Welkom in Gelre

Page 1

• Informatie over uw opname • Kort nieuws • Uw bezoek kan gezellig mee-eten! • Een kijkje in de operatiekamer In dit Welkomnummer in Neem mee!

Lage Landenlaan 45, 7325 SH. APELDOORN 06 - 54 94 77 88

WelkomVOORWOORD in Gelre ziekenhuizen Gelre patiëntenmagazine is een uitgave van Gelre ziekenhuizen. De productie van het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door adverteerders. Uitgave 03/2022, nummer 43 Gelre ziekenhuizen, Postbus 9014, 7300 DS e-mail:www.gelreziekenhuizen.nlApeldoorncommunicatie@gelre.nl Productie en eindredactie Afdeling Communicatie, Gelre ziekenhuizen Fotografie Afdeling Medische Fotografie, Gelre ziekenhuizen Uitgever BC Uitgevers BV Postbus 416, 8600 AK Sneek www.bcuitgevers.nl Bladmanager en advertentieverkoop Digna Schoonen, tel. 06 - 44 20 99 10 Basisontwerp Studio Playground Opmaak BC Uitgevers BV, Nanno van Leeuwen Druk Scholma Druk B.V., Bedum OnzeFacebook:kanalen:Gelre ziekenhuizen Twitter: Gelrezkh Instagram: gelrezkh Linkedin: Gelre ziekenhuizen Youtube: Gelreziekenhuizen Website p-ISSNwww.gelreziekenhuizen.nl:2667-2170 Colofon In dit nummer 3 Voorwoord 16 Uw zorg én onze zorg 4, 5, 6, 7 Kort nieuws 28 Een kijkje in de operatiekamer 8 Informatie over uw verblijf in het ziekenhuis U bent opgenomen in ons ziekenhuis in Apeldoorn of Zutphen. Wij hopen dat u zich bij ons thuis voelt. In dit magazine vindt u algemene, praktische informatie die u kan helpen bij uw verblijf in Gelre ziekenhuizen. Kijk voor de actuele coronamaatregelen op onze website InvertellenVoor,www.gelreziekenhuizen.nltijdensennauwbehandelingweuveeloveruwopname.ditmagazinekuntuallesnogeens rustig nalezen. Ook vertellen we u meer over de verschillende vormen van zorg die u krijgt en over uw verblijf in het ziekenhuis. We willen uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. Heeft u een vraag? Stel deze gerust aan uw arts of verpleegkundige. We helpen u graag verder! GelreMedewerkersziekenhuizen 3

Het besluit betekent dat specifieke patiëntgroepen straks op één van beide locaties, dus in Zutphen óf in Apeldoorn, worden behandeld. Het voordeel voor de patiënt is dat alle kennis en ervaring op één plek gebundeld is. Deze manier van werken is niet helemaal nieuw voor Gelre. Zo kennen we al centra zoals het Gelre Oncologisch Centrum en het Lymecentrum, die vanaf één locatie werken en waar het vaak gaat om complexere zorg waar meerdere specialismen bij betrokken zijn. Planbare, minder complexe zorg waarbij één specialisme betrokken is, gaat Gelre bieden in focusklinieken.

Zo gaan we oogheelkundige behandelingen aanbieden in een Gelre Focuskliniek. Dat geldt ook voor liesbreuk-, knie- en heupoperaties. Nieuw is dat Gelre in focusklinieken en centra de zorg gaat inrichten rondom de patiënt. De verdeling over de locaties gaat Gelre nader bepalen.

Poliklinieken Wordt u in een focuskliniek of centrum behandeld, dan kunt u als patiënt altijd terecht in Apeldoorn en Zutphen voor een eerste afspraak of voor een controle na afloop. Want zowel in Zutphen als in Apeldoorn houden we onze poliklinieken voor alle specialismen. Acute zorg De acute zorg blijft op beide locaties: Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Eerste Harthulp, Kindergeneeskunde en Verloskunde en operatiekamers blijven zowel Apeldoorn als Zutphen.

4 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

Dit is een besluit met perspectief voor onze patiënten, medewerkers en inwoners uit onze regio. We geloven in de kracht van ons mooie ziekenhuis.” veranderen. Gelre begrijpt die emoties.

De ambitie van Gelre om de medisch specialistische zorg toegankelijk te houden voor alle inwoners uit haar verzorgingsgebied, is onverminderd groot. Hiervoor is een goede samenwerking met huisartsenzorg, verpleeg- en thuiszorg en medisch specialistische zorg van cruciaal belang. Die samenwerking in de regio gaat Gelre verder intensiveren. Het was een proces dat binnen en buiten het ziekenhuis bij tijd en wijle emoties opriep. Mensen waren bang dat hun eigen vertrouwde ziekenhuis, waar ze al jaren werken of patiënt zijn, ingrijpend zou gaan veranderen. Gelre begrijpt die emoties. Het was bovendien best een langdurig proces, want Covid-19 legde een enorme druk op ons ziekenhuis.

Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur: “Voor de zorg zijn het intensieve jaren geweest. Zo ook voor ons. We zijn heel blij dat we het besluit over de locatieprofielen nu wel hebben kunnen nemen. We willen verder bouwen aan een sterk Gelre, waarbij medische specialistische zorg voor de 400.000 mensen in ons verzorgingsgebied toegankelijk blijft.

KORT NIEUWS

De Raad van Bestuur van Gelre heeft een besluit genomen over de toekomst van de zorg op de locaties Apeldoorn en Zutphen. De zorg wordt rondom de patiënt georganiseerd, zo dichtbij mogelijk. Gespecialiseerde behandelingen worden straks op één van beide locaties aangeboden. De acute zorg en de poliklinieken blijven op beide locaties.

Van goede zorg naar excellente persoonlijke zorg Gelre puzzelde de afgelopen twee jaar met de vraag hoe zij de medisch specialistische zorg voor de 400.000 mensen in haar regio toegankelijk kan houden. In een tijd waarin de arbeidsmarkt heel krap is, het beschikbare budget voor zorg niet groter wordt en kwaliteitseisen verder toenemen.

Gelre kiest voor gespecialiseerde centra, acute zorg en poli’s blijven op beide locaties

KORTwww.beternahodgkin.nlNIEUWS5

Hodgkinlymfoom is een goed te behandelen vorm van lymfklierkanker. Door betere behandelingen genezen steeds meer mensen van deze ziekte. Echter, deze behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten. Kijk voor meer informatie op de website:

Gelre ziekenhuizen opent BETERpoli voor patiënten met late gevolgen van Hodgkinlymfoom

minimaal 5 jaar lymfoomvrij zijn, bij diagnose 15-60 jaar oud waren en bij uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn. Mensen die in Gelre ziekenhuizen behandeld zijn voor Hodgkinlymfoom krijgen een uitnodiging als ze binnen de doelgroep vallen. Zij krijgen dan een brief met uitnodiging voor een afspraak in het ziekenhuis met de physician assistant of verpleegkundig specialist hematologie, aanvullende informatie en een uitgebreide vragenlijst. “Deze BETER-vragenlijst is een vragenlijst die gaat over de huidige leefsituatie en eventuele gezondheidsproblemen die nu of jaren na behandeling aanwezig zijn. De vragenlijst heeft als doel na te gaan hoe hoog het risico is op verschillende late effecten als gevolg van de behandeling voor Hodgkinlymfoom. Ook wordt gekeken of sommige leefgewoonten dit risico beïnvloeden. Op de BETER-poli bespreek ik de ingevulde vragenlijst om te bepalen of iemand een verhoogd risico heeft op late effecten van de eerdere behandeling. Als dit zo is, bespreek ik met de patiënt een aanvullend onderzoek en eventuele behandeling”, vult physician assistant Kelly Dollenkamp-Eimers aan.

De BETER-poli in Gelre ziekenhuizen is onderdeel van het Gelre Oncologisch Centrum en wordt gerund door een internist-hematoloog samen met de physician assistant en verpleegkundig specialist hematologie. Deze poli is tevens onderdeel van het landelijke BETER-project: Betere zorg na Hodgkinlymfoom: Evaluatie van en screening op lange Termijn Effecten van chemotherapie en Radiotherapie. Late effecten van behandeling van Hodgkinlymfoom “Onder late effecten worden aandoeningen verstaan die zich ontwikkelen maanden tot jaren na de behandeling. Dit zijn aandoeningen die ook kunnen voorkomen bij mensen die niet voor Hodgkinlymfoom zijn behandeld. Overlevers van Hodgkinlymfoom hebben door de eerdere behandeling wel een veel grotere kans om zo’n aandoening te krijgen. Je kunt echter nooit met zekerheid zeggen of dit door de eerdere behandeling is gekomen of dat deze persoon de aandoening anders ook gekregen zou hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten, borstkanker of schildklierproblemen”, vertelt Leonie Strobbe, internist-hematoloogoncoloog. “In de BETER-poli willen we alle mogelijke late effecten goed in kaart brengen. Op deze manier kunnen we betere informatie en bruikbare adviezen geven aan diegenen die op het punt staan om behandeld te worden voor Hodgkinlymfoom en diegenen die in het verleden al zijn behandeld”, vervolgt Leonie Strobbe.

NIEUWSWatisimmunotherapie?

De gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen van de thuiszorg zijn opgeleid door de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen om het immunotherapie infuus toe te dienen.

Infuus met immunotherapie in de wijklocatie van de thuiszorg Deze immunotherapie behandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat om de paar weken in het ziekenhuis gegeven wordt gedurende 1 of 2 jaar. De kans op acute bijwerkingen tijdens de toediening is de reden dat patiënten de eerste 3 maanden de behandelingen altijd in het ziekenhuis op de dagbehandeling Oncologie krijgen. Na deze 3 maanden wordt met een CT scan gekeken of de immunotherapie zijn werking doet. Is dit het geval, dan krijgt de patiënt vanaf de volgende kuur de immunotherapie op de wijklocatie van Vérian in de regio Apeldoorn of Sensire in de regio Zutphen. Treden er alsnog acute bijwerkingen op, dan weet de gespecialiseerde oncologieverpleegkundige van de thuiszorg wat te doen en zij kan zo nodig snel contact opnemen met het ziekenhuis.

“Immunotherapie is een behandeling die erop gericht is om het eigen afweersysteem beter in staat te stellen om kankercellen te vernietigen. In het multidisciplinaire behandelteam in Gelre kijken we telkens welke patiënten hier baat bij kunnen hebben. Zo kan immunotherapie gegeven worden bij uitgezaaide kanker als palliatieve behandeling, en als aanvullende behandeling na chemotherapie en bestraling om de kans op genezing te vergroten. Soms wordt immunotherapie ook gegeven met als doel om de tumor te verkleinen waardoor daarna een operatie wel mogelijk wordt. Het gaat om twee groepen patiënten. Namelijk, patiënten die in behandeling zijn voor uitgezaaide niet-kleincellig longkanker en patiënten met niet-kleincellig, lokaal gevorderde longkanker die niet te opereren zijn, en die na de combinatie van chemotherapie en radiotherapie vervolgens immunotherapie krijgen,” vertelt longarts Niels Pronk.

Gespecialiseerd oncologieverpleegkundige Mariëlle van Dooremolen van Vérian vertelt: “Het geven van immunotherapie via een infuus is voor mij alsoncologieverpleegkundige een mooie toevoeging op de andere behandelingen die we al op onze wijklocatie bieden, zoals onderhuidse injecties met chemo- of immunotherapie. Onze wijklocatie biedt een huiselijke omgeving, waar patiënten in een vertrouwde en ontspannen sfeer hun behandeling krijgen. Het is fijn om te merken dat patiënten en hun naasten de zorg op de wijklocatie persoonlijker en minder confronterend vinden en als zeer prettig ervaren.”

Gelre ziekenhuizen wil samen met thuiszorgorganisaties Vérian en Sensire patiënten meer comfort bieden door behandelingen te verplaatsen naar huis of een locatie in de wijk. Patiënten hoeven voor behandeling dan niet meer naar het ziekenhuis en daardoor komen tevens dagbehandeling bedden vrij voor andere patiënten. Sinds kort kunnen patiënten met bepaalde typen longkanker hun immunotherapie behandeling die gestart is in Gelre ziekenhuizen, voortzetten in de wijklocaties van Vérian en ImmunotherapieSensire.voor patiënten van Gelre voortaan in wijklocatie

Thuiszorgorganisatiesthuiszorgenziekenhuis werken samen aan toekomstbestendige zorg.

6 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

KORT

Een mooi moment voor zowel intensivist Peter Spronk als neuroloog Roeland van Leeuwen toen beide heren een Koninklijke onderscheiding kregen van Apeldoorns burgemeester Ton Heerts; Peter Spronk werd benoemd tot tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Roeland van Leeuwen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Peter Spronk ontving deze mooie onderscheiding voor zijn bijzondere inzet en coördinerende werk tijdens de coronapandemie. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk IC-regio’s zette hij zich in voor de IC-zorg in Apeldoorn, de regio en de rest van het land. Mede dankzij zijn inspanningen konden de IC’s van MONICO extra COVID-19 patiënten behandelen, voor wie in andere delen van het land geen plek was. Daarnaast doet hij buiten zijn werk om een aantal belangrijke activiteiten op vrijwillige basis. Dit maakt dat hij in zowel binnen- als buitenland gewaardeerd is, waardering die nu des te meer blijkt uit de Koninklijke onderscheiding die hij heeft mogen

coördinerendeontvangen.

7

delen van het land geen plek was. aantal onderscheiding die hij heeft mogen

Koninklijke onderscheiding voor Peter Spronk en Roeland van LeeuwenGelreziekenhuizen

feliciteert Peter Spronk en Roeland van Leeuwen met deze mooie onderscheiding. Roeland van Leeuwen ontving de onderscheiding onder andere vanwege zijn bijzondere en unieke bijdrage aan het Apeldoorns Duizeligheidscentrum, waar hij tevens oprichter van is. Hij zette zich op verschillende manieren in voor het Apeldoorns Duizeligheidscentrum waarmee hij zijn kennis over duizeligheid deelde. Zo organiseerde hij cursussen en nascholingen, was hij spreker bij landelijke symposia en patiëntbijeenkomsten en schreef hij meer dan 50 wetenschappelijke artikelen over duizeligheid en de impact van bijbehorende klachten op de kwaliteit van leven van patiënten.

KORT NIEUWS

Wilt u meer weten? Vraag dan gerust uw arts of verpleegkundige om informatie! 8 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

Daarom is het handig dat u meer weet over de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Hieronder leest u meer over onze zorg voor u, de maaltijden en bezoektijden.

Aan het begin van de opname Zodra wij u hebben ontvangen op de verpleegafdeling in ons ziekenhuis, krijgt u een polsbandje om. Zo is het voor al onze medewerkers altijd duidelijk wie u bent. Alle gegevens over uw medische behandeling legt de arts vast in uw elektronisch patiëntendossier. Al uw verpleegkundige gegevens staan, samen met de aanwijzingen van uw arts, ook in uw elektronisch patiëntendossier. Ook uw persoonlijke wensen staan hierin. Uw behandelend arts is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij of zij bespreekt met u welke onderzoeken u krijgt en wat de voorgestelde behandeling inhoudt. Ook vertelt de arts u meer over het gebruik van geneesmiddelen, de operatie of het onderzoek en wanneer u weer uit bed mag.

Welkom in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen U bent opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling. Wellicht vindt u dit best spannend. We willen graag dat u zich een beetje thuis voelt in ons ziekenhuis. Daarom krijgt u van ons dit magazine. Hierin leest u precies wat de gang van zaken in het ziekenhuis is.

InformatieOPNAME-INFORMATIE over uw verblijf in het ziekenhuis

U bent opgenomen in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen.

of (bij een spoedopname) op de Spoedeisende Hulp. Heeft u tijdens uw opname nog vragen of zaken die u graag wilt bespreken? Schrijf uw vragen dan van tevoren op, bespreek ze vervolgens met de zaal-arts of verpleegkundige en geef het aan als u iets niet begrijpt. Heeft u vragen over de verzorging en de gang van zaken op de afdeling? Stel ze dan aan de uw medische behandeling of de gevolgen hiervan? Stel deze dan aan uw arts, bijvoorbeeld:

Uw contactpersonen Uw familie en kennissen willen tijdens uw opname vast graag weten hoe het met u gaat. Maar om uw privacy te garanderen geven wij alleen informatie aan uw contactpersonen. Spreek daarom met uw familie en kennissen af wie uw contactpersonen zijn tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Andere belangstellenden worden dan voor informatie naar u of naar uw contactpersonen doorverwezen. Laat kostbaarheden zoals sieraden, (bank-) passen en grote geldbedragen thuis. Dat voorkomt diefstal of vermissing. “U beslist, in overleg met uw arts, zelf welke onderzoeken en behandelingen u ondergaat.”

9

Heeftverpleegkundige.uvragenover

• Hoe werkt het geneesmiddel en heeft het bijwerkingen?

• Bestaat er een patiëntenvereniging voor deze aandoening?

• Hoe verloopt het onderzoek en/of de operatie?

Naast vragen op medisch en verpleegkundig gebied, kunt u ook vragen hebben over uw werk, financiën en eventuele gevolgen van uw ziekte. Met deze vragen kunt u terecht bij onze maatschappelijk werkers. Aan uw verpleegkundige kunt u vragen om een afspraak met een maatschappelijk werker te maken.

• Waarmee moet ik rekening houden bij het herstel en zijn er leefregels? Geestelijk verzorger staat voor u klaar Ziekte, een behandeling en uw verblijf in het ziekenhuis kunnen u wellicht uit uw evenwicht brengen. Zaken die vanzelfsprekend waren, kunnen plotseling levensvragen worden. Wilt u hier met iemand over praten? Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger van Gelre ziekenhuizen. U kunt uw arts of verpleegkundige vragen om een afspraak met de geestelijk verzorger. Ook voor uw naasten zijn de geestelijk verzorgers beschikbaar. Wat u hen vertelt is altijd strikt vertrouwelijk.

Maatschappelijk werker

Lintelostraat 1 I 7203 CR Zutphen 0575 513561 I info@josedevosmedicals.nl www.josedevosmedicals.nl Iedere vrouw verdient de perfect passende, comfortabele en natuurlijk ogende prothese, waarmee zij vrijuit kan bewegen, sporten en zorgeloos zwemmen. Met minder neem ik absoluut geen genoegen. Om u in alle rust volledige privacy en persoonlijke aandacht te kunnen geven, werk ik uitsluitend op afspraak. Voel u weer op en top vrouw! • Borstprotheses • Plakprotheses • operatie(bijDeelprothesesborstbesparendeenbijonvoldoendereconstructie) • Lingerie • Badmode vergoedProtheseswordendoor verzekeraarsziektekosten-uwendoormijafgehandeld Openingstijden winkel: • Regentesselaan 2, 7316 AC Apeldoorn maandag t/m vrijdag 9.30 - 17.30 uur; zaterdag 9.30 – 15.00 uur • Duistervoordseweg 57, Twello dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 16.00 uur T 055 – 58 898 58 I Ewww.zorgsaam.nlinfo@zorgsaam.nl

Het is natuurlijk altijd fijn als u bezoek krijgt van familie of vrienden. De bezoektijden hangen af van de afdeling waar u ligt. Kijk voor de actuele bezoekregels, bezoektijden en coronamaatregelen op onze website.

Plan uw bezoek ziekenhuisplanner.nlvia De Ziekenhuisplanner zorgt ervoor dat u samen met familie, vrienden en kennissen uw ziekenhuisbezoeken kunt inplannen via een online agenda. Wilt u hier gebruik van maken? Maak dan een account aan op ziekenhuisplanner.nl Algemene bezoekregeling De bezoektijden, bezoekregeling en de coronamaatregelen voor bezoekers vindt u op: www.gelreziekenhuizen.nl/ bezoeker rendez-vous. Il est possible que votre prestataire de services désire aussi faire appel à un interprète.

Tarjumaan ma u baahan tahay Luqada Nederlaanka ma kugu adag tahay? Markaasi u sheeg ballantaada ka hor qeybta aad ballanta la leedahay oo weydiiso tarjumaan taleefoonka kuugu tarjuma. Markaasi waxaa waqtiga ballanta la adeegsan doonaa tarjumaan taleefoonka kaaga tarjuma. Waxaa kaloo tarjumaanka rabi kara kuwa daryeelka fidiya. Tercüman mı lazım? Yeterli Hollandaca konuŞamıyor musunuz? Randevu saatinden once baŞvurmanız gereken b.lümün resepsiyonuna telefondan tercümana ihtiyacınızın olduğunu belirtin. O halde g.rüŞme esnasında telefondan tercüman hizmetinden yararlanılır. Sağlık görevliniz de gerek g.rdüğü takdirde tercüman ayarlar. Bezoek ontvangen?

Dolmetscher gefragt? Sind Ihre Sprachkenntnisse im Niederländischen zu gering? Teilen Sie dies bitte vor Ihrem Termin der zuständigen Abteilung mit und verlangen Sie einen Telefon-Dolmetscher. Während des Termins wird dann über das Dolmetschertelefon ein Dolmetscher beauftragt. Auch Ihr Gesundheitsdienstleister kann den Einsatz eines Dolmetschers verlangen.

Tolk nodig Beheerst u de Nederlandse taal onvoldoende? Meld dit dan vóór uw afspraak bij de afdeling waar u een afspraak heeft en vraag om een telefonische tolkdienst. Tijdens de afspraak wordt dan gebruik gemaakt van de tolkentelefoon. Het gebruik van een tolk kan ook de wens zijn van uw zorgverlener. Need an Interpreter? Do you speak little or no Dutch? If so, go to the department in question before your appointment and ask for a telephone interpreter. During the appointment, the interpreter- telephone will then be used. The use of an interpreter may also be the wish of your healthcare provider. Besoin d’un interprète? Maîtrisez-vous insuffisamment la langue néerlandaise? Signalez-le avant votre rendez-vous au service dans lequel vous avez rendez-vous et demandez un interprète téléphonique. On se servira alors de l’interprétariat téléphonique pendant le 11

Het ziekenhuis verzorgt drie keer per dag uw maaltijd. Goede voeding is belangrijk voor een goed herstel. Daarom biedt het ziekenhuis een breed aanbod in brood- en warme maaltijden aan. In dit magazine vindt u meer informatie over ons aanbod voor de broodmaaltijden. Op de dag van opname ontvangt u een menukaart met warme maaltijden. Deze menukaart is afgestemd op uw dieeteisen. smakelijk!”

OPNAME-INFORMATIE “Eet

Brood • Volkorenbrood • Bruinbrood • Witbrood • Roggebrood • Beschuit • Knäckebröd • Ontbijtkoek Boters • Roomboter • Halvarine • Dieetmargarine Vleesbeleg • Achterham • Kipfilet • Snijworst • Runderrookvlees • Leverpastei Broodmaaltijden Voor de broodmaaltijden is het assortiment opgenomen in een broodserveerwagen. Hieruit kunt u verschillende voedingsmiddelen kiezen. Hieronder vindt u een overzicht van de producten die wij u zoal aanbieden. Zoet beleg • Jam (diverse soorten) • Appelstroop • Honing • Hazelnootpasta • Pindakaas • (diverseHagelslagsoorten) Kaasbeleg • Kaas jong belegen 48+ • Kaas jong belegen 30+ • Kaas licht belegen Komijn 40+ • Smeerkaas 48+ Zuivel • Melk • Karnemelk • Vanillevla • Yoghurt Diversen • Assortiment aan pap • Assortiment aan fruit • Muesli • Tomaat • Gekookt ei (alleen op zondag) Dranken • Koffie en thee • Melk en karnemelk • Vruchtensap • Chocolademelk • (verschillendeBouillon smaken) • (normaalLimonadeen suikervrij) Op verzoek • Suiker, zout en peper Geschiktheid van deze producten is dieetafhankelijk. 12 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

Belang voeding Door ziekte loopt u het risico om ondervoed te raken. Dit heeft als gevolg dat het herstel minder snel gaat en dat uw verblijf in het ziekenhuis onnodig langer duurt. Ook kan het herstel na een operatie of de reactie op de behandeling niet optimaal zijn. Een goede voedingsinname is dus van groot belang. Om uw voedingstoestand zo optimaal mogelijk te krijgen of te houden, kiest u voor voldoende variatie bij zowel de broodmaaltijden als de warme maaltijd. Loopt u een hoog risico op ondervoeding? Dan komt de diëtist bij u langs. Kunnen wij iets voor u doen? Dan horen wij dat graag.

Bijgerechten: • Appelmoes • Rauwkost salade Nagerechten: • Vanillevla • Yoghurt • Vruchtenkwark • Toetje van de dag Op verzoek: • Suiker, zout en peper Geschiktheid van de bij- en nagerechten is dieetafhankelijk LeesMee-eten?meerop blz. 14! 13

Naast de warme maaltijd kunt u kiezen uit één bij- en één nagerecht. Wanneer u de bestelling zelf niet kunt doorbellen, zal de roomservicemedewerker of de voedingsassistent bij u langskomen. Jus wordt geleverd bij de maaltijden waarbij dit van toepassing is. U hoeft dus geen jus te bestellen. Onze jus is vegetarisch. De allergeneninformatie van onze maaltijden kunt u opvragen bij de besteld van de menukaart ‘gemalen/vloeibaar’? Dan mag u twee nagerechten kiezen. Eigen etenswaren U bent zelf verantwoordelijk voor etenswaren die u of uw bezoek meeneemt. Ook kunt u uw etenswaren bewaren in de afdelingskoelkast van het ziekenhuis. Maar alleen als uw etenswaren aan de volgende punten voldoen:

Warme maaltijd Bij opname ontvangt u een menukaart met daarop het aanbod van de warme maaltijden. U kunt uw bestelling doorgeven aan ons bedrijfsbureau via tel: (055) 581 8833. Dit kan dagelijks tussen 09.00 - 14.45 uur.

Heeftvoedingsassistent.ueenmaaltijd

• onder de 7 0C gekoeld; • in een afgesloten verpakking; • voorzien van uw naam. Staat op het product geen houdbaarheidsdatum?

Plak er dan een sticker op met de datum waarop u het product in de koelkast legt. Wanneer u iets wilt gebruiken uit de afdelingskoelkast, kunt u hulp vragen aan de voedingsassistent, roomservicemedewerker of verpleegkundige. Uw zelfmeegebrachte voedsel wordt vanwege hygiëneoverwegingen niet opgewarmd.

Gelre ziekenhuizen doet haar uiterste best patiënten een gezonde en smaakvolle avondmaaltijd aan te bieden. We willen ook graag goed zorgen voor onze bezoekers. Daarom kunnen bezoekers ’s avonds (tegen betaling) mee eten op de kamer van de patiënt. Tenzij de afdeling aangeeft dat dit niet mogelijk is. bezoek kan gezellig mee-eten!Maaltijdkaart

Wilt u een maaltijd gebruiken samen met de patiënt? Koop dan een maaltijdkaart bij de centrale receptie in de hal. U kunt hier alleen pinnen. De maaltijdkaart is geldig voor één maaltijd inclusief een bakje rauwkost en toetje. De prijs van een maaltijdkaart is €6,50 en de kaart is een jaar geldig. Het is ook mogelijk om een lunchkaart te kopen van €3,00. Gekochte kaarten kunnen eventueel bij de receptie worden geretourneerd. Hoe werkt het? Stap 1: Koop een maaltijdkaart bij de centrale receptie. Stap 2: Kies uit 16 verschillende maaltijden. De menukaart kunt u bekijken bij de receptie in de hal of bij de balie van de verpleegafdeling. Stap 3: Bestel de maaltijd voor 17.00 uur (tijdens werkdagen) of voor 16.00 uur (in het weekend). U belt het telefoonnummer van de bestellijn op de maaltijdkaart. Bij de bestelling geeft u ook door of u gebruik wilt maken van een bakje rauwkost en/of toetje. Informatie over de mogelijkheden bij een allergie of dieet kunt u ook via de bestellijn opvragen. Stap 4: De maaltijd wordt tussen 17.15 en 18.15 uur bezorgd op de kamer van de patiënt.

ETEN IN HET ZIEKENHUIS Uw

Eet smakelijk! Bij levering van de maaltijd wordt de maaltijdkaart ingenomen, waarna u gezellig samen kunt eten.

14 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

OPNAME-INFORMATIE

15

Hoe voorkomen we samen infecties?

Is dat bij u het geval, dan krijgt u uiteraard informatie over wat dit voor u en uw bezoek betekent. Bloedprikken Als u in het ziekenhuis ligt, komt de laborant bij u langs om bloed te prikken. Bent u weer thuis en moet u bloedprikken? Dan kan dat alleen op afspraak. Ga naar www.gelreziekenhuizen.nl en klik onder ‘direct naar’ op ‘Bloedprikken’. U kunt dan op de volgende webpagina lezen hoe dat werkt en het afspraakformulier invullen of het genoemde telefoonnummer bellen.

Meer informatie? Kijk op infectiepreventiewww.gelreziekenhuizen.nl/

Elke opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Met een aantal maatregelen proberen we dit risico zo klein mogelijk te houden.

Micro-organismen zoals bacteriën en virussen worden vooral door handen en materialen overgebracht. In het ziekenhuis nemen we maatregelen om die overdracht zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom wassen artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere medewerkers vaak hun handen en dragen ze geen ringen, horloges of armbanden. Ze kunnen in plaats van water en zeep ook een andere methode gebruiken die snel en doeltreffend werkt: de handenalcohol. Doen zij dit niet (voldoende)? Spreek onze artsen en medewerkers er dan gerust op aan! Maar u kunt zelf ook de kans verminderen dat u een infectie krijgt. Vermijd onnodig (hand) contact met wonden, infusen en katheters en was regelmatig uw handen met zeep.

Isolatieverpleging Patiënten die drager zijn van een bijzonder resistente bacterie of een infectieziekten nemen we op in isolatie. Dit betekent (meestal) op een éénpersoonskamer met speciale hygiënische voorzorgsmaatregelen. Of op een verpleegafdeling samen met andere patiënten die dezelfde infectieziekte hebben.

16 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

Deel uw medicatiegegevens met ons!

De openbare apotheken, huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuisapothekers in de regio Apeldoorn en Zutphen willen uw medicatiegegevens zorgvuldig bijhouden en elkaar bij wijzigingen kunnen informeren. Daarvoor maken ze gebruik van LSP, een beveiligd elektronisch zorgsysteem (het Landelijk SchakelPunt). Via het LSP kunnen zorgverleners een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij de informatie snel bij de hand als dat nodig is. Uw huisarts en apotheek mogen uw medicatiegegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

UW ZORG ÉN ONZE ZORG

Privacy: goed geregeld Het LSP, het elektronisch netwerk waarin medicatiegegevensde worden bijgehouden, voldoet aan strenge beveiligingseisen. Alleen zorgverleners die u behandelen én uw toestemming hebben, mogen uw gegevens opvragen. Een zorgverlener krijgt alleen toegang tot het LSP met een persoonlijke pas op naam en een unieke code, vergelijkbaar met de procedure voor internetbankieren. Het LSP toont alleen de medicatiegegevens van de laatste zes Zorgverzekeraarsmaanden.hebben geen toegang tot uw gegevens. Draag een bijmedicatieoverzichtactueelu!

Het LSP is nog in ontwikkeling, nog niet alle gegevens zijn beschikbaar. Daarom krijgt u voorlopig van uw eigen apotheek een actueel medicatieoverzicht op papier mee of via een app. Draag dit overzicht altijd bij u. Dan weet u zeker dat de zorgverleners –ook in onverwachte situaties – over de juiste informatie Staatbeschikken.erophet overzicht iets dat niet klopt? Dan kunt u dat aangeven bij uw apotheker. Bij elke wijziging krijgt u van uw apotheker een nieuw actueel overzicht. Hoe geeft u toestemming?

Wilt u bij ziekte of een ongeval de juiste zorg krijgen? Dan is het belangrijk dat uw zorgverlener weet welke medicijnen u gebruikt. Om uw medicatiegegevens te mogen inzien, heeft hij of zij wel eerst uw persoonlijke toestemming nodig.

Waarom medicatiegegevens delen? Stel, u wordt ziek of krijgt een ongeval en komt bij een onbekende arts of apotheker terecht. Die weet niet welke medicijnen u gebruikt, en u weet dat zelf misschien ook niet precies. Dan kan het gebeuren dat u de verkeerde medicijnen krijgt. Het is dus voor uw eigen gezondheid belangrijk dat uw zorgverleners snel weten welke medicatie u precies gebruikt. Ook ’s avonds, in het weekend en in spoedsituaties. Wat gebeurt er met medicatiegegevens?uw

Wilt u dat zorgverleners uw medicatiegegevens kunnen opvragen als u bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen? Of bij een poliklinisch consult of een opname in het ziekenhuis? Voor het opvragen van de medicatiegegevens moet u aan elke zorgverlener apart toestemming geven. Dit kunt u doen door bij uw apotheek, huisarts of in het ziekenhuis een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bent u in het ziekenhuis opgenomen? Dan neemt een apothekersassistent van de ziekenhuisapotheek contact met u op om samen met u vast te stellen of de gegevens van het LSP goed zijn.

Gelre Apeldoorn: tel. (055) 581 86 25 Gelre Zutphen: tel. (0575) 592 789 17

Tijdstippen toedienen geneesmiddelen

Geneesmiddelen die u thuis gebruikt Soms gebruikt u thuis al geneesmiddelen. Het is van belang dat de medicijnen die u in het ziekenhuis krijgt goed aansluiten op uw bestaande geneesmiddelen. Heeft u nog geen actueel medicatieoverzicht opgevraagd van uw apotheek? Doe dit dan alsnog. Heeft u uw eigen geneesmiddelen (in originele verpakking) niet meegenomen? Vraagt u dit dan alsnog aan uw contactpersoon. Bij uw opname vraagt Gelre ziekenhuizen indien nodig uw medicatiegegevens op bij uw openbare apotheek via het LSP als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u geen toestemming hebt gegeven kan dit wel gevolgen hebben voor het correct voorschrijven van uw medicatie. Daarvoor bent u dan zelf verantwoordelijk. Geneesmiddelen die u in het ziekenhuis krijgt Het ziekenhuis heeft een eigen assortiment geneesmiddelen. Dit zijn vaak per stuk verpakte geneesmiddelen. Bovendien kan het gebeuren dat het ziekenhuis een alternatief heeft voor de geneesmiddelen die u thuis gebruikt. Deze ‘ziekenhuismedicijnen’ zijn tenminste gelijkwaardig (in werking en veiligheid) aan uw eigen medicijnen. Heeft u vragen over het geneesmiddel of de verpakking? Vraag dan gerust of dit echt het juiste geneesmiddel voor u is. Zo werken we samen aan veilige zorg.

Gebruik van geneesmiddelenGelreziekenhuisapotheek

In het ziekenhuis krijgt u op vaste tijden uw geneesmiddelen. Deze zijn zoveel mogelijk gelijk aan wat u thuis gewend bent, maar worden soms aangepast als dit beter is voor de werking van uw geneesmiddel. Er zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen die het beste werken als u ze ’s avonds inneemt. Maar er zijn ook geneesmiddelen die 24 uur per dag kunnen worden ingenomen, die krijgt u ’s ochtends. Uiteraard houdt uw arts rekening met geneesmiddelen die u tegelijkertijd moet innemen en met geneesmiddelen die u vóór of juist tijdens de maaltijd moet innemen. Geneesmiddelen na uw ontslag Uw behandelend arts stelt vast welke geneesmiddelen u thuis moet innemen. U kunt deze geneesmiddelen ophalen bij de Gelre apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis of bij een andere openbare apotheek. De geneesmiddelen zijn bij ontslag uit het ziekenhuis soms anders dan voor uw opname. U kunt nieuwe middelen hebben of het gebruik van uw oude middelen is veranderd. Soms schrijft uw arts u heel specialistische geneesmiddelen voor. Deze mogen alleen door de Gelre apotheek worden afgeleverd; een andere openbare apotheek mag dat dan niet. Deze geneesmiddelen moet u dus in het ziekenhuis bij de Gelre apotheek ophalen. Heeft u thuis nog geneesmiddelen die u niet meer hoeft in te nemen? Lever deze dan in bij de apotheek zodat ze vernietigd kunnen worden.

OPNAME-INFORMATIE

• De ingang van de apotheek vindt u in de hal van het ziekenhuis, bij de hoofdingang (route 2).

• Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

een openbare apotheek binnen de muren van het ziekenhuis. Deze apotheek is het schakelpunt tussen het ziekenhuis en de zorg buiten het ziekenhuis (apotheken en huisartsen). U kunt bij de Gelre apotheek direct uw geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ophalen die uw arts heeft voorgeschreven. U kunt er ook terecht voor advies en zelfzorg-

• Alleen voor spoedgevallen open: van 17.30 - 08.00 uur en op zondag.

OPNAME-INFORMATIEGelreapotheekis

10 Bron: Zorgkaart Nederland 2022

Ik ben door een laborant behandeld voor een CT-scan. Een erg prettige laborant en zij neemt alle tijd voor goede uitleg en stelde me ook snel op mijn gemak, wat ook echt fijn is.

Zij deed alles zorgvuldig en na het einde van de CT-scan attendeerde zij mij om veel water extra te drinken om te zorgen dat de contrastvloeistof weer snel uit het lichaam is.

18 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

• Alleen voor spoedgevallen open: van 17.30 - 08.00 uur en op zondag. Is de hoofdingang van het ziekenhuis dicht en kunt u de hal niet in? Dan vindt u de ingang van de apotheek buiten het ziekenhuis: links naast de hoofdingang. Gelre apotheek Zutphen, tel.nr. (0575) 744 800

Gelremiddelen.apotheekGelreapotheekApeldoorn,tel.nr.(055)5811840

• Open: 24 uur per dag en 7 dagen per week.

• In de hal van het ziekenhuis (route 56).

Geef dan uw post af bij de secretaresse van de verpleegafdeling. Zorg er wel voor dat uw post voldoende postzegels heeft. Televisie, telefoon, radio U kunt in het ziekenhuis televisie kijken en een telefoon gebruiken. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Voor gebruik van de televisie en de telefoon moet u zich aanmelden. Bel gratis ‘9’ of stuur een SMS (afhankelijk van uw abonnement zijn hier wel of geen kosten aan verbonden) naar het nummer op de sticker op uw TV. Houd uw bankrekeningnummer bij de hand en de code van de TV (zie nummer op sticker boven TV). De betaling gaat namelijk via een machtiging. Alle informatie staat op het TV scherm. Via de televisie kunt u ook radio luisteren. Als u de tv aanzet op het infokanaal, kunt u via P Plus doorklikken naar de gewenste radiozender. Om overlast voor andere patiënten te beperken, is het geluid alleen via een hoofdtelefoon te beluisteren. Bij vertrek uit het ziekenhuis moet u zich afmelden voor het gebruik van televisie en telefoon. U kunt zich afmelden volgens de instructie die u heeft gekregen bij aanmelding.

7300PostbusGelreAfdeling,patiëntkamernummerziekenhuizen9014DSApeldoorn Post,

7200PostbusGelreAfdeling,patiëntkamernummerziekenhuizen9020GZZutphen 19

Naam

U kunt in het ziekenhuis post versturen en ontvangen. De post wordt iedere dag bezorgd op de afdeling. Post komt het snelst aan als deze als volgt geadresseerd wordt: Wilt u vanuit het ziekenhuis post versturen?

Post versturen en ontvangen?

LET OP: als u dit niet doet, lopen de kosten door. Gratis WiFi-netwerk voor internet Via uw mobiele apparaat kunt u gratis gebruik maken van het draadloos WiFi network (GelreGast) van Gelre ziekenhuizen. Hoe? Ga op uw laptop, tablet, iPad of smartphone naar ‘Instellingen’ en ‘WiFi’ of ‘Verbindingen’. Daarna kiest u voor ‘Gelre-Gast’ en verbinden en klik ‘akkoord met de voorwaarden’. Binnen een paar seconden bent u verbonden met het internet (geen beveiligde verbinding). Er is verder geen wachtwoord nodig. Mobiele telefoon en smartphone op afstand van medische apparatuur Mobiele telefoons en smartphones kunnen medische apparatuur verstoren. Daarom verzoeken wij u het gebruik zoveel mogelijk te beperken. U moet alle draadloze communicatieapparatuur op 1 meter afstand houden van medische apparatuur. Denkt u hierbij aan mobiele telefoons, laptops en Bluetooth apparatuur. U mag geen eigen stekkerdozen gebruiken in het ziekenhuis.

Apeldoorn Naam telefoon, tv, radio en internet Zutphen

Na uw behandeling, operatie of onderzoek komt u terug op de verpleegafdeling (soms met tijdelijke opvang op de Intensive Care) om te herstellen.

Als u uit bed mag, dan kunt u ook (tijdelijk) de verpleegafdeling verlaten, tenzij anders is afgesproken. Meld uw afwezigheid wel even bij een verpleegkundige, zodat u altijd opgeroepen kunt worden. Er is een aantal voorzieningen in de centrale hal van het ziekenhuis aanwezig, zoals een restaurant en diverse winkels. De winkels zijn in het weekend dicht. Bezinning en gebed Het stiltecentrum in Gelre Apeldoorn en Zutphen is voor iedereen toegankelijk. Deze ruimte biedt u de mogelijkheid om u in stilte terug te trekken voor bezinning, meditatie of gebed.

10 OPNAME-INFORMATIE Bron: Zorgkaart Nederland 2022 20 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

In Apeldoorn is ook een aparte islamitische gebedsruimte beschikbaar. In het stiltecentrum liggen ook gedichtenbundels om in te lezen en een gedachteboek waarin u kunt schrijven.

Na de behandeling De arts en de verpleegkundige bepalen vervolgens wanneer u naar huis kunt. Zij proberen dit zo snel mogelijk met u af te spreken, zodat uw naasten hier rekening mee kunnen houden. Ligt u voor een dag in het ziekenhuis, dan wordt u dezelfde dag nog ontslagen. Bij een langere opname hangt het af van de behandeling en uw gezondheidstoestand.

Mevrouw Verhaegen was heel fijn in haar communictie ook naar onze zoon toe. Duidelijke verwachtingen en een meer dan goed resultaat.

OPNAME-INFORMATIE

In de centrale hal is het restaurant Vermaat en de koffiecorner met winkel. Hier kunt u terecht voor eten, drinken, kaarten, bloemen, tijdschriften en cadeautjes. In de centrale hal vindt u ook de thuiszorgwinkel van Sensire.

Openingstijden restaurant: Maandag t/m vrijdag 09.30 - 15.00 uur Weekend en feestdagen gesloten Openingstijden koffiecorner: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 20.00 uur Weekend en feestdagen 12.00 - 16.30 uur Informatiepunt mantelzorg Op woensdagmiddag 13.30 - 16.00 uur bent u met vragen over allerlei zaken rondom mantelzorg welkom bij het Informatiepunt Mantelzorg in de centrale hal. Kapper Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u naar de kapper bij: • Pavette, haarsalon (in de hal van het ziekenhuis), telefoonnummer (055) 581 1909, www.pavette.nl

• Kapper in Randerode (naast het ziekenhuis), op afspraak via telefoonnummer (055) 549 52 25.

Kinderspeelruimte in de centrale hal In de centrale hal is een kinderspeelruimte. Kinderen van 0-12 jaar kunnen hier gratis opgevangen worden door vrijwilligers. Zo hebben ouders de gelegenheid om zonder hen een patiënt of een polikliniek te bezoeken.

Openingstijden kinderspeelruimte: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

Restaurant, winkels en andere voorzieningen

ZutphenApeldoorn

Openingstijden restaurant: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 20.30 uur Weekend en feestdagen 10.00 - 20.30 uur In de centrale hal zijn ook winkels o.a. Audicienpraktijk Apeldoorn, Livera, Pavette@all (haarwerken, borstprotheses), Hanssen foot care, Orthopedie Verhage en Verian Care & Giftshop.

In en rondom Gelre ziekenhuizen geldt een rookverbod, zoals in alle openbare gebouwen. Roken mag alleen buiten op het voorplein waar de borden staan met ‘rookgedoogzone’. 21

In de centrale hal van het ziekenhuis vindt u het restaurant van Vermaat annex koffiecorner met winkel. Hier kunt u terecht voor eten, drinken, kaarten, bloemen, tijdschriften en cadeautjes.

Restaurant, winkels en andere voorzieningen

• Houd u aan de afspraken die u maakt over uw behandeling.

Uw huisarts en zorgverzekeraar krijgen bericht over uw ontslag uit het ziekenhuis. Als u moet terugkomen voor een controle in het ziekenhuis, dan maakt de secretaresse van de verpleegafdeling een afspraak voor u. Zorg of hulp na uw ontslag Het kan zijn dat u na uw verblijf in het ziekenhuis thuis hulp nodig heeft. Of dat u (tijdelijk) naar een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat. Voor u met ontslag gaat, stelt een verpleegkundige van het Transferbureau vast welke zorg of hulp u nodig heeft. Het Transferbureau regelt ook de indicatiestelling en de aanmelding bij de thuiszorg of verpleeg- en verzorgingshuizen. Acceptatie voorkeuren Is er geen plek in het ‘huis’ van uw voorkeur en accepteert u of uw familie/naasten de voorgestelde alternatieve plek niet? Dan moet u zelf voor een passende plek zorgen vóór de ontslagdatum. Deze datum wordt bepaald door uw behandelend arts. Bent u wilsbekwaam? Dan is uw keuze van voorkeur leidend en moet uw familie of naaste ook uw keuze accepteren.

Ik ben super gehoord en begrepen door mijn specialist dr. Oostrom. Realistisch, met humor en betrokkenheid behandeld. Operatie goed uitgevoerd en litteken super mooi gemaakt. Echt geweldig!Bron: Zorgkaart Nederland 2022

Heeft u vragen? Geef het aan als u twijfelt over de adviezen die u krijgt of als iets niet duidelijk is.

OPNAME-INFORMATIEVertrek uit het ziekenhuis U hoort zo snel mogelijk wanneer u weer naar huis mag. De behandelend arts en de verpleegkundige bespreken (zo nodig) het vervolg van uw behandeling met u.

10

• Laat het ons weten als u twijfelt over de adviezen die u krijgt of als iets niet duidelijk is. Uw ontslag is meestal ’s ochtends. Het vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis moet u zelf regelen. Maakt u gebruik van een (rolstoel) taxi? Houd er dan rekening mee dat u deze zelf direct en contant moet betalen.

• Vraag wat u thuis wel of niet mag doen in verband met uw herstel.

22 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

Een behandeling, wat betaalt u? U bent wettelijk verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste behandelingen die ons ziekenhuis verleent, vallen onder de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt een groot deel van deze kosten. U betaalt echter altijd een eigen risico. In 2022 is dat €385,- of meer, afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico. Als de behandeling door uw verzekering wordt vergoed, sturen wij de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Meer weten? Kijk dan op: www.gelreziekenhuizen.nl/patient/zorgkosten

23

OPNAME-INFORMATIE

Wordt uw behandeling vergoed? Heeft u een behandeling nodig die niet onder de basisverzekering valt? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Gelre ziekenhuizen, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Voor 2022 heeft Gelre met bijna alle zorgverzekeraars een Kijk op de website van uw zorgverzekeraar of in de polisvoorwaarden om te zien of uw behandeling wordt vergoed. Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Meer over de zorgnota Op de zorgnota kunt u zien welke zorg wij in rekening hebben gebracht. In de meeste gevallen declareren wij uw behandeling bij de zorgverzekeraar. Als uw behandeling niet (volledig) gedekt wordt door uw zorgverzekering, krijgt u de zorgnota rechtstreeks van Gelre ziekenhuizen. Deze moet u zelf betalen. Vervolgens kunt u dit bedrag declareren bij uw zorgverzekeraar. Ook als het gaat om onverzekerde zorg, krijgt u rechtstreeks een rekening van ons. Vragen over uw ontvangen zorgnota? Wanneer u de zorgnota van uw verzekeraar krijgt, dan neemt u contact met hen op. Heeft u van Gelre ziekenhuizen een factuur ontvangen? Dan kunt u met vragen terecht bij afdeling Patiëntenadministratie: Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur.

“Met een beetje hulp kom ik er wel” Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en psychosociale problemen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Wij bieden in de driehoek Apeldoorn, Hattem, Doetinchem o.a.: • Individuele begeleiding thuis • Begeleiding van gezinnen thuis • Begeleiding en wonen in onze woonlocaties • Leer- werktrajecten en dagbesteding Kennis maken? Kennis maken? Neem vrijblijvend contact op met onze zorgservice en maak een afspraak om de mogelijkheden door te spreken. Riwis Zorg & Welzijn is uitgeroepen tot beste leerbedrijf 2019 van Gelderland. Wil jij bij ons komen werken? Kijk op www.riwis.nl Riwis Zorg & Welzijn T 0900 – 24 24 241 E zorgservice@riwis.nl W www.riwis.nl kwalitatief goede zorg en persoonlijke aandacht staan bij ons centraalalgemene fysiotherapie o ncologie fysiotherapie b eweegprogramma’s m anuele therapie p sychosociale oncologische zorg o edeem fysiotherapie r evalidatie Soerenseweg 56, 7314 CG Apeldoorn T 055 - 522 35 34 info@fysiotherapiejansen.com www.fysiotherapiejansen.com Samen groot worden www.prokino.nl/apeldoorn KINDERDAGVERBLIJF OP DRIE LOCATIES BIJ JOU IN DE BUURT Kinderdagverblijven de Imme biedt kleinschalige en veilige opvang. Een hecht team van pedagogisch medewerkers zorgt met warmte en aandacht dat je kind zich kan ontwikkelen én fijn kan spelen! Imme Apenstaart, centrum | Imme Ossenveld tussen wijk Ossenveld en Zuidbroek | Imme Zuid, nabij Ugchelen Tel.: 055 - 533 41 47

Locatie Zevenhuizen Pythagorasstraat 10 I 7323 HE Apeldoorn I T (055) 366 0392 Locatie Zuidbroek Distelvlinderlaan 210 I 7323 XB Apeldoorn I T (055) 303 2149 E-mail info@fysio7huizen.nl I www.fysio7huizen.nlAcupunctuurAdem-enontspanningstherapieAlgemenefysiotherapieClaudicatioIntermittensBekkenfysiotherapieBindweefseltherapieEchografieLymf-enoedeemtherapieManueletherapieOrofacialetherapieSportentijdensennadezwangerschapValtraining

Als patiënt heeft u rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in een aantal wetteksten zoals: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

• Het kunnen opzeggen van de behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis.

• U voldoet aan uw betalingsverplichting;

• U heeft uw identiteitsbewijs bij u;

UwOPNAME-INFORMATIErechten en plichten

Deze stichting biedt financiële ondersteuning aan de zorg in Gelre Apeldoorn. Ze financieren uitgaven die niet in het jaarlijks budget van het ziekenhuis passen. Donaties en schenkingen zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie www.gelreziekenhuizen.nl/vriendenop

Stichting Vrienden van Gelre ziekenhuizen

Verder heeft u recht op inzage in uw medisch dossier en om delen van uw dossier te laten wijzigen of vernietigen. Via het patiëntenportaal MijnGelre krijgt u na inloggen via DigiD, veilig inzicht in uw persoonsgegevens, vastgelegde behandelwensen, een deel van de medische gegevens, zoals brieven van zorgverleners, uitslagen van onderzoeken, een medicatie-overzicht en afspraken.

• U werkt mee aan de afgesproken behandeling;

• U beschikt over een zorgverzekering. Meer weten over uw rechten en plichten? Kijk op onze website bij ‘Rechten en patienteninformatie/rechten-en-plichten/www.gelreziekenhuizen.nl/patient/algemene-plichten’

wel/geen toestemming geeft voor onderzoek en behandeling; • Privacy in de persoonlijke omgang en in omgang met uw gegevens;

Vrijwilligers Gelre ziekenhuizen werkt samen met een groep enthousiaste vrijwilligers aan de service voor patiënten. Onze vrijwilligers ondersteunen patiënten op allerlei manieren. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van bloemen en tijdschriften op de afdeling of het maken van een praatje of een wandeling met patiënten. Ook hebben we vrijwilligers die in de centrale hal vragen beantwoorden of patiënten naar de polikliniek of afdeling begeleiden.

Wilt u zelf vrijwilliger worden in Gelre ziekenhuizen? Neem dan contact op met mevrouw J. Muller, j.muller@gelre.nl of (06) 27 82 54 85. Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijgelre.nl/Vrijwilligerswerk

Als patiënt heeft u ook enkele plichten:

Inzage in uw medisch dossier

26 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

• U informeert de zorgverlener duidelijk en volledig over uw gezondheidstoestand;

• Een mening van een andere arts (second opinion);

Uw mening telt

• Bescherming van uw persoonsgegevens

• Goed om te weten, uw rechten en plichten als patiënt

• Als u niet tevreden bent

• Heeft u een andere zorgverzekeraar of huisarts? Geef uw nieuwe gegevens altijd door aan het centrale inschrijfpunt van Gelre ziekenhuizen in de centrale hal. Neem uw identiteitsbewijs mee. Of bel het centrale inschrijfpunt, tel. (055) 581 81 09. Inschrijfpunt in de centrale hal Bij het inschrijfpunt in de central hal van het ziekenhuis kunt u vragen om de folders:

• Op onze website www.gelreziekenhuizen.nl/ uwmeningtelt kunt u ook uw ervaring met ons delen via het complimenten- of klachtenformulier. Als u dit wenst wordt persoonlijk contact met u opgenomen.

• BentCliëntenraaduopzoeknaar een folder over uw behandeling of onderzoek? Ga dan op www.gelreziekenhuizen.nl naar de pagina van de afdeling, behandeling of aandoening waar de folder bij hoort. Onderaan die pagina vindt u de folder die u zoekt. ApeldoornKlachtenfunctionaris Antwoordnummer 1005 7300 VB Bereikbaar:Apeldoornmaandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur op tel. (055) 581 82 71

• Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u anoniem en openbaar uw mening geven over ons ziekenhuis en onze specialisten. Hoe kunt u verder nog met ons meedenken? Via de Gelre Patiëntwaarderingsmonitor kunt u anoniem uw mening geven over ons ziekenhuis. U krijgt hiervoor een kaartje op de polikliniek of verpleegafdeling. Naast continu onderzoek naar patiënttevredenheid organiseren wij ook groepsbijeenkomsten, zoals focusgroepen, spiegelbijeenkomsten en brainstormsessies. Tijdens deze groepsbijeenkomsten horen wij wat u belangrijk vindt als het gaat om het verbeteren van de zorg en dienstverlening. Zijn uw gegevens gewijzigd?

Als patiënt wilt u dat uw afspraak bij de polikliniek of uw verblijf in het ziekenhuis naar wens verloopt. Onze medewerkers zetten zich daar iedere dag voor in. Uw ervaringen helpen ons daarbij. Of u nu een compliment heeft of juist een tip, suggestie of klacht. Op basis van uw ervaringen kunnen we onze zorg en dienstverlening verder verbeteren. Onze patiënten geven ons gemiddeld een 8. Daar zijn we heel blij mee. Voor ons is dit geen signaal om achterover te leunen. We blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. U kunt ons daarbij helpen. Deel daarom uw ervaring met ons. Dat kan op verschillende manieren:

• Bent u verhuisd?

Zutphen Antwoordnummer 248 7200 VB Bereikbaar:Zutphenmaandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur op tel. (0575) 592 435 Wilt u met meedenken?ons Meld u aan voor ons patiëntenpanel via communicatie@gelre.nl of kijk op onze www.gelreziekenhuizen.nl/patient/patientenpanel/website:

OPNAME-INFORMATIE27

EenOPERATIEKAMERkijkje

Omloop operatieassistent De omloop operatieassistent zorgt ervoor dat alle benodigde materialen voor de operatie in verpakking klaarliggen, zodat de instrumenterende operatieassistent ze uit de verpakking kan halen. De omloop operatieassistent is niet steriel en kan dus niet-steriele materialen pakken en apparatuur bedienen. Bijvoorbeeld een grote zak met spoelvloeistof die gebruikt wordt om te spoelen bij de operatie en de schermen waarop de ingreep te zien is. Chirurg in opleiding De chirurg in opleiding voert samen met de chirurg de operatie uit en werkt onder supervisie van de chirurg.

in de operatiekamer

Verschillende beroepsgroepen werken samen in de operatiekamer (OK) om de operatie van een patiënt zo goed mogelijk uit te voeren. Doel is de patiënt zo gezond mogelijk weer naar huis te laten gaan. Wie kunt u zoal in de OK verwachten en wat is hun rol?

28 Gelre patiëntenmagazine 03/2022

OPERATIEKAMER

29

Chirurg De chirurg of soms andere specialist is degene die de operatie uitvoert. Dit doet hij niet alleen, maar soms met een collega-chirurg of specialist en een heel team aan medewerkers. Zo geeft de chirurg instructies aan de operatieassistenten. Verder houdt hij contact met de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker over bijvoorbeeld het bloedverlies of de operatieduur. operatieassistentInstrumenterende De instrumenterende operatieassistent zorgt ervoor dat de chirurg de materialen die hij nodig heeft tijdens de operatie op het juiste moment krijgt. Bij een operatie gebruikt de chirurg vaak veel verschillende materialen. Denk aan messen, scharen, klemmen en hechtmateriaal. De instrumenterende operatieassistent maakt ook materialen klaar.

Anesthesiemedewerker Samen met de anesthesioloog zorgt de anesthesiemedewerker voor een goed verloop van de operatie. Hij zorgt voor de voortgang van de ingezette anesthesievorm, de bewaking van de vitale functies (hartslag, bloeddruk en ademhaling), de rapportage van veranderingen van zowel de anesthesie als van de operatie. Een anesthesiemedewerker werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog.

WEL LEKKER ETEN...! 055 - 355 46 92 info@freshfoodapeldoorn.nlwww.freshfoodapeldoorn.nl Hoenderparkweg 92a 7335 GW Apeldoorn NIET KOKEN WAAROM FRESH FOOD APELDOORN? Gezonde, eerlijke en aansprekende gerechten voor jong en oud Alles vers bereid, vanaf de basis met producten van lokale ondernemers Betrokken servicemedewerkers bezorgen de maal�jd gra�s aan huis Warme maal�jden serveren wij op porseleinen servies voor € 9,98 Meer flexibiliteit? Bestel dan onze gezonde koelversmaal�jden vanaf € 6,98 Bekijk de week menu’s ook in webshop.onze

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.