5 000 252815 velocate® LIFETIME-licens,
spårningsfunktion 7 300 253809 velocate®
3 900 Dessutom
Totalpris enskilda tillval 16 200 Paketpris 14 000 Du sparar 2 200 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 214118 E-Paket 250072-04
250072-05
GPS-Tracker
personlig, EU-omfattande
sensorer
252161 Läslampor
252625-01 Läslampa
Paketpris 7 600 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210022 Care-Drive-paket Co-Driver (11 kg) 202150 Däcktryckssensorer 4 000 202711 9-växlad automatisk växellåda 53 300 203725 Virtuell Cockpit 8 400 203729 Elektrisk parkeringsbroms 8 500 203741 Säkerhets-paket
Co-Driver: Adaptiv farthållare,
follow to stop funktiont, sömndetektor 32 800 Totalpris enskilda tillval 107 000 Paketpris 102 100 Du sparar 4 900 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210006
251793 Backkamera,
11
252143 Radio
inkl. campingkartor med 3 års uppdatering 27 400 252715 Head-up display 16 100 Totalpris enskilda tillval 55 000 Paketpris 38 900 Du sparar 16 100 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210019 Care-Drive-paket Advanced (2 kg) 202150 Däcktryckssensorer 4 000 202710 Förarsäkerhetspaket FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High Beam Recognition, Traffic Signs Recognition, Regn- och skymningssensor) 13 900 203754 Säkerhets-paket Easy Driver: Adaptiv farthållare, intelligent hastighetsassistent, sömndetektor 12 000 Totalpris enskilda tillval 29 900 Paketpris 29 400 Du sparar 500 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210018 Car Drive FIAT Paket (2 kg) 202150 Däcktryckssensorer 4 000 202710 Förarsäkerhetspaket FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High Beam Recognition, Traffic Signs Recognition, Regn- och skymningssensor) 13 900 Totalpris enskilda tillval 17 900 Paketpris 17 800 Du sparar 100
250940-04 12 V uttag (1st)
i förarhytt
svanhals i sittgrupp inkl USB-uttag
Easy
inkl
Media Paket (4 kg)
500

KNAUS BOXLIFE PRO – Funktioner och extrautrustning

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

Motor / Växellåda

3.500 kg light Chassi

203022-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27243, ABH27244)

203026-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27247, ABH27248)

3.500 kg Chassi maxi

203029-99 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l

140 Multijet inkl Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Beroende: ABH27252, ABH27253, ABH27251)

203105 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l

140 Multijet inkl Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Beroende: ABH27252, ABH27253, ABH27251)

Motor Heavy Duty

204027 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l

140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro Vl HD (103 kW/140 HK) (Beroende: ABH27257, ABH27258, ABH27251)

203092-98 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l

140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro Vl HD (103 kW/140 HK) (Beroende: ABH27257, ABH27258, ABH27251)

203134 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l

180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH27261, ABH41816, ABH27251)

204028 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l

180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 hk) (Beroende: ABH27261, ABH41816, ABH27251)

204074 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l

180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH27261, ABH41816, ABH27251)

203132 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l

180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH27261, ABH41816, ABH27251)

203135 FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l

180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH27265, ABH27251)

Transmission

202711 210022 9-växlad automatisk växellåda (Beroende: ABH27290, ABH27251) 18

Viktökning

952791 Minskning av antal tillåtna sittplatser vid körning från 4 till 3 personer

952792 Minskning av antal tillåtna sittplatser vid körning från 4 till 2 personer (Beroende: ABH46932)

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

201199 Stänkskydd, fram (Beroende: ABH35211, ABH27273)

201198 Stänkskydd, bak (Beroende: ABH35213, ABH27273)

202766 Spiralfjädrar bakaxel (chassioptimering)

(Beroende: ABH27275)

202060 2-kanals luftfjädring för bakaxeln med kompressor för att förbättra körkomforten och reglera fordonshöjden

(Beroende: ABH27277)

1

2

10

19 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL
KG
- s s s – – – –
- – – – – s s s
40 6 700 – – – s – o o
40 6 700 – – – – o – –
40 3 900 – – – o – – –
40 10 500 – o o – – – –
55 500 – – – – o o o Art.-Nr.
o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL
40
I paket / tillval Beskrivning:
40 48 800 – – – o – – –
40 55 500 – – – – o – –
40 55 500 – o o – – – –
40 70 200 – – – – o – –
300 o o o o o o o
53
- o o o o o o o
o o o o o o o
-
900 o o o o o o o
900 o o o o o o o
7
o o o o o o o
000
o o o o o o o ***
25 24 500
vid
den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på
configurator.knaus.com/se

KNAUS BOXLIFE PRO – Funktioner och extrautrustning

Allvädersdäck: lämpliga för alla årstider, speciellt utvecklade för husbilar och Camper Vans

7

38 000 o o o o o o o

paket / tillval

(Beroende: ABH35215)

210018, 210019, 210022

202710 203741, 210018, 210019 1 13 900 o o o o o o o

- 12

o o o o o o o

8 500 o o o o

7

(Beroende:

Teknik

(Entry&Go) (Beroende: ABH27299) 1 10 400 o o o o o o –

1 2 900 o o o o o o o

252161 214118 Läslampor i förarhytt - 1 800 o o o o o o o

201165 Blockerat låsläge (dead-lock) (Beroende: ABH46526, ABH27305) - 2 600 o o o o o o o

202416 Larmanläggning FIAT inkl. 2:a nyckel med fjärrstyrning (Beroende: ABH35219)

3 4 400 o o o o o o o

203732 230 V kontakt i förarhuset - 2 900 o o o o o o o Multimedia / Navigation

203727 Induktiv laddare (Beroende: ABH35223) - 3 800 o o o o o o o

203725 210022 Virtuell Cockpit - 8 400 o o o o o o o

Transportsystem

201041 Dragkrok fast 25 17 200 o o o o o o o

202061 Dragkrok med avtagbar dragkula 19 18 500 o o o o o o o

203933 Förberedelse för dragkrok - 3 800 o o o o o o o

20 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL Lackering 200601-02 Lackering Metallic: Iron Grey 2 14 300 o o o o o o o 200601-09 Lackering Metallic: Artense Grey 2 14 300 o o o o o o o 200601-06 Lackering Metallic: Black 2 14 300 o o o o o o o 203794-01 Lackering Kampanj: Campovolo Grey 2 10 300 o o o o o o o 203794-02 Lackering Kampanj: Lanzarote Grey 2 10 300 o o o o o o o 202860 Lackering högt tak: Vit - – – – – – s s 102058 Lackering högt tak: Bilens färg (Beroende: ABH27279) - 70 200 – – – – – o o 102691 Lackering högt tak: Campovolo Grey (Beroende: ABH27281) - 5 200 – – – – – o o 203721 Spoiler i aluminium-look - 1 100 o o o o o o o Däck
203808 202568, 202572, 202573 - 6 100 o o o o o o o
202568 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH45156, ABH45155, ABH30545)
26 500 o o o o o o o
202572 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH31341, ABH27293, ABH30545, Notera: H161)
7 24 600 o o o o o o o Interiör 201686 Luftkonditionering ACC istället för manuell AC - 6 700 o o o o o o o 201519 Ratt och växelspaksknopp i läder - 3 100 o o o o o o o 203730 Instrumentpanel med aluminiumdetaljer - 1 600 o o o o o o o 202392 Stolsvärme förar och passagerarstol 1 11 400 o o o o o o o 203734 Uppvärmd vindruta 1 4 800 o o o o o o o 550592 Isoleringsmattor för vindrutan (utvändigt) 2 2 400 o o o o o o o Art.-Nr. I
Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL Assistans system 201062
1 6 600 o o o o o o o
- 9 500 o o o o o o o
202573 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design
ABH31341, ABH27293, ABH30545, Notera: H161)
Bakre parkeringssensorer
202762 FIAT "Cross Traffic" och "Lane Assist"
- 11 800 o o o o o o o 202150
Däcktryckssensorer 1 4 000 o o o o o o o
203740 360° Parkassistent (Beroende: ABH35215)
Förarsäkerhetspaket FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High Beam Recognition, Traffic Signs Recognition, Regn- och skymningssensor)
203754 203741, 210019 Säkerhets-paket Easy Driver: Adaptiv farthållare, intelligent hastighetsassistent, sömndetektor
000
o Belysning /
200178-01 Dimljus med kurvljus 2 2 700 o o o o o o o 201043 Reservhjul 35 3 000 o o o o o o o 202712 Bränsletank,
liter 13 1 500 o o o o o o o
203729 210022 Elektrisk parkeringsbroms -9
o o
90
203731
Keyless
201609 Backspeglar, elektrisk infällbara (Beroende: ABH27301)

KNAUS BOXLIFE PRO – Funktioner och extrautrustning

s = Standard

100597 Cykelhållare för 2 cyklar. Maximal lastkapacitet 35 kg (Notera: H157)

102577-01 Multifunktionell väska i KNAUS Design för kök

103745 Elektrisk stängning av dörr (softclose ) (Beroende: ABH27315)

Serviceluckor / Garagedörrar

Fönster / Takluckor / Ventilation

103577 KNAUS Pop-up tak vit (Beroende: ABH41820, ABH27317, Notera: H148,H151,H168)

103593 KNAUS Pop-up-tak Komfort vit inkl. RGB-ljus och USB (Beroende: ABH41820, ABH27317, Notera: H148,H151,H168)

104115 KNAUS Pop-up tak Lava Grå (Beroende: ABH41820, ABH27317, Notera: H148,H151,H168)

104116 KNAUS Pop-up tak komfort Lava Grau (Beroende: ABH41820, ABH27317, Notera: H148,H151,H168)

103585 Panoramafönster fram (Beroende: ABH27323)

553744 Förarhus med fasta hyllor (som i panoramafönster varianten), utan panoramafönster! (Beroende: ABH27325)

Mitten

102619-02 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten) (Beroende: ABH41822)

Bak

8

400

5 5 600 o o s o s o s

-

Bo / Sova / Textilier Bo

551983 Halvdinette med enkelsäten (Beroende: ABH27335)

10 25 800 o o o o o o o

-

1 700 – o – o – o –

6 7 100 o o o o o o o

- – – s – s – s

8 3 000 o o o o o o o

26 24 400 – – – s o – –

552256 Vario frontsäng (istället för överskåp fram för dinett - inga stuvfack över förarhytten (Beroende: ABH27344, ABH27343, Notera: H147) 36 000 – – – – o – –

552516 Manuell justerbar frontsäng istället för klassisk frontsäng (Beroende: ABH27348, ABH27347, Notera: H147)

18 000 – – – o – – –

- 7 500 – – – o o – –

552223 Konvertering enkelsäng till dubbelsäng

Klädselalternativ

Klädselalternativ:

Klädselalternativ:

TURIN

INDIAN SUMMER

ENERGY

- o o o o o o o

552188-04

ACTIVE ROCK

550783-01 Läderklädsel: CREAM NATURE

COZY HOME paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk

550660-06 COZY HOME paket: PEACH

550660-02

HOME paket: STONE

21 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
I
KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL
Art.-Nr.
paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard
14 9 600 o o o o o o o Dörrar
- 1 300 o o o o o o o
2 13 300 o o o o o o o
136 89 100 o o o – – – –
137 92 900 o o o – – – –
136 100 700 o o o – – – –
137 104 600 o o o – – – –
Front
-10 33 100 o o o – – – –
-12 9 800 o o o – – – –
2 900 – o o o o – –
3
7
100750-03 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (bak) (Beroende: ABH41824) – o o o o s s
– – – – – o o
102689 Panoramatak och öppningsbart fönster (bak) 15 17 200
5 5 600 – o s o s o s
101981-03 Ramfönster SEITZ S7P 80 x 40 cm, vänster bak
101982-01 Ramfönster SEITZ S7P 80 x 40 cm höger bak
2
o o o o o o o
103751 Ramfönster 50 x 38 cm för bakdörrar (begränsad öppning) (Beroende: ABH27331)
600
KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt |
Toalettutrymme
552964-22 452258 Klädskåp i badrum (Beroende: ABH27337)
Sova
552574 EvoPore HRC-madrass inklusive WaterGEL bäddmadrass (endast fasta sängar)
552949-05 Bakre längsgående säng med fast ribbotten
551994 Extrasäng, dinette (180 x 80 cm) (Beroende: ABH27339)
552517 Manuell klassisk frontsäng (istället för överskåp fram för dinett - inga stuvfack över förarhytten) (Beroende: ABH27341, Notera: H147)
26
26
552159 Elektriskt justerbar säng istället för manuell (Beroende: ABH27351)
2 2 800 – – o – o – o
Klädsel / Tyger / Mattor
- o o o o o o o
- o o o o o o o
552335-01
Klädselalternativ:
552335-02
552335-04
- 6 100 o o o o o o o
Klädselalterntiv:
36 000 o o o o o o o
-
3 3 300 o o o o o o o
3 3 300 o o o o o o o
COZY

KNAUS BOXLIFE PRO – Funktioner och extrautrustning

402986 Kylskåp 70 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge

403923 Kompressorkylskåp 138 liter (inkl. 11,6 liters frysfack), med nattåterställning och tyst läge (Notera: H83)

Badrum

452258 3D-badrum: duschgolv med 3 avlopp (Duschdraperi utgår) och tvåfunktionellt handfat | Position 1: handfat; Position

453608 Golv insats för duschkar

7

29

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

Elektronik

8 400 o o o o o o o

12 22 200 o o o o o o o

253748-02 Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH27379) 12 22 200 o o o o o o o

- 2 100 o o o o – – –

9 17 100 o o o o o – –Multimedia

3 13 100 o o o o o o o

3 13 100 o o o o o o o

6 18 000 o o o o o o o

1 400 o o o o o o o

252405-01 TV-hållare vid dinette inkl. kombikontakt - 5 900 o

3 300 o o

o o o o o o

252698 114580 velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) (Notera: H146)

252815 114580 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH27399)

253809 114580 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH27401)

Markis / Tillbehör Markis

Markis THULE OMNISTOR

3 17 200 o o o o o o o

- 5 000 o o o o o o o

- 7 300 o o o o o o o

- 3 900 o o o o o o o

501646-01

501646-04

– – – – – –

– – – – s – –

22 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL 550660-03 COZY HOME paket: AVOCADO 3 3 300 o o o o o o o 550660-04 COZY HOME paket: AQUA 3 3 300 o o o o o o o 550660-05 COZY HOME paket: MAGNOLIA 3 3 300 o o o o o o o 550660-01 COZY HOME paket: EARTH 3 3 300 o o o o o o o Mattor 201074 Förarhusmattor 2 1 400 o o o o o o o Köksdel / Bad
- s – s – – – s
Köksdel
6 000 – o – o o o –
14
19 500 o o o o o o o
(Beroende:
1 200 o o o o o o o
Gasolförsörjning
Truma MonoControl
med gasfilter (Beroende:
1 5 500 o o o o o o o 301957 Truma DuoControl CS med gasfilter (Beroende:
2: ergonomiskt tvättställ (Beroende: ABH41826, ABH27355, ABH27356) 1 7 400 o o o o o o o 302499 TRUMA LevelControl (1 stålflaska) - 2 800 o o o o o o o 302494 Gasvarnare - 2 100 o o o o o o o Uppvärmning / Luftkonditionering 351932 WEBASTO Thermotop C extra uppvärmning 6 16 300 o o o o o o o 550825 Elektrisk golvvärme 8 12 200 o o o o o o o
ABH27361) 3
Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning
301956
CS
ABH27363)
ABH27363)
40 500 o o o o o o o Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 600 LIFETIME 600 SOLUTION 630 FREEWAY 600 STREET XL 600 LIFETIME XL
553746 Luftkonditionering DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Beroende: ABH41828, ABH27369, Notera: H145)
Vattentillgång
253800 Avtappningsventil för gråvatten med kamera (Camper Vans) (Beroende: ABH27373) 2
253748 Extra Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH27375, ABH27376)
253576 Laddare för induktiv laddning (Beroende: ABH41275)
253802 Solpanel (100 W) (Beroende: ABH46528, ABH46529)
252408-05 21,5 "SMART TV med HD-tuner, i bodelen (Beroende: ABH27387)
252408-06 21,5" SMART TV med HD-tuner, i sovutrymme (Beroende: ABH44412)
252448-01 21,5" SMART TV med HD-tuner inkl. hållare i sovutrymme (Beroende: ABH27395)
252479 251261 Kabelförberedd för TV i sovdelen 1
3
o o o
251261 252448-01 TV-hållare (montering i sovdelen) inkl. kombinationsuttag (Beroende: ABH27397)
o o
253651 Extern LTE / WIFI antenna
Säkerhet
Markis 325 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 28 s
Markis 400 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 31

BOXLIFE PRO 60 YEARS Teknisk

data

KNAUS

FIAT

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l

tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk

Viktig information

Nu du väljer och konfigurerar fordonet, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i tekniska data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges tekniska data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i tekniska data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när fordonet har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen (beroende på planlösning) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/eller välja bort tilläggsutrustning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om man inte gör detta, kan man inte fortsätta att konfigurera fordonet och därmed inte heller beställningen av fordonet. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 44 samt på “configurator.knaus.com/se”.

23 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
BOXLIFE PRO – Teknisk data 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY
Standardmotor
(103 kW/140 HK)
s s
Chassi FIAT FIAT FIAT Motoreffekt 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK Växellåda man. man. man. Totallängd (cm) 541 599 636 Bredd (utvändigt) (cm) 205 205 205 Bredd (invändigt) (cm) 187 187 187 Höjd (utvändigt) (cm) 258 258 282 Höjd (invänvdigt) (cm) 190 190 218 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140) 2.720 (2.584 - 2.856) 2.820 (2.679 - 2.961) 3.010 (2.860 - 3.161) Förvald Totalvikt (kg)*** 3.500 3.500 3.500 Högsta vikt för valfria tillval 316 208 14 Max släpvagnsvikt (kg) 2.500 2.500 2.500 Hjulbas (cm) 345 403 403 Däckdimension 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Fälgdimension 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 Sovplatser (Notera: H141) 2 3 3 Maximalt möjliga antal sovplatser (H142) 4 5 5 Max antal åkande 4 4 4 3-punktsbälten, justerbara i höjdled 2 2 2 Maximalt möjliga antal bältade platser 4 4 4 Country-specific additional equipment (kg) 94 97 97 KNAUS BOXLIFE PRO – Teknisk data 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY KAROSS Antal öppningsbara fönster 5 5 7 Golvtjocklek 25 25 25 BODEL 3-punktsbälten i färdriktning 2 2 2 Bäddmått, nedre säng bak med ribbotten standard badrum (cm) 194 x 140/125 194 x 145/140 –Bäddmått, nedre säng bak med ribbotten 3D-Badrum Tillval (cm) 194 x 140/134 194 x 145/140 –Bäddmått, nedre säng bak standard badrum (cm) – – 190 x 85; 195 x 85 Bäddmått, nedre säng bak 3D badrum Tillval (cm) – – 199 x 85; 195 x 85 Bäddmått, nödbädd mellan semidinette och förarsäte (cm) 135 x 60 160 x 60 160 x 60 Bäddmått extrasäng, tillval (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 Bäddmått, klassisk lyftsäng (cm) – – 176 x 130 Bäddmått, Vario lyftsäng (cm) – – 194 x 130 VATTEN Spillvattentank (l) 90 90 90 Färskvattentank (l) (Notera: H711A,H712D) 102 102 102 Körlägesvolym färskvattentank (l) 20 20 20 KÖK Kylskåp (l) 70 90 90 ELFÖRSÖRJNING Bodelsbatteri (Ah) 95 95 95 Antal 12 V uttag 2 2 2 Antal 230 V uttag 4 4 4 Antal USB uttag 3 3 3 *** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt
information på temat
finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se O = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard
140 Multijet; Framhjulsdrift; Euro 6d-Final
(ABH27243, ABH27244) s
GRUNDUTRUSTNING
“fordonsvikter”

KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Standardutrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

202876 Elektromekanisk Servostyrning

101666-01 Öppningsbart fönster 28x30 cm med myggnät och mörkläggning, badrum

203022-99

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH27243, ABH27244)

202826 6-växlad manuell växellåda

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

202847 Bak / framaxel stabilisator

202848 Skivbromsar

202844 Vänsterstyrd

203794-01 Lackering Kampanj: Campovolo Grey

203720 Spoiler i högblank svart (Beroende: ABH27283)

202139 Strålkastare med svart ram

203718 Kylargrill svart, med blank svart klips inkl. Förkromad kant (Beroende: ABH27287)

201788 Stötfångare, lackerad i fordonets originalfärg

202132 16" fälgar

201815 Aluminiumfälgar med standarddäck (Beroende: ABH27290, ABH27289)

200176 Luftkonditionering manuellt inklusive partikelfilter och utetemperaturvisning

201862 Airbag på förarsida

200501 Airbag för passagerare

201952-01 Höjdjustering av förarsäte

201952 Höjdjustering av passagerarsäte

201519 Ratt och växelspaksknopp i läder

202478 Ratt med radiokontroll

203730 Instrumentpanel med aluminiumdetaljer

222884 Mugghållare i mittkonsolen

200975-01 Original FIAT kaptensstolar med armstöd

200633 Svängbara stolar förarplats

202133 Plastkåpor under stolar i förarhus

550610 Mörkläggningsgardin fram- och sidofönster

200567 Farthållare

202871 ESP

202872 Hill Holder (hill start aid)

202873 ABS

202874 Elektronisk startspärr

203755 Trailer Stability Control System

203756 Post Collision Braking System

222881 Sidvindsassistent

201787 Traction plus inkl Descent controll

200178-01 Dimljus med kurvljus

204265 Fix&Go reparationssats för däck

202712 Bränsletank, 90 liter

202891 Fordonsnyckel med fjärrkontroll för att låsa och låsa upp förarhytten

202892-02 Elektriska fönsterhissar, förar- och passagerardörr

200488 Backspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara

203723 Full-LED frontbelysning (halv-, hel- och blinkerslampor) (Beroende: ABH27287, ABH27303)

252161 Läslampor i förarhytt

250599 Radioförberedning inkl. 2 högtalare i bodelen

252143 Radio DAB+ All-in-one navigationssystem inkl. campingkartor med 3 års uppdatering

251793 Backkamera, inkl kablage (Beroende: ABH27309)

252715 Head-up display (Beroende: ABH27311, ABH27312)

Dörrar

102577-01 Multifunktionell väska i KNAUS Design för kök

102064 Insektsdörr

101080 Elektriskt trappsteg vid entrédörr ( 70 cm bred )

102910 Skjutdörr med manuellt stängning

Serviceluckor / Garagedörrar

102915-05 Teknikmodul och enheter med enkel åtkomst

102914-05 Gasolkoffert med plats för 2 x 11 kg flaskor

Fönster / Takluckor / Ventilation

102919 Komfort-Rollo-System

102918 Fönster med säkerhetslås

102323 Ramfönster SEITZ S7P

100750-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med insketsskydd och mörkläggning (fram)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak)

102922 Ramfömster till bakdörr

102920-03 Takventil, badrum

Material / Dekaler

102928-03 Golvplatta i sandwichkonstruktion inklusive EPS-integrerad isolering, poppelplywood och PVC-beläggning

102927-08 Ventillerad mjuk sidoväggsklädsel

102928-10 Tempererat mellangolv i dinettgruppen

103551-21 Specialdekor: "60 YEARS" (Beroende på planlösning)

103760 KNAUS Emblem i fram och bak, svart/ krom (Beroende: ABH27333)

Teknisk beskrivning belysning

102497 Dropplist med LED belysning (dimmbar)

Inredning / Yta

552940-11 Möbeldekor: Egmond Elm

552941-07 Möbelstommar med pluggteknik

552941-01 Vertikala möbelytor med ABS-beläggning

552943-01 Bänkskiva samt bord i CPL (laminat)

552941-27 Aluminium / stavprofiler med runda kanter

552941-22 Möbelgångjärn med förstärkning

552941-13 Lådor, luckor och dörrar är i linje med möbelstomm

552941-14 Kökslådor med rullskenor, fullutdrag soft-close

552941-11 Överskåpsluckor med handtag, vipparm och soft-close funktion

Bo / Sova / Textilier

552348-01 Breddning av dinett (även under körning)

552130-01 Flytande dinettebord, svängbart med förlängning

552130 Svängbart bord utan gästsäng

552247 ISO-Fix-system för två barnstolar

552945-07 Tvålagers kallskummadrasser med andningsbar och hållbar madrassöverdrag

552949-02 Bakre tvärbäddar med inbyggd ribbotten (Beroende på planlösning)

552949-03 Ribbottnar (inklusive madrasser) staplingsbara / avtagbara

552955-03 Konvertering sittgrupp till nödbädd (Notera: H169)

552335-62 Klädselalternativ: Kampanj "60 YEARS" (Beroende på planlösning)

550660-07 COZY HOME paket 60 år KNAUS Celebration: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk

201074-01 Förarhusmattor design "60 YEARS"

24 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
*** vid den angivna
sig
3
44
vikten rör det
en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan
f och sidan
ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Standardutrustning

Köksdel / Bad

402985-08 2-lågig spis med glasskydd, separat diskbänk med täckning i dekor som på bänkskivan (Beroende: ABH27353)

303501 Gasreglage centralt placerade

402987 Kylskåp 90 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge (Beroende på planlösning)

402996 Köksbänkskiva med vikbar förlängning

453504 Toalett med beklädd tunnel

453505-02 Toalett / duschrum med tvättställ, kassetttoalett, spegel och förvaringsfack

453505-20 Kompakt badrum med innovativ duschdraperi (med luftring): duschkar med 2 avlopp

453503-04 Kassett toalett Thetford roterbar

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

301956 Truma MonoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH27363)

551327 Brandvarnare

352230 Värme TRUMA Combi 6 D+E (Beroende: ABH27367)

352059 TRUMA CP-Plus digital kontrollpanel

450740 Isolerad avloppstank, uppvärmningsbar

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-03 Varmvattenförsörjning med engreppsblandare

453510-06 Vattenledningar läggs med recirkulationsslang

452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253524 Automatisk koppling / frånkoppling för start- och bodelsbatteri

253533 Elektr. automatladdare för bo/bildel

253522 Automatsäkring 230 V

253529 Jordfelsbrytare

253526-05 Kontrollpanel med digital display för el / vatten / avloppsvatten / batteri

253534-04

LED-belysning i bodel (exkl instegsbelysning samt bagageutrymmen)

252723 Laddbooster för bodelsbatteri

252615 Ljusstyrning

252623

Stämningsbelysning med nattljuslampa, RGB ljus i bak - tak, RGB ljus i 3D badrum, LED belysning på sidoväggar och tak i klassiskt badrum

253517 230 V uttag

250072-04 230 V uttag extra bak (1 st)

250072-05 230 V uttag extra takskåp vänster fram (1 st)

250940-04 12 V uttag (1st)

251948 Kabelförberedd för Solar- och/eller Parabol

252625-01 Läslampa svanhals i sittgrupp inkl USB-uttag

Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska

Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

952823

MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) (Notera: H137)

954273 Tvål- och diskmedelsdispenser

Car Drive FIAT Paket (2 kg)

FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High

25 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 114580 Connected-Security-Paket för velocate® GPS-Tracker 252698 velocate® GPS-tracker 5 000 252815 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion 7 300 253809 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) 3 900 Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com Totalpris enskilda tillval 16 200 Paketpris 14 000 Du sparar 2 200 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210022 Care-Drive-paket Co-Driver (11 kg) 202150 Däcktryckssensorer 4 000 202711 9-växlad automatisk växellåda 53 300 203725 Virtuell Cockpit 8 400 203729 Elektrisk parkeringsbroms 8 500 203741 Säkerhets-paket Easy Co-Driver: Adaptiv farthållare, inkl follow to stop funktiont, sömndetektor 32 800 Totalpris enskilda tillval 107 000 Paketpris 102 100 Du sparar 4 900 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210019 Care-Drive-paket Advanced (2 kg) 202150 Däcktryckssensorer 4 000 202710 Förarsäkerhetspaket FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High Beam Recognition, Traffic Signs Recognition, Regn-
skymningssensor) 13 900 203754 Säkerhets-paket Easy Driver: Adaptiv farthållare, intelligent hastighetsassistent, sömndetektor 12 000 Totalpris enskilda tillval 29 900 Paketpris 29 400 Du sparar 500 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210018
202150 Däcktryckssensorer 4 000 202710 Förarsäkerhetspaket
Recognition,
13 900 Totalpris enskilda tillval 17 900 Paketpris 17 800 Du sparar 100
och
Beam Recognition, Traffic Signs
Regn- och skymningssensor)
KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Paket

KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Funktioner och extrautrustning

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

Motor / Växellåda

3.500 kg light Chassi

203026-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&StoppSystem inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro

6d-Final (103 kW/140 HK) (Beroende: ABH27247, ABH27248)

3.500 kg Chassi maxi

203105 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet inkl

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27252, ABH27253, ABH27251)

Motor Heavy Duty

203092-98 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro Vl HD (103 kW/140 HK)

(Beroende: ABH27257, ABH27258, ABH27251)

204074 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK)

(Beroende: ABH27261, ABH41816, ABH27251)

203132 FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK)

(Beroende: ABH27261, ABH41816, ABH27251)

203140 FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&StopSystem inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH27265, ABH27251)

Transmission

202711 210022 9-växlad automatisk växellåda (Beroende: ABH27290, ABH27251)

Viktökning

952791 Minskning av antal tillåtna sittplatser vid körning från 4 till 3 personer

952792 Minskning av antal tillåtna sittplatser vid körning från 4 till 2 personer (Beroende: ABH46932)

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

201199 Stänkskydd, fram (Beroende: ABH35211, ABH27273)

201198 Stänkskydd, bak (Beroende: ABH35213, ABH27273)

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – =

202060 2-kanals luftfjädring för bakaxeln med kompressor för att förbättra körkomforten och reglera fordonshöjden (Beroende: ABH27277)

Lackering

202852-10 Lackering: White - w w w

203794-02 Lackering Kampanj: Lanzarote Grey 2 w w w

Däck

203808 202572, 202573 Allvädersdäck: lämpliga för alla årstider, speciellt utvecklade för husbilar och Camper Vans

202572 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH31341, ABH27293, ABH30545)

1 900

201686 Luftkonditionering ACC istället för manuell AC

förar och passagerarstol

vindruta

360° Parkassistent (Beroende: ABH35215)

210018, 210019, 210022

202710 203741, 210018, 210019

Förarsäkerhetspaket FIAT (Full Brake Control, Lane Departure Warning, System, High Beam Recognition, Traffic Signs Recognition, Regn- och skymningssensor)

o o o 203729 210022

500 o o

o

rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk

elektrisk infällbara (Beroende: ABH27301)

26 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY
- – – s
40 6 700 – – o
40 10 500 – o –
40 55 500 – – o
40 55 500 – o –
40 70 200 – – o
18 53 300 o o o
- o o o
- o o o
o o o
2 900 o o o
Spiralfjädrar
10 7 000 o o o
202766
bakaxel (chassioptimering) (Beroende: ABH27275)
Ej
s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY
möjligt |
25 24 500 o o o
- 6 100 o o o
7 26 500 o o o
7 24 600 o o o Interiör
- 6 700 o o o 202392 Stolsvärme
1 11 400 o o o 203734 Uppvärmd
1 4 800 o o o 550592 Isoleringsmattor
2 2 400 o o o Assistans system 201062 Bakre parkeringssensorer 1 6 600 o o o 202762
- 9 500 o o o 203740
- 11 800 o o o 202150
Däcktryckssensorer 1 4 000 o o o
202573 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH31341, ABH27293, ABH30545) 1 13 900 o o
för vindrutan (utvändigt)
FIAT "Cross Traffic" och "Lane Assist" (Beroende: ABH35215)
- 12 000
Elektrisk
-9 8
o Belysning /
201043 Reservhjul 35 3 000 o o o 203731 Keyless
1 10 400 o o o 201609 Backspeglar,
1 2 900 o o o *** vid den angivna vikten
information
203754 203741, 210019 Säkerhets-paket Easy Driver: Adaptiv farthållare, intelligent hastighetsassistent, sömndetektor
parkeringsbroms
Teknik
(Entry&Go) (Beroende: ABH27299)
på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Funktioner och extrautrustning

Notera: H148,H151,H168)

103593 KNAUS Pop-up-tak Komfort vit inkl. RGB-ljus och USB (Beroende: ABH41820, ABH27317, Notera: H148,H151,H168)

104115 KNAUS Pop-up tak Lava Grå (Beroende: ABH41820, ABH27317, Notera: H148,H151,H168)

104116 KNAUS Pop-up tak komfort Lava Grau (Beroende: ABH41820, ABH27317, Notera: H148,H151,H168)

Front

103585 Panoramafönster fram (Beroende: ABH27323)

553744 Förarhus med fasta hyllor (som i panoramafönster varianten), utan panoramafönster! (Beroende: ABH27325) -12

Mitten

102619-02 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten) (Beroende: ABH41822)

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard

Bak

100750-03 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (bak) (Beroende: ABH41824)

101981-03 Ramfönster SEITZ S7P 80 x 40 cm, vänster bak

101982-01 Ramfönster SEITZ S7P 80 x 40 cm höger bak

103751 Ramfönster 50 x 38 cm för bakdörrar (begränsad öppning) (Beroende: ABH27331)

Sova / Textilier

551983 Halvdinette med enkelsäten (Beroende: ABH27335)

552964-22 452258 Klädskåp i badrum (Beroende: ABH27337)

552574 EvoPore HRC-madrass inklusive WaterGEL bäddmadrass (endast fasta sängar)

552949-05 Bakre längsgående säng med fast ribbotten

551994 Extrasäng, dinette (180 x 80 cm) (Beroende: ABH27339)

552517 Manuell klassisk frontsäng (istället för överskåp fram för dinett - inga stuvfack över förarhytten) (Beroende: ABH27341, Notera: H147)

552256 Vario frontsäng (istället för överskåp fram för dinett - inga stuvfack över förarhytten (Beroende: ABH27344, ABH27343, Notera: H147)

552159 Elektriskt justerbar säng istället för manuell (Beroende: ABH27351)

– o

26 36 000 – – o

- 7 500 – – o

552223 Konvertering enkelsäng till dubbelsäng 2 2 800 – – o

Klädsel / Tyger / Mattor Klädselalternativ

552188-04 Klädselalterntiv: ACTIVE ROCK - 6 100 o o o

Köksdel / Bad

Köksdel

402986 Kylskåp 70 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge

403923 Kompressorkylskåp 138 liter (inkl. 11,6 liters frysfack), med nattåterställning och tyst läge (Notera: H83)

14

27 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY 202137 203723 LED varselljus (Beroende: ABH35217) - 5 200 o o o 201165 Blockerat låsläge (dead-lock) (Beroende: ABH46526, ABH27305) - 2 600 o o o 202416 Larmanläggning FIAT inkl.
nyckel med fjärrstyrning (Beroende: ABH35219) 3 4 400 o o o 203732 230 V kontakt i förarhuset - 2 900 o o o Multimedia / Navigation 203727 Induktiv laddare (Beroende: ABH35223) - 3 800 o o o 203725 210022 Virtuell Cockpit - 8 400 o o o Transportsystem 201041 Dragkrok fast 25 17 200 o o o 202061 Dragkrok med avtagbar dragkula 19 18 500 o o o 203933 Förberedelse för dragkrok - 3 800 o o o 100597 Cykelhållare för 2 cyklar. Maximal lastkapacitet 35 kg (Notera: H157) 14 9 600 o o o Dörrar 103745 Elektrisk stängning av dörr (soft-close ) (Beroende: ABH27315) 2 13 300 o o o Serviceluckor / Garagedörrar Fönster / Takluckor / Ventilation 103577 KNAUS Pop-up
136 89 100 o o –
2:a
tak vit (Beroende: ABH41820, ABH27317,
137 92 900 o o –
136 100 700 o o –
137 104 600 o o –
-10 33 100 o o –
9 800 o o –
3 2 900 – o o
KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY
8 7 400 – o o
5 5 600 o o s
5 5 600 – o s
- 2 600 o o o Bo /
Bo
10 25 800 o o o
- 1 700 – o –Sova
6 7 100 o o o
- – – s
8 3 000 o o o
24 400 –
26
-
– –
s
6 000 – o o

KNAUS

PRO 60 YEARS – Funktioner och extrautrustning

I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o

452258 3D-badrum: duschgolv med 3 avlopp (Duschdraperi utgår) och tvåfunktionellt handfat | Position 1: handfat; Position 2: ergonomiskt tvättställ

ABH41826, ABH27355, ABH27356)

252448-01 21,5" SMART TV med HD-tuner inkl. hållare i sovutrymme (Beroende: ABH27395)

252479 251261 Kabelförberedd för TV i sovdelen

vid dinette inkl. kombikontakt

251261 252448-01 TV-hållare (montering i sovdelen) inkl. kombinationsuttag (Beroende: ABH27397)

253651 Extern LTE / WIFI antenna

252698 114580 velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) (Notera: H146)

252815 114580 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH27399)

253809 114580 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH27401)

Markis / Tillbehör Markis Markis THULE OMNISTOR

501646-01 Markis 325 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 28 s

501646-03 Markis 375 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 31 –

501646-04 Markis 400 x 250 cm, Antracit (Notera: H135) 31 –

28 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY
Art.-Nr.
Badrum
(Beroende:
7 19 500 o o o 453608 Golv insats för duschkar
3 1 200 o o o Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning Gasolförsörjning 302465 Truma DuoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH27363) 1 3 100 o o o 302499 TRUMA LevelControl (1 stålflaska) - 2 800 o o o 302494 Gasvarnare - 2 100 o o o Uppvärmning / Luftkonditionering 351932 WEBASTO Thermotop C extra uppvärmning 6 16 300 o o o 550825 Elektrisk golvvärme 8 12 200 o o o 553746 Luftkonditionering DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Beroende: ABH41828, ABH27369, Notera: H145) 29 40 500 o o o Vattentillgång 253800 Avtappningsventil för gråvatten med kamera (Camper Vans) (Beroende: ABH27373) 2 8 400 o o o Elektronik / Multimedia / Säkerhet Elektronik 253748 Extra Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH27375, ABH27376) 12 22 200 o o o 253748-02 Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH27379) 12 22 200 o o o 253576 Laddare för induktiv laddning (Beroende: ABH41275) - 2 100 o o –253802 Solpanel (100 W) (Beroende: ABH46528, ABH46529) 9 17 100 o o o Multimedia 252408-05 21,5 "SMART TV med HD-tuner, i bodelen (Beroende: ABH27387) 3 13 100 o o o 252408-06 21,5" SMART TV med HD-tuner, i sovutrymme (Beroende: ABH44412) 3 13 100 o o o
(Beroende: ABH27361)
BOXLIFE
=
– = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY
Tillval |
6 18 000 o o o
1 1 400 o o o
- 5 900 o o o
252405-01 TV-hållare
3 3 300 o o o
3 17 200 o o o Säkerhet
- 5 000 o o o
- 7 300 o o o
- 3 900 o o o
– –
s
s

Viktig information

Nu du väljer och konfigurerar fordonet, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i tekniska data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges tekniska data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i tekniska data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när fordonet har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen (beroende på planlösning) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/eller välja bort tilläggsutrustning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om man inte gör detta, kan man inte fortsätta att konfigurera fordonet och därmed inte heller beställningen av fordonet. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 44 samt på “configurator.knaus.com/se”.

29 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. KNAUS BOXDRIVE – Teknisk data 600 XL 680 ME Standardmotor MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 103 kW/140 HK – s MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 130 kW/177 HK s o GRUNDUTRUSTNING Växellåda autom. man. Totallängd (cm) 598 684 Bredd (utvändigt) (cm) 204 204 Bredd (invändigt) (cm) 172 172 Höjd (utvändigt) (cm) 309 268 Höjd (invänvdigt) (cm) 225 192 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140,H165) 2.965 (2.817 - 3.113) 3.080 (2.926 - 3.234) Förvald Totalvikt (kg)*** 4.000 4.000 Högsta vikt för valfria tillval 519 384 Max släpvagnsvikt (kg) (Notera: H722) 3.000 3.000 Hjulbas (cm) 364 449 Däckdimension 235/60 R 17 235/60 R 17 Fälgdimension 6,5 J x 17 6,5 J x 17 Sovplatser (Notera: H141) 4 3 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 5 3
KNAUS BOXDRIVE – Teknisk data 600 XL 680 ME Max antal åkande 4 4 3-punktsbälten, justerbara i höjdled 2 2 Maximalt möjliga antal bältade platser 4 4 Country-specific additional equipment (kg) 141 152 KAROSS Antal öppningsbara fönster 5 7 Golvtjocklek 25 25 BODEL 3-punktsbälten i färdriktning 2 2 Bäddmått taksäng EasySlide (cm) 186 x 124 –Bäddmått sittgrupp (cm) 166 x 67 177 x 67 Bäddmått bak (cm) 194 x 145 197 x 78; 208 x 78 VATTEN Spillvattentank (l) 80 85 Färskvattentank (l) (Notera: H711A,H712E) 100 110 Körlägesvolym färskvattentank (l) 20 20 KÖK Kylskåp (l) 69 90 ELFÖRSÖRJNING Bodelsbatteri (Ah) 92 95 Antal 12 V uttag 5 6 Antal 230 V uttag 5 5 Antal USB uttag 5 4 *** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se O = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard
BOXDRIVE Teknisk data

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

222552 Tvåkrets luftfjädring (viktökning till 4.000 kg möjlig)

232769 Viktökning 3 500 kg*** till 4 000 kg*** (Beroende: ABH27461)

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

202844 Vänsterstyrd

232693 Förstärkt framaxel (2.100 kg ersätter 1.800 kg lastkapacitet)

222851 Fjädring/Dämpning, Standard och stabilisering, förstärkt

202852-05 Lackering: Candy White

222859 Stötfångare fram gråfärgad med galler lackerad i fordonets orginalfärg

222861 Centrumnavkapsel med Krom-emblem

233716 17'' Aluminiumfälgar med med däck (originalMAN) (Beroende: ABH27467)

222633 Luftkonditionering "Climatic" manuell

222883 Airbag för förare och främe passagerare med avaktivering av krockkudden

222648 Multifunktionsratt

232670 Förvaringspaket 2: Takhyllor med läslampor

222679 Rökpaket: 12 V-uttag med cigarettändare, askfat och 4 kopphållare i instrumentbrädan

222628 Krompaket interiör

222634 Multifunktionsdisplay "Plus"

200975-03 Original MAN förarhusstolar

232672 Svängbara stolar förarplats

222886 Handskfack med låsbar lucka, upplyst

232665 Uppvärmda spolarmunstycken

552768 Fram- och sidofönster med REMIfront V "Blackout System", mörkläggningsgardin

202871 ESP

202872 Hill Holder (hill start aid)

202873 ABS

202876 Elektromekanisk Servostyrning

202874 Elektronisk startspärr

202879 Nödbromsassistent

222632 Farthållare samt fartbegränsare

222645 Regn- och ljussensorer

222881 Sidvindsassistent

202890 Bränsletank, 75 liter

202891 Fordonsnyckel med fjärrkontroll för att låsa och låsa upp förarhytten

232903 Fjärrnyckel (2 st)

202892-02 Elektriska fönsterhissar, förar- och passagerardörr

222896 Backspelar höger och vänster, konvex med integrerat LED-blinkers och vidvinkeldel

222631 Backspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara

222639 Backspeglar, elektrisk infällbara (Beroende: ABH27483)

222638 LED strålkastare med LED-varselljus

222917 Kylargrill med kromdetaljer

250233 Radioförberedning inkl. 2 st högtalare

233602-01

"MAN Media VAN Business Navigation" navigationssystem - 8-tums TFT-färgdisplay med pekskärm, DAB+-kompatibel, 4 högtalare (2st diskant samt

2 st bas) (Beroende: ABH27485, ABH27486)

222642 Digitalradio (DAB+) (Beroende: ABH27489)

222641-01 Backkamera "Rear View" (Beroende: ABH27489)

232700 Förberedelse för dragkrok

102870 Fastsättningsskenor för lastsäkring

Dörrar

102064 Insektsdörr

101080 Elektriskt trappsteg vid entrédörr ( 70 cm bred )

Serviceluckor / Garagedörrar

102914-08 Gasolkoffert med plats för 1 x 2,7 kg flaska

Fönster / Takluckor / Ventilation

102919 Komfort-Rollo-System

102323 Ramfönster SEITZ S7P

100750-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med insketsskydd och mörkläggning (fram)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak)

102922 Ramfömster till bakdörr

102920-03 Takventil, badrum

Material / Dekaler

102927-01 Optimerad värmebrygg isolering

102927-13 PE fleece-isolering med kondensspärr på sidoväggarna. Polyuretanisoleringsskum med PE-fleece (tak)

102928-04

Golvplatta i sandwichkonstruktion gjord av Styrodur, poppelplywood och PVC-beläggning

102927-10 Tygklädd sidoväggbeklädnad med PE-isolering på baksidan (integrerade Kombi-Rollos)

Inredning / Yta

552940-31 Möbeldekor: Modern Oak

552941-07 Möbelstommar med pluggteknik

552943-01 Bänkskiva samt bord i CPL (laminat)

552941-23 Möbelgångjärn med förstärkning och soft-close funktion

552941-13 Lådor, luckor och dörrar är i linje med möbelstomm

552941-15 Kökslådor med kullager, fullutdrag soft-close

552941-11 Överskåpsluckor med handtag, vipparm och soft-close funktion

Bo / Sova / Textilier

552960-08 Dinettbänksits breddas genom sidoförlängning och tre-nivå lounge funktion, även under körning

552962-01 Flytande dinettbord svängbart med dubbel bordsskiva

552954-04 Bagagerumsbeklädnad

552247 ISO-Fix-system för två barnstolar

553787 Lyftsäng bak (Beroende: ABH27497)

552945-07 Tvålagers kallskummadrasser med andningsbar och hållbar madrassöverdrag

552955-03 Konvertering sittgrupp till nödbädd

552335-19 Klädselalternativ: MEMPHIS

Köksdel / Bad

402985-10 2-lågig spis med glasskydd och uppdelad diskho med skärbrädskydd (Beroende: ABH27353)

402993-02 Öppna hyllor i köket (med indirekt LED-belysning) och bagagerum (med integrerat 12/230 V-uttag)

453505-23 Bekvämt svängbart badrum med handfat och dusch

453503-04 Kassett toalett Thetford roterbar

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

551327 Brandvarnare

551054 Varmluftsfördelning 12 V

351231 Värmare TRUMA Combi 6D, diesel

352379 Eltillsats för Truma Combi D

450740 Isolerad avloppstank, uppvärmningsbar

352059 TRUMA CP-Plus digital kontrollpanel

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

30 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. KNAUS BOXDRIVE – Standardutrustning
***
vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

453510-03 Varmvattenförsörjning med engreppsblandare

453510-06 Vattenledningar läggs med recirkulationsslang

452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253524 Automatisk koppling / frånkoppling för start- och bodelsbatteri

253533 Elektr. automatladdare för bo/bildel

253522 Automatsäkring 230 V

253529 Jordfelsbrytare

253526-02 Kontrollpanel

Touch-kontrollpanel med intuitivt driftskoncept

för nätverksanslutna komponenter istället för

252654

standardkontrollpanel, inklusive inomhus- och utomhus

temperatursensorer (Beroende: ABH27505)

253523-07 Central, lättillgänglig enhet och försörjnings installation

232667 Smart laddare med 25 A laddningseffekt

253534-03 Interiörbelysning med LED-teknik

252615-01 8-kanals ljusstyrning

222636 Belyst insteg

253534-11 LED-belysning i bagagerum

253517 230 V uttag

250072-06 230 V uttag extra kök (1 st)

252729 230 V uttag extra garage (1st)

250940-02 12 V uttag extra takskåp fram (1 st)

250940-03 12 V uttag extra garage (1 st)

Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska

Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

953547 Förbandslåda, varningstriangel samt reflexväst

953548 Däck-Reparationssats: 12 V Kompressor och punkteringsspray

952823

MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) (Notera: H137)

954273 Tvål- och diskmedelsdispenser

31 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
KNAUS
KNAUS BOXDRIVE – Paket Art.-Nr. 215223 FörarassistantPaket 1 (8 kg) 222639 Backspeglar, elektrisk infällbara 6 300 222644 Trafikskyltsigenkänning 6 200 222646 Park Assist 24 400 232659 Trötthetsvarnare 500 232680 Adaptiv farthållare ACC upp till 160 km/h, inklusive hastighetsbegränsare 21 800 233600 Filbytarassistent med aktiv körfältassistent 17 600 Totalpris enskilda tillval 76 800 Paketpris 66 500 Du sparar 10 300 Art.-Nr. 215231 FörarassistantPaket 3 (41 kg) 222639 Backspeglar, elektrisk infällbara 6 300 222644 Trafikskyltsigenkänning 6 200 222647 Släpmanövreringsassistent med parkeringsassistent, parkeringshjälp fram och bak samt sidoskyddsassistent 30 200 222656 Dragkrok med avtagbar dragkula 17 500 232659 Trötthetsvarnare 500 232680 Adaptiv farthållare ACC upp till 160 km/h, inklusive hastighetsbegränsare 21 800 233600 Filbytarassistent med aktiv körfältassistent 17 600 Totalpris enskilda tillval 100 100 Paketpris 92 800 Du sparar 7 300 Art.-Nr. 215224 FörarassistantPaket 2 (33 kg) 222656 Dragkrok med avtagbar dragkula 17 500 233601-01 Trailermanöverassistent med parkeringshjälp fram och bak 22 500 Totalpris enskilda tillval 40 000 Paketpris 37 000 Du sparar 3 000 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 114580 Connected-Security-Paket för velocate® GPS-Tracker 252698 velocate® GPS-tracker 5 000 252815 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion 7 300 253809 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) 3 900 Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com Totalpris enskilda tillval 16 200 Paketpris 14 000 Du sparar 2 200
BOXDRIVE – Standardutrustning

KNAUS BOXDRIVE – Funktioner och extrautrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

Motor / Växellåda

3.500 kg Chassi

223037 MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 103 kW/140 HK

223039 MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 130 kW/177 HK -

222553 Viktökning 3 500 kg*** till 3 850 kg*** (Beroende: ABH30547)

222553-01 Viktökning 3 500 kg*** till 3.850 kg*** (Beroende: ABH30549)

952791 Minskning av antal tillåtna sittplatser vid körning från

till 3 personer (Beroende: ABH30551, ABH27464)

952792 Minskning av antal tillåtna sittplatser vid körning från

till 2 personer (Beroende: ABH30551, ABH27464)

Klimat / Multimedia / Lastsystem

Notera: H157)

Takluckor / Ventilation

100750-03 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (bak) (Beroende: ABH27493)

552941-20 Funktionell köksklaff på sidan - – s Bo / Sova / Textilier Bo

552964-25 Fullhöjdsgarderob (Notera: H162) - – s

Sova

552949-02 Bakre tvärbäddar med inbyggd ribbotten - s –

552949-05 Bakre längsgående säng med fast ribbotten - – s

552949-06 Frontsäng med skjutfunktion (EasySlide säng för hög tak) - s –

551946-01 Förvaringslåda med utdragsfunktion istället för fällsäng (Beroende: ABH27495)

552574 EvoPore HRC-madrass inklusive WaterGEL bäddmadrass (endast fasta sängar)

551994-02 Extrasäng, dinette (178 x 80/70 cm)

554023 Romersk gardin i tyg (Bakdörrarna)

32 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
=
– = Ej
=
KG SEK inkl. 25 % moms 600 XL 680 ME
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o
Tillval |
möjligt | s
Standard
- – s
s o Transmission
4x4 (4MOTION) 128 63 500 o –Transmission 202826 6-växlad manuell växellåda - – s 222535 8-växlad
37 46 100 s o Viktökning
33 900
224034
automatisk växellåda
-
900 o o
4
- 4 900 o –
4
- o o
- o o
Lackering 202852-06 Lackering:
Ocean
- – o 202852-07 Lackering:
- – o 202852-09 Lackering:
- – o 232660-01 Lackering Metallic: Reflex Silver (Beroende: ABH33035) - 30 700 o o 232660-02 Lackering Metallic: Indium Grey (Beroende: ABH33035) - 30 700 o o 232660-03 Lackering Metallic: Starlight Blue - 30 700 – o 222677 Lackering Kampanj: Deep Black Perleffekt - 32 500 – o 234208 Lackering högt tak: Bilens färg  (Beroende: ABH31763) - 31 000 o –233912 Stötfångare, lackerad i fordonets originalfärg 1 11 100 o o Däck Interiör 232669 Luftkonditionering "Climatronic" automatisk (Beroende: ABH27470, ABH27469) 11 16 700 o o 232671 Multifunktionsratt, uppvärmbar - 11 500 o o 202392 Stolsvärme förar och passagerarstol 1 11 400 o o 201074 Förarhusmattor 2 1 400 o o 232664 Frontruta i laminatglas, uppvärmbar 1 5 500 o o Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 600 XL 680 ME Assistans system 233599 222646, 222647, 233601-01 Parkeringshjälp fram och bak - 12 900 o o 232709 Differentialspärr (Beroende: ABH30549) 7 13 600 o –232663 Automatiskt helljus "Light Assist" 1 2 900 o o 232661 Däcktrycksindikator - 7 600 o o Belysning / Teknik 222630 Dimljus inkl kurvljus 2 5 400 o o 222635 Reservhjul (stålfälg) med däck, verktygssats och domkraft (Beroende: ABH30547, ABH27481) 37 3 600 o o 232662 Huvudbrytare batteri - 2 400 o o Transportsystem 222656 215224, 215231 Dragkrok med avtagbar dragkula 33 17 500 o o 100597 Cykelhållare för 2 cyklar. Maximal lastkapacitet 35 kg (Notera: H157) 14 9 600 o o 102714 THULE Veloslide inkl. monteringsskenor (Beroende:
21 14 400 – o
4
Chassi /
Deep
Blue
Cherry Red
Ontario Green
ABH27491,
Fönster /
Bak
8 7 400 o o Inredning /
Yta
-31 o –
6 7 100 o o
- 3 000 o o
- 2 300 – o *** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

Tyger / Mattor

402987 Kylskåp 90 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge

402987-01 Kylskåp 69 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge

403923 Kompressorkylskåp 138 liter (inkl. 11,6 liters frysfack), med nattåterställning och tyst läge

Art.-Nr.

I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

Elektronik

252723 Laddbooster för bodelsbatteri -

252653-01 Stämningsbelysning i köksbänkskivan, takskåp framför, takskåp mot taket, sockellampa (nattlampa) inklusive dimbar konturbelysning, integrerad i möbelkonstruktionen, designspråk i den typiska KNAUS designen

i köksbänkskivan, takskåp mot taket, sockellampa (nattlampa) inklusive dimbar konturbelysning, integrerad i möbelkonstruktionen, designspråk i den typiska KNAUS designen

ABH27375, ABH27507, ABH27439)

452258 3D-badrum: duschgolv med 3 avlopp (Duschdraperi utgår) och tvåfunktionellt handfat | Position 1: handfat; Position 2: ergonomiskt tvättställ (Beroende: ABH27499, ABH27500, Notera: H166)

ABH27387)

vid dinette inkl. kombikontakt

252698 114580 velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) (Notera: H146)

252815 114580 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH27399)

114580 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH27401)

Markis / Tillbehör Markis

Markis THULE OMNISTOR

Markis 300 x 250 cm, Antracit 28 s

Markis 400 x 250 cm, Antracit 31

33 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 600 XL 680 ME Klädsel /
Klädselalternativ 552335-18 Klädselalternativ: CASUAL SILVER - o o 552188-04 Klädselalterntiv: ACTIVE ROCK - 6 100 o o 550783-01 Läderklädsel: CREAM NATURE - 36 000 o o 553779 Läderklädsel: DARK COFFEE (Äkta Läder) (Beroende: ABH48371) - 49 000 o o COZY HOME paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk 550660-06 COZY HOME paket: PEACH 3 3 300 o o 550660-02 COZY HOME paket: STONE 3 3 300 o o 550660-03 COZY HOME paket: AVOCADO 3 3 300 o o 550660-04 COZY HOME paket: AQUA 3 3 300 o o 550660-05 COZY HOME paket: MAGNOLIA 3 3 300 o o 550660-01 COZY HOME paket: EARTH 3 3 300 o o Köksdel / Bad Köksdel
KNAUS BOXDRIVE – Funktioner och extrautrustning
- – s
- s –
14 6 000 – o 400541 Förlängning arbetsyta (Kök) 1 – s Badrum
7 19 500 o o 453608 452258 Golv insats för duschkar 3 1 200 o o 452678-03 Utvändig dusch i anslutning till garaget, vänster 4 4 500 o o Gasol /
Luftkonditionering /
550825 Elektrisk golvvärme 8 – s 232676 Extravärmare 7 12 900 o o 553746 Luftkonditionering
(Beroende:
Notera:
29 40 500 o o
Uppvärmning /
Vattenförsörjning Uppvärmning / Luftkonditionering
DOMETIC Freshjet 2000 (OEM)
ABH27503, ABH27369,
H145)
SEK inkl. 25 % moms 600 XL 680 ME
s
- 7 400 – o 252653-02 Stämningsbelysning
- 7 400 o –253748 Extra Litium bodelsbatteri (Beroende:
12 22 200 – o 253748-02 Litium
12 22 200 – o 251757 Batterisensor bodelsbatteri - – s 253802 Solpanel (100 W) 9 17 100 – o Multimedia 252408-05 21,5
(Beroende:
3 13 100 o o 252405-01 TV-hållare
- 5 900 o o 252479 Kabelförberedd
1 1 400 o o 253651 Extern
3 17 200 o o Säkerhet
- 5 000 o o
- 7 300 o o
- 3 900 o o
bodelsbatteri (Beroende: ABH27443, ABH27439)
"SMART TV med HD-tuner, i bodelen
för TV i sovdelen
LTE / WIFI antenna
253809
–501646-04
– s
501646-05

VW-GRUNDMOTORISIERUNG

VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 PS, 6 Gang-Schaltgetriebe s s

Viktökning 3.200 kg till 3.500 kg (Beroende: ABH41834, ABH33385)

Viktig information

Nu du väljer och konfigurerar fordonet, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i tekniska data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges i tekniska data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat tekniska data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när fordonet har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen (beroende på planlösning) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/eller välja bort tilläggsutrustning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om man inte gör detta, kan man inte fortsätta att konfigurera fordonet och därmed inte heller beställningen av fordonet. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 44 samt på “configurator.knaus.com/se”.

34 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
500 MQ 500 LT
KNAUS TOURER CUV – Teknisk data
Chassi VW VW Motoreffekt 110 kW / 150 HK 110 kW / 150 HK Växellåda autom. autom. Totallängd (cm) 589 589 Bredd (utvändigt) (cm) 216 216 Bredd (invändigt) (cm) 200 200 Höjd (utvändigt) (cm) 228 228 Höjd (invänvdigt) (cm) 147 147 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140) 2.655 (2.522 - 2.788) 2.690 (2.556 - 2.825) Förvald Totalvikt (kg)*** 3.500 3.500 Högsta vikt för valfria tillval 347 279 Max släpvagnsvikt (kg) 1.700 1.700 Hjulbas (cm) 340 340 Däckdimension 215/60R17C 215/60R17C Fälgdimension 7,0Jx17 ET 56 7,0Jx17 ET 56 Max antal åkande 4 4
KNAUS TOURER CUV – Teknisk data 500 MQ 500 LT Sovplatser (Notera: H141) 2 2 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 4 4 3-punktsbälten, justerbara i höjdled 2 2 Maximalt möjliga antal bältade platser 4 4 Country-specific additional equipment (kg) 124 157 KAROSS Antal öppningsbara fönster 3 4 Entrédörr (B x H cm) 60 x 158 60 x 158 Taktjocklek 50 50 Väggtjocklek 31 31 Golvtjocklek 40 40 BODEL 3-punktsbälten i färdriktning 2 4 Bäddmått fram (cm) – 191 x 130 Bäddmått bak (cm) 137 x 200 –VATTEN Spillvattentank (l) 58 58 Färskvattentank (l) (Notera: H711) 65 65 Körlägesvolym färskvattentank (l) 10 10 KÖK Kylskåp (l) 90 98 ELFÖRSÖRJNING Bodelsbatteri (Ah) 80 80 Antal 230 V uttag 7 7 Antal USB uttag 4 4 Antal USB uttag 4 4 *** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se
GRUNDUTRUSTNING
TOURER CUV CUVISION Teknisk data
O = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

224155 VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150PS, 6 Gang-Schaltgetriebe

224195 Viktökning 3.200 kg till 3.500 kg (Beroende: ABH41834, ABH33385)

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

202844 Vänsterstyrd

224153 Fjädring och dämpning med ökad framaxelbelastning, förstärkta stabilisatorer

224151 Lackering: ascot grå

224129 Stötfångare, lackerad i fordonets originalfärg

224154 17" däck

224131 17" aluminiumfälgar devonport (Beroende: ABH41836, ABH33394)

224133 Luftkonditionering med manuell kontroll i förarhytten

201862 Airbag på förarsida

200501 Airbag för passagerare

224134 "Premium" multifunktionsdisplay med flerfärgsdisplay (Beroende: ABH33399)

224135 Multifunktionsratt

224162 Förar- och passagerarsäte med armstöd

224136 Svankstöd för vänster och höger enkelsäte i 1:a raden (manuellt justerbara

224171 Höjdjustering av passagerarsäte

224172 Höjdjustering av förarsäte

201789 Överdragsklädsel för förarhusstolar

224049 Svängbara stolar förarplats

224137 Stolsvärme förar och passagerarstol (Beroende: ABH33401)

202887 Frontruta i laminatglas

224138 Mörkläggningsgardin fram- och sidofönster

202871 ESP

202872 Hill Holder (hill start aid)

202873 ABS

202874 Elektronisk startspärr

202876 Elektromekanisk Servostyrning

224140 Nödbromsassistent (Beroende: ABH33407)

232880 Multikollisionsbroms

224142 Adaptiv farthållare ACC upp till 160 km/h, inklusive hastighetsbegränsare (Beroende: ABH33409)

224176 Trötthetsvarnare (Beroende: ABH33411)

224143 Automatiskt helljus "Light Assist" (Beroende: ABH33413)

224163 Start-stop-system med bromsenergiåtervinning

224058 Regn- och ljussensorer (Beroende: ABH33413)

224144 Däcktrycksindikator

224145 Dimljus inkl kurvljus

194000 Bränsletank, 70 liter

202891 Fordonsnyckel med fjärrkontroll för att låsa och låsa upp förarhytten

202892 Elektriska fönsterhissar

224065 Backspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara

224147 LED strålkastare (Beroende: ABH33404, ABH33415)

224152 LED varselljus (Beroende: ABH33413)

224150 Uppvärmda vindrutespolarmunstycken och spolarvätskennivåindikator

224070-01 Radio "Composition Audio" med TFT-Display (monokrom)

224148 Ingår i navigationssystemet „Discover Media“ (Beroende: ABH33417)"

224167 Förberedd för "We Connect" och "We connect Plus" (Beroende: ABH33419)

251793 Backkamera, inkl kablage (Beroende: ABH33419)

224149 Induktiv laddare (Beroende: ABH33421)

102273-01 Maximal lastförmåga i det bakre garaget: 150 kg

232700-01 Förberedelse för dragkrok

U2001 Dörrar

102839 Entrédörr: KNAUS KOMFORT med kraftigt låssystem, dubbeltätning, utan fönster, 2 st. infällbara klädkrokar.

100602 Insektsdörr

100212 Elektriskt trappsteg vid entrédörr

102840 En-nyckel-system

Serviceluckor / Garagedörrar

102911 Service- /Förvaringsluckor och Garagedörr-/ luckor med engrepps lås

102915-03

KNAUS ServiceBox tillgänglig från utsidan: inklusive vattenpåfyllning; Kran för färskt / avloppsvatten; 230 V Euro extern anslutning

102916-06 Servicelucka för ServiceBox/Easy-travel-box

304168 Gasolförvaring för 1x5 kg gasolflaska

Fönster / Takluckor / Ventilation

101820 Ramfönster SEITZ S7

551778-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med insektsskydd och mörkläggning, klarglas med belysning (fram)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak)

100960-04 Taklucka 28 x 28 cm med myggnät, (badrum) Material / Dekaler

104226 Pop-up roof, electric

102926-18 FoldXpand koncept bak-Bakvägg helt i plast med integrerad belysning

100887 GFK-Tak som är mindre känsligt för hagelskador – Vit

104156 Sidoväggar i slätplåt, Ascot Grå

102928-05 Vädertålig underdelsbeläggning

103551-29 Special sticker "CUVISION

103760-01 Emblem bak, svart/krom

Teknisk beskrivning belysning

102933-01 KNAUS CATEYE-evolution- bakljus med exklusiv nattsignatur och dynamiska blinkers i LED-teknik

254227 Bridgelight

102933-02 Skyltbelysning i LED

102933-13 Tredje bromsljus i LED

502359 LED-ljuslist till markis (Beroende: ABH33427)

Inredning / Yta

552940-31 Möbeldekor: Modern Oak

552944-03 Slitstarkt vinylgolv, trästil

Bo / Sova / Textilier

554228-01 Löstagbart tygskåp: Sova I

554228-02 Löstagbart tygskåp: Sova II

554228-03 Löstagbart tygskåp: Kök I

552335-89 Klädselalternativ: Kampanj VANSATION-WINTER WHITE

Köksdel / Bad

402985-06 Köksbänkskombination inkl. 2-lågig spis med elektrisk tändning och delad glasskydd (Beroende: ABH5335)

35 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38. KNAUS
TOURER CUV CUVISION– Standardutrustning
***
vid den angivna vikten rör
det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

KNAUS TOURER CUV CUVISION – Standardutrustning

552941-17 Kökslådor i soft-close funktion

453502-07 Beslag av hög kvalitet

453509-07 Vikbar klädskena i toalettrummet eller duschen

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

302973 Gassystem 30 mbar

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

551327 Brandvarnare

551054 Varmluftsfördelning 12 V

354105 Värmare TRUMA Combi 4D, diesel

352379 Eltillsats för Truma Combi D (Beroende: ABH41838)

450740 Isolerad avloppstank, uppvärmningsbar

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-03 Varmvattenförsörjning med engreppsblandare

453510-07 Vattenledningar läggs isolerade områden

452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253523-02 Strömförsörjning / interiörbelysning med 230 V och 12 V, olika inre uttag

253526-04

Nätverksanslutet elektroniksystem med central kontrollpanel med display för batteriets status / färskvatten- och spillvattentank / strömanslutning

253534-06 Interiörbelysning helt i LED-teknik

252654

Touch-kontrollpanel med intuitivt driftskoncept för nätverksanslutna komponenter istället för standardkontrollpanel, inklusive inomhusoch utomhus temperatursensorer

232667 Smart laddare med 25 A laddningseffekt

253530 Automatsäkring

251949-02 USB-uttag i fram (1 st)

251949-09 USB-uttag i bak (1 st)

252723 Laddbooster för bodelsbatteri

252524 Stämningsbelysning inkl. väggbeklädnad ovan bänkskiva

253517 230 V uttag

250072-06 230 V uttag extra kök (1 st)

252729 230 V uttag extra garage (1st)

252405 Tv-hållare

Markis / Tillbehör Markis

500892-01 Markis 305 x 250 cm, antracitgrå Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

953547 Förbandslåda, varningstriangel samt reflexväst

953548 Däck-Reparationssats: 12 V Kompressor och punkteringsspray

952823

MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) (Notera: H137)

954273 Tvål- och diskmedelsdispenser

Anteckningar

36 Pris *= Veil. pris inkl. mva. Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
KNAUS TOURER CUV CUVISION – Paket
Artikelnr. 225030 Energy Plus-Paket (24 kg) 232667 Smart laddare med 25 A laddningseffekt 3 100 250201 Extra bodelsbatteri 6 900 251757 Batterisensor bodelsbatteri 5 700 252654 Touch-kontrollpanel med intuitivt driftskoncept för nätverksanslutna komponenter istället för standardkontrollpanel, inklusive inomhusoch utomhus temperatursensorer 5 800 Totalpris enskilda tillval 21 500 Paketpris 15 800 Du sparar 5 700

KNAUS TOURER CUV CUVISION – Funktioner och extrautrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

tygskåp extra:

tygskåp extra:

Löstagbart tygskåp extra: Kök I

Löstagbart tygskåp extra: Kök II

552247-01 Isofix system standardsittbänk, användbar för

barnstol

552686 2 st fällstolar med 3-punktsbälten i färdriktningen, integrerad i sittgruppen (1 st på förarsidan / 1 st på

HRC-madrass, endast fasta sängar

102764 THULE garagesystem 1: 2 st. multifunktionshållare bakre vägg, inkl. gummiskydd, 2 st. lastskenor med 6 justerbara fästöglor. 1

original-tillbehör.

(Beroende: ABH41277)

Tyger / Mattor

102577

väska i KNAUS design, lämplig till Entrédörr KNAUS Komfort (Beroende: ABH33423)

Bad

402987 Kylskåp 90 liter 12V kompressor (inkl 7,5 liters frysfack) med nattreduktion och tyst läge

403773-02 Kylskåp 98 liter (Kompressor)

453505-16 Komfortbadrum med dusch och handfat -

454165 Xpand badrum med höj- och sänkbar duschkabin

s

37 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 38.
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 500 MQ 500 LT
Viktökning 952791 Minskning av antal tillåtna
vid körning från 4 till 3 personer - o –952792 Minskning
körning från
- o –
Klimat /
Lastsystem 200394 Stödben bak (Beroende: ABH47177) 4 5 900 o o 224196 224195 Förstärkta spiralfjädrar på fram- och bakaxeln (Beroende: ABH33391) 10 o o Transportsystem 102273 202332 Maximal lastförmåga i det bakre garaget: 250 kg 20 19 200 o o 202332 Dragkrok med avtagbar
(Beroende:
30 24 800 o o
4 4 900 o –Dörrar
- 1 300 o o Serviceluckor / Garagedörrar Bak 100526-33 Garagedörr 55 x 110 cm, vänster 4 s –100526-30 Garagedörr 72,5 x 110 cm, höger 5 s –100526-01 Garagedörr/lucka vänster 148 x 43 cm 5 – s Fönster / Takluckor / Ventilation Bak 101019 Öppningsbart fönster, vänster bak 6 4 900 o –100750-03 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med myggnät och mörkläggning (bak) 8 7 400 o –Teknisk beskrivning belysning 254260-01 LED-list utomhus (blå) - 5 000 o o Bo / Sova / Textilier Bo 552960-01 M-sittgrupp
- s –552960-11 Face-to-Face sittgrupp - – s 554228-04 Löstagbart tygskåp: Kök II - 3 200 o o Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 500 MQ 500 LT 554228-05
I - 3 200 o o 554228-06 Löstagbart
Sova II - 3 200 o o
- 3 200 o o 554228-08
- 3 200 o o
5 s –
sittplatser
av antal tillåtna sittplatser vid
4 till 2 personer
Chassi /
Multimedia /
dragkula
ABH33391, ABH43076)
st. justerbart bagage-nät, passar THULE
Multifunktionell
med hängande bord inkl. bordsförlängning
Löstagbart
Sova
554228-07
1
50 – s Sova 552945-01 EvoPore
- s –554157-04 Skjutbar
2 personer istället för förvaringsskåp 15 30 800 o o 552198 Sängkonvertering
sittgruppen 2 – s 552369 Madrassöverdrag
sängar)
1 1 300 o o Klädsel /
Klädselalternativ 552188-04 Klädselalterntiv:
- 6 100 o o COZY HOME paket:
550660-06 COZY HOME paket: PEACH 3 3 300 o o 550660-01 COZY HOME paket: EARTH 3 3 300 o o 550660-02 COZY HOME paket: STONE 3 3 300 o o 550660-03 COZY HOME paket: AVOCADO 3 3 300 o o 550660-04 COZY HOME paket: AQUA 3 3 300 o o 550660-05 COZY HOME paket: MAGNOLIA 3 3 300 o o Mattor 201074 Förarhusmattor 2 1 400 o o 550235 Matta i
6 6 800 o o Köksdel /
Köksdel
passagerarsidan)
säng ovanför hytt, plats för
av
för 2 sovplatser (fasta
ACTIVE ROCK
2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk
bodel
- s –
- – s
Badrum
- s –*** vid den
angivna
vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 44 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

252698 velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) (Notera: H146)

252815 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH5381) -

253809 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH5383)

H140 Inkl. angivande av produktionsrelaterade toleranser på ±5 %.

H141 Observera att antalet angivna sovplatser kan inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensioner. Vi rekommenderar därför att du pratar med din KNAUS återförsäljare angående måtten på de sängar som finns i fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha.

H142 För vissa modeller måste ytterligare utrustning väljas för att uppnå maximalt möjliga sovplatser. Din KNAUS återförsäljare kommer gärna att ge dig råd.

H711A Färskvattentank begränsad till 20 liter med överfyllningsventil (rekommenderad nivå vid körning)

H712D Färskvattentanken har en kapacitet av 102 liter när överfyllningsventilen är stängd

H161 Endast i kombination med Styling-Paket

H157 Observera att montering av cykelhållaren på bakväggen begränsar backkamerans synfält.

H148 Finns endast i Lackering Solid Vit

H151 Om detta alternativ väljs ökar fordonets höjd med cirka 20 cm

H168 Observera att när du väljer popup-taket och alternativet "tvärgående gästsäng med extra dyna", är det ej möjligt att använda det samtidigt .

H169 Nödbäddsfunktionen bör endast användas i undantagsfall. Som extra sovplats i sittgruppen rekommenderar vi alternativet "tvärgående gästsäng med extra dyna".

H147 Maximal Lastvikt 250 kg

H83 Garderob ej möjligt

H145 Om detta alternativ väljs ökar fordonets höjd med cirka 11 cm

H146 Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com

H135 Markisstorlek skiljer sig vid val av pop-up-tak av tekniska skäl

H137 Fordonet levereras med en kupong för att lösa in medicinsatsen. Läkemedelsuppsättningen innehåller apoteksmedicin. Kupongen kan därför endast lösas in på MediKit-postorderapoteket på www.medikit.shop.

H177 No retrofitting possible

H165 Tyvärr var detta värde ännu inte tillgängligt när prislistan gick till tryck / när informationen publicerades.Vi uppdaterar värdena så snart som möjligt på hemsidan och i konfiguratorn.Kontakta din KNAUS återförsäljare för mer information.

H722 Maximal tågvikt 6 000 kg

H712E Färskvattentanken har en kapacitet av 110 liter när överfyllningsventilen är stängd

H162 Överskåpets bredd varierar beroende på val av badrumslösning. Med svängbart badrum används en smalare garderob. Annars används en bredare garderob

H166 Om du väljer 3-D badrummet ökar sänglängden till vänster med 14,5 cm

H711 Färskvattentank begränsad till 10 liter med överfyllningsventil (rekommenderad nivå vid körning)

38 KNAUS TOURER CUV CUVISION –
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval | – = Ej möjligt | s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 500 MQ 500 LT 453503-03 Kassett-toalett DOMETIC roterbar - – s 453503-04 Kassett toalett Thetford roterbar - s –Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning Gasolförsörjning 301956 Truma MonoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH5345) 1 5 500 o o 302499 TRUMA LevelControl (1 stålflaska) - 2 800 o o 302494 Gasvarnare - 2 100 o o 300518 Gasoluttag exteriört 1 3 900 o o Uppvärmning / Luftkonditionering 354173 Värmare TRUMA Combi 6D, diesel 16 5 700 o o 550825 Elektrisk golvvärme 8 s –552052 Luftkonditionering Freshjet 2200 (Modellberoende) (Beroende: ABH34954, Notera: H145) 29 40 500 o o Elektronik / Multimedia / Säkerhet Elektronik 250201 225030 Extra bodelsbatteri (Beroende: ABH5411) 24 6 900 o o 253748-01 Extra Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH33431, ABH33432, ABH5411) 12 22 200 o o 253748-05 Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH33437) 12 22 200 o o Multimedia 252408-04 21,5" SMART TV med HD-tuner (Beroende: ABH45404) 3 13 100 o o 253651 Extern LTE / WIFI antenna 3 17 200 o o Säkerhet
Funktioner och extrautrustning
- 5 000 o o
7 300 o o
3 900 o o
-
NOTERA

BEROENDE

ABH5335 Bestående av: 953554 och 953555

ABH5345 Ersatt 302978 och 302979 och 302980 och 302981

ABH5381 Endast i kombination med 252698

ABH5383 Endast i kombination med 252698 och 252815

ABH5411 Ersatt 253749

ABH27239 Inte möjligt i kombination med 214111 eller 214119

ABH27241 Inte möjligt i kombination med 214114

ABH27243 Endast i kombination med FR0754050*:200318:202711

ABH27244 Inte möjligt i kombination med FR0754050*:200318:202826

ABH27247 Endast i kombination med FR0764042*:202844

ABH27248 Inte möjligt i kombination med FR0764042*:200318

ABH27251 Bestående av: 202132

ABH27252 Endast i kombination med 202844

ABH27253 Inte möjligt i kombination med 152828 och 200318

ABH27257 Endast i kombination med 200318:202826 och FR0764042*:202844

ABH27258 Inte möjligt i kombination med 200318:202711 och FR0764042*:200318

ABH27261 Endast i kombination med 202711

ABH27265 Inte möjligt i kombination med 200318

ABH27273 Inte möjligt i kombination med 152828

ABH27275 Inte möjligt i kombination med 202060

ABH27277 Inte möjligt i kombination med 202766

ABH27279 Inte möjligt i kombination med 200601-06

ABH27281 Endast i kombination med 203794-01

ABH27283 Endast i kombination med 103760

ABH27287 Endast i kombination med 202139

ABH27289 Ersatt 200868

ABH27290 Endast i kombination med 210009

ABH27293 Bestående av: 203808

ABH27299 Inte möjligt i kombination med 201165 eller 103585

ABH27301 Endast i kombination med 200488

ABH27303 Bestående av: 202137

ABH27305 Inte möjligt i kombination med 203731

ABH27309 Endast i kombination med 253758 eller 252143 eller 203728

ABH27311 Endast i kombination med 252143

ABH27312 Inte möjligt i kombination med 212481

ABH27315 Ersatt 102910

ABH27317 Ersatt 102920-03 och FR0754050*:102619-03

ABH27323 Inte möjligt i kombination med 103577 eller 103593

ABH27325 Inte möjligt i kombination med 103585

ABH27331 Ersatt 102922

ABH27333 Endast i kombination med 203720

ABH27335 Ersatt 552348-01

ABH27337 Endast i kombination med 452258

ABH27339 Inte möjligt i kombination med 552256 eller 552516

ABH27341 Inte möjligt i kombination med 552256

ABH27343 Ersatt 552955-03 och 551994

ABH27344 Inte möjligt i kombination med 551994 och 552517

ABH27347 Ersatt 552517

ABH27348 Inte möjligt i kombination med 551994

ABH27351 Endast i kombination med 552256 eller 552516

ABH27353 Bestående av: 953554 och 953555

ABH27355 Bestående av: 552964-22

ABH27356 Ersatt 453505-20

ABH27361 Inte möjligt i kombination med 452258

ABH27363 Ersatt 302978 och 302979 och 302980 och 302981

ABH27367 Ersatt 351274

ABH27369 Ersatt 102619-03

ABH27373 Endast i kombination med 210006 eller 214111 eller 214119 eller 252143 eller 203728

ABH27375 Endast i kombination med 253747 eller 913913 eller 253748-02 eller 913914-02

ABH27376 Inte möjligt i kombination med 913914 och 251248-03 och 251248

ABH27379 Inte möjligt i kombination med 251248 och 251248-03 och 253747 och 913913 och 251248-03

ABH27387 Endast i kombination med 252405-01

ABH27395 Bestående av: 251261

ABH27397 Bestående av: 252479

ABH27399 Endast i kombination med 252698

ABH27401 Endast i kombination med 252698 och 252815

ABH27403 Inte möjligt i kombination med 214128 eller 214129

ABH27405 Endast i kombination med FR1954050*:200318:202711

ABH27406 Inte möjligt i kombination med FR1954050*:200318:202826

ABH27409 Endast i kombination med FR1964042*:202844

ABH27410 Inte möjligt i kombination med FR1964042*:200318

ABH27413 Endast i kombination med 200318:202826 och FR1964042*:202844

ABH27414 Inte möjligt i kombination med 200318:202711 och FR1964042*:200318

ABH27417 Inte möjligt i kombination med 152828 och FR1960050*, FR1960042*:200318

ABH27423 Ersatt 102920-03 och FR1954050*:102619-03

ABH27427 Inte möjligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258

ABH27429 Inte möjligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:553746 eller 103577 eller 103593 eller 913918

ABH27431 Ersatt 551994 och 552955-03

ABH27433 Inte möjligt i kombination med 102619-02

ABH27435 Inte möjligt i kombination med FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 eller 100750-03 och FR1954050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 och 913918

ABH27437 Endast i kombination med 210006 eller 214128 eller 214129 eller 252143 eller 203728

ABH27439 Ersatt 253749

ABH27441 Inte möjligt i kombination med 913914 och 251248 och 251248-03

ABH27443 Inte möjligt i kombination med 251248-03 och 913913 och 253747 och 251248

ABH27445 Endast i kombination med 215225-01 eller 215230-01 eller 215217 eller 215218 och 222645 och 215200 och 215210 eller 215212

ABH27446 Inte möjligt i kombination med 215231

39

BEROENDE

ABH27449 Endast i kombination med 215230-01 eller 215225-01 eller

215217 eller 215218 och 215200 och 215210 eller 215212

ABH27451 Endast i kombination med 215230-01 eller

215225-01 eller 215217 eller 215218 och 222645 och 215200 och 215210 eller 215212

ABH27452 Inte möjligt i kombination med 215223 och 215224

ABH27461 Endast i kombination med 222552

ABH27464 Inte möjligt i kombination med 222553 eller 232769 eller 222553-01

ABH27467 Ersatt 222861

ABH27469 Bestående av: 222645

ABH27470 Endast i kombination med 215200

ABH27477 Bestående av: 233599

ABH27478 Endast i kombination med 222656

ABH27481 Ersatt 953548

ABH27483 Endast i kombination med 222631

ABH27485 Endast i kombination med 222642

ABH27486 Inte möjligt i kombination med 222629-01

ABH27489 Endast i kombination med 222629-01 eller 233602-01

ABH27491 Endast i kombination med 553787

ABH27493 Inte möjligt i kombination med 913918 eller 553746

ABH27495 Ersatt 552949-06

ABH27497 Ersatt 552949-02

ABH27499 Bestående av: 453608

ABH27500 Ersatt 453505-23

ABH27503 Inte möjligt i kombination med 913918

ABH27505 Ersatt 253526-02

ABH27507 Inte möjligt i kombination med 251757 och 251248-03

ABH30356 Endast i kombination med 554186 eller 554187 eller 554188 eller 554189

ABH30545 Ersatt 201815 och 212561-01 och 200868 och 202132

ABH30547 Inte möjligt i kombination med 224034

ABH30549 Endast i kombination med 224034

ABH30551 Endast i kombination med 223037 eller 223039

ABH31341 Endast i kombination med 210046 eller 210047 eller 210040

ABH31763 Endast i kombination med 232660-01 eller 232660-02

ABH33035 Endast i kombination med 234208

ABH33385 Bestående av: 224196

ABH33391 Endast i kombination med 224195

ABH33394 Ersatt 212561

ABH33399 Bestående av: 224176

ABH33401 Endast i kombination med 224133

ABH33404 Endast i kombination med 224058

ABH33407 Endast i kombination med 224142

ABH33409 Endast i kombination med 224140

ABH33411 Endast i kombination med 224134

ABH33413 Endast i kombination med 224147

ABH33415 Bestående av: 224152

ABH33417 Ersatt 224070-01

ABH33419 Endast i kombination med 224148

ABH33421 Endast i kombination med 224148 och 224167 och 224134

ABH33423 Endast i kombination med 102839

ABH33427 Endast i kombination med 500892 eller 500892-01

ABH33431 Endast i kombination med 253747-01 eller

913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03

ABH33432 Inte möjligt i kombination med 250201 och

251757 och 913914-01 och 250201-01

ABH33437 Inte möjligt i kombination med 250201-01 och

913913-01 och 253747-01 och 250201

ABH33443 Inte möjligt i kombination med 253747-01 eller

253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller

253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03

ABH34954 Inte möjligt i kombination med 913916

ABH35211 Endast i kombination med 201198

ABH35213 Endast i kombination med 201199

ABH35215 Endast i kombination med 201609

ABH35217 Endast i kombination med 200318:202139

ABH35219 Endast i kombination med 201165

ABH35223 Endast i kombination med 201686

ABH41275 Endast i kombination med 103593 eller 104116

ABH41277 Endast i kombination med FR3232289*:554157-04

ABH41624 Inte möjligt i kombination med FR1960042*,

FR1960050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01

eller 252605-01 och FR1964042*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 och FR1954050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 och 203017-99 eller 203018-99

ABH41816 Inte möjligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318

ABH41820 Inte möjligt i kombination med FR0760042*, FR0760050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 och FR0764042*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 och FR0754050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 och 203017-99 eller 203018-99

ABH41822 Inte möjligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258

ABH41824 Inte möjligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103593

ABH41826 Inte möjligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 och FR0760051*:553746 eller 913918

ABH41828 Inte möjligt i kombination med FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 eller 100750-03 och FR0754050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 och 913918

ABH41834 Endast i kombination med 224131

ABH41836 Endast i kombination med 224195 eller 224154

ABH41838 Endast i kombination med 354105 eller 354173

ABH43076 Bestående av: 102273

ABH44404 Bestående av: 203754 och 202710

ABH44405 Endast i kombination med 203729 och 201519 och 203725 och 202711

ABH44412 Endast i kombination med 251261 och 252408-05

ABH45155 Bestående av: 203808

ABH45156 Inte möjligt i kombination med 210046 eller 210047 eller 210040

ABH45404 Endast i kombination med 252405

ABH46526 Endast i kombination med 202416

ABH46528 Endast i kombination med 251948

ABH46529 Inte möjligt i kombination med 103577 eller 103593 eller 104115 eller 104116

ABH46932 Inte möjligt i kombination med 203017-99 eller 203018-99

ABH47177 Inte möjligt i kombination med FR3232289*:100212

ABH48371 Inte möjligt i kombination med 230095 eller 230096

40

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

FÖR FRITIDSFORDON AV MÄRKET KNAUS GER VI INOM RAMEN FÖR VÅRA GARANTIVILLKOR EN 10-ÅRIG TÄTHETSGARANTI PÅ DET KAROSSERI SOM VI HAR TILLVERKAT, UTÖVER DIN LAGSTADGADE GARANTI.

OBSERVERA FÖLJANDE VIKTIGA ANMÄRKNINGAR FÖR ALLA HUSBILAR / CAMPER VAN KNAUS:

OM DENNA PRISLISTA:

I. Allmänt

Innehållet i prislistan representerar den senaste serien och de senaste versionerna vid tiden för tryckning 08/2023 . Prislistan är giltig från 08/2023 för modellåret 2024 .

Tidigare prislistor, broschyrer och tekniska data är inte längre giltiga. Vi reserverar oss eventuella tryckfel

Innan du köper ett fordon, vänligen kontakta en KNAUS återförsäljare för råd om seriens nuvarande status i våra prislistor och kataloger, om eventuella ändringar har gjorts efter tiden för tryckning.

II. Extrautrustning

I enskilda fall kan kombinationer av extrautrustning ej vara tekniskt möjligt.

III. Illustrationer

En del av bilderna visar specialutrustning som kan levereras mot en tilläggsavgift, eller funktioner av prototyper/studier som inte motsvarar standard och som i vissa fall inte kommer att finnas tillgängliga som specialutrustning. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. Dekorationerna på bilderna i katalogen ingår inte i leveransen.

IV. Ombyggnader

För att inte riskera säkerhet och typgodkännande för fordonet, rekommenderar vi att endast låta utföra på-, om- eller inbyggnader av en auktoriserad KNAUS återförsäljare och insistera på KNAUS originaldelar . Ombyggnader i efterhand måste, i den mån de är tekniskt möjliga, som regel betalas.

Vi förbehåller oss rätten att göra rimliga ändringar i konstruktion, färg och utrustning, i den mån det främjar tekniska framsteg och / eller säkerhet.

Vi reserverar oss för ändringar av utrustning, tekniska data, serieomfattning och priser. Vi reserverar oss för eventuella tekniska förändringar i konstruktion, där syftet är att förbättra produkten så länge det anses vara rimligt.

Vi reserverar oss för mindre färgavvikelser och avvikelser i produktegenskaper om dessa inte går att undvika med anledning av material (t.ex. färgavvikelser på upp till ca 2,0 dE mellan lack på plåt och lack på GFK/ plast).

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

I vägtrafik är alla fordon godkända för en specifik högsta tillåtna vikt. Denna högsta tillåtna vikt får inte överskridas vid körning. Därför ska man särskilt uppmärksamma de tekniska och juridiska specifikationerna för fordonets vikt när man konfigurerar och väljer tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) från utrustningen som erbjuds vid tillverkningen redan när fordonet konfigureras.

Lagstadgade bestämmelser för fordonets vikt finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/535 av den 31 mars 2021 (t.o.m. 06/2022: kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012). För att informera så transparent och utförligt som möjligt om de viktrelaterade uppgifter som finns i våra försäljningsunderlag, är förklaringarna och informationen nedan från Knaus Tabbert AG orienterade efter specifikationerna i denna förordning. Läs noga igenom förklaringarna och informationen nedan om de viktrelaterade uppgifter som finns i våra försäljningsunderlag innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper gärna till när du ska välja och konfigurera ditt fordon.

I. Begrepp

1. Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt Fordonets “högsta tekniskt tillåtna vikt” anges i registreringsbevisets del 1 och betecknar den högsta vikt som tillverkaren har angivit som fordonet får väga när det är lastat (t.ex. 3 500 kg). Denna vikt får inte överskridas vid körning. Överskrids den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning kan påföljden bli böter i många europeiska länder. I Tyskland kan överträdelsen med överskriden högsta tekniskt tillåten vikt dömas med böter. Vi rekommenderar därför att fordonet alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att fordonet inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Det är ditt ansvar att se till att den högsta tekniskt tillåtna vikten efterföljs. Den högsta tekniskt tillåtna vikten anges för varje planlösning i våra prislistor.

Exempel:

2. Fordonets vikt i körklart skick “Vikten i körklart skick” betecknar fordonets vikt samt påbyggnad och standardutrustning från tillverkningen (“grundutrustning” eller “standardutrustning”) inklusive bränsletanken fylld upp till 90 % av volymen samt påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor, verktyg och reservdäck plus föraren vikt enligt lag nominellt beräknad till 75 kg. Vikten i körklart skick anges för varje planlösning i våra prislistor.

41

Exempel:

3. Fordonets faktiska vikt

“Fordonets faktiska vikt” betecknar fordonets vikt i körklart skick, plus vikten av den tilläggsutrustning som är monterad av tillverkaren på ett specifikt fordon.

4. Förarens vikt och passagerarnas vikt

“Förarens vikt” beräknas nominellt med 75 kg oberoende av förarens faktiska vikt. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i körklart skick, tas ingen hänsyn till förarens vikt vid vikten för tillåtna passagerare. “Passagerarnas vikt” ges av det specificerade tillåtna antal personer från tillverkarens typgodkännandeförfarande, minus förarens nominella vikt på 75 kg.

Tillåtet antal personer vid körning anges för varje planlösning i våra prislistor. Det tillåtna antalet personer vid körning kan minska på grund av installation av tilläggsutrustning.

Exempel:

Följande punkter gäller för vikten i körklart skick:

• fordonets tomvikt samt påbyggnaden inklusive påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor, verktyg och reservdäck;

• tillverkarens standardutrustning, dvs. fordonets grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning, inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning;

• färskvattentank fylld till 100 % för körläge (färskvattentanken volym är begränsad till 10, 20 eller 40 liter beroende på fordonsmodell) och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;

• Bränsletanken är 90% full enligt standardutrustning inklusive bränsle

• föraren med en nominell vikt på 75 kg.

Observera att uppgifterna om vikt i körklart skick i försäljningsunderlagen från Knaus Tabbert AG är beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa i lag tillåtna toleranser kan direkt påverka fordonets faktiska vikt och därmed även direkt påverka lastförmågan resp. återstående nyttovikt. Därför måste du alltid räkna med dessa toleranser när fordonet konfigureras.

Även passagerarnas vikt beräknas till 75 kg nominellt, oberoende av den faktiska vikten. Vid ett fordon med 4 tillåtna personer vid körning är passagerarnas vikt alltså 225 kg (3*75 kg).

5. Standardutrustning och tilläggsutrustning

“Standardutrustningen” (“grundutrustning”), betecknar fordonets grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning.

Uppgifter som standardutrustningen (“grundutrustning”) finns i våra prislistor för varje planlösning.

“Tilläggsutrustningen” (“paket”, “utrustning” och “tillval”) betecknar alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen. Denna tilläggsutrustning monteras på tillverkarens ansvar i fordonet och kan beställas av kunden. Tilläggsutrustning i denna mening är inte övriga tillbehör som monteras i fordonet av dig själv eller din återförsäljare efter att fordonet har levererats av tillverkaren.

Uppgifter om (utrustnings-)paket, utrustning och tillval som kan beställas finns i våra prislistor för varje planlösning.

Observera att montering av tilläggsutrustning alltid leder till en minskning av nyttovikten (jfr. siffra I.6.). Vilken vikt för tilläggsutrustning som maximalt kan väljas för en planlösning framgår av uppgifterna för respektive fordonsplanlösningar (jfr. siffra I.7.).

Exempel:

42 Viktig
teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

6. Nyttovikt och minsta nyttovikt

“Nyttovikten” beräknas genom att från högsta tekniskt tillåtna vikten drar man av vikt i körklart skick, passagerarnas vikt och högsta vikt för tilläggsutrustningen (specificerad av tillverkaren).

Den europeiska lagstiftaren föreskriver en fast “minsta nyttovikt” för husbilar. Denna vikt måste finnas kvar för bagage och övriga tillbehör som inte monteras av tillverkaren. Denna får inte underskridas när fordonet konfigureras och beräknas med hjälp av följande formel:

Minsta nyttovikt i kg ≥ 10 * (n + L)

Här gäller: ”n” = högsta antalet passagerare plus föraren ”L” = fordonets totala längd i meter.

7. Tilläggsutrustningens högsta vikt

För att den lagstadgade minsta nyttovikten ska efterföljas, specificerar tillverkaren “tilläggsutrustningens högsta vikt” för varje planlösning. Här rör det sig alltså om den vikt som finns tillgänglig för att välja tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) när man uppfyller den föreskrivna lagstadgade minsta nyttovikten.

Knaus Tabbert AG beräknar extrautrustningens maximala vikt genom att först subtrahera vikten i körklart skick, passagerarnas vikt och minsta nyttolast från den tekniskt tillåtna totalvikten.

Vikten i körklart skick är dock ett beräknat nominellt värde som kan omfattas av produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % (se punkt I. 2.). Om den matematiskt tillgängliga vikten för ytterligare utrustning används kan förekomsten av dessa produktionsrelaterade toleranser leda till att miniminyttolasten i praktiken inte uppfylls.

För att förhindra ett sådant fall under den minsta nyttolasten tar Knaus Tabbert AG hänsyn till de tillåtna viktavvikelser som uppstår för varje planlösning när den maximala vikten för extrautrustningen fastställs.

II. Teknisk och juridisk information

1. Lagstadgade tillåtna toleranser vid beräkning av viktuppgifterna För uppgifterna om vikt i körklart skick som finns i prislistorna gäller att det rör sig om beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är tillåtna i lagen och kommer från användningen av naturliga material, som t.ex. trä, samt de tillverkningsförfaranden som används hos vissa underleverantörer. Viktvariationer kan inte uteslutas trots optimerade produktionsprocesser på grund av de material som används. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även möjlig lastförmåga resp. återstående nyttovikt, bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Exempel:

Vikt i körklart skick enl. prislista: 2 968 kg Tolerans på ± 5 % tillåten i lag: 148 kg I lag tillåtet intervall för vikten i körklart skick 2 820 till 3 116 kg

2. Effekten av toleranserna tillåtna i lag Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen av fordonet (beroende på modell) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/eller välja bort tilläggsutrustning. I vår konfigurator är detta en förutsättning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om detta inte görs, går det inte att fortsätta konfigurationen.

Säkerställ i förekommande fall hos din Knaus Tabbert AG-återförsäljare att den högsta tekniskt tillåtna vikten inte heller överskrids beräkningsmässigt och att det är tillräckligt med lastförmåga kvar för passagerare och packning (minsta nyttovikt, se nedan).

Men också oberoende av om det är garanterat att den minsta nyttovikten efterföljs, ska du tänka på de i lag tillåtna produktionsrelaterade toleranserna vid vikten i körklart skick inom ramen av konfigurationen eftersom den alltid påverkar lastförmågan. Du kan därför endast beställa en högsta vikt på tilläggsutrustning för varje planlösning (jfr. siffra I.7.).

Om du beställer fordonet från exemplet ovan med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges en nyttovikt på 180 kg genom den nominella vikten i körklart skick som anges i prislistan. Den faktiska lastförmågan kan dock avvika från det här värdet på grund av de i lag tillåtna toleranserna. Är viken i körklart skick för ditt fordon ungefär tillåtna 1 % högre än det nominella värdet i prislistorna, minskas lastförmågan från 180 kg till 151 kg:

Exempel:

3 500 kg Högsta tekniskt tillåten vikt

- 2 998 kg Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 968 kg som anges i försäljningsunderlagen)

- 3*75 kg Passagerarnas vikt

- 150 kg Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats

= 127 kg Återstående lastförmåga (viktigt: Den återstående lastförmågan måste vara större än den minsta nyttovikten, jfr. Siffra I. 6.)

Vi rekommenderar därför att ditt lastade fordon alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att fordonet inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Denna kontroll är ditt ansvar som förare.

ANTECKNINGAR

43
-SE-SE | Stand 08/2023 youtube.knaus.com facebook.com/knaussverige @knaus.se schwalbenblog.knaus.com shop.knaus.com Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland Alla fordon online knaus.se Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn. Telefon: 0550-380 80. knaus.se Generalagent i Sverige:
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.