Page 1

S C H E I D S R E C H T E R S V E R E N I G I N G

G O U D A

de

Diagonaal JAAR G A NG 2 0 - NOV EM B ER 2 0 0 8

sche hoek op te zoeken. En het stuk over spierscheuringen kan voor u bijzonder belangwekkend zijn. Oordeelt u zelf maar. BEN VA N MA AR E N Verder ontving de redactie een bedankkaartje van de familie Blom, naar aanleiding Helaas is het net niet gelukt in deze Diagovan de steunbetuigingen uit de vereniging naal een verslag van de Openingsavond te volgend op Ben Bloms overlijden. Deze kaart plaatsen. De verplaatsing van deze avond plaatsen wij om redenen van ruimte niet in was voor de redactie niet zo fijn; de avond viel een paar dagen voor de deadline. Nu zal zijn geheel. het verslag als eerste op de site verschijnen. Oh ja, de wintermaanden zijn altijd drukke tijden voor de club. De Sint, Kerst, Oud en Daar staat weer tegenover dat we wel de Nieuw, Technische Dag, (voorbereiding van) benoeming van Walter Hunsche in de Disde Algemene Ledenvergadering en nog het trictsCommissie Scheidsrechterszaken hebben kunnen meenemen. Goed dat daar weer een en ander. Noteer dus de diverse data en schrijf je in waar nodig. een Gouwenaar (nu ja.. Walter woont in Monster) in zit. Walter, namens de redactie: In dat kader wil de redactie u een bijzonvan harte gefeliciteerd! En maak er wat van! der aangename tijd toewensen rondom de Het doet altijd deugd als de vaste scriben- aanstaande feestdagen en u volgend jaar - in ten hun kopij weer op tijd aanleveren. Onze het 20e jaar van de Diagonaal en de aanloop “Scheids” is weer van de partij, net als André naar het 75-jarig jubileum - weer vris en frolijk te begroeten. Hopelijk zorgt het DoucheAarden. Binnenkort hopen we ook weer regelmatig Klaas Huizinga’s bijdragen te plaat- gesmoes voor een leuke uitsmijter van dit jaar. Tot de volgende keer! sen, als die de pen weer opneemt. Tot die tijd, in zijn geest, neemt de redactie zelf interviews af in de rubriek “Uitgelicht”. Dit keer daarin: Joost Hoogerbrugge. Over oude getrouwen gesproken: deze uitgave bevat een - vrij lang - medisch getint artikel, zoals oud-redacteur Jan Pieters die vroeger aanleverde. Omdat de artikelen uit Engeland voor deze uitgave niets interessants opleverden, besloten we weer eens de medi-

Van de redactie

1


D

I

A

G

O

N

A

A

L

Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken Opgericht 15 januari 1935 Aangesloten bij de COVS Nederland

Giro 586808 t.n.v. Penningmeester SV Gouda e.O.

Bestuur Eiber 80, Bodegraven 0172-613418 janenjokevr@kpnplanet.nl Stevensstraat 1a, Moordrecht 0182-374158 h.j.antonisse@kpnplanet.nl

Voorzitter

Jan van Rooijen

Secretaris

Hennie Antonisse

Penningmeester

Joop den Dulk

Mokkabruin 15, Zoetermeer 079-3613384 joopdendulk@wanadoo.nl

Technische Zaken

Lenard Broere

Ontspanning

Rob Heemskerk

Vinkenhof 8, Ouderkerk a/d IJssel 0180-681865 l.broere@facet-accountants.nl Hugo de Grootstr. 16, Reeuwijk 06-38908654 tpheemskerk@hccnet.nl

Werving & Behoud

Jozef de Jong

PR, Communicatie en Juridische Zaken

Ben van Maaren

Anjerstraat 39, Noorden 0172-408618 jozefdejong@casema.nl Symfonielaan 29, Gouda 0182-679379 ben.vanmaaren@gmail.com

Commissies Trainers

Clemens Govers, Björn Erkens, Ron Geurts, Cees Verhoef, Eric Buser, Dick Schuijt

Ontspanning

Rob Heemskerk, Barry Rodenburg, Ed Toonen, Cees Verhoef, Arie van Vliet

Technische Zaken

Lenard Broere, Ben van Maaren, Ruud de Bruijn, Jan Hof, Joost van Ooij, Theo Klomp, Jan Wouter Kok

Financiële Zaken

Joop den Dulk, Clemens Govers, Hans van Dooijewaard, Joop Kok

Sociale Contacten

Jozef de Jong

Redactie

Ben van Maaren, Jan van Rooijen, Klaas Huizinga, André Aarden, Rob van Blijswijk, Ingmar Oostrom

Adressen Website

www.diagonaal.info

E-mail

ben.vanmaaren@gmail.com

Clubhuis

Groenhovenpark 1, 2803 PH Gouda 0182-532948 2


D

I

A

G

O

N

A

A

L

Van enig beleid t.a.v. de verenigingsscheidsrechter is GEEN sprake. Heel veel onduidelijkheid is er o.a. over scholingsmogelijkheJA N VAN R O OIJE N den, begeleiding, niveau van de eigen scheidsrechters, enz. Naar de mening van uw Als lid van de Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken mag je van het Bestuur Bestuur ligt HIER voor onze vereniging een grote kans om in aanraking te komen met verwachten dat er wat verder vooruit wordt scheidsrechters die regelmatig bij hun verenigekeken dan de waan van de dag. Het zal ging een wedstrijdje leiden. jullie dan ook niet verwonderen dat tal van ontwikkelingen in de wereld van de voetHIER LIGT EEN VIJVER MET MOGELIJK balarbitrage onze aandacht vragen. NIEUWE LEDEN!!! Een van die zaken is o.a. het lidmaatschap Jullie Bestuur bespreekt regelmatig de movan een COVS-groep. Werd men in het verre gelijkheden maar ook de onmogelijkheden verleden automatisch lid van een vereniging om de verenigingen van dienst te zijn met en bleef men die vereniging een leven lang een stukje opleiding, scholing en begeleiding trouw, thans is het zo dat het zoeken is naar van hun mensen. Het mes snijdt dan aan nieuwe leden. Natuurlijk hebben wij te matwee kanten: namelijk beter opgeleide ken met een totaal ander cursusaanbod. Al scheidsrechters bij de vereniging en mogelijk weer lang geleden was het zo dat de geplan- een enkeling die toch doorstroomt naar de de cursussen vol zaten met ca. 30 cursisten – KNVB, maar wij hebben natuurlijk ONS been zelfs nog wel eens meer – die ALLEN voor lang, namelijk nieuwe leden. de bond gingen fluiten en ook bijna iedereen WIJ MOETEN ONS DUS PROFILEREN BIJ DE werd lid van een scheidsrechtersvereniging. VERENIGINGEN!!! NU zien wij een ontwikkeling van af en toe Dat zijn plannen waar het Bestuur mee beeen cursus in en rond Gouda met hooguit 15 zig is. Waar wij als bestuur echter feitelijk deelnemers, waarvan er soms maar 4 of 5 voor de bond gaan fluiten. Als vereniging zijn telkens weer te maken hebben, is het bewij al blij dat wij er dan 2 nieuwe leden aan mannen van al die plannen. Gericht zullen wij de komende tijd een aantal leden benaover houden. Een zorgelijke ontwikkeling deren die hun steentje kunnen bijdragen om vinden wij als Bestuur. Maar waar blijven dan die andere cursisten de plannen eens tot uitvoering te laten kodie voor HUN vereniging gaan fluiten? Heb- men. Laten wij ons realiseren dat aanwas van nieuwe leden van enorm belang is om straks ben die dan geen behoefte aan (bij)scholing op het gebied van spelregels, veranderingen na ons 75-jarig bestaan op te kunnen gaan in de arbitrage en een stukje begeleiding om naar het volgende festijn. Om dit ernstige voorwoord af te sluiten hun functioneren als LEIDER eens te toetsen. met een advies, verwijs ik graag naar de In de afgelopen maanden heb ik mijn licht avond van de 2e december omdat ook dit eens opgestoken bij tal van verenigingen en ben zelfs op uitnodiging van enkele goedwil- jaar de goede SINT ons komt bezoeken. Ieder lende bestuursleden te gast geweest bij vere- jaar weer een HOOGTEPUNT voor de trainingsgroep maar ook voor iedereen die geïnnigingen om over het PROBLEEM vereniteresseerd is in onze vereniging. Laat uw gegingsscheidsrechter te komen praten. zicht weer eens zien, ook de NieuwjaarsreWat blijkt uit al die gesprekken? ceptie komt er weer aan.

Van de voorzitter

3


D

dinsdag

2

december

I

A

G

O

N

A

A

L

Vroege training (19.30u) i.v.m. hoog bezoek

Gemini

Bestuursvergadering

Lenard Broere

Kerstkaarten

Gemini

Oliebollentraining

Gemini

Technische Dag

Gemini 10.00u

Nieuwjaarsreceptie

Gemini 15.00u

bestuursvergadering

J. den Dulk

inleveren kopij volgende Diagonaal

Ben van Maaren

Alg. Jaarvergadering

Gemini

donderdag

11

december zaterdag

13

december dinsdag

30

december zaterdag

3

januari zaterdag

3

januari donderdag

8 januari v贸贸r

20 januari maandag

2

maart 4


D

I

A

G

O

N

A

A

L

Dankbrief familie Blom R E DAC T IE Na het overlijden van Ben Blom in april dit jaar toonde de vereniging veel blijken van medeleven richting zijn nabestaanden. Later ontving de redactie een dankbrief, die we hierbij graag - deels willen afbeelden.

5


D

I

A

G

O

N

A

A

L

te bezoeken. Met Rob Heemskerk gaat het goed. Hij heeft zijn taak in de Ontspanningscommissie weer opgenomen. HE NNIE ANTO NISSE In het vorige nummer van de Diagonaal is verzuimd om te melden dat Mathieu Visser Een drukke tijd is weer aangebroken. De feestdagen staan weer voor de deur, dus moe- uit Waddinxveen zich als lid heeft aangeten er inkopen gedaan worden, surprises ge- meld. Als lid heeft weer zich aangemeld Jan maakt en natuurlijk weer de nodige rijmpjes. Pijnacker. Regelmatig zagen wij hem tijdens de conditietesten, maar tijdens de laatste test Je mag er bijna alles in zetten, als het maar in Gouda verzocht hij om hem toch maar rijmt. De Sint komt op 2 december in het weer in het ledenbestand op te nemen. MaGroenhovenpark langs. Jij ook? Als bestuur zijn we al weer begonnen aan thieu en Jan, wij hopen jullie regelmatig op de voorbereiding van de algemene ledenver- onze trainings- en clubavonden te zien. Opvallend is dat wij veel jonge leden na gadering. Deze wordt gehouden op 2 maart. Aanvang 20.00 uur. Noteer deze datum vast een paar keer trainen niet meer zien. Bekend is, dat de trainingsgroep uit een groot aantal in je agenda. oudere leden bestaat. Juist deze leden kunnen als klankbord fungeren en zijn bereid om Contributie ervaringen uit te wisselen. De contributie van Kudret Akdag en Gert Jan Geluk is nog niet ontvangen. Zij zijn gelukkig de laatste. Het bestuur heeft besloten het vol- Activiteiten De Openingsavond bij RVC kon wegens gegende jaar hier minder tijd en kosten aan te besteden. In april wordt een herinnering ver- brek aan belangstelling, 33 personen, op 11 oktober niet doorgaan. De commissie had zonden en eind mei wordt men mondeling c.q. telefonisch benaderd. In juli volgt schrif- toch vertrouwen in het concept en plande telijk c.q. per e-mail nog een herinnering en een nieuwe avond: 15 november. Wat telefoontjes, een paar posters en een e/mail en als de contributie op 31 december dan nog zie, meer dan 60 aanmeldingen. Een verslag niet ontvangen is, wordt het betreffende lid kan je op de site lezen. voor royement voorgedragen. Het Kerstkaarten staat gepland op 13 deOok door het bovenstaande toe te passen is en blijft het zonde van de tijd en porto- en cember en op 3 januari 2009 is er weer de Technische Dag van 10.00 tot 14.00 uur met de telefoonkosten die hier jaarlijks aan beaansluitend om 15.00 uur de Nieuwjaarsresteed moet worden. ceptie. Meld je voor de Technische Dag wel even aan bij Clemens Govers of Lenard Leden Broere. Het educatieve element is dit jaar in Zoals je op onze site kan zien hebben we handen van Dick Schuijt, met een presentanog een aantal leden, die al enige tijd ziek tie getiteld: “Alles onder controle�. zijn. Te denken valt hierbij aan Piet GoudriDe spelregeltoets heeft in oktober aangeaan en Jozef de Jong. Stuur ze af en toe een toond, dat deze niet eenvoudig is. Er waren kaartje, dat wordt zeker gewaardeerd. Klaas relatief veel deelnemers met een onvoldoenHuizinga is weer uit het ziekenhuis en heeft de. Feitelijk niet nodig: bezoek de training en aangekondigd binnenkort de clubavond weer

Van de bestuurstafel

6


D

I

A

G

O

N

A

A

L

Tot slot

oefen daar op de spelregelvragen of via de site.

Dit is de laatste "Diagonaal" van 2008. Zien wij je op de laatste clubavonden van het jaar niet, dan wenst het bestuur je, je echtgenote, partner, kinderen en overige familieleden prettige feestdagen en een gezond en bijzonder sportief 2009 toe. Op zaterdag 3 januari 2009 nodigen wij je met echtgenote of partner, uit voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Aanvang 15.00 uur.

Grote Club Actie

Er zijn 225 loten verkocht met een netto resultaat van € 450. Op 20 november is de trekking. Even een telefoontje of een mail en je ontvangt de trekkingslijst. Op de site van de Grote Clubactie, www.clubactie.nl, is de trekkingslijst ook te vinden.

komen op de televisie. En vrijwel altijd wordt dit soort aanslagen afgedaan met een gele kaart. Slechts een enkele scheidsrechter durft AND R É A AR D E N te doen, wat nodig is; Roelof Luinge en in het We zijn er niet bij, straks in 2010 in Zuidverleden Peter van Dongen vond ik op dit terAfrika. In oktober werd de voorselectie bekend rein sterk bezig; helaas stopt de een aan het van de arbiters die daar de wedstrijden zullen eind van het seizoen en heeft de ander dat al gaan fluiten en in de verste verte geen een aantal jaren geleden gedaan. Nederlander te bekennen. Dat is niet voor het eerst, ook tijdens de WK van 2006 was ons land niet vertegenwoordigd. Jan Wegereef was Aard de laatste op een WK (2002) en Pieter Vink Over de oorzaken van dat matte aanpakgemocht in 2006 naar het EK. drag kun je eindeloos filosoferen. Hoe komt het dat bv. Italiaanse scheidsrechters gemidOver de redenen tasten we in het duister, deld genomen veel strenger optreden tegen want dat zegt de FIFA er niet bij. Maar ik heb ernstig gemeen spel? En zij niet alleen, ook daar wel een idee over en wie geregeld naar Belgen (zien we geregeld op de Nederlandse de wedstrijden in het BV kijkt, misschien ook velden) en Duitsers, om maar wat te noemen, wel: we hebben geen topkwaliteit arbitrage in pakken uitwassen stevig aan. Ik denk dat ik huis. Niet dat we slechte scheidsrechters het weet: het zit niet in de Nederlandse aard hebben, integendeel, maar we steken internaom streng en consequent op te treden. Want tionaal gezien niet boven de middelmaat uit. niet alleen bij scheidsrechters zie je die tenMet name bij het aanpakken van allerlei dens, ook de politie en justitie, de overheid in vormen van ernstig gemeen spel laten onze het algemeen, het onderwijs, hele groepen nationale BV-scheidsrechters het veelal afwemensen die een stuk verantwoordelijkheid ten. Ik zag onlangs de wedstrijd Feyenoordhebben, zijn maar met moeite te bewegen tot FC Utrecht en daar stuiterden de ledematen het daadwerkelijk némen van die verantbijkans over het gras. Inkomen met gestrekt woordelijkheid: afgesproken regels uitvoeren been, vol op enkels of knieën, vliegende en handhaven. tackles van achteren, elleboogstoot; het zijn zaken die u en ik elk weekend voorbij zien

Misschien in 2014?

7


D

I

A

G

O

Neem het rookverbod: in november bleek een deel van de CDA-fractie gevoelig voor argumenten van eigenaren van kleinere cafés: daar moest het rookverbod maar worden versoepeld, omdat de omzet te hard daalde. Of het er van gekomen is, weet ik op moment van schrijven niet, maar ik vind het een teken aan de wand. Mij gaat het niet primair om wel of geen rookverbod, maar als je iets voorschrijft, moet je dat ook handhaven.

N

A

A

L

op het hoogste niveau in het BV. In extreme gevallen fluiten ze een wedstrijdje in de Jupiler League, maar daarna vrolijk weer verder in de eredivisie. En nu niet gaan roepen dat wij op de TV alles vier keer herhaald en vanuit zes camerastandpunten kunnen bekijken. Dat is wel zo, maar ik zie geregeld ook in de allereerste fragmenten – zonder herhaling – overtredingen die overduidelijk voor rood in aanmerking komen. Ook de scheidsrechter ziet wat er gebeurt, want anders fluit hij niet en geeft hij ook geen gele kaart. Andere koers

Nou is het feit dat er geen Nederlandse scheidsrechter op het WK acteert nog niet het grootste probleem; dat ligt ergens anders. Wat in het BV getolereerd wordt, slaat altijd over naar het AV en daar lopen wij ons stinkende best te doen. Maar ga er maar eens aanstaan, om dan wél op te treden. Zou moeten, maar is knap lastig. De norm voor wat wel en niet Softisme mag, wordt namelijk bepaald in het BV. Niet Politie en justitie blinken uit in een softe aan- de regel, die is overal eender, maar wél de uitvoering daarvan, de norm dus. En zolang pak; en waar dat inmiddels toe kan leiden in het BV niet een andere koers wordt gevaweten we hier in Gouda inmiddels heel ren, wordt onze klus op de amateurvelden er goed. En niet alleen daar, ook in andere deook niet eenvoudiger op. len van ons land heeft het “softisme” geleid tot onaanvaardbaar gedrag van delen van Waar blijft de scheidsrechterscommissie onze bevolking. De huidige generatie BV, die haar scheidsrechters niet alleen inscheidsrechters is opgegroeid in een tijd, strueert om ernstig gemeen spel met rood te waarin weinig moest en veel mocht. Geen bestraffen, maar ook consequent optreedt als wonder, dat zij – als het even kan – uiteinde- dat wordt nagelaten? lijk ook tevreden zijn met gulden middenweBinnenkort komen de goede voornemens gen als oplossing: niemand wordt echt boos weer om de hoek kijken: misschien dat 2009 van een gele kaart, je maakt je ook niet imdaar een mooi jaar voor wordt, dan hebben populair en je laat de kerk in het midden. we kans in 2012 op het EK en in 2014 op het Blijkbaar zijn ook de heren waarnemers in WK weer een Nederlandse vertegenwoordihet BV die mening toegedaan, want hoewel ger te hebben. Misschien wel iemand uit de diverse scheidsrechters geregeld hun plicht regio Gouda? verzaken, mogen ze gewoon blijven fungeren

8


D

I

A

G

O

N

A

A

L

dan maken tijdens een wedstrijd de scheids en grensrechters echt minder fouten dan deze verslaggevers. Wellicht zou er een cursus ver‘N SCH E ID S slaggeven in het leven geroepen kunnen Het seizoen is nu een paar maanden op worden zodat de tijden van Theo Koomen gang en is het tijd om de balans op te maken. weer kunnen herleven. In de eredivisie komen na een rare start toch weer de bekende ploegen boven drijNoodzakelijk kwaad ven, alleen laat Feyenoord het afweten. Die hebben tot op het moment dat ik dit schrijf Dan ons eigen amateurwereldje. Ook een alleen maar weten te winnen van de ploegen wereldje met hoogte- en dieptepunten. Het die nu laatst en 1 na laatst staan. Wat betreft dieptepunt lag wel in een trainingsavond met het internationale voetbal heeft het Nedereen opkomst van slechts 13 man. Het had lands elftal zonder echt goed te spelen een dan wel de hele dag geregend maar tussen riante positie om het WK te bereiken. De 20:00 en 21:30 uur was het wel mooi droog. clubs in het Europacup-voetbal stellen in het Het zou ook kunnen zijn dat men niet kwam poulesysteem bijzonder teleur. Het is nog omdat ze wisten dat de trainer met de ballen maar de vraag of een Nederlandse club weer training zou geven en er dan niemand overwintert. Onze scheidsrechters stellen in- veilig is met de toverballen van Ed T. ternationaal ook wederom teleur gezien het Dan heb ik ook nog bij ons op de velden feit dat ze niet geselecteerd zijn voor het WK. en bij omliggende verenigingen wat wedstrijEn ook internationaal laten ze nog wel eens den bezocht. een steekje vallen. Het hoe en waarom hebWat mij daar erg bij opviel, is dat de clubben WE al kunnen lezen in een column van grensrechters nog altijd een groot noodzakeF. Kolster. lijk kwaad zijn die een leuke middag voor een scheidsrechter volledig kunnen vergallen. Negatief Helemaal als dat gepaard gaat met trainers En dan de terugkomst van het voetbal naar de die tegen beter weten in blijven roepen dat NOS. Ik had – toen het bekend werd – al ge- hun grensrechter goudeerlijk is en het belaschreven dat het grote voordeel zou zijn dat chelijk is dat een scheidsrechter hem laat we geen last meer zouden hebben van de re- staan. Zo zag ik bij een buurtvereniging een clameblokken. Ook schreef ik toen over mijn leuke spannende wedstrijd met een goede angsten dat dit negatief zou kunnen zijn voor scheidsrechter die er boven zat en de wedde scheidsrechters. Jammer genoeg is dit laat- strijd goed in de hand had. Met nog een paar minuten te spelen gaat een speler van de ste helemaal uitgekomen. Fouten van de scheidsrechters en grensrechters worden vaak thuisploeg door naar de achterlijn waarbij hij extra herhaald en de verslaggevers kunnen er ook de doelman al gepasseerd was en trekt geen genoeg van krijgen om te melden dat de de bal van de achterlijn voor. Deze bal wordt scheidsrechter hier een gele of een rode kaart ingetikt door een meegelopen medespeler. Een klokzuiver doelpunt, maar de clubgrenshad moeten geven of dat een kaart juist in rechter dacht daar anders over; die gooide hun ogen complete onzin is. Ook worden de vlag omhoog. De scheidsrechter gaf gelijk buitenspelsituaties wel 3 keer herhaald om aan dat hij dit vlagsignaal niet over nam en dan te melden dat het arbitrale trio er weer eens flink naast zat. Als ik echter goed oplet, wees naar de middenstip. Bij het teruglopen

Balans

9


D

I

A

G

O

werd hij vanaf de middenlijn ter verantwoording geroepen door een boze trainer, omdat deze vond dat de scheidsrechter naar de grensrechter moest gaan om verantwoording af te leggen. Dit is dus echt complete onzin en deze trainer werd terecht van het veld gezonden. Na de wedstrijd kwam de grensrechter er op terug en riep dat er nog maar 1 speler voor de scorende speler was omdat de doelman al uitgespeeld was. De scheidsrechter legde hem rustig uit dat een speler die achter de bal loopt nooit buitenspel kan lopen, waarop de goede man zei dat de scorende speler ook voor de bal liep. Dan had deze speler dus in het doel moeten lopen,

N

A

A

L

want de bal was al op de achterlijn. Ook de trainer riep nog dingen als “je kan dadelijk zeker je beloning op komen halen”. Verliezen blijft dus blijkbaar altijd vervelend en dan is het toch wel lekker als je een zondebok kan vinden. Twee weken later, toen ik een rondje sportpark deed, zag ik dat een scheidsrechter van onze vereniging, ene Wim van Z., bij een van onze buurtverenigingen verbannen was naar veld 12. Sinds die tijd zie ik Wim weer fanatieker trainen om zo een goede conditie te krijgen om het veld te halen.

Hunsche voorgedragen. Daar er een tweede kandidaat zich had gemeld moesten de afgevaardigden stemmen. Er waren totaal 376492 stemmen uit te brengen warvan 50814 niet uitgebracht zijn omdat deze leden niet aanJA N VAN R O OIJE N wezig waren. Onlangs vond in het Bondsbureau van de Walther Hunsche kreeg 299958 stemmen KNVB te Rotterdam de vergadering plaats en de andere kandidaat, Jos Straver, 25720 met de regio-afgevaardigden van de verenistemmen, zodat Walther gekozen werd. gingen uit West II. De totale vergadering was Namens het Bestuur van de Scheidsrechvan korte duur omdat er reeds twee vergadetersvereniging Gouda en Omstreken feliciteringen met de verenigingen aan vooraf waren ren wij hem van harte en hopen op een goegegaan. de samenwerking in het belang van onze leOp de agenda stond natuurlijk nog de va- den. cature in het Bestuur KNVB West II en wel voor de funktie als voorzitter Scheidsrechterskommissie. Zoals jullie bekend was door het Jan van Rooijen Bestuur van de KNVB West II ons lid Walther voorzitter

Benoeming Walter Hunsche

geven op de landelijke organisatie vanuit het veilige Gouda, zeker als de berichtgeving over de bezigheden van de landelijke COVS achterblijft. Daarom op deze plek, van bestuurswege, een overzicht van de zaken B EST UU R waar de COVS-bestuursleden en commissies Geregeld bereiken het bestuur vragen in de (alsook de afzonderlijke groepen) zich trant van “Waar is de COVS eigenlijk mee momenteel over buigen. bezig?” Het is natuurlijk heel makkelijk af te

Waar gaat het naartoe met de COVS?

10


D

I

A

G

O

Van speerpunten naar populair beleidsplan

N

A

A

L

conditie – betekent dat de financiering zou moeten geschieden door de KNVB en het beschikbaar stellen van docenten. De COVS moet de trainingsfaciliteiten openstellen voor verenigingsscheidsrechters. Op deze wijze kan de kwaliteit van het COVS-systeem worden aangetoond.

Statuten en huishoudelijk reglement

De staturen en het huishoudelijk reglement zullen worden aangepast aan de wettelijke regelgeving en aan het huidige bestuursmodel. Afwijkingen van de wettelijke regelgeving zullen eveneens worden opgenomen. Uitgangspunt is één organisatie.

Leeftijdsdiscriminatie

Een ingesteld onderzoek bij 14 nationale sportbonden heeft uitgewezen dat de KNVB de enige sportbond is in Nederland die een Werving, Behoud en Begeleiding maximumleeftijd (70 jaar) toepast m.b.t. de verenigingsscheidsrechters verenigingsorganisatie. Op voorhand geeft de In nauw overleg met de KNVB een plan ont- COVS aan dat het voor de COVS onaanwikkelen voor werving en behoud onder ver- vaardbaar is dat na 1 juli 2009 scheidsrechenigingsscheidsrechters. De opzet hiervan is ters en rapporteurs i.v.m. het bereiken van de dat de KNVB faciliteert en de COVS partici70-jarige leeftijd worden gedwongen hun peert. De COVS bezoekt de voetbalverenihobby te beëindigen. De leeftijdsgrens moet gingen in overleg met de KNVB, houdt lezin- dus worden afgeschaft. gen en ondersteunt het scheidsrechterskader. De KNVB verschaft beeldmateriaal en verVergoedingen goedt de onkosten. De COVS verstrekt de KNVB informatie over deze activiteiten. De reiskosten zijn per 1 juli 2008 verhoogd van 25 naar 26 eurocent. Dit betreft een zogenaamde inflatiecorrectie. Sedert de vaststelOpleiding van scheidsrechterstrainers ling van de vergoeding van 25 eurocent in De kwaliteit van deze trainingen is zeer di2005 is de brandstofprijs met 30% gestegen. vers. Gestreefd moet worden naar een verho- Dit betekent dat naar onze mening de verging van de kwaliteit van de trainingen, het- goeding per kilometer dient te worden vergeen alleen mogelijk is door het verhogen hoogd naar minimaal 29 eurocent. van de kwaliteit van de COVS conditietrainers. Het reeds genoemde kwaliteitsaspect – voor de hand om spierscheuringen nader te bekijken.

Spierscheuringen REDACTI E In oudere uitgaven van de Diagonaal schreef Jan Pieters wel stukjes over de blessures die scheidsrechters kunnen oplopen en wat ze aan preventie kunnen doen. Deze draad willen we graag oppikken. En nu de winter voor de deur staat en de spieren langer koud zijn, ligt het

Inleiding

Een spierscheur is een relatief veel voorkomende blessure bij atletiek [red.: en voetbal] en ontstaat vaak bij sprinten of tijdens een afzet. Deze blessure treedt […] vaak op in de kuitspieren, in de spieren aan de voorzijde

11


D

I

A

G

O

van het bovenbeen […] of in de spieren aan de achterzijde van het bovenbeen (hamstrings). Bij het optreden van een spierscheur wordt er vaak plots (hevige) pijn gevoeld. Het kan lijken alsof er met een zweep op de spier wordt geslagen of dat er in de spier wordt getrapt. De blessure wordt in de volksmond dan ook wel ‘zweepslag’ genoemd. Direct na het ontstaan van de blessure is lopen (vaak) moeilijk en pijnlijk. Soms vallen de klachten (in eerste instantie) wonderwel mee. Na verloop van tijd kan er een zwelling of een bloeduitstorting zichtbaar worden.

N

A

A

L

dat ze goed kunnen voelen hoe de spieren “er voor staan”. Besteed daarna aandacht aan loopscholing en voer een aantal versnellingsloopjes uit, waarbij de snelheid naar het einde toe steeds meer wordt opgevoerd.

Oorzaken van een spierscheur

Een spierscheur treedt vaker op als er sprake is van: • niet (of onvoldoende) uitvoeren van een warming-up • verkorte of stijve spieren • een te snelle trainingsopbouw, waarbij in een korte tijd te veel, te intensief en te vaak wordt getraind • eenzijdige trainingsvormen, waarbij met name de sprongkrachttraining berucht is • vermoeidheid, waardoor eerder kramp optreedt • koude en natte weersomstandigheden • na de inspanning geen cooling-down uitgevoerd.

Goede trainingsopbouw

Zorg voor een goede trainingsopbouw. “Te snel” en “te veel” is vragen om moeilijkheden. Als je vermoeid bent of stijve spieren hebt, pas je training dan daarop aan en dribbel lekker los. Train niet verder met een spier die “zomaar” samentrekt of waar de kramp in schiet. Het optreden van kramp is niet normaal! Dit duidt op overbelasting, waarbij er eerder een spierscheur zal optreden. Spierversterkende oefeningen

Zorg dat je over een basisniveau aan kracht(uithoudingsvermogen) beschikt. Vraag je trainer een trainingsschema met spierversterkende oefeningen voor je op te stellen […].

Hoe voorkom je een spierscheur?

Om deze spierblessure te voorkomen, is het raadzaam om onderstaande preventietips na te leven bij het sporten.

Goede techniek

Het is van groot belang dat je ‘soepel’ blijft bewegen. Verkrampen en forceren verhogen de kans op een spierscheur aanzienlijk.

Warming-up

Doe een goede warming-up van minstens 1020 minuten. Begin met 5-10 minuten losjes inlopen. Veel hardlopers hebben rekoefeningen als vast onderdeel van hun warming-up (en cooling-down) ingebouwd, zo-

Sportkleding

Draag bij koud en nat weer een trainingsbroek. Cooling-down

12


D

I

A

G

O

Voer altijd een cooling-down uit. Dit voorkomt (zoveel mogelijk) stijve spieren (de dagen) na de training. Wat kan je doen als er (toch) een spierscheur is ontstaan?

Als eenmaal een spierscheur is ontstaan, is het zaak erger te voorkomen. Dit kun je bereiken door: • Rust • loop of steun niet op het geblesseerde been • vermijd het aanspannen en rekken van de gescheurde spier en houd het been zoveel mogelijk omhoog. Op deze manier blijft de bloeduitstorting zo klein mogelijk • probeer in de eerste 2 tot 3 dagen na het optreden van de spierscheur het been zo min mogelijk te belasten. Gebruik eventueel in overleg met je behandelaar elleboogkrukken. • Koelen • koel direct door een coldpack of ijszak op de pijnlijke plaats te leggen. Het koelen moet zeker 15-20 minuten worden volgehouden. Zorg er wel voor dat er bijvoorbeeld een theedoek tussen het ijs en de huid wordt gelegd om huidbeschadiging door bevriezing te voorkomen. Ga door met koelen waarbij periodes van koelen moeten worden afgewisseld met periodes zonder koeling • koelen kan tot 48 uur na het ongeval een positief effect hebben op het zo klein mogelijk blijven van de bloeduitstorting. Deze bloeduitstorting ontstaat doordat er ook bloedvaatjes in de spier gescheurd zijn. Maar bedenk wel: hoe eerder gekoeld wordt, hoe beter! • Drukverband • Leg zelf of laat zo snel mogelijk een drukverband aanleggen. Laat hierbij geen vette watten gebruiken. Hieronder wordt het namelijk warm, waardoor het effect van de

N

A

A

L

koeling weer verloren gaat. • Geen massage! • Laat een verse spierscheur nooit masseren en gebruik geen warmte (of warmte-inbrengende zalven). Dit verergert de blessure alleen maar. Pas na 2 of 3 dagen kunnen eventueel ‘schuddingen’ of een voorzichtige massage rondom de gescheurde plek worden toegepast. • Vraag sportmedisch advies • Raadpleeg na bovengenoemde EHBO-maatregelen je huisarts of een (geregistreerd) sportarts. Deze (sport)arts kan dan beoordelen of fysiotherapeutische behandeling voor jou zinvol is. • Je kunt op de website www.sportzorg.nl opzoeken waar bij vou in de buurt een sportarts werkzaam is (tel. (030) 225 2290). Wanneer kan je de training hervatten?

Na een spierscheur is het aan te raden zo snel mogelijk met rustige rekoefeningen te beginnen, om de spier op lengte te laten genezen. Hierbij mag je niet ‘door de pijn heen’ rekken. Als de pijnklachten na verloop van enkele dagen weer wat minder worden, kun je voorzichtig gaan rekken volgens het principe van ‘Janda”, waarbij de aangedane spier eerst aangespannen wordt en direct aansluitend gerekt wordt. Ook fietsen en zwemmen behoren dan tot de mogelijkheden. Pas als dat pijnvrij kan, kan je weer voorzicht gaan dribbelen en spierversterkende oefeningen voor de spier uitvoeren. Bedenk dat een spierscheur een blessure is die de neiging heeft opnieuw op te treden wanneer de training te snel wordt hervat. Neem dus de tijd (minimaal 6-8 weken!) voor de revalidatie. Zorg, in overleg met je trainer en eventueel met een (sport)arts of fysiotherapeut, voor een goede trainingsop-

13


D

I

A

G

O

N

A

A

L

bouw. Hierbij moet veel aandacht worden de stijfheid die eerder optreedt in de aangegegeven aan rekoefeningen en oefeningen dane spier. om de kracht en met name ook het krachtuithoudingsvermogen van de aangedane spier Globaal kan de trainingsopbouw na een weer op te trainen. spierscheuring uit de volgende stappen bestaan: Wanneer ben je weer volledig • onbelast oefenen, wandelen of fietsen trainingsbelastbaar? • rustig lopen, versnellingsloopjes en lagere tempo-lopen Je bent pas weer volledig trainingsbelastbaar • submaximaal sprinten, voluit sprinten op de als: training en uiteindelijk sprinten in de wed• je tijdens belasten geen pijn meer voelt strijd. • de spier weer zijn oorspronkelijke lengte heeft Vaak is hier vele maanden mee gemoeid. Ze• de kracht en met name ook het krachtuitker bij deze blessure geldt dus: voorkomen is houdingsvermogen van de spier weer (bijna) geheel opgetraind zijn. Hoe weet je nu beter dan genezen! of dit het geval is? Vaak voelt een atleet dat zelf feilloos als vermoeidheid of optrekken- Overgenomen uit de oktoberuitgave 2008 van het clubblad van de Atletiekvereniging Gouda

Uitgelicht: Joost Hoogerbrugge

1. Personalia: Wie ben je, waar kom je vandaan, verliefd/verloofd/getrouwd, kinderen, of ben je daar nog te jong voor? Zo niet, hoe oud ben je dan wel niet??? B EN VAN MA AR E N (geintje) Dit seizoen willen we graag doorgaan met het Ik ben Joost Hoogerbrugge, op 19 december voorstellen van leden die nieuw zijn bij onze 1978 geboren in de Meije (Zegveld). Momenvereniging of die al even rondlopen, maar nog teel woon ik in Woerden op de Berlengakaniet zo bekend zijn. Hiervoor is ooit de rubriek de. Ben ruim twee jaar getrouwd met Erianne “Uitgelicht” opgezet, die weer terug is. In deze en sinds 11 november de trotse (momenteel episode: Joost Hoogerbrugge.

ietwat vermoeide) vader van Jelmer. 2.

Wat voor werk doe je? Hoe lang al?

Ik ben verzekeringsadviseur bij Patoir & van der Vlugt uit Woerden, mijn hobby is pensioenen en ik werk daar sinds 2002. 3. Heb je een sportachtergrond? Wat heb je allemaal gedaan?

Zelf heb ik vanaf mijn 6e jaar altijd gevoetbald bij mijn cluppie Siveo uit Zegveld. Ik was niet een groot talent maar had het altijd 14


D

I

A

G

wel erg naar mijn zin!! Tot mijn 26e heb ik gespeeld, helaas door knieproblemen/kruisband was dit niet meer mogelijk.

O

N

A

A

L

volgen van training voldoende? Is er iets waarvan je graag zou willen dat de COVS (d.w.z. de Scheidsrechtersvereniging Gouda e.O.) het zou aanbieden?

Eigenlijk alles wat hierboven staat. Ik zou 4. Hoe ben je in het scheidsrechters– graag meer begeleiding tijdens de wedstrijwereldje gerold? Hoe lang is dat nu den zien. Vanuit de KNVB heb ik de afgelogeleden? pen anderhalf jaar zeg maar een halve wedDoor ome Rinus Hoogerbrugge ben ik enstrijd begeleiding gehad. Vorig seizoen is Leo thousiast gemaakt. Mijn eerste wedstrijd was van der Want een paar keer mee geweest, tussen Siveo E1 en Woerden E. Een jaar of 10 hier heb ik veel aan gehad. tot 15 geleden. Ik kreeg toen mijn eerste en laatste doodsbedreiging te horen, door een 8. Heb je zelf voorbeelden? Ik bedoel: Is ventje van 10 jaar… Te zot voor woorden. Daarna ging ik het toch steeds leuker vinden er iemand (een scheidsrechter, sporter of iemand anders) die jou inspireert? en ben steeds meer wedstrijden bij Siveo gaan fluiten. Nadat mijn kruisband weer was Ik vind Kevin Blom een mooi voorbeeld hoe gemaakt ben ik bijna wekelijks bij Siveo gaan hij overeind blijft tijdens de wedstrijden onfluiten. Zowel jeugd als senioren. Ik vond het danks zijn nog jonge leeftijd. Daarnaast blijft hij, zover ik hem 1 keer heb meegemaakt, echt leuk en besloot de BOS-cursus te gaan gewoon een sympathieke vent. Dat kun je doen. Dit heeft mij nog enthousiaster gemaakt en ik ben voor de KNVB gaan fluiten. niet van alle scheidsrechters zeggen. Dit is mijn tweede seizoen voor de KNVB. 5. En hoe ben je bij de Goudse scheidsrechters terecht gekomen?

Via Ruud de Bruijn, hij is mijn begeleider geweest tijdens de stagewedstrijden.

9. Wat zijn de ervaringen die je het meest zijn bijgebleven als scheidsrechter, positief of negatief? Kun je, op basis van jouw ervaringen, anderen aanraden te gaan fluiten?

Dit jaar is eigenlijk alles positief en kan ik tijdens de wedstrijden veel beter omgaan met randverschijnselen. Vorig jaar ben ik na de 6. Bevalt het je een beetje bij die rare wedstrijd door een trainer op een belachelijGouwenaars? Word je leuk in de groep opgenomen? ke manier voor rotte vis uitgemaakt. Dit is blijven hangen, maar ik verwacht dat ik bij Ik word zeker opgenomen. Wat ik alleen een volgende keer er nu boven kan staan. jammer vind is dat er zo weinig jonge scheidsrechters op de training zijn. Er zit echt Fluiten kan een fantastische hobby zijn, als je maar sterk genoeg in je schoenen staat kan ik een generatiekloof tussen mij en de gemidhet iedereen aanraden. delde scheidsrechter tijdens de trainingen. 7. Wat verwacht je überhaupt van een scheidsrechtersvereniging? Gezelligheid? Leuke activiteiten? Onderricht in spelregels? Steun bij problemen? Of is het

15


D

I

A

G

10. Lees je de Diagonaal? Wat vind je ervan? Als je een suggestie voor een - nog ontbrekende - rubriek zou mogen doen, wat zou dat dan zijn?

O

N

A

A

L

11. Zijn er verder nog dingen die je aan de orde wilt brengen?

Uitkijken dat de generatiekloof niet te groot wordt. Ik weet niet hoe je dat kunt voorkoIk lees de Diagonaal zeker, er staan een hoop men, waar zijn op dinsdag de andere jonge leuke en nuttige zaken in. Ik heb zo snel even scheidsrechters??? geen suggesties.

HĂŠ SCHEIDS,

Wees erbij !!!

Zaterdag 13 december

Kom gezellig: ! klaverjassen, ! jokeren, ! sjoelen of ! triominos spelen onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanwezig 20.00 uur

in clubhuis Gemini Entree ! 2,-- p.p.

16


D

I

A

G

O

N

A

A

L

Douchegesmoes REDACTI E Onze (hoofdtrainer) Clemens G. werkt nog steeds bij het UWV en bezoekt tal van mensen. Dat hij geen voorstander is van huisdieren mag bekend zijn. En daar heeft hij reden toe! Laatst bezocht hij een dame die een uitkering had aangevraagd en nam hij plaats op de bank. Snel stond hij echter op omdat zijn zitvlak nat werd. Ach, antwoordde de mevrouw, “mijn hond heeft weer op de bank geplast.” Clemens dus met een natte broek verder en de uitkering van die mevrouw?

Hans van D., juist uit Moordrecht, moest een wedstrijd fluiten in Noorden. Niet in het Noorden maar in het plaatsje in het Groene Hart. Geen openbaar vervoer mogelijk dus of naar Woerden met de trein of naar Alphen aan de Rijn en dan verder met de fiets. Zo doet onze Hans dat al jaren, waarvoor alle hulde. Nu moest hij echter verstek laten gaan omdat in de winter dit fietstochtje toch te gek is. Onder de douche hoorde ik mompelen: “Hans wordt nu toch echt oud”. Misschien, maar wie doet het hem na? Piet de W. kon de grote nederlaag van zijn Zwammerdam tegen Be Fair niet langer aan zien en vluchtte naar binnen. Op de vraag hoeveel het geworden was antwoordde hij: “5-1 voor Be Fair”. Dat het echter maar liefst 7-1 is geworden, wilde hij niet zien of zag hij niet meer. Wie het weet mag het zeggen. Onze voorzitter, juist ene Jan van R., is toch weer gaan werken. Hij moest beginnen met een tabellarisch kas/bank/giroboek. Een zeer oud middel om de boekhouding te doen, een soort telraam. Nu heeft onze Jan nooit kunnen tellen dus wie weet is dat de juiste weg hem weer op weg te helpen. Dat de training tegenwoordig zeer pittig genoemd mag worden zal een ieder bekend zijn. Maar zal dat de reden zijn dat zo weinig van onze jongeren het aandurven om hun kunsten op de training te vertonen? Jongens, laat je weer eens zien, dat voorkomt heel veel douchegesmoes. Onze Barry R. uit Waddinxveen heeft duidelijk de smaak te pakken van zijn hobby, het scheidsrechteren. Sinds hij gepromoveerd is, fluit hij maar liefst twee en soms zelfs drie wedstrijden in een weekend. Er wordt al gemompeld dat hij een rechtstreekse verbinding onderhoudt met het Bondsbureau.

17

Diagonaal november 2008  
Diagonaal november 2008  

Club magazine/Infoblad Referees Society Gouda, the Netherlands/Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken

Advertisement