Be-Ge Hållbarhetsrapport 2023

Page 1

Koncernen
HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 Be-Ge

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN 2 Bolagspresentation 3 Värderingar 4 Kundnytta 4 Långsiktighet ................................................................... 4 Samverkan 4 Ansvarstagande 4 Koncern och hållbarhet 5 Miljö .......................................................................................... 6 Risker 6 Effektiv resurshantering 8 Mål för effektiv resurshantering 8 Förbrukning av el och fjärrvärme enligt Scope 2......9 Förbrukning av vatten 9 Ansvarsfull resurshantering 10 Mål för ansvarsfull resurshantering 10 Mängd avfall uppdelat på typ.................................... 10 Innovationsfrämjande 11 Mål för innovationsfrämjande 11 Sålda nya bilar 11 Sociala faktorer och personal 12 Hälsa och säkerhet - Systematisk arbetsmiljö......13 Risker 13 Total frånvaro 14 Jämställdhet och Mångfald 14 Anställningskategori 15 Kvalificerad och kompetent personal 17 Sponsring och samhällsinvolvering 17 Mänskliga rättigheter 18 Risker 18 Hållbar leverantörskedja 18 Motverkande av korruption 19 Risker 19 Code of Conduct 19 Visselblåsarpolicy 20

Bolagspresentation

Be-Ge Koncernen

Bror Göthe Persson etablerade Be-Ge koncernens verksamhet år 1934, genom att han detta år övertog ett företag som sysslade med import och försäljning av Fordbilar i Oskarshamn.

Från att vid övertagandet av verksamheten varit en handfull medarbetare, sysselsätter koncernen idag >550 personer. Koncernen bedriver verksamhet i 6 länder och har sin verksamhet organiserad i tre olika divisioner.

Be-Ge Seating Division

Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför förarstolar och passagerarstolar till olika typer av fordon och entreprenadmaskiner samt bevaknings- och kontorsstolar.

Be-Ge Component Division

Divisionen tillverkar komponenter till verkstadsindustrin och produktionsverktyg, utför sömnads- och monteringsarbeten samt bil- och industrilackering.

Be-Ge Vehicle Division

Divisionen är återförsäljare för Scania lastbilar samt Volkswagen och Skoda personbilar och transportbilar inom sitt marknadsområde.

Härutöver äger koncernen några kommersiella fastigheter i centrala Oskarshamn. De frågor som berör hållbarhet hanteras av respektive företag och koordineras via

3

ovationer samt ett intresse av att utveckla nya verksamhetsområden.

4

koncernens hållbarhetsaspekter tagits fram samt kvantitativ eller kvalitativ information. För

kraft. Dessutom finns en risk för att bli utkonkurrerad av andra aktörer som arbetar mera med hållbarhet. Att inte ligga i framkant innebär också en risk för koncernen att inte tillmötesgå krav och lagstiftning inom miljö, hälsa, säkerhet och korruption.

5

Miljö

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

FN:s Globala mål

Risker

MILJÖLAGSTIFTNING

Koncernens producerande enheter har de tillstånd som krävs för verksamheterna.

Energikartläggningar i enlighet med EU:s direktiv genomförs på ett antal av produktionsanläggningarna, vilket bör leda till effektivare resursanvändning och minskade kostnader.

ENERGIKOSTNADER

Ökade energikostnader i kombination med höjda skatter och avgifter kan påverka lönsamheten i bolagen på ett negativt sätt. Be-Ge koncernen har som mål att sänka energiförbrukningen, där energikartläggningarna som genomförs är en del av arbetet för att komma dit.

KLIMATRISKER

Förändringar i klimatet kan påverka verksamheten negativt. Det kan vara fråga om skador på anläggningar och infrastruktur, men även tillgång på råvaror och förändrat kundbeteende kan påverka verksamheten.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN 6
”Effektiv resurshantering, ansvarsfull resurshantering och innovationsfrämjande”

De materiella aspekterna ”effektiv resurshantering, ansvarsfull resurshantering och innovationsfrämjande” är extra relevanta, då alla tre aspekter kan knytas an både till en ökad ekonomisk tillväxt och en mer hållbar planet, både idag och i framtiden. Utmaningen för Be-Ge koncernen som en vinstdrivande verksamhet kan vara att kombinera tillväxt och hållbarhet, men med hjälp av våra materiella aspekter har vi funnit en framkomlig väg som vi tror leder till framgång med nöjda kunder och ett välmående samhälle. Det är alltså extra viktigt att vi lägger fokus rätt, så att den ekonomiska tillväxten är maximerad vid implementering av vårt hållbarhetsarbete.

7

Effektiv resurshantering

Inom Be-Ge koncernens olika verksamhetsområden används naturresurser som energi och vatten samt råvaror och insatsmaterial.

Inom Be-Ge Seating Division och Be-Ge Component Division förbrukas energi i tillverknings- och monteringsprocesserna och transporter till och från enheterna påverkar utsläppen av växthusgaser. Även uppvärmning av koncernens fastigheter påverkar utsläppen av växthusgaser. En effektivare användning av dessa resurser ger en positiv effekt på både miljö och kostnader. Härutöver har investering skett i solcellsanläggningar på några av koncernens fastigheter.

Vatten används till kylning, produktionsprocesser, städning och sanitära ändamål. System för återanvändning av vatten för produktionsprocesser finns installerat på flera av koncernens enheter.

Be-Ge Vehicle Division säljer både nya och begagnade fordon, vilket skapar risk för att avfall uppstår när dessa tillgångar är i slutet av sin livscykel. Begagnathandeln innebär en optimerad livscykel, där varje bil utnyttjas till dess fulla potential över årtionden; istället för att gå till skrot och göra plats för konstruktion av ett nytt fordon på marknaden så repareras fordonet och säljs vidare. För Be-Ge koncernen är det viktigt att vi fokuserar på våra hållbara processer där vi verkligen har möjlighet att göra skillnad.

Mål för effektiv resurshantering

Målet är att minska energianvändningen inom koncernens olika divisioner vid oförändrad omfattning på verksamheten. Detta följs upp genom att mäta antalet MWh som förbrukas i koncernen per räkenskapsår. För uppvärmning av koncernens fastigheter är målsättningen att upphöra med användningen av fossila bränslen. Koncernen strävar efter att minska förbrukningen av vatten i sina verksamheter.

Härutöver är ett mål för effektiv resurshantering inom Be-Ge Vehicle Division att begagnathandelns andel tillsammans med andelen fordonsreparationer av den totala verksamheten inom Be-Ge Vehicle Division skall bli en allt större del av verksamheten.

Utfallet för de fem senaste verksamhetsåren 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022 *) och 2023 framgår nedan. Förbrukningen av elektricitet och fjärrvärme per omsättningskrona har under 2023 minskat jämfört med 2022. Verksamhetsår 2020-2021 är påverkat av Coronapandemin, vilken medfört en lägre ekonomisk aktivitet och därmed en lägre resursförbrukning.

Redovisning sker för Scope 2 enligt GHGprotokollets uppdelning av utsläppen i olika scope (GHG = Greenhouse Gas Protocol). Scope 2 avser förbrukning av el och fjärrvärme. Scope 1 avser förbränning av fossila bränslen för t.ex. tillverkning i egenägda fabriker eller utsläpp från egenägda eller leasade fordon/maskiner. Scope 3 avser utsläpp från inköp av varor och tjänster.

*) Verksamhetsåret 2022 omfattar åtta månader och avser perioden 2022-05-01 - 2022-12-31.

8

Förbrukning av el och

Elektricitet MWh

KWh / TSEK MWh

Fjärrvärme MWh

KWh / TSEK MWh

Elektricitet CO2*

CO2 kg / TSEK CO2, ton

Fjärrvärme CO2*

CO2, ton

CO2 kg / TSEK

*) CO2-ekvivalent för el är beräknad enligt Naturvårdsverkets klimatvärdering 2022 (Klimatklivet - Vägledning om beräkning av utsläppsminskning). Denna uppgår till 90kg/MWh, tidigare år har klimatvärdering enligt den svenska residualmixen använts, vilket är 54 kg/MWh. För fjärrvärme används CO2-ekvivalenten som beräknats av Energiföretagen - Fjärrvärmens lokala miljövärden 2020 (Oskarshamns Energi AB). För fjärrvärme är ekvivalenten 11 kg/MWh, föregående år användes CO2-ekvivalenten 30 kg/MWh. Båda ekvivalenterna är de som används vid bolagets energikartläggning. Historisk data har omräknats med de nya ekvivalenterna. Båda ekvivalenterna är de som används vid bolagets energikartläggning.

Förbrukning av vatten

Effektivitet i vattenhantering leder till fortsatt lägre vattenförbrukning jämfört med basåret 2019-2020 och föregående år, trots en ökad omfattning av verksamheten. Den lägre förbrukningen under 2020-2021 har påverkats av Coronapandemin och den lägre aktivitet denna medförde för verksamheterna.

fjärrvärme enligt Scope 2:
**) Verksamhetsåret
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 5 10 15 20 20-21 19-20 21-22 22 **) 23 0 200 400 600 800 1000 20-21 19-20 21-22 22 **) 23 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 20-21 19-20 21-22 22 **) 23 0 3 6 9 12 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 20-21 19-20 21-22 22 **) 23 MWh/år KWh/TSEk KWh/TSEk CO2 CO2 kg / TSEK MWh/år CO2 CO2 kg / TSEK
liter / TSEK m³ 0 5000 10000 15000 20000 0 20 25 5 10 15 20-21 19-20 21-22 22 **) 23 m3 liter/TSEK 9
2022 omfattar åtta månader.
Vattenförbrukning

Ansvarsfull resurshantering

Avfallsfrågorna är viktiga och förbättrad källsortering, minskade kassationer och ökad återvinning är frågor som är viktiga för Be-Ge koncernens olika verksamheter. De största bolagen i koncernen är certifierade enligt ISO 14001 och processerna i verksamheterna är designade för att stödja ISO-arbetet.

Mängd avfall uppdelat på typ:

Mål för ansvarsfull resurshantering

Be-Ge koncernen har som målsättning att minska avfallsmängden mellan räkenskapsåren, för att på så sätt bidra till ett effektivare resursutnyttjande.

*) Verksamhetsåret 2022 omfattar åtta månader.

**) Jämförelsetalen för ej farligt avfall påverkas av att ett bolag inom koncernen under 2023 utökat sin rapportering av återvunna volymer under ej farligt avfall. Det har påverkat årets siffra för återvinning med 0,4 kg/TSEK. Med hänsyn tagen till det är utfallet för 2023 detsamma som för 2022.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN 10
Enhet Farligt avfall Omsättning Återvinning Återvinning Deponi Deponi Ej farligt avfall Ton Kg/TSEK Summa Summa Ton Återvinning Deponi TOTALT 2019-20 370 2,2 83 0 2 279 71 453 2 350 2 803 1 701 99 2020-21 81 1,6 371 0,4 452 1 800 2 252 1 452 2022 *) 161 1,4 1 171 83 0,1 37 244 1 932 2021-22 174 1,5 1 649 83 0 31 252 1 680 1 208
2023 2 941 104 1,8
2 679 114 0,1 44 218 2 724
**)
11 HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN
49 Laddbara Gas % Laddbara och Gas av total försäljning 0 50 100 150 200 250 300 2020-2021 2019-2020 2021-2022 2022 *) 2023 Antal 15 8,3 130 21 24 261 27 46,5 223 14 36,9 231 6 49,9
*) Verksamhetsåret 2022 omfattar åtta månader.

Sociala faktorer och personal

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR

OCH EKONOMISK

TIL LVÄ XT

5. JÄMSTÄLLDHET Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomiskt tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

FN:s Globala mål

12

Utan våra > 550 medarbetare stannar verksamheten, därför sätter vi ett oerhört högt värde på våra anställda. Be-Ge koncernen ser värdet av trygga och nöjda medarbetare och arbetar därför kontinuerligt med att förbättra arbetsförhållandena inom respektive division. Vid rekryteringar eftersträvas alltid att rekrytera efter kompetens och lämplighet för att på så vis säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats. Majoriteten av våra anställda omfattas av kollektivavtal.

Be-Ge är en av de större arbetsgivarna på flera orter i Sverige där koncernen bedriver sin verksamhet och verksamheten påverkar orterna på många sätt. Vi har därför en ömsesidig och givande dialog med kommunen på respektive ort. Att vi är en av de större arbetsgivarna på respektive ort gör att det är viktigt att det upplevs som attraktivt att leva och bo på orten. Be-Ge medverkar därför i olika nätverk avseende boende och rekrytering. Ett annat sätt för koncernen att bidra positivt till samhället är sponsring och vi har valt att huvudsakligen rikta vårt stöd till lokala idrottsföreningar.

Utbildningar med rätt kvalitet och inriktning är viktig för utvecklingen av såväl samhälle som företag och för att bidra till detta har Be-Ge engagerat sig i Teknikcollege, ett samverkansprojekt som skall höja kvaliteten på tekniska utbildningar i närområdet. Härutöver medverkar koncernen i olika initiativ för att skapa bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling av de anställda.

Hälsa och säkerhet –Systematiskt arbetsmiljöarbete

Be-Ge koncernens olika bolag värnar om de anställdas villkor och säkerhet, och därför arbetar vi noga med säkerhet i verksamheterna. Våra anställdas säkerhet på arbetsplatsen är noga övervakad och kontrolleras/regleras av vår arbetsmiljöpolicy, lagstiftning, skyddskommitté, skyddsombud samt fackligt engagemang. Detta arbete innebär att våra medarbetare kan känna sig trygga på arbetsplatsen, att deras rättigheter bevaras och att skador minimeras.

Risker

Om Be-Ge inte uppfattas som en arbetsgivare som värnar om medarbetarnas hälsa och säkerhet och strävar efter jämställdhet och mångfald, finns en risk för att koncernen inte lyckas attrahera eller behålla kompetenta medarbetare.

13

För att uppmuntra våra anställda till fysisk aktivitet, som har en mängd positiva effekter för välbefinnandet och därmed minskad frånvaro, erbjuder koncernen friskvårdsbidrag.

Den genomsnittliga frånvaron ligger under 5% och börjar normalisera sig efter Coronapandemin.

Jämställdhet och mångfald

De branscher som Be-Ge’s olika divisioner är verksamma inom är fortfarande mansdominerade. Be-Ge koncernen jobbar aktivt med att lyfta kvinnliga förebilder inom produktion, teknik och ledning. Vi ser värdet av jämställda arbetsplatser och verkar aktivt för det i vår dagliga verksamhet.

Be-Ge koncernen värnar om ett arbetsklimat där alla medarbetare behandlas likvärdigt och med respekt, hänsyn och uppskattning för individen. Genom att ta till vara på våra olikheter får vi tillgång till en bred och varierad erfarenhet, som är en stor tillgång i vårt arbete. I enlighet med koncernens diskrimineringspolicy genomförs ett systematiskt arbete för att uppnå jämställdhet och mångfald. Av policyn framgår vilka åtgärder som skall vidtas vid bekräftade fall av diskriminering.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN 14
0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 2020-2021 2019-2020 2021-2022 2022 2023 7,5 10,7 8,4 6,1 7,2 6,4 6,1 6,8 6,3 6,7 5,3 6,3 Män (%) Kvinnor (%) Totalt (%) 4,8 5,2 4,9
Total frånvaro

I tabellen nedan redovisar vi Be-Ge koncernens personaldata utifrån mångfalds- och jämställdhetsfaktorer.

Anställningskategori

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN 15
Kollektivanställda Totalt Män Kvinnor Varav Varav TOTALT ANTAL 528 541 542 545 2019-20 2020-21 2021-22 2022* Män Kvinnor Tjänstemän Kollektivanställda 370 158 182 346 374 384 390 167 180 361 158 171 371 155 165 380 558 396 162 162 396 2023
Verksamhetsåret
0 50 100 150 200 250 300 350 400 2020-2021 2019-2020 2021-2022 2022 * 2023 Totalt Män Kvinnor 0 50 100 150 200 2020-2021 2019-2020 2021-2022 2022 * 2023 Antal 0 20 40 60 80 100 Ålder <30 Ålder >50 Ålder 30-50 2019-20 2020-21 2021-22 2022 2023 Antal Antal 0 50 100 150 200 Ålder <30 Ålder 30-50 Ålder >50 2019-20 2020-21 2021-22 2022 2023 Antal
Tjänstemän
*
2022 omfattar åtta månader.
HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN 16 Ålder <30 Ålder <30 Ålder 30-50 Ålder 30-50 Män Ålder >50 Ålder >50 Kvinnor Totalt Totalt Totalt antal 2019-20 2019-20 2019-20 2020-21 2020-21 2020-21 2021-22 2021-22 2021-22 2022 2022 2022 62 0 58 0 64 0 75 0 268 0 7 198 7 0 528 7 7 258 0 7 242 0 6 240 0 5 225 7 0 236 7 1 230 6 1 541 7 7 542 7 7 545 6 6 Totalt antal anställda: Tjänstemän och Kollektivanställda Styrelsen 2023 80 246 232 558 2023 6 1 7 2023 0 0 7 7

Utbildning lägger grunden för framtida expansion. Utan kontinuerligt uppdaterad kompetens är det lätt att bli utkonkurrerad av andra arbetsgivare. Dessutom bidrar utbildning inom företag till lägre personalomsättning. Be-Ge koncernen anser dessutom att kompetent personal är en förutsättning för att tillhandahålla den absolut bästa servicen till våra kunder. Under verksamhetsåret 2023 har personalen i koncernen lagt 7716 utbildningstimmar jämfört med 4257 timmar på 8 månader 2022. Av dessa timmar har 2624 timmar nyttjats av våra tjänstemän och 5092 av våra kollektivanställda.

Sponsring och samhällsinvolvering

I Oskarshamn är ishockeyn och fotbollen stora sporter och det har resulterat i att både ishallen och inomhushallen för fotboll bär Be-Ge koncernens namn. Under de senaste åren har vi dessutom, tillsammans med ishockeyklubben IK Oskarshamn, medverkat till att Barncancerfonden har fått ett ansenligt bidrag.

Utöver stöttning av de stora sporterna bidrar vi även till övriga föreningar som Oskarshamns Simsällskap, Lions, Hela människan och Oskarshamns kammarmusikförening. I våra utländska verksamheter har bidrag lämnats till andra organisationer som t.ex. kvinnojourer och organisationer som värnar om barns rättigheter i samhället.

17
HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN

Mänskliga rättigheter

ANSTÄNDIGA

ARBETSVILLKOR

OCH EKONOMISK TIL LVÄ XT

16. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

FN:s Globala mål

Risker

Att varor köps in från extern part och kan ha sitt ursprung från platser där mänskliga rättigheter inte tas i beaktande i samma mån som i Sverige är en annan risk. Därför är det viktigt att vid inköp av nya varor vara noga med att leverantörerna inte inskränker på miljön eller mänskliga rättigheter. Detta uppnås genom att säkerställa att produkterna har korrekta märkningar och certifieringar, samt att vår personal utbildas regelbundet i produkters ursprung, hållbara leverantörskedjor och hållbarhet.

Inom Be-Ge koncernen är respekt för individen viktig. I koncernens Code of Conduct framgår det att vi skall stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter och säkerställa att gruppen inte är delaktig i brott mot mänskliga rättigheter.

Våra medarbetare i Sverige, Danmark, Litauen, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland finns i länder där nivåerna på arbetarskydd och liknande är relativt hög. I Be-Ge koncernens Code of Conduct framgår det vilka krav vi ställer på leverantörerna till Be-Ge. Koncernen accepterar inte heller vare sig barnarbete eller tvångsarbete.

Hållbar leverantörskedja

Kraven på koncernens leverantörer framgår av vår Code of Conduct. Koncernens större leverantörer, t.ex. inom Be-Ge Vehicle Division Scania och Volkswagen, har tydliga ställningstaganden inom mänskliga rättigheter, båda har nära samarbete med European Automotive Working Group on Supply Chain Sustainability (EAWG). EAWG har tagit fram ett frågeformulär som båda generalagenterna använder sig av vid upphandlingsskedet för att säkerställa att leverantörens arbetsförhållanden uppnår minimikraven. Volkswagen har en uppförandekod som samtliga leverantörer skall skriva på och som även omfattar leverantörens leverantörer. Koden inkluderar ämnen såsom mänskliga rättigheter, förbud mot barnarbete och tvångsarbete, motverkande av korruption och miljöförstöring.

Be-Ge Seating Division och Be-Ge Component Division har stora kunder inom fordonsindustrin. Företagen inom divisionerna efterföljer de krav som åligger dem som leverantörer. De egna leverantörerna till respektive divisions företag utvärderas och bevakas enligt en utarbetad leverantörsbedömning.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN 18

Motverkande av korruption

16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

FN:s Globala mål

Risker

Bristande affärsetik kan skada Be-Ge:s rykte och affärsverksamhet. Av koncernens Code of Conduct framgår det hur korruption och andra oegentligheter skall förebyggas.

Code of Conduct

Be-Ge koncernens olika företag vill agera rättvist och hederligt i alla situationer. Vilka förväntningar och krav som finns på våra medarbetare framgår av vår Code of Conduct. Denna anger att företrädare för Be-Ge koncernen inte skall erbjuda kunder, potentiella kunder, leverantörer, konsulter, regeringar, regeringsdepartement eller någon företrädare för sådana enheter, gåvor eller förmåner i konflikt med tillämpliga lagar eller etablerad affärspraxis, för att få eller behålla verksamhet eller någon annan otillbörlig fördel. Koncernens anställda skall heller inte acceptera betalningar, gåvor eller andra typer av ersättning från en tredje part, som skulle kunna påverka objektiviteten i affärsbesluten.

Av vår Code of Conduct framgår även vilka krav som ställs på Be-Ge koncernens affärspartners. Konkurrens skall ske på rättvist sätt och med integritet.

Arbetet mot korruption baseras på fortsatt utbildning i vår Code of Conduct, nolltolerans mot mutor, sanktionssystem för överträdelser samt på interna riktlinjer gällande storleken på gåvor och affärsrepresentation.

Vår uppföljning har visat på bra engagemang från bolagen inom koncernen och vår Code of Conduct har inte överträtts såvitt vi har kunnat konstatera.

Personuppgiftshantering, i och med GDPR, har medfört ett ändrat sätt att hantera de personuppgifter som finns inom koncernens olika verksamhetsområden. Syftet med GDPR är att ge privatpersoner ökad kontroll över var och hur deras personuppgifter sparas och ställer högre krav på företag att endast behandla personuppgifter i den mån det är nödvändigt. Arbetet med uppdatering och underhåll av våra processer för att vara i överensstämmelse med reglerna i GDPR pågår inom koncernens olika verksamheter.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN 19

Visselblåsarpolicy

Att visselblåsa innebär att rapportera oegentligheter eller problem som har orsakat eller kan komma att orsaka allvarlig skada för verksamheten. Vår visselblåsarrutin ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt. Med vår visselblåsartjänst strävar Be-Ge Företagen AB efter ett transparent företagsklimat och en hög etisk nivå.

Vår visselblåsartjänst är ett system för att så tidigt som möjligt få signaler om möjliga problem och därigenom minska våra risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Tjänsten är öppen för anställda, uppdragstagare, praktikanter, m.fl. hos koncernens bolag och för personer med motsvarande ställning hos koncernens underentreprenörer och leverantörer.

I första hand uppmanar vi medarbetare att vända sig till sin chef eller dennes chef. Om det på grund av oegentlighetens karaktär är omöjligt, eller om lämnad information ignoreras, bör vår visselblåsarrutin tillämpas. Detsamma gäller om man inte vill eller kan vara öppen med sin identitet.

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information vid misstankar om något som inte är i linje med koncernens uppförandekod och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. Detsamma gäller försök att dölja den typen av handlingar.

Visselblåsare som i god tro rapporterat oegentligheter enligt denna policy har lagstadgat skydd mot repressalier. All negativ särbehandling kommer att få disciplinära konsekvenser för utövarna. Det gäller oavsett om en utredning bekräftar eller inte bekräftar rapporterade misstankar/anklagelser.

Om en intern rapportering, enligt ovanstående rutin eller på annat sätt, inte beaktas eller om repressalier förekommer utgör Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet i dessa frågor.

20
HÅLLBARHETSRAPPORT 2023 - BE-GE KONCERNEN

www.be-ge.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.