Page 1

May 2014

Special Report Emeritus Professor Dr. Kraisid Tontisirin The Winner of the IUNS Lifetime Achievement Award 2013

MAY 2014 Vol. 9 No. 98

Safer

Malaysia Truly Food Market

Better

Biogenic Amines

Contamination

Improve your

Digestive

Health

Visit us at THAIFEX - World of Food ASIA 2014 @ Challenger Hall, IMPACT FF#98_Cover_Out_Pro3.indd 1

4/22/14 2:22:55 AM


Trehalose

HITEC Food Equipment Co., Ltd. under “HITEC Co., Ltd.” Group established, Japan over 37 years. Business Type: Manufacturing, Developing & Trading of Sausage, Ham & Food Processing Machines.

Multi-Functional Disaccharide

Sausage Line:

อุตสาหกรรมไสกรอก

Functional Properties t1SFWFOU4UBSDI3FUSPHSBEBUJPO t1SFWFOU1SPUFJO%FOBUVSBUJPO t4VQQSFTT6OQMFBTBOU5BTUFBOE0EPS t1SFWFOU'SP[FO%BNBHFBOE%SJQ-PTT

t*NQSPWF5FYUVSF t*NQSPWF4IFMG-JGF t/P.BJMMBSE3FBDUJPO t)FBUBOE"DJE4UBCMF Semi-Automatic Pneumatic Clipper

www.intl.hayashibara.co.jp

Further Line & Seafood Line:

Dumplings:

Nagase (Thailand) Co., Ltd. th

14 Floor, Ramaland Building, 952 Rama IV Road, Khwaeng Suriyawongse, Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel:(662)632-7000 Fax:(662)632-7111 Hayashibara@nagase.co.th

ติ่มซำ ซาลาเปา

South East Asia and Oceania Nagase Singapore (Pte) Ltd. 600 North Bridge Road #11-01 Parkview Square Singapore 188778 Tel: 65-63980088 Fax: 65-63980227 Hayashibara@nagase.com.sg

*TREHA is a trademark for trehalose and a registered trademark of Hayashibara in Japan, the U.S., Thailand, Singapore and other countries.

FF#98_Cover_In_Pro3.indd 1

อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารทะเล

Incrusting Machine

HITEC FOOD EQUIPMENT CO., LTD. No.15, Soi On Nut 17 Yeak 20, Sukhumvit 77 Rd., Suanluang Sub-District, Suanluang District, Bangkok 10250 Tel : +66 (0) 2300 3051-2 Fax : +66 (0) 2300 3053 E-mail: sales@hitec-th.com Website: www.hitec-th.com Tel : +66 (0) 8006 47688, +66 (0) 8142 22470

Visit us at: Booth No. 3M21

4/22/14 2:25:15 AM


Super Heated Steam Oven à¤Ã×่ͧͺÍÒËÒôŒÇÂä͹้ÓÍسËÀÙÁÔÊÙ§ à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃͺÍÒËÒôŒÇÂä͹้Ó·Õ่¼‹Ò¹¡ÒÃà˧ÍسÀÙÁÔ ãËŒÊÙ§¶Ö§ 350 ํC ·Õ่áç´Ñ¹»Ã¡μÔ Íº´ŒÇ¡ÒÃÊ‹§ä͹้ÓÍسËÀÙÁÔÊÙ§μçࢌÒÊÙ‹ªÔ้¹ÍÒËÒà àÁ×่Íä͹้Ó ÊÑÁ¼ÑʼÔÇÍÒËÒèФǺṋ¹áÅЫÖÁࢌÒä»ÀÒÂ㹪Ô้¹ÍÒËÒà ÅѡɳоÔàÈɢͧ෤â¹âÅÂÕ¡ÒÃͺ¹Õ้ μÑÇÍ‹ҧ ઋ¹

• • • • • •

¤ÇÒÁÌ͹¢Í§ä͹้ÓÍسËÀÙÁÔÊÙ§¹Õ้·ÓãËŒÍÒËÒÃÊØ¡¨Ò¡´ŒÒ¹ã¹ÍÍ¡ÁÒ¶Ö§´ŒÒ¹¹Í¡ ʋǹ¼ÔǢͧªÔ้¹ÍÒËÒö١‹ҧ´ŒÇ¤ÇÒÁÌ͹áÅÐáËŒ§Å§Í‹ҧμ‹Íà¹×่ͧ ÍÒËÒ÷Õ่¼‹Ò¹¡ÒÃͺ¨Ò¡à¤Ã×่ͧͺ¹Õ้ÁÕÅѡɳСÃͺ¹Í¡ áÅй؋Á©่Ó¹้Ó´ŒÒ¹ã¹ à¡็º¡Ñ¡ÃʪÒμÔ ¤ÇÒÁª×้¹ ¤Ø³¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡Òà áÅÐÅѡɳзҧ¡ÒÂÀÒ¾¢Í§à¹×้ÍÍÒËÒà änj䴌໚¹Í‹ҧ´Õ ä´Œ % yield ÊÙ§¡Ç‹Ò¼Å·Õ่ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ㪌àμÒͺẺ¾Ñ´ÅÁ ËÃ×ÍàμÒͺäÁâ¤ÃàÇ¿ «Ö่§·ÓãËŒÍÒËÒÃáËŒ§ à¾ÃÒÐÊÙÞàÊÕ¹้Ó ÃÐàËÂÍ͡仡ѺÅÁáÅÐÃѧÊÕ¤ÇÒÁÌ͹ ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃͺ ÊÓËÃѺÍÒËÒÃä´Œ¶Ö§ 6 ª¹Ô´ äÁ‹μŒÍ§»ÃѺμÑ้§¤‹ÒãËÁ‹ 䴌ᡋ ÍسËÀÙÁÔä͹้Ó »ÃÔÁÒ³ä͹้Ó ¤ÇÒÁàÃ็ÇÊÒ¾ҹ ¨Ó¹Ç¹Ãͺ¢Í§¡ÒÃͺ ໚¹μŒ¹ ¾ÃŒÍÁÃкº¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹à¤Ã×่ͧËÅѧàÅԡ㪌 Ãкºàμ×͹àÁ×่Íà¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ 㹡Ò÷ӧҹ áÅÐÊÑÞÞÒ³àμ×͹àÁ×่Í㪌§Ò¹¤Ãº 1,500 ªÑ่ÇâÁ§ à¾×่Í¡Òë‹ÍÁºÓÃا

àËÁÒÐÊÓËÃѺ»ÃСͺÍÒËÒûÃÐàÀ·Íº ¹Ö่§ ‹ҧ ¡ÒÃÅÐÅÒÂÍÒËÒÃ᪋á¢็§ ઋ¹ à¹×้ÍÊàμ็¡ »ÅÒ ¼Ñ¡ ¾Ô««‹Ò 䢋μØŽ¹ áÅÐÅÒ«Ò¹Þ‹Ò à»š¹μŒ¹ Visit us at: Booth No. 3P01

ÁÕ·Ñ้§¢¹Ò´ÊÓËÃѺÌҹÍÒËÒà ˌͧáÅ็º áÅÐâç§Ò¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

FF#98_Ad Better Pack_Pro3.indd 1

4/8/14 3:41:26 PM


May 30, 2014

25

@ Jupiter Room, Challenger Hall, IMPACT

µÔ´µÒÁ¤ÇÒÁ໚¹ä»¢Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁ§áÅÐÍÒËÒ÷ÐàÅ ¾ÃŒÍÁµÒÁµÔ´à·¤â¹âÅÂÕ ÁҵðҹáÅС®ËÁÒ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ á¹Ç⹌ÁµÅÒ´ ¹Çѵ¡ÃÃÁ áÅÐÍÕ¡ËÅÒ¡ËÅÒ»ÃÐà´็¹ See what’s going on in Seafood Industry and update on state-of-the-art technology, related standards & regulations, market trends, innovations, and much more.

SEAFOOD â»Ã ÊÑÁÁá¡ÃÁ ¹Ò

Edition

8.00-8.45 8.45-10.00

ลงทะเบียน สถานการณและทิศทางตลาดของผลิตภัณฑกุงและทูนาแปรรูป • ประเด็นและปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมกุงและทูนาไทย • สถานการณการผลิตและการคากุงและทูนาไทย

โดย: ดร. ชนินทร ชลิศราพงศ อุปนายกและประธานกลุมผูผลิตปลาทูนา สมาคมผูผลิตอาหารสำเร็จรูป

10.00-10.30 Industry Sharing Session

โดย: คุณโชคชัย พงษทิพยพิทักษ Field Sales Manager Food & Beverage Division บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด

10.30-11.15 พักรับประทานอาหารวาง พรอมเยี่ยมชมนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล 11.15-12.00 แนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป • มลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล • การวิเคราะหปญหามลพิษ และตัวอยางการแกไข โดย: อยูในระหวางการเรียนเชิญวิทยากร

12.00-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน พรอมเยี่ยมชมนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล 13.30-14.15 การวิเคราะหสารตกคางในผลิตภัณฑอาหารทะเลและกฎหมายที่เกี่ยวของ • ตัวอยางปญหาการปนเปอนของสารตกคางในผลิตภัณฑสัตวน้ำในตลาดคูคาที่สำคัญ • เทคนิคการวิเคราะหสารตกคางปนเปอน

โดย: คุณสุภานอย ทรัพยสินเสริม นักวิชาการผลิตภัณฑอาหารชำนาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

14.15-14.45 พักรับประทานอาหารวาง พรอมเยี่ยมชมนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล 14.45-16.45 เสวนายามบาย ประเทศไทยกับบทบาทการเปน “ซีฟูด ฮับ” แหงอาเซียน • แผนยุทธศาสตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง เพื่อรองรับ “ซีฟูด ฮับ” • ภาคเอกชนพรอมกับการกาวสู “ซีฟูด ฮับ” แลวหรือไม ผูรวมเสวนา: คุณพงศพัฒน บุญชูวงศ ดร. ผณิศวร ชำนาญเวช รองศาสตราจารย ดร. สุวิมล กีรติพิบูล ผูดำเนินรายการเสวนา: ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงษเทพ วิไลพันธ 16.45-17.00 ปดการสัมมนา และจับรางวัลผูโชคดี Co-sponsor:

Main Sponsor:

Display:

Organized by:

Official Publications:

SEAFOOD

Edition

T. 0 2192 9598 seminar@foodfocusthailand.com R1_FF#98_p4_Pro3.indd 4

For more information, please

contact Ms. Chalinee (Ext. 104)

4/22/14 9:37:43 PM


26

July 18, 2014

@ Jupiter Room, Challenger Hall, IMPACT

§Ò¹ÊÑ Á Á¹Ò·Õ่ ¢ Ò¹ÃÑ º ¤ÇÒÁµŒ Í §¡ÒÃáÅФÇÒÁµÃÐË¹Ñ ¡ ã¹´Œ Ò ¹ÊØ ¢ ÀÒ¾áÅÐ ÊØ¢ÀÒÇзÕ่´Õ àµ็ÁÍÔ่Á¡Ñº¡ÒÃÍѾഷ¡®ËÁÒÂáÅС®ÃÐàºÕºµ‹Ò§æ á¹Ç·Ò§ ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± µÅÍ´¨¹à·Ã¹´ á ÅФÇÒÁ·Œ Ò ·Ò·Õ่ ¨ еͺ⨷ ¼ÙŒºÃÔâÀ¤Í‹ҧµÃ§¨Ø´ Respond to the Health & Wellness demand, the Seminar will be delving into updated regulations, NPD concepts, trends & challenges and so on.

Highlight Topics:

• วิเคราะหตลาดผลิตภัณฑอาหารฟงกชันนอล ป 2557 และคาดการณ ป 2558 • อาหารที่มีการเสริมสารอาหาร และสารสำคัญที่นาสนใจ ในปจจุบัน • กฎหมายผลิตภัณฑเสริมอาหารในภาคพื้นอาเซีียน

เสวนายามบาย

ผลิตภัณฑอาหารฟงกชันนอล: ตอบโจทยเทรนดเพื่อสุขภาพ • มุมมองทางการแพทยตอการใชประโยชนจาก ผลิตภัณฑอาหารฟงกชันนอล • มุมมองจากผูประกอบการ • มุมมองดานการสรางมูลคาเพิ่มและนวัตกรรม

Main Sponsor:

T. 0 2192 9598 seminar@foodfocusthailand.com FF#98_p5_Pro3.indd 5

Co-sponsor:

Highlight Topics:

• Functional F&B Markets 2014 Analysis and 2015 Forecast • Fortified Food Products and Notable Active Food Ingredients • ASEAN Harmonization for Dietary Supplement Regulation Panel Discussion: Functional F & B: Getting Ahead of the Health Trends • Medical View on Functional F & B • Entrepreneur Perspective • Value Added and Innovation Perspective Display:

For more information, please

Organized by:

Official Publications:

contact Ms. Chalinee (Ext. 104) 4/21/14 10:40:37 PM


CONTENTS

MAY 2014 Vol. 9 No. 98

40

22

SPECIAL FOCUS “Thailand Trust Mark” Strengthens Competitiveness and Increases Opportunities for Thai Products Worldwide

โครงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าบริการไทย ผ่านตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” By: Office of Product Value Promotion Department of International Trade Promotion Ministry of Commerce

SPECIAL PEPORT The Fight Against Malnutrition Emeritus Professor Dr. Kraisid Tontisirin won the IUNS Lifetime Achievement Award 2013

สหพันธ์โภชนาการนานาชาติได้คัดเลือกให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นผู้ได้รับรางวัล “The IUNS Lifetime Achievement Award 2013” By: Editorial Team

BONUS ATTRACTIONS SCOOP

26 China Imported Food Market สถานการณ์การนำเข้าสินค้าอาหารของประเทศจีน By: Worldex G.E.C. Co., Ltd.

REGULAR ATTRACTIONS

STAR ITEMS

18 ผลิตภัณฑ์ดาวเด่นประจำฉบับ

SPECIAL FOCUS

for Food Manufacturers

50 Controlling the Critical Points on Your Production Line วิธีการระบุและปกป้องกระบวนการที่สำคัญในสายการผลิตอาหาร By: Mettler-Toledo (Thailand) Limited 54 8 Easy Steps to Select Food Contacted “Connectors”

เลือก “ข้อต่อ” ที่ต้องสัมผัสกับอาหารอย่างมั่นใจใน 8 ขั้นตอนง่ายๆ By: Jitpanu Srichaisantikul

SMART PRODUCTION

STRONG QC & QA

and Fish Sauce

56 Cryo Mechanical Freezing Technology เทคโนโลยีระบบไครโอแมคคานิค เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพ By: Amorn Thongyoo

SEE THROUGH MARKET

60 Biogenic Amines Contamination in Soy Sauce

Thai Rice Products

เส้นหมี่และเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง...ผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวไทย By: Kasikorn Research Center

30 Rice Vermicelli Helps Add Value to

SURF THE AEC

36 Current Malaysian Economic & Shoppers Trends เศรษฐกิจมาเลเซียยังอยู่ในสถานการณ์เชิงบวก...คาดการณ์เติบโตต่อเนื่อง By: Editorial Team

FF#98_p6,8_Pro3.indd 6

สารไบโอเจนิกเอมีนปนเปื้อนในซอสถั่วเหลืองและน้ำปลา By: Kriskamol Na Jom, Ph. D.

OCCASIONAL ATTRACTIONS

SMOOTH DISTRIBUTION

68 Colored Barcoding…Look Nice and Scan Right เพิ่มสีสันที่ทันสมัยให้บาร์โค้ดอย่างถูกวิธ ี By: GS1 Thailand, The Federation of Thai Industries

4/21/14 10:46:57 PM


FF#96_p15_Pro3.indd 15

2/19/14 3:49:27 PM


CONTENTS

MAY 2014 Vol. 9 No. 98

46

66 SPECIAL FOCUS Food Safety Trends and Standards

เทรนดอาหารปลอดภัยและมาตรฐานที่เกี่ยวของ By: Sompong Nilmanee STRATEGIC R & D

64

Digestive Health Gastrointestinal Issues

การรับประทานอาหารที่มีโพรไบโอติกมีสวนชวยกระตุน การทำงานของภูมิตานทานในรางกาย By: Oranoot Angsooksiri OCCASIONAL ATTRACTIONS

72

74 76

STAND OUT TECHNOLOGY Fume Extraction System

ระบบดูดควันและฟอกอากาศในงานพิมพเลเซอร By: Pongsawat Penglengpol Astaxanthin The Powerful Antioxidant

การเลือกใชแอสตาแซนธิน...สารตานอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง By: Supaporn Phruksarayangkun

SITE VISIT

Our Activities

ประกาศรายชื่อผูโชคดี ไดรับรางวัลประจำ ฉบับมีนาคม 2557 The Winners of U Share. V Care. MARCH Issue 2014

89 U Share. V Care.

แบบสอบถามความคิดเห็น พรอมลุนรับของรางวัล Share your comments and win a gift

New Plant of Sato Auto-ID (Thailand)

เยี่ยมชมโรงงานการผลิตลาเบลและสติ๊กเกอร ของซาโต ออโต-ไอดี (ประเทศไทย) แหงที่สอง By: Editorial Team SHOW TIMES

84

สุขภาพที่ดีของระบบยอยอาหารเปนประโยชนตอรางกาย By: Yanin Kewkasemsawad

Impacts of Modified Starch on the Overall Quality of Instant Noodles

EXHIBITION ATTRACTIONS

80

Fiber for Health: Good Choice for Digestive Health

SOMETHING ABOUT FOOD

อิทธิพลของแปงดัดแปรที่มีผลตอการปรับปรุงคุณภาพโดยรวม ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป By: Akamol Klaikherd, Ph. D. 78

STRATEGIC R & D

Pre Show - ProPak Asia 2014

งานแสดงสินคาอุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑอันดับ 1 ของเอเชีย Pre Show - The Malaysian International Food & Beverage Trade Fair 2014 (MIFB 2014)

เตรียมพบกับความนาหลงใหลของโลกแหงธุรกิจอาหาร ในงานแสดงสินคาอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มแหงมาเลเซีย

FF#98_p6,8_Pro3.indd 8

90 DEPARTMENTS

14 Advertising Index รายชื่อผูลงโฆษณา 16 Schedule of Events ขอมูลงานนิทรรศการ การประชุม สัมมนา และฝกอบรมตางๆ 86 Surrounds อัพเดทขาวสารในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

4/21/14 10:47:19 PM


R1_FF#98_p9_Pro3.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

4/22/14

9:34 PM


EDITOR’S TALK

การขึ้ น ภาษี ก ารบริ โ ภคของญี่ ปุ่ น ในเดื อ น

เมษายน 2557 ประกอบกับความไม่สมดุลระหว่าง การเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ กั บ ค่ า จ้ า งแรงงาน อาจสร้ า งแรงกดดั น ระยะสั้ น ต่ อ การบริ โ ภคใน ญี่ ปุ่ น อย่ า งไรก็ ดี มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในปีงบประมาณ 2557 และแรงส่งจากการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ในปี ที่ ผ่ า นมาน่ า จะช่ ว ยประคอง เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ น ในปี นี้ ใ ห้ ข ยายตั ว ได้ ร าวร้ อ ยละ 1.4 ชะลอลงจากอั ต ราร้ อ ยละ 1.5 ในปี 2556 แต่ ยั ง สู ง กว่ า อั ต ราเฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง 5 ปี (25522556) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ทั้ ง นี้ การส่ ง ออกของไทยไปญี่ ปุ่ น ใน 3 ไตรมาสหลั ง ของปี 2557 อาจได้ รั บ ผลกระทบ จากการปรั บ ขึ้ น ภาษี ก ารบริ โ ภคในญี่ ปุ่ น แม้ ว่ า ผลรวมใน 2 เดือนแรกของปีนี้จะขยายตัวพลิกเป็น บวกได้ร้อยละ 2.3 (YoY) หลังจากหดตัวต่อเนื่อง 8 เดือน (พฤษภาคม-ธันวาคม 2556) แต่ส่วนหนึ่ง เป็นผลจากการเร่งนำเข้าก่อนปรับราคาขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกของไทยไป ญี่ ปุ่ น ทั้ ง ปี นี้ อ าจหดตั ว ราวร้ อ ยละ 0.5 (ช่ ว ง ประมาณการร้อยละ -2.5 ถึง +1.5) ซึ่งเป็นอัตราที่ ดี ขึ้ น กว่ า ในปี 2556 ที่ ห ดตั ว ร้ อ ยละ 5.2 แต่ ยั ง ต่ำกว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ +3.6

ทีมงานนิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์

It is expected that Japan’s consumption tax increase on April 1, amid an imbalance seen between rising inflation rates and labor costs, will add short-term pressure to its domestic consumption. However, the government’s new economic stimuli for fiscal 2014, plus the continuing benefits of such measures from last year, may help the Japanese economy to grow 1.4 percent in 2014. That figure would be slightly lower than the 1.5 percent growth achieved for 2013, though higher than the average growth rate of 0.3 percent over the past five years (20092013). Meanwhile, it is expected that Japan’s consumption tax hike will undermine Thai shipments to Japan during the last three quarters of 2014, despite the fact that our exports to Japan resumed growth of 2.3 percent YoY during 2M14, following a steady contraction seen between May-December 2013, partly because Japan accelerated their imports from Thailand prior to the consumption tax increase. Given this, KResearch expects that Thai exports to Japan during 2014 will likely shrink by 0.5 percent, or be within (-)2.5 - (+)1.5 percent, which would be better than the contraction of 5.2 percent reported for 2013, but far lower than the average growth rate of 3.6 percent recorded over the past five years.

Food Focus Thailand Magazine

Sirintra Boonsumrej

Managing Editor Food Focus Thailand Magazine

Publisher Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd. 384/38 Ngamwongwan Road Soi 25, Bangkhen, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000 Thailand T +66 2192 9598 F +66 2116 5732 E contact@foodfocusthailand.com W www.foodfocusthailand.com

ฝ่ายบรรณาธิการ / Editorial Department บรรณาธิการบริหาร / Managing Editor ศิรินทรา บุญสำเร็จ / Sirintra Boonsumrej editor@foodfocusthailand.com, b.sirintra@foodfocusthailand.com ผู้ช่วยบรรณาธิการ / Assistant Editor

อัครพล อนันตโชติ / Arkkrapol Anantachote a.arkkrapol@foodfocusthailand.com ผู้สื่อข่าวอาวุโส / Senior Journalist

พิมพ์ชนก กนกลาวัณย์ / Pimchanok Kanoklawan ka.pimchanok@foodfocusthailand.com ฝ่ายขายและการตลาด / Sales & Marketing Department ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ / Business Director เพ็ญแข ประวัติพัฒนากูล / Phenkhae Prawatphatthanakoon sales@foodfocusthailand.com, p.phenkhae@foodfocusthailand.com ผู้จัดการฝ่ายขาย / Sales Manager สิริวรรณ ขาวสะอาด / Siriwan Khaosaard kh.siriwan@foodfocusthailand.com เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณา / Advertising Sales Executive นิภาพร ละครอนันต์ / Nipaporn Lakornanan la.nipaporn@foodfocusthailand.com

ฝ่ายสมาชิก / Circulation Department เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก / Circulation Officer จิตสุดา ทองปาน / Jitsuda Thongparn contact@foodfocusthailand.com ชาลินี จันทานนท์ / Chalinee Chanthanon contact@foodfocusthailand.com

ฝ่ายศิลปกรรม / Graphic Department ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม / Graphic Director สุรีรัตน์ หลักบุตร / Sureerat Lukbud graphic@foodfocusthailand.com เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรม / Graphic Designer นภพงศ์ กรประเสริฐ / Npaphong Kornprasert graphic@foodfocusthailand.com

ฝ่ายบัญชีและการเงิน / Accounting & Finance Department ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / Accounting & Finance Manager นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ / Nataya Pongsatayapipat p.nataya@foodfocusthailand.com

www.facebook.com/foodfocusthailand

FF#98_p10_Pro3.indd 10

The texts and photos in Food Focus Thailand, as well as personal comments of contributors are all rights reserved. Reproduction of the magazine, in whole or in part, is prohibited without the prior written consent of the publisher.

4/21/14 10:55:06 PM


FF#92_p9_Pro3.indd 9

10/22/13 12:45:27 AM


BOARD OF CONSULTANTS Sakchai Sriboonsue

Petch Chinabutr, Ph. D.

Secretary General National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Ministry of Agriculture and Cooperatives

President National Food Institute

Boonpeng Santiwattanatam

Veerachai Khuprasert, Ph. D.

Chairman Food Processing Industry Club The Federation of Thai Industries

Executive Director Thailand Productivity Institute

Visit Limprana

Assoc. Prof. Visith Chavasit, Ph. D.

Honorary Advisor Food Processing Industry Club The Federation of Thai Industries

Director Institute of Nutrition, Mahidol University

Sakkhee Sansupa

Assoc. Prof. Emorn Wasantwisut, Ph. D.

Director Thai Packaging Centre Thailand Institute of Scientific and Technological Research

Institute of Nutrition, Mahidol University

Chawan Svasti-Xuto Darunee Edwards President Food Science and Technology Association of Thailand

Deputy Director General Acting on behalf the Director-General The Office of Small and Medium Enterprises Promotion

Assoc. Prof. Winai Dahlan, Ph. D.

Pravith Chotiprayanakul CEO GS1 Thailand The Federation of Thai Industries

Founding Director The Halal Science Center Chulalongkorn University

Patcharee Tungtrakul

Poj Aramwattananont, Ph. D.

Director Institute of Food Research and Product Development Kasetsart University

President Thai Frozen Foods Association

Asst. Prof. Tanaboon Sajjaanantakul, Ph. D.

Jumrud Sawangsamud

Dean Faculty of Agro-Industry Kasetsart University

Director RFID Institute of Thailand The Federation of Thai Industries

ENDORSEMENT

Food and Drug Administration Ministry of Public Health

Institute of Food Research and Product Development Kasetsart University

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) Ministry of Agriculture and Cooperatives

Faculty of Agro-Industry Kasetsart University

Food Processing Industry Club The Federation of Thai Industries

National Food Institute Ministry of Industry

Thailand Productivity Institute Ministry of Industry

Thailand Institute of Scientific and Technological Research

Office of Small and Medium Enterprises Promotion

Thai Packaging Centre Thailand Institute of Scientific and Technological Research

GS1 Thailand The Federation of Thai Industries

Food Science and Technology Association of Thailand

The Halal Science Center Chulalongkorn University

Thai Frozen Foods Association

RFID Institute of Thailand The Federation of Thai Industries

Upcoming Issue Attraction Special Focus

JUN No. 99

Packaging - çLess is Moreé Concept / ∫√√®ÿ¿—≥±å°—∫·π«§‘¥ çLess is Moreé

Smart Production Automation System / √–∫∫°“√º≈‘µÕ—µ‚π¡—µ‘

Strong QC & QA Law-Acid Foods and Acidified Foods Packaged in Hermetically Sealed Containers /

FF#98_p12_Pro3.indd 12

Õ“À“√„π¿“™π–∫√√®ÿ∑’Ëªî¥ π‘∑ ™π‘¥∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ°√¥µË”·≈–™π‘¥ª√—∫°√¥

Strategic R & D

Savoury Ingredient / “√º ¡Õ“À“√  ”À√—∫º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√§“«

Save the World

Natural Resource Conservation / °“√ª√–À¬—¥·≈–Õπÿ√—°…å∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘

4/21/14 10:59:31 PM


ADVERTORIAL

The network

effect

การขยายธุรกิจเขาสูตลาดใหมไปพรอมๆ กับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ นับเปนความทาทาย ที่สำคัญของผูผลิตสวนผสมอาหารทุกวันนี้ ดร. เรยมุนด โฮเนส จาก Glanbia Nutritionals ไดศึกษา คนควาถึงขอไดเปรียบจากการประยุกตใชระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบบูรณาการที่มุงเนนเรื่อง การถายโอนขอมูลและลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย ในขณะที่บริษัทผูผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑเสริมอาหาร กำลังเปดโอกาสขยายตลาด สิ น ค า ของตนไปยั ง ตลาดทั่ ว โลก กลั บ มี ป จ จั ย มากมายที่ ส ามารถก อ ให เ กิ ด ความผิ ด พลาดได ซึ่งแมแตขอผิดพลาดเล็กๆ เพียงจุดเดียวก็สามารถกอใหเกิดปญหารายแรงเลยทีเดียว “ถาคุณมีระบบและการวางแผนที่แตกตางกันในแตละฐานการผลิตทั่วโลกก็จะมีความเสี่ยงสูง ที่สินคาอาจจะมีคุณภาพไมสม่ำเสมอ” ดร. เรยมุนด โฮเนส ประธานกรรมการ ฝาย Customised Solutions จาก Glanbia Nutritionals ที่ เ ชี่ ย วชาญด า นส ว นผสมอาหารสำคั ญ และไมโครนิวเทรียนทพรีมิกซ อธิบายพรอมกับเสริมวา “เรื่องเหลานี้อาจจะกำลังเกิดขึ้นอยู โดยที่คุณยังไมทัน ตระหนักดวยซ้ำไป หากคุณมีฐานการผลิตในประเทศตางๆ” แล ว ต อ งทำอย า งไรให ผู ผ ลิ ต สามารถมั่ น ใจได ว า การเป ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ข า สู ต ลาดใหม ในแตละครั้งจะเปนไปอยางราบรื่น ไรปญหา ซึ่งดูเหมือนวาจะเปนไปไมได แตแทจริงแลวเปนวิสัยทัศน เบื้องหลังการขับเคลื่อนโรงงานการผลิตที่ทันสมัย ครบวงจร ทั้ง 4 แหงของ Glanbia Nutritionals ซึ่งประกอบไปดวยโรงงานการผลิตในสหรัฐอเมริกา 2 แหง ในประเทศจีน 1 แหง และลาสุด ในประเทศเยอรมนีอีก 1 แหง ประโยชนที่เห็นไดชัดของการทำงานรวมกับคูคาในดานสวนผสมอาหารและไมโครนิวเทรียนท พรีมิกซที่เปนพันธมิตรกัน และมีการดำเนินงานในโรงงานหลายแหงทั่วโลก คือ การที่ลูกคาไดรับมอบ สินคาจากแหลงที่ใกลฐานการผลิตของพวกเขามากที่สุด ซึ่งชวยประหยัดเวลาและคาขนสงได เปนอยางดี นอกเหนือไปกวานั้นยังเปนการสรางเครือขายที่มีคุณภาพ สงผลใหเกิดการรับสงขอมูลและ กิจกรรมไดอยางอัตโนมัติทั่วทั้งองคกร ตั้งแตการจัดซื้อจัดจางและโลจิสติกส ไปจนถึงการพัฒนา ผลิตภัณฑ การผลิต การขาย การใหบริการ และการวิเคราะหการดำเนินงานตางๆ

Flexibility and Interconnectivity

เมื่อปที่ผานมา Glanbia Nutritionals ไดสรางโรงงานแหงใหมขึ้นที่เมือง Orsingen ในประเทศเยอรมนี และไดติดตั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพอันทันสมัย ซึ่งสามารถควบคุมฟงกชันสำคัญของ การผลิตไดอยางอัตโนมัติ และในขณะนี้โรงงานทั้ง 4 แหงของ Glanbia Nutritionals ทั่วโลก ก็ไดนำ ระบบนี้เขาไปใชแลวเชนกัน “ผมคิดวาระบบการบริหารจัดการคุณภาพจะมีประโยชนในเชิงบวกในอนาคต” คุณโฮเนส กลาว พรอมกับเสริมวา “โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารในขณะนี้ที่ผูบริโภคตาง ก็ ต อ งการความเชื่ อ มั่ น ว า พวกเขาได บ ริ โ ภคอาหารที่ มี คุ ณ ภาพ ผ า นการตรวจสอบที่ เ ข ม งวด เชื่อถือได ซึ่งระบบของเราตอบโจทยดังกลาวไดอยางดี”

FF#98_p13_Pro3.indd 13

¥â « ¬√–∫∫¥— ß °≈à “ « ‘ π §â “ ™π‘ ¥ ‡¥’ ¬ «°— π ‰¡à «à “ ®–º≈‘ µ ®“°∑’Ë „ ¥„π‚≈°®–¡’ §ÿ ≥ ¿“æ ‡¥’ ¬ «°— π ™à « ¬„Àâ   “¡“√∂ ª√–À¬—¥‡«≈“ æ≈—ßß“π ·≈– µâπ∑ÿπ‰¥âÕ¬à“ß¡“°

Glanbia Nutritionals ໚¹Ë¹Ö่§ã¹ºÃÔÉÑ· ·Õ่ÍÂÙ‹ÀÒÂ㵌¡ÒôÙáŢͧ Glanbia Plc. «Ö่§ ¡‹ Í µÑ้ § ¢Ö้ ¹ ã¹»ÃÐà·ÈäÍÏ á Ź´ µÑ้ § ᵋ »‚ 2540 «Ö่ § µ‹ Í ÁÒä´Œ ¨ ´·ÐàºÕ  ¹à¢Œ Ò ÊÙ‹ Ë ÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  ä ÍÃÔ ª áÅÐÅ͹´Í¹ (Irish and London Stock Exchanges; GLB) »˜¨¨ØºÑ¹ Glanbia Plc. ä´Œ ¡Œ Ò Ç¢Ö้ ¹ ໚ ¹ ¼ÙŒ ¹ Ó㹡ÒüÅÔ µ ªÕ Ê ÊäµÅ ÍàÁÃԡѹ㹻ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò·Õ่ãËÞ‹·Õ่ÊØ´ ໚ ¹ ÍÑ ¹ ´Ñ º 1 ໚ ¹ ਌ Ò ¢Í§¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± ´Œ Ò ¹ âÀª¹Ò¡ÒÃ¡Õ Ì Ò·Õ่ ÁÕ á ºÃ¹´ à »š ¹ ·Õ่ ÃÙŒ ¨Ñ ¡ ·Ñ่ Ç ·Ø ¡ ÁØ Á âÅ¡ áÅÐÂÑ § ໚ ¹ ¼ÙŒ ¼ ÅÔ µ Ê‹ Ç ¹¼ÊÁÍÒËÒà äÁâ¤Ã¹ÔÇà·ÃÕ¹·¾ÃÕÁÔ¡« (Micronutrient Premixes) ·Õ่ ã ËÞ‹ à »š ¹ ÍÑ ¹ ´Ñ º 2 ¢Í§âÅ¡ ÍÕ¡´ŒÇ Glanbia Nutritionals ¤× Í Ë¹Ö่ § ã¹ ¼ÙŒ à ªÕ่  ǪÒÞ´Œ Ò ¹äÁâ¤Ã¹Ô Ç à·ÃÕ Â ¹· ¾ ÃÕ ÁÔ ¡ « ·Õ่ Ê ÒÁÒöª‹ Ç ÂÊÃŒ Ò §ÊÃä ¹ ÇÑ µ ¡ÃÃÁáÅÐ ¼ÅÑ ¡ ´Ñ ¹ ¸Ø à ¡Ô ¨ ãËŒ ¡Ñ º ¤Ù‹ ¤Œ Ò ¢Í§àÃÒãËŒ Ê ÒÁÒö àµÔºâµä´Œã¹ÃдѺâÅ¡ àÃÒÁØ‹§ÁÑ่¹¹ÓàʹÍâ«Å٪ѹ ´ŒÒ¹äÁâ¤Ã¹ÔÇà·ÃÕ¹·¾ÃÕÁÔ¡«·Õ่ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ µÒÁ¤ÇÒÁµŒ Í §¡ÒâͧÅÙ ¡ ¤Œ Ò ´Œ Ç ÂÊ‹ Ç ¹¼ÊÁ ¤Ø³ÀÒ¾ÃдѺ¾ÃÕàÁÕÂÁ ¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒúÃÔ¡Òà ·Õ่ à ǴàÃ็ Ç áÅÐÁÕ ¤ ÇÒÁÂ× ´ ËÂØ‹ ¹ ¤Ø ³ ÀÒ¾·Õ่ ÁҾÌ Í Á¡Ñ º ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ Â áÅÐÁÕ Á ҵðҹ áÅСÒõͺʹͧ·Õ่ÃÇ´àÃ็ÇáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ «Ö่§à»š¹·Õ่ÁÑ่¹ã¨ä´ŒÇ‹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöàËÅ‹Ò¹Õ้¨Ð¹Ó ¤ÇÒÁÊÓàÃ็ ¨ ·Ò§¸Ø à ¡Ô ¨ ÁÒãËŒ ¡Ñ º ¤Ù‹ ¤Œ Ò ·Ñ่ Ç âÅ¡ áÅÐãËŒ¼ÅÅѾ¸·Õ่´Õ¡Ç‹Ò¼‹Ò¹¡ÒÃŧ·Ø¹Íѹ¤ØŒÁ¤‹Ò ÈÖ ¡ É Ò ¢Œ Í ÁÙ Å à ¾Ô่ Á à µÔ Á ä ´Œ ·Õ่ à Ç็ º ä « µ www.glanbianutritionals.com Ë Ã× Í Ê Í º ¶ Ò Á à ¾Ô่ Á à µÔ Á ·Õ่ ÍÕ à Á ŏ knatworrawatr@glanbia.com

4/21/14 11:01:16 PM


DVERTISING INDEX May 2014 Company

www.maxway.co.th

We supply ingredients for a broad range of food applications such as Confectionery, Beverage, Meat products, Dairy Foods, Oil & Fat industry, Baked goods and many others.

Our Food Ingredients in our portfolio include M M M M M M M M M M

Stabilizers Phosphates Gum Hydrocolloids Emulsiďƒžers Acidulants Preservatives Buffering Agents pH Adjusting Agents Anti-Oxidants Humectants

M Flavors (Fruit, Savory, Milk, Cream and Cheese) M Colors (Dye, Lake, Oxide and Natural) M Sweeteners M Bleaching Agents M Fat Substitutes & Replacers M Mineral Sources M Dairy Ingredients M Functional Ingredients

Maxway Company Limited Address: 335/47 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 Thailand

14

Tel. : (66 2) 366-0263-7, 383-9075-7 Fax. : (66 2) 366-0233, 747-1418 E-mail: info@maxway.co.th

Service Page Info No.

Alliance Technology Co., Ltd. B345 Arcadia Foods Co., Ltd. B299 ASIA FRUIT LOGISTICA 2014 B202 Asia Modified Starch Co., Ltd. B280 Berli Jucker Public Co., Ltd. B009 Better Pack Co., Ltd. B011 Bio Creation Company Limited B317 Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited B036 Dhawath Technology Systems Co., Ltd. B251 Diversey Hygiene (Thailand) Co., Ltd. B209 Food Focus Thailand Roadmap # 25: SEAFOOD Edition Food Focus Thailand Roadmap # 26: Functional F&B Edition Food Hospitality World China 2014 B318 Food Week Korea 2014 B335 Geotech Intertrade Co., Ltd. B045 Glanbia Nutritionals Singapore Pte Ltd. B357 Hitec Food Equipment Co., Ltd. B290 Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited B076 Inthaco Co., Ltd. B074 ITS (Thailand) Co., Ltd. B227 Kewpie (Thailand) Co., Ltd. B314 Kimberly-Clark Thailand Limited B018 Malaysian International Food & Beverage Trade Fair 2014 B350 Marel Food Systems Ltd. B015 Maxi-Cool Technology (Thailand) Co., Ltd. B352 Maxway Co., Ltd. B269 Metrohm Siam Ltd. B005 Mettler-Toledo (Thailand) Ltd. B010 MT Food Systems Co., Ltd. B292 Myanmar International Food & Beverage 2014 B348 Nagase (Thailand) Co., Ltd. B327 Pangolin Safety Products Co., Ltd. B146 Q Plus Foods Co., Ltd. B307 Spirax Sarco (Thailand) Ltd. B148 Thai-China Flavours and Fragrances Industry Co., Ltd. B167 Thai Scale Co., Ltd. B197 Tipco Biotech Company Thailand B347 Wacker Chemie AG B320

37 41 23 35 11 3 7 9 15 43 4 5 29 25 45 13 IBC 33 47 77 55 57 85 49 59 14 63 53 39 21 IFC 51 69 71 89 61 BC 27

Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd.

384/38 Ngamwongwan Road Soi 25, Bangkhen, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000 Thailand T +66 2192 9598 F +66 2116 5732 E contact@foodfocusthailand.com W www.foodfocusthailand.com

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p14_Pro3.indd 14

4/21/14 11:04:01 PM


R1_FF#98_p15_Pro3.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

4/22/14

9:32 PM


SH

W

CALENDAR 2014 MAY

JUNE 11-14 @ E W

6-8 @ E W

VITAFOODS EUROPE 2014 Geneva, Switzerland colin.williams@informa.com www.vitafoods.eu.com

6-8 @ E W

FINISHED PRODUCTS EUROPE Geneva, Switzerland colin.williams@informa.com www.finishedproductseurope.com

6-8 @ E W

ASIA COFFEE CONGRESS 2014 Jakarta, Indonesia info@imapac.com www.imapac.com

8-10 @ E W

HORTI ASIA 2014 BITEC, Bangkok, Thailand chinakit.vip@vnuexhibitionsap.com (Chinakit Viphavakit) www.hortiasia.net

8-14 @ E W

INTERPACK 2014 Messe Düsseldorf, Germany interpack@messe-duesseldorf.de www.interpack.com

13-15 @ E W

SIAL CHINA 2014 Shanghai, China miki.wu@comexposium-sh.com www.sialchina.com

14-16 @ E W

FOOD & BEVERAGE INNOVATION FORUM 2014 Shanghai, China info@simbaevents.cn http://foodforum.cn

2-4

19-21 @ E W

FOODNEWS JUICE ASIA 2014 Singapore bookings@agra-net.com http://juiceasia.agraevents.com

@ E W

18-20 THE 5th GUANGZHOU INTERNATIONAL LOGISTICS EQUIPMENTS & INFORMATIONIZATION EXHIBITION @ Guangzhou, China W www.chinaexhibition.com 19 -21 @ E W

25-28 FOOD TAIPEI, FOODTECH & PHARMATECH TAIPEI, TAIPEI PACK,Taiwan HORECA and HALAL TAIWAN 2014 @ Taipei, Taiwan R.O.C E foodtaipei@taitra.org.tw W www.foodtaipei.com.tw

24-27 @ E W

22-23 WORLD OF FOOD SAFETY CONFERENCE 2014 @ IMPACT, Nonthaburi, Thailand E l.how@koelnmesse.com.sg W www.worldoffoodasia.com

y

SEAFOOD

@ Challenger Hall, IMPACT, Nonthaburi, Thailand By Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd. T +66 2192 9598 E contact@foodfocusthailand.com W www.foodfocusthailand.com Food Focus Thailand

16

MYANMAR INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGE 2014 MYANMAR HORECA 2014 Yangon, Myanmar info@icvex.com http://icvex.com/myanmarfoodbev http://icvex.com/myanmarhoreca TFBO & TRAFS BITEC, Bangkok, Thailand unchalee@kavinintertrade.co.th www.thailandfranchising.com www.thailandhoreca.com

OCTOBER 2-4 @ E W

INTERNATIONAL INDONESIA SEAFOOD & MEAT CONFERENCE AND EXPO 2014 Jakarta, Indonesia iism@pelitapromo.com www.iism-expo.com

12-15 @ E W

FOOD WEEK KOREA 2014 Seoul, Korea lynn.kwak@coex.co.kr http://foodweek.info

15-17 FOOD INGREDIENTS ASIA (Fi ASIA 2014) @ Jakarta, Indonesia E nongnaphat.j@ubm.com W www.foodingredientsglobal.com 29-31 INDONESIA INTERNATIONAL SEAFOOD AND PROCESSING EXPO 2014 @ Nusa Dua, Bali, Indonesia E info@iisp2014.com W www.iisp2014.com

NOVEMBER 11-13 @ E W

3-5 @ E W

ASIA FRUIT LOGISTICA 2014 AsiaWorld-Expo, Hong Kong info@gp-events.com www.asiafruitlogistica.com

3-5 @ E W

SIFSE 2014 Shanghai, China international@sifse.com www.sifse.com

17-19 @ E W

THAILAND LAB 2014 BITEC, Bangkok, Thailand thailandlab@vnuexhibitionsap.com www.thailandlab.com

FHW CHINA 2014 & INTERWINE 2014 Guangzhou, China info@fhwchina.com www.chinaexhibition.com

CALENDAR 2015 MAY 2015

SEPTEMBER

a M 4 0 3 201

Edition

MIFB 2014 Kuala Lumpur, Malaysia mifb@sphereexhibits.com.my www.mifb.com.my

JULY

21-25 THAIFEX – WORLD OF FOOD ASIA 2014 WORLD OF FOOD SERVICES @ IMPACT, Nonthaburi, Thailand E l.how@koelnmesse.com.sg W www.worldoffoodasia.com

25

PROPAK ASIA 2014 BITEC, Bangkok, Thailand piyaporn@besallworld.com www.propakasia.com

17-19 FOOD & BEVERAGE EXECUTIVE SUMMIT 2014 @ Beijing, China E cfbes@cdmc.org.cn W www.cdmc.org.cn

6-8 @ E W

BEVTEC ASIA 2015 BITEC, Bangkok, Thailand bevtec@aesexhibitions.com www.bevtecasia.com

DECEMBER 2015 1-3 @ E W

FOOD INGREDIENTS EUROPE & NATURAL INGREDIENTS (Fi Europe & Ni) Paris, France julien.bonvallet@ubm.com http://fieurope.ingredientsnetwork.com

MAY 2014

R1_FF#98_p16-17_Pro3.indd 16

4/22/14 9:40:00 PM


FREE

SEMINAR & TRAINING

SEMINAR 2014

MAY 6 By

ISO 9001:2008 Introduction & Requirement INTERTEK

27

By 8-9

EQ- AQ- MQ for Self Development Introduction to Information Security Management System Thailand Productivity Institute

By

BRC - IoP for Food Packaging Awareness SGS (Thailand) Limited

27-28 BRC (Issue 6) Requirement By INTERTEK

9 By

How to Access and Update Food Law SGS (Thailand) Limited

27-29 TQA Training Program 2014 By Thailand Productivity Institute

14 By

Personal Productivity Thailand Productivity Institute

28 By

14-16 ISO 9000 Internal Quality Audits By Thailand Productivity Institute

Energy Planning for ISO 50001 SGS (Thailand) Limited

28-29 Strategic Planning Cost of Quality By Thailand Productivity Institute

15-16 Benchmarking from Idea to Practices By Thailand Productivity Institute 19 By

Food Allergen & Intolerance SGS (Thailand) Limited

20 By

Handling Difficult & Demanding Customer Thailand Productivity Institute

21-22 Guideline for FSSC 22000 Documentation By SGS (Thailand) Limited 22 By

Customer Complaint Management INTERTEK

22-23 Internal Audit for GMP & HACCP By SGS (Thailand) Limited 26

à·¤¹Ô¤¡ÒûÃÐÂØ¡µãªŒÃкº GMP & HACCP ÊÓËÃѺÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ

By

INTERTEK

26 By

Traceability and Product Recall SGS (Thailand) Limited

26-27 IFS Internal Audit By SGS (Thailand) Limited 26-30 FSSC 22000 Lead Auditor By SGS (Thailand) Limited

7

ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È áÅСÒÃÊ×่ÍÊÒà ITC Update: Cloud Service

@

Èٹ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡà ÇÔ·ÂÒࢵ¾ÃÐÃÒªÇѧʹÒÁ¨Ñ¹·Ã

By

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡÃ

T

0 3425 5813

E

tawarrat@stt.co.th

W

www.cc.su.ac.th

8

¤ÑÁÀÕÏແ´¢ØÁ·ÃѾãËÁ‹ã¹ÍÒËÃѺ à¨ÒеÅÒ´¡ÒµÒÏ ¤Ùàǵ âÍÁÒ¹ ºÒˏàù ãËŒà»ÃÕ้§·ÐÅØ໇Ò

@

20-21 ISO 9001:2008 Internal Audit By INTERTEK 21-22 CSR Concept to Practice By Thailand Productivity Institute

MAY

ʶҺѹͧ¤¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¡ÒäŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒäŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

By

CONTACT INTERTEK Please contact Ms. Natthakan Singha T 08 9963 1169, 0 2248 1817 # 22 F 0 2248 5707 E natthakan.singha@intertek.com W www.intertek.co.th/training SGS (Thailand) Limited Please contact Ms. Jiratchaya (Training Department) T 0 2678 1813 # 2053 F 0 2678 1548 E jitratchaya.chainate@sgs.com W www.th.sgs.com/training_th Thailand Productivity Institute T 0 2619 5500 # 451-455 (คุณภัททิรา คุณชัยวัฒน คุณศิริชัย คุณดำรง และคุณปรัศนีย) F 0 2619 8098 E training@ftpi.or.th W www.ftpi.or.th

ʶҺѹͧ¤¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¡ÒäŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È Êӹѡ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒäŒÒ ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

T

0 2513 1909 # 686, 362

E

phitttaphons@ditp.go.th

W

www.ditp.go.th

14

Create your Saving with ESCO

@

Èٹ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÅСÒûÃЪØÁäºà·¤ ºÒ§¹Ò

By

ESCO Information Center

T

0 2345 1250-1

E

admin@thaiesco.org

W

www.thaiesco.org

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p16-17_Pro3.indd 17

17

4/21/14 11:07:06 PM


STAR ITEMS

1

2

Automatic Micro Dosing for Powder Material

Vacuum Packaging R5 Series

ปั๊ม “R5” เป็นปั๊มสุญญากาศแบบใบพัดหมุน ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมัน ใช้ในเครื่องบรรจุได้อย่างมี ประสิทธิภาพสำหรับการบรรจุแบบสุญญากาศ ทำงานโดยอาศัยหลักการใช้ใบพัดที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ ปั๊มซีรีย์ “R5” ยังได้รับการยอมรับ จากทั่วโลกว่าเป็นปั๊มเพื่อการบรรจุที่มีคุณภาพ ชั้นเลิศเลยทีเดียว

เครื่อง Automatic Micro Dosing ที่มีโครงสร้างทำ จากสเตนเลส AISI304 มีปล่องใส่วัตถุดิบได้พร้อมกัน ถึ ง 6 ช่ อ ง รองรั บ การผลิ ต ได้ สู ง สุ ด 30 กิ โ ลกรั ม ต่อครั้ง และสามารถผลิตได้สูงถึง 8 ครั้งต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังง่ายต่อการใช้งานด้วยหน้าจอควบคุม แบบสั ม ผั ส ช่ ว ยให้ ก ารผสมในแต่ ล ะสู ต รเป็ น ไป อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถใช้ได้กับส่วนผสมอาหาร เคมีผง และเม็ดพลาสติก ทั้งนี้ เครื่องจักร ยั ง สามารถออกแบบให้ ต รงตามความต้ อ งการ เฉพาะได้อีกด้วย

3

EVALTM

Resins in Plastic Packaging

EVAL TM เรซิ น มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการขึ้ น รู ป เป็ น บรรจุภัณฑ์และสามารถป้องกันการซึมผ่านของ ก๊าซได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยป้องกันออกซิเจนและ กลิ่ น จากการซึ ม ผ่ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ นอกจากนี้ EVAL TM ยั ง สามารถช่ ว ยเก็ บ รั ก ษารสชาติ แ ละ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ยั ง คงอยู่ ไ ด้ น านขึ้ น ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้จึงนิยมนำมาผลิตเป็น บรรจุภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมยานยนต์

Worldwide No. 1 in vacuum packaging, R5 series vacuum pumps are the ideal vacuum generators for packaging. They use the proven rotary vane principle and are regarded as the “packaging vacuum pump par excellence”.

The Automatic Micro Dosing machine is constructed with stainless steel AISI304 with 6 ingredient chambers. The maximum batch size is 30 Kg. and the highest capacity of 8 batches per hour. Easy-to-operate with a touch screen panel. The machine can definitely give high proportioning accuracy of recipe/formula with completed discharge for ingredient, chemical powder, and plastic powder/pellet. A machine customization for specific needs is also available.

EVALTM resins are characterized by their excellent process ability and outstanding gas barrier properties. EVALTM prevents oxygen and odours from penetrating the package. EVALTM ensures that the flavour and the quality are maintained for a long period. These unique polymers are particularly suited for food, medical, pharmaceutical, cosmetics and agricultural packaging and automotive applications.

By: Busch Vacuum (Thailand) Co., Ltd.

By: Dhawath Technology Systems Co., Ltd.

By: Kuraray (Thailand) Co., Ltd.

www.busch.co.th

18

www.dhawathsystems.co.th

www.eval-asiapacific.com

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p18-20_Pro3.indd 18

4/21/14 11:15:29 PM


4

FORM-FILL-SEAL

Automatic Packing Machine Model 123-SL

Testing Booth

for F&B Sensory Analysis

ตู้ชิมสำหรับห้องทดสอบเพื่อการวิเคราะห์/วิจัย กลิ่น สี รสชาติอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในงาน วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ ห้ เ หมาะสม กั บ ตลาดและความต้ อ งการ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ประกอบที่ จ ำเป็ น ในงานวิ เ คราะห์ เช่ น ไฟแสงสว่ า งสี ต่ า งๆ ระบบน้ ำ ใช้ น้ ำ ทิ้ ง พร้ อ มระบบข้ อ มู ล สื่ อ สารประมวลผลการวิเคราะห์ Food sensory booth is designed to suit flavor, color and smell analysis for foods and beverages projects. It comes with necessary equipments for laboratories including lights in many colors, computer data analysis, water supply and drain.

By: Official Equipment Manufacturing Co., Ltd. www.official.co.th

6

5

เครื่ อ งบรรจุ ข องเหลวลงซองพลาสติ ก อั ต โนมั ติ สามารถใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี และยา เช่ น ซอส แชมพู น้ ำ ยาปรั บ ผ้ า นุ่ ม ยา และอื่ น ๆ ใช้ ไ ด้ กั บ ฟิ ล์ ม ลามิ เ นตที่ มี ค วามหนา 50-100 ไมครอน มี ช่ ว งปริ ม าตรการบรรจุ ที่ 500-1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร สามารถเลื อ กชุ ด บรรจุ เ ป็ น ลู ก สู บ หรื อ ปั๊ ม ชนิ ด ต่ า งๆ ให้ เ หมาะกั บ สิ น ค้ า ได้ นอกจากนี้ ยั ง สามารถเลื อ กบรรจุ สิ น ค้ า ได้ ห ลากหลายจาก หัวบรรจุแบบอื่นๆ เช่น เม็ด แป้ง ขึ้นอยู่กับหัวบรรจุ ที่เลือกใช้

X-ray Inspection Systems X35 Series

ระบบเอ็ ก ซเรย์ ต รวจสอบสิ่ ง ปลอมปนรุ่ น X35 มาพร้ อ มระบบเอ็ ก ซเรย์ ที่ ล้ ำ สมั ย ที่ สุ ด ในตลาด มีจุดเด่นที่การออกแบบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีใหม่ที่ประหยัดพลังงานมากกว่า เครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์ ทั่ ว ไป และซอฟต์ แ วร์ ที่ ล้ ำ สมั ย ใช้งานง่าย มอบความเร็วสูงสุดให้กับการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเลนเดี่ยว หรือหลายเลนในเครื่องเดียวกัน ตรวจจับสิ่งปลอมปน ได้อย่างโดดเด่น นอกจากนั้นยังสามารถตรวจเช็ค ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกันได้อีกด้วย

Automatic Form-Fill-Seal packing machine for liquid product i.e. sauce, lotion, shampoo, fabricsoftener. Supports laminated film with 50-100 micron thickness. Ranging from 500-1000 ml. by compatible doser i.e. piston pump, lobe pump or screw pump. Suitable for high production capacity. The machine can be dosing other products i.e. granulate, powder depending on dosing head.

The X35 series is the latest generation of X-ray inspection equipment, providing food manufacturers with the most advanced X-ray system on the market. It is designed for use in food industry with lower energy consumption and user-friendly software, offering inspection at high speed, for a wide range of products on single and multilane applications. The X35 Series offers outstanding detection of contaminants. In addition, it also offers simultaneously product integrity checks.

By: Thai Sek Son Co., Ltd.

By: Mettler-Toledo (Thailand) Limited

www.thaisekson.co.th

www.mt.com

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p18-20_Pro3.indd 19

19

4/21/14 11:16:56 PM


7

8

9

The New CL4NX Barcode Printer

เครื่องพิมพบารโคดรุน CL4NX เปนเครื่องพิมพ บารโคดระบบถายโอนความรอนรุนใหมลาสุด แสดงผลโดยใชหนาจอสีขนาด 3.5 นิ้ว รองรับ การใช ง านได ถึ ง 30 ภาษา มี ช อ งมาตรฐาน สำหรับเชื่อมตอ USB LAN Parallel Serial และ EXT Port ทำใหงายตอการใชงาน เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ระบบคลังสินคา ระบบโลจิสติกส โรงพยาบาล และการขายปลีก เปนตน

Instapak˙ SimpleTM

Foam-in-Bag Packaging System

ระบบผลิตบรรจุภัณฑถุงโฟมกันกระแทก Instapak® Simple™ เป น ระบบบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ติ ด ตั้ ง ได ง า ย ดวยวิธีการใชงานที่งายและลงทุนนอยที่สุด แตคง ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการผลิ ต ถุ ง โฟมกั น กระแทก เพื่อใหใชงานไดตามตองการ ชวยลดการเสียหาย ระหวางขนสงสินคา อีกทั้งยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถนำไปรีไซเคิลไดอีกดวย

The new CL4NX is the latest model of thermal barcode printer that comes with 3.5 inch (Full Color) display screen supported up to 30 languages. Standard interface with USB, LAN, Parallel, Serial and EXT Port make it easy to use. It is suitable for a manufacturing, warehouse, logistics, hospital and retail as well.

The Simple Solution for Superior Packaging. Introducing the Instapak® Simple™ foam-inbag packaging system. True to its name, the Instapak® Simple™ system is our easiest to use foam system yet, merging the premium performance of Instapak® foam packaging with an on-demand delivery system that requires minimal training and service. Minimal investment, reduce and recycle.

By: SATO Auto-ID (Thailand) Co., Ltd.

By: Sealed Air (Thailand) Ltd.

www.satothailand.co.th

20

www.sealedair.com

Multiplex

Blend-in-Cup System

Multiplex Blend-in-Cup System เปนระบบ การผสมและเติ ม เครื่ อ งดื่ ม ใส แ ก ว อั ต โนมั ติ สามารถใชกับเครื่องดื่มไดหลายชนิด อยางเชน สมูธตี้ เฟรปเป เครื่องดื่มปน เครื่องดื่มทั่วไปอื่นๆ ชวยใหผูประกอบการสามารถประหยัดเวลาและ ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ช นิ ด ผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ Multiplex Blend-in-Cup System automatically makes and dispenses smoothies, frappes, blended- and over-ice drinks completely in the cup to help operators efficiently prepare a broad range of drinks and expand menus.

By: Manitowoc Beverage System www.manitowocbeverage.com

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p18-20_Pro3.indd 20

4/21/14 11:17:06 PM


FF#98_p21_Pro3.ai

1

4/21/14

11:21 PM


SPECIAL REPORT

The Fight Against

Malnutrition Emeritus Professor Dr. Kraisid Tontisirin won the IUNS Lifetime Achievement Award 2013

าสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ไ กรสิ ท ธิ์ ตั น ติ ศิ ริ น ทร์ เป็ น ผู้อุทิศตนเพื่องานด้านโภชนาการอย่างจริงจัง มุ่งมั่นทำงานแก้ไข ปั ญ หาทุ พ โภชนาการของไทยและของประเทศกำลั ง พั ฒ นาใน ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกติดต่อกันเป็นเวลายาวนานกว่า 39 ปี จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องในวงการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง ทั้งศาสตราจารย์ นักวิจัย นักโภชนาการ นักสาธารณสุข ผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการต่างๆ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2511 และประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2516 หลังจากนั้น ท่านได้มีโอกาสเข้ารับการอมรมภาคฤดูร้อน ณ สถาบันโภชนาการแห่งอเมริกากลางและปานามา (Institute of Nutrition of Central America and Panama; INCAP) ประเทศกัวเตมาลา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่าน ได้พบกับศาสตราจารย์เนวิน สกริมชอว์ เป็นครั้งแรก ต่อมาในปี 2516 ท่านได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางโภชนาการ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชู เ ซตส์ (Massachusetts Institute of Technology; MIT) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น แพทย์ ป ระจำบ้ า นสาขากุ ม ารเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลเด็ ก แห่ ง เมื อ งบอสตั น มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด สหรัฐอเมริกา 22

Food Focus Thailand

… เป็ น ผู้ ที่ อุ ทิ ศ ตนให้ กั บ การศึ ก ษาวิ จั ย และ พั ฒ นานโยบายด้ า นโภชนาการและสุ ข ภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการ ของประชากรในประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาด้านโภชนาการและสุขภาพทั่วโลก”… นี่ เ ป็ น คำกล่ า วของ ดร. แอนนา ลาร์ เ ตย์ ประธานสหพั น ธ์ โ ภชนาการนานาชาติ เมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน 2556 ในการประชุ ม วิ ช าการโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ 20 ณ เมืองกรานาดา ประเทศสเปน ในโอกาสที่สหพันธ์โภชนาการน า น า ช า ติ ไ ด้ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ไ กรสิ ท ธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นผู้ได้รับรางวัล The IUNS Lifetime Achievement Award 2013” ซึ่งมอบให้กับบุคคลที่อุทิศตนและ มีผลงานด้านโภชนาการอันโดดเด่น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ภาวะโภชนาการของประเทศกำลังพัฒนาทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ไ กรสิ ท ธิ์ ตั น ติ ศิ ริ น ทร์ นั บ เป็ น คนไทยคนแรก และเป็ น คนที่ 8 ของโลกที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล อันทรงเกียรตินี้ โดยที่ผ่านมามีนักวิชาการที่ได้รับรางวัลนี้จำนวน 7 ท่ า น เป็ น ชาวแทนซาเนี ย 1 ท่ า น อิ น เดี ย 2 ท่ า น ชิ ลี 1 ท่ า น ฟิลิปปินส์ 1 ท่าน และสหรัฐอเมริกา 2 ท่าน จึงนับเป็นเกียรติต่อ ประเทศไทยอย่างยิ่ง Dr. Anna Lartey, president of the International Union of Nutritional Sciences (IUNS) described Emeritus Professor Dr. Kraisid Tontisirin’s career as…“a life devoted to scientific research and the development of health policies for reducing malnutrition in his country and improving global health.” This speech was presented on 19th September 2013 in the presentation of the IUNS Award for outstanding contributions to nutrition of regional or global significance by an individual working in a developing country which was held during the 20th International Congress of Nutrition (ICN) meeting in Granada, Spain. And the winner was Emeritus Professor Dr. Kraisid Tontisirin, the first of Thai people who received the IUNS Lifetime Achievement Award 2013. He is the eighth researcher who won this prestigious award, after the researchers from Tanzania, India, Chile, the Philippines and USA.

MAY 2014

FF#98_p22-25_Pro3.indd 22

4/21/14 11:42:24 PM


ประสบการณ ในป 2517 ท า นได เ ข า ปฏิ บั ติ ห น า ที่

ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และได ด ำรงตำแหน ง สู ง สุ ด คื อ ศาสตราจารยดานโภชนาการเด็ก เมื่ออายุเพียง 39 ป เทานั้น ทานยังเปนผูรวมกอตั้งและเปนอดีตผูอำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ ป ระจั ก ษ แ ละความสำเร็ จ ในอดี ต

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์ เคยไดรับเลือก เป น ผู อ ำนวยการฝ า ยอาหารและโภชนาการแห ง องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ณ สำนักงานใหญ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เปนเวลากวา 6 ป ช ว งเวลาของการทำงานที่ เ อฟเอโอนั้ น ท า นได ท ำงาน รวมกับองคการอนามัยโลก (WHO) และองคการระหวาง ประเทศอื่นๆ ตลอดจนประเทศสมาชิกตางๆ ดวยความพยายามที่จะขับเคลื่อน และพัฒนาดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งสงเสริมการมี ภาวะโภชนาการที่ดีและออกกำลังกายเปนประจำเพื่อปองกันการเกิดโรค ไมติดตอเรื้อรัง อาทิเชน โรคอวน ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เปนตน ในฐานะเป น หนึ่ ง ในคณะกรรมการจั ด ทำแผนการแก ป ญ หาความยากจนของประเทศไทย ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ สังคม ฉบับที่ 5 (ป 2525-2529) ทานไดเปนผูริเริ่มและนำเอาเปาหมาย และ ตั ว ชี้ วั ด ด า นโภชนาการผนวกเข า ไว ใ นแผนการแก ป ญ หาความยากจน ดังกลาวดวย

E

meritus Professor Dr. Kraisid Tontisirin has devoted himself on the development of health policies for reducing malnutrition in Thailand and developing countries in each region for 39 years. His works have been accepted and widely known both in local and international academic sectors. Emeritus Professor Dr. Tontisirin, a Professor, Researcher, Public Health Nutritionist, Director and Chairman, was trained as a medical doctor at Mahidol University and specialized in Pediatrics during an internship at Vanderbilt University Hospital in Nashville, Tennessee, USA in 1973. After his internship at Vanderbilt, he has an opportunity to conduct a summer study at Institute of Nutrition of Central America and Panama (INCAP), Guatemala, where he first met Professor Nevin S. Scrimshaw. In 1973 he obtained a Ph. D. in Nutrition from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. He served as a Resident in Pediatrics at the Children’s Hospital of Boston, Harvard University.

Career

In 1974, he joined the Ramathibodi Medical Faculty, Mahidol University in Thailand and rose through the ranks to become a full professor of Pediatrics Nutrition at the age of 39 year. He also was co-founder of Institute of Nutrition, Mahidol University (INMU) and former Director of the INMU.

Achievements

He was appointed to the position of Director of Food and Nutrition at FAO, Rome, and he served in this capacity for 6 years. In this position, he worked in collaboration with counterparts at WHO and member countries to influence global efforts to improve food quality and safety and to promote nutrition

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p22-25_Pro3.indd 23

23

4/21/14 11:42:32 PM


Need to Know IUNS in Brief สหพันธ์โภชนาการนานาชาติประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นสมาคมโภชนาการ ในแต่ละประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น เอเชีย อเมริกา ยุโรป แอฟริกา และ ละตินอเมริกา เป็นต้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2491 เป็นองค์กรส่งเสริมการวิจัยและ เผยแพร่ผลงานวิจัย และประมวลข้อมูลด้านโภชนาการของประชากรทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านโภชนาการของประชากรโลก

Founded in 1948, the International Union of Nutritional Sciences (IUNS) consists of members who are Nutrition Association worldwide, for instances, the Nutrition Association from various countries in Asia, America, Europe, Africa, Latin America, etc. IUNS has aimed to promote advancement in nutrition science, research and development through international cooperation at the global level. It is also disseminate information in nutritional sciences. ปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ อายุ 69 ปี ดำรง ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งท่านมีความรู้สึก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง และตระหนักดีว่าเป็นโอกาส ที่จักได้สนองพระราชดำริของพระองค์ท่านด้านโภชนาการ สุขภาพ และ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ด้ อ ยโอกาส โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นชนบท อันห่างไกลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ท่ า นยั ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการอาหารแห่ ง ชาติ แ ละเป็ น ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ ประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดการด้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และความเชื่อมโยงด้านอาหารและ โภชนาการสู่สุขภาวะที่ดี ผลงานการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นโภชนาการในทารกและเด็ ก เล็ ก ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่กว่า 90 เรื่ อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ ใ นรู ป แบบหนั ง สื อ ด้ า นอาหารและ โภชนาการจำนวน 10 เรื่อง และบรรณาธิการหนังสือการบูรณาการอาหาร และโภชนาการเพื่อการพัฒนาจำนวน 3 เล่ม ผลงานต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้ว แต่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปขยายผลเพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำเป็น แผนแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของประเทศต่างๆ ทั่วโลก “แม้ ว่ า จะมี พั น ธะสั ญ ญาจากทางการเมื อ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ าก ทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนมีเป้าหมายทางด้านโภชนาการในแผนการพัฒนา ก็ตาม ยังคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปี จึงจะสามารถเห็นผลกระทบ ต่างๆ ได้ ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหานั้นเกิดจากการมีกลยุทธ์และ แนวปฏิบัติโดยความร่วมมือของภาคี และเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ ระดับมหภาค นำไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับท้องถิ่น” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ กล่าวพร้อมเสริมว่า การบริการสาธารณสุขมูลฐาน จะเกิดผลสำเร็จที่ดีและมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นสูง โดยเฉพาะผู้นำชุมชนและ 24

and physical activity in the prevention of non-communicable disease (NCDs) such as obesity, hypertension, diabetes, etc. As a member of the Planning Committee of the National Poverty Alleviation Committee, he introduced nutrition objectives and indicators into Thailand’s Poverty Alleviation Plan. Currently, he is 69 years old. He is senior advisor of INMU and honorary consultant of the Nutrition Association of Thailand (NAT). He serves as advisor to H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Development Projects. This he considers as his greatest honor to have the opportunity to serve H.R.H. initiatives to improve the nutrition, health and quality of life of disadvantages populations, particularly children in remote areas in Thailand and other countries in Asia. He is also a member of the National Food Committee of Thailand. He serves as a Chairman of the Planning Committee, responsible for the development of the Strategic Framework on Food Management in Thailand (SFFM) which is currently being implemented to ensure food security, food quality and safety, and links of food, nutrition and health to promote nutrition well-being and as well as prevent the double burden of malnutrition. Emeritus Professor Dr. Tontisirin has published over 90 peerreviewed research articles on infant and child nutrition, written 10 book chapters on food and nutrition strategies and edited 3 books on integrating food and nutrition into development. All these researches are helpful and can definitely develop and establish health policies for reducing malnutrition globally. “Even with political commitment, resource mobilization and nutrition objectives, goals and indicators incorporated into development plans, it took at least 5 to 10 years to see the impacts. The success of the implementation program can best be guaranteed by multiple strategies and actions linking macro policy and strategies with actions at community level”, said Emeritus Professor Dr. Tontisirin. He also explained that the provision of basic social services with strong people participation at community level is crucial for high coverage and effective actions. Nutritionists can contribute to nutrition well-being for all by connecting and working with other disciplines in addition to research, teaching and services.” “I would like to sincere thank you the IUNS executive management and committee, my father and mother, my wife and children, as well as my teachers and coaches especially Emeritus Professor Dr. Aree Valyasevi, Professor Nevin S. Scrimshaw, Professor Vernon Young and Professor John Waterlow including with my best friends and colleagues. All of them have empowered me to proudly conduct helpful and practical works which benefits the mass.” Emeritus Professor Dr. Tontisirin concluded.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p22-25_Pro3.indd 24

4/21/14 11:42:41 PM


Need to Know “การทำงานต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุด อย่าไปคิดถึงผลตอบแทน ต้องมี ความซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดความเป็นกลางและหลักการที่แท้จริง นอกจาก ความรู้แล้ว ในบางครั้งการตัดสินใจต้องใช้สามัญสำนึกร่วมด้วย งานวิจัย ต่างๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและ พัฒนางานโภชนาการ โดยเน้นการเชื่อมโยงและนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ให้ได้มากที่สุด” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

“Work hard and do not focus on the return. Honesty, sincerity as well as neutrality which based on real principle are a must. Apply a lot of common sense and knowledgebased for trouble shooting. On top of that, a research has to rely on reality. Do your best for high quality of work focusing connectivity with others and benefit to the mass.” Emeritus Professor Dr. Kraisid Tontisirin อาสาสมั ค รหมู่ บ้ า น (อสม.) ส่ ว นนั ก โภชนาการสามารถทำงานด้ า น ในต่ า งประเทศที่ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ต ร อั น เป็ น พลั ง ให้ ผ มสามารถสร้ า งสรรค์ โภชนาการเพื่อสุขภาวะที่ดีได้ นอกจากจะทำงานวิจัย งานสอน และงาน ผลงานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ คนหมู่ ม าก และทำงานได้ อ ย่ า งภาคภู มิ ใ จ” บริการแล้ว ยังต้องมีการประสานงานและปฏิบัติงานที่ดีอีกด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย “ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหารและคณะกรรมการจากสหพันธ์โภชนาการนานาชาติทุกท่าน บิดา มารดา ภรรยา ลูกๆ และครูบาอาจารย์ ข้อมูลเพิ่มเติม/Additional Information สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเฉพาะศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ศาสตราจารย์ สยามบรมราชกุมารี [www.nutritionthailand.or.th] เนวิน สกริมชอว์ ศาสตราจารย์เวอร์นอน ยัง และศาสตราจารย์จอห์น สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล [www.inmu.mahidol.ac.th] วอเทอร์โลว์ ตลอดจนเพื่อนและเพื่อนร่วมงานทั้งในประเทศไทยและ ICN Daily News, 20 September 2013

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p22-25_Pro3.indd 25

25

4/21/14 11:42:53 PM


SCOOP

เอื้อเฟอขอมูลโดย/Information Courtesy By:

Worldex G.E.C. Co., Ltd. info@worldexgroup.com

China

Imported Food Market สถานการณการนำเขาสินคาอาหารของประเทศจีน

ประเทศจีนนำเขาสินคาอาหารจากตางประเทศและภาคพื้นตางๆ กวา 143 แหงทั่วโลก โดยเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และไมพบรายงาน ความไม ป ลอดภั ย ที่ ร า ยแรงของสิ น ค า อาหารนำเข า ทั้ ง นี้ ข อ มู ล จาก หนวยงานดานการตรวจสอบคุณภาพแหงชาติ (The National Bureau of Quality Inspection) ระบุ ว า ประมาณร อ ยละ 99 ของสิ น ค า อาหาร ที่นำเขามายังประเทศจีนนั้นผานการตรวจสอบและมีความปลอดภัย ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารนำเข า กำลั ง เป น ที่ นิ ย มอย า งมากในเมื อ งจี น ซึ่ ง ไม เ พี ย งแต เ ป น เทรนด ใ นกลุ ม ผู มี ร ายได สู ง และประชาชนที่ อ าศั ย ในเมื อ งใหญ เ ท า นั้ น แต ยั ง รวมถึ ง กลุ ม ประชาชนทั่ ว ไปอี ก ด ว ย การที่ ผู บ ริ โ ภคได สั ม ผั ส ประสบการณ แ ปลกใหม กั บ อาหารจากชนชาติ ต า งๆ

ไดงายๆ โดยไมตองเดินทางไปไกลถึงตางประเทศนับเปนโอกาสในการพัฒนาตลาดสินคาอาหารนำเขา ในป 2535 ประเทศจีนสงออกสินคาอาหารมูลคา 9.6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่นำเขาเพียง 4 พันลานเหรียญสหรัฐเทานั้น ตอมาในป 2550 มูลคาการสงออกสินคาอาหารอยูที่ 32.3 พันลานเหรียญสหรัฐ และ นำเขา 30.6 พันลานเหรียญสหรัฐ จะเห็นไดวาในชวง 15 ปที่ผานมา การสงออกสินคาอาหารของจีนเพิ่มขึ้น 2.36 เทา ในขณะที่การนำเขา สินคาอาหารนั้นเพิ่มขึ้นถึง 6.65 เทาเลยทีเดียว ในป 2555 ประเทศจีนนำเขาสินคาอาหารมูลคา 87.43 พันลานเหรี ย ญสหรั ฐ คิ ด เป น อั ต ราการเติ บ โตร อ ยละ 20.5 เที ย บกั บ ช ว งเวลา เดี ย วกั น ของป ก อ นหน า โดยส ว นใหญ เ ป น การนำเข า จากประเทศนิ ว ซี แ ลนด (ร อ ยละ 29.84 เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 22.99) บราซิ ล (รอยละ 16.73 เติบโตลดลงรอยละ 10.75) ไทย (รอยละ 9.22 เติบโต เพิ่มขึ้นรอยละ 184.63) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 6.22 เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.17) คิวบา (รอยละ 4.12 เติบโตลดลงรอยละ 7.64) รวมทั้งนำเขาจาก เกาหลี ฝรั่งเศส มาเลเซีย เยอรมนี ออสเตรเลีย เปนตน

กลุมผูบริโภคสินคาอาหารนำเขา

ë °≈ÿà ¡ §π√ÿà π „À¡à ∑’Ë ™ Õ∫ — ¡ º—   ª√– ∫°“√≥å „ À¡à Ê ‡™à π °≈ÿà¡π—°‡√’¬π∑’ˬա®à“¬‡ß‘π´◊ÈÕπÈ”·√à„π√“§“¢«¥≈– 15 À¬«π ë °≈ÿà ¡ ºŸâ ∫ √‘ ‚ ¿§∑’Ë ¡’ ° ”≈— ß ´◊È Õ  Ÿ ß ‚¥¬ºŸâ ∑’Ë ® – “¡“√∂®— ∫ ®à “ ¬ ‡≈◊Õ°´◊ÈÕÕ“À“√π”‡¢â“®–¡’√“¬‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈– 4,000 À¬«π ∑—Èßπ’È §«“¡µâÕß°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√π”‡¢â“¡“®“°°“√ ∑’˺Ÿâ∫√‘‚¿§¡’√“¬‰¥â Ÿß¢÷Èπ·≈–¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ∑’Ë¥’¢÷Èπ ë ™“«µà“ߪ√–‡∑»∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß®’π ´÷Ë߇≈◊Õ°´◊ÈÕÕ“À“√ π”‡¢â“‡æ√“–‡ªìπ√ ™“µ‘∑’˧ÿâπ‡§¬

26

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p26-29_Pro3.indd 26

4/21/14 11:55:23 PM


The Status Quo of China’s Imported Food Market

China’s imported food comes from 143 countries and regions in the world. The overall quality is stable over the years, with no report of severe safety accidents brought by imported food. The National Bureau of Quality Inspection once announced that the percent of pass of China’s imported food was around 99%. The consumption of imported food has become a popular trend not only among big cities and the rich but common people as well. Enjoying exotic food without going abroad brings about the development opportunity for China’s import food industry. In 1992, China’s exported food totaled USD 9.6 billion while imported food was only USD 4 billion. In 2007, the exported food was USD 32.3 billion and imported food USD 30.6 billion. During the 15 years, China’s food export increased 2.36 times while import 6.65 times. In 2012, China’s total food import was USD 87.43 billion, a year-on-year increase of 20.5%. Foods were mainly imported from New Zealand, Brazil, Thailand, America, Cuba, Korea, France, Malaysia, Germany, Australia, etc., among which New Zealand accounted for 29.84% of the whole import, increasing by 22.99% year-on-year; Brazil 16.73%, decreasing by 10.75% year-on-year; Thailand 9.22%, increasing by 184.63% year-on-year; America 6.22%, increasing by 6.17% year-on-year; and Cuba 4.12%, decreasing by 7.64% year-on-year. Imported foods are mainly distributed to Guangdong, Shandong, Tianjin, Shanghai, Zhejiang, Beijing, Jiangsu and so on. With its novel flavor, exquisite packaging, and delicious taste, imported food has won popularity among Chinese consumers. In the recent five years, influenced by various factors like the appreciation of RMB exchange rate, China’s imported food market has been developing at the average speed of 15%.

The Main Consumer Groups of Imported Food

• Fashionable young people with passion for new things. For example, some students may chip in several yuan each for a collective purchase of a bottle of 15 yuan mineral water. • Consumer group with strong spending power. Generally speaking, those who can afford imported food should at least have a monthly income of 4,000 yuan. The consumption demand comes from their pursuit for high quality life and their high income. • Foreigners in China. They buy imported foods because those foods are more suitable to their tastes.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p26-29_Pro3.indd 27

27

4/21/14 11:55:31 PM


สิ น ค้ า อาหารที่ น ำเข้ า ส่ ว นใหญ่ จ ะจั ด จำหน่ า ยในมณฑลกวางตุ้ ง ซานตง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง ปักกิ่ง เจียงซู และมณฑลอื่นๆ ด้วย กลิ่นรสที่แปลกใหม่ รสชาติแสนอร่อย ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม จึงทำให้สินค้าอาหารนำเข้าอยู่ในใจของผู้บริโภคชาวจีนได้ไม่ยาก และ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การแข็งค่าขึ้นของเงินหยวนและปัจจัยอื่นๆ ได้ส่งผลให้ ตลาดสินค้าอาหารนำเข้าเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 15

วิเคราะห์ศักยภาพตลาดสินค้าอาหารนำเข้า

• มีการแข่งขันสูง ศักยภาพมาก ปั จ จุ บั น ตลาดสิ น ค้ า อาหารนำเข้ า มี ก ารกระจายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว มีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย แต่มีสินค้าอาหารมากกว่า 1,000 ชนิด กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเน้ น การจำหน่ า ยในร้ า นพิ เ ศษ มี โ ปรโมชั น การสั่งซื้อสินค้า โปรโมชันส่งเสริมการขาย เป็นต้น แต่ยังไม่เน้นในเรื่อง ภาพลักษณ์ของแบรนด์และประสบการณ์ในการบริโภคมากนัก นอกจากนี้ ยังขาดผู้ประกอบการรายใหญ่และกลางที่ยังมีไม่มากรายนัก จึงทำให้ การเติบโตเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกลไกของตลาด และมีการแข่งขัน อย่างเสรี • กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางและสูงยังคงเป็นกลุ่มหลักในระยะยาว สินค้าอาหารนำเข้ายังคงมีราคาสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคในระดับกลาง และสูงเท่านั้นที่จะสามารถจับจ่ายได้ เช่น พนักงานออฟฟิศ และผู้ที่ติดตาม เทรนด์ต่างๆ ต้องการตามติดกับความตื่นเต้น เทรนด์ใหม่ รสชาติใหม่ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคจึ ง ยั ง คงเป็ น กลุ่ ม เฉพาะ สิ น ค้ า อาหารนำเข้ า มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานสูง ราคาแพง และมีช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มาก อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารนำเข้าเป็นที่รู้จักในจีนมานานแล้ว ช่วงนี้ถือเป็นช่วงสุดท้าย ของการแนะนำอาหารนำเข้ า ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก เนื่ อ งจากความเชื่ อ มั่ น ของผู้บริโภคยังคงมีไม่มาก และอาหารนำเข้าก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่คาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต • การขยายจากหัวเมืองหลักไปยังหัวเมืองรองต่างๆ ปัจจุบัน การบริโภคอาหารนำเข้ามักจะอยู่ตามหัวเมืองหลักๆ เช่น เมืองทางตะวันออก และทางใต้ อย่างไรก็ตาม หัวเมืองรองระดับ 2 และ 3 ก็เริ่มพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพของประชากร ที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคระดั บ กลางและสู ง ที่ อ าศั ย ในหั ว เมื อ งรองเริ่ ม

28

An Analysis on Imported Food Market Potential

• Highly-dispersed and competitive industry with huge potential At present, the imported food industry is a highly-dispersed market with few big enterprises that has above 1,000 product categories. The market strategies of many enterprises is elementary, which mainly focus on sales in excusive stores, shopping guide promotion, sales promotion, etc. brand-imaging and situational terminal experience consumption are far from being put into the agenda. Moreover, the industry in whole lacks concentration with few big and medium enterprises. The market is in natural growth mode, featuring highlydispersed free competition. • The market characteristic of medium and high-end groups dominating consumption market will continue in a long term At present, the price of imported food is still comparatively high, which can only affordable to medium and high-end consumers like white collars, and fashionable people who are passionate for new trends, new flavor, and excitement. Narrow consumption group, high standard on quality, high price and narrow sales terminals are the typical characteristics of the imported food industry. Now it is the later stage of the introduction period of imported food industry. The consumer confidence is still low, but the imported food will soon be popularized. • The increasing spread from the fist-tier cities to the second and third-tier cities At present, the consumption of imported food is mainly concentrated in first-tier cities in East China and South China. However, with the rising of many second and third-tier cities, the progress of urbanization and the improvement of people’s living standard, the situation is changing. A part of medium and high-end consumers in second and third-tier cities begin to buy imported food. As they become more familiar with imported food, they have higher consumption expectations. The change will continue for the next few years with the result of fast increase of imported food sales in second and third-tier cities, which is obviously a good business opportunity for imported food enterprises. • Emerging sales channels with great potential Imported food is in nature a novel fashionable product. The motives for imported food consumption are trying new things, exotic experience, and pursuit of novel taste. For its high price, imported food is still only affordable to a small group of people. As the sales of imported food are stagnating in common grocery stores and small sales terminals, exclusive stores and counters at supermarkets become the first choice. At present, the major part of imported food sales is happening at exclusive stores and counters at supermarkets, while the emerging online sales and other special channel sales are developing fast.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p26-29_Pro3.indd 28

4/21/14 11:54:10 PM


®’π®–°≈“¬‡ªìπª√–‡∑»ºŸâπ”‡¢â“ ‘π§â“Õ“À“√∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥„π‚≈° ¿“¬„πªï 2561 ¥â«¬¡Ÿ≈§à“∂÷ß 480 æ—π≈â“πÀ¬«π By 2018 China will become the worldûs biggest imported food consumer. At that time,

Imported Food Market Forecast

The sales of imported food are increasing in the fast speed of 15% yearly. According to America Food Industry Association, by 2018 China will become the world’s biggest imported food consumer. At that time, the market size of imported food in Mainland China will reach RMB 480 billion. The average profit rate of China manufacturing industry is 15%, that of retail industry 20%, and catering industry 30%. Since China’s accession to WTO, the customs duties are decreasing, RMB exchange rate rising, and the transparency of market economy increasing. The average profit for imported food will be up to 40%-50%. China’s imported food industry will in no doubt become the most promising gold industry in the next 10 years.

the market size of imported food in Mainland China will reach RMB 480 billion.

เลื อ กซื้ อ อาหารนำเข า มากขึ้ น และเมื่ อ เริ่ ม คุ น เคยกั บ อาหารนำเขา พวกเขาก็จะมีความคาดหวังมากขึ้น ซึ่งจะ ยังคงเปนเชนนี้ไปอีก 2-3 ป ทำใหยอดขายสินคาอาหาร นำเขาในหัวเมืองรองระดับ 2 และ 3 สูงขึ้น นับเปนโอกาส ที่ดีของผูประกอบการในธุรกิจนี้ • ชองทางการจัดจำหนายใหมๆ ที่มีศักยภาพ อาหารนำเขาถือเปนสินคาแฟชั่น ซึ่งผูบริโภคตองมี แรงจูงใจที่จะทดลองสิ่งใหม สัมผัสประสบการณแปลกใหม และรสชาติ ที่ แ ตกต า ง อาหารนำเข า ยั ง คงมี ร าคาสู ง กลุมผูบริโภคจึงยังคงเปนกลุมเล็กๆ ชองทางการจัดจำหนาย ยังคงเปนรานคาพิเศษ และเคานเตอรในซูเปอรมารเก็ต มากกวาในรานขายของชำทั่วไป นอกจากนี้ ชองทางการจำหนายออนไลนทางอินเทอรเน็ต และชองทางพิเศษอื่นๆ ก็กำลังเติบโตขึ้นอยางมาก

ตลาดสินคาอาหารนำเขาในอนาคต

ยอดขายสินคาอาหารนำเขาเติบโตอยางรวดเร็วประมาณ รอยละ 15 ตอป สมาคมอุตสาหกรรมอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา (America Food Industry Association) ไดคาดการณวาจีนจะกลายเปนประเทศผูนำเขาสินคาอาหารที่ใหญที่สุดในโลกภายในป 2561 ดวยมูลคาถึง 480 พั น ล า นหยวน อั ต รากำไรเฉลี่ ย ของภาคการผลิ ต ในจีนจะอยูที่รอยละ 15 โดยอุตสาหกรรมคาปลีกอยูที่ รอยละ 20 และอุตสาหกรรมบริการอาหาร รอยละ 30 การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีนทำใหภาษี ศุ ล กากรลดลง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น หยวนสู ง ขึ้ น และ ความโปรงใสของเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นดวย อัตรากำไรเฉลี่ย ของสินคาอาหารนำเขาจะสูงขึ้นเปนรอยละ 40-50 จึงไมนา แปลกใจเลยที่ อุ ต สาหกรรมอาหารนำเข า ของประเทศจี น จะเป น อุ ต สาหกรรมที่ ส ดใสในอี ก 10 ป ข า งหน า นี้ … อยางแนนอน…

Re g 2 Explore Your Business Opportunities in 19 iste Southern China (Pearl River Delta) 2 9 r at 59 Let's join Privilege Seminar on 8 0

26 June 2014, InterContinental Hotel, Bangkok 27 June 2014, Kantary Hills, Chiang Mai And get special offer to exhibit your products in FHW 2014 on 11-13 November 2014

ผูสนใจเขารวมงานสามารถขอรับการสนับสนุน

โครงการ SMEs Pro-active Program µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁä´Œ·Õ่ Worldex G.E.C. Co., Ltd. ¤Ø³»ÃÔÉÒ e-mail: ¤Ø³à¾็Þ¹ÀÒ e-mail:

ad_FHW 2014 final_Pro3.indd 29

â·Ã. 02 6646488#405 parisa@worldexgroup.com â·Ã. 02 6646488#400 penny@worldexgroup.com, info@worldgroup.com

Food Focus Thailand 4/22/14 9:23:10 PM

MAY 2014

R1_FF#98_p26-29_Pro3.indd 29

29

4/22/14 9:25:22 PM


SEE THROUGH MARKET

เส น หมี แ ่ ละเส น ก ว ยเตี ย ๋ วพร อ มปรุ ง ... หนึ่งในผลิตภัณฑแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาขาวไทย

Rice Vermicelli Helps Add Value to Thai Rice Products

เอื้อเฟอขอมูลโดย: ศูนยวิจัยกสิกรไทย Information Courtesy By: Kasikorn Research Center

¢â“«é π—∫‡ªìπæ◊™‡»√…∞°‘®∑’Ë ”§—≠¢Õ߉∑¬ ·≈– ‡ªì π  ‘ π §â “  à ß ÕÕ°∑’Ë   √â “ ß√“¬‰¥â ‡ ¢â “ ª√–‡∑» ®”π«π¡“° ®“°°“√∑’Ë ‰ ∑¬§√Õß·™¡ªá ° “√ àßÕÕ°¢â“«¢Õß‚≈°¡“°«à“ 20 ªï Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ªí®®ÿ∫—π ∂“π°“√≥å¢â“«¢Õ߉∑¬°”≈—߇º™‘≠ §«“¡∑â “ ∑“¬‡ªì π Õ¬à “ ß¡“°∑“ߥ⠓ π√“§“  à ß ÕÕ°¢â “ «∑’Ë  Ÿ ß °«à “ §Ÿà · ¢à ß ‚¥¬‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫ Õ— π  à ß º≈µà Õ ª√‘ ¡ “≥°“√ à ß ÕÕ°¢â “ «¢Õ߉∑¬ ∑’Ë≈¥≈ßµ—Èß·µàªï 2555 ∑”„Àâ‰∑¬µâÕß¡’°“√ª√—∫µ—« „À⇢⓰—∫ ∂“π°“√≥å°“√§â“¢â“«‚≈°¡“°¢÷Èπ Rice is Thailand’s premier economic crop, bringing a great deal of income to the country. Despite having been the number-one global rice exporter for over 20 years, we are now caught in a difficult situation where our prices have become a disadvantage compared with other exporters.

30

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p30-35_Pro3.indd 30

4/22/14 12:02:58 AM


อกจากการให้ น้ ำ หนั ก กั บ การพั ฒ นาเชิ ง คุ ณ ภาพ ทั้ ง การเพิ่ ม ผลผลิตข้าวต่อไร่ การผลิตข้าวที่อ่อนไหวน้อยต่อการเปลี่ยนแปลง ของราคา เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวซ้อมมือ เป็นต้น การต่ อ ยอดให้ กั บ ข้ า วไทยเพื่ อ เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลผลิ ต ข้ า ว สู่ “ผลิตภัณฑ์แปรรูป” นับเป็นทางเลือกที่จะทำให้ไทยมีจุดแข็งในการสร้าง ความแตกต่าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลก ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น อันเป็นการพัฒนาเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมข้าวไทย ได้ อย่างยั่งยืน

ศักยภาพข้าวไทย...สู่ยุคการขายข้าวที่เน้น “มูลค่า” เพื่อสร้างตลาดใหม่

จากสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยที่เผชิญความท้าทายเป็นอย่างมาก จากนโยบายสนับสนุนการเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรภายในประเทศตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา ได้ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกข้าวของไทยที่ลดลงต่อเนื่อง จนทำให้ไทยตกอันดับแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 กลายเป็นผู้ส่งออกข้าว อันดับที่ 3 ของโลกต่อเนื่องถึงสองปีซ้อน (ปี 2555-2556) โดยในปี 2556 ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยอยู่ที่ 6.6 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 1.8 (YoY) ซึ่งเป็นรองจากอินเดียที่ส่งออก 10.5 ล้านตัน และเวียดนามที่ 7.2 ล้านตัน ตามลำดับ หากมองด้านมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยก็ลดลงเช่นเดียวกัน โดยในปี 2556 มู ล ค่ า การส่ ง ออกข้ า วของไทยอยู่ ที่ 1.3 แสนล้ า นบาท หรือลดลงร้อยละ 6.4 (YoY) สำหรับในปี 2557 มูลค่าการส่งออกข้าวของไทย ยังมีแนวโน้มตกอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยเฉพาะด้านราคา หลังการสิ้นสุด โครงการรับจำนำข้าวและการเร่งระบายสต๊อกข้าว อีกทั้งยังมีแนวโน้มประสบ กับปัญหาความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งหลักอย่างต่อเนื่อง

W

ith this encumbrance, Thailand’s export volumes have fallen constantly since 2012, making it necessary for us to push for adjustment to perform more healthily in the global market. Advanced manufacturing processes will render higher yields per rai; production of rice that is less price-sensitive, e.g., organic jasmine rice and brown rice. However, we should also devote resources to the development of value-added products, which would definitely give us more distinctive goods that stand out from other exporters and increase our trade opportunities amid aggressive competition in the global arena.

Thai Rice Potential...in the Age of “Value-added” Products

Since 2012, Thai rice exports have suffered an ordeal resulting from state policy that aims at increasing farm income. Exports have fallen steadily, and Thailand has ended up being the third-largest exporter for two consecutive years (2012-2013) after India and Vietnam, whose volumes were 10.5 million tons and 7.2 million tons, respectively. During the same period, our exports dropped by 1.8 percent YoY, to a total of 6.6 million tons. Value-wise, Thailand also suffered falling exports, with THB 130 billion in 2013, dipping by 6.4 percent YoY. Under continued pricing pressure, Thai rice is expected to perform poorly again this year following the end of the rice pledging scheme and speedy clearance of rice stocks, not to mention that we will continue to suffer low competitiveness compared to rival exporters. Nevertheless, of the total 6.61 million tons of rice exports in 2013, only 0.27 million tons were rice products1, accounting for a meager 4.1 percent of the aggregate rice shipments. It is noteworthy that comparing the same amount of exports (one ton) between rice and rice products, the latter can generate as much as three-fold the value of the former. This highlights to us the importance of product value

Promote your products & services i to more than 20,000 professionals in F&B industry

at special price.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p30-35_Pro3.indd 31

31

4/22/14 12:03:05 AM


อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บมู ล ค า การส ง ออกข า วและ ผลิตภัณฑจากขาวของไทย ในป 2556 จะเห็นไดวาไทยมีปริมาณการสงออก ขาวมากถึง 6.61 ลานตัน แตการสงออกผลิตภัณฑจากขาว1 ของไทยยังมีเพียง เล็กนอยที่ 0.27 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 4.1 ของปริมาณการสงออกขาว ทั้งหมด แตเปนที่นาสังเกตวาหากเปรียบเทียบในปริมาณการสงออกที่เทากัน (1 ตัน) จะพบวาผลิตภัณฑจากขาวสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวไดมากถึง 3 เท า อั น แสดงถึ ง ความสำคั ญ ของการแปรรู ป เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ ผลิตภัณฑ ตลอดจนศักยภาพของผูประกอบการไทยที่จะสามารถสรางรายได เขาประเทศมากขึ้นจากทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

Need to Know ในระยะ 2-3 ปที่ผานมา สถานการณการสงออกขาวของไทย เผชิ ญ ความท า ทายด า นราคาส ง ออกที่ สู ง กว า คู แ ข ง โดย เปรียบเทียบ ทำใหไทยตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณ การค า ข า วโลกมากขึ้ น ซึ่ ง การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ ข า ว นับเปนทางเลือกที่จะทำใหไทยมีจุดแข็งเพื่อสรางความแตกตาง ในเวทีโลก เพื่อเพิ่มโอกาสการสงออก อีกทั้งเปนการรับมือกับ ปจจัยทาทายรอบดาน อันรวมถึงภาวะภัยแลงที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจสรางความเสียหายตอผลผลิตขาว ในระยะต อ ไป ไทยควรยกระดั บ การแข ง ขั น ไปสู ก ารผลิ ต เชิ ง คุ ณ ภาพมากขึ้ น ไม ว า จะเป นการเน น เพิ่ ม ผลผลิ ต ต อ ไร การผลิตขาวที่สามารถพึ่งพาตนเองได เชน ขาวหอมมะลิอินทรีย ขาวซอมมือ รวมไปถึงการใหความสำคัญกับการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ป ลายน้ ำ ที่ ใ ช ข า วเป น วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง คื อ ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวที่สรางมูลคาเพิ่ม โดยหนึ่งในสินคา ที่ไทยมีศักยภาพ ไดแก เสนหมี่และเสนกวยเตี๋ยวพรอมปรุง

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากขาว (ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนขาวสาร และสวนที่เหลือจากกระบวนการ สีขาวเปลือกเปนขาวสาร) จะเห็นวามีขาวที่สามารถนำมาใชในการแปรรูป มากขึ้นและคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามความตองการทั้งใน และตางประเทศ โดยในป 2554 มีขาวสำหรับใชเพื่อแปรรูปอยูที่ 15.2 ลานตัน และเพิ่ ม ขึ้ น มาอยู ที่ 21.6 ล า นตั น ในป 2556 อั น สะท อ นถึ ง การเติ บ โต ของอุตสาหกรรมการแปรรูปขาว ตลอดจนยังเปนโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับขาวไดในระยะถัดไป

ทั้ ง นี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากข า วนั บ เป น สิ น ค า ที่ น า จั บ ตามองและมี แ นวโน ม การเติบโตที่ดี เนื่องจากไทยมีความไดเปรียบในแงของการเปนแหลงวัตถุดิบ ตลอดจนความตองการที่มีรองรับในผลิตภัณฑแปรรูปขาวที่มีความหลากหลาย มากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดตางประเทศ (สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดที่มีกำลังซื้อและตื่นตัวในการบริโภคผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ มากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกอุตสาหกรรม) ทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือนและในระดับ อุตสาหกรรม 32

Over the past few years, Thai rice exporters have been facing a price disadvantage compared with our rivals. To deal with this, they must adjust to increase export opportunities, pursuing valueadded options which would make their products more distinctive in the global market. This adjustment would also act to counter potential setbacks, including ongoing droughts which are expected to hurt rice output. Looking ahead, Thailand should focus more closely on quality-oriented production, such as increasing yield per Rai, and highlighting the products that can be marketed independently, e.g., organic jasmine rice and brown rice. Rice exporters should also concentrate more on downstream manufacturing where rice is the raw material, i.e., value-added rice products such as rice vermicelli, which have displayed good growth potential.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p30-35_Pro3.indd 32

4/22/14 12:03:16 AM


adding, as well as the potential of Thai manufacturers in bringing more income to the country by making the most of existing resources. Materials that can be used in processing comprise the rice itself and leftover material from the refining process, meaning that there is a greater amount of material to process into products that have seen rising demand both domestically and internationally. In 2011, there were 15.2 million tons of rice available for processing; the number has swollen to 21.6 million tons in 2013, indicating growth potential of the rice processing industry and providing opportunities to add more value to this economic crop in the future. As Thailand is at a relative advantage in terms of being a major source of material, rice products are considered rising stars with good growth potential for us. Moreover, demand for rice products is on the rise especially in overseas markets (the EU, US and Japan – these markets are filled with potential buyers and extensive awareness of healthy product consumption) both for household consumption and industrial use.

ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย คาดว า ในป 2557 ไทยอาจมี มู ล ค า การส ง ออกผลิ ต ภั ณฑ จ าก ขาวราว 17,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 (YoY) เที ย บกั บ มู ล ค า การส ง ออก ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากข า วของไทยในป 2556 มีมูลคาอยูที่ 15,893 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น ร อ ยละ 2.8 (YoY) นั บ เป น สั ญ ญาณที่ ดี ในการขยายตลาดผลิตภัณฑจากขาวของไทย สูตลาดโลก KResearch expects that Thailand will make THB 17 billion from rice product shipments in 2014, representing an 8 percent YoY gain. In 2013, Thailand logged an export value of THB 15.9 billion of rice products, which rose 2.8 percent YoY, a positive signal of a bright future for our rice products in the world market. เสนหมี่และเสนกวยเตี๋ยวพรอมปรุง... ผลิตภัณฑสงออกเดนที่มีแนวโนมเติบโต

“เส น หมี่ แ ละเส น ก ว ยเตี๋ ย วพร อ มปรุ ง ” นั บ เป น สิ น ค า สงออกอันดับหนึ่งในผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวของไทย (สัดสวนรอยละ 31 ของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑจาก ขาวของไทย) ที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดีตามพฤติกรรม ผู บ ริ โ ภคในตลาดโลกที่ มี ก ารบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ เ ส น เปนสวนประกอบในสารพัดเมนูอาหาร โดยในป 2556 ไทยส ง ออกเส น หมี่ แ ละเส น ก ว ยเตี๋ ย วพร อ มปรุ ง คิ ด เป น มู ล ค า 4,941 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 10.7 (YoY) โดยแบงเปนการสงออกเสนกวยเตี๋ยวพรอมปรุง คิดเปนมูลคา 4,164 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.8 FF#98_Ad Intertek_as_Pro3.indd 35

FF#98_p30-35_Pro3.indd 33

Food Focus Thailand 33 MAY4/11/14 2014 4:24 PM

4/22/14 12:03:27 AM


(YoY) ตลาดส ง ออกสำคั ญ คื อ กั ม พู ช า สหรั ฐ อเมริ ก า สปป.ลาว เป น ต น ตลาดสงออกเสนหมี่พรอมปรุงที่สำคัญ คือ เมียนมาร มาเลเซีย สปป.ลาว เปนตน สำหรับบริโภคในระดับครัวเรือนและธุรกิจรานอาหาร

ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวาในป 2557 ไทยอาจมีมูลคาการสงออกเสนหมี่และเสนกวยเตี๋ยวพรอมปรุงราว 5,600 ลานบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 15 (YoY) โดยมี ต ลาดส ง ออกสำคั ญ คือ ประเทศในกลุมอาเซียน สหรัฐอเมริกา เปนตน เพื่อรองรับ ความต อ งการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ เ ส น เป น ส ว นประกอบ ในหลากหลายเมนูอาหารในระดับครัวเรือนและธุรกิจรานอาหาร As for 2014, KResearch predicts that Thai rice vermicelli exports will likely increase 15 percent YoY, to a total of THB 5.6 billion. Major markets will include ASEAN and the US.

อย า งไรก็ ดี แม ไ ทยจะเป น ประเทศผู ส ง ออกเส น หมี่ แ ละเส น ก ว ยเตี๋ ย วพรอมปรุงเปนอันดับที่ 3 ของโลก (ป 2555 ไทยมีสวนแบงมูลคาการสงออก ในตลาดโลกคิดเปนรอยละ 8.6 ของมูลคาการสงออกเสนหมี่และเสนกวยเตี๋ยว ของโลก) แตไทยอาจยังคงตองเผชิญคูแขงในตลาดโลกที่สำคัญ คือ จีน และ เกาหลีใต โดยเฉพาะจีน (เมืองหลันโจวขึ้นชื่อเปนแหลงผลิตสุดยอดหมี่) ที่มี การผลิตเสนหมี่และเสนกวยเตี๋ยวจำนวนมากและมีความชำนาญดานการผลิต เพื่อใชบริโภคในประเทศและเพื่อสงออก ทั้งนี้ เพื่อใหไทยสามารถรักษาสวนแบงในตลาดโลกไวได ผูประกอบการไทย ควรเนนการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑผานการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักในระดับ สากล เน น คุ ณ ภาพสิ น ค า ที่ สู ง กว า คู แ ข ง และสร า งความแปลกใหม ล งบน เสนกวยเตี๋ยวมากขึ้นเพื่อสนองตอผูบริโภคในหลายระดับของตลาด อาทิ เสน ที่ทำจากขาวขาวลวน 100% (แตกตางจากเสนทั่วไปในทองตลาดที่มีสวนผสม ของแปงมันอยูรอยละ 30) ทำใหเสนที่ไดไรน้ำมันที่อยูในแปงมัน ซึ่งจะเปนการยืดอายุการเก็บรักษาเสนในอุณหภูมิปกติไดนานกวา 2 ป ในขณะที่เสนผสม 34

Rice Vermicelli...a Rising Star Export

Rice vermicelli is the number-one Thai processed product made from rice, making up 31 percent of total rice product exports. Its exciting outlook is in line with the growing popularity of dishes with noodles as main ingredients among consumers worldwide. Thailand in 2013 shipped THB 4.94 billion of rice vermicelli, rising 10.7 percent YoY. Of this, THB 4.16 billion was earned from flat noodles, gaining 12.8 percent YoY, with Cambodia, the US and Lao PDR, among others, as key markets. Myanmar, Malaysia, and Lao PDR are the top buyers of bee hoon (thin rice vermicelli) for both household consumption and restaurant use.

Although currently the world’s third-largest exporter of rice vermicelli (Thailand’s share was 8.6 percent of global export value in 2012), Thailand will likely be up against China and South Korea – also major rice vermicelli exporters. China in particular produces large amount of rice vermicelli with high expertise, for both domestic consumption and export (Lanzhou is renowned for its high-quality vermicelli). For Thailand to maintain global market share in the foreseeable future, Thai operators should place great emphasis on adding value to products through international branding, featuring higher quality and uniqueness to respond to the needs of consumers across segments; for example, vermicelli of 100% rice, as opposed to typical market offerings which usually contain 30% tapioca flour – the 100% rice vermicelli is free from fat that comes from the added flour. Also, 100% rice vermicelli lasts over two years when stored at room temperature, while noodles made of 30% flour may go off in six months. Manufacturers may develop vermicelli similar to some pasta varieties (spaghetti, linguine, etc.), allowing packaging that helps reduce wasted space and thus inducing cost-effective logistics. Amid the growing popularity of healthy foods, “healthy vermicelli” made of black jasmine rice (Hom Nil), red jasmine rice (Hom Dang) or brown rice is another attractive option that can help expand market share. Attempts to innovate appealing and creative rice products are crucial to Thailand to secure its position in the aggressive competition of the global rice trade.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p30-35_Pro3.indd 34

4/22/14 12:03:39 AM


ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวาผลิตภัณฑจากขาว ของไทยยังคงมีแนวโนมการเติบโตที่ดี โดยในป 2557 มู ล ค า การส ง ออกผลิ ต ภั ณฑ จ ากข า ว ของไทยอาจอยูที่ 17,000 ลานบาท หรือขยายตัว รอยละ 8 (YoY) สวนมูลคาการสงออกเสนหมี่ และเส น ก ว ยเตี๋ ย วพร อ มปรุ ง อาจจะอยู ที่ ร าว 5,600 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15 (YoY) KResearch expects exciting prospects for Thai rice products, estimating THB 17 billion of export value in 2014, swelling 8 percent YoY. The value of exported rice vermicelli will be perhaps THB 5.6 billion – a 15 percent YoY rise.

Apart from that, Thailand is now employing modern technology and research to produce rice-based innovations, e.g., blood-staunching gels, rice bran flour and organic lipsticks. These innovations have helped upgrade our market position, particularly bloodstaunching gel, which if commercialized, would have bright prospects due to an exciting outlook in health service industry. Should this business become more successful; we at KResearch believe that more research & development for rice as upstream product would then ensue, leading to advancements across the entire industry. To this end, time must be allowed for adjustments and cooperation within the industry to occur.

ขอมูลเพิ่มเติม/ Additional Information 1 ผลิตภัณฑจากขาวประกอบดวย ขนมปงกรอบ ขาวปรุงแตงรวมถึงขาวทำใหสุกมากอนแลว สตารชจากขาวเจา สตารชจากขาวเหนียว แปงขาวเหนียว แปงขาวเจา แปงขาวอื่น เสนหมี่และเสนกวยเตี๋ยวพรอมปรุง เสนหมี่ (บีฮุน) และหลอดยาที ่ทำดวยแปง1(ตามคำนิ ยามของสำนั กงานเศรษฐกิจการเกษตร 2556) ad_AMSCO_Pro3.ai 4/9/14 3:04 PM 1 Rice products comprise crackers, seasoned rice and cooked rice, rice starch, glutinous rice starch, glutinous flour, rice flour, other kinds of rice flour, rice vermicelli, bee hoon (thin rice vermicelli) and hard capsules (as defined by Office of Agricultural Economics, 2013).

แปงมันจะเก็บรักษาไดประมาณ 6 เดือน อีกทั้งการพั ฒ นารู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น เส น ตรงมากขึ้ น คลายเสน “พาสตา” จะชวยใหสะดวกตอการบรรจุ และ เพิ่ ม พื้ น ที่ จั ด เรี ย งสิ น ค า ในการขนส ง อั น เป น การลด ตนทุนคาขนสงดวย นอกจากนี้ “เสนกวยเตี๋ยวสุขภาพ” ก็นับเปนอีกชองทางหนึ่งในการขยายตลาดที่นาสนใจ โดยเปนการผลิตเสนที่มาจากขาวหอมนิล ขาวหอมแดง ข า วกล อ ง เป น ต น เพื่ อ ตอบสนองกระแสการบริ โ ภค อาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ ก็เพื่อใหธุรกิจขาวและผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวของไทยสามารถยืนหยัดในตลาดโลกได อยางยั่งยืน ทามกลางสถานการณการคาขาวโลกที่มี แนวโนมการแขงขันที่รุนแรง อย า งไรก็ ต าม ไทยยั ง มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป ชนิ ด อื่ น ๆ จากข า วที่ มี ก ารนำเอา นวัตกรรมสมัยใหมและการวิจัยมาใชสนับสนุนเพื่อสราง มู ล ค า เพิ่ ม และเสริ ม สร า งนวั ต กรรมการผลิ ต อาทิ แผนเจลขาวกรดหามเลือด แปงรำขาว และลิปสติกอินทรีย นับเปนอีกกาวของความภูมิใจและเปนสวนชวย ในการยกระดับอุตสาหกรรมขาวไทย (โดยเฉพาะแผนเจลขาวกรดหามเลือดที่หากสามารถยกระดับเปนการคา เชิ ง พาณิ ช ย ม ากขึ้ น ก็ จ ะสามารถรองรั บ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลที่ มี แ นวโน ม การเติ บ โตที่ ดี ไ ด ) อั น เป น การยกระดั บ ที่ จ ะทำให มี ก ารปรั บ ตั ว ของการพัฒนาคุณภาพขาว (ตนน้ำ) ที่จะตามมามากขึ้น จนเกิด การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมข า วทั้ ง ระบบไป พรอมๆ กัน ซึ่งจะสำเร็จไดอาจตองใชเวลาในการปรับตัว ตลอดจนความรวมมือของทุกภาคสวน Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p30-35_Pro3.indd 35

35

4/22/14 9:49:56 PM


SURF THE AEC

แปลและเรียบเรียงโดย: กองบรรณาธิการ

นิตยสาร ฟูด โฟกัส ไทยแลนด editor@foodfocusthailand.com

Translated By: Editorial Team Food Focus Thailand Magazine editor@foodfocusthailand.com

Current

Malaysian

Economic & Shoppers Trend

‡»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬¬—ßÕ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥凙‘ß∫«° §“¥«à“®–‡µ‘∫‚µµàÕ‡π◊ËÕß∑’Ë√âÕ¬≈– 5.1 „πªï 2557 √«¡∂÷ß°“√§â“∫π‚≈° Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬°Á¡’°“√‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß√«¥‡√Á«„π™à«ß 2 ªï ∑’˺à“π¡“ ´÷Ëßæ∫«à“¡’Õ—µ√“°“√°√–®“¬µ—«¢Õß°“√™ÁÕªªîôß ºà“π√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ≥ ªí®®ÿ∫—π Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 1.4 Economy of Malaysia remains positive with GDP expected to continue to grow at 5.1% in 2014. Also an internet marketing has grown very fast for the last 2 years and now is recorded as high as 1.4% penetration on in-home grocery shopping.

36

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p36-39_Pro3.indd 36

4/22/14 12:17:32 AM


ทรนด์ ข องการบริ โ ภคและวิ ธี ก ารจั บ จ่ า ยของ ชาวมาเลเซียในขณะนี้เป็นอย่างไร และส่งผลกระทบ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ติ บ โตรวดเร็ ว ในตลาดได้ อ ย่ า งไร คงเป็ น หั ว ข้ อ ที่ น่ า ขบคิ ด ไม่ น้ อ ย ปั จ จุ บั น คำจำกั ด ความ ของคำว่า “โมเดิร์นเทรด” ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังจะเห็นได้ จากรูปที่ 1 และ 2 ที่ในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่า “Post Modern”

Current Internet Channel Trend

W

hat are the trend in consumers and trade today? And how does it impact the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) growth in recent year? are probably the two most interesting questions that stirring in the marketing minds. The definition of “Modern trade” now has changed as seen in the Figure 1 and 2.

Current Internet Channel Trend

In Peninsula Malaysia, household profile of Malaysian in all regions except the east coast region are skewing towards young adult families with middle to high income. Therefore, this is an opportunity for the online marketing to go in and grow the business. About 90% of sales through internet are non-foods categories (mainly toiletries).

ในประเทศมาเลเซี ย ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นทั่ ว ทุ ก ภาค ยกเว้ น ฝั่ ง ตะวั น ออกจะเป็ น ชาวมาเลย์ วั ย กลางคน ที่มีครอบครัวแล้วและมีรายได้ปานกลางถึงสูง จึงทำให้ การทำการตลาดทางอิ น เทอร์ เ น็ ต นั้ น มี โ อกาสเติ บ โต ได้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายทาง อิ น เทอร์ เ น็ ต นั้ น เป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร (ส่ ว นใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว)

Designed to Survive ¼ÙŒ¹ÓÃкºµÃǨÊͺ¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔµÀѳ±ã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍѧÄÉ

รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของการค้าในประเทศมาเลเซีย Figure 1 The Changes of the term “Modern Trade”

Malaysia is now

Post-Modern!

รูปที่ 2 Figure 2

วิวัฒนาการการค้าปลีกของประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย Retail evolution stage of “Malaysia” and other Asian countries

ที่มา/Source: Kantar Worldpanel Asia, Basis: Each country excl. fresh food, Modern Trade value% in total FMCG market/Top3 retailers’ value% in total FMCG market/circle

¼ÅÔµÀѳ± à¤Ã×่ͧµÃǨÊͺâÅËлÅÍÁ»¹ • à¤Ã×่ͧµÃǨÊͺâÅËоÌÍÁÃкºÊÒ¾ҹ • à¤Ã×่ͧµÃǨÊͺâÅËÐẺ Free-falls • à¤Ã×่ͧµÃǨÊͺâÅËÐÊÓËÃѺ¢Í§àËÅÇ áÅСÖ่§¢Í§àËÅÇ • à¤Ã×่ͧµÃǨÊͺâÅËÐÊÓËÃѺÍصÊÒË¡ÃÃÁÂÒ à¤Ã×่ͧµÃǨÊͺ¹้Ó˹ѡº¹ÊÒ¾ҹ • à¤Ã×่ͧµÃǨÊͺ¹้Ó˹ѡº¹ÊÒ¾ҹ • à¤Ã×่ͧµÃǨÊͺ¹้Ó˹ѡº¹ÊÒ¾ҹ ¾ÃŒÍÁà¤Ã×่ͧµÃǨÊͺâÅËлÅÍÁ»¹ à¤Ã×่ͧàÍ็¡«àϵÃǨÊͺÊÔ่§»ÅÍÁ»¹ • à¤Ã×่ͧàÍ็¡«àÏÊÓËÃѺÊÔ¹¤ŒÒẺâ»Ã • à¤Ã×่ͧàÍ็¡«àÏÊÓËÃѺ¢Í§àËÅÇáÅСÖ่§¢Í§àËÅÇ • à¤Ã×่ͧàÍ็¡«àÏÊÓËÃѺºÃèØÀѳ±áºº¶Ø§ • à¤Ã×่ͧàÍ็¡«àÏÊÓËÃѺºÃèØÀѳ±áºº¡Å‹Í§ • à¤Ã×่ͧàÍ็¡«àÏÊÓËÃѺºÃèØÀѳ±áºº¢Ç´·Ã§ÊÙ§ Ãкº«Í¿µáÇϤǺ¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ • LOMA eNet • LOMA OPC

Visit us at: Booth No. 6J25

ËÇÁʹءªÔ§ÃÒ§ÇÑÅ Samsung Galaxy S.5 µÔ´µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ ·Õ่ www.atech.co.th

บริษัท แอ็ลไลแอ็นซ เทคโนโลยี จำกัด / Alliance Technology Co., Ltd. 39 หมู 15 ถนนวัดกิ่งแกว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

39 Moo 15 Watkingkaew, Tumbol Racha Thewa, Amphoe Bang Phli, Samutprakarn 10540 Tel. 662 175 1858, 662 738 4253 Fax. 662 175 1823 Email : sales@atech.co.th Website : www.atech.co.th

Food Focus Thailand ad_Alliance_Pro3.indd 35

R1_FF#98_p36-39_Pro3.indd 37

37

MAY 2014 1:08:23 PM 4/23/14

4/23/14 1:10:00 PM


Need to know โครงสรางประชากรของมาเลเซีย Population Structure of Malaysia Age 15-64 66%

Age 0-14 29% Age Over 65 5%

ที่มา: ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย Source : Export-Import Bank of Thailand

°≈ÿࡺŸâ∫√‘‚¿§√ÿàπ„À¡à∑’Ë¡’Õ“¬ÿ√“« 25-39 ªï ¡’°“√»÷°…“·≈–√“¬‰¥â Ÿß ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë¡—°®—∫®à“¬„™â Õ¬‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«° ∫“¬·≈–§«“¡∫—π‡∑‘ß ™Õ∫‡°“–µ‘¥‡∑§‚π‚≈¬’·≈–π«—µ°√√¡ ™Õ∫∑¥≈Õß ‘π§â“„À¡àÊ ‚¥¬‡©æ“– ‘ π §â “ πÌ “ ‡¢â “ ®“°µà “ ߪ√–‡∑» ®÷ ß ‡ªì π ‚Õ°“ ¢Õß ‘ π §â “ ‡∑§‚π‚≈¬’ ∑—Èß ¡“√å∑‚øπ ·∑∫‡≈Áµ ‡§√◊ËÕß·µàß°“¬·ø™—𠇪ìπµâπ Young population aging between 25-39 years old having been educated and receive high income who like to be trendy, catch up with technology, love the gadgets and want to try a new thing are the target consumers for the products like smart phone tablet and fashion apparels.

แลวมาเลเซียเรียนรูการทำตลาดในโลกออนไลนจากไหน คำตอบก็คือ จากจีนและเกาหลีใต โดยทำการปลอยการคาสไตลเกา แลวนำการคา สไตล ใ หม ๆ เข า มาใช ม ากขึ้ น โดยอาศั ย ประเทศจี น และเกาหลี ใ ต เปนตัวอยาง ซึ่งทำใหการตลาดอยางไฮเปอรมารเก็ตนั้นตกอยูในสภาวะที่ เสี่ยงเพราะกำลังอยูในชวงอิ่มตัว เหตุผลก็คือ ตลอดระยะเวลาที่โมเดิรนเทรดกำลังพัฒนาทั่วทั้งทวีป เอเชีย ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะจับจายครั้งละมากๆ มากกวาเดิมประมาณ 3 เทา นอกจากนี้ยังลดความถี่ในการเดินทางมาช็อปปงลงถึงประมาณ 1 ใน 3 จากที่เคยปฏิบัติ อีกทั้งยังพบวาขนาดของสินคานั้นก็เริ่มที่จะมี ขนาดใหญมากขึ้นกวาเกาถึงประมาณ 2 เทา เลยทีเดียว ซึ่ง ณ จุดนี้เอง ที่ ท ำให ก ารตลาดออนไลน ส ามารถเข า มามี บ ทบาท และเติ บ โตได ในมาเลเซีย

รูปที่ 3 อัตราการช็อปปงออนไลนของชาวมาเลเซียระหวางป 2554-2556 Figure 3 In-Home Grocery Online’s Market Share and Penetration in 2011-2013

So how Malaysian learn about the digital world? The Malaysian market has been learning this from China and Korea by waning the old style trading and rising the young one. Hypermarket is absolutely at stake right now. The reason of this is that as a modern trade develops across the Asia, the basket sizes of shoppers tend to increase 3 times bigger than it was. The consumers also tend to stop by shops less often about one third less that they did before. The pack sizes of the products tend to be 2 times bigger. This is how the Digital World can come in and make benefits.

ภายในป 2563 ธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศจีนนาจะสามารถเขามามีบทบาท ในตลาดประเทศมาเลเซียไดถึงรอยละ 20 หากยังคงอัตราการเติบโตที่รวดเร็วเทากับปจจุบัน Figure 4 E-commerce could account for 20% SOT in China by 2020, provided the current pace of development continued. รูปที่ 4

38

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p36-39_Pro3.indd 38

4/22/14 9:48:12 PM


กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันชาวมาเลเซียนิยมซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต มากขึ้ น การค้ า ปลี ก ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มี แ นวโน้ ม เติ บ โตต่ อ เนื่ อ งเฉลี่ ย ร้อยละ 13 ต่อปี จนถึงปี 2560 เนื่องจากปัจจุบันประชากรมาเลเซียมีอัตรา การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่าร้อยละ 60 อีกทั้งรัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าผลักดัน ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ในปี 2558 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจำหน่าย สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตให้มีแนวโน้มเติบโตตาม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภค รุ่ น ใหม่ เนื่ อ งจากสามารถสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ได้ ต ลอดเวลา การเปรี ย บเที ย บ ราคาสินค้าทำได้ง่าย และจัดส่งสินค้าถึงประตูบ้าน ทำให้สะดวกและ ประหยั ด เวลา ดั ง นั้ น การจำหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และ การโฆษณาสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจในการ เจาะตลาดมาเลเซี ย เนื่ อ งจากสามารถเข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคได้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน (Personal care) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เอกสารอ้างอิง/References • บทความ สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคมาเลเซีย...กลยุทธ์สำคัญก่อนเจาะตลาดให้สำเร็จ. AEC in Focus. มีนาคม 2557. ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย. http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/44539.pdf • Information from WIN/Gallup Asia Pacific Regional Meeting on 29th-30th October, 2013 by INFOSEARCH Marketing Research and Consultancy and WIN/Gallup International. Speaker: Mr. John Smurthwaite, Chairman, TNS Research International Malaysia

ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่รู้สึกว่าอาหารไทยมีกลิ่นและรสชาติคล้ายคลึง กับอาหารพื้นเมืองของมาเลเซีย นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีวัฒนธรรม การบริโภคที่คล้ายคลึงกับไทย จึงทำให้มาเลเซียนิยมสินค้า อาหารฮาลาลของไทย Most Malaysians feel that the smells and tastes of Thai foods similar to their local dishes. Also, Malaysian consumer has an eating culture similar to Thailand. Therefore, Halal food products from Thailand are popular in Malaysia. In summary, Malaysian nowadays tends to make purchases over the Internet. Online sales are likely to grow at an average of 13 percent per year continually until 2017. This is due to more than 60 percent of the Malaysian population can now have an access to the internet, and the Malaysian government is expected to push the internet accessibility throughout the country to be 75 percent in 2015. This will support the sale of products through the Internet which is likely to grow, especially in the new generation consumers. These young consumers like to be able to order at any time. They can compare prices easily, and the delivery is made right to their door. So to make it easy to understand, the online sale is more convenient and time-saving for them. Ultimately, online sale is another channel of interest in the Malaysian market as consumers have become more accessible. Especially in the products like personal cares, apparels, electronics and health concerned products.

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p36-39_Pro3.indd 39

39

4/22/14 9:46:06 PM


SPECIAL FOCUS

เอื้อเฟอขอมูลโดย: สำนักสงเสริมมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

Information Courtesy By: Office of Product Value Promotion Department of International Trade Promotion Ministry of Commerce

Thailand Trust Mark

Strengthens Competitiveness and Increases Opportunities for

Thai Products Worldwide

โครงการสรางภาพลักษณประเทศและสินคาบริการไทย ผานตราสัญลักษณ “Thailand Trust Mark”

°“√¢¬“¬µ—«Õ¬à“߉¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß„π¿“§ àßÕÕ°¢Õ߉∑¬„πÀ≈“¬Ê ∑»«√√… ∑’Ë ºà “ π¡“  –∑â Õ π„Àâ ‡ ÀÁ π ∂÷ ß §«“¡π‘ ¬ ¡ ‘ π §â “ ·≈–∫√‘ ° “√¢Õ߉∑¬∑’Ë ‡ æ‘Ë ¡ ¡“°¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ∫√‘‚¿§„πµ≈“¥‚≈° °√¡ à߇ √‘¡°“√§â“√–À«à“ߪ√–‡∑» °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å ‰¥â‡√‘Ë¡‚§√ß°“√ √â“ß¿“æ≈—°…≥å ª√–‡∑»·≈–µ√“ —≠≈—°…≥å ‘π§â“‰∑¬ (Thailandûs Brand) ¡“µ—Èß·µà ªï 2542 ‡æ◊Ë Õ  √â “ ߧ«“¡‡™◊Ë Õ ¡—Ë π „πÀ¡Ÿà ºŸâ ´◊È Õ ·≈–ºŸâ ∫ √‘ ‚ ¿§∑—Ë « ‚≈°∑’Ë ¡’ µà Õ ª√–‡∑»‰∑¬ „π∞“π–·À≈àߺ≈‘µ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬·≈– æ‘ ∂’ æ‘ ∂— 𠵓¡¬ÿ ∑ ∏»“ µ√å ° “√‡æ‘Ë ¡ ¢’ ¥ §«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢à ß ¢— π ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¬—Ë߬◊π

The never-ending expansion in Thailand’s export sector during the past decades has reflected the increase in the demand for Thai products and services from worldwide consumers. The Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce has initiated a project to develop the image of the country and Thailand’s Brand since 1999 to create consumer confidence in terms of Thailand as a high-quality product manufacturing and service base, in accordance with the country strategy to increasing competitiveness in an efficient and sustainable manner.

ป 2542: โครงการตราสัญลักษณสินคาไทย “Thailand’s Brand”

1999: “Thailand’s Brand” Project

ในป 2542 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (ชื่อเดิม คือ กรมสงเสริมการสงออก) ไดเริ่มศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาไทยและตราสินคา พบวาประเทศไทยมีจุดเดนในเรื่องความพิถีพิถันและมีศักยภาพในการสงออก ทั้งสินคาและบริการหลากหลายประเภท จึงไดกำหนดแกนแทของสินคาไทย ที่ผูบริโภคเชื่อถือ คือ “ความหลากหลายและประณีตพิถีพิถัน” ในระยะแรก การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับภาพลักษณสินคาและบริการ ไทยให อ ยู ใ นระดั บ กลาง-สู ง โดยผลั ก ดั น ภาคเอกชนให ติ ด สั ญ ลั ก ษณ “Thailand’s Brand” ควบคูกับตราสินคาของตนเองบนบรรจุภัณฑ เพื่อใหเกิด ความมุ ง มั่ น ของผู ป ระกอบการในการรั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน และ สรางชื่อเสียงใหกับสินคาและบริการของตนเองอยางตอเนื่อง 40

In 1999, the Department of International Trade Promotion (DITP) (formerly known as the Department of Export Promotion) began studying the consumer behavior towards Thai products and brands. The outcome was that Thailand has a uniqueness in the refinement and diversity of products and services for export. DITP therefore came up with the two distinctive qualities of Thai products, namely “Diversity and Refinement”. In the first phase, the project aims to enhance the image of Thai products and services to the middle and high range, by advocating the private sector to attach the “Thailand’s Brand” symbol along with their own brand on the packaging. This is to motivate business operators to keep their quality and standards, as well as create a reputation for their products and services.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p40-45_Pro3.indd 40

4/22/14 12:32:28 AM


Need to Know “ Thailand Trust Mark” on Products and Packaging

The çThailand Trust Marké can be labeled on products or packaging materials, as well as, can be printed on stickers or used in ads and posters. This internationally recognized symbol of excellence signifies that the products bearing it are top-quality Thai products endorsed by Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce.

2007: Assessment of the Thailand’s Brand” Project “

In 2007, DITP performed studies on the awareness, importance and satisfaction towards the “Thailand’s Brand” project, and came up with the following results; The brand has a strength in promoting exports of Thai products, helps with accreditation, improves the reliability and provides an indication that the product is from Thailand. “Thailand’s Brand” is known widely within Thailand’s export community, as it helps drive exports of Thai products and provides certification for Thai products for export. The weakness is a lack of clear advertisement, lack of acceptance for accreditation in the international arena and the lack of clear benefits for members participating in the project.

ป 2550: ประเมินผลโครงการ Thailand’s Brand

ต อ มาในป 2550 ได ศึ ก ษาทั ศ นคติ / ความรั บ รู โ ครงการ Thailand’s Brand ระดับความสำคัญ และความพึงพอใจ ตอโครงการ ซึ่งพบวาจุดแข็ง คือ เปนตราที่ชวยสนับสนุน การสงออกสินคาไทย ชวยรับรองคุณภาพสินคา ชวยยกระดับ สิ น ค า ให ดู น า เชื่ อ ถื อ มากยิ่ ง ขึ้ น และบอกให ท ราบว า เปนสินคาจากประเทศไทย “Thailand’s Brand” เปนที่รูจัก อย า งแพร ห ลายในกลุ ม ผู ส ง ออกไทย เป น โครงการ ที่สนับสนุนการสงออกสินคาไทย และชวยรับรองคุณภาพ สิ น ค า ส ง ออกของไทย ส ว นจุ ด อ อ น คื อ ขาดการประชาสั ม พั น ธ วั ตถุประสงคที่ชัดเจน การรับรองคุณ ภาพ สิ น ค า ยั ง ไม เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล นอกจากนี้ ผลประโยชน พิ เ ศษต า งๆ ที่ ส มาชิ ก จะได รั บ จากการเปนสมาชิกของโครงการยังไมชัดเจน

ป 2553-2554: ยกระดับตราสัญลักษณ สินคาไทย โดยจัดทำกลยุทธสงเสริมการสราง แบรนดไทย (Thailand’s Brand Roadmap)

ในป 2553-2554 ไดศึกษาขอมูลดานตลาดตางประเทศที่มี ผลตอภาพลักษณของสินคาไทย (เนนภูมิภาคเอเชียแปซิฟก) โดยศึกษาและวิเคราะหทัศนคติผูบริโภคที่มีตอสินคาไทย ใน 14 ประเทศ อาทิ เ ช น จี น ญี่ ปุ น อิ น เดี ย มาเลเซี ย อินโดนิเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังไดจัดทำกลยุทธสงเสริมการสรางแบรนดไทยในเชิงลึก โดยนำเสนอแผนกลยุทธ 3 แนวทาง คือ การพัฒนากลยุทธ การสรางแบรนด การสงเสริมกลยุทธการสรางแบรนด และ การสื่อสารกลยุทธการสรางแบรนด

ป 2555: ปรับปรุงตราสัญลักษณ “ Thailand’s Brand” เปน “ Thailand Trust Mark”

ในป 2555 กระทรวงพาณิ ช ย ไ ด ก ำหนดนโยบายในการขยายตลาดสินคาและบริการของไทยทั้งในตลาดอาเซียน และตลาดโลก จึงไดวางแผนยุทธศาสตรดานการขับเคลื่อน การค า ระหว า งประเทศ มุ ง เน น สร า งความเชื่ อ มั่ น และ ความน า เชื่ อ ถื อ ให กั บ สิ น ค า และบริ ก ารของไทยมากขึ้ น Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p40-45_Pro3.indd 41

41

4/22/14 12:32:36 AM


RE-BRANDING

RE-BRANDING

Thailand’s Brand Roadmap

New Logo & New Campaign

(July 2010) Consumer’s

Thailand’s Brand แหลงผลิตสินคาและ บริการที่มีความหลากหลาย ประณีตพิถีพิถัน (Diversity & Refinement)

ปรับสีของ ตราสัญลักษณ ใหมีความทันสมัย มากยิ่งขึ้น

*On-line Research (N = 2,610) 14 Countries in ASIA PACIFIC : China, Hong Kong, Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam, India, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Australia

Perception Research * Communication Strategy

New value proposition = TRUST WORTHENESS HIGH QUALITY RELIABILITY RESPONSIBILITY

(Jun-Dec 2011) New Logo “Thailand Trust Mark” New Campaign “Trusted Quality”

TTM LAUNCH 1st Campaign “Trusted Quality” (18 Jan 2012) + Domestic & International PR

TVC 30 sec

(Jan – Sep 2012)

Theme: Food Industry, Lifestyle Industry

Thailand’s Export Brand = COUNTRY OF ORIGIN

เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปนฐานการผลิตและการคาในกลุมประเทศ สมาชิ ก ในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ที่ จ ะมี ขึ้ น ในป 2558 โดย หลั ง จากศึ ก ษาวิ จั ย ความคาดหวั ง ของผู บ ริ โ ภคในป จ จุ บั น แล ว จึ ง เล็ ง เห็ น ความจำเปนในการปรับปรุงตราสัญลักษณสินคาไทย “Thailand’s Brand” เปนตราสัญลักษณ “Thailand Trust Mark (TTM)” โดยการตอกย้ำจุดแข็ง ในเรื่องคุณภาพของสินคา สื่อสารกับผูบริโภคถึงแหลงกำเนิดสินคา มาตรฐาน และคุ ณ ภาพของสิ นค าและบริการ เพื่ อสร างทัศ นคติที่ดี ใ นกลุ ม เป า หมาย ที่ มี ต อ ประเทศไทย รวมทั้ ง ยกระดั บ ภาพลั ก ษณ ข องสิ น ค า และบริ ก ารไทย ที่ มี คุ ณ ภาพผ า นการประชาสั ม พั น ธ ต รา “Thailand Trust Mark” ซึ่ ง เป น ตราสัญลักษณจากประเทศไทยที่ชวยสนับสนุนการสงออกสินคาไทย ตอกย้ำ ภาพลักษณสินคามีคุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจ ทั้งในดานการผลิตตามมาตรฐาน ระดับสากล ภาพลักษณองคกรที่ดี การจัดการสิ่งแวดลอม และการคำนึงถึง ผลกระทบต อ สั ง คม อี ก ทั้ ง ช ว ยยกระดั บ สิ น ค า ให ดู น า เชื่ อ ถื อ มากยิ่ ง ขึ้ น กอใหเกิดการสรางทัศนคติและภาพลักษณที่ดีของประเทศและภาพลักษณ ของสินคาไทยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล ทั้ ง นี้ พิ ธี เ ป ด ตั ว สั ญ ลั ก ษณ “Thailand Trust Mark” ได เ ริ่ ม อย า ง เปนทางการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 โดยมอบใบรับรองตราสัญลักษณ “Thailand Trust Mark” ใหกับองคกรชั้นนำ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรีนสปอต จำกัด บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เปนตน

42

2nd Campaign “Sense of Quality” TVC 30 sec (Sep – Nov 2012) + International PR 15 Countries (Oct 2012 – Mar 2013)

2010-2011: Developing Thailand’s Brand Roadmap

In 2010-2011, DITP studied information on overseas markets affecting the image of Thai products (focusing on the Asia Pacific region) by studying consumer behavior towards Thai products in 14 countries, such as China, Japan, India, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Vietnam and Australia. In addition, DITP has created an in-depth roadmap for Thailand’s brand roadmap. Three strategies have been proposed; brand development, brand promotion and brand communication.

2012: Changing from “Thailand’s Brand” to “ Thailand Trust Mark”

In 2012, the Ministry of Commerce initiated a policy to expand Thailand’s product and service market to the ASEAN market and worldwide. DITP then formulated a strategy to drive international trade by focusing on creating an increased confidence towards Thai products and services in preparation to become a manufacturing and trading hub for members of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. Upon researching the expectations of current consumers, DITP comprehended the need to change the symbol of Thai products from “Thailand’s Brand” to “Thailand Trust Mark (TTM)” by reiterating the strength in product quality, communicating with consumers on the product origin, standard and quality of products and services to create a positive attitude among target countries. It is also to enhance the image of the quality of Thai products and services through the

Need to Know Meaning of the Mark

The design of the Thailand Trust Mark has been inspired by the artistic Thai interwoven handiworks which uniquely portray Thainess in style. lt is, indeed, a perfect inspiration in order to produce a handiwork masterpiece of craftsmanship, one needs a perfect blend of meticulous attention to detail, time-treasured skills, and commitment to refined excellence. These are all the same attributes needed to produce premium quality Thai products. Thailand: The origin of the quality product is demonstrated by the use of the Thai flag. Thainess: Exquisite refinement in product production is expressed through weaving and basketry. Trust: Reliability in the qualities and consistent standards of all selected products is also evident in order to create acceptance from the consumers.

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p40-45_Pro3.indd 42

4/22/14 9:43:58 PM


advertisement of the “Thailand Trust Mark”, which supports the export of Thai products. This reiterates the high quality products that the whole world relies on in terms of manufacturing in accordance to international standards, corporate social responsibility and environmental management. It also helps make the product more reliable, thus creating a good image and attitude towards the country and high-quality Thai products. The official opening of the “Thailand Trust Mark” took place on January 18, 2012, in which the “Thailand Trust Mark” certification was provided to leading organizations such as Charoen Pokphand Foods Public Company Limited, Thai Union Frozen Products Public Company Limited, Greenspot Co., Ltd, Malee Sampran Public Company Limited, etc.

The Objective of Creating the “Thailand Trust Mark” เป า หมายสำคั ญ ในการสร า งตราสั ญ ลั ก ษณ “Thailand Trust Mark”

• เพื่ อ เสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องประเทศและ สิ น ค า ไทย ผ า นตราสั ญ ลั ก ษณ คุ ณ ภาพไทยแลนด โดยสื่อสารกับผูบริโภคถึงแหลงกำเนิดสินคา (Country of origin) มาตรฐานและคุ ณ ภาพของสิ น ค า และบริ ก าร เพื่อสรางทัศนคติที่ดีในกลุมเปาหมายที่มีตอประเทศไทย (Country image) รวมทั้ ง ยกระดั บ ภาพลั ก ษณ ข อง สิ น ค า ไทย (Product image) ให อ ยู ใ นแถวหน า ตาม มาตรฐานระดับสากล • สร า งการรั บ รู และการจดจำต อ ตราสั ญ ลั ก ษณ “Thailand Trust Mark” เครื่องหมายอันเปนมาตรฐาน สินคาและบริการชั้นนำของไทยในตลาดโลก • ประชาสั ม พั น ธ ส ง เสริ ม ให สิ น ค า และบริ ก าร คุ ณ ภาพของไทยที่ ไ ด รั บ สั ญ ลั ก ษณ นี้ เ ป น ที่ รู จั ก อย า ง กวางขวาง ไดรับการยอมรับจนเปนที่นิยมของผูบริโภค ทั้งในและตางประเทศ • กระตุนใหเกิดการขยายตัวของการสงออกสินคา และบริการไทยทั้งในดานปริมาณและมูลคา

• To promote a positive image of Thailand and Thai products through certification, by communicating to consumers about the country of origin, standard and quality of the

Visit us at: Booth No. Y11 Hall 4

To Create a better way for life

Food Care

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณา ใหใชตราสัญลักษณ “Thailand Trust Mark”

Ensuring the safety and quality of what we eat and drinks is essential for sustaining healthy communities. To help the world thrive, Sealed Air’s Food Care Division commits to create packaging and hygene solutions that increase operational effciency extend shelf-life and reduce resource use and waste throughout the global food and beverage supply chain. From farm to fork, we improve food safety and build brands for better tasting and nutritious experiences every days.

1. เปนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกผูสงออก กับกรมฯ (Exporter’s List; EL) 2. ไดรับการรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลตางประเทศ สำหรับสินคาและ บริการที่มีมาตรฐานกำหนดหรืออื่นๆ ที่แสดงถึง คุณภาพของสินคา 3. ตองเปนสินคาและบริการที่มีแหลงกำเนิด ในประเทศ (เปนสินคาที่ผลิตในประเทศ หรือ เปนธุรกิจบริการในประเทศ) 4. ไมมีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ เชน ไมมีพฤติกรรมการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินคาและตราสินคา ของผูอื่น 5. มีคุณสมบัติดานภาพลักษณของกิจการ/องคกร (Corporate value) ไดแก

www.sealedair.com Tel: (66) 2108-8100 Fax: (66) 2108-8199 Food Focus Thailand ad_Diversey final_Prp3.indd Sec1:24

FF#98_p40-45_Pro3.indd 43

43

MAY 20143:46:05 PM 4/8/14

4/22/14 12:33:43 AM


ตารางที่ 1 ความแตกตางของ “Thailand’s Brand” และ “Thailand Trust Mark” Table 1 Differences between “Thailand’s Brand” and “Thailand Trust Mark” Thailand’s Brand

Thailand Trust Mark

• แหลงผลิตสินคาที่มีความหลากหลาย ประณีต พิถีพิถัน • Product diversity and refinement.

• แหลงผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกไววางใจ (Thailand Trusted Quality) • Thailand Trusted Quality in products and services.

• ตราสัญลักษณนี้บงบอกวา ตราสินคา (แบรนด) นี้เปนแบรนดของคนไทย • The symbol indicates that the brand is Thai-owned.

• ตราสัญลักษณนี้บงบอกวา สินคาและบริการที่มาจากบริษัทนี้มีแหลงกำเนิดหรือผลิตจาก ประเทศไทย (Country of origin) • The symbol indicates a product and service originating from Thailand.

• ใหกับสินคาที่ผลิตในประเทศหรือตางประเทศ • Provided to products manufactured domestically or internationally.

• ใหกับสินคาและบริการที่ผลิตหรือมีแหลงกำเนิดในประเทศไทย • Provided to products and services manufactured or originated in Thailand.

• ใหกับสินคาที่มีแบรนดของตนเอง (OBM) • Provided to products of original brand manufacturing (OBM).

• ใหกับบริษัทที่มีแบรนดของตนเอง (OBM) หรือบริษัทที่รับจางผลิตใหกับแบรนดตางชาติ (OEM) • Provided to companies that are original brand manufacturers (OBMs) or original equipment manufacturers (OEMs).

• หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูที่ไดรับตราฯ • หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูที่ไดรับตราฯ 1. เปนสมาชิกผูสงออกกับกรมฯ 1. เปนสมาชิกผูสงออกกับกรมฯ • เปนสินคาที่มีแบรนดของตนเอง ไดรับการรับรองมาตรฐานในประเทศหรือตางประเทศ 2. บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลตางประเทศ 3. มีภาพลักษณของกิจการ/องคกรที่ดี • Qualified recipients • การจัดการดานสิ่งแวดลอม 1. Is listed as an exporter under DITP • Is a product with an original brand, certified domestically or internationally. • การดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคม (CSR) • การพัฒนาบุคลากร/สวัสดิการความปลอดภัยในการทำงาน • Qualified recipients 1. Is listed as an exporter under DITP 5.1 ไดรับมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 2. The company has been certified either domestically and/or internationally. และ/หรือ การดำเนินกิจกรรมขององคกรที่คำนึงถึงผลกระทบ 3. Has a good corporate image • Environmental management ตอสังคม (CSR) • Corporate social responsibility (CSR) • Human resources development/safety and welfare at work 5.2 การพัฒนาบุคลากร/สวัสดิการและความปลอดภัย

ในการทำงาน

ประโยชนของตราสัญลักษณ “Thailand Trust Mark”

• ประโยชนตอผูประกอบการ กรมฯ มุงเนนเรื่องการประชาสัมพันธเพื่อยกระดับภาพลักษณประเทศ และสิ น ค า ผ า นตราสั ญ ลั ก ษณ “Thailand Trust Mark” ก อ ให เ กิ ด การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สิ น ค า และบริ ก าร กล า วคื อ ช ว ยให ส ามารถ ขายสิ น ค า ในต า งประเทศได ง า ยและมากขึ้ น สามารถเป ด ตลาดใหม ในต า งประเทศได ส ะดวกขึ้ น ลดป ญ หาการถู ก กดราคา ต อ ราคา และ ป ญ หาย า ยฐานการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า ช ว ยเพิ่ ม อำนาจต อ รองกั บ ช อ งทาง จัดจำหนาย ไมถูกกำหนดโดยผูซื้อเพียงผูเดียว • ประโยชนตอประเทศไทย ผูบริโภคในตลาดโลกรับรูถึงภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยและสินคา ไทยว า สิ น ค า ไทยเป น สิ น ค า ที่ มี “คุ ณ ภาพที่ ทั่ ว โลกมั่ น ใจ” ก อ ให เ กิ ด การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน กระตุ น การขยายตั ว ของยอดส ง ออกทั้ ง ในด า นปริ ม าณและมู ล ค า ซึ่งสงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มการจางงาน ลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศ รวมถึงสรางความภาคภูมิใจใหกับ คนไทยที่ไดเห็นสินคาไทยไปประสบความสำเร็จในตลาดโลก

44

products and services in order to create a positive attitude for target groups, as well as provide a positive image for the product in line with international standards. • To create awareness in the “Thailand Trust Mark” as a symbol of high quality products and services from Thailand in the international market. • To advertise and promote Thai products and services of high quality that receive this certification to be widely known and accepted among domestic and international consumers. • To stimulate the expansion of exports of Thai products and services in terms of volume and value.

The Qualifications of a “ Thailand Trust Mark” Applicants 1. The applicant needs to be juristic person that has registered as a member of the Department of International Trade Promotion’s Exporter List. 2. The applicant has been certified with local and/or international standards for the applicants’ products and services in accordance with the regulations or other standards that demonstrate the quality of the products. 3. The applicant’s products and services must be made in Thailand. (The products are produced locally or the services are provided locally). 4. The applicant has no record of bad business conduct, for example, intellectual property infringement of producing pirated and counterfeit goods and brands. 5. The applicant has a good image with business/corporate value i.e.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p40-45_Pro3.indd 44

4/22/14 12:32:58 AM


Need to Know

About Thailand Trust Mark Thai Quality, Globally Trusted

The Thailand Trust Mark (TTM) has been established to add distinctive value to Thai Products of proven high quality. It is a mark of excellence that indicates premium quality products from Thailand. Products bearing the internationally recognized TTM are therefore given a competitive edge, assuring customers of the outstanding quality they have come to expect of top products from Thailand. Because their high expectations are met when purchasing quality Thai Products, their satisfaction will grow, and so will the reputation and the competitiveness of products from Thailand. Over time, international consumers will remember to look for the TTM every time they buy high quality products from Thailand. This is resulting in marketing advantages for the manufacturers along with successes in sales, not only in Thailand but also to the worldwide market. The Thailand Trust Mark is endorsed by the Royal Thai Government, through the Department of lnternational Trade Promotion, Ministry of Commerce. Products bearing this logo will not only command greater respect from potential customers around the world, but also benefit from increased business opportunities brought together by the worldwide network of importers and exporters that comes with the TTM.

• Benefits for Thailand Consumers in the international market will be aware of the good image of Thailand and its products. This will create a value addition for products and increase the country’s competitiveness, as well as increase exports in terms of volume and value. As a result, there will be an expansion in the country’s economy, increase employment, lower trade deficit and create a sense of proudness for Thais in that Thai products are successful in the international market.

ข้อมูลเพิ่มเติม/Additional Information www.thailandtrustmark.com FF#98_ad Geotech_Pro3.pdf

1

4/22/14

12:30 AM

C

M

Y

CM MY 5.1 The applicant has been certified to the standards of Environmental CY Management System (ISO 14001) CMY and/or has participated in an activity relating to Corporate Social K Responsibility (CSR). 5.2 The applicant has been active in personnel development and a program to boost safety in the working environment.

Benefits of the “Thailand Trust Mark”

• Benefits for Business Operators DITP strives to develop the country’s image and the image of its products through “Thailand Trust Mark” to create value addition for products and services. This is to provide an easier way for business operators to increased sales in overseas markets and expands to new markets in a convenient manner. It also helps lower price suppression, bargaining and problems related to shifting orders. It increases the bargaining power for sales channels, and increases the amount of buyers. Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p40-45_Pro3.indd 45

45

4/22/14 12:33:08 AM


SPECIAL FOCUS โดย: สมพงค นิลมณี ผูจัดการสวนมาตรฐานอาหาร บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด sompong.nilmanee@sgs.com By: Sompong Nilmanee Food Product Manager SGS (Thailand) Limited sompong.nilmanee@sgs.com

À“°‡√“‡¥‘π‡¢â“‰ª„π´Ÿ‡ªÕ√å¡“√凰Áµ ‡√“®–‡ÀÁπ ‘π§â“Õ“À“√¡“°¡“¬ ‡™àπ º—°·≈–º≈‰¡â ¥ ‡π◊ÈÕ ¥ Õ“À“√∑’˺à“π°“√·ª√√Ÿª ´÷Ëß¡“®“° ·À≈àߺ≈‘µ∑’Ë·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª Õ“®®–‡ªìπ ‘π§â“∑’˺≈‘µ„πª√–‡∑» À√◊Õ‡ªìπ ‘π§â“∑’Ëπ”‡¢â“¡“®“°µà“ߪ√–‡∑»®“°°“√‡ªî¥‡ √’∑“ß°“√§â“ ∑”„Àâ‡√“‰¥â√—∫ª√–∑“πÕ“À“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ª≈Õ¥¿—¬ À√◊ÕÕ“®®–‰¥â √— ∫ ª√–∑“πÕ“À“√∑’Ë ¡’ § «“¡‡ ’Ë ¬ ߥ⠓ 𧫓¡ª≈Õ¥¿— ¬ Õ“À“√ ‡ªìπ°“√¬“°∑’ˇ√“®– “¡“√∂≈à«ß√Ÿâ«à“Õ“À“√π—Èπ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ¥—ßπ—Èπ ºŸâ∫√‘‚¿§‡Õß°ÁµâÕß√–¡—¥√–«—ß„π°“√‡≈◊Õ° ´◊ÈÕ ‘π§â“Õ“À“√∑’ˉ¥â¡“µ√∞“π·≈–º≈‘µ®“°·À≈àß∑’Ë¡’§«“¡¡—Ëπ„® ‡√◊ËÕߧ«“¡ª≈Õ¥¿—¬Õ“À“√

Food Safety Trends and Standards

เทรนดอาหารปลอดภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ

46

If we walk into supermarket, we will see many food products such as fresh produces, fresh meat and processed foods which come from different souces. These foods may be produced domestically or imported from worldwide according to the trade liberalization. Therefore, we may eat quality foods, safety foods or may take at risk of non-food safety. It is difficult to know how safety of those foods. However, consumers need to be careful when they select foods from trustworthy producers and safety standards.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p46-49_Pro3.indd 46

4/22/14 12:42:01 AM


หรั บ ภาครั ฐ บาลเองก็ ต้ อ งมี ค วามเข้ ม งวดใน เรื่ อ งการตรวจสอบสิ น ค้ า ก่ อ นเข้ า สู่ ป ระเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในประเทศได้รับสินค้า ที่มีความปลอดภัยในการบริโภคตามข้อตกลงว่าด้วยการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures; SPS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization; WTO) และผู้ผลิต หรือโรงงานผลิตอาหารก็ต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจ ที่จะผลิตสินค้าที่ปลอดภัยในการบริโภคเช่นเดียวกัน หากมองเรื่องความปลอดภัยก็จะต้องมองถึงความปลอดภั ย ของสิ น ค้ า อาหารและสิ น ค้ า อาหารสั ต ว์ ในตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Food chains) ตั้งแต่การผลิต ในระดับฟาร์มจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่อาหารพร้อมเสิร์ฟ ในฐานะผู้ผลิตเองต้องควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็น ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เพื่อลด และกำจัดอันตรายที่ปนเปื้อนและอาจจะเกิดขึ้นระหว่าง กระบวนการผลิ ต สิ่ ง สำคั ญ อี ก ประการ คื อ ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งรู้ ทั น อั น ตรายที่ มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศ ที่ส่งออก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหภาพยุโรป ปั ญ หาอั น ตรายทางด้ า นความปลอดภั ย อาหาร ที่ ส ำคั ญ คื อ การปนเปื้ อ นของเชื้ อ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรค (Pathogenic microorganisms) การปนเปื้อนสารตกค้างของยาฆ่าแมลง (Pesticides residues) การปนเปื้ อ นของสารพิ ษ จากเชื้ อ รา (Mycotoxin) การปนเปื้อนโลหะหนัก (Heavy metal) การไม่แสดงสารก่ อ ภู มิ แ พ้ (Allergens) และไม่ แ สดงฉลากของสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่ได้เป็นส่วนผสม ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อน ข้าม (Cross contamination) ตลอดจนการปลอมปน/ การหลอกลวง (Adulteration/Fraud) จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วทำให้ ลู ก ค้ า ปลายทางต้ อ งหา มาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ควบคุ ม ผู้ ผ ลิ ต ให้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ ป ลอดภั ย โดยมาตรฐานระดั บ พื้ น ฐานที่ ต้ อ งมี ใ น โรงงานอาหาร คื อ ระบบการจั ด การสุ ข ลั ก ษณะที่ ดี หรือ Good Manufatcuring Practice (GMP) และการวิ เ คราะห์ อั น ตรายและการควบคุ ม จุ ด วิ ก ฤติ หรื อ Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) อย่างไรก็ตาม สองมาตรฐานที่กล่าวถึงนั้น ยั ง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะทำให้ ผู้ ค้ า ปลี ก รายใหญ่ มั่ น ใจใน ความปลอดภัยอาหาร โดยผู้ค้าปลีกเองก็ได้รวมตัวกัน ในนามของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึ่ ง กำหนดแนวทางในการปฎิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ผู้ จั ด ทำ มาตรฐาน (Standard owner) ได้นำมาตรฐานที่จัดทำ ขึ้นมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ทาง GFSI กำหนด เพื่อให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานนั้นๆ มาตรฐานที่จัด ทำขึ้นจะครอบคลุมตั้งแต่การผลิตในขั้นต้น (Primary

G

overnment need to take strict quarantine measures before entering the country to ensure that consumers will receive quality and safety food products according to the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS); an international treaty of World Trade Organization (WTO). For the manufacturers, they would realise integrity and sincerity to produce quality and safety food products to consumers. When consideration in terms of food safety, manufacturers have to control both food and feed products throughout the supply chain. Manufacturers must control processes according to international safety standards to reduce and eliminate hazards and contaminations during food processing. Another important aspect is manufacturers should be conscious of potential hazards by studying food standard and regulation from various sources such as local regulations and international standards, especially when exporting to America, Canada or the European Union.

“Our ingredients in your foods and beverages” • Fermented & HVP Powder • Natural Meat & Seafood Powder • Natural Botanical Powder - Vegetables - Fruits & Juices - Grains - Herbs • Seasoning Powder for - Soup - Snack - Bakery - Canning & Frozen

Contact: 6/10 Moo 6, Soi Bangpla 11, Theparak Road, Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540 Tel: 0 2710 0888 Fax: 0 2710 0889 E-mail: sales@inthaco.com, exports@inthaco.com

FF#95_ad_Inthaco_Pro3.indd 9

FF#98_p46-49_Pro3.indd 47

Food Focus Thailand 1/10/14 4:30:27 PM 47

MAY 2014

4/22/14 12:42:09 AM


production scheme) และโรงงานแปรรูปอาหาร (Manufacturing scheme) หรือรวมกันทั้งสองมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจาก GFSI ไดแก • PrimusGFS Standard version 2.1 Decemebr 2011 ใหการรับรอง ตั้งแตการจัดการฟารมและการแปรรูปสินคาเกษตร • International Featured Standards: IFS PACsecure version 1 เปน มาตรฐานใหการรับรองโรงงานผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ และ IFS Food Standard version 6 เปนมาตรฐานการใหการรับรองโรงงานผลิตอาหาร • Global Aquacuture Alliance Seafood Processing Standard issue 2- August 2012 เปนมาตรฐานการรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑประมง • Global G.A.P Integrated Farm Assurance Scheme version 4 and Produce Safety Standard version 4 เปนมาตรฐานใหการรับรองฟารมพืชและ การแปรรูปเบื้องตน • Global Red Meat Standard (GRMS) 4th Edition version 4.1 เปน มาตรฐานใหการรับรองการแปรรูปเนื้อสัตว • Food Safety System Certification 22000 version 3, April 2013 เปน มาตรฐานใหการรับรองโรงงานแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑอาหาร • CanadaGAP Scheme version 6 Option B and C and Program Management Manual version 3 เปนมาตรฐานใหการรับรองฟารมพืชและ การแปรรูปเบื้องตน • SQF Code 7th Edition Level 2 เปนมาตรฐานที่ใหการรับรองฟารม พืช สัตว และการแปรรูปอาหารรวมถึงการผลิตอาหารสัตว • BRC Global Standards: BRC Global Standard for Food Safety issue 6 เปนมาตรฐานใหการรับรองการแปรรูปอาหาร และ BRC Global Standard for Packaing and Packaing Materials issue 4 เปนมาตรฐาน ใหการรับรองบรรจุภัณฑอาหารและไมใชอาหาร เนื้ อ หาของแต ล ะมาตรฐานก็ จ ะกล า วถึ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย อาหาร คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติใหสอดคลองตามกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้นทาง ผูจัดทำมาตรฐานยังเพิ่มเติมกฎระเบียบเรื่องการตรวจแบบไมมีการแจงลวงหนา (Unannounced audit) ซึ่ ง เป น การสร า งความมั่ น ใจและขั บ เคลื่ อ น 48

The problems presented by hazards in foods are pathogenic microorganism contamination, pesticide residues, mycotoxin and heavy metal contamination. Moreover, undeclared and mislabeling of foods also may contain allergen ingredients, which is due to cross contamination as well as the crucial hazard problem from adulteration and consumer product fraud. Regarding food hazards, the end customers have to compel manufacturers to produce quality and safety products according to basic standards requirement. In generally, the primary standards for food industry are Good Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) standards. However, it seems inadequate to make main retailers confidence about food safety. They have gathered on behalf of the Global Food Safety Initiative (GFSI), which establishes guidance documents to allow the preparation of standard owner has adopted. There is currently a range of manufacturing schemes, primary production schemes and combined schemes that have been benchmarked and approved by the GFSI. The following is an overview of GFSI recognised schemes • PrimusGFS Standard version 2.1 December 2011 – Farm and agricultural processing • International Featured Standards: IFS PACsecure version 1Food packaging materials and IFS Food Standard version 6 - Food manufacturing • Global Aquacuture Alliance Seafood Processing Standard issue 2- August 2012 – Seafood processed manufacturing • Global G.A.P Integrated Farm Assurance Scheme version 4 and Produce Safety Standard version 4 – Food safety for fresh products and vegetables • Global Red Meat Standard (GRMS) 4th Edition version 4.1 – Processed meat products • Food Safety System Certification 22000 version 3, April 2013 – Food manufacturing and food pacaking • CanadaGAP Scheme version 6 Option B and C and Program Management Manual version 3 – Food safety for fresh products and vegetables • SQF Code 7th Edition Level 2 - Farming of plants and animal, food manufacuring and animnal feed • BRC Global Standards: BRC Global Standard for Food Safety Issue 6 – Food manufacturing and BRC Global Standard for Packaing and Packaing Materials issue 4 – Food packaging and non food packaging

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p46-49_Pro3.indd 48

4/22/14 12:42:20 AM


ความปลอดภัยของอาหาร นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวแล้วในแต่ละ มาตรฐานก็ จ ะมี ร ายละเอี ย ดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในการแจ้ ง ให้ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ ต รวจประเมิ น ทราบในกรณี ที่ มี ป ระเด็ น ความปลอดภั ย อาหาร เช่ น การมี Phenylbutazone ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น ตั ว ยาระงั บ ปวดที่ อ าจตกค้ า งในเนื้ อ ม้ า ทางผู้ตรวจประเมินก็จะต้องเข้มงวดเรื่องการปลอมปนมากขึ้น เป็นต้น ในปั จ จุ บั น ทั้ ง ผู้ ซื้ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ ค้ า ปลี ก หรื อ ผู้ ผ ลิ ต อาหารรายใหญ่ ยอมรับที่จะให้ผู้ขาย (Suppliers) ปฏิบัติให้สอดคล้องและได้การรับรอง มาตรฐานที่ GFSI ยอมรับ ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารส่วนใหญ่เริ่มรู้จัก GFSI มากขึ้นและมีความต้องการที่จะจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ GFSI ทั้ ง นี้ การเลื อ กมาตรฐานนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า สิ น ค้ า ส่ ง ไปยั ง กลุ่ ม ประเทศใด เช่ น หากสินค้าส่งไปยังสหราชอาณาจักรยังคง ต้องรับรองมาตรฐาน BRC สินค้าส่งไป ยั ง เยอรมนี ห รื อ ฝรั่ ง เศสต้ อ งรั บ รอง มาตรฐาน IFS เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยอาหารเป็น สิ่ ง สำคั ญ ที่ ต้ อ งกำจั ด อั น ตราย ให้น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อ ผู้ บ ริ โ ภค และมาตรฐานความปลอดภัยนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย ลดความเสี่ ย งทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคมั่ น ใจใน ความปลอดภัยอาหาร FF#98_Ad Marel_Pro3.pdf

1

4/22/14

12:40 AM

The content of each standard is to make compliant with food quality and safety as well as applicable regulations. The standards also provide new regulation regarding unannounced audit, which makes confidence and drives forward food safety standards. In addition, the standards are included some cases of food safety such as residues of Phenylbutazone in horse meat. Because the substance can be used as an analgesic in horse, the auditor has to take more restriction on the whole food supply chains. At present, both the buyer whether the retailers or major food manufacturers are acceptable to the suppliers compliance and certification to GFSI recognized standards, resulting in the most of manufacturers known GFSI standards and need to establish standards of food safety and comply with GFSI standard. The selection is based on whether the products sent to countries, for example, if food products delivered to the United Kingdom, food manufacturers must be certified by BRC Food or when products shipped to Germany or France, manufacturers must be certified IFS etc. In conclusion, food safety is important to eliminate the hazards and to minimize the risk to consumers. Moreover, the food safety standards are also measured to reduce contamination risks in foods and make the consumers feel more confident in food safety.

เอกสารอ้างอิง/Reference RASFF Preliminary Annual Report 2013, 15 pages Supreeya Sansawat and Jim Cook, Understanding the US Food Safety Modernization Act (FMSA), September 2013, 20 pages Early Warning ACFS สหภาพยุโรปเตรียมตรวจสอบการปนเปื้อนเนื้อม้าในประเทศ สมาชิก, 19 February 2013 อาจารี ถาวรมาศ สำหรับคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป “นโยบายความปลอดภัย ด้านอาหารของสหภาพยุโรป ความท้าทายสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและ อาหารไทยไปตลาดสหภาพยุโรป” สิงหาคม 2556, 32 หน้า Global Food Safety Initiative “GFSI Recognised Schemes” (ออนไลน์) เข้าถึง ข้อมูล http://www.mygfsi.com/about-gfsi/gfsi-recognised-schemes.html

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p46-49_Pro3.indd 49

49

4/22/14 9:52:45 PM


SPECIAL FOCUS

Controlling

the Critical Points on Your Production Line How to Identify and Secure the Critical Control Points on Food Production Lines

การควบคุมกระบวนการสำคัญในสายการผลิต วิธีการระบุและปกปองกระบวนการที่สำคัญ ในสายการผลิตอาหาร โดย: Niall McRory ผูจัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑและการขาย Mettler-Toledo Safeline X-Ray UK niall.mcrory@mt.com By: Niall McRory

Key Account Manager Mettler-Toledo Safeline X-ray UK niall.mcrory@mt.com

จจุบัน HACCP ถือเปนกุญแจสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานดานคุณภาพที่ไดรับ การรับรองจาก Global Food Safety Initiative (GFSI) เชน มาตรฐานสากลของสมาคม ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก แห ง สหราชอาณาจั ก ร (BRC) และมาตรฐาน International Featured Standards (IFS) ของประเทศฝรั่ ง เศสและเยอรมนี ซึ่ ง มาตรฐานเหล า นี้ มี ก ารระบุ สิ่งปนเปอนที่สำคัญในสายการผลิต รวมถึงขั้นตอนในสายการผลิตที่อาจเกิดการปนเปอนไดงาย หรือ ที่เรียกกันวา จุดวิกฤติที่ตองควบคุม (CCPs) กระบวนการเหลานี้ชวยใหผูผลิตอาหารสามารถเลือก ใชเทคโนโลยีการตรวจสอบผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสมที่สุด เพื่อรับประกันการควบคุมคุณภาพ ถาการตรวจสอบ HACCP ระบุวามีแนวโนมที่จะเกิดการปนเปอนของแกว เศษกระดูก หินแร หรือ โลหะ ก็ ค วรติ ด ตั้ ง ระบบเอ็ ก ซเรย ต รวจสอบสิ่ ง ปลอมปน ณ จุ ด วิ ก ฤติ ที่ ต อ งควบคุ ม เทคโนโลยี 50

πâ Õ ¬§ππ— ° ∑’Ë ∑ √“∫«à “ √–∫∫°“√«‘ ‡ §√“–Àå Õ— π µ √ “ ¬ · ≈ – ®ÿ ¥ «‘ ° ƒ µ‘ ∑’Ë µâ Õ ß § « ∫ §ÿ ¡ (HACCP) ‰¥â √— ∫ °“√æ— ≤ π“¢÷È π „π™à « ߪï 2503 ‚¥¬Õß§å ° “√∫√‘ À “√°“√∫‘ π ·≈– Õ«°“»·Ààß™“µ‘ (National Aeronautics and Space Administration) À√◊Õ π“´“ (NASA) ‡æ◊ËÕ√—∫√Õߧ«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Ÿß ÿ¥ ¢Õßπ— ° ∫‘ π Õ«°“»‡¡◊Ë Õ ÕÕ°‡¥‘ π ∑“߉ª  ”√«®πÕ°‚≈° «— µ ∂ÿ ª √– ß§å „ π°“√√‘ ‡ √‘Ë ¡ √–∫∫π’È¡“®“°§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√°”®—¥ §«“¡‡ ’Ë ¬ ß®“°°“√ªπ‡ªóô Õ π¢ÕßÕ“À“√ ‡™à π ™‘È π  à « π‚≈À– ‡»…·°â « °√–¥Ÿ ° À‘ π æ≈“ µ‘ ° ·≈–¬“ß ´÷Ë ß Õ“®‡¢â “ ‰ªÕÿ ¥ µ— π À≈Õ¥≈¡·≈–¢“¥Õ“°“»À“¬„®‰¥â A little known fact is that the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) programme was developed in the 1960s by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) to ensure optimum safety for astronauts during their journeys in space. The aim of the initiative was to eliminate the risk of foreign bodies, such as metal fragments, glass shards, bones, stones, plastics and rubber, in their food and the resulting choking hazards that would result.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p50-53_Pro3.indd 50

4/22/14 12:47:09 AM


การเอ็กซเรย์สามารถตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในสายการผลิตได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการตรวจจั บ สิ่ ง ปลอมปน และยั ง ได้ รั บ ความนิ ย ม เพิ่มขึ้นในการรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของอาหาร การกำหนดจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (CCPs) ใน สายการผลิ ต เป็ น สิ่ ง จำเป็ น สำหรั บ ผู้ ผ ลิ ต อาหาร เนื่องจากเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้สามารถ ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ อาหารได้ ซึ่ ง ช่ ว ยรั บ ประกั น ความปลอดภั ย ของ ผู้บริโภค รักษาจุดยืนและผลกำไรในตลาดสากล และปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ การใช้งานระบบ เอ็ ก ซเรย์ ต รวจสอบสิ่ ง ปลอมปนสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการตรวจสอบและการกำจั ด สิ่งปนเปื้อนในสายการผลิตได้ แล้วจะระบุจุดวิกฤติ ที่ ต้ อ งควบคุ ม ได้ อ ย่ า งไร และการติ ด ตั้ ง ระบบ เอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในจุดวิกฤติที่ต้อง ควบคุมแต่ละจุดจะส่งผลดีต่อสายการผลิตอย่างไร

สร้างความมั่นใจตั้งแต่แรกเริ่ม

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารมาจากหลายแหล่ง ด้ ว ยกั น ซึ่ ง แต่ ล ะแห่ ง ล้ ว นมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อ นด้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น ผั ก และธั ญ พื ช จากไร่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การปนเปื้ อ นแร่ หิ น เม็ ด โลหะ หรือลวด ในขณะที่เนื้อสัตว์อาจปนเปื้อนเศษกระดูก ที่ต้องกำจัดออกไปก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ณ จุดเริ่มต้นของ สายการผลิ ต มั ก จะถู ก กำหนดให้ เ ป็ น จุ ด วิ ก ฤติ ที่ ต้ อ งควบคุ ม และเป็ น จุ ด ที่ ค วรมี ร ะบบเอ็ ก ซเรย์ ตรวจสอบสิ่ ง ปลอมปนติ ด ตั้ ง ไว้ ใ นระหว่ า งการตรวจสอบ HACCP การระบุ สิ่ ง ปลอมปน ณ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ สายการผลิตเป็นสิ่งจำเป็น เพราะกระดูกและเศษหิน ที่เปราะอาจแตกหักในระหว่างการแปรรูป ทำให้ สิ่งปนเปื้อนนั้นแพร่กระจายไปตลอดกระบวนการ จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ผลิตภัณฑ์ถูกบรรจุ ในบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบมีมูลค่าน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ ได้ ใ นขั้ น สุ ด ท้ า ย นั่ น หมายความว่ า การกำจั ด สิ่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ อ อกไปตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น กระบวนการ ก็ย่อมเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อต้องคัดแยกอาหาร ที่ผ่านการแปรรูปหรือบรรจุเรียบร้อยแล้ว สิ่งปลอมปนยังอาจขัดขวางกระบวนการผลิตได้ ตัวอย่างเช่น หินแข็งหรือเศษโลหะอาจเข้าไปติด ในส่วนของเครื่องมือที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ เครื่องเสียหายง่ายขึ้น สิ่งปลอมปนสามารถทำให้ ใบพั ด ในเครื่ อ งผสมแตกหั ก หรื อ ทำให้ ต ะแกรง

T

oday, HACCP is key to compliance with Global Food Safety Initiative (GFSI)-approved quality standards, such as the British Retail Consortium (BRC) Global Standards current in the UK and the International Featured Standards (IFS) in France and Germany. It involves the identification of the principal contaminant threats on a production line as well as each stage on the line where foreign body contamination is most likely to occur, known as Critical Control Points (CCPs). This process helps food manufacturers to determine the most suitable product inspection technology for the guarantee of quality control. If your HACCP audit suggests that the greatest contaminant threat is from glass, calcified bones, mineral stones, or metal, establishing a CCP with an x-ray inspection system is to be recommended. X-ray technology is also capable of performing a variety of inline quality checks as well as foreign body detection and is an increasingly common method of ensuring compliance with food safety standards. Establishing CCPs on your processing lines is critically important for food producers. They are an important aspect of compliance with food safety standards, ensuring consumer wellbeing, helping you retain access to lucrative international markets and protecting your brand. The use of x-ray inspection at these points can optimise detection and removal of foreign bodies on your production line. Yet how do you identify CCPs? How can installing an x-ray inspection system at each CCP benefit your line?

A Grand Entrance

The raw ingredients used in the manufacture of your food products come from a variety of sources each with their own contamination risks. Vegetables and cereals from farms carry a high risk of contamination from mineral stones, metal shot or wire, while meat can contain calcified bone, which must be removed prior to processing. This is why the beginning of the processing line is commonly identified as a CCP and a location for x-ray inspection technology during the HACCP audit. Identifying physical contamination at this point on the production line is vital. Brittle bones and stone can fragment during processing, leading to further contamination downstream, when the product is being packaged. Raw materials are significantly less valuable than the final product, meaning that it is less costly for you to remove sub-standard material at the start of production than rejecting processed or packaged food later. Food Focus Thailand FF#98_ad Pangolin_Pro3.indd 25

FF#98_p50-53_Pro3.indd 51

MAY 2014

51

4/17/14 8:28:24 PM

4/22/14 12:47:17 AM


เสียหายได้ และนำไปสู่การปนเปื้อนมากยิ่งขึ้น การกำจัดสิ่งปลอมปนออกไป ตั้ ง แต่ เ นิ่ น ๆ โดยอาศั ย เครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์ ต รวจสอบสิ่ ง ปลอมปนจะช่ ว ยปกป้ อ ง เครื่องมือ รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง เครื่อ งมือ

ให้ความสนใจกับกระบวนการผลิต

ในระหว่างกระบวนการผลิต เช่น การผสม การกรอง และการทำอาหาร ก็สามารถ ปนเปื้อนได้เช่นกัน ความเสียหายของเครื่องมือที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนที่แข็ง หรือ การหลุดลอก แตกหักของเครื่องมือ อาจทิ้งเศษโลหะ เงิน หรือชิ้นส่วนของลวดไว้ ในอาหาร เศษชิ้นส่วนเหล่านี้จะตรวจจับได้ยากหากเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว เนื่องจากมีรูปร่างลักษณะที่ไม่แน่นอน

กระบวนการ เช่ น การทำอาหารหรื อ การผสม จะเปลี่ ย นลั ก ษณะของ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิ่งปนเปื้อน การทำอาหารจะทำให้ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ ก ารผสมจะทำให้ สิ่ ง ปลอมปนแตกกระจายกลายเป็ น อนุ ภ าคเล็ ก ๆ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการตรวจจั บ สิ่ ง ปนเปื้ อ นของระบบเอ็ ก ซเรย์ ตรวจสอบสิ่งปลอมปน การกำหนดจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมและติดตั้งระบบเอ็กซเรย์ไว้หลังขั้นตอน การผสมและการทำอาหารจะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมาก เพราะการตรวจจั บ สิ่ ง ปนเปื้อน ณ จุดนี้ จะสามารถทำได้ง่ายกว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการต่างๆ ไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายแล้ว ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์อาจทำให้ยากต่อ การตรวจพบสิ่ ง ปนเปื้ อ น การกำจั ด สิ่ ง ปนเปื้ อ นออกไปโดยเร็ ว ที่ สุ ด หลั ง จาก กระบวนการเหล่ า นี้ จะช่ ว ยลดความเสี่ ย งที่ สิ่ ง ปนเปื้ อ นจะถู ก ส่ ง ผ่ า นไปยั ง กระบวนการต่ างๆ ของสายการผลิต

การบรรจุที่ไม่ควรมองข้าม

สายการบรรจุของคุณอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรที่จะกำหนดจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมทันทีหลังจากผลิตภัณฑ์ผ่านเครื่องบรรจุ กระป๋ อ งโลหะ ถาดฟอยล์ เหยื อ กแก้ ว ขวดพลาสติ ก และบรรจุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่คล้ายคลึงกันอาจได้รับความเสียหายในกระบวนการบรรจุ ส่งผลให้ชิ้นส่วน ปะปนไปกับผลิตภัณฑ์ การกำหนดจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมบริเวณนี้มีความสำคัญ กับการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนและข้อบกพร่องด้านคุณภาพอื่นๆ จึงเป็นโอกาสดี ที่จะได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อขจัด ความสูญเสียมหาศาลในอนาคต การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์ ต รวจสอบสิ่ ง ปลอมปนที่ จุ ด นี้ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถ ตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ น อกเหนื อ จากการตรวจจั บ วั ต ถุ ป นเปื้ อ น โดยสามารถระบุห่อเครื่องปรุงที่หายไปจากบรรจุภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือ ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลที่มีรูปร่างผิดแปลกหรือแตกหักในกล่องช็อกโกแลตราคาแพง ซึ่งช่วยรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่านั้น เทคโนโลยี นี้ ยั ง สามารถตรวจสอบปริ ม าณการบรรจุ ไ ด้ ด้ ว ย จึ ง สามารถ ตรวจสอบระดับการเติมของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เป็นไป Food Focus Thailand ตามกฎหมายด้ 52 MAY 2014 า นมาตรวิ ท ยา เช่ น กฎหมายการชั่ ง ตวงวั ด ปี 2528 ของ FF#98_p50-53_Pro3.indd 52

Physical contaminants can also interfere with the manufacturing process. For example, hard stones or metal shards could become trapped in moving components, leading to increased wear on machinery. They can break the cutting blades in a blender, or damage sieves, causing further contamination. Early removal of foreign bodies identified by your x-ray inspection equipment can protect your machinery, saving you time and expense on maintenance and repair.

A Spotlight on Processing

Manufacturing processes, such as blending, mixing, sieving and cooking, can also lead to contamination. Damage to machinery caused by hard foreign bodies or by wear and tear can leave metal shavings, slivers or pieces of wire in the food. These fragments can prove difficult to detect later on in production due to their irregular shapes.

Processes, such as cooking or blending, change the nature of the product and the contaminants as well. Cooking can alter their relative densities, while blending can cause foreign bodies to fragment into smaller particles. All of these issues can affect the x-ray inspection system’s ability to identify contamination. It is a good idea to establish your CCP with an x-ray system immediately after each mixing and cooking stage in production. Foreign bodies are more easily identified at these points than further downstream as packaging material may mask contamination. Removal of contaminants as soon as possible after these processes reduces the risk of them progressing further on your production line.

The Whole Package

Your packaging line brings further risks of contamination, so you should consider establishing a CCP immediately after your filling or packaging machine. Metal cans, foil trays, glass jars, plastic bottles and similar packaging formats can be damaged at the filling stage, with fragments finding their way into your product. It is important that you establish a CCP here to identify foreign bodies and other quality defects. It is an opportunity for you to rework non-conforming products, including the packaging to reduce costly waste. Locating an x-ray inspection system at this point can allow you to inspect your products for other quality issues besides physical contamination. X-ray inspection systems can be used here to identify that missing sachet of seasoning in a pack of instant noodles or a misshapen or crushed truffle in a luxury box of chocolates, ensuring the end consumer receives only high-quality goods. The technology is also capable of gross mass measurement, enabling you to inspect the fill level of your packaged products. This not only allows you to comply with metrology legislation, such as the UK’s 1985 Weights and Measures Act, it can help you save money and expense by identifying and removing instances of overweight products. It is also possible to install feedback control here, allowing the x-ray machine to control the size of the portions used in the filling stage, further minimising the occurrence of product overfill.

The Last Line of Defence

The end of the production line is seen as an ideal place to establish a CCP. This is a last line of defence against contaminated products making their way to supermarket shelves and the consumer’s kitchen cupboards. You have a chance at this point to identify any contamination that may have been missed earlier in production or that may have occurred between packaging and final sealing. This is perhaps the most common point at which x-ray inspection systems are installed.

4/22/14 12:47:24 AM


สหราชอาณาจักร และยังช่วยประหยัดเงินและค่าใช้จ่าย จากการตรวจหาและคัดผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเกินออก ไป นอกจากนี้ ยั ง สามารถติ ด ตั้ ง ตั ว ควบคุ ม การบรรจุ แบบ Feedback Control ในจุ ด นี้ ไ ด้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์ ส ามารถควบคุ ม การทำงานของ เครื่องบรรจุ จึงช่วยลดการบรรจุเกินได้

ปราการสุดท้ายที่ท้ายไลน์

ตำแหน่ ง สุ ด ท้ า ยของสายการผลิ ต เป็ น ที่ ที่ ส มควรแก่ กำหนดให้เป็นจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมเป็นอย่างยิ่ง เพราะ เป็นปราการสุดท้ายที่ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ออกไปวางอยู่บนชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตและในห้องครัว ของผู้บริโภค นับเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ตรวจสอบ สิ่ ง ปลอมปนที่ อ าจหลุ ด รอดผ่ า นมาจากกระบวนการ ก่ อ นๆ หรื อ อาจปะปนมาในระหว่ า งการบรรจุ แ ละ ปิ ด ผนึ ก ตำแหน่ ง นี้ จึ ง เป็ น ตำแหน่ ง ยอดนิ ย มที่ มั ก มีการติดตั้งระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน อย่ า งไรก็ ต าม หากกำหนดให้ ต ำแหน่ ง นี้ เ ป็ น จุ ด วิ ก ฤติ ที่ ต้ อ งควบคุ ม เพี ย งจุ ด เดี ย วในสายการผลิ ต อาจยากที่ จ ะระบุ ว่ า ต้ น เหตุ ข องการปนเปื้ อ นมาจาก จุ ด ใดทำให้ แ ก้ ไ ขได้ ย าก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ รรจุ ใ นหี บ ห่ อ เรียบร้อยแล้วแต่ต้องถูกคัดทิ้งในขั้นตอนสุดท้ายทำให้ ต้ อ งสู ญ เสี ย เวลาและพลั ง งานในการผลิ ต มากกว่ า ขั้นตอนอื่นๆ และการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ ยังทำให้ผลกำไรลดลงอีกด้วย

จับตาดูทุกขั้นตอน

การตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นทุ ก ขั้ น ตอนของห่ ว งโซ่ อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบจากไร่ไปจนถึงชั้นวางสินค้าใน ร้านค้าจะช่วยรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ การกำหนดจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในสายการผลิต ไม่เพียงแต่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหาร ปลอดภั ย สากลเพื่ อ ดำรงอยู่ ใ นตลาดเท่ า นั้ น แต่ ยั ง จำเป็นต่อการรักษาชื่อเสียงของแบรนด์อีกด้วย ก า ร ใ ช้ ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี เ อ็ ก ซ เ ร ย์ ต ร ว จ ส อ บ สิ่งปลอมปนที่จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมจะช่วยให้สามารถ ตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหารได้ ม ากกว่ า การตรวจจั บ วัตถุปนเปื้อน เทคโนโลยีนี้สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอม ออกไปได้ ก่ อ นที่ เ ครื่ อ งมื อ จะพั ง เสี ย หาย ซึ่ ง หากมี จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมหลายจุด ก็จะยิ่งช่วยให้สามารถ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ ทั้ ง นี้ ผู้ ผ ลิ ต ควรคิ ด ให้ ร อบคอบก่ อ นการลงทุ น ซื้ อ เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใหม่ ส ำหรั บ สายการผลิต การตรวจสอบของ HACCP อย่างเจาะลึก จะช่ ว ยให้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โซลู ชั น การควบคุ ม คุณภาพได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ถึงลักษณะของ กระบวนการ และความจำเป็นของเครื่องมือในขั้นตอน ต่างๆ จะช่วยให้การลงทุนมีความคุ้มค่าที่สุด

However, if this is the only CCP on the production line, it can prove difficult to locate the source of any contamination and rectify it. Packaged products rejected at this stage are more valuable due to the time and energy taken to manufacture them. This adds to lost profits from the removal of non-conforming packs.

An Eye on Every Stage of Production

Product inspection at every stage of the supply chain, from the farm to the store shelf, is vital to help you guarantee the integrity of the food products you are providing the consumer. Establishing CCPs on your production line is not just a necessity for compliance with global food safety guidelines to retain access to lucrative markets, it is key to protecting the reputation of your brand. Using x-ray inspection technology at your CCPs enables you to examine your foods for more than just physical contamination and helps you boost the quality of your products. What is more, by removing foreign bodies before they damage your expensive machinery, multiple CCPs can help save you time and money through maintenance. You must think carefully before investing in new product inspection technology for your production line. An in-depth HACCP audit will help you make the right choice of quality control solution. Careful consideration of the nature and needs of your processing line can help you make the investment well worth paying.

¡ØÞá¨ÊÓ¤ÑÞÊÙ‹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒüÅԗ ¢Í§ÍؗÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà Visit us at: Booth No. 2K19

D +?L5+/25" !M;3!9 "!2:*&:!

D +?L5+/9"F-38 #-5)#!

D +?L5)?5+/25" $-<(9čĊ/*(:&

Ãкº¡Ò×ÃǨÊͺ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤ŒÒ +8"/! :++9"2<! Ċ:

• D +?L59L+"++@ • D +?L59L!9"<M! • D +?L59L9MFċ8 / /:&?M!

+8"":!9L +8""$2)2A+

D +?L5D5K D+*č +/25"2<L#-5)#! ÂÔ¹´ÕãËŒºÃÔ¡ÒÃẺÁ×ÍÍÒªÕ¾ ´ŒÇÂÇÔÈǡ÷ÕÊÁÕ»ÃÐʺ¡Òóq —ç¨Ò¡âç§Ò¹¼ÙŒ¼Åԗ ÀÒÂã—ŒÁҗðҹ ISO 9001:2008 áÅÐ ISO/IEC 17025

+8""5'ččE/+čD&?L5 /" @)

@@(: (:& :&

• 5'čE/+č2;3+9" /" @) @(:& :+$-< :2<< (SQC, FreeWeigh.Net) • 5'čE/+čD&?L5 :+D?L5)ĉ5 Ċ5)A- 9" D +?L5)?5G!E-K" E-8#+8)/-$- (LabX)

• D +?L59LE""9 (Tank Scale) • +8"":!9L$2)2A+ (Batching, Filling, Formulation) • F3-D--č (Load Cell) • 5E2$- (Indicator)

+8"" :+/<D +:83čE""55!H-!č

• D +?L5/9 ĉ: :+!;H''ą:E""55!H-!č • D +?L5/9 ĉ: /:) @ĉ! • D +?L5/9 ĉ:55 <D!E""55!H-!č • D +?L5/9 ĉ: /:)D#đ! +-ĉ:E""55!H-!č

+8"" :+/<D +:83čG!3Ċ5#<"9< :+ • D +?L59L/<D +:83č • D +?L5/<D +:83č /:)?M! • @Aĉ:*2:+-8-:* • D +?L5/9 ĉ: /:)D#đ! +-ĉ: • D +?L5HD+59F!)9< • D +?L5/9 ĉ:9!=39 D3 5E2 • D +?L5/<D +:83čD< /:)+Ċ5!

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p50-53_Pro3.indd 53

FF#98_ad Mettle_Pro3.indd 47

53

4/9/14 8:21:17 PM 4/22/14 12:47:32 AM


SPECIAL FOCUS

โดย: จิตรภาณุ ศรีชัยสันติกุล

8 Easy Steps

ผูจัดการฝายเทคนิค บริษัท โตโยกซ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จำกัด jitpanu@toyoxthai.com By: Jitpanu Srichaisantikul Technical Manager Toyox Trading (Thailand) Co., Ltd. jitpanu@toyoxthai.com

to Select Food Contacted “Connectors” for Food Manufacturers

8 ขั้นตอนงายๆ เพื่อการเลือก “ขอตอ” ที่ตองสัมผัสกับอาหารอยางมั่นใจ

„π«ß°“√Õ“À“√ ç ÿ ¢ Õπ“¡— ¬ (Sanitary)é π—È π π— ∫ ‡ªì π ‡√◊Ë Õ ß∑’Ë   ”§— ≠ ‡æ√“–°“√µ√«®æ∫º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’°“√ªπ‡ªóôÕπ®“°®ÿ≈‘π∑√’¬å„π·µà≈–§√—Èß ¬àÕ¡®–°àÕªí≠À“µà“ßÊ µ“¡¡“Õ’°¡“°¡“¬ ¥—ßπ—Èπ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√·µàß°“¬„Àâ‡À¡“– ¡ °“√‡≈◊Õ°„™â‡§√◊ËÕß®—°√ Õÿª°√≥åµà“ßÊ ∑’Ë —¡º—  °—∫Õ“À“√°Á§«√®–µâÕß¡’§«“¡‡À¡“– ¡·≈–‰¥â¡“µ√∞“π Ÿß ÿ¥ ·µà∂÷ß·¡â ºŸâº≈‘µ®–‡§√àߧ√—¥„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ‡À≈à“π’È¢π“¥‰Àπ ªí≠À“Àπ÷Ëß∑’Ë¡—°æ∫«à“ ‡ªìπªí≠À“‡≈Á°Ê ßà“¬Ê °Á¡—°®–∂Ÿ°≈–‡≈¬®πÕ“®π”‰ª Ÿàªí≠À“∑’Ë„À≠à¢÷Èπ ´÷Ë߇√◊ËÕß∑’Ë«à“π’È°Á§◊Õ ç¢âÕµàÕé π—Ëπ‡Õß ‡¡◊ËÕ‡ªìπ‡™àππ—Èπ·≈â« °“√‡≈◊Õ°¢âÕµàÕ ‡æ◊Ë Õ „™â „ π®ÿ ¥ ∑’Ë µâ Õ ß — ¡ º—   Õ“À“√µà “ ßÊ ¢Õß‚√ßß“π®÷ ß ‡ªì π ‡√◊Ë Õ ß∑’Ë ¡’ §«“¡ ”§—≠‰¡àπâÕ¬‰ª°«à“‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ‡™àπ‡¥’¬«°—π

In the food industry, “Sanitary” is an important issue because each detected microbial contamination will inevitably cause several problems. Therefore, whether we dress appropriately, we still have to choose machines or devices appropriately, which will have a chance to contact food, under the highest standards. Nonetheless, even manufacturers still strictly matters with these issues, one problem, which is often found and is a simply little problem, is “the connector.” This little big issue is often neglected and could lead to serious problems. Choosing connectors for use in food contact areas is necessary.

“ ขอตองานอาหาร” เลือกใชแบบไหนดี

“ Connectors in Food Industry” which selection is ideal?

1. ขอตอตองผลิตจากวัสดุเกรดอาหารและทนการกัดกรอน เชน สเตนเลส 316 สเตนเลส 316L เทฟลอน หรือพอลิพรอพิลีน คุณสมบัติดานการทน การกัดกรอนทำใหโอกาสที่ผิวของขอตอมีโอกาสปนไปกับอาหารนอยที่สุด และเมื่อผลิตจากวัสดุเกรดอาหารจึงไมตองกังวลวาจะมีสารที่เปนอันตราย ปนเปอนไปกับอาหาร 2. ขอตอตองทนความรอนสูง ไลนผลิตอาหารบางไลนตองใชความรอนสูง ในการลำเลี ย งและบรรจุ แม แ ต ใ นไลน ผ ลิ ต อาหารที่ ใ ช ค วามร อ นไม สู ง ก็ยังจำเปนตองใชน้ำรอนในการทำความสะอาดระบบลำเลียงเพื่อฆาเชื้อโรค ดังนั้น ขอตอตองทนอุณหภูมิไดไมต่ำกวาอุณหภูมิของอาหารที่ไหลผานและ น้ำรอนที่ใชทำความสะอาด

54

1. The connector must be made of food grade materials and has corrosion resistance such as Stainless steel 316, Stainless steel 316L, Teflon or Polypropylene. Features of the corrosion resistance restrict the harmful contamination opportunity into food to be as minimal as possible. 2. The connector shall have high thermal resistivity. Certain food production lines require high temperature in converying and packaging. Even in the food production lines with moderate temperature, they also require hot water to clean conveyor systems for disinfection. Therefore connectors must withstand temperature no less than cooking temperature of the food materials and hot water for cleaning.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p54-55_Pro3.indd 54

4/22/14 12:50:51 AM


3. จุ ด เชื่ อ มต อ ระหว า งขั้ ว ต อ และท อ ต อ งไม มี ช อ งว า งให อ าหารติ ด หรื อ ขั ง เพราะสามารถเกิ ด การตกค า งของอาหารซึ่ ง เป น ต น เหตุ ข อง การปนเปอน สงผลใหผลผลิตที่ออกมาไมถูกสุขอนามัย 4. ขอตอตองเชื่อมตอกับทอและเครื่องจักรไดอยางแนนหนา ไมมีจุด ที่รั่วไหล ทอไมหลุดจากขอตอไดงาย การรั่วไหลจะสงผลใหกำลังการผลิต ลดลงและอาจมีการปนเปอนจากภายนอก นอกจากนี้ หากทอหลุดจาก ข อ ต อ หรื อ เครื่ อ งจั ก รอาจเกิ ด อั น ตรายกั บ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในไลน รวมถึ ง ตองเสียเวลาหยุดการผลิตเพื่อเชื่อมตอใหม 5. ควรเลือกขอตอที่เสนผานศูนยกลางมีขนาดใกลเคียงกับเสนผานศูนยกลาง ของท อ มากที่ สุ ด เพื่ อ ให อ าหารที่ ล ำเลี ย งไหลผ า นได ส ะดวก ไม ติ ด ขั ด กำลั ง การผลิ ต ไมตก การใชขอตอแบบหางปลาไหลทั่ ว ไปจะทำให เ กิ ด คอขวด ซึ่ ง ทำให ก ำลั ง การผลิ ต ลดลงและสิ้ น เปลื อ งพลั ง งาน ดั ง นั้ น ควรเลื อ กข อ ต อ ที่ อ อกแบบมาให เ ส น ผ า นศู น ย ก ลางมี ข นาดใกล เ คี ย ง กับทอมากที่สุด 6. ผิวภายในเรียบเพื่อไมใหมีการตกคาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม การผลิตยา จะเนนความเรียบของผิวและมาตรฐานของวัสดุที่นำมาใชผลิต ขอตอดวย 7. ทำความสะอาดได ง า ย ป จ จุ บั น มี ข อ ต อ แบบที่ ส ามารถถอด แยกส ว นประกอบได เช น ข อ ต อ เฟอร รู ล ซึ่ ง สามารถถอดออกมา ทำความสะอาดและติดตั้งเขาไปใหมไดงาย ชวยใหประหยัดเวลาและ แรงงาน 8. ใช ซ้ ำ ได เมื่ อ ท อ ชำรุ ด หรื อ หมดอายุ ก ารใช ง าน หากสามารถ นำขอตอกลับมาใชไดอีก ทำใหใชงานขอตอไดอยางคุมคาและชวยลด ตนทุนการผลิต จะเห็นไดวาปจจัยในการเลือกขอตอที่ตองสัมผัสกับอาหารนั้นคอนขาง มีความสำคัญในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผูผลิตควรเพิ่มความใสใจใหมากขึ้น เพื่อลดปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้ ปจจัยสำคัญที่สุดก็คือการเลือก ขอตอที่ไดมาตรฐาน และผานการรับรองวาสามารถใชกับอาหารได ซึ่ง ก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดอยางแนนอน

3. Junctions between connectors and hoses shall have no spaces that feeding food materials can stick or retain since it can be left over and triggers the contamination. As a result, product output may not be hygienic. 4. The connector shall be connected with hoses and machinery firmly without any leakages. Leaks will result in capacity reduction and may cause external contamination. In addition, if hoses are slipped out of connectors or machinery, they can cause danger to those who work in the line. The production has to be stopped as well. 5. We should choose connectors with diameters mostly close to diameters of the hoses to allow feeding food materials to be conveyed through easily, uninterrupted, and the capacity will not be dropped. The nipple connectors will cause a bottleneck. This causes production capacity to decrease with large energy consumption. 6. The smooth surface of connectors will prevent the residuals. Especially, the pharmaceutical industry emphasizes the smooth skin and material standards introduced to production of connectors as well. 7. Connectors shall be easy to clean. Currently, connectors have removable and separating components such as ferrule connectors which can be removed for cleaning and reinstalling easily. They can save time and labor. 8. It is great reusable. When the hose is defective or expired, if the connectors can be reused, they make the connectors efficient and reduce production costs. We can see that factors in the selection of connectors exposing to the food materials are quite significant. Therefore, manufacturers should be more attentive to reduce the problems that may occur. In this regard, the most important factor is choosing connectors which are certified that they can be used with food materials. This will help to optimize efficiency in production certainly.

Mayonnaise, Sauce and Condiment Professional in

for value-added process of Seafood, Meat, Poultry and other food industry.

Functional Mayonnaise Specially created for Frozen & Sterilized product Sauce & Condiment

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD. 900/20 IT Professional Tower, 24th FL, Rama3 Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

Our product category Frozen soup & sauce Vinegar

Tel. : (662) 294-5115 Fax. : (662) 294-5424 E-mail : sales@kpthai.com

Food Focus Thailand Ad_kewpie_Pro3.indd 33

R1_FF#98_p54-55_Pro3.indd 55

MAY 2014

55

4/8/14 3:53:09 PM

4/22/14 10:09:55 PM


SMART PRODUCTION

Cryo Mechanical Freezing Technology ‡∑§‚π‚≈¬’¢Õß°“√·™à·¢Á߉¥â¡’°“√æ—≤π“¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫ °“√·™à·¢Áß√–∫∫‰§√‚Õ®’𑧠(Cryogenic freezing technology) π—Èπ¡’¡“π“π°«à“ 20 ªï·≈â« ‚¥¬√–∫∫‰§√‚Õ®’𑧇ªìπ°“√„™â§«“¡‡¬Áπ®—¥∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘µË”∂÷ß -75 ÌC ∂÷ß -200 ÌC ‡æ◊ËÕ„Àâ ‘π§â“∑’Ë®–·™à·¢Áßπ—Èπ≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á« Freezing technology has been successively developed. Among different freezing methods, cryogenic freezing technology has long been used for more than 20 years. The

Ì to -200 C Ì to rapidly decrease cryogenic freezing applies very low temperatures at -75 C food products temperature.

โดย: อมร ทองหยู กรรมการผูจัดการ บริษัท แม็กซี่คูล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด amornth@maxikool.com By: Amorn Thongyoo Managing Director Maxi-Cool Technology (Thailand) Co., Ltd. amornth@maxikool.com

คุณภาพของการแชแข็งดวยระบบไครโอจีนิค

สิ น ค า ที่ ผ า นการแช แ ข็ ง ด ว ยระบบไครโอจี นิ ค จะมี คุณภาพดี เนื่องจากเหตุผลหลักๆ ดังนี้ 1. การแชแข็งแบบรวดเร็วจะทำใหผลึกน้ำแข็ง (Crystal) ในเซลล (Cell) มีขนาดเล็กกวาการแชแข็งแบบชา สงผลให เนื้อเยื่อถูกทำลายนอยกวา ดังนั้น เมื่อมีการละลายน้ำแข็ง สินคาที่ไดก็จะมีคุณภาพดีใกลเคียงกับสินคากอนการแชแข็ง 2. ในระหวางการลดอุณหภูมิจ ะเกิดฟลม น้ ำแข็งรอบๆ บริ เ วณผิ ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ โดยฟ ล ม นั้ น จะเป น ตั ว กั้ น ไม ใ ห น้ ำ ที่ อ ยู ภ ายในระเหยออกมา เปอร เ ซ็ น ต ก ารสู ญ เสี ย น้ ำ (Weight loss) จึงนอยมาก คือ ไมเกินรอยละ 1 การแชแข็งแบบชา เชน การใชแอมโมเนีย หรือฟรีออน ที่อุณหภูมิ -40 ํC เปนสารทำความเย็น จะทำใหเกิดผลึกน้ำแข็ง ขนาดใหญ ซึ่ ง สามารถทำลายเนื้ อ เยื่ อ ของสิ น ค า อาหารได เมื่อเรานำสินคาไปละลายน้ำแข็ง สินคาที่ไดก็จะมีคุณภาพ ไมดี โดยเฉพาะลักษณะเนื้อสัมผัส ดังแสดงในรูปที่ 1 ในทางตรงกั น ข า ม การแช แ ข็ ง แบบเร็ ว เช น การใช คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน หรือระบบไครโอแมคคานิค ที่อุณหภูมิ -70 ํC ที่ไดรับการพัฒนา1 จะทำใหเกิดผลึกน้ำแข็ง 56

Food Focus Thailand

Cryogenic Freezing Technology and its Quality

Food products frozen by the cryogenic freezing technology will possess good quality. And the main reasons are: 1. Fast freezing triggers smaller ice crystals in cells than slow freezing. As a result, food tissue will be less destroyed. After thawing, food products will remain good quality as same as fresh ones. 2. During cooling, the ice film takes place around food products surface. The ice film will be a barrier preventing inside water evaporation. Percentage of water loss (or weight loss) is thus very small, that is, not exceed 1 percent. Slow freezing system e.g. Ammonia or -40 oC Freon as refrigerant, creates big ice crystals which can destroy the tissue of food products. After thawing, food products would be in bad quality, in particular its texture as shown in Figure 1.

รูปที่ 1 ลักษณะการเกิดผลึกน้ำแข็งของการแชแข็งแบบชา Figure 1 Slow freezing system creates the big ice crystals

MAY 2014

FF#98_p56-59_Pro3.indd 56

4/22/14 1:00:49 AM


ขนาดเล็ ก และกระจายตั ว อย า งสม่ ำ เสมอ ไม ท ำลาย เนื้อเยื่อของสินคาอาหาร ดังนั้น เมื่อละลายน้ำแข็งแลว สินคาที่ไดก็จะยังคงมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี (รูปที่ 2)

Unlike the slow freezing system, fast freezing system e.g. CO2, N2 as refrigerant, or the latest technology, cryo mechanical freezing at -70 oC1 creates uniform distribution of small ice crystals. The small ice crystals will not destroy the tissue of food products. Therefore, after thawing, the food products still maintain good texture (Figure 2). Generally, the cryogenic freezing technology applies Liquid Carbon Dioxide (LIC) or Liquid Nitrogen (LIN) as refrigerant. LIC and LIN will be directly sprayed to food products and cannot be reused. This results in higher operating costs. Mechanical freezing technology providers then have been trying to invent more efficient mechanical freezing system based on the principle of "Cryo Mechanic". Benchmark factors that are used to consider new developed technology are: 1. Water loss (weight loss) is less than 1 percent. 2. Freezing time is equally to the cryogenic freezing with LIC or LIN, based on the same food products. 3. Food products quality eg. texture and taste after thawing must be the same with Ad.Kimberly those before freezing final_Pro3.pdf (fresh products).1 4/22/14 9:15 PM

ลักษณะการเกิดผลึกน้ำแข็งของการแชแข็ง แบบเร็ว Figure 2 Fast freezing system creates the small ice crystals รูปที่ 2

a

b

c

ผลของอัตราเร็วในการแชแข็งตอการเกิด ผลึกน้ำแข็งในกลามเนื้อปลาคอด (a) ไมไดแชแข็ง (b) แชแข็งอยางรวดเร็ว (c) แชแข็งอยางชาๆ Figure 3 Ice crystals that occurred from different freezing system (use microscope focus at fish tissue) (a) fresh product (b) product frozen by fast freezing system (c) product frozen by slow freezing system ที่มา: Love (1966) / Source: Love (1966) รูปที่ 3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p56-59_Pro3.indd 57

57

4/22/14 9:17:58 PM


โดยทั่วไปเทคโนโลยีระบบไครโอจีนิคจะใช้การแช่แข็งด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid Carbon Dioxide; LIC) หรือไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen; LIN) ระบบนี้จะต้องพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว หรือไนโตรเจนเหลวใส่ในสินค้า โดยไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทำให้มีต้นทุนที่สูง ผู้ผลิตระบบกลไก (Mechanic) ของการแช่แข็งจึงได้พยายามคิดค้นวิธีที่จะทำให้ระบบกลไกของการแช่แข็งมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และคงไว้ซึ่งหลักการของ “Cryo Mechanic” โดยปัจจัยที่ควรจะใช้ในการวัด เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกับระบบไครโอจีนิค คือ 1. ค่าการสูญเสียน้ำ (Weight loss) ต้องไม่เกินร้อยละ 1 2. ระยะเวลาในการแช่แข็งสินค้าประเภทเดียวกันควรจะเท่ากับระบบไครโอจีนิค (การแช่แข็งด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวหรือไนโตรเจนเหลว) 3. คุณภาพของสินค้า ลักษณะเนื้อสัมผัส และรสชาติหลังการละลายต้องเหมือนกับสินค้าก่อนการแช่แข็ง

ปัจจัยหลักๆ ที่ผู้ผลิตระบบกลไกของเครื่องแช่แข็งเน้นในการพัฒนา คือ

1. ระบบทำความเย็นซึ่งความเป็นจริงมีการใช้กันอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแอมโนเนีย ซึ่งมีการพัฒนาเป็นระบบ Ammonia/CO2 Cascade หรือระบบฟรีออนเองก็มีให้เลือกหลากหลายชนิด

1

2

3

4

5

6

ตารางที่ 1 ตัวอย่างเวลาในการแช่แข็งด้วยระบบไครโอจีนิค Table 1 Freezing time of cryogenic system

Product Name Pizza 950 g 14 ํC to -20 ํC Grill chicken in vacuum pack 185 g 30 ํC to -18 ํC Rice with Tom Yam Kung 400 g 32 ํC to -20 ํC Shrimp CTO 20 ํC to -20 ํC Shrimp breaded 320 g 14 ํC to -20.6 ํC Red shrimp on tray 170 g (no plastic wrap) 10 ํC to -25 ํC Shrimp ring 210 g Squid 360 g on trap 17 ํC to -25 ํC Pineapple slice 13 ํC to -20 ํC 58

Description

Freezing Time by Cabinet (min)

Freezing Time by Tunnel (min)

15 97 70 13 36 15 40 35 11

10 50 45 8 15 8 10 30 8

รูปที่ 4 ผลกระทบของการแช่แข็งต่อ เนื้อเยื่อพืช (1-4) การแช่แข็งแบบช้า และ (5-6) การแช่แข็งแบบเร็ว Figure 4 The effect of different freezing systems on plant tissue (1-4) product frozen by slow freezing system and (5-6) product frozen by fast freezing system ที่มา: Meryman (1963) / Source: Meryman (1963)

Key Factors that Mechanical Freezing System Providers Should Consider are:

1. Cooling system which there are various methods such as ammonia and developed to Ammonia/CO2 Cascade; or freon which has a wide variety. 2. Air ventilation system, appropriate coil and fan positioning as well as selection of fan with good air ventilation and high pressure. These can speed up freezing time. However, using a high power fan may not suit some kind of products such as breaded shrimp or small and easy- blown food items. 3. Good insulation system can definitely prevent heat exchange from outside and can increase freezing rate. However, using excessive insulation requires bigger freezer and more installation space.

Advantages of Cryo Mechanical Freezing Technology

1. The freezing cost per 1 kg of product is as low as 50 cents/1 kg of product (based on frozen cooked shrimp, size of 60 pieces/ kg, from 10 oC to -18 oC).

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p56-59_Pro3.indd 58

4/22/14 1:01:12 AM


2. Freezing time is similar to cryogenic technology. 3. The product quality after thawing is equally to cryogenic technology. 4. Small foot print is needed. 5. Reasonable price since the system is efficient and small space is required. Therefore, there is less component such as stainless steel or belt. 6. Low maintenance cost. Good quality frozen products can be sold at higher price than the products frozen by conventional method. Cryo mechanical freezing system is a technology of choice providing reasonable operating cost and high quality frozen product which is equally to the cryogenic system.

ขอมูลเพิ่มเติม/Additional Information 1 Maxikool system เปนระบบแชแข็งแบบไครโอแมคคานิคที่อุณหภูมิ -70 ํC 1 Maxikool system is the latest technology, cryo mechanical freezing at -70 ํC

2. ระบบการกระจายลมที่ ดี การวางตำแหน ง คอยลและพัดลมที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกพัดลม ที่มีการกระจายลมดี และมีคาแรงดันสูง ซึ่งยอมเพิ่ม ความเร็วในการแชแข็ง อยางไรก็ตาม การใชพัดลม ที่ แ รงอาจไม เ หมาะสำหรั บ การแช แ ข็ ง สิ น ค า บางประเภท เช น กุ ง ชุ บ เกล็ ด ขนมป ง หรื อ สิ น ค า ชิ้นเล็กที่ปลิวงาย 3. ระบบฉนวน การสร า งระบบฉนวนที่ ดี เ ป น การปองกันการแลกเปลี่ยนความรอนจากภายนอก ย อ มเป น ป จ จั ย ที่ เ พิ่ ม ความเร็ ว ในการแช แ ข็ ง อยางไรก็ตาม การใชฉนวนที่มากจนเกินไป อาจทำให เครื่องแชแข็งมีขนาดใหญและสิ้นเปลืองเนื้อที่

MAXI-KOOL

Cryo Mechanical Freezing Technology 100%

CO 2 ement

Replac

ขอดีของระบบไครโอแมคคานิค

1. ตนทุนในการแชแข็งผลิตภัณฑตอกิโลกรัมต่ำ โดยในปจจุบันสามารถทำไดที่ 50 สตางค/สินคา 1 กิ โ ลกรั ม (วั ด จากการแช แ ข็ ง กุ ง ต ม ขนาด 60 ตั ว / กิโลกรัม จากอุณหภูมิ 10 ํC ไปยัง -18 ํC) 2. เวลาในการแช แ ข็ ง ใกล เ คี ย งกั บ ระบบ ไครโอจีนิค 3. คุ ณ ภาพสิ น ค า หลั ง การละลายดี เ ที ย บเท า ระบบไครโอจีนิค 4. ใชพื้นที่ในการติดตั้งนอย 5. ร า ค า เ ค รื่ อ ง จั ก ร ไ ม สู ง ม า ก จ น เ กิ น ไ ป เนื่องจากระบบมีประสิทธิภาพ ขนาดเล็ก ดังนั้น ตัว องคประกอบที่ใชผลิต เชน สเตนเลสหรือสายพาน จึงมีนอย 6. คาบำรุงรักษาที่ไมสูงนัก สินคาแชแข็งที่มีคุณภาพดียอมสามารถกำหนด ราคาจำหนายในทองตลาดไดสูงขึ้นกวาสินคาที่ผาน การแชแข็งดวยระบบทั่วไป (Conventional method) ระบบไครโอแมคคานิคเปนอีกระบบหนึ่งที่สามารถ ผลิ ต สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เที ย บเท า ระบบไครโอจี นิ ค ดวยตนทุนในการผลิตที่ไมสูงนัก

The Tunnel Freezer for continuous process Ensure the best of product quality equal to freezing by Cryogenic technology • Ensure weight loss is less than 1% • Ensure freezing time is equally to cryogenic system • Ensure quality, texture and test after thawing is the same with fresh product Ensuring a higher of return on investment • Ensure freezing cost only 0.40-1.00 B/kg product compare to 7.00-10.00 B/kg freezing by CO2 or N2 • Ensure 7 month return of investment (by Cabinet freezer) and 1.5 year return of investment (by tunnel freezer) Ensure easy to install, less maintenance with good service team • 2-4 days interruption on your production line while installation • Small foot print to safe your space Ensure hygienic design freezer • Design according to hygienic standard

www.maxicool.com

Visit us at: Booth No. FY09

Maxicool Technology (Thailand) Co., Ltd.

99/1 Moo 10 Bangbo Bangbo Samutprakarn 10560 Tel. +6681 1736708, +6681 6522339, +6687 5062201 Fax. +662 7056162

E-mail: amornth@maxikool.com, thitipong@maxikool.com, therdpoom@maxikool.com

FF#98_ad_Maxi-Cool_Pro3.indd 59

R1_FF#98_p56-59_Pro3.indd 59

First S c compre rew with lo ssor w te freeze mp r

Food Focus Thailand 4/22/14 10:07:02 PM 59

MAY 2014

4/22/14 10:07:47 PM


STRONG QC & QA

โดย: ดร. กฤษกมล ณ จอม

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร kriskamol.n@ku.ac.th By: Kriskamol Na Jom, Ph. D. Department of Food Science and Technology Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University kriskamol.n@ku.ac.th

Biogenic Amines Contamination

in Soy Sauce and Fish Sauce

สารไบโอเจนิกเอมีนปนเปอนในซอสถั่วเหลืองและน้ำปลา

บโอเจนิกเอมีน (Biogenic amines) เปนสารอินทรียน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ พบสารประกอบชนิดนี้ที่ระดับความเขมขนสูง ปนเปอนไดทั่วไปในอาหารหมักดอง อันเปนผลมาจากการมีอยูของ จุ ลิ น ทรี ย ป ระจำถิ่ น ซึ่ ง แสดงกิ จ กรรมการเปลี่ ย นแปลงกรดอะมิ โ น โดยเอนไซมดีคารบอกซิเลส (Amino acid decarboxylase) การเกิดขึ้น ของไบโอเจนิกเอมีนในอาหารไดรับความสำคัญและตรวจสอบเอาใจใส เพราะสารประกอบชนิดนี้มีผลตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งสงผลกระทบ ทางสรีรวิทยาและพิษวิทยา นอกจากนี้ สารประกอบไบโอเจนิกเอมีนบางตัว สามารถทำปฏิกิริยากับไนไตรทเกิดเปนสารกอมะเร็งไนโตรซามีนขึ้นได สารไบโอเจนิ ก เอมี น จะไม ก อ อั น ตรายต อ สุ ข ภาพใดๆ ให กั บ ผู บ ริ โ ภค นอกเสียจากวาจะมีการไดรับสารนี้จากการรับประทานเขาไปในปริมาณสูง หรือกลไกธรรมชาติสำหรับกำจัด (Catabolism) ของสารไบโอเจนิกเอมีน ถู ก ยั บ ยั้ ง หรื อ มี ค วามบกพร อ งทางพั น ธุ ก รรมของผู บ ริ โ ภคเอง ปริ ม าณ การปนเปอนสารไบโอเจนิกเอมีนความเขมขนสูงที่พบไดในอาหารบางชนิด

60

B

iogenic amines are low molecular weight organic substance that influences biological activity. High concentrations have been found in fermented foods as a result of a contaminating microflora exhibiting amino acid decarboxylase activity. The occurrence of biogenic amines in food stuffs a potential public health concern due to their physiological and toxicological effects. Moreover, some biogenic amines can react with nitrite to form carcinogenic nitrosamines. Biogenic amines do not usually represent any health hazard to individuals unless large amounts are ingested or the natural mechanism for the catabolism of the amines is inhibited or genetically deficient. High amounts of certain amines may be found in food as a consequence of the use of poor quality raw materials, contamination and inappropriate conditions during food processing and storage. As the microbial spoilage of food may be accompanied by the increased production of decarboxylases, the presence of biogenic amines might serve as a useful indicator of food spoilage. For these reasons, it is important to monitor biogenic amines levels in food.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p60-63_Pro3.indd 60

4/22/14 1:11:22 AM


อาจเป็นผลมาจากการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ดี มีการปนเปื้อน เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ และสภาวะในระหว่ า งกระบวนการผลิ ต และการเก็ บ รั ก ษาที่ ไ ม่ เ หมาะสม ซึ่ ง ในขณะที่ อ าหาร เกิ ด การเน่ า เสี ย นั้ น จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ป นเปื้ อ นอยู่ ใ นอาหาร ก็ จ ะเพิ่ ม กิ จ กรรมของเอนไซม์ ดี ค าร์ บ อกซิ เ ลส ทำให้ ปริมาณสารไบโอเจนิกเอมีนเพิ่มขึ้นสูงได้ การตรวจพบ สารไบโอเจนิกเอมีนอาจใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ของ การเน่ า เสี ย ของอาหาร ด้ ว ยเหตุ ผ ลเหล่ า นี้ จึ ง ถื อ เป็ น สิ่ ง สำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการตรวจสอบควบคุ ม ปริ ม าณ การปนเปื้อนของสารไบโอเจนิกเอมีนในอาหารต่างๆ โดยปกติ ต ามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น สารไบโอเจนิ ก เอมี น เกิ ด จากกิ จ กรรมของเอนไซม์ ดี ค าร์ บ อกซิ เ ลสเพื่ อ เผาผลาญกรดอะมิโน โดยกิจกรรมนี้พบว่ามีอยู่ทั่วไปในพืช เนื้ อ เยื่ อ ของสั ต ว์ แ ละจุ ลิ น ทรี ย์ สารไบโอเจนิ ก เอมี น ยั ง สามารถพบได้ ใ นอาหารสำหรั บ บริ โ ภค ซึ่ ง ตามปกติ เกิ ด ขึ้ น ในปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ต่ ำ เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ กรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นที่จะถูกผูกยึดติดทำพันธะอยู่ใน สายของโปรตี น และเอนไซม์ ใ นส่ ว นประกอบของเซลล์ ปริมาณสารไบโอเจนิกเอมีนที่ความเข้มข้นสูงมักพบใน อาหารหมักดอง เช่น กะหล่ำปลีดอง ปลาเค็ม ไวน์ เบียร์ ชีส และไส้กรอกบางชนิด ระดับความเข้มข้นที่สูงเกินไป ของสารไบโอเจนิ ก เอมี น สามารถพบได้ จ ากสาเหตุ ข อง จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในปลาสดหรือผลิตภัณฑ์ปลา โดยใช้ ความเข้ ม ข้ น ของฮี ส ตามี น (Histamine) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด การเน่ า เสี ย ได้ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ที่จำหน่ายในสหภาพยุโรป ถ้ามีปริมาณฮีสตามีนสูงกว่า 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะไม่ได้รับอนุญาตให้วางขาย โดยเด็ ด ขาด อย่ า งไรก็ ต าม การหมั ก ที่ ค วบคุ ม สภาวะ การผลิ ต อย่ า งดี ส ามารถช่ ว ยเพิ่ ม รสชาติ ยกระดั บ ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง และสามารถลดการเน่าเสีย ของผลิตภัณฑ์ได้ (ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ) ซึ่งใช้เป็นหลักการ สำหรั บ การผลิ ต อาหารหมั ก ไปทั่ ว โลก โดยเน้ น ที่ ก ลไก การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ มี ผ ลโดยตรงในการควบคุ ม การหมั ก และการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมของ เอนไซม์ทั้งหมด

สารไบโอเจนิกเอมีนปนเปื้อนในซอสถั่วเหลือง

ซอสถั่วเหลืองหมักเป็นเครื่องปรุงอาหารจีนแบบดั้งเดิม ที่ ท ำจากถั่ ว เหลื อ งและแป้ ง สาลี ในระหว่ า งขั้ น ตอน การผลิตของซอสถั่วเหลือง ต้องหมักซอสโคจิขึ้นก่อน โดยวิธี การผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งใช้การเจริญเติบโตของเชื้อราโคจิ เช่ น Aspergillus oryzae หรื อ Aspergillus sojae บนวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ส่ ว นผสมของถั่ ว เหลื อ งปรุ ง สุ ก ด้ ว ยไอน้ ำ ที่สกัดไขมันออกแล้วและแป้งข้าวสาลีคั่ว นำมาคลุกเคล้า ผสมกัน และซอสถั่วเหลืองที่ได้มานั้นเกิดจากการผสม โคจิที่เสร็จแล้วด้วยสารละลายน้ำเกลือแล้วบ่มหมักภายใต้

Biogenic amines are formed by enzymatic decarboxylation of amino acids. Since decarboxylases are present in plants, animal tissues, and micro-organisms, biogenic amines can also be found in foods; these normally occurring minor concentrations, since most of the amino acids are bound in proteins and enzymes in certain cell compartments. Higher concentrations are found in fermented foods, such as sauerkraut, anchovy, wine, beer, or some cheese and sausages. Critical concentrations can be reached in microbial contaminated fish or fish products. Here, the concentration of histamine is used as a spoilage indicator and, for example, in Germany products with a histamine concentration above 200 mg/kg are not allowed to be sold. Nevertheless, controlled fermentation affords numerous, delicious, high quality and less perishable foods (relative to the starting

CW-90X (à¤Ã×ÊͧªÑʧẺ¡Ñ¹¹ËÓ) OVER/UNDER WASHDOWN CHECKWEIGHER

 á·‹¹ªÑʧ¡Ñ¹¹ËÓÃдѺ IP69K ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹¤ÇÒÁª×˹䴌´Õ  Í͡Ẻ¾ÔàÈÉà¾×ÊÍÊдǡ㹡ÒÃ㪌§Ò¹

·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´§‹Ò àËÁÒСѺÍؗÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà ËÃ×ÍˌͧàÂɹ—‹Ò§æ  ˹ŒÒ¨ÍáÊ´§—ÑÇàÅ¢¤ÁªÑ´ »Ø†Á¡´¤§·¹¾ÔàÈÉ »‡Í§¡Ñ¹¡Òâմ¢‹Ç¹¨Ò¡¢Í§ÁÕ¤Á䴌໚¹Í‹ҧ´Õ  ÊÒÁÒöàª×ÊÍÁ—‹Í¡Ñºà¤Ã×Êͧ¤ÍÁ¾ÔÇà—ÍÃqáÅÐà¤Ã×Êͧ¾ÔÁ¾q ·ÕÊÁÕÊÑÞÞÒ³ WIFI ä´Œã¹ÃÐÂÐ 100 àÁ—à  ÁÕ¤ÇÒÁ¨Ø㹡ÒèѴà¡Éº¢ŒÍÁÙÅ 50 Ids ÊÒÁÒöà¾ÔÊÁáÅÐÍѾഗâ»Ãá¡ÃÁä´Œ—ÒÁ—ŒÍ§¡ÒÃ

Load Cell

DS-990 (à¤Ã×ÊͧªÑʧẺ¡Ñ¹¹ËÓ)  Í͡ẺÁÒà¾×ÊͤÇÒÁÊдǡ

㹡ÒÃ㪌§Ò¹·ÕÊÊÁºÙóqẺ ¤§·¹—‹ÍÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ  ˹ŒÒ¨ÍáÊ´§¼ÅªÑ´à¨¹ ÊÒÁÒö ÁͧàËɹ䴌áÁŒãªŒ§Ò¹ã¹·ÕÊᨌ§ ·ÕÊÁÕáʧᴴ  —ÑÇà¤Ã×Êͧ·Ó¨Ò¡ÊᗹàÅÊ SUS 316/ IP69K »‡Í§¡Ñ¹¡ÒáѴ¡Ã‹Í¹¨Ò¡ ¤ÇÒÁª×˹䴌´Õ  ÊÒÁÒö㪌§Ò¹ã¹·ÕÊÁÕ¤ÇÒÁª×˹Ê٧䴌

¼Åԗ¨Ò¡ RiceLake »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

RLPC6/Single-Point, Stainless Steel

- Load Cell âĔüüĨĖ âĔüåĊĕĄëĚĨü/ NTEP approved - āėâĔ÷ 50 Kg. ùęè 200 Kg.

RLPWM 15HE/Single Point, Stainless Steel

RLHTO/Single-Ended Beam, Stainless Steel, OIML C3

- āėâĔ÷ 500 Kg. ùęè 5,000 Kg. - Load Cell âĔüüĨĖģ÷ňĆē÷Ĕý IP69K/ - ğĎĄĕēčĖĎĆĔý Pallet truck weighers, Stainless steel NTEP tanks and silos. - āėâĔ÷ 10 Kg. ùęè 100 Kg. (22 to 220.5 lb)

ʹ㨢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁà‡ÔÁ

19/8 ËÁÙ‹ 9 «.äË¢Ô§ 30 ¶.¾Ø·¸Á³±ÅÊÒ 5 ‡.äË¢Ô§ Í.ÊÒÁ¾ÃÒ¹ ¨.¹¤Ã»°Á 73210 Tel.: 034-397-682, 08-6366-7846, 08-6339-5479 Fax.: 034-397-687 info@thaical.com thai scale@thaiscale.co.th www.thaical.com www.thaiscale.co.th Food Focus Thailand

MAY 2014 FF#98_ad Thai Scale_Pro3.indd 63

R1_FF#98_p60-63_Pro3.indd 61

61

4/22/14 9:12:16 PM

4/22/14 9:13:27 PM


ระยะเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งในระหวางการหมักซอสถั่วเหลืองนี้ โปรตีน ในวัตถุดิบจะถูกยอยเปนสายเปปไทดที่มีน้ำหนักโมเลกุลขนาดเล็ก กรดอะมิโน และแอมโมเนีย โดยเอนไซมโปรตีเอส (Protease) ที่ผลิตโดย A. oryzae หรือ A. sojae ในระหวางการหมักบม ซึ่งในระหวางนั้นจะมีการพัฒนาและ เปลี่ ย นแปลงไปของรสชาติ หลั ง จากนั้ น ซอสถั่ ว เหลื อ งจะมี ป ริ ม าณ กรดอะมิโนอิสระที่คอนขางสูง และกลายเปนสารตั้งตนสำคัญของการผลิต ไบโอเจนิ ก เอมี น ขึ้ น ได ตามรายงานของสหภาพยุ โ รปมี ก ารตรวจพบ สารไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑซอสถั่วเหลือง เครื่องแกงถั่วเหลืองปรุงรส มิโซะ และอาหารหมักบางชนิดที่คลายกัน

สารไบโอเจนิกเอมีนปนเปอนในน้ำปลา

material) that are produced worldwide. From the viewpoint of the reaction mechanism responsible for the controlled fermentation and the spoilage, both are results of identical enzymatic processes.

Biogenic Amines Contamination in Soy Sauce

Soy sauce, a Chinese traditional fermented condiment, is made from soy bean and wheat flour. During the manufacturing process of soy sauce, soy sauce koji is traditionally prepared by growing the koji mold such as Aspergillus oryzae or Aspergillus sojae on the raw material containing a mixture of steam-cooked defatted soybean and roasted wheat flour. Soy sauce mash obtained by mixing the finished koji with brine solution is then subjected to various periods of aging. During the fermentation of soy sauce, proteins in the raw materials are hydrolyzed into small molecular weight peptides, amino acids and ammonia by the proteases produced by A. oryzae or A. sojae. During the fermentation and aging, the flavor may develop gradually. Meanwhile, soy sauce contains relatively high amounts of free amino acid, which could be potentially the sources of biogenic amines. Biogenic amines were also detected in soy sauces, soy pastes, miso, and some similar fermented foods.

ตัวอยางทั่วไปของการตรวจพบสารไบโอเจนิกเอมีน คือ การเนาเสียของปลา ระหวางกระบวนการหมักน้ำปลา น้ำปลาไดเริ่มถูกนำมาใชเปนเครื่องปรุงรส โดยชาวโรมั น โดยถู ก เรี ย กว า การุ ม (Garum) และ ในป จ จุ บั น มี ก ารใช แ พร ห ลายทั่ ว ไปในเอเชี ย และ มี ชื่ อ เรี ย กแตกต า งกั น ไป เช น ในประเทศเวี ย ดนาม เรี ย กว า ซอสน็ อ กมั่ ม (NuocMam) ประเทศไทยคื อ น้ำปลา บูดู (Budu) ในมาเลเซีย และปาทิส (Patis) ในประเทศฟ ลิ ป ป น ส ซึ่ ง น้ ำ ปลาเป น เครื่ อ งปรุ ง รส Biogenic Amines Contamination in Fish ที่สำคัญเทาๆ กับซอสถั่วเหลืองในบางประเทศ ในขณะที่ Sauce ซอสถั่ ว เหลื อ งจะมี ถั่ ว เหลื อ งและข า วสาลี เ ป น แหล ง A typical example is the spoilage of fish versus the โปรตี น แต ก รณี ข องน้ ำ ปลานั้ น ผลิ ต จากปลาเค็ ม liquefaction of fish for the production of fish sauces. ขนาดเล็กหรือกุงผานกระบวนการยอยสลาย (Autolysis) Fish sauces have been used as seasoning by the Romans (Garum), and today fish sauces such as โดยเอนไซมภายในลำไสปลาและหัวปลา การปนเปอน NuocMam (Vietnam), Nam Pla (Thailand), Budu เชื้อจุลินทรียและกระบวนการยอยสลายสามารถ (Malaysia), or Patis (the Philippines) are seasonings ควบคุมไดโดยใชปริมาณเกลือสูงกวารอยละ 20 รูปที่ 1 ผลิตภัณฑซอสถั่วเหลืองและ that are almost as important as soy sauce in some น้ำปลาในประเทศไทย ซึ่งแบคทีเรียชอบเกลือและทนเค็มดูเหมือนจะเปน Figure 1 Some Commercial Soy Sauce and countries. While soy sauces are based on soybeans ตัวการที่สำคัญในการพัฒนารสชาติของน้ำปลา Fish Sauce in Thailand and wheat as the protein source, fish sauces are produced from small salted fish or shrimps through มากกว า ขั้ น ตอนการเกิ ด การย อ ยสลาย โดยมี autolysis by endogenous enzymes of the intestine and/or the fish ขอพิสูจนวาภายใตสภาวะปลอดเชื้อ (Sterilization) มีผลตอกลิ่นรสของ heads. Microbial infections and degradation processes can be น้ำปลา ซึ่งแตกตางจากน้ำปลาทั่วไปที่หมักบมดวยวิธีแบบดั้งเดิม excluded by using a high salt content (above 20%). Halophilic บ อ ยครั้ ง ที่ น้ ำ ปลายั ง คงเป น ระบบการผลิ ต ขึ้ น เองในครั ว เรื อ นโดย and halotolerant bacteria seem to be more important for the flavor แมบานโดยใชกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ปลาจะถูกนวดและบีบอัด development than for the liquefaction. At least under sterile conditions, the typical fish sauce flavor is not formed. เพื่อปลดปลอยเอนไซมภายในออกมา ซึ่งเปนสิ่งจำเปนสำหรับหมักและ Very often fish sauces are still produced at home by the housewife. การยอยสลายที่สภาวะเหมาะสม กรดอะมิโนที่ถูกยอยสลายหลุดออกมา In the traditional process, the fishes are kneaded and compressed จากสายโซ โ ปรตี น จะกลายเป น กรดอะมิ โ นอิ ส ระและเป น สารตั้ ง ต น to liberate the endogenous enzymes, which are necessary for a ที่สำคัญสำหรับการเกิดขึ้นของสารประกอบไบโอเจนิกเอมีน โดยเอนไซมproper autolysis. The amino acids liberated from the proteins can ดี ค าร บ อกซิ เ ลสจากปลาหรื อ จากจุ ลิ น ทรี ย และเนื่ อ งจากฮี ส ตามี น และไบโอเจนิ ก เอมี น อื่ น ๆ ที่ ไ ด รั บ การยื น ยั น ว า ทำให เ กิ ด ความเป น พิ ษ ในอาหาร ดั ง นั้ น สารประกอบไบโอเจนิ ก เอมี น และกลไกการเกิ ด ขึ้ น

รูปที่ 2 ปฏิกิริยาการเกิดฮีสตามีนผานกระบวนการฮีสติดีนดีคารบอกซิเลชัน Figure 2 Histamine Formation by Histidine Decarboxylation 62

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p60-63_Pro3.indd 62

4/22/14 1:11:35 AM


ของสารประกอบกลุ่ ม นี้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การปนเปื้ อ นของจุ ลิ น ทรี ย์ กลายเป็นสิ่งสำคัญต่อมาตรการการตรวจสอบที่เข้มงวดในผลิตภัณฑ์น้ำปลา และซอสถั่วเหลืองที่มีการบริโภคมากขึ้นในสหภาพยุโรป ไม่ใช่ เพี ย งแต่ จ ำนวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของร้ า นอาหารเอเชี ย เท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี ก ารใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในการปรุงอาหารที่บ้าน ดังนั้นจึงกลายเป็นที่จับตามอง เป็นพิเศษถึงการปนเปื้อนของสารไบโอเจนิกเอมีนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ซอส ที่ จ ำหน่ า ยในตลาดทั่ ว สหภาพยุ โ รป และดู เ หมื อ นจะเริ่ ม ได้ รั บ การตรวจสอบมากขึ้นเป็นพิเศษ ตั้งแต่หลายรายงานวิจัยได้เปิดเผยถึงอาการพิษ และเกิ ด การแพ้ ห ลั ง จากการบริ โ ภคซอสถั่ ว เหลื อ งและน้ ำ ปลา ที่ปนเปื้อนสารไบโอเจนิกเอมีน ผู้ประกอบการไทยจึงควรริเริ่มควบคุมไม่ให้ มีการปนเปื้อนสารไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ซอสและน้ำปลาของไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลกต่อไป

THANK YOU

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thank you to Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University. Website: www.50yearsfstku.com Facebook: www.facebook.com/50fstku

ad_Metrohm_Pro3.indd 52

FF#98_p60-63_Pro3.indd 63

be the basis for the formation of biogenic amines by endogenous or microbial decarboxylases. Since histamine and other biogenic amines have been shown to cause food poisonings, biogenic amines and their formation, especially by microbial contamination, became a subject of intense investigations. Fish sauces and soy sauces are increasingly consumed in EU, not only due to the increasing number of oriental restaurants, but also in home cooking. Therefore it was of interest, whether biogenic amines are present in products for sale on the EU market. This seems to be of special interest, since in several publications the consumption of soy sauces and fish sauces was correlated with biogenic amines intoxication. Consequently, Thai industry in sauce production should right now issue to control biogenic amines contamination in products in order to keep on reliability from consumers worldwide.

เอกสารอ้างอิง/References ศิริลักษณ์ นามวงษ์. 2555. ศักยภาพของแบคทีเรียชอบเค็มต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำปลาไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Ali R. Shalaby. 1996. Significance of biogenic amines to food safety and human health. Food Research International. 29 (7), 675 – 690. M. H. Silla Santos. 1996. Biogenic amines: their importance in foods. International Journal of Food Microbiology. 29 (2-3), 213 – 231.

Food Focus Thailand 63 4/22/14 MAY1:10:22 2014 AM

4/22/14 1:11:41 AM


STRATEGIC R&D

โดย: ญาณิน คิวเกษมสวัสดิ์

Product Manager Food & Beverage บริษัท เบรนนแท็ก อินกรีเดียนส (ประเทศไทย) จำกัด yanin.kewkasemsawad@brenntag-asia.com By: Yanin Kewkasemsawad Product Manager Food & Beverage Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited yanin.kewkasemsawad@brenntag-asia.com

Fiber for Health:

Good Choice for Digestive Health A Healthy Digestive System Benefits the Whole Body

ใยอาหารเพื่อสุขภาพ…ทางเลือกที่ดีเพื่อสุขภาพของการยอยอาหาร สุขภาพที่ดีของระบบยอยอาหารเปนประโยชนตอรางกาย ‡√“µâÕß°‘π¬“≈¥°√¥‡æ◊ËÕ∫√√‡∑“Õ“°“√‡ ’¬¥∑âÕßÀ√◊ÕÕ“À“√‰¡à¬àÕ¬ ‡√“µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π°—∫Õ“°“√∑âÕßÕ◊¥À√◊Õ∑âÕ߇øÑÕÀ≈—ß¡◊ÈÕÕ“À“√·≈– ¡— ° ®–¡Õߢ⠓ ¡Õ“°“√∑â Õ ßºŸ ° √–¬–·√° ·µà ‡ √“‡§¬À¬ÿ ¥ §‘ ¥ ∫â “ ßÀ√◊ Õ ‰¡à «à“√à“ß°“¬‡√“¡’ªØ‘°‘√‘¬“µÕ∫ πÕß°—∫Õ“°“√‡À≈à“π—ÈπÕ¬à“߉√ ®√‘ßÊ ·≈â« √–∫∫¬à Õ ¬Õ“À“√¡’ § «“¡ ”§— ≠ ¡“°°«à “ ∑’Ë §ÿ ≥ §‘ ¥ ·≈–°“√‰¥â √— ∫  “√Õ“À“√∑’ˉ¡à¥’À√◊Õ‰¡à‡æ’¬ßæÕÕ“®‰¡à‰¥â‡æ’¬ß·§à𔉪 ŸàÕ“°“√‰¡à ∫“¬ ·µà Õ “®‡ªì π  “‡Àµÿ ∑’Ë ™— ° 𔉪 Ÿà ªí ≠ À“Õ◊Ë π Ê ·≈–Õ“®‡ªì π Õ— π µ√“¬µà Õ √–∫∫¬àÕ¬Õ“À“√µàÕ‰ª

We take antacids to relieve heartburn and indigestion. We suffer through gas and bloating after meals and even disregard the occasional bout of constipation. However, do we ever really stop to think about how our actions are affecting our bodies? Your digestive system is more important than you may think, and poor nutrition may not only lead to discomfort, but it can also trigger a whole host of other issues that may put your digestive health in jeopardy.

U

nhealthy habits, such as eating too quickly or consuming too many วยพฤติ ก รรมที่ ไ ม ดี เช น การรั บ ประทานอาหารเร็ ว จนเกิ น ไปหรื อ processed foods, can lead to a build-up of undigested food in our การบริโภคอาหารผานการแปรรูปปริมาณมากสามารถนำไปสูการสะสม intestines. When this happens, the bacteria present in our gut will interact with the undigested food, releasing toxic chemicals and gases. ของอาหารที่ ไ ม ถู ก ย อ ยในระบบทางเดิ น อาหาร เมื่ อ อาหารไม ย อ ย These internal toxins—or endotoxins—may damage the mucosal lining จะสงผลใหจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารทำปฏิกิริยากับอาหารที่ไมถูกยอยจึงมี in the gut, ultimately allowing them to enter the rest of the body through การปล อ ยสารเคมี ที่ เ ป น พิ ษ รวมทั้ ง สร า งแก ส ออกมา สารพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เหล า นี้ the bloodstream. This is known as leaky gut syndrome. Over time, such endotoxins put increasing amounts of stress on จะทำลายเยื่อบุชั้นในของระบบลำไส ทายที่สุดสารพิษเหลานี้จะถูกสงผานไปยัง the body, and organisms such as bacteria, viruses, and fungi will then สวนตางๆ ของรางกายโดยผานทางระบบเลือด เราเรียกโรคนี้วา “โรคลำไสรั่วซึม” seize the opportunity to multiply and flourish. Their toxic waste begins to upset the balance of good and bad bacteria in the intestines, and as a เมื่ อ เวลาผ า นไปนานๆ สารพิ ษ จะเพิ่ ม ปริ ม าณมากขึ้ น ในร า งกาย และ result, organisms that normally inhabit the gastrointestinal tract in smaller จุลินทรียตางๆ เชน แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราจะฉวยโอกาสเจริญเติบโตและ numbers without causing harm (such as Candida) can proliferate. This can result in problems such as gas and bloating, constipation, diarrhea, เพิ่มปริมาณมากขึ้น ของเสียจากสารพิษที่ถูกสรางขึ้นจะเริ่มกอกวนสมดุลของ chronic fatigue, joint and muscle pain, skin disorders, and decreased จุ ลิ ท รี ย ที่ ดี แ ละจุ ลิ น ทรี ย ที่ ไ ม ดี ใ นระบบลำไส และผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาคื อ mental clarity. จุลินทรียตางๆ ที่อาศัยอยูในลำไสที่ไมเปนอันตรายตอลำไส เชน เชื้อรา Candida Benefits of Healthy Fiber for Digestive Health จะสามารถแพรพันธุและเพิ่มจำนวนซึ่งจะกอใหเกิดปญหาในดานการสรางแกส Here is the evidence on some of the benefits of healthy fiber for digestive health: ทองอืด ทองผูก ทองเสีย อิดโรยเรื้อรัง เจ็บกลามเนื้อและขอตอ และสงผลทำให • Regularity: Fiber, particularly insoluble fiber, can help people prevent constipation. It bulks up stools and keeps food moving through จิตใจไมแจมใส

ประโยชนของใยอาหารตอระบบการยอยอาหารที่ดี

มี ห ลั ก ฐานมากมายเกี่ ย วกั บ คุ ณ ประโยชน ข องใยอาหารต อ สุ ข ภาพของ การยอยอาหาร • ระบบการขั บ ถ า ย: โดยทั่วไปแลวใยอาหารมีผลตอการปองกันอาการ ทองผูก ใยอาหารจะชวยเพิ่มปริมาณอุจจาระและชวยรักษาการเคลื่อนที่ของ อาหารในระบบการยอยอาหารใหเปนไปตามปกติ • สุ ข ภาพที่ ดี ข องโพรไบโอติ ก (แบคที เ รี ย ที่ ดี ใ นลำไส ) : ใยอาหารชนิ ด ละลายน้ำบางชนิดถูกจัดเปนพรีไบโอติก (อาหารของโพรไบโอติก) ทั้งโพรไบโอติกและ 64

the digestive tract. • Healthy Probiotics: Good bacteria live in intestines. Some types of soluble fiber are considered a prebiotic –food for bacteria in intestinal. Both of probiotic and prebiotic boost digestive health. Some studies suggest that they might have far-reaching effects, perhaps improving the immune response and preventing allergy development. • Diverticulitis: This painful condition is caused when pockets in the intestines rupture and become infected. One study found that a diet high in healthy fiber -- insoluble fiber in particular -- could reduce the risk of diverticular disease by 40%. Other studies suggest that a high-fiber diet can ease symptoms in people who have the condition and prevent future exacerbations.

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p64-65_Pro3.indd 64

4/22/14 9:07:46 PM


พรีไบโอติกชวยสงเสริมสุขภาพที่ดีของระบบยอยอาหาร มีการศึกษาเพิ่มเติมกลาว ว า ทั้ ง โพรไบโอติ ก และพรี ไ บโอติ ก มี ผ ลต อ ระบบภู มิ คุ ม กั น ร า งกายและป อ งกั น โรคภูมิแพ • โรคลำไสอักเสบ: อาการเจ็บปวดในลำไสเกิดจากการฉีกขาดของลำไสและ ผลจากการติดเชื้อ มีการศึกษาพบวาใยอาหารชนิดไมละลายน้ำปริมาณสูงจะชวย ลดความเสี่ยงจากการโรคลำไสไดถึงรอยละ 40 และจากการศึกษาอื่นๆ แนะนำวา กากใยอาหารในปริ ม าณที่ สู ง จะช ว ยลดอาการของผู ป ว ยโรคลำไส แ ละยั ง ช ว ย ปองกันการกำเริบของโรคในอนาคตไดอีกดวย • โรคกรดไหลยอนและแผลในกระเพาะอาหาร: มีการศึกษาแนะนำวา ใยอาหารที่ มี ป ริ ม าณสู ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การลดความเสี่ ย งของการเกิ ด โรคกรดไหลยอนและแผลในกระเพาะอาหาร ใยอาหารบางชนิดมีความเกี่ยวของ กับการลดระดับของปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร • โรคลำไสแปรปรวน: มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาใยอาหารเสริมบางชนิด เชน ไซเลี่ยม กัวกัม และเมทิลเซลลูโลส สามารถชวยบรรเทาโรคลำไสแปรปรวนได

เมื่อคุณใหความสนใจกับสุขภาพของระบบยอยอาหารดวย ใยอาหาร คุณยังสามารถลดความเสี่ยงกับปญหาสุขภาพอื่นๆ

1. โรคเบาหวาน: ใยอาหารช ว ยลดผลกระทบของระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ด หลังมื้ออาหารเนื่องจากใยอาหารจะทำใหระบบยอยอาหารดูดซึมอาหารชาลง ใยอาหารสามารถชวยลดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับของฮอรโมนอินซูลิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในอาหารสำหรับผูปวยโรคเบาหวาน อาหาร สำหรับผูที่ตองการควบคุมน้ำหนัก และอาหารสำหรับคนที่ตองการควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดกอน ระหวาง และหลังการออกกำลังกาย 2. โรคหัวใจ: หัวใจมีผลตอผูปวยไขมันในเลือดสูงในการเปลี่ยนแปลงระดับ คอเลสเทอรอลหรือระดับไตรกลีเซอไรดในเลือด จากการศึกษาพบวาใยอาหาร บางชนิ ด สามารถลดระดั บ คอเลสเทอรอลในเลื อ ด ซึ่ ง ระดั บ คอเลสเทอรอลสู ง เปนปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบตัน 3. โรคอ ว น: จากการศึ ก ษาพบว า ใยอาหารบางชนิ ด เช น Resistant maltodextrin สามารถชวยในการควบคุมน้ำหนักโดยลดการสะสมของไขมัน ในร า งกายและใยอาหารบางชนิ ด เช น ใยอาหารจากโอ ต สามารถช ว ยลด ปริมาณการรับประทานอาหารได

ใยอาหารกับระบบยอยอาหาร

ใยอาหารที่พบในอาหารทั่วไปมีสวนประกอบของใยอาหารชนิดละลายน้ำและ ไมละลายน้ำ ใยอาหารชนิดละลายน้ำสวนมากพบในผลไม ฝกถั่ว และธัญพืช ซึ่ ง จะสามารถละลายน้ ำ และจะถู ก ขั บ ออกจากระบบย อ ยอาหารอย า งช า ๆ ใยอาหารแบบละลายน้ำสามารถแชอยูในสารพิษเหมือนฟองน้ำกอนที่จะเคลื่อน ผ า นระบบย อ ยอาหาร ใยอาหารแบบไม ล ะลายน้ ำ ส ว นมากพบในรำข า วสาลี ถั่วแหง และเมล็ดธัญพืช ใยอาหารชนิดนี้ไมสามารถละลายไดในน้ำ ใยอาหาร ชนิ ด ไม ล ะลายน้ ำ ชนิ ด นี้ ไ ม เ พี ย งแต จ ะเคลื่ อ นที่ ผ า นระบบย อ ยอาหารเพี ย ง อยางเดียวเทานั้นแตยังทำหนาที่ชวยเก็บกวาดลำไสใหปราศจากสารพิษจากผนังลำไส วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสมดุลของใยอาหารแบบละลายน้ำและแบบไมละลายน้ำ คือวิธีการกินอาหารที่มีใยอาหารหลากหลายชนิด ฝกถั่ว และธัญพืชที่ไมผาน การขั ด สี เช น ข า วโอ ต ข า วกล อ ง และข า วสาลี ไ ม ขั ด สี ซึ่ ง เป น แหล ง ที่ ดี ข อง ใยอาหารทั้งแบบละลายน้ำและไมละลายน้ำ สำหรับผลไม เชน แอปเปล อโวกาโด สม กลวย เกรปฟรุต และผลไมจำพวกเบอรรี่ที่ใหปริมาณใยอาหารสูงรวมทั้งผัก ที่มีใยอาหารสูง เชน ผักโขม บรอกโคลี แครอท และดอกกะหล่ำ

• Gastroesophageal Reflux Disorder (GERD) and Ulcers: Some studies have suggested that a high-fiber diet is associated with a lower risk of GERD and duodenal ulcers. Some soluble fibers have been linked with lower levels of gastric acid. • Irritable Bowel Syndrome (IBS.): There is some evidence that certain types of fiber supplements – such as those containing psyllium, guar gum, and methylcellulose -- could help with IBS.

When you take the time to take care of your digestive health by adding fiber to your diet you lower the risk of certain health problems

1. Diabetes: Reducing effects of Post-prandial rise in blood glucose levels because of the slower absorption, fiber can effectively reduce serum blood glucose and insulin levels potentially allowing formulation in foods for diabetics, weight control, and managing serum glucose before, during, and after exercise. 2. Heart Disease: Heart favorable effects to hyperlipidemic patients for its changes in serum cholesterol levels and triglyceride levels. Some studies shown that some fiber source such as resistant maltodextrin, oat fiber can reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease. 3. Obesity: In studies found that some fiber source such as resistant maltodextrin can help for weight management by reducing accumulated body fat in internal organ and some source of fiber such as oat fiber can help to reduce energy intake.

Fiber and Digestion

The fiber present in whole foods is a mixture of soluble fiber and insoluble fiber. Soluble fiber (found in many fruits, vegetables, legumes and whole grains) dissolves in water and leaves the digestive tract slowly, soaking up toxins and other material like a sponge as it moves through the digestive tract. Insoluble fiber (found in wheat bran, dried beans, whole grains, and seeds) does not dissolve in water. Instead, it passes through the digestive tract virtually intact, helping to “sweep” the colon free of debris by removing toxins from the intestinal wall. The best way to provide a balance of soluble and insoluble fiber is to eat a variety of fiber-rich foods. Legumes and unrefined grains such as oats, brown rice, and whole wheat are excellent sources of mixed fibers. Among fruits, apples, avocados, oranges, bananas, grapefruit, and berries provide the most fiber per serving, and high-fiber vegetables include spinach, broccoli, carrots, and cauliflower. Now we can increase the dietary fiber content – and nutrition value – of practically any food, beverage, or supplement. In fact, we can meet the recommended daily allowance of fiber25 grams-by using many sources of fiber in many applications. When choosing a fiber supplement to boost your daily fiber intake, opt for one that provides a balance of soluble and insoluble fiber for highest benefit.

ป จ จุบั นเราสามารถเพิ่ม ปริม าณใยอาหารและคุณค าสารอาหารในอาหาร ไดทุกชนิด ไมวาจะเปนอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารเสริม ในความเปนจริงเราสามารถ ที่จะบริโภคกากใยอาหารไดตามที่แนะนำ 25 กรัมตอวัน โดยการเติมใยอาหาร เพิ่มเติมจากหลายแหลงในหลากหลายประเภทของอาหาร เมื่อเราตองการเลือก ใยอาหารสำหรับการรับประทานในแตละวัน เราควรเลือกใยอาหารที่มีความสมดุล ระหวางใยอาหารชนิดละลายน้ำและไมละลายน้ำเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เอกสารอางอิง/Reference Anonymous, Scientific paper and information of Fibersol-2 from Matsutani Co., Ltd Japan Satouchi M et al, “Effect of indigestible dextrin on bowel movements”, Japanese J Nutr, 51:31-37, 1993. Tappenden, Ph. D. RD, professor of nutrition and gastrointestinal physiology, University of Illinois, Urbana-Champaign; Co-chair, Nutrition Kelly A. and obesity section, American Gastroenterological Association Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p64-65_Pro3.indd 65

65

4/22/14 9:09:47 PM


STRATEGIC R & D

โดย: อรนุช อังสุขศิริ

ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) oranootA@bjc.co.th

Assistant Product Manager Berli Jucker Public Company Limited oranootA@bjc.co.th

By: Oranoot Angsooksiri

Digestive Health

Gastrointestinal Issues

ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ปัจจุบันพบคนไทยที่ป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารสูงกว่า 1.1 ล้านคน และเมื่อเร็วๆ นี้ กรมควบคุมโรคเผยยอดผู้ป่วยทางเดินอาหาร ในปี 2555 พบเป็นโรคท้องร่วงถึงร้อยละ 90 โดยมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อโรคหรือได้รับอาหารที่มีพิษของเชื้อโรคอยู่1 ซึ่งสามารถ ป้ อ งกั น ได้ โ ดยการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ ป รุ ง สุ ก สะอาด หรื อ การเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ มี โ พรไบโอติ ก ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยกระตุ้ น การทำงานของภูมิต้านทานในร่างกาย เป็นต้น More than 1.1 million Thais are currently found to have gastrointestinal diseases and the Department of Disease Control recently disclosed figures on patients with gastrointestinal diseases in 2012 in which 90 percent of these patients have diarrhea caused by infection or consumption of foods contaminate toxic disease¹ which can be

prevented by choosing to eat cooked and clean food or foods containing probiotics to help boost immune function in the body, etc.

มาทำความรู้จักกับโพรไบโอติก

โพรไบโอติ ก หมายถึ ง จุ ลิ น ทรี ย์ มี ชี วิ ต ซึ่ ง เมื่ อ ร่ า งกายได้ รั บ ในปริ ม าณ ที่ เ พี ย งพอจะทำให้ เ กิ ด ผลที่ เ ป็ น ประโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพ แลคติ ก แอซิ ด แบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติกซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบ ในทางเดินอาหารของคนและสัตว์ รวมถึงอาหารหมักดองต่างๆ แบคทีเรีย ในกลุ่ ม นี้ ไ ด้ มี ก ารนำมาศึ ก ษาและพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ พรไบโอติ ก มากที่สุด ได้แก่ แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) และไบฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) ปัจจุบันได้มีการนำแบคทีเรียกลุ่มนี้มาใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์นม และอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจุลินทรีย์ ทั้ง 2 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ และใช้ ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในมนุษย์มากที่สุด เนื่องจากองค์การอนามัยโลกให้การรับรองว่าเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่มีความปลอดภัย²

หลักเกณฑ์ในการเลือกและประยุกต์ใช้โพรไบโอติก

นอกเหนือจากข้อมูลการศึกษาและทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทราบ ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ สุ ข ภาพแล้ ว หลั ก เกณฑ์ ใ นการเลื อ กใช้ 66

Let’s Get to Know Probiotics

Probiotics are living microorganisms capable of generating health benefits when taken in sufficient amounts. Lactic acid bacteria are capable of producing lactic acid and can be found in human and animal gastrointestinal tracts, including various fermented or pickled foods. Lactic acid bacteria, Lactobacillus and Bifidobacterium, are used for study and probiotic products development as well as also currently used in the food industry such as dairy products and health foods. These microorganisms are supported by scientific data and most widely used in the health product industry for humans because the World Health Organization has certified those as safe².

Criteria for Selecting and Using Probiotics

In addition to scientific studies and testing the properties and effects of probiotics on health, the following criteria should be considered as probiotics for commercial applications and manufacturing industries: 1. Probiotics must be able to resist gastric acids. 2. Probiotics must have genetic stability with ability to survive production and storage processes. 3. Probiotics must be safe and non-pathogenic. 4. Probiotics must be able to spread in the gastrointestinal tract. 5. Probiotics require sufficiently high amounts to cause positive health effects.

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p66-67_Pro3.indd 66

4/22/14 10:11:46 PM


โพรไบโอติกเพื่อนำไปใช้ทางการค้าและอุตสาหกรรมการผลิต ควรจะต้อง พิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ต้องมีคุณสมบัติสามารถทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร 2. มีความคงตัวทางพันธุกรรม สามารถอยู่รอดได้เมื่อผ่านกระบวนการ- ผลิตและการเก็บรักษา 3. มีความปลอดภัย ไม่เป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค 4. สามารถเพิ่มจำนวนในทางเดินอาหารได้ 5. มีปริมาณสูงเพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 346 พ.ศ. 2555 เรื่องการใช้ จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2) ได้ระบุว่าในกรณีที่มีการใช้ จุลินทรีย์โพรไบโอติกมากกว่าหนึ่งชนิด ปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ยังมี ชีวิตอยู่ของแต่ละชนิดต้องคงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 106 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น ปัจจุบันโพรไบโอติกและอาหารโพรไบโอติกถูกนำมาใช้เพื่อการดูแล สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ ในประเทศไทยมี ก ารนำโพรไบโอติ ก มาใช้

ในอุ ต สาหกรรมนม เช่ น นมเปรี้ ย ว โยเกิ ร์ ต ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ใน ต่างประเทศแล้ว โพรไบโอติกได้รับความนิยมสูงกว่า ทั้งนี้ มีรายงานศึกษา วิ จั ย โพรไบโอติ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและกว้ า งขวาง เช่ น ประเทศมาเลเซี ย มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม โพรไบโอติ ก ชนิ ด ผงสำหรั บ เด็ ก ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งชนิดผงและเม็ดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ประเทศ ออสเตรเลียมีการผลิตอาหารเสริมชนิดแคปซูลสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ รวมถึง สตรีมีครรภ์ เพื่อช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และพบมีการเติมโพรไบโอติก ในเนยแข็ ง และไอศกรี ม อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนำโพรไบโอติ ก ไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง หรือใช้ในการรักษาโรคทางเดินอาหาร เช่น การใช้ Lactobacillus rhamnosus ในการบรรเทาและป้องกันอาการ ท้องร่วงในเด็กทารก การใช้ Bifidobacteria และ Lactobacillus รวมกัน ในการรักษาอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง การใช้โพรไบโอติกเพื่อช่วยรักษา ภาวะท้องผูกในเด็ก นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากงานวิจัยทางการแพทย์ อี ก หลายฉบั บ ที่ ยื น ยั น ว่ า Bifidobacteria สามารถกระตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

According to Ministry of Public Health Notification No. 346 of 2012 on the Application of Probiotic Microorganisms in Food (2nd Edition), in cases where more than one type of probiotic microorganisms are used, the amount of living probiotic microorganisms of each type must be no less than 106 CFU to one gram of food throughout the storage life of the food. Probiotics and probiotic foods are currently used in human healthcare. In Thailand, probiotic have applications in the dairy industry such as in drinking yogurt and yogurt. When compared with foreign countries, probiotics have become highly popular with on-going and wide-ranging studies. For example, Malaysia produces powdered probiotic beverages for children; the Philippines produces both powder and tablet food supplements to promote immunity; Australia produces supplements capsules for children and adults, including pregnant women, to boost immune systems together with the addition of probiotics to cheese and ice cream. Furthermore, probiotics have used in medical cosmetic products or the treatment of gastrointestinal diseases; the use of Lactobacillus rhamnosus to relieve and prevent diarrhea in infants and the use of Bifidobacteria and Lactobacillus to treat severe diarrhea as well as the use of probiotics to treat constipation in children. Moreover, there is evidence from numerous medical researches that has confirmed that Bifidobacteria is able to boost the body’s immunity effectively.

Probiotic Roles in Gastrointestinal Health

Probiotics are important and related to the gastrointestinal system with their ability to reduce the frequency and duration of diarrhea and intestinal infections because probiotics in the intestines use carbohydrates to generate energy and produce lactic and acetic acids, which are able to suppress the growth of disease-causing germs. In addition, probiotics with good growth may produce other substances capable of suppressing the growth of disease-causing germs. Moreover, probiotics can reduce diarrhea from antibiotics and constipation. Therefore, probiotics are another line of prevention for health problems by keeping gastrointestinal balance².

บทบาทของโพรไบโอติกต่อสุขภาพระบบทางเดินอาหาร

โพรไบโอติ ก มี ค วามสำคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบทางเดิ น อาหาร โดยสามารถลดความถี่และระยะเวลาของอาการท้องร่วง ลดอาการติดเชื้อ ภายในลำไส้ เนื่องจากโพรไบโอติกที่อาศัยอยู่ในลำไส้จะใช้อาหารประเภท คาร์โบไฮเดรตเพื่อสร้างพลังงาน และผลิตกรดแลคติกและกรดอะซิติกขึ้น ซึ่งกรดดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคได้ นอกจากนี้ โพรไบโอติกที่เจริญเติบโตดีอาจจะผลิตสารอื่นที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคได้ นอกจากนี้ ยั ง สามารถลดภาวะท้ อ งเสี ย จาก ยาปฏิชีวนะและภาวะท้องผูก โพรไบโอติกจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาสุขภาพโดยช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร²

เอกสารอ้างอิง/Reference ¹ เผยยอดป่วยทางเดินอาหารปี 55 ลิ่ว 1.1 ล้านราย - ตาย 38, ฉบับวันที่ 2 มี.ค. 2557, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , http://www.thairath.co.th ² โพรไบโอติก จุลินทรีย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต, สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, สิงหาคม 2556 Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p66-67_Pro3.indd 67

67

4/22/14 10:17:43 PM


SMOOTH DISTRIBUTION เอื้อเฟอขอมูลโดย: สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย Information Courtesy By:

GS1 Thailand The Federation of Thai Industries

Colored

Barcoding Look Nice and Scan Right

เพิ่มสีสันที่ทันสมัยใหบารโคดอยางถูกวิธี การเลือกสีใหกับบารโคด

แทงบารที่พบเห็นบนบรรจุภัณฑสินคาโดยทั่วไปจะนิยมใชแทงบารที่เปน สีดำบนพื้นสีขาว อยางไรก็ตามตัวแทงบารสามารถใชสีอื่นๆ ไดนอกเหนือ จากสีดำ แตตองอยูบนหลักเกณฑที่วา แทงบารควรเปนสีเขมโทนเย็น เชน สีดำ สีน้ำเงิน และสีเขียว เปนตน สำหรับพื้นหลังควรเปนสีออนโทนรอน เชน สีขาว สีเหลือง หรือสีออน เปนตน แทงบารควรจะเปนสีเดียว ไมควรใชเทคนิคผสมสีระหวางกัน เชน สีรุง ดวยเหตุผลสำคัญที่ตองทำใหแทงบารมีสีเขมบนพื้นชองวางสีออน ก็เพราะ เครื่องมือที่ใชวัดความแตกตางระหวางแทงบารและพื้นหลัง หรือที่เรา เรียกวา เครื่องสแกนเนอร นั้นจะทำงานโดยการวัดชองไฟจากแสงทีส่ ะทอน กลั บ ของสั ญ ลั ก ษณ ซึ่ ง จะต อ งมี ค วามต า งกั น มากพอระหว า งแท ง บาร 68

Match Up the Color for Barcodes

Barcodes generally found on the product package are bars that are black on the white background. However, the bars can use other colors apart from black but they shall obey the rule that bars have darker cool tones such as black, blue and green, etc. Background should be a light warm color such as white, yellow or light tones, etc. Bars should be in the same color. Do not use color combinations such as rainbow colors due to the important reason that bars shall be dark on the light colored gaps because the tools used to measure the difference between bars and background, or as we called the scanner, functions by measuring the gap of optical reflection of symbols which must have sufficient contrast between bars and space. The reason is that, the incident beam from light source to the bar should be darker areas on the bright

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p68-71_Pro3.indd 68

4/22/14 10:23:39 PM


ไกดสี / Colored Barcoding Guide

2

1

1

สีที่สแกนได / Scanable Colors สีเขมโทนเย็น หรือ บารที่มีสีเขม และชองวางสีออน Dark Cool Colors or Dark Colored Bar with Light Colored Space

2

สีที่สแกนไมได / Non-Scanable Colors แทงฟาพื้นสีเหลือง Blue Bar with Yellow Background

กับชองวาง เพราะการฉายแสงจากเครื่องไปตกกระทบ บริ เ วณแท ง บาร ค วรจะเป น พื้ น ที่ มื ด สี เ ข ม บนพื้ น ที่ ส ว า ง หรือสีออน ทำใหแสงที่สะทอนออกจากพื้นที่มืด สีเขมจะมี นอยกวาพื้นที่สวางหรือสีออน เนื่องจากสีมืด มีเปอรเซ็นต ในการสะทอนต่ำ จากนั้นเครื่องอานจะเปลี่ยนปริมาณแสงที่สะทอนกลับ มาให เ ป น สั ญ ญาณไฟฟ า และเปลี่ ย นสั ญ ญาณไฟฟ า ใหเปนขอมูลที่นำไปใชงานได เนื่องจากเครื่องสแกนเนอร จะปลอยแสงเปนเสนแสงสีแดงเพื่อใชในการอานบารโคด และเพื่ อ หาความต า ง ซึ่ ง สายตามนุ ษ ย นั้ น อาจเห็ น ว า มี ค วามต า งเพี ย งพอ แต ส ำหรั บ สแกนเนอร นั้ น อาจ ไมเพียงพอ เชน ผิววัสดุที่มีความมันวาวสูงอาจจะทำให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงค า การสะท อ นแสง ดั ง นั้ น จึ ง ต อ ง มีการตรวจสอบกอนการพิมพ

areas or lighter zone. It makes light reflection off the darker areas less than those of bright areas or light zones since the dark color has lower percentage of reflectivity. Then, the scanner changes the amount of light reflected back into electrical signals and it changes the electrical signals to be applicable. Since the scanner emits light into the red beams to read barcodes and to find disparity which the human eye could see to have sufficient contrast but the scanner may not detect enough such as the surface with high gloss may cause transition due to the reflectivity. Checking before printing is consequently mandatory. Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p68-71_Pro3.indd 69

69

4/22/14 10:24:30 PM


ข้อควรระวัง!

1. การใช้สีน้ำตาลเข้มซึ่งถือว่าเป็นสีมืด สามารถใช้เป็นสีของแท่งบาร์ได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากสีน้ำตาลมีส่วนผสม ของสี แ ดงอยู่ หากมี ส่ ว นผสมของสี แ ดงมากเกิ น ไปเครื่ อ งสแกนเนอร์ จะมี ปั ญ หาในการอ่ า นสี ร ะหว่ า งแท่ ง บาร์ กั บ พื้ น ที่ ว่ า งด้ า นหน้ า และ ด้านหลัง อาจส่งผลทำให้สแกนเนอร์ไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ 2. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีสะท้อนแสงสำหรับแท่งบาร์และพื้นที่ว่าง ด้านหน้าและหลังของแท่งบาร์ เพราะสีสะท้อนแสงทำให้เครื่องสแกนเนอร์ อ่านบาร์โค้ดได้ยาก หรือไม่สามารถอ่านได้เลย 3. สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ผ้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น แบบหี บ หรื อ แบบห่ อ ไม่ ส ามารถพิ ม พ์ บ าร์ โ ค้ ด ได้ เนื่ อ งจากเส้ น ใยที่ ท อจะเป็ น ปั ญ หากั บ เครื่องสแกนเนอร์ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ พิมพ์บาร์โค้ดบนป้ายสินค้า

ตัวอย่างหน่วยวัดที่เป็นมิลลิเมตรของขนาดบาร์โค้ดที่ 100% ของ EAN-13 An example of EAN-13 Barcode Measured in Millimeter Zoomed in 100% หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นตัวอย่างสัญลักษณ์บาร์โค้ดที่ไม่ใช่ขนาดจริง Note: Above picture is resized for publishing only

การออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสีสัน ของแท่งบาร์ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นได้ โดยปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือก ซื้อสินค้าต่างๆ คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ดให้มีสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงาม จะช่วยสร้างความโดดเด่น และยังมี ส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ กับความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อให้เกิด ประโยชน์ แ ละสร้ า งสรรค์ บาร์ โ ค้ ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น ต้ อ งเป็ น ไปตามระบบ มาตรฐานสากล ทั้งในรูปแบบ GTIN-13 และ GTIN-14 สิ่งสำคัญในการออกแบบบาร์ โ ค้ ด บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ น อกจากสี สั น แล้ ว ยั ง มี เ รื่ อ งของขนาด เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากต้องพิจารณาในเรื่องสภาพแวดล้อมของ การสแกน อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาเงื่ อ นไขของการพิ ม พ์ ด้ ว ย บาร์ โ ค้ ด ขนาดเล็ ก สามารถนำมาใช้ ไ ด้ ใ นกรณี ที่ ก ารพิ ม พ์ แ ละพื้ น ผิ ว ที่ พิ ม พ์ มีคุณภาพที่ดี ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในสินค้าปลีกอาจใช้ขนาดเล็ก ตราบเท่ า ที่ ยั ง คงคุ ณ ภาพการพิ ม พ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ในขณะที่ บ าร์ โ ค้ ด ที่ จ ะ นำมาใช้ ใ นคลั ง สิ น ค้ า จะต้ อ งมี ข นาดใหญ่ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถสแกนได้ จากระยะไกลในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าขนาดของบาร์โค้ด สามารถสร้างให้มีได้หลายขนาด 70

ตัวอย่างหน่วยวัดที่เป็นมิลลิเมตรของขนาดบาร์โค้ดที่ 100% ของ ITF-14 An example of ITF-14 Barcode Measured in Millimeter Zoomed in 100% หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นตัวอย่างสัญลักษณ์บาร์โค้ดที่ไม่ใช่ขนาดจริง Note: Above picture is resized for publishing only

Cautions!

1. Using dark brown which is the dark color is permissible as the color bar. However, care must be taken especially because brown color is mixture of the red color. If the component of red is excessive, the scanner can cause a problem reading colors between the stick bars, the front and the back spaces. This configuration may cause the scanner failure to read barcodes. 2. Avoid using reflective color with bars, front and back spaces because fluorescent colors cause the scanner to read barcodes difficultly or may not read at all. 3. For a product that is fabric, whether it is carton or wrapping, it cannot print barcodes because the woven fiber is an issue with the scanner. So, the best policy is to print barcodes on the product labels. Design of barcodes on packaging can be applied to color bars as mentioned above. The one factor consumers decide to buy the products is packaging style. Therefore, design barcode symbology to be colorful and have stunning looks will help create attractiveness and also increases value to products as well. It can be applied to knowledge of art design and printing technology to benefit and to be creative. The barcode generated must adhere to international standards in both GTIN-13 and GTIN-14 formats. In addition to colors, an important issue in the design of the barcode

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p68-71_Pro3.indd 70

4/22/14 1:22:32 AM


การเลือกขนาดของบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากลนั้นมีการกำหนดค่า กำลังขยายขนาดปกติ หรือขนาดของสัญลักษณ์บาร์โค้ดให้อยู่ที่ 100% โดยรวมพื้นที่ว่างด้านซ้ายและด้านขวา Magnification หรือกำลังขยาย ของสั ญ ลั ก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด Minimun/Maximum Magnification หรื อ สัญลักษณ์ของบาร์โค้ดที่มีระบบค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องนำไปเปรียบเทียบกับขนาดของ X-dimension หรือขนาดของแท่งบาร์ที่เล็กที่สุดของ สัญลักษณ์บาร์โค้ดที่จะมีความแตกต่างกันในสัญลักษณ์บาร์โค้ดแต่ละชนิด โดยมาตรฐานของแท่ ง บาร์ ร ะบบ EAN/UPC นั้ น จะอยู่ ที่ 100% แต่สามารถปรับขนาดหรือเพิ่มขนาดให้อยู่ในช่วง 80-200% อย่างไรก็ตาม การตัดทอนความสูงของสัญลักษณ์จะต้องรักษาสัดส่วนเดิมไว้ เนื่องจาก จะทำให้ลดคุณสมบัติที่สามารถอ่านได้หลายทิศทาง แต่ในกรณีที่มีพื้นที่ จำกัดการลดทอนความสูงของสัญลักษณ์ก็สามารถทำได้ แต่ต้องระวังหากใช้ กั บ สิ น ค้ า ค้ า ปลี ก ที่ มี ข นาดใหญ่ ก็ ค วรใช้ ข นาดระหว่ า ง 150-200% ตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ หรือ ตู้เย็น เป็นต้น จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมด การใช้ สี สั น บนแท่ ง บาร์ รวมถึ ง ขนาดของ บาร์โค้ด สามารถช่วยเสริมสร้างความโดดเด่นขึ้นและเพิ่มความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นมาตรฐานไว้ด้วย

on packaging is also the matter of the size involved since we must consider both the environment of scanning and conditions of printing processes. Small barcodes can be used in the case of good printing and surface printing quality. Products or packaging used in retail may be small as long as the print quality is still acceptable. In contrast, barcodes to be used in the warehouse must be large enough to be scanned from remote distance. Hence, it is said that the size of the barcodes can be varied. Size selection of barcodes under international standards needs a typical magnification or the size of the barcode symbol at 100% including overall left - right spaces. Magnification of the barcode symbol requires minimum/maximum ratio or symbol barcode with different value systems which will be compared with the size of the x-dimension or the size of the smallest bars. Barcode symbology is different along with each type of barcode symbols. By standard, the bar in EAN/UPC system is at 100% but it can be resized or increased in the range of 80-200%. However, curtailing the

height of the symbols must maintain their original aspect ratios since it will reduce properties that can be read in several directions. However, in cases where space is limited, reduction of height of symbols can be applicable but we must be careful if bars are used with the large retailer products. The recommended size is 150-200%, for example, for washing machine, microwave or refrigerator, etc. Ultimately, coloring and sizing of barcodes can enhance the appearance of the barcode increasing the attractiveness and adding the nice look to your product.

Today the market acknowledges

Spirax Sarco

as the first choice when the question is clean steam related. Products for Clean Steam • • • •

Pure / clean steam generation and WFI production Pure and clean steam trapping Sanitary pressure control and instrumentation Sanitary ancillary products

CSF16

Clean service filters High performance filtration for improved steam, air and gas system quality

¤ Ç Ò Á Ê Ð Í Ò ´ á Å Ð ¤ Ç Ò Á » Å Í ´ ÀÑ Â ã ¹ ÍØ — Ê Ò Ë ¡ à à Á Í Ò Ë Ò Ã Í§¤q»ÃСͺ˹Öʧ·ÕÊ¢Ò´äÁ‹ä´Œ ¤×Í —ÑÇ¡Ãͧ (Filter) äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¡Òà ¡Ãͧä͹ËÓ ÅÁÍÑ´ (Air) ËÃ×Íá¡oʗ‹Ò§æ à¾×ÊÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕʧ¨Ò¡ ÊÔʧ»¹à»„œÍ¹·ÕÊÁÒ¨Ò¡¢Í§äËÅàËÅ‹Ò¹Ñ˹

Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔÊÁà—ÔÁ —ŒÍ§¡ÒÃá¤É——ÒÅÉͤÊÔ¹¤ŒÒ —Ô´—‹Í¤Ø³¸§ªÑÂ

0 2374 0344 —‹Í 501

ºÃÔÉÑ· Êä»áÃÉ¡«q «ÒÃqâ¡ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ 95 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 9 «Í 59 á¢Ç§ÊǹËÅǧ ࢗÊǹËÅǧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 T. 02 3740344

F. 02 3740536

E. SalesTeam@th.SpiraxSarco.com

W. www.SpiraxSarco.com/th Food Focus Thailand

FF#98_ad Spirax Sarco _Pro3.indd 45

R1_FF#98_p68-71_Pro3.indd 71

MAY 2014

71

4/9/14 8:27:57 PM

4/22/14 10:15:08 PM


STAND OUT TECHNOLOGY ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ต สาหกรรมอาหาร เครื่ อ งดื่ ม ยารั ก ษาโรค เครื่ อ งสำอาง อุ ต สาหกรรมยาสู บ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ต้องปฏิบัติ ตามข้ อ กำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องมากขึ้นตามลำดับ นอกจากการคำนึงถึงด้าน ความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ผลิตสินค้ายังต้องคำนึงถึง ความปลอดภั ย ต่ อ พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต และสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น การสร้างโรงงานภายใต้แนวคิด “รักษ์โลก” จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม

Industries nowadays such as food, beverages, medicines, cosmetics, tobacco, electronic parts and automotive parts are increasingly following rules, regulations and consumer and worker protection standards. In addition to consumer product safety, manufacturers are also concerning about environment as well as workplace and employee safety. Therefore, the concept of “Green Plant” design will show a good social responsibility.

Fume Extraction System ระบบดูดควันและฟอกอากาศในงานพิมพ์เลเซอร์

โดย: พงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล ผู้จัดการขายเลเซอร์ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด pongsawat@qiis.co.th

By: Pongsawat Penglengpol

72

Sales Manager Q II S Co., Ltd. pongsawat@qiis.co.th

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p72-73_Pro3.indd 72

4/22/14 1:24:54 AM


ารบ่ ง บอกที่ ม าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั น ที่ ผ ลิ ต วั น หมดอายุ หมายเลขแบทช์ หรือล็อตการผลิต บาร์โค้ด โค้ด 2 มิติ หรือโลโก้ จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ลงบน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคและผู้ ผ ลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งว่ า สามารถตรวจสอบย้อนกลับและใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงได้ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวมีหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์โลหะ (Stamping) การพิ ม พ์ ด้ ว ยความร้ อ น (Thermal transfer) พิ ม พ์ ด้ ว ยหมึ ก (Continuous inkjet) และพิมพ์ด้วยเลเซอร์ (Laser coding) เป็นต้น ในที่นี้จะ กล่าวถึงงานพิมพ์ด้วยเลเซอร์ประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เนื่ อ งจากข้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า นความประหยั ด ไม่ ต้ อ งใช้ วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง เช่ น หมึ ก ตัวทำละลาย แถบหมึก ชุดตัวอักษรและตัวเลข ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ ไม่ต้อง จัดเก็บสารเคมี จึงทำให้ไม่มีต้นทุนในการบริหารวัสดุสิ้นเปลือง การบำรุงรักษา ตามรอบเวลาซึ่งมีความถี่ค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้ง ต้นทุนที่มองไม่เห็น เช่น เวลาที่สูญเสียไปในการหยุดเครื่องจักรหรือการตั้งค่า การพิมพ์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ การพิมพ์ด้วยเลเซอร์จะมีข้อได้เปรียบกว่างานพิมพ์ วิธีอื่นๆ ค่อนข้างมากทีเดียว การพิมพ์เลเซอร์สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเคลือบสี ฟิล์ม ภาชนะ PET หรือ PVC แก้ว หรือโลหะที่ผ่านการเคลือบสี เป็นต้น โดยการพิมพ์ด้วยเลเซอร์มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ ตัวอักษรรูปภาพต่างๆ ได้หลากหลาย และพิมพ์ได้รวดเร็ว

ระบบดูดควันและฟอกอากาศ

สิ่งใดที่มีประโยชน์ก็ย่อมมีข้อเสียได้เช่นกัน การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง ประเด็นนี้ได้ การใช้เลเซอร์พิมพ์ลงไปบนวัสดุต่างๆ ทำให้เกิดเศษชิ้นส่วนขนาดเล็ก เขม่าควัน และก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การนำเลเซอร์มาใช้จึงจำเป็นต้องสร้าง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เราสามารถควบคุม และป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และเป็นอันตรายเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ “ระบบดูดควัน และฟอกอากาศ (Fume extraction system)” ที่ดีมีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมา เพื่ อ การใช้ ง านโดยตรง เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประเด็นการร้องเรียนเรื่องฝุ่นขนาดเล็ก กลิ่นเหม็น อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากผู้ผลิตตระหนักถึงเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมก็สามารถรับรองได้ว่าระบบดูดควัน และฟอกอากาศสามารถทำให้สายการผลิตมีสภาพแวดล้อมที่ดีได้อย่างแน่นอน

I

dentifying the product origins, production and expiration date, batch or lot numbers, barcode, 2D code or logo must be printed on products to ensure the traceability system. Moreover, the details are used as a reference database as well as the safety product will illustrate the responsibility to customers. The printing can be performed in several types, including stamping, thermal transfer printing, continuous inkjet, and laser coding for example. In this article, carbon dioxide laser printing is mentioned. It is increasingly used because of the economical advantages. The laser printing does not need consumables parts such as ink, solvent and ink ribbon then any chemicals storage is not needed. It needs no management costs of consumable materials, and no costly periodic maintenance depending on the printing technology. The hidden cost of other printing methods is also stoppage time or print settings. Laser printing has several advantages over other methods. Laser printer can print on a variety of materials such as colored paper, film, PVC, PET or glass container, and coated metal containers. Laser printing is highly reliable. It can be adjusted to the variety of printing formats, images and text as well as quick printing.

Fume Extraction System

The method has some advantages, but on the other side of the coin is that laser printing on various materials makes small debris, dust and gases that are harmful. The laser uses thus provide user safety measures and prevent product contamination. We can control and prevent these harmful materials by using efficient “Fume extraction system”. It is designed for user safety, prevents against the complaint about dust, odors that are harmful. Manufacturers can make sure that the fume extraction system makes the good production environment.

Mobile Systems

The mobile unit of fume extraction system shows a high mobility. It is a closed system, users do not need to adjust or modify the facility’s wall to install the venting system. It is just the fume extraction system localized at the printing area. It provides energy efficient air treatment. Air contaminated with dust, small debris and harmful gases is treated and then released the fresh air to the environment. The fume extraction system could be applied to another laser systems such as laser cutting, welding, carving, marking, rough and fine rubbing including welding task in electronic parts production. The applications cover clean room use, beauty product and drug production.

ระบบเคลื่อนที่

ระบบดูดควันและฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile unit) นี้มีความคล่องตัวสูง เป็นระบบปิดที่ผู้ใช้ไม่ต้องแก้ไขหรือดัดแปลงพื้นที่ผนังของอาคารโรงงานเพื่อสร้าง ระบบระบายอากาศทั้งโรงงาน (Venting system) โดยระบบดังกล่าวจะทำหน้าที่ ดูดควันและฟอกอากาศเฉพาะจุดที่พิมพ์เลเซอร์ จึงประหยัดพลังงานในการบำบัด อากาศภายในโรงงานได้เป็นอย่างดี เมื่อดูดอากาศที่มีการปนเปื้อนเศษชิ้นส่วน ขนาดเล็ก ฝุ่น หรืออากาศที่ปนเปื้อนก๊าซที่เป็นอันตรายแล้ว ระบบจะฟอกอากาศ ให้บริสุทธิ์แล้วจึงปล่อยออกมาสู่บรรยากาศภายนอก ระบบดู ด ควั น และฟอกอากาศสามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ งานเลเซอร์ ที่ไม่ใช่งานพิมพ์เลเซอร์ได้อีกด้วย เช่น งานตัด เชื่อม เจาะ สลัก ทำเครื่องหมาย หรืองานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้การเชื่อม งานขัดทั้งหยาบและละเอียด ที่ก่อให้เกิดฝุ่น กลิ่น และควัน แม้กระทั่งงานในห้องปลอดเชื้อ (Clean room) ส่วนงานด้านเสริมความงาม เวชภัณฑ์ หรือยารักษาโรคก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ด้วยเช่นกัน Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p72-73_Pro3.indd 73

73

4/22/14 1:25:03 AM


SOMETHING ABOUT FOOD โดย: สุภาพร พฤกษารยางกุล

นักวิจัยอาวุโส งานพัฒนาสูตรและการประยุกต์ บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด supaporn.ph@pttgcgroup.com

Senior Researcher Formulation and Application Bio Creation Company Limited supaporn.ph@pttgcgroup.com

By: Supaporn Phruksarayangkun

Astaxanthin The Powerful Antioxidant

เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า อนุ มู ล อิ ส ระ (Reactive Oxygen Species; ROS) เกิ ด ขึ้ น เป็ น ปกติ ภ ายในเซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต รวมทั้ ง จากการกระตุ้ น โดยปั จ จั ย ภายนอก เช่ น มลภาวะ ภาวะโรคบางชนิ ด ความเครี ย ด เป็นต้น

Reactive Oxygen Species (ROS) are regularly produced during normal metabolic processes in human body. Environmental (air pollution, tobacco smoke, toxic chemicals), as well as physiological (stress, inflammation) conditions can also enhance the production of ROS.

T

นุมูลอิสระ หรือ ROS มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยากับโมเลกุล ที่อยู่ข้างเคียงภายในเซลล์ ซึ่งอาจจะเป็นโปรตีน DNA RNA เป็นต้น เพื่อแย่งชิงอิเล็กตรอน (e-) ของออกซิเจนที่ตนเองขาดไป ผลที่ตามมาคือ โครงสร้ า งของโมเลกุ ล (ผู้ ใ ห้ ) ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป (Structure changes) ทำให้ ท ำหน้ า ที่ ไ ด้ ผิ ด ปกติ (Malfunction) เกิ ด เป็ น การแสดงออก เช่ น ริ้ ว รอย (Aging) การเกิ ด ภาวะโรค เช่ น โรคมะเร็ ง โรคหลอดเลื อ ดแข็ ง (Atherosclerosis) และโรคทางระบบประสาท (Neurodegenerative disease) เป็นต้น ตามปกติ แ ล้ ว ร่ า งกายมี ร ะบบสมดุ ล ในการจั ด การกั บ ROS ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยเอนไซม์ที่เรียกว่า Superoxide dismutase (SOD) อยู่แล้ว แต่เมื่อคนเรา มีอายุมากขึ้น เอนไซม์นี้จะถูกสร้างลดลง อีกทั้งด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันล้วนแต่ 74

he strong tendency of ROS to react with neighboring molecules such as proteins, DNA, RNA, puts these molecules at risk. The results of such “oxidative attack” may effect to structural changes in DNA and RNA, which in turn may lead to damage, and even loss of function. Indeed, oxidative damage has been linked to aging, atherosclerosis, carcinogenesis and neurodegenerative diseases. Normally, human body itself has defense mechanism against ROS by Superoxide dismutase (SOD). However, SOD will be less generated when we are getting older. Furthermore, the lifestyle changes also trigger ROS generation. Astaxanthin fortified food consumption is an effective choice to increase ROS in human body.

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p74-75_Pro3.indd 74

4/22/14 1:27:50 AM


เป็นการเร่งให้เกิด ROS ทั้งสิ้น การรับประทานอาหารที่มี สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Antioxidant) เป็ น อี ก หนึ่ ง ในวิ ธี ที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มสารต้าน ROS ให้กับ เซลล์ในร่างกาย

Astaxanthin in Brief

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) มีความสามารถ ต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงมาก เมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ที่เป็น ที่รู้จักกัน เช่น สูงกว่าวิตามินซี 6,000 เท่า สูงกว่าเบต้าแคโรทีน 40 เท่า และสูงกว่า สารสกัดจากเมล็ดองุ่น 17 เท่า Astaxanthin it is the powerful antioxidant which is 6,000 times more powerful than vitamin C, 40 times more powerful than beta-carotene and 17 times more powerful than grape seed extract.

แอสตาแซนธิ น (Astaxanthin) เป็ น สารในกลุ่ ม แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงมาก (The powerful antioxidant) เมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักกัน เช่น สูงกว่าวิตามินซี 6,000 เท่า สูงกว่าเบต้าแคโรทีน 40 เท่า และสูงกว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 17 เท่า เป็นต้น แอสตาแซนธินชนิดสังเคราะห์เป็นสเตอริโอไอโซเมอร์ (Stereoisomer) ผสมของ (3R,3′R), (3R,3′S) และ (3S,3′S) มักใช้กันในอาหารสัตว์ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการช่ ว ยเร่ ง ให้ มี สี สั น สวยงามน่ า รั บ ประทาน เช่ น ปลาแซลมอน ไข่ ไ ก่ เป็ น ต้ น แอสตาแซนธิ น ยั ง สามารถสกั ด ได้ จ าก ในสั ต ว์ ห รื อ พื ช ทะเลที่ มี สี ส้ ม อมชมพู ต ามธรรมชาติ โดยเฉพาะสาหร่ า ย Heamatococcus pluvialis แอสตาแซนธินที่ได้จากแหล่งนี้จะอยู่ในรูปของ (3S,3′S) Stereoisomer ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และ ได้ รั บ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ใ นอาหารสั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร โดยองค์ ก ารอาหารและยา ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (FDA) หน่ ว ยงาน ความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority; EFSA) ของสหภาพยุโรป และกระบวนการอนุมัติอาหารฟังก์ชัน จากภาครัฐที่เรียกว่า “อาหารบ่งใช้สำหรับร่างกาย” (Food for Specified Health Uses; FOSHU) ของประเทศญี่ปุ่น

Astaxanthin in Brief

Astaxanthin is carotenoid compounds. It is the powerful antioxidant which is 6,000 times more powerful than vitamin C, 40 times more powerful than beta-carotene and 17 times more powerful than grape seed extract, etc. Astaxanthin (3,3’-dihydroxy-β-β-carotene-4,4’-dione) is a carotenoid. Synthetic astaxanthin is mixture of the three stereoisomers; (3R,3′R), (3R,3′S) (meso), and (3S,3′S). This type of astaxanthin is using as an animal feed additive to impart coloration, including farm-raised salmon and egg yolks. The naturally occurring astaxanthin commonly found in marine environments where it gives an orange-pink coloration to several sea-species. Especially, produced by Heamatococcus pluvialis, is the (3S,3′S) stereoisomer. At present, there is industrial-scale astaxanthin production for feed and food supplement application. Astaxanthin has been approved by FDA in USA, EFSA in EU and FOSHU in Japan. Nowadays, application of astaxanthin is in cosmetics such as serum essence and foundation for skin health. Astaxanthin will react with ROS which triggers wrinkle and flaw/blemish. Astaxanthin is high performance antioxidant which can be found in some researches that astaxanthin consumption regularly (everday) can lower ROS. There are also researches studying the effect of astaxanthin on human health and disease relief such as immune system, skin and eye health, gastric ulcer and anti-cancer activities, etc.

แอสตาแซนธิ น ยั ง สามารถนำมาใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมในเครื่ อ งสำอาง หลายชนิด พบได้ในหลายรูปแบบ เช่น เซรัมบำรุงผิว แป้งรองพื้น โดย แอสตาแซนธินจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับ ROS ที่เป็นต้นเหตุของการทำลาย เซลล์ ผิ ว ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ริ้ ว รอยและจุ ด ด่ า งดำ นอกจากนี้ มี ง านวิ จั ย พบว่าการรับประทานแอสตาแซนธินทุกวันจะสามารถช่วยลดปริมาณของ ROS ลงได้ เป็นผลมาจากความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ต่อมาได้มีการศึกษาวิจัยอีกมากมายที่มีการตั้งสมมติฐานและทำการศึกษาประสิทธิผลของแอสตาแซนธินต่อระบบอวัยวะและเพื่อการบรรเทา ความรุ น แรงของภาวะโรคบางชนิ ด เช่ น ระบบภู มิ คุ้ ม กั น สุ ข ภาพผิ ว สุขภาพตา โรคกระเพาะอาหาร และการเป็นสารต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p74-75_Pro3.indd 75

75

4/22/14 1:27:57 AM


SOMETHING ABOUT FOOD

โดย: ดร. เอกกมล คลายเกิด

รองผูจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท สยาม มอดิฟายด สตารช จำกัด akamol@siammodifiedstarch.com

By: Akamol Klaikherd, Ph. D. Deputy of Product Development Manager Siam Modified Starch Co., Ltd. akamol@siammodifiedstarch.com

Impacts of Modified Starch

on the Overall Quality of

Instant

Noodles

อิทธิพลของแปงดัดแปรที่มีผลตอการปรับปรุง คุณภาพโดยรวมของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สำหรับประเทศไทยจัดเปนอาหารบริโภคในยาม ที่จำเปน โดยรับรูกันทั่วไปวามีคุณคาทางโภชนาการอยูอยางจำกัด นอกจากนี้ยังมีไขมันและคอเลสเทอรอลสูงเนื่องจากผานกรรมวิธี การทอดด ว ยน้ ำ มั น แต อ ย า งไรก็ ต าม บะหมี่ กึ่ ง สำเร็ จ รู ป ยั ง คงเป น ที่ นิ ย ม เนื่องจากสามารถจัดเตรียมไดงาย ราคาประหยัด รสชาติอรอย และสามารถ ตอบโจทยของประชากรเมืองที่มีวิถีชีวิตที่เรงรีบไดดี และจากสภาพสังคม ที่เปลี่ยนเปนลักษณะสังคมเมืองมากขึ้น อาหารกึ่งสำเร็จรูปจึงมีการพัฒนา ขึ้ น อย า งมากเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ชี วิ ต ประจำวั น ของคนเมื อ ง นอกจากนี้ ในป จ จุ บั น แนวโน ม ด า นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพเริ่ ม มี ค วามนิ ย มมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ สืบเนื่องจากอัตราสวนประชากรของไทยและของโลกกำลังยางเขาสูวัยสูงอายุ มากขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง เป น อี ก โจทย ที่ ส ำคั ญ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ บ ะหมี่ กึ่ ง สำเร็ จ รู ป ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาด กล า วโดยสรุ ป แล ว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควรจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. สะดวกในการเตรียม ใชเวลาไมมากในการเตรียม 2. เสนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีปริมาณไขมันนอยหรือไมมี 3. มีสารอาหารครบถวน ครบ 5 หมู 4. เสนบะหมี่มีเนื้อสัมผัสที่ดี ชวนรับประทาน และรสชาติอรอย 10 ปที่ผานมา แปงดัดแปร (Modified starch) ไดเขามามีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเปนอยางมาก เชน ในการพั ฒ นาเส น บะหมี่ กึ่ ง สำเร็ จ รู ป เพื่ อ ให มี เ นื้ อ สั ม ผั ส สอดคล อ งกั บ ความตองการของตลาดผูบริโภค เนื่องจากเสนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำมาจาก แปงสาลีที่มีปริมาณอะมิโลส (Amylose) คอนขางสูง ทำใหเสนบะหมี่ที่ได มีความกระดางและไมเหนียวนุม นอกจากนี้ แปงดัดแปรยังสามารถชวยให เสนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสุกงายขึ้น (Fast cooking) ทำใหสะดวกและรวดเร็ว ในการเตรียม ปญหาหลักของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใชระบบการทอด คือ น้ำมันที่ติดมา กับตัวเสนในปริมาณที่สูง ทำใหอายุการเก็บรักษาสั้นเนื่องจากเหม็นหืนไดงาย

76

I

nstant noodles are classified as consumable food when necessary in Thailand. They are well-known for their limited nutritional value. In addition, they have high fat and cholesterol because they went through deep frying process with oil. Nevertheless, instant noodles are still popular as they are easy to prepare, economical, tasty and can meet the rush urban lifestyle. Furthermore, from the social condition that changes toward urban society, instant food has drastically developed to be consistent with daily urban life. Moreover, healthy food tends to be more and more popular due to the increasing of elderly population ratio of Thailand and the world. Therefore, it is another important issue in developing instant noodle products to meet the market demand. In summary, instant noodles should have properties as follows. 1. Simple and quick to prepare. 2. Instant noodles contain little or no fat. 3. Contain all 5 basic nutrients. 4. Noodles present good texture, draw interest and tasty. For the past 10 years, modified starch has played an important role in the product development of instant noodle industries such as the texture of noodle development for instant noodles to meet with the market demand. Because instant noodles are made from wheat flour, which has relatively high amylose, noodles are harsh and chewy. The modified starch also allows instant noodles to be cooked easily (Fast cooking); hence, simple and quick to prepare. The major problem of deep frying instant noodles is the high oil content in the noodles. This makes them have short shelf-life because of rancid easily. Consumers also receive relatively high fat as well. In this case, the modified starch was applied to adjust the fat absorption property of the noodles to be reduced significantly. It can reduce 60-70 percent of the total absorbed fat. Therefore, this should be a key opportunity to improve the market demand of health concerning consumers. Moreover, the demand of dry baked instant noodles tends to increase continuously because they do not pass through the oil in cooking process; hence, is of interest of health concerning consumers. However, after the noodles were dried, starches in the noodles will severely go through the retrogradation which makes the re-cooking with hot water relatively difficult in order to bring back the freshness. Therefore, the noodles are hard and stiff. The modified starch can assist in modifying the structure of the starch to absorb

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p76-77_Pro3.indd 76

4/22/14 10:19:48 PM


รวมถึงผู้บริโภคก็จะได้รับไขมันค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน ในกรณีนี้ได้มีการนำ แป้งดัดแปรเข้ามาช่วยเพื่อปรับคุณสมบัติด้านการดูดซับน้ำมันของเส้นบะหมี่ ให้ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 60-70 ของปริมาณ ไขมันทั้งหมดที่ถูกดูดซับ จึงน่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญในการพัฒนาตลาดสำหรับ ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ นอกจากนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดอบแห้งนั้นยังมีแนวโน้มความต้องการ ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีน้ำมันมาทำให้สุกจึงเป็นที่สนใจของคน ที่ใส่ใจในด้านสุขภาพ แต่หลังจากที่เส้นบะหมี่แห้งแล้ว แป้งในเส้นบะหมี่จะเกิด การคืนตัว (Retrogradation) อย่างรุนแรง ทำให้การชงกับน้ำร้อนเพื่อให้เส้น พองตั ว กลั บ มาเหมื อ นเดิ ม ทำได้ ค่ อ นข้ า งยาก เส้ น ที่ ไ ด้ จึ ง มี ค วามแข็ ง และ ไม่ยืดหยุ่น แป้งดัดแปรสามารถช่วยให้โครงสร้างของแป้งดูดน้ำได้ง่ายขึ้น จึงนำมา ใช้เพื่อช่วยให้เส้นบะหมี่ในระบบนี้สามารถดูดน้ำได้ดีขึ้นและยังสามารถควบคุม การบวมน้ำที่จำกัดไม่ให้เส้นมีลักษณะอืดจนเกินไป ในบางผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้มีสารอาหารมากขึ้น ผู้บริโภคจะเห็นชิ้นเนื้อแห้ง ต่างๆ ที่อยู่ในซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยปกติแล้วเนื้อที่ทำให้แห้งนั้นโปรตีน จะถูกทำลายไป (Protein denaturation) ดังนั้น ความสามารถในการดูดน้ำกลับ ทำได้ จ ำกั ด และโครงสร้ า งโดยรวมของชิ้ น เนื้ อ ที่ ถู ก ทำลายจะทำให้ ดู ไ ม่ น่ า รับประทาน ส่งผลให้มีการนำแป้งดัดแปรมาเข้ามาใช้เพื่อช่วยปรับโครงสร้างของ ชิ้ น เนื้ อ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย นอกจากนี้ การชงด้ ว ยน้ ำ ร้ อ นเพื่ อ ให้ ชิ้ น อาหาร ดูดซับน้ำกลับอย่างรวดเร็วและให้เนื้อสัมผัสคล้ายกับชิ้นอาหารปกตินั้นเป็น สิ่ ง ที่ ท้ า ทายสำหรั บ ผู้ ผ ลิ ต ซึ่ ง การปรั บ โครงสร้ า งของเนื้ อ โดยใช้ แ ป้ ง ดั ด แปร สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นนี้ได้ จากที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าแป้งดัดแปรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ ในอุ ต สาหกรรมบะหมี่ กึ่ ง สำเร็ จ รู ป เพื่ อ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพโดยรวม ของเส้นบะหมี่ให้มีลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส คุณลักษณะต่างๆ ให้สอดคล้อง กับค่านิยมของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มของตลาด ผู้บริโภคได้มุ่งเน้นไปในด้านของอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควรจะมีการเพิ่มสารอาหารให้มากขึ้น เช่น มีการเติมไฟเบอร์ ผักชนิดต่างๆ และโปรตีนที่สำคัญลงไป เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณลักษณะต่างๆ ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นๆ ซึ่งจะเป็น คำตอบที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่กำลังรอการค้นหาอยู่

water more easily. This can be applied to make the dry baked noodles able to absorb water better and able to control the swelling that limits the noodles from being too bloated. In certain products that require more nutrients, consumers can see pieces of dried meat in the package of instant noodles. Normally, the protein in the dried meat was denatured (Protein denaturation). Therefore, the ability to reabsorb water is limited and the overall structure of the meat that was denatured will make it does not look appetizing. As a result, the modified starch was broadly applied to assist in meat structure adjustment. In addition, the cooking with hot water to make the pieces of food reabsorbs water hastily and the texture is as regular food are challenging for manufacturers. The meat structure modification by using modified starch can preliminary solves this problem. As mentioned above, the modified starch is an important ingredient in instant noodle industries in order to improve the overall quality of noodles to have the appearance, texture, and other features that meet the popularity of consumers in each country. However, since the market demand of consumers tends to focus more on the healthy food, the development of instant noodles should add more nutrients such as fibers, vegetables and major proteins. This is to increase the nutritional value without affecting the features of each instant noodle. This is a good response for consumers who are waiting for the seeking.

เอกสารอ้างอิง/Reference J. E. Kruger, R. B. Matsuo, J. W. Dick. 1996. Pasta and Noodle Technology. 1st Ed. Minnesota; American Association of Cereal Chemists. G.G. Hou. 2010. Asian Noodles, Science, Technology, and Processing, 1st Ed. Portland; WILEY. Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p76-77_Pro3.indd 77

77

4/22/14 10:22:08 PM


SITE Visit

โดย: กองบรรณาธิการ

นิตยสาร ฟูด โฟกัส ไทยแลนด editor@foodfocusthailand.com

New Plant of

Sato Auto-ID (Thailand) ®“°ªï 2483 ´“‚µâ ‡ ªì π ∫√‘ …— ∑ — ≠ ™“µ‘ ≠’Ë ªÿÉ π ∑’Ë ¡’ § «“¡‡™’Ë ¬ «™“≠ „π√–∫∫∫à ß ™’È Õ— µ ‚π¡— µ‘ À√◊ Õ Automatic Identification ·≈–‚´≈Ÿ ™— π °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„Àâ°—∫‡∑§‚π‚≈¬’∫“√傧⥷≈– Õ“√å‡Õø‰Õ¥’ µ≈Õ¥®π¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√º≈‘µ‡§√◊ËÕßæ‘¡æå∫“√傧⥷≈– √–∫∫µ‘¥©≈“°Õ—µ‚π¡—µ‘¡“¬“«π“π°«à“ 70 ªï

By: Editorial Team Food Focus Thailand Magazine editor@foodfocusthailand.com

Since 1940, the Japan-based Sato is a pioneer in Automatic Identification and Data Collection solutions to increase the efficiency of barcode and radio-frequency identification (RFID) technologies. It also has experience in manufacturing barcode printers and automatic labeling systems for over 70 years.

I

n 2001, Sato Auto-ID (Thailand) started its Thailand operations วบจนป 2544 บริษัท ซาโต ออโต-ไอดี (ประเทศไทย) จำกัด ไดดำเนิน by setting up its first label manufacturing plant in 2003. This กิ จ การในประเทศไทย โดยก อ ตั้ ง โรงงานผลิ ต ลาเบลแห ง แรกขึ้ น plant manufactures labels from 100 types of material, including ในป 2546 ที่โรงงานแหงนี้ผลิตลาเบลทุกชนิด จากวัสดุกวา 100 ชนิด waterproof material and material that is resistant towards high and อาทิ วัสดุกันน้ำ วัสดุที่ทนตออุณหภูมิสูง-ต่ำ เปนตน ทั้งนี้ เปนลาเบลที่ใชกับ low temperatures. “The label production of Sato Auto-ID (Thailand) is growing on เครื่องพิมพ หรือ Label printer an annual basis, averaging a 120% increase per year, resulting in “ปริมาณการผลิตลาเบลของซาโต ออโต-ไอดี (ประเทศไทย) ไดเติบโตขึ้น full production capacity for our first plant since five years ago,” said ทุกป เฉลี่ยประมาณรอยละ 120 ตอป สงผลใหกำลังการผลิตลาเบลของโรงงาน Mr. Hayato Shindo, General Manager of Sato Auto-ID (Thailand) Co., Ltd. He added that the company has officially opened its second แหงแรกเริ่มเต็มกำลังการผลิตเมื่อ 5 ปที่ผานมา” คุณฮายาโตะ ชินโดะ ผูจัดการfactory in February 2014, which produces stickers and is located ทั่ ว ไป บริ ษั ท ซาโต ออโต - ไอดี (ประเทศไทย) จำกั ด กล า วพร อ มเสริ ม ว า near the existing plant. ทางบริษัทฯ ไดเปดโรงงานแหงที่สองอยางเปนทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2557 Mr. Shindo said in the past, Sato would produce label products and stickers at its factory in Japan. Its expansion to Thailand by focusing ในบริเวณใกลเคียง โดยวางหมากใหเปนโรงงานผลิตสติ๊กเกอร ซึ่งไมตองใชงาน on providing design and production services for labels รวมกับเครื่องพิมพลาเบล and stickers has enabled the company to effectively คุ ณ ชิ น โดะ กล า วว า ในอดี ต ทางซาโต จ ะผลิ ต สิ น ค า respond to the demands of customers. The second plant is equipped with high quality ลาเบลและสติ๊กเกอรที่โรงงานในประเทศญี่ปุน แตไดขยาย printing machines from Japan capable of producing การผลิ ต มาที่ ป ระเทศไทยด ว ย โดยเน น การให บ ริ ก าร a large quantitiy of labels and stickers at a fast pace. ออกแบบ และผลิ ต ลาเบลและสติ๊ ก เกอร ซึ่ ง เป น การตอบ It also has semi-automatic and fully automatic label and sticker cutting machines that ensure high quality สนองตามความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น labels and stickers. The plant gives importance โรงงานแหงที่สองนี้ทันสมัยดวยเครื่องพิมพลาเบลและ to quality inspection, starting from the moment สติ๊ ก เกอร ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง จากประเทศญี่ ปุ น สามารถผลิ ต employees enter the workplace, in which an air ลาเบลและสติ๊กเกอรไดในปริมาณมากอยางรวดเร็ว และ shower is installed to eliminate and prevent dust that might occur during label and sticker production. ยังคงไวซึ่งคุณภาพที่ดีของลาเบลและสติ๊กเกอร พรอมดวย Cameras are also installed to inspect the quality of Mr. Hayato Shindo เครื่องตัดลาเบลและสติ๊กเกอรทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semilabels and stickers. General Manager automatic) และอัตโนมัติ (Fully automatic) ทางโรงงาน Sato Auto-ID (Thailand) Co., Ltd. Sato Auto-ID (Thailand) currently has over 1,000 customers, of which 40% are in the electronics sector, ให ค วามสำคั ญ กั บ ระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพ ตั้ ง แต 30% in automotive, 15% in logistics, 7% in the food sector and the เมื่อพนักงานเขามาปฏิบัติหนาที่ภายในโรงงาน โดยมีตูเปาลมสะอาด เพื่อกำจัด rest in retail and the government sector. “For three years Sato has given importance towards label and และป อ งกั น ฝุ น ต า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในระหว า งการผลิ ต ลาเบลและสติ๊ ก เกอร sticker products for the food industry. Two years ago we introduced นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของลาเบลและสติ๊กเกอรดวยกลองอีกดวย to the Thai market the Auto Labeller, which is popular among food ปจจุบัน ซาโต ออโต-ไอดี (ประเทศไทย) มีลูกคารวมทั้งสิ้นมากกวา 1,000 ราย manufacturers in Japan, the United States and the European Union. แบงเปนกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รอยละ 40 กลุมอุตสาหกรรมยานยนต We have had a very positive response,” said Mr. Shindo. รอยละ 30 กลุมโลจิสติกส รอยละ 15 กลุมอุตสาหกรรมอาหาร รอยละ 7 รวมทั้ง กลุมคาปลีกและหนวยงานภาครัฐ

78

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p78-79_Pro3.indd 78

4/22/14 1:37:59 AM


ความแตกต่างของลาเบลและสติ๊กเกอร์

ลาเบล (หรื อ ในประเทศญี่ ปุ่ น เรี ย กว่ า Secondary Label): สำหรั บ แสดงข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามการผลิต ได้แก่ ล๊อตนัมเบอร์ วันผลิต วันหมดอายุ ซีเรียลนัมเบอร์ เป็นต้น สติ๊กเกอร์ (หรือในประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า Primary Label): เป็นการพิมพ์ข้อมูลเพื่อติดบนภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเหมาะกับการพิมพ์ที่ต้องการ สีสันสดใส เช่น แบรนด์สินค้า หรือโปรโมชันต่างๆ เพื่อติดลงไปบนบรรจุภัณฑ์

Label (In Japan also Known as Secondary Label): It is intended to show production information which changed in every shift of productions such as Lot No., Manufacturing date, Expiration date, Serial numbers, etc. Sticker (In Japan also known as Primary Label): It is intended for printing information attached on packages. Normally, this type of information would be rarely changed. Thus, sticker will be suitable for printing brand tags or any promotional quotes that need to be attached on packages with colorful design.

Traceability System: Tools for Food Safety

Traceability systems have played a very important role in various industrial sectors, especially the food industry. Mr. Sindo said in 2000, large sized beverage manufacturers in Japan, including alcoholic drinks such as beer and non-alcoholic drinks such as tea and soft drinks, have given interest in traceability systems for its manufacturing processes and logistics, up until when the product reaches the end consumer. The data is collected onto a barcode (one pallet per one label). “After the 2011 Tsunami in Japan, consumers feared the lack of food safety. Japan therefore conducted food quality tests in areas that have been effected by the Tsunami, whereby products passing the test will be provided labels for safety certification. What this shows is that if food manufacturers have a good traceability system, we as consumers will be confident in the safety of products,” Mr. Shindo said.

“3 ปี ที่ แ ล้ ว ทางซาโต้ ไ ด้ เ ริ่ ม ให้ ค วามสำคั ญ และทำตลาดสิ น ค้ า ลาเบลและสติ๊ ก เกอร์ ส ำหรั บ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น โดยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เรานำเสนอเครื่องติดลาเบลอัตโนมัติ ซึ่งเป็นที่นิยม ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั้งในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ให้กับกลุ่มลูกค้า ในเมืองไทย และได้ผลตอบรับที่ดีมาก” คุณชินโดะ กล่าว From Barcode to QR Code The company has developed data collecting on quick

การตามสอบย้อนกลับ: เครื่องมือเพื่ออาหารปลอดภัย

response (QR) codes capable of storing data of up to 7,089 characters (300 numbers for a capacity of 5 square millimeters), which is many times larger than regular barcodes of a smaller size (the smallest size is 6x6 or 8x8 millimeters). It also has a high sharpness and is capable of 360 degree multidirectional high speed reading. It has the ability to correct errors and is durable towards damage and can read data despite a 30% damage in the code. Problems related to the detection or scanning of barcodes is mostly due to low quality printing and/or printing barcodes on a curved surface.

ระบบการตามสอบย้อนกลับได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมอาหาร คุณชินโดะ กล่าวว่าในปี 2543 โรงงานผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ และเครื่องดื่ม ไม่ ผ สมแอลกอฮอล์ เช่ น ชา น้ ำ อั ด ลม เป็ น ต้ น ต่ า งให้ ความสนใจและมี ค วามต้ อ งการจั ด ทำระบบตามสอบย้ อ นกลั บ เพื่ อ ใช้ ใ นการตามสอบย้ อ นกลั บ ตั้ ง แต่ กระบวนการผลิตไปจนถึงระบบโลจิสติกส์ และเมื่อสินค้า ถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภค โดยเก็ บ ข้ อ มู ล การผลิ ต ลงบนบาร์ โ ค้ ด (เก็บข้อมูล 1 พาเลทต่อ 1 ลาเบล) RFID: New Generations to Come “หลังเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2554 Mr. Shindo said RFID is capable of reading data from ผู้บริโภคต่างมีความกังวลถึงประเด็นอาหารไม่ปลอดภัย a long distance, and the technique can be used to ทางการญี่ ปุ่ น จึ ง ได้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพอาหารในพื้ น ที่ improve work efficiency. But the high price of RFID tags are one of the limitations that has made the ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ technology less prevalent. However, since RFID tags ก็จะติดลาเบลเพื่อรับรองว่ามีความปลอดภัย นั่นเป็นการcan be reused, it is suitable for retailors or in some สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า หากผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อาหารมี ร ะบบ factories for internal traceability. ตามสอบย้อนกลับที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้ว เราทุกคน ซึ่งเป็นผู้บริโภคก็จะสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัย” คุณชินโดะ กล่าว

จากบาร์โค้ดสู่คิวอาร์โค้ด

ต่อมาได้พัฒนาการเก็บข้อมูลลงบนคิวอาร์โค้ด ซึ่งมีความจุข้อมูลได้มากถึง 7,089 ตัวอักษร (300 ตัวเลข ในขนาดความจุ 5 ตารางมิลลิเมตร) ซึ่งมากกว่า บาร์ โ ค้ ด หลายเท่ า ในขนาดที่ เ ล็ ก ลง (ขนาดที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด คื อ 6x6 หรื อ 8x8 มิลลิเมตร) ทั้งยังมีความคมชัดสูง อ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงได้ 360 องศา สามารถแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดได้ และทนทานต่ อ ความเสี ย หายต่ า งๆ โดยสามารถอ่านค่าได้แม้มีความเสียหายถึงร้อยละ 30 สำหรับปัญหาการอ่านหรือสแกนบาร์โค้ดไม่ได้นั้น สาเหตุส่วนใหญ่ คือ คุณภาพของงานพิมพ์บาร์โค้ดที่ไม่ดี และ/หรือ การพิมพ์บาร์โค้ดบนพื้นผิว ที่มีความโค้ง เป็นต้น

อาร์เอฟไอดี: ทิศทางในอนาคต

คุณชินโดะ ให้ความเห็นว่าอาร์เอฟไอดีสามารถอ่านค่าได้จากระยะไกลจึงสามารถ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยราคา ของแท็กอาร์เอฟไอดีที่สูง จึงเป็นข้อจำกัดหนึ่งที่ทำให้อาร์เอฟไอดียังไม่แพร่หลาย ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแท็กอาร์เอฟไอดีสามารถนำมาใช้หมุนเวียน ได้ใหม่ จึงเหมาะกับธุรกิจค้าปลีก หรือในบางโรงงานอาจนำมาประยุกต์ใช้เพื่อ การตามสอบย้อนกลับภายในโรงงานก็ได้

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p78-79_Pro3.indd 79

79

4/22/14 1:38:05 AM


SHOW TIMES

Pre Show - ProPak Asia 2014

11-14 June 2014 @ Hall 101–106, BITEC

งานแสดงสินคาอุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑอันดับ 1 ของเอเชีย Asia’s No. 1 of Processing and Packaging Event ProPak Asia 2014 ß“π· ¥ß ‘π§â“Õÿµ “À°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °√–∫«π°“√º≈‘µ °“√·ª√√ŸªÕ“À“√ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ ‡«™¿—≥±å ·≈– ∫√√®ÿ¿—≥±å∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ §√—Èß∑’Ë 22 æ√âÕ¡π”‡ πÕ ‡ ∑ √ π ¥å ≈à “  ÿ ¥   ” À √— ∫  ‘ π §â “ · ≈ – ‚ ´ ≈Ÿ ™— π ∑—È ß À ¡ ¥ ∑’Ë ‡ °’Ë ¬ « °— ∫ Õÿ µ  “À°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ° √–∫«π°“√º≈‘ µ °“√·ª√√Ÿ ª ·≈– ∫√√®ÿ¿—≥±å ‚¥¬‰¥â√«¡‡§√◊ËÕß®—°√‡æ◊ËÕ°“√º≈‘µ„πÕÿµ “À°√√¡ °«à “ 3,600 ‡§√◊Ë Õ ß®“°∑—Ë « ∑ÿ ° ¡ÿ ¡ ‚≈° πÕ°®“°π’È ¬— ß ¡’ ° “√®— ¥ π‘ ∑ √√»°“√Õÿ µ  “À°√√¡ 6 ª√–‡¿∑ ‰¥â · °à DrinkTechAsia FoodTechAsia Lab&TestAsia PackagingMaterialsAsia PharmaTechAsia ·≈– PrintTechAsia ‡æ◊ËÕ„À⺟⇢ⓙ¡ß“π‰¥â√—∫ §«“¡√ŸâÕ¬à“߇µÁ¡∑’Ë

Tangible Experiences ภายในงานนิทรรศการไดจัดกิจกรรมที่นาสนใจ

ไดแก Thai Star and Asia Star Packaging Award 2013 งานแถลงขาว สำหรับป 2557 โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (DIP) งานประชุมสัมมนา Food Innovation Asia Conference 2014 โดยสมาคมวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย (FoSTAT) งานประชุมสัมมนา TISTR Conference 2014 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (TISTR) และศูนยการบรรจุหีบหอไทย งานประชุมสัมมนาเรื่องพลาสติก ในการบรรจุภัณฑ ครั้งที่ 7 โดย Asian Plastics News (APN) งานสัมมนา PharmaTech Seminar 2014 โดยสมาคมไทยอุ ต สาหกรรมผลิ ต ยา แผนป จ จุ บั น งานสั ม มนาโดยสมาคมส ง เสริ ม เทคโนโลยี ไทย-ญี่ ปุ น การจัดประกวดนวัตกรรมอาหารประจำป 2557 และการแขงขันตอบปญหา 80

ProPak Asia 2014, the 22 nd edition of No.1 international processing, filling and packaging technology event for Asia will showcase the latest technologies, trends for the entire products and solutions in processing, filling and packaging technology as well as over 3,600 modern machines available in the global marketplace. This year’s fair will feature six industry zones that includes DrinkTechAsia, FoodTechAsia, Lab&TestAsia, PackagingMaterialsAsia, PharmaTechAsia, and PrintTechAsia.

Tangible Experiences

Following the success of its previous editions, ProPak Asia 2014 will feature major industry events to create valuable learning and networking opportunities for industry stakeholders, trade buyers and suppliers. Among them are Thai Star and Asia Star Packaging Award 2013 and Press Conference 2014 organized by The Department of Industrial Promotion (DIP), Food Innovation Asia Conference 2014 organized by Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT), TISTR Conference 2014 organized by Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) and Thai Packaging Certre, The 7th Plastics in Packaging Conference 2014 organized by Asian Plastics News (APN), PharmaTech Seminar 2014 organized by The Pharmaceutical Industry Association (Thailand), Technology Promotion Association (Thailand-Japan) Seminar 2014 organized by Technology Promotion Association (Thailand-Japan) as well as

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p80-83_Pro3.indd 80

4/22/14 1:42:32 AM


Come and Join Food Focus Thailand at ProPak Asia 2014 FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2014 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สำหรั บ ผู้ ที่ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คุ ณ วั น ทิ ต า พรธนาวงศ์ โทรศั พ ท์ 0 2615 1255 ต่ อ 123 อีเมล์ wantita@besallworld. com หรือเว็บไซต์ www.propakasia.com

The biggest ever edition of over 40,000 sqm., cover Hall 101-106 of BITEC. Attracting over 1,600 participants from 45 different countries, 14 National pavilions from China, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Singapore, Spain, Taiwan, United Kingdom and the US. Food Innovation Contest 2014 and FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2014 organized by Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT). For more information, please contact Wantita Porntanawong, Tel. +66 2615 1255 Ext. 123, E-mail: wantita@besallworld.com or visit www.propakasia.com.

Busch Vacuum (Thailand) Booth No. 5A21 www.buschvacuum.com

• Mink Claw Vacuum Pump for Packaging Processes • Seco Vacuum Pump for Handling or Holding Processes • “R5” Vacuum Pump Generators for Packaging

Alliance Technology Booth No. 6J25 www.atech.co.th

• • • •

Metal Detector Checkweigher X-Ray Pharmaceutical Inspection

Better Pack Booth No. 3P01 www.betterpack.co.th

• • • • •

Multi-purpose Extractor Delta Robot Superheat Steam Oven Infrared Fryer Horizontal Form-Fill-Seal CX-series

Dhawath Technology Systems Booth No. 5B11 www.dhawathsystems.co.th

• Micro Dosing for Powder Material • New Type of Plough Share Mixer • Dense Phase Conveyor

FPT Food Process Technology Booth No. 3N01 www.fpt-asia.com

• • • •

Handtmann PVLH 246 AL Mado Bowl Chopper and Mincer Machines Poly Clip Automatic Clipping Machines Metalquimia High Pressure Injection Machines

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p80-83_Pro3.indd 81

81

4/22/14 1:42:42 AM


Forefront Foodtech Booth No. 3P11 www.forefrontfoodtech.com

• FREY Vacuum Stuffer Model F100 • FREY Burger Line Model DMFB Line • KRONEN Potato Peeler Model PL40K

Good Time Import-Export Booth No. 3P21 www.goodtimepack.com

• • • • •

Hi-Speed Servo Horizontal Flow Wrapper Machine Thermoforming Packing Machine Vertical Form-Fill-Seal Packing Machine Continuous Type Vacuum Sealing and Packaging Machine Pre-Stretch Pallet Wrapping Machine

Hitec Food Equipment Booth No. 3M21 www.hitec-th.com • • • • •

Sausage Processing Line Machines Further and Seafood Processing Line Machines Dim Sum Processing Line Machines Bread and Confectionery Machines Food Processing Turn-Key Service Solutions

Krones AG Booth No. 1F01 www.krones.com

• Contiroll-Sleevematic-Bloc • The Contiroll for Label the OPP Wrap-Around Label • The Sleevematic for the Cap-Seal Application

Kuraray (Thailand) Booth No. 6LL11 www.eval-asiapacific.com • EVALTM • KURARISTERTM

82

Marel Food Systems Boot No. 3P19 www.marel.com

• Portioning Cut Solution for Meat, Poultry and Fish Industry • Sensor-X Bone Detection

Mettler-Toledo (Thailand) Booth No. 2K19 www.mt.com • • •

X35 Series of X-ray Inspection Systems SWB505 MultiMount™ Weigh Modules InMotion™ Autosamplers: Determination of Brix, pH and Acidity with just One Click®

Milford (Thailand) Booth No. 6J11 www.milfordibc.com • • • •

Folding Intermediate Bulk Containers Folding Wire Mesh Logistics Containers Custom Product Stillage’s Wire Mesh Pallet Cages

MT Food Systems Booth No. M11 www.mtfs.co.th • • • •

WF3520 - Sanwa Vertical Packing Machine Unitherm Micro Spiral Oven Unitherm Mini Flame Grill Portio 3 - Marelec Portion Cutting Machine

Multivac Booth No. 4X21/4X29 www.multivac.com

• Multivac Thermoforming Machine Model R145 integrated with MR625OP Automatic Labeler Machine • One Stop Service for Packaging Solution and Technology

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p80-83_Pro3.indd 82

4/22/14 1:42:51 AM


Polytype Asia Pacific Booth No. 5B01 www.polytype-th.com

Thai Sek Son Booth No. 5F22 www.thaisekson.co.th

• PAP Bio-40 A Penetrating Oil 100% Green and Environmentally Friendly • FH20 Transportation Chain Lubricant

• • • • •

Q II S Booth No. 5D21 www.qiis.co.th

Thaiflex Equipment Booth No. FY09 www.thaiflex-equipment.co.th

• The A420i Ink Jet Printer • The V230i Thermal Transfer Printer • Desktop Thermal Printer THP640 Series

SATO Auto-ID (Thailand) Booth No. 3B-22 www.satothailand.co.th • • • •

Automatic Identification and Data Collection Solutions Industrial Barcode Printer & Barcode Reader Auto Labeling Machine and Hand Labeler Manufacturing Sticker and Label

Sealed Air (Thailand) Booth No. 4Y11 www.sealedair.com • • •

TASKI Swingo 150 E Ultra Compact Upright Automatic Scrubber Drier TASKI Swingo 350 B and 350 E Ultra Compact Automatic Scrubber Drier Instapak® Simple™ Foam-in-Bag Packaging System

Senta Pack Machinery & Service Booth No. 2K01 www.sentapack.com • • • •

TOYO JIDOKI Automatic Packaging Machine SQUARE Metal Detector & X-Ray Machine NISHIHARA Vacuum Packaging Machine TURBO WASH Washing Machine

• • • •

Automatic Form-Fill-Seal Packing Machine Semi-Automatic Filling Machine Weigher Conveyor Custom Machinery Design

Gasket Plate Heat Exchanger Brazed Plate Heat Exchanger Fully Welded Plate Heat Exchanger Plate and Fin Heat Exchanger

Tomco Automatic Machinery Booth 3S01 www.tomco.co.th

• • • • •

VJ 1000 Series (CIJ) VJ 2300 Series (LCM) VJ 3300 Series / VJ DN 50 (Laser Marking) VJ Data Flex (TTO) Taptone, BBULL, TAM, YAMOTO, etc.

Toyox Trading (Thailand) Booth No. 2K43 www.toyoxthai.com • Food Grade Hose • Industrial Hose • Food Grade Fitting

K&W Global Technology (Thailand) Booth No. 2H21 www.kw.co.th

• • • • •

Flake Ice Machines Meat Preparation Machineries Meat Processing Machineries Sausage Production Machineries Breading Coating Machine for Chicken Meat Products

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p80-83_Pro3.indd 83

83

4/22/14 1:42:58 AM


SHOW TIMES

Pre Show – The Malaysian International Food & Beverage Trade Fair 2014 (MIFB)

งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มแห่งมาเลเซีย (MIFB) จัดขึ้นมา อย่างยาวนานที่สุดที่ประเทศมาเลเซีย โดยในครั้งนี้ได้กลับมาพร้อมกับนำสุดยอด นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ร ะดั บ โลกสำหรั บ อุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม อย่างครบครัน The longest running F&B trade fair in Malaysia, The Malaysian International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) has become an essential platform for the F&B industry players to introduce the latest innovations and technologies globally.

MIFB 2014

19 – 21 June 2014 @ Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) Kuala Lumpur, Malaysia

The Malaysian International Food & Beverage Trade Fair 2014

The Tantalizing World of Food Business

“ความน่ า หลงใหลแห่ ง โลกธุ ร กิ จ อาหาร” เป็ น ธี ม เด่ น ของงานในปี นี้ โดยจะ มุ่ ง เน้ น การสานสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศมาเลเซี ย กั บ ประเทศต่ า งๆ ในเอเชียและทั่วโลกด้วยเวทีการจัดแสดงสินค้า การบริการ และองค์ความรู้ ด้านต่างๆ สำหรับการทำธุรกิจตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนกระทั่งเติบโตและพัฒนา ไปสู่ระดั บประเทศ

A Business Networking Platform

MIFB ได้จัดให้มีเวทีสำหรับเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตสินค้า ผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อสร้างโอกาสการจับคู่ทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ภายในงานยังจัด ให้มีโปรแกรมการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อจากต่างประเทศและ ในประเทศ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถสานสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศโดยตรงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อป เช่น การเรียนรู้ วิธีการชงและดื่มชา การบรรยายพิเศษเรื่องกาแฟ การแนะนำและชิมไวน์จาก กูรูชั้นนำ การแนะนำสินค้าดาวเด่นจากผู้มาร่วมจัดแสดงสินค้า และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเกาะกระแสเทรนด์ล่าสุดและโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญ ดังนั้นจึงพลาดไม่ได้สำหรับการเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ

70% of the exhibitions will be made up of international exhibitors, mainly from Korea, Taiwan, China, Thailand, Indonesia, Europe, America, Singapore, Pakistan and many more...

84

MIFB 2014 is expected to attract more than 400 local and international exhibitors. The Tantalizing World of Food Business

This year, themed “The Tantalizing World of Food Business” aims to bridge the business connection between Malaysia and the world, the world and Asia. As a complete business platform for the F&B industry, MIFB will showcase a wide range of products, services, valuable insights and knowledge for businesses moving from inception phase, to growth phase and to international development.

A Business Networking Platform

Providing a networking platform for exhibitors and trade buyers, the MIFB Business Matching Sessions allows the exhibitors and buyers to meet and be connected with the right business partners. Besides, MIFB has also initiated the International Buyer Program and Local Buyer Invitation Program, with the intention to facilitate international business partnership by connecting the quality local and international buyers with MIFB exhibitors. Apart from that, MIFB has also invited the industry experts to conduct talks, seminars and workshops such as tea master-classes, coffee appreciation talks, wine master-classes, exhibitors’ products launches, and other topics pertaining to current F&B trends and market opportunities. Joining these seminars and workshops enables the visitors to discover valuable insights and knowledge from the industry leaders and experts.

Thematic Display

Covering Hall 2 to Hall 6 of Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), MIFB will showcase different F&B related themes which

Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p84-85_Pro3.indd 84

4/22/14 1:48:32 AM


Thematic Display

ทุกพื้นที่ทั่วทั้ง Kuala Lumpur Convention Centre จะอัดแน่นด้วยสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายที่พร้อมใจจัดแสดงกันตั้งแต่ฮอลล์ 2 ถึงฮอลล์ 6 อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหารสุขภาพและอาหารออร์แกนิค อาหารฮาลาล ของหวาน และขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์นม รวมไปถึงเทคโนโลยีและเครื่องจักรสำหรับอาหาร นอกจากนี้ยังมีมุมโปรดสำหรับนักจิบชาและกาแฟ รวมถึงนักดื่มก็ไม่ควรพลาดกับ การชิมเหล้าและไวน์ และที่สำคัญยังมีพาวิลเลียนต่างประเทศมากมายตบเท้า เข้าร่วมสร้างสีสันภายในงานอย่างคับคั่ง สำหรับนักธุรกิจใหม่ไฟแรง และผู้ที่ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต ทั้ ง ในและต่ า งประเทศอย่ า งมื อ อาชี พ ...ไม่ ค วรพลาดกั บ งานแสดงสิ น ค้ า ในครั้งนี้...แล้วพบกันที่งาน MIFB 2014! สำหรั บ ผู้ ที่ ส นใจสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.mifb.com.my โทรศัพท์ 03 8023 2600 หรืออีเมล์ mifb@sphereexhibits.com.my

FF#98_Ad MIFB_Pro3.indd 1

R1_FF#98_p84-85_Pro3.indd 85

MIFB attracted more than 20,000 trade visitors from 30 countries in year 2013 and the number of trade visitors is expected to increase by 10 to 20% this year. include beverages, health & organic food, Halal, sweets & confectioneries, dairy products, food technologies & machineries, gourmet coffee & tea, wine & spirits and many more. MIFB also allows visitors to discover the diversity of world’s food through various country pavilions. MIFB welcomes all new and returning groups who wish to explore F&B business possibilities and to expand their business interests locally or internationally….See you at MIFB 2014! Visit www.mifb.com.my for participation or more information. For enquiries, please call 03 8023 2600 or E-mail: mifb@sphereexhibits.com.my.

Food Focus Thailand 4/22/14 1:45:17 AM 85

MAY 2014

4/22/14 8:51:40 PM


SURROUNDS

Polytype Asia Pacific Held the 2nd Open House Event in Thailand ฉะเชิงเทรา, 25 มีนาคม 2557 – บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด โชว์ศักยภาพและโรงงานการผลิตที่ได้ปรับปรุงขยายพื้นที่ให้ใช้สอยได้ มากกว่ า เดิ ม พร้ อ มด้ ว ยพื้ น ผิ ว ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ พร้ อ มเดิ น หน้ า เป็ น ผู้ น ำ ในสายธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในเอเชีย โดย ได้จัดงาน Open house ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 ณ บริษัทฯ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ คุณปีเตอร์ รูธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท Wifag/Polytype กล่าวว่า “จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ เราต้องการให้ผู้ที่สนใจ ทั้งลูกค้ าเก่าและใหม่ได้เห็นถึงคุณภาพเครื่องจักรของเราว่ ายอดเยี่ ยม ไม่ ต่ า งจากที่ ผ ลิ ต ในยุ โ รป และยั ง ต้ อ งการเน้ น ถึ ง การมี ฐ านการผลิ ต ในเอเชี ย ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเราสามารถแข่ ง ขั น ด้ า นราคา ในตลาดเอเชียได้ดีขึ้นอีกด้วย” ทั้งนี้ ภายในงานบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นเผยแพร่เทคโนโลยีในสายธุรกิจ การผลิ ต และการพิ ม พ์ ห ลอดพลาสติ ก (Tube) และถ้ ว ย (Cup) โดย ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องร่วมออกบูธอีกกว่า 15 บริษัท อาทิ เช่น Breyer, Madag, Ruco, Siegwerk, Luescher, Windelev และ Zeller & Gmelin พร้ อ มทั้ ง การสาธิ ต เครื่ อ งจั ก รที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย คุณเจฟ โรว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จำกั ด กล่ า วว่ า “การจั ด งานครั้ ง นี้ เ พื่ อ ต้ อ งการเชิ ญ ชวนและสร้ า ง ความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สนใจในธุรกิจของเราได้เห็นถึงความเป็นโรงงานผู้ผลิต เครื่องจักรที่มีมาตรฐาน เป็นบริษัทที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ก็ ไ ด้ ม าตรฐานและคุ ณ ภาพเดี ย วกั น ไม่ ต่ า งจากเครื่ อ งจั ก รที่ ผ ลิ ต โดย บริ ษั ท แม่ ข องเราในยุ โ รปแม้ แ ต่ น้ อ ย เพราะว่ า การบริ ห ารและจั ด การ ทุกอย่างนั้นเทียบเท่ากับในยุโรปเลยทีเดียว ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า โรงงาน แห่งนี้ที่ได้ขยายและปรับปรุงใหม่สามารถผลิตเครื่องจักรคุณภาพสูงได้ อย่างแน่นอน” ไฮไลท์ของงานครั้งนี้อยู่ที่การสาธิตการผลิตและพิมพ์หลอดพลาสติก ครบวงจร ด้วย Ecoline ที่ผ่านการปรับปรุงขึ้นใหม่ ซึ่งได้ทำการติดตั้ง เครื่ อ ง Heading และ Printing เข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในไลน์ ก ารผลิ ต เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมหลอดพลาสติกในทวีปเอเชีย นับเป็นการเปิดตัวให้ได้ยลโฉมความสามารถของ Ecoline เป็นครั้งแรก อีกด้วย “นอกจากการเปิ ด ตั ว Ecoline ในงานนี้ ข องโพลี ไ ทพ์ แ ล้ ว เรายั ง นำเสนอนวั ต กรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ รี ย กว่ า Stillcan บรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกับกระป๋อง แต่บางและเบากว่า และปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถช่วยลดภาวะลดโลกร้อนซึ่งเป็นกระแสที่กำลัง มาแรงในขณะนี้ได้ กล่าวได้ว่าเราเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ คิ ด ค้ น ได้ ส ำเร็ จ เลยทีเดียว” คุณรูธ กล่าวทิ้งท้าย

Mr. Jeff Rowe CEO, Polytype Asia Pacific

Mr. Peter Ruth Group CEO, Wifag/Polytype

Chachoengsao, 25 March 2014 – Polytype Asia Pacific Co., Ltd. had held the open house in Thailand for the second time since its first event in 2006. This open house was a 3 days event held in Polytype Asia Pacific head quarter in Wellgrow Industrial Estate during 25-27 March 2014. This plant in Thailand has been renovated by expanding the manufacturing spaces to be 3 times bigger than it was. This is to make this plant a center of manufacturing for Asia Pacific. Mr. Peter Ruth, Group CEO, Wifag/Polytype, said that “The main goal is to show that the machine making in our factory here is as good as the one making in Europe. Price performance competitiveness is another objective that we want to spread the word out to the market in Asia. This event was to emphasize on the tube and cup processing technology including the printing process. The seminar held during the event was fulfilled by many experts giving in-depth information about the tube and cup processing technology. Moreover, there was a booth exhibition from at least 15 companies around the world such as Breyer, Madag, Ruco, Siegwerk, Luescher, Windelev and Zeller & Gmelin, and a live demonstration of high technology machines for everyone to experience during the three days event as well. Mr. Jeff Rowe, CEO, Polytype Asia Pacific Co., Ltd. said “We would like to cordially invite everyone who is interested in our business to the factory to show them the standard of ours the worldwide company. Beside than the highest standard of our machine building, we still would like to show whoever that visit our factory how professional we are. We make the machine out of the quality set by our parent company in Europe so this is not a low quality products, but this is the factory that professionally produces absolutely hi-end machines for Asia.” The main highlight was a live demonstration of Ecoline which has been connected inline to the heading and printing machines. This updated Ecoline is for supporting the growing tube processing market in Asia. Mr. Ruth added that “Beside the launching of the new Ecoline, we still have another product that we are the first one that launch it into the market. It is called “Stillcan” the new flexible can for still beverages that comes with the concept in minimizing of waste in comparison with a traditional can.” www.wifag-polytype.com

86

Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p86-89_Pro3.indd 86

4/22/14 8:49:09 PM


Grand Opening - Barcode Printer Model CL4NX Series,

SATO, Beyond Expectations!

กรุงเทพฯ, 17 มีนาคม 2557 – บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) จำกั ด ผู้ น ำทางด้ า นระบบบ่ ง ชี้ อั ต โนมั ติ ร ะดั บ โลกได้ จั ด งานเปิ ด ตั ว เครื่ อ งพิ ม พ์ บ าร์ โ ค้ ด รุ่ น ใหม่ CL4NX Series ภายใต้ แ นวคิ ด SATO, Beyond Expectations โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก มร. ฮายาโตะ ชิ น โดะ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ได้สนับสนุน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องซาโต้ ม าโดยตลอด และสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ด้วยความเอาใจใส่ในการบริการเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั้น ภายในงานนี้ซาโต้ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องพิมพ์รุ่น CL4NX ที่ ไ ด้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า เช่ น การทำงานที่ ร วดเร็ ว เพราะใช้ Dual ARM CPU หน่วยความจำ ROM 2G และ RAM 256M ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และ สามารถใส่หมึกพิมพ์ได้ยาวถึง 600 เมตร ทำให้พิมพ์ได้นานกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นอื่น เครื่องพิมพ์รุ่น CL4NX ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและมีวีดีโอสาธิตการใช้งานทุกขั้นตอน สามารถรองรับภาษาไทยได้ และยังให้ช่องเสียบ USB,LAN, Parallel, Serial และ EXT Port เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน เป็นต้น Bangkok, 17 March 2014 – Sato Auto-ID (Thailand) Co., Ltd. leading global AUTO-ID system had launching Grand opening, barcode printer using a model CL4NX series in concept SATO, Beyond Expectations. Mr. Hayato Shindo, General Manager, welcomed special guests and thank you for always support SATO product and informed everyone please confident that SATO will take care all of customers with caring as the same family. Additionally, SATO also demonstrated outstanding feature of CL4NX that have developed products to satisfy customer needs. Example quick respond because CL4NX using Dual ARM CPU processor with Flash ROM 2G and RAM 256M that help to reduce working time and CL4NX also use long ribbon to 600 meters so it can operate more than other printers, Design to easy to use is strong point of CL4NX and you can see demonstration video in every process and can support Thai language. USB,LAN, Parallel, Serial and EXT Port are also installed with standard interface as well. www.satothailand.co.th

GFSI Standard Seminar by SGS (Thailand) กรุงเทพฯ - บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัด สัมมนาในหัวข้อ “GFSI Recognized Standard Food Business for AEC Preparation” เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มาตรฐานของ GFSI อั น ได้ แ ก่ มาตรฐาน FSSC 22000 และ SQF Edition 7.1 รวมถึง ประโยชน์ จ ากการนำมาตรฐานดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อพิเศษ “Wrap up: Food Standards for ASEAN Economic Communities (AEC) ธุ ร กิ จ อาหารจะเตรี ย มรั บ มื อ อย่ า งไรเมื่ อ มี ก ารเปิ ด AEC” เพื่ อ สร้ า ง ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ คู่ ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ซั พ พลายเออร์ ผู้ ส่ ง ออก ผู้ น ำเข้ า และบริ ษั ท ต่ า งๆ ในธุรกิจอาหาร รวมไปถึงข้อมูลข่าวใหม่ๆ เกี่ยวกับ IFS Unannounced Audit Scheme และ Gluten Free Certification & Gluten Risk Management เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น นี้ ก ลู เ ตนนั บ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในสารก่ อ การแพ้ ที่ ส ำคั ญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โปรแกรมการสัมมนานี้จึงได้รวมข้อกำหนดสำหรับการประเมินและควบคุม ความเสี่ยงของการปนเปื้อนกลูเตนอย่างเคร่งครัดสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ตลอดจนผู้ค้าปลีก ที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการผลิ ต และจำหน่ า ยอาหารที่ ป ลอดภั ย และปราศจากกลู เ ตน ทั้ ง นี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก Bangkok - SGS (Thailand) Limited held the seminar under the topic of “GFSI Recognized Standard Food Business for AEC Preparation” to educate all participants about GFSI standard; FSSC 22000 and SQF edition 7.1 as well as advantages of the standard implementation. In addition, there was the special topic on “Wrap up: Food Standards for ASEAN Economic Communities (AEC)” to ensure the reliability among business partners such as suppliers, exporters, importers and food entrepreneurs, including update the IFS Unannounced Audit Scheme and Gluten Free Certification & Gluten Risk Management. Nowadays, gluten is one of the most important food allergens, especially in the North America. This seminar provided the regulation on gluten risk assessment for food manufacturers as well as food retailers who strive to meet food safety and gluten free food production standard. In this regard, this seminar drew attention of F&B professionals. www.sgs.co.th

Mettler-Toledo (Thailand): GreenMT Program กรุ ง เทพฯ - เมทเล่ อ ร์ - โทเลโด มุ่งเน้นการจัดการทางสิ่งแวดล้อมตาม กฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และริเริ่มแนวคิด GreenMT มาตั้งแต่ ปี 2553 เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความเข้ า ใจ ใ น ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยประเด็ น สำคั ญ คื อ การประเมิ น การใช้ ท รั พ ยากรและ การควบคุมการปลดปล่อยพลังงาน ในปี 2556 ที่ผ่านมานี้ ได้รวบรวมข้อมูล ในแต่ ล ะสาขา รวมถึ ง ข้ อ มู ล การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ในการขนส่ ง และการใช้ ไ ฟฟ้ า ในอาคารสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญการควบคุม ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งพนักงานได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการด้านพลังงาน 115 โครงการ เช่น การพัฒนาการผลิตในโรงงานที่เมืองฉางโจว ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 1 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โครงการด้านทรัพยากร 12 โครงการ เช่น การสนับสนุนให้ลูกค้าส่งกล่องกระดาษแข็งใส่ผลิตภัณฑ์ปิเปตต์ คืนให้กับบริษัทฯ โดยมีการส่งคืนและใช้งานซ้ำได้กว่าร้อยละ 80 ซึ่งสามารถ ลดปริ ม าณการตั ด ต้ น ไม้ ไ ด้ ถึ ง 80 ต้ น ต่ อ ปี และโครงการคิ ด ค้ น นวั ต กรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า 50 โครงการ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน รุ่น X3310 ที่ใช้พลังงานลดลงถึงร้อยละ 45 เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจในแนวคิด GreenMT สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.mt.com/GreenMT Bangkok - Mettler-Toledo approaches environmental management with stringent regard for all applicable laws and regulations. In 2010, the company began the GreenMT initiative, a program designed to improve upon the understanding of how the business impacts the environment. The centerpiece of the GreenMT program is the comprehensive measurement of the resource usage and emissions. This past year, Mettler-Toledo collected data across the company; including fuel usage in fleets and the electricity usage of all of the buildings that the company occupy, to understand the magnitude of greenhouse gas footprint. Many employees contributed to a wide array of projects and initiatives consist of 115 energy efficiency projects such as a more sustainable production location in Changzhou which reduce power consumption by 1 million kWh, 12 resource reuse projects such as a program which encourages customers to reuse the cardboard boxes for pipettes. About 80 percent of the boxes are returned and suitable for reuse – 80 trees saved per year. Moreover, the products are increasingly developed through 50 projects. For example, X3310 x-ray lowering 45 percent overall operating power consumption of the complete system. A complete list of all GreenMT initiatives can be found at www.mt.com/GreenMT www.mt.com

Distinguished Scholar Funded by

PTT Public Company Limited

กรุงเทพฯ, 25 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ภิ ร มย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิ ท ยาลั ย มอบกิ ต ติ บั ต รแด่ นายวิ ศิ ษ ฎ์ ลิ้ ม ประนะ ในโอกาส ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง จ า ก ส ภ า มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน เงินทุนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กองทุ น เพื่ อ การวิ จั ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ ณ หอประชุ ม อาคาร มหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bangkok, 25 March 2014 - Chulalongkorn University Council has appointed Mr. Visit Limprana as the distinguished scholar funded by PTT Public Company Limited, Research Affairs, Faculty of Science. On this important occasion, the President of Chulalongkorn University, Professor Pirom Kamolratanakul, M.D. commended the certificate to Mr. Limprana at Mahitaladhibesra Building, Chulalongkorn University. www.chula.ac.th Food Focus Thailand

MAY 2014

FF#98_p86-89_Pro3.indd 87

87

4/22/14 1:55:26 AM


Cooperation between MULTIVAC and KREHALON The Come Back of iba 2015 - A World Class Trade Fair for FormShrink Films for Bakery, Confectionery and Snacks Industries Wolfertschwenden, เยอรมนี, 17 มีนาคม 2557 – MULTIVAC และ KREHALON ได้ประกาศข้อตกลงร่วมกันในการจัดจำหน่ายฟิล์มหดแบบร้อน FormShrink ซึ่งตามข้อตกลงนี้ MULTIVAC จะได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย ฟิล์มร้อน FormShrink จาก KREHALON Industrie แต่เพียงผู้เดียว โดยจะ ครอบคลุมพื้นที่การจัดจำหน่ายในตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ฟิล์มหดแบบร้อน FormShrink ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ทดแทนการบรรจุแบบ Shrink bag ได้ ใ นทั น ที และสามารถตอบโจทย์ ด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ โดยฟิล์มหดแบบร้อน FormShrink จาก KREHALON นี้ยังมี คุณสมบัติสามารถยืดหดตัวได้ดี ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษตามกลุ่มเป้าหมาย ของตลาด ทั้งนี้ MULTIVAC ได้พัฒนาเครื่องแพ็คบรรจุแบบร้อนให้สามารถทำงาน ได้กับผลิตภัณฑ์จำนวนมากๆ ที่เคยผ่านการแพ็คบรรจุแบบ Shrink barrier bags ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยคุณสมบัติด้านการผลิตแบบอัตโนมัติ ช่วยลด ต้นทุนการบรรจุต่อแพ็ค และการแพ็คบรรจุที่แนบสนิทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ฟิล์มหด แบบร้อน FormShrink สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ประเภทไส้กรอก ชีส เนื้อสัตว์ สุกหรือแห้ง เนื้อไก่ เนื้อสัตว์สด และอีกหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทได้ทำข้อตกลงระยาวในการทำตลาดร่วมกันด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ ใ ช้ ฟิ ล์ ม หดแบบร้ อ น โดย MULTIVAC จะมุ่ ง เน้ น ในการนำเทคโนโลยี ร ะดั บ แนวหน้าเข้ามาพัฒนาระบบการบรรจุแบบร้อน ในขณะที่ KREHALON จะอาศัย ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวด้านเทคโนโลยีฟิล์มหดเข้ามาร่วมส่งเสริมด้วย Wolfertschwenden, Germany, 17 March 2014 – MULTIVAC and

กรุงเทพฯ, 17 มีนาคม 2557 – หอการค้าเยอรมัน-ไทย ในฐานะผู้แทน อย่างเป็นทางการของศูนย์แสดงสินค้า จี เอช เอ็ม แห่งเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี และสมาพันธ์ผู้ผลิตเบเกอรี่แห่งประเทศเยอรมนีได้จัด บรรยายแนะนำงานนิทรรศการ iba 2015 งานแสดงสินค้าชั้นนำของโลก ทางด้านขนมอบและขนมหวานขึ้น ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมแชงกรีล่า งาน iba นับเป็นหนึ่งในงานนิทรรศการระดับโลกที่มีการจัดแสดงมายาวนานกว่า 65 ปี โดยจะจัดขึ้น ทุกๆ 3 ปี “เหตุผลที่เราจัดงานห่างกันถึง 3 ปี นั้นก็เพราะว่าเราต้องการให้นักพัฒนาและนักวิจัยได้มีเวลา คิดค้นนวัตกรรมด้านขนมอบและขนมหวานอย่างเต็มที่ และเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าทุกครั้ง ที่จัดงาน iba ผู้ที่มาร่วมงานจะได้พบกับนวัตกรรมที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านเครื่องจักร หรือส่วนผสมก็ตาม” คุณปีเตอร์ เบคเกอร์ ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตเบเกอรี่แห่ง ประเทศเยอรมนี กล่าว นอกจากส่วนนิทรรศการแล้ว iba 2015 ยังพร้อมให้ความรู้และความตื่นเต้นอื่นๆ อีกมากมาย “iba 2015 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 23 และพร้อมที่จะเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในวงการ อุ ต สาหกรรมขนมอบและขนมหวาน ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ ค าดว่ า จะมี ผู้ ที่ ส นใจร่ ว มชมงานกว่ า 70,000 คน จากทั่วโลก นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น iba Forum iba Cup และ iba Seminar and Factory Tour ซึ่งสำหรับการทัวร์โรงงานนั้นนับเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มาตลอดทุกครั้ง และในครั้งนี้เราคาดว่าจะมีการทัวร์โรงงานกว่า 82 แห่งเลยทีเดียว” คุณไมเคิล วิปป์เลอร์ ผู้อำนวยการจัดการสมาพันธ์ผู้ผลิตเบเกอรี่แห่งประเทศเยอรมนี กล่าวทิ้งท้าย iba 2015 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–17 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iba.de หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย โทรศัพท์ 0 2670 0600

Bangkok, 17 March 2014 – The German-Thai Chamber of Commerce, an official representative of GHM and German Bakery Trade Association had held the exclusive press meeting to introduce the iba 2015, the World’s leading trade fair for bakery, confectionery and snacks industries at Board Room, Shangri-La Hotel. iba is one of the longest world class event ever existed with more than 65 years. The event is hold in every 3 years. “We decided to organize the event in every 3 years with the reasons. We have wanted the developer and researchers to have plenty of time to innovate the new idea for the event so that we can guarantee the visitors to see and experience the totally new innovation bakery, confectionery and snacks industries, for example, new machines and new ingredients.” said Mr. Peter Becker, President of the German Bakery Trade Association. iba 2015 is also ready to provide other excellent activities to all visitors. “iba 2015 is the 23rd of the event and we are ready to be the meeting point of choice for experts of the baking, confectionery and snack industry expecting more than 70,000 visitors from around the world to join us. iba Forum, iba Cup and iba Seminar and Factory Tour are also the highlighted side events. The tour has been very famous for the visitor in every event so far, and this year we expect to visit around 82 factories during the show.” explained Mr. Michael Wippler, Vice President of the German Bakery Trade Association. iba 2015 will be held during 12-17 September 2015 at Fairground Messe München, Germany. For more information please visit www.iba.de or contact German-Thai Chamber of Commerce Tel. +66 2670 0600 www.multivac.com www.iba.de

KREHALON are pleased to announce the joint agreement to distribute FormShrink thermoforming films. In this agreement, MULTIVAC is appointed the exclusive, authorized sales distributor of FormShrink films from KREHALON Industrie. The agreement includes many markets in Europe, Middle East, Americas, Africa and Asia. The FormShrink packaging solution offers a cost effective and automated alternative to shrink bag packaging. KREHALON FormShrink films are shrinkable thermoformable films, which were specially developed to target the shrink bag market. MULTIVAC has developed a comprehensive line of thermoform packaging machinery well suited to high volume, uniformed shaped products currently packed in shrink barrier bags. FormShrink adds value through automation, pack cost reduction and superior “skin tight” pack presentation. Typical applications include: sausage, cheese, cooked or dried meats, chicken, fresh meats and many other standardized products. The Agreement combines the long term experience of two companies in marketing shrinkable thermoformed packaging solutions. MULTIVAC brings their leading-edge technology in thermoforming solutions, while KREHALON brings their unique expertise in shrinkable film technolgy.

Interwine and FHW CHINA Held Jointly in November เฉินตู, 27 มีนาคม 2557 – Fiera Milano S.p.A. และบริษัทในเครือจากจีน Worldex Fiera Milano Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd. ร่วมด้วย Canton Universal Fair Group Ltd. ได้จัด งานแถลงข่าว “Fairs Alliance, Grand Event” ขึ้นที่โรงแรมแชงกรีล่า เฉินตู เพื่อประกาศกำหนด วันจัดงานนิทรรศการ Interwine 2014 และ FHW CHINA 2014 ที่จะมีขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 ณ China Import & Export Fair Complex มณฑลกวางโจว ประเทศจีน โดยการผนึกกำลังของสองงานนิทรรศการยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้จะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือกัน ครั้ ง สำคั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานนิ ท รรศการและสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตลอดจน อำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าและผู้ซื้อ ทั้งนี้ Worldex G.E.C., Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ดำเนินธุรกิจการจัด งานแสดงสินค้าที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จ ในธุ ร กิ จ ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศให้ กั บ ทั้ ง ผู้ ร่ ว มจั ด แสดงสิ น ค้ า และผู้ ที่ ม าเยี่ ย มชมงาน โดย Worldex ได้พยายามผลักดันและช่วยเหลือนักลงทุนชาวไทยให้ได้มีโอกาสไปขยายธุรกิจ ในตลาดโลกด้วยการจัดงานนิทรรศการที่มีศักยภาพและจัดหาโอกาสการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Food Focus Thailand ที่หลากหลาย 88

Chengdu, 27 March 2014 – With the subject “Fairs Alliance, Grand Event”, organized by Fiera Milano S.p.A. and its China company Worldex Fiera Milano Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd. and Canton Universal Fair Group Ltd., the Press Conference of Interwine 2014 and FHW CHINA 2014 is held at Shangri-la Hotel Chengdu to announce that Interwine 2014 and FHW CHINA 2014 will be held at the same time at China Import & Export Fair Complex, Guangzhou on November 11-13. The combination of the two fairs strive to promote international profile of the fairs and provide more business opportunity and convenience to both exhibitors and buyers. Established in 1984, Worldex G.E.C., Ltd., the most significant Thai Company in Trade Fair business, was aimed to provide exhibitors and visitors the most satisfactory and success in all international trade shows and Thailand’s local exhibition management. Worldex has put enormous efforts on assisting those Thai investors to expand their alliances in the world’s market by providing them many chances to attend various potential exhibitions and trade fairs. www.worldexgroup.com

MAY 2014

FF#98_p86-89_Pro3.indd 88

4/22/14 1:55:33 AM


PRODUCT PROFILE Ad FFT_Pro3.pdf

1

4/22/14

9:00 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ประกาศรายชื่อผูโชคดีประจำฉบับเดือนมีนาคม 2557 The Winners of U. Share V. Care – March 2014

สุด ยอด เลย

ad_Thai China_Pro3.indd 66

ผูโชคดี 4 ทาน ที่รวมเสนอความคิดเห็นในคอลัมน U Share. V Care. และไดรับของรางวัลแทนคำขอบคุณ มีรายชื่อดังนี้

Winners of “Take Note…Taking the Trace” 1. Amporn Agphachaisawat QC Manager Better Food Co., Ltd. Samut Sakhon 2. Thunjutha Pharun QA Section Manager CPF (Thailand) Public Company Limited Bangkok Winners of “Smart Card…Smart Note” 1. Amnuai Panorath QA Section Chief Health Food Creation Co., Ltd. Pathum Thani 2. Satinee Jensiripon Consultant Jello Foods Co., Ltd. Bangkok

1/22/13 10:47:24 PM

เนื้อ หา ดี อาน มา นาน

9 ป แลว

We appreciate your Post ! ª√–°“»√“¬™◊ËÕ 3 §” ‚¥π„®... ‡µ√’¬¡√—∫𑵬 “√Õà“πø√’

“Take Note…Taking the Trace” By: RFID Institute of Thailand

“Smart Note…Increase Yield”

By: Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Limited

ของรางวัลจะจัดสงใหทานทางไปรษณีย ขอขอบคุณ RFID Institute of Thailand และ Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Limited สำหรับการเอื้อเฟอของรางวัล

1. Kusuman Rungdumrong / “โฟกัสเยี่ยม” 2. Moo PinkiPiggi / “เปยมสาระ” 3. ลา-ดั๊ด ลัด-ดา / “หนังสือเลิศ” 4. Wichittra Supangkaratana / “อานมานาน” 5. Viravadee Ch / “อานแลวรวย” 6. Tuu Thanyuree / “เนื้อหาเพียบ” 7. Melada Supakijnoraset / “ล้ำนำเทรน” 8. Anuwat Kosolchitboon / “food for all” 9. Nucharee Krongworakul / “ดีมากคะ” ...ผูโชคดีสามารถติดตอกลับทีมงานไดที่ ‚∑√»—æ∑å 0 2192 9598 # 104 À√◊ÕÕ’‡¡≈å contact@foodfocusthailand.com

¿“¬„π 20 情¿“§¡ 2557Ç

www.

.com/foodfocusthailand Food Focus Thailand

MAY 2014

R1_FF#98_p86-89_Pro3.indd 89

89

4/22/14 9:02:50 PM


May 2014

We would like to know what you would like to read

We are Better Because of U.... Please Fill in the Form in English / ¡ÃسÒṺ¹ÒÁºÑµÃ ËÃ×Í¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁµÑǺÃè§à»š¹¿“…“Õ—ß°ƒ… ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ/Name-Surname µÓá˹‹§/Position

Please attach your name card

ºÃÔÉÑ·/Company ·ÕèÍÂÙ‹ºÃÔÉÑ·/Company address â·ÃÈѾ·/Phone

â·ÃÊÒÃ/Fax

ÍÕàÁŏ/E-mail

àÇçºä«µ/Website

A

ttractive Food Focus ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨵‹Í¹ÔµÂÊÒà Very Impressive ¾Íã¨ÁÒ¡·ÕèÊØ´ Great ¾Íã¨ÁÒ¡ Cool ¾Í㨻ҹ¡ÅÒ§ Dislike äÁ‹¾Íã¨

A A

rticles at the First Sight º·¤ÇÒÁ·Õèª×蹪ͺÁÒ¡·ÕèÊØ´

rticles Suit Your Job Function º·¤ÇÒÁ·Õè໚¹»ÃÐ⪹ã¹¡ÒùÓä» ãªŒ§Ò¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´

S

ay Hi to Food Focus Thailand Team ¾Ù´¤Ø á¹Ð¹Ó µÔªÁ áÅÐÊͺ¶ÒÁ·ÕÁ§Ò¹¹ÔµÂÊÒÃÏ

P

Other Í×è¹æ

ick Your Interest ÍÐä÷Õè¤Ø³Ê¹ã¨ãËŒÁÕã¹¹ÔµÂÊÒà Ingredient/Raw material Packaging/Technology Trend/Marketing Production/Machine Logistics/Warehouse etc.,

Service info Code

Please enter service info code of interesting articles, products and advertisements

That’s very kind of you... Share your comments and win a gift

5

“Trendy Umbrella”

Sponsored By: Tetra Pak (Thailand) Limited

3

“Magic Pen Box Set”

Sponsored By: Mettler-Toledo (Thailand) Limited

Please feedback to: E-mail: editor@foodfocusthailand.com, contact@foodfocusthailand.com

Website: www.foodfocusthailand.com

Fax: +66 2116 5732

Air mail: Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd. 384/38 Ngamwongwan Road Soi 25, Bangkhen, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000 Thailand

FF#98_p90_Pro3.indd 90

4/22/14 1:58:22 AM


Please fill in the subscription form in ENGLISH and/or attach your business card.

Subscription Form

เปนสมาชิกในนามบุคคลธรรมดา กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เปนสมาชิกในนามนิติบุคคล กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี 13 หลัก กรุณาระบุสถานประกอบการวาเปน

สำนักงานใหญ

ชื่อ / Name

นามสกุล / Surname

ตำแหนง / Position เลขที่ / Address ซอย / Soi เขต / District โทรศัพท / Phone อีเมล / E-mail

1

(สามารถระบุเปนตัวเลขได)

สาขาที่

year

หมู / Moo

1,140 THB

วันเกิด / Birthday (D/M/Y)

ชื่อบริษัท / Company Name ชั้น / Floor ถนน / Road จังหวัด / Province โทรสาร / Fax เว็บไซต / Website

2

year

Payment Pay in “Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd.”, Saving

อาคาร / Tower แขวง / Sub-district รหัสไปรษณีย / Postal Code

2,280 THB รับฟรี! 2 ฉบับ

get 2 issues for free of charge starting from

No. of Issue

Account No: 737-2-26700-8, KASIKORN BANK, Prachanivet Branch

T: 0 2192 9598

F: 0 2116 5732

Core Business (กลุมธุรกิจ) 101 Food and Beverage Manufacturer (ผูผลิตอาหารและเครื่องดื่ม) 102 Food and Beverage Supplier (ผูผลิต / จัดจำหนาย สินคาและบริการตางๆ ใหแกโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม) 103 Food and Beverage Importer & Exporter (ผูนำเขา / สงออก ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม)

104 Association, Chamber of Commerce, Embassy and Other Organization (สมาคม หอการคา สถานทูต และองคกรตางๆ) 105 University, Institute and Library (สถาบันการศึกษาและหองสมุด) 199 Other, please specify (อื่นๆ โปรดระบุ)

Job Function (บทบาทหนาที่) 201 202 203 204 205 206

Corporate Management (เจาของกิจการและผูบริหารระดับสูง) General Management (ฝายบริหารจัดการทั่วไป) Production (ฝายผลิต) Quality Control & Quality Assurance (ฝายควบคุมและประกันคุณภาพ) Research & Development (ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ) Engineering, Technician & Maintenance (ฝายวิศวกรรม เทคนิค และซอมบำรุง)

Core Business “101 and/or 103”, please specify industry sector (สำหรับกลุมธุรกิจ 101 และ/หรือ 103 โปรดกรอกขอมูลเลือกประเภทอุตสาหกรรม) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 399

Fishery & Seafood (ผลิตภัณฑประมง สัตวน้ำ และอาหารทะเล) Meat & Poultry (เนื้อสัตวและสัตวปก) Fruit & Vegetable (ผักและผลไม) Dairy & Dairy Products (นมและผลิตภัณฑจากนม) Non-alcoholic Beverage (เครื่องดื่มไมผสมแอลกอฮอล) Alcoholic Beverage (เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล) Bakery, Confectionery & Snack (เบเกอรี่ ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว) Fat & Oil (น้ำมันและไขมัน) Spice & Herb / Sauce, Seasoning & Condiment (เครื่องเทศและสมุนไพร / เครื่องปรุงรส) Starch & Flour (สตารชและแปง) Cereal & Grain / Legume & Nut (ธัญพืชและธัญชาติ / ถั่วตางๆ) Ready-to-Eat Products (อาหารพรอมรับประทาน) Health Food & Dietary Supplement (อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร) Catering & Food Service (จัดเตรียมและใหบริการอาหาร) Other, please specify (อื่นๆ โปรดระบุ)

Core Business “104”, please specify your sector (สำหรับกลุมธุรกิจ 104 โปรดกรอกขอมูลเลือกประเภทหนวยงาน) 501 502 503 599

Association (สมาคม) Chamber of Commerce (หอการคา) Embassy (สถานทูต) Other, please specify (อื่นๆ โปรดระบุ)

R1_FF#95_Member1-2_Pro3.indd 1

207 208 209 210 299

Environmental Management (ฝายการจัดการสิ่งแวดลอม) Procurement & Purchasing (ฝายจัดซื้อ จัดจาง) Sales & Marketing (ฝายขายและการตลาด) Consultant (ที่ปรึกษา) Other, please specify (อื่นๆ โปรดระบุ)

Core Business “102”, please specify industry sector (สำหรับกลุมธุรกิจ 102 โปรดกรอกขอมูลเลือกประเภทอุตสาหกรรม) 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 499

Raw Material (วัตถุดิบในการผลิต) Processing Machinery (เครื่องจักรในกระบวนการผลิตและแปรรูป) Packaging Machinery (เครื่องจักรในกระบวนการบรรจุ) Laboratory Measurement and Device (เครื่องตรวจสอบวิเคราะหในหองปฏิบัติการ) Monitoring & Inspection Measurement and Device (เครื่องตรวจสอบติดตามคุณภาพในสายการผลิต) Sanitation Device and Service (สินคาและอุปกรณดานสุขอนามัย) Certified Body & Standard Regulatory (หนวยตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน) Software & Information Technology (ซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) Automation System (ระบบออโตเมชัน) Logistics & Supply Chain Service (ระบบบริหารจัดการซัพพลายเชน) Traceability Technology and Service (อุปกรณและบริการสำหรับระบบการตรวจสอบยอนกลับ) Other, please specify (อื่นๆ โปรดระบุ)

Core Business “105”, please specify your sector (สำหรับกลุมธุรกิจ 105 โปรดกรอกขอมูลเลือกประเภทหนวยงาน) 601 University and Institute (สถาบันการศึกษา) 602 Library (หองสมุด) 699 Other, please specify (อื่นๆ โปรดระบุ)

1/24/14 11:14:34 PM


ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/3471 ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

ฝายสมาชิกนิตยสาร บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด 384/38 ถนนงามวงศวาน ซอย 25 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

We are your media partner and serve you no matter what your marketing will be:

R1_FF#95_Member1-2_Pro3.indd 2

1/24/14 11:14:35 PM


Trehalose

HITEC Food Equipment Co., Ltd. under “HITEC Co., Ltd.” Group established, Japan over 37 years. Business Type: Manufacturing, Developing & Trading of Sausage, Ham & Food Processing Machines.

Multi-Functional Disaccharide

Sausage Line:

อุตสาหกรรมไสกรอก

Functional Properties t1SFWFOU4UBSDI3FUSPHSBEBUJPO t1SFWFOU1SPUFJO%FOBUVSBUJPO t4VQQSFTT6OQMFBTBOU5BTUFBOE0EPS t1SFWFOU'SP[FO%BNBHFBOE%SJQ-PTT

t*NQSPWF5FYUVSF t*NQSPWF4IFMG-JGF t/P.BJMMBSE3FBDUJPO t)FBUBOE"DJE4UBCMF Semi-Automatic Pneumatic Clipper

www.intl.hayashibara.co.jp

Further Line & Seafood Line:

Dumplings:

Nagase (Thailand) Co., Ltd. th

14 Floor, Ramaland Building, 952 Rama IV Road, Khwaeng Suriyawongse, Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel:(662)632-7000 Fax:(662)632-7111 Hayashibara@nagase.co.th

ติ่มซำ ซาลาเปา

South East Asia and Oceania Nagase Singapore (Pte) Ltd. 600 North Bridge Road #11-01 Parkview Square Singapore 188778 Tel: 65-63980088 Fax: 65-63980227 Hayashibara@nagase.com.sg

*TREHA is a trademark for trehalose and a registered trademark of Hayashibara in Japan, the U.S., Thailand, Singapore and other countries.

FF#98_Cover_In_Pro3.indd 1

อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารทะเล

Incrusting Machine

HITEC FOOD EQUIPMENT CO., LTD. No.15, Soi On Nut 17 Yeak 20, Sukhumvit 77 Rd., Suanluang Sub-District, Suanluang District, Bangkok 10250 Tel : +66 (0) 2300 3051-2 Fax : +66 (0) 2300 3053 E-mail: sales@hitec-th.com Website: www.hitec-th.com Tel : +66 (0) 8006 47688, +66 (0) 8142 22470

Visit us at: Booth No. 3M21

4/22/14 2:25:15 AM


May 2014

Special Report Emeritus Professor Dr. Kraisid Tontisirin The Winner of the IUNS Lifetime Achievement Award 2013

MAY 2014 Vol. 9 No. 98

Safer

Malaysia Truly Food Market

Better

Biogenic Amines

Contamination

Improve your

Digestive

Health

Visit us at THAIFEX - World of Food ASIA 2014 @ Challenger Hall, IMPACT FF#98_Cover_Out_Pro3.indd 1

4/22/14 2:22:55 AM

Foodfocusthailand no 98 may 14  
Foodfocusthailand no 98 may 14  

Food Focus Thailand magazine is positioned as trade publication which successfully acts as a forum between F&B producers and raw materials,...

Advertisement