Page 1

Ekspektatywa_3

Aleksandra Wasilkowska Andrzej Nowak

Warszawa jako struktura emergentna: Em_Wwa 1.0

Michael Batty Joanna Erbel Dirk Helbing Manuel De Landa Sorin Solomon

Warsaw as Emergent Structure: Em_Wwa 1.0

Redukcja / Mikroprzestrzenie. Synchronizacja Reduction / Micro-spaces. Synchronicity

wyznaczanie strategii / outlining a strategy

generowanie planu / generating the plan

wybór planu / selection of the plan

realizacja planu / realisation of the plan

Fundacja Bęc Zmiana 2009


Spis treści / Table of contents

7

Wstęp / Introduction – Aleksandra Wasilkowska

17

Warszawa jako struktura emergentna: Em_Wwa 1.0 / Warsaw as Emergent Structure: Em_Wwa 1.0 – Aleksandra Wasilkowska

35

Dynamiczny minimalizm: dlaczego w psychologii mniej znaczy więcej / Dynamical Minimalism: Why Less Is More in Psychology – Andrzej Nowak

49

Więcej znaczy inaczej / More Is Different – Andrzej Nowak, Sorin Solomon

31

Dynamika tłumu / Dynamic of the Crowd – Dirk Helbing, Andrzej Nowak

63

Nie-ludzcy aktorzy miejskiej transformacji / Un-Human Actors of Urban Transformation – Joanna Erbel

73

Modelowanie przestrzeni dla pieszych oparte o programowanie agentowe / Agent-Based Pedestrian Modelling – Michael Batty

99

Asemblaże kontra organiczna całość / Assemblages against Totalities – Manuel De Landa

115

Yona Friedman. Szkice do La Ville Spatiale / Yona Friedman. Sketches for La Ville Spatiale

121

R&Sie(n…), I’ve Heard About…

125

Słownik pojęć / Lexicon of terms

130

O autorach / About the authors


Ekspektatywa_3

Aleksandra Wasilkowska Andrzej Nowak

Warszawa jako struktura emergentna: Em_Wwa 1.0 Warsaw as Emergent Structure: Em_Wwa 1.0

Fundacja Bęc Zmiana 2009


Warszawa jako struktura emergentna. Widok z lotu ptaka / Warsaw as an emergent structure. A bird’s eye view. Fot. archiwum Aleksandry Wasilkowskiej / Photo from the Aleksandra Wasilkowska’s archive


3 Ekspektatywa_3


5

Lokalizacja oddolnie wyłaniających się bazarów i spontanicznych przestrzeni publicznych / The localisation of emergent market places and spontaneous public spaces (schemat / scheme: Aleksandra Wasilkowska)

bazary / handel uliczny markets / street trade handel / trade węzły komunikacyjne / knots atrakcje / attractors


7 Ekspektatywa_3

Wstęp

Introduction

Warszawa jako struktura emergentna stanowi kontynuację projektu Warszawa jako miasto symbiotyczne (2005) badającego bezpośrednio przestrzeń konfliktu odgórnego planowania i oddolnych działań w kontekście pl. Defilad w Warszawie. Dysfunkcja otoczenia Pałacu Kultury i Nauki oraz kryzys miejskiego planowania wynikają z braku relacji pomiędzy różnymi aktorami miejskich procesów. Stąd zrodziła się potrzeba stworzenia nowej formy rozwoju miasta, modelu pozwalającego na agonistyczne wypracowywanie rozwiązań i włączanie nie-ludzkich aktorów miejskich przemian. Konsekwencją poszukiwań było stworzenie prototypu zintegrowanego narzędzia do zbudowania „idealnej sytuacji komunikacyjnej” dynamicznie łączącej top-down i bottom-up. Platforma Em_Wwa 1.0 umożliwia niehierarchiczną komunikację, w której partycypacja odbywa się na wszystkich poziomach procesu urbanizacji, zarówno na początkowym poziomie definiowania problemu, wyznaczania celów, jak i na etapie ewaluacji i wyboru planu. Niniejsza publikacja to także próba wprowadzenia nowych pojęć oraz horyzontów myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych. Tekst Dynamiczny minimalizm prof. Andrzeja Nowaka oraz jego wywiady z prof. Sorinem Solomonem i prof. Dirkiem Helbingiem przybliżają pojęcie emergencji w kontekście badań nad złożonością. Joanna Erbel w artykule Nie-ludzcy aktorzy miejskiej transformacji poprzez teorię ANT Bruno Latoura odnosi się do nieprzewidywalnego

Warsaw as a Emergent Structure is a continuation of the project Warsaw as a Symbiotic City (2005) researching directly the space of the conflict between top-down planning and bottom-up actions in the context of Defilad Square in Warsaw. The dysfunctionality of the Palace of Culture and Science’s surroundings and the crisis of the urban planning is derived from the lack of the relation between various actors of the urban processes. It is out of what the need of the formulating new form of the city development is derived – antagonistic model enabling to solutions and incorporating non-human actors of the city transformations. The consequence of this research was creating a prototype of the integrated tool to build ‘an ideal communicational situation’ dynamically joining the top-down and bottom-up. The platform Em_Wwa 1.0 enables not hierarchical communication in which the participation takes place at all levels of the urbanisation process, at the primary level of defining the problem, setting the goals as well as at the level of evaluation and choice of the plan. This publication is also an attempt to introduce new terms and horizons of thinking about the city in context of complex systems. The text Dynamic Minimalism of professor Andrzej Nowak and his interviews with professor Solomon and professor Helbing bring closer the idea of emergency in the context of research


procesu transformacji miejskiej. Zamieszczony w książce fragment badań z zakresu socjofizyki i symulacji zachowań zbiorowych prof. Michaela Batty’ego Modelowanie przestrzeni dla pieszych oparte o programowanie agentowe pokazuje możliwości symulacji ruchu pieszych w określonej przestrzeni architektonicznej jako narzędzia wspomagającego diagnozę i optymalizację zarządzania infrastrukturą miejską. Rozdział nietłumaczonej wcześniej na język polski książki A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity Manuela De Landy analizuje relacyjność komponentów w strukturze w oparciu o deleuzjańską ontologię. Altermodernistyczna strategia La Ville Spatiale Yony Friedmana, prekursora idei partycypacji i heterogeniczności w teorii urbanistyki, zakłada budowanie porowatych struktur miejskich, tak aby uwolnić potencjał oddolnie generowanych przypadków i błędów. Kolejnym punktem odniesienia w kontekście rozważań na temat samoorganizacji jest dystopijny scenariusz dla nieistniejącego miasta I’ve Heard About… R&Sie(n). Tkanka miejska powstaje w wyniku sumy negocjacji pomiędzy wszystkimi mieszkańcami oraz dryfu plotki, która w ramach procesu entropii staje się zagrożona widmem katastrofy. Intencją projektu Em_Wwa 1.0 jest także stworzenie kolaboratorium, zintegrowanej przestrzeni współpracy jak największej liczby aktorów i rozproszenia hierarchicznego modelu organizacji oraz planowania miasta. Otwarta platforma stanowiłaby węzeł komunikacyjny pozwalający na niehierarchiczną wymianę informacji z różnych pól związanych z miastem pomiędzy mieszkańcami, ekspertami, inwestorami oraz asynchroniczną partycypację wszystkich aktorów procesów miejskich.  Aleksandra Wasilkowska

on complexity. Joanna Erbel in Un-Human Actors of Urban Transformation through the theory of ANT by Latour responds to unforeseeable process of urban transformation. The fragment set in the book of the research from the field of socio-physics and simulation of the group behaviour by professor Michael Batty Agent-Based Pedestrian Modelling shows the possibilities of the simulation of pedestrian movements in specific architectural space as the tools helping to dictate the diagnosis and optimization of the urban infrastructure management. The chapter of a book yet not translated before into polish A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity by Manuel De Landa analyses the relative links of the components in the structure on the basis of Deleuzian ontology Altermodernistic strategy of La Ville Spatiale by Yona Friedman, forerunner of the idea of participation and heterogenic approach in the theory of urbanisation, claims building the porous city structures so we can free up the potential of the chances and accidents occurring from bottom-up The next point of reference in the context of disputes on self-organisation is dystopian scenario for a non-existent city I’ve Heard About… R&Sie(n). The urban tissue is being created as a result of the sum of the negotation between all the inhabitants and drift of the gossip which in the process of enthropy becomes endangered by the phantom of the catastrophe. The intention Em_Wwa 1.0 project is also to create a co-laboratory – an integrated space of the collaboration of the biggest amount of actors and dispersing the hierarchical model of organisation and planning of the city. The open platform would become a communicational link enabling the non-hierarchical exchange of the information from different fields connected with city between the inhabitants, experts, investors and asynchronic participation of all the actors of urban processes.


9 Ekspektatywa_3


O autorach

About the authors

Michael Batty Profesor planowania w szkole Bartlett na University College w Londynie, gdzie kieruje Centrum Zaawansowanej Analizy Przestrzennej (CASA). Od 1990 do 1995 roku dyrektor NSF Narodowego Centrum Informacji i Analizy Geograficznej (NCGIA) na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo. Od 1979 do 1990 roku profesor planowania miejskiego i regionalnego na Uniwersytecie Walijskim w Cardiff, gdzie sprawował funkcję dziekana Szkoły Projektowania Środowiskowego (1983–1986) oraz dyrektora wydziału (1985–1989). Prowadzi badania nad rozwojem komputerowych modeli miast i regionów, autor wielu opracowań i artykułów w tej dziedzinie, w tym najnowszej Cities and Complexity (MIT Press, Cambridge 2005) oraz zbioru Virtual Geographic Environments (Science Press, Pekin 2009) pod jego redakcją. Wydawca „Environment and Planning B: Planning and Design”. www.casa.ucl.ac.uk www.casabook.com

Michael Batty He is Bartlett Professor of Planning at University College London where he directs the Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA). From 1990 to 1995, he was Director of the NSF National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) in the State University of New York at Buffalo. From 1979 until 1990, he was Professor of City and Regional Planning in the University of Wales at Cardiff where he acted as the Dean of the School of Environmental Design (1983–1986) and Head of the Department (1985–1989). His research work involves the development of computer models of cities and regions, and he has published many books and articles in this area, the most recent being Cities and Complexity (MIT Press, Cambridge, MA, 2005) and the edited volume Virtual Geographic Environments (Science Press, Beijing, China, 2009). He is editor of the journal ‘Environment and Planning B: Planning and Design’. www.casa.ucl.ac.uk www.casabook.com

Joanna Erbel Socjolożka, fotografka. Członkini zespołu „Krytyki Politycznej”, współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis. Pisze w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego doktorat o roli aktorów nie-ludzkich w przemianach przestrzeni miast postsocjolistycznych. Mieszka w Warszawie i Berlinie.

Joanna Erbel Sociologist, photographer. Member of the ‘Krytyka Polityczna’ team, co-founder of Duopolis Association. Prepares a Ph.D thesis at the Institute of Sociology of Warsaw University about the role of non-human actors in the transformation of urban space in post-socialist cities. Lives in Warsaw and Berlin.

Dirk Helbing Profesor socjologii, specjalizuje się w modelowaniu i symulacji na ETH Zurich. Prowadzi badania nad modelami behawioralnymi, teorią procesu decyzyjnego i gier, wielowymiarową symulacją systemów społeczno-ekonomicznych i biofizycznych, procesami stochastycznymi i symulacjami Monte Carlo, zjawiskami samoorganizacji i tworzenia wzorów w przestrzeni

Dirk Helbing Professor of Sociology, specialises in modelling and Simulation at ETH Zurich. His research work involves: behavioural models, decision and game theories, multi-agent simulation of socio-economic and biophysical systems, stochastic processes and Monte Carlo simulations, self-organization and pattern formation phenomena in space and time, evacuation, spreading of disasters and


131 Ekspektatywa_3

i czasie, ewakuacją, przebiegiem kataklizmów i systemami reagowania, ruchem pieszym i zmotoryzowanym, w tym paniką, optymalizacją systemów transportu i produkcji oraz dynamiką sieci zaopatrzeniowych i koniunkturą.

response management, vehicle and pedestrian traffic including panic, optimization of transport and production systems as well as dynamics of supply networks and business cycles.

Agnieszka Kurant Urodzona w 1978 roku w Łodzi. Jest absolwentką łódzkiej PWSFTiTV, historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim oraz Goldsmiths College w Londynie. Wystawiała w najważniejszych instytucjach sztuki w Polsce i za granicą m.in. w galerii Yvon Lambert w Nowym Jorku, Palais de Tokyo w Paryżu, Tate Modern w Londynie, Mamco w Genewie. Brała udział w Biennale Performa w Nowym Jorku (2009), Biennale w Moskwie (2007), Bukareszcie (2008), Atenach (2009). W ubiegłym roku zrealizowała Frieze Projects dla Frieze Art Fair w Londynie. W Polsce realizowała projekty m.in. dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2008) i Muzeum Narodowego w Krakowie (2007), wystawiała w Galerii Zachęta oraz w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2009). Jest laureatką wielu nagród i stypendiów: nominacja do międzynarodowego etapu nagrody Henkel Art Award (Mumok, Wiedeń, 2009).

Agnieszka Kurant Born in 1978 in Łódź. Graduate of The Polish National Film, Television and Theater School in Łódź, art history at the University of Łódź and Goldsmiths College in London. Exhibited in major institutions in Poland and abroad, inter alia, at the gallery Yvon Lambert in New York, Palais de Tokyo in Paris, Tate Modern in London, Mamco in Geneva. Participated in the Performa Biennial in New York (2009), Biennials in Moscow (2007), Bucharest (2008), Athens (2009). Last year she carried out Frieze Projects for the Frieze Art Fair in London. Projects in Poland for the Museum of Modern Art in Warsaw (2008) and the National Museum in Cracow (2007), exhibitions at the Zachęta National Gallery of Art and the Centre for Contemporary Art in Warsaw (2009). Awarded with numerous prizes and scholarchips, shortlisted for the international stage of the Henkel Art Award (Mumok, Vienna, 2009).

Manuel De Landa Pisarz, artysta i filozof mieszkający w Nowym Jorku od 1975 roku. Jest adiunktem w Podyplomowej Szkole Architektury, Planowania i Konserwacji na Uniwersytecie Columbia (Nowy Jork). Szef katedry im. Gillesa Deleuze’a Współczesnej Filozofii i Nauki w Europejskiej Szkole Podyplomowej (EGS) w Saas-Fee w Szwajcarii. Autor: War in the Age of Intelligent Machines (1991), A Thousand Years of Nonlinear History (1997), Intensive Science and Virtual Philosophy (2002) oraz A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity (2006). Opublikował wiele artykułów i esejów. W pracy badawczej koncentruje się

Manuel De Landa He is a writer, artist and philosopher who has lived in New York since 1975. He is an Adjunct Associate Professor at Graduate School of Architecture, Planning and Preservation at Columbia University (New York), the Gilles Deleuze Chair of Contemporary Philosophy and Science at the European Graduate School in Saas-Fee, Switzerland. The author of War in the Age of Intelligent Machines (1991), A Thousand Years of Nonlinear History (1997), Intensive Science and Virtual Philosophy (2002) and A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity (2006). He has published many articles and essays. His work focuses on the theories of the French philosopher


z jednej strony na teoriach francuskiego filozofa Gillesa Deleuze’a, z drugiej zaś na współczesnej nauce, samoorganizacji, sztucznych formach życia i inteligencji, ekonomii, architekturze, teorii chaosu, historii nauki, dynamice nielinearnej, automatach komórkowych. Stał się główną postacią „nowego materializmu” opartego na zastosowaniu przez niego realistycznej ontologii Deleuze’a. Autor studiów nad „morfogenezą” – produkcją półstabilnych struktur z przepływów materii konstytutywnych dla świata naturalnego i społecznego.

Gilles Deleuze on one hand, and modern science, self-organizing matter, artificial life and intelligence, economics, architecture, chaos theory, history of science, nonlinear dynamics, cellular automata on the other. De Landa became a principal figure in the ‘new materialism’ based on his application of Deleuze’s realist ontology. He is author of universal research into ‘morphogenesis’ – the production of the semi-stable structures out of material flows that are constitutive of the natural and social world.

Andrzej Nowak Profesor psychologii. Na Uniwersytecie Warszawskim kieruje Centrum Badania Układów Złożonych w Instytucie Studiów Społecznych. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej kieruje Instytutem Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji. Specjalizuje się w zastosowaniach nauk ścisłych w naukach społecznych, zajmuje się obszarem, który określa nazwą teoria złożoności. W nurcie jego zainteresowań znajdują się symulacje komputerowe takich zjawisk, jak zmiana społeczna, wpływ społeczny, koordynacja, dynamika rynków finansowych, konflikt, dynamika języka. Interesuje go zjawisko emergencji w procesach, zagadnienia filozofii nauki, a w szczególności – metodologia związana z badaniem złożoności i metodologia dynamicznego minimalizmu. Jest współautorem ponad stu artykułów w wiodących czasopismach psychologicznych, np. w „Psychological Review”, fizycznych, np. w „Physical Review Letters”, i informatycznych. Autor lub redaktor siedmiu książek. Wspólnie z Robinem Vallacherem stworzył pojęcie dynamicznej psychologii społecznej. Twórca teorii bąbli jako modelu zmiany społecznej. Był współautorem wystawy Niezwykle rzadkie zdarzenia prezentowanej w 2009 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Andrzej Nowak Professor of psychology. Head of the Centre for Complex Systems Research at the Institute for Social Studies at the University of Warsaw. Head of the Institute of Social Psychology of Internet and Communication at Warsaw School of Social Sciences and Humanities. He specialises in the application of science in social sciences and focuses on the area he calls complexity theory. His field of research includes computer simulations of such phenomena as social change, social influence, coordination, the dynamics of financial markets, conflict and the dynamics of language. He is interested in the concept of emergence in processes, the philosophy of science and especially the methodology of analysing complexity and the methodology of dynamic minimalism. He co-authored over a hundred articles in leading psychological, physical and computer science journals (e.g. ‘Psychological Review’ or ‘Physical Review Letters’). He wrote and edited seven books. Together with Robin Vallacher he created the concept of dynamic social psychology. He devised the bubble theory as a model of social change. He was the co-author of the Unusually Rare Events exhibition at the Centre for Contemporary Art in Warsaw in 2009.


133 Ekspektatywa_3

Michał Piasecki Projektant i konsultant specjalizujący się w procesach generatywnych, modelowaniu parametrycznym, optymalizacji i cyfrowym wspomaganiu wytwarzania. Jest również doktorantem na Bartlett School of Graduate Studies, University College London i asystentem na Master of Science in Adaptive Architecture and Computation. W obszarze jego zainteresowań znajdują się aplikacje algorytmów ewolucyjnych i sztucznej inteligencji w projektowaniu.

Michał Piasecki Designer and consultant specialising in generative processes, parametric programming, optimisation and digital support of production. Ph. D student at the Bartlett School of Graduate Studies, University College London. Holds an assistant position at the Master of Science in Adaptive Architecture and Computation. His interests revolve mainly around evolutionary algorithms applications and artificial intelligence in design.

Sorin Solomon Profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i w Institute for Scientific Interchange (ISI) Foundation w Turynie. Prowadzi badania nad złożonością. shum.huji.ac.il/~sorin/

Sorin Solomon Professor of Theoretical Physics at Hebrew University of Jerusalem in Israel and in Institute for Scientific Interchange (ISI) Foundation Turin in Italy. His research topic is Complexity. shum.huji.ac.il/~sorin/

Aleksandra Wasilkowska Urodzona w 1978 roku. Architektka, teoretyczka. Tworzy otwarte formy odnoszące się do pojęć samoorganizacji, emergencji i przypadku, łączące zagadnienia z pola architektury, nauki, sztuki i krajobrazu. Po ukończeniu studiów we Francji pracowała u architektonicznego enfant terrible R&Sie(n) w Paryżu. Prowadzi własną pracownię w szczelinie pomiędzy budynkami. Autorka m.in. strategii miejskiej Miasto symbiotyczne, dźwiękowej instalacji Zmienny mikroklimat, wyróżnionego w konkursie na zagospodarowanie pl. Grzybowskiego w Warszawie projektu Dźwiękoprzestrzeń, twórczyni architektury wystawy Niezwykle rzadkie zdarzenia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (2009), samowystarczalnego domu w Jabłonnie oraz projektów wnętrz np. Nowego Wspaniałego Światu (klubokawiarnia „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2009) czy w tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. www.olawasilkowska.com

Aleksandra Wasilkowska Born in 1978. Architect, theoretician. She creates open forms which relate to the concepts of self-organisation, emergence and chance and combine ideas from the fields of architecture, science, art and landscape. Having completed her studies in France, she worked for an architectural enfant terrible R&Sie(n) in Paris. She runs her own studio in a crevice between two buildings. Her projects include: Symbiotic City – an urban strategy, Fluctuating Microclimate – a sound installation, the Soundscape project, which received an honourable mention in the competition for the concept of modernising Grzybowski Square in Warsaw, architectural structure of the exhibition Unusually Rare Events in the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle (2009), a self-sufficient house in Jabłonna and interior designs, for example for Nowy Wspaniały Świat (coffee bar club belonging to the ‘Krytyka Polityczna’ magazine, Warsaw 2009) or the temporary Museum of Modern Art in Warsaw. www.olawasilkowska.com


135 Ekspektatywa_3

Podziękowania / Acknowledgements prof. Andrzej Nowak Joanna Erbel Agnieszka Kurant Artur Żmijewski Lucjan Bonawentura Danuta Czarnecka Joanna Jurczak Michał Piasecki Katarzyna Samson Yona Friedman


Ekspektatywa_3 Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak Warszawa jako struktura emergentna: Em_Wwa 1.0 / Warsaw as Emergent Structure: Em_Wwa 1.0 Współpraca / Cooperation Michał Piasecki (procedury generatywne / generative procedures), Joanna Jurczak (montaż i animacja / editing and animation), Danuta Czarnecka Kurator / Curator Krzysztof Gutfrański Zespół redakcyjny / Editorial team Anna Hegman, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska Tłumaczenia / Translation Jakub Chmielewski, Łukasz Gałecki, Marta Kucza, Łukasz Mojsak, Hubert Napiórski, Katarzyna Samson, Aleksandra Szkudłapska Projekt graficzny / Graphic design Tomasz Bersz, Marian Misiak www.berszmisiak.com Skład / DTP Tomasz Bersz, Halina Mirowska, Marian Misiak

Projekt Ekspektatywa Fundacja Bęc Zmiana zrealizowała dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy.

Warszawa 2009 ISBN 978-83-929527-2-5 Wydanie pierwsze / First edition Printed in Poland Wydawca / Publisher Fundacja Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7 00–533 Warszawa www.funbec.eu bec@funbec.eu +48 22 827 64 62 Druk / Print PW Stabil ul. Nabielaka 16 31–410 Kraków

Ten tom sponsorowany jest przez literkę E jak emergencja oraz P jak partycypacja, a także przez Tajne Towarzystwo Propagowania Esperanto dla Informatyków (TTPEI). Towarzystwo do Walki z Wykluczeniem Społecznym i Towarzyskim Poprzez Używanie Hermetycznego Języka (TWWSTPUHJ) odmówiło wsparcia.

The Expectative Project is realized by Bęc Zmiana Foundation with financial support from the Warsaw City Hall.


Do powstania projektu Em_Wwa 1.0 Aleksandry Wasilkowskiej przyczynili się: / Em_Wwa 1.0 project was created thanks to collaboration with: Joanna Jurczak Michał Piasecki Danuta Czarnecka


Expecto! O cyklu Ekspektatywa

Expecto! About the Expectative series

Jak podaje słownik Michała Arcta z 1921 roku, ekspektatywa oznacza „oczekiwanie, wyczekiwanie, ubieganie się, nadzieję”. Przedsięwzięcie to, świadomie odnosząc się do niezrealizowanych wcześniej koncepcji zbudowanych na wierze w technologię, ma na celu wymianę doświadczeń dotyczących roli postępu oraz dialogu nauki ze sztuką. W sześciu odsłonach cyklu prezentujemy różne stanowiska, metody badawcze oraz postawy twórcze. Interesuje nas różnorodność, zachęcamy do myślenia w kategoriach eksperymentu – wzajemnej gry myśli i inspiracji, ulokowanych pomiędzy sztuką i produktywizmem, profesjonalizacją i amatorstwem, dystansem, komunikacją i społeczną transformacją.

According to Michał Arct’s dictionary of 1921, ekspektatywa (expectative) means ‘anticipation’, ‘looking forward to’, ‘striving for, hope’. The aim of the project, which is a conscious reference to the unrealized concepts that were based on faith in technology, is the exchange of experiences in the area of scientific progress and dialogue between art and science. The cycle is composed of six parts, each presenting the different positions, research methods and creative stances. As it is variety that interests us, our objective is to encourage thinking in terms of experimentation – a mutual play of thoughts and inspirations, situated between art and productivism, professionalization and amateurship, distance, communication and social transformation.

www.ekspektatywa.pl

odgórne / top-down

procedury generatywne / generative procedures symulacje / simulations

oddolne / bottom-up

konsultacje, rady / consultation, advice partycypacja deliberatywna / deliberate participation technologie partycypacyjne / participatory technologies

zbieranie, analiza danych / gathering, analysis of data

definiowanie problemu / defining the problem

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...