BM verksamhetsberättelse 2023

Page 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EFFEKTRAPPORT 2023

Generalsekreteraren har ordet

2023 har varit ett år av betydande utveckling för Berättarministeriet. Vi har fördjupat vårt stöd till de skolor vi tidigare har arbetat med och samtidigt utvidgat vårt stöd bortom storstadsregionerna. Vi har med glädje och stolthet sett vår verksamhet växa och blomstra, drivet av vår strävan att bidra till en jämlik utbildning och inspirera barn och unga att upptäcka glädjen i läsning och skrivande.

För att kunna nå ut till ännu fler skolor har vi stärkt vårt team genom att rekrytera ytterligare

pedagoger och inrätta nya roller med fokus på kompetensutveckling för lärare. Detta understryker vårt åtagande att inte bara nå ut till fler skolor med stora behov, utan också att fördjupa kvaliteten i vårt stöd.

Den betydande ökningen av antalet skolklasser som deltog i våra program – en ökning med 80 procent jämfört med föregående år – är ett tydligt tecken på det stora behovet av vårt stöd. Expansionen till 491 klasser, motsvarande nästan 10 000 elever och över 900 lärare, visar

”Till sist vill jag uttrycka min djupa tacksamhet till alla som har bidragit till Berättarministeriets arbete detta år. Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta vår resa, att inspirera och utbilda nästa generations läsare, skrivare och tänkare.”

på vår förmåga att anpassa oss och svara mot skolornas förändrade behov. Denna utveckling är till stor del ett resultat av våra anpassade klassrumsbaserade program, som möjliggör att vårt stöd når även bortom våra fysiska utbildningscenter.

Våra program får liv i klassrummen när läraren använder vårt material och tillämpar våra metoder tillsammans med sina elever. Feedback från de lärare som deltagit under året är överväldigande positiv. 9 av 10 uppger att vår metod stöttar dem i deras undervisning, och nästan alla bekräftar att elevernas språkfärdigheter och förmåga att lära på sin egen nivå har utvecklats. Det är ett tydligt bevis på effekten och värdet av vårt arbete.

Vår volontärkår fortsätter att vara en ovärderlig resurs, och i år har vi kunnat välkomna 254 nya volontärer till Berättarministeriet. Detta engagemang från samhället är ett kraftfullt bevis på ett brett stöd för vårt demokratiska uppdrag. Vi har överträffat vår kvantitativa målsättning för volontärengagemanget med nästan en vuxen per tre barn under programtillfällena. Barnen

har därmed kunnat erbjudas en ännu mer berikande upplevelse, samtidigt som den höga vuxentätheten gör att läraren kan ta ett steg tillbaka och observera sina elever.

Genom att välkomna Jerringfonden, Egmont Fonden och Länsförsäkringar Älvsborg som nya huvudpartner har vi utökat vår kapacitet att stötta ännu fler elever och skolor, också bortom de områden vi tidigare har verkat i.

Till sist vill jag uttrycka min djupa tacksamhet till alla som har bidragit till Berättarministeriets arbete detta år. Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta vår resa, att inspirera och utbilda nästa generations läsare, skrivare och tänkare.

Dilsa Demirbag-Sten Generalsekreterare Berättarministeriet

VAD ÄR BERÄTTARMINISTERIET?

VISION

Berättarministeriet är en icke vinstdriven, politiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för att främja den liberala demokratin genom att minska segregationens negativa effekter på barns skolgång. Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

UPPDRAG

Berättarministeriet ska vara ett stöd för skolor med låga studieresultat genom att:

• STÄRKA OCH STÖDJA LÄRARNAS PROFESSIONSUTÖVNING

• PÅ ETT LUSTFYLLT OCH KREATIVT SÄTT

INSPIRERA BARN OCH UNGA ATT ERÖVRA

DET SKRIVNA ORDET

• GE BARN OCH UNGA TILLGÅNG TILL

ENGAGERADE OCH NÄRVARANDE VUXNA

UTÖVER LÄRARE OCH FÖRÄLDRAR

• SPRIDA ERFARENHET FRÅN VERKSAMHETEN

förutsättningar att gå ut grundskolan med godkända betyg.

Berättarministeriet stöttar lärares undervisning och utveckling utifrån estetiska lärprocesser genom kostnadsfria skolprogram som främjar elevernas agens, lustfyllda lärande och språk- och kunskapsutveckling. Programmen används i klassrummet med hjälp av lärarhandledningar och elevmaterial som artefakter, filmer och brev. Grundskolor kring våra utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm, i Gamlestaden i Göteborg och på Värnhem i Malmö erbjuds besöksversioner av programmen, där undervisningsaktiviteter i våra lärandemiljöer ingår. Eleverna interagerar genom flera av programmen med demokratiska samhällsinstitutioner som Karolinska Institutet och Nobel Prize Museum, och lärarna erbjuds därutöver även lärandekonferenser och kollegiala erfarenhetsutbyten faciliterade av Berättarministeriets pedagoger.

VÅR PEDAGOGISKA METOD

MÅLGRUPP OCH SYFTE

Genom beprövade metoder stöttar vi lärare och elever med särskilt fokus på skolor med högt socioekonomiskt index i kombination med lägre studieresultat. SCB:s och Skolverkets definition av socioekonomiskt index utgår från elevers socioekonomiska bakgrundsfaktorer, som vårdnadshavares utbildningsnivå och inkomstnivå. Socioekonomiskt index hänger tätt samman med andelen elever på en skola som uppnår gymnasiebehörighet. Genom att rikta oss till skolor med högt index bidrar vi på ett konkret sätt till att förbättra möjligheterna för de elever som på gruppnivå har sämst

Berättarministeriets metod främjar elevernas språk- och kunskapsutveckling, deras tilltro till den egna förmågan och ett lustfyllt lärande genom kreativa skolprogram som med hjälp av artefakter, läromedel och aktiviteter bidrar till att utveckla elevernas språk och stimulera deras kreativa förmåga. Berättarministeriet använder berättande – storytelling – som pedagogiskt redskap. Programmen utgår från läroplanen och är utvecklade i dialog med lärarna för att möta deras specifika behov.

Gemensamt för alla Berättarministeriets skolprogram är att de är språkutvecklande, ämnesövergripande, förankrade i läroplanen (Lgr22) och utformade för att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan. Alla program har en ramberättelse som utspelar sig på Berättarministeriets bokförlag, där den buttra redaktör N. Schwartz oroar sig över

”Gemensamt för alla program är att de är språkutvecklande, att de ska stärka elevernas tilltro till den egna förmågan och att de är ämnesövergripande.”

medarbetarnas brist på fantasi. Programmen binds samman av ett tema och har en tydlig början och ett tydligt slut. Med stöd i programmaterial och lärarhandledning får läraren utrymme att utmana elevernas språkliga färdigheter. Elevernas egna tankar och idéer har en central roll – utan elevernas egen inre motivation och drivkraft tappar berättelsen sin betydelse, och därmed sin kraft. En styrka med Berättarministeriets pedagogiska modell är att den ger utrymme för varierade undervisningsmaterial och arbetsformer.

Läraren avgör hur undervisningen genomförs för att alla elever ska kunna ges den vägledning och stimulans de behöver i sitt lärande. Alla program och fortbildande insatser genomförs årskursvis, vilket innebär att lärarna i hela arbetslaget kan arbeta med samma program i undervisningen. På så vis skapas en gemensam plattform för kollegialt erfarenhetsutbyte på

skolan. Lärare kan också genom programmen få redskap för och tips på hur annan undervisning kan göras lustfylld för eleverna: Vilka faktorer i undervisningen har effekt på elevernas språkutveckling? Hur skapas engagemang bland alla elever i klassen oavsett kunskapsnivå?

Genom att eleverna erbjuds flera sätt att ge uttryck för sina tankar – i tal, i skrift och i bild – kan alla delta, oavsett språklig nivå och förmåga. Självreflektion, problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande är centrala begrepp i Berättarministeriets skolprogram, liksom i läroplanen. De flesta elever förstår att det som pågår är fiktion, men de väljer att delta. I våra skolprogram lämnar eleverna den förutsägbara tillvaron och blir fria i tanken. Vår övertygelse är att fantasi och nyfikenhet är de bästa förutsättningarna för ett lustfyllt lärande.

AGENDA 2030

Berättarministeriet verkar aktivt för de globala målen i Agenda 2030, med störst koppling till Hälsa och välbefinnande (3), God utbildning för alla (4), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11) samt Fredliga och inkluderande samhällen (16).

Berättarministieriets arbete har utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter.

TRESEKTORIELL SAMVERKAN

Berättarministeriet finansieras genom en tresektoriell samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor. Stödet till skolorna kan genom denna samverkansmodell bedrivas långsiktigt med hjälp av partnerskap med företag och anslag från fristående finansiärer, IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap), uppdrag från Skolverket, pro bono-partner och volontärer. Berättarministeriet har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige.

GOD HÄLSA OCH VÄ L BEFINNANDE GOD UTBILDNING FÖR ALLA HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Uppdrag: Att stärka och stödja lärarnas professionsutövning.

Sedan 2011 har Berättarministeriet utvecklat och erbjudit stöd till lärare och deras elever specifikt riktat till skolor med högt socioekonomiskt index och lägre skolresultat än genomsnittet.

Våra skolprogram är utarbetade tillsammans med de deltagande lärarna som systematiskt utvärderar stödet för såväl deras undervisning som deras utveckling. Av de lärare som har använt våra program intygar 9 av 10 att de är ett stöd i undervisningen. 99 procent av lärarna rekommenderar Berättarministeriet till en kollega. Alla program, inklusive elevmaterial, artefakter och lärarhandledningar, är helt kostnadsfria. Skolprogrammen är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd, och är utformade så att alla elever, oavsett kunskapsnivå, kan delta.

Hela lärarlag kan med fördel gå våra program med sina klasser då en stor del av metodiken även innebär stöd till lärarnas kompetensutveckling, med det kollegiala erfarenhetsutbytet som ett viktigt inslag.

Med stöd från Berättarministeriets pedagoger reflekterar lärarna kring elevernas språkoch kunskapsutveckling utifrån läromedlen och undervisningsaktiviteterna som ingår i skolprogrammen. Tillsammans utvecklar lärarna det pedagogiska innehållet så att det passar just deras förutsättningar.

Alla Berättarministeriets skolprogram är anpassningsbara och kan justeras för att på bästa sätt passa varje enskild lärare och hens elever.

Berättarministeriet arrangerar även kostnadsfria lunchföreläsningar, seminarier och heldagskonferenser för lärare – alltid med språkutveckling och lustfyllt lärande i fokus.

KOMPETENSUTVECKLANDE

LÄRARKONFERENSER

Utöver kompetensutveckling i samband med skolprogram erbjuder Berättarministeriet även fortbildande konferenser och andra former av kompetensutveckling. Den 16 juni hölls ett digitalt lunchseminarium i syfte att ge nya lärare, och lärare som redan bokat skolprogram, en förtydligad bild av Berättarministeriets lärarstöd, läromedel och skolprogram.

Under läslovet arrangerades två kompetensutvecklande lärarkonferenser i hybridformat på temat läsningens betydelse för inlärning och språkutveckling i Stockholm respektive Göteborg.

Konferensen livesändes för digitala deltagare och de fysiska gruppsamtalen runt borden faciliterades av pedagoger från Berättarministeriet. Som ett centralt inslag under dagen erbjöds alla deltagare utrymme för kollegiala samtal. Samtliga föreläsningar har spelats in så att registerade lärare från prioriterade skolor via Berättarministeriets lärarportal kan fördjupa sig i föreläsningarna även i efterhand.

Berättarministeriet kommer att erbjuda lärarkonferenser även nästa år. Utöver Stockholm och Göteborg kommer det att arrangeras konferenser i Malmö och i Norrbotten.

lärare intygar att Berättarministeriets metod är ett stöd i undervisningen

”Nea möter alla elever utifrån deras förutsättningar och skapar lärandesituationer för alla elever, oavsett elevens bakgrund. Med oerhört hög tilltro, höga förväntningar och genuin omtanke om varje elev skapar hon de bästa förutsättningarna.”

PENNSVÄRDET 2023

Namn: Anna-Linnéa, Nea, Olsson

Skola: Rösjöskolan, Sollentuna

Årskurs: Lågstadielärare

Antal år som lärare: 16 år

Antal år på Rösjöskolan: 8 år

I Anna-Linnéas klassrum står språket i centrum. Nea arbetar konsekvent med tydlighet och positiv förstärkning. Hon talar långsamt och välartikulerat för att ge alla elever möjlighet att förstå och lära sig såväl svenska språket som de ämneskunskaper hon förmedlar. Nea kämpar för att hitta så många sätt som möjligt att möta eleverna och hon ger aldrig upp fast det kan vara utmanande.

Neas metod är att arbeta med gruppen för att skapa trygghet för varje elev.

En trygghet som gör att de vågar tala, vågar skriva och vågar prova nya saker. Hon skapar trygga grupper som mår bra tillsammans. Nea har valt att arbeta i mångkulturella skolor där det krävs mycket arbete med språket. Skolor där hennes intresse för språkutveckling är avgörande för att klara det kompensatoriska uppdraget. Som hon själv uttrycker det: ”Vi lärare måste alltid vara på topp för att möta varje liten unge. Fram för fler lärare som kan bära vårt land genom att se till att varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar och nå sin fulla potential.”

När Anna-Linnéa i år tilldelas Pennsvärdet –Berättarministeriets utmärkelse för lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande – gör hon det för sin förmåga att se varje elev och aldrig ge upp. Hennes inställning är: vi har inte lärt oss det ÄNNU.

Vad är utmärkande för din undervisning?

Jag använder mig av ett varierat lektionsstöd för att understödja inlärningen, som till exempel extra texter, rörlig media och bildstöd. För att ge eleverna förförståelse och jobba medvetet språkutvecklande presenterar jag både mål med arbetet och ämnesspecifika ord före genomförande av lektionen. I mitt arbete med eleverna påminner jag dem om de olika nivåer man går igenom när man lär sig nya ord och begrepp. Vi talar om att eleverna först HÖR ordet för första gången. Nästa gång de möter begreppet har de redan hört det och kanske kan FÖRSTÅ ordet. Målet är att eleven gör begreppet till sitt eget och ANVÄNDER det på egen hand.

Hur skulle du beskriva ditt klassrum?

I mitt klassrum finns en trygghet i gruppen i att vi alla är olika, med individuella styrkor och utmaningar, men alla är lika viktiga. Jag är säker på att det syns och känns när man kommer på besök i vårt klassrum.

Vad betyder en utmärkelse som Pennsvärdet?

Det är otroligt hedrande att få Pennsvärdet. Jag har svårt att sätta ord på vad jag känner. En enorm stolthet och glädje, en bekräftelse på mitt arbete men samtidigt en litenhet inför att för varje år upptäcka hur lite jag vet. Läraryrket är ingen one man-show, det är ett lagarbete där varje möte är unikt och ger nya insikter.

Jag ser Pennsvärdet som ett pris till hela Rösjöskolan och alla andra skolor med liknande

profil. Ibland syns inte vårt hårda arbete när vi inte lyckas lika väl resultatmässigt som andra skolor kan göra. Priset ger en stolthet till alla oss som arbetar i skolor som kämpar med språket och att låta barnen få utvecklas maximalt trots att de inte har språket från början.

JURYNS MOTIVERING:

Anna-Linnéa är en sann förebild för både elever och kollegor. Genom sin breda ämneskunskap, pedagogiska förmåga, nyfikenhet och tilltro till varje elev stärker hon såväl elevgruppen som varje individs agens. Att vara elev i Anna-Linnéas klassrum innebär en tilltro till sig själv och sina tankar, förmåga att agera kritiskt tänkande samt lust att vilja och våga lära. Tillsammans med sina klasskamrater och en engagerad lärare som utmanar och är närvarande i hela lärandeprocessen.

I Anna-Linnéas klassrum är språkutvecklingen central för allt kunskapande. Anna-Linnéa arbetar strukturerat i såväl formella som informella former och framförallt, med kreativa arbetssätt. Genom samhörighet och samarbete ges alla elever chans att uttrycka sig och finna svar tillsammans. Hon rustar inte bara sina elever för i dag, utan också för ett livslångt lärande där samhörighet och fritt tänkande är grundpelare.

Anna-Linnéa ser till att varje elev är rustad att nyttja kraften i ögats förmåga att ta till sig text, handens styrka i att kunna forma ord, tankens kraft i att ha en hög tilltro till sig själv och förmågan att vilja och våga lära. En lärargärning som är grundad i det kompensatoriska uppdraget att utbilda nästa generations samhällsmedborgare att våga och vilja ta plats i samhället. Där andra säger att det inte går, visar Nea att det går.

MOTTAGAREN AV PENNSVÄRDET 2023 HAR UTSETTS AV EN JURY BESTÅENDE AV:

Cecilia Nordström – Styrelseordförande

Berättarministeriet, juryns ordförande

Anna Ekström – Tidigare skolminister och generaldirektör för Skolverket

Caroline Hatcher – Lärare och mottagare av Pennsvärdet 2022

AnnChristin Rothstein – Skolledare och lärare

Niklas Brismar Pålsson – Ämneslärare i svenska och filosofi

Ingela Korsell – Författare och ledamot av Läsrådet

Sanna Horn – Program- och volontäransvarig Berättarministeriet

Uppdrag: Att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet.

Ett av Berättarministeriets uppdrag är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet, vilket är grundsyftet med våra skolprogram. Våra program tar avstamp i storytelling och det lustfyllda lärandet. Programmen syftar till att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan, att inspirera dem till att hitta sin motivation och att erövra det skrivna ordet.

Under 2023 har vi erbjudit skolprogrammen Redaktör Schwartz bokutgivning, Den mystiska lådan, Bokslukarna, Trailerskaparna, Redaktör Schwartz forskningsresa, Historiedetektiverna och en pilotomgång av det nyutvecklade programmet Uppdrag: Nobelarkivet. Skolprogrammen utgår från en lärarhandledning och har stöd av läromedel i form av brev, filmer och artefakter som skickas till klassen. De flesta av våra program finns i två versioner: en version som genomförs helt i klassrummet för de skolor som inte har möjlighet att besöka oss, och en version som inkluderar besök på något av våra utbildningscenter. I besöksversionerna lägger medarbetare och volontärer grunden till en

story kring redaktör Schwartz på bokförlaget Berättarministeriet. Alla lärare som medverkar med sina klasser i ett program, oavsett version, erbjuds kompetensutvecklande stöd i syfte att främja undervisningen bortom programmen.

Under åren har fler än 6 000 lärare och sammanlagt närmare 72 000 elever deltagit i Berättarministeriets aktiviteter.

I de utvärderingar vi ständigt gör av verksamheten uppger 99 procent av lärarna att de rekommenderar Berättarministeriet till en kollega. En del i programmen som ofta lyfts av lärarna är mötet med nya platser. Flera av våra program görs i samarbete med andra samhällsaktörer med ett demokratiskt uppdrag. Två exempel är Redaktör Schwartz forskningsresa, som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet, och Historiedetektiverna, som genomförs tillsammans med Hallwylska museet. Genom dessa samarbeten vidgas elevernas värld och de får tillgång till och kunskap om fler samhällsinstitutioner. 2023 inleddes ett samarbete med Nobel Prize Museum, som resulterade i det nya programmet Uppdrag: Nobelarkivet.

UPPDRAG: NOBELARKIVET

ETT NYTT SKOLPROGRAM I SAMARBETE

MED NOBEL PRIZE MUSEUM

Berättarministeriet inledde under året ett samarbete med Nobel Prize Museum kring ett helt nytt skolprogram för grundskolans årskurs 4–6. Programmet har utöver svenska fokus på NO, närmare bestämt kemi och fysik, men berör till viss del även ämnena historia och samhällskunskap.

Ramberättelsen är att klassen återigen kontaktas av redaktör Schwartz. Den här gången är det Schwartz gamla vän Abbas, eller snarare hans brorsdotter Mariam, som behöver barnens hjälp. Hon har fått sitt drömjobb på Nobelprismuseets arkiv i Tumba, och nu behöver hon hjälp med att katalogisera innehållet i en låda som hon har fått på sitt bord. Lådan har tillhört nobelpristagaren Marie Curies bästa väninna, och innehåller brev och föremål som tillhört Marie Curie.

Lådan, breven och artefakterna är uppdiktade, men berättelsen om Marie och hennes arbete och upptäckter inom kemi och fysik är sann. Barnen får med hjälp av historien om Marie och hennes väninna – gestaltad i ett antal brev – lära sig om allt från atomer, molekyler och grundämnen till radioaktivitet, världskrig och kritiskt tänkande. Samtidigt hjälper de Mariam att beskriva och katalogisera föremålen i lådan.

En pilotomgång av programmet genomfördes hösten 2023 i Stockholm. Programmet avslutades

med klassbesök på Nobelprismuseet, där barnen bland annat fick mäta radioaktiviteten i provrör med (en helt ofarlig dos!) radiumoxid med hjälp av en kopia av det mätinstrument som Marie och Pierre Curie använde sig av i sitt laboratorium.

Några citat från de deltagande lärarna: ”Programmet har verkligen varit ett stöd i undervisningen. Klassen skulle aldrig ha lärt sig så mycket om Marie Curie annars.”

”Så himla viktigt att en kvinna lyfts fram, annars är det bara gubbar.”

”Det blev verkligen språkutvecklande. Artefakterna bidrog till fördjupad förståelse. Kul när eleverna kopplade ihop saker och ting och gjorde upptäckter. Kulan och röntgenbilden till exempel. Eleverna visade för varandra, var noga med att använda handskar, skickade runt artefakterna. Mycket språkutveckling när de beskrev föremålen för varandra.”

”Programmet har väckt stort engagemang. Det har varit ett tacksamt och kul sätt att ta sig an atomernas värld. Tjejerna har gått i gång på att det handlat om en kvinnlig forskare. Eleverna har blivit mer mottagliga för ingången till kemin.”

”Det bästa skolprogrammet som jag har genomfört med Berättarministeriet!”

DIGITAL TRÄFF MED FANTASIEXPERTER

När klass 5A på Bjurslättskolan i Göteborg genomförde Redaktör Schwartz forskningsresa fick de träffa forskare från Karolinska Institutet i ett digitalt möte om naturvetenskap och fantasi.

KI:s forskare ville passa på tillfället att ta del av elevernas strålande fantasi. Efter att Benjamin Dedic och Hanna Hägglund presenterat sig för klassen visade de hur man extraherar DNA ur jordgubbar, och därefter var det dags för eleverna att ställa frågor. Några av frågorna var:

–Vem är Karolin och varför heter det Karolinska?

–Vad har ni för redskap?

–Är det roligt att vara forskare?

Eleverna hade även förslag på saker som de tycker att forskarna kan forska på i framtiden, till exempel:

• Vaccin mot cancer

• Forska så att inte fler djur dör i sjukdomar

• Forska om det finns nya, ännu okända, djurarter.

–Jättebra att eleverna fick se någonting från verkligheten! Det var ett bra avslut efter experimenten, säger klassens lärare Birgitta Johansson, som var väldigt nöjd med mötet och skolprogrammet.

Hur var det att diskutera forskning digitalt med en skolklass i Göteborg? Det var en rolig och lärorik upplevelse att få jobba tillsammans med eleverna. Det var inspirerande att få ta del av deras nyfikenhet och påhittighet och att tillsammans med dem få fundera kring och svara på deras frågor. Det är ett viktigt och spännande projekt som Karolinska Institutet driver tillsammans med Berättarministeriet för att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i skolor med högt

socioekonomiskt index, och det kändes kul att få vara med i denna digitala pilotomgång för att kunna nå barn även utanför Stockholm. Det säger Hanna Hägglund, som är läkare och doktorand på institutionen för medicin Solna på Karolinska Institutet där hon forskar på hjärtstopp hos personer med cancer.

–Det är mycket spännande att vara med om digital dialog om forskning med elever utanför Stockholmsområdet. Vi kan utnyttja de digitala möjligheterna för att nå skolor och klasser som finns var som helst på vår planet. Detta är en viktig del av vår forskningsverksamhet, att kommunicera och inspirera grupper i samhället som inte har möjlighet att vara på ett forskningslabb, säger Benjamin Dedic, som har studerat farmaceutisk vetenskap på Göteborgs Universitet och nu forskar på fetma och diabetes som del av sin forskarutbildning på institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Vi ser fram emot många fler möten mellan elever och forskare!

EXPANSION

Under 2023 har Berättarministeriet fortsatt att utöka sitt erbjudande till skolor med högt socioekonomiskt index, oavsett geografisk placering. Våra nya partnerskap med Egmont Fonden och Länsförsäkringar Älvsborg har starkt bidragit till att vi under året kunnat etablera oss i Malmö och kunnat nå skolor i Älvsborgs län.

För första gången har skolelever i Göteborg träffat forskare på Karolinska Institutet digitalt, vilket ger ökade möjligheter för elever att interagera med samhällsinstitutioner oavsett var i landet skolan ligger. Via vår lärarportal finns allt material tillgängligt digitalt, och de fysiska artefakterna skickas tillsammans med lärarhandledning och elevmaterial till klassrummet. Brev och filmer upprätthåller kontakten mellan bokförlaget Berättarministeriet och eleverna, och de fantasieggande artefakterna inbjuder till ett lustfyllt lärande.

För att möta efterfrågan från skolor över hela landet har en distributionsorganisation byggts upp på Stockholmskansliet. Här packas och skickas material till skolor över hela landet. Klassrumsversioner av skolprogrammen innebär att lärare både i och utanför storstadsregionerna kan ta del av Berättarministeriets stöd, samtidigt som det erbjuder flexibilitet för de lärare som har möjlighet att besöka ett av våra utbildningscenter, men som av olika anledningar föredrar att genomföra hela skolprogrammet i sitt klassrum, med stöd och vägledning från Berättarministeriets pedagoger. Berättarministeriet har nu, utöver utbildningsledarna i utbildningscentren, tre tjänster med särskilt ansvar för lärarnas kompetensutveckling.

Berättarministeriet når nu skolor med högt socioekonomiskt index i 22 kommuner.

UTBILDNINGSCENTER I MALMÖ

Under 2023 etablerades Berättarministeriet i Malmö. Verksamheten startade under hösten med klassrumsversioner av skolprogram och invigdes den 13 november av skolminister Lotta Edholm.

Invigningsfesten hölls på Malmö Opera, där inbjudna gäster fick möta våra pedagoger, ta del av programutställningen och ett scenprogram med bland andra Özz Nüjen.

Uppdrag: Att ge barn och unga tillgång till engagerade och närvarande vuxna utöver lärare och föräldrar.

ATT VARA VOLONTÄR

Att vara volontär på Berättarministeriet är ett enkelt men viktigt uppdrag. Som volontär ger man barn och unga tillgång till en närvarande och engagerad vuxen som lyssnar, uppmuntrar och inspirerar. Volontärskapet skapar också förutsättningar för barnens interaktion med det omgivande samhället. Barn och vuxna från olika områden och i olika åldrar möts i ett nytt sammanhang. Sedan starten 2011 till och med december 2023 har närmare 72 000 barn deltagit i Berättarministeriets skolprogram, och knappt 3 000 volontärer har hittills gått Berättarministeriets volontärutbildning. Av dem är drygt 400 i dag aktiva volontärer som deltar regelbundet i verksamheten.

Våra partner Akademibokhandeln och Pocketshop har genom sina nyhetsbrev varit till stor hjälp i att nå ut till potentiella nya volontärer, och inte minst i att få deltagare till de volontärdagar vi genomförde i mitten av januari. Volontärdagarna bestod av digitala lunchföreläsningar då vi fördjupade oss i hur artefakter kan förbättra vår inlärningsförmåga och trigga nyfikenhet, samt vad som egentligen händer i hjärnan när vi läser. Under 2023 utbildades 254 nya volontärer, digitalt eller på plats i våra utbildningscenter – volontärer som är avgörande för vårt uppdrag och bidrar till vår vision: ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

BOKMÄSSAN

Berättarministeriet deltog i flera olika sammanhang under årets bokmässa. Vi var

mycket glada att kunna välkomna kulturminister Parisa Liljestrand som hedersgäst vid en lunch efter bokmässans invigning på torsdagen. Kulturministern höll ett uppskattat tal där hon belyste vikten av Berättarministeriets verksamhet. Bland gästerna märktes bland andra Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län, Susanne Rappman, biskop i Göteborgs stift, Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, Diamant Salihu, journalist och författare och

Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio.

Berättarministeriet medverkade genom generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten vid två seminarier i regi av Kulturrådet samt vid ett samtal på Lärarscenen, samtliga mycket välbesökta. Vi fanns även representerade i Bonnierförlagens monter där vi med god hjälp av flera volontärer informerade om Berättarministeriets verksamhet. Stort tack för alla givande samtal som bjöds!

MÖT EN MEDARBETARE

”Att Berättarministeriet använder sig av storytelling som metod kändes extra lockande. Som språklärare är berättelser i alla dess former mitt främsta intresse och det är väldigt roligt att själv dagligen få delta i en samtidigt som jag får möjlighet att väcka barn och ungas egen fantasi och kreativitet.”

Stina Wahlberg arbetar som utbildningsledare med programansvar på Berättarministeriets nyöppnade utbildningscenter i Malmö.

Hur kan en dag på Berättarministeriet se ut för dig?

En vanlig dag på vårt utbildningscenter börjar oftast med att jag och min kollega Sandra gör oss redo för att ta emot en skolklass. Strax före klockan nio anländer de volontärer som har bokat sig för passet och vi går igenom vilken klass som är inbokad och hur programmet kommer att gå till. Det är en trevlig stund och bidrar till teamkänslan mellan oss anställda och volontärerna.

Klockan halv tio kommer klassen, och deras lärare släpps in i förväg så att de kan förbereda sig för att observera sina elever på avstånd. Jag och Sandra alternerar i rollen som Berättare och Redaktör Schwartz (den mystiska och buttra chefen som ger klassen i uppdrag att skriva en berättelse). De dagar jag är Berättare är det jag som håller i programmet och leder barnen in i den fantasivärld vi har skapat. Det är något alldeles särskilt att få se barnen stiga in i Alien Supermarket och släppa fantasin lös. De får prova kläder, fundera över vad de olika produkterna kan användas till och sedan komma på ett fantasifullt lösenord för att ta sig igenom den magiska dörren in till bokförlaget. Väl inne på bokförlaget är det jag som Berättare

som guidar dem igenom den gemensamma skrivövningen samtidigt som jag också leder volontärerna i deras roller. Barnen får möjlighet att uttrycka sin fantasi och kreativitet genom det skrivna ordet i en miljö som är mindre prestationsorienterad än skolmiljön, vilket är uppfriskande för mig som gammal lärare. Att få arbeta språkutvecklande utan att värdera eller bedöma barnens alster är fantastiskt roligt, och det finns inget mer spännande än att se hur barnens inneboende fantasi väcks till liv medan vi skriver tillsammans eller när de sitter och skapar själva.

Eftermiddagarna tillbringar jag till stor del i kontakt med lärare på olika sätt, då den andra delen av min tjänst är att både boka in nya skolklasser och att handleda och vara till stöd för de lärare som har bokat in sig. Klassens resa är inte slut efter att de har lämnat vårt utbildningscenter. Leken fortsätter in i klassrummet, där de fortsätter hjälpa Redaktör Schwartz (eller andra uppdragsgivare) med olika språkutvecklande uppgifter, beroende på skolprogram. Min roll är att stötta läraren även i det arbetet.

Du är lärare, varför sökte du dig till Berättarministeriet?

Jag är svensk- och engelsklärare och arbetade som det i fjorton år innan jag sökte mig till Berättarministeriet. När annonsen för den här

tjänsten dök upp arbetade jag som förstelärare på en skola i ett utsatt område och var nöjd med min roll där. Trots det blev jag otroligt nyfiken när jag läste annonsen – en tjänst där jag fick arbeta språkutvecklande utan att bedöma och rangordna elever? Det lät för bra för att vara sant. Jag sökte jobbet och insåg redan under första intervjun att de värderingar och målsättningar som Berättarministeriet har ligger helt i linje med mina egna. Att Berättarministeriet använder sig av storytelling som metod kändes extra lockande. Som språklärare är berättelser i alla dess former mitt främsta intresse, och det är väldigt roligt att själv dagligen få delta i en samtidigt som jag får möjlighet att väcka barns och ungas egen fantasi och kreativitet.

Att jag dessutom får arbeta tillsammans med lärare och erbjuda dem ett givande, kreativt och lustfyllt läromedel är en stor bonus. Många aktörer som riktar in sig på skolverksamhet idag erbjuder material, som tenderar att innebära merarbete för de lärare som tar del av deras utbud. Det vi på Berättarministeriet erbjuder är ett läromedel som är komplett med lektionsplaneringar och arbetsmaterial och det lättar istället lärarens arbetsbörda. Utöver det visar vi stor tilltro till lärarens kompetens i vårt material, vilket är viktigt för mig. Genom att skapa skolprogram som är flexibla i sin utformning ger vi stor frihet för läraren att modifiera innehållet efter det som är bäst för just deras klasser – det är ju trots allt de som känner sina elever allra bäst.

Utbildningscentret i Malmö är helt nytt, hur har arbetet med att sprida kännedom om Berättarministeriets erbjudande till Malmös skolor och lärare gått?

I stort får man säga att det har gått bra. Berättarministeriet var ganska okänt här nere när vi satte i gång. Jag hade själv inte hört talas om det när jag läste annonsen som gjorde att jag sökte den här tjänsten. När vi väl kom ut och berättade om vad vi erbjuder blev det dock tydligt att det fanns ett sug bland lärare och skolledare efter vår typ av verksamhet. Vi är i princip fullbokade den här första terminen och vi har en mängd olika klasser som ska komma och det har varit väldigt roligt att få ta del av de positiva kommentarer som lärare har lämnat efter sina besök. Det känns extra roligt eftersom de skolor som ska ta del av våra skolprogram den här terminen alla har ett socioekonomiskt index över 200, vilket är precis de skolor vi vill nå ut till.

Var befinner sig Berättarministeriet om fem år (om du får önska)?

Om fem år hoppas jag självklart att fler skolor får möjlighet att delta i våra skolprogram och att vi kanske till och med finns fysiskt på fler orter. Det är inte bara storstadsregionerna som är i behov av vår typ av verksamhet. Skolor med högt socioekonomiskt index finns över hela landet, inte minst på mindre orter och i glesbygd. Det vore därför väldigt kul att kunna sprida våra skolprogram till så många som möjligt, eftersom de faktiskt fungerar.

”Det allra roligaste är när de ifrågasätter berättelsen om bokförlaget, men ändå kliver in i den här speciella världen med hull och hår.”

MÖT EN VOLONTÄR

Ulla Rasch Anderson är volontär på utbildningscentret i Husby.

Hej Ulla! Hur kom du i kontakt med Berättarministeriet?

För snart tio år sedan lyssnade min mamma på ett radioprogram som handlade om Berättarministeriet. Hon blev så inspirerad och sa till mig att hade hon inte varit så gammal skulle hon blivit volontär direkt, och att jag borde engagera mig. Vilket jag gjorde när jag så småningom gick i pension.

Varför valde du att bli volontär på Berättarministeriet?

Jag tyckte att Berättarministeriet verkade vara en vettig verksamhet, med bra organisation och struktur och en långsiktighet. Att kunna läsa och skriva är så viktiga förmågor, de är avgörande för att du ska kunna göra din röst hörd. Jag vill att alla barn ska få den kunskapen, och kunna känna trygghet och glädje i att uttrycka sig. Dessutom är jag intresserad av teater och här får jag kombinera detta på ett väldigt roligt sätt.

Hur länge har du varit volontär?

Jag anmälde mig 2019, då jag gick i pension, och gick en digital volontärutbildning. Det här var precis före covid. Sedan slog pandemin till, så mitt första riktiga pass blev 2021. Jag bor i Kista och är volontär i Husby. Jag brukar hinna med några pass per termin, vårvintern är en bra period och utbildningscentret ligger på lagom promenadavstånd hemifrån.

Vad är det som är så speciellt med att vara volontär på Berättarministeriet?

Barnen som kommer till Berättarministeriet har roligt, det är så mycket glädje i volontäruppdraget. Jag går från utbildningscentret med ett stort leende på läpparna och ett varmt hjärta. Jag möter så påhittiga och kluriga barn under mina pass och minns många tänkvärda och kloka saker de sagt. Det allra roligaste är när de ifrågasätter berättelsen om bokförlaget, men ändå kliver in i den här speciella världen med hull och hår. Att vara volontär hos Berättarministeriet är ett ömsesidigt uppdrag, det förenar verkligen nytta med nöje.

Finns det några utmaningar med volontärskapet?

Jag har aldrig varit med om det själv, men jag kan tänka mig att om en väldigt livlig grupp är otrevlig mot varandra kan det nog bli svårt för mormorssjälen att inte försöka uppfostra. När man känner så är det viktigt att ta ett steg tillbaka. Som volontär är man aldrig ensam i att behöva lösa eventuella konflikter. Utbildningsledarna är väldigt uppmärksamma, och vi delar på ansvaret.

Vad skulle du säga till den som funderar på att bli volontär?

Gör det! Det underlättar om man är nyfiken på andra människor, och tycker att det är roligt att vara en del av ett rollspel. Prova! Det kan bara ge positiv effekt. Det är fantastiskt att som vuxen bara få dyka upp och delta, utan att behöva

förbereda eller organisera, och sedan gå hem. Det gör det lättare att hitta energin och närvaron. Berättarministeriets personal tar hand om hela den organisatoriska biten, vilket gör att man som volontär kan koncentrera sig på att vara närvarande i stunden, i nuet, vilket är en förmån.

Det är inte alls nödvändigt att man är van vid att ta hand om barn, utan tänk i stället att du möter små människor. Man är varken pedagog eller förälder eller lärare, utan en närvarande, intresserad vuxen.

Det är fint att vara i ett sammanhang där kvalitet är så viktigt. Om jag ska ge av min tid och kraft vill jag att det ska vara kvalitet, och det är det i Berättarministeriets verksamhet. Både i programverksamheten och i seminarier och andra aktiviteter som Berättarministeriet bjuder in till.

Berätta om ett minne från verksamheten. Vid finalen av ett program (Den mystiska lådan) fick en elev tillbaka sin arbetsbok från programmet. På en sida fanns det ingen text, trots att eleven hade skrivit texten. I stället för att bli besviken funderade barnet en stund,

och drog sedan slutsatsen att det måste ha förvandlats till osynlig text på sidan.

Utifrån ett volontärperspektiv, hur skulle du vilja att Berättarministeriet utvecklades framåt?

För ett år sedan hade jag sagt att jag önskar att Berättarministeriet hade synts mer i debatten och som opinionsbildare. Men nu är man där. Det är viktigt att det inte bara är myndigheter och akademin som skriver rapporter om skolan och barnens verklighet.

Berättarministeriet står för en utåtriktad verksamhet som når ut till resten av samhället, och när man ger sig in i debatten görs på ett ickeagitativt sätt. Alla förslag till lösningar grundar sig på evidens och fakta, och man aktar sig noga för att falla in i att ”det här borde myndigheterna/ politikerna ta tag i”. I stället presenterar Berättarministeriet möjligheter och förslag, och är en del av lösningen. Berättarministeriet ger sig in i debatten utifrån erfarenhet, kunskap och fakta, och i det bjuds även vi volontärer in.

aktiva volontärer 2023 ca 400

Uppdrag: Att sprida erfarenhet från verksamheten

SEMINARIER I SAMARBETE MED FOLKUNIVERSITETET

Berättarministeriet och Folkuniversitetet samarbetar genom gemensamma kunskapsseminarier i våra tangerande uppdrag om bildning och utbildning. Som ett led i detta anordnades under året två seminarier – det ena under rubriken ”Vilar skolans undervisning på vetenskaplig grund?” och det andra med fokus på ”Framtidens kompetenser: Hur rustar vi nästa generation att anta utmaningen?”. Båda seminarierna gick att delta i både fysiskt och digitalt, vilket möjliggjorde för deltagare även utanför Stockholm.

Årets första seminarium i samarbete med Folkuniversitetet hölls i april. På seminariets tema ”Vilar skolans undervisning på vetenskaplig grund?” samtalades det om hur den nya kunskapen inom neurovetenskapen når klassrummet och vad forskningen innebär för lärarens undervisning. Medverkade gjorde Björn Sjödén, kognitionsvetare och lektor inom utbildningsvetenskap, Ann-Christin Sundell, tidigare rektor på Oxhagsskolan i Järva och numera senior rektor inom utbildningsförvaltningen med fokus på att stödja skolledare i Järva, samt Berättarministeriets grundare och generalsekreterare, Dilsa Demirbag-Sten.

I november höll Berättarministeriet ytterligare ett seminarium i samarbete med Folkuniversitet, denna gång under rubriken ”Framtidens kompetenser: Hur rustar vi nästa generation att anta utmaningen?”. Samtalet kretsade bland annat kring framtidens kompetenser, digitaliseringens effekter och kreativitetens plats i skolan, både historiskt och i samtiden. Medverkade gjorde Jan Hylén, analytiker och konsult inom utbildningssektorn, och Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Samtalet modererades av Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

GRAFISKA FÖRETAGEN PRISADE BERÄTTARMINISTERIET

På Läromedlets dag, den 8 november, fick Berättarministeriet motta Grafiska företagens och Medieföretagens branschpris på 100 000 kronor. I motiveringen konstateras att: ”Berättarministeriet har gjort avgörande insatser i utsatta områden för ungas läs- och skrivförmåga.”

Grafiska företagen arbetar med att lyfta förståelsen för vikten av ökad läsförståelse och böckernas betydelse bland våra folkvalda politiker.

–Därför känns det fint att få belöna Berättarministeriet, som redan nu arbetar med detta och gör en konkret skillnad för barn och unga i de mest utsatta skolorna i Sverige, sa Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen.

–Jag är stolt och glad över att Berättarministeriet får ett erkännande för vårt arbete med att stärka undervisningen genom väl beprövade läromedel så att fler barn och unga kan erövra det svenska språket och därmed skaffa sig en bra grund för sitt fortsatta liv, sa Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

BESÖK I BERÄTTARMINISTERIETS UTBILDNINGSCENTER

KRONPRINSESSPARET

I januari besökte HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Prins Daniel Berättarministeriets utbildningscenter i Husby, för att informera sig om pandemins påverkan på skolan. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson presenterade Skolverkets sammanfattande rapport och Maria Wallin, institutansvarig på Berättarministeriet, redogjorde för Berättarministeriets fördjupande rapport Lärares röster i pandemins spår Grundskolechef Happy Hilmarsdottir, Enbacksskolans rektor Raija Ikonen och Ulrica Ambrosius, lärare på Oxhagsskolan, var också med vid besöket för att ge sin bild av läget i den svenska skolan. Samtalet leddes av Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

KULTURMINISTERN

I maj besökte kulturminister Parisa Liljestrand Berättarministeriets utbildningscenter i Husby i syfte att informera sig om vår verksamhet. Kulturministern träffade volontärer och samtalade med elever från en Järvaskola om läsning och skrivande.

”Det Berättarministeriet gör så fint är att de hjälper pedagogerna, det vill säga lärarna, och skapar en verksamhet som lärarna kan knyta an till inte bara vid ett tillfälle utan också under längre perioder. Som bygger på beprövad erfarenhet, på forskning och på Skolverkets ramar för vad barnen ska göra i skolan. Jag tycker att det här är en jättefin verksamhet och jag är otroligt tacksam för möjligheten att få besöka den idag”, sa kulturministern efter besöket.

CENTERPARTIETS PARTILEDARE

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok kom på besök till Berättarministeriets utbildningscenter i Husby tillsammans med partiets utbildningspolitiska talesperson Niels Paarup-Peterson. De fick en rundvandring på utbildningscentret och träffade elever från Gullingeskolan i Tensta. ”Skolan är en av mina viktigaste frågor. Just nu gör jag en skolturné runtom i landet för att se goda exempel –Berättarministeriet är ett sådant. Det var ett otroligt fint och välordnat besök”, sa partiledaren i samband med besöket.

RIKSDAGSSEMINARIUM OCH SKOLKARTAN.SE

I syfte att tillhandahålla ett visuellt kunskapsunderlag om skolors behov och utmaningar kopplat till socioekonomiskt index har Berättarministeriet i samarbete med Datastory tagit fram den interaktiva skolkartan med grund i officiell statistik från Skolverket.

Skolkartan offentliggjordes i oktober i riksdagens första kammare vid ett seminarium under rubriken ”Var finns Sveriges mest utsatta skolor, och hur möter vi utmaningarna?”, som Berättarministeriet anordnade tillsammans med utbildningsutskottet.

Vid seminariet deltog bland andra Datastorys grundare och vd, representanter för Wisdome/ Visualiseringscenter C och företrädare för Norrbottens kommuner.

NYA PARTNERSKAP

JERRINGFONDEN

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. En målsättning med det nya samarbetet är att öka elevernas tillgång till de demokratiska samhällsinstitutioner som lärosätena utgör.

”Vi vet att det är helt avgörande för barn och unga att de går ut skolan med fullständiga betyg. Vi vill tillsammans med Berättarministeriet stimulera barns naturliga nyfikenhet och upptäckarlust. Därför stöder vi Berättarministeriet”, säger Birgit Rösblad, ordförande Jerringfonden.

Genom partnerskapet ska Berättarministeriets skolprogram Redaktör Schwartz forskningsresa erbjudas till fler skolor med låga studieresultat. Programmet har utvecklats med stöd av Cancerfonden och har genomförts tillsammans med Karolinska Institutet sedan 2019. Inom ramen för samarbetet ska programmet spridas till fler lärosäten och därmed fler skolor.

EGMONT FONDEN

Egmont Fonden hjälper barn och unga i utsatthet och arbetar för att alla unga ska kunna genomföra en gymnasieutbildning. Berättarministeriets etablering i Malmö möjliggörs genom generöst stöd från Egmont Fonden.

”Berättarministeriet gör en enorm insats för att stimulera barns kreativitet och motivation

för lärande. Samtidigt tränar barnen på att uttrycka sig i skrift, vilket vi vet är viktigt för att lyckas i utbildningssystemet. Vi är mycket glada över att kunna stödja etableringen av det nya utbildningscentret i Malmö, så att fler svenska barn får stöd och bättre förutsättningar att genomgå grundskolan”, säger Heidi Sørensen, direktör för Egmonts Fondssekretariat.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORG

Länsförsäkringar Älvsborg kraftsatsar för att fler barn ska klara grundskolan. Berättarministeriet är en av de utvalda verksamheter

Länsförsäkringar beslutat att stödja inom initiativet Framsteget. Det gemensamma målet är att förbättra barns och ungdomars hälsa och livsvillkor i Älvsborg. Samarbetet med Berättarministeriet handlar om att nå ut med skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index i Borås, Trollhättan och Vänersborg.

”Berättarministeriets sätt att arbeta med ett kreativt och meningsfullt lärande där det behövs som mest är ovärderligt. Genom vårt samarbete får fler barn – och lärare – i vårt område möjlighet att ta del av deras fantastiska skolprogram. Vi är superstolta”, säger Linn Blakstvedt, hållbarhetsansvarig.

Våra partner är en ovärderlig del av verksamheten. Varmt tack för att ni valt att stötta Berättarministeriet. Tillsammans ser vi till att fler barn går ut grundskolan med gymnasiebehörighet!

Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet och Birgit Rösblad, Jerringfonden Maria Wallin, Berättarministeriet och Linn Blakstvedt, Länsförsäkringar Älvsborg

”Om jag får drömma fritt skulle jag önska att vi inte behövs längre utan kan lägga ner verksamheten. Men om jag ska vara realist tycker jag att det viktigaste är att vi når ännu fler.”

MÖT EN STYRELSELEDAMOT: SVEN HAGSTRÖMER

Sven Hagströmer är medgrundare till Berättarministeriet och ledamot i stiftelsens styrelse. Sven är affärsman, grundare av nätbanken Avanza och investmentbolaget Creades. Redan som 12-åring köpte Sven sin första aktie. Förutom aktier var han mycket intresserad av elektronik och byggde sig en TV när han var 15 år. Därefter startade han företaget Sven Hagströmer Radio & Sport och försörjde sig under studietiden på att bygga ljudanläggningar.

Sven har under lång tid aktivt engagerat sig i samhällsfrågor, främst jämlikhet och utbildning. Stiftelsen Allbright, som grundades av Sven, arbetar för att öka kvinnors representation i börsbolags ledningar och styrelser. Skolan är en annan hjärtefråga. Han bidrar till Stiftelsen Läxhjälpen, har varit mentor åt ungdomar på Tensta gymnasium och är medgrundare av Järvaveckan.

Vilka är dina tankar kring

Berättarministeriets utveckling?

Från att ha startat som ett experiment för 13 år sedan har vi blivit en etablerad utbildningsaktör utan att ha stelnat i formerna. I dag ses vikten av läsning och språk som en självklar grund för integration, så var det inte då. När vi nu etablerar oss i glesbygd krävs nya arbetsformer. Det blir en utmaning, och utmaningar brukar

alltid föra något gott med sig. Självklart måste vi anpassa vårt arbete för att nå ut där vi behövs på ett effektivt sätt.

Vad är det viktigaste med verksamheten?

Vi behöver varje dag visa att vi har ett existensberättigande, att vi gör nytta. När vi nu nått 72 000 elever och deras lärare kan vi med tillfredsställelse se att vi tillfört något väldigt viktigt till svensk skola.

Var hoppas du att Berättarministeriet befinner sig om fem år?

Om jag får drömma fritt skulle jag önska att vi inte behövs längre utan kan lägga ner verksamheten. Men om jag ska vara realist tycker jag att det viktigaste är att vi når ännu fler. Ännu fler elever och lärare som utvecklas genom våra skolprogram. Vi vet att det vi får effekt och därför sätter vi in alla resurser för att nå ut till de skolor som behöver oss.

BERÄTTARMINISTERIETS STYRELSE 2023

Dan Brändström, ledamot

Sven Hagströmer, ledamot

Jussi Karlgren, ledamot

Anders Lago, ledamot

Cecilia Nordström, styrelseordförande

Robert Weil, ledamot

RESULTATRÄKNING

Not 2023 2022 VERKSAMHETSINTÄKTER Gåvor 3 2 680 810 2 998 876 Bidrag 3 10 388 453 6 650 088 Nettoomsättning 20 403 500 20 407 310 Övriga intäkter 100 024 24 242 33 572 787 30 080 516 VERKSAMHETSKOSTNADER 4,5 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader –28 721 838 –24 316 767 –3 037 533 –2 214 303 –2 528 080 –1 304 317 –34 287 450 –27 835 387 Verksamhetsresultat –717 442 2 245 129 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Räntekostnader och liknande resultatposter 2 777 –1 798 2 777 –1 798 Resultat efter finansiella poster –714 665 2 243 331 Resultat före skatt 6 –714 665 2 243 331 ÅRETS RESULTAT –714 665 2 243 331
Not 2023-12-31 2022-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 728 442 72 507 Inventarier, verktyg och installationer 8 214 828 340 286 Långsiktiga fordringar 80 625 0 412 793 412 793 Summa anläggningstillgångar 1 023 895 412 793 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 449 019 8 554 000 Aktuell skattefordran 140 349 140 349 Övriga fordringar 83 474 202 606 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 1 440 636 578 573 5 113 478 9 475 528 Kassa och bank 7 397 051 5 747 554 Summa omsättningstillgångar 12 510 529 15 223 082 SUMMA TILLGÅNGAR 13 534 424 15 635 875
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat resultat 7 760 053 5 516 722 Årets resultat –714 665 2 243 331 7 045 388 7 760 053 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 1 294 607 341 159 Skatteskuld 0 0 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 0 0 Övriga skulder 1 430 238 1 843 127 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 3 764 191 5 691 537 6 489 036 7 875 822 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 534 424 15 635 875 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Ändamåls- Balanserat
Eget
Belopp vid årets ingång 0 7 760 053 7 760 053 Årets resultat –714 665 –714 665 Belopp vid årets utgång 0 7 045 388 7 045 388 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras
räkning överförs: Balanserat resultat 7 045 388 SUMMA 7 045 388
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2023-12-31 2022-12-31
resultat
kapital bestämda medel
så att i ny

FRAMÅTBLICK

Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Det förutsätter att alla barn, oavsett bakgrund, har tillgång till en god och jämlik utbildning.

Nationellt står många skolor inför utmaningar, både i storstäder och glesbygd, när det gäller att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Berättarministeriets avsikt är att säkerställa att lärare och elever i dessa skolmiljöer över hela landet ska kunna ta del av vårt stöd.

Därför var det ett mycket glädjande besked att vi i december 2021 vann en upphandling med Skolverket om riktad språkutvecklande kompetensutveckling utifrån estetiska lärprocesser. Uppdraget, som startade i januari 2022, är första steget mot Berättarministeriets avsikt att finnas tillgängligt på nationell nivå, för alla lärare och elever som behöver det.

Under 2023 har vi därför fortsatt att arbeta med skolor i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, samtidigt som vi expanderar bortom dessa områden. Expansionen innebär att skolor med högt socioekonomiskt index i Malmö med

omnejd samt i före detta Älvsborgs län, men också i andra delar av Sverige, har kunnat ta del av klassrumsversioner av Berättarministeriets skolprogram. Under 2024 planerar vi att fördjupa stödet till de skolor och kommuner där vi redan finns, bland annat genom ett nytt utbildningscenter i Malmö. Samtidigt ämnar vi fortsätta expansionen till ännu fler delar av landet, bland annat Norrbotten.

Hittills har inte den pågående expansionen påverkat resultaten från utvärderingarna vi gör av vårt stöd. För att säkerställa att Berättarministeriets stöd ger effekt på skolor med högt socioekonomiskt index också i framtiden kommer vi fortsätta att ha en tät dialog med deltagande lärare och kontinuerligt utvärdera vår verksamhet.

Vår ambition för kommande år är att utöka möjligheten att erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index, oavsett geografiskt läge, och därigenom fortsätta vårt arbete för att främja en högkvalitativ och jämlik utbildning för alla barn i Sverige.

UTVÄRDERING OCH UTVECKLING AV

BERÄTTARMINISTERIETS SKOLPROGRAM

Enligt skollagen är det läraren som ska bedöma sina elevers förmåga. Därför är det också läraren som utvärderar vilken effekt Berättarministeriets skolprogram har för eleverna. Varje termin genomförs kontinuerliga utvärderingar av genomförda program med återkoppling från deltagande lärare, vilket leder till nödvändiga anpassningar och förbättringar. Utvärderingsprocessen görs i samarbete med Ramboll Management Consulting och grundar sig på OECD:s utvärderingskriterier. Effekten utvärderas både kvantitativt och kvalitativt.

Den kvantitativa utvärderingen görs genom en enkät som belyser programmens innehåll och uppbyggnad, och vilka resultat som lärarna upplever i elevernas prestationer. De kvantitativa målen för kompetensutvecklingen och stödmaterialet är tydliga: Att minst 85 procent av deltagarna rekommenderar programmen till sina kollegor och att minst 9 av 10 deltagande lärare anser att programmen är ett effektivt stöd i deras undervisning.

Den kvalitativa utvärderingen görs i form av intervjuer och lärande samtal. Alla deltagande lärare bjuds in till ett eller flera lärande samtal med någon av Berättarministeriets utbildningsledare, som alla är legitimerade lärare. Därtill genomför Ramboll djupgående intervjuer med utvalda grupper av lärare.

Lärarnas samlade erfarenhet, som omfattar exempel från den dagliga undervisningen och reflektioner över det egna professionsutövandet, utgör grundvalen för alla kompetensutvecklande insatser från Berättarministeriet. Detta möjliggör ett kollegialt erfarenhetsutbyte inte bara inom den egna skolans väggar, utan också i en vidare krets av lärare som delar liknande utmaningar och förutsättningar.

Samtliga läromedel, stödmaterial och kompetensutvecklande insatser utvecklas i nära samarbete med skolor och lärare för att tillgodose deras uttryckta behov, och med hänsyn till de specifika förutsättningar som råder i skolor med högt socioekonomiskt index. Denna utveckling sker i enlighet med Berättarministeriets utvärderingsmetoder och bygger på de teorier och den beprövade erfarenhet som utgör grunden för programmen.

Berättarministeriets pedagoger ansvarar för utvecklingen av läromedlen, inklusive läraroch elevmaterial. Detta sker i samråd med och på förfrågan av lärare för att säkerställa att programmen är relevanta och ändamålsenliga. Inför utvecklingen av ett nytt program eller läromedel genomförs informationsträffar och analyser av tidigare lärarenkäter. Det borgar för att läromedlen har en stark förankring i kursplanen och möter kunskapskraven för respektive årskurs. För att säkerställa hög kreativ höjd och kvalitet deltar manusförfattare, redaktörer, scenografer, utbildningsdesigners och andra experter i processen.

Att Berättarministeriets stöd till skolorna 2023 gav önskad effekt intygas i både de kvantitativa och de kvalitativa utvärderingarna. Dessa resultat stämmer överens med tidigare års utvärderingar.

PARTNER

Berättarministeriets verksamhet är möjlig tack vare nära samverkan mellan tre sektorer: den privata, den offentlig och den ideella. Samverkan med det offentliga sker genom IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Stockholms stad och Göteborgs stad, och genom uppdrag från Skolverket. Samverkan med det ideella representeras av våra volontärer som möter barnen på våra utbildningscenter. Partnerskap med företag och fristående finansiärer innebär att dessa går in med rörligt kapital under minst ett år. Våra pro bono-partner bidrar med sin tid och yrkesexpertis utan kostnad. Ett stort, varmt och djupt känt tack för ert stöd.

HUVUDPARTNER

Akademibokhandeln

Catarina och Sven Hagströmers stiftelse

Egmont Fonden

Familjen Robert Weils Stiftelse

Jerringfonden

Länsförsäkringar Älvsborg

Platzer Fastigheter AB

PARTNER

Cancerfonden

PRO BONO-PARTNER

Bonnierförlagen

Cloud Science

DNAB

Kanter Advokatbyrå

Koncept Stockholm

PocketShop

Ramboll Management Consulting

SAMVERKANSPARTER

Folkuniversitetet

Göteborgs stad

Göteborgs universitet

Hagsätra bibliotek

Hallwylska museet

Husby bibliotek

Karolinska Institutet

Kungliga Tekniska Högskolan

Nobel Prize Museum

Skolverket

Stockholms stad

Stockholms universitet

Världslitteraturhuset bibliotek Göteborg

”Både vi lärare och eleverna har blivit väldigt inspirerade av det här äventyret. Det har varit lätt att knyta några av våra upplevelser till sådant som dyker upp på andra lektioner. Man åker lite snålskjuts på det här äventyret in i andra undervisningsmoment.”

”Ni skapar en glädje och ett intresse som vi kan förvalta vidare i klassrummet.”

”Vi kan återkoppla i ordinarie undervisning till det eleverna har upplevt på Berättarministeriet. Det skapar motivation till skrivandet som i sin tur kan leda till ökad måluppfyllelse.”

SÅ HÄR TYCKTE NÅGRA LÄRARE HT23

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.