Page 1

Thema-avond

Dijkpolder Maassluis


Opening Alexander van der Lely

Peter van der Gugten

CEO Lely Agri Groep

Directeur Proper Stok

Ronald van der Lely

RenĂŠ Buck

Directeur Lely Vastgoed B.V.

Directeur Buck Consultants International

Sjoerd Soeters

Arnold Keijzer, wethouder

Directeur Soeters van Eldonk Architecten

Rob van der Noll, directeur SO Sjaak Vroegop, Procesmanager 1 juli 2010

2


Agenda 1. Opening 2. Inleiding: Arnold Keijzer 3. Heden, verleden, toekomst: Alexander en Roland van der Lely 4. Waar staan we nu: Rob van der Noll 5. Integrale visie Dijkpolder: Sjoerd Soeters, RenĂŠ Buck en Peter van der Gugten. 6. Vervolgtraject: Sjaak Vroegop 7. Vragen 8. Slotwoord: Arnold Keijzer 9. Afsluiting

1 juli 2010

3


Inleiding

Wethouder Arnold Keizer


Waar staan we nu?

Rob van der Noll regie, rollen,verantwoordelijkheden, producten


Regie, rollen, verantwoordelijkheden, producten

1 juli 2010

6


Op de Maasdijk

Langs de Weverskade

Aan de landweg


Presentatie Plannen Lely Industries

Maassluis, 1 juli 2010


Agenda 1 Programma van Eisen 2 Inpassing Lely Industries 3 Uitwerkingen 4 Conclusie

38


1 Programma van Eisen Profiel Lely Industries  Toonaangevend bedrijf op gebied van agrotechniek  55 landen – 1.200 medewerkers  Innovatief  Positieve groeiverwachtingen  Werkgelegenheid naar 700 arbeidsplaatsen

39


Huidige situatie

2 l a H 1 l a H 3 l a H

40


Ontwikkelingsprogramma Lely Industries Dijkpolder/Weverskade 60 A Huidige omvang gebied ten behoeve van Lely Industries  Omvang: circa 10,9 ha B Gewenst huisvestingsprogramma Lely Industries        

20.000 m2 bvo nieuwbouw productieruimte voor Dairy Productieruimte voor Forage, inclusief poederbaan, wordt gehuisvest in de bestaande hal 2, met een omvang 18.500 m 2 bvo 10.000 m2 bvo nieuwbouw opslagruimte voor Spare Parts 10.000 m2 bvo nieuwbouw kantoorruimte waarvan een deel direct gekoppeld is aan de productieruimte. Overige kantorenprogramma heeft betrekking op één of meerdere kantoorgebouwen 5.000 m2 buitenopslag 5.000 m2 R&D buitenveld (overdekt) 700 parkeerplaatsen; 1,75 ha Bestaande hallen 1 en 3 worden op termijn gesloopt

41


C Huidige indicatie bouwhoogte gebouwen Lely Industries    

Kantoor Sparen Parts Productiehal Dairy Gebouwen t.b.v. buitenopslag en R&D buitenveld  Productiehal Forage - Hal 2

: maximaal 25 meter : maximaal 15 meter : maximaal 12 meter : maximaal 12 meter : 7 meter (huidige situatie) / 20 meter (maximale variant bij herontwikkeling–zie D)

D Optie tot herontwikkeling van Hal 2  Na renovatie van Hal 2 zal de ruimte dienst doen als productielocatie voor Forage, inclusief de Poederbaan. Lely Industries wil de optie open houden Hal 2 op termijn te herontwikkelen

42


Integrale aanpak Dijkpolder door Lely Vastgoed en Lely Industries gezamenlijk  Expliciete vraag/eis gemeentebestuur  Totaalopgave richtinggevend bij ontwerpen woonwijk en LIlocatie  Gezamenlijke ontsluiting met oog op woonwijk  Gezamenlijke belangen LV en LI

43


2 Inpassing Lely Industries

Soeters Van Eldonk architecten 44


Projectbesluit  Projectbesluit is vastomlijnde ruimtelijke ontwikkeling  Projectbesluit alleen voor eerste fase uitbreiding LI  Daarnaast ontwikkeling Masterplan/Bestemmingsplan hele Dijkpolder (incl. 2e fase Lely Industries)  Voordeel: tijdwinst

45


Huidige situatie

46


Fase 1 – Cluster Dairy projectbesluit

47


48


Fase 2 – Lely Industries Planning 2015

49


UITGANGSPUNTEN 50


51


52


53


54


55


4 Uitwerkingen A B C D E

Milieucategorie Geluidswering Water Verkeer & infrastructuur Bestemmingsplankosten gemeente

56


A Milieucategorie  Verzoek LI om activiteiten te beschouwen als 3.2 • Redenen − Afstand tot woonbebouwing − Nauwelijks overlast

 Standpunt gemeente/DCMR • Activiteit is en blijft 4.1 • Via maatwerkvoorschriften kan verzoek activiteiten als 3.2 te beschouwen worden ingewilligd

Conclusie: geen obstakels

57


B Geluidswering B1 Nieuwe woonwijk-A20: geluidswal voorzien B2 Bedrijf-A20: zichtbaarheid+gebouw filtert geluid naar nieuwe woningen B3 Bestaande woonwijk-A20: bereidheid tot afstemming, verantwoordelijkheid ligt bij gemeente Conclusie: geen obstakels

58


C Water  In plannen wordt Dijkpolder als één watersysteem gezien; LI + LV voorzien in norm (325 m3 water-berging per ha)  Afstemming met Hoogheemraadschap Conclusie: geen obstakels

59


D Verkeer & infrastructuur  Huidige ontsluiting LI voldoet niet op lange termijn  Voorstel voor gezamenlijke ontsluiting woonwijk + LI  LV en LI zijn bereid de kosten voor de gezamenlijke ontsluiting te betalen mits aanvaard-bare planning van projectbesluit en bestemmingsplan  Ruimtereservering mogelijke 3e afslag is in plan opgenomen Conclusie: geen obstakels

60


E Bestemmingsplankosten gemeente  De door de gemeente te maken ambtelijke kosten worden – op basis van begroting en conform nWRO – betaald door LV/LI Conclusie: geen obstakels

61


Samengevat     

Milieucategorie Geluidswering Water Verkeer & infrastructuur Bestemmingsplankosten

    

62


4 Conclusie Brief College 7 december 2009 Ja, mits  

Integrale afstemming met LV Verkeerskundig, milieutechnisch en infrastructureel adequaat

Conclusie: mitsen zijn adequaat beantwoord Dus: ja “Uitgaande van het standpunt ‘ja, mits’ zal het college zich inspannen opdat de gemeenteraad, na afronding van de onder a) en b) genoemde onderzoeken, binnen 4-6 weken definitief beslist of hij aan de beoogde in de tijd gescheiden (her-)ontwikkeling van de bedrijfslocatie wil meewerken door een nieuw bestemmingsplan daarvoor vast te stellen” Bron: brief gemeente 7 december 2009

63

B07-100i


VOORZIENINGENNIVEAU Hoog niveau voorzieningen, o.a.: Theaters Bibliotheek OV (2 NS stations) Snelweg Mooie binnenstad Diverse winkelcentra Landelijk achterland Echter: • Krimp inwonersaantal • Teruglopende inkomsten • Weinig mogelijkheden doorstroming


Extra koopkracht in Maassluis •

Dijkpolder, toekomstige bewoners met een relatief hoge koopkracht

Inkomen huishoudens Maassluis stijgt met +/- 70 mln. euro

Vergroting verzorgingsgebied Koningshoek, Steendijkpolder en stadscentrum.

Extra OZB inkomsten: 500.000 – 750.000 euro per jaar

Extra inkomsten Gemeentefonds: ca. € 1 mln per jaar

Werkgelegenheid (netto): 350 fte

Toegevoegde waarde (netto) : 25 mln euro

Buck Consultants International

65


Waarom nu?

Buck Consultants International

66


Regionale ontwikkeling Woonvisie plaatje


Woonmilieus in de regio

Buck Consultants International

68


Woonmilieus Maassluis

Buck Consultants International

69


Organische ontwikkeling • Markt gewijzigd van aanbod naar vragersmarkt • Inspelen op economische/maatschappelijke ontwikkelingen – thuiswerken, – kleinere gezinnen, – levensloopgeschiktheid • Geen dichtgetimmerd plan, wijzigingen mogelijk • Onderscheidend woonmilieu • Gefaseerde uitvoering, aanpassing in tijd en programma eenvoudig mogelijk


Duurzaamheid Aansluiting bij / Analoog aan Rotterdam Climate Initiative • 50% minder CO2 in 2025 t.o.v. 1990 • voorbereiding op klimaatverandering • versterken economie Stedenbouwkundig niveau • Integrale ontwikkeling met functiemenging Woningniveau • Maatwerk en levensloopbestendig Systeemniveau (niet collectief) • Minimaal wet en regelgeving • snelle ontwikkeling systemen, nu geen keuze • in tijd en ruimte inpasbaar maken


Duurzaamheid Helofytenfilters?

? Zonnecollectoren?

Minikrachtcentrale?

Warmtepomp?


FASERING • Voorinvesteren in groen, water en beplanting •Voorinvesteren in aanleg geluidswal

Resultaat: • separaat te ontwikkelen “kamers” als ontwikkelingseenheden • eenvoudig te vertragen en te versnellen • kwaliteit geborgd: landschappelijke dragers zijn gerealiseerd.


RISICO’S Marktpartijen: • zijn bereid te investeren in neergaande markt • beoogde kwaliteit vraagt extra investeringen aan voorkant • zijn risicodragend voor woningbouwontwikkeling • dragen kosten gebiedsontsluiting op Westlandseweg en Maasdijk in de Dijkpolder horen bij exploitatie ontwikkeling • bovenwijkse kosten naar PPT (proportionaliteit, profijtelijkheid en toewijsbaarheid) Gemeente: • Mogelijk bij wensen voor maatschappelijk vastgoed


HOE NU VERDER • projectbesluit 1e deel fabriek LI (risico!) • komende 2 jaar bestemmingsplan fabriek en woningbouw via – Nota van uitgangspunten – Masterplan – bestemmingsplan Waarom nu geen bestemmingsplan voor hele fabriekslocatie? – Gezamenlijk financiering (10 mln!) ontsluitingsweg en brug – Geen zekerheid over bestemmingsplan woningbouw – Geen bereidheid (optie) gemeente om hierin risico te nemen


Vervolgtraject

Sjaak Vroegop


Vervolgtraject 1 Projectbesluit (PB) sept. 2010 raadsvoorstel opstarten (ontwikkelvisie; overeenkomst PB) dec. 2010

ruimtelijke1 onderbouwing, ter inzage voor zienswijzen

feb. 2011

besluitvorming B&W

mrt. 2011

in werking

Bouwvergunning mrt. 2011 (of mei 2011) 1 juli 2010

77


Vervolgtraject 2 Structuurvisie Maassluis 3e/4e kw. 2010 hoofdwegenstructuurvisie vervolgens doorstart van structuurvisie (planning te detailleren) 2e/3e kw 2011 structuurvisie vaststellen 1 Masterplan en Bestemmingsplan Dijkpolder (MP+BP) 4e kw. 2010 opstarten (planning te detailleren; overeenkomst MP+BP) 3e kw. 2012 bestemmingsplan vaststellen (overeenkomst realisatie) 1 juli 2010

78


VRAGEN


<><><>

1 juli 2010

80

Samenvatting presentatie raad  

Samenvatting van de presentatie aan de Raad van Maassluis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you