Page 1

Årstad Sunnhetskommisjon, forhandlingsprotokoll I, 1874, folio 12 og 13. Arkivet etter Årstad kommune, Sunnhetsvesenet (BBA-2903).

Sak 9) I Viingaards Arbeiderbolig i Solheimsvigen findes fremdeles Kvistværelserne ubeboelige, og Politiet bliver at opfordre til i følge denne Sundhedc. Beslutning at drage Omsorg for, at disse Leiligheder snarest mulig, senest inden April m.A., ryddiggjøres, og ikke igjen udleies førinden der sørges for tilstrekkelig Lys i Værelserne, og tillige at der sørges for at der for Ildebrands tilfældes Skyld ere tvende hensigtsmæssige Nedgange fra Loftsetagen, i stedet for at der nu kun er een, som fører igjennem alle Etager. Ligesaa bliver Viingaards Støberiers Eiere gjennem Politiet at tilpligte, at drage Omsorg for at Ventil og Skjærm anskaffes uopholdelig over Kogsovnen i beboelsesværelset over deres heste stald.

Transkribert av Ingfrid Bækken, BBA.

Aarstad Sunnhetskommijon, transkribert tekst  

Aarstad Sunnhetskommijon, transkribert tekst