Brochure bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc (Update 2021)

Page 1

%ɵ1+ 9,ɵ1 Ð$ .+2$

+ʁ1* 1*ɻ& NƠI GỬI TRỌN 1,ɯ0 7,1


7+ 1+ /ɛ3

7K¡QJ %ɶQK YLɶQ ÐD 1JɼF ÑĻʒF WK QK OɜS O EɶQK YL ÑɖX WLªQ WɐL PLɰQ %ɞF

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

0 + 1+

HỒNG NGỌC

7LªQ SKRQJ WURQJ P´ K¬QK ʺE NK¡FK VɐQʻ YʊL FĹ Vʎ YɜW FKɔW TXʀF Wɮ

7+ 1+ /ɛ3 7K¡QJ %ɶQK YLɶQ ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF ÑĻʒF WK QK OɜS O EɶQK YLɶQ WĻ QK¢Q ÑɖX WLªQ WɐL PLɰQ %ɞF

0 + 1+ 7LªQ SKRQJ WURQJ P´ K¬QK ʺEɶQK YLɶQ NK¡FK VɐQʻ YʊL FĹ Vʎ YɜW FKɔW WLªX FKXɘQ TXʀF Wɮ


NKRD +ʂQJ LɶQ WĻ QK¢Q

EɶQK YLɶQ WLªX FKXɘQ

7ɕ0 1+ 1 7Uʎ WK QK Kɶ WKʀQJ \ Wɮ K QJ ÑɖX 9LɶW 1DP FXQJ FɔS GɺFK Yʔ FKÃP V³F VʘF NKɾH WR Q GLɶQ KLɶX TXɒ F¹QJ Vʠ SKʔF Yʔ FKX\ªQ QJKLɶS WɜQ W¢P

6ʗ 0ɵ1+ *³S SKɖQ ÑɒP EɒR FKɔW OĻʒQJ FXʈF VʀQJ FʈQJ ÑʂQJ EɠQJ GɺFK Yʔ FKÃP V³F VʘF NKɾH WKHR WLªX FK­ ʺ< ÑʘF &KɔW OĻʒQJ 7K¢Q WKLɶQʻ

7ɕ0 1+ 1 7Uʎ WK QK Kɶ WKʀQJ \ Wɮ K QJ ÑɖX 9LɶW 1DP FXQJ FɔS GɺFK Yʔ FKÃP V³F VʘF NKɾH WR Q GLɶQ KLɶX TXɒ F¹QJ Vʠ SKʔF Yʔ FKX\ªQ QJKLɶS WɜQ W¢P

6ʗ 0ɵ1+ *³S SKɖQ ÑɒP EɒR FKɔW OĻʒQJ FXʈF VʀQJ FʈQJ ÑʂQJ EɠQJ GɺFK Yʔ FKÃP V³F VʘF NKɾH WKHR WLªX FK­ ʺ< ÑʘF &KɔW OĻʒQJ 7K¢Q WKLɶQʻ


3+ 7 75,ɱ1 2003

%ɶQK YLɶQ +ʂQJ 1JɼF <ªQ 1LQK %D ЬQK UD ÑʌL O EɶQK YLɶQ WĻ QK¢Q ÑɖX WLªQ WɐL PLɰQ %ɞF SK¡W WULɲQ WKHR P´ K¬QK ʺEɶQK YLɶQ NK¡FK VɐQʻ

2011

.KDL WUĻĹQJ 3K²QJ NK¡P ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF .HDQJQDP WɼD OɐF WɐL WɖQJ Y WɖQJ % W²D QK .HDQJQDP /DQGPDUN 7RZHU 3KɐP +¹QJ

2015

.KDL WUĻĹQJ 3K²QJ NK¡P ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF 6DYLFR WɐL 7UXQJ W¢P WKĻĹQJ PɐL 6DYLFR 0HJD0DOO /RQJ %LªQ

HONG NGO


7 CƠ SỞ, GỒM: 2 BỆNH VIỆN VÀ 5 PHÒNG KHÁM VỆ TINH

2019

.KDL WUĻĹQJ KDL SK²QJ NK¡P Yɶ WLQK JʂP 3K²QJ NK¡P ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF 7ʀ +ʞX Y 3K²QJ NK¡P ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF 1JX\ɴQ 7X¢Q

2020

.KDL WUĻĹQJ 3K²QJ NK¡P ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF JʂP WɖQJ WɐL W²D QK .RVPR 7¢\ +ʂ

2021

.KDL WUĻĹQJ %ɶQK YLɶQ ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF 3KºF 7UĻʌQJ 0LQK EɶQK YLɶQ KLɶQ ÑɐL K QJ ÑɖX WKʖ Ñ´

OC GENERAL HOSPITAL+ɵ 7+ɿ1* %ɵ1+ 9,ɵ1 ј 3+ 1* .+ 0 %ɵ1+ 9,ɵ1 Ð$ .+2$ +ʁ1* 1*ɻ& 3+ & 75ĺʋ1* 0,1+ ÐɺD FKɸ 6ʀ &K¢X 9ÃQ /LªP SKĻʌQJ 3Kº д TXɜQ 1DP 7ʚ /LªP + 1ʈL ÐLɶQ WKRɐL

3+ 1* .+ 0 Ð$ .+2$ +ʁ1* 1*ɻ& ј .($1*1$0 ÐɺD FKɸ 7ɖQJ .HDQJQDP /DQGPDUN 3KɐP +¹QJ 1DP 7ʚ /LªP + 1ʈL ÐLɶQ WKRɐL P¡\ Oɪ

3+ 1* .+ 0 Ð$ .+2$ +ʁ1* 1*ɻ& ј 7ɿ +ʝ8 ÐɺD FKɸ 7ɖQJ +3& /DQGPDUN 7ʀ +ʞX /D .Kª + дQJ + 1ʈL ÐLɶQ WKRɐL P¡\ Oɪ

3+ 1* .+ 0 Ð$ .+2$ +ʁ1* 1*ɻ& ј 7 < +ʁ ÐɺD FKɸ 7ɖQJ .RVPR 7¢\ +ʂ ;X¢Q /D %ɞF 7ʚ /LªP + 1ʈL ÐLɶQ WKRɐL P¡\ Oɪ

%ɵ1+ 9,ɵ1 Ð$ .+2$ +ʁ1* 1*ɻ& < 1 1,1+ ÐɺD FKɸ <ªQ 1LQK 7UºF %ɐFK %D ЬQK + 1ʈL ÐLɶQ WKRɐL P¡\ Oɪ

3+ 1* .+ 0 Ð$ .+2$ +ʁ1* 1*ɻ& ј 6$9,&2 /21* %, 1 ÐɺD FKɸ 7ɖQJ WR % 6DYLFR 0HJDPDOO 1JX\ɴQ 9ÃQ /LQK /RQJ %LªQ + 1ʈL ÐLɶQ WKRɐL P¡\ Oɪ

3+ 1* .+ 0 Ð$ .+2$ +ʁ1* 1*ɻ& ј 1*8<ɳ1 78 1 $GG 7ɖQJ 12 71/ 3/$=$ *2/'6($621 1JX\ɴQ 7X¢Q 7KDQK ;X¢Q + 1ʈL ÐLɶQ WKRɐL P¡\ Oɪ

7+ɗ0 0ʧ %ɵ1+ 9,ɵ1 +ʁ1* 1*ɻ& &Ĺ Vʎ 7ɖQJ Vʀ <ªQ 1LQK %D ЬQK + 1ʈL &Ĺ Vʎ 7ɖQJ Vʀ &K¢X 9ÃQ /LªP SKĻʌQJ 3Kº д TXɜQ 1DP 7ʚ /LªP + 1ʈL ÐLɶQ WKRɐL (PDLO WKDPP\KQ#KRQJQJRFKRVSLWDO YQ


KHÁCH HÀNG

LÀM TRUNG TÂM


1JĻʌL EɶQK ÑĻʒF WKÃP NK¡P YʊL E¡F Vé JLɾL FKX\ªQ P´Q SK¡F Ñʂ ÑLɰX WUɺ ÑĻʒF F¢Q QKɞF OʠD FKɼQ ÑɒP EɒR WʀL ĻX YʊL PʆL WUĻʌQJ KʒS

1JĻʌL EɶQK ÑĻʒF KĻʊQJ GɚQ FKÃP V³F VʘF NKɾH ÑĻʒF W´Q WUɼQJ F¡F TX\ɰQ F¡ QK¢Q

7X¢Q WKʖ F¡F TX\ ÑɺQK Yɰ QKLɴP NKXɘQ WU¡QK WʀL ÑD QJX\ FĹ QKLɴP NKXɘQ EɶQK YLɶQ


CHUYÊN KHOA


&+8< 1 .+2$ &+ɓ7 /ĺʑ1* &$2 .+2$ .+ 0 %ɵ1+

+ʁ, 6ʗ& 7 &+ &ʟ& я,&8ѐ ј 7+ɛ1 1+ 1 7ɏ2

.+2$ 1ʇ, 7ʃ1* +ʑ3

.+2$ 1*2ɏ, 7ʃ1* +ʑ3

.+2$ 3+ə8 7+8ɛ7 * < 0 +ʁ, 6ʗ&

.+2$ 3+ə8 7+8ɛ7 7ɏ2 + 1+ 7+ɗ0 0ʧ

.+2$ 6ɑ1 3+ʓ .+2$

7581* 7 0 +ʅ 75ʑ 6,1+ 6ɑ1 ,9) +ʁ1* 1*ɻ&

.+2$ 1+,

7581* 7 0 7, 0 &+ʕ1* 9$&&,1(

/, 1 &+8< 1 .+2$ 0ɝ7 ј 70+ ј 5+0

.+2$ '$ /,ɳ8

.+2$ < +ɻ& &ʃ 758<ɯ1 9/7/ ј 3+&1

.+2$ ; 7 1*+,ɵ0

&+ɗ1 Ð2 1 + 1+ ɑ1+ 7+Â0 ' &+ʗ& 1Â1*

.+2$ 'ĺʑ&

.,ɱ0 62 7 1+,ɳ0 .+8ɗ1

.+2$ ',1+ 'ĺʏ1*

.+2$ 81* %ĺʉ8

3+ 1* Ð,ɯ8 'ĺʏ1*


ĐỘI NGŨ

NHÂN VIÊN Y TẾ


ʿ +ĹQ E¡F Vé JLɾL FKX\ªQ P´Q JL X NLQK QJKLɶP QKLɰX QJĻʌL O 3*6 76 7Kɖ\ WKXʀF ĻX Wº 7K6 %6&.,, ÐɦF ELɶW QKLɰX E¡F Vé F³ WK¢P QLªQ F´QJ W¡F WɐL F¡F EɶQK YLɶQ QKĻ 9LɶW ÐʘF %ɐFK 0DL 1KL 7UXQJ ĻĹQJ 3Kʔ VɒQ 7UXQJ ĻĹQJ 3Kʔ VɒQ + 1ʈLˁ ʿ 7KªP Y R ѳ F¡F E¡F Vé WUɪ FʖD EɶQK YLɶQ FġQJ WKĻʌQJ [X\ªQ ÑĻʒF Fʜ ÑL Ñ R WɐR WɐL F¡F QĻʊF F³ QɰQ \ KɼF SK¡W WULɲQ QKĻ $QK 6LQJDSRUH + Q 4XʀF 1KɜW %ɒQˁ ʿ +ĹQ ÑLɰX GĻʐQJ Nʨ WKXɜW YLªQ F³ FKX\ªQ P´Q FDR ÑĻʒF Ñ R WɐR E L EɒQ


CƠ SỞ

VẬT CHẤT ʿ +ɶ WKʀQJ P¡\ P³F SKʔF Yʔ NK¡P FKʞD EɶQK ÑĻʒF QKɜS NKɘX Wʚ F¡F K£QJ VɒQ [XɔW WKLɮW Eɺ QʄL WLɮQJ WKɮ JLʊL QKĻ *( +HDOWKFDUH 0ʨ $EERWW 0ʨ .DUO 6WRU] ÐʘF 2O\PSXV 1KɜW %ɒQ ʿ +ɶ WKʀQJ P¡\ FKʔS &7 G£\ P¡\ FKʔS FʈQJ KĻʎQJ Wʚ 05, 6LJQD &UHDWRU 7HVOD P¡\ FKXS ;TXDQJ WKLɮW Eɺ VLªX ¢P ' 9ROXVRQ ( ˁ ʿ ' Q P¡\ QʈL VRL &9 ʿ +ɶ WKʀQJ P¡\ VLQK K³D Wʠ ÑʈQJ $OLQLW\ F Y Kɶ WKʀQJ [©W QJKLɶP KX\ɮW KɼF Wʠ ÑʈQJ $OLQLW\ KT WKɮ Kɶ PʊL QKɔW ʿ +ɶ WKʀQJ [©W QJKLɶP VLQK KɼF SK¢Q Wʜ Vʜ GʔQJ P¡\ 5HDO WLPH 3&5 FʖD 4,$*(1 ʿ ' Q P¡\ Pʄ YL SKɚX &DUO =HLVV ʿ ʗQJ GʔQJ Kʆ WUʒ FKɘQ ÑR¡Q Wʚ [D 7HOHPHGLFLQH ,QWRXFK +HDOWK+ɶ WKʀQJ P¡\ P³F WLªQ WLɮQ SKʔF Yʔ DQ WR Q WʀL ÑD FKR F¡F FD SKɚX WKXɜW

7UDQK GDQK ODP WKɞQJ FɒQK WɐR NK´QJ JLDQ WKĻ JL£Q WKRɒL P¡L JLºS QJĻʌL EɶQK JLɒP EʊW FÃQJ WKɢQJ WUĻʊF NKL EĻʊF Y R FD SKɚX WKXɜW

3K²QJ Pʄ P [¢\ GʠQJ WKHR WLªX FKXɘQ FʖD $QK QKĻ V Q 9LQ\O WĻʌQJ 3DQHO Kɶ WKʀQJ FXQJ FɔS NK­ WĻĹL NKʜ NKXɘQ KLɶX TXɒ FDR +(3$ OX´Q GX\ WU¬ ¡S OʠF GĻĹQJ


PHÒNG MỔ

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ HBNDỊCH VỤ NỘI TRÚ CHUẨN

KHÁCH SẠN


DỊCH VỤ NỘI TRÚ CHUẨN

KHÁCH SẠN


ʿ 3K²QJ OĻX YLɶQ WLɶQ QJKL YʊL QKLɰX OʠD FKɼQ SK²QJ ÑĹQ Ñ´L 9LS 99LS ʿ 3KʔF Yʔ QKX FɖX ÃQ XʀQJ WɐL SK²QJ YʊL WKʠF ÑĹQ SKRQJ SKº ʿ 'ɺFK Yʔ Yɶ VLQK Y JLɦW O WLɶQ OʒL ÑɒP EɒR DQ WR Q NLɲP VR¡W QKLɴP NKXɘQ


TIỆN ÍCH TRONG

BỆNH VIỆN


1K K QJ +ʂQJ 1JɼF (DWHU\ ÑĻʒF WKLɮW NɮW WLQK Wɮ WUDQJ QK£ WURQJ NK´QJ JLDQ WKR¡QJ P¡W 9ʊL WKʠF ÑĹQ SKRQJ SKº ÑɒP EɒR Ñɖ\ Ñʖ GLQK GĻʐQJ FKɞF FKɞQ EɶQK QK¢Q Y QJĻʌL QK Vɬ F³ QKʞQJ WUɒL QJKLɶP Y´ F¹QJ Ñ¡QJ QKʊ NKL ÑɮQ QĹL Ñ¢\ PʈW QK K QJ VDQJ WUɼQJ WURQJ O²QJ EɶQK YLɶQ


1ɠP WURQJ NKX´Q YLªQ FʖD %ɶQK YLɶQ ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF 3KºF 7UĻʌQJ 0LQK QKĻQJ 0DQL FKɢQJ PDQJ Vʠ WɔS QɜS ʂQ R P OɐL O QĹL Ñɲ TX½ NK¡FK FKɜP OɐL K²D P¬QK Y R NKX YĻʌQ [DQK P¡W FʖD YLɶQ 0DQL &DIH PDQJ SKRQJ F¡FK PʈF PɐF JɖQ JġL YʊL WKLªQ QKLªQ SKʔF Yʔ Ñʂ XʀQJ QKɨ QK QJ Y F³ OʒL FKR VʘF NKɾH Т\ O ÑɺD ÑLɲP WKĻ JL£Q O½ WĻʎQJ FKR TX½ NK¡FK Vʜ GʔQJ GɺFK Yʔ WɐL %ɶQK YLɶQ ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF*,ɑ, 75 ʿ .KX YXL FKĹL WURQJ QK Y QJR L WUʌL FKR WUɪ HP ʿ 'ɺFK Yʔ 6SD PDVVDJH FKÃP V³F GD ʿ :LIL WʀF Ñʈ FDR P Q K¬QK ÑD FKʘF QÃQJ (QWHUWDLQPHQW 8QLW WɐL SK²QJ QʈL WUº W­FK KʒS NªQK WUX\ɰQ K¬QK \RXWXEH ÑɼF E¡R [HP SKLP QJKH QKɐFˁ


%ɱ 9ɛ1 Ðʇ1* 7+ʕ< 75ɹ /,ɵ8 0 < 7+ɱ 'ʓ& $448$7,; %ɲ YɜQ ÑʈQJ WKʖ\ WUɺ OLɶX SKʔF Yʔ QKX FɖX WUɺ OLɶX WKĻ JL£Q SKʔF KʂL VʘF NKɾH FʖD QJĻʌL EɶQK NɮW KʒS YʊL P¡\ OX\ɶQ WɜS GĻʊL QĻʊF FʖD K£QJ $448$7,; OɖQ ÑɖX WLªQ F³ PɦW WɐL 9LɶW 1DP PDQJ ÑɮQ QKʞQJ E L WɜS SKʔF KʂL FKʘF QÃQJ GĻʊL QĻʊF Eʄ ­FK


PHẬT ĐƯỜNG PHÚC TRƯỜNG MINH .K´QJ JLDQ W¢P OLQK WKʌ Wʠ ÐʘF 3KɜW 'ĻʒF VĻ ÑĻʒF WKLɮW Nɮ ÑɜP FKɔW 3KĻĹQJ дQJ JLºS QJĻʌL EɶQK ÑĻʒF WéQK W¢P W¬P Yɰ YʊL 3KɜW SK¡S JLºS F¢Q EɠQJ W¢P KʂQ Kʆ WUʒ YLɶF ÑLɰX WUɺ ÑɐW KLɶX TXɒ WʀL ĻXDỊCH VỤ Y TẾ TIÊU BIỂU


7+$, 6ɑ1 9 6,1+ &21 75ɻ1 * , *³L WKDL VɒQ Y VLQK FRQ WUɼQ J³L +ʂQJ 1JɼF ÑĻʒF WKLɮW Nɮ NKRD KɼF YʊL QKLɰX PʀF WXɖQ WKDL Ñɲ F¡F Pɨ OʠD FKɼQ 0ɨ EɖX ÑĻʒF WKʠF KLɶQ Ñɖ\ Ñʖ [©W QJKLɶP Y VLªX ¢P ÑɺQK Nʢ YʊL Kɶ WKʀQJ P¡\ P³F KLɶQ ÑɐL ÑĻʒF WKÃP NK¡P WɜQ W¢P EʎL ÑʈL QJġ E¡F Vé JLɾL FKX\ªQ P´Q WʚQJ F´QJ W¡F WɐL %9 3Kʔ VɒQ 7UXQJ ĺĹQJ 3Kʔ VɒQ + 1ʈLˁ

+ʅ 75ʑ 6,1+ 6ɑ1 ,9) 6ʎ KʞX ÑʈL QJġ FKX\ªQ JLD ÑĻʒF Ñ R WɐR E L EɒQ WɐL FK¢X X WUDQJ WKLɮW Eɺ WLªQ WLɮQ QKɜS NKɘX Wʚ FK¢X X F¹QJ F¡F SKĻĹQJ SK¡S Kʆ WUʒ VLQK VɒQ K QJ ÑɖX WKɮ JLʊL ,9) +ʂQJ 1JɼF Ñ£ ÑLɰX WUɺ WK QK F´QJ QKLɰX FD KLɮP PXʈQ Wʚ ÑLɲQ K¬QK FKR ÑɮQ SKʘF WɐS JLºS KLɶQ WKʠF K³D ĻʊF PĹ O P FKD Pɨ FʖD K QJ QJK¬Q FɦS Yʒ FKʂQJ WURQJ Y QJR L QĻʊF

7+ɗ0 0ʧ %ɵ1+ 9,ɵ1 +ʁ1* 1*ɻ& .KRD 7KɘP Pʨ F³ OʒL WKɮ ÑĻʒF WKʚD KĻʎQJ QɰQ WɒQJ Wʚ EɶQK YLɶQ &¡F FD SKɚX WKXɜW Q¢QJ QJʠF KºW Pʐ WɐR K¬QK WK QK EʔQJ ѲL KɾL FKX\ªQ P´Q FDR Y Vʠ SKʀL KʒS JLʞD QKLɰX NKRD SK²QJ ÑĻʒF NLɲP VR¡W UɔW WʀW 1Kʌ TX¡ WU¬QK KʈL FKɘQ FKX\ªQ P´Q Y Vʠ JLºS VʘF FʖD WKLɮW Eɺ KLɶQ ÑɐL ª N­S J¢\ Pª KʂL VʘF FKXɘQ TXʀF Wɮ Ñ£ PDQJ OɐL NɮW TXɒ WKɘP Pʨ WK QK F´QJ QJR L PRQJ ÑʒL 7KɘP Pʨ %ɶQK YLɶQ +ʂQJ 1JɼF $Q WR Q $Q W¢P FKɔW OĻʒQJ


.+ 0 6ʗ& .+ɽ( Ðɹ1+ .ʡ %ɶQK YLɶQ +ʂQJ 1JɼF FXQJ FɔS ÑD GɐQJ F¡F J³L NK¡P VʘF NKɾH Wʚ J³L FĹ EɒQ J³L Q¢QJ FDR ÑɮQ F¡F J³L NK¡P 9,3 99,3 Ñ¡S ʘQJ PɼL QKX FɖX WɖP VR¡W VʘF NKɾH ÑɺQK Nʢ FʖD NK¡FK K QJ /ʠD FKɼQ +ʂQJ 1JɼF NK¡FK K QJ Vɬ ÑĻʒF NK¡P VʘF NKɾH YʊL ÑʈL QJġ E¡F Vé JLɾL FKX\ªQ P´Q F¹QJ Kɶ WKʀQJ P¡\ P³F KLɶQ ÑɐL QKɜS NKɘX Wʚ 0ʨ ÐʘF 1KɜW %ɒQˁ

.6. '2$1+ 1*+,ɵ3 *³L NK¡P VʘF NKɾH GRDQK QJKLɶS FʖD +ʂQJ 1JɼF JʂP Ñɖ\ Ñʖ GDQK PʔF NK¡P WKLɮW \ɮX Kʆ WUʒ NLɲP WUD VʘF NKɾH WR Q GLɶQ FKR QJĻʌL ODR ÑʈQJ O P YLɶF WURQJ WʚQJ OéQK YʠF ÐɦF ELɶW F¡F J³L NK¡P ÑĻʒF WKLɮW Nɮ WKHR \ªX FɖX FʖD PʆL GRDQK QJKLɶS SK¹ KʒS YʊL TX\ P´ Y QJ¢Q V¡FK FʖD WʚQJ F´QJ W\

.6. ;8ɓ7 .+ɗ8 /$2 Ðʇ1* 9 ', &ĺ 48ɿ& 7ɭ ,20

%ɶQK YLɶQ +ʂQJ 1JɼF O ÑʀL W¡F \ Wɮ GX\ QKɔW WɐL PLɰQ %ɞF FʖD ,20 9LɶW 1DP FXQJ FɔS GɺFK Yʔ NK¡P GL FĻ Y .6. [XɔW NKɘX ODR ÑʈQJ 'ɺFK Yʔ NK¡P GL FĻ WɐL +ʂQJ 1JɼF ÑĻʒF WLɮQ K QK WKHR KĻʊQJ GɚQ FʖD ,20 Y SK¹ KʒS YʊL OXɜW SK¡S FʖD TXʀF JLD WLɮS QKɜQ


BẢO TRỢ Y TẾ

CỘNG ĐỒNG

9,(71$0 75$,/ 0$5$7+21 +ʂQJ 1JɼF O QK EɒR WUʒ \ Wɮ FʖD 9LHWQDP 7UDLO 0DUDWKRQ JLɒL FKɐ\ ʎ Y¹QJ QºL SK­D %ɞF 9LɶW 1DP 7KDP JLD EɒR WUʒ \ Wɮ FKR F¡F JLɒL FKɐ\ FʈQJ ÑʂQJ QKĻ 9LHWQDP -XQJOH 0DUDWKRQ 9LHWQDP 0RXQWDLQ 0DUDWKRQ 9LHWQDP +DOI 0DUDWKRQ 9LHWQDP 7UDLO 0DUDWKRQ (FRSDUN &LW\ 7UDLO 0DUDWKRQˁ


CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN

TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ 75$2 9 1* 7$< 1+ 1 , ʺ7UDR Y²QJ WD\ QK¢Q ¡Lʻ O FKXʆL KRɐW ÑʈQJ Wʚ WKLɶQ WKĻʌQJ QLªQ GR %ɶQK YLɶQ ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF Wʄ FKʘF YʊL K¬QK WKʘF WKÃP NK¡P Y FɔS SK¡W WKXʀF PLɴQ SK­ FKR ÑʂQJ E R Y¹QJ V¢X Y¹QJ [D F³ FXʈF VʀQJ NK³ NKÃQ Т\ O KRɐW ÑʈQJ PDQJ QKLɰX ½ QJKéD QK¢Q YÃQ FʖD EɶQK YLɶQ J³S PʈW SKɖQ QKɾ ÑHP ÑɮQ QKʞQJ JLɒL SK¡S FKÃP V³F VʘF NKɾH FʈQJ ÑʂQJ PʈW F¡FK KLɶX TXɒ Y WɐR ÑLɰX NLɶQ FKR ÑʂQJ E R QJK¨R F³ FĹ KʈL ÑĻʒF WLɮS [ºF YʊL F¡F GɺFK Yʔ \ Wɮ FKɔW OĻʒQJ


3+ə8 7+8ɛ7 'ɹ 7ɛ7 7ʙ 7+,ɵ1

+ʒS W¡F FKX\ªQ P´Q YʊL ÑR Q E¡F Vé )DFLQJ WKH :RUOG $QK Y 1X´\ 5HFRQVWUXFWLYH ,QWHUQDWLRQ DO 0ʨ Wʄ FKʘF F¡F ÑʒW WKÃP NK¡P Y SKɚX WKXɜW PLɴQ SK­ FKR WUɪ HP Eɺ Gɺ WɜW EɘP VLQK F³ KR Q FɒQK NK³ NKÃQ


HỢP TÁC

CHUYÊN MÔN


&Kº WUɼQJ Q¢QJ FDR FKX\ªQ P´Q FKR ÑʈL QJġ \ E¡F Vé F´QJ W¡F WɐL YLɶQ ÑʂQJ WKʌL FKʖ ÑʈQJ FɜS QKɜW F¡F SKĻĹQJ SK¡S ÑLɰX WUɺ WLªQ WLɮQ QKɔW FKR QJĻʌL EɶQK %ɶQK YLɶQ +ʂQJ 1JɼF Ñ£ WULɲQ NKDL QKLɰX KRɐW ÑʈQJ QKĻ ʿ 7­FK FʠF KʒS W¡F WUDR ÑʄL Q¢QJ FDR FKX\ªQ P´Q YʊL F¡F EɶQK YLɶQ OʊQ WURQJ QĻʊF QKĻ 9LɶW ÐʘF %ɐFK 0DL 3Kʔ 6ɒQ 1KL Ð 1ɤQJˁ ʿ &ʜ ÑʈL QJġ QK¢Q YLªQ \ Wɮ WKDP JLD Ñ R WɐR FKX\ªQ V¢X WɐL 1KɜW %ɒQ + Q 4XʀF $QK 6LQJDSRUHˁ


HỢP TÁC CHUYÊN MÔN

QUỐC TẾ

1KɠP PDQJ ÑɮQ FKR NK¡FK K QJ QKʞQJ GɺFK Yʔ FKÃP V³F VʘF NKRɪ FKɔW OĻʒQJ FDR %ɶQK YLɶQ ÐD NKRD +ʂQJ 1JɼF Ñ£ KʒS W¡F YʊL QKLɰX EɶQK YLɶQ WUĻʌQJ ÑɐL KɼF Y F¡F Wʄ FKʘF WUªQ WR Q WKɮ JLʊL 9ʊL TXDQ Kɶ KʒS W¡F Y ÑʀL W¡F Q \ FKºQJ W´L KRɐW ÑʈQJ Ñɲ PDQJ ÑɮQ QKʞQJ OʒL ­FK O¢X G L FKR FʈQJ ÑʂQJ


.\XQJSRRN 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\ &KLOJRN +RVSLWDO

,06 *URXSʸV +RVSLWDO

&KDQJKXD &KULVWLDQ +RVSLWDO

%1+ +RVSLWDO

)DFLQJ WKH :RUOG

1X´\

'RZRR 7RXU

3K\DWKDL +RVSLWDO

,QWHUQDWLRQDO 2UJDQL]DWLRQ IRU 0LJUDWLRQ ,20

*DJD _ 'HDJX $OOIRU6NLQ &OLQLF

7KH +RVSLWDO IRU 6LFN &KLOGUHQ 6LFN.LGV

1HZERUQV 9LHW 1DP


BỆNH VIỆN ĐA KHOA

HỒNG NGỌC

%ɵ1+ 9,ɵ1 Ð$ .+2$ +ʁ1* 1*ɻ& NƠI GỬI TRỌN 1,ɯ0 7,1

hongngochospital.vn


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.