Page 1

\Jo nnn R OLD

Rozwôifelietonistykina Swiecie

Historiafelietonistykiliczy prawietrzy wieki. Pierwszeteksty,noszqceSlady ,,styfufetietonowegof,jednak jeszcze nienazwanefelietonami, znalazly siç wl"

periodyku,,Spectator|ùf]ete€{fizrr-rzrÀ4.AddisoniR.Steele,.J,I}}},"-TerminfelietonzaczElbyé uzywanyw 1803 roku, kiedy.lutien-fe'uidGeoffroyweH f ,.t-. francuskimczasopiémie,,Journaldes przeprowadzileksperyment,ktôrytD {éb"tr" polegal na pzedluZeniu o dodatkowq\€#kd kolumny gazety,na kt6rej zamieécitTi qê"o,f dodatekliteracko-rozrywkowy2. Terminfetietanpochodziod francuskiegofeuille,co o=n""t"lli3d feuittefonnatomiastto ,,kartkazlo2onan" Nazwama zwiqzek[,,[" I f' "r*oràl'. z faktem,i2 ôw dodatekbyl oddzielonyod gôrnejczçéci LX jako odrçbnagraficzniei redakcyjnie funkc.ionowal

%s

Wkrôtcepojawilysiç autonomiczne teksty,ktôre dalej funkcjonowaty w tqj odciçtej *tz+p; L* kreskq pzestzeni gazety, ale iul same nazywanebylyRflroByly to przede a.-ur,a.wszystkimrelacje z,podrôZy,opowiadania,recenzje,repertuarteatrôw, przeglqd mody, ogloszeniao.'\$tasinski5 wspomina,2e na poczqtkuXIX wieku felietony OVfVVf. sta{ym dzialem w gazecie codziennej, w ktôrym zamieszczanodla rozrywki czyte|nikôwwiadomoéciku|tura|neZapotrzebowanienaF|rA tenrodzajteksturosto,poniewa2wprasie@odczuwatnynadmiar1f informacji.Ponadto felieton, z racji swojego lekkiego,pzyjemnego charakteru, przyciqgal nowych czytelnikôw. Zacz$a siç te2 wkr6tce zmieniaé tematyka poruszanaw felieton""hYJ zacz4ldominowaémodel mozaikowoéci,co czVniOY 1,,' fe|ietonnieprzewidywa|nymiwra2enienowoSci,1/da,:,1. zapobiegajqc znudzen iu.

âKZëwraàenie poniewaZ wolnoéci, dobôrtematuVîryfrrWr' t'I

t

byt dowolnyi zalehnyod autora.FelietonQvlte?- jak pisze[$tasiÉski - intrygujqcyVP. ut/

rLl.l ,.J przezto, Ze lamal linearnoéé rcftrryJ{@*magaN rozkladania ciqgôwteLstowycn ft"

'Mo2dZonek A., Mistrzowiefelietonu,Warszawa1999,s. 5. 'Ibidem. 3Por. Chudzif slnB., Felieton. Genezai ewolucjagatunht,fw:f Dziennikarstwoi iwiat mediôw,red. Bauer2.. ChudziriskiE., Krakôw2000.s. 197. aPor. WojtakM, Gatunkiprasowe,Lublin2004,s.203. Wojtakpiszetu, ze formai tematykaôwczesnych felieton6wodbiegatyznacmieod dzisiaj znanych.DziSzapewnetegotypu teksty opatrzonoby naglôwÈiem ,,Rozrnaito6ci". ' Stasiriski P., op.cit.,s.6.

"

4

Felieton1  

Rozwôi felietonistyki na Swiecie Historiafelietonistykiliczy prawietrzy wieki. Pierwszeteksty,noszqceSlady ,,styfufetietonowegof,jednak jesz...

Advertisement